«ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.» (Α.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β94/2338) Μεσογείων Χολαργός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.» (Α.Μ.Α.Ε. 30776/01ΑΤ/Β94/2338) Μεσογείων 264 - Χολαργός"

Transcript

1 «ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.» (Α.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β94/2338) Μεσογείων Χολαργός ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2004 (βάσει των διατάξεων του κωδικού υπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και περίληψή τους Απάντηση 1: Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας (α) Άρθρο 42α - Παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της Παρ. 2 άρθρου αυτού. (β) Άρθρο 42β - Παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του ισολογισµού και του λογαριασµού "αποτελέσµατα χρήσεως". εν έγινε εν έγινε (γ) Άρθρο 42β - Παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση (δ) Άρθρο 42β - Παρ. 3: Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. (ε) Άρθρο 42β - Παρ. 4: Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. εν έγιναν (στ) Άρθρο 42β - Παρ. 5: Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως. εν έγιναν 1

2 2: Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων (α) Άρθρο 43α - Παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων, καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους. (1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το Νόµο αποσβέσεις. Οι διενεργηθείσες αποσβέσεις της χρήσεως έγιναν µε τους νέους κατώτερους συντελεστές του Π. /τος 299/2003 εν συνέτρεξε Περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως. (2) Οι συµµετοχές και τα χρεόγραφα της Α.Ε. αφορούν: - 60 µετοχές της εταιρείας «ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Ι ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» οι οποίες αποτιµήθηκαν στη τιµή κτήσεως, ήτοι 600,00.Η εσωτερική λογιστική αξία της συµµετοχής µε βάση τον τελευταίο συντεταγµένο Ισολογισµό της 31/12/2004, που έχει ελεγχθεί από ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, είναι µικρότερη κατά 157, µετοχές της εταιρείας «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥ ΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» οι οποίες αποτιµήθηκαν στην τιµή κτήσεως, ήτοι73.600,00. Η εσωτερική λογιστική αξία της συµµετοχής µε βάση τον τελευταίο συντεταγµένο Ισολογισµό της 31/12/2004, που έχει ελεγχθεί από ορκωτό Εκλεκτή- Λογιστή είναι µικρότερη κατά 1.101, µετοχές της εταιρείας «ΙΑΣΩ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» οι οποίες αποτιµήθηκαν στην τιµή κτήση τους ήτοι 3.000,00 και 72 µετοχές της εταιρείας «ΙΑΣΩ SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» οι οποίες αποτιµήθηκαν στην τιµή κτήσης τους ήτοι 1.800,00. Η εσωτερική λογιστική αξία της συµµετοχής µε βάση τον τελευταίο συντεταγµένο Ισολογισµό της 31/12/2004, που έχει ελεγχθεί από ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή είναι µεγαλύτερη κατά 99,00 και µικρότερη 3.502,808 αντίστοιχα. (3) Συµµετοχές σε λοιπές πλην ΑΕ επιχειρήσεις δεν υπάρχουν. (4) Τίτλοι µε χαρακτήρα προθεσµιακής κατάθεσης δεν υπάρχουν. (5) Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα αποτιµήθηκαν στην κατ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τιµής αγοράς τους. (6) Από ιδιοπαραγωγή προερχόµενα αποθέµατα δεν υπάρχουν. (7) Υπολείµµατα και υποπροϊόντα δεν υπάρχουν. (8) Η µέση τιµή της κτήσεως όλων των αποθεµάτων προσδιορίσθηκε µε την µέθοδο του ετήσιου µέσου σταθµικού όρου. (β) Άρθρο 43α - Παρ. 1-α: Βάσεις µετατροπής σε δραχµές περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών. απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα (γ) Άρθρο 43 Παρ. 2: Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως. εν έγινε (δ) Άρθρο 43 παρ. 7β: Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών. εν έγινε (ε) Άρθρο 43 Παρ. 7γ: Παράθεση της διαφοράς µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους εφόσον είναι αξιόλογη. εν υπάρχει διαφορά 2

3 (στ) Άρθρο 43 Παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενοµένης µέσα στη χρήση µε βάση ειδικό νόµο αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού «ιαφορές αναπροσαρµογής». Με Βάση τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 27 του Ν.2065/1992 και την υπ αριθ /11407/β0012/ΠΟΛ1227/ εγκύκλιο Υπουργείο Οικονοµικών έγινε στη χρήση 2004 αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων εξαιτίας της οποίας αυξήθηκε η αξία κτήσεως τους κατά ,16 και µε την ισόποση διαφορά αναπροσαρµογής των παγίων συµψηφίστηκαν ζηµίες προηγουµένων χρήσεων. 3: Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως (α) Άρθρο 42ε Παρ. 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). Οι µεταβολές των Παγίων στοιχείων παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 3

4 3. Πάγιο Ενεργητικό και Έξοδα εγκαταστάσεως Αξία Κτηθέντων Προσθήκες Μειώσεις Σύνολο Aποσβέσεις µέχρι 31/12/2004 Aποσβέσεις Συνολικές Aναπόσβεστη ΠΕΡΙΓΑΦΗ µέχρι 31/12/2003 στο 2004 στο 2004 Αξίας κτήσης µέχρι 31/12/2004 Mέχρι 31/12/04 Μειώσεις Υπόλοιπο Έτους 2003 Aποσβέσεις µέχρι 31/12/2004 αξία ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤ.ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ , , , , , , ,16 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,46 0, , , , , , , , , , , , , , , ,57 0, , , ,49 709, , , , , , , , , , , , , ,08 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AΣΩMATEΣ AKINHT/ΣEIΣ & EΞO A ΠOΛΥΕΤΟΥΣ AΠOΣBΕΣΗΣ , ,11 0, , , , , , ,01 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ , , , , , , , , , ,71 4

5 (β) Άρθρο 43 - Παρ. 5-δ : Ανάλυση προσθέτων αποσβέσεων. (γ) Άρθρο 43 - Παρ. 5-ε : Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. (δ) Άρθρο 43 - Παρ. 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεων (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση. εν έγιναν εν σχηµατίσθηκαν Τα έξοδα εγκ/σεως της χρήσεως ποσού Euro ,32 αναλύονται ως εξής: Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφ.: 4.273, Ανάπτυξη Πληροφοριακού συστήµατος BULL & SAP: , Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως: ,10 Σύνολο ,32 (ε) Άρθρο 43 - Παρ. 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και /ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων. (στ) Άρθρο 43 - Παρ. 4 Εδαφ. α και β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων " έξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)". τέτοια κονδύλια Τα έξοδα ερευνών και αναπτύξεως ποσού ,79 αναλύονται ως εξής: Έξοδα λοιπών ερευνών: ,79 και αφορούν συµµετοχή σε έρευνα για την ανεπάρκεια της καρδιακής βαλβίδας. 4. Συµµετοχές (α) Άρθρο 43 α Παρ. 1-β: Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%. (β) Άρθρο 43 α Παρ. 1-ιε: Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. Συντάσσονται από την µητρική εταιρεία ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε., 5. Αποθέµατα (α) Άρθρο 43 α Παρ. 1-ια: Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43 για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. (β) Άρθρο 43 Παρ. 1-ι: ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. εν έγινε παρέκκλιση 6. Μετοχικό κεφάλαιο (α) Άρθρο 43 α Παρ. 1-δ: Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο. Κοινές ονοµαστικές µετοχές Αριθµ. Ονοµ. αξία Συνολ. Αξία , ,00 5

6 χρήση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. αυξήθηκε µε µετρητά κατά ,00 µε αντίστοιχη έκδοση εκατόν τριάντα ένα εκατόν πενήντα ( ) νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1,06 κάθε µίας.(φ.ε.κ τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε 12988/ ,160/ ) (γ) Άρθρο 43 α Παρ. 1-ε & 42 ε Παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ αυτούς δικαιώµατα. (δ) Άρθρο 43 α παρ. 1 ιστ: Απόκτηση ιδίων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση. εν αποκτήθηκαν 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις (α) Άρθρο 42ε - Παρ εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασµού "Λοιπές προβλέψεις" αν το ποσόν του είναι σηµαντικό. Σύµφωνα µε το άρθρο 43α παρ. 1-ιζ παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισµού των προβλέψεων αποζηµιώσεως του προσωπικού. (β) Άρθρο 43α - Παρ. 1-ζ: Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κλπ που δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 1. Ποσό 550,38 που αφορά προυπολογισµένες αγορές αναλωσίµων. 2. εν σχηµατίσθηκε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Εάν σχηµατιζόταν µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 42επαρ.14 του Ν 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των 1.282,000,00 περίπου, από το οποίο ,00 περίπου, αφορούν την κλειόµενη χρήση. (γ) Άρθρο 43α - Παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειοµένης και των προηγουµένων χρήσεων, εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. (δ) Άρθρο 43α - Παρ. 1-στ: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. (ε) Άρθρο 43α - Παρ. 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. 8. Μεταβατικοί λογαριασµοί 6

7 δουλευµένα". Ασφάλιστρα ,55 Προπληρ.έξοδα κινητής τηλεφωνίας 314,04 Προπληρ.έξοδα ΟΤΕ HELLASCOM 50,83 ιάφοροι φόροι:τέλη κυκλοφορίας 205,00 Συνδροµές 592,00 Σύνολο: ,75 ΕΣΟ Α ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ Ασφαλιστικά Ταµεία -Μπαρτζιώτα Ευαγγελία - ΗΜΟΣΙΟ : 325,21 - Ο.Α.Ε ,20 Σύνολο: 4.823,41 9. Λογαριασµοί Τάξεως 2ε - Παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόµενης παρ. 10. Σύνολο: ,16 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΕΩΣ ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ Αµοιβές χρήσεως πληρωτέες ,85 Έξοδα χρήσεως πληρωτέα 6.711,95 Σύνολο: ,80 Χρεωστικοί λογ/σµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών: Ποσόν ,90.Αφορά ληφθείσες εγγυήσεις προκαταβολών και καλής εκτέλεσης όρων συµβάσεων που αφορούν αγορές παγίου εξοπλισµού καθώς επίσης και εγγυήσεις εργολαβικών συµβολαίων. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία: 1.563,26 ιάφοροι λογαριασµοί πληροφοριών ,73 7

8 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.Ε. ΠΟΣΟΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΤΑΓΗ 1 ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗ ,72 ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ 2 PHILLIPS 07/11/ ,00ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗ 3 PHILLIPS 07/11/ ,00ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ 4 ΚΟΥΡΝΙΑΣ- DENTICA 14/02/ / ,50ΚΑΛ.ΛΕΙΤ.3% ΕΘΝΙΚΗ 5 G.E.MEDICAL SYSTEMES 13/03/ / 157/ ,40ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ALPHA BANK 6 G.E.MEDICAL SYSTEMES 13/03/ / 156/ ,20ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ALPHA BANK 7 COMEQ ΕΛΛΑΣ 22/05/2002 GUR ,00ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 8 MEDIC PLAN Ι.ΜΑΜΟΥΣΗΣ 31/05/ ,00ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ PROBANK ΤΖΑΝΙ ΑΚΗΣ 9 INTERMEDICA 04/07/ /6961/ ,003% ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 10 SOLUTIONS 23/07/ / ,83ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ERGASIAS ΒΙΟΤΕΚΝΙΚΑ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 11 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚH 25/07/ ,003% ΠΕΙΡΑΙΩΣ 12 ΓΕΚ 12/09/ ,00ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΣΠΙΣ BANK ΚΟΥΤΟΥ ΗΣ 13 ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ 17/10/ ,00ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ERGASIAS 14 ΤΕΡΝΑ ΑΕ 22/11/ /1126/ ,00ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 15 DIDECO SPA 25/11/ / ,623% EMILIA ROMAGNA 16 ΣΗΜΕΝΣ 19/12/ / ,002%ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 17 ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ 20/12/ /Α1114/ ,003% ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡ. ALPHA BANK Ι.ΜΑΜΟΥΣΗΣ & 18 ΣΙΑ (ΚΛΙΝΕΣ) 24/12/ ,703%ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. PROBANK 19 MEDIZINE TECHNIK 24/12/ ,623%ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. PROBANK 20 SOLUTIONS 13/01/ / ,873% KΑΛΗΣ ΛΕΙΤ. ERGASIAS 21 ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ 13/01/ ,753% ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡ. PROBANK GENERAL 22 ELECTRIC 21/01/ / 275/ ,003% ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡ. ALPHA BANK 23 ΦΙΛΙΠΣ ( ΓΙΑ ΤΗΝ PHILLIPS MEDIZIN) 07/02/ /A1660/ ,002% ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡ. ALPHA BANK Ι.ΜΑΜΟΥΣΗΣ & 24 ΣΙΑ Ε.Ε. 19/03/ ,673% KΑΛΗΣ ΛΕΙΤ. PROBANK 25 FILMCO ΕΠΕ 15/05/ /A46/ ,383% ALPHA BANK 26 ΤΕΡΝΑ ΑΕ 23/05/ ,00ΠΡΟΚΑΤΑΒ. Γ ΦΑΣΗ ΑΣΠΙΣ BANK 27 ΤΕΡΝΑ ΑΕ 23/05/ ,00ΚΑΛ.ΕΚΤΕΛ.Γ ΦΑΣΗ ΑΣΠΙΣ BANK 28 ΤΕΡΝΑ ΑΕ 23/05/ ,00ΚΑΛΗΣ ΕΚΤ.Β ΦΑΣΗ ΑΣΠΙΣ BANK SOLUTIONS \ΓΙΑ ΣΥΜΒ.21/6/02 ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΑ 28/05/ ,54 SOLUTIONS \ΓΙΑ ΣΥΜΒ.21/6/02 ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΑ 28/05/ ,51 SOLUTIONS \ΓΙΑ ΣΥΜΒ.21/6/02 3% 3% 3% ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΑ 28/05/ ,28 SOLUTIONS \ΓΙΑ ΣΥΜΒ.21/6/02 ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΑ 06/06/ / ,96 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 3% ERGASIAS ERGASIAS ERGASIAS ERGASIAS 8

9 33 Ι.ΜΑΜΟΥΣΗΣ& ΣΙΑ Ε.Ε. 9/7/ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤ.3% 34 ΤΕΡΝΑ ΑΕ 06/10/ ,65 ΛΟΓΑΡ. 35 ΤΕΡΝΑ ΑΕ 12/11/ ,80 ΛΟΓΑΡ. 36 ΤΕΡΝΑ ΑΕ 10/12/ ,55 ΛΟΓΑΡ. 37 ΤΕΡΝΑ ΑΕ 12/01/ ,30 ΛΟΓΑΡ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 38 QUALCO 19/01/ ,00 ΕΓΓΥΗΤ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ 39 ΤΕΡΝΑ ΑΕ 09/02/ ,00 ΛΟΓΑΡ. 40 ΤΕΡΝΑ ΑΕ 06/04/ / ,50 ΛΟΓΑΡ. 41 ΤΕΡΝΑ ΑΕ 04/03/ ,15 ΛΟΓΑΡ. ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 42 TRITON ACT 14/04/ / ,67 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 43 ΜΑΜΟΥΣΗΣ Ι. 14/04/ ,00 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 44 ΜΑΜΟΥΣΗΣ Ι. 19/05/ ,00 ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 ΤΕΡΝΑ ΑΕ 27/05/ / ,20 ΛΟΓΑΡ. 46 ΤΕΡΝΑ ΑΕ 17/06/ / ,20 ΛΟΓΑΡ. 47 ΤΕΡΝΑ ΑΕ 04/08/2004 Ε.Ε.151\ ,00 ΛΟΓΑΡ. 48 ΜΑΜΟΥΣΗΣ Ι. 05/08/ ,043% ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΗΣ 49 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ 05/08/2004 Ε.Ε.182/ ,00 ΣΥΜΒΑΣΗΣ 50 ΠΡΟΣ ΕΛΑΝΕΤ 28/07/2004 E.E.ΥΠΕΡ ΙΑΣΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 8.370,00 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 51 ΠΡΟΣ ΕΠΑ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) 19/11/2004 E.E.ΥΠΕΡ ΙΑΣΩ ,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΥΝΟΛΑ ,90 9

10 . Άρθρο 42ε - Παρ. 9: Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. 11. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (α) Άρθρο 43α - Παρ. 1-ιγ: Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. Στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και για την ιδιότητά τους αυτή δεν καταβλήθηκαν αµοιβές. Αµοιβές διευθυντών: EURO ,89 (β) Άρθρο 43α - Παρ. 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. (γ) Άρθρο 43α - Παρ. 1-ιδ: οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών συµβουλίων και διαχειριστές). 12. Αποτελέσµατα χρήσεως (α) Άρθρο 43 Παρ. 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε 15 εδαφ. α ). Εµπορικής δραστηριότητας εσωτερικού (νοσήλια και εξετάσεις) : ,23 (β) Άρθρο 43α - Παρ. 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού µε το συνολικό κόστος τους. ιευκρινίζεται ότι στο " ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµειβόµενο προσωπικό και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο. (1) Μέσος όρος προσωπικού: άτοµα 505 (2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: Υπαλληλικό προσωπικό: 505 (3) Αµοιβές καιέξοδα προσωπικού: ,62 Παρεπόµενες Αµοιβές ,37 Κοιν.επιβ/νσεις: ,06 Αποζ.Προσωπ ,29 ΣΥΝΟΛΟ: ,34 (γ) Άρθρο 42ε Παρ. 15-β:Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργάνων εξόδων και εσόδων (δηλαδή λογαριασµών "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και "έκτακτα και ανόργανα έσοδα"). Αν τα ποσά των λογαριασµών "έκτακτες ζηµίες" και "έκτακτα κέρδη" είναι σηµαντικά, κατ εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α 1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (µε βάση τους λογαριασµούς και του Γεν. Λογ. Σχεδίου). 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα: Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις: 32,05 Συναλλαγµατικές διαφορές: 1.470,08 Λοιπά έκτακτα έξοδα: 400, ,56 2.Έκτακτα&ανόργανα έσοδα ( ιάφορα) ,76 3.Έκτακτες ζηµιές (από εκποίηση µηχανηµάτων τεχ.) 0,02 (από εκποίηση µεταφορικών µέσων) 893,85 (από εκποίηση επίπλων&λοιπό εξ.) 78,62 Σύνολο: 972,49 4.Έκτακτα κέρδη (από εκποίηση µηχανηµάτων) 6.068,94 (από εκποίηση επίπλων) 236,53 (έκτακτα κέρδη) 1, ,79 10

11 προηγουµένων χρήσεων", "Έσοδα από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων" και "Έξοδα προηγουµένων χρήσεων". -( ιάφορα έσοδα) 3.724,03 2.Έξοδα προηγ. χρήσεως: -Φορολογικά πρόστιµα & προς. 579,49 -Λοιπά έξοδα προηγ.χρήσεων ,88 -Περικοπές , , Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας Αρθρο 43α παρ. 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων και εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας. 1. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι την χρήση Η Τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας έγινε την 31/12/2004 σύµφωνα µε τον Ν. 2065/92 και των Π.Ο.Λ 1142/ , 1127/ και 1008/ Υφίστανται αγωγές τρίτων κατά της εταιρείας για αποζηµιώσεις συνολικού ποσού ,00 περίπου, οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεµοδικία. Χολαργός, 26 Απριλίου 2005 Ο Πρόεδρος Ο /νων Σύµβουλος Ο Οικονοµικός ιευθυντής Καρακαλπάκης Λεωνίδας Τσιουµπλέκος Μιλτιάδης Βασίλειος Ε. Αναστασάκης Β Σ ΑΑ Η ιευθύντρια Λογιστηρίου Βασιλική Νικολάου Ν ΒΕΒΑΙΩΣΗ Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτηµα που αποτελείται από 11 σελίδες είναι αυτό που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 3 Μαΐου Αθήνα, 3 Μαΐου 2005 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΓΡ.ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ ΑΜ ΣΟΕΛ Σ.Ο.Λ α.ε.ο.ε 11

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1-

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και Περίληψη της: Ενδεικτική Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε Α Ρ. Μ Α Ε 2 8 1 1 / 0 1 / Β / 8 6 / 2 8 1 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΙΑΝΟΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΜΑΕ 9150/04/Β/86/132Μ (βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ESTATE DEVELOPMENT A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 643/01/B/86/37(01) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ESTATE DEVELOPMENT A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 643/01/B/86/37(01) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ESTATE DEVELOPMENT A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 643/01/B/86/37(01) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1. - 31.12.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513

Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513 Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

εν έγινε εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 Της εταιρείας ENA A.E. EΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

AGROLOGY ABEE. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

AGROLOGY ABEE. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 AGROLOGY ΠAΠAOIKONOMOY ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜHΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε τον διακριτικό τίτλο AGROLOGY ABEE ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16308/62/Β/87/192 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 057431104000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014) Διάταξη και περίληψή της Ενδεικτική Απάντηση Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων των κωδικοπ. Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 όπως ισχύουν) Διάταξη και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102 Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2012 ΤΗΣ «.«ΑΥΡΑ ΑΞΤΕΕ...» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «Α.ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Α.Ε.» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.

Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «Α.ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Α.Ε.» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «Α.ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Α.Ε.» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Τ Σ Α Γ Κ Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ - Φ Ω Τ Η Σ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Α Λ Λ Υ Ν Τ Ι Κ Ω Ν Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Ω Ν Ψ Ι Λ Ι Κ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ω Ν Ε Ι Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ι Α Κ Ω Ν Σ Υ Σ

Διαβάστε περισσότερα