ΟΓΗΓΙΑ ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ ΝΔΡΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΓΗΓΙΑ ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ ΝΔΡΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ"

Transcript

1 ΟΓΗΓΙΑ ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ ΝΔΡΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ Η θαηάιιειε δεηγκαηνιεςία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξνρή αληηπξνζσπεπηηθψλ δεηγκάησλ ζην εξγαζηήξην πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αλάιπζε. Η δεηγκαηνιεςία κπνξεί λα εμππεξεηεί δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο: α) πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ λεξνχ κε λνκνζεηεκέλεο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο β) ραξαθηεξηζκφο θάζε κφιπλζεο, ηνπ επηπέδνπ ηεο (κέζε ηηκή) θαη ησλ δηαθπκάλζεψλ ηεο: 1) πνηα είλαη ε ηπραία δηαθχκαλζε; 2) ππάξρεη θάπνηα ηάζε; 3) εκθαλίδνληαη πεξηνδηθνί θχθινη; γ) πξνζδηνξηζκφο ησλ πεγψλ κφιπλζεο Σπρλόηεηα θαη ρξνλνδηάγξακκα δεηγκαηνιεςίαο Η ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο εμαξηάηαη, κεηαμχ άιισλ παξαγφλησλ, απφ: α) ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε δεηγκαηνιεςία β) ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαλαισηψλ πνπ εμππεξεηνχληαη γ) ηνλ φγθν ηνπ λεξνχ πνπ δηαλέκεηαη δ) ηνλ εηδηθφ ρξφλν παξακνλήο ή ην turnover rate = εκεξήζηνο φγθνο πνπ δηαλέκεηαη / ζπλνιηθφο φγθνο ηνπ ζπζηήκαηνο ε) ηελ πνηφηεηα ηνπ αθαηέξγαζηνπ λεξνχ ζη) ηε κεηαβιεηφηεηα ηεο πνηφηεηαο ηνπ αθαηέξγαζηνπ λεξνχ δ) ηηο παξακέηξνπο πνπ απαηηνχλ παξαθνινχζεζε ε) ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο πνπ ππφθεηηαη ζε δεηγκαηνιεςία ζ) ηηο εηδηθέο ρεκηθέο θαη βηνινγηθέο παξακέηξνπο Γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο βιέπε ΚΤΑ Τ2/2600/2001 Παξάξηεκα ΙΙ Πίλαθαο Β1. Έθδνζε 1/

2 Γνρεία δεηγκαηνιεςίαο Υξεζηκνπνηήζηε θαζαξέο, απνζηεηξσκέλεο θηάιεο ηθαλνχ φγθνπ γηα αλάιπζε φισλ ησλ ππφ δηεξεχλεζε παξακέηξσλ (ζπλήζσο θηάιεο 500 ml). Οη θηάιεο κπνξεί λα είλαη γπάιηλεο πνπ επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ή πιαζηηθέο κηαο ρξήζεο (απφ πνιππξνππιέλην, πνιπζηπξφιην, πνιπαηζπιέλην, πνιπαλζξαθηθφ). Οη γπάιηλεο θηάιεο θιείλνπλ κε εζκπξηζκέλα γπάιηλα ή πιαζηηθά πψκαηα. Οη πιαζηηθέο θηάιεο θαη νη κηθξνβηνινγηθέο ηδάξεο πσκαηίδνληαη κε πιαζηηθά πψκαηα επηπσκαηηθνχ ηχπνπ (press-on) ή κε πιαζηηθά ή κεηαιιηθά βηδσηά πψκαηα. Όηαλ ε απνιχκαλζε ηνπ πφζηκνπ λεξνχ γίλεηαη κε ριψξην, ρισξακίλε, νξγαληθέο ελψζεηο ηνπ βξσκίνπ ή ηνπ φδνληνο απαηηείηαη νη θηάιεο λα πεξηέρνπλ ζεηνζεητθφ λάηξην ζε ηειηθή ζπγθέληξσζε 18mg/l. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ βαθηεξίσλ απφ ηελ ηνμηθή δξάζε βαξέσλ κεηάιισλ φπσο ν ραιθφο ή ν ςεπδάξγπξνο, επηθνηλσλήζηε κε ην εξγαζηήξην. Γηα δεηγκαηνιεςία κέζσ εκβάπηηζεο ζε θαζαξά λεξά απαηηνχληαη θηάιεο πνπ είλαη απνζηεηξσκέλεο ηφζν εζσηεξηθά, φζν θαη εμσηεξηθά θαη πξνζηαηεπκέλεο π.ρ. κε ιαδφθνιια, κε αινπκηλφραξην ή εληφο πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ. Η ζαθνχια αλνίγεηαη αθξηβψο πξηλ ηε δεηγκαηνιεςία θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζα γάληη γηα λα θξαηάηε ηε θηάιε, παξέρνληαο κέγηζηε αζεςία πξηλ ηνπνζεηεζεί ζε ζπζθεπή δεηγκαηνιεςίαο κε καθξχ βξαρίνλα ή ζε άιιε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπή δεηγκαηνιεςίαο. Φηάιεο κεγαιχηεξνπ φγθνπ απαηηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο δεηγκαηνιεςίαο: i) γηα αλάιπζε εκθηαισκέλνπ λεξνχ (250 ml γηα θάζε παξάκεηξν) ii) γηα αλαδήηεζε Legionella spp. ή Salmonella spp. (1 l) iii) γηα αλαδήηεζε ηψλ, θχζηεσλ Giardia, σνθχζηεσλ Cryptosporidium θαη ακνηβάδσλ ζε θαζαξά λεξά (απφ 10 έσο αξθεηέο εθαηνληάδεο ιίηξα) Γηα δεηγκαηνιεςία εηδηθψλ παζνγφλσλ επηθνηλσλήζηε κε ην εξγαζηήξην. Αληηδξαζηήξηα, ζπζθεπέο θαη πιηθά Δθηφο απφ ηηο θηάιεο δεηγκαηνιεςίαο, ηα αθφινπζα ζηνηρεία κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ: Αηζαλφιε, θ (C 2 H 5 OH) = 70%, ηζνπξνπαλφιε, θ [(CH 3 ) 2 CHOH] = 70%, ή ππνρισξηψδεο δηάιπκα, ξ (CLO - ) 1 g/l απνχλη θαη πεηζέηεο Φιφγηζηξν θαη αληαιιαθηηθφ Έθδνζε 1/

3 Μηθξνβηνινγηθέο ηδάξεο ή πιαηχζηνκα θχπειια, αληηζεπηηθά καληειάθηα Αλαπηήξαο, ζπίξηα Μαξθαδφξνη, κνιχβηα, εηηθέηεο Γαιιηθά θιεηδηά, πέλζα, θαηζαβίδηα, καραίξη Παγνζήθε θαη πάγν ή παγνθχζηεο, θνξεηά ςπγεία ή ςπρφκελα δηακεξίζκαηα ζε νρήκαηα Θεξκφκεηξν ή θαηαγξαθέαο ζεξκνθξαζίαο πζθεπή δεηγκαηνιεςίαο εκβχζηζεο κε έξκα (Ballasted bottle-carrier) ή ηζνδχλακε, κε ζθνηλί ή αιπζίδα (θαηά πξνηίκεζε απφ αλνμείδσην ράιπβα, ηνπιάρηζηνλ ζην θάησ κέξνο) πζθεπή δεηγκαηνιεςίαο κε καθξχ βξαρίνλα ή καθξηέο ιαβίδεο ή δεηγκαηνιήπηεο πνπ λα πξνζαξκφδνληαη ζε δηάθνξα βάζε Υάξηεο, θαηάινγν ησλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο, έληππα δεηγκαηνιεςίαο Όρεκα θαη έγγξαθα, ηαπηφηεηα ή άδεηα εμνπζηνδφηεζεο Αδηάβξνρεο κπφηεο (αζθαιείαο) πζθεπή γηα κέηξεζε ηνπ ph, ρισξίνπ, δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ, αγσγηκφηεηαο Απνζηεηξσκέλα γάληηα Σεηξά δεηγκαηνιεςίαο Γηα δεηγκαηνιεςία ξνπηίλαο πξνηείλεηαη ε αθφινπζε ζεηξά δεηγκαηνιεςίαο: 1) πξψηα ζπιιέμηε ηα δείγκαηα λεξνχ ρσξίο πξνεγνχκελε ξνή (άκεζν δείγκα) 2) μεπιχλεηε (αλ απαηηείηαη δείγκα γηα ζπλνιηθφ νξγαληθφ άλζξαθα) 3) πξνρσξήζηε ζηε ιήςε δεηγκάησλ γηα νιηθφ νξγαληθφ άλζξαθα 4) θιείζηε ηε βξχζε 5) θαζαξίζηε ηε βξχζε 6) μεπιχλεηε 7) ζπιιέμηε φια ηα άιια δείγκαηα γηα ηηο θπζηθνρεκηθέο παξακέηξνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηηφπησλ πξνζδηνξηζκψλ) κε κηα ζεηξά πνπ λα ειαρηζηνπνηεί ηε δηαζηαπξνχκελε επηκφιπλζε ησλ δεηγκάησλ απφ ηα αληηδξαζηήξηα 8) θιείζηε ηε βξχζε 9) απνιπκάλεηε ηε βξχζε 10) μεπιχλεηε ηε βξχζε 11) ζπιιέμηε δείγκαηα γηα ηηο κηθξνβηνινγηθέο παξακέηξνπο Έθδνζε 1/

4 Πξνθπιάμεηο γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο επηκόιπλζεο 1) Πιχζηκν ρεξηψλ θαη/ή γάληηα κίαο ρξήζεο 2) Όρη θάπληζκα, θαγεηφ, πφζε θαηά ηε ιήςε δεηγκάησλ θαη φρη αλαπλνή θνληά ζηα δείγκαηα 3) Υξήζε θηαιψλ, δνρείσλ & αληηδξαζηεξίσλ εγθεθξηκέλσλ 4) Αξίζκεζε ησλ δεηγκάησλ κε ηε ζεηξά πνπ ζπιιέγνληαη 5) Όρη επηκφιπλζε ηνπ εμσηεξηθνχ ησλ θηαιψλ δεηγκαηνιεςίαο 6) Αθαίξεζε ηνπ πψκαηνο ηεο θηάιεο δεηγκαηνιεςίαο ακέζσο πξηλ απφ ηε ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο θαη ηνπνζέηεζε πάλσ ζε έλα θαζαξφ/απνζηεηξσκέλν ζαθνπιάθη ή πεξηέθηε θαηά ηε ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο 7) Όρη εηζαγσγή νπνηνπδήπνηε μέλνπ αληηθεηκέλνπ (π.ρ. ζεξκφκεηξν ή ειεθηξφδην γηα ph) ζε θηάιε πνπ πξννξίδεηαη γηα άιιεο αλαιχζεηο 8) Πξηλ ηε δεηγκαηνιεςία, απνζήθεπζε ησλ θηαιψλ ζε θαζαξέο κέξνο θαη επηβεβαηψζηε φηη έρνπλ θαπάθη ή/θαη είλαη ηπιηγκέλεο 9) Μεηά ηε δεηγκαηνιεςία, φιεο νη θηάιεο δεηγκαηνιεςίαο πξέπεη λα θιείλνπλ ζθηρηά κε ην ρέξη 10) πληήξεζε ησλ δεηγκάησλ ζηελ ςχμε θαη ζην ζθνηάδη πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπο, εηδηθά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο 11) ε πεξίπησζε θαηάςπμεο ησλ δεηγκάησλ, θξνληίζηε λα ππάξρεη επαξθήο ρψξνο ζηε θηάιε δεηγκαηνιεςίαο γηα λα κελ ζπάζεη απφ ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ Σαπηνπνηείζηε ηελ θάζε θηάιε κνλαδηθά, θνιιψληαο εηηθέηεο ζε θάζε θηάιε ακέζσο κεηά ηε ζπιινγή θάζε δείγκαηνο θαη ζπκπιεξψζηε πιήξσο ην έληππν δεηγκαηνιεςίαο πξηλ ή ακέζσο κεηά ηε δεηγκαηνιεςία. Γεηγκαηνιεςία πόζηκνπ λεξνύ από βξύζε Η δεηγκαηνιεςία απφ κηα βξχζε κπνξεί λα γίλεηαη γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο: α) γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ζην δίθηπν θχξηαο δηαλνκήο (πνπ είλαη επζχλε ηνπ δηαλνκέα) β) γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, φπσο απηφ κεηαθέξεηαη ζηε βξχζε (πνπ κπνξεί λα αιινησζεί απφ ην δίθηπν δηαλνκήο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ) γ) γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ θαηαλαιψλεηαη, δειαδή φπσο απηφ ξέεη απφ ηελ (πηζαλψο κνιπζκέλε) βξχζε Γηα λα εθηηκεζεί ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ζην δίθηπν θχξηαο δηαλνκήο (πεξίπησζε α) ηα δείγκαηα ιακβάλνληαη θαιχηεξα απφ εηδηθέο βξχζεο (πνπ βξίζθνληαη θαη ζην ζχζηεκα δηαλνκήο) πνπ Έθδνζε 1/

5 είλαη θνληά ζηελ θχξηα δηαλνκή, θαζαξέο, ρσξίο πξφζζεηα εμαξηήκαηα θαη ηθαλέο λα απνζηεηξσζνχλ κε θιφγηζηξν ή άιιν θαηάιιειν κέζν απνιχκαλζεο. Καλνληθέο βξχζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εθηηκεζεί ε πνηφηεηα ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο (πεξίπησζε α), εθφζνλ κπνξνχλ λα απνζηεηξσζνχλ κε θιφγηζηξν, αιιά ζηελ πεξίπησζε αζαθψλ απνηειεζκάησλ, ζεσξείζηε σο πηζαλή πεγή κφιπλζεο, ην δίθηπν δηαλνκήο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. Η πεξίπησζε β) είλαη ε κέζνδνο εθινγήο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηξξνήο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. Η πεξίπησζε γ) απνηειεί ηε κέζνδν εθηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο π.ρ. επηδεκίεο. Πίλαθαο 1 Γεηγκαηνιεςία από βξύζε γηα δηαθνξεηηθνύο ζθνπνύο Σθνπόο (βι. παξαπάλσ) Τύπνο λεξνύ Απνκάθξπλζε πξόζζεησλ & εζσηεξηθώλ εμαξηεκάησλ Απνιύκαλζε Ξέπιπκα α) β) Γίθηπν θχξηαο δηαλνκήο Ναη Ναη Ναη Όπσο κεηαθέξεηαη ζηε βξχζε Ναη Ναη Όρη α (ειάρηζην) γ) Όπσο θαηαλαιψλεηαη α Ξεπιχλεηε ζχληνκα, ηφζν ψζηε λα απνκαθξπλζεί ην απνιπκαληηθφ απφ ηε βξχζε Όρη Όρη Όρη Βεβαησζείηε φηη ην δείγκα δε κνιχλεηαη απφ ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο βξχζεο Με ιακβάλεηε δείγκα απφ βξχζεο κε ρξφληα δηαξξνή Αθαηξέζηε νπνηνδήπνηε αθξνθχζην ή άιιν πξφζζεην ή εζσηεξηθφ εμάξηεκα Απνμχζηε νπνηαδήπνηε βξσκηά (θξνχζηα απφ άιαηα ζσιελψζεσλ, γιίηζα, ιίπε ή άιια μέλα ζηνηρεία) θαη αλνίμηε πιήξσο θαη θιείζηε ηε ζηξφθηγγα επαλεηιεκκέλα γηα λα μεβγάιεηε ηε βξσκηά απφ ηε βξχζε Απνιπκάλεηε ηε βξχζε θαηά πξνηίκεζε κε θσηηά (κεηά ην πχξσκα θαη ην άλνηγκα ηεο βξχζεο πξέπεη λα πξνθχςεη έλαο ζπξηγκφο-«ηζηηζίξηζκα») ηε ζπλέρεηα, αλνίμηε ηε βξχζε κέρξη ην κηζφ ηεο ξνήο θαη αθήζηε λα ηξέμεη ην λεξφ, κέρξηο φηνπ επηηεπρζεί ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ηε ζπλέρεηα, ηνπνζεηήζηε ηελ αλνηθηή θηάιε ζηε ξνή ηνπ λεξνχ, ρσξίο λα θιείζεηε θαη λα αλνίμεηε μαλά ηε βξχζε, θαη γεκίζηε ηελ ππφ άζεπηεο ζπλζήθεο Έθδνζε 1/

6 Μφλν εάλ ε απνιχκαλζε κέζσ θσηηάο δελ είλαη εθηθηή, απνιπκάλεηε ηε βξχζε κε άιιεο θαηάιιειεο κεζφδνπο Γηα λα απνιπκάλεηε ην ζηφκην κηαο πιαζηηθήο βξχζεο έπεηηα απφ πξνζεθηηθφ θαζαξηζκφ, βπζίζηε ην γηα 2-3 ιεπηά ζε έλα πιαηχζηνκν θχπειιν κε δηάιπκα ππνρισξηψδνπο, αηζαλφιε ή ηζνπξνπαλφιε Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο ζηπιεφο ή πδξνβνιέαο ή παξφκνηα ζπζθεπή γηα ηελ απνιχκαλζε εμσηεξηθά θαη, φζν ην δπλαηφλ, εζσηεξηθά. Αλ ρξεζηκνπνηεζεί δηάιπκα ππνρισξηψδνπο γηα απνιχκαλζε, πξνηείλεηαη ν έιεγρνο ησλ επηπέδσλ ειεχζεξνπ ρισξίνπ λα γίλεηαη πξηλ απφ ηε δεηγκαηνιεςία. Σεκεία ζπιινγήο δεηγκάησλ : Αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο, ησλ θπξηνηέξσλ ζεκείσλ ηνπ & ησλ πεξηζζφηεξν δπζκελψλ πεγψλ θαη ζεκείσλ πνπ ζεσξνχληαη επάισηα ζε κφιπλζε (βξφρνη, ρακειήο πίεζεο δψλεο, ηειηθά ζεκεία ησλ δηθηχσλ) Γηα θάζε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο, ηνπιάρηζηνλ έλα ζεκείν ζπιινγήο δεηγκάησλ ζηελ είζνδν θαη ηνπιάρηζηνλ έλα ζεκείν ακέζσο κεηά ηελ έμνδν ηνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ, ψζηε λα εθηηκάηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο Όηαλ ην λεξφ πξνέξρεηαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ κία πεγέο, λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ έμνδν & ηε δήηεζε θάζε πεγήο θαη ηνλ ζρεηηθφ πιεζπζκφ πνπ πδξεχεηαη απφ θάζε πεγή Καηαλνκή ζε φιν ην κήθνο ησλ ζσιελψζεσλ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο & αξηζκφο αλάινγνο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλδέζεσλ ή δηαθιαδψζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο Όηαλ χδαηα απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο ελψλνληαη κέζα ζε έλα πνιχπινθν ζχζηεκα ζσιελψζεσλ, ηα ζεκεία ζπιινγήο ησλ δεηγκάησλ ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζρεηηθψλ αλαινγηψλ ηεο θάζε πεγήο κέζα ζην ζχζηεκα ε κεγάια θηίξηα (μελνδνρεία, ζπγθξνηήκαηα γξαθείσλ) ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζεκεία ζπιινγήο δεηγκάησλ ζηελ είζνδν θαη ζε θάζε έλα θηίξην Βξύζεο δεηγκαηνιεςίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαλαισηή Οη αθφινπζνη ηχπνη βξπζψλ ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη, φπνπ είλαη εθηθηφ, φηαλ ζπιιέγνληαη δείγκαηα πφζηκνπ λεξνχ απφ θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαηαλαισηψλ: - εζσηεξηθέο βξχζεο - ζηαζεξνχ ηχπνπ βξχζεο - βξχζεο ρσξίο ζπείξσκα Έθδνζε 1/

7 Οη αθφινπζνη ηχπνη βξπζψλ ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη θαηά ηε ιήςε δεηγκάησλ: 1) βξχζεο ζπλδεδεκέλεο ή ζε ζπλέρεηα κε ζπζθεπέο επεμεξγαζίαο, φπσο δεμακελέο πίεζεο, αληιίεο θαη ζπζθεπέο απνζθιήξπλζεο ηνπ λεξνχ 2) βξχζεο ζπλδεδεκέλεο κε ζπεηξνεηδή πξφζζεηα εμαξηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ 3) βξχζεο ηέηνηαο θαηαζθεπήο πνπ είλαη δχζθνιν λα απνιπκαλζνχλ 4) βξχζεο κε αλεπαξθή ζπληήξεζε 5) βξχζεο αθάζαξηεο κε γξάζν ή άιιεο νπζίεο 6) βξχζεο ζε ηνπαιέηεο 7) βξχζεο ζε πεξηνρέο φπνπ γίλεηαη ην πιχζηκν πηάησλ ζε εζηηαηφξην ή ζε παξφκνηεο πεξηνρέο θαζαξηζκνχ 8) βξχζεο ζε πεξηνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε ή ηνλ ρεηξηζκφ πεηξνρεκηθψλ πξντφλησλ, βηνκεραληθψλ ρεκηθψλ ή θπηνθαξκάθσλ 9) βξχζεο δεζηνχ λεξνχ ή αλάκεηθηνπ δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ (εθηφο αλ πξφθεηηαη λα δηελεξγεζεί αλάιπζε γηα ηα είδε Legionella) 10) βξχζεο φπνπ νη θηάιεο δεηγκαηνιεςίαο δε κπνξνχλ εχθνια λα ρσξέζνπλ θάησ απφ ηε βξχζε Γεηγκαηνιεςία ζε ζπγθξνηήκαηα κεγάισλ θηηξίσλ (π.ρ. λνζνθνκεία) Σα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε γλψζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ λεξνχ εληφο ηνπ θηηξίνπ. Σν/α θχξην/α ζεκείν/α δεηγκαηνιεςίαο γηα κηθξνβηνινγηθή εμέηαζε ζα πξέπεη λα είλαη απφ αλεξρφκελν θεληξηθφ αγσγφ. Πξνηεηλφκελα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο: 1. είζνδνο θαη έμνδνο απφ δεμακελέο απνζήθεπζεο ησλ νπνίσλ ην λεξφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πφζε, πξνεηνηκαζία ηξνθίκσλ ή κπάλην 2. κεγάιεο δεμακελέο απνζήθεπζεο 3. είζνδνο θαη έμνδνο ζηνλ εμνπιηζκφ επεμεξγαζίαο λεξνχ (ζπζθεπέο απνζθιήξπλζεο λεξνχ) φπνπ ην λεξφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πφζε ή παξαζθεπή θαγεηνχ 4. αληηπξνζσπεπηηθά ζεκεία ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο (αξρή, κέζε θαη ηέινο) 5. ζεκεία γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαηήξεζεο ππνιεηκκαηηθήο δξάζεο ηνπ απνιπκαληηθνχ, φηαλ δεμακελέο πφζηκνπ λεξνχ δηαηεξνχληαη ζε ςειά θηίξηα 6. επηξξεπή ζεκεία γηα κφιπλζε (ηπθιά ζεκεία ηνπ δηθηχνπ) 7. παξνρέο ζε θνπδίλεο θαη ζε εμνπιηζκφ, φπσο παγνκεραλέο ή νη απηφκαηεο κεραλέο πψιεζεο ξνθεκάησλ θαη πνηψλ 8. παξνρή δεζηνχ λεξνχ Έθδνζε 1/

8 Γεηγκαηνιεςία δεμακελώλ απνζήθεπζεο λεξνύ (ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ πδαηόππξγσλ) Σα δείγκαηα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη απφ ηνπο ζσιήλεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ, φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα πξνο ηε δεμακελή παξνρήο. Σν ζεκείν ζπιινγήο ζηελ έμνδν ζα πξέπεη λα είλαη πξηλ απφ ηνλ πξψην θαηαλαισηή. Αλ κηα δεμακελή παξνρήο έρεη θνηλφ θεληξηθφ αγσγφ γηα ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ησλ πδάησλ, ηα δείγκαηα ζα πξέπεη, φπνπ είλαη δπλαηφλ, λα ζπιιέγνληαη φηαλ ν θεληξηθφο αγσγφο ιεηηνπξγεί σο έμνδνο θαη ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ είλαη, ζπλεπψο, αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ λεξνχ πνπ είλαη απνζεθεπκέλν ζηελ δεμακελή παξνρήο. Δάλ απηφ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί, ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί έλα ζχζηεκα άληιεζεο θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ζπιιέγεηαη ην δείγκα. Αλ κηα δεμακελή παξνρήο απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα ηκήκαηα, αιιά ηα ηκήκαηα απηά ζπλδένληαη κέζσ πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο, ηα ηκήκαηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο κηα εληαία δεμακελή. Αλ κηα δεμακελή παξνρήο απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα δηακεξίζκαηα θαη ηα δηακεξίζκαηα απηά δελ είλαη πδξαπιηθά ζπλδεδεκέλα, θάζε δηακέξηζκα ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο μερσξηζηή δεμακελή παξνρήο θαη ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο, εθηφο αλ νη δηαθνξεηηθέο έμνδνη ησλ επηκέξνπο δηακεξηζκάησλ θαηαιήγνπλ ζε κηα θνηλή έμνδν, νπφηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε έλα ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο ζηελ θνηλή έμνδν είλαη επαξθέο. Γεληθά, απαηηνχληαη 2 ή 3 min ειεχζεξεο ξνήο πξηλ απφ ηε ιήςε ηνπ δείγκαηνο. Δάλ απηφ δελ επαξθεί ή ν φγθνο ηνπ λεξνχ πνπ είλαη απνζεθεπκέλνο ζηε δεμακελή είλαη κηθξφο, ππνινγίζηε ηνλ φγθν ηνπ λεξνχ πνπ πξέπεη λα απνκαθξπλζεί απφ ηνλ αγσγφ, θάληε κηα εθηίκεζε ηνπ ρξφλνπ έθπιπζεο πνπ απαηηείηαη κε έλαλ θαηάιιειν ξπζκφ έθπιπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκφζηε ρξφλν μεπιχκαηνο πεληαπιάζην απηήο ηεο ηηκήο. Όκσο, <1% ηνπ φγθνπ λεξνχ ηεο δεμακελήο πξέπεη λα εθπιπζεί. Δλαιιαθηηθά, φηαλ ε δεμακελή είλαη θάησ απφ ην έδαθνο, ε παξαθνινχζεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ θαηά ηελ έθπιπζε κπνξεί λα ππνδείμεη πφηε ην λεξφ πξνέξρεηαη απφ ην θπξίσο ζψκα ηεο δεμακελήο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (γηα παξάδεηγκα φηαλ κηα δεμακελή είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο ή θαζαξίδεηαη, φηαλ δελ ππάξρεη βαιβίδα δεηγκαηνιεςίαο ζην ζσιήλα εμφδνπ, ή φηαλ ε επηθαλεηαθή ζηηβάδα ηεο δεμακελήο πξφθεηηαη λα εμεηαζηεί), κπνξεί λα είλαη αλαγθαίν λα ιεθζνχλ δείγκαηα κε εκβάπηηζε απφ ηηο δεμακελέο παξνρήο, αλ θαη απηφο ν ηξφπνο δεηγκαηνιεςίαο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη φπνηε είλαη δπλαηφλ. Έθδνζε 1/

9 o o Δκπνξηθά δηαζέζηκνη απνζηεηξσκέλνη κηαο ρξήζεο δεηγκαηνιεπηηθέο ζπζθεπέο γηα εκβάπηηζε πνπ ζηεξίδνληαη ζε θνληάξηα κηθξνχ κήθνπο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεηγκαηνιεςία ζε κηθξέο δεμακελέο Γηα κεγαιχηεξεο δεμακελέο, ε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπή εκβάπηηζεο θαη νη απνζηεηξσκέλεο θηάιεο δεηγκαηνιεςίαο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζε κηα αιπζίδα ή ζε έλα ζθνηλί θαηάιιεινπ κήθνπο. Η αιπζίδα ή ην ζθνηλί κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ απεπζείαο ή κέζσ θινπβηνχ πνπ ζα πεξηέρεη ηε θηάιε. Οη θηάιεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηα θαπάθηά ηνπο, ε ζπζθεπή, ηα θινπβηά γηα ηηο θηάιεο θαη νη αιπζίδεο ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα είλαη φια απνζηεηξσκέλα ζην απηφθαπζην, παθεηαξηζκέλα ζε θαηάιιειν πιηθφ θαη ην πεξηηχιηγκα λα αθαηξείηαη ακέζσο πξηλ απφ ηε ρξήζε. Γεηγκαηνιεςία πόζηκνπ λεξνύ πνπ δηαλέκεηαη από βπηηνθόξα νρήκαηα ή άιια κέζα εθηόο δηθηύνπ ζσιελώζεσλ (δεμακελέο αεξνζθαθώλ, θνξηεγώλ, ηξέλσλ, πινίσλ θαη άιισλ νρεκάησλ) Γεληθά Γεηγκαηνιεςία φρη ιηγφηεξν απφ κηα θνξά ην κήλα ζε πεξηφδνπο ελεξγήο ρξήζεο. Ιδαληθά ζα πξέπεη λα αδεηάζνπλ, λα θαζαξηζηνχλ θαη λα απνιπκαλζνχλ πξηλ μαλαγεκίζνπλ. Δάλ απηφ δε γίλεη, ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ δεηγκαηνιεςία θαη αλάιπζε ε νπνία ζπζηήλεηαη αλάινγα κε ηελ αμηνιφγεζε θηλδχλνπ θαη ηηο κεηξήζεηο ειέγρνπ πνπ εθαξκφδνληαη (βι. Πίλαθα 4). Δίλαη θαιή πξαθηηθή λα παίξλνπκε δείγκαηα ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά εκεξεζίσο θαη γηα φιεο ηηο ζρεηηθέο παξακέηξνπο απφ ηηο δεμακελέο εθείλεο πνπ δε βξίζθνληαη ζε αζθαιή ηνπνζεζία θαη επαλαγεκίδνληαη ρσξίο πξψηα λα αδεηάζνπλ, θαζαξηζηνχλ θαη απνιπκαλζνχλ. Πίλαθαο 4 - Παξαδείγκαηα παξαγόλησλ θηλδύλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε απνηπρία θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο ησλ δεμακελώλ κεηαμύ ησλ γεκηζκάησλ Παξάγνληεο θηλδύλνπ Δλδείμεηο θηλδύλσλ Γξαζηεξηόηεηεο ειέγρνπ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα κεηξηαζηνύλ νη πξαγκαηηθέο ή νη πηζαλέο απεηιέο Πνιιαπιαζηαζκφο κηθξννξγαληζκψλ πνπ έρνπλ σο ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ απφξξηςε ηνπ λεξνχ Απμεκέλεο κεηξήζεηο απνηθηψλ, πξνβιήκαηα νζκήο θαη γεχζεο Απφζπξζε απφ ηε ρξήζε θαη άδεηαζκα, θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε πξηλ ηελ επηζηξνθή ζηε ρξήζε Γηαηήξεζε ππνιεηκκαηηθήο ζπγθέληξσζεο απνιπκαληηθνχ ζε επίπεδν πνπ αλαζηέιιεη ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ Έθδνζε 1/

10 Πνιιαπιαζηαζκφο ηεο Legionella spp. κε δπλαηφηεηα λφζεζεο κε ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο ηνπ λεξνχ Σπραία θνπξαλψδεο κφιπλζε, εηδηθά ησλ βξχζεσλ δεηγκαηνιεςίαο, απφ αλζξψπηλε ε δστθή δξαζηεξηφηεηα ή απφ δψα πνπ κπαίλνπλ ζηε δεμακελή, κε δπλαηφηεηα λφζεζεο Σπραία ρεκηθή κφιπλζε κε δπλαηφηεηα λφζεζεο θαη αηζζεηηθά πξνβιήκαηα φπσο γεχζε θαη νζκή πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απφξξηςε ηνπ λεξνχ θφπηκε ρεκηθή ή κηθξνβηνινγηθή κφιπλζε(πρ απφ θάπνηνλ δπζαξεζηεκέλν πξψελ εξγαδφκελν) κε δπλαηφηεηα λφζεζεο θαη αηζζεηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απφξξηςε ηνπ λεξνχ Απμεκέλεο κεηξήζεηο Legionella spp. Απμεκέλα θνινβαθηεξηνεηδή θνπξαλψδνπο πξνέιεπζεο, απνηθίεο E.coli ή εληεξνθφθθσλ Απμεκέλε ζνιεξφηεηα ηνπ λεξνχ Νεθξά δψα παξφληα ζηε δεμακελή Με θαλνληθέο αιιαγέο ζηηο αηζζεηηθέο θαη γεληθά θπζηθνρεκηθέο παξακέηξνπο Απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο εηδηθψλ ρεκηθψλ Απμεκέλεο κηθξνβηνινγηθέο κεηξήζεηο Με θαλνληθέο αιιαγέο ζηηο αηζζεηηθέο θαη γεληθά θπζηθνρεκηθέο παξακέηξνπο Απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο εηδηθψλ ρεκηθψλ Γηαζθαιίζηε φηη ην λεξφ δε ρξεζηκνπνηείηαη γηα νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πνπ αθνξά ζηελ παξάγσγε αεξνδφι Απφζπξζε απφ ηε ρξήζε θαη άδεηαζκα, θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε πξηλ ηελ επηζηξνθή ζηε ρξήζε Γηαηήξεζε ππνιεηπνκέλνπ απνιπκαληηθνχ ζε επίπεδν πνπ λα αλαζηέιιεη ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ Πξνζηαηέςηε ηηο βξχζεο δεηγκαηνιεςίαο απφ κφιπλζε φηαλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πκβνπιέςηε ην λεξφ λα βξάδεηαη πξηλ ηε ρξήζε ε απνζχξεηε ην απφ ηε ρξήζε Κξαηήζηε ηηο θαηαπαθηέο αζθαιψο θιεηδσκέλεο Κξαηήζηε ηηο βξχζεο ησλ δεμακελψλ θιεηδσκέλεο φηαλ δε ρξεζηκνπνηνχληαη Πξαγκαηνπνηείζηε θαλνληθή νπηηθή παξαηήξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο δεμακελήο Απφζπξζε απφ ηε ρξήζε θαη άδεηαζκα, θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε πξηλ ηελ επηζηξνθή ζηε ρξήζε Κξαηήζηε ηηο θαηαπαθηέο αζθαιψο θιεηδσκέλεο Πξνζηαηέςηε ηηο βξχζεο δεηγκαηνιεςίαο ησλ δεμακελψλ απφ κφιπλζε θαη θξαηήζηε ηηο θιεηδσκέλεο φηαλ δε ρξεζηκνπνηνχληαη Απφζπξζε απφ ηε ρξήζε θαη άδεηαζκα, θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε πξηλ ηελ επηζηξνθή ζηε ρξήζε Κξαηήζηε ηηο θαηαπαθηέο αζθαιψο θιεηδσκέλεο Πξνζηαηέςηε ηηο βξχζεο δεηγκαηνιεςίαο ησλ δεμακελψλ απφ κφιπλζε θαη θξαηήζηε ηηο θιεηδσκέλεο φηαλ δε ρξεζηκνπνηνχληαη Γηαηεξήζηε ηηο δεμακελέο ζε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή φηαλ απηφ είλαη δπλαηφ Έθδνζε 1/

11 Κηλεηέο δεμακελέο Πεξηιακβάλνπλ δεμακελέο πφζηκνπ λεξνχ πνπ κεηαθέξνληαη νδηθψο, ζαιαζζίσο, ζηδεξνδξνκηθψο ή κέζσ αέξα. Ιδαληθά ζα πξέπεη λα αδεηάζνπλ, λα θαζαξηζηνχλ θαη λα απνιπκαλζνχλ πξηλ μαλαγεκίζνπλ, ελψ ηα δείγκαηα πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ βξχζεο εμφδνπ εηδηθέο γηα απηφ ην ζθνπφ. Δάλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ζπζηήλεηαη αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο δεηγκαηνιεςίαο θαη αλάιπζεο, αλάινγα κε ηνλ απμεκέλν θίλδπλν κφιπλζεο. Οη ζσιήλεο, ζηαηηθνί θαη εχθακπηνη, πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ κφιπλζε θαη λα μεπιέλνληαη πξηλ ηε ρξήζε. Δπίζεο ηα αθξνζηφκηα ησλ εχθακπησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα είλαη εκβαπηηζκέλα ζε θαηάιιειν απνιπκαληηθφ δηάιπκα πξηλ ηε ρξήζε θαη λα κελ ππάξρεη επηθνηλσλία κε ξνή κε πφζηκνπ λεξνχ. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη αληίζηξνθε ξνή απφ ηε δεμακελή ζηε δεμακελή απνζήθεπζεο, ζηνπο ζσιήλεο ή ζηελ πεγή πδξνιεςίαο. Όηαλ νη δεμακελέο πξνκεζεχνπλ ζηα αεξνζθάθε θαη ηα ηξέλα ηα δηθά ηνπο κφληκα ζπζηήκαηα δηαλνκήο, γίλεηαη δεηγκαηνιεςία θαη ζηηο δεμακελέο θαη ζηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο ζχκθσλα κε ην ISO Όηαλ ηα πινία έρνπλ ηε δηθή ηνπο κνλάδα επεμεξγαζίαο κφληκα ζπλδεδεκέλε κε ηηο δεμακελέο, γίλεηαη δεηγκαηνιεςία απφ ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο, ηε/ηηο δεμακελή/έο απνζήθεπζεο θαη ηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο ζχκθσλα κε ην ISO Σηαηηθέο δεμακελέο ηαηηθέο δεμακελέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξνζσξηλέο ή κφληκεο πεγέο πφζηκνπ λεξνχ, πνπ δηαλέκεηαη κέζσ ζπζηήκαηνο ζσιελψζεσλ. Όηαλ νη ζηαηηθέο δεμακελέο ρξεζηκνπνηνχληαη σο αλαπφζπαζηα κέξε ζπκβαηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο λεξνχ, ε δεηγκαηνιεςία γίλεηαη φπσο αλαθέξεηαη ζην Γεηγκαηνιεςία δεμακελώλ απνζήθεπζεο λεξνύ. Αληηζέησο, φηαλ νη ζηαηηθέο δεμακελέο ρξεζηκνπνηνχληαη σο κε ζπλερφκελεο πεγέο πφζηκνπ λεξνχ ηδαληθά ζα πξέπεη λα αδεηάζνπλ, λα θαζαξηζηνχλ θαη λα απνιπκαλζνχλ πξηλ μαλαγεκίζνπλ, ελψ ηα δείγκαηα πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ βξχζεο εμφδνπ εηδηθέο γηα απηφ ην ζθνπφ. Δάλ απηφ δε γίλεη, ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ δεηγκαηνιεςία θαη αλάιπζε ε νπνία ζπζηήλεηαη αλάινγα κε ηελ αμηνιφγεζε θηλδχλνπ θαη ηηο κεηξήζεηο ειέγρνπ πνπ εθαξκφδνληαη (βι. Πίλαθα 4). Έθδνζε 1/

12 Γεηγκαηνιεςία από εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο λεξνύ, από εγθαηαζηάζεηο απνιύκαλζεο/νμείδσζεο θαη δεηγκαηνιεςία βηνϋκελίνπ Δπηθνηλσλήζηε κε ην εξγαζηήξην. Γεηγκαηνιεςία λεξνύ από πεγέο θαη πεγάδηα Η αλάιπζε ηνπ λεξνχ απφ πεγάδηα κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο: 1) έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππνγείσλ πδάησλ 2) έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ ηνπ πεγαδηνχ 3) έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ φπσο απηφ ρξεζηκνπνηείηαη Πίλαθαο 2 Γεηγκαηνιεςία λεξνύ γηα δηαθνξεηηθνύο ζθνπνύο ζε πεγάδηα κε κόληκε εγθαηάζηαζε ζπζθεπώλ άληιεζεο θαη κεηαιιηθή βξύζε ή έμνδν Σθνπόο Τύπνο λεξνύ Άληιεζε Απνιύκαλζε ηεο βξύζεο 1 Τπφγεην λεξφ Ναη (εθηεηακέλε) Ναη 2 Νεξφ πεγαδηνχ Όρη (ειάρηζηε) Ναη 3 Νεξφ φπσο θαηαλαιψλεηαη Όρη Όρη Πίλαθαο 3 Γεηγκαηνιεςία λεξνύ γηα δηαθνξεηηθνύο ζθνπνύο ζε πεγάδηα ρσξίο κόληκε εγθαηάζηαζε ζπζθεπώλ άληιεζεο Σθνπόο Τύπνο λεξνύ Με ππνβξύρηα αληιία (θαζαξή) Με απνζηεηξσκέλε εζσηεξηθά & εμσηεξηθά θηάιε Με έλαλ θνπβά 1 Τπφγεην λεξφ + α Νεξφ πεγαδηνχ + β + - α β 3 Νεξφ φπσο θαηαλαιψλεηαη Μεηά απφ εθηεηακέλε άληιεζε. Μφλν ειάρηζηε άληιεζε. Γεσηξήζεηο ή πεγάδηα ζηα νπνία είλαη κφληκα εγθαηεζηεκέλε κηα αληιία, ζπλήζσο έρνπλ κία κεηαιιηθή βξχζε ή κηα έμνδν θαη ε απνιχκαλζή ηεο γίλεηαη θαηά πξνηίκεζε κέζσ θσηηάο. Έθδνζε 1/

13 Δθηεηακέλε άληιεζε γηα ην ζθνπφ 1 ζεκαίλεη φηη ε άληιεζε πξέπεη λα δηαξθεί ηφζν κέρξη λα επηηεπρζεί ζηαζεξή ζεξκνθξαζία θαη ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα ή λα επηηεπρζεί ε αλαλέσζε ηνπ φγθνπ ηνπ πεγαδηνχ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο. Γηα ην ζθνπφ 2, κφλν κηα κηθξή αλαλέσζε λεξνχ είλαη αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ λα ππεξθεξαζηεί ε επίδξαζε ηεο απνιχκαλζεο ηεο βξχζεο (βι. Πίλαθα 2). Τξόπνο κεηαθνξάο δεηγκάησλ Φχμε δεηγκάησλ, ηδαληθά (5±3) C, (π.ρ. παγνθχζηεο ή πάγν) ΟΧΙ ζε άκεζε επαθή κε ην δείγκα Γε ζα πξέπεη λα θαηαςχρνληαη (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ ηψλ πνπ δηαηεξνχληαη ζηνπο -70 C, αλ θαηάιιεια θξπνπξνζηαηεπηηθά πξνζηεζνχλ ζην δείγκα) Ρχζκηζε ηνπ αξηζκνχ, ηνπ φγθνπ θαη ηεο ζέζεο ησλ παγνθχζηεσλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δεηγκάησλ, ηε κάδα ηνπο θαη ηελ αξρηθή ζεξκνθξαζία Πξνζηαζία ησλ δεηγκάησλ απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία Σα ζεξκά δείγκαηα κεηαθέξνληαη ρσξηζηά απφ ηα ςπρξά Γηα δείγκαηα πνπ κεηαθέξνληαη γηα πεξηφδνπο πάλσ απφ 8h, παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο & θαηαγξαθή ησλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο Χξόλνο κεηαθνξάο δεηγκάησλ Ο ρξφλνο κεηαμχ δεηγκαηνιεςίαο θαη αλάιπζεο ζην εξγαζηήξην, πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξνο. Γηα ηα πόζηκα ύδαηα, ε αλάιπζε ζα πξέπεη ηδαληθά λα μεθηλήζεη εληόο ηεο ίδηαο εκέξαο. Έθδνζε 1/

14 Πίλαθαο 5. Σπληζηώκελεο (R) θαη απνδεθηέο (A) ηηκέο γηα κέγηζην ρξόλν απνζήθεπζεο δεηγκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξόλνπ κεηαθνξάο θαη ζεξκνθξαζίεο, εθηόο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο Μέγηζηνο ρξόλνο απνζήθεπζεο δείγκαηνο (h) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο λεξνύ ν C Παξαηήξεζε a R A R A Γεληθά Καιιηεξγήζηκνη κηθξννξγαληζκνί (22 C, 30 C, ή 36 C) ± 3 Γείθηεο θνπξαλώδνπο κόιπλζεο, βιαζηηθά βαθηήξηα E. coli (θαη θνινβαθηεξηνεηδή) ± 3 Enterococci ± 3 Clostridium perfringens (βιαζηηθέο κνξθέο) Σπόξνη πφξνη ζεην-αλαγσγηθψλ βαθηεξίσλ (Clostridium spp.) Ινί Βαθηεξηνθάγνη ± 3 Δληεξνπαζνγόλα Salmonella spp. θαη άιια εληεξνβαθηεξηαθά ± ± 3 Θάλαηνο παξαηεξείηαη ζε αθαηέξγαζηα λεξά κεηά απφ 24h Enteroviruses ± 3 1 κήλαο Cryptosporidium oocysts ± 3 Θεξκ/ζία πεξηβ/ληνο Giardia cysts ± 3 Άιινη κηθξννξγαληζκνί Amoebae ± 3 Pseudomonas aeruginosa 8 12 Θεξκ/ζία 5 ± 3 πεξηβ/ληνο Legionella spp ± 3 Θεξκ/ζία πεξηβ/ληνο 48 5 ± 3 Cyanobacteria ± 3 Η ιχζηο ελίνηε παξνπζηάδεηαη εληφο νιίγσλ σξψλ Campylobacter (thermophilic spp.) 24 3 ± 2 Ομπγνλν-επαίζζεηα Έθδνζε 1/

15 Total bacteria for epifluorescence 1 ρξφλνο Θεξκ/ζία πεξηβ/ληνο Σν δείγκα πξέπεη λα κνληκνπνηείηαη ζε ειεχζεξν ζθφλεο θηαιίδην + θνξκαιδευδε (ηειηθή ζπγθέληξσζε 3%) ζην ζθνηάδη Helminth eggs ± 3 1 εβδνκάδα 5 ± 3 Μνληκνπνίεζε δείγκαηνο ζε ph =2 Έθδνζε 1/

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP ΣΟ ΤΜΠΤΚΝΩΜΔΝΟ ΓΑΛΑ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP ΣΟ ΤΜΠΤΚΝΩΜΔΝΟ ΓΑΛΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP ΣΟ ΤΜΠΤΚΝΩΜΔΝΟ ΓΑΛΑ ΚΛΔΠΔΣΟΤΝΑ ΑΠΟΣΟΛΑΚΟΤ ΥΑΡΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΑΙΑ ΥΡΙΣΙΝΑ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ MBA AGRIBUSINESS Περιγραφή Προϊόντος Χημεία ΤΣΑΣΙΚΑ Νεξφ Λίπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN 1 2 ΛΔΒΗΣΑ Manual ΔΙΡΑ TKAN 1. εκαληηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο παξάδνζεο, ελψ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ / ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΑΜΔΛΞΖ Δ ΜΔΓΑΛΔ ΑΓΔΛΑΓΟΣΡΟΦΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ

Ζ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΑΜΔΛΞΖ Δ ΜΔΓΑΛΔ ΑΓΔΛΑΓΟΣΡΟΦΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ: Ζ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΑΜΔΛΞΖ Δ ΜΔΓΑΛΔ ΑΓΔΛΑΓΟΣΡΟΦΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Οη Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες εθαξκόδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο θαηαλαισηώλ ησλ νπνίσλ ε νηθνλνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ ΕΜΏΝΕΑΔ ΑΔΜΔΣΡΕΟ

MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ ΕΜΏΝΕΑΔ ΑΔΜΔΣΡΕΟ ΒΘΝΕΚΟ ΜΒΣΟΐΕΟ ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ ΥΟΛΔ ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΚΏΕ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ ΣΟΜΒΏ ΔΛΒΚΣΡΕΚΧΝ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΑΕΏΣΏΞΒΧΝ ΚΏΕ ΤΣΔΜΏΣΧΝ ΏΠΟΦΏΒΧΝ MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ Φοιηηηέρ: Σζεπέπαρ ηςλιανόρ Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ Υανιά, Αππίλιορ 2011 Ππόλογορ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα