Προβλήµατα Ηχοπροστασίας κατά τη Σύγχρονη Επαναλειτουργία των Αρχαίων Ελληνικών Θεάτρων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προβλήµατα Ηχοπροστασίας κατά τη Σύγχρονη Επαναλειτουργία των Αρχαίων Ελληνικών Θεάτρων"

Transcript

1 Ανακοίνωση στο 5 ο Συνέδριο ΕΛΙΝΑ «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010», ΕΜΠ, Αθήνα Προβλήµατα Ηχοπροστασίας κατά τη Σύγχρονη Επαναλειτουργία των Αρχαίων Ελληνικών Θεάτρων Ηλιάνα Αντωνιάδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός.Π.Θ. Άννα Μωυσή, Αρχιτέκτων Μηχανικός.Π.Θ. Νίκος Βαρδαξής, Αρχιτέκτων Μηχανικός.Π.Θ. Νίκος Μπάρκας, Επίκουρος καθηγητής ΠΘ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επαναλειτουργία των αρχαίων ελληνικών θεάτρων, στην πλειονότητα των περιπτώσεων και παρά τις σοβαρές αλλοιώσεις που εµφανίζουν (εξαιτίας ρωµαϊκών επεµβάσεων, ή και διαχρονικών καταστροφών) παραµένει εφικτή. Όµως, το σύγχρονο ηχητικό περιβάλλον εξασκεί καταστροφικές οχλήσεις στην υπαίθρια ακουστική άνεση. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η καταγραφή του ηχητικού περιβάλλοντος και των προβληµάτων επαναλειτουργίας ενός δείγµατος δώδεκα (12) αρχαίων ελληνικών θεάτρων. Η έρευνα περιλαµβάνει ηχοµετρήσεις στα θέατρα τη Επιδαύρου, των Φιλίππων και της Λάρισας Α` (σε διάφορες περιστάσεις), καθώς επίσης την υπολογιστική αξιολόγηση της ακουστικής άνεσης των θεατών µιας σύγχρονης παράστασης µε κριτήριο της ανάδυση του ωφέλιµου σήµατος (για συγκρίσιµες θέσεις του κοίλου) σε τρία χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Sound Protection Problems in the Current Operation of Ancient Greek Theatres ABSTRACT The majority of ancient greek theatres are, nowadays, in a restorable condition, despite of all the serious distortions they usually present, due to the roman interventions or to lasting destructions. Τhe modern sound environment is a destructive nuisance to the outdoor acoustic comfort. The purpose of the present paper is to record the current acoustic situation and the restoration problems of a sample of twelve (12) ancient greek theatres. The research is consisted of sound measurements in theatres of Epidaurus, Fillipi, Larisa (in different circumstances). These measurements were applied to calculate and assess, the acoustic comfort of the audience during a performance nowadays. The criteria for this evaluation is the emersion of the effective signal (for comparable seats of the koilon) in three characteristic examples.

2 Εισαγωγή Το αίτηµα της επαναλειτουργίας των αρχαίων ελληνικών θεάτρων, ιδίως τις τελευταίες δεκαετίες, θέτει σε προτεραιότητα τα ζητήµατα προσδιορισµού και επίλυσης των επεµβάσεων που εξασφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες θεατρικής λειτουργίας. Τα προβλήµατα κατά τη διοργάνωση των παραστάσεων επικεντρώνονται συνήθως στις θέσεις εγκατάστασης των θεατρικών υποδοµών, αλλά κυρίως στην προστασία της ορχήστρας και των ερειπίων της σκηνής από τις εκάστοτε σκηνικές διευθετήσεις και σκηνογραφικές εφαρµογές. Κατά τη διάρκεια µιας θεατρικής παράστασης, οι απαιτήσεις των ηθοποιών και των θεατών έχουν ως κοινό παρονοµαστή την απρόσκοπτη θεατρική επικοινωνία, δηλαδή την άνετη οπτική επαφή µε τα δρώµενα, την ακουστική ζωντάνια και διαύγεια του θεατρικού µηνύµατος, την καταληπτότητα του θεατρικού λόγου. ιαδοχικές ακουστικές έρευνες επιβεβαίωσαν ότι στα αρχαία ελληνικά θέατρα ισχύουν οι βασικές αρχές σχεδιασµού που εξυπηρετούν την ιδιόµορφη ακουστική συµπεριφορά των υπαιθρίων χώρων [1, 2, 3, 4]. -υποβιβασµός / εξαφάνιση των εξωτερικών, παρασιτικών οχλήσεων, -αρµονική ανάπτυξη του κοινού γύρω από τα δρώµενα και η εκµετάλλευση των ακουστικών πλεονεκτηµάτων ενός σχήµατος ανοικτής κάτοψης -γεωµετρικές συναρτήσεις των λειτουργικών στοιχείων του θεατρικού χώρου στα µέτρα της ανθρώπινης φωνητικής και ακουστικής κλίµακας, -εξασφάλιση ενός αυτοδύναµου (παθητικού) µεγαφώνου, µε έγκαιρες, θετικές ηχοανακλάσεις από την ορχήστρα και τη σκηνογραφία Η παρούσα εργασία είναι µέρος µιας ευρύτερης πανεπιστηµιακής έρευνας µε στόχο τη διερεύνηση και αξιολόγηση της ακουστικής των αρχαίων θεάτρων, σε συνθήκες σύγχρονης επαναλειτουργίας. Ακουστικές µελέτες πάνω στο θέµα έχουν επικεντρωθεί σε διάφορα θεατρικά µνηµεία (Gade et al. : 2004, Lisa et al. : 2005, Rindel et al. : 2006, Βασιλαντωνόπουλος - Μουρτζόπουλος : 2003, Βασιλαντωνόπουλος κ.α. : 2004, Chourmouziadou : 2009 κλπ) [3], [4]. 1. Η έρευνα Τα δεδοµένα της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν τµήµα µιας ευρύτερης πανεπιστηµιακής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη (από το 2004) και περιλαµβάνει ένα σύνολο δώδεκα (12) αρχαίων ελληνικών θεάτρων (Αµφιαράειο Ωρωπού, Άργους, ιονυσιακό Αθηναϊκό, ίου, ωδώνης, Επιδαύρου, Ερέτριας, Θάσου, Θορικού, Μαρώνειας, Λάρισας Α, Φιλίππων), µε σκοπό την καταγραφή της υφιστά- µενης κατάστασης, των προβληµάτων επανάχρησης (µετατροπές, αλλοιώσεις, καταστροφές), τη διερεύνηση της ένταξης τους στο σύγχρονο περιβάλλον και την ακουστική αξιολόγηση της δυνητικής επαναλειτουργίας τους. Για την οικονοµία της δηµοσίευσης, η παρούσα ανακοίνωση εστιάζει σε ένα δείγµα τριών (3) αρχαίων θεάτρων µε διαφορετικό περιβαλλοντικό χαρακτήρα : -θέατρο Επιδαύρου (φυσικό περιβάλλον) -θέατρο Φιλίππων (ηµιαστικό περιβάλλον, νέα χάραξη της εγγύς εθνικής οδού) -θέατρο Λάρισας Α` (αστικό περιβάλλον). Επιτόπιες ηχητικές µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε συγκεκριµένες θέσεις κάθε χώρου (στην 1η βαθµίδα του κάτω και του πάνω διαζώµατος, στην τελευταία

3 βαθµίδα του πάνω διαζώµατος), επί του κεντρικού άξονα και στις αντίστοιχες βαθµίδες των ακραίων κερκίδων, για να είναι εφικτή η σύγκριση των µετρηµένων τιµών µε υπολογιστικά δεδοµένα (παράµετροι το ύψος και η γωνιακή απόκλιση των σηµείων µέτρησης) ώστε να αποτιµηθεί η επίδραση των εξωτερικών θορύβων σε ολόκληρη την έκταση του κοίλου. Στα επιλεγµένα σηµεία ηχοµετρήθηκε ο µόνιµος θόρυβος βάθους, αλλά και η ένταση διαφόρων στιγµιαίων ηχητικών οχλήσεων από ευδιάκριτες πηγές θορύβου (π.χ. οδική κυκλοφορία οχηµάτων, δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής, αγροτικές εργασίες κλπ). Στη συνέχεια καταστρώθηκε ένα µαθηµατικό µοντέλο υπολογισµού της ανάδυσης του ωφέλιµου σήµατος, η οποία ορίζεται ως η διαφορά ηχητικής στάθµης µεταξύ των εντάσεων ενός µηνύµατος / θορύβου και αντιστοιχεί σε εκείνο το τµήµα της ηχητικής ενέργειας που παραµένει ευδιάκριτο, µετά την ακύρωση, το µασκάρισµα (την αντιστάθµιση) του υπολοίπου τµήµατος από το θόρυβο. Τέλος, για την αξιολόγηση των θεατρικών χώρων του δείγµατος, κατά τη διεθνή πρακτική, υιοθετήθηκαν οι παρακάτω ταξινοµήσεις των µεγεθών ανάδυσης (σε db) [3], [5] : -άριστη συµπεριφορά ( > 25), καλή ( 21-25), -ικανοποιητική συµπεριφορά (16-20), ανεκτή ( 11 < 15), µη ικανοποιητική (<10). 2. Το µοντέλο προσοµοίωσης Στον Πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται τα δεδοµένα του υπολογιστικού µοντέλου της ανάδυσης (σε db), για στις διάφορες θέσεις της έρευνας (σειρές), της Επιδαύρου (στήλη 1), των Φιλίππων (στήλη 2 για ευκαιριακές οχλήσεις, στήλη 3 για µόνιµο θόρυβο βάθους) και της Λάρισας (στήλη 4 για ευκαιριακές οχλήσεις, στήλη 5 για µόνιµο θόρυβο βάθους). Πίνακας 1 εδοµένα: Επίδαυρος, µόνιµος θόρυβος βάθους 30dB Φίλιπποι, ευκαιριακές οχλήσεις (νέος αυτοκινητόδροµος 50dB, µόνιµος θόρυβος βάθους 44dB Λάρισα, ανάλογα µε την πλευρά, ευκαιριακές οχλήσεις db, µόνιµος θόρυβος βάθους db Θέση Α Β Γ Ε Ζ Κατά τους υπολογισµούς στο µοντέλο της ακουστικής προσοµοίωσης έγιναν οι

4 εξής παραδοχές : -η ηχητική πηγή (ο ηθοποιός) βρίσκεται µπροστά από τη σκηνογραφία, στο σηµείο επαφής της ορχήστρας µε τον κεντρικό άξονα του κοίλου (ύψος στόµατος 1,7m πάνω από το επίπεδο της ορχήστρας), -η ηχητική ένταση της πηγής είναι 87 db (στο 1m) και η ηχοδιάδοσή της ακολουθεί τις συνθήκες σφαιρικού κύµατος (χωρίς ηλεκτρακουστική ενίσχυση), -ο δέκτης (ο θεατής) βρίσκεται στην εκάστοτε επιλεγµένη θέση (ύψος αυτιού 1,1m πάνω από τη στάθµη της δεδοµένης βαθµίδας), -το ανάκλαστρο της ορχήστρας είναι τέλειο (ενίσχυση +3dB, χωρίς απορρόφηση), -ο καταγεγραµµένος θόρυβος βάθους αυξάνει (+5dB) εξαιτίας της παρουσίας του κοινού κατά τη διάρκεια της παράστασης, -οι τελικές τιµές είναι στρογγυλοποιηµένες σε ακέραιους αριθµούς (σε decibel, db). Με βάση τα αριθµητικά δεδοµένα του υπολογιστικού µοντέλου, στα ψηφιακά διαγράµµατα που ακολουθούν δίνεται µια συγκριτική απεικόνιση της ανάδυσης σε κάθε κοίλο του δείγµατος (εικόνες 3.1, 3.2 και 3.3). Οι φωτεινές αποχρώσεις αντιστοιχούν σε υψηλές τιµές ανάδυσης, ενώ οι τόνοι της σκιάς δηλώνουν τις προβληµατικές θέσεις, σύµφωνα µε την παραπάνω βαθµονόµηση της ανάδυσης. 3. Η ανάλυση των δεδοµένων Το θέατρο της Επιδαύρου είναι χτισµένο σε µια πλαγιά αξιοποιώντας τη φυσική κλίση του εδάφους, µακριά από κάθε αστική όχληση, Κατά τη διάρκεια των µετρήσεων καταγράφηκαν ήχοι της φύσης (πουλιά, έντοµα, άνεµος), σε χαµηλές εντάσεις (< 30dB) σε όλες τις θέσεις. Όπως είναι γνωστό, το συγκεκριµένο διάσηµο θέατρο επιτυγχάνει καλές έως άριστες συνθήκες ακουστικής (όπως και τιµές αναδύσεις) σε όλες τις βαθµίδες του κοίλου. Εικ 3.1: Θέσεις ηχοµετρήσεων και κατανοµή ανάδυσης στο θέατρο Επιδαύρου Το θέατρο των Φιλίππων βρίσκεται σε µικρή απόσταση από το οµώνυµο χωριό (ηµιαστικό περιβάλλον). Ο θόρυβος βάθους προέρχεται κυρίως από αγροτικές εργασίες στην κοιλάδα (37 ως 51dB) και κατανέµεται οµοιόµορφα σε ολόκληρο το κοίλο. Ο θεατρικός χώρος δέχεται την επίδραση κυκλοφοριακών θορύβων από τον γειτονικό αυτοκινητόδροµο της νέας εθνικής οδού Καβάλας - ράµας (κατά τη διεύθυνση του εγκάρσιου θεατρικού άξονα), σε απόσταση περίπου 800m. Ο απόηχος της οδικής κυκλοφορίας, παρά τον ευκαιριακό χαρακτήρα του, καλύπτει ολόκληρο το κοίλο (µε µικρές διακυµάνσεις +/-1dB) και είναι αρκετά επιβαρυντικός σε συνθήκες παράστασης (ισοδύναµη ωριαία ηχοστάθµη 50dB).

5 Τα σφαιρικά αποτελέσµατα του µοντέλου εντοπίζουν τις βέλτιστες τιµές ανάδυσης στις πλάγιες κερκίδες (λόγω εγγύτητας στην ηχητική πηγή), ενώ οι ωφέλιµες στάθµες προσδιορίζονται κυρίως από την απόσταση (οµοιόµορφη κατανοµή του θορύβου βάθους). Εικ 3.2: Θέσεις ηχοµετρήσεων και κατανοµή ανάδυσης στο θέατρο Φιλίππων Το θέατρο της Λάρισας είναι χτισµένο τη φυσική πλαγιά του Φρουρίου και περιβάλλεται από δρόµους υψηλής έως βαριάς αστικής κυκλοφορίας. Πίσω από τα ερείπια του κτιρίου σκηνής (στο µέτωπο του κοίλου) έχει διαµορφωθεί πεζόδροµος, ενώ στη γύρω περιοχή είχαν οικοδοµηθεί πολυκατοικίες µε πολυάριθµα ισόγεια καταστήµατα (εµπορίου ή αναψυχής) και διαµερίσµατα στους ορόφους. Τα σφαιρικά αποτελέσµατα του µοντέλου συνοψίζονται ως εξής: -τα ερείπια της σκηνής προσφέρουν µικρή ηχοπροστασία (από τις δραστηριότητες αναψυχής στον πεζόδροµο) στις κεντρικές χαµηλές βαθµίδες του κοίλου, -οι υψηλές βαθµίδες βρίσκονται εκτεθειµένες στους κυκλοφοριακούς θορύβους από τις περιµετρικές οδούς (αποµείωση της ανάδυσης, κατά την αύξηση του υψοµέτρου των βαθµίδων), -η ανάδυση εµφανίζει συνολικά προβληµατικές τιµές σε ολόκληρο το κοίλο, δηλαδή η θεατρική επαναλειτουργία του χώρο (υπό τις παρούσες συνθήκες) µοιάζει ανέφικτη, -η απρόβλεπτη φύση των θορύβων βάθους (προέλευση, διασπορά, περιοδικότητα και ένταση), επιβάλλει τον αστικό επανασχεδιασµό του περιβάλλοντος χώρου. Εικ 3.3: Θέσεις ηχοµετρήσεων και κατανοµή ανάδυσης στο θέατρο Λάρισας 4. Συµπεράσµατα Οι ηχοµετρήσεις και τα υπολογιστικά δεδοµένα της ανάδυσης του ωφέλιµου ηχητικού σήµατος, για την ακουστική αξιολόγηση των αρχαίων θεάτρων του δείγµατος µας επιτρέπουν να διατυπώσουµε τα εξής επιµέρους συµπεράσµατα: -το θέατρο της Επιδαύρου, επειδή παραµένει ακόµη και σήµερα σε φυσικό

6 περιβάλλον (µε ελάχιστους και ελεγχόµενους θορύβους), κρίνεται ακουστικά άριστο για χρήσεις λόγου (εξαιρετικές στάθµες ανάδυσης), -το θέατρο των Φιλίππων, παρά την αλλαγή της χάραξης του αυτοκινητοδρόµου, συνεχίζει να πλήττεται από τον κυκλοφοριακό θόρυβο και παρουσιάζει οριακά αποδεκτή ακουστική για παραστάσεις (ανεπαρκής ανάδυση σε µεγάλο τµήµα του κοίλου, κατάσταση πιθανώς αναστρέψιµη µε κατάλληλες διορθωτικές επεµβάσεις), -το θέατρο της Λάρισας βρίσκεται εγκλωβισµένο στον αστικό ιστό, επιβαρύνεται ακουστικά από µόνιµες και ευκαιριακές πηγές όχλησης και εµφανίζει προβληµατική ακουστική (αναδύσεις απαγορευτικές για θεατρική επαναλειτουργία). Ο υπολογισµός της ανάδυσης του ωφέλιµου σήµατος µας επιτρέπει να αξιολογήσουµε τα προβλήµατα του ακουστικού περιβάλλοντος των αρχαίων θεάτρων, κατά τη σύγχρονη εποχή. Είναι µια κρίσιµη παράµετρος της επαναλειτουργίας, η οποία προσδιορίζει ποιοτικά τη δυνατότητα αξιόπιστης εξυπηρέτησης της θεατρικής επικοινωνίας και την ακουστική άνεση στις διάφορες θέσεις του κοίλου. Τα συµπεράσµατα της προσοµοίωσης πιθανό να υποεκτιµούν το µέγεθος του προβλή- µατος. Ενίοτε, οι ηθοποιοί της παράστασης κινούνται αυθόρµητα προς το κοίλο, προσπαθώντας να αναπληρώσουν τις ηχητικές απώλειες από την έλλειψη σκηνικού βάθους, µε αποτέλεσµα να ακυρώνεται το ανάκλαστρο της ορχήστρας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν σηµαντικές αστικές πιέσεις και καταγράφηκαν έντονοι κυκλοφοριακοί θόρυβοι που ασκούν σοβαρές οχλήσεις στο ακουστικό περιβάλλον των θεατρικών µνηµείων. Όπως αποδεικνύεται, η φυσική (παθητική) µεγαφωνική δυνατότητα του θεατρικού χώρου και τα φυσιολογικά (φωνητικά και ακουστικά) δεδοµένα µιας θεατρικής παράστασης δεν επιτρέπουν την εύρυθµη θεατρική λειτουργία σε συνθήκες ευδιάκριτων οχλήσεων (>30dB). Η παραπάνω υπολογιστική εκτίµηση επιβεβαιώνει τα διεθνή όρια για την επιβεβλη- µένη ησυχία στους πολιτιστικούς χώρους (καµπύλες NC 20/25). Η προστασία των αρχαίων ελληνικών θεάτρων και η κατοχύρωση της σύγχρονης λειτουργίας τους επιβάλλει στην Ελληνική Πολιτεία τη θέσπιση ενός κριτηρίου ησυχίας, την επιβολή αναγκαστικών µέτρων ηχοπροστασίας (από αστικές ή άλλες δραστηριότητες) και την υιοθέτηση προσωρινών ή ευκαιριακών µέτρων απαγόρευσης σε µία ευρύτερη πολεοδοµική ζώνη, µέχρι την οριστική αποµάκρυνση των πηγών όχλησης από την περιοχή. 5. Αναφορές [1] Canac, F. L` Acoustique des Theatres Antiques, éditions CNRS, Paris (1967) [2] Izenour, G. Τheater Design, Mc Graw-Hill, New York (1977) [3] Μπάρκας, Ν. «Ακουστική Άνεση κατά τη Σύγχρονη Χρήση των Αρχαίων Θεάτρων, Ηχοπροστασία & Εφαρµογές Σκηνογραφίας». Στο Ν. Χατζητρύφων (επιµ. εκδ.) Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Ήπιες Επεµβάσεις, Θεσσαλονίκη, σσ (2004) [4] Νικάκη, Θ. - Σακκούλης,. «Αρχιτεκτονικός και Ακουστικός Σχεδιασµός του Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου», Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Έρευνα ιάλεξη, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Π.Θ., Ξάνθη (2006) [5] Liepp E. Qualites Acoustiques des Lieux d`ecoute, CNRS, Paris (1981)

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ : Ηχοπροστασία & Εφαρµογές Σκηνογραφίας

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ : Ηχοπροστασία & Εφαρµογές Σκηνογραφίας Πρακτικά 2 ου Συνεδρίου TEE/τKM - YΠΠO Ήπιες Επεµβάσεις και Προστασία Ιστορικών Κατασκευών, Θεσσαλονίκη 2004, 1 ος τόµος (σελίδες 376-390) ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ : Ηχοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

H ακουστική λειτουργία της σκηνικής ανωδοµής του αρχαίου ελληνικού θεάτρου: ήταν ηχητικά ισχυροί οι θεοί στο αρχαίο δράµα; ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT

H ακουστική λειτουργία της σκηνικής ανωδοµής του αρχαίου ελληνικού θεάτρου: ήταν ηχητικά ισχυροί οι θεοί στο αρχαίο δράµα; ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT Πρακτικά 3 ου Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2006», Ηράκλειο : Μ. Ταρουδάκης Π. Παπαδάκης (σελίδες 191-198) H ακουστική λειτουργία της σκηνικής ανωδοµής του αρχαίου ελληνικού θεάτρου: ήταν ηχητικά ισχυροί

Διαβάστε περισσότερα

Η Ακουστική Λειτουργία της Σκηνογραφίας σε Σύγχρονες Παραστάσεις Αρχαίου ράµατος (1950 1975)

Η Ακουστική Λειτουργία της Σκηνογραφίας σε Σύγχρονες Παραστάσεις Αρχαίου ράµατος (1950 1975) Ανακοίνωση στο 5ο Συνέδριο ΕΛΙΝΑ «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010», ΕΜΠ, Αθήνα Η Ακουστική Λειτουργία της Σκηνογραφίας σε Σύγχρονες Παραστάσεις Αρχαίου ράµατος (1950 1975) Μαρία Αγγελική Ζάννη Αρχιτέκτων Μηχανικός.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ακουστική 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δημοσίευση στα ψηφιακά πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2012», Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2012 Συνδυαστική Διερεύνηση Παραμέτρων Αξιολόγησης Οπτικών και Ακουστικών Ανέσεων σε Σχολικά Κτίρια της Ξάνθης:

Διαβάστε περισσότερα

Το Πολυλειτουργικό Κέντρο του Ελευθερίου Κορδελιού : Θεατρικός και Ακουστικός Σχεδιασμός

Το Πολυλειτουργικό Κέντρο του Ελευθερίου Κορδελιού : Θεατρικός και Ακουστικός Σχεδιασμός Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 4 ου Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2008» Ξάνθη, σελ. 454-464 Το Πολυλειτουργικό Κέντρο του Ελευθερίου Κορδελιού : Θεατρικός και Ακουστικός Σχεδιασμός Kατερίνα Μπαδόλα, αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα διασκέδασης σε Βόλο και Ιωάννινα : θόρυβοι λειτουργίας και προβλήματα ηχοπροστασίας των εγγύς κατοικιών.

Κέντρα διασκέδασης σε Βόλο και Ιωάννινα : θόρυβοι λειτουργίας και προβλήματα ηχοπροστασίας των εγγύς κατοικιών. Δημοσίευση στα ψηφιακά πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2012», Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2012 Κέντρα διασκέδασης σε Βόλο και Ιωάννινα : θόρυβοι λειτουργίας και προβλήματα ηχοπροστασίας των εγγύς κατοικιών.

Διαβάστε περισσότερα

Ηχομόνωση και Διαρρύθμιση της Νεοελληνικής Κατοικίας : οι δεκαετίες 20-30

Ηχομόνωση και Διαρρύθμιση της Νεοελληνικής Κατοικίας : οι δεκαετίες 20-30 Δημοσίευση στα ψηφιακά πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2012», Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2012 Ηχομόνωση και Διαρρύθμιση της Νεοελληνικής Κατοικίας : οι δεκαετίες 20-30 Ρίκα Δεληγιαννίδου, διδάσκουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Προθάλαμος, ο Διάδρομος και η Σαλοκουζίνα : Υπολογιστική Διερεύνηση της Ηχομονωτικής Ικανότητας των Εσωτερικών Τοιχωμάτων της Σύγχρονης Κατοικίας

Ο Προθάλαμος, ο Διάδρομος και η Σαλοκουζίνα : Υπολογιστική Διερεύνηση της Ηχομονωτικής Ικανότητας των Εσωτερικών Τοιχωμάτων της Σύγχρονης Κατοικίας Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010», Αθήνα σελ. 228-236 Ο Προθάλαμος, ο Διάδρομος και η Σαλοκουζίνα : Υπολογιστική Διερεύνηση της Ηχομονωτικής Ικανότητας των Εσωτερικών Τοιχωμάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη Θορύβου στο χώρο του Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΚΜ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ : Ηχοπροστασία & Εφαρμογές Κατασιγασμού

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΚΜ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ : Ηχοπροστασία & Εφαρμογές Κατασιγασμού Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 2 ου Συνεδρίου «Ήπιες Επεμβάσεις και Προστασία Ιστορικών Κατασκευών», Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 401-413 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΚΜ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ : Ηχοπροστασία & Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε ιστορικά κτίρια : προβλήματα θεατρικού & ακουστικού σχεδιασμού

Οργάνωση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε ιστορικά κτίρια : προβλήματα θεατρικού & ακουστικού σχεδιασμού Πρακτικά Συνεδρίου «Ήπιες Επεμβάσεις και Προστασία Ιστορικών Κατασκευών», Θεσσαλονίκη 2000, σελ 399-410 Οργάνωση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε ιστορικά κτίρια : προβλήματα θεατρικού & ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοπροστασία Οικισμών από Αιολικά Πάρκα : συγκριτική αξιολόγηση μιας εγκατάστασης στην ορεινή Ροδόπη

Ηχοπροστασία Οικισμών από Αιολικά Πάρκα : συγκριτική αξιολόγηση μιας εγκατάστασης στην ορεινή Ροδόπη Δημοσιεύτηκε στα ψηφιακά πρακτικά του 10 ου Συνεδρίου της CFA «Lyon 2010», n. ref 200 Ηχοπροστασία Οικισμών από Αιολικά Πάρκα : συγκριτική αξιολόγηση μιας εγκατάστασης στην ορεινή Ροδόπη Nicolas K. Barkas

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπολογισµός της απόδοσης αντιθορυβικού ηχοπετάσµατος σε δύο διαστάσεις (ISO 9613-2)

2. Υπολογισµός της απόδοσης αντιθορυβικού ηχοπετάσµατος σε δύο διαστάσεις (ISO 9613-2) 1 Βέλτιστος σχεδιασµός ηχοπετάσµατος, για την προστασία κατοικιών έναντι ηχορύπανσης από οδικό κυκλοφοριακό θόρυβο µε χρήση 3D µοντέλου διάδοσης θορύβου. Αναστάσιος Ι. Βασιλειάδης Εταιρία Μελετών Ακουστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας. Περιβάλλοντος Ο ΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας. Περιβάλλοντος Ο ΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ .Π.Μ.Σ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος Ο ΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΡΕΖΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΜΠΟΥΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΡΕΖΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΜΠΟΥΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΡΕΖΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ Προσδιορισµός των επιπέδων ηχητικής όχλησης και δηµιουργία σχεδιαστικής πρότασης ανάπλασης

Διαβάστε περισσότερα

Στην κοινή μας πορεία και σε όσους μας ενέπνευσαν όλα αυτά τα χρόνια με τον τρόπο τους Ευχαριστίες Με την ολοκλήρωση της διπλωματικής μας εργασίας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον επιβλέποντα καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ : ΟΡΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ : ΟΡΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Δημοσιεύτηκε στο συλλογικό τόμο «Η αναπαράσταση ως Όχημα Αρχιτεκτονικής Σκέψης», εκδόσεις Futura, Aθήνα 2006, σελ. 426-433 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΘΟΡΥΒΟ

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ : μια θεωρητική εισαγωγή 1. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΝΙΚΟΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ENV01: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ

ENV01: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο θόρυβος, που προέρχεται από την κίνηση των μέσων μεταφοράς, αποτελεί την πιο διαδεδομένη και άμεσα αισθητή επίπτωση των μεταφορών στο περιβάλλον. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ Διπλωματική Εργασία της Καφάση Αλεξάνδρα Επιβλέπουσα: Σωτηροπούλου Α. Επικ.Καθηγήτρια Ε.Μ.Π ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠρακτικάΣυνεδρίου. 7o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2014. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20-21Οκτωβρίου

ΠρακτικάΣυνεδρίου. 7o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2014. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20-21Οκτωβρίου ΠρακτικάΣυνεδρίου 7o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20-21Οκτωβρίου ΕλληνικόΙνστιτούτοΑκουστικής(ΕΛ.ΙΝ.Α.)- ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης(Α.Π.Θ.) htp://conferences.helina.gr/2014/gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΘΟΡΥΒΟΥ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.σελ.4. 1.ΓΕΝΙΚΑ...σελ.5. 2. ΙΑ ΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ...σελ.6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΘΟΡΥΒΟΥ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.σελ.4. 1.ΓΕΝΙΚΑ...σελ.5. 2. ΙΑ ΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ...σελ.6 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.σελ.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΘΟΡΥΒΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ 1.ΓΕΝΙΚΑ....σελ.5 2. ΙΑ ΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ...σελ.6 2.1 Ηχητικά κύµατα στον αέρα (Αεροµεταφερόµενος θόρυβος) σελ.6 2.2 Ήχος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση βιομηχανικών κελυφών για πολιτιστικές δραστηριότητες : η ανάπλαση των αποθηκών της 1 ης προβλήτας του Λιμένα Θεσσαλονίκης

Αξιοποίηση βιομηχανικών κελυφών για πολιτιστικές δραστηριότητες : η ανάπλαση των αποθηκών της 1 ης προβλήτας του Λιμένα Θεσσαλονίκης Ανακοίνωση στο συνέδριο «Βιομηχανική Κληρονομιά και Μετασχηματισμοί των Πόλεων» TICCIH, Βόλος 2007 Αξιοποίηση βιομηχανικών κελυφών για πολιτιστικές δραστηριότητες : η ανάπλαση των αποθηκών της 1 ης προβλήτας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΜΕΑΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΨΑΡΡΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Ακουστική συμπεριφορά της Αίθουσας Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α.Μ. 43/06 Επιβλέπων καθηγητής: Νηστικάκης

Διαβάστε περισσότερα

1 ΤΑ ΝΕΑ http://www.ethnos.gr/article>elife>υγεια ΚΑΙ ΖΩΗ

1 ΤΑ ΝΕΑ http://www.ethnos.gr/article>elife>υγεια ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ: Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ ΠΑΡΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι Ι. 1. ΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.2. ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010 Αθήνα, 4-6 Οκτωβρίου 2010 Ε.Μ.Πολυτεχνείο Πατησίων 42, Αθήνα

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010 Αθήνα, 4-6 Οκτωβρίου 2010 Ε.Μ.Πολυτεχνείο Πατησίων 42, Αθήνα 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010 Αθήνα, 4-6 Οκτωβρίου 2010 Ε.Μ.Πολυτεχνείο Πατησίων 42, Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Διοργάνωση: Υπό την Αιγίδα: Πληροφορίες Εγγραφές: Πληροφορίες Εγγραφές: http://acoustics2010.central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ. Ολυμπία Χατζοπούλου Νίκος Μπάρκας

ΞΥΛΙΝΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ. Ολυμπία Χατζοπούλου Νίκος Μπάρκας Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό «Η Αρχιτεκτονική ως Τέχνη», έκδοση ΣΑΘ, τεύχος 6, Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2002, σελ. 20 ΞΥΛΙΝΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ολυμπία Χατζοπούλου Νίκος Μπάρκας

Διαβάστε περισσότερα