Η ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου δημιουργήθηκε από

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου δημιουργήθηκε από http://www.enverhoxha.ru"

Transcript

1

2 Η ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου δημιουργήθηκε από

3 Ε Ν Β Ε Ρ Χ Ο Τ Ζ Ι Α ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΗ 1976 ΕΚΔΟΤΙΚΟ «8 ΝΟΕΜΒΡΗ» ΤΙΡΑΝΑ, 1976

4 ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΙΑ

5 Αγαπητοί σύντροφοι καί συντρόφισσες, Πέρασαν πέντε ολόκληρα χρόνια από τότε πού συνήλθε τό 6ο Συνέδριο τοΰ Κόμματος καί καθόρισε τις κατευθύνσεις τής οικονομικής καί κοινωνικής ανάπτυξης τής χώρας γι αυτή τήν περίοδο. Τά μεγάλα καθήκοντα πού άνέλαβε τό Κόμμα μας τά εκπλήρωσε μέ επιτυχία. Σήμερα τό Κόμμα μας έρχεται στό 7ο Συνέδριό του έτοιμο καί άποφασισμένο νά άναλάβει καινούργια καί πιό σοβαρά καθήκοντα, γιά νά όδηγεϊ πάντα μπρός πρός τή νίκη τήν ύπόθεση τού σοσιαλισμού καί τού κομμουνισμού στήν Αλβανία. Ό λαός καί τό Κόμμα έρχονται σέ τούτο τό Συνέδριο όλο ζωτικότητα καί δυναμισμό, περήφανοι γιά τίς επιτυχίες πού πραγματοποίησαν καί μέ ά- κλόνητη πεποίθηση στό μέλλον. Ή ζωή άπέδειξε ξανά ότι ή μαρξιστική λενινιστική γραμμή τού Κόμματος είναι πλέρια όρθή, ότι ό δρόμος στόν όποιο τό Κόμμα καθοδηγεί τό λαό μας είναι ό σίγουρος δρόμος τής οικοδόμησης τοΰ σοσιαλισμού, είναι ό δρόμος τής ποραπέρα ένίσχυσης τής λευτεριάς καί τής άνεξαρτησίας τής πατρίδας. Ή εσωτερική μας κατάσταση είναι ύγιής καί ακλόνητη σέ όλα τά πεδία καί σέ όλα τά μέτωπα. 'Η μαρξιστική λενιστική γραμμή τού Κόμματος, οί μεγαλειώδικες επιτεύξεις πού πραγματοποιήθηκαν, ή διεξαγωγή σέ σωστό δρόμο τής ταξικής πάλης, οδήγησαν στήν παραπέρα ενίσχυση τής ήθικο πολιτι

6 4 ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΙΑ κής ενότητας τοΰ λαοΰ καί των ακατάλυτων δεσμών του μέ τό Κόμμα, στη δημιουργία μιας ζωηρής επαναστατικής άτμόσφαιρας. Ή εργατική τάξη, ή συνεταιρισμένη αγροτιά καί ή λαϊκή διανόηση, μέ τήν καθοδήγηση τοΰ Κόμματος, έκπλήρωσαν στή γενικότητα μέ επιτυχία τά βασικά καθήκοντα τής άνάπτυξης τής οικονομίας καί τοΰ πολιτισμοΰ πού καθόρισε τό 6ο Συνέδριο. Στή διάρκεια τοΰ προηγούμενου πεντάχρονου άναπτύχθηκαν οΐ παραγωγικές δυνάμεις σέ κάθε κλάδο τής οικονομίας, ένισχύθηκε ή ύλικο τεχνική βάση τοΰ σοσιαλισμοΰ καί τελειοποιήθηκαν παραπέρα οί σοσιαλιστικές σχέσεις στήν παραγωγή. 'Η πράξη επιβεβαίωσε ότι τό πρόγραμμα τοΰ Κόμματος γιά τήν οικοδόμηση μιας σύνθετης βιομηχανίας, βαριάς καί έλαφράς, γιά τή διεύρυνσή της μέ νέους τομείς τής σύγχρονης παραγωγής ήταν πρόγραμμα πλέρια πραγματοποιήσιμο. Μέ ικανοποίηση διαπιστώνομε τώρα ότι ή ταχύρυθμη εκβιομηχάνιση πλησιάζει καθεμέρα περισσότερο τόν καθορισμένο άπό τό Κόμμα στόχο, τή μετατροπή τής Αλβανίας άπό άγροτική βιομηχανική σέ βιομηχανική άγροτική χώρα. Μέ τά χρυσά χέρια, μέ τήν επίμονη θέληση καί τήν οξύνοια των εργατών, τό μεγάλο μεταλλουργικό έργοστασιακό συγκρότημα τοΰ Έλμπασάν, άρχισε νά χύνει τό πρώτο άτσάλι στήν ιστορία τής Αλβανίας. Τό εργοστάσιο ε πεξεργασίας πετρελαίων στό Μπάλς σύντομα άρχίζει δουλιά καί τό πετρέλαιο τής πλούσιας γής μας Θά μετατραπεϊ σέ προϊόντα πού είναι πολύ άναγκαΐα στήν οικονομία τής χώρας. Ό υδροηλεκτρικός σταθμός τής Φίερζα στόν ποταμό Ντρίν, μαζί μέ πολλά άλλα εργα, βαδίζει πρός τήν άποπεράτωση. Μέ τά νέα εργοστάσια, πού μπήκαν καί μπαί

7 ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΑ 5 νουν σέ λειτουργία, πραγματοποιείται μέ επιτυχία καί ή άλλη μεγάλη επιδίωξη τοΰ Κόμματος γιά τήν όσο πιό ορθολογική εκμετάλλευση, επεξεργασία καί παραπέρα αξιοποίηση των πρώτων υλών μας. Όλοι είμαστε μάρτυρες εκείνης τής ριζικής στροφής πού γίνεται τώρα στή γεωργία μας. Απαντώντας στην έκκληση τοΰ Κόμματος, μέ τό φλογερό πατριωτισμό τους, τήν άκούραστη δουλιά καί τήν ακλόνητη πεποίθηση στίς δυνάμεις τους, ή συνεταιρισμένη αγροτιά καί οϊ εργαζόμενοι των κρατικών γεωργικών επιχειρήσεων γιά πρώτη φορά φέτος παρήγαγαν όλο τό ψωμί πού έχει άνάγκη ή χώρα. Σάν άποτέλεσμα τής ιδιαίτερης φροντίδας τοΰ Κόμματος δυνάμωσε ή μηχανοποίηση τής γεωργίας καί εξασφαλίστηκε μιά γρήγορη άνοδος όλων τών γεωργικών καί κτηνοτροφικών προϊόντων. Σύμφωνα μέ τήν παραγγελία πού έδοσε τό 6ο Συνέδριο, ιδρύθηκαν οί συνεταιρισμοί άνώτερου τύπου, βελτιώθηκε παραπέρα ή οργάνωση καί διεύθυνση τών γεωργικών νοικοκυριών. Τά μέτρα πού πάρθηκαν οδήγησαν στόν παραπέρα περιορισμό τής διοφοράς άνάμεσα στό χωριό καί τήν πόλη. Oί κάμποι καί τά βουνά μας κοχλάζουν τώρα άπό μιά μεγάλη μεταμορφωτική δουλιά, γιά νά γίνουν πιό εύφορα, γιά νά γίνει ή πατρίδα μας πιό πλούσια, πιό ώραία, πιό ισχυρή. Σημαντικές νίκες πραγματοποιήθηκαν καί στό βάθαιμα τής σοσιαλιστικής επανάστασης στό πεδίο τής ιδεολογίας καί τής κουλτούρας, σ όλη τήν κομματική δουλιά γιά τήν επαναστατική διαπαιδαγώγηση τών μαζών. 'Η γραμμή τοΰ Κόμματος γιά τήν ανάπτυξη τής παιδείας μέ βάση τή σύνδεση τοΰ μαθήματος μέ τή ζωή, τήν προετοιμασία μιας νέας γενιάς σφυρηλατημένης μέ τήν προλεταριακή ιδεολογία, εξοπλισμένης μέ γνώσεις καί μόρφωση,

8 6 ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΙΑ ικανής γιά δουλιά καί άμυνα, εφαρμόζεται μέ συνέπεια καί δίνει πάντοτε καλύτερα άποτελέσματα. Σέ άνώτερο επίπεδο άνέβηκε ή σοσιαλιστική μας κουλτούρα, πού άναπτύσσεται σύμφωνα μέ τά διδάγματα τού Κόμματος, σάν κουλτούρα μέ υψηλό επαναστατικό περιεχόμενο καί μέ ξεκάθαρη λαϊκή εθνική φυσιογνωμία. Ζωντανή έκφραση αύτής τής πραγματικότητας είναι εκείνη ή μαζική πολιτιστική καί καλλιτεχνική δημιουργία πού, ιδιαίτερα τά τελευταία χρόνια, πήρε μεγάλη όρμή καί τραγουδεϊ μέ πάθος τήν εύτυχισμένη σοσιαλιστική ζωή, τή μαρξιστική λενινιστική δικαιοσύνη καί σύνεση τού Κόμματος, τόν ήρωισμό τού λαού μας. Μέ τήν ιδιαίτερη φροντίδα καί τήν άμεση καθοδήγηση τοΰ Κόμματος δυνάμωσε περισσότερο ή άμυνα τής πατρίδας. Ό εργατικός καί στρατιώτης λαός μας δουλεύει μέ όλες τίς δυνάμεις γιά νά κάμει τήν Αλβανία άκατάβλητο σοσιαλιστικό φρούριο, έξασκεϊται καί έπαγρυπνεϊ γιά νά είναι πάντα έτοιμος νά ύπερασπιστεΐ τήν έπανάσταση καί τίς νίκες του άπό κάθε άπειλή τών έχθρών. Τό 6ο Συνέδριο έθεσε καθήκον στό Κόμμα, στήν εργατική τάξη καί σ όλες τίς έργαζόμενες μάζες νά δυναμώσουν παραπέρα τή διχτατορία τοΰ προλεταριάτου, σά βασικό όρο καί έγγύηση γιά τήν πραγματοποίηση τών μεγαλειώδικων καθηκόντων πού τίθονταν μπροστά στό Κόμμα καί τό λαό. Τώρα πρέπει νά όμολογήσομε ότι τά μέτρα πού πήρε καί έφάρμοσε τό Κόμμα, δυνάμωσαν παραπέρα τό κράτος μας, διεύρυναν καί τελειοποίησαν τήν προλεταριακή δημοκρατία μας, άνέβασαν τό βαθμό τής άμεσης συμμετοχής τών έργαζόμενων στή διακυβέρνηση τής χώρας.

9 ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΑ 7 Ή άνοδος τών ικανοτήτων τής εργατικής τάξης καί τής επίγνωσης τοϋ ήγετικοϋ ρόλου που τής άνήκει στή σοσιαλιστική κοινωνία, ή καθιέρωση τοϋ εργατικού καί άγροτικοΰ ελέγχου, ή πάλη τοϋ Κόμματος γιά τό ξερίζωμα τών γραφειοκρατικών, τεχνοκρατικών καί φιλελεύθερων διαστρεβλώσεων καί τάσεων, πλούτυναν παραπέρα τήν πείρα τής διχτατορίας τοϋ προλεταριάτου στήν πάλη γιά τή διαφύλαξη καί τήν παγίωση τοΰ σοσιαλιστικού μας καθεστώτος. Συνέβαλαν πολύ γιά νά φράξουν τό δρόμο στόν κίνδυνο τοΰ άστικο ρεβιζιονιστικοΰ εκφυλισμού καί τής επιστροφής στόν καπιταλισμό. Αύτό είναι μιά μεγάλη νίκη τοΰ Κόμματος, τής εργατικής τάξης καί όλου τοΰ λαού. Χαρακτηριστικό γνώρισμα τής εσωτερικής μας κατάστασης είναι ή άδιάσπαστη ενότητα τοΰ λαοΰ, ή συσπείρωσή του γύρω άπό τή γραμμή τού Κόμματος. Λαμπρή έκφραση αύτής τής ενότητας, πού στηρίζεται στή στενή συμμαχία τής εργατικής τάξης μέ τή συνεταιρισμένη άγροτιά, είναι ή άποφασιστικότητα καί ή κινητοποίηση τών εργαζόμενων μαζών μας γιά τήν πραγματοποίηση τών καθηκόντων τής σοσιαλιστικής οικοδόμησης καί τήν ύπεράσπιση τής λευτεριάς καί τής άνεξαρτησίας τής πατρίδας, είναι τό ξέσπασμα τών δημιουργικών ε νεργειών τής εργατικής τάξης, τής συνεταιρισμένης άγροτιάς καί τής λαϊκής διανόησης σ όλους τούς τομείς. Φανερή άπόδειξη αύτής τής ενότητας είναι καί τό υψηλό πνεΰμα άδερφικής άλληλεγγύης καί τής εΐλικρινοΰς άμοιβαίας βοήθειας, πού ύπάρχει άνάμεσα στούς εργαζομένους μας, άνάμεσα στήν εργατική τάξη καί τήν άγροτιά, άνάμεσα σ όλα τά στρώματα τοΰ λαοΰ. Τό σύνθημα τοΰ Κόμματος

10 8 ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΙΑ «όλοι γιά εναν καί ενας γιά όλους» εγινε νέος κανόνας τής σοσιαλιστικής ήθικής. Ή άτμόσφαιρα καί τό επαναστατικό πνεύμα πού κυριαρχεί στή χώρα μας είναι σέ πλέρια άντίθεση μ εκείνο πού συμβαίνει γύρω μας. Τούτη τήν περίοδο σοβαρών κρίσεων πού μαστίζουν τόν καπιταλιστικό ρεβιζιονιστικό κόσμο, ή δύναμη καί ή άνθεκτηκότητα τής σοσιαλιστικής Αλβανίας, ή πολιτική καί οικονομική μας σταθερότητα, είναι άπόδειξη τής υπεροχής τοΰ σοσιαλισμοΰ, τής σύνεσης τής μαρξιστικής λενινιστικής γραμμής τοΰ Κόμματος, τής ορθότητας τής αρχής τής στήριξης στις δυνάμεις σου. Τό γεγονός ότι ή μικρή σοσιαλιστική Αλβανία, περικυκλωμένη άπό αύτή τή μεγάλη θάλασσα πολιτικών, οικονομικών, χρηματιστικών κλπ. θυελλών, εΐναι σέ θέση ν άντιμετωπίσει τίς δυσκολίες καί νά βαδίσει μπροστά άσταμάτητα, γεμίζει τίς καρδιές όλων μας μέ δικαιολογημένη περιφάνεια. Μά ταυτόχρονα ή κατάσταση στήν όποια ζοΰμε καί εργαζόμαστε άπαιτεΐ ώστε, ετσι όπως μέχρι σήμερα, τίς δυνάμεις καί τίς ένέργειές μας, τίς γνώσεις καί τό δημιουργικό πνεΰμα, νά τά εξαντλήσομε γιά νά πραγματοποιήσομε ώς τό τέλος όλα τά καθήκοντα, ώστε τό σοσιαλιστικό μας σκάφος νά πλέει άσταμάτητα πρός σίγουρες άκτές. Ή εσωτερική κατάσταση τής χώρας μας δυνάμωσε καί παγιώθηκε μέσω μιας όξυμένης ταξικής πάλης, τήν όποία τό Κόμμα καί ό λαός μας διεξήγαγαν άποφασιστικά σέ όλα τά μέτωπα, ενάντια στήν ολόπλευρη πίεση τοΰ εχθρικού ιμπεριαλιστικό ρεβιζιονιστικοΰ περίγυρου, ενάντια στήν ιδεολογική ε πίθεσή του, πού προσκρούει καθημερινά μέ άγριότητα στή χώρα μας, καθώς καί ενάντια στήν έπικίνδυνη εχθρική δράση μέσα στή χώρα καί στίς

11 ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΑ 9 ιδίες τίς γραμμές τοΰ Κόμματος. Μπροστά στήν ά- τσάλινη συνοχή τοΰ Κόμματος καί τοΰ λαοΰ εγιναν στάχτη καί κουρνιαχτός οι επιθέσεις καί οί συνωμοσίες τών εξωτερικών καί εσωτερικών εχθρών ε νάντια στό Κόμμα καί τό σοσιαλιστικό μας καθεστώς, ενάντια στή λευτεριά καί τήν άνεξαρτησία τής Πατρίδας. Οί κομμουνιστές καί όλος ό λαός μας είναι σέ γνώση ότι τά τελευταία χρόνια τό Κόμμα άνακάλυψε καί σύντριψε τήν άντικομματική, προδοτική καί συνωμοτική δουλιά τών Φαντίλ Πατσράμι καί Τόντι Λιουμπόνια τών Μπεκίρ Μπαλούκου, Πετρίτ Ντοΰμε καί Χίτο Τσιάκο τών Άμπντύλ Κελέζι, Κώτσιο Θεοδόσι καί Κίτσιο Νγκέλια, οί όποιοι σέ συνεργασία καί μέ τούς εξωτερικούς εχθρούς, άποσκοπούσαν ν άνοίξουν τίς θύρες στό ρεβιζιονισμό, νά συντρίψουν τή διχτατορία τοΰ προλεταριάτου καί νά εξαλείψουν τήν άνεξαρτησία τής Πατρίδας. Μά ή δράση καί οί συνωμοσίες αύτών τών επικίνδυνων εχθρών άπότυχαν πλέρια. Μπροστά στήν επαγρύπνηση καί τήν έπανοστατική πάλη τοΰ Κόμματος καί τής ηγεσίας του, μπροστά στή μαρξιστική λενινιστική ενότητα τών γραμμών τοΰ Κόμματος, μπροστά στήν άκατάβλητη δύναμη τής διχτατορίας μας τοΰ προλεταριάτου, τά άντικομματικά καί συνωμοτικά στοιχεία ξεσκεπάστηκαν. Τό Κόμμα καί ή διχτατορία τοΰ προλεταριάτου τά επληξε μέ σιδερένια γροθιά καί τά πέταξε στό καλάθι τών άχρήστων, έκεϊ πού έχουν τή θέση όλοι οί προδότες τής επανάστασης. Άπ αύτή τήν πάλη τό Κόμμα, ξεκoθαρισμένο άπό τά βάτα καί τά δηλητηριώδη χορτάρια, βγήκε πιό δυνατό καί πιό μονολιθικό, ή διχτατορία τοΰ προλεταριάτου καί οί θέσεις τοΰ σοσισλισμοΰ

12 10 ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΙΑ εδραιώθηκαν ακόμη περισσότερο. Όλος ό λαός υ ποστήριξε ισχυρά τό Κόμμα καί τή μαρξιστική λενινιστική γραμμή του, σύσφιξε ακόμη πιό ίσχυρά τίς γραμμές του γύρω στό Κόμμα καί τή λαϊκή ε ξουσία. Τό Κόμμα πήρε όλα τά μέτρα γιά νά εξαλείψει ολοκληρωτικά τίς βλαβερές συνέπειες τής ε χθρικής καί υπονομευτικής δράσης, γιά νά ξεριζώσει εκείνες τίς ελλείψεις καί άδυναμίες άπό τίς ό ποιες έπωφελήθηκαν οί εχθροί. Ανώτερο επαναστατικό πνεΰμα άγκάλιασε όλη τή χώρα. 'Η εργατική τάξη, ή συνεταιρισμένη άγροτιά, ή λαϊκή διανόηση, ή νεολαία καί οί γυναίκες άνασκουμπώθηκαν στή δουλιά μέ νέα όρμή καί ενθουσιασμό γιά τήν εφαρμογή τών καθηκόντων τής σοσιαλιστικής οικοδόμησης καί τής ύπεράσπισης τής πατρίδας, γιά νά κατεβοΰν στό 7ο Συνέδριο τοΰ Κόμματος μέ νέες καί μεγαλύτερες επιτυχίες. Αύτή είναι ζωντανή ά- πόδειξη ότι στό Κόμμα καί τό λαό μας οί έσωτερικοί καί εξωτερικοί εχθροί δέ θά βροΰν ποτέ ρωγμές, ότι δέ θά ξεφύγει άπό τήν υψηλή επαγρύπνηση τών κομμουνιστών καί τών έργαζόμενων μαζών, καμιά κακοποιά δράση όποιουδήποτε, ότι ή διχτατορία τοΰ προλεταριάτου στήν Αλβανία είναι ισχυρή καί έτοιμη νά πλήξει καί νά συντρίψει κάθε έ- χθρό. Είναι καθήκον μας ώστε τήν ύγιή εσωτερική κατάσταση πού υπάρχει στή χώρα μας, ή όποια δημιουργήθηκε μέ τή δουλιά τοΰ Κόμματος καί κάτω άπό τήν καθοδήγησή του, μέ τίς γεμάτες αύταπάρνηση προσπάθειες ολόκληρου τοΰ λαοΰ, νά τή δυναμώσομε περισσότερο, ετσι πού ή Πατρίδα μας νά προοδεύσει καί νά άνθίσει, ό σοσιαλισμός νά προχωρεί πάντα νικηφόρος, ή ζωή τοΰ λαοΰ νά γίνεται κάθε μέρα πιό όμορφη καί πιό καλή.

13 ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΑ 11 Τό 7ο Συνέδριο συνέρχεται τίς μέρες τοϋ ά- ξιοσημείωτου ιωβηλαίου, τών 35 χρoνων τής ί δρυσης του ενδόξου Κόμματός μας Εργασίας. Αυτή ή μεγάλη ημερομηνία, πού γεννήθηκε ή έλπίδα τής σωτηρίας καί ή εγγύηση τής νίκης τοΰ λαοΰ μας, είναι γιά όλους μιά χαρούμενη γιορτή, μέρα πού μάς θυμίζει τόν ηρωικό δρόμο πού διανύσαμε καί μάς ώθεϊ καί μάς κινητοποιεί γιά καινούργιες μάχες καί νίκες. 'Η ίδρυση τοϋ Κόμματος τών άλβανών κομμουνιστών σημείωσε γιά τό λαό μας τήν αποφασιστική καμπή στή μακραίωνη ιστορία του, εθεσε τά άτσάλινα θεμέλια πάνω στά όποια οΐκοδομειται ή νέα σοσιαλιστική Άλβανία. Τά τριάντα πέντε χρόνια τής επαναστατικής δράσης τοΰ Κόμματος είναι τριάντα πέντε χρόνια ήρωικών προσπαθειών καί μαχών έπικεφαλής τής εργατικής τάξης καί τοΰ άλβανικοΰ λαοΰ γιά τήν α πελευθέρωση τής πατρίδας καί τή νίκη τής Επανάστασης, γιά τήν άνόρθωση τής Αλβανίας άπό τή φτώχια καί τά ερείπια καί τήν οικοδόμηση τούτης τής τόσο πλούσιας σέ περιεχόμενο ζωής, τόσο δίκαιης καί ευτυχισμένης πού χαιρόμαστε σήμερα. Αύτή είναι μιά περίοδος νικηφόρων άγώνων ενάντια στούς πολλούς εχθρούς, εσωτερικούς καί εξωτερικούς, ενάντια στούς άμερικάνους ιμπεριαλιστές καί τούς σύγχρονους ρεβιζιονιστές, μέ έπικεφαλής τούς σοβιετικούς ρεβιζιονιστές, είναι ή περίοδος τών άγώνων γιά τήν υπεράσπιση τοΰ δικαιώματος μας νά ζήσομε πάντα λεύτεροι καί άνεξάρτητοι, γιά τήν ύπεράσπιση τοΰ δρόμου τοΰ πραγματικοΰ σοσιαλισμοΰ καί τοΰ κομμουνισμοΰ. Ή ισχυρή διεθνής θέση, τό υψηλό γόητρο τής σοσιαλιστικής Αλβανία στόν κόσμο, ή ύποστήριξη κι ή άλληλεγγύη τών επαναστατικών λαών καί τών πολλών φίλων της, είναι

14 12 ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΙΑ αποτέλεσμα τής σωστής γραμμής τοΰ Κόμματος στήν εξωτερική πολιτική, τής συνετής πάλης αρχών πού τό Κόμμα καί ό λαός μας διεξήγαγαν αδιάκοπα ενάντια στόν ιμπεριαλισμό καί τό ρεβιζιονισμό. Μπορούμε νά πούμε μέ πλέρια πεποίθηση ότι οί άλβανοί κομμουνιστές έχτέλεσαν πάντα μέ τιμή τό καθήκον πρός τήν εργατική τάξη καί τό λαό τους, έτσι όπως εκπλήρωσαν πάντοτε ώς τό τέλος καί τό διεθνιστικό τους καθήκον πρός τό διεθνή κομμουνισμό καί τούς λαούς. Τό Κόμμα μας μπόρεσε νά πραγματοποιήσει αύτές τίς περιφανείς νίκες, γιατί παρέμεινε πάντα πιστό στά συμφέροντα τής εργατικής τάξης καί τού λαού του, γιατί παρέμεινε πιστό στά άθάνατα διδάγματα τών Μάρξ, Ένγκελς, Λένιν καί Στάλιν, γιατί δέ χώρισε πο τέ τά λόγια άπό τά έργα. Σέ κάθε στιγμή καί σέ κάθε στάδιο τό Κόμμα διατήρησε τίς πιό στενές σχέσεις μέ τίς μάζες, στάθηκε στίς πρώτες γραμμές τής πάλης καί μέ τή σωστή γραμμή του συσπείρωσε γύρω του καί καθοδήγησε μέ σίγουρο χέρι όλο τό λαό μας. Οί επιτυχίες πού πραγματοποιήθηκαν σ αύτά τά χρόνια, πούό λαός μας τά άποκαλεΐ χρόνια τού Κόμματος, αύτές οί μεγάλες μάχες πού κερδίσαμε, μάς κάνουν νά ίδοΰμε τό μέλλον μέ αισιοδοξία. Ε χομε επίγνωση ότι τώρα πολλές δυσκολίες ξεπεράστηκαν, πολλοί στόχοι πραγματοποιήθηκαν, μά μάς άναμένουν δουλιές άκόμη πιό μεγάλες, γιά τίς όποιες θά συζητήσει καί θ άποφασίσει τό 7ο Συνέδριό μας, μάς άναμένουν μάχες πού πρέπει νά τίς διεξάγομε άποφασιστικά καί νά τίς κερδίσομε.

15 I ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ Σύντροφοι καί συντρόφισσες, Στούς αντιπροσώπους στό 7ο Συνέδριο ανήκει ή τιμή καί τό καθήκον μεγάλης εύθύνης νά έκφράσουν τή γνώμη ολόκληρου τοΰ Κόμματος γιά τό νέο Θεμελιακό Νόμο τής σοσιαλιστικής Αλβανίας, γιά τό νέο Σύνταγμα τού Κράτους μας. Τό 6ο Συνέδριο τοΰ Κόμματος έθεσε τό καθήκον τής κατάρτισης τοΰ νέου Συντάγματος καί παράγγειλε νά είναι συνέχιση τοΰ Συντάγματος πού ύπάρχει, νά εκφράζει τή συνέχεια τής επανάστασης στήν Αλβανία, τήν άδιάκοπη πάλη γιά τήν εξασφάλιση τής λευτεριάς καί τής άνεξαρτησίας τής πατρίδας καί τής οικοδόμησης τοΰ σοσιαλισμοΰ. Άπό τήν άλλη πλευρά τό νέο Σύνταγμα πρέπει νά πάρει ύπόψη τήν τωρινή πραγματικότητά μας, τό στάδιο στό όποιο βρίσκεται ή άνάπτυξη τής επανάστασης. Στό νέο Σύνταγμα πρέπει νά επισφραγιστούν οΐ μεγάλοι επαναστατικοί μετασχηματισμοί πού συντελέστηκαν καί οί νίκες πού επιτεύχθηκαν, νά καθρεφτιστεί ή γενική γραμμή τοΰ Κόμματος γιά τήν πλέρια οικοδόμηση τοΰ σοσιαλισμού

16 14 ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΙΑ καί γιά τήν παραπέρα άνάπτυξη τοΰ κράτους μας τής διχτατορίας τοΰ προλεταριάτου. Τό πολιό Σύνταγμα ήταν Σύνταγμα τής οικοδόμησης τών βάσεων τού σοσιαλισμοΰ, ενώ τό νέο Σύνταγμα θά είναι Σύνταγμα τής πλέριας οικοδόμησης τής σοσιαλιστικής κοινωνίας. Τό Σύνταγμα πού ύπάρχει χρησίμευσε πολύ γιά τήν επίτευξη όλων τών ώς τώρα μεγαλειώδικων πραγματοποιήσεων. Μά τώρα πιά εκπλήρωσε τήν αποστολή του. Περιέχει άρκετούς νομικούς καί πολιτικούς κανόνες πού στένεψαν πάρα πολύ καί δέν άνταποκρίνονται στήν άνάπτυξη καί τό βάθαιμα τής επανάστασης σέ πλατύ μέτωπο. Αύτό συνδέεται μέ τό στάδιο καί τίς ιστορικές συνθήκες πού υίοθετήθηκε τό πρώτο Σύνταγμα. Τότε μπροστά στό Κόμμα καί τή χώρα τίθονταν μεγάλα καί περίπλοκα προβλήματα πού επρεπε νά λυθούν μέ τόλμη, μά καί μέ μεγάλη σύνεση, προβλήματα μέ επείγοντα χαρακτήρα, μά πού καί οί περίοδες δέν επρεπε νά καοΰν. Επρεπε νά παγιωθεΐ καί τελειοποιηθεί ή λαϊκή εξουσία, πού βγήκε άπό τόν Έθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα. Έπρεπε νά σπάσουν καί συντρίβουν ή λυσσαλέα άντίσταση τών έκμεταλλευτριών τάξεων πού άνατράπηκαν καί ο! προσπάθειές τους νά επαναφέρουν τό παρελθόν. Έπρεπε νά εξαλειφτούν οί παλιές οικονομικές σχέσεις καί νά άντικατασταθοΰν μέ νέες σοσιoλιστικές σχέσεις. Έπρεπε νά τεθεί κάτω άπό ελεγχο, νά περιοριστεί καί άποτραπεΐ τό κύμα αύθορμητισμοΰ τής μικρής παραγωγής εμπορευμάτων καί νά προσελκυστοΰν στό δρόμο τοΰ σοσιαλισμοΰ τά μικροαστικά στρώματα τοΰ χωριοΰ καί τής πόλης καί σέ πρώτη γραμμή ή έργαζόμενη άγροτιά. Έπρεπε νά ξεπεραστει ή αιώνια καθυστέρηση πού

17 ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΑ 15 κληρονομήθηκε άπό τό παρελθόν καί νά εξασφαλιστεί ή ελεύθερη καί άνεξάρτητη άνάπτυξη τής χώρας στό δρόμο τοΰ σοσιαλισμού. Επρεπε νά δυναμώνει άδιάκοπα ή άμυνα τής πατρίδας γιά τήν ά- ντιμετώπιση κάθε πιθανής επιδρομής άπ εξω. Καί, παράλληλα μέ όλα αύτά, επρεπε νά πραγματοποιηθεί μιά βαθιά άνατροπή στόν ψυχικό κόσμο τών άνθρώπων μέ βάση τήν προλεταριακή κοσμοαντίληψη καί ήθική. Τό πρώτο Σύνταγμα τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Αλβανίας, πού τό Κόμμα εδοσε στό λαό καί τή χώρα, χρησίμευσε γιά τήν επίλυση όλων αύτών τών προβλημάτων καί μεγάλων ιστορικών καθηκόντων. Εγινε βάση καί πρόγραμμα γιά όλους ε κείνους τούς κολοσσιαίους επαναστατικούς μετασχηματισμούς, πού συνεβηκαν σ αύτές τίς τρεις δεκαετίες τής ελεύθερης ζωής μας, γιά τήν εκβιομηχάνιση τής χώρας, γιά τό σοσιαλιστικό μετασχηματισμό τού χωριού, γιά τή διεξαγωγή τής ι δεολογικής, πολιτιστικής καί εκπαιδευτικής επανάστασης, γιά τή χειραφέτηση καί τήν πρόοδο όλης τής κοινωνίας. Είναι όλες αύτές οί νίκες, όλοι αύτοί οί μετασχηματισμοί καί έπιτεύξεις, καθώς καί οί προοπτικές πού άνοίγονται στή χώρα μας, πού έκαμαν ά- παραίτητη την άλλαγή τού Συντάγματος πού ά- ποφάσισε τό 6ο Συνέδριο. Ή Κεντρική Επιτροπή τοΰ Κόμματος διεξήγαγε στή διάρκεια αύτών τών ετών πολύπλευρη δουλιά γιά τή διεξαγωγή τών άναγκαίων μελετών καί γιά τήν προετοιμασία τοΰ νέου Συντάγματος. Ή 8η Όλομέλεια τής Κεντρικής Επιτροπής άφιερώθηκε ειδικά σ αύτό τό πρόβλημα. Εξέτασε τό σχέ

18 16 ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΙΑ διο, τό όποιο τό Γενάρη τούτης της χρονιάς τό κοινοποίησε ή Λαϊκή Βουλή καί τό έδοσε γιά συζήτηση στό λαό. Σ αύτή τή μεγάλη πολιτική καί ιδεολογική ε πιχείρηση οί πλατιές εργαζόμενες μάζες έκφρασαν λεύτερα τή γνώμη τους γιά τό νέο Θεμελιακό Νόμο τοΰ κράτους μας τής διχτατορίας τοΰ προλεταριάτου. Στις συγκεντρώσεις πήραν μέρος περίπου άνθρωποι, πραχτικά όλος ό ενήλικος πληθυσμός τής χώρας καί συζήτησαν περίπου άτομα. Ή ομόφωνη έγκριση τοϋ σχεδίου Συντάγματος ήταν στήν ούσία έγκριση τής γενικής μαρξιστικής λενινιστικής γραμμής τοΰ Κόμματος, τοϋ επαναστατικού δρόμου πού άκολούθησε. Εκατοντάδες συσκέψεις πού έγιναν στά κέντρα δουλιάς καί στούς γεωργικούς συνεταιρισμούς, στά σχολεία καί τά στρατιωτικά τμήματα, στά πολιτιστικά καί διοικητικά ιδρύματα, καθώς καί χιλιάδες καί χιλιάδες γράμματα καί τηλεγραφήματα πού στάλθηκαν στήν Κεντρική Επιτροπή σέ ύποστήριξη τοΰ νέου Συντάγματος, μαρτυροΰν γιά τήν άτσάλινη ενότητα όλου τοΰ λαοΰ μας γύρω άπό τό Κόμμα καί τή γραμμή του, μαρτυροΰν γιά τήν επαναστατική τους αισιοδοξία, τήν εμπιστοσύνη στό σοσιαλιστικό μέλλον. Ή μεγάλη λαϊκή συζήτηση, πού τή χαρακτήρισε έλεύθερη καί καρποφόρα άνάλυση, ζωηρή καί έποικοδομητική άνταλλαγή γνωμών, ήταν ξεκάθαρη έκφραση τής δρώσας σοσιαλιστικής δημοκρατίας καί τής πραγματικής λαϊκής κυριαρχίας. Εδειξε στήν πράξη ότι στή σοσιαλιστική Αλβανία άφέντης είναι ό λαός, ότι τίποτε δέ γίνεται παρά τή θέλησή του. «Γιά τό φτωχό άνθρωπο ή λέξη νόμος, είπε ένας ά-

19 ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΑ 17 πλός αγρότης κατά τή συζήτηση τοΰ σχεδίου Συντάγματος, κάποτε άντηχοΰσε τρομερά. Ήταν ά- πειλή πείνας, άπειλή φυλάκισης, άπειλή θανάτου. Σήμερα ό λαός κάνει ό ίδιος τούς νόμους καί τούς. κάνει γιά τό καλό του». Τά πλατιά στρώματα τών εργαζόμενων έκαμαν πολλές ώφέλιμες παρατηρήσεις καί προτάσεις καί ε- δοσαν πολύτιμη συμβολή γιά τή συμπλήρωση καί. τή βελτίωση τοΰ σχεδίου πού υποβλήθηκε, γιά τό άνέβασμά του στό ύψος τών άπαιτήσεων τοΰ Θεμελιακού Νόμου τοΰ σοσιαλιστικού μας κράτους. Τό σχέδιο Συντάγματος, πού σύντομα θά υποβληθεί στή Λαϊκή Βουλή γιά τελική έγκριση, είναι νομικό ντοκουμέντο μέ ιδιαίτερη βαρύτητα. Είναι ντοκουμέντο μέ μεγάλη θεωρητική καί πραχτική, πολιτική καί ιδεολογική άξία, στό όποιο θά στηριχτεί ή κοινωνική, οικονομική καί πολιτιστική μας άνάπτυξη στό στάδιο τής πλέριας οικοδόμησης τής σοσιαλιστικής κοινωνίας. Τό νέο Σύνταγμα διέπεται ολοκληρωτικά άπό τήν ιδεολογία καί τίς βασικές αρχές τοΰ μαρξισμού λενινισμού, ενσαρκώνει τά διδάγματα καί τήν ε παναστατική πείρα τοΰ Κόμματός μας Εργασίας καί φέρει τή σφραγίδα τής δημιουργικής σκέψης τών πλατιών μαζών τοΰ λαοΰ μας. Διακηρύσσει καί υιοθετεί τίς βασικές άρχές τοΰ έπιστημονικοΰ σοσιαλισμού, άρχές άπαραίτητες γιά μιά πραγματική σοσιαλιστική κοινωνία, όπου εχει έγκαθιδρυθεί ή διχτατορία τοΰ προλεταριάτου, όπου ή έργατική τάξη, μέ τό κόμμα της επικεφαλής, άσκεί πραγματικά τόν ηγετικό ρόλο.

20 18 ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΙΑ Ό νέος Θεμελιακός μας Νόμος ξαναεπικυρώνει εκείνες τίς σωστές μαρξιστικές λενινιστικές αρχές πού άποτελοΰσαν τή βάση τοΰ πρώτου Συντάγματος τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Αλβανίας. Μά τό νέο Σύνταγμα σημειώνει καί τήν παραπέρα ποιοτική του άνάπτυξη, σύμφωνα μέ τό τωρινό στάδιο τής επανάστασης, στό όποϊο βρίσκεται ή χώρα μας. Επικυρώνοντας τίς νίκες πού επιτεύχθηκαν καί τίς τάσεις άνάπτυξης τής χώρας στό δρόμο τοΰ σοσιαλισμού, τό νέο Σύνταγμα χρησιμεύει καί σάν πρόγραμμα πάλης καί δουλιάς γιά τό μέλλον. Σκοπός του είναι ν άνοίξει όσο πιό πλατύ δρόμο στήν άνάπτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων καί τών σχέσεων στήν παραγωγή τής άληθινής σοσιαλιστικής κοινωνίας, ν άνοίξει δρόμο στή χειραφέτηση καί τήν επαναστατική διαπαιδαγώγηση τοΰ νέου μας άνθρώπου, νά περιφρουρήσει καί νά δυναμώσει άκόμη καλύτερα τό σοσιαλιστικό καθεστώς καί τή διχτατορία τοΰ προλεταριάτου, νά δημιουργήσει στή χώρα όσο πιό καλές συνθήκες γιά νά βαδίσει πρός τόν κομμουνισμό. Αύτό τό σοβαρό ντοκουμέντο, συνθέτοντας τή γραμμή καί τήν πείρα τοΰ Κόμματός μας στό πεδίο τής διεξαγωγής τής σοσιαλιστικής επανάστασης, επικυρώνει καί τίς νομικές, πολιτικές, ιδεολογικές καί οικονομικές διατάξεις γιά νά φραχτεί ό δρόμος στό ρεβιζιονισμό καί στήν παλινόρθωση τοΰ καπιταλισμοΰ. Σ αύτή τήν κατεύθυνση τό Σύνταγμά μας άποτελεϊ χρήσιμη δημιουργική συμβολή τοΰ Κόμματος Εργασίας τής Αλβανίας στή θεωρία καί τήν πράξη τοΰ επιστημονικού σοσιαλισμοΰ. Τό νέο Σύνταγμα δέν κρύβει τόν ταξικό χαρακτήρα του. Διακηρύσσει καί επικυρώνει τή φύση τοΰ κράτους μας σά διχτατορία τοΰ προλετα-

21 ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΑ 19 ριάτου στήν εξουσία, διακηρύσσει καί έπικυρώνει τόν άμοίραστο καί ήγετικό ρόλο τού Κόμματος στό κράτος καί σ δλη τήν κοινωνία, διακηρύσσει καί έπικυρώνει τήν ταξική πάλη σάν κύρια κινητήρια δύναμη δλης τής κοινωνίας μας. Ό σοσιαλισμός, έλεγε ό Μάρξ, «... εϊναι ή ταξική διχτατορία τοΰ προλεταριάτου, σάν άπαραίτητη βαθμίδα γιά τό πέρασμα στήν εξάλειψη τών ταξικών διακρίσεων γενικά, στήν εξάλειψη όλων τών παραγωγικών σχέσεων πάνω στίς όποιες στηρίζονται αύτές οί διακρίσεις, στήν εξάλειψη όλων τών κοινωνικών σχέσεων πού άνταποκρίνονται σ αύτές τίς παραγωγικές σχέσεις, στήν άνατροπή όλων τών ιδεών πού προκύπτουν άπ αύτές τίς κοινωνικές σχέσεις». 1 Στήν επαναστατική πείρα τής χώρας μας έπιβεβαιώθηκε τετραγωνικά ή ορθότητα αύτών τών μεγαλοφυών διδαγμάτων τοΰ Μάρξ. Ή διχτατορία τοΰ προλεταριάτου άποτελεϊ τό ισχυρό καί άποφασιστικό όπλο γιά τήν προώθηση, ώς τήν πλέρια καί τελική νίκη, τής σοσιαλιστικής επανάστασης. Διαμέσου τής διχτατορίας τοΰ προλεταριάτου πραγματοποιείται τό ζωτικό καθήκον τής επανάστασης, ή ο λόπλευρη άνάπτυξη τής σοσιαλιστικής οικονομίας καί κουλτούρας, ή οργάνωση καί ή καθοδήγηση τής οικοδόμησης τοΰ σοσιαλισμοΰ καί τής άταξικής κομμουνιστικής κοινωνίας. Όχι λιγότερο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει στήν πάλη γιά νά έξαλειφτοΰν ά- 1. Κ. Μάρξ, Φ. Ένγκελς. «Διαλεχτά Έργα», τόμος 1, σελ. 226, αλβανική έκδοση.

22 20 ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΙΑ πό τή σοσιαλιστική κοινωνική ζωή όλα τά ίχνη τής παλιάς κοινωνίας, γιά νά ξεριζωθεί άπό τή συνείδηση τών εργαζόμενων καθετί τό ξένο πού τούς τραβάει πρός τά πίσω, γιά νά πραγματοποιηθεί ή κομμουνιστική διαπαιδαγώγησή τους, γιά νά συσπειρωθούν γύρω άπό τήν πρωτοπόρα δύναμη, τήν εργατική τάξη καί τό Κόμμα της, όλοι οϊ εργαζόμενοι στό δρόμο τού σοσιαλισμού καί τοΰ κομμουνισμοΰ. 'Η πείρα τής επανάστασης καί τής οικοδόμησης τοΰ σοσιαλισμοΰ στήν Αλβανία επιβεβαιώνει ότι ή διχτατορία τοΰ προλεταριάτου χρειάζεται στήν εργατική τάξη γιά νά καταπνίξει τήν ά- ντίσταση τών παλιών καί νέων ταξικών εχθρών καί τίς άπόπειρές τους γιά παλινόρθωση, τής χρειάζεται γιά τήν άντιμετώπιση τοΰ εξωτερικού κινδύνου, πού προέρχεται τόσο άπό τίς επιθετικές βλέψεις τοΰ ίμπεριαλισμοΰ καί τοΰ σοσιαλιμπεριαλισμοΰ νά καταπνίξουν καί συντρίψουν τό σοσιαλιστικό καθεστώς μέ φωτιά καί σίδερο, μέ άποκλεισμούς καί πείνα, καθώς καί άπό τήν ιδεολογική επίθεση τοΰ καπιταλιστικό ρεβιζιονιστικοΰ κόσμου, πού ε ξαπολύει καθημερινά πρός εμάς τά κύματα τοΰ εκφυλισμού καί τής άντεπανάστασης. Ή περιφρούρηση καί τό άδιάκοπο δυνάμωμα τής διχτατορίας τοΰ προλεταριάτου σ όλη τή μεταβατική περίοδο άπό τό σοσιαλισμό στόν κομμουνισμό ύπαγορεύεται καί άπό τήν άρνητική πείρα τής Σοβιετικής Ενωσης καί μερικών άλλων χωρών, όπου ή εγκατάλειψη τών άρχών τής διχτατορίας τοΰ προλεταριάτου γέννησε τό ρεβιζιονισμό, τό πιό επικίνδυνο όπλο τής άντεπανάστασης, πού οδήγησε στή συντριβή τοΰ σοσιαλιστικοΰ καθεστώτος, στήν παλινόρθωση τής καπιταλιστικής σκλαβιάς, σέ σοσιαλφασισμό.

23 ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΑ 21 Οί εχθροί τοΰ σοσιαλισμού, εσωτερικοί καί εξωτερικοί, κατεύθυναν καί κατευθύνουν τά κύρια πλήγματά τους ενάντια στή διχτατορία τοΰ προλεταριάτου. Τώρα, γιά όλους τούς ρεβιζιονιστές ά- ποστάτες καί τούς λοκέδες τής άστικής τάξης, εγινε τής μόδας νά έπιτίθονται άγρια στη διχτατορία τού προλεταριάτου καί νά κάνουν άχαλίνωτη δημαγωγία γιά τήν άποκατάσταση δήθεν τής ά- πωλεσμένης δημοκρατίας. Σκοπός τους είναι νά πλήξουν τήν ούσία τού μαρξισμού λενινισμού καί τής επανάστασης καί νά συντρίψουν τό βασικό όργανο τού προλεταριάτου γιά τήν οικοδόμηση τής νέας σοσιαλιστικής ζωής. Γι αύτό ή στάση πρός τή διχτατορία τού προλεταριάτου ήταν καί μένει τό ορόσημο πού χωρίζει τούς μαρξιστές λενινιστές καί τούς πραγματικούς προλετάριους επαναστάτες άπό τούς οπορτουνιστές όλων τών άποχρώσεων καί τούς άποστάτες τής εργατικής τάξης. Στή χώρα μας ή διχτατορία τού προλεταριάτου ήταν πάντοτε ισχυρή καί άκατάβλητη, γιατί τό Κόμμα εφάρμοσε πιστά τά διδάγματα τού μαρξισμού λενινισμού, διεξήγαγε σωστά τήν ταξική πάλη καί διατήρησε πάντα όξυμένη τήν επαναστατική επαγρύπνηση. Δυνάμωσε καί τελειοποίησε κάθε μέρα καί περισσότερο τό προλεταριακό κράτος καί τήν άμυνα τής χώρας, καταπολέμησε επίμονα όλες τίς ξένες εκδηλώσεις πού οδηγούν στόν ειρηνικό εκφυλισμό τού σοσιαλιστικού κοινωνικού καί κρατικού καθεστώτος. Καθρεφτίζοντας καί συνθέτοντας τήν πλούσια ε παναστατική πείρα τής χώρας μας, καθώς καί τή διεθνή πείρα, άπορίπτοντας τίς άντιμαρξιστικές θεωρητικολογίες τών ρεβιζιονιστών γιά τάχα ξεπέρασμα τής διχτατορίας τού προλεταριάτου, ή γιά

24 22 ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΙΑ «παλλαϊκό κράτος», στό σχέδιο τοΰ νέου Συντάγματος επιβεβαιώνεται ξεκάθαρα καί ρητά ότι «ή Λαϊκή Σοσιαλιστική Δημοκρατία τής Αλβανίας είναι κράτος τής διχτατορίας τοϋ προλεταριάτου, πού εκφράζει καί ύπερασπίζει τά συμφέροντα όλων τών εργαζομένων». Τό σχέδιο Συντάγματος είναι ζωντανός καθρέφτης τής δημοκρατίας καί τοϋ πραγματικού σοσιαλιστικού ούμανισμοΰ. Είναι επιβεβαίωση τών διδαγμάτων τοΰ μαρξισμού λενινισμού ότι ή διχτατορία τού προλεταριάτου είναι αξεχώριστη ά πό τήν πιό πλατιά, πιό βαθιά καί πιό πλέρια δημοκρατία γιά τούς έργαζόμενους. Ή εξασφάλιση μιας πλατιάς σοσιαλιστικής δημοκρατίας άποτελεϊ βασικό όρο γιά τήν ίδια τή διαφύλαξη καί τό δυνάμωμα τής διχτατορίας τοΰ προλεταριάτου, ετσι ό πως ή τελευταία άποτελεϊ άπαραίτητο καί άποφασιστικό όρο γιά τήν ύπαρξη μιάς πραγματικής δημοκρατίας γιά τούς έργαζόμενους. 'Η σοσιαλιστική μας δημοκρατία εξασφάλισε στούς έργαζόμενους τό μεγάλο δικαίωμα νά λένε τό λόγο τους στήν έπίλυση τών κοινωνικών καί κρατικών προβλημάτων, νά άσκοΰν ελεγχο σ όποιονδήποτε καί στό καθετί, νά παίρνουν μέρος άποτελεσματικά, σέ πλατιά κλίμακα, οργανωμένα καί μέ τίς πιό ποικίλες μορφές στή διακυβέρνηση τής χώρας. Αύτή τή συμμετοχή καί τό συνεχές βάθαιμά της τό Κόμμα τά θεωρεί σά βασική κατεύθυνση ά- νάπτυξης τής σοσιαλιστικής δημοκρατίας, σά μεγάλη κινητήρια δύναμη γιά νά προωθηθεί ή σοσιαλιστική οικοδόμηση καί σάν εναν άπό τούς σπουδαιότερους παράγοντες γιά τήν περιφρούρηση τοΰ κράτους καί τής κοινωνίας μας άπό τόν κίνδυνο τοΰ ά-

25 ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΑ 23 στικο ρεβιζιονιστικοΰ έκφυλισμοΰ. Αυτή ή γραμμή τοΰ Κόμματος επικυρώνεται πλέρια στό νέο Σύνταγμα. Τό πνεϋμα τής σοσιαλιστικής δημοκρατίας, πού χαρακτηρίζει όλη τήν κοινωνική ζωή, διαπερνάει ά πό τήν άρχή ώς τό τέλος όλη τή δομή τοΰ σοσιαλιστικού μας κράτους, άπό τά λαϊκά συμβούλια τής βάσης ώς τή Λαϊκή Βουλή. Τό σχέδιο Συντάγματος προσδιορίζει ξεκάθαρα ότι ή εξουσία είναι μιά καί άδιαίρετη καί άσκεΐται πλέρια άπό τά όργανα καί τούς άντιπροσώπους πού εκλέγονται άμεσα άπό τό λαό. Όλα τά άλλα κρατικά όργανα άναπτύσσουν τή δράση τους κάτω άπό τή διεύθυνση καί τόν έ λεγχο τών άντιπροσωπευτικών οργάνων, είναι ύ- πεύθυνα καί λογοδοτούν σ' αύτά. Στό σχέδιο Συντάγματος τονίζεται ότι όχι μόνο οί εκλεγμένοι, μά καί οί διορισμένοι ύπάλληλοι τοΰ κράτους μας είναι ύποχρεωμένοι νά λογοδοτούν στις μάζες καί νά ύ- ποτάσσονται στόν άμεσο ελεγχό τους. Μ αύτό τόν τρόπο τίθεται σέ συνταγματικές βάσεις καί ή πάλη ενάντια στόν κίνδυνο άπόσπασης τών άντιπροσωπευτικών οργάνων άπό τό λαό, ή πάλη ενάντια στό γραφειοκρατισμό καί τίς τάσεις νά τίθονται τά εκτελεστικά όργανα καί ή διαχείριση πάνω άπό τά άντιπροσωπευτικά όργανα τής έξουσίας. Η δομή καί ή λειτουργία όλου τοΰ σοσιαλιστικού κρατικοΰ καί κοινωνικού μηχανισμού σέ μάς έ- κτελεΐται σύμφωνα μέ τήν άρχή τού δημοκρατικού συγκεντρωτισμού, τήν ούσία τού όποιου άποτελεϊ ή συγκεντρωτική καθοδήγηση όλης τής ζωής τής χώρας άπό τήν εργατική τάξη, διαμέσου τοΰ Κόμματός της καί τοΰ προλεταριακοΰ κράτους, ό συνδυασμός τής συγκεντρωτικής διεύθυνσης μέ τή δημιουργική πρωτοβουλία τών τοπικών οργάνων καί

26 24 ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΙΑ τών εργαζόμενων μαζών. Ενσαρκώνοντας πλέρια αυτή τή μεγάλη μαρξιστική λενινιστική άρχή, τό σχέδιο Συντάγματος άντιπαρατίθεται σ όλες τίς ά- ντιμαρξιστικές άντιλήψεις καί πράξεις τών ρεβιζιονιστών, τόσο στις φιλελεύθερο άναρχικές, πού άρνοΰνται τόν προλεταριακό συγκεντρωτισμό, όσο καί στίς συγκεντρωτικo γραφειοκρατικές, πού παραμερίζουν τίς εργαζόμενες μάζες άπό τή συμμετοχή στή διακυβέρνηση τής χώρας. Στή σοσιαλιστική Αλβανία εξασφαλίστηκαν στούς εργαζόμενους μέ νόμο καί είναι εγγυημένα στήν πράξη τό δικαίωμα εργασίας, τό δικαίωμα δωρεάν εκπαίδευσης καί ιατρικής περίθαλψης, τά μέσα διαβίωσης στά γηρατειά, ή ελευθερία λόγου, τύπου καί οργάνωσης, εξασφαλίστηκε σ αυτούς ή πλέρια ισότητα μπροστά στό νόμο, άποκλείοντας κάθε περιορισμό ή προνόμιο στά δικαιώματα καί τά καθήκοντα λόγο φύλου, φυλής, έθνικότητας, παιδείας, θέσης ή ύλικής κατάστασης κλπ. Ενα άπό τά μεγάλα έπιτεύγματα στό ιστορικό εργο τοΰ Κόμματος καί τής λαϊκής έξουσίας είναι ή χειραφέτηση τής Αλβανίδας καί ή πλέρια ισοτιμία της μέ τόν ά ντρα, στή δουλιά καί στήν άμοιβή, σ όλα τά πεδία τής ζωής μας. Ολες αύτές οί κολοσσιαίες πολιτικές καί κοινωνικές νίκες πού πραγματοποίησαν τό Κόμμα καί ό λαός μας, κατέχουν σημαντική θέση στό νέο Σύνταγμα. Ή πραγματικότητά μας, ή σοσιαλιστική μας δημοκρατία, άπορίπτουν όλες τίς συκοφαντίες τών άστών καί τών ρεβιζιονιστών ϊδεολόγων, οί όποιοι κατηγοροΰν τό σοσιαλιστικό καθεστώς γιά ελλειψη δημοκρατίας. 'Η έλευθερία καί ή δημοκρατία σέ μάς είναι μόνο γιά τίς πλατιές εργαζόμενες μάζες καί δέν είναι καί ούτε μπορεΐ νά είναι δημοκρατία

27 ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΑ 25 καί ελευθερία γιά τούς εχθρούς τής εργατικής τάξης καί τού λαού, γιά κείνους πού θέλουν νά υπονομεύσουν τήν προλεταριακή εξουσία καί τό σοσιαλιστικό κοινωνικό καθεστώς, όπως θά άρεγε στήν άστική τάξη καί στούς ρεβιζιονιστές προδότες. Τό Κόμμα καί ή διχτατορία μας τού προλεταριάτου, σέ πλέρια συνταύτιση μέ τά διδάγματα τού μαρξισμού λενινισμού, ούτε έπέτρεψαν καί ούτε θά επιτρέψουν ποτέ αύτό τό είδος δημοκρατίας. 'Η σοσιαλιστική μας δημοκρατία είναι πραγματική δημοκρατία γιά τό λαό, γιά τίς εργαζόμενες μάζες καί μόνο γι αύτές. Κατά τή λαϊκή συζήτηση τοΰ σχεδίου Συντάγματος όλος ό λαός χαιρέτισε μ ενθουσιασμό τό θέσιμο στά θεμέλια τοΰ Συντάγματος τής βασικής άρχής ότι «τό Κόμμα Εργασίας τής Αλβανίας, πρωτοπορεία τής εργατικής τάξης, είναι ή μόνη ηγετική πολιτική δύναμη τού κράτους καί τής κοινωνίας». Τό Κόμμα μας τήρησε μέ μεγάλη άφοσίωση καί μέ άκλόνητη συνέπεια τή μεγάλη άρχή ότι ή έξασφάλιση τοΰ ήγετικοΰ ρόλου τοΰ μαρξιστικού λενινιστικού Κόμματος άποτελεϊ τόν άποφασιστικό όρο γιά τή διεξαγωγή τής επανάστασης, γιά τήν ε γκαθίδρυση τής διχτατορίας τοΰ προλεταριάτου καί γιά τήν οικοδόμηση τοΰ σοσιαλισμοΰ. Είχε πάντα επίγνωση ότι ή καθοδήγηση τοΰ Κόμματος α ντιπροσωπεύει τή συμπυκνωμένη καί πιό ύψηλή έκφραση τοΰ ήγετικοΰ ρόλου τής εργατικής τάξης καί τόν ύπ άριθμό ενα ύποκειμενικό παράγοντα γιά τήν εφαρμογή τού έπαναστατικοΰ του προγράμματος. Τό γεγονός ότι αύτή ή άρχή τέθηκε στά θεμέλια τού Συντάγματος, είναι μιά άκόμη μαρτυρία ότι τό Κόμμα μας, όπως πάντα, είναι άποφασισμέ-

28 26 ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΙΑ νο νά εφαρμόζει καί νά υπερασπίζει σέ κάθε ζήτημα καί σ όλα τά πεδία τά άθάνατα διδάγματα τών Μάρξ, Ένγκελς, Λένιν καί Στάλιν. Ό ήγετικός ρόλος τοΰ Κόμματος στήν κοινωνία καί στό κράτος μας άποτελεϊ όχι μόνο βασική άπαίτηση τοΰ μαρξισμού λενινισμοΰ, μά άντιπροσωπεύει καί μιά ιστορική πραγματικότητα. Μέ τό Κόμμα έπικεφαλής ό λαός μας διεξήγαγε τόν Έθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα καί άπόχτησε τή λευτεριά καί τήν άνεξαρτησία, άνάτρεψε τά παλιά καθεστώτα καί έγκαθίδρυσε τή λαϊκή εξουσία. Μέ τό Κόμμα έπικεφαλής εγιναν μεγάλοι επαναστατικοί μετασχηματισμοί. Κάτω άπό τήν καθοδήγηση τοΰ Κόμματος ό λαός μας ύπεράσπισε τή χώρα άπό τίς λυσσαλέες έπιθέσεις τών εξωτερικών καί ε σωτερικών εχθρών, εξασφάλισε καί εδραίωσε τήν πολιτική καί οικονομική άνεξαρτησία. Μέ τό Κόμμα έπικεφαλής έγινε τούτη ή Αλβανία πού χαιρόμαστε σήμερα καί πού πρέπει νά τήν κάνομε πάντα καί άδιάκοπα πιό ισχυρή καί πιό άνθηρή. Μά, όπως μάς διδάσκει ό μαρξισμός λενινισμός καί όπως μάς επεισε καί ή ιστορική μας πείρα, ό ήγετικός ρόλος τοΰ Κόμματος δέν είναι άναγκαϊος μόνο γιά μιά ορισμένη περίοδο. Είναι άπαραίτητος σ ολόκληρη τήν περίοδο τής πλέριας οικοδόμησης τής σοσιαλιστικής κοινωνίας, ώς τόν κομμουνισμό. Οσο περισσότερο προχωρεί καί βαθαίνει ή επανάσταση, τόσο περισσότερο πρέπει νά δυναμώνει καί νά τελειοποιείται ό ηγετικός ρόλος τοΰ Κόμματος σέ κάθε σφαίρα τής ζωής καί τής κρατικής καί κοινωνικής δραστηριότητας. Μεγάλοι κίνδυνοι άπειλοΰν καί σοβαρές ήττες άναμένουν τήν έπανάσταση καί τό σοσιαλισμό άν έπιτραπεϊ ή εξασθένιση ή ό παραμερισμός αύτοΰ τοΰ ρόλου.

29 ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΑ 27 Οί ρεβιζιονιστικές θεωρίες πού ισχυρίζονται ότι ό ηγετικός ρόλος τοΰ Κόμματος στή μεταβατική περίοδο παίρνει τέλος, ή μετατρέπεται μόνο σέ διαπαιδαγωγητική λειτουργία, άποσκοποΰν νά άφήσουν τήν εργατική τάξη καί τό λαό χωρίς καθοδήγηση, ώστε νά άνατραπεϊ ή διχτατορία τοΰ προλεταριάτου καί ό σοσιαλισμός καί νά θριαμβεύσει ή άντεπανάσταση. θέτοντας στά θεμέλια τοΰ Συντάγματος τήν άρχή τοΰ ήγετικοΰ ρόλου τοΰ Κόμματος, ύπερασπίζομε τό μαρξισμό λενινισμό άπ αύτές τίς λυσσαλέες επιθέσεις, ύπερασπίζομε καί προωθοΰμε τήν ύ- πόθεση τοΰ πραγματικού σοσιαλισμού στήν Αλβανία. Μιά άλλη ιστορική πραγματικότητα άντιπροσωπεύει τό γεγονός ότι τώρα πιά στή χώρα μας ό μαρξισμός λενινισμός εγ.νε κυρίαρχη ιδεολογία. Ο λη ή πολιτική, οικονομική, κοινωνική, εκπαιδευτική καί πολιτιστική ζωή μας καθοδηγείται άπό τίς άρχές τής ιδεολογίας τής εργατικής τάξης καί διέπεται άπό τούς κανόνες τής προλεταριακής ήθικής. Σά συνέπεια τής μεγάλης δουλιάς τού Κόμματος, τής ιδεολογικής καί πολιτιστικής επανάστασης, οί πλατιές λαϊκές μάζες έγκολπώθηκαν τήν επαναστατική θεωρία τοΰ προλεταριάτου, πού δίνει τόν τόνο καί καθορίζει τήν κατεύθυνση τής άνάπτυξης όλης τής πνευματικής ζωής τής κοινωνίας. Ό μαρξισμός λενινισμός μετατράπηκε σέ μεγάλη κινητήρια δύναμη, πού μάς φωτίζει τό δρόμο πρός τό σοσιαλισμό καί τόν κομμουνισμό. Ή μαρξιστική λενινιστική ιδεολογία, ή γραμμή τοΰ Κόμματος κάνουν τούς άνθρώπους νά κατανοούν καλύτερα τό παρόν καί νάχουν άκόμη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στό μέλλον. 'Η ζωή σ αύτά

30 28 ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΙΑ τά τριάντα πέντε χρόνια επεισε άκλόνητα τό λαό μας ότι μόνο πάνω στή βάση τής επαναστατικής κοσμοαντίληψης τής εργατικής τάξης είναι δυνατό νά έγκαθιδρυθεΐ, διατηρηθεί καί νά δυναμώνει ή διχτατορία τοΰ προλεταριάτου, νά οίκοδομηθεΐ μ επιτυχία ό σοσιαλισμός κοί νά βαδίσομε μέ σιγουριά πρός τήν κομμουνιστική άτoξική κοινωνία. Αύτή ή πείρα καί αυτές οί νίκες έκαμαν ώστε ή υπεράσπιση καί ή συνεπής εφαρμογή τοϋ μαρξισμού λενινισμού νά είναι άπασχόληση όλων τών εργαζομένων, νά θεωρείται απ' όλους ζωτική υπόθεση γιά τίς τύχες τοϋ σοσιαλισμού. Γι αύτό, ό καθο ρισμός στό Σύνταγμα ότι στό σοσιαλιστικό μας κράτος «κυρίαρχη ιδεολογία εϊναι ό μαρξισμός λενινισμός», ότι «σύμφωνα μέ τίς άρχες του αναπτύσσεται όλο τό κοινωνικό σοσιαλιστικό καθεστώς», είναι μεγάλη ιστορική νίκη τοΰ σοσιαλισμού στήν Αλβανία. Μιά άπό τίς μεγάλες άρχές τού μαρξισμοΰ λενινισμού καί ενα άπό τά κυριότερα πορίσματα τής επαναστατικής πείρας τοϋ Κόμματός μας είναι τό άποραίτητο τής διεξαγωγής τής ταξικής πάλης καί στήν περίοδο τής πλέριας οικοδόμησης τής σοσιαλιστικής κοινωνίας, ώς τόν κομμουνισμό. Οί σύγχρονοι ρεβιζιονιστές, μ έπικεφαλής τούς σοβιετικούς ρεβιζιονιστές, ισχυρίζονται ότι μέ τήν εξάλειψη τών έκμεταλλευτριών τάξεων παίρνει τέλος καί ή ίδια ή ταξική πάλη. Αυτό είναι άπάτη πού άποσκοπεϊ νά άφοπλίσει καί νά άποκοιμίσει τήν εργατική τάξη, ν άνοίξει τό δρόμο στήν παλινόρθωση τοΰ καπιταλισμοΰ. Αύτό έπιβεβαιώθηκε πολύ καλά στή Σοβιετική Ενωση καί σέ άλλες πρώην σοσιαλιστικές χώρες, όπου ήρθαν στήν εξουσία οί νέοι άστοί καπιταλιστές.

31 ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΑ 29 Ή πείρα τής χώρας μας άπορίπτει αύτές τίς κίβδηλες καί συνθηκόλογες θεωρίες σχετικά μέ τo σβήσιμο τής πάλης τών τάξεων στό σοσιαλισμό. Όλη ή ιστορία τής οικοδόμησης τού σοσιαλισμού στήν Αλβανία είναι ιστορία μιας άδιάλλαχτης πάλης άνάμεσα στήν επανάσταση καί τήν άντεπανάσταση, άνάμεσα στούς δυό δρόμους άνάπτυξης, μέ τούς εξωτερικούς καί εσωτερικούς εχθρούς, καθώς καί στούς κόλπους τοΰ λαοΰ καί τοΰ ίδιου τοΰ Κόμματος. Αύτή ή πάλη διεξήχτηκε άδιάκοπα καί πάντα σκληρή, άλλάζοντας, σύμφωνα μέ τίς περιστάσεις καί τίς φάσεις άνάπτυξης, μόνο τίς μορφές καί τίς μέθοδές της. Καί ύστερα άπό τήν εξάλειψη τών έκμεταλλευτριών τάξεων σάν τάξη, οΐ εσωτερικοί καί εξωτερικοί εχθροί ούτε στιγμή δέν κατάθεσαν τά ό πλα καί δέ διέκοψαν τήν πάλη ενάντια στό σοσιαλισμό. Γι αύτό τό Κόμμα καί ό λαός μας διεξήγαγαν τήν πάλη τών τάξεων σ όλα τά πεδία μέ αύστηρή συνέπεια καί σέ σωστό μαρξιστικό λενινιστικό δρόμο, σάν αποφασιστικό παράγοντα γιά τήν ε ξασφάλιση τής τελικής νίκης τοΰ σοσιαλιστικού δρόμου πάνω στόν καπιταλιστικό δρόμο. Σύμφωνα μέ τά διδάγματα τού μαρξισμοΰ λενινισμού καί μ αύτή τήν πλούσια επαναστατική πείρα, στό σχέδιο Συντάγματος λέγεται άνοιχτά ότι τό σοσιαλιστικό μας κράτος, σ όλη τή δράση του, εμμένει στή μεγάλη μαρξιστική λενινιστική άρχή τής ταξικής πάλης, ή όποία άποτελεΐ τή μεγάλη κινητήρια δύναμη γιά τήν προώθηση τής σοσιαλιστικής επανάστασης. Στήν κατάρτιση τοΰ νέου Συντάγματος ή Κεντρική Επιτροπή φρόντισε ώστε σ αύτό νά καθρεφτιστεί πλέρια καί νά διατυπωθεί ολοκάθαρα ή γραμμή τοΰ Κόμματος σχετικά μέ τά μεγάλα ζητήματα

32 30 ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΙΑ τής εθνικής κυριαρχίας, τής ύπεράσπισης τής λευτεριάς καί τής άνεξαρτησίας τής χώρας. Στίς συνθήκες πού ή χώρα μας βρίσκεται κυκλωμένη άπό τούς ιμπεριαλιστές καί τούς ρεβιζιονιστές, όταν ενάντιά της άσκεΐται μιά ολόπλευρη πολιτική, ιδεολογική, οικονομική καί στρατιωτική πίεση, όταν στόν κόσμο διαδίδονται καί έπιβάλλονται μέ τή βία σωβινιστικές θεωρίες καί πράξεις τοϋ περιορισμού τής κυριαρχίας καί τής άρπαγής τής άνεξαρτησίας τών λαών, αύτά τά προβλήματα άποχτοΰν μεγάλη σημασία όχι μόνο θεωρητική καί νομική μά καί πραχτική καί πολιτική. Ξεκινώντας άπό τόν ιερό σκοπό τής άδιάκοπης περιφρούρησης καί ενίσχυσης τής λευτεριάς, τής ά νεξαρτησίας, τής άμυνας τής Πατρίδας καί τών νικών τής έπανάστασης, τό σχέδιο Συντάγματος καθιερώνει ότι κανένας άλλος εκτός άπό τά αντιπροσωπευτικά όργανα τής έξουσίας δέ μπορεΐ νά ασκήσει έξ ονόματος τής Δημοκρατίας μας τήν κυριαρχία τοΰ λαοΰ καί κάθε ιδιότητά του, ότι τό έδαφος τής Πατρίδας είναι άναπαλλοτρίωτο καί τά σύνορά της απαραβίαστα. Συνταγματικά άπαγορεύεται ή εγκατάσταση μέ όποιαδήποτε μορφή ξένων στρατιωτικών βάσεων καί δυνάμεων στό έδαφος τής σοσιαλιστικής Αλβανίας. Επίσης, σέ κανένα δέν άναγνωρίζεται τό δικαίωμα νά ύπογράψει ή νά δεχτεί τή συνθηκολόγηση ή τήν κατοχή τής χώρας. Αύτές οί ζωτικής σημασίας επαναστατικές άρχές έκφράζουν καθαρά καί ρητά τό κυρίαρχο δικαίωμα καί τήν άποφασιστικότητα τού άλβανικοΰ λαοΰ νά ύπερασπίσει μέχρι τέλους τή ζωή του, τις νίκες πού κατάχτησε, τή λεύτερη καί άνεξάρτητη σοσιαλιστική Πατρίδα του. Ταυτόχρονα, αϋτές οί

33 ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΑ 31 άρχές πού καθιερώθηκαν στό Σύνταγμα, καί ιδιαίτερα ή άρχή τής μή παραδοχής ξένων βάσεων καί στρατευμάτων, άποτελούν επίσημη υπόσχεση ότι τό έδαφος τής σοσιαλιστικής Αλβανίας δέ θά χρησιμοποιηθεί ποτέ σά βάση γιά τήν εξαπόλυση επιδρομών ενάντια σέ άλλες χώρες. Μεγάλη σημασία γιά τήν περιφρούρηση τής ά- νεξαρτησίας τής χώρας καί τού σοσιαλιστικού καθεστώτος εχει καί ή επικύρωση στό σχέδιο Συντάγματος ότι άπαγορεύεται ή παροχή εκχωρήσεων, ή δημιουργία ξένων ή κοινών εταιρειών καί άλλων οικονομικών καί χρηματιστικών ιδρυμάτων μέ τά μονοπώλια καί τά καπιταλιστικά κράτη, ά- στικά ή ρεβιζιονιστικά, καθώς καί ή λήψη πιστώσεων άπ αύτά. Αύτό είναι εξαιρετικά άρχικό ζήτημα. Καμιά χώρα. μικρή ή μεγάλη, δέ μπορεΐ νά οικοδομήσει τό σοσιαλισμό παίρνοντας πιστώσεις καί βοήθειες άπό τήν άστική τάξη καί άπό τούς ρεβιζιονιστές, συγχωνεύοντας τήν οικονομία της στά γρανάζια τού συστήματος τής παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας. Μιά τέτια σύνδεση τής οικονομίας τής σοσιαλιστικής χώρας μέ τήν οικονομία τών άστικών ή ρεβιζιονιστικών χωρών άνοίγει τίς θύρες στή δράση τών οικονομικών νόμων τού καπιταλισμού καί στόν εκφυλισμό τού σοσιαλιστικού καθεστώτος. Αύτός είναι ό δρόμος τής προδοσίας καί τής παλινόρθωσης τού καπιταλισμού, πού άκολούθησαν καί άκολουθούν οί ρεβιζιονιστικές κλίκες. Ή ύπεράσπιση τής λευτεριάς καί τής εθνικής άνεξαρτησίας θεωρείται πάντοτε άπό τό λαό μας σάν καθήκον πάνω άπ όλα τά καθήκοντα. Γι αύτό τό Κόμμα καί ή λαϊκή εξουσία πήραν μιά σειρά πολύ σοβαρά μέτρα μέ πολιτικό, ιδεολογικό, στρατιωτικό κλιτ χαρακτήρα, τά όποια διατυπώθηκαν

34 32 ΕΝΒΕΡ ΧOΤΖIΑ καί στό σχέδιο Συντάγματος, γιά τήν οργάνωση μιας σίγουρης καί ακατάβλητης άμυνας, ικανής νά έγγυηθεί τίς σοσιαλιστικές καταχτήσεις καί νά ά- ντιμετωπίσει κάθε επίθεση τών εχθρών, άπ όπου κι άν προέρθει. Στό Σύνταγμα καθιερώθηκε ή μεγάλη μαρξιστική λενινιστική αρχή ότι ή υπεράσπιση τής Πατρίδας καί οί νίκες τοϋ σοσιαλισμού εξασφαλίζονται άπό τόν ένοπλο λαό, οργανωμένο στίς ένοπλες δυνάμεις. Ή εγγύηση τής εθνικής κυριαρχίας, τής πολιτικής καί οικονομικής ανεξαρτησίας, ή έξασφάλιση τής άμυνας τής χώρας είναι πλέρια δυνατές, γιατί στήν Αλβανία στήν έξουσία βρίσκεται ό λαός, γιατί ή πλέρια κυριαρχία άνήκει στόν εργαζόμενο λαό καί άσκεϊτοι μόνο απ' αύτόν, γιατί σέ μάς κυριαρχεί ή διχτατορία τοΰ προλεταριάτου, πού καθοδηγείται άπό τό Κόμμα Έργασίος. Αύτές οί βασικές άρχές, πού καθιερώθηκαν στό σχέδιο Συντάγματος, καθρεφτίζουν τήν επαναστατική μαρξιστική λενινιστική πολιτική καί γραμμή τοΰ Κόμματος καί, ταυτόχρονα, άνταποκρίνονται στούς φλογερούς πόθους τοΰ άλβανικοΰ λαοΰ, ό ό ποιος άγωνίστηκε εκατοντάδες χρόνια καί έχυσε ποτάμια αίμα γιά τή λευτεριά, τήν άνεξαρτησία καί τά κυριαρχικά του δικαιώματα. Αυτός είναι ό λόγος πού όλος ό λαός εγκρινε ομόφωνα αύτές τίς μεγάλες άρχές τοΰ Συντάγματος καί εκφρασε τήν ετοιμότητα νά υπερασπίσει σάν ένας άνθρωπος μέ κάθε θυσία καί σέ κάθε περίσταση τήν εθνική κυριαρχία, κάθε σπιθαμή τής σοσιαλιστικής Πατρίδας. Ή πείρα τής χώρας μας δείχνει ότι ή περιφρούρηση τής οικονομικής καί πολιτικής άνεξαρτησίας καί ή υπεράσπιση τής εθνικής κυριαρχίας συνδέεται στενά μέ τή συνεπή έφαρμογή τής άρχής

35 ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΑ 33 τής στήριξης στίς δυνάμεις σου. Σχετικά μ αύτό τό μεγάλο ζήτημα στό σχέδιο Συντάγματος άναφέρεται ότι σ' όλη τήν οικοδόμηση τοΰ σοσιαλισμού ή Λαϊκή Σοσιαλιστική Δημοκρατία τής Αλβανίας έμμένει στήν άρχή τής στήριξης στίς δυνάμεις σου. Οπως ή λευτεριά καί ή άνεξαρτησία μιας χώρας δέ δωρίζονται καί ή επανάσταση καί ό σοσιαλισμός δέν είσάγονται. Είναι άποτέλεσμα τού άποφασιστικοΰ επαναστατικού άγώνα τών πλατιών εργαζόμενων μαζών κάθε χώρας, μέ επικεφαλής τήν εργατική τάξη καί μέ τήν κοθοδήγηση τού μαρξιστικού λενινιστικού Κόμματος. Ή άρχή τής στήριξης στίς δυνάμεις σου δέν άποκλείει τή διεθνιστική βοήθεια τού προλεταριάτου, τών επαναστατών καί τών σοσιαλιστικών χωρών. Ομως ό εξωτερικός παράγοντας, ή άλληλεγγύη καί ή διεθνιστική βοήθεια, παρά τή μεγάλη σημασία πού έχει, είναι βοηθητικό καί συμπληρωματικό στοιχείο, μά όχι άποφασιστικός παράγοντας. Τό Κόμμα μας, τόσο στόν Εθνικοαπελευθερωτικό Άγώνα, όσο καί στήν οικοδόμηση καί τήν ύ- περάσπιση τού σοσιαλισμού, εφάρμοσε άποφασιστικά τή μαρξιστική λενινιστική άρχή τής στήριξης στίς δυνάμεις σου. Ακριβώς γι αύτό τό λόγο ή χώρα μας άντιμετώπισε μ επιτυχία τούς ναζιφασίστες καταχτητές, καθώς καί όλες τίς πιέσεις καί άποκλεισμούς τώυ ιμπεριαλιστών καί ρεβιζιονιστών, δημιούργησε ισχυρή καί άνεξάρτητη οικονομία, προετοίμασε ισχυρή καί σίγουρη άμυνα, κουλτούρα καί τέχνη μέ ύγιές σοσιαλιστικό περιεχόμενο. Ακολουθώντας άτολάντευτα τή μαρξιστική λενινιστική, γραμμή τής στήριξης στίς δυνάμεις σου, ή Αλβανία

36 34 ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΙΑ θά δρέψει νέες άκόμα μεγαλύτερες νίκες στήν πλέρια οικοδόμηση τής σοσιαλιστικής κοινωνίας. Τό σχέδιο Συντάγματος έπικυρώνει, επίσης, μιά σειρά άλλες σημαντικές άρχές καί κανόνες, πού στέκουν στά θεμέλια τής οικοδόμησης καί τής λειτουργίας όλης τής οικονομικής καί κοινωνικής, πολιτικής καί πνευματικής ζωής, όπως είναι οί άρχές καί οΐ κανόνες πού ρυθμίζουν τίς σχέσεις τής ΐδιοχτησίας καί τής διανομής, τή σχεδιοποιημένη άνάπτυξη τής οικονομίας, τή σοσιαλιστική νομοθεσία, τίς σχέσεις άνάμεσα στά στελέχη καί τίς μάζες, άνάμεσα στό κράτος καί τήν κοινωνία, καθώς καί τίς άρχές καί κανόνες πού καθορίζουν τά δικαιώματα καί τά καθήκοντα τών πολιτών κλπ. Ιδιαίτερη σημασία εχει καί ή καθιέρωση στό Σύνταγμα τών θεμελιακών άρχών άπό τίς όποιες καθοδηγείται ή εξωτερική πολιτική τού κράτους μας. Τό νέο Σύνταγμα απεικονίζει τήν πραγματική σοσιαλιστική κοινωνία που οίκοδομεϊται σύμφωνα μέ τά διδάγματα τών Μάρξ, Ένγκελς, Λένιν καί Στάλιν, πού ενσαρκώνονται καί επιβεβαιώνονται στήν επαναστατική πραχτική τής χώρας μας. Γι αύτό, άποκσλώντας τή Δημοκρατία μας Λαϊκή Σοσιαλιστική Δημοκρατία, τό νέο Σύνταγμα εκφράζει πιό πλέρια καί πιό ξεκάθαρα τό ταξικό περιεχόμενο καί τή σημερινή σοσιαλιστική πραγματικότητα τής Αλβανίας. 'Η έγκριση τού νέου Θεμελιακού Νόμου τού σοσιαλιστικού μας κράτους άπό τή Λαϊκή Βουλή, θά δόσει νέα καί ισχυρή ώθηση σ όλη τή δουλιά καί τόν άγώνα του λαού μας γιά τήν οίκοδόμηση καί τήν ύπεράσπιση τού σοσιαλισμού. Τό νέο Σύνταγμα θά κάμει πιό ισχυρή καί πιό άκατάβλητη τή διχτατορία τού προλεταριάτου στήν Αλβανία, θ ά- νοίξει πιό πλατιούς ορίζοντες γιά τήν πρόοδο καί τήν άνθιση τής Πατρίδας μας.

37 II Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Κάτω άπό τήν καθοδήγηση τού Κόμματος καί έμπνεόμενες άπό τή σωστή μαρξιστική λενινιστική γραμμή του, ή εργατική μας τάξη, ή συνεταιρισμένη άγροτιά καί ή λαϊκή διανόηση κινητοποιήθηκαν μέ όλες τίς δυνάμεις καί στή γενικότητα εκπλήρωσαν μέ επιτυχία τά καθήκοντα πού καθόρισε τό 6ο Συνέδριο γιά τήν άνάπτυξη τής οικονομίας καί τής κουλτούρας. Εφαρμόζοντας τήν οδηγία τού Κόμματος γιά τήν άναλογική καί άρμονική άνάπτυξη τής οικονομίας, στό πέμπτο πεντάχρονο εξασφαλίστηκε παραπέρα άνοδος καί ισχυροποίηση όλων τών κλάδων της. Τό 1975 σέ σύγκριση μέ τό 1970, ή κοινωνική παραγωγή αύξήθηκε κατά 37 τά εκατό, ενώ τό ε θνικό εισόδημα κατά 38 τά εκατό, μέ μέσο ρυθμό τρεϊς φορές μεγαλύτερο άπό τήν αύξηση τού πληθυσμού. Στή διάρκεια αύτής τής περιόδου, βαδίζοντας στό δρόμο τής σοσιαλιστικής εκβιομηχάνισης, αύξήθηκε άκόμα περισσότερο ό ρόλος τής βιομηχανίας σάν ήγετικός κλάδος στή γενική οικονομική άνάπτυξη. Ή βιομηχανική παραγωγή πιάνει τώρα πε-

38 36 ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΙΑ ρίπον τά 65 τά εκατό τής συνολικής βιομηχανικής καί γεωργικής παραγωγής. Σέ σύγκριση μέ τό 1970, τό 1975 ή βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 52 τά έκατό, μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 8,7 τά έκατό. Σ αύτά τά πέντε χρόνια έργαστήκαμε μέ επαναστατική όρμή γιά τήν εφαρμογή τής σωστής πολιτικής τού Κόμματος γιά τήν ταχεία άνάπτυξη καί τόν εκσυγχρονισμό τής σοσιαλιστικής γεωργίας σά βασικό κλάδο τής οικονομίας. Ή γεωργική παραγωγή αύξήθηκε κατά 33 τά έκατό, μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 5,9 τά έκατό. Σ' αύτό τό πεντάχρονο πραγματοποιήθηκε ύ ψος έπενδύσεων κατά 50 τά έκατό μεγαλύτερο σέ σύγκριση μέ τό προηγούμενο πεντάχρονο. Εγιναν εργασίες σέ 310 σημαντικά οικονομικά καί κοινωνικά έργα, τά μισά άπό τά όποια τέθηκαν σέ λειτουργία. Πάνω στή βάση τής γενικής αύξησης τής παραγωγής έξασφαλίστηκε ή παραπέρα άνοδος τής υ λικής εύημερίας καί τού μορφωτικού επιπέδου τοΰ λαοΰ. Τά πραγματικά έσοδα κατά κεφαλή αυξήθηκαν κατά 14.5 τά έκατό, όσο ήταν τό καθήκον πού καθόρισε τό 6ο Συνέδριο. Αύξήθηκε ή άγοραστική δύναμη τών μαζών καί βελτιώθηκε συνεχώς ό άνεφοδιασμός τους. Τά ογδόντα πέντε τά έκατό τών άναγκών τοΰ λαοΰ σέ βιομηχανικά καί γεωργικά έμπορεύματα πλατιάς χρήσης άντιμετωπίστηκαν άπό τήν εγχώρια παραγωγή. Κατά τό προηγούμενο πεντάχρονο στήν πόλη καί τό χωριό χτίστηκαν 62 χιλιάδες διαμερίσματα πολυκατοικιών καί σπίτια. Η παιδεία καί ή κουλτούρα τών μαζών άνέβηκαν σέ ψηλότερη βαθμίδα. Τά πέντε τελευταία χρόνια άποφοίτησαν άνώτατες σχολές πά-

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα.

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα. Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Λαµβάνοντας υπόψη σας τα εθνικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της τσαρικής Ρωσίας καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB)

14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB) 14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB) ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΣΟΥΛΑ Από τη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000 Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για την χώρα. Η αίτηση ένταξης στην ΟΝΕ σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Έντιμε κ. Υπουργέ, Αγαπητοί βουλευτές, Αγαπητοί εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, Αγαπητέ Δήμαρχε,

Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Έντιμε κ. Υπουργέ, Αγαπητοί βουλευτές, Αγαπητοί εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, Αγαπητέ Δήμαρχε, Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Έντιμε κ. Υπουργέ, Αγαπητοί βουλευτές, Αγαπητοί εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, Αγαπητέ Δήμαρχε, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Αναδημοσίευση του έργου του Μάο Τσε-τουνγκ με τίτλο: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Σημείωμα των Σελίδων Κριτικής Το κείμενο που ακολουθεί είναι μέρος της τελικής ομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Κριτήριο αξιολόγησης

Ε. Κριτήριο αξιολόγησης 57 Ε. Κριτήριο αξιολόγησης Παιδιά, σ αυτό το σημείο σας δίνουμε ένα κριτήριο αξιολόγησης για συμπληρωματική εξάσκηση πάνω σε λεξιλογικές ασκήσεις και σε ανάπτυξη θεμάτων έκθεσης. Καλή επιτυχία!!! Η Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού.

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Όταν το 1912 δειλά συγκροτείτο ο πρώτος αεροπορικός στόλος

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Η Προκήρυξη. Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής.

Η Προκήρυξη. Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής. Η Προκήρυξη Όπως αποκαλύφτηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 15 Φεβρουαρίου 2007 στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

Κωστής Χατζηδάκης. Δίνει μάχες, κάνει έργο Β ΑΘΗΝΩΝ

Κωστής Χατζηδάκης. Δίνει μάχες, κάνει έργο Β ΑΘΗΝΩΝ Δίνει μάχες, κάνει έργο Β ΑΘΗΝΩΝ Να κερδίσουμε τη μάχη! Βρισκόμαστε στο παρά πέντε της δικαίωσης των θυσιών των Ελλήνων, αλλά ταυτόχρονα και στο παρά πέντε μιας μεγάλης περιπέτειας. Με σκληρές προσπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» Εισηγητής: Εμμανουήλ Μορφιαδάκης Αντιδήμαρχος στο Δήμο Μάλμοε Α. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Σουηδία Ιστορικό Η Ελλάδα και η Σουηδία έχουν περίπου

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κύριε Πρόεδρε, εκλεκτά μέλη της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, αγαπητοί απόφοιτοι, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι απόψε

Διαβάστε περισσότερα

Τα Λαϊκά Μέτωπα και η προλεταριακή πολιτική

Τα Λαϊκά Μέτωπα και η προλεταριακή πολιτική Παντελής Πουλιόπουλος Τα Λαϊκά Μέτωπα και η προλεταριακή πολιτική Γράφτηκε: Ιούνιος 1937 Επανεκδόθηκε: Σύνδεσμος "Παντελής Πουλιόπουλος", Αθήνα 1997 Online Έκδοση: Ελληνικό Αρχείο Παντελή Πουλιόπουλου,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο smartclass.gr

Φροντιστήριο smartclass.gr Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Α.1. Ο συγγραφέας στο συγκεκριμένο απόσπασμα καταθέτει τον προβληματισμό του αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Καρράς Γιώργος Κοινωνιολόγος - Οικονομολόγος

Περιεχόμενα. Καρράς Γιώργος Κοινωνιολόγος - Οικονομολόγος Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Το Δίκαιο... 2 1.1 Έννοια, προέλευση και εξέλιξη του Δικαίου... 2 1.2 Κανόνες ηθικής και κανόνες δικαίου: η διαφορά... 3 1.3 Υποκείμενα δικαίου... 3 1.4 Διακρίσεις Δικαίου... 4

Διαβάστε περισσότερα

Λουί Αλτουσέρ Πολιτικά και Φιλοσοφικά κείμενα.

Λουί Αλτουσέρ Πολιτικά και Φιλοσοφικά κείμενα. Λουί Αλτουσέρ Πολιτικά και Φιλοσοφικά κείμενα. Περιεχόμενα 1. Σημείωση σχετικά με τους Ιδεολογικούς Μηχανισμούς του κράτους (ΙΜΚ) (σελ. 2) 2. To υπόγειο ρεύμα του υλισμού της συνάντησης (σελ.11) 3. Για

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Ηγούμαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Τι είναι Ηγεσία «Η Ηγεσία, δεν είναι θέση! γιαυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΦΙΛΙΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΦΕΕ. ΣΤΟ 9 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ HEALTHWORLD 2010

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΦΙΛΙΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΦΕΕ. ΣΤΟ 9 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ HEALTHWORLD 2010 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΦΙΛΙΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΦΕΕ ΣΤΟ 9 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ HEALTHWORLD 2010 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ;» ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ Α1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Σε ένα προηγούμενο άρθρο στο οποίο αναπτύξαμε ορισμένες θεμελιώδεις θεωρητικές έννοιες, δείξαμε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει καμία αντίφαση στο γεγονός του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1.1 Σχολ. Βιβλίο σελ. 211-212 «Οι επαναστάτες αιφνιδίασαν της επανάστασης» Α.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ 06-03-2010 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ 06-03-2010 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ 06-03-2010 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΝΝΕΔΙΤΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΟΝΝΕΔΙΤΕΣ, Όλοι όσοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, νιώθουμε ιδιαίτερα περήφανοι για την παράταξή μας. Και αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Ένας στρατηγός είναι τόσο καλός ή τόσο κακός όσο τον κάνουν τα στρατιωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης Διάρθρωση Κοινωνικές κατασκευές για το περιβάλλον Περιβαλλοντική Ιστορία Περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΠΟΛΎ ΣΥΧΝΆ Η ΖΩΉ ΜΑΣ ΞΑΦΝΙΆΖΕΙ Εμείς στην Stamper για περισσότερα από 45 χρόνια είμαστε στο πλευρό σας για όλες αυτές τις εκπλήξεις. Ο στόχος μας πάντοτε ίδιος. Να στηρίξουμε,

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστες: φτώχια, συνθήκες ζωής και εργασίας παράγοντες που καθορίζουν την υγεία τους. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέλος του ΔΣ του ΠΙΣ

Μετανάστες: φτώχια, συνθήκες ζωής και εργασίας παράγοντες που καθορίζουν την υγεία τους. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέλος του ΔΣ του ΠΙΣ Μετανάστες: φτώχια, συνθήκες ζωής και εργασίας παράγοντες που καθορίζουν την υγεία τους ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέλος του ΔΣ του ΠΙΣ Τι είναι η «υγεία»; Η κατάσταση πλήρους σωματικής, πνευματικής,

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! 11 βασικές θέσεις του Νίκου Δένδια, για τους πολίτες της Β Αθήνας Έχουμε ένα μεγάλο πατριωτικό καθήκον

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

* Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό.

* Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό. Ανακοίνωση της ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε, για το σχέδιο Π.Δ για την Αξιολόγηση Κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας προς διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μία

Διαβάστε περισσότερα

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη Σελίδα 1 Ενεργοί Δεσμοί (links) Τοποθετήστε τον κέρσορα σε οποιαδήποτε λέξη των δικαιωμάτων (με γαλάζιο χρώμα) που προκηρύσσονται και πιέστε το πλήκτρο του ποντικιού. Αμέσως θα μεταβείτε στο πλήρες κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO Courtesy translation Προς τον κ. Alfredo Pérez de Armiñán Βοηθό Γενικό Διευθυντή για τον Πολιτισμό Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών Οδός Miollis 1 75732 Παρίσι Cedex

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη της Κοµµουνιστικής Αριστεράς στους προλετάριους

ιακήρυξη της Κοµµουνιστικής Αριστεράς στους προλετάριους ιακήρυξη της Κοµµουνιστικής Αριστεράς στους προλετάριους της Ευρώπης (Ιούνιος 1944) Σε λίγο κλείνουν πέντε χρόνια από τότε που µαίνεται αυτός ο ιµπεριαλιστικός πόλεµος στην Ευρώπη µε όλη την αθλιότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ

Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ Toυ Mιχαλη Σταθοπουλου* Μια πρώτη διαπίστωση: οι πανεπιστημιακές αρχές δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν ομαλή λειτουργία των πανεπιστημίων. Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ εισάγει μια ριζική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο Β Πράσινο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F Β (4 ος Γύρος 2008) Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

για να γίνει η ελπίδα πράξη...

για να γίνει η ελπίδα πράξη... για να γίνει η ελπίδα πράξη... Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται ύστερα από την συντριβή των μνημονιακών κομμάτων στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Ο λαός μας ελπίζει και αισιοδοξεί για τη δικαίωση

Διαβάστε περισσότερα

be well. ΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

be well. ΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. be well. ΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. 1 Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Δεν τη φυλάμε στην αίθουσα συνεδριάσεων, σε ένα γραφείο ή σε μια κλινική. Ούτε καν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ!

ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! 1 / 6 ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (19/12) ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ Με την απαράδεκτη διαδικασία του κατεπείγοντος και ως αυτοτελές νομοσχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΔΕΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ /ΠΤΠΕ Δ ΑΘΗΝΩΝ

1ο ΔΕΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ /ΠΤΠΕ Δ ΑΘΗΝΩΝ τις 3/10/2014 και σύμφωνα με τη θέση των σχημάτων για εναλλαγή των αιρετών αντιπροσώπων στο ΠΤΠΕ, ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως αιρετή. ύμφωνα με την παραπάνω θέση η οποία υπήρξε και βασική ιδεολογική παραδοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Εισαγωγή Το ακόλουθο κείμενο αποτελεί κάλεσμα της πρωτοβουλίας για τη συγκρότηση αναρχικής πολιτικής οργάνωσης. Η πρωτοβουλία αποτελείται από τις συλλογικότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική»

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» 3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ)

Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) Η ΟΓΕ αγωνίζεται από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της για την αναγνώριση της κοινωνικής αξίας της μητρότητας. Η στήριξη του νέου ζευγαριού, και ιδιαίτερα της γυναίκας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Greek version ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΚΙΕΒΟ, 10-11/3/05) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Οι Υπουργοί των κρατών που συµµετέχουν στην 7η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ TΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ TΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ TΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ / / / ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξιδεύοντας στον κόσµο των παραµυθιών». 27 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου. Δημοτικό Σχολείο www.protypa.gr

«Ταξιδεύοντας στον κόσµο των παραµυθιών». 27 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου. Δημοτικό Σχολείο www.protypa.gr «Ταξιδεύοντας στον κόσµο των παραµυθιών». 2 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου 2013 Δημοτικό Σχολείο www.protypa.gr Ο Διγενής ψυχομαχεί κι η γης τονε τρομάζει. Βροντά κι αστράφτει ο ουρανός και σειέται ο πάνω κόσμος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ,

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ (ανά κατεύθυνση) Για τους εισαχθέντες 1987-99 και για τους εισαχθέντες 1999-02 απαιτούνται τουλάχιστον 6 ΥΕΣ, εκ των οποίων, 1 τουλάχιστον από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης,

Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης, Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης, Εκδήλωση απονομής του Βραβείου για το 2014 στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο Ομιλία:

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΟΣΑ ΣΤΟ 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT? ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα