Αγαπθτζσ φίλεσ, αγαπθτοί φίλοι,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγαπθτζσ φίλεσ, αγαπθτοί φίλοι,"

Transcript

1 Ετιςια Ζκκεςθ 2010

2

3 Αγαπθτζσ φίλεσ, αγαπθτοί φίλοι, Σθ χρονιά που διανφουμε κλείνει ο κφκλοσ τθσ ςτρατθγικισ μασ , μιασ ςτρατθγικισ που είχε ωσ οδθγό τθ δζςμευςι μασ απζναντι ςτουσ πιο φτωχοφσ και περικωριοποιθμζνουσ ανκρϊπουσ του πλανιτθ. Κοιτάηοντασ πίςω τθν πενταετία, νιϊκουμε υπεριφανοι για μια ςειρά από επιτεφγματα που πραγματοποιικθκαν χάρθ ςτθ δικι ςασ ςτακερι υποςτιριξθ και ςυμμετοχι. Θ οικογζνεια των Αναδόχων μασ αυξικθκε κατά , αρικμϊντασ ςιμερα πάνω από ενεργά μζλθ. Θ γζφυρα αλλθλεγγφθσ που ζχετε χτίςει με τισ 56 κοινότθτεσ ςε 18 χϊρεσ ζχει βοθκιςει και ςυνεχίηει να βοθκά χιλιάδεσ οικογζνειεσ να πάρουν τθ ηωι τουσ ςτα χζρια τουσ και να βγουν από το φαφλο κφκλο τθσ φτϊχειασ και τθσ αδικίασ. Ωσ το τζλοσ του 2010, πάνω από 30 εκατομμφρια ευρϊ είχαν ςυγκεντρωκεί και επενδυκεί ςε αναπτυξιακά προγράμματα τόςο ςτισ κοινότθτεσ που υποςτθρίηετε οι Ζλλθνεσ Ανάδοχοι όςο και ςε άλλα ςθμεία του αναπτυςςόμενου κόςμου όπου δραςτθριοποιείται θ ActionAid. Παράλλθλα, τα τελευταία χρόνια, δϊςαμε ζμφαςθ ςτθν κινθτοποίθςθ των νζων και ςτθ δθμιουργία μιασ ομάδασ ανκρϊπων που κα υποςτθρίηουν τισ εκςτρατείεσ μασ για τθν αντιμετϊπιςθ των βαςικϊν αιτιϊν τθσ φτϊχειασ με αποκορφφωμα τθν εκςτρατεία «1GOAL - Εκπαίδευςθ για Όλουσ» τθν οποία υποςτιριξαν πολίτεσ. Σζλοσ, κφρια προτεραιότθτά μασ παρζμεινε θ εκπαίδευςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των παιδιϊν που οδιγθςε ςτθ δθμιουργία ενόσ πρότυπου εκπαιδευτικοφ κζντρου που κακθμερινά φιλοξενεί ςχολικζσ τάξεισ ταξιδεφοντάσ τεσ ςε διάφορεσ γωνιζσ του πλανιτθ. Όλα αυτά και πολλά περιςςότερα που κα διαβάςετε ςτον ετιςιο απολογιςμό, μασ δίνουν τθ δφναμθ να ςχεδιάηουμε τθ νζα μασ εξαετι ςτρατθγικι με αιςιοδοξία και τθν πεποίκθςθ ότι ζνασ άλλοσ κόςμοσ είναι εφικτόσ και ςτθν οποία επικυμοφμε όλοι εςείσ να παίξετε και πάλι πρωταγωνιςτικό ρόλο. Φιλικά, Γεράςιμοσ Κουβαράσ Γενικόσ Διευκυντισ ActionAid Ελλάσ

4

5 Μαζί βάλαμε GOAL για την Εκπαίδευση για Όλους! Τν 2010 πξαγκαηνπνηήζακε ζηελ Ειιάδα ηελ παγθόζκηα εθζηξαηεία 1GOAL Εκπαίδεσζη για Όλοσς κε αθνξκή ην Παγθόζκην Πξωηάζιεκα Πνδνζθαίξνπ ζηε Νόηηα Αθξηθή. Υπό ηελ αηγίδα ηεο UNESCO θαη κε ηελ πνιύηηκε ππνζηήξημε ηεο Ειιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο θαη ηεο Super League, ην 1GOAL απνηέιεζε ηελ πην επηηπρεκέλε εθζηξαηεία πνπ έρνπκε πξαγκαηνπνηήζεη πνηέ ζηελ Ειιάδα. Σπλνιηθά, άλζξωπνη θηλεηνπνηήζεθαλ ζε νιόθιεξε ηε ρώξα: θίιαζινη, καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί, θνηηεηέο, εξγαδόκελνη, όινη έλωζαλ ηε θωλή ηνπο κε επηθαλείο πξνζωπηθόηεηεο ηνπ ειιεληθνύ θαη δηεζλνύο πνδνζθαίξνπ θαη ηνπ θαιιηηερληθνύ θαη πνιηηηθνύ ζηεξεώκαηνο. Μαζί με περιζζόηεροσς από 18 εκαηομμύρια πολίηες ζε όλο ηον κόζμο, ζηηήζαμε από ηοσς ηγέηες να ηηρήζοσν ηις σποζτέζεις ηοσς και να ζηείλοσν όλα ηα παιδιά ηοσ κόζμοσ ζηο ζτολείο μέτρι ηο Οη 11 δξάζεηο καο ζε πνδνζθαηξηθά γήπεδα, παλεπηζηήκηα, κνπζηθά θεζηηβάι, θηλεκαηνγξάθνπο θαη ζρνιεία είραλ ηεξάζηηα ζπκκεηνρή θαη θαιύθζεθαλ ηδηαίηεξα από ηα κέζα ελεκέξωζεο (κε πεξηζζόηεξεο από 500 αλαθνξέο θαη αθηεξώκαηα), ελώ εληππωζηαθή ήηαλ ε αληαπόθξηζε θαη ζην δηαδίθηπν. Η εθζηξαηεία έιαβε επίζεκε ππνζηήξημε από ηνλ Έιιελα Πξωζππνπξγό θαη ηελ Υπνπξγό Παηδείαο. Σηελ παξάδνζε ηωλ ππνγξαθώλ ηνλ πεξαζκέλν Σεπηέκβξην, θαηαθέξακε κε ηε δηθή ζαο θωλή λα απνζπάζνπκε ηελ ππόζρεζε από ηνλ Υθππνπξγό Εμωηεξηθώλ όηη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνύ ζα γίλεη πξνηεξαηόηεηα ζηελ λέα ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλαπηπμηαθή βνήζεηα ηεο ρώξαο καο. Σε δηεζλέο επίπεδν, ε εθζηξαηεία 1GOAL βνήζεζε ην παγθόζκην θίλεκα γηα ηελ εθπαίδεπζε (Global Campaign for Education) λα δεηήζεη θαη λα πεηύρεη εληέιεη ηελ αύμεζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο εθπαίδεπζεο από πινύζηα θξάηε θαη δηαθξαηηθνύο θνξείο θαηά 4 δηζεθαηνκκύξηα επξώ. Τν πνζό απηό ζεκαίλεη όηη ζρεδόλ 4 εκαηομμύρια περιζζόηερα παιδιά θα καηαθέροσν να πάνε ζηο ζτολείο ηα αμέζως επόμενα τρόνια!

6

7

8 Ρρόγραμμα Αναδοχισ Ραιδιοφ Σο Ρρόγραμμα Αναδοχισ παραμζνει θ βαςικι πθγι πόρων τθσ ActionAid Ελλάσ. Σο 2010 ακόμα περιςςότεροι ςυμπολίτεσ μασ ζγιναν Ανάδοχοι ανεβάηοντασ το ςυνολικό αρικμό των υποςτθρικτϊν του Προγράμματοσ ςε υνολικά, ευρϊ χρθματοδότθςαν απευκείασ τα ζργα ςτισ χϊρεσ που υποςτθρίηουμε. Από τισ αρχζσ του 2010 προςκζςαμε ακόμα 9 κοινότθτεσ και 2 χϊρεσ (Ηάμπια και ενεγάλθ) ςτο πρόγραμμα. υνολικά οι Ζλλθνεσ Ανάδοχοι ςτθρίηουν ςιμερα 18 χϊρεσ και 56 κοινότθτεσ. Μετά από 10 χρόνια παρουςίασ αποςυρόμαςτε ςταδιακά από 4 κοινότθτεσ ςτθν Ινδία και το Μπαγκλαντζσ αφινοντασ με τθ δικι ςασ χρθματοδότθςθ ζνα αξιόλογο αναπτυξιακό ζργο που κα ςυνεχίηουν να διαχειρίηονται οι κάτοικοι. Ακολουκοφν παραδείγματα από οριςμζνεσ κοινότθτεσ ςε όλεσ τισ χϊρεσ που ςτθρίηουν οι Ζλλθνεσ Ανάδοχοι και τα οποία καταγράψαμε τα τελευταία δφο χρόνια. Σα παραδείγματα αυτά είναι ενδεικτικά τθσ αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ τθσ απόλυτθσ φτϊχειασ, μζςα από τθν ενδυνάμωςθ των κατοίκων για τθν επίτευξθ μακροπρόκεςμων και βιϊςιμων λφςεων.

9

10 Γκάνα Μπολγκατάνγκα, Γκα, Κατηζμπι Κατάςταςθ Σα φτωχά εδάφθ, θ ανεπάρκεια νεροφ, θ καταςτροφι τθσ γθσ από τισ εντατικζσ καλλιζργειεσ και το υψθλό κόςτοσ των λιπαςμάτων δυςχεραίνουν ακόμα περιςςότερο τθν επιβίωςθ των αγροτικϊν οικογενειϊν. Σθν ίδια ςτιγμι, οι πάμφτωχοι αγρότεσ δεν ζχουν εναλλακτικι κακϊσ δεν κατζχουν γνϊςεισ και άλλου είδουσ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ. Τι πετφχαμε 152 αγρότεσ, εκ των οποίων 124 γυναίκεσ, παρακολοφκθςαν ςεμινάρια εκτροφισ ηϊων και ζλαβαν από 3 ηϊα για να ξεκινιςουν τθ δικι τουσ κτθνιατρικι μονάδα. 470 γυναίκεσ εκπαιδεφτθκαν ςτθν παραγωγι ψωμιοφ και παραδοςιακϊν γλυκϊν. Ζπειτα ζλαβαν τον απαραίτθτο εξοπλιςμό και τα πρϊτα υλικά για να δθμιουργιςουν μικρζσ επιχειριςεισ και να πωλοφν να προϊόντα τουσ ςτθν αγορά. ε 30 ομάδεσ γυναικϊν διανείμαμε ειδικά μθχανιματα επεξεργαςίασ καρπϊν για τθν εξαγωγι βουτφρου. Με τθ χριςθ τουσ οι γυναίκεσ καταφζρνουν να παράγουν 200 κιλά βοφτυρο τθν εβδομάδα (αντί των 70) και να ενιςχφςουν ςθμαντικά το ειςόδθμά τουσ. Ανκεκτικοί ςπόροι μοιράςτθκαν ςε 220 αγρότεσ αγρότεσ παρακολοφκθςαν ςεμινάρια για τθν παραγωγι φυςικοφ λιπάςματοσ και τθ διαχείριςθ νεροφ, που οργανϊςαμε μαηί με το Τπουργείο Γεωργίασ, και ζλαβαν αγροτικά εργαλεία. Θ παραγωγι τουσ ςχεδόν διπλαςιάςκθκε. Ακόμα 200 αγρότεσ εκπαιδεφτθκαν ςε μεκόδουσ πολλαπλαςιαςμοφ ριηϊν για μεταφφτευςθ.

11 Λεςόκο Κουμπελοφ Κατάςταςθ Σο Λεςόκο κατζχει τθν 3 θ κζςθ ςτον κόςμο με το μεγαλφτερο πλθκυςμό παςχόντων του ιοφ του AIDS. τθν αγροτικι κοινότθτα Κουμπελοφ ο ρυκμόσ εξάπλωςθσ τθσ επιδθμίασ φτάνει το 38%. Εξαιτίασ των προκαταλιψεων οι πάςχοντεσ αντιμετωπίηουν κακθμερινά τον αποκλειςμό από κάκε εργαςία αδυνατϊντασ να εξαςφαλίςουν τα προσ το ηθν. Ο φόβοσ του ςτιγματιςμοφ αποτρζπει τουσ κατοίκουσ να κάνουν τισ απαραίτθτεσ ιατρικζσ εξετάςεισ κι ζτςι ηουν μζςα ςτθν άγνοια με καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ για τουσ ίδιουσ και τθν οικογζνειά τουσ. Τι πετφχαμε 500 άνκρωποι μεταξφ των οποίων 70 μζλθ ομάδων νζων ςυμμετείχαν ςε ςυναντιςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ και εκπαίδευςθσ πάνω ςε κζματα του ιοφ, όπωσ ο τρόποσ μετάδοςθσ, θ προςταςία, θ περίκαλψθ και θ ςθμαςία τθσ αιματολογικισ εξζταςθσ. 900 άνκρωποι, εκ των οποίων οι 540 γυναίκεσ, επιςκζφκθκαν τα κζντρα υγείασ για δωρεάν διαγνωςτικζσ εξετάςεισ και φτθνι ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ ωσ αποτζλεςμα των εκςτρατειϊν ενθμζρωςθσ. Μετά τισ εκςτρατείεσ, ο αρικμόσ των γυναικϊν που επιςκζπτονται κζντρα υγείασ τετραπλαςιάςτθκε άνκρωποι παρακολοφκθςαν δθμόςιεσ ςυγκεντρϊςεισ για το AIDS και τα δικαιϊματα των παςχόντων.

12 Αικιοπία Άνκομπερ, Κζμπα Κατάςταςθ Οι κάτοικοι ςτισ κοινότθτεσ Άνκομπερ και Κζμπα αντιμετωπίηουν κακθμερινά το μεγάλο πρόβλθμα τθσ ζλλειψθσ νεροφ. φμφωνα με τθν παράδοςθ, οι γυναίκεσ και τα κορίτςια ζχουν τθν υποχρζωςθ να φζρνουν νερό ςτο ςπίτι. Θ εξαντλθτικζσ διαδρομζσ, μζχρι και τρεισ ϊρεσ τθν θμζρα, και το μεγάλο βάροσ που κουβαλοφν δθμιουργοφν ςοβαρά προβλιματα υγείασ, ενϊ τα κορίτςια αναγκάηονται τελικά να αφιςουν το ςχολείο γιατί δεν προλαβαίνουν. Τι πετφχαμε άνκρωποι ζχουν άμεςθ πρόςβαςθ ςε κακαρό νερό μζςω τθσ εγκατάςταςθσ αντλιϊν από φυςικζσ πθγζσ και τεχνθτά πθγάδια. 30 επιτροπζσ νεροφ, ςτισ 12 από τισ οποίεσ προΐςτανται γυναίκεσ, εκπαιδεφτθκαν ςτθ διαχείριςθ των νζων πθγϊν νεροφ. Για τθ ςυντιρθςθ των δικτφων οι κάτοικοι καταβάλλουν ζνα ςυμβολικό ποςό. Όλεσ οι νζεσ πθγζσ νεροφ είναι περιφραγμζνεσ για να μθν μολφνονται με τα περιττϊματα των ηϊων. Καταςκευάςαμε ζργα άρδευςθσ για τθ βοςκι ηϊων. Εγκαταςτιςαμε 5 πθγζσ για το πλφςιμο των ροφχων. τισ περιοχζσ που ζγιναν ζργα φδρευςθσ μειϊκθκαν αιςκθτά οι αςκζνειεσ που οφείλονταν ςε πόςθ βρϊμικου νεροφ. Ενδεικτικά, ςε ζνα μόνο από τα χωριά που ζγιναν τα ζργα, 40 παιδιά γφριςαν ςτο ςχολείο!

13 Σανηανία Τςαμγουίνο Κατάςταςθ Θ περιοχι του Σςαμγουίνο πλιττεται ςφοδρά από τθν ζλλειψθ τροφίμων. Οι περιςςότερεσ οικογζνειεσ με δυςκολία εξαςφαλίηουν το κακθμερινό τουσ φαγθτό. Πολλζσ από αυτζσ τρζφονται μόνο με άγρια φροφτα ενϊ άλλεσ αναγκάηονται να εγκαταλείψουν τα χωριά τουσ. Τι πετφχαμε από τισ πιο εξακλιωμζνεσ οικογζνειεσ μοιράςτθκαν 101 τόνουσ καλαμποκάλευρου και 31,4 τόνουσ φαςόλια. 8,4 τόνοι ςπόρων μοιράςτθκαν ςε οικογζνειεσ. Μετά από πιζςεισ των κατοίκων, θ κυβζρνθςθ μοίραςε τόνουσ καλαμποκιοφ και επιδότθςε τισ τιμζσ βαςικϊν τροφίμων ϊςτε να πωλοφνται ςε χαμθλότερεσ τιμζσ. υγκροτιςαμε επιτροπζσ κατοίκων με τθ βοικεια των οποίων αξιολογικθκαν οι ανάγκεσ όλων των οικογενειϊν και πιραν προτεραιότθτα οι περιςςότερο επείγουςεσ περιπτϊςεισ.

14 Ηιμπάμπουε Νιάνγκα Κατάςταςθ Οι γυναίκεσ αγρότιςςεσ τθσ κοινότθτασ, πολλζσ από τισ οποίεσ είναι χιρεσ, αντιμετωπίηουν κακθμερινά το πρόβλθμα τθσ εξαςφάλιςθσ τροφισ. Σα χωράφια τουσ είναι μικρά, θ γθ άγονθ και οι ςπόροι κακισ ποιότθτασ. Χωρίσ ςφγχρονα εργαλεία, ςωςτζσ υποδομζσ για το πότιςμα και τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ για να ενιςχφςουν τθ ςοδειά τουσ, οι αγρότιςςεσ αδυνατοφν να ταΐςουν επαρκϊσ τα παιδιά τουσ. Τι πετφχαμε 150 κιλά λίπαςμα και ςπόροι μοιράςτθκαν ςε αγρότιςςεσ για να ενιςχφςουν τθν παραγωγι τουσ Γυναίκεσ κτθνοτρόφοι ζλαβαν 250 κιλά ηωοτροφισ για να ςυντθριςουν τα ηϊα τουσ. υγκροτιςαμε αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ για τθν εκπαίδευςθ των μελϊν ςε μεκόδουσ καλλιζργειασ και ςε εναλλακτικζσ βιοποριςτικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ θ εκτροφι πουλερικϊν. Σα μζλθ ςυναντιοφνται τακτικά, ςυηθτοφν τα κζματα που τισ αφοροφν και μεταφζρουν τα αιτιματά τουσ για προςταςία του ειςοδιματόσ τουσ ςτισ τοπικζσ αρχζσ.

15 ιζρα Λεόνε Φρίταουν, Κάμπια, Μπο Κατάςταςθ Πρόχειρα κτίςματα με ςτζγεσ από άχυρο, μεγάλεσ φκορζσ, ζλλειψθ υποδομϊν νεροφ και υγιεινισ και ανεπάρκεια δαςκάλων και βιβλίων ενιςχφουν τα υψθλά ποςοςτά αναλφαβθτιςμοφ ςτισ φτωχζσ και απομονωμζνεσ κοινότθτεσ. Παιδιά και ενιλικεσ χωρίσ ςτοιχειϊδθ μόρφωςθ αδυνατοφν να ανταπεξζλκουν ςτισ κακθμερινζσ δυςκολίεσ και να βελτιϊςουν τισ ςυνκικεσ ηωισ τουσ. Τι πετφχαμε 4 νζα ςχολεία ςτεγάηουν ςιμερα τουσ μακθτζσ δφο κοινοτιτων. Σα ςχολεία είναι πλιρωσ εξοπλιςμζνα, με επαρκείσ αίκουςεσ, αίκουςα διδαςκόντων, αποκικθ, τουαλζτεσ και αντλίεσ για πόςιμο νερό. Σο αςφαλζσ περιβάλλον είναι ζνα ακόμα κίνθτρο για τουσ γονείσ να ςτείλουν τα παιδιά τουσ ςτο ςχολείο. Επιςκευάςαμε 3 ςχολεία που είχαν υποςτεί μεγάλεσ φκορζσ για 400 παιδιά. Προμθκεφςαμε με διδακτικό υλικό ςχολεία και κζντρα αλφαβθτιςμοφ ενθλίκων γυναίκεσ παρακολουκοφν μακιματα γραφισ, ανάγνωςθσ και αρικμθτικισ και ο αρικμόσ εγγραφϊν αυξάνεται εντυπωςιακά. 36 κάτοικοι εκπαιδεφτθκαν για να μποροφν να διδάξουν τουσ ςυμπολίτεσ τουσ. υγκροτιςαμε Παιδικά υμβοφλια και ομάδεσ κοριτςιϊν για τθν ενθμζρωςι τουσ αναφορικά με τθν αξία τθσ εκπαίδευςθσ, τθν ιςότθτα των δφο φφλων και τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ηωισ τουσ.

16 Ρουάντα Γκιτζςι Κατάςταςθ Πάνω από το 40% του πλθκυςμοφ τθσ κοινότθτασ δεν γνωρίηει γραφι και ανάγνωςθ ενϊ μόνο 1 ςτουσ 10 εφιβουσ φοιτοφν ςτο γυμνάςιο. Αν και τα ποςοςτά φοίτθςθσ ςτο δθμοτικό είναι πολφ υψθλά (90%), οι ανεπαρκείσ δομζσ και θ ζλλειψθ τροφισ αναγκάηει τα παιδιά να διακόψουν το ςχολείο. ιμερα περιςςότεροι από το 40% των νζων είναι άνεργοι. Τι πετφχαμε 500 παιδιά φοιτοφν πλζον ςτο ανακαινιςμζνο ςχολείο τθσ περιοχισ τουσ, μζςα ςε 6 νζεσ αξιοπρεπείσ αίκουςεσ, με κρανία και όλο τον απαραίτθτο εξοπλιςμό. Ακόμα 500 παιδιά εγγράφθκαν ςτο ςχολείο ωσ αποτζλεςμα των καλφτερων ςυνκθκϊν μάκθςθσ. υγκροτιςαμε ομάδα γονζων που είχε τθν ευκφνθ για το ςυντονιςμό των ζργων ανακαίνιςθσ και τθ ςτιριξθ των οικογενειϊν. τισ πιο φτωχζσ οικογζνειεσ δόκθκε χρθματικι βοικεια για τθν εξαςφάλιςθ τθσ τροφισ των παιδιϊν ϊςτε να ξεκινιςουν το ςχολείο. 950 κάτοικοι και παραδοςιακοί αρχθγοί ζλαβαν μζροσ ςε εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ για τα δικαιϊματα του παιδιοφ και τθν αξία τθσ μόρφωςθσ.

17 Ηάμπια Μπίκα Σθ χρονιά που μασ πζραςε προςκζςαμε ςτο Πρόγραμμα τθσ Αναδοχισ μία από τισ φτωχότερεσ χϊρεσ τθσ Αφρικισ, όπου το 86% των ανκρϊπων ηουν ςε ςυνκικεσ απόλυτθσ φτϊχειασ. Θ Ηάμπια ζχει ζνα από τα υψθλότερα ποςοςτά κνθςιμότθτασ από αςκζνειεσ παγκοςμίωσ, 1 ςτουσ 7 ενιλικεσ είναι οροκετικόσ ςτον ιό HIV/AIDS και παιδιά ζχουν μείνει ορφανά. Ο μιςόσ πλθκυςμόσ δεν ζχει πρόςβαςθ ςε κακαρό πόςιμο νερό. Σο 70% των κατοίκων είναι αναλφάβθτοι. Με τθ δικι ςασ ςτιριξθ: Δθμιουργοφμε ομάδεσ οροκετικϊν γυναικϊν με ςτόχο τθν ενδυνάμωςι τουσ, τθν πρόςβαςθ ςε ιατρικι και φαρμακευτικι περίκαλψθ, και τθν εξαςφάλιςθ αξιοπρεπϊν ςυνκθκϊν διαβίωςθσ. ε ςυνεργαςία με τουσ κατοίκουσ τθσ κοινότθτασ, καταςκευάηουμε πθγάδια και ςυςτιματα φδρευςθσ. Παράλλθλα, οργανϊνουμε δράςεισ ενθμζρωςθσ για τθν αξία τθσ εκπαίδευςθσ και πιζηουμε τισ τοπικζσ αρχζσ να βελτιϊςουν τισ ςχολικζσ υποδομζσ. Τλοποιοφμε ςεμινάρια αλφαβθτιςμοφ των ενθλίκων και επαγγελματικϊν δεξιοτιτων για τθν εξαςφάλιςθ ειςοδιματοσ.

18 ενεγάλθ Μπακζλ Θ ενεγάλθ είναι δεφτερθ νζα χϊρα που προςκζςαμε ςτο πεδίο δράςθσ μασ τθ χρονιά που μασ πζραςε. Σο 70% του πλθκυςμοφ προςπακεί να επιβιϊςει μζςω τθσ γεωργίασ ςε μία χϊρα που μόνο το 12% τθσ ζκταςισ τθσ είναι καλλιεργιςιμο. Επιπλζον, θ παρατεταμζνθ ξθραςία, θ απουςία ςφγχρονων μεκόδων καλλιζργειασ, θ καταπάτθςθ του φυςικοφ πλοφτου από μεγάλεσ εταιρείεσ και θ εκμετάλλευςθ των μικρϊν παραγωγϊν από τουσ μεςάηοντεσ οδθγοφν τον πλθκυςμό ςτθν πείνα και τθν εξακλίωςθ. τθ ενεγάλθ 1 ςτα 7 παιδιά πεκαίνει πριν τα πζμπτα του γενζκλια. Μζςα από το πρόγραμμα Αναδοχισ: Παρζχουμε ςτουσ κατοίκουσ ςπόρουσ και λιπάςματα καλφτερθσ ποιότθτασ για τθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ Δθμιουργοφμε τράπεηεσ τροφισ και καταςκευάηουμε δεξαμενζσ ςυλλογισ βρόχινου νεροφ. Σθν ίδια ςτιγμι υποςτθρίηουμε τουσ μικροκαλλιεργθτζσ να αςκιςουν πίεςθ προσ τθν κυβζρνθςθ για τθν προςταςία τθσ γθσ και του ειςοδιματόσ τουσ.

19 Ινδία Μετά από 9 χρόνια παρουςίασ ςτθν κοινότθτα Κουροφπαμ το ζργο μασ ολοκλθρϊνεται ζχοντασ ςτθρίξει πάμφτωχεσ αγροτικζσ οικογζνειεσ. Μζςα από το Πρόγραμμα Αναδοχισ: οικογζνειεσ επωφελοφνται από 166 Σράπεηεσ πόρων και εξαςφαλίηουν τθν τροφι τουσ ςε περιόδουσ χωρίσ ςοδειά οικογζνειεσ απζκτθςαν κάρτεσ επιδοτοφμενων τροφίμων ενϊ διευκολφναμε τθ διανομι των επιδοτοφμενων δθμθτριακϊν αποκακιςτϊντασ 46 κρατικζσ αποκικεσ ςε 249 χωριά άνκρωποι απζκτθςαν κρατικζσ κάρτεσ εργαςίασ που τουσ εγγυϊνται εργαςία ςε δθμόςια ζργα για 100 τουλάχιςτον θμζρεσ το χρόνο γυναίκεσ ςυμμετείχαν ςτισ ομάδεσ αυτοβοικειασ και το πρόγραμμα μικροδανειςμοφ με το οποίο κατάφεραν να ενιςχφςουν τισ βιοποριςτικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ. 396 εξ αυτϊν ανζπτυξαν νζεσ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ μζςα από ςεμινάρια και ξεκίνθςαν νζα επαγγζλματα. Μζςα από τθν εκπαίδευςθ 230 επιτροπϊν κατοίκων για το δικαίωμα ςτθ γθ και πίεςθσ ςε 92 αξιωματοφχουσ για τθν εφαρμογι του Νόμου περί Εκμετάλλευςθσ των Δαςϊν προσ όφελοσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ, πάνω από οικογζνειεσ απζκτθςαν τίτλουσ κυριότθτασ γθσ που είχαν κλθρονομιςει και οικογζνειεσ διεκδίκθςαν ςε ςφνολο τ.μ. δαςικισ γθσ. 34 νζοι, μζλθ των κοινοτικϊν οργανϊςεων που ςυγκροτιςαμε για διαχείριςθ των κεμάτων των φυλϊν, είναι ςιμερα γραμματείσ ςε επιτροπζσ για τθν εκμετάλλευςθ των δαςϊν κορίτςια και 896 αγόρια υποςτθρίχκθκαν για να ενταχκοφν ςτθν εκπαίδευςθ. Διανείμαμε βιβλία και ςτολζσ και εξοπλίςαμε ςχολεία με ζπιπλα και εκπαιδευτικό υλικό. 435 γυναίκεσ ςυμμετείχαν ςε προγράμματα αλφαβθτιςμοφ βοθκϊντασ με αυτό τον τρόπο και τα παιδιά τουσ ςτο ςχολείο. Οργανϊςαμε 54 ιατρικοφσ καταυλιςμοφσ για τθν αντιμετϊπιςθ επιδθμιϊν και εκπαιδεφςαμε 50 επιςκζπτεσ υγείασ για τθν αςφαλι αντιμετϊπιςθ απλϊν αςκενειϊν. 164 ςοβαρά αςκενείσ ζλαβαν περίκαλψθ με τθ δικι μασ ςτιριξθ από περιφερειακά νοςοκομεία.

20 Πακιςτάν Αβαράν, Κοφηνταρ, Λαχόρθ, Λζια, Μουηαφαραμπάντ Κατάςταςθ Σο 2010 το Πακιςτάν χτυπικθκε από μια από τισ καταςτροφικότερεσ πλθμμφρεσ τθσ ιςτορίασ του. Οι κοινότθτζσ μασ δεν χτυπικθκαν άμεςα, όμωσ, θ χϊρα ςτο ςφνολό τθσ πζραςε ιδιαίτερα μεγάλεσ δυςκολίεσ. Για να αντιμετωπίςουν τθ δυςβάςταχτθ κακθμερινότθτα και να εξαςφαλίςουν τροφι, οι γυναίκεσ εργάηονται ςκλθρά ζωσ και 15 ϊρεσ τθν θμζρα ςτο ςπίτι και τα χωράφια. Παρά τισ αυξθμζνεσ υποχρεϊςεισ δεν ζχουν καμία ςυμμετοχι ςτθ λιψθ αποφάςεων και εξαρτϊνται πλιρωσ από τισ επιλογζσ των αντρϊν, τθσ οικογζνειασ και του χωριοφ. Τι πετφχαμε 220 γυναίκεσ μζλθ αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν επιμορφϊκθκαν ςτθν εκτροφι ηϊων και ζλαβαν από 2 πρόβατα για να ενιςχφςουν τθν παραγωγι τουσ. 250 γυναίκεσ ζλαβαν ςπόρουσ και 95 γυναίκεσ ζμακαν πϊσ να καλλιεργοφν λαχανόκθπουσ με βιολογικζσ μεκόδουσ για να εξαςφαλίςουν περιςςότερθ τροφι. 177 γυναίκεσ παρακολοφκθςαν μακιματα ραπτικισ και κεντιματοσ ςε ειδικά κζντρα, εξοπλιςμζνα με κατάλλθλα μθχανιματα. Από τθ δθμιουργία και τθν πϊλθςθ παραδοςιακϊν χαλιϊν και κεντθμάτων ενιςχφουν ςθμαντικά το ειςόδθμά τουσ με το οποίο μποροφν να αγοράηουν αρκετά τρόφιμα για 3 γεφματα τθν θμζρα και να ςτζλνουν τα παιδιά τουσ ςτο ςχολείο. 38 γυναίκεσ ξεκίνθςαν τθ δικι τουσ μικρι επιχείρθςθ μζςα από το πρόγραμμα δανειςμοφ, ζχοντασ ζλεγχο τθσ εργαςίασ τουσ και του ειςοδιματόσ τουσ. 450 γυναίκεσ, θλικίασ 10 ζωσ 40 ετϊν, παρακολουκοφν μακιματα γραφισ και ανάγνωςθσ ςε ειδικά κζντρα μάκθςθσ.

21 Αφγανιςτάν Καλντάρ, Ραντηάμπ Κατάςταςθ Οι οικογζνειεσ των απομακρυςμζνων περιοχϊν εξαρτϊνται κατά κφριο λόγο από τθ γεωργία και τθν κτθνοτροφία. Όμωσ, εξαιτίασ τθσ κακισ ποιότθτασ ςπόρων, των αςκενειϊν, τθσ ζλλειψθσ νεροφ αλλά και των καταςτροφϊν τθσ καλλιεργιςιμθσ γθσ από εχκροπραξίεσ, θ ςοδειά είναι πολφ φτωχι. Θ κατάςταςθ για τουσ ακτιμονεσ αγρότεσ είναι ακόμα πιο δφςκολθ το χειμϊνα κακϊσ δεν υπάρχουν αρκετά μεροκάματα. Σο καλοκαίρι, οι ιςχυρζσ βροχοπτϊςεισ προκάλεςαν τισ χειρότερεσ πλθμμφρεσ των τελευταίων 100 χρόνων καταςτρζφοντασ ολοςχερϊσ τισ γεωργικζσ καλλιζργειεσ. Τι πετφχαμε 120 αγρότεσ ζγιναν μζλθ των δικτφων εξαςφάλιςθσ τροφισ που ςυγκροτιςαμε για τθν ενδυνάμωςι τουσ. Ο κάκε ζνασ από αυτοφσ ζλαβε 50 κιλά ςιτάρι και ςπόρουσ υψθλισ ποιότθτασ. τα δίκτυα αυτά οι εργάτεσ ςυηθτοφν τα προβλιματά τουσ και οργανϊνονται για να απευκυνκοφν ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ. Παρακολουκοφν επίςθσ ςεμινάρια για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων τθσ καλλιζργειασ και λαμβάνουν τεχνικι υποςτιριξθ. τισ πλθμμυροπακείσ οικογζνειεσ μοιράςαμε επαρκείσ ποςότθτεσ βαςικισ τροφισ (λάδι, αλεφρι, όςπρια, πράςινο τςάι, ηάχαρθ και αλάτι). Όςεσ ζχαςαν τα ηϊα τουσ ζλαβαν από 2 πρόβατα για να ξεκινιςουν και πάλι τθν παραγωγι τουσ. 800 ακτιμονεσ αγρότεσ απαςχολικθκαν ςτο πρόγραμμα εργαςίασ και εξαςφάλιςαν αμοιβζσ για τον κακαριςμό αρδευτικϊν καναλιϊν, το χτίςιμο ςχολικϊν αικουςϊν, τθν καταςκευι δρόμων και άλλων δθμόςιων ζργων.

22 Μπανγκλαντζσ Ντακόουπ, Νόκαλι, Γκαϊμπάντα, Κοφριγκραμ Κατάςταςθ τισ απομονωμζνεσ κοινότθτεσ θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των παιδιϊν δεν πθγαίνει ςχολείο. Θ ζλλειψθ υποδομϊν αλλά και θ άγνοια των γονζων κρατοφν τα παιδιά εκτόσ εκπαίδευςθσ, κυρίωσ τα κορίτςια και τα παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ. Σα παιδιά των οικογενειϊν που φοιτοφν ςτο ςχολείο δυςκολεφονται να τα βγάλουν πζρα κακϊσ οι γονείσ τουσ δεν ζχουν τα χριματα να ςτθρίξουν τθ φοίτθςι τουσ ι δεν μποροφν να τα βοθκιςουν με τα μακιματα ςτο ςπίτι. Τι πετφχαμε 165 παιδιά ολοκλιρωςαν τθ δθμοτικι εκπαίδευςθ ςτα 4 ςχολεία που ζχουμε ιδρφςει. υνολικά 740 παιδιά φοιτοφν ςε αυτά τα ςχολεία ανεβάηοντασ τα ποςοςτά εγγραφϊν χρόνο με το χρόνο. 292 παιδιά και 119 παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ ζγιναν δεκτά ςε τοπικά δθμοτικά ςχολεία μετά από πίεςθ που αςκιςαμε ςτισ Αρχζσ μακθτζσ φοιτοφν ςτα 27 Κζντρα Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ που ζχουμε δθμιουργιςει για να βοθκοφμε τα παιδιά ςτα μακιματά τουσ. τα Κζντρα ςυμμετζχουν επίςθσ ςε εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ. 526 νιπια φοιτοφν ςτα 18 Κζντρα Προςχολικισ Αγωγισ που ζχουμε φτιάξει για να τα βοθκιςουμε να ενταχκοφν ομαλά ςτθ δθμοτικι εκπαίδευςθ. τα Κζντρα μακαίνουν τα πρϊτα τουσ γράμματα. 120 μακθτζσ με εξαιρετικζσ επιδόςεισ ζλαβαν υποτροφία για να μπορζςουν να καλφψουν τα ςχολικά ζξοδα και 695 παιδιά ζλαβαν ςχολικά υλικά (τςάντεσ, βιβλία, τετράδια, ςτολζσ, κλπ). Μαηί με τουσ κατοίκουσ επιςκευάςαμε ςχολείο που είχε ςχεδόν καταςτραφεί ολοςχερϊσ από πλθμμφρα. 167 μακθτζσ κάνουν και πάλι μάκθμα ςε αςφαλείσ αίκουςεσ.

23 Βιετνάμ Λάι Τςάου, Βιν Λονγκ Κατάςταςθ Θ κατακόρυφθ αφξθςθ των τιμϊν των τροφίμων τα τελευταία χρόνια ζχει επιδεινϊςει δραματικά τισ ςυνκικεσ ηωισ των πιο φτωχϊν κατοίκων. Οι περιςςότερεσ από τισ οικογζνειεσ των εξακλιωμζνων μειονοτιτων εξαρτϊνται από τθ γεωργία και τθν κτθνοτροφία για να ηιςουν. Με ζνα οικογενειακό ειςόδθμα που δεν ξεπερνά τα 30 ευρϊ το μινα, μετά βίασ μποροφν και επιβιϊνουν. Τι πετφχαμε 200 οικογζνειεσ παρακολοφκθςαν ςεμινάρια για τθν εκτροφι και προςταςία ηϊων και ζλαβαν άτοκα δάνεια για τθν ανάπτυξθ μικρϊν κτθνοτροφικϊν μονάδων. Μζςω τθσ νζασ βιοποριςτικισ δραςτθριότθτασ ζχουν προςκζςει 500 ευρϊ ειςόδθμα το χρόνο. 36 οικογζνειεσ ζλαβαν ποςότθτεσ νζου είδουσ, πιο φτθνοφ και αποδοτικοφ λιπάςματοσ και εκπαιδεφτθκαν ςτθ ςωςτι χριςθ του. Με αυτό τον τρόπο μείωςαν το κόςτοσ αγοράσ και ενίςχυςαν τθ ςοδειά τουσ. 300 αγρότεσ εκπαιδεφτθκαν ςτισ καλλιζργειεσ καλαμποκιοφ, ςόγια και φιςτικιοφ ενιςχφοντασ ζτςι τθν παραγωγι τουσ και εμπλουτίηοντασ τα γεφματα των οικογενειϊν τουσ κάτοικοι λαμβάνουν ςτακερά υποςτιριξθ από τα 3 ςυμβουλευτικά περίπτερα που δθμιουργιςαμε ςτθν περιοχι τουσ. Σα περίπτερα ενθμερϊνουν τουσ αγρότεσ για κζματα ςχετικά με τθ γεωργία και τθ νομοκεςία και ςτθρίηουν τα αιτιματά τουσ προσ τισ αρχζσ.

24 Νεπάλ Μπαγιοφρα, Μπάνκε, Καπίλ Βαςτοφ, Ουνταϊαποφρ, Μπαγκλοφνγκ Ραρμπάτ Κατάςταςθ Ο φαφλοσ κφκλοσ τθσ φτϊχειασ των οικογενειϊν των απομονωμζνων κοινοτιτων ςυντθρείται από τθν ζλλειψθ εκπαίδευςθσ. Οι γονείσ, πάμπωχοι και αγράμματοι, χρειάηονται τθ βοικεια των παιδιϊν τουσ ςτα χωράφια και το ςπίτι, για να ενιςχφςουν το ειςόδθμά τουσ, να φζρνουν νερό, να προςζχουν τα μικρότερα μζλθ τθσ οικογζνειασ και άλλεσ κακθμερινζσ δουλειζσ. Αλλά ακόμα και όταν είναι ζτοιμοι να υποςτθρίξουν με κάκε τρόπο τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν τουσ, είτε δεν υπάρχουν επαρκείσ υποδομζσ είτε δεν τουσ «επιτρζπεται» να ςτζλνουν τα παιδιά τουσ ςτο ςχολείο λόγων των ζντονων κοινωνικϊν διακρίςεων. Τι πετφχαμε Μακθτζσ 15 ςχολείων ζλαβαν τα απαραίτθτα ςχολικά υλικά για να μποροφν να ςυνεχίςουν τα μακιματά τουσ παιδιά γράφτθκαν ςε ςχολεία μετά από μαηικζσ εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ και κινθτοποίθςθσ των γονζων και των τοπικϊν αρχϊν. Τποςτθρίξαμε ςχολικζσ επιτροπζσ με τθ ςυμμετοχι παιδιϊν, γονζων και δαςκάλων να διεκδικιςουν και να πετφχουν τθν παροχι δωρεάν εκπαίδευςθσ από 23 ςχολεία που χρζωναν δίδακτρα παρανόμωσ. Πζτυχαν επίςθσ τθν ζγκαιρθ διανομι των βιβλίων και τθν επίδοςθ χρθματικοφ ποςοφ για τθν καταςκευι 2 αικουςϊν από το κράτοσ. Επεκτείναμε τισ αίκουςεσ 2 υπεράρικμων ςχολείων, επιςκευάςαμε τθ ςτζγθ ενόσ τρίτου ςχολείου και ενόσ παιδικοφ κζντρου και καταςκευάςαμε ςυςτιματα φδρευςθσ με αντλίεσ ςε 2 αυλζσ για πόςιμο νερό. 538 άπορα παιδιά ζλαβαν υποτροφίεσ για να αγοράςουν τα απαραίτθτα ςχολικά είδθ. 31 από αυτά είναι παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ. Δθμιουργιςαμε εκπαιδευτικά κζντρα όπου τα παιδιά ςυμμετζχουν ςε δθμιουργικζσ και ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ και παίρνουν μζροσ ςε μακθτικοφσ διαγωνιςμοφσ για τθν ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ και αυτοπεποίκθςθσ και τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ τουσ.

25 Καμπότηθ ατανακίρι, Τςορμ Ξαν, Σρε Άμπελ Κατάςταςθ Θ ζλλειψθ νεροφ αναγκάηει τουσ κατοίκουσ να περπατοφν πολλζσ ϊρεσ κακθμερινά για να βρουν τθν πρϊτθ πθγι. ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ανοίγουν πθγάδια οι ίδιοι με ό,τι μζςα και γνϊςεισ διακζτουν. Οι δυνατζσ βροχζσ φράηουν τα πθγάδια από τα χϊματα και το λιγοςτό νερό που υπάρχει δεν είναι πόςιμο. Ζτςι, παιδιά και ενιλικεσ αρρωςταίνουν ςυχνά ενϊ δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε ιατρικι και φαρμακευτικι περίκαλψθ. Τι πετφχαμε Καταςκευάςαμε 6 πθγάδια για τθν πρόςβαςθ ςε αςφαλζσ πόςιμο νερό των κατοίκων 5 χωριϊν και ανακαταςκευάςαμε 2 λίμνεσ για τον κακαριςμό και τθ ςυγκράτθςθ των νερϊν. 37 άνκρωποι που είχαν μολυνκεί από χολζρα ζλαβαν μπουκάλια κακαροφ νεροφ και κερμοφόρεσ και ακόμα 33 οικογζνειεσ ζλαβαν πακζτα υγιεινισ για τθν προςταςία από τθ μόλυνςθ. Κάτοικοι 21 χωριϊν, μεταξφ των οποίων 448 παιδιά, παρακολοφκθςαν ςεμινάρια για τθ ςωματικι υγιεινι και τθν πρόλθψθ από αςκζνειεσ όπωσ ο δάγκειοσ πυρετόσ και θ ελονοςία. Επίςθσ οι κάτοικοι ςυγκρότθςαν επιτροπζσ για τθ διεκδίκθςθ κάρτασ για δωρζαν ιατροφαρμακευτικι κάλυψθ από το κράτοσ.

26 Βραηιλία Μπαχία, Μινάσ Γκεράισ, Ρερναμποφκο Κατάςταςθ Οι περιςςότεροι κάτοικοι των απομονωμζνων κοινοτιτων είναι μικροκαλλιεργθτζσ που εξαρτοφν τθν επιβίωςι τουσ από τθ διάκεςθ τθσ αγροτικισ παραγωγισ. Εξαιτίασ τθσ παρατεταμζνθσ ξθραςίασ, κακϊσ και του βίαιου εκτοπιςμοφ τουσ και τθσ υποβάκμιςθσ των φυςικϊν πόρων από τισ μεγάλεσ εταιρείεσ, θ παραγωγι δεν επαρκεί για τθν κάλυψθ των βαςικϊν τουσ αναγκϊν. Μόνο ςτθ Μπαχία, το 68% του πλθκυςμοφ ηει με ςχεδόν μθδενικό ειςόδθμα. Τι πετφχαμε 900 οικογζνειεσ ζλαβαν τεχνικι υποςτιριξθ και εκπαίδευςθ ςε μεκόδουσ βιολογικισ καλλιζργειασ με αποτζλεςμα να αυξιςουν τθν αγροτικι παραγωγι και να βελτιϊςουν τθ διατροφι των παιδιϊν τουσ. 180 τόνοι ςπόρων τοπικοφ λαχανικοφ και 1273 νεαρά φυτά μοιράςτθκαν ςτισ αγροτικζσ οικογζνειεσ. Ακόμα 270 φυτά προςφζρκθκαν ςτον κοινοτικό οπωρϊνα. 960 αγροτικζσ οικογζνειεσ ενίςχυςαν το ειςόδθμά τουσ ςυμμετζχοντασ ςτο Πρόγραμμα για τθν Εξαςφάλιςθ τθσ Σροφισ που εφαρμόηουμε μαηί με τθν τοπικι κυβζρνθςθ. ιμερα επωφελοφνται τουλάχιςτον κάτοικοι από αυτό το πρόγραμμα. 488 οικογζνειεσ ζχουν επωφελθκεί από τθν ςυλλογι και επεξεργαςία τοπικϊν καρπϊν, τον πολτό των οποίων επεξεργάηονται και πωλοφν ςε αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ. Θ πϊλθςθ ενιςχφει το ειςόδθμά τουσ κατά ευρϊ κατά μζςο όρο το χρόνο. Μακθτζσ από 32 αγροτικά ςχολεία παρακολοφκθςαν ςεμινάρια αγρο-οικολογίασ αναπτφςςοντασ όχι μόνο τισ τεχνικζσ τουσ γνϊςεισ αλλά και τθν ευαιςκθςία για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.

27 Σαν Κάρλοσ Αλτςατάτε Κατάςταςθ Σο φκινόπωρο του 2009 ξζςπαςε το καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο καταςτρζφοντασ τθ γεωργικι παραγωγι των πάμφτωχων αγροτικϊν οικογενειϊν που δυςκολεφονται να εξαςφαλίςουν αρκετι τροφι. τα 29 χωριά τθσ κοινότθτασ καταγράφθκαν 396 περιςτατικά ςοβαροφ υποςιτιςμοφ παιδιϊν. Τι πετφχαμε Γουατεμάλα παιδιά ςε 32 ςχολεία ζλαβαν βαςικι τροφι πλοφςια ςε κρεπτικά ςυςτατικά. τα παιδιά που υπζφεραν από υποςιτιςμό μοιράςτθκαν βιταμίνεσ οικογζνειεσ ζλαβαν ανά θμζρεσ πακζτα τροφισ με καλαμπόκι, φαςόλια, ηάχαρθ, λάδι και ρφηι. Οι οικογζνειεσ ζλαβαν επίςθσ τεχνικι ςτιριξθ, ποικιλίεσ ςπόρων και εργαλεία για καλλιζργεια ςε οικιακοφσ λαχανόκθπουσ ενϊ καταςκευάςαμε τισ απαραίτθτεσ υποδομζσ για τθν άρδευςθ τουσ.

28 Προγράμματα ςτθν Πρϊτθ Γραμμι Σα 6 προγράμματα ςτθν Πρϊτθ Γραμμι που ξεκίνθςαν το 2009, ολοκλθρϊκθκαν το Χρθματοδοτικθκαν από εταιρείεσ, ομίλουσ και φορείσ κι ζφεραν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθ ηωι των κατοίκων των κοινοτιτων που ωφζλθςαν:

29

30 Ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ και φροντίδα για γυναίκεσ και ορφανά με HIV/AIDS 932 οροκετικζσ γυναίκεσ και παιδιά ςε 34 από τισ φτωχότερεσ κοινότθτεσ τθσ Καμπότηθσ ζλαβαν κατ οίκον ιατροφαρμακευτικι φροντίδα βελτιϊνοντασ τθ γενικότερθ εικόνα τθσ υγείασ τουσ και ζμακαν για τουσ τρόπουσ μετάδοςθσ ϊςτε να προλάβουν μελλοντικζσ μολφνςεισ. Σα παιδιά κατάφεραν να επιςτρζψουν ςτο ςχολείο και οι γυναίκεσ εκπαιδεφτθκαν ϊςτε να μποροφν να λειτουργιςουν τισ δικζσ τουσ επιχειριςεισ, να υποςτθρίηουν θ μία τθν άλλθ και να προςφζρουν ςτισ οικογζνειζσ τουσ. Θ μείωςθ του αρικμοφ των αςκενϊν ςτα νοςοκομεία και κατ επζκταςθ το πλεόναςμα κλινϊν για κεραπεία νζων αςκενϊν αποτελεί μία ζνδειξθ για τθ μεγάλθ επιτυχία των ενεργειϊν μασ. Θ ιςτορία τθσ Yun Yoeung είναι χαρακτθριςτικι. Από πζρςι θ ηωι τθσ ζχει αλλάξει ριηικά. Ηει μαηί με το ςφηυγο και τισ δυο κόρεσ τθσ, Phany και Phanith. Σόςο θ ίδια όςο και ο ςφηυγόσ τθσ είναι φορείσ του HIV, αλλά ευτυχϊσ οι κόρεσ τουσ δεν είναι οροκετικζσ. Σο 2009, θ Yun ζγινε υπεφκυνθ μιασ ομάδασ γυναικϊν και μζλοσ ενόσ αποταμιευτικοφ ςυλλόγου. Από το περαςμζνο χρόνο, οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ τθσ οικογζνειάσ τθσ ζχουν βελτιωκεί και μζςα από το ειςόδθμα των 3-4 δολαρίων που εξαςφαλίηει θμερθςίωσ, κατάφερε να αγοράςει μια ςχολικι ποδιά για τισ κόρεσ τθσ. Θ επιχείρθςι τθσ πθγαίνει πολφ καλά και κατάφερε όχι μόνο να επιςτρζψει ςτθν ομάδα αποταμίευςθσ τα 350 δολάρια που είχε δανειςτεί αλλά και να χτίςει ζνα μεγαλφτερο ςπίτι. Θ ίδια μασ λζει: «Είμαι πραγματικά ευγνώμων ςτθν ActionAid και ςτθν οργάνωςθ DCWO που με ςτιριξαν προκειμζνου να γίνω αρχθγόσ τθσ ομάδασ, να λάβω εκπαίδευςθ και να δανειςτώ ζνα μικρό κεφάλαιο, που με τθ ςειρά του με βοικθςε να εξαςφαλίηω ζνα ειςόδθμα για τθν οικογζνειά μου»

31 Αςφαλζσ καταφφγιο για τα παιδιά των δρόμων Μζςα ςτο 2010, θ πολφτιμθ βοικειά ςασ, ζδωςε ςε παιδιά των δρόμων τθσ Ινδίασ τθν ευκαιρία για ζνα καλφτερο μζλλον. Tα παιδιά αυτά ζχουν πια ζνα αςφαλζσ μζροσ να τρζξουν όταν το ζχουν ανάγκθ, ςτο οποίο μποροφν να λάβουν ζνα κανονικό γεφμα, ηεςτά ροφχα, ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ, ψυχολογικι υποςτιριξθ αλλά και τθν ευκαιρία να παίξουν με ςυνομιλικοφσ τουσ. Σθν ίδια ςτιγμι, μζςα από τθν εκπαίδευςθ αλλά και τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ που λαμβάνουν, τουσ δίνεται θ δυνατότθτα να ζχουν ζνα πραγματικό μζλλον. Χαρακτθριςτικι είναι θ ιςτορία του 13χρονου Aman που εδϊ και δφο χρόνια ηει ςτο καταφφγιο UMEED ςτθν πόλθ τθσ Kanpur. «Εδϊ αιςκάνομαι ςαν να βρίςκομαι ςτο ςπίτι μου κακϊσ ζχω κακθμερινά τροφι, λαμβάνω εκπαίδευςθ και μπορϊ να παίηω πολλά παιχνίδια. Οι εκελοντζσ Payal και Chamber με αγαποφν πολφ. Πριν ζρκω ςτο καταφφγιο, ηοφςα ςτο ςιδθροδρομικό ςτακμό τθσ Kanpur και κζρδιηα λίγα χριματα πουλϊντασ νερό. Δεν είχα κανζνα όνειρο για το μζλλον. Δεν κζλω να ξαναγυρίςω ςτουσ δρόμουσ. Φζτοσ γράφτθκα ςτο γυμνάςιο και όταν μεγαλϊςω κζλω να γίνω γιατρόσ για να βοθκϊ τουσ ανκρϊπουσ τθσ κοινότθτασ και τα παιδιά. Θζλω να ευχαριςτιςω τθν ActionAid που ςτιριξε τόςο εμζνα όςο και τουσ φίλουσ μου, κακϊσ δεν είχαμε οφτε ςπίτι αλλά και κανζναν να μεριμνιςει για εμάσ.»

32 Εξαςφάλιςθ τροφισ και παροχι εκπαίδευςθσ Οι κοινότθτεσ τθσ Nsanje ςτο Μαλάουι ενϊκθκαν για να προςαρμοςτοφν ςτισ κλιματικζσ αλλαγζσ και ζτςι να εξαςφαλίςουν ςτα παιδιά τουσ κακθμερινι τροφι και υψθλισ ποιότθτασ εκπαίδευςθ. Σο 2010, χάρθ ςτθν καταςκευι τοφβλινων ςπιτιϊν για το εκπαιδευτικό προςωπικό ςτο χωριό Namiyala διαμζνουν πλζον 8 δάςκαλοι (άνδρεσ και γυναίκεσ). Θ παρουςία τουσ ςυνζβαλε ςτθν αφξθςθ των μακθτϊν από 498 ςε 652. Θ διδαςκαλία από γυναίκεσ εμπνζει μεγαλφτερθ εμπιςτοςφνθ ςτουσ γονείσ και ζτςι ακόμα περιςςότερα κορίτςια γράφτθκαν ςτο ςχολείο. χολεία ςε άλλα χωριά τθσ περιοχισ διακζτουν κιπουσ όπου καλλιεργοφνται λαχανικά και καλαμπόκι ϊςτε τα παιδιά να ζχουν ζνα γεφμα τθν θμζρα. Για να προςτατεφςουμε τα ςχολεία από γειτονικό ποταμό που πλθμμυρίηει εξαιτίασ τθσ αλλαγισ του κλίματοσ, φυτεφτθκαν ιδθ 3000 δζντρα και προβλζπεται να φυτευτοφν ακόμα Για να προςτατευτεί το πόςιμο νερό από τθν εναλλαγι ξθραςίασ και πλθμμφρασ χτίςτθκε τρίτο πθγάδι ςε δφο χωριά. O Innocent Useeni είναι 15 ετϊν, πθγαίνει ςτθν ογδόθ τάξθ και είναι πρόεδροσ τθσ χολικισ Ομάδασ Διαχείριςθσ Φυςικϊν Πόρων ςτο ςχολείο του. Μασ λζει: «Δεν είχα καταλάβει ότι οι κλιματικζσ αλλαγζσ ιταν ζνα τόςο ςοβαρό κζμα μζχρι τθ ςτιγμι που πιρα μζροσ ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που οργάνωςε θ ΑctionΑid ςτο βουνό Mulanje. Είδα από κοντά τθν πθγι του ποταμοφ Ruo. Σα νερά του επθρεάηουν ολόκλθρθ τθν περιοχι και ζτςι το κτιριο του ςχολείου χρθςιμεφει ωσ πρόχειροσ καταυλιςμόσ. Σο δίκτυο που ςχθματίςαμε με τουσ φίλουσ μασ από τθν περιοχι του Upper Ruo κα δυναμϊςει τισ προςπάκειεσ ενθμζρωςθσ τθσ κοινότθτάσ μασ. ιμερα, είμαςτε το μοναδικό ςχολείο που μεταδίδει μθνφματα για τθν κλιματικι αλλαγι μζςω κεατρικϊν, τραγουδιϊν και ποιθμάτων. ασ ευχαριςτϊ που ςτθρίξατε και πραγματοποιιςατε τθ δενδροφφτευςθ και τα ζργα αποςτράγγιςθσ, για να προςτατεφουμε τουσ εαυτοφσ μασ. Ρολφ ςφντομα, τα προβλιματα από τισ πλθμμφρεσ και το δυνατό άνεμο ςτο ςχολείο μασ κα είναι παρελκόν».

33 Ροιοτικι εκπαίδευςθ για τα φτωχά παιδιά αγροτικϊν οικογενειϊν Εξαιτίασ του καταςτροφικοφ ςειςμοφ του Ιανουαρίου 2010 ςτθν Αϊτι, θ καταςκευι του ςχολείου του Ti Fond ςτθν Lascahobas ςταμάτθςε μζχρι το Μάιο, κακϊσ ολόκλθρο το προςωπικό τθσ ActionAid Αϊτισ εργάηονταν ςκλθρά για να ανταποκρικοφν ςτισ τεράςτιεσ ανάγκεσ των ςειςμοπακϊν. ιμερα το ςχολείο είναι ςχεδόν ζτοιμο κακϊσ ζχουν προςτεκεί ςυνολικά 6 νζεσ αίκουςεσ και ζνα γραφείο και τελειϊνουν οι τουαλζτεσ. Οι αίκουςεσ καταςκευάςτθκαν με υλικά ανκεκτικά ςε ςειςμοφσ και κακοκαιρία. Οι κάτοικοι τθσ κοινότθτασ το χρθςιμοποιοφν ιδθ για ςυναντιςεισ τουσ και το επτζμβριο 2011 κα υποδεχκεί τουσ πρϊτουσ μακθτζσ, που ελπίηουμε να φτάςουν τουσ 300, αυξάνοντασ ζτςι τθν εγγραφι και τθν παραμονι ςτο ςχολείο. H Amidha Bazille είναι 14 ετϊν και ηει μαηί με τουσ γονείσ, τουσ δφο αδερφοφσ και τθν αδερφι τθσ ςτθν περιοχι. Μασ λζει: «Είμαι πολφ χαροφμενθ με τθν καταςκευι του ςχολείου ςτο Ti Fond, αφοφ είναι μια πολφ ςθμαντικι πρωτοβουλία που κα βοθκιςει να αναπτυχκεί θ κοινότθτα και κα μποροφμε να ζχουμε πολφ πιο εφκολθ πρόςβαςθ ςτο ςχολείο.»

34 Ρρόςβαςθ ςε κακαρό πόςιμο νερό για τουσ μακθτζσ Μζςα ςτο 2010 ςτθν Ουγκάντα, χάρθ ςτθ δικι ςασ υποςτιριξθ, ολοκλθρϊκθκαν οι αίκουςεσ και οι τουαλζτεσ των κοριτςιϊν, ενϊ άρχιςαν να λειτουργοφν οι εγκαταςτάςεισ νεροφ για το ςχολείο και το χωριό προςφζροντασ ςε παιδιά του Kitemba και τισ οικογζνειζσ τουσ μία αξιόπιςτθ πθγι νεροφ. Σο δθμοτικό ςχολείο εξοπλίςτθκε κατάλλθλα ζτςι ϊςτε για πρϊτθ φορά τα παιδιά δεν κάνουν μάκθμα ςτο πάτωμα, ενϊ ζνασ ακόμα δάςκαλοσ προςτζκθκε ςτο προςωπικό. υνολικά, 240 νζοι μακθτζσ γράφτθκαν ςτο ςχολείο και από τουσ 660 μακθτζσ οι 593 τελείωςαν τθν τάξθ τουσ, αρικμόσ αιςκθτά αυξθμζνοσ από πζρςι. 226 γονείσ παραβρζκθκαν ςτθν ετιςια ςυνάντθςθ γονζων ςτο ςχολείο, αρικμόσ ρεκόρ για το ςχολείο. «Ονομάηομαι Nakayima Diana και είμαι 11 ετών. Ανικω ςτθ φυλι Amusoga. To 2011 προάχκθκα ςτθν ζβδομθ τάξθ και βγικα πρώτθ ανάμεςα ςε 27 μακθτζσ. Στο δθμοτικό ςχολείο του Kitemba είχαμε μόνο πζντε αίκουςεσ και ςτθ δικι μου τάξθ ςυνθκίηαμε να παρακολουκοφμε τα μακιματα κάτω από τα δζντρα. Πίναμε βρώμικο νερό από κοντινζσ πθγζσ και δεν είχαμε προαφλιο χώρο για να παίξουμε. Οι τουαλζτεσ ςτθν πτζρυγα των κοριτςιών ιταν παλιζσ και βρώμικεσ. Οι τάξεισ ιταν μικρζσ και χωρίσ καρζκλεσ και κρανία. Σιμερα όμωσ, χάρθ ςτθ δικι ςασ υποςτιριξθ, ζχουμε όμορφεσ αίθουςεσ, αρκετά θρανία για να κάθονται όλοι οι μαθητζσ, ζνα καινοφριο πηγάδι δίπλα ςτο ςχολείο από το οποίο παίρνουμε καθαρό νερό, τρεισ καινοφριεσ τουαλζτεσ και ζνα όμορφο γήπεδο. Ένα μεγάλο ευχαριςτώ ςτθν ActionAid αλλά και ςε όλουσ τουσ υποςτθρικτζσ τθσ.».

35 Στιριξθ ςτα παιδιά που ζχουν πλθγεί από ςυρράξεισ και φυςικζσ καταςτροφζσ παγκοςμίωσ Πζρα από τθν άμεςθ ανταπόκριςθ ςε επείγουςεσ καταςτάςεισ, δίνουμε ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν προετοιμαςία των ανκρϊπων για ενδεχόμενεσ καταςτροφζσ προκειμζνου να μειϊςουμε τουσ πικανοφσ κινδφνουσ. Μζςα από το ςχολεία προςεγγίηουμε παιδιά, γονείσ, δαςκάλουσ και τοπικοφσ θγζτεσ ενθμερϊνοντάσ τουσ για τισ επερχόμενεσ καιρικζσ ςυνκικεσ και εκπαιδεφοντάσ τουσ ςτισ πιο αποτελεςματικζσ τεχνικζσ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ (ζγκαιρθ εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν μθχανιςμϊν, αντιπλθμμυρικά ζργα, πρϊτεσ βοικειεσ, κ.ά.) τθν Αϊτι, βοθκιςαμε ςειςμοπακείσ προςφζροντάσ τουσ άμεςθ ανακοφφιςθ και μακροπρόκεςμθ υποςτιριξθ, ϊςτε να μπορζςουν να ξαναχτίςουν τισ ηωζσ τουσ (για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, διαβάςτε το κεφάλαιο για τισ ζκτακτεσ εκκλιςεισ). το Πακιςτάν, ανταποκρικικαμε άμεςα με βοικεια ςε τρόφιμα, είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ και υγιεινισ και ψυχολογικι υποςτιριξθ ςε περιςςότερουσ από ανκρϊπουσ που πλιγθκαν από τισ πλθμμφρεσ. τθν Ουγκάντα, βοθκιςαμε πάνω από 650 οικογζνειεσ που αναγκάςτθκαν να απομακρυνκοφν από τα ςπίτια τουσ εξαιτίασ κατολιςκιςεων. τουσ ανκρϊπουσ αυτοφσ διανείμαμε τροφι, κακϊσ και ροφχα, κουβζρτεσ, ςκθνζσ και κουνουπιζρεσ. τθν Ινδία, μοιράςαμε λινάτςεσ προςταςίασ και πακζτα τροφίμων ςε 1000 περίπου οικογζνειεσ ςτου πλθμμυροπακείσ ςτο Bihar και το Assam ςτθ Δυτικι Βεγγάλθ. ε δεφτερθ φάςθ, προςφζραμε ςε πάνω από 1500 οικογζνειεσ ςεντόνια, ροφχα, είδθ υγιεινισ για τισ γυναίκεσ και τα κορίτςια, υλικά για τθν καταςκευι προςωρινϊν καταφυγίων, κακϊσ και βαςικι ιατροφαρμακευτικι υποςτιριξθ. Για να βοθκιςουμε τουσ κατοίκουσ να αντιμετωπίςουν τισ καταςτροφζσ του κυκλϊνα Laila, μοιράςαμε ςτισ οικογζνειεσ πακζτα με βαςικά τρόφιμα και ςε νζεσ μθτζρεσ και εγκφουσ κρεπτικι τροφι. Διανείμαμε επίςθσ δελτία φαγθτοφ ςε πάνω από 300 παιδιά κάτω των πζντε ετϊν. το Αφγανιςτάν, προμθκεφςαμε ςε πάνω από 1500 ανκρϊπουσ που εγκατζλειψαν τα ςπίτια τουσ εξαιτίασ πλθμμυρϊν τρόφιμα, κουηινικά ςκεφθ, ςκθνζσ και ιατρικό υλικό. τθ Γουατεμάλα, προςφζραμε τρόφιμα και κακαρό πόςιμο νερό ςε περιςςότερεσ από 800 οικογζνειεσ που χτυπικθκαν από τθν τροπικι καταιγίδα Agatha.

36 το Βιετνάμ, μετά από πλθμμφρεσ βοθκιςαμε ανκρϊπουσ παρζχοντάσ τουσ βαςικά αγακά, όπωσ τρόφιμα, κουβζρτεσ, μαγειρικά ςκεφθ και κουβάδεσ. Επιπλζον, μοιράςαμε προμικειεσ τροφίμων ςε πζντε νθπιαγωγεία ςτισ περιφζρειεσ του Vu Quang και του Can Loc. τθ Μυανμάρ προμθκεφςαμε μθχανζσ κακαριςμοφ νεροφ και δεξαμενζσ για τθ μεταφορά κακαροφ πόςιμου νεροφ ςε 20 χωριά που επλιγθςαν από ξθραςίεσ ςε ςυνεργαςία με άλλεσ διεκνείσ οργανϊςεισ. Ζτςι εκατοντάδεσ οικογζνειεσ ςϊκθκαν από αφυδάτωςθ και αςκζνειεσ. ε 5000 κατοίκουσ των οποίων οι καλλιζργειεσ καταςτράφθκαν και τα ηϊα ςκοτϊκθκαν από τον κυκλϊνα προςφζραμε τρόφιμα και ταμπλζτεσ κακαριςμοφ νεροφ. Θ τρίχρονθ Chelradine Alexandre ζμεινε παγιδευμζνθ ςτα χαλάςματα για τρεισ θμζρεσ, με τθ μθτζρα και τθν αδερφι τθσ να κείτονται νεκρζσ δίπλα τθσ. Ο πατζρασ τθσ αδυνατοφςε να τθν φροντίςει και ζτςι τθν επιμζλειά τθσ ανζλαβε θ 53χρονθ χιρα Mona Clervaue που ηει ςτο Philippeau. «Όταν τθ βρικα, οι πλθγζσ τθσ ιταν ακόμθ ανοιχτζσ και δεν είχε κακόλου όρεξθ», μασ εξθγεί θ Mona. «Ένιωςα πολφ χαροφμενθ, όταν τθν πιρα ςπίτι μου. Γζμιςε τθ ηωι μου με χαρά. Χτενίηω τα μαλλιά τθσ, τθν ταΐηω και κάνω το παν για να νιώκει άνετα και αςφαλισ. Τραγουδάμε μαηί και ςυηθτάμε για το τι ςυνζβθ ςτθ μαμά και τθν αδερφι τθσ. Για να τη βοηθήςω να ςυνζλθει από το ψυχικό τραφμα, τη ςτζλνω ςε ζνα κζντρο ψυχολογικήσ υποςτήριξησ. Εκεί, ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ, όπωσ θ ηωγραφικι, το τραγοφδι και ο χορόσ. Από τότε που ξεκίνθςε να παρακολουκεί το κζντρο είναι πιο ανοικτι και χαμογελά περιςςότερο. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ είναι ευλογία».

37 Προγράμματα Άμεςθσ Προςζγγιςθσ Σο 2010 ιταν θ δεφτερθ χρονιά που υλοποιιςαμε τα προγράμματα Άμεςθσ Προςζγγιςθσ. Τποςτθρικτζσ του προγράμματοσ Αναδοχισ Παιδιοφ, ιδρφματα, ςυλλογικοί φορείσ και εταιρείεσ ανζλαβαν τθν εξ ολοκλιρου χρθματοδότθςθ ζργων για τθν άμεςθ κάλυψθ των αναγκϊν κατοίκων φτωχϊν κοινοτιτων ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα. Χάρθ ςτθ δικι ςασ ςτιριξθ οι άνκρωποι αυτοί δεν αντιμετωπίηουν πλζον κακθμερινά προβλιματα πρόςβαςθσ ςτο νερό, τθν υγιεινι και τθν εκπαίδευςθ.

38 Καταςκευι ςχολείου ςτθ ιζρα Λεόνε Θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Ποδοςφαίρου (ΕΠΟ) χρθματοδότθςε εξ ολοκλιρου τθν καταςκευι δθμοτικοφ ςχολείου ςτθν κοινότθτα Bendu, ςτθν περιοχι Moyaba τθσ ιζρα Λεόνε. 228 μακθτζσ ςτεγάηονται πλζον ςε ζνα πλιρωσ εξοπλιςμζνο κτιριο και ζχουν εκπαιδευτικό υλικό, ξεχωριςτά αποχωρθτιρια για αγόρια και κορίτςια, πθγάδι με κακαρό νερό και ζναν προαφλιο χϊρο, όπου τα παιδιά κα μποροφν να παίηουν με αςφάλεια. Οι κάτοικοι τθσ κοινότθτασ ςυμμετείχαν ενεργά ςε όλα τα ςτάδια υλοποίθςθσ του προγράμματοσ και μζςω ςεμιναρίων ενδυνάμωςθσ δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ Επιτροπι Διοίκθςθσ του χολείου, όπου είναι υπεφκυνθ για τθν ςυντιρθςθ του ςχολείου και τθ βιωςιμότθτα του ζργου. Καταςκευι ςχολείου ςτθ Γκάνα Σο ταξιδιωτικό πρακτορείο Versus Travel χτίηει εξ ολοκλιρου ςχολείο ςε μία από τισ πιο φτωχζσ και απομακρυςμζνεσ περιοχζσ τθσ Γκάνα, ςτο χωριό Konkon. 700 παιδιά (450 κορίτςια και 250 αγόρια) που μζχρι ςιμερα ζκαναν μάκθμα ςτθν φπαικρο κα μποροφν ςφντομα να πθγαίνουν ςτο πλιρωσ εξοπλιςμζνο ςχολείο τουσ, με τισ 3 αίκουςεσ, αίκουςα δαςκάλων, προαφλιο χϊρο και εγκαταςτάςεισ υγιεινισ. Επιπλζον, ςτο ςχολείο καταςκευάηουμε πθγάδι που κα ωφελιςει όλουσ τουσ κατοίκουσ του χωριοφ οι οποίοι δεν κα είναι αναγκαςμζνοι πλζον να περπατοφν χιλιόμετρα κακθμερινά για τθ ςυλλογι νεροφ. Ολοκλιρωςθ ςχολείου ςτθ Γκάνα Οι εκδόςεισ ΕΝ ΠΛΩ και θ ςυγγραφζασ Βοφλα Νικολαΐδου προςζφεραν τα κζρδθ από τισ πωλιςεισ του παιδικοφ βιβλίου «Ζνα δφςκολο αντίο» για να ολοκλθρωκεί το ςχολικό κτιριο ςτο χωριό Apodabogo τθσ Βορειοανατολικισ Γκάνασ. Με τθν υποςτιριξι τουσ ολοκλθρϊνονται οι 3 τάξεισ, τοποκετοφνται οι ςτζγεσ και εξοπλίηονται οι αίκουςεσ με κρανία, καρζκλεσ και εκπαιδευτικό υλικό. φντομα 455 μακθτζσ δθμοτικοφ και 170 νιπια κα μποροφν να κάνουν μάκθμα ςε ζνα κατάλλθλο, ευχάριςτο και αςφαλζσ περιβάλλον. Καταςκευι πθγαδιϊν ςτθ ιζρα Λεόνε Σο Κδρυμα Ιωάννθ. Λάτςθ και 3 Ανάδοχοί μασ χρθματοδότθςαν τθν καταςκευι 4 πθγαδιϊν ςε ςχολεία τθσ ιζρα Λεόνε, ςε περιοχζσ που πλιττονται ςυχνά από ξθραςία. Οι κάτοικοι αναγκάηονται να καταναλϊνουν νερό από κοντινά ρυάκια και ακατάλλθλεσ πθγζσ για όλεσ τισ ανάγκεσ τουσ (πόςθ, κακαριςμόσ, πότιςμα ηϊων) με αποτζλεςμα ςυχνζσ ςοβαρζσ αςκζνειεσ. υνολικά 2500 κάτοικοι ζχουν πλζον πρόςβαςθ ςε κακαρό πόςιμο νερό ενϊ ζχει ιδθ παρατθρθκεί βελτίωςθ τθσ υγείασ τουσ. Σα παιδιά δεν χρειάηεται να διανφουν τϊρα μεγάλεσ αποςτάςεισ για να εξαςφαλίςουν νερό και μποροφν να ςυγκεντρωκοφν καλφτερα ςτα μακιματά τουσ. Πριν τθν καταςκευι του ζργου, οι κάτοικοι των περιοχϊν αυτϊν ςυγκρότθςαν επιτροπζσ για τθ διαχείριςθ των πθγαδιϊν που είναι υπεφκυνεσ για τθ ςωςτι χριςθ και ςυντιρθςι τουσ.

39 Ρρόγραμμα Άρδευςθσ ςτθν Κζνυα 40 Ζλλθνεσ Aνάδοχοι εκελοντζσ μαηί με το Κδρυμα ταφροσ Νιάρχοσ ςυγχρθματοδότθςαν τα ζργα άρδευςθσ ςτθν κοινότθτα Langobaya ςτο Malindi τθσ Κζνυασ. Σα 36 μζλθ τθσ ομάδασ Kuluhiro (παιδιά, γυναίκεσ και άνδρεσ), οροκετικοί ςτον ιό HIV/ AIDS, ζχουν πλζον γόνιμθ γθ και δίκτυο μεταφοράσ νεροφ από τον κοντινό ποταμό Γκαλάνα ςτισ καλλιζργειζσ τουσ. Θ ομάδα μπορεί ζτςι να εξαςφαλίςει τροφι αλλά και να ενιςχφςει το ειςόδθμα των μελϊν τθσ πουλϊντασ τθ ςοδειά ςτθν τοπικι αγορά. Θ ομάδα απζκτθςε επίςθσ ζνα κτίριο που κα χρθςιμεφςει ωσ αποκικθ και χϊροσ ςυγκζντρωςθσ. Με τα χριματα που κερδίηουν, τα μζλθ μποροφν να αγοράηουν το ειςιτιριό τουσ για το λεωφορείο που τουσ μεταφζρει ςτο ιατρικό κζντρο για τθν φαρμακευτικι αγωγι τουσ αλλά κυρίωσ κα μποροφν να βελτιϊςουν τθ διατροφι και τισ ςυνκικεσ διαβίωςισ τουσ. τθν καταςκευι του ζργου οι κάτοικοι δοφλεψαν μαηί με 40 Ζλλθνεσ Αναδόχουσ που ταξίδεψαν ωσ τθ Langobaya για να ςτθρίξουν και να εμψυχϊςουν τθν ομάδα των Kuluhiro.

40 Ζκτακτεσ Εκκλιςεισ τισ 12 Ιανουαρίου 2010 θ Αϊτι πλιγθκε από τον πιο καταςτροφικό ςειςμό (7,3 Ρίχτερ) εδϊ και 200 χρόνια. Ο απολογιςμόσ ιταν ςοκαριςτικόσ: νεκροί, τραυματίεσ, ςπίτια κατεςτραμμζνα και ακατάλλθλα για κατοικία. Τπολογίηεται πωσ ακόμα και ςιμερα 1,3 με 1,5 εκατομμφρια άνκρωποι κατοικοφν ςε προςωρινοφσ καταυλιςμοφσ.

41

42

43 Τι πετφχαμε Θ ανταπόκριςι ςασ ςτθν ζκκλθςθ τθσ ActionAid Ελλάσ για υποςτιριξθ του πολφπακου πλθκυςμοφ ιταν θ μεγαλφτερθ που είχαμε ποτζ ωσ ζκτακτθ βοικεια: ευρϊ ςυγκεντρϊκθκαν από τισ ειςφορζσ περιςςοτζρων από ςυμπολιτϊν μασ. Θ ActionAid υποςτιριξε από τουσ πιο ευάλωτουσ κατοίκουσ τθσ χϊρασ με τθν παροχι άμεςθσ βοικειασ, αλλά και με προγράμματα ενδυνάμωςθσ και μακροπρόκεςμθσ αποκατάςταςθσ που εξακολουκοφν μζχρι ςιμερα: πακζτα με κρζμεσ και πάνεσ για βρζφθ ςτάλκθκαν ςτο νοςοκομείο Petits Freres et Soeurs άνκρωποι ζλαβαν πακζτα με τρόφιμα και πακζτα υγιεινισ. Επιπλζον πακζτα υγιεινισ και κακαριςμοφ διανεμικθκαν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ επιδθμίασ χολζρασ και κάτοικοι των πλθγζντων περιοχϊν παρακολοφκθςαν ςεμινάρια ενθμζρωςθσ ςε κζματα υγιεινισ. Καταςκευάςαμε καταλφματα για οικογζνειεσ και αςκικθκε ιδιαίτερθ πίεςθ ςτισ δθμοτικζσ αρχζσ για παραχϊρθςθ γθσ για τθν προςωρινι ςτζγαςθ των πλθγζντων άνκρωποι εντάχκθκαν ςε προγράμματα πλθρωμζνθσ εργαςίασ εξαςφαλίηοντασ βαςικό ειςόδθμα για τισ οικογζνειζσ τουσ και βοθκϊντασ ςτθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν (κακαριςμόσ φρεάτων, ανακαταςκευι δρόμων, αντιπλθμμυρικά ζργα). Από το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα επωφελικθκαν άνκρωποι. Εγκαταςτιςαμε μφλουσ αλζςματοσ ςε 6 διαφορετικζσ κοινότθτεσ, βοθκϊντασ τουσ αγρότεσ να παραςκευάηουν και πωλοφν το αλεφρι τουσ ςτισ τοπικζσ αγορζσ. Από αυτό το πρόγραμμα ωφελικθκαν άνκρωποι αγρότεσ ςυμμετείχαν ςε προγράμματα καταςκευισ αντιπλθμμυρικϊν ζργων και καλλιζργειασ ηαχαροκάλαμων και φυτϊν για τα οικόςιτά τουσ ηϊα. Διανείμαμε μακθτικά πακζτα με γραφικι φλθ και καταςκευάςαμε ζνα Κοινοτικό Κζντρο Επικοινωνίασ με πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, το οποίο λειτουργεί ωσ άτυπο ςχολείο, αλλά και ωσ καταφφγιο ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Σοποκετιςαμε 24 θλιακζσ λάμπεσ ςε προςωρινοφσ καταυλιςμοφσ για τθν προςταςία των κοριτςιϊν και των γυναικϊν από βίαιεσ επικζςεισ και τθ διευκόλυνςθ των μακθτϊν ςτθ μελζτθ των μακθμάτων τουσ πλθγζντεσ ςυμμετείχαν ςε προγράμματα ψυχολογικισ υποςτιριξθσ. Δθμιουργικθκαν ειδικά κζντρα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ για παιδιά θλικίασ 1 ζωσ 14 ετϊν κακϊσ και κζντρα ανάπτυξθσ επαγγελματικϊν δεξιοτιτων για εφιβουσ.

44 Δωρεζσ από εταιρείεσ και ςυλλόγουσ Σο 2010 εταιρείεσ, ςφλλογοι και κοινωφελι ιδρφματα ςυνεργάςτθκαν με τθν ActionAid για τθν υποςτιριξθ του ζργου μασ ςε διαφορετικζσ γωνιζσ του πλανιτθ.

45

46 Ίδρυμα Σταφροσ Νιάρχοσ Σο ίδρυμα ςυγχρθματοδότθςε μαηί με Ζλλθνεσ Aναδόχουσ το πρόγραμμα άρδευςθσ ςτθ Langobaya τθσ Κζνυασ για τθ μεταφορά νεροφ από το ποτάμι ςτισ καλλιζργειεσ. (βλ. περιςςότερα ςτο κεφ. Προγράμματα Άμεςθσ Προςζγγιςθσ) Ίδρυμα Ιωάννθ Σ. Λάτςθ Σο ίδρυμα χρθματοδότθςε τθν καταςκευι ενόσ πθγαδιοφ με αντλίεσ ςε αυλι ςχολείου τθσ περιοχισ Gawula ςτθ ιζρα Λεόνε και υποςτιριξε επίςθσ το πρόγραμμα «τιριξθ ςτα παιδιά που ζχουν πλθγεί από ςυρράξεισ και φυςικζσ καταςτροφζσ». (βλ. περιςςότερα ςτο κεφ. Προγράμματα Άμεςθσ Προςζγγιςθσ) Ίδρυμα Μποδοςάκθ Σο ίδρυμα υποςτθρίηει τθν ActionAid μζςω 50 αναδοχϊν ετθςίωσ. Ελλθνικι Ομοςπονδία Ροδοςφαίρου Θ ομοςπονδία χρθματοδότθςε εξολοκλιρου τθν καταςκευι και τον εξοπλιςμό ςχολείου ςτθν κοινότθτα Bendu τθσ ιζρα Λεόνε. (βλ. περιςςότερα ςτο κεφ. Προγράμματα Άμεςθσ Προςζγγιςθσ) Ταξιδιωτικό γραφείο Versus Travel Σο γραφείο χρθματοδότθςε εξ ολοκλιρου τθν καταςκευι και τον εξοπλιςμό ενόσ δθμοτικοφ ςχολείου ςτο χωριό Konkon ςτθ Γκάνα. (βλ. περιςςότερα ςτο κεφ. Προγράμματα Άμεςθσ Προςζγγιςθσ) Πμιλοσ Eureko Interamerican Ο όμιλοσ ςυνζχιςε τθν υποςτιριξθ τθσ ActionAid μζςω 50 αναδοχϊν ετθςίωσ. ΣΕΓΑΣ Ο φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Γυμναςτικϊν Ακλθτικϊν ωματείων υποςτιριξε για άλλθ μια χρονιά οικονομικά το ζργο τθσ ActionAid, με αφορμι τθ διεξαγωγι του Κλαςςικοφ Μαρακωνίου τθσ Ακινασ για το Εταιρεία ζνδυςθσ Manetti Θ εταιρεία ςυνζχιςε τθν υποςτιριξι τθσ ςυνειςφζροντασ 1 ευρϊ με κάκε αγορά ροφχων Manetti Baby για τθν υποςτιριξθ του προγράμματοσ «τιριξθ ςτα παιδιά που ζχουν πλθγεί από ςυρράξεισ και φυςικζσ καταςτροφζσ παγκοςμίωσ». Ξενοδοχείο Kyllini Beach Resort Σο ξενοδοχείο ςυνζχιςε να ςτθρίηει το πρόγραμμα «τιριξθ ςτα παιδιά που ζχουν πλθγεί από ςυρράξεισ και φυςικζσ καταςτροφζσ παγκοςμίωσ», χρεϊνοντασ 1 ευρϊ επιπλζον ςε κάκε διαμονι των πελατϊν του. Εταιρεία ΛΑΛΙΗΑΣ Α.Ε. Με κάκε αγορά παιδικοφ ςωςιβίου, θ εταιρεία ΛΑΛΙΗΑ προςφζρει 1 ευρϊ για τθν υποςτιριξθ του ζργου τθσ ActionAid. Εταιρεία Κ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΑΚΘΣ ΚΑΛΑΣ Α.Ε. Θ εταιρεία ςτιριξε το πρόγραμμα ςτο Μαλάουι για «Εξαςφάλιςθ τροφισ και παροχισ εκπαίδευςθσ» με μζροσ των εςόδων από τισ πωλιςεισ του άλατοσ «ΚΑΛΑ» (ςυςκευαςία 400 γρ.) κατά τθ κερινι περίοδο Εκδόςεισ ΕΝ ΡΛΩ Θ εταιρεία, ςε ςυνεργαςία με τθ ςυγγραφζα Βοφλα Νικολαΐδου, χρθματοδότθςε τθν ολοκλιρωςθ ςχολικοφ κτθρίου ςτο Apodabogo τθσ Γκάνασ, προςφζροντασ τα κζρδθ από τισ πωλιςεισ του παιδικοφ βιβλίου «Ζνα δφςκολο αντίο». (βλ. περιςςότερα ςτο κεφ. Προγράμματα Άμεςθσ Προςζγγιςθσ)

47 Εταιρεία PricewaterhouseCoopers Θ εταιρεία υποςτιριξε το πρόγραμμα «Ποιοτικι εκπαίδευςθ για τα φτωχά παιδιά των αγροτικϊν οικογενειϊν» ςτθν Αϊτι αντί χριςτουγεννιάτικων εταιρικϊν δϊρων. Τράπεηα Alpha Bank Με αφορμι τθ διεξαγωγι του Κλαςςικοφ Μαρακωνίου τθσ Ακινασ για το 2010, θ τράπεηα ςυνειςζφερε οικονομικά υποςτθρίηοντασ το ζργο τθσ ActionAid. Εκδοτικόσ Οργανιςμόσ Pearson Longman Ο οργανιςμόσ υποςτθρίηει οικονομικά το πρόγραμμα ςτο Μαλάουι «Εξαςφάλιςθ τροφισ και παροχισ εκπαίδευςθσ» και προβάλλει τθν ActionAid μζςω τθσ Pearson Longman Reward Card. Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ So Easy Ο όμιλοσ υποςτιριξε το πρόγραμμα «Ποιοτικι εκπαίδευςθ για τα φτωχά παιδιά των αγροτικϊν οικογενειϊν» ςτθν Αϊτι προςφζροντασ 1 ευρϊ από κάκε νζα εγγραφι. Εταιρεία Warner Music Greece S.A. Θ εταιρεία Warner πραγματοποίθςε τθν παραγωγι, τθ διανομι και πϊλθςθ του CD τθσ Ζλενασ Παπαβαςιλείου «Keep on Acting», τα ζςοδα του οποίου ςυνειςζφερε ςτθν ActionAid. Γκαλερί Τοφντα Θ γκαλερί προςζφερε μζροσ των εςόδων από τθν ομαδικι ζκκεςθ ζργων τζχνθσ «Sensitivity Questioned» για τθν υποςτιριξθ του προγράμματοσ ςτο Μαλάουι «Εξαςφάλιςθ τροφισ και παροχισ εκπαίδευςθσ». Εταιρεία Busquets Gruart & Εταιρεία ΚΑΒΑΛΙΕΟΣ χεδίαςαν και προϊκθςαν τισ Χριςτουγεννιάτικεσ κάρτεσ τθσ ActionAid για το 2010 και προςζφεραν τα ζςοδα από τισ πωλιςεισ για τθν υποςτιριξθ του ζργου μασ. Καταςτιματα Ρενκερουδάκθσ χεδίαςαν και προϊκθςαν το τυχερό γοφρι τθσ ActionAid για το 2010 και προςζφεραν τα ζςοδα από τισ πωλιςεισ για τθν υποςτιριξθ του ζργου μασ. Εκδόςεισ Ρζργαμοσ χεδίαςαν, προϊκθςαν και ςυνειςζφεραν όλα τα ζςοδα ςτθν ActionAid από το θμερολόγιο του Εταιρεία Sony Ericsson Θ εταιρεία υποςτιριξε το πρόγραμμα «Πρόςβαςθ ςε κακαρό πόςιμο νερό για τουσ μακθτζσ» ςτθν Ουγκάντα ςτα πλαίςια χριςτουγεννιάτικων ενεργειϊν. Εταιρεία Upstream Θ εταιρεία υποςτιριξε το πρόγραμμα «Παιδιά που ζχουν πλθγεί από ςυρράξεισ και φυςικζσ καταςτροφζσ παγκοςμίωσ» ςτα πλαίςια χριςτουγεννιάτικων ενεργειϊν.

48 Αςκοφμε πίεςθ ενάντια ςτθ φτϊχεια Θ ActionAid δουλεφει μαηί με τουσ φτωχοφσ κατοίκουσ μζςα ςτισ κοινότθτεσ κάνοντασ ζργα που τουσ βοθκοφν να αντιμετωπίςουν τθν ακραία φτϊχεια και να ηιςουν μία ηωι με αξιοπρζπεια. Παράλλθλα, εκπαιδεφουμε και κινθτοποιοφμε τουσ κατοίκουσ για να απαιτοφν καλφτερθ ποιότθτα ηωισ και εξαςφάλιςθ και προςταςία των δικαιωμάτων τουσ τόςο ςτθν κοινότθτά τουσ όςο και ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα. Σαυτόχρονα, κινθτοποιοφμε πολίτεσ από ολόκλθρο τον κόςμο ϊςτε να παίρνουν μζροσ ςε ενζργειεσ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ και ενϊνουν τθ φωνι τουσ για τα δικαιϊματα των φτωχϊν και περικωριοποιθμζνων ςυνανκρϊπων μασ.

49 Με τθ δικι ςασ υποςτιριξθ και με τθ ςυνεργαςία άλλων οργανϊςεων, το 2010 πετφχαμε τθ κζςπιςθ ςθμαντικϊν πολιτικϊν αποφάςεων που κα μεταμορφϊςουν τισ ηωζσ εκατομμυρίων ανκρϊπων. Από ποφ προιρκαν αυτοί οι πόροι; Πολίτθσ του Κόςμου Γυναίκεσ του Κόςμου Ειςφορζσ αντί δϊρου βάφτιςθσ Εισ μνιμθν δωρεζσ e-shop Χριςτουγεννιάτικεσ κάρτεσ και γοφρια Οικονομικι ενίςχυςθ μζςω ςυμμετοχισ ςτον Κλαςςικό Μαρακϊνιο Ακθνϊν ςε ςυνεργαςία με τον ΕΓΑ Οικονομικι υποςτιριξθ από τθν εταιρεία ΛΑΛΙΗΑ Α.Ε., τθν τράπεηα Alpha Bank, τθ Warner Music Greece S.A., τισ εταιρείεσ Busquets Gruart & ΚΑΒΑΛΙΕΡΟ, τα καταςτιματα Πενκερουδάκθσ, τισ Εκδόςεισ Πζργαμοσ.

50 Ραγκόςμια Εκςτρατεία για τθν Εκπαίδευςθ Θ Παγκόςμια Εκςτρατεία για τθν Εκπαίδευςθ είναι μία ςυμμαχία διεκνϊν μθ κυβερνθτικϊν οργανιςμϊν, εκπαιδευτικϊν ενϊςεων, δαςκάλων, μακθτϊν και πολιτϊν από 120 χϊρεσ ςε όλο τον κόςμο. Δθμιουργικθκε το 1999 για να κυμίηει ςτισ κυβερνιςεισ ότι οφείλουν να κρατιςουν τθν υπόςχεςι τουσ να δϊςουν τζλοσ ςτον αναλφαβθτιςμό και να φροντίςουν ϊςτε όλα τα παιδιά του κόςμου να πθγαίνουν ςχολείο ωσ το Θ ActionAid είναι ιδρυτικό μζλοσ και ςυντονίηει τθν εκςτρατεία ςτθν Ελλάδα από το Ζνα από τα πιο ςθμαντικά εργαλεία τθσ Εκςτρατείασ είναι θ Παγκόςμια Εβδομάδα Δράςθσ. Κάκε χρόνο μακθτζσ από φτωχζσ και πλοφςιεσ χϊρεσ ενϊνουν τθ φωνι τουσ κάνοντασ παρόμοιεσ δράςεισ ςτα ςχολεία τουσ. ιμερα θ Παγκόςμια Εβδομάδα απαρικμεί περιςςότερουσ από 15 εκατομμφρια υποςτθρικτζσ. Σθ χρονιά που μασ πζραςε μακθτζσ από 230 ςχολεία όλθσ τθσ χϊρασ ςυμμετείχαν ςτθν Εβδομάδα Δράςθσ με κζμα το 1GOAL - Εκπαίδευςθ για Όλουσ. Σα τελευταία δφο χρόνια, θ ςυμμαχία ζχει ςυμβάλλει ςτθ κζςπιςθ ςθμαντικϊν μζτρων για τθν εκπαίδευςθ που επθρεάηουν κετικά τθ ηωι χιλιάδων παιδιϊν που ηουν ςε ςυνκικεσ απόλυτθσ φτϊχειασ και ςτεροφνται το ςχολείο. Ενδεικτικά: Στθν Ινδία: κεςπίςκθκε ο νόμοσ τθσ Δωρεάν και Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ που υποχρεϊνει το κράτοσ να παρζχει ςχολεία ςε όλα τα παιδιά τθσ χϊρασ από 6 ζωσ 14 ετϊν. Στθν Κζνυα: χτίςτθκαν νζα ςχολεία ςε κάκε περιφζρεια τθσ χϊρασ. Σο πρόγραμμα δωρεάν ςίτιςθσ ςτα ςχολεία επεκτάκθκε ςθμαντικά καλφπτοντασ ακόμα περιςςότερεσ ςχολικζσ μονάδεσ ςε περιοχζσ με μεγάλθ ξθραςία όπου ο πλθκυςμόσ υποφζρει από τθν πείνα, κακϊσ και ςε υποβακμιςμζνεσ αςτικζσ γειτονιζσ. Στθ Γκάνα: καταργικθκε θ ςχολικι ποδιά, το κόςτοσ τθσ οποίασ ιταν απαγορευτικό για χιλιάδεσ παιδιά και για αυτό το λόγο δεν μποροφςαν να πάνε ςτο ςχολείο. Επίςθσ, αυξικθκε ο μιςκόσ των εκπαιδευτικϊν ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ κατά 20% ωσ κίνθτρο για να πθγαίνουν οι δάςκαλοι ςε απομονωμζνεσ κοινότθτεσ. Στθν Καμπότηθ: δθμιουργικθκαν ξενϊνεσ κοριτςιϊν ςε ςχολεία τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ για τθν αςφάλειά τουσ και για τθ διευκόλυνςθ όςων μζνουν πολφ μακριά. Θ κυβζρνθςθ εφαρμόηει επίςθσ πρόγραμμα επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν προκειμζνου να βοθκιςουν τα κορίτςια και τα παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ να πάνε ςτο ςχολείο. Στθ Ηάμπια: ο προχπολογιςμόσ για τθν εκπαίδευςθ αυξικθκε από 15, 4% ςτο 19,9%, που ςθμαίνει περιςςότερθ και καλφτερθσ ποιότθτασ εκπαίδευςθ.

51 Οι φτωχοί κάτοικοι του Niyamgiri δικαιϊνονται τθν Ινδία, μετά από προςπάκειεσ 8 ετϊν των κατοίκων ςτθν περιοχι Orissa και με τθν υποςτιριξθ πολιτϊν και οργανϊςεων από όλο τον κόςμο μαηί με τθν ActionAid, θ κυβζρνθςθ αποφάςιςε να ςταματιςει τισ παράνομεσ εργαςίεσ τθσ εταιρίασ εξόρυξθσ βωξίτθ Vedanta. Οι εργαςίεσ τθσ εταιρίασ ςτο ιερό βουνό Niyamgiri κα είχαν ολζκριεσ ςυνζπειεσ για τον πλθκυςμό και το περιβάλλον, αφοφ κα κατζςτρεφαν το αρχζγονο δάςοσ, πθγι ηωισ για τουσ κατοίκουσ, και κα τουσ ανάγκαηαν να εγκαταλείψουν τθ γθ τουσ.

52 Ρετφχαμε ακόμα περιςςότερα Σο 2010 θ Κζνυα κζςπιςε το νζο τθσ φνταγμα. Θ ActionAid εδϊ και 10 χρόνια μζςα από διαρκι άςκθςθ πίεςθσ, εκπαίδευςθ και υποςτιριξθ τθσ κινθτοποίθςθσ των πιο φτωχϊν και αποκλειςμζνων κατοίκων, ςυνζβαλε ςτθ ςυνταγματικι κατοχφρωςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, τθσ αντιπροςϊπευςθσ των γυναικϊν και των δθμόςιων επενδφςεων για ςε υπθρεςίεσ κοινισ ωφζλειασ. Σο νζο φνταγμα κα μεταμορφϊςει τισ ηωζσ 17,5 εκατομμυρίων ανκρϊπων που ηουν ςτθν απόλυτθ φτϊχεια κακϊσ μεταξφ άλλων διαςφαλίηει το δικαίωμα ςτθ γθ και τουσ φυςικοφσ πόρουσ. Θ κυβζρνθςθ τθσ Νιγθρίασ προχϊρθςε ςτθ ςυνταγματικι αναγνϊριςθ του δικαιϊματοσ τθσ τροφισ, θ οποία υποχρεϊνει το κράτοσ να διαςφαλίηει ότι όλοι οι πολίτεσ τθσ χϊρασ ζχουν επαρκι τρόφιμα. Σθν ίδια ςτιγμι αποφαςίςτθκε αφξθςθ του προχπολογιςμοφ για τθν υποςτιριξθ τθσ αγροτικισ παραγωγισ από 3,7 ςε 10%. Θ ActionAid μαηί με άλλεσ οργανϊςεισ και μζςω τθσ διεκνοφσ εκςτρατείασ HungerFREE- Πεσ Όχι ςτθν Πείνα υποςτιριξε το δίκτυο αγροτϊν μικρισ κλίμακασ αςκϊντασ πίεςθ για τθν υλοποίθςθ των επιτυχιϊν αυτϊν. τθν Ινδία θ κυβζρνθςθ τθσ περιοχισ του Bihar μοίραςε καλλιεργιςιμθ γθ ςε οικογζνειεσ ακτθμόνων μετά από μαηικι κινθτοποίθςθ των κατοίκων και διαρκείσ πιζςεισ. Θ πορεία διαμαρτυρίασ των 130 χιλιομζτρων από ακτιμονεσ κζντριςε το ενδιαφζρον των μζςων ενθμζρωςθσ και του ευρφτερου πλθκυςμοφ και κζρδιςε τθν υποςτιριξθ του αιτιματόσ τουσ για διανομι γθσ. Θ κυβζρνθςθ διζταξε επίςθσ τθν απόδοςθ μικρϊν αγροτεμάχιων ι εναλλακτικά τθ χρθματικι αποηθμίωςθ για τθν αγορά γθσ, ςε κάκε οικογζνεια Mahadalit, ομάδα πλθκυςμοφ που ανικει ςτισ χαμθλότερεσ και πιο φτωχζσ κοινωνικζσ κάςτεσ τθσ χϊρασ. Μετά από 4 χρόνια ενεργειϊν για τθν ευαιςκθτοποίθςθ του πλθκυςμοφ και τθν άςκθςθ πίεςθσ ςε τοπικό και εκνικό επίπεδο, το 2010 θ κυβζρνθςθ του Μπανγκλαντζσ κζςπιςε νομοςχζδιο για τθν Οικογενειακι Βία. φμφωνα με πρόςφατθ διεκνι ζρευνα, 1 ςτισ 2 γυναίκεσ ςτθ χϊρα πζφτει κφμα ενδοοικογενειακισ βίασ. Σο νομοςχζδιο αναγνωρίηει για πρϊτθ φορά ωσ εγκλθματικι κάκε πράξθ βίασ μζςα ςτθν οικογζνεια και προβλζπει αυςτθρζσ ποινζσ για τον δράςτθ. Θ κεςμικι αυτι αναγνϊριςθ ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν προςταςία των δικαιωμάτων τθσ γυναίκασ μζςα ςτο ςπίτι κακϊσ αποτρζπει τθν κακομεταχείριςι τθσ ςε όλα τα επίπεδα (φυςικι, ςεξουαλικι, ψυχολογικι, οικονομικι, πνευματικι) και τθν παρεμπόδιςθ τθσ ελευκερίασ τθσ.

53 Στθν Ελλάδα

54 Συνεχίηουμε το εκπαιδευτικό μασ ζργο Σο 2010 ιταν θ δεφτερθ χρονιά λειτουργίασ του πρότυπου εκπαιδευτικοφ μασ κζντρου Ζνασ Κόςμοσ Άνω Κάτω. Σθν περαςμζνθ ςχολικι χρονιά περιςςότεροι από μακθτζσ επιςκζφτθκαν το κζντρο μασ για να παρακολουκιςουν προγράμματα προςαρμοςμζνα για κάκε τάξθ του δθμοτικοφ και του γυμναςίου. Μζςα από καινοτόμεσ δραςτθριότθτεσ, οι μακθτζσ μακαίνουν πϊσ θ ακραία φτϊχεια ςυνδζεται με τθν καταπίεςθ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων και τθν ανιςότθτα, τθν ζλλειψθ εκπαίδευςθσ και τισ κλιματικζσ αλλαγζσ. Σα παιδιά οραματίηονται ζνα πιο δίκαιο κόςμο και προτείνουν και ςυμμετζχουν ςτισ λφςεισ για τθ διαμόρφωςι του. Μζςα ςτθ χρονιά, το Κζντρο μασ μεταφζρκθκε ςτο εκπαιδευτικό φεςτιβάλ Μικρόπολισ, όπου ςυνολικά 600 ακόμθ παιδιά ζλαβαν μζροσ ςτο πρόγραμμα. Σο Κζντρο λειτουργεί για δεφτερθ χρονιά με τθν ευγενικι χορθγία τθσ ΟΠΑΠ Α.Ε.

55 Εκπαιδευτικζσ Δράςεισ 630 εκπαιδευτικοί από όλθ τθν Ελλάδα ςυμμετείχαν ςε ςεμινάρια για τουσ τρόπουσ ανάπτυξθσ ςτθν τάξθ του εκπαιδευτικοφ μασ υλικοφ Κόντρα ςτο Ρεφμα. Σα διδακτικά αυτά πακζτα βοθκοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των βακμίδων να παρουςιάςουν το κζμα τθσ φτϊχειασ και των κλιματικϊν αλλαγϊν μζςα ςτθν τάξθ και να εμπλζξουν τουσ μακθτζσ τουσ ςε μία δθμιουργικι αναηιτθςθ αιτιϊν και λφςεων. Μζροσ των προτεινόμενων δραςτθριοτιτων του υλικοφ εφαρμόςκθκε ςτο Green Design Festival με τθ ςυμμετοχι 300 περίπου μακθτϊν. Σο Κόντρα ςτο εφμα ζλαβε επίςθσ τθν επίςθμθ αναγνϊριςθ από τθν Τπουργό Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ Σίνασ Μπιρμπίλθ, ςτα πλαίςια ςχετικισ προβολισ ςτο 11 ο Φεςτιβάλ Γαλλόφωνου Κινθματογράφου. ε ςυνεργαςία με το British Council υλοποιιςαμε μζροσ ενόσ πρωτοπόρου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςτα πλαίςια τθσ διεκνοφσ εκςτρατείασ 10:10. Θ ActionAid οργάνωςε ειδικά εργαςτιρια ςτο εκπαιδευτικό κζντρο Ζνασ Κόςμοσ Άνω Κάτω για 10 ςχολεία που προςπάκθςαν να μειϊςουν τθν κατανάλωςθ ενζργειασ του ςχολείου τουσ κατά 10% μζςα ςε 10 εβδομάδεσ. Σο 2010 ιταν επίςθσ θ 7 θ χρονιά που ςυντονίςαμε τθν Ραγκόςμια Εβδομάδα Δράςθσ ςτθν Ελλάδα με τθ ςυμμετοχι 230 ςχολείων και μακθτϊν από όλθ τθ χϊρα! Νζα ιςτοςελίδα αφιερωμζνθ ςτθν εκπαίδευςθ! Μακθτζσ, εκπαιδευτικοί, γονείσ αλλά και όλοι όςοι ενδιαφζρονται για το εκπαιδευτικό ζργο τθσ ActionAid ςτθν Ελλάδα μποροφν να επιςκζπτονται τθ νζα μασ ιςτοςελίδα που είναι ειδικά αφιερωμζνθ ςτισ εκπαιδευτικζσ ενζργειεσ.

56 Γιορτζσ Αναδόχων Σο 2010 οργανϊςαμε δφο μεγάλεσ γιορτζσ για τουσ Ανάδοχοφσ μασ ςτθν Ακινα και τθ Θεςςαλονίκθ. Οι γιορτζσ μασ ζδωςαν τθν ευκαιρία για να εκφράςουμε τθν ευγνωμοςφνθ μασ για τθν εμπιςτοςφνθ των Ελλινων Αναδόχων ςτο ζργο τθσ ActionAid, αλλά και να γνωριςτοφμε όλοι απο κοντά. Θ προςζλευςθ υποςτθρικτϊν ςτθν Ακινα και 400 ςτθ Θεςςαλονίκθ είναι ακόμα μία ζνδειξθ τθσ αφοςοίωςθσ ςασ ςτθν προςπάκειά μασ να βελτιϊςουμε τθ ηωι των ανκρϊπων που ηουν ςε ςυνκικεσ ακραίασ φτϊχειασ και να διαμορφϊςουμε μαηί ζνα πιο δίκαιο κόςμο. Επωφελοφμενοι από τα ζργα μασ ςτθ ιζρρα Λεόνε, Ανάδοχοι που ταξίδεψαν για να ςυναντιςουν τα παιδιά που ςτθρίηουν και μζλθ τθσ ActionAid μασ πρόςφεραν ςυγκινθτικζσ ςτιγμζσ διθγοφμενοι τισ ιςτορίεσ τουσ.

57 Ομάδα νζων Activista, δίκτυα δράςθσ και εκελοντιςμόσ Θ 35μελισ (πλζον) ομάδα νζων Activista βρζκθκε και πάλι ςε διαφορετικζσ εκδθλϊςεισ ςτθν Ακινα, τθ Θεςςαλονίκθ αλλά και άλλεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ. Με όχθμα τθν εκςτρατεία 1GOAL Εκπαίδευςθ για Όλουσ θ ομάδα νζων πιγε ςε μουςικά φεςτιβάλ, ποδοςφαιρικζσ κερκίδεσ και ςε κεντρικά ςθμεία των πόλεων για να ενθμερϊςει και να κινθτοποιιςει το κοινό να δράςει ηθτϊντασ Εκπαίδευςθ για Όλουσ! Οργάνωςε επίςθσ δράςθ διαμαρτυρίασ ζξω από το Τπουργείο Εξωτερικϊν κατά τθν επίςθμθ παράδοςθ των υπογραφϊν. Δθμιοφργθςε το δικό τθσ video για τον αναλφαβθτιςμό, το 1 ςτουσ 5 το οποίο μζχρι ςιμερα ζχουν δει πάνω από άνκρωποι. Για πρϊτθ φορά, μζλθ τθσ ομάδασ νζων ςυναντικθκαν με τον Τφυπουργό Εξωτερικϊν, πφρο Κουβζλθ, ςτο Λουξεμβοφργο και άςκθςαν πίεςθ για τθν εκπλιρωςθ των τόχων τθσ Χιλιετίασ μζχρι το τα πλαίςια τθσ εκςτρατείασ 1GOAL θ ομάδα φοιτθτϊν Get Involved του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν οργάνωςε δφο δράςεισ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ των ςυμφοιτθτϊν τουσ. Από πζριςυ, θ ίδια ομάδα ζχει υλοποιιςει διαφορετικζσ ενζργειεσ ενθμζρωςθσ και υποςτιριξθσ τθσ δράςθσ μασ μζςα ςτο Πανεπιςτιμιο. 35 ςυμπολίτεσ μασ από 7 περιοχζσ τθσ Ελλάδασ οργάνωςαν δθμόςιεσ δράςεισ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ των κατοίκων ςχετικά με τα δικαιϊματα τθσ γυναίκασ αγρότιςςασ ςτισ φτωχζσ χϊρεσ. Οι δράςεισ ζγιναν με αφορμι τισ παγκόςμιεσ θμζρεσ τθσ Αγρότιςςασ, τθσ Σροφισ και τθσ Εξάλειψθσ τθσ Φτϊχειασ (15, 16 και 17 Οκτωβρίου αντίςτοιχα). θμαντικι υποςτιριξθ για το ζργο μασ ςτθν Ελλάδα προςφζρει θ εκελοντικι ομάδα του γραφείου. Εδϊ και 11 χρόνια υποςτθρικτζσ μασ διαφόρων θλικιϊν αφιερϊνουν τον ελεφκερο χρόνο τουσ για να μασ βοθκιςουν ςτθρίηοντασ τθ διεκπεραίωςθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν, όπωσ θ προετοιμαςία του ταχυδρομείου και θ αρχειοκζτθςθ. Σο 2010 δθμιουργιςαμε ακόμα μία ομάδα ανκρϊπων που ικελαν να ςτθρίξουν το εκπαιδευτικό μασ ζργο και να προςφζρουν τθν πολφτιμθ εμπειρία τουσ. Επτά εκελόντριεσ δίνουν αμζριςτθ βοικεια ςτθν υλοποίθςθ των κακθμερινϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςτο εκπαιδευτικό μασ Κζντρο Ζνασ Κόςμοσ Άνω Κάτω.

58

59 Επικοινωνία Σο 2010 θ ActionAid Ελλάσ είχε ιδιαίτερα αυξθμζνθ παρουςία ςτα μζςα ενθμζρωςθσ. Μετριςαμε περιςςότερεσ από αναφορζσ, ςυνεντεφξεισ και αφιερϊματα ςτα ζντυπα και θλεκτρονικά μζςα ενθμζρωςθσ. Αξιοςθμείωτθ είναι θ επιτυχία των κοινωνικϊν μζςων. Θ ςελίδα μασ ςτο Facebook μετρά μζλθ (με τθ ςελίδα των Activista να μετρά ακόμα 2.000), το νζο μασ blog δζχκθκε επιςκζψεισ μζςα ςε 6 μόνο μινεσ ενϊ ςτο Twitter μασ «ακολουκοφν» περιςςότερα απο 250 άτομα. Υποςτθρικτζσ από τον καλλιτεχνικό & ακλθτικό χϊρο ςτθρίηουν το ζργο μασ Σθ χρονιά που μασ πζραςε δϊςαμε ζμφαςθ ςτο χτίςιμο ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ με επιφανείσ προςωπικότθτεσ, υποςτθρικτζσ του προγράμματοσ Αναδοχισ Παιδιοφ και τθσ δράςθσ μασ γενικότερα, που δζχκθκαν αφιλοκερδϊσ να μασ βοθκιςουν να πολλαπλαςιάςουμε το μινυμά μασ. Μαηί με τισ θκοποιοφσ Κατερίνα Λζχου και Ναταλία Δραγοφμθ ταξιδζψαμε ςτισ κοινότθτεσ που ςτθρίηουν ςτθ Γκάνα, γνωρίςαμε τα παιδιά και τισ οικογζνειζσ τουσ και είδαμε από κοντά τισ αλλαγζσ που ζφερε ςτθ ηωι τουσ το πρόγραμμα τθσ Αναδοχισ. Οι δφο θκοποιοί μοιράςτθκαν με το κοινό ςτθν τθλεόραςθ, το ραδιόφωνο και τα ζντυπα μζςα ενθμζρωςθσ, τισ κετικζσ τουσ εντυπϊςεισ, τθ ςυγκίνθςθ και τα μοναδικά ςυναιςκιματα που τουσ γζννθςε θ εμπειρία αυτι. υνεχίηουν να ςτθρίηουν το ζργο μασ ςε κάκε ευκαιρία. τα πλαίςια τθσ εκςτρατείασ 1Goal Εκπαίδευςθ για όλουσ ο αρχθγόσ τθσ Εκνικισ Ομάδασ Ποδοςφαίρου Γιϊργοσ Καραγκοφνθσ και ο διεκνισ ποδοςφαιριςτισ τθσ Βραηιλίασ Gilberto Silva δζχκθκαν να ςτθρίξουν το ζργο τθσ ActionAid και να γίνουν τα πρόςωπα τθσ παγκόςμιασ εκςτρατείασ ςτθν Ελλάδα φζρνοντάσ μασ ςε μεγαλφτερθ επαφι με ζνα πολφ ιδιαίτερο κοινό. Σθν εκςτρατεία για τθν εκπαίδευςθ ςτιριξαν επίςθσ οι θκοποιοί πφροσ Παπαδόπουλοσ, Αιμίλιοσ Χειλάκθσ, Γιάννθσ τάνκογλου, Μυρτϊ Αλικάκθ και Πζτροσ Λαγοφτθσ που ζπαιξαν αφιλοκερδϊσ ςτο βίντεο με τίτλο «1 ςτουσ 5» που ετοίμαςε θ ομάδα νζων εκελοντϊν τθσ ActionAid Activista. Σθ βοικεια διαςιμων υποςτθρικτϊν μασ λάβαμε και για τθν προϊκθςθ του νζου μασ e-shop. Θ μαράγδα Καρφδθ, ο Θοδωρισ Ακερίδθσ, θ Αφροδίτθ θμίτθ, θ Κατερίνα Λζχου, θ Ναταλία Δραγοφμθ, ο Παναγιϊτθσ Μπουγιοφρθσ, ο Περικλισ Ιακωβάκθσ και θ Ρζνια Λουϊηίδου φωτογραφικθκαν με τα μπλουηάκια τθσ ActionAid (t-shirts με ςκοπό) διαδίδοντασ με διαφορετικό τρόπο το μινυμά μασ κατά τθσ φτϊχειασ. Ο ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ Δίεςθ 101,3 ιταν επίςθσ ςθμαντικόσ χορθγόσ επικοινωνίασ για το πρόγραμμα Αναδοχισ Παιδοφ, φζρνοντασ 200 νζουσ Αναδόχουσ για τθ νζα κοινότθτα ςτθ Ηιμπάμπουε. Σθν προςπάκεια αυτι ενίςχυςαν με ςυνεντεφξεισ τουσ για το πρόγραμμα Αναδοχισ Παιδιοφ οι ανάδοχοι Φίλιπποσ Πλιάτςικασ, Ελεονϊρα Ηουγανζλθ, Κατερίνα Λζχου, Ναταλία Δραγοφμθ και Ρζνια Λουϊηίδου. Σζλοσ, με εκφωνιςεισ μασ βοικθςαν ο Γιϊργοσ Χρανιϊτθσ και θ Ζλενα Παπαβαςιλείου.

60

61 Γενικι Συνζλευςθ Σο 2010 ανανεϊςαμε τθ Γενικι υνζλευςθ τθσ ActionAid Ελλάσ με τθν ζνταξθ 6 νζων μελϊν. Άνκρωποι από διαφορετικοφσ χϊρουσ που ζχουν αναλάβει ενεργό δράςθ για τθν υποςτιριξθ του ζργου μασ και με αυξθμζνθ τθν αίςκθςθ ευκφνθσ για τθν ανάπτυξθ τθσ οργάνωςθσ, μπικαν ςτο ενεργθτικό δυναμικό του ανϊτερου ςϊματοσ λιψθσ αποφάςεων. Σα νζα μζλθ ςυνδυάηουν γνϊςεισ και εμπειρίεσ από χϊρουσ που είναι κρίςιμοι ςτο ζργο μασ: πρόγραμμα Αναδοχισ Παιδιοφ, μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ, Activista και εκελοντιςμόσ, επίςθμο ςφςτθμα εκπαίδευςθσ και Πανεπιςτιμιο. Συςτιματα τόχοσ τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ ιταν θ ενοποίθςθ τθσ διαχείριςθσ των πλθροφοριϊν όλων των τμθμάτων μασ (οικονομικζσ υπθρεςίεσ, διαχείριςθ υποςτθρικτϊν μασ ςε όλα τα προγράμματα, ζκδοςθ αναφορϊν) ςε μια ςφγχρονθ πλατφόρμα εφαρμογϊν, τθν Entersoft Business Suite. Θ νζα πλατφόρμα κα μασ βοθκιςει ςτθν καλφτερθ και πιο άμεςθ επικοινωνία με τουσ υποςτθρικτζσ μασ και ςτθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των εςωτερικϊν μασ πόρων. Το προςωπικό τθσ ActionAid Ελλάσ Σα τελευταία 3 χρόνια αυξιςαμε ςθμαντικά το ανκρϊπινο δυναμικό μασ προκειμζνου να δθμιουργιςουμε μία δυνατι και ζμπειρθ ομάδα για να διεκπεραιϊςει με επιτυχία το αυξανόμενο ζργο μασ. Από τισ αρχζσ του 2010, τζςςερισ ακόμα άνκρωποι προςτζκθκαν ςτθν ομάδα των εργαηόμενϊν μασ, αυξάνοντασ το ςυνολικό αρικμό ςε 30.

62 Οικονομικά Στοιχεία

63

64 Οικονομικά ςτοιχεία

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Νικολζτα Παπαϊωάννου

Νικολζτα Παπαϊωάννου Νικολζτα Παπαϊωάννου Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 18, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Σαχυδρομικόσ κϊδικασ: 19005 PAPAIOANNOUNICOLE@GMAIL.COM Κινθτό Σθλζφωνο: 6986812280 Ημ. Γζννθςθσ: 22/08/1989 Ατομο με φροντίδα, κατανόθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μορφές βίας Παραμζλθςθ(ζλλειψθ φροντίδασ, ςυναιςκθματικισ εγγφτθτασ) ωματικι (φυςικζσ πράξεισ βίασ) Ψυχολογικι (λεκτικι ι ςυναιςκθματικι) εξουαλικι κακοποίθςθ(επιβολι

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2015-16 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ Γεωργική τεχνολογία Είναι ζνασ επιςτθμονικόσ Κλάδοσ τθσ Γεωπονίασ και τθσ Σεχνολογίασ Δθλαδι

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Αηγνπξνβαηνηξνθία: Πξνβιήκαηα - Πξννπηηθέο

Αηγνπξνβαηνηξνθία: Πξνβιήκαηα - Πξννπηηθέο ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Δξγαζηήξην Εσνηερλίαο Αηγνπξνβαηνηξνθία: Πξνβιήκαηα - Πξννπηηθέο ΜΑΝΟΤΗΓΖ ΘΔΟΓΩΡΟ M.Sc. Γεσπόλνο Εσνηέρλεο Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Γ.Π.Θ. ΗΜΒΡΟ 19-20

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Σα φοιτθτικά χρόνια είναι ίςωσ τα καλφτερα χρόνια ςτθ ηωι ενόσ ανκρϊπου. Όμωσ, κατά τθ διάρκεια τθσ φοιτθτικισ ηωισ, οι φοιτθτζσ αντιμετωπίηουν ζνα ςοβαρό πολλζσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos!

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Με χαρά το site Astrocosmos φζρνει κοντά ςασ μζςα από αυτι τθ ςυνζντευξθ τθν Ενεργειακι κεραπεφτρια Ελευκερία Γαβριθλίδου. Αφοφ γνωρίςαμε

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ. Β τετράμθνο 2012-2013. «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ

ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ. Β τετράμθνο 2012-2013. «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ 1 ΗΘΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΣΕΛΘ ΜΑΡΙΝΟΤ ΑΝΣΩΝΙΑ ΜΙΧΑΙ ΚΛΑΙΝΣΙ ΠΛΩΣΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ ΠΛΑΣΙΚΩΝ «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Προβλθματικι ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΕ ΔΕΤΣΕΡΑ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΛΕΡΙΑΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 25 ης Μαρτίοσ 19, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ./Fax: 2310858448 e-mail: adlerian.thess@gmail.

ΟΜΑΔΕ ΔΕΤΣΕΡΑ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΛΕΡΙΑΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 25 ης Μαρτίοσ 19, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ./Fax: 2310858448 e-mail: adlerian.thess@gmail. ΔΕΤΣΕΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΛΕΡΙΑΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΕ 1. ΓΟΝΕΙ ΣΩΝ ΕΦΗΒΩΝ Ρερςινι ανοιχτι ομάδα Συντονίςτριεσ: Αναςταςία Γιαλαμά, Χριςτίνα Αντωνίου Βιβλίο: ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΘΒΟΙ, ΝΤΙΝΚΜΕΓΙΕ- ΓΚΑΥ ΜΑΚΚΑΙΥ ΔΕΥΤΕΑ 18.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά Τα κροσζηά! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά τα κρουςτά! 1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα; Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν

Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Σμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξη και Αναπηρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν Διδάςκων: Βαςίλθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα