anchorage block. From the comparison of other geological data about the sedimentation transport we could correlate both the medium size of grain in

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "anchorage block. From the comparison of other geological data about the sedimentation transport we could correlate both the medium size of grain in"

Transcript

1 Περίληψη Η δηπισκαηηθή πνπ αθνινπζεί είλαη κηα επηζθόπεζε ζηα θνηλσληθά, ηερληθά θαη ελεξγεηαθά πξνβιήκαηα ηνπ πην θαζπζηεξεκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ ηξίηνπ θόζκνπ, ησλ θξαηώλ ηεο Υπνζαράξηαο Αθξηθήο, ζηηο κεγάιεο επθαηξίεο ηεο κηθξήο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαζώο θαη κηα αλάιπζε γηα ηελ αζηνρία ελόο κηθξνύ πδξνειεθηξηθνύ έξγνπ ζην Κηκπάνπ, ζε έλα απνκαθξπζκέλν ρσξηό ζηελ Λατθή Δεκνθξαηία ηνπ Κνλγθό. Τν ηειεπηαίν ζθέινο ηεο κειέηεο είλαη ζπλέρεηα ηεο πξώηεο πξνζπάζεηαο αλαθνξάο ζην έξγν, όηαλ ην Πνιπηερλείν ηνπ Μπάξη ην 2009, θιήζεθε λα κειεηήζεη, λα αλαιύζεη θαη λα δηεξεπλήζεη ηηο αηηίεο αζηνρίαο ηνπ κηθξνύ πδξνειεθηξηθνύ έξγνπ ζην Κηκπάνπ, ελ είδε απνκαθξπζκέλεο ηερληθήο βνήζεηαο, πξνζπάζεηα πνπ ζήκεξα ηε ζπλερίδνπκε εκείο. Ο ζηόρνο ινηπόλ εδώ είλαη ε εληξύθεζε θαη ε πηζηή απόδνζε ηνπ εξγαζηαθνύ, ηερληθνύ, νηθνλνκηθνύ θαη θνηλσληθνύ πεξηβάιινλ ηεο Υπνζαράξηαο Αθξηθήο πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ν Μεραληθόο, ε αλάδεημε ησλ ηδηνκνξθηώλ ηηο πεξηνρήο, ν εληνπηζκόο ησλ επηβαξπληηθώλ παξαγόλησλ ηεο Υπνζαράξηαο Αθξηθήο αιιά θαη ηεο Λατθήο Δεκνθξαηίαο ηνπ Κνλγθό πνπ ηηο θξαηάλε πίζσ ζηνλ ηνκέα ηεο γεληθήο αλάπηπμεο θαη πξνόδνπ, έηζη ώζηε λα εληαρζνύλ ζηελ αλάιπζε ηνπ ειεθηξνπαξαγσγηθνύ ηνκέα, όρη όκσο ζην ζύλνιν απηνύ αιιά κόλν αληηπαξαβάιινληαο ηελ έληαζε ηεο ειεθηξηθήο θάιπςεο κε θξαηηθή επζύλε θαη ηηο πξνζπάζεηεο εμειεθηξηζκνύ ησλ απνκνλσκέλσλ πεξηνρώλ ησλ ρσξώλ απηώλ κέζσ κηθξώλ πδξνειεθηξηθώλ έξγσλ. Σε απηό ην πξίζκα ινηπόλ κπαίλεη θαη ην κηθξό πδξνειεθηξηθό έξγν ζην Κηκπάνπ, όπνπ νη θάηνηθνη, κε ηελ δσξεά ηνπ πδξνζηξόβηινπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην έξγν, κπόξεζαλ λα θηηάμνπλ έλα απηόλνκα ειεθηξηθό δίθηπν, ην νπνίν ιεηηνύξγεζε γηα έλα δηάζηεκα κέρξηο όηνπ αζηνρήζεη, θάηη πνπ ηζρύεη θαη ζήκεξα. Εδώ ινηπόλ, κέζα από κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζεη θηινδνμνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε θαη ην κνλνπάηη αλώηεξεο επίγλσζεο γηα ηνλ Μεραληθό ηνπ δπηηθό θόζκνπ, αιιά θαη λα εμεηάζνπκε «από θνληά» ηα αίηηα ηεο αζηνρίαο ηνπ κηθξνύ πδξνειεθηξηθνύ έξγνπ ζην Κηκπάνπ.

2 Abstract The thesis that follows is an overview of the social, technical and power problems of the most undeveloped countries of the third world, the countries of sub-saharan Africa, a synopsis of the great opportunities of small hydropower and an analysis of the failure of a small hydroelectric project in Kimbau, a remote village in the Democratic Republic of Congo. The last part of the study is a continuation of the first effort to the one the Italian University of Bari started in 2009, to study, analyze and investigate the causes of failure of the small hydroelectric project in Kimbau, by remote technical assistance. The study here goes through multiple paths via a multidisciplinary approach. The first goal here is to study and represent carefully and obtain knowledge about the working, technical, economic and social environment of sub-saharan Africa that the foreigner engineer confronts, combined with the identification of the distinctive features of the region and the aggravating factors that are holding back, in terms of general development and progress, both sub-saharan Africa and the Democratic Republic of Congo. The second goal is to analyze the power sector, mainly comparing the intensity of the national grid electricity capacity and efforts in the electrification of remote areas of these countries through small hydropower projects. The third goal is to find and attribute the failure factors of the small hydroelectric project of Kimbau, where people were given as an act of help by AIFO (an Italian non government organization) a Francis water turbine which made the project of building a a stand-alone hydroelectric power system achievable. Up to date the power plant has not been working for a while because failure causes persisted. Here we supplement the analysis made by our Italian colleagues first attempt and we present the renewed results in the light of a broader technical approach. We started our technical analysis by the Italian report and the pictures of the field study made by the engineers of Kimbau. We enriched the results of the hydrological analysis by comparing the climatological and pluviometric data provided by the Congolese rain gauges near Kimbau so that we can estimate the uniformity in the distribution of the water discharge and the expected high values of the runoff coefficient. We were also in the position to deduce valuable conclusions about the stromatographic and geotechnical analysis as the nature of the upper ground is concerned. First we could estimate given their known relative density, the specific gravity of the loose sandstones, which we could incorporate to our analysis as related to the

3 anchorage block. From the comparison of other geological data about the sedimentation transport we could correlate both the medium size of grain in the river Nzasi (the river of the microhydro plant) and its sedimentation transport for the analysis of the desander. And in the end we could also assure that due to the high porosity, the high gradients in contrast to the lower angle of repose, there must be a considerable pore pressure from the water that indicates a more or less, steady discharge throughout the year. We examined the operational efficiency of all elements of the hydroelectric power system, under various hypothetical scenarios of the flow field, except the weir and the headrace, both of which are typical to their operations and are not designed to assume the burden of the changes in the flow field or the sediment transport. By the Italian report, we already knew that there were some the plant failed due to detachment and rupture of the penstock twice, in sections that implied both concentration of supperpressions and water-hammer in action. This is valid for both the first penstock made of steel and the second one made of PVC. Furthermore, there were signs of constant interruption of flow, so one can assume that there was an undergoing mechanism or that was causing the valve to shut down and thus, resulting to a water hammer, or at least an accident that resulted that could explain why the first penstock failed to rupture. Also, the poor geological condition of the upper layer of sandstones which is gravely eroded explains the sinking of the anchorage block, so we were led to fully examine this hypothetical cause. In the light of these of events, we examined a series of parameters. First we examined the whole system in normal circumstances, meaning in normal flow field. There were found no pressure problems at this point. Secondly we examined the operation of the desander addressing the problem of the settling rate of the medium sized grain compared to the dimensions of the desander and the problem of the needed rate of wash out of the desander compared to the level of the sediment transportation. There were found no designing restraints in the dimensional aspects of the desander that could lead eventually to endanger the safety of the desanding process. At a third stage, we followed aw above investigating any problems considering the theoretical aspect of a water hammer hitting the penstock, and what consequences could this had in the hydraulic subsystem of the forebay and the feed pipe. For the water hammer hypothesis, we distinguished two scenarios that can occur, that have to do with the time of stopping the water flow in the penstock. If the time of stopping the water flow is long compared to the propagation time for a pressure wave to travel the length of the pipe,

4 then one should use the formula of Michaud this hypothesis applies to the normal (the manufacturer s) closing time of the actual valve of the Kimbau power plant. Instead, if by an accident (mechanical or electrical fault, human force by hand etc), something causes the valve or the guide vanes to close more abruptly, then one should use the formula of Allievi. By this analysis, we reached to the conclusion that the penstock is surely vunerable to rupture by an abrupt stoppage of the flow, but it can endure theoretically a pressure wave caused by a longer stoppage of the flow. The second situation however, progressively can cause failure to fatigue of the material of the pipe, because as we found out, the PVC pipe s thickness is actually unadequate. Also, because of the fact that the Francis turbine is actually overdimentional to the power needs of the village, and the fact that assuming a steady discharge of water the turbine is actually working often near 40% of its capacities, it means that the useful load is often not high enough and it gets rejected so the valve stops. Also another case to consider is that the power demand in the village may be too small or even nullified for many hours during the day, so this could cause continuous disruptions of the ater flow in the penstock. As for the hydraulic subsystem of the forebay and the feed pipe, we recalculated and reassured the results of our Italian colleagues and we can confirm that its behavior presents no problem whatsoever. Finally, we checked the stability of the anchorage block in the possibility of toppling, sliding and ground fracture, for various lengths of reference of the penstock that the particular block could support, and estimating roughly from picture material the size of the block, the gradients of the ground and the moment of forces for various positions inside the block. As a result, we were able to prove that the block faced failure to ground fracture in any possible combination of factors, mainly because it was inside the area of failure to prove that we studied it as a single foundation. Also toppling is not out of the question, it depends of the eccentricity of the applied forces. As a conclusion, one should say that because of the gravity of erosion in the upper layer and its poor resistance, so that it cannot support a more dense positioning of too many blocks, above - ground installation of the penstock should be avoided and the penstock should be buried. In that basis, there is a number of factors contributing simultaneously to the ultimate stage of failure, so we propose a series of technical solutions that take measures both for the water hammer scenario and avoid uncertainties with the foundations. As a final proposition, we suggest investigating further the ground condition by a verification visit and to study

5 thoroughly or make a better planning about the power demand / supply distribution system throughout the year.

Εύβοια. Ο εξωγήινος στον Κάβο Ντόρο (Γιάννης Τούντας) Τα Νέα 59. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Αρ. 59 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013. (Μπάλος, Χανιά) ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Εύβοια. Ο εξωγήινος στον Κάβο Ντόρο (Γιάννης Τούντας) Τα Νέα 59. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Αρ. 59 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013. (Μπάλος, Χανιά) ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Εύβοια. Ο εξωγήινος στον Κάβο Ντόρο (Γιάννης Τούντας) Τα Νέα 59 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Αρ. 59 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 (Μπάλος, Χανιά) ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρα 3 - Man-Made Earthquakes 3-4 Hot Trends in

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 57. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Βράβευση Καθηγητού Θεοδόση Τάσιου

Τα Νέα 57. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Βράβευση Καθηγητού Θεοδόση Τάσιου Mount Fuji From Above, Japan Τα Νέα 57 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Βράβευση Καθηγητού Θεοδόση Τάσιου Αρ. 57 ΜAΙΟΣ 2013 Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της IABSE (International Association for Bridge and Structural

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 11. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΕΕΕΓΜ σας στέλνει τις Θερμότερες Ευχές της για Ευτυχισμένο και Δημιουργικό Νέο Χρόνο

Τα Νέα 11. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΕΕΕΓΜ σας στέλνει τις Θερμότερες Ευχές της για Ευτυχισμένο και Δημιουργικό Νέο Χρόνο Τα Νέα Αρ. - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΕΕΕΓΜ σας στέλνει τις Θερμότερες Ευχές της για Ευτυχισμένο και Δημιουργικό Νέο Χρόνο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρα (συμμετοχές μελών

Διαβάστε περισσότερα

National Report GREECE

National Report GREECE National Report GREECE WP4 Empirical Research Results IACM/FORTH May 2007 PREMA Work Package 4 Empirical Research Results 1 Table of Contents Introduction... 1 Samples and Study Types... 6 Major studies...

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 55. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Ο καθηγητής Γιώργος Γκαζέτας θα παρουσιάση

Τα Νέα 55. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Ο καθηγητής Γιώργος Γκαζέτας θα παρουσιάση Τα Νέα 55 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Ο καθηγητής Γιώργος Γκαζέτας θα παρουσιάση την 4 η Ishihara Lecture Την 4 η Ishihara Lecture θα παρουσιάση ο καθηγητής του Τομέα Γεωτεχνικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS. Dissertation ECONOMIES OF SCALE AND OPTIMAL SIZE SHIP IN LNG CARRIERS

CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS. Dissertation ECONOMIES OF SCALE AND OPTIMAL SIZE SHIP IN LNG CARRIERS CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS Dissertation ECONOMIES OF SCALE AND OPTIMAL SIZE SHIP IN LNG CARRIERS Prokopis Appios Limassol 2013 CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 56. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Θερμές Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

Τα Νέα 56. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Θερμές Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα Τα Νέα 56 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Θερμές Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα Αρ. 56 AΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Μιχάλης Μακρουλάκης «ΑΜΟΡΓΟΣ» Από την έκθεση του Ιδρύματος Β. και Μ. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρα 3

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχώσεις στην Ηρακλειά. Τα Νέα 39. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ

Πτυχώσεις στην Ηρακλειά. Τα Νέα 39. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Πτυχώσεις στην Ηρακλειά Τα Νέα 39 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Αρ. 39 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 C O N T E N T S Επικαιρότητα XV ECSMGE 3 Προσεχείς εκδηλώσεις ελληνικού ενδιαφέροντος 4 Άρθρα - Lessons learned from the earthquake

Διαβάστε περισσότερα

THE CASE OF THE TERRORIST ORGANIZATION NOVEMBER 17 (17N) MEDIA AND POLITICAL POWER

THE CASE OF THE TERRORIST ORGANIZATION NOVEMBER 17 (17N) MEDIA AND POLITICAL POWER Lund University Course: SIMV07 Graduate School Term: Spring 2014 Master of Science in Global Studies Supervisor: Annette Hill Department of Media and Communication THE CASE OF THE TERRORIST ORGANIZATION

Διαβάστε περισσότερα

Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification

Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification IT Skills: The Business Gain 1 2 ALBA Graduate Business School 2010 Contents Executive summary 4 1. Introduction

Διαβάστε περισσότερα

Saturday 17 December 2010. Parallel Session 1

Saturday 17 December 2010. Parallel Session 1 Saturday 17 December 2010 Parallel Session 1 Session Chair: Dimitrios Ginoglou, University of Macedonia, Greece Room: Nicosia Time: 09:15-10:30 Earnings Management using Intangibles in Greece: Some Empirical

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Φ. ΖΙΩΓΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning WP1 1 Ιανουαρίου 2010 [LEARNING COMMUNITY - IMMIGRANTS AS EDUCATIONAL FACILITATORS PAVE THE WAY FOR IMMIGRANTS TO ACCESS LIFELONG LEARNING] Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave

Διαβάστε περισσότερα

Load Exchange Strategies for a Vehicle Routing Problem with Dynamic Pickups

Load Exchange Strategies for a Vehicle Routing Problem with Dynamic Pickups UNIVERSITY OF THE AEGEAN SCHOOL OF BUSINESS DEPARTMENT OF FINANCIAL AND MANAGEMENT ENGINEERING Load Exchange Strategies for a Vehicle Routing Problem with Dynamic Pickups Michael Vitellas Supervisor: I.

Διαβάστε περισσότερα

Tsenka Lazarova Stoyanova

Tsenka Lazarova Stoyanova ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΡΑΔΙΟ-ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΡΑΔΙΟ-ΣΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP

Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP Successful Help for Inclusion by Valorised Actions for Adults in the field of environment SHIVAA 502901-LLP-1-2009-1-FR-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

THE REPRESENTATION OF WOMEN IN THE NOVELS OF GREGORIOS XENOPOULOS MARIA HADJITHEODOROU

THE REPRESENTATION OF WOMEN IN THE NOVELS OF GREGORIOS XENOPOULOS MARIA HADJITHEODOROU THE REPRESENTATION OF WOMEN IN THE NOVELS OF GREGORIOS XENOPOULOS by MARIA HADJITHEODOROU A thesis submitted to The University of Birmingham for the degree of MASTER OF PHILOSOPHY Institute of Archaeology

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής για την αντικατάσταση κύριων αγωγών με τη μέθοδο της ένθεσης σωλήνα PE σε ανενεργό μεταλλικό αγωγό (dead mains insertion)

Κώδικας Πρακτικής για την αντικατάσταση κύριων αγωγών με τη μέθοδο της ένθεσης σωλήνα PE σε ανενεργό μεταλλικό αγωγό (dead mains insertion) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΑ-CP-001 EN ISO 9001:2000 Κώδικας Πρακτικής για την αντικατάσταση κύριων αγωγών με τη μέθοδο της ένθεσης σωλήνα PE σε ανενεργό μεταλλικό αγωγό (dead mains insertion) ΣΥΝΤΑΞΗ: ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

The use of sources in teaching and learning history

The use of sources in teaching and learning history The use of sources in teaching and learning history The Council of Europe s activities in Cyprus Volume2 Report of the workshops and workshop materials on: The use of historical sources in teaching cultural

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus University Rotterdam Faculty of History, Culture & Communication Master Programme Art, Culture & Society

Erasmus University Rotterdam Faculty of History, Culture & Communication Master Programme Art, Culture & Society Erasmus University Rotterdam Faculty of History, Culture & Communication Master Programme Art, Culture & Society When the Arts meet the Crisis Towards an Artistic Self-Transcendence of the Artists? Apostolakou

Διαβάστε περισσότερα

i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release)

i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release) Educational Activities (First Release) ieus i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release) Project name: Intercultural

Διαβάστε περισσότερα

Internship Report July-December 2012. Katerina Tzortzi

Internship Report July-December 2012. Katerina Tzortzi Internship Report July-December 2012 Katerina Tzortzi Techniques for the enrichment of Ekfrasis, the conceptually organized lexicon of the Institute for Language and Speech Processing/R.C. Athena : the

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 49. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Συνεργασία Επιχειρήσεων - Πανεπιστημίων

Τα Νέα 49. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Συνεργασία Επιχειρήσεων - Πανεπιστημίων Τα Νέα 49 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Συνεργασία Επιχειρήσεων - Πανεπιστημίων Τον περασμένο μήνα η Πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου διοργάνωσε στην Αθήνα εκδήλωση για την παρουσίαση από τον Professor Sir Tim Wilson

Διαβάστε περισσότερα

Project: WETLAB-USE (B1.33.03) Network of reference Labs assessing environmental quality for water uses

Project: WETLAB-USE (B1.33.03) Network of reference Labs assessing environmental quality for water uses European Territorial Cooperation Operational Programme Greece Bulgaria 2007-2013 Project: WETLAB-USE (B1.33.03) Network of reference Labs assessing environmental quality for water uses WP3: Joint Methodological

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF LETTERS MSC PROGRAMME IN COUNSELLING AND CAREER GUIDANCE LABORATORY OF EXPERIMENTAL PEDAGOGY

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF LETTERS MSC PROGRAMME IN COUNSELLING AND CAREER GUIDANCE LABORATORY OF EXPERIMENTAL PEDAGOGY 1 NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF LETTERS MSC PROGRAMME IN COUNSELLING AND CAREER GUIDANCE LABORATORY OF EXPERIMENTAL PEDAGOGY CENTERS FOR VOCATIONAL GUIDANCE AND COUNSELLING PROCEEDINGS

Διαβάστε περισσότερα

CO 2 Risk Assessment & Monitoring methodologies

CO 2 Risk Assessment & Monitoring methodologies ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» CO 2 Risk Assessment

Διαβάστε περισσότερα

Factors Influencing Cloud ERP Adoption

Factors Influencing Cloud ERP Adoption Factors Influencing Cloud ERP Adoption A Comparison Between SMEs and Large Companies Master Thesis 15 ECTS, INFM03 June 2013 Authors: Amar Alajbegovic Vasileios Alexopoulos Achilles Desalermos Supervisor:

Διαβάστε περισσότερα

REHABILITATION OF CONCRETE PAVEMENTS UTILIZING RUBBLIZATION AND CRACK AND SEAT METHODS

REHABILITATION OF CONCRETE PAVEMENTS UTILIZING RUBBLIZATION AND CRACK AND SEAT METHODS REHABILITATION OF CONCRETE PAVEMENTS UTILIZING RUBBLIZATION AND CRACK AND SEAT METHODS Sponsored by the Iowa Highway Research Board (IHRB Project TR-473) and the Iowa Department of Transportation (CTRE

Διαβάστε περισσότερα