ΟΓΗΓΙΑ ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ ΝΔΡΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΓΗΓΙΑ ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ ΝΔΡΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ"

Transcript

1 ΟΓΗΓΙΑ ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ ΝΔΡΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ Η θαηάιιειε δεηγκαηνιεςία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξνρή αληηπξνζσπεπηηθψλ δεηγκάησλ ζην εξγαζηήξην πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αλάιπζε. Η δεηγκαηνιεςία κπνξεί λα εμππεξεηεί δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο: α) πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ λεξνχ κε λνκνζεηεκέλεο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο β) ραξαθηεξηζκφο θάζε κφιπλζεο, ηνπ επηπέδνπ ηεο (κέζε ηηκή) θαη ησλ δηαθπκάλζεψλ ηεο: 1) πνηα είλαη ε ηπραία δηαθχκαλζε; 2) ππάξρεη θάπνηα ηάζε; 3) εκθαλίδνληαη πεξηνδηθνί θχθινη; γ) πξνζδηνξηζκφο ησλ πεγψλ κφιπλζεο Σπρλόηεηα θαη ρξνλνδηάγξακκα δεηγκαηνιεςίαο Η ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο εμαξηάηαη, κεηαμχ άιισλ παξαγφλησλ, απφ: α) ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε δεηγκαηνιεςία β) ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαλαισηψλ πνπ εμππεξεηνχληαη γ) ηνλ φγθν ηνπ λεξνχ πνπ δηαλέκεηαη δ) ηνλ εηδηθφ ρξφλν παξακνλήο ή ην turnover rate = εκεξήζηνο φγθνο πνπ δηαλέκεηαη / ζπλνιηθφο φγθνο ηνπ ζπζηήκαηνο ε) ηελ πνηφηεηα ηνπ αθαηέξγαζηνπ λεξνχ ζη) ηε κεηαβιεηφηεηα ηεο πνηφηεηαο ηνπ αθαηέξγαζηνπ λεξνχ δ) ηηο παξακέηξνπο πνπ απαηηνχλ παξαθνινχζεζε ε) ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο πνπ ππφθεηηαη ζε δεηγκαηνιεςία ζ) ηηο εηδηθέο ρεκηθέο θαη βηνινγηθέο παξακέηξνπο Γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο βιέπε ΚΤΑ Τ2/2600/2001 Παξάξηεκα ΙΙ Πίλαθαο Β1. Έθδνζε 1/

2 Γνρεία δεηγκαηνιεςίαο Υξεζηκνπνηήζηε θαζαξέο, απνζηεηξσκέλεο θηάιεο ηθαλνχ φγθνπ γηα αλάιπζε φισλ ησλ ππφ δηεξεχλεζε παξακέηξσλ (ζπλήζσο θηάιεο 500 ml). Οη θηάιεο κπνξεί λα είλαη γπάιηλεο πνπ επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ή πιαζηηθέο κηαο ρξήζεο (απφ πνιππξνππιέλην, πνιπζηπξφιην, πνιπαηζπιέλην, πνιπαλζξαθηθφ). Οη γπάιηλεο θηάιεο θιείλνπλ κε εζκπξηζκέλα γπάιηλα ή πιαζηηθά πψκαηα. Οη πιαζηηθέο θηάιεο θαη νη κηθξνβηνινγηθέο ηδάξεο πσκαηίδνληαη κε πιαζηηθά πψκαηα επηπσκαηηθνχ ηχπνπ (press-on) ή κε πιαζηηθά ή κεηαιιηθά βηδσηά πψκαηα. Όηαλ ε απνιχκαλζε ηνπ πφζηκνπ λεξνχ γίλεηαη κε ριψξην, ρισξακίλε, νξγαληθέο ελψζεηο ηνπ βξσκίνπ ή ηνπ φδνληνο απαηηείηαη νη θηάιεο λα πεξηέρνπλ ζεηνζεητθφ λάηξην ζε ηειηθή ζπγθέληξσζε 18mg/l. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ βαθηεξίσλ απφ ηελ ηνμηθή δξάζε βαξέσλ κεηάιισλ φπσο ν ραιθφο ή ν ςεπδάξγπξνο, επηθνηλσλήζηε κε ην εξγαζηήξην. Γηα δεηγκαηνιεςία κέζσ εκβάπηηζεο ζε θαζαξά λεξά απαηηνχληαη θηάιεο πνπ είλαη απνζηεηξσκέλεο ηφζν εζσηεξηθά, φζν θαη εμσηεξηθά θαη πξνζηαηεπκέλεο π.ρ. κε ιαδφθνιια, κε αινπκηλφραξην ή εληφο πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ. Η ζαθνχια αλνίγεηαη αθξηβψο πξηλ ηε δεηγκαηνιεςία θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζα γάληη γηα λα θξαηάηε ηε θηάιε, παξέρνληαο κέγηζηε αζεςία πξηλ ηνπνζεηεζεί ζε ζπζθεπή δεηγκαηνιεςίαο κε καθξχ βξαρίνλα ή ζε άιιε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπή δεηγκαηνιεςίαο. Φηάιεο κεγαιχηεξνπ φγθνπ απαηηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο δεηγκαηνιεςίαο: i) γηα αλάιπζε εκθηαισκέλνπ λεξνχ (250 ml γηα θάζε παξάκεηξν) ii) γηα αλαδήηεζε Legionella spp. ή Salmonella spp. (1 l) iii) γηα αλαδήηεζε ηψλ, θχζηεσλ Giardia, σνθχζηεσλ Cryptosporidium θαη ακνηβάδσλ ζε θαζαξά λεξά (απφ 10 έσο αξθεηέο εθαηνληάδεο ιίηξα) Γηα δεηγκαηνιεςία εηδηθψλ παζνγφλσλ επηθνηλσλήζηε κε ην εξγαζηήξην. Αληηδξαζηήξηα, ζπζθεπέο θαη πιηθά Δθηφο απφ ηηο θηάιεο δεηγκαηνιεςίαο, ηα αθφινπζα ζηνηρεία κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ: Αηζαλφιε, θ (C 2 H 5 OH) = 70%, ηζνπξνπαλφιε, θ [(CH 3 ) 2 CHOH] = 70%, ή ππνρισξηψδεο δηάιπκα, ξ (CLO - ) 1 g/l απνχλη θαη πεηζέηεο Φιφγηζηξν θαη αληαιιαθηηθφ Έθδνζε 1/

3 Μηθξνβηνινγηθέο ηδάξεο ή πιαηχζηνκα θχπειια, αληηζεπηηθά καληειάθηα Αλαπηήξαο, ζπίξηα Μαξθαδφξνη, κνιχβηα, εηηθέηεο Γαιιηθά θιεηδηά, πέλζα, θαηζαβίδηα, καραίξη Παγνζήθε θαη πάγν ή παγνθχζηεο, θνξεηά ςπγεία ή ςπρφκελα δηακεξίζκαηα ζε νρήκαηα Θεξκφκεηξν ή θαηαγξαθέαο ζεξκνθξαζίαο πζθεπή δεηγκαηνιεςίαο εκβχζηζεο κε έξκα (Ballasted bottle-carrier) ή ηζνδχλακε, κε ζθνηλί ή αιπζίδα (θαηά πξνηίκεζε απφ αλνμείδσην ράιπβα, ηνπιάρηζηνλ ζην θάησ κέξνο) πζθεπή δεηγκαηνιεςίαο κε καθξχ βξαρίνλα ή καθξηέο ιαβίδεο ή δεηγκαηνιήπηεο πνπ λα πξνζαξκφδνληαη ζε δηάθνξα βάζε Υάξηεο, θαηάινγν ησλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο, έληππα δεηγκαηνιεςίαο Όρεκα θαη έγγξαθα, ηαπηφηεηα ή άδεηα εμνπζηνδφηεζεο Αδηάβξνρεο κπφηεο (αζθαιείαο) πζθεπή γηα κέηξεζε ηνπ ph, ρισξίνπ, δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ, αγσγηκφηεηαο Απνζηεηξσκέλα γάληηα Σεηξά δεηγκαηνιεςίαο Γηα δεηγκαηνιεςία ξνπηίλαο πξνηείλεηαη ε αθφινπζε ζεηξά δεηγκαηνιεςίαο: 1) πξψηα ζπιιέμηε ηα δείγκαηα λεξνχ ρσξίο πξνεγνχκελε ξνή (άκεζν δείγκα) 2) μεπιχλεηε (αλ απαηηείηαη δείγκα γηα ζπλνιηθφ νξγαληθφ άλζξαθα) 3) πξνρσξήζηε ζηε ιήςε δεηγκάησλ γηα νιηθφ νξγαληθφ άλζξαθα 4) θιείζηε ηε βξχζε 5) θαζαξίζηε ηε βξχζε 6) μεπιχλεηε 7) ζπιιέμηε φια ηα άιια δείγκαηα γηα ηηο θπζηθνρεκηθέο παξακέηξνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηηφπησλ πξνζδηνξηζκψλ) κε κηα ζεηξά πνπ λα ειαρηζηνπνηεί ηε δηαζηαπξνχκελε επηκφιπλζε ησλ δεηγκάησλ απφ ηα αληηδξαζηήξηα 8) θιείζηε ηε βξχζε 9) απνιπκάλεηε ηε βξχζε 10) μεπιχλεηε ηε βξχζε 11) ζπιιέμηε δείγκαηα γηα ηηο κηθξνβηνινγηθέο παξακέηξνπο Έθδνζε 1/

4 Πξνθπιάμεηο γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο επηκόιπλζεο 1) Πιχζηκν ρεξηψλ θαη/ή γάληηα κίαο ρξήζεο 2) Όρη θάπληζκα, θαγεηφ, πφζε θαηά ηε ιήςε δεηγκάησλ θαη φρη αλαπλνή θνληά ζηα δείγκαηα 3) Υξήζε θηαιψλ, δνρείσλ & αληηδξαζηεξίσλ εγθεθξηκέλσλ 4) Αξίζκεζε ησλ δεηγκάησλ κε ηε ζεηξά πνπ ζπιιέγνληαη 5) Όρη επηκφιπλζε ηνπ εμσηεξηθνχ ησλ θηαιψλ δεηγκαηνιεςίαο 6) Αθαίξεζε ηνπ πψκαηνο ηεο θηάιεο δεηγκαηνιεςίαο ακέζσο πξηλ απφ ηε ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο θαη ηνπνζέηεζε πάλσ ζε έλα θαζαξφ/απνζηεηξσκέλν ζαθνπιάθη ή πεξηέθηε θαηά ηε ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο 7) Όρη εηζαγσγή νπνηνπδήπνηε μέλνπ αληηθεηκέλνπ (π.ρ. ζεξκφκεηξν ή ειεθηξφδην γηα ph) ζε θηάιε πνπ πξννξίδεηαη γηα άιιεο αλαιχζεηο 8) Πξηλ ηε δεηγκαηνιεςία, απνζήθεπζε ησλ θηαιψλ ζε θαζαξέο κέξνο θαη επηβεβαηψζηε φηη έρνπλ θαπάθη ή/θαη είλαη ηπιηγκέλεο 9) Μεηά ηε δεηγκαηνιεςία, φιεο νη θηάιεο δεηγκαηνιεςίαο πξέπεη λα θιείλνπλ ζθηρηά κε ην ρέξη 10) πληήξεζε ησλ δεηγκάησλ ζηελ ςχμε θαη ζην ζθνηάδη πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπο, εηδηθά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο 11) ε πεξίπησζε θαηάςπμεο ησλ δεηγκάησλ, θξνληίζηε λα ππάξρεη επαξθήο ρψξνο ζηε θηάιε δεηγκαηνιεςίαο γηα λα κελ ζπάζεη απφ ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ Σαπηνπνηείζηε ηελ θάζε θηάιε κνλαδηθά, θνιιψληαο εηηθέηεο ζε θάζε θηάιε ακέζσο κεηά ηε ζπιινγή θάζε δείγκαηνο θαη ζπκπιεξψζηε πιήξσο ην έληππν δεηγκαηνιεςίαο πξηλ ή ακέζσο κεηά ηε δεηγκαηνιεςία. Γεηγκαηνιεςία πόζηκνπ λεξνύ από βξύζε Η δεηγκαηνιεςία απφ κηα βξχζε κπνξεί λα γίλεηαη γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο: α) γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ζην δίθηπν θχξηαο δηαλνκήο (πνπ είλαη επζχλε ηνπ δηαλνκέα) β) γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, φπσο απηφ κεηαθέξεηαη ζηε βξχζε (πνπ κπνξεί λα αιινησζεί απφ ην δίθηπν δηαλνκήο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ) γ) γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ θαηαλαιψλεηαη, δειαδή φπσο απηφ ξέεη απφ ηελ (πηζαλψο κνιπζκέλε) βξχζε Γηα λα εθηηκεζεί ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ζην δίθηπν θχξηαο δηαλνκήο (πεξίπησζε α) ηα δείγκαηα ιακβάλνληαη θαιχηεξα απφ εηδηθέο βξχζεο (πνπ βξίζθνληαη θαη ζην ζχζηεκα δηαλνκήο) πνπ Έθδνζε 1/

5 είλαη θνληά ζηελ θχξηα δηαλνκή, θαζαξέο, ρσξίο πξφζζεηα εμαξηήκαηα θαη ηθαλέο λα απνζηεηξσζνχλ κε θιφγηζηξν ή άιιν θαηάιιειν κέζν απνιχκαλζεο. Καλνληθέο βξχζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εθηηκεζεί ε πνηφηεηα ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο (πεξίπησζε α), εθφζνλ κπνξνχλ λα απνζηεηξσζνχλ κε θιφγηζηξν, αιιά ζηελ πεξίπησζε αζαθψλ απνηειεζκάησλ, ζεσξείζηε σο πηζαλή πεγή κφιπλζεο, ην δίθηπν δηαλνκήο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. Η πεξίπησζε β) είλαη ε κέζνδνο εθινγήο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηξξνήο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. Η πεξίπησζε γ) απνηειεί ηε κέζνδν εθηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο π.ρ. επηδεκίεο. Πίλαθαο 1 Γεηγκαηνιεςία από βξύζε γηα δηαθνξεηηθνύο ζθνπνύο Σθνπόο (βι. παξαπάλσ) Τύπνο λεξνύ Απνκάθξπλζε πξόζζεησλ & εζσηεξηθώλ εμαξηεκάησλ Απνιύκαλζε Ξέπιπκα α) β) Γίθηπν θχξηαο δηαλνκήο Ναη Ναη Ναη Όπσο κεηαθέξεηαη ζηε βξχζε Ναη Ναη Όρη α (ειάρηζην) γ) Όπσο θαηαλαιψλεηαη α Ξεπιχλεηε ζχληνκα, ηφζν ψζηε λα απνκαθξπλζεί ην απνιπκαληηθφ απφ ηε βξχζε Όρη Όρη Όρη Βεβαησζείηε φηη ην δείγκα δε κνιχλεηαη απφ ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο βξχζεο Με ιακβάλεηε δείγκα απφ βξχζεο κε ρξφληα δηαξξνή Αθαηξέζηε νπνηνδήπνηε αθξνθχζην ή άιιν πξφζζεην ή εζσηεξηθφ εμάξηεκα Απνμχζηε νπνηαδήπνηε βξσκηά (θξνχζηα απφ άιαηα ζσιελψζεσλ, γιίηζα, ιίπε ή άιια μέλα ζηνηρεία) θαη αλνίμηε πιήξσο θαη θιείζηε ηε ζηξφθηγγα επαλεηιεκκέλα γηα λα μεβγάιεηε ηε βξσκηά απφ ηε βξχζε Απνιπκάλεηε ηε βξχζε θαηά πξνηίκεζε κε θσηηά (κεηά ην πχξσκα θαη ην άλνηγκα ηεο βξχζεο πξέπεη λα πξνθχςεη έλαο ζπξηγκφο-«ηζηηζίξηζκα») ηε ζπλέρεηα, αλνίμηε ηε βξχζε κέρξη ην κηζφ ηεο ξνήο θαη αθήζηε λα ηξέμεη ην λεξφ, κέρξηο φηνπ επηηεπρζεί ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ηε ζπλέρεηα, ηνπνζεηήζηε ηελ αλνηθηή θηάιε ζηε ξνή ηνπ λεξνχ, ρσξίο λα θιείζεηε θαη λα αλνίμεηε μαλά ηε βξχζε, θαη γεκίζηε ηελ ππφ άζεπηεο ζπλζήθεο Έθδνζε 1/

6 Μφλν εάλ ε απνιχκαλζε κέζσ θσηηάο δελ είλαη εθηθηή, απνιπκάλεηε ηε βξχζε κε άιιεο θαηάιιειεο κεζφδνπο Γηα λα απνιπκάλεηε ην ζηφκην κηαο πιαζηηθήο βξχζεο έπεηηα απφ πξνζεθηηθφ θαζαξηζκφ, βπζίζηε ην γηα 2-3 ιεπηά ζε έλα πιαηχζηνκν θχπειιν κε δηάιπκα ππνρισξηψδνπο, αηζαλφιε ή ηζνπξνπαλφιε Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο ζηπιεφο ή πδξνβνιέαο ή παξφκνηα ζπζθεπή γηα ηελ απνιχκαλζε εμσηεξηθά θαη, φζν ην δπλαηφλ, εζσηεξηθά. Αλ ρξεζηκνπνηεζεί δηάιπκα ππνρισξηψδνπο γηα απνιχκαλζε, πξνηείλεηαη ν έιεγρνο ησλ επηπέδσλ ειεχζεξνπ ρισξίνπ λα γίλεηαη πξηλ απφ ηε δεηγκαηνιεςία. Σεκεία ζπιινγήο δεηγκάησλ : Αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο, ησλ θπξηνηέξσλ ζεκείσλ ηνπ & ησλ πεξηζζφηεξν δπζκελψλ πεγψλ θαη ζεκείσλ πνπ ζεσξνχληαη επάισηα ζε κφιπλζε (βξφρνη, ρακειήο πίεζεο δψλεο, ηειηθά ζεκεία ησλ δηθηχσλ) Γηα θάζε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο, ηνπιάρηζηνλ έλα ζεκείν ζπιινγήο δεηγκάησλ ζηελ είζνδν θαη ηνπιάρηζηνλ έλα ζεκείν ακέζσο κεηά ηελ έμνδν ηνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ, ψζηε λα εθηηκάηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο Όηαλ ην λεξφ πξνέξρεηαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ κία πεγέο, λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ έμνδν & ηε δήηεζε θάζε πεγήο θαη ηνλ ζρεηηθφ πιεζπζκφ πνπ πδξεχεηαη απφ θάζε πεγή Καηαλνκή ζε φιν ην κήθνο ησλ ζσιελψζεσλ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο & αξηζκφο αλάινγνο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλδέζεσλ ή δηαθιαδψζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο Όηαλ χδαηα απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο ελψλνληαη κέζα ζε έλα πνιχπινθν ζχζηεκα ζσιελψζεσλ, ηα ζεκεία ζπιινγήο ησλ δεηγκάησλ ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζρεηηθψλ αλαινγηψλ ηεο θάζε πεγήο κέζα ζην ζχζηεκα ε κεγάια θηίξηα (μελνδνρεία, ζπγθξνηήκαηα γξαθείσλ) ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζεκεία ζπιινγήο δεηγκάησλ ζηελ είζνδν θαη ζε θάζε έλα θηίξην Βξύζεο δεηγκαηνιεςίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαλαισηή Οη αθφινπζνη ηχπνη βξπζψλ ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη, φπνπ είλαη εθηθηφ, φηαλ ζπιιέγνληαη δείγκαηα πφζηκνπ λεξνχ απφ θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαηαλαισηψλ: - εζσηεξηθέο βξχζεο - ζηαζεξνχ ηχπνπ βξχζεο - βξχζεο ρσξίο ζπείξσκα Έθδνζε 1/

7 Οη αθφινπζνη ηχπνη βξπζψλ ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη θαηά ηε ιήςε δεηγκάησλ: 1) βξχζεο ζπλδεδεκέλεο ή ζε ζπλέρεηα κε ζπζθεπέο επεμεξγαζίαο, φπσο δεμακελέο πίεζεο, αληιίεο θαη ζπζθεπέο απνζθιήξπλζεο ηνπ λεξνχ 2) βξχζεο ζπλδεδεκέλεο κε ζπεηξνεηδή πξφζζεηα εμαξηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ 3) βξχζεο ηέηνηαο θαηαζθεπήο πνπ είλαη δχζθνιν λα απνιπκαλζνχλ 4) βξχζεο κε αλεπαξθή ζπληήξεζε 5) βξχζεο αθάζαξηεο κε γξάζν ή άιιεο νπζίεο 6) βξχζεο ζε ηνπαιέηεο 7) βξχζεο ζε πεξηνρέο φπνπ γίλεηαη ην πιχζηκν πηάησλ ζε εζηηαηφξην ή ζε παξφκνηεο πεξηνρέο θαζαξηζκνχ 8) βξχζεο ζε πεξηνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε ή ηνλ ρεηξηζκφ πεηξνρεκηθψλ πξντφλησλ, βηνκεραληθψλ ρεκηθψλ ή θπηνθαξκάθσλ 9) βξχζεο δεζηνχ λεξνχ ή αλάκεηθηνπ δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ (εθηφο αλ πξφθεηηαη λα δηελεξγεζεί αλάιπζε γηα ηα είδε Legionella) 10) βξχζεο φπνπ νη θηάιεο δεηγκαηνιεςίαο δε κπνξνχλ εχθνια λα ρσξέζνπλ θάησ απφ ηε βξχζε Γεηγκαηνιεςία ζε ζπγθξνηήκαηα κεγάισλ θηηξίσλ (π.ρ. λνζνθνκεία) Σα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε γλψζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ λεξνχ εληφο ηνπ θηηξίνπ. Σν/α θχξην/α ζεκείν/α δεηγκαηνιεςίαο γηα κηθξνβηνινγηθή εμέηαζε ζα πξέπεη λα είλαη απφ αλεξρφκελν θεληξηθφ αγσγφ. Πξνηεηλφκελα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο: 1. είζνδνο θαη έμνδνο απφ δεμακελέο απνζήθεπζεο ησλ νπνίσλ ην λεξφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πφζε, πξνεηνηκαζία ηξνθίκσλ ή κπάλην 2. κεγάιεο δεμακελέο απνζήθεπζεο 3. είζνδνο θαη έμνδνο ζηνλ εμνπιηζκφ επεμεξγαζίαο λεξνχ (ζπζθεπέο απνζθιήξπλζεο λεξνχ) φπνπ ην λεξφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πφζε ή παξαζθεπή θαγεηνχ 4. αληηπξνζσπεπηηθά ζεκεία ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο (αξρή, κέζε θαη ηέινο) 5. ζεκεία γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαηήξεζεο ππνιεηκκαηηθήο δξάζεο ηνπ απνιπκαληηθνχ, φηαλ δεμακελέο πφζηκνπ λεξνχ δηαηεξνχληαη ζε ςειά θηίξηα 6. επηξξεπή ζεκεία γηα κφιπλζε (ηπθιά ζεκεία ηνπ δηθηχνπ) 7. παξνρέο ζε θνπδίλεο θαη ζε εμνπιηζκφ, φπσο παγνκεραλέο ή νη απηφκαηεο κεραλέο πψιεζεο ξνθεκάησλ θαη πνηψλ 8. παξνρή δεζηνχ λεξνχ Έθδνζε 1/

8 Γεηγκαηνιεςία δεμακελώλ απνζήθεπζεο λεξνύ (ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ πδαηόππξγσλ) Σα δείγκαηα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη απφ ηνπο ζσιήλεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ, φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα πξνο ηε δεμακελή παξνρήο. Σν ζεκείν ζπιινγήο ζηελ έμνδν ζα πξέπεη λα είλαη πξηλ απφ ηνλ πξψην θαηαλαισηή. Αλ κηα δεμακελή παξνρήο έρεη θνηλφ θεληξηθφ αγσγφ γηα ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ησλ πδάησλ, ηα δείγκαηα ζα πξέπεη, φπνπ είλαη δπλαηφλ, λα ζπιιέγνληαη φηαλ ν θεληξηθφο αγσγφο ιεηηνπξγεί σο έμνδνο θαη ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ είλαη, ζπλεπψο, αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ λεξνχ πνπ είλαη απνζεθεπκέλν ζηελ δεμακελή παξνρήο. Δάλ απηφ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί, ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί έλα ζχζηεκα άληιεζεο θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ζπιιέγεηαη ην δείγκα. Αλ κηα δεμακελή παξνρήο απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα ηκήκαηα, αιιά ηα ηκήκαηα απηά ζπλδένληαη κέζσ πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο, ηα ηκήκαηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο κηα εληαία δεμακελή. Αλ κηα δεμακελή παξνρήο απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα δηακεξίζκαηα θαη ηα δηακεξίζκαηα απηά δελ είλαη πδξαπιηθά ζπλδεδεκέλα, θάζε δηακέξηζκα ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο μερσξηζηή δεμακελή παξνρήο θαη ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο, εθηφο αλ νη δηαθνξεηηθέο έμνδνη ησλ επηκέξνπο δηακεξηζκάησλ θαηαιήγνπλ ζε κηα θνηλή έμνδν, νπφηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε έλα ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο ζηελ θνηλή έμνδν είλαη επαξθέο. Γεληθά, απαηηνχληαη 2 ή 3 min ειεχζεξεο ξνήο πξηλ απφ ηε ιήςε ηνπ δείγκαηνο. Δάλ απηφ δελ επαξθεί ή ν φγθνο ηνπ λεξνχ πνπ είλαη απνζεθεπκέλνο ζηε δεμακελή είλαη κηθξφο, ππνινγίζηε ηνλ φγθν ηνπ λεξνχ πνπ πξέπεη λα απνκαθξπλζεί απφ ηνλ αγσγφ, θάληε κηα εθηίκεζε ηνπ ρξφλνπ έθπιπζεο πνπ απαηηείηαη κε έλαλ θαηάιιειν ξπζκφ έθπιπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκφζηε ρξφλν μεπιχκαηνο πεληαπιάζην απηήο ηεο ηηκήο. Όκσο, <1% ηνπ φγθνπ λεξνχ ηεο δεμακελήο πξέπεη λα εθπιπζεί. Δλαιιαθηηθά, φηαλ ε δεμακελή είλαη θάησ απφ ην έδαθνο, ε παξαθνινχζεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ θαηά ηελ έθπιπζε κπνξεί λα ππνδείμεη πφηε ην λεξφ πξνέξρεηαη απφ ην θπξίσο ζψκα ηεο δεμακελήο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (γηα παξάδεηγκα φηαλ κηα δεμακελή είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο ή θαζαξίδεηαη, φηαλ δελ ππάξρεη βαιβίδα δεηγκαηνιεςίαο ζην ζσιήλα εμφδνπ, ή φηαλ ε επηθαλεηαθή ζηηβάδα ηεο δεμακελήο πξφθεηηαη λα εμεηαζηεί), κπνξεί λα είλαη αλαγθαίν λα ιεθζνχλ δείγκαηα κε εκβάπηηζε απφ ηηο δεμακελέο παξνρήο, αλ θαη απηφο ν ηξφπνο δεηγκαηνιεςίαο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη φπνηε είλαη δπλαηφλ. Έθδνζε 1/

9 o o Δκπνξηθά δηαζέζηκνη απνζηεηξσκέλνη κηαο ρξήζεο δεηγκαηνιεπηηθέο ζπζθεπέο γηα εκβάπηηζε πνπ ζηεξίδνληαη ζε θνληάξηα κηθξνχ κήθνπο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεηγκαηνιεςία ζε κηθξέο δεμακελέο Γηα κεγαιχηεξεο δεμακελέο, ε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπή εκβάπηηζεο θαη νη απνζηεηξσκέλεο θηάιεο δεηγκαηνιεςίαο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζε κηα αιπζίδα ή ζε έλα ζθνηλί θαηάιιεινπ κήθνπο. Η αιπζίδα ή ην ζθνηλί κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ απεπζείαο ή κέζσ θινπβηνχ πνπ ζα πεξηέρεη ηε θηάιε. Οη θηάιεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηα θαπάθηά ηνπο, ε ζπζθεπή, ηα θινπβηά γηα ηηο θηάιεο θαη νη αιπζίδεο ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα είλαη φια απνζηεηξσκέλα ζην απηφθαπζην, παθεηαξηζκέλα ζε θαηάιιειν πιηθφ θαη ην πεξηηχιηγκα λα αθαηξείηαη ακέζσο πξηλ απφ ηε ρξήζε. Γεηγκαηνιεςία πόζηκνπ λεξνύ πνπ δηαλέκεηαη από βπηηνθόξα νρήκαηα ή άιια κέζα εθηόο δηθηύνπ ζσιελώζεσλ (δεμακελέο αεξνζθαθώλ, θνξηεγώλ, ηξέλσλ, πινίσλ θαη άιισλ νρεκάησλ) Γεληθά Γεηγκαηνιεςία φρη ιηγφηεξν απφ κηα θνξά ην κήλα ζε πεξηφδνπο ελεξγήο ρξήζεο. Ιδαληθά ζα πξέπεη λα αδεηάζνπλ, λα θαζαξηζηνχλ θαη λα απνιπκαλζνχλ πξηλ μαλαγεκίζνπλ. Δάλ απηφ δε γίλεη, ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ δεηγκαηνιεςία θαη αλάιπζε ε νπνία ζπζηήλεηαη αλάινγα κε ηελ αμηνιφγεζε θηλδχλνπ θαη ηηο κεηξήζεηο ειέγρνπ πνπ εθαξκφδνληαη (βι. Πίλαθα 4). Δίλαη θαιή πξαθηηθή λα παίξλνπκε δείγκαηα ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά εκεξεζίσο θαη γηα φιεο ηηο ζρεηηθέο παξακέηξνπο απφ ηηο δεμακελέο εθείλεο πνπ δε βξίζθνληαη ζε αζθαιή ηνπνζεζία θαη επαλαγεκίδνληαη ρσξίο πξψηα λα αδεηάζνπλ, θαζαξηζηνχλ θαη απνιπκαλζνχλ. Πίλαθαο 4 - Παξαδείγκαηα παξαγόλησλ θηλδύλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε απνηπρία θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο ησλ δεμακελώλ κεηαμύ ησλ γεκηζκάησλ Παξάγνληεο θηλδύλνπ Δλδείμεηο θηλδύλσλ Γξαζηεξηόηεηεο ειέγρνπ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα κεηξηαζηνύλ νη πξαγκαηηθέο ή νη πηζαλέο απεηιέο Πνιιαπιαζηαζκφο κηθξννξγαληζκψλ πνπ έρνπλ σο ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ απφξξηςε ηνπ λεξνχ Απμεκέλεο κεηξήζεηο απνηθηψλ, πξνβιήκαηα νζκήο θαη γεχζεο Απφζπξζε απφ ηε ρξήζε θαη άδεηαζκα, θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε πξηλ ηελ επηζηξνθή ζηε ρξήζε Γηαηήξεζε ππνιεηκκαηηθήο ζπγθέληξσζεο απνιπκαληηθνχ ζε επίπεδν πνπ αλαζηέιιεη ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ Έθδνζε 1/

10 Πνιιαπιαζηαζκφο ηεο Legionella spp. κε δπλαηφηεηα λφζεζεο κε ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο ηνπ λεξνχ Σπραία θνπξαλψδεο κφιπλζε, εηδηθά ησλ βξχζεσλ δεηγκαηνιεςίαο, απφ αλζξψπηλε ε δστθή δξαζηεξηφηεηα ή απφ δψα πνπ κπαίλνπλ ζηε δεμακελή, κε δπλαηφηεηα λφζεζεο Σπραία ρεκηθή κφιπλζε κε δπλαηφηεηα λφζεζεο θαη αηζζεηηθά πξνβιήκαηα φπσο γεχζε θαη νζκή πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απφξξηςε ηνπ λεξνχ θφπηκε ρεκηθή ή κηθξνβηνινγηθή κφιπλζε(πρ απφ θάπνηνλ δπζαξεζηεκέλν πξψελ εξγαδφκελν) κε δπλαηφηεηα λφζεζεο θαη αηζζεηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απφξξηςε ηνπ λεξνχ Απμεκέλεο κεηξήζεηο Legionella spp. Απμεκέλα θνινβαθηεξηνεηδή θνπξαλψδνπο πξνέιεπζεο, απνηθίεο E.coli ή εληεξνθφθθσλ Απμεκέλε ζνιεξφηεηα ηνπ λεξνχ Νεθξά δψα παξφληα ζηε δεμακελή Με θαλνληθέο αιιαγέο ζηηο αηζζεηηθέο θαη γεληθά θπζηθνρεκηθέο παξακέηξνπο Απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο εηδηθψλ ρεκηθψλ Απμεκέλεο κηθξνβηνινγηθέο κεηξήζεηο Με θαλνληθέο αιιαγέο ζηηο αηζζεηηθέο θαη γεληθά θπζηθνρεκηθέο παξακέηξνπο Απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο εηδηθψλ ρεκηθψλ Γηαζθαιίζηε φηη ην λεξφ δε ρξεζηκνπνηείηαη γηα νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πνπ αθνξά ζηελ παξάγσγε αεξνδφι Απφζπξζε απφ ηε ρξήζε θαη άδεηαζκα, θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε πξηλ ηελ επηζηξνθή ζηε ρξήζε Γηαηήξεζε ππνιεηπνκέλνπ απνιπκαληηθνχ ζε επίπεδν πνπ λα αλαζηέιιεη ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ Πξνζηαηέςηε ηηο βξχζεο δεηγκαηνιεςίαο απφ κφιπλζε φηαλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πκβνπιέςηε ην λεξφ λα βξάδεηαη πξηλ ηε ρξήζε ε απνζχξεηε ην απφ ηε ρξήζε Κξαηήζηε ηηο θαηαπαθηέο αζθαιψο θιεηδσκέλεο Κξαηήζηε ηηο βξχζεο ησλ δεμακελψλ θιεηδσκέλεο φηαλ δε ρξεζηκνπνηνχληαη Πξαγκαηνπνηείζηε θαλνληθή νπηηθή παξαηήξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο δεμακελήο Απφζπξζε απφ ηε ρξήζε θαη άδεηαζκα, θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε πξηλ ηελ επηζηξνθή ζηε ρξήζε Κξαηήζηε ηηο θαηαπαθηέο αζθαιψο θιεηδσκέλεο Πξνζηαηέςηε ηηο βξχζεο δεηγκαηνιεςίαο ησλ δεμακελψλ απφ κφιπλζε θαη θξαηήζηε ηηο θιεηδσκέλεο φηαλ δε ρξεζηκνπνηνχληαη Απφζπξζε απφ ηε ρξήζε θαη άδεηαζκα, θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε πξηλ ηελ επηζηξνθή ζηε ρξήζε Κξαηήζηε ηηο θαηαπαθηέο αζθαιψο θιεηδσκέλεο Πξνζηαηέςηε ηηο βξχζεο δεηγκαηνιεςίαο ησλ δεμακελψλ απφ κφιπλζε θαη θξαηήζηε ηηο θιεηδσκέλεο φηαλ δε ρξεζηκνπνηνχληαη Γηαηεξήζηε ηηο δεμακελέο ζε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή φηαλ απηφ είλαη δπλαηφ Έθδνζε 1/

11 Κηλεηέο δεμακελέο Πεξηιακβάλνπλ δεμακελέο πφζηκνπ λεξνχ πνπ κεηαθέξνληαη νδηθψο, ζαιαζζίσο, ζηδεξνδξνκηθψο ή κέζσ αέξα. Ιδαληθά ζα πξέπεη λα αδεηάζνπλ, λα θαζαξηζηνχλ θαη λα απνιπκαλζνχλ πξηλ μαλαγεκίζνπλ, ελψ ηα δείγκαηα πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ βξχζεο εμφδνπ εηδηθέο γηα απηφ ην ζθνπφ. Δάλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ζπζηήλεηαη αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο δεηγκαηνιεςίαο θαη αλάιπζεο, αλάινγα κε ηνλ απμεκέλν θίλδπλν κφιπλζεο. Οη ζσιήλεο, ζηαηηθνί θαη εχθακπηνη, πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ κφιπλζε θαη λα μεπιέλνληαη πξηλ ηε ρξήζε. Δπίζεο ηα αθξνζηφκηα ησλ εχθακπησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα είλαη εκβαπηηζκέλα ζε θαηάιιειν απνιπκαληηθφ δηάιπκα πξηλ ηε ρξήζε θαη λα κελ ππάξρεη επηθνηλσλία κε ξνή κε πφζηκνπ λεξνχ. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη αληίζηξνθε ξνή απφ ηε δεμακελή ζηε δεμακελή απνζήθεπζεο, ζηνπο ζσιήλεο ή ζηελ πεγή πδξνιεςίαο. Όηαλ νη δεμακελέο πξνκεζεχνπλ ζηα αεξνζθάθε θαη ηα ηξέλα ηα δηθά ηνπο κφληκα ζπζηήκαηα δηαλνκήο, γίλεηαη δεηγκαηνιεςία θαη ζηηο δεμακελέο θαη ζηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο ζχκθσλα κε ην ISO Όηαλ ηα πινία έρνπλ ηε δηθή ηνπο κνλάδα επεμεξγαζίαο κφληκα ζπλδεδεκέλε κε ηηο δεμακελέο, γίλεηαη δεηγκαηνιεςία απφ ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο, ηε/ηηο δεμακελή/έο απνζήθεπζεο θαη ηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο ζχκθσλα κε ην ISO Σηαηηθέο δεμακελέο ηαηηθέο δεμακελέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξνζσξηλέο ή κφληκεο πεγέο πφζηκνπ λεξνχ, πνπ δηαλέκεηαη κέζσ ζπζηήκαηνο ζσιελψζεσλ. Όηαλ νη ζηαηηθέο δεμακελέο ρξεζηκνπνηνχληαη σο αλαπφζπαζηα κέξε ζπκβαηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο λεξνχ, ε δεηγκαηνιεςία γίλεηαη φπσο αλαθέξεηαη ζην Γεηγκαηνιεςία δεμακελώλ απνζήθεπζεο λεξνύ. Αληηζέησο, φηαλ νη ζηαηηθέο δεμακελέο ρξεζηκνπνηνχληαη σο κε ζπλερφκελεο πεγέο πφζηκνπ λεξνχ ηδαληθά ζα πξέπεη λα αδεηάζνπλ, λα θαζαξηζηνχλ θαη λα απνιπκαλζνχλ πξηλ μαλαγεκίζνπλ, ελψ ηα δείγκαηα πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ βξχζεο εμφδνπ εηδηθέο γηα απηφ ην ζθνπφ. Δάλ απηφ δε γίλεη, ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ δεηγκαηνιεςία θαη αλάιπζε ε νπνία ζπζηήλεηαη αλάινγα κε ηελ αμηνιφγεζε θηλδχλνπ θαη ηηο κεηξήζεηο ειέγρνπ πνπ εθαξκφδνληαη (βι. Πίλαθα 4). Έθδνζε 1/

12 Γεηγκαηνιεςία από εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο λεξνύ, από εγθαηαζηάζεηο απνιύκαλζεο/νμείδσζεο θαη δεηγκαηνιεςία βηνϋκελίνπ Δπηθνηλσλήζηε κε ην εξγαζηήξην. Γεηγκαηνιεςία λεξνύ από πεγέο θαη πεγάδηα Η αλάιπζε ηνπ λεξνχ απφ πεγάδηα κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο: 1) έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππνγείσλ πδάησλ 2) έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ ηνπ πεγαδηνχ 3) έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ φπσο απηφ ρξεζηκνπνηείηαη Πίλαθαο 2 Γεηγκαηνιεςία λεξνύ γηα δηαθνξεηηθνύο ζθνπνύο ζε πεγάδηα κε κόληκε εγθαηάζηαζε ζπζθεπώλ άληιεζεο θαη κεηαιιηθή βξύζε ή έμνδν Σθνπόο Τύπνο λεξνύ Άληιεζε Απνιύκαλζε ηεο βξύζεο 1 Τπφγεην λεξφ Ναη (εθηεηακέλε) Ναη 2 Νεξφ πεγαδηνχ Όρη (ειάρηζηε) Ναη 3 Νεξφ φπσο θαηαλαιψλεηαη Όρη Όρη Πίλαθαο 3 Γεηγκαηνιεςία λεξνύ γηα δηαθνξεηηθνύο ζθνπνύο ζε πεγάδηα ρσξίο κόληκε εγθαηάζηαζε ζπζθεπώλ άληιεζεο Σθνπόο Τύπνο λεξνύ Με ππνβξύρηα αληιία (θαζαξή) Με απνζηεηξσκέλε εζσηεξηθά & εμσηεξηθά θηάιε Με έλαλ θνπβά 1 Τπφγεην λεξφ + α Νεξφ πεγαδηνχ + β + - α β 3 Νεξφ φπσο θαηαλαιψλεηαη Μεηά απφ εθηεηακέλε άληιεζε. Μφλν ειάρηζηε άληιεζε. Γεσηξήζεηο ή πεγάδηα ζηα νπνία είλαη κφληκα εγθαηεζηεκέλε κηα αληιία, ζπλήζσο έρνπλ κία κεηαιιηθή βξχζε ή κηα έμνδν θαη ε απνιχκαλζή ηεο γίλεηαη θαηά πξνηίκεζε κέζσ θσηηάο. Έθδνζε 1/

13 Δθηεηακέλε άληιεζε γηα ην ζθνπφ 1 ζεκαίλεη φηη ε άληιεζε πξέπεη λα δηαξθεί ηφζν κέρξη λα επηηεπρζεί ζηαζεξή ζεξκνθξαζία θαη ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα ή λα επηηεπρζεί ε αλαλέσζε ηνπ φγθνπ ηνπ πεγαδηνχ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο. Γηα ην ζθνπφ 2, κφλν κηα κηθξή αλαλέσζε λεξνχ είλαη αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ λα ππεξθεξαζηεί ε επίδξαζε ηεο απνιχκαλζεο ηεο βξχζεο (βι. Πίλαθα 2). Τξόπνο κεηαθνξάο δεηγκάησλ Φχμε δεηγκάησλ, ηδαληθά (5±3) C, (π.ρ. παγνθχζηεο ή πάγν) ΟΧΙ ζε άκεζε επαθή κε ην δείγκα Γε ζα πξέπεη λα θαηαςχρνληαη (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ ηψλ πνπ δηαηεξνχληαη ζηνπο -70 C, αλ θαηάιιεια θξπνπξνζηαηεπηηθά πξνζηεζνχλ ζην δείγκα) Ρχζκηζε ηνπ αξηζκνχ, ηνπ φγθνπ θαη ηεο ζέζεο ησλ παγνθχζηεσλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δεηγκάησλ, ηε κάδα ηνπο θαη ηελ αξρηθή ζεξκνθξαζία Πξνζηαζία ησλ δεηγκάησλ απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία Σα ζεξκά δείγκαηα κεηαθέξνληαη ρσξηζηά απφ ηα ςπρξά Γηα δείγκαηα πνπ κεηαθέξνληαη γηα πεξηφδνπο πάλσ απφ 8h, παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο & θαηαγξαθή ησλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο Χξόλνο κεηαθνξάο δεηγκάησλ Ο ρξφλνο κεηαμχ δεηγκαηνιεςίαο θαη αλάιπζεο ζην εξγαζηήξην, πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξνο. Γηα ηα πόζηκα ύδαηα, ε αλάιπζε ζα πξέπεη ηδαληθά λα μεθηλήζεη εληόο ηεο ίδηαο εκέξαο. Έθδνζε 1/

14 Πίλαθαο 5. Σπληζηώκελεο (R) θαη απνδεθηέο (A) ηηκέο γηα κέγηζην ρξόλν απνζήθεπζεο δεηγκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξόλνπ κεηαθνξάο θαη ζεξκνθξαζίεο, εθηόο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο Μέγηζηνο ρξόλνο απνζήθεπζεο δείγκαηνο (h) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο λεξνύ ν C Παξαηήξεζε a R A R A Γεληθά Καιιηεξγήζηκνη κηθξννξγαληζκνί (22 C, 30 C, ή 36 C) ± 3 Γείθηεο θνπξαλώδνπο κόιπλζεο, βιαζηηθά βαθηήξηα E. coli (θαη θνινβαθηεξηνεηδή) ± 3 Enterococci ± 3 Clostridium perfringens (βιαζηηθέο κνξθέο) Σπόξνη πφξνη ζεην-αλαγσγηθψλ βαθηεξίσλ (Clostridium spp.) Ινί Βαθηεξηνθάγνη ± 3 Δληεξνπαζνγόλα Salmonella spp. θαη άιια εληεξνβαθηεξηαθά ± ± 3 Θάλαηνο παξαηεξείηαη ζε αθαηέξγαζηα λεξά κεηά απφ 24h Enteroviruses ± 3 1 κήλαο Cryptosporidium oocysts ± 3 Θεξκ/ζία πεξηβ/ληνο Giardia cysts ± 3 Άιινη κηθξννξγαληζκνί Amoebae ± 3 Pseudomonas aeruginosa 8 12 Θεξκ/ζία 5 ± 3 πεξηβ/ληνο Legionella spp ± 3 Θεξκ/ζία πεξηβ/ληνο 48 5 ± 3 Cyanobacteria ± 3 Η ιχζηο ελίνηε παξνπζηάδεηαη εληφο νιίγσλ σξψλ Campylobacter (thermophilic spp.) 24 3 ± 2 Ομπγνλν-επαίζζεηα Έθδνζε 1/

15 Total bacteria for epifluorescence 1 ρξφλνο Θεξκ/ζία πεξηβ/ληνο Σν δείγκα πξέπεη λα κνληκνπνηείηαη ζε ειεχζεξν ζθφλεο θηαιίδην + θνξκαιδευδε (ηειηθή ζπγθέληξσζε 3%) ζην ζθνηάδη Helminth eggs ± 3 1 εβδνκάδα 5 ± 3 Μνληκνπνίεζε δείγκαηνο ζε ph =2 Έθδνζε 1/

ΕΝΙΑΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ

ΕΝΙΑΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΕΝΙΑΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ... 1 2. ΓΗΚΣΤΑ ΤΓΡΔΤΖ... 2 2.1 ύζηημα Ύδπεςζηρ... 2 2.2 Δξοπλιζμόρ Γικηύων... 5 3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΑΜΔΛΞΖ Δ ΜΔΓΑΛΔ ΑΓΔΛΑΓΟΣΡΟΦΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ

Ζ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΑΜΔΛΞΖ Δ ΜΔΓΑΛΔ ΑΓΔΛΑΓΟΣΡΟΦΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ: Ζ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΑΜΔΛΞΖ Δ ΜΔΓΑΛΔ ΑΓΔΛΑΓΟΣΡΟΦΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN 1 2 ΛΔΒΗΣΑ Manual ΔΙΡΑ TKAN 1. εκαληηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο παξάδνζεο, ελψ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο EN 14785:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΔΑΣΩΝ «ΠΟΙΜΟ ΝΕΡΟ»

ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΔΑΣΩΝ «ΠΟΙΜΟ ΝΕΡΟ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΔΑΣΩΝ «ΠΟΙΜΟ ΝΕΡΟ» ΔΗΜΗΣΡΗ ΖΑΧΟ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΔΡ. ΘΩΜΑ ΠΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη θίλδπλνο έθξεμεο

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building)

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) E Business forum Οκάδα Δξγαζίαο Ιδ3 Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3 FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηύωλ νπηηθώλ ηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ. Για τα Κρεοπωλεία ΑΘΗΝΑ 2004. ΟΓΗΓΟΣ ΥΓΙΔΙΝΗΣ Νο 14. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ-ΔΦΔΣ

ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ. Για τα Κρεοπωλεία ΑΘΗΝΑ 2004. ΟΓΗΓΟΣ ΥΓΙΔΙΝΗΣ Νο 14. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ-ΔΦΔΣ ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Για τα Κρεοπωλεία ΟΓΗΓΟΣ ΥΓΙΔΙΝΗΣ Νο 14 ΑΘΗΝΑ 2004 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ-ΔΦΔΣ 1 Σν παξόλ εγρεηξίδην αμηνινγήζεθε θαη επηθπξώζεθε από ην Γ ηνπ ΔΦΔΣ κε ηελ ππ αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ»

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ Πηπρηαθε εξγαζηα κε ζέκα: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 120 Σ.

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 120 Σ. ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 12 Σ.Μ» ΠΟΤΓΑΣΗ ΚΟΝΣΟΠΙΓΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΩΣΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΥΡΖΔΗ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΦΟΗΣΖΣΔ ΜΑΣΡΟΓΗΑΝΝΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ (ΑΔΜ: 3183) ΝΣΑΛΗΑΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ (AEM: 3606)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΔΙΟ ΜΑΡΙΝΟ Γξ. Σερληθήο Γεσινγίαο Δ.Μ.Π., MSc Imperial College London Λέθηνξαο, Σκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ.

ΒΑΙΛΔΙΟ ΜΑΡΙΝΟ Γξ. Σερληθήο Γεσινγίαο Δ.Μ.Π., MSc Imperial College London Λέθηνξαο, Σκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΛΟΓΙΑ Δξγαζηήξην Σερληθήο Γεσινγίαο & Τδξνγεσινγίαο Τδξνκαζηεπηηθά έξγα-σερληθέο δηάηξεζεο πκπιήξσζε-αλάπηπμε πδξνγεώηξεζεο Γεηγκαηνιεπηηθέο-Γεσηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Consultancy Services for the Issuing of Guarantees of Origin for Generation from RES and Cogeneration

Consultancy Services for the Issuing of Guarantees of Origin for Generation from RES and Cogeneration Consultancy Services for the Issuing of Guarantees of Origin for Generation from RES and Cogeneration Σερληθό Δγρεηξίδην Δγθαηαζηάζεωλ Παξαγωγήο Ζιεθηξηζκνύ από Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ). v.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ εγρεηξίδην. Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ

Σερληθφ εγρεηξίδην. Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ Σερληθφ εγρεηξίδην Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ Ασηό ηο εγτειρίδιο πρέπει να διαηίθεηαι ζηοσς τρήζηες ηλιακών θερμοζιθώνων μεηά ηην εγκαηάζηαζη ηοσ ζσζηήμαηος ΔΗΑΓΩΓΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!!

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! 1 Ο ΓΔΛ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΑΞΖ Β ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! πληνληζηέο εθπαηδεπηηθνί : Ακπαηδή Μαξηάλζε Υαξδάθε Αηθαηεξίλε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Παξαθαινχκε δηαβάζηε αλαιπηηθά ην παξφλ εγρεηξίδην πξηλ εγθαηαζηήζεηε θαη ρξεζηκνπνηήζεηε ην δηθφ ζαο κπφηιεξ pellet maxi30. Οη ζπζθεπέο ζέξκαλζεο (εθεμήο θαινχκελεο σο κπφηιεξ pellet

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό Δγσειπίδιο Δγκαηαζηάζευν ςμπαπαγυγήρ v.1.0

Σεσνικό Δγσειπίδιο Δγκαηαζηάζευν ςμπαπαγυγήρ v.1.0 Σεσνικό Δγσειπίδιο Δγκαηαζηάζευν ςμπαπαγυγήρ v.1.0 Prepared by Φεβροσάριος 2010 Πεπιεσόμενα 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 2 2 ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ... 3 2.1 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ... 3 2.2 ΚΙΝΗΣΗΡΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ / ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ Φοιηηηέρ: Σζεπέπαρ ηςλιανόρ Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ Υανιά, Αππίλιορ 2011 Ππόλογορ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΦΟΙΣΗΣΗ : Γπ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ 1 Με εθηίκεζε ζηελ Κα Γξ. Μαξία Παπαδνπνχινπ,

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Δλόηεηα: Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε 7 Παξαγσγή βηνληήδει Θεσξεηηθφ κέξνο Υπεύζπλνο άζθεζεο: Γξ. Αλαζηφπνπινο Γεψξγηνο ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ Άδεηεο Χξήζεο Σν παξφλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟΗ ΜΑΡΜΑΣΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΑΚΗΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΛΑΜΠΔΓΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν ρνιή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ

Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν ρνιή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν ρνιή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΜΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΤΣΖΜΗΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Στεδιαζμός και Καηαζκεσή Σσζκεσής

Διαβάστε περισσότερα