ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε."

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση κεφαλαίου: Αφορά στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος της επιλέξιμης επένδυσης. Επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing): Αφορά στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων leasing που αφορά την απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού, όπου η μέγιστη διάρκεια της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη. Επιχορήγηση χρεολυσίου μακροπρόθεσμου δανείου Αφορά στην κάλυψη από το Ελληνικό Δημόσιο τμήματος των χρεολυτικών δόσεων για δάνεια διάρκειας μεγαλύτερης των τεσσάρων ετών, που λαμβάνονται για την υλοποίηση της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης. Το ποσό του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 65% του κόστους της επένδυσης. Φορολογική απαλλαγή: Αφορά στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος, επί των πραγματοποιούμενων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, εντός διαστήματος δέκα ετών από την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Το συνολικό όφελος από τη φορολογική απαλλαγή δεν δύναται να ξεπερνά το αντίστοιχο ποσό της Επιχορήγησης Κεφαλαίου. Επιδότηση κόστους δημιουργούμενων θέσεων εργασίας: Αφορά την κάλυψη για μία διετία τμήματος των μισθολογικών εξόδων για τις δημιουργούμενες θέσεις εργασίας που εντάσσονται στο επενδυτικό σχέδιο και αφορούν την πρώτη 3ετία από την ολοκλήρωση της επένδυσης. Παρατήρηση: Όλες οι ανωτέρω μορφές ενισχύσεων μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, πλην της φορολογικής απαλλαγής, και του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης τα οποία παρέχονται πάντοτε μεμονωμένα. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή της ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) ή συνεταιρισμού τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας πρόκειται να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια στους τομείς και κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της «Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων ΚΑΔ 2008» όπως αυτοί παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι. Δεν υπάγονται επίσης στις διατάξεις του παρόντος Νόμου : Επενδυτικά σχέδια δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και Ο.Τ.Α. καθώς και των θυγατρικών εταιρειών τους, στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του μετοχικού τους κεφαλαίου. Επίσης, επενδυτικά σχέδια εταιρειών που επιχορηγούνται τακτικά ή έκτακτα από το δημόσιο και η επιχορήγηση υπερβαίνει το 50% των ετήσιων εσόδων τους. Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρίας του αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας Επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου από ιδιώτη βάσει σχετικής συμβάσεως εκτελέσεως έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση. Άυλες δαπάνες και δαπάνες αμοιβές συμβούλων,σε ποσοστό που δε θα ξεπερνάει το 25% και 10% αντίστοιχα επί του κόστους του επενδυτικού σχεδίου. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΣΟΣΤΑ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων χωρίζεται ανά κατηγορία επιχείρησης ως εξής: Mεγάλες επιχειρήσεις: ,00 ΕΥΡΩ / Μεσαίες επιχειρήσεις: ,00 ΕΥΡΩ / Μικρές επιχειρήσεις: ,00 ΕΥΡΩ / Πολύ μικρές επιχειρήσεις: ,00 ΕΥΡΩ./Για ατομικές επιχειρήσεις ο μέγιστος προϋπολογισμός είναι ΕΥΡΩ. Συνολικά, το ανώτατο ποσό των ενισχύσεων δεν θα πρέπει να ξεπερνάει αθροιστικά σε διάρκεια μιας 5ετίας τα ,00 ΕΥΡΩ. Στο παράρτημα IIΙ επισυνάπτονται τα κριτήρια ορισμού του μεγέθους των επιχειρήσεων. Η ιδία συμμετοχή (ιδία κεφάλαια & τραπεζικός δανεισμός) του επενδυτή, ανά υπαγόμενο είδος ενίσχυσης αναλύεται ως εξής: Για επενδύσεις επιχορήγησης / επιχορήγησης χρεολυσίου / επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, τα ιδία κεφάλαια που ορίζονται είτε ως καταβεβλημένο αρχικό κεφάλαιο (για τις υπό ίδρυση) είτε ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (για τις υφιστάμενες), θα πρέπει να αντιστοιχούν σε ελάχιστο ποσοστό 25%. Το υπολειπόμενο ποσοστό (πλην ιδίας συμμετοχής και επιχορήγησης) καλύπτεται με τραπεζικό δανεισμό. Για επενδύσεις φορολογικής απαλλαγής ή επιδότησης κόστους δημιουργούμενων θέσεων εργασίας, η ιδία συμμετοχή θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25%, και θα μπορεί να καλυφθεί είτε με ιδία κεφάλαια είτε με τραπεζικό δανεισμό. ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Τα μέγιστα ποσοστά ενισχύσεων κυμαίνονται από 15% έως 50% ανάλογα με τον νομό στον οποίον γίνεται η επένδυση και το μέγεθος της επιχείρησης. Τα ακριβή ποσοστά επιχορήγησης θα προσδιοριστούν με σχετική υπουργική απόφαση. Αναλυτικότερα, στο Παράρτημα ΙΙ αναλύονται οι γεωγραφικές ζώνες καθώς και τα μέγιστα ποσοστά των ενισχύσεων ανά Γεωγραφική Ζώνη και ανά μέγεθος επιχείρησης. nt0340 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ Σελίδα 1 από 6

2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΕΝΑΡΞΗΣ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Επιχορήγησης: Σε 3 δόσεις, το 50% της επιχορήγησης με την υλοποίηση του 50% Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται τον της επένδυσης, το 40% με την ολοκλήρωση της επένδυσης και το υπόλοιπο 10% Ιανουάριο και τον Ιούλιο κάθε έτους με έναρξη σε 3 έτη μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Δύναται να ληφθεί προκαταβολή την 1/1/2011. μέγιστου ποσοστού 25% με καταβολή ισόποσης εγγυητικής επιστολής Η έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου προσαυξημένης κατά 10%. πριν τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή χρεολυσίου: Με τη λήξη του χρόνου Κυβερνήσεως της απόφασης υπαγωγής μπορεί ολοκλήρωσης καταβάλλεται μέχρι το 50%, ενώ το υπολειπόμενο 50% να γίνει, με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή, καταβάλλεται με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης επένδυσης και έναρξη μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις παραγωγικής λειτουργίας μετά την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του αρμόδιες υπηρεσίες. Η προθεσμία μισθώματος ή του δανείου αντίστοιχα. ολοκλήρωσης της επένδυσης μπορεί να Επιδότησης κόστους δημιουργούμενων θέσεων εργασίας: Καταβάλλεται ανά παραταθεί έως και 2 έτη. εξάμηνο, όπου η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός 1 έτους από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Η κάθε πρόταση αξιολογείται και βαθμολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια Ανταγωνιστικότητας, Ποιότητας και Εξωστρέφειας (50%), Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος (30%) και Απασχόλησης, Αναδιάρθρωσης και Ισόρροπης Ανάπτυξης (20%). Αναλυτικά η εξειδίκευση των κριτηρίων παρουσιάζεται στο Παράρτημα IV. Ενισχύονται οι προτάσεις που ξεπερνούν την ελάχιστη βαθμολογία (50 με άριστα 100), και (με εξαίρεση των προτάσεων φορολογικής απαλλαγής) μέχρις εξαντλήσεως του εκάστοτε εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών: Δημήτριος Καραχάλιος, τηλ , 803, κιν , Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ , κιν , Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ , εσωτ. 107, κιν , Νίκος Τάτλης, τηλ , εσωτ. 128, κιν , Δημήτρης Δίτσικας, τηλ , εσωτ. 112, Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ , κιν , Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών: Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ , κιν , nt0340 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ Σελίδα 2 από 6

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΔ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες (Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση που θα 01 εξειδικεύει τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα. Έως την έκδοση αυτής διατηρείται η ισχύ η υπ αριθμ / , όπως τροποποιήθηκε, κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ. 2α του νόμου 3299/2004.) 02 Δασοκομία και υλοτομία 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα) 06 ΕΩΣ 09 ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (Εξαιρούνται οι τομείς της χαλυβουργίας, των συνθετικών ινών και της βιομηχανίας άνθρακα. Επίσης για 10 ΕΩΣ 33 την πρώτη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων διατηρείται η ισχύ η υπ αριθμ / , όπως τροποποιήθηκε, κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ. 2α του νόμου 3299/2004.) 35 ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Εξαιρείται ο ΚΑΔ Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα) 36 ΕΩΣ 39 ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 49 ΕΩΣ 53 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα) 55* Καταλύματα 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 61 Τηλεπικοινωνίες 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 69 ΕΩΣ 75 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης * Δεν υπάγονται στις ενισχύσεις του παρόντος Νόμου: Η ίδρυση ή η επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων, εφόσον δεν ανήκουν ή δεν αναβαθμίζονται αντίστοιχα σε κατηγορία τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων. Ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων δεν μπορεί να ενισχυθεί πριν παρέλθει οκταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας. Ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings) τουλάχιστον Γ τάξης, πριν παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας, Η ανέγερση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων ανεξάρτητα από την τάξη. nt0340 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ Σελίδα 3 από 6

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI : ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ & ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝ- ΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Καβάλα 30% 35% 40% Ξάνθη 40% 45% 50% Ροδόπη 40% 45% 50% Δράμα 40% 45% 50% Έβρος 40% 45% 50% Θεσσαλονίκης 30% 35% 40% Χαλκιδικής 30% 35% 40% Κιλκίς 30% 40% 50% Πέλλας 30% 40% 50% Ημαθίας 30% 35% 40% Πιερίας 30% 40% 50% Σερρών 30% 40% 50% Γρεβενών 30% 40% 50% Κοζάνης 30% 35% 40% Φλώρινας 30% 40% 50% Καστοριάς 30% 40% 50% Ιωάννινα 40% 45% 50% Άρτα 40% 45% 50% Πρέβεζα 40% 45% 50% Θεσπρωτία 40% 45% 50% Λάρισα 30% 35% 40% Μαγνησία 30% 35% 40% Καρδίτσα 30% 40% 50% Τρίκαλα 30% 40% 50% Φθιώτιδος 15% 25% 35% Φωκίδος 20% 30% 40% Ευβοίας 15% 25% 35% Βοιωτίας 15% 25% 35% Ευρυτανίας 20% 30% 40% Αχαΐα 30% 35% 40% Αιτ/νία 40% 45% 50% Ηλεία 40% 45% 50% Κυκλάδων 15% 25% 35% Δωδεκανήσου 15% 25% 35% Κέρκυρα 30% 40% 50% Λευκάδα 30% 40% 50% Κεφαλληνία 30% 40% 50% Ζάκυνθος 30% 40% 50% Ηράκλειο 30% 35% 40% Χανιά 30% 35% 40% Λασίθι 30% 35% 40% Ρέθυμνο 30% 35% 40% Λακωνία 30% 40% 50% Μεσσηνία 30% 40% 50% Κορινθία 30% 35% 40% Αρκαδία 30% 35% 40% Αργολίδα 30% 35% 40% Λέσβος 30% 40% 50% ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χίος 30% 40% 50% Σάμος 30% 40% 50% ΑΤΤΙΚΗΣ Αττική (πλην Κυθήρων) 15% 20% 25% * Τα νησιά τα οποία ανήκουν σε Ηπειρωτικούς νομούς και οι μεσαίες επιχειρήσεις έχουν ένα επιπλέον ποσοστό επιχορήγησης 10% επί του ποσοστού που έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις στους ίδιους νομούς. Ενώ οι μικρές επιχειρήσεις έχουν ένα επιπλέον ποσοστό 20% επί του ποσοστού που έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις. nt0340 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ Σελίδα 4 από 6

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Απασχολεί από 0 έως 10 άτομα προσωπικό. ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της, είτε ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μικρότερος από ,00 και τηρεί το κριτήριο της ανεξαρτησίας. Απασχολεί λιγότερα από 50 άτομα προσωπικό. ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της, είτε ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μικρότερος από ,00 και τηρεί το κριτήριο της ανεξαρτησίας. Απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα προσωπικό. ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της είναι μικρότερος από ,00, είτε ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μικρότερος από ,00 και τηρεί το κριτήριο της ανεξαρτησίας. Είτε απασχολεί περισσότερο από 250 άτομα προσωπικό. ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Είτε ο ετήσιος κύκλος εργασιών της είναι μεγαλύτερος από ,00, και ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μεγαλύτερος από ,00. Κριτήριο Ανεξαρτησίας: Δεν συμμετέχει σε αυτήν μια άλλη επιχείρηση, η οποία είναι μη μικρομεσαία (σύμφωνα με το ορισμό αυτής), σε ποσοστό που ξεπερνάει το 25% του μετοχικού κεφαλαίου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ α) Κριτήρια Φερεγγυότητας, η πλήρωση των οποίων είναι απαραίτητη, για να μην αποκλειστεί το επενδυτικό σχέδιο από το καθεστώς των ενισχύσεων του παρόντος νόμου, και τα οποία είναι τα εξής : i) Η φερεγγυότητα του επενδυτικού φορέα, για τη διαπίστωση της οποίας λαμβάνονται υπόψη : η ύπαρξη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, το ποινικό μητρώο, η μη ύπαρξη αποφάσεων ανάκλησης από προηγούμενους Αναπτυξιακούς Νόμους ή Κοινοτικά προγράμματα, τυχόν εγγραφές στα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από την «Τειρεσίας ΑΕ», πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση και πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση. ii) Η δυνατότητα του επενδυτικού φορέα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του στην επένδυση, όπως αυτή τεκμηριώνεται από την αξία των καταθέσεών του ή την αξία των κινητών του αξιών ή από τις τελευταίες διαθέσιμες λογιστικές του καταστάσεις. iii) Η συμφωνία της αίτησης υπαγωγής με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις λοιπές ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. β) Κριτήρια Αξιολόγησης του Αναπτυξιακού Αποτελέσματος, με βάση τα οποία κάθε επενδυτικό σχέδιο βαθμολογείται ως εξής : (i) Κριτήρια Ανταγωνιστικότητας, Ποιότητας και Εξωστρέφειας (50%) (ii) Κριτήρια Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος (30%) Κριτήρια Αξιολόγησης του Αναπτυξιακού Αποτελέσματος 1. Συμβολή της επένδυσης στην αύξηση Ποσοστό Προστιθέμενης Αξίας του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος Ύψος του Επενδυτικού Σχεδίου 2. Συμβολή στην εξωστρέφεια Εξαγωγική επίδοση της μονάδας Υποκατάσταση εισαγωγών στον κλάδο 3. Συμβολή της επένδυσης στον παραγωγικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό 4. Συμβολή της επένδυσης στη δικτύωση επιχειρήσεων 5. Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα 6. Συμμετοχή Ιδίων Κεφαλαίων στην επένδυση 1. Συμβολή της επένδυσης στην εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος Καινοτομία του φορέα Καινοτομία του επενδυτικού σχεδίου Εισαγωγή νέων προϊόντων για την εγχώρια αγορά Δαπάνες απασχόλησης ερευνητών Ποσοστιαία αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων στο σύνολο των εργαζομένων Δημιουργία ή τη συμμετοχή σε επιχειρηματικές συσπειρώσεις ή και δίκτυα (clusters) Χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρίας Χρηματοοικονομική ανάλυση επενδυτικού σχεδίου Επενδυτικές δαπάνες που κατευθύνονται για τη διαχείριση ή τη μείωση αποβλήτων Επενδυτικές δαπάνες που αφορούν στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης ή την υποκατάσταση ενέργειας με ήπιες μορφές nt0340 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ Σελίδα 5 από 6

6 (iii) Κριτήρια Απασχόλησης, Αναδιάρθρωσης και Ισόρροπης Ανάπτυξης (20%) Κριτήρια Αξιολόγησης του Αναπτυξιακού Αποτελέσματος Επενδυτικές δαπάνες που αφορούν στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης ή την υποκατάσταση ενέργειας με ήπιες μορφές Επενδυτικές δαπάνες που μειώνουν την κατανάλωση νερού Επενδυτικές δαπάνες που καταλήγουν στη χρήση καθαρών τεχνολογιών Περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις 2. Συμβολή της επένδυσης στην παραγωγή περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων και υπηρεσιών 3. Συμβολή της επένδυσης στην αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και στην αναβάθμιση υπηρεσιών Αξιοποίηση αδρανών κελυφών Αλλαγή χρήσης υφιστάμενων υποδομών Εγκατάσταση και μετεγκατάσταση σε οργανωμένους υποδοχείς 1. Απασχόληση Νέες και διατηρούμενες θέσεις απασχόλησης 2. Ισόρροπη Ανάπτυξη Εγκατάσταση σε ορεινή και μειονεκτική περιοχή ή νησί με λιγότερους από κατοίκους 3. Αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο Χρήση εγχώριων πρώτων και βοηθητικών υλών Αξιοποίηση τοπικών πόρων σε περιφερειακό επίπεδο Για να μπορεί να υπαχθεί ένα επενδυτικό σχέδιο στο καθεστώς των ενισχύσεων του παρόντος νόμου, πρέπει να πληροί τα κριτήρια φερεγγυότητας και η βαθμολογία που λαμβάνει με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του αναπτυξιακού αποτελέσματος, να υπερβαίνει το 50% της μέγιστης βαθμολογίας. Η κατανομή των διαθέσιμων πόρων θα γίνεται γνωστή κάθε εξάμηνο πριν από την υποβολή των προτάσεων. Οι προτάσεις μετά την αξιολόγησή τους θα ταξινομούνται με βάση την βαθμολογία τους και θα εγκρίνονται οι έχουσες την υψηλότερη βαθμολογία, μέχρις εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων σύμφωνα με την περιοχή και το μέγεθος της επένδυσης. Ο παρακάτω Πίνακας παρουσιάζει τα κέντρα αξιολόγησης και υποβολής των επενδυτικών προτάσεων καθώς και τα ποσοστά κατανομής των πόρων, ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης και το ύψος της επενδυτικής πρότασης. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΨΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΕΥΡΩ ΥΨΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΕΥΡΩ ΚΕΝΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΩΤΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ 48% ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Επιχειρησιακή Μονάδα ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΑΝ, με ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, έδρα τη Θεσσαλονίκη ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟ 12% ΣΤΑ ΕΡΓΑ Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ ΝΟΜΩΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ 40% ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Περιφερειών nt0340 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ Σελίδα 6 από 6

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση κεφαλαίου: Αφορά στην κάλυψη από το Δημόσιο, τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου. Επιδότηση χρηματοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 Building success together Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 Ενημερωτικό Έντυπο ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., Αλεξανδρουπόλεως 25, Αθήνα 115 27 Τηλ.: 210 747 5830-35, Fax: 210 747 5839, info@stochasis.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης Τηλ. 2311 999939, Fax: 2311 999938 info@systasi-consulting.gr www.systasi-consulting.

ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης Τηλ. 2311 999939, Fax: 2311 999938 info@systasi-consulting.gr www.systasi-consulting. Νέος Επενδυτικός Νόμος - Ν.3908/11 Είδη Ενισχύσεων o Επιχορήγηση κεφαλαίου: Αφορά στην κάλυψη από το Δημόσιο, τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου. o Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την

Διαβάστε περισσότερα

τεχνολογική ανάπτυξη, η περιφερειακή συνοχή και η επιχειρηµατικότητα και

τεχνολογική ανάπτυξη, η περιφερειακή συνοχή και η επιχειρηµατικότητα και www.acrnym.gr, inf@acrnym.gr ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» και τροποποιήσεις του ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011 Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2011 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Παρουσίαση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου Παρουσίαση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου... Μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις - Απρίλιος 2013. WIND WATER SOLAR BIOMASS Βασικά Σημεία του νέου Νόμου. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος αποσκοπεί στη δημιουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI OIKONOMIKΩN ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 261 / ΤΕΥΧΟΣ Α / 23-12-2004 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. ΝΟΜΟΣ 3470/2006, άρθρο 25 (Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Επενδυτικού Νόμου

Συνοπτική Παρουσίαση Επενδυτικού Νόμου Ι. ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ α) Επιχορήγηση Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου που ορίζεται ως ποσοστό αυτών. β) Επιδότηση χρηματοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ) Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 ψηφίστηκε με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην ελληνική επικράτεια, παρέχοντας κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Υπαγωγή Επενδυτικών Σχεδίων «Παροχής Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (Logistics) στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 ------------------------------------------------------------------- Προϋποθέσεις και περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3299/2004 (ΦΕΚ 261 / τ. Α / 23-12-2004)

ΝΟΜΟΣ 3299/2004 (ΦΕΚ 261 / τ. Α / 23-12-2004) ΝΟΜΟΣ 3299/2004 (ΦΕΚ 261 / τ. Α / 23-12-2004) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. ΝΟΜΟΣ 3470/2006, άρθρο 25 (Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α /28-6-2006) 2. ΝΟΜΟΣ 3522/2006, άρθρο 37 (Φ.Ε.Κ. 276/τ.Α /22-12-2006) ΚΙΝΗΤΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπόνηση μελέτης για ένταξη μιας μικρής επιχείρησης του τομέα μεταποίησης ή τουρισμού στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04».

«Εκπόνηση μελέτης για ένταξη μιας μικρής επιχείρησης του τομέα μεταποίησης ή τουρισμού στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04». Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή: Σ.Δ.Ο Τμήμα: Λογιστικής Ακαδ.Έτος: 2008-09 Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας: «Εκπόνηση μελέτης για ένταξη μιας μικρής επιχείρησης του τομέα μεταποίησης ή τουρισμού στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση.

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3299 (ΦΕΚ Α 261/23.12.2004) Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. Ευθείες ιατάξεις: *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.15 άρθρου 20 Ν.4146/2013,ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/04 Υπαγόµενα Επενδυτικά Σχέδια στον Πρωτογενή τοµέα Η ενίσχυση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο: Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004. (οπως ισχύει σήμερα)

Άρθρο: Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004. (οπως ισχύει σήμερα) Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 (οπως ισχύει σήμερα) Από Τακόπουλο Αθανάσιο και Μαρκάκη Εμμανουήλ, Οικονομολόγων Εξωτερικών συνεργατών της Specisoft Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παρουσίαση από το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας για τα προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ), του Επενδυτικού Νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόµος ΝΟΜΟΣ 3299/2004 ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 261 / ΤΕΥΧΟΣ Α / 23-12-2004

Αναπτυξιακός Νόµος ΝΟΜΟΣ 3299/2004 ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 261 / ΤΕΥΧΟΣ Α / 23-12-2004 Αναπτυξιακός Νόµος ΝΟΜΟΣ 3299/2004 ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 261 / ΤΕΥΧΟΣ Α / 23-12-2004 ΚΙΝΗΤΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Για τον νέο αναπτυξιακό νόµο 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΔΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ας δείξουμε το δρόμο σε όλους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ας δείξουμε το δρόμο σε όλους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ας δείξουμε το δρόμο σε όλους Εφόσον οι Ευρωπαίοι «φίλοι μας» δε μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και απλά συνεχίζουν να προσβάλλουν την Εθνική μας αξιοπρέπεια, χωρίς ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MBA EXECUTIVE

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MBA EXECUTIVE ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MBA EXECUTIVE ΘΕΜΑ : Η εφαρμογή των επενδυτικών κινήτρων του Ν.3299/04 στην μεταποιητική δραστηριότητα.εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΗΝΑ, 2004 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ ΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ, ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ, ΤΗΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΜΑΖΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009- ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009- ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009- ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Διαβάστε περισσότερα