Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/ Αριθμός Απόφασης 17/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 16 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος έκτακτη Ηρακλείου, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: 15234/6254/ πρόσκληση του Προέδρου της. Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, ήταν παρόντες: 1. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Πρόεδρος της Επιτροπής 2. Αλεξάκης Γεώργιος Περιφερειακός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος 3. Μαρής Γεώργιος»»»» 4. Ξωμεριτάκης Αλέξανδρος»»»» 5. Πετράκη Πελαγία»»»» 6. Μιχελογιάννης Δημήτριος»»»» 7. Γιαννούλης Νικόλαος»»»» 8. Ανηψητάκης Αντώνης»»»» 9. Γιαννουλάκης Δημήτριος»»»» 10. Γύπαρης Κωνσταντίνος»»»» 11. Ξυλούρης Νικόλαος»» ως Τακτικό Μέλος Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: Παρασύρης Ιωάννης, Γιακουμάκης Γεώργιος και Μαλλιαρός Νικόλαος. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Βρέντζου - Σκορδαλάκη Θεανώ Αντιπεριφερειάρχης, Ορφανός Στέλιος Περιφερειακός Σύμβουλος, Χατζηνάκης Γιάννης Αντιδήμαρχος Δήμου Σητείας, Βαρδάκης Χαράλαμπος και Ρουκουνάκης Μανόλης υπάλληλοι του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Λασιθίου, Αγριόγιαννος Μιχάλης Μελετητής της εταιρίας «SUSTAINABLE SOLAR THERMAL FUTURE EAST CRETE ΕΠΕ», Τσαντάκης Μανόλης, εκπρόσωπος Οικολογικής Ομάδας Σητείας, Μαυρόκωστα Χρυσούλα εκπρόσωπος Σπηλαιολογικού Συλλόγου Κρήτης, Σφακιανάκη Βάνα εκπρόσωπος της Ομάδας Ατόμων κατά της δημιουργίας «Ηλιοθερμικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση «ΧΩΝΟΣ» Δήμου Σητείας», Γαρεφαλάκης Νίκος και Λαγκαδινός Γιώργος κάτοικοι της περιοχής Σητείας και για την τήρηση των πρακτικών ο Φασουλάς Μύρων Προϊστάμενος του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων, η Βαρδιάμπαση Νίκη και η Σουλτάτου Ιωάννα υπάλληλοι του ίδιου Τμήματος. Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ζήτησε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας να αποφανθεί για το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 και με όσα αναφέρονται στη με αριθ. πρωτ.: 15234/6254/ σχετική πρόσκληση. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας αφού έλαβε υπόψη της ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη λόγω της ύπαρξης προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να εκφραστούν οι απόψεις για τους περιβαλλοντικούς όρους των αναφερομένων Μ.Π.Ε., ύστερα από διαλογική συζήτηση, αποφάνθηκε ομόφωνα, για το κατεπείγον της συνεδρίασης.

2 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1 ο : Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Ηλιοθερμικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΣΠΗΕ), ισχύος 60 MW και Δίκτυο Διασύνδεσης, στη θέση «ΧΩΝΟΣ», Δήμου Σητείας, ιδιοκτησίας SUSTAINABLE SOLAR THERMAL FUTURE EAST CRETE ΕΠΕ». Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του Π.Δ 1180/81 (Φ.Ε.Κ 293 Α781) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει», β) του Ν. 1650/86: «Για την προστασία του περιβάλλοντος», γ) του Ν. 3325/2005: «Περί Ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», δ) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», ε) της ΚΥΑ με αριθμ. Η.Π /703/Φ104/2003: «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002», στ) της ΚΥΑ με αριθμ. Η.Π /2021/2003: «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002», ζ) της ΚΥΑ με αριθμ /2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/ ) περί «Κατάταξης δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες» η) του Ν. 3468/2006, «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». θ) της ΚΥΑ με αριθμ /ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ Υ.Α. (ΦΕΚ 663/Β/06): «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)». ι) της ΚΥΑ με αριθμ /ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ Υ.Α. (ΦΕΚ 663/Β/06): «Περιεχόμενο δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) των Μ.Π.Ε. καθώς και συναφών Μελετών Περιβάλλοντος Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).». ια) του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 2. Το Π.Δ.149/2010 με θέμα: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», (ΦΕΚ 242/ , τεύχος Α ). 3. Τη με αριθμ. 5/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (πρακτικό 3/ ) που αφορά στη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας έκφρασης γνώμης επί των Μ.Π.Ε..

3 4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 12990/6294/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που αφορά στον ορισμό Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. 5. Το με αριθ. πρωτ.: / έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Ε.Υ.Π.Ε. (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος), με το οποίο διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο η Μ.Π.Ε. για το αναφερόμενο έργο. 6. Τη με αριθμ. πρωτ.: 3330/1247/ ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου στον τοπικό τύπο, προκειμένου να λάβουν γνώση οι φορείς και οι πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου για την αναφερόμενη Μ.Π.Ε. 7. Το με αριθμ. πρωτ. 54/ έγγραφο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. 8. Την ένσταση κατά του αναφερόμενου έργου που υπογράφεται από Φορείς και κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, με την οποία και για τους λόγους που επικαλούνται ζητούν την αρνητική γνωμοδότηση της επιτροπής για την αναφερόμενη Μ.Π.Ε. 9. Την εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, με το οποίο αποστέλλονται οι απόψεις της Υπηρεσίας για την προαναφερόμενη Μ.Π.Ε., σύμφωνα με τις οποίες: «Η σχετική μελέτη αναφέρεται για το έργο εγκατάστασης και λειτουργίας ηλιοθερμικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΗΣΠΕ), ισχύος 60 MWe στη θέση «Χώνος» Δήμου Σητείας. Το προαναφερόμενο έργο συμπεριλαμβάνει επίσης τα παρακάτω συνοδά έργα: α) Κατασκευή νέου υποσταθμού ανύψωσης της μέσης σε υψηλή τάση Volt β) Δίκτυο διασύνδεσης μέσω γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης μήκους 5434,25μ., στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας «Αθερινόλακκος - Σητεία». γ) Οδοποιία μήκους 4.610,46 μ. για τη κατασκευή εγκατάσταση της γραμμής μεταφοράς. Επίσης έχει χορηγηθεί άδεια ανόρυξης γεώτρησης βάθους 250 μ. για βιομηχανική χρήση, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1236/ , καθώς και χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου της γεώτρησης, από τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ Η γενική αρχή λειτουργίας των ηλιοθερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής είναι η συγκέντρωση της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας από κατάλληλα κάτοπτρα όπου αναπτύσσεται πολύ υψηλή θερμοκρασία, συνήθως μεταξύ C και C και η εκμετάλλευση της συλλεγόμενης θερμότητας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η άμεση ηλιακή ακτινοβολία που συγκεντρώνεται, αποδίδεται στη συνέχεια σε ένα μέσο μεταφοράς θερμότητας θερμαγωγό υγρό (heat transfer fluid-htf) όπως συνθετικό λάδι, υγροποιημένο άλας, μείγμα νερού - ατμού, αέρας κ.α. Τα μέσα αυτά με τη βοήθεια αντλιών, οδηγούνται στη συνέχεια σε εναλλάκτες θερμότητας αποδίδοντας την ενέργεια που έχει απορροφηθεί σε μείγμα νερού - ατμού, προς παραγωγή υπέρθερμου ατμού σε υψηλή πίεση, για τη λειτουργία ενός τυπικού ατμοστροβίλου (στροβιλογεννήτρια), προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχεια συμπυκνώνεται μέσω κατάλληλων συστημάτων ψύξης, οδηγούμενος εκ νέου στους εναλλάκτες (κύκλος Rankine). Το σύστημα ψύξης τέτοιων σταθμών μπορεί να είναι είτε υδρόψυκτο με την κατασκευή πύργου ψύξης είτε αερόψυκτο με τη χρήση ανεμιστήρων Όταν ως μέσο μεταφοράς θερμότητας χρησιμοποιείται το μείγμα νερού - ατμού, τότε αυτό οδηγείται κατευθείαν στον στρόβιλο και δεν παρεμβάλλεται εναλλάκτης. Υπάρχουν διάφορα σχήματα κατόπτρων που χρησιμοποιούνται στους

4 ηλιοθερμικούς σταθμούς για τη συγκέντρωση της ηλιακής ακτινοβολίας, όπως και διάφορες εκδοχές στη διαδικασία παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας, όμως όλοι οι ηλιοθερμικοί σταθμοί λειτουργούν με την ίδια βασική αρχή. Η ηλιακή ενέργεια που συλλέγεται μετατρέπεται σε θερμική και εν συνεχεία, σε ηλεκτρική ενέργεια. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται με τις γνωστές, μέχρι τώρα μεθόδους, όπως για παράδειγμα με ατμοστρόβιλο, ή με αεριοστρόβιλο. Η ηλιακή θερμική ενέργεια που συλλέγεται κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί επίσης να αποδοθεί σε μονάδες αποθήκευσης θερμαίνοντας κατάλληλα υγρά ή στερεά μέσα, όπως τηγμένα άλατα, κεραμικά, σκυρόδεμα ή μίγματα αλάτων εναλλασσόμενης φάσης. Τη νύχτα, αυτή η θερμότητα μπορεί να εξάγεται από το μέσο αποθήκευσης έτσι ώστε να συνεχίζεται η ηλεκτροπαραγωγή. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. Ηλιοθερμικός Σταθμός (ΗΘ/Σ) ισχύος 60 MWe Πρόκειται για ηλιοθερμικό σταθμό της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «SUSTAINABLE SOLAR FUTURE EAST-CRETE EΠΕ» με παραβολικά κάτοπτρα και με σύστημα θερμικής αποθήκευσης για διάστημα 4 ωρών, σύμφωνα με την έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ. (Απόφαση 2239/ ΑΔΑ:4ΙΙ6ΙΔΞ-Υ). Προβλεπόμενη ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 92,54 GWh. Τα βασικά επιμέρους τμήματα από τα οποία αποτελείται ο ηλιοθερμικός σταθμός είναι: Ηλιακό πεδίο αποτελούμενο από 480 ηλιακούς συλλέκτες τύπου ΕΤ150 διαστάσεων 5,80Χ12 μέτρα έκαστος. Το ύψος τους φθάνει τα 5 μέτρα και το βάθος θεμελίωσης έως 6 μέτρα. Οι παράλληλες συστοιχίες είναι συνδεδεμένες ανά δύο σχηματίζοντας βρόχους. Κάθε βρόχος αποτελείται από 4 δομικές μονάδες συλλεκτών ET150, διατεταγμένες σε δύο παράλληλες σειρές των δύο συλλεκτών η κάθε μία. Ο συλλέκτης ET-150 αποτελείται από 12 στοιχεία κατόπτρου μήκους 12,27μ. έκαστο, με συνολικό μήκος κάθε βρόχου να είναι 600μ. Για αποφυγή αλληλοσκίασης μεταξύ των συλλεκτών, αυτοί τοποθετούνται σε μεταξύ τους απόσταση έως 11,50 μέτρα. Η συνολική επιφάνεια που καλύπτουν οι συλλέκτες είναι 392,4 στρέμματα, ενώ η συνολική επιφάνεια απαιτούμενης έκτασης γης είναι 1568 στρέμματα, που αποτελούν το μισό της συνολικής έκτασης στρεμμάτων που διαθέτει η εταιρεία. Δέκτης ο οποίος σε ένα γενικευμένο δίκτυο σωληνώσεων κυκλοφορεί ένα θερμαγωγό υγρό (συνθετικό έλαιο Therminol VP-1) το οποίο απορροφά τη θερμότητα, τη μεταφέρει με τη βοήθεια αντλιών. Οι συλλέκτες με το δέκτη και το μέσο μεταφοράς της θερμότητας απαρτίζουν το ηλιακό πεδίο του σταθμού, όπου γίνεται η συγκέντρωση της ηλιακής ακτινοβολίας και η συλλογή της θερμικής ενέργειας. Το σύστημα μετατροπής της ενέργειας είναι ένας κύκλος ισχύος όπου παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια, ενώ περιέχει και το σύστημα ψύξης του κύκλου. Επειδή δεν γίνεται αναφορά ή δεν περιγράφεται επαρκώς: 1. Πως υλοποιείται ο θερμοδυναμικός κύκλος ισχύος για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του ΗΘ/Σ, ενώ γίνεται απλή αναφορά στην επιλογή του αερόψυκτου συστήματος ψύξης. 2. Αναλυτική περιγραφή του συστήματος αποθήκευσης θερμικής ενέργειας (επιφάνεια κάλυψης, ύψος εγκαταστάσεων, χρησιμοποιούμενα υλικά, επικινδυνότητα υλικών, επεμβάσεις στο υπέδαφος κλπ). 3. Για τη χρήση ή τις όποιες επεμβάσεις του υπολοίπου της έκτασης των στρεμμάτων, αφού το γήπεδο εγκατάστασης απαιτεί 1568 στρέμματα, εκτός αυτής που αφορά ασαφή καθορισμό χωροθέτησης δανειοθαλάμων. 4. Δεν γίνεται αναφορά στο βαθμό επικινδυνότητας των συστατικών (διφαινυλοξείδιο διφαινύλιο), του θερμικού ελαίου Therminol VP-1, καθώς και

5 τις επιπτώσεις στο περιβάλλον (υπόγεια νερά κλπ) σε περίπτωση ατυχήματος διαρροής και ποια είναι τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας. 5. Στη πιθανότητα αστοχίας του σταθμού και την δυνατότητα αποκατάστασης της περιοχής (τρόποι απορρύπανσης) ή την δυνατότητα αλλαγής της για άλλες χρήσεις. 5. Η αναφορά ως απλή επισήμανση κατασκευής κατάλληλης δεξαμενής με πλήρωση από τις επιφανειακές απορροές, για κάλυψη τμήματος των υδατικών αναγκών του ΗΘ/Σ, θα πρέπει να αποτελεί ολοκληρωμένη πρόταση ως συνοδό έργο της μελέτης, ώστε να υπάρξει και εξοικονόμηση των υπόγειων υδατικών πόρων. 6. Οι υδατικές ανάγκες καθορίζονται από κ.μ. ετησίως, χωρίς να αιτιολογείται η ζήτηση νερού πλέον των κ.μ. που καθορίζονται και από την άδεια της ΡΑΕ. Η αναζήτηση νερού μέσω της αδειοδοτημένης γεώτρησης βάθους 250 μέτρων, είναι εξαιρετικά επισφαλής. Το γεγονός ότι υπάρχουν υπόγειοι καρστικοί αγωγοί και σπηλαιώσεις στην εκτεταμένη υδρογεωλογική καρστική ενότητα από όπου διέρχεται νερό, δεν σημαίνει ότι στο προαναφερόμενο αυτό βάθος σχηματίζεται και αξιοποιήσιμος υδροφόρος ορίζοντας. Η πιεζομετρία των υπόγειων νερών της υδρ/κής λεκάνης των ασβεστολιθικών πετρωμάτων καταγράφεται στο απόλυτο υψόμετρο +10 έως +60 μ., που σημαίνει ότι η διάτρηση ενδέχεται να φθάσει σε βάθος μέτρων, εφόσον δεν συναντηθεί ενδιάμεσα το αδιαπέρατο φυλλιτικό υπόβαθρο. 7. Η σχετική μελέτη λαμβάνει υπόψη τα κλιματολογικά στοιχεία του σταθμού της Σητείας, (υψόμετρο +25 περίπου), τα οποία διαφέρουν σημαντικά από αυτά του οροπεδίου της περιοχής εγκατάστασης του ΗΘ/Σ με μέσα υψόμετρα 600 μέτρων, με αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται σημαντικά οι τιμές (κυρίως ελάχιστες) της θερμοκρασίας, αλλά και οι βροχοπτώσεις. 8. Η συγκέντρωση 30 μεγάλων φορτηγών, 55 εκσκαφέων, 45 φορτωτών, 10 ισοπεδωτήρων σε 2 δεκάωρες βάρδιες και σε συνδυασμό του βραχύχρονου χρονοδιαγράμματος θα προκαλέσει μεγάλη ρύπανση κυρίως ατμοσφαιρική, χωρίς να αναφέρονται τρόποι αντιμετώπισης, εκτός του ότι τα μηχανήματα έργου θα είναι καινούργια ή καλά συντηρημένα. 9. Στη δημιουργία θέσεων εργασίας, τα αντισταθμιστικά μέτρα και οφέλη για την τοπική κοινωνία από την λειτουργία του ηλιοθερμικού σταθμού. Για τους παραπάνω λόγους που θα συμβάλλουν να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη για τον εν λόγω ηλιοθερμικό σταθμό με αποθήκευση θερμικής ενέργειας και να μπορέσουμε να εκφράσουμε άποψη για την αναγκαιότητα του έργου, να συμπληρωθεί η μελέτη και να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα». 10. Την εισήγηση των κ.κ. Βαρδάκη Χαράλαμπου και Ρουκουνάκη Μανόλη, υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Λασιθίου. 11. Τις απόψεις του κ. Αγριόγιαννου Μιχάλη Μελετητή της αναφερόμενης επένδυσης, με τις οποίες μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η επενδύτρια εταιρεία έχει ιδρυθεί από καθαρά γερμανικά συμφέροντα, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν αναπτύξει στην Ισπανία και στην Αριζόνα για πρώτη φορά αυτή την τεχνολογία, η οποία τώρα σιγά σιγά εξαπλώνεται και αλλού, δηλαδή είναι ώριμα τα έργα και εξαπλώνονται. Τα ηλιοθερμικά, είναι όντως ηλιόθερμα σε μεγαλύτερη διάσταση, τα οποία θερμαίνουν ζεστό νερό ή λάδι και από κει και πέρα παράγουμε ατμό, όταν έχουμε ατμό λειτουργούμε, όπως ακριβώς λειτουργεί και ένα άλλο εργοστάσιο της Δ.Ε.Η.. Η Δ.Ε.Η. παίρνει μαζούτ και καίει, εμείς χρησιμοποιούμε μια μεγάλη επιφάνεια, απλώνουμε ηλιόθερμα και ζεσταίνουμε νερό ή λάδι. Ο τρόπος τώρα που θερμαίνουμε, σε αυτήν τη συγκεκριμένη τεχνολογία, είναι οι καθρέφτες ή οι συλλέκτες όπως τους λέμε, οι οποίοι είναι 5 έως 6 μέτρα ύψος, είναι ένας μισός σωλήνας, ο οποίος ακολουθεί τον ήλιο, από ανατολή μέχρι δύση και εστιάζει όλες τις ακτίνες του ήλιου, σε μια σωλήνα στη μέση, περνά μια άλλη σωλήνα στη μέση ενός μεγάλου σωλήνα, η οποία μαζεύει όλη την ηλιακή θερμότητα και την

6 αποθηκεύει, ανεβάζει την θερμότητα στους 400 βαθμούς και την πάει σ' ένα εργοστασιάκι, το οποίο έχει καταρχάς αυτόν τον εναλλάκτη, ο οποίος τραβάει όλη αυτήν την θερμική ενέργεια και παράγει ατμό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι κανονικές αεροτουρμπίνες SIEMENS που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι μονάδα βάσης, εργαζόμαστε κατ' αρχάς την ημέρα και έχουμε τη δυνατότητα να υποθηκεύσουμε την ενέργεια, ώστε να καλύπτουμε τις δύο αιχμές που υπάρχει κάθε εικοσιτετράωρο, το μεσημέρι και το βράδυ. Πριν αρχίσουμε να αναπτύσσουμε στην τεχνολογία στην Κρήτη, έχουμε μιλήσει με την Ρ.Α.Ε. και με τη Δ.Ε.Η. Η διείσδυση αυτού του είδους ανανεώσιμης πηγής, είναι αυτό που χρειάζεται το νησί αυτή τη στιγμή για να αυξήσει τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών, από 35 που είχε φτάσει μέχρι σήμερα παραπάνω. Είμαστε δηλαδή έτοιμοι με αυτά τα έργα να ανεβούμε στο 50% μέχρι 55% της ζήτησης. Είναι γύρω στα 180 Μεγαβάτ. Δεν ανήκουμε στα βιομηχανικά Α.Π.Ε. Δεν έχουμε προβλέψει να καίμε άλλο καύσιμο, έχουμε πει ότι μπορούμε να παίρνουμε νυχτερινή ταρίφα από τη Δ.Ε.Η. και να την αποθηκεύουμε. Αυτό είναι ένας τρόπος αποθήκευσης της περίσσιας ενέργειας που παράγεται τη νύχτα και δεν έχει τρόπο εναλλακτικά, μέσα στη μελέτη έχουμε βάλει και βιομάζα, να έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα, εάν χρειαστεί να αξιοποιήσουμε και την βιομάζα της περιοχής. Σε ότι αφορά την επισκεψιμότητα, η θέση της Ξηρολίμνης, ένα πλατό το οποίο όντως δεν φαίνεται και οπτικά, έχει γίνει Ελντοράντο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εκεί υπάρχουν διάφορα αιολικά πάρκα, διάφορες τεχνολογίες, υπάρχουν φωτοβολταϊκά, υπάρχουν περιστρεφόμενα φωτοβολταϊκά, υπάρχουν φωτοβολταϊκά με συγκεντρωτικούς φακούς, μπαίνουν τώρα και τα ηλιοθερμικά. Σας εξηγώ, είναι κανονικά τα μεγέθη, δηλαδή δεν υπερβάλλουμε. Η περιοχή επιλέχθηκε διότι στην Ελλάδα μόνο η νοτιοανατολική Κρήτη έχει την ηλιοφάνεια που χρειαζόμαστε. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, οι εκσκαφές θα γίνουν μέσα σε ένα καλοκαίρι και θα απασχοληθούν 40 άτομα επί μονίμου βάσεως. Η όλη κατασκευή έχει έναν προϋπολογισμό Επίσης σχετικά με το ιδιοκτησιακό, έχουμε μιλήσει με 87 άτομα, τα οποία έχουν υπογράψει προσύμφωνα αγοράς και έχει γίνει τοπογραφικό με την ιδιοκτησία του καθενός δηλαδή τα 3500 στρέμματα είναι τοπογραφημένα». 12. Τις απόψεις του κ. Χατζηνάκη Γιάννη Αντιδημάρχου του Δήμου Σητείας, με τις οποίες μεταξύ άλλων ανέφερε: «Ο Δήμος Σητείας έχει επιφυλάξεις και ερωτηματικά σε ότι αφορά τη Μελέτη. Θέλουμε οπωσδήποτε μια απόλυτη διασφάλιση για την πιθανή, διαρροή του θερμικού ελαίου, διότι υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης υδροφόρου ορίζοντα όλου του δήμου Ιτάνου και της περιοχής του Παλαικάστρου και της πηγής της Ζάκρου, αλλά και όλων των υπολοίπων οικισμών που υπάρχουν στον πρώην δήμο Ιτάνου. Επίσης μήπως η επικουρική καύση βιομάζας που λέει η μελέτη, γίνει κυρία καύση βιομάζας ή μήπως χρησιμοποιήσουν κάποιο άλλο υλικό, όπως πυρινίδι και τι επιδράσεις θα έχει στο περιβάλλον; Θέλουμε μια απόλυτη διασφάλιση από τους επενδυτές, που να αναφερθεί μέσα στη μελέτη ή με υπόμνημα που θα υποβληθεί στην επιτροπή». 13. Τις απόψεις του κ. Τσαντάκη Μανόλη, εκπροσώπου της Οικολογικής Ομάδας Σητείας, με τις οποίες μεταξύ άλλων ανέφερε: «Για την αναφερόμενη επένδυση δεν ρωτήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής. Δεν μπορούμε να φανταστούμε αυτή την περιοχή, η οποία έχει ιστορία εκατοντάδων χρόνων, εκεί χτυπάει η καρδιά της Κρήτης, η καρδιά της επαρχίας Σητείας, να καταστρέφεται από τη δημιουργία της Μονάδας αυτής, γιατί το περιβάλλον αυτό έχει μείνει εκατοντάδες χρόνια ανέπαφο, οι άνθρωποι ακόμα καλλιεργούν με Μινωικούς μεθόδους τη γη, έχουν ακόμα το αλέτρι και το αλώνι και έχει αναπτυχθεί ένας φυσιολατρικός τουρισμός, εδώ και πάρα πολλά χρόνια και όλη η επαρχία Σητείας ζει από τον τομέα αυτό. Επίσης από τη μελισσοκομία, η

7 οποία θα καταστραφεί παντελώς και από την κτηνοτροφία, η οποία θα καταστραφεί επίσης. Πώς λοιπόν μπορούμε να πούμε εμείς ότι θα αφεθεί ένα τέτοιο έργο να περάσει και να καταστραφεί όλος ο παραγωγικός και πρωτογενής τομέας της περιοχής μας; Δεν βλέπουμε πραγματικά τίποτα θετικό σε αυτό το έργο, το οποίο έχουμε μελετήσει σε βάθος πλέον και τη μελέτη είδαμε. Θέλουμε να σταματήσει αυτό το έργο και ζητάμε να απορριφθεί παντελώς η μελέτη». 14. Τις απόψεις της κας Μαυρόκωστα Χρυσούλας, εκπροσώπου του Σπηλαιολογικού Ομίλου Κρήτης, με τις οποίες μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η περιοχή έχει 167 καταγεγραμμένα σπήλαια, ποικίλου ενδιαφέροντος, μήκους από 3,5 χιλιόμετρα, στο Χώνο συγκεκριμένα είναι 760 μέτρα το μήκος του αγωγού που υπάρχει εκεί, τα οποία υπάγονται στην εφορία παλαιοανθρωπολογίας και σπηλαιολογίας, από την οποία ο επενδυτής υποχρεούται να πάρει έγκριση. Επειδή μπαίνουμε μέσα στους αγωγούς των σπηλαίων που υπάρχουν, έχουμε κάνει ιχνηθέτηση και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από τα αποτελέσματα της έρευνας που έχουμε κάνει, ότι τα νερά που παροχετεύονται από την κεντρική καταβόθρα του Χώνου που είναι ακριβώς το σημείο της επένδυσης, καταλήγουν στις πηγές της Ζάκρου. Το νερό αυτό είναι η υδρεύσιμο, το πίνουν οι άνθρωποι και δεν πρέπει να μολυνθεί από ουσίες οι οποίες σίγουρα θα μπουν στο έδαφος αν επιτραπεί η λειτουργία της αναφερόμενης Μονάδας. Σε ό,τι αφορά το έργο Γεωτόπια, αναφέρεται στη μελέτη ότι σύμφωνα με τις περιγραφές των πετρωμάτων στην ευρύτερη περιοχή δεν υφίστανται σπάνια γεωλογικά αποθέματα που να θεωρούνται γεωλογική κληρονομιά, καθώς και γεωπεριβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. Η αλήθεια είναι ότι ο κάθε άνθρωπος έχει ένα διαφορετικό αισθητικό κριτήριο, αυτό βέβαια έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τα κριτήρια που έχουν τεθεί στις μελέτες που υπεβλήθησαν στην ευρωπαϊκή κοινότητα, η όποια επέλεξε να χρηματοδοτήσει τη συγκεκριμένη περιοχή με για να δημιουργηθεί ένα γεωπάρκο το οποίο θα ενταχθεί στο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO, το οποίο είναι ένα δίκτυο για τις περιοχές με γεωλογική κληρονομιά, παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Η περιοχή αυτή και ο Χώνος, αποτελεί περιοχή η οποία θα αιτηθεί να ενταχθεί στο δίκτυο γεωλογικής κληρονομιάς της UNESCO και για αυτό χρηματοδοτεί η ευρωπαϊκή κοινότητα όλο το υψίπεδο της περιοχής της Σητείας. Το γεωπάρκο σημαίνει ότι θα γίνουν γεωδιαδρομές στην επιφάνεια, οι παράλληλες δράσεις περιλαμβάνουν οικοτουριστικές περιηγήσεις, θα φέρουμε ομάδες από όλο τον κόσμο για να περιηγούνται πάνω στο υψίπεδο, το οποίο γίνεται ένα κεντρικό μονοπάτι που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα, περνάει από το Καρύδι, Μητάτο και καταλήγει στο χωριό Χώνος και στα πέριξ δηλαδή την καταβόθρα, η οποία είναι ο κεντρικός σπηλαιώδης αγωγός. Οπότε από τη μια έχουμε μια φοβερή σύγκρουση χρήσεων γης και από την άλλη έχουμε ένα καταπληκτικό πρόγραμμα, το οποίο είναι τιμή μας που το έχουν χρηματοδοτήσει και αύριο, μεθαύριο θα λέμε ότι έχουμε ένα γεωπάρκο από τα 5-6 της Ελλάδας στην περιοχή, έρχονται ήδη ομάδες, γίνονται δημοσιεύσεις για να παρουσιαστεί το βιολογικό ενδιαφέρον της περιοχής σε περιοδικά, σε συνέδρια ευρωπαϊκά για το γεωπάρκο της Σητείας και έχει γραφτεί βιβλίο για αυτό. Δεν ξέρω πώς συνάδει αυτή η τεράστια επένδυση που θα ισοπεδώσει μεγάλο μέρος του γεωπάρκου, με αυτά που σχεδιάζονται επί δέκα χρόνια». 15. Τις απόψεις της κας Σφακιανάκη Βάνας, εκπροσώπου της Ομάδας ατόμων κατά της δημιουργίας «Ηλιοθερμικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση «ΧΩΝΟΣ», Δήμου Σητείας», με τις οποίες μεταξύ άλλων ανέφερε: «Είμαι στην ομάδα των πολιτών που σκεφτήκαμε να ζητήσουμε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος να μην κάνει δεκτή αυτή την επένδυση. Και θέλω να αναπτύξω μια σειρά από τους λόγους. Είναι η κλασική περίπτωση όπου κάποιος επικεντρωμένος σε μια επένδυση, η οποία μπορεί να είναι ή να μην είναι καλή, αγνοεί όλα τα υπόλοιπα. Δυστυχώς εδώ

8 το θεσμικό πλαίσιο κατακερματίζεται και χρησιμοποιείται κάθε φορά ένα μέρος του. Λέει δηλαδή η μελέτη ότι εκεί έχουμε ένα μέρος άγονο, άχρηστο για οτιδήποτε άλλο, το οποίο απερημώνεται, που έχει χωριά τα οποία δεν έχουν κατοίκους, που περιστασιακά περνάει κανένας βοσκός, που δεν έχει καμία αξία και γι αυτό θα πάρει αξία μέσα από τη δημιουργία αυτής της επένδυσης. Δηλαδή τρεις χιλιάδες στρέμματα, επειδή δεν αξίζουν, τα διαμορφώνουμε όλα με μηχανήματα, για να πάρουν τις κλήσεις που πρέπει, έτσι που να δουλεύουν καλά τα συστήματα, για να αποδίδουν περισσότερο. Το κριτήριο είναι η μέγιστη απόδοση επειδή στην περιοχή λιάζει πάρα πολύ. Δηλαδή φτιάχνουμε ένα νεκρό τοπίο και αν σε 25 χρόνια, που είναι η πρώτη περίοδος λειτουργίας, πάψει να λειτουργεί, τι θα μείνει εκεί πέρα; Θα μείνει ένας κρανίου τόπος, δηλαδή θα έχει απερημωθεί ολότελα η περιοχή και θα έχει καταστραφεί κάθε ίχνος εκεί απάνω. Όμως στην περιοχή αυτή τη στιγμή ισχύουν και το χωροταξικό της Περιφέρειας Κρήτης και το ΣΧΟΑΠ του Δήμου Ιτάνου και επιπλέον υπάρχουν δράσεις, όπως το αναφερόμενο Γεωπάρκο. Το πρότυπο ανάπτυξης για την Κρήτη είναι: ποιοτικά προϊόντα, ποιοτικός τουρισμός, να προσέχουμε το φυσικό περιβάλλον σαν κόρη οφθαλμού, γιατί είναι συγκριτικό πλεονέκτημα και μεταφράζεται και σε λεφτά. Το ΣΧΟΑΠ του Δήμου Ιτάνου, εξειδικεύει πάρα πολύ καλά αυτό που λέει το χωροταξικό: έχουμε ένα οροπέδιο, έχουμε αυτά τα χωριά γύρω γύρω, όπου τελικά θα τα κηρύξουμε παραδοσιακά, θα φτιάξουμε αναπλάσεις, επιβεβαιώνει ότι η κύρια δραστηριότητα είναι κτηνοτροφία και όχι περιστασιακή, περιγράφει ότι θα πρέπει οτιδήποτε υπάρχει εκεί, παλιά μονοπάτια, παλιά μητάτα, παλιές πεζούλες, να γίνονται απόλυτα σεβαστά, να επισκευάζονται, να διατηρούνται, να συντηρούνται και ότι πρέπει να προσέχουμε τους υδροφορείς και ειπώθηκε ήδη ότι εκεί πέρα, έχουμε καταβόθρες και καθαρά νερά. Στη μελέτη αναφέρεται το πρόγραμμα CORINE και ότι η περιοχή έχει χαρακτηριστεί βιότοπος, όμως δεν αναφέρει το μείζον: ότι δεν πρέπει να αλλάξουν οι χρήσεις γης. Σε εφαρμογή των παραπάνω ήρθε και το πρόγραμμα με τα γεωπάρκα. Επιπλέον ο Δήμος Σητείας κατάφερε να πάρει πάνω από τον Χώνο, στη θέση Μυστρί, ένα παλιό στρατόπεδο και έχει δημιουργήσει επιτροπή του δήμου, στην οποία συμμετέχει ο πρώην πρύτανης κ. Γιώργος ο Γραμματικάκης, για να φτιάξουν ένα αστεροσκοπείο. Ο Δήμος δηλαδή έχει αναθέσει μελέτες για πλανητάριο, αστεροσκοπείο, συνεδριακό κέντρο, φυλάκιο για πυροπροστασία, παρατηρητήριο της ορνιθολογικής εταιρίας, γιατί είναι και πέρασμα μεταναστευτικών πουλιών και έχει βάλει μέσα στο πρόγραμμα του 2012 την προοπτική χρηματοδότησης αυτού του έργου. Έχουμε δηλαδή δύο τουλάχιστον πολύ συγκεκριμένα έργα, που πάνε να υλοποιήσουν το θεσμοθετημένο σχεδιασμό και από την άλλη μεριά έχουμε την διαπίστωση της μελέτης, που δεν έχει και πολύ άδικο από τυπική άποψη, ότι έχουμε το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ, το οποίο λέει ότι, ότι θέλουμε βάζουμε όπου θέλουμε και αγνοούμε όλα τα άλλα. Όμως αυτή τη στιγμή η Σητεία καλείται, μετά τον Αθερινόλακκο να πάρει και το βάρος 1500 Μεγαβάτ, από τις λειτουργούσες, τις εγκατεστημένες στη Σητεία ΑΠΕ». 16. Την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Χωροταξίας κ. Νίκου Καλογερή, με την οποία μεταξύ άλλων ανέφερε: «Είμαστε υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όμως σε καμία περίπτωση δεν δέχομαι η Κρήτη εξ αιτίας του έντονου ανάγλυφου που έχει, του αέρα, της ηλιοφάνειας και τις κορφές να γεμίσει με Αιολικά Πάρκα και Ηλιοθερμικούς Σταθμούς. Αυτή τη στιγμή η Κρήτη καταστρέφεται ακριβώς γιατί έχει πρυτανεύσει το κριτήριο αυτό: ότι δηλαδή όπου έχουμε αέρα βάζουμε ανεμογεννήτριες και όπου έχουμε ήλιο βάζουμε ηλιοθερμικά και φωτοβολταϊκά. Έχουν δώσει την Κρήτη σαν να είναι έρημος στους επενδυτές. Τους έδωσαν ένα χάρτη, που παράγεται ακριβώς πολλή ενεργεία και έπιασαν όλες τις κορφές. Αν συνυπολογίσουμε τα συνοδά έργα τα οποία

9 πρέπει να γίνουν για να ανέβουν πάνω στις κορφές και μετά να φύγουν από εκεί, θα έχουμε διαλύσει το νησί και έτσι το μέλλον το βλέπω ζοφερό. Άρα, αυτό πρέπει να το συνεκτιμούμε κάθε φορά και αυτό το ρόλο έχουμε σαν επιτροπή όταν εξετάζουμε τέτοιες επενδύσεις. Σε ότι αφορά την εξεταζόμενη Μ.Π.Ε., παρότι είναι μια σημαντική επένδυση και σε δύσκολη εποχή, θεωρώ πως είναι ελλιπής και υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα σύμφωνα και με την εισήγηση της υπηρεσίας, τα οποία δεν επιτρέπουν την έκφραση άποψης για τους περιβαλλοντικούς όρους της Μ.Π.Ε. Δηλαδή, η μελέτη είναι πλημμελής και οι άνθρωποι εδώ που υπέβαλαν κάποια ένσταση παρουσίασαν πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία τα σέβομαι απόλυτα και η γενικότερη εικόνα που αποκόμισα είναι ότι τα οφέλη που θα προκύψουν, θα είναι λιγότερα από την περιβαλλοντική ζημία που θα γίνει εκεί πέρα, διότι θα σκαφτεί ένα φυσικό υψίπεδο σε στρέμματα, θα θεμελιωθούν όλα αυτά τα κάτοπτρα σε βάθος 6 μέτρων, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ καλό για την Αριζόνα, πολύ καλό για τη Σαχάρα, εξαιρετικό για τη Νεβάδα, για την Κρήτη όμως το βλέπω λίγο δύσκολο και ανεδαφικό. Για τους λόγους αυτούς εισηγούμαι στην επιτροπή να γνωμοδοτήσουμε αρνητικά για τους περιβαλλοντικούς όρους της Μ.Π.Ε. του έργου: «Ηλιοθερμικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΣΠΗΕ), ισχύος 60 MW και Δίκτυο Διασύνδεσης, στη θέση «ΧΩΝΟΣ», Δήμου Σητείας, ιδιοκτησίας SUSTAINABLE SOLAR THERMAL FUTURE EAST CRETE ΕΠΕ». 17. Τις απόψεις των μελών της. Μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Γνωμοδοτεί αρνητικά για τους περιβαλλοντικούς όρους της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Ηλιοθερμικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΣΠΗΕ), ισχύος 60 MW και Δίκτυο Διασύνδεσης, στη θέση «ΧΩΝΟΣ», Δήμου Σητείας, ιδιοκτησίας SUSTAINABLE SOLAR THERMAL FUTURE EAST CRETE ΕΠΕ», προκειμένου να συμπληρωθεί η μελέτη και να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα, επειδή δεν γίνεται αναφορά ή δεν περιγράφεται επαρκώς: 1. Πως υλοποιείται ο θερμοδυναμικός κύκλος ισχύος για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του ΗΘ/Σ, ενώ γίνεται απλή αναφορά στην επιλογή του αερόψυκτου συστήματος ψύξης. 2. Αναλυτική περιγραφή του συστήματος αποθήκευσης θερμικής ενέργειας (επιφάνεια κάλυψης, ύψος εγκαταστάσεων, χρησιμοποιούμενα υλικά, επικινδυνότητα υλικών, επεμβάσεις στο υπέδαφος κλπ). 3. Για τη χρήση ή τις όποιες επεμβάσεις του υπολοίπου της έκτασης των στρεμμάτων, αφού το γήπεδο εγκατάστασης απαιτεί 1568 στρέμματα, εκτός αυτής που αφορά ασαφή καθορισμό χωροθέτησης δανειοθαλάμων. 4. Δεν γίνεται αναφορά στο βαθμό επικινδυνότητας των συστατικών (διφαινυλοξείδιο διφαινύλιο), του θερμικού ελαίου Therminol VP-1, καθώς και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον (υπόγεια νερά κλπ) σε περίπτωση ατυχήματος διαρροής και ποια είναι τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας. 5. Στη πιθανότητα αστοχίας του σταθμού και την δυνατότητα αποκατάστασης της περιοχής (τρόποι απορρύπανσης) ή την δυνατότητα αλλαγής της για άλλες χρήσεις. 5. Η αναφορά ως απλή επισήμανση κατασκευής κατάλληλης δεξαμενής με πλήρωση από τις επιφανειακές απορροές, για κάλυψη τμήματος των υδατικών αναγκών του ΗΘ/Σ, θα πρέπει να αποτελεί ολοκληρωμένη πρόταση ως συνοδό έργο της μελέτης, ώστε να υπάρξει και εξοικονόμηση των υπόγειων υδατικών πόρων. 6. Οι υδατικές ανάγκες καθορίζονται από κ.μ. ετησίως, χωρίς να αιτιολογείται η ζήτηση νερού πλέον των κ.μ. που καθορίζονται και

10 από την άδεια της ΡΑΕ. Η αναζήτηση νερού μέσω της αδειοδοτημένης γεώτρησης βάθους 250 μέτρων, είναι εξαιρετικά επισφαλής. Το γεγονός ότι υπάρχουν υπόγειοι καρστικοί αγωγοί και σπηλαιώσεις στην εκτεταμένη υδρογεωλογική καρστική ενότητα από όπου διέρχεται νερό, δεν σημαίνει ότι στο προαναφερόμενο αυτό βάθος σχηματίζεται και αξιοποιήσιμος υδροφόρος ορίζοντας. Η πιεζομετρία των υπόγειων νερών της υδρ/κής λεκάνης των ασβεστολιθικών πετρωμάτων καταγράφεται στο απόλυτο υψόμετρο +10 έως +60 μ., που σημαίνει ότι η διάτρηση ενδέχεται να φθάσει σε βάθος μέτρων, εφόσον δεν συναντηθεί ενδιάμεσα το αδιαπέρατο φυλλιτικό υπόβαθρο. 7. Η σχετική μελέτη λαμβάνει υπόψη τα κλιματολογικά στοιχεία του σταθμού της Σητείας, (υψόμετρο +25 περίπου), τα οποία διαφέρουν σημαντικά από αυτά του οροπεδίου της περιοχής εγκατάστασης του ΗΘ/Σ με μέσα υψόμετρα 600 μέτρων, με αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται σημαντικά οι τιμές (κυρίως ελάχιστες) της θερμοκρασίας, αλλά και οι βροχοπτώσεις. 8. Η συγκέντρωση 30 μεγάλων φορτηγών, 55 εκσκαφέων, 45 φορτωτών, 10 ισοπεδωτήρων σε 2 δεκάωρες βάρδιες και σε συνδυασμό του βραχύχρονου χρονοδιαγράμματος θα προκαλέσει μεγάλη ρύπανση κυρίως ατμοσφαιρική, χωρίς να αναφέρονται τρόποι αντιμετώπισης, εκτός του ότι τα μηχανήματα έργου θα είναι καινούργια ή καλά συντηρημένα. 9. Στη δημιουργία θέσεων εργασίας, τα αντισταθμιστικά μέτρα και οφέλη για την τοπική κοινωνία από την λειτουργία του ηλιοθερμικού σταθμού. Στην παρούσα απόφαση έδωσαν λευκή ψήφο τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Ξωμεριτάκης Αλέκος, Γιαννουλάκης Δημήτρης, Αλεξάκης Γιώργος και Μιχελογιάννης Δημήτρης, διότι όπως μεταξύ άλλων ανέφεραν: «Είμαστε υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το κόστος παραγωγής ενέργειας με τη συμβατική μέθοδο είναι πολύ υψηλότερο και ρυπογόνο, από αυτό των Α.Π.Ε. Το που μπαίνουν ΑΠΕ που στηρίζονται στον ήλιο και στον άνεμο έχει να κάνει με τα φυσικά χαρακτηριστικά του τόπου. Θεωρούμε ότι η περιοχή όπου προτείνεται η κατασκευή του Ηλιοθερμικού Σταθμού είναι συμβατή και με τη δημιουργία Γεωπάρκου που σηματοδοτεί την Ιστορικότητα της περιοχής και με τη δημιουργία Αστεροσκοπείου που σηματοδοτεί την Επιστήμη. Επειδή όμως υπάρχουν πολλά ερωτήματα από την Υπηρεσία και προκειμένου να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη για τον εν λόγω ηλιοθερμικό σταθμό με αποθήκευση θερμικής ενέργειας και να μπορέσουμε να εκφράσουμε άποψη για την αναγκαιότητα του έργου, θα έπρεπε να αποσυρθεί η Μελέτη ώστε να συμπληρωθεί και να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά». Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: Ηράκλειο, Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Τα Μέλη Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax Πλατεία Ελευθερίας : : Νίκη Βαρδιάμπαση, Μύρων Φασουλάς : , 234 : : Ηράκλειο, 17 Φεβρουαρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: οικ /6520 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος - ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος) - Τμήμα Β 1. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου κ. Νικόλαο Καστρινάκη 2. Δήμο Σητείας 3. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης 4. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Λασιθίου (συνημμένα ο φάκελος της Μ.Π.Ε., για το αρχείο της υπηρεσίας) 5. Εταιρεία «SUSTAINABLE SOLAR THERMAL FUTURE EAST CRETE ΕΠΕ ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 17/2012 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθ. 17/2012 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (πρακτικό Ν ο 4/ ), που αφορά στην αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής για τους περιβαλλοντικούς όρους της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Ηλιοθερμικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΣΠΗΕ), ισχύος 60 MW και Δίκτυο Διασύνδεσης, στη θέση «ΧΩΝΟΣ», Δήμου Σητείας, ιδιοκτησίας SUSTAINABLE SOLAR THERMAL FUTURE EAST CRETE ΕΠΕ». Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης Εσωτερική διανομή: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη 2. Αντιπεριφερειάρχη κ. Καλογερή Νικόλαο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 9/14-09-2011 Αριθμός Απόφασης 57/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 9/14-09-2011 Αριθμός Απόφασης 57/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 9/14-09-2011 Αριθμός Απόφασης 57/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 14 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 6 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 4/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 1/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 12 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Νέα μονάδα παραγωγής ξυλοκάρβουνου, ιδιοκτησίας Διβινή Θρασύβουλου,

ΘΕΜΑ 3 ο : Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Νέα μονάδα παραγωγής ξυλοκάρβουνου, ιδιοκτησίας Διβινή Θρασύβουλου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 8/09-09-2011 Αριθμός Απόφασης 53/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 09 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 6/19-03-2012 Αριθμός Απόφασης 24/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 6/19-03-2012 Αριθμός Απόφασης 24/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 6/19-03-2012 Αριθμός Απόφασης 24/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 19 Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/26-07-2011 Αριθμός Απόφασης 46/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/26-07-2011 Αριθμός Απόφασης 46/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/26-07-2011 Αριθμός Απόφασης 46/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 26 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 3/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 3/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 3/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 59/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 59/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 59/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΕΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΜΑΥΡΙΔΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /28.09.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 114

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /28.09.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 114 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 43

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 43 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η περίπτωση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΑΒΕΤΕ Υπό του Σπουδαστή Γεωργαντά Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας αξιολόγησης τραπεζικών επενδύσεων στον τομέα των Α.Π.Ε με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Η Σ & Π Ε Ρ Ι Β Α Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/21-9-2011). Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/8-8-2014).

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/21-9-2011). Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/8-8-2014). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /28.02.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 19

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /28.02.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 19 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα