Ακουστική)και)Ψυχοακουστική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ακουστική)και)Ψυχοακουστική"

Transcript

1 Από)το)προηγούμενο)μάθημα... Ακουστική)και)Ψυχοακουστική Διάλεξη'8:' Αμφιωτική'Ακουστική' 'Μέρος'Β ' Φλώρος'Ανδρέας Επίκουρος)Καθηγητής Από)το)προηγούμενο)μάθημα... Από)το)προηγούμενο)μάθημα... Interaural Level Difference (ILD) Interaural Time Difference (ITD) Αυθεντική*αναπαραγωγή* Duplex Theory

2 Duplex)theory)D)Υλοποίηση Duplex)Theory) )Ο)Κώνος)της)Αβεβαιότητας Cone)of)Confusion " Διαφορετικές)περιοχές)σταθερής)ITD Για)τις)επιφάνειες)αυτές)ισχύει: attenuators delay lines Λύση:)η)μοντελοποίηση)εξωτερικού)αυτιού Μοντελοποίηση)εξωτερικού)αυτιού Το)ανθρώπινο)«έξω»)αυτί " Λειτουργεί)ως)«φίλτρο» Head)Related)Transfer)Funcfons)(HRTFs) " ή)anatomical)transfer)funcfons)(atfs) Μέτρηση)φίλτρου " Εξάρτηση)από)γωνίες)άφιξης " Εξάρτηση)από)μορφολογία)αυτιού " Επίδραση)στήθους,)ώμων)κ.λ.π. Μοναδικές)για)κάθε)άνθρωπο

3 Μοντελοποίηση)εξωτερικού)αυτιού)(2) Μοντελοποίηση)εξωτερικού)αυτιού)(3) Μοντελοποίηση)εξωτερικού)αυτιού)(4) Μοντελοποίηση)εξωτερικού)αυτιού)(5) Τυπική'μορφή'HRTFs' Head-Related Coordinate System

4 Μοντελοποίηση)εξωτερικού)αυτιού)(6) Μέτρηση)HRTFs Γενικά,)οι)HRTFs " Ενισχύουν)την)περιοχή)του)1kHz)για)ήχους)που)προέρχονται)από)πίσω " Ενισχύουν)την)περιοχή)των)3kHz)για)ήχους)που)προέρχονται)από)εμπρός Για)συχνότητες)άνω)των)4kHz,) " Μήκος)κύματος)~10cm)και)μικρότερο " Το)πτερύγιο)του)αυτιού)είναι)«ισχυρός»)διαχυτής)και)επηρεάζει)την)μορφή) τους " Μεγάλη)«εξατομίκευση»)που)εξαρτάται)από)τη)φυσιολογία "...)αν)και)υπάρχει)τάση)εμφάνισης)«κορυφών»)και)«ελαχίστων»)σε) συγκεκριμένες)γωνίες)και)συχνότητες Χρήση)HRTFs Υπάρχουσες)βιβλιοθήκες)HRTFs KEMAR)Dummy)Head)Microphone " h}p://sound.media.mit.edu/kemar.html Knowles)Electronics)Manikin)for)Acousfc)Research) Nagoya)University " h}p://www.itakura.nuee.nagoyau.ac.jp/hrtf/...

5 Αμφιωτική)ακουστική:)Συνοψίζοντας... Μοντελοποίηση)αμφιωτικής)ακοής Πηγή: Jens Blauert, hearing models Μοντελοποίηση)αμφιωτικής)ακοής)(2) Αμφιωτική)κρουστική)απόκριση Πηγή: Jens Blauert, hearing models

6 Αμφιωτική)κρουστική)απόκριση)(2) Αμφιωτική)κρουστική)απόκριση)(2) Ομιλία Μουσική Ομιλία Μουσική Ακρόαση)αμφιωτικού)σήματος Ακρόαση)αμφιωτικού)σήματος)(2) Με)χρήση)ακουστικών " Κάθε)κανάλι)αναπαράγεται)κατευθείαν Με)χρήση)ηχείων " Απαιτείται)ακύρωση)ή)μείωση)των)ανεπιθύμητων)διαδρομών)διάδοσης " CrossDtalk)cancellafon

7 Παράδειγμα)Αμφιωτικής)Ακουστικής)(1) Παράδειγμα)Αμφιωτικής)Ακουστικής)(1) Stereo Stereo Παράδειγμα)Αμφιωτικής)Ακουστικής)(1) Παράδειγμα)Αμφιωτικής)Ακουστικής)(1) Stereo Stereo

8 Παράδειγμα)Αμφιωτικής)Ακουστικής)(2) Παράδειγμα)Αμφιωτικής)Ακουστικής)(2) Original Stereo Enhanced Original Stereo Enhanced Παράδειγμα'Αμφιωτικής'Ακουστικής'(3) Παράδειγμα'Αμφιωτικής'Ακουστικής'(4) Watching the drummer Away from the city

9 Το)φαινόμενο)της)προπορείας Το)φαινόμενο)της)προπορείας)(2) ~10m%(60msec%καθυστέρηση)% Πότε%δεν%θα%ξεχωρίζουμε%τους%δύο%ήχους;% ~60msec Το)φαινόμενο)της)προπορείας)(3) Το)φαινόμενο)της)προπορείας)(4) Απάντηση:)όταν)η)χρονική)διαφορά)τους)γίνει)περίπου)30msec " Απόσταση)~5)μέτρα " Το)άνω)όριο)του)«Precedence)effect»)ή)«Haas)effect» Στην)πράξη,)το)όριο)αυτό)εξαρτάται)από)τον)τύπο)του)σήματος) διέγερσης " Για)έντονα)μεταβατικούς)(transient))ήχους)είναι)~5msec Γενικά)το)όριο)είναι)από)5)έως)40msec Όταν)βρισκόμαστε)εντός)του)ορίου)του)Haas)effect " Ακούμε)τους)διάκριτους)ήχους)(κατευθείαν)και)ανακλώμενο))σαν)έναν " Τοποθετούμε)την)θέση)της)ηχητικής)πηγής)στην)θέση)του)πρώτου)ήχου)που) λαμβάνουμε «The)preceding)sound)is)perceived)as)the)important)one» Precedence)effect)(φαινόμενο)της)προπορείας)

10 Το)φαινόμενο)της)προπορείας)(5) Το)φαινόμενο)της)προπορείας)(6) Ο)ήχος)«φαίνεται»)να)φθάνει)μόνο)από)το)μπλέ)ηχείο Precedence effect Το)φαινόμενο)της)προπορείας)(7) Το)φαινόμενο)της)προπορείας)(8) Βασική)προϋπόθεση: " Ο)«ανακλώμενος»)ήχος)να)έχει)μικρότερη)στάθμη " Εάν)η)στάθμη)του)γίνει)10) )15dB)μεγαλύτερη)από)τον)κατευθείαν,)τότε) τοποθετούμε)την)ηχητική)πηγή)στην)πηγή)της)ανάκλασης Εάν)η)καθυστέρηση)γίνει)<1msec " Φαινόμενο)«summing)localizafon» Σύγχυση)στην)τοποθέτηση)των)ήχων)στο)χώρο Τοποθέτηση)κάπου)στην)«μέση» " Η)ανάκλαση)επηρεάζει)τη)χροιά " Δημιουργία)comb)filter)(φίλτρου)τύπου)χτένας) Εξαιρετικά)σημαντική)λειτουργία)της)ακοής " Αναγκάζει)το)σύστημα)της)ακοής)να)«λάβει»)τα)απαραίτητα)δεδομένα) προαδιορισμού)της)θέσης)της)ηχητικής)πηγής)μέσα)σε)ένα)συγκεκριμένο) χρονικό)παράθυρο ~1msec Εξαιρετικό)πλεονέκτημα)στην)καθημερινή)ζωή " Ειδικά)μέσα)σε)κλειστούς)χώρους

11 Λοιπές)τεχνικές)αμφιωτικής)ακουστικής 3D)μοντελοποίηση)του)χώρου 3D)μοντελοποίηση)του)χώρου Μοντελοποίηση)ηχητικών)πηγών " Τοποθέτηση)στο)χώρο " Χαρακτηριστικά)εκπομπής/κατευθυντικότητας Υπολογισμός)κρουστικής)απόκρισης " Ανά)ζεύγος)πηγής/ακροατή Μοντελοποίηση)ακουστικού)δέκτη/ακροατή " Head)Related)Transfer)Funcfons)(HRTFs) Σύνθεση)αμφιωτικής)κρουστικής)απόκρισης Αναπαραγωγή)του)«εικονικού»)ηχητικού)σήματος " Από)ηχεία)ή)ακουστικά 3D)μοντελοποίηση)του)χώρου)(2) 3D)μοντελοποίηση)του)χώρου)(3) Ο"ναός"του"Δία" "Αρχαία"Ολυμπία" Το"αρχαίο"θέατρο"της"Επιδαύρου"

12 Μοντελοποίηση)ηχητικών)πηγών Κατευθυντικότητα)ηχητικών)πηγών Τύπος)ηχητικής)πηγής " Ομιλητής " Ηχείο " Μουσικό)όργανο Χαρακτηριστικά)εκπομπής " Ισχύς " Ευαισθησία " Παραγόμενη)ηχοστάθμη Ακριβής)θέση)στο)χώρο " Προσανατολισμός)/)κατεύθυνση)άξονα Χαρακτηριστικά)κατευθυντικότητας Ακουστική)«ιδιαιτερότητα»)κλειστών)χώρων Ακουστική)«ιδιαιτερότητα»)κλειστών)χώρων) Η)ακουστική)πίεση)σε)κάποιο)σημείο)εξαρτάται " Από)το)απευθείας)σήμα " Από)το)ανακλώμενο)σήμα Ανακλάσεις)χαμηλής)και)υψηλής)τάξης " Από)την)απορρόφηση)που)έχει)ο)χώρος

13 Υπολογισμός)κρουστικής)απόκρισης Παράδειγμα)κρουστικής)απόκρισης)χώρου Ανάκλαση) Απορρόφηση) Διάχυση) Κρουστική)απόκριση) Χώρος)πολύ)ανακλαστικός Παραδείγματα)αμφιωτικής)ακρόασης)εντός)χώρων Ομιλία Μουσική

14 Χώρος)πολύ)ανακλαστικός Κανονικός )χώρος Ομιλία Μουσική Ομιλία Μουσική Κανονικός )χώρος Εφαρμογές)αμφιωτικής)ακουστικής Ομιλία Μουσική

15 Εφαρμογές)αμφιωτικής)ακουστικής Εφαρμογές)αμφιωτικής)ακουστικής)(2) Βελτίωση)ακουστικής)συμπεριφοράς)χώρων " «Υποκειμενική»)τεκμηρίωση)της)ακουστικής)μελέτης " Μη)εξάρτηση)από)τα)στενά,)αντικειμενικά)«μαθηματικά)όρια» Ολοκληρωμένα)συστήματα)εικονικής)πραγματικότητας " Αρχαία)θέατρα " Παρακολούθηση)συναυλιών)από)απόσταση Δικτυακές)εφαρμογές)(π.χ.)VRML)... Θέατρο'Επιδαύρου' Θέατρο'Δωδώνης' Αρχαίο'Ωδείο'Πάτρας' Εφαρμογές)αμφιωτικής)ακουστικής)(3) Τεχνικές)«smoothing»)των)HRTF Σε)διαδραστικά)συστήματα)εικονικής)πραγματικότητας)η)θέση)του) ακουστικού)δέκτη)μεταβάλλεται " Διαγραφή)τροχιάς)στο)χώρο Απαραίτητη)η)ακριβής)μοντελοποίηση)της)αμφιωτικής)κρουστικής " Τεμαχισμός)του)χώρου)σε)εικονικούς)κύβους " Υπολογισμός)μιας)κρουστικής)ανά)εικονικό)κύβο " Εξομάλυνση)της)μετάβασης)με)χρήση)τεχνικών)επεξεργασίας)σήματος " Π.χ.)Τεχνικές)«Smoothing»

16 Behind these unprepossessing flaps lie structures of such delicacy that they shame the most skillful craftsman" -Stevens, S.S. [Professor of Psychophysics, Harvard University] Τέλος (για σήμερα)... Ανδρέας)Φλώρος hrp://www.ionio.gr/~floros

ΙΕΜΑ Κύκλος διαλέξεων μουσικής ακουστικής

ΙΕΜΑ Κύκλος διαλέξεων μουσικής ακουστικής ΙΕΜΑ Κύκλος διαλέξεων μουσικής ακουστικής Αντίληψη του ήχου στον χώρο- Αμφιωτική ακουστική Φλώρος Ανδρέας Επίκουρος Καθηγητής Πώς αντιλαμβανόμαστε τον ήχο ως δέκτες; Πώς αντιλαμβανόμαστε τον ήχο στο χώρο;

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική)και)Ψυχοακουστική

Ακουστική)και)Ψυχοακουστική Η)ακουστική)στον)πραγματικό/εικονικό)κόσμο Ακουστική)και)Ψυχοακουστική Πηγή Περιβάλλον Δέκτης Διάλεξη'7:' Αμφιωτική'ακουστική'>'Μέρος'Α ' Φλώρος'Ανδρέας Επίκουρος)Καθηγητής Πώς)αντιλαμβανόμαστε)τον)ήχο)ως)δέκτες;

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία*Ήχου* 9/10/13. Αναλογικές*ηχητικές*διασυνδέσεις* Βασικές*κατηγορίες*ηχητικές*διασυνδέσεων* Αναλογικές*ηχητικές*διασυνδέσεις*

Τεχνολογία*Ήχου* 9/10/13. Αναλογικές*ηχητικές*διασυνδέσεις* Βασικές*κατηγορίες*ηχητικές*διασυνδέσεων* Αναλογικές*ηχητικές*διασυνδέσεις* Τεχνολογία*Ήχου* Αναλογικές*ηχητικές*διασυνδέσεις* Διάλεξη(6:(«Αναλογικά(Συστήματα(Ήχου((Μέρος(Β )»( ( ( Φλώρος(Ανδρέας( Επίκ.(Καθηγητής( Βασικές*κατηγορίες*ηχητικές*διασυνδέσεων* Αναλογικές*ηχητικές*διασυνδέσεις*

Διαβάστε περισσότερα

18/3/2009. Ορισμός ευαισθησίας μικροφώνων. Ορισμός στάθμης ευαισθησίας μικροφώνων. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής

18/3/2009. Ορισμός ευαισθησίας μικροφώνων. Ορισμός στάθμης ευαισθησίας μικροφώνων. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Επανάληψη: Ευαισθησία μικροφώνων Ορισμός ευαισθησίας μικροφώνων Μάθημα: «Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων» Διάλεξη 4 η :«Μικρόφωνα Τρόποι χρήσης» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Ορισμός στάθμης ευαισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική Προσοµοίωση Τελετουργικών και ηµόσιων Χώρων της Αρχαίας Ελλάδας

Ακουστική Προσοµοίωση Τελετουργικών και ηµόσιων Χώρων της Αρχαίας Ελλάδας Ακουστική 2002 AcP015 Ακουστική Προσοµοίωση Τελετουργικών και ηµόσιων Χώρων της Αρχαίας Ελλάδας Σταµάτης. Λ. Βασιλαντωνόπουλος Ηλ/γος Μηχ/κός, Ε.Ε. Ι.Π Πανεπιστήµιο Πατρών vasilan@mech.upatras.gr Ιωάννης.

Διαβάστε περισσότερα

25/3/2009. Η επεξεργασία του ψηφιακού σήματος υλοποιείται μέσω κατάλληλου αλγορίθμου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Παράμετροι ελέγχου

25/3/2009. Η επεξεργασία του ψηφιακού σήματος υλοποιείται μέσω κατάλληλου αλγορίθμου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Παράμετροι ελέγχου Από το προηγούμενο μάθημα... Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 4 η : «Επεξεργαστές Ε ξ έ Δυναμικής Περιοχής (Mέρος έ ΙΙ)» Η επεξεργασία του ψηφιακού σήματος υλοποιείται μέσω κατάλληλου αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΉΣ. Τίτλος ιπλωµατικής Εργασίας

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΉΣ. Τίτλος ιπλωµατικής Εργασίας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΉΣ Τίτλος ιπλωµατικής Εργασίας Μελέτη και υλοποίηση των µεθόδων γρήγορης αποσυνέλιξης µε

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική)και)Ψυχοακουστική

Ακουστική)και)Ψυχοακουστική Τι είναι ήχος; Ορισμός ΕΛΟΤ 263.1 (1.184): Ακουστική)και)Ψυχοακουστική Διάλεξη'2:' Η'φυσική'του'ήχου ' «Ως ήχος ορίζεται η μηχανική διαταραχή που διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα μέσα σε ένα μέσο που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ (AUDIO GAME)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας σήματος πραγματικού χρόνου για αναπαραγωγή και ηχογράφηση τρισδιάστατων ηχητικών πεδίων.

Ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας σήματος πραγματικού χρόνου για αναπαραγωγή και ηχογράφηση τρισδιάστατων ηχητικών πεδίων. Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στις Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου. Ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας σήματος πραγματικού χρόνου για αναπαραγωγή και ηχογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Radio Propagation (Ασύρματη Διάδοση Σήματος) Recall (Process and Elements of Radio

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψυχοακουστική;

Τι είναι η Ψυχοακουστική; Τι είναι η Ψυχοακουστική; Γιώργος Παπαδέλης papadeli@mus.auth.gr Τμήμα Μουσικών Σπουδών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κύκλος διαλέξεων Μουσικής Ακουστικής Cb + tbn 1/37 Γνωσιοεπιστήμη: Ηδιεπιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SURROUND 5.1 ΣΕ STUDIO POST RECORDING Πτυχιακή Εργασία

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SURROUND 5.1 ΣΕ STUDIO POST RECORDING Πτυχιακή Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SURROUND 5.1 ΣΕ STUDIO POST RECORDING Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΟΥ ΛΕΛΟΥΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» «Μεταπτυχιακή Διατριβή» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αριθμός Μητρώου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Μ.-Ε. Δασίου 1, Ι. Ψυχάρης 2, Ι. Βάγιας 3

Μ.-Ε. Δασίου 1, Ι. Ψυχάρης 2, Ι. Βάγιας 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 1832 Ανάλυση σεισμικής συμπεριφοράς κιόνων και κιονοστοιχιών αρχαίων ναών Numerical analysis of the seismic

Διαβάστε περισσότερα

KA K V A A V S A SAL A I L S

KA K V A A V S A SAL A I L S Ο Καλλικρατικός ήµος πρέπει να είναι ένας ανοικτός ήµος! Πέτρος Καβάσαλης infostag: Ψηφιακός ήµος και ιοικητική Μεταρρύθµιση: ύο αλληλένδετα εγχειρήµατα Σύρος, 09.07.2010 1 Η τάση είναι αυτή! 2 Η προοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα της ατμόσφαιρας σε εργασιακούς εσωτερικούς χώρους-η περίπτωση των κτιρίων των αεροσταθμών.

Η ποιότητα της ατμόσφαιρας σε εργασιακούς εσωτερικούς χώρους-η περίπτωση των κτιρίων των αεροσταθμών. Η ποιότητα της ατμόσφαιρας σε εργασιακούς εσωτερικούς χώρους-η περίπτωση των κτιρίων των αεροσταθμών. Ρ. Λούπα-Δράκου και Σ. Ραψομανίκης Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

André Kertész. μια μικρή παρουσίαση. Πάτρα, 2013 (Γ. Κοπανάς)

André Kertész. μια μικρή παρουσίαση. Πάτρα, 2013 (Γ. Κοπανάς) André Kertész μια μικρή παρουσίαση Πάτρα, 2013 (Γ. Κοπανάς) Born Died Occupation Religion Spouse(s) Kertész Andor 2 July 1894 Budapest, Hungary 28 September 1985 (aged 91) New York, New York, U.S. Photographer

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ολίβια Κυριακίδου Ε ίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµ εριφοράς Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Ε ιχειρήσεων Οικονοµικό Πανε ιστήµιο Αθηνών Γραφείο: Πατησίων 76, 2 ος όροφοες,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των ιδιοτήτων του κουάρκ bμεταπρώταδεδομένατου ATLAS

Μελέτη των ιδιοτήτων του κουάρκ bμεταπρώταδεδομένατου ATLAS Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Φυσικής Μελέτη των ιδιοτήτων του κουάρκ bμεταπρώταδεδομένατου ATLAS CERN-THESIS-213-261 2/9/213 Ιωάννης Νομίδης Διδακτορική διατριβή Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη Θορύβου στο χώρο του Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics SERS, CARS, IR, FTIR

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics SERS, CARS, IR, FTIR University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics SERS, CARS, IR, FTIR Παραλλαγές της Φασματοσκοπίας Raman Φασματοσκοπία Raman χωρίς συντονισμό Ορατό φως (πιο ισχυρό σήμα) Εγγύς Υπέρυθρο φως (NIR)

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπαση της προσοχής στην οδήγηση

Απόσπαση της προσοχής στην οδήγηση Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ασφάλεια στις Μεταφορές Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011 Απόσπαση της προσοχής στην οδήγηση Γιώργος Γιαννής Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Μελετώντας την έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με το βιβλίο και τον νόμο περί ενιαίας τιμής, έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι:

Μελετώντας την έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με το βιβλίο και τον νόμο περί ενιαίας τιμής, έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι: Μελετώντας την έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με το βιβλίο και τον νόμο περί ενιαίας τιμής, έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι: Στη σελ. 120 συμπεραίνει ότι: As a result, most parts of the supply chain are characterised

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3: Ηχώ και Αντήχηση (Echo and Reverberation)

Άσκηση 3: Ηχώ και Αντήχηση (Echo and Reverberation) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΣΤΕΦ / ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Μάθημα: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ (Εργαστήριο) Ε εξάμηνο Εξάμηνο: Χειμερινό 2014-2015 Άσκηση 3: Ηχώ και Αντήχηση (Echo and Reverberation) Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

CONTENT LOCATION & POINTS OF INTEREST GROUND FLOOR FIRST FLOOR. 2nd, 3rd & 4th FLOOR TERRACE ABOUT US

CONTENT LOCATION & POINTS OF INTEREST GROUND FLOOR FIRST FLOOR. 2nd, 3rd & 4th FLOOR TERRACE ABOUT US ACROPOLIS Top-Hill CONTENT LOCATION & POINTS OF INTEREST ABOUT THE PROJECT - Specifications GROUND FLOOR FIRST FLOOR 2nd, 3rd & 4th FLOOR TERRACE ABOUT US 2 4 8 10 12 14 16 ACROPOLIS Top-Hill 1 Lykavitos

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

«ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ «ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη ενός Ηχητικού Παιχνιδιού

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες εξελίξεις στην κοχλιακή εμφύτευση

Νεότερες εξελίξεις στην κοχλιακή εμφύτευση Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 36, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2009, σελίδες 31-38 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚο ΑΡΘΡΟ Νεότερες εξελίξεις στην κοχλιακή εμφύτευση Γ. ΨΥΛΛΑΣ, Β. ΒΙΤΑΛ Α Πανεπιστημιακή

Διαβάστε περισσότερα

The newsletter of the Hellenic Community and Orthodox Parish of Auckland. September 2013. Annual General Meeting 2013 MEMBERS:

The newsletter of the Hellenic Community and Orthodox Parish of Auckland. September 2013. Annual General Meeting 2013 MEMBERS: The newsletter of the Hellenic Community and Orthodox Parish of Auckland September 2013 Annual General Meeting 2013 On the 25th of August our AGM was held in the Hall in order to elect the new Committee

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Το προιόν αυτό είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαικών Οδηγιών 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1275/2008/EC, 2009/125/EC Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα