ΟΓΗΓΙΑ ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ ΝΔΡΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΓΗΓΙΑ ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ ΝΔΡΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ"

Transcript

1 ΟΓΗΓΙΑ ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ ΝΔΡΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ Η θαηάιιειε δεηγκαηνιεςία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξνρή αληηπξνζσπεπηηθψλ δεηγκάησλ ζην εξγαζηήξην πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αλάιπζε. Η δεηγκαηνιεςία κπνξεί λα εμππεξεηεί δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο: α) πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ λεξνχ κε λνκνζεηεκέλεο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο β) ραξαθηεξηζκφο θάζε κφιπλζεο, ηνπ επηπέδνπ ηεο (κέζε ηηκή) θαη ησλ δηαθπκάλζεψλ ηεο: 1) πνηα είλαη ε ηπραία δηαθχκαλζε; 2) ππάξρεη θάπνηα ηάζε; 3) εκθαλίδνληαη πεξηνδηθνί θχθινη; γ) πξνζδηνξηζκφο ησλ πεγψλ κφιπλζεο Σπρλόηεηα θαη ρξνλνδηάγξακκα δεηγκαηνιεςίαο Η ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο εμαξηάηαη, κεηαμχ άιισλ παξαγφλησλ, απφ: α) ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε δεηγκαηνιεςία β) ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαλαισηψλ πνπ εμππεξεηνχληαη γ) ηνλ φγθν ηνπ λεξνχ πνπ δηαλέκεηαη δ) ηνλ εηδηθφ ρξφλν παξακνλήο ή ην turnover rate = εκεξήζηνο φγθνο πνπ δηαλέκεηαη / ζπλνιηθφο φγθνο ηνπ ζπζηήκαηνο ε) ηελ πνηφηεηα ηνπ αθαηέξγαζηνπ λεξνχ ζη) ηε κεηαβιεηφηεηα ηεο πνηφηεηαο ηνπ αθαηέξγαζηνπ λεξνχ δ) ηηο παξακέηξνπο πνπ απαηηνχλ παξαθνινχζεζε ε) ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο πνπ ππφθεηηαη ζε δεηγκαηνιεςία ζ) ηηο εηδηθέο ρεκηθέο θαη βηνινγηθέο παξακέηξνπο Γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο βιέπε ΚΤΑ Τ2/2600/2001 Παξάξηεκα ΙΙ Πίλαθαο Β1. Έθδνζε 1/

2 Γνρεία δεηγκαηνιεςίαο Υξεζηκνπνηήζηε θαζαξέο, απνζηεηξσκέλεο θηάιεο ηθαλνχ φγθνπ γηα αλάιπζε φισλ ησλ ππφ δηεξεχλεζε παξακέηξσλ (ζπλήζσο θηάιεο 500 ml). Οη θηάιεο κπνξεί λα είλαη γπάιηλεο πνπ επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ή πιαζηηθέο κηαο ρξήζεο (απφ πνιππξνππιέλην, πνιπζηπξφιην, πνιπαηζπιέλην, πνιπαλζξαθηθφ). Οη γπάιηλεο θηάιεο θιείλνπλ κε εζκπξηζκέλα γπάιηλα ή πιαζηηθά πψκαηα. Οη πιαζηηθέο θηάιεο θαη νη κηθξνβηνινγηθέο ηδάξεο πσκαηίδνληαη κε πιαζηηθά πψκαηα επηπσκαηηθνχ ηχπνπ (press-on) ή κε πιαζηηθά ή κεηαιιηθά βηδσηά πψκαηα. Όηαλ ε απνιχκαλζε ηνπ πφζηκνπ λεξνχ γίλεηαη κε ριψξην, ρισξακίλε, νξγαληθέο ελψζεηο ηνπ βξσκίνπ ή ηνπ φδνληνο απαηηείηαη νη θηάιεο λα πεξηέρνπλ ζεηνζεητθφ λάηξην ζε ηειηθή ζπγθέληξσζε 18mg/l. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ βαθηεξίσλ απφ ηελ ηνμηθή δξάζε βαξέσλ κεηάιισλ φπσο ν ραιθφο ή ν ςεπδάξγπξνο, επηθνηλσλήζηε κε ην εξγαζηήξην. Γηα δεηγκαηνιεςία κέζσ εκβάπηηζεο ζε θαζαξά λεξά απαηηνχληαη θηάιεο πνπ είλαη απνζηεηξσκέλεο ηφζν εζσηεξηθά, φζν θαη εμσηεξηθά θαη πξνζηαηεπκέλεο π.ρ. κε ιαδφθνιια, κε αινπκηλφραξην ή εληφο πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ. Η ζαθνχια αλνίγεηαη αθξηβψο πξηλ ηε δεηγκαηνιεςία θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζα γάληη γηα λα θξαηάηε ηε θηάιε, παξέρνληαο κέγηζηε αζεςία πξηλ ηνπνζεηεζεί ζε ζπζθεπή δεηγκαηνιεςίαο κε καθξχ βξαρίνλα ή ζε άιιε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπή δεηγκαηνιεςίαο. Φηάιεο κεγαιχηεξνπ φγθνπ απαηηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο δεηγκαηνιεςίαο: i) γηα αλάιπζε εκθηαισκέλνπ λεξνχ (250 ml γηα θάζε παξάκεηξν) ii) γηα αλαδήηεζε Legionella spp. ή Salmonella spp. (1 l) iii) γηα αλαδήηεζε ηψλ, θχζηεσλ Giardia, σνθχζηεσλ Cryptosporidium θαη ακνηβάδσλ ζε θαζαξά λεξά (απφ 10 έσο αξθεηέο εθαηνληάδεο ιίηξα) Γηα δεηγκαηνιεςία εηδηθψλ παζνγφλσλ επηθνηλσλήζηε κε ην εξγαζηήξην. Αληηδξαζηήξηα, ζπζθεπέο θαη πιηθά Δθηφο απφ ηηο θηάιεο δεηγκαηνιεςίαο, ηα αθφινπζα ζηνηρεία κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ: Αηζαλφιε, θ (C 2 H 5 OH) = 70%, ηζνπξνπαλφιε, θ [(CH 3 ) 2 CHOH] = 70%, ή ππνρισξηψδεο δηάιπκα, ξ (CLO - ) 1 g/l απνχλη θαη πεηζέηεο Φιφγηζηξν θαη αληαιιαθηηθφ Έθδνζε 1/

3 Μηθξνβηνινγηθέο ηδάξεο ή πιαηχζηνκα θχπειια, αληηζεπηηθά καληειάθηα Αλαπηήξαο, ζπίξηα Μαξθαδφξνη, κνιχβηα, εηηθέηεο Γαιιηθά θιεηδηά, πέλζα, θαηζαβίδηα, καραίξη Παγνζήθε θαη πάγν ή παγνθχζηεο, θνξεηά ςπγεία ή ςπρφκελα δηακεξίζκαηα ζε νρήκαηα Θεξκφκεηξν ή θαηαγξαθέαο ζεξκνθξαζίαο πζθεπή δεηγκαηνιεςίαο εκβχζηζεο κε έξκα (Ballasted bottle-carrier) ή ηζνδχλακε, κε ζθνηλί ή αιπζίδα (θαηά πξνηίκεζε απφ αλνμείδσην ράιπβα, ηνπιάρηζηνλ ζην θάησ κέξνο) πζθεπή δεηγκαηνιεςίαο κε καθξχ βξαρίνλα ή καθξηέο ιαβίδεο ή δεηγκαηνιήπηεο πνπ λα πξνζαξκφδνληαη ζε δηάθνξα βάζε Υάξηεο, θαηάινγν ησλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο, έληππα δεηγκαηνιεςίαο Όρεκα θαη έγγξαθα, ηαπηφηεηα ή άδεηα εμνπζηνδφηεζεο Αδηάβξνρεο κπφηεο (αζθαιείαο) πζθεπή γηα κέηξεζε ηνπ ph, ρισξίνπ, δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ, αγσγηκφηεηαο Απνζηεηξσκέλα γάληηα Σεηξά δεηγκαηνιεςίαο Γηα δεηγκαηνιεςία ξνπηίλαο πξνηείλεηαη ε αθφινπζε ζεηξά δεηγκαηνιεςίαο: 1) πξψηα ζπιιέμηε ηα δείγκαηα λεξνχ ρσξίο πξνεγνχκελε ξνή (άκεζν δείγκα) 2) μεπιχλεηε (αλ απαηηείηαη δείγκα γηα ζπλνιηθφ νξγαληθφ άλζξαθα) 3) πξνρσξήζηε ζηε ιήςε δεηγκάησλ γηα νιηθφ νξγαληθφ άλζξαθα 4) θιείζηε ηε βξχζε 5) θαζαξίζηε ηε βξχζε 6) μεπιχλεηε 7) ζπιιέμηε φια ηα άιια δείγκαηα γηα ηηο θπζηθνρεκηθέο παξακέηξνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηηφπησλ πξνζδηνξηζκψλ) κε κηα ζεηξά πνπ λα ειαρηζηνπνηεί ηε δηαζηαπξνχκελε επηκφιπλζε ησλ δεηγκάησλ απφ ηα αληηδξαζηήξηα 8) θιείζηε ηε βξχζε 9) απνιπκάλεηε ηε βξχζε 10) μεπιχλεηε ηε βξχζε 11) ζπιιέμηε δείγκαηα γηα ηηο κηθξνβηνινγηθέο παξακέηξνπο Έθδνζε 1/

4 Πξνθπιάμεηο γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο επηκόιπλζεο 1) Πιχζηκν ρεξηψλ θαη/ή γάληηα κίαο ρξήζεο 2) Όρη θάπληζκα, θαγεηφ, πφζε θαηά ηε ιήςε δεηγκάησλ θαη φρη αλαπλνή θνληά ζηα δείγκαηα 3) Υξήζε θηαιψλ, δνρείσλ & αληηδξαζηεξίσλ εγθεθξηκέλσλ 4) Αξίζκεζε ησλ δεηγκάησλ κε ηε ζεηξά πνπ ζπιιέγνληαη 5) Όρη επηκφιπλζε ηνπ εμσηεξηθνχ ησλ θηαιψλ δεηγκαηνιεςίαο 6) Αθαίξεζε ηνπ πψκαηνο ηεο θηάιεο δεηγκαηνιεςίαο ακέζσο πξηλ απφ ηε ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο θαη ηνπνζέηεζε πάλσ ζε έλα θαζαξφ/απνζηεηξσκέλν ζαθνπιάθη ή πεξηέθηε θαηά ηε ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο 7) Όρη εηζαγσγή νπνηνπδήπνηε μέλνπ αληηθεηκέλνπ (π.ρ. ζεξκφκεηξν ή ειεθηξφδην γηα ph) ζε θηάιε πνπ πξννξίδεηαη γηα άιιεο αλαιχζεηο 8) Πξηλ ηε δεηγκαηνιεςία, απνζήθεπζε ησλ θηαιψλ ζε θαζαξέο κέξνο θαη επηβεβαηψζηε φηη έρνπλ θαπάθη ή/θαη είλαη ηπιηγκέλεο 9) Μεηά ηε δεηγκαηνιεςία, φιεο νη θηάιεο δεηγκαηνιεςίαο πξέπεη λα θιείλνπλ ζθηρηά κε ην ρέξη 10) πληήξεζε ησλ δεηγκάησλ ζηελ ςχμε θαη ζην ζθνηάδη πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπο, εηδηθά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο 11) ε πεξίπησζε θαηάςπμεο ησλ δεηγκάησλ, θξνληίζηε λα ππάξρεη επαξθήο ρψξνο ζηε θηάιε δεηγκαηνιεςίαο γηα λα κελ ζπάζεη απφ ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ Σαπηνπνηείζηε ηελ θάζε θηάιε κνλαδηθά, θνιιψληαο εηηθέηεο ζε θάζε θηάιε ακέζσο κεηά ηε ζπιινγή θάζε δείγκαηνο θαη ζπκπιεξψζηε πιήξσο ην έληππν δεηγκαηνιεςίαο πξηλ ή ακέζσο κεηά ηε δεηγκαηνιεςία. Γεηγκαηνιεςία πόζηκνπ λεξνύ από βξύζε Η δεηγκαηνιεςία απφ κηα βξχζε κπνξεί λα γίλεηαη γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο: α) γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ζην δίθηπν θχξηαο δηαλνκήο (πνπ είλαη επζχλε ηνπ δηαλνκέα) β) γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, φπσο απηφ κεηαθέξεηαη ζηε βξχζε (πνπ κπνξεί λα αιινησζεί απφ ην δίθηπν δηαλνκήο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ) γ) γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ θαηαλαιψλεηαη, δειαδή φπσο απηφ ξέεη απφ ηελ (πηζαλψο κνιπζκέλε) βξχζε Γηα λα εθηηκεζεί ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ζην δίθηπν θχξηαο δηαλνκήο (πεξίπησζε α) ηα δείγκαηα ιακβάλνληαη θαιχηεξα απφ εηδηθέο βξχζεο (πνπ βξίζθνληαη θαη ζην ζχζηεκα δηαλνκήο) πνπ Έθδνζε 1/

5 είλαη θνληά ζηελ θχξηα δηαλνκή, θαζαξέο, ρσξίο πξφζζεηα εμαξηήκαηα θαη ηθαλέο λα απνζηεηξσζνχλ κε θιφγηζηξν ή άιιν θαηάιιειν κέζν απνιχκαλζεο. Καλνληθέο βξχζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εθηηκεζεί ε πνηφηεηα ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο (πεξίπησζε α), εθφζνλ κπνξνχλ λα απνζηεηξσζνχλ κε θιφγηζηξν, αιιά ζηελ πεξίπησζε αζαθψλ απνηειεζκάησλ, ζεσξείζηε σο πηζαλή πεγή κφιπλζεο, ην δίθηπν δηαλνκήο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. Η πεξίπησζε β) είλαη ε κέζνδνο εθινγήο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηξξνήο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. Η πεξίπησζε γ) απνηειεί ηε κέζνδν εθηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο π.ρ. επηδεκίεο. Πίλαθαο 1 Γεηγκαηνιεςία από βξύζε γηα δηαθνξεηηθνύο ζθνπνύο Σθνπόο (βι. παξαπάλσ) Τύπνο λεξνύ Απνκάθξπλζε πξόζζεησλ & εζσηεξηθώλ εμαξηεκάησλ Απνιύκαλζε Ξέπιπκα α) β) Γίθηπν θχξηαο δηαλνκήο Ναη Ναη Ναη Όπσο κεηαθέξεηαη ζηε βξχζε Ναη Ναη Όρη α (ειάρηζην) γ) Όπσο θαηαλαιψλεηαη α Ξεπιχλεηε ζχληνκα, ηφζν ψζηε λα απνκαθξπλζεί ην απνιπκαληηθφ απφ ηε βξχζε Όρη Όρη Όρη Βεβαησζείηε φηη ην δείγκα δε κνιχλεηαη απφ ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο βξχζεο Με ιακβάλεηε δείγκα απφ βξχζεο κε ρξφληα δηαξξνή Αθαηξέζηε νπνηνδήπνηε αθξνθχζην ή άιιν πξφζζεην ή εζσηεξηθφ εμάξηεκα Απνμχζηε νπνηαδήπνηε βξσκηά (θξνχζηα απφ άιαηα ζσιελψζεσλ, γιίηζα, ιίπε ή άιια μέλα ζηνηρεία) θαη αλνίμηε πιήξσο θαη θιείζηε ηε ζηξφθηγγα επαλεηιεκκέλα γηα λα μεβγάιεηε ηε βξσκηά απφ ηε βξχζε Απνιπκάλεηε ηε βξχζε θαηά πξνηίκεζε κε θσηηά (κεηά ην πχξσκα θαη ην άλνηγκα ηεο βξχζεο πξέπεη λα πξνθχςεη έλαο ζπξηγκφο-«ηζηηζίξηζκα») ηε ζπλέρεηα, αλνίμηε ηε βξχζε κέρξη ην κηζφ ηεο ξνήο θαη αθήζηε λα ηξέμεη ην λεξφ, κέρξηο φηνπ επηηεπρζεί ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ηε ζπλέρεηα, ηνπνζεηήζηε ηελ αλνηθηή θηάιε ζηε ξνή ηνπ λεξνχ, ρσξίο λα θιείζεηε θαη λα αλνίμεηε μαλά ηε βξχζε, θαη γεκίζηε ηελ ππφ άζεπηεο ζπλζήθεο Έθδνζε 1/

6 Μφλν εάλ ε απνιχκαλζε κέζσ θσηηάο δελ είλαη εθηθηή, απνιπκάλεηε ηε βξχζε κε άιιεο θαηάιιειεο κεζφδνπο Γηα λα απνιπκάλεηε ην ζηφκην κηαο πιαζηηθήο βξχζεο έπεηηα απφ πξνζεθηηθφ θαζαξηζκφ, βπζίζηε ην γηα 2-3 ιεπηά ζε έλα πιαηχζηνκν θχπειιν κε δηάιπκα ππνρισξηψδνπο, αηζαλφιε ή ηζνπξνπαλφιε Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο ζηπιεφο ή πδξνβνιέαο ή παξφκνηα ζπζθεπή γηα ηελ απνιχκαλζε εμσηεξηθά θαη, φζν ην δπλαηφλ, εζσηεξηθά. Αλ ρξεζηκνπνηεζεί δηάιπκα ππνρισξηψδνπο γηα απνιχκαλζε, πξνηείλεηαη ν έιεγρνο ησλ επηπέδσλ ειεχζεξνπ ρισξίνπ λα γίλεηαη πξηλ απφ ηε δεηγκαηνιεςία. Σεκεία ζπιινγήο δεηγκάησλ : Αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο, ησλ θπξηνηέξσλ ζεκείσλ ηνπ & ησλ πεξηζζφηεξν δπζκελψλ πεγψλ θαη ζεκείσλ πνπ ζεσξνχληαη επάισηα ζε κφιπλζε (βξφρνη, ρακειήο πίεζεο δψλεο, ηειηθά ζεκεία ησλ δηθηχσλ) Γηα θάζε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο, ηνπιάρηζηνλ έλα ζεκείν ζπιινγήο δεηγκάησλ ζηελ είζνδν θαη ηνπιάρηζηνλ έλα ζεκείν ακέζσο κεηά ηελ έμνδν ηνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ, ψζηε λα εθηηκάηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο Όηαλ ην λεξφ πξνέξρεηαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ κία πεγέο, λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ έμνδν & ηε δήηεζε θάζε πεγήο θαη ηνλ ζρεηηθφ πιεζπζκφ πνπ πδξεχεηαη απφ θάζε πεγή Καηαλνκή ζε φιν ην κήθνο ησλ ζσιελψζεσλ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο & αξηζκφο αλάινγνο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλδέζεσλ ή δηαθιαδψζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο Όηαλ χδαηα απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο ελψλνληαη κέζα ζε έλα πνιχπινθν ζχζηεκα ζσιελψζεσλ, ηα ζεκεία ζπιινγήο ησλ δεηγκάησλ ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζρεηηθψλ αλαινγηψλ ηεο θάζε πεγήο κέζα ζην ζχζηεκα ε κεγάια θηίξηα (μελνδνρεία, ζπγθξνηήκαηα γξαθείσλ) ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζεκεία ζπιινγήο δεηγκάησλ ζηελ είζνδν θαη ζε θάζε έλα θηίξην Βξύζεο δεηγκαηνιεςίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαλαισηή Οη αθφινπζνη ηχπνη βξπζψλ ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη, φπνπ είλαη εθηθηφ, φηαλ ζπιιέγνληαη δείγκαηα πφζηκνπ λεξνχ απφ θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαηαλαισηψλ: - εζσηεξηθέο βξχζεο - ζηαζεξνχ ηχπνπ βξχζεο - βξχζεο ρσξίο ζπείξσκα Έθδνζε 1/

7 Οη αθφινπζνη ηχπνη βξπζψλ ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη θαηά ηε ιήςε δεηγκάησλ: 1) βξχζεο ζπλδεδεκέλεο ή ζε ζπλέρεηα κε ζπζθεπέο επεμεξγαζίαο, φπσο δεμακελέο πίεζεο, αληιίεο θαη ζπζθεπέο απνζθιήξπλζεο ηνπ λεξνχ 2) βξχζεο ζπλδεδεκέλεο κε ζπεηξνεηδή πξφζζεηα εμαξηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ 3) βξχζεο ηέηνηαο θαηαζθεπήο πνπ είλαη δχζθνιν λα απνιπκαλζνχλ 4) βξχζεο κε αλεπαξθή ζπληήξεζε 5) βξχζεο αθάζαξηεο κε γξάζν ή άιιεο νπζίεο 6) βξχζεο ζε ηνπαιέηεο 7) βξχζεο ζε πεξηνρέο φπνπ γίλεηαη ην πιχζηκν πηάησλ ζε εζηηαηφξην ή ζε παξφκνηεο πεξηνρέο θαζαξηζκνχ 8) βξχζεο ζε πεξηνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε ή ηνλ ρεηξηζκφ πεηξνρεκηθψλ πξντφλησλ, βηνκεραληθψλ ρεκηθψλ ή θπηνθαξκάθσλ 9) βξχζεο δεζηνχ λεξνχ ή αλάκεηθηνπ δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ (εθηφο αλ πξφθεηηαη λα δηελεξγεζεί αλάιπζε γηα ηα είδε Legionella) 10) βξχζεο φπνπ νη θηάιεο δεηγκαηνιεςίαο δε κπνξνχλ εχθνια λα ρσξέζνπλ θάησ απφ ηε βξχζε Γεηγκαηνιεςία ζε ζπγθξνηήκαηα κεγάισλ θηηξίσλ (π.ρ. λνζνθνκεία) Σα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε γλψζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ λεξνχ εληφο ηνπ θηηξίνπ. Σν/α θχξην/α ζεκείν/α δεηγκαηνιεςίαο γηα κηθξνβηνινγηθή εμέηαζε ζα πξέπεη λα είλαη απφ αλεξρφκελν θεληξηθφ αγσγφ. Πξνηεηλφκελα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο: 1. είζνδνο θαη έμνδνο απφ δεμακελέο απνζήθεπζεο ησλ νπνίσλ ην λεξφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πφζε, πξνεηνηκαζία ηξνθίκσλ ή κπάλην 2. κεγάιεο δεμακελέο απνζήθεπζεο 3. είζνδνο θαη έμνδνο ζηνλ εμνπιηζκφ επεμεξγαζίαο λεξνχ (ζπζθεπέο απνζθιήξπλζεο λεξνχ) φπνπ ην λεξφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πφζε ή παξαζθεπή θαγεηνχ 4. αληηπξνζσπεπηηθά ζεκεία ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο (αξρή, κέζε θαη ηέινο) 5. ζεκεία γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαηήξεζεο ππνιεηκκαηηθήο δξάζεο ηνπ απνιπκαληηθνχ, φηαλ δεμακελέο πφζηκνπ λεξνχ δηαηεξνχληαη ζε ςειά θηίξηα 6. επηξξεπή ζεκεία γηα κφιπλζε (ηπθιά ζεκεία ηνπ δηθηχνπ) 7. παξνρέο ζε θνπδίλεο θαη ζε εμνπιηζκφ, φπσο παγνκεραλέο ή νη απηφκαηεο κεραλέο πψιεζεο ξνθεκάησλ θαη πνηψλ 8. παξνρή δεζηνχ λεξνχ Έθδνζε 1/

8 Γεηγκαηνιεςία δεμακελώλ απνζήθεπζεο λεξνύ (ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ πδαηόππξγσλ) Σα δείγκαηα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη απφ ηνπο ζσιήλεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ, φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα πξνο ηε δεμακελή παξνρήο. Σν ζεκείν ζπιινγήο ζηελ έμνδν ζα πξέπεη λα είλαη πξηλ απφ ηνλ πξψην θαηαλαισηή. Αλ κηα δεμακελή παξνρήο έρεη θνηλφ θεληξηθφ αγσγφ γηα ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ησλ πδάησλ, ηα δείγκαηα ζα πξέπεη, φπνπ είλαη δπλαηφλ, λα ζπιιέγνληαη φηαλ ν θεληξηθφο αγσγφο ιεηηνπξγεί σο έμνδνο θαη ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ είλαη, ζπλεπψο, αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ λεξνχ πνπ είλαη απνζεθεπκέλν ζηελ δεμακελή παξνρήο. Δάλ απηφ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί, ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί έλα ζχζηεκα άληιεζεο θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ζπιιέγεηαη ην δείγκα. Αλ κηα δεμακελή παξνρήο απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα ηκήκαηα, αιιά ηα ηκήκαηα απηά ζπλδένληαη κέζσ πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο, ηα ηκήκαηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο κηα εληαία δεμακελή. Αλ κηα δεμακελή παξνρήο απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα δηακεξίζκαηα θαη ηα δηακεξίζκαηα απηά δελ είλαη πδξαπιηθά ζπλδεδεκέλα, θάζε δηακέξηζκα ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο μερσξηζηή δεμακελή παξνρήο θαη ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο, εθηφο αλ νη δηαθνξεηηθέο έμνδνη ησλ επηκέξνπο δηακεξηζκάησλ θαηαιήγνπλ ζε κηα θνηλή έμνδν, νπφηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε έλα ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο ζηελ θνηλή έμνδν είλαη επαξθέο. Γεληθά, απαηηνχληαη 2 ή 3 min ειεχζεξεο ξνήο πξηλ απφ ηε ιήςε ηνπ δείγκαηνο. Δάλ απηφ δελ επαξθεί ή ν φγθνο ηνπ λεξνχ πνπ είλαη απνζεθεπκέλνο ζηε δεμακελή είλαη κηθξφο, ππνινγίζηε ηνλ φγθν ηνπ λεξνχ πνπ πξέπεη λα απνκαθξπλζεί απφ ηνλ αγσγφ, θάληε κηα εθηίκεζε ηνπ ρξφλνπ έθπιπζεο πνπ απαηηείηαη κε έλαλ θαηάιιειν ξπζκφ έθπιπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκφζηε ρξφλν μεπιχκαηνο πεληαπιάζην απηήο ηεο ηηκήο. Όκσο, <1% ηνπ φγθνπ λεξνχ ηεο δεμακελήο πξέπεη λα εθπιπζεί. Δλαιιαθηηθά, φηαλ ε δεμακελή είλαη θάησ απφ ην έδαθνο, ε παξαθνινχζεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ θαηά ηελ έθπιπζε κπνξεί λα ππνδείμεη πφηε ην λεξφ πξνέξρεηαη απφ ην θπξίσο ζψκα ηεο δεμακελήο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (γηα παξάδεηγκα φηαλ κηα δεμακελή είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο ή θαζαξίδεηαη, φηαλ δελ ππάξρεη βαιβίδα δεηγκαηνιεςίαο ζην ζσιήλα εμφδνπ, ή φηαλ ε επηθαλεηαθή ζηηβάδα ηεο δεμακελήο πξφθεηηαη λα εμεηαζηεί), κπνξεί λα είλαη αλαγθαίν λα ιεθζνχλ δείγκαηα κε εκβάπηηζε απφ ηηο δεμακελέο παξνρήο, αλ θαη απηφο ν ηξφπνο δεηγκαηνιεςίαο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη φπνηε είλαη δπλαηφλ. Έθδνζε 1/

9 o o Δκπνξηθά δηαζέζηκνη απνζηεηξσκέλνη κηαο ρξήζεο δεηγκαηνιεπηηθέο ζπζθεπέο γηα εκβάπηηζε πνπ ζηεξίδνληαη ζε θνληάξηα κηθξνχ κήθνπο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεηγκαηνιεςία ζε κηθξέο δεμακελέο Γηα κεγαιχηεξεο δεμακελέο, ε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπή εκβάπηηζεο θαη νη απνζηεηξσκέλεο θηάιεο δεηγκαηνιεςίαο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζε κηα αιπζίδα ή ζε έλα ζθνηλί θαηάιιεινπ κήθνπο. Η αιπζίδα ή ην ζθνηλί κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ απεπζείαο ή κέζσ θινπβηνχ πνπ ζα πεξηέρεη ηε θηάιε. Οη θηάιεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηα θαπάθηά ηνπο, ε ζπζθεπή, ηα θινπβηά γηα ηηο θηάιεο θαη νη αιπζίδεο ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα είλαη φια απνζηεηξσκέλα ζην απηφθαπζην, παθεηαξηζκέλα ζε θαηάιιειν πιηθφ θαη ην πεξηηχιηγκα λα αθαηξείηαη ακέζσο πξηλ απφ ηε ρξήζε. Γεηγκαηνιεςία πόζηκνπ λεξνύ πνπ δηαλέκεηαη από βπηηνθόξα νρήκαηα ή άιια κέζα εθηόο δηθηύνπ ζσιελώζεσλ (δεμακελέο αεξνζθαθώλ, θνξηεγώλ, ηξέλσλ, πινίσλ θαη άιισλ νρεκάησλ) Γεληθά Γεηγκαηνιεςία φρη ιηγφηεξν απφ κηα θνξά ην κήλα ζε πεξηφδνπο ελεξγήο ρξήζεο. Ιδαληθά ζα πξέπεη λα αδεηάζνπλ, λα θαζαξηζηνχλ θαη λα απνιπκαλζνχλ πξηλ μαλαγεκίζνπλ. Δάλ απηφ δε γίλεη, ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ δεηγκαηνιεςία θαη αλάιπζε ε νπνία ζπζηήλεηαη αλάινγα κε ηελ αμηνιφγεζε θηλδχλνπ θαη ηηο κεηξήζεηο ειέγρνπ πνπ εθαξκφδνληαη (βι. Πίλαθα 4). Δίλαη θαιή πξαθηηθή λα παίξλνπκε δείγκαηα ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά εκεξεζίσο θαη γηα φιεο ηηο ζρεηηθέο παξακέηξνπο απφ ηηο δεμακελέο εθείλεο πνπ δε βξίζθνληαη ζε αζθαιή ηνπνζεζία θαη επαλαγεκίδνληαη ρσξίο πξψηα λα αδεηάζνπλ, θαζαξηζηνχλ θαη απνιπκαλζνχλ. Πίλαθαο 4 - Παξαδείγκαηα παξαγόλησλ θηλδύλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε απνηπρία θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο ησλ δεμακελώλ κεηαμύ ησλ γεκηζκάησλ Παξάγνληεο θηλδύλνπ Δλδείμεηο θηλδύλσλ Γξαζηεξηόηεηεο ειέγρνπ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα κεηξηαζηνύλ νη πξαγκαηηθέο ή νη πηζαλέο απεηιέο Πνιιαπιαζηαζκφο κηθξννξγαληζκψλ πνπ έρνπλ σο ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ απφξξηςε ηνπ λεξνχ Απμεκέλεο κεηξήζεηο απνηθηψλ, πξνβιήκαηα νζκήο θαη γεχζεο Απφζπξζε απφ ηε ρξήζε θαη άδεηαζκα, θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε πξηλ ηελ επηζηξνθή ζηε ρξήζε Γηαηήξεζε ππνιεηκκαηηθήο ζπγθέληξσζεο απνιπκαληηθνχ ζε επίπεδν πνπ αλαζηέιιεη ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ Έθδνζε 1/

10 Πνιιαπιαζηαζκφο ηεο Legionella spp. κε δπλαηφηεηα λφζεζεο κε ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο ηνπ λεξνχ Σπραία θνπξαλψδεο κφιπλζε, εηδηθά ησλ βξχζεσλ δεηγκαηνιεςίαο, απφ αλζξψπηλε ε δστθή δξαζηεξηφηεηα ή απφ δψα πνπ κπαίλνπλ ζηε δεμακελή, κε δπλαηφηεηα λφζεζεο Σπραία ρεκηθή κφιπλζε κε δπλαηφηεηα λφζεζεο θαη αηζζεηηθά πξνβιήκαηα φπσο γεχζε θαη νζκή πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απφξξηςε ηνπ λεξνχ θφπηκε ρεκηθή ή κηθξνβηνινγηθή κφιπλζε(πρ απφ θάπνηνλ δπζαξεζηεκέλν πξψελ εξγαδφκελν) κε δπλαηφηεηα λφζεζεο θαη αηζζεηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απφξξηςε ηνπ λεξνχ Απμεκέλεο κεηξήζεηο Legionella spp. Απμεκέλα θνινβαθηεξηνεηδή θνπξαλψδνπο πξνέιεπζεο, απνηθίεο E.coli ή εληεξνθφθθσλ Απμεκέλε ζνιεξφηεηα ηνπ λεξνχ Νεθξά δψα παξφληα ζηε δεμακελή Με θαλνληθέο αιιαγέο ζηηο αηζζεηηθέο θαη γεληθά θπζηθνρεκηθέο παξακέηξνπο Απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο εηδηθψλ ρεκηθψλ Απμεκέλεο κηθξνβηνινγηθέο κεηξήζεηο Με θαλνληθέο αιιαγέο ζηηο αηζζεηηθέο θαη γεληθά θπζηθνρεκηθέο παξακέηξνπο Απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο εηδηθψλ ρεκηθψλ Γηαζθαιίζηε φηη ην λεξφ δε ρξεζηκνπνηείηαη γηα νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πνπ αθνξά ζηελ παξάγσγε αεξνδφι Απφζπξζε απφ ηε ρξήζε θαη άδεηαζκα, θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε πξηλ ηελ επηζηξνθή ζηε ρξήζε Γηαηήξεζε ππνιεηπνκέλνπ απνιπκαληηθνχ ζε επίπεδν πνπ λα αλαζηέιιεη ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ Πξνζηαηέςηε ηηο βξχζεο δεηγκαηνιεςίαο απφ κφιπλζε φηαλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πκβνπιέςηε ην λεξφ λα βξάδεηαη πξηλ ηε ρξήζε ε απνζχξεηε ην απφ ηε ρξήζε Κξαηήζηε ηηο θαηαπαθηέο αζθαιψο θιεηδσκέλεο Κξαηήζηε ηηο βξχζεο ησλ δεμακελψλ θιεηδσκέλεο φηαλ δε ρξεζηκνπνηνχληαη Πξαγκαηνπνηείζηε θαλνληθή νπηηθή παξαηήξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο δεμακελήο Απφζπξζε απφ ηε ρξήζε θαη άδεηαζκα, θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε πξηλ ηελ επηζηξνθή ζηε ρξήζε Κξαηήζηε ηηο θαηαπαθηέο αζθαιψο θιεηδσκέλεο Πξνζηαηέςηε ηηο βξχζεο δεηγκαηνιεςίαο ησλ δεμακελψλ απφ κφιπλζε θαη θξαηήζηε ηηο θιεηδσκέλεο φηαλ δε ρξεζηκνπνηνχληαη Απφζπξζε απφ ηε ρξήζε θαη άδεηαζκα, θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε πξηλ ηελ επηζηξνθή ζηε ρξήζε Κξαηήζηε ηηο θαηαπαθηέο αζθαιψο θιεηδσκέλεο Πξνζηαηέςηε ηηο βξχζεο δεηγκαηνιεςίαο ησλ δεμακελψλ απφ κφιπλζε θαη θξαηήζηε ηηο θιεηδσκέλεο φηαλ δε ρξεζηκνπνηνχληαη Γηαηεξήζηε ηηο δεμακελέο ζε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή φηαλ απηφ είλαη δπλαηφ Έθδνζε 1/

11 Κηλεηέο δεμακελέο Πεξηιακβάλνπλ δεμακελέο πφζηκνπ λεξνχ πνπ κεηαθέξνληαη νδηθψο, ζαιαζζίσο, ζηδεξνδξνκηθψο ή κέζσ αέξα. Ιδαληθά ζα πξέπεη λα αδεηάζνπλ, λα θαζαξηζηνχλ θαη λα απνιπκαλζνχλ πξηλ μαλαγεκίζνπλ, ελψ ηα δείγκαηα πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ βξχζεο εμφδνπ εηδηθέο γηα απηφ ην ζθνπφ. Δάλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ζπζηήλεηαη αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο δεηγκαηνιεςίαο θαη αλάιπζεο, αλάινγα κε ηνλ απμεκέλν θίλδπλν κφιπλζεο. Οη ζσιήλεο, ζηαηηθνί θαη εχθακπηνη, πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ κφιπλζε θαη λα μεπιέλνληαη πξηλ ηε ρξήζε. Δπίζεο ηα αθξνζηφκηα ησλ εχθακπησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα είλαη εκβαπηηζκέλα ζε θαηάιιειν απνιπκαληηθφ δηάιπκα πξηλ ηε ρξήζε θαη λα κελ ππάξρεη επηθνηλσλία κε ξνή κε πφζηκνπ λεξνχ. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη αληίζηξνθε ξνή απφ ηε δεμακελή ζηε δεμακελή απνζήθεπζεο, ζηνπο ζσιήλεο ή ζηελ πεγή πδξνιεςίαο. Όηαλ νη δεμακελέο πξνκεζεχνπλ ζηα αεξνζθάθε θαη ηα ηξέλα ηα δηθά ηνπο κφληκα ζπζηήκαηα δηαλνκήο, γίλεηαη δεηγκαηνιεςία θαη ζηηο δεμακελέο θαη ζηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο ζχκθσλα κε ην ISO Όηαλ ηα πινία έρνπλ ηε δηθή ηνπο κνλάδα επεμεξγαζίαο κφληκα ζπλδεδεκέλε κε ηηο δεμακελέο, γίλεηαη δεηγκαηνιεςία απφ ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο, ηε/ηηο δεμακελή/έο απνζήθεπζεο θαη ηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο ζχκθσλα κε ην ISO Σηαηηθέο δεμακελέο ηαηηθέο δεμακελέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξνζσξηλέο ή κφληκεο πεγέο πφζηκνπ λεξνχ, πνπ δηαλέκεηαη κέζσ ζπζηήκαηνο ζσιελψζεσλ. Όηαλ νη ζηαηηθέο δεμακελέο ρξεζηκνπνηνχληαη σο αλαπφζπαζηα κέξε ζπκβαηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο λεξνχ, ε δεηγκαηνιεςία γίλεηαη φπσο αλαθέξεηαη ζην Γεηγκαηνιεςία δεμακελώλ απνζήθεπζεο λεξνύ. Αληηζέησο, φηαλ νη ζηαηηθέο δεμακελέο ρξεζηκνπνηνχληαη σο κε ζπλερφκελεο πεγέο πφζηκνπ λεξνχ ηδαληθά ζα πξέπεη λα αδεηάζνπλ, λα θαζαξηζηνχλ θαη λα απνιπκαλζνχλ πξηλ μαλαγεκίζνπλ, ελψ ηα δείγκαηα πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ βξχζεο εμφδνπ εηδηθέο γηα απηφ ην ζθνπφ. Δάλ απηφ δε γίλεη, ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ δεηγκαηνιεςία θαη αλάιπζε ε νπνία ζπζηήλεηαη αλάινγα κε ηελ αμηνιφγεζε θηλδχλνπ θαη ηηο κεηξήζεηο ειέγρνπ πνπ εθαξκφδνληαη (βι. Πίλαθα 4). Έθδνζε 1/

12 Γεηγκαηνιεςία από εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο λεξνύ, από εγθαηαζηάζεηο απνιύκαλζεο/νμείδσζεο θαη δεηγκαηνιεςία βηνϋκελίνπ Δπηθνηλσλήζηε κε ην εξγαζηήξην. Γεηγκαηνιεςία λεξνύ από πεγέο θαη πεγάδηα Η αλάιπζε ηνπ λεξνχ απφ πεγάδηα κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο: 1) έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππνγείσλ πδάησλ 2) έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ ηνπ πεγαδηνχ 3) έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ φπσο απηφ ρξεζηκνπνηείηαη Πίλαθαο 2 Γεηγκαηνιεςία λεξνύ γηα δηαθνξεηηθνύο ζθνπνύο ζε πεγάδηα κε κόληκε εγθαηάζηαζε ζπζθεπώλ άληιεζεο θαη κεηαιιηθή βξύζε ή έμνδν Σθνπόο Τύπνο λεξνύ Άληιεζε Απνιύκαλζε ηεο βξύζεο 1 Τπφγεην λεξφ Ναη (εθηεηακέλε) Ναη 2 Νεξφ πεγαδηνχ Όρη (ειάρηζηε) Ναη 3 Νεξφ φπσο θαηαλαιψλεηαη Όρη Όρη Πίλαθαο 3 Γεηγκαηνιεςία λεξνύ γηα δηαθνξεηηθνύο ζθνπνύο ζε πεγάδηα ρσξίο κόληκε εγθαηάζηαζε ζπζθεπώλ άληιεζεο Σθνπόο Τύπνο λεξνύ Με ππνβξύρηα αληιία (θαζαξή) Με απνζηεηξσκέλε εζσηεξηθά & εμσηεξηθά θηάιε Με έλαλ θνπβά 1 Τπφγεην λεξφ + α Νεξφ πεγαδηνχ + β + - α β 3 Νεξφ φπσο θαηαλαιψλεηαη Μεηά απφ εθηεηακέλε άληιεζε. Μφλν ειάρηζηε άληιεζε. Γεσηξήζεηο ή πεγάδηα ζηα νπνία είλαη κφληκα εγθαηεζηεκέλε κηα αληιία, ζπλήζσο έρνπλ κία κεηαιιηθή βξχζε ή κηα έμνδν θαη ε απνιχκαλζή ηεο γίλεηαη θαηά πξνηίκεζε κέζσ θσηηάο. Έθδνζε 1/

13 Δθηεηακέλε άληιεζε γηα ην ζθνπφ 1 ζεκαίλεη φηη ε άληιεζε πξέπεη λα δηαξθεί ηφζν κέρξη λα επηηεπρζεί ζηαζεξή ζεξκνθξαζία θαη ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα ή λα επηηεπρζεί ε αλαλέσζε ηνπ φγθνπ ηνπ πεγαδηνχ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο. Γηα ην ζθνπφ 2, κφλν κηα κηθξή αλαλέσζε λεξνχ είλαη αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ λα ππεξθεξαζηεί ε επίδξαζε ηεο απνιχκαλζεο ηεο βξχζεο (βι. Πίλαθα 2). Τξόπνο κεηαθνξάο δεηγκάησλ Φχμε δεηγκάησλ, ηδαληθά (5±3) C, (π.ρ. παγνθχζηεο ή πάγν) ΟΧΙ ζε άκεζε επαθή κε ην δείγκα Γε ζα πξέπεη λα θαηαςχρνληαη (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ ηψλ πνπ δηαηεξνχληαη ζηνπο -70 C, αλ θαηάιιεια θξπνπξνζηαηεπηηθά πξνζηεζνχλ ζην δείγκα) Ρχζκηζε ηνπ αξηζκνχ, ηνπ φγθνπ θαη ηεο ζέζεο ησλ παγνθχζηεσλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δεηγκάησλ, ηε κάδα ηνπο θαη ηελ αξρηθή ζεξκνθξαζία Πξνζηαζία ησλ δεηγκάησλ απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία Σα ζεξκά δείγκαηα κεηαθέξνληαη ρσξηζηά απφ ηα ςπρξά Γηα δείγκαηα πνπ κεηαθέξνληαη γηα πεξηφδνπο πάλσ απφ 8h, παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο & θαηαγξαθή ησλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο Χξόλνο κεηαθνξάο δεηγκάησλ Ο ρξφλνο κεηαμχ δεηγκαηνιεςίαο θαη αλάιπζεο ζην εξγαζηήξην, πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξνο. Γηα ηα πόζηκα ύδαηα, ε αλάιπζε ζα πξέπεη ηδαληθά λα μεθηλήζεη εληόο ηεο ίδηαο εκέξαο. Έθδνζε 1/

14 Πίλαθαο 5. Σπληζηώκελεο (R) θαη απνδεθηέο (A) ηηκέο γηα κέγηζην ρξόλν απνζήθεπζεο δεηγκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξόλνπ κεηαθνξάο θαη ζεξκνθξαζίεο, εθηόο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο Μέγηζηνο ρξόλνο απνζήθεπζεο δείγκαηνο (h) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο λεξνύ ν C Παξαηήξεζε a R A R A Γεληθά Καιιηεξγήζηκνη κηθξννξγαληζκνί (22 C, 30 C, ή 36 C) ± 3 Γείθηεο θνπξαλώδνπο κόιπλζεο, βιαζηηθά βαθηήξηα E. coli (θαη θνινβαθηεξηνεηδή) ± 3 Enterococci ± 3 Clostridium perfringens (βιαζηηθέο κνξθέο) Σπόξνη πφξνη ζεην-αλαγσγηθψλ βαθηεξίσλ (Clostridium spp.) Ινί Βαθηεξηνθάγνη ± 3 Δληεξνπαζνγόλα Salmonella spp. θαη άιια εληεξνβαθηεξηαθά ± ± 3 Θάλαηνο παξαηεξείηαη ζε αθαηέξγαζηα λεξά κεηά απφ 24h Enteroviruses ± 3 1 κήλαο Cryptosporidium oocysts ± 3 Θεξκ/ζία πεξηβ/ληνο Giardia cysts ± 3 Άιινη κηθξννξγαληζκνί Amoebae ± 3 Pseudomonas aeruginosa 8 12 Θεξκ/ζία 5 ± 3 πεξηβ/ληνο Legionella spp ± 3 Θεξκ/ζία πεξηβ/ληνο 48 5 ± 3 Cyanobacteria ± 3 Η ιχζηο ελίνηε παξνπζηάδεηαη εληφο νιίγσλ σξψλ Campylobacter (thermophilic spp.) 24 3 ± 2 Ομπγνλν-επαίζζεηα Έθδνζε 1/

15 Total bacteria for epifluorescence 1 ρξφλνο Θεξκ/ζία πεξηβ/ληνο Σν δείγκα πξέπεη λα κνληκνπνηείηαη ζε ειεχζεξν ζθφλεο θηαιίδην + θνξκαιδευδε (ηειηθή ζπγθέληξσζε 3%) ζην ζθνηάδη Helminth eggs ± 3 1 εβδνκάδα 5 ± 3 Μνληκνπνίεζε δείγκαηνο ζε ph =2 Έθδνζε 1/

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για έλεγχο χημικών παραμέτρων

Δειγματοληψία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για έλεγχο χημικών παραμέτρων Δειγματοληψία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για έλεγχο χημικών παραμέτρων Μαρίνα Χατζηνίκου Χημικός, MSc Τεχν. Υπεύθυνη ΠΕΔΥ Θεσσαλίας Δεηγκαηοιευία Η δεηγκαηνιεςία αθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 1. Τηηινκεηξηθή κέζνδνο αλάιπζεο, Βαζηθέο Αξρέο Τηηινκεηξίαο, Μεζνδνινγία, Αλαιπηηθά Σθεύε θαη Όξγαλα. 2. Αιθαιηκεηξία (Πξνζδηνξηζκόο νιηθήο νμύηεηαο μηδηνύ) 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210-64 36 902 Fax 210-64 28 184 e-mail: mebika@tee.gr ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο (1) ράξα (2) Γεμακελή θαζίδεζεο (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ (5) Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Σν παξαπάλω ζρήκα δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν ην λεξό πνπ ηξνθνδνηεί

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα