Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες"

Transcript

1 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Γεκνζζέλεο Βνπγηνύθαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Δξγαζηήξην πζηεκάησλ Τπνινγηζηώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Εισαγωγή στις Επικοινωνίες Σερλνινγία-Κιεηδί ε πιινγή, Απνζήθεπζε, Δπεμεξγαζία θαη Γηαλνκή ηεο Πιεξνθνξίαο ύγθιηζε Σειεπηθνηλσληώλ θαη Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ Γελ ππάξρεη νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμύ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη επηθνηλσληώλ δεδνκέλσλ. Γελ ππάξρεη νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμύ επηθνηλσληώλ δεδνκέλσλ, θσλήο θαη video. Η δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ππνινγηζηώλ ελόο ή πνιιαπιώλ επεμεξγαζηώλ θαη ηνπηθώλ ή κεηξνπνιηηηθώλ ή δηθηύσλ επξείαο δώλεο είλαη ζνιή. Αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ πνπ κεηαδίδνπλ θαη επεμεξγάδνληαη όινπο ηνπο ηύπνπο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 2 1

2 Εισαγωγή στις Επικοινωνίες Η Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο απαηηεί νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ εύθνιε θαη ειεύζεξε πξόζβαζε απ όινπο ζηηο πεγέο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ παγθνζκίσο Οξγάλσζε Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ: Μεηάβαζε από Τπνινγηζηηθά Κέληξα ζηα Γίθηπα Τπνινγηζηώλ Θεκαηηθέο πεξηνρέο ησλ Σειεπηθνηλσληαθώλ Γηθηύσλ ή Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Δπηθνηλσλίεο Γεδνκέλσλ (ηερληθέο κεηάδνζεο, κέζα κεηάδνζεο, θσδηθνπνίεζε ζεκάησλ, δηεπαθέο, πνιππιεμία, κεηαγσγή). Γηθηύσζε (LANs, MANs, WANs, Internet). Σερλνινγία Πξσηνθόιισλ (ζηνίβεο, αξρηηεθηνληθέο, αλάιπζε θαη ζρεδίαζε ζε δηάθνξα ζηξώκαηα). Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 3 Εισαγωγή στις Επικοινωνίες Ση είλαη επηθνηλσλία (communication); Η επηθνηλσλία είλαη ε κεηάδνζε πιεξνθνξίαο (information) από έλα ζεκείν ζε έλα άιιν κέζσ κηαο αθνινπζίαο δηαδηθαζηώλ. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 4 2

3 Εισαγωγή στις Επικοινωνίες Γηαδηθαζίεο γηα ηε κεηάδνζε πιεξνθνξίαο από έλα ζεκείν ζε έλα άιιν: Σε δεκηνπξγία ελόο πξνηύπνπ ή εηθόλαο ζην κπαιό θάπνηνπ. Σελ πεξηγξαθή απηήο ηεο εηθόλαο κε θάπνηα αθξίβεηα, ρξεζηκνπνηώληαο έλα ζύλνιν αθνπζηηθώλ ή νπηηθώλ ζπκβόισλ. Σελ θσδηθνπνίεζε απηώλ ησλ ζπκβόισλ ζε κηα κνξθή θαηάιιειε πξνο κεηάδνζε, από ην κέζν πνπ καο ελδηαθέξεη. Σε κεηάδνζε ησλ θσδηθνπνηεκέλσλ ζπκβόισλ ζηνλ επηζπκεηό πξννξηζκό. Σελ απνθσδηθνπνίεζε θαη αλαπαξαγσγή ησλ αξρηθώλ ζπκβόισλ. Σελ αλαδεκηνπξγία ηεο αξρηθήο εηθόλαο, κε κηα θαζνξηζκέλε πνηνηηθή ππνβάζκηζε. (Η ππνβάζκηζε απηή πξνθαιείηαη από αηέιεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο.) Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 5 Δικτύωση Αλέθηθηε ε Απεπζείαο ύλδεζε εκείν-πξνο-εκείν δύν ζπζθεπώλ (απόζηαζε, πιήζνο δεπγώλ, θόζηνο) Τπνινγηζηηθό ύζηεκα: Οπνηαδήπνηε ζπζθεπή κπνξεί λα ζπιιέμεη, απνζεθεύζεη, επεμεξγαζηεί δεδνκέλα (PC, phone, PDA). Γίθηπα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ: Γηαζπλδεδεκέλε πιινγή από Απηόλνκα Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα. Απηόλνκα (όρη ζρέζε θπξίνπ-εμαξηεκέλνπ) Γηάθξηζε Γηθηύσλ θαη Καηαλεκεκέλσλ πζηεκάησλ, όπνπ ε ύπαξμε πνιιαπιώλ απηόλνκσλ ππνινγηζηώλ δελ είλαη νξαηή ζην ρξήζηε. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 6 3

4 Χρήσεις των Δικτύων Υπολογιστών Γίθηπα γηα Δηαηξείεο κε ζηόρν Καηακεξηζκόο θαη Γηαζεζηκόηεηα ησλ Πόξσλ (resource sharing) Τςειή Αμηνπηζηία (high reliability) κέζσ ελαιιαθηηθώλ πεγώλ ηξνθνδνζίαο Δμνηθνλόκεζε Υξεκάησλ κέζσ κνληέισλ πειάηε-εμππεξεηεηή (client-server) Δπεθηαζηκόηεηα (scalability) Ιζρπξό Δπηθνηλσληαθό Μέζν (αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ θαη επηηάρπλζε δηεξγαζηώλ) Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 7 Χρήσεις των Δικτύων Υπολογιστών Γίθηπα γηα Αλζξώπνπο Πξόζβαζε ζε απνκαθξπζκέλεο πιεξνθνξίεο ή Γηάινγνο πξνζώπσλ κε απνκαθξπζκέλεο Βάζεηο Γεδνκέλσλ (web banking, home shopping, on-line news, on-line libraries) Δπηθνηλσλία Πξόζσπν-κε-Πξόζσπν( , video-conferences, e-learning, tele-medicine) Γηαζθέδαζε κε Αιιειεπίδξαζε(video-on-demand, games) Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 8 4

5 Ταξινόμηση των Δικτύων Γύν βαζηθέο ηδηόηεηεο ησλ δηθηύσλ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ηαμηλόκεζή ηνπο: ε ηερλνινγία κεηάδνζεο θαη ε θιίκαθα Τπάξρνπλ δύν ηύπνη ηερλνινγηώλ κεηάδνζεο: ζπλδέζεηο εθπνκπήο (broadcast links) θαη ζπλδέζεηο από ζεκείν ζε ζεκείν (point-to-point links). Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 9 Ταξινόμηση των Δικτύων Σερλνινγία Μεηάδνζεο Γίθηπα Δθπνκπήο (broadcast) Έλαο θαη κνλαδηθόο δίαπινο Μηθξά Μελύκαηα ζε Παθέηα (packets)κε πεδίν δηεύζπλζεο Μεηάδνζε πξνο κηα κεραλή Μεηάδνζε Δθπνκπήο (Broadcasting) (πξνο όιεο ηηο κεραλέο κε ρξήζε θσδηθνύ ζην πεδίν δηεύζπλζεο) Μεηάδνζε Πνιιαπιήο Γηαλνκήο (Multicasting) (πξνο ππνζύλνιν κεραλώλ, 1 bit δηεύζπλζεο σο flag, n-1 bits αλαπαξηζηνύλ ηνλ αξηζκό νκάδαο) Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 10 5

6 Ταξινόμηση των Δικτύων Σερλνινγία Μεηάδνζεο (ζπλέρεηα) Γίθηπα εκείνπ-πξνο-εκείν (point-to-point) Πνιιέο ζπλδέζεηο κεηαμύ ζπγθεθξηκέλσλ δεπγώλ κεραλώλ Έλα παθέην κπνξεί λα επηζθεθζεί δηάθνξεο ελδηάκεζεο κεραλέο πξηλ ηνλ πξννξηζκό ηνπ. Σερληθέο Γξνκνιόγεζεο πνιύ ζεκαληηθέο Μηθξά θαη γεσγξαθηθά πεξηνξηζκέλα είλαη ζπλήζσο δίθηπα εθπνκπήο, ελώ ηα κεγαιύηεξα ζεκείνπ-πξνο-ζεκείν Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 11 Ταξινόμηση των Δικτύων Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 12 6

7 Πξαγκαηηθά Γίθηπα 12/14/2011 Ταξινόμηση των Δικτύων Κιίκαθα Γηθηύνπ (Απόζηαζε Κάιπςεο) 0.1m (ίδηα θάξηα) Μεραλέο ξνήο δεδνκέλσλ 1m (ίδην ζύζηεκα) Πνιιαπινί ππνινγηζηέο 10m-1Km (ίδην δσκάηην, θηίξην, πεξηνρή) Σνπηθά Γίθηπα (Local Area Networks, LAN) 10Km (ίδηα πόιε) Μεηξνπνιηηηθά Γίθηπα (Metropolitan Area Networks, MAN) 100Km-1.000Km (ίδηα ρώξα, ήπεηξν) Γίθηπα Δπξείαο Πεξηνρήο (Wide Area Networks, WAN) Km (ίδην πιαλήηε) Γηαδίθηπν (internet) Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 13 Δίκτυα Μεταγωγής Κυκλώματος Έλα απνθιεηζηηθό κνλνπάηη επηθνηλσλίαο εγθαζίζηαηαη κεηαμύ ησλ δύν επηθνηλσλνύλησλ κεραλώλ, κέζσ ησλ θόκβσλ (δξνκνινγεηώλ) ηνπ δηθηύνπ. Σν κνλνπάηη επηθνηλσλίαο είλαη κηα δηαζπλδεδεκέλε αιιεινπρία από θπζηθέο δεύμεηο (γξακκέο κεηάδνζεο) κεηαμύ ησλ θόκβσλ ηνπ δηθηύνπ. ε θάζε δεύμε αθηεξώλεηαη έλα ινγηθό θαλάιη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζύλδεζε Υαξαθηεξηζηηθό ησλ δηθηύσλ κεηαγσγήο θπθιώκαηνο είλαη ε ειάρηζηε θαζπζηέξεζε κεηάδνζεο ησλ δεδνκέλσλ από ηνλ πνκπό ζην δέθηε. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα δηθηύνπ κεηαγσγήο θπθιώκαηνο (circuit switched) είλαη ην ηειεθσληθό δίθηπν θαη ε αλαβάζκηζή ηνπ ζε ISDN. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 14 7

8 Δίκτυα Μεταγωγής Πακέτου Γελ ππάξρεη απνθιεηζηηθή απόδνζε ηεο ρσξεηηθόηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλδέζεηο. Σα δεδνκέλα ζηέιλνληαη ζε κηθξά κπινθ, πνπ θαινύληαη παθέηα (packets), δηα κέζσ ησλ δξνκνινγεηώλ ηνπ δηθηύνπ. Κάζε παθέην παξαιακβάλεηαη νιόθιεξν από θάζε ελδηάκεζν δξνκνινγεηή, απνζεθεύεηαη κέρξη λα ειεπζεξσζεί ε απαηηνύκελε εμεξρόκελε γξακκή, νπόηε θαη πξνσζείηαη ζηνλ επόκελν δξνκνινγεηή. Σα δίθηπα κεηαγσγήο παθέηνπ (packet switched) νλνκάδνληαη θαη δίθηπα απνζήθεπζεο θαη πξνώζεζεο (store-and-forward). Όηαλ ηα παθέηα είλαη κηθξά θαη όια ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο ζπρλά απνθαινύληαη θειηά (cells). Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 15 Ασύρματα Δίκτυα Γηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηα Φνξεηά πζηήκαηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ Αζύξκαηα Σνπηθά Γίθηπα Τπνινγηζηώλ (WLAN) Ιθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ ρξεζηώλ, ηεο εύθνιεο θαη γξήγνξεο κεηεγθαηάζηαζεο, ηεο θάιπςεο πεξηνρώλ πνπ δελ είλαη δπλαηό λα θαιπθζνύλ ελζύξκαηα, θαη ηεο adhoc δηθηύσζεο (δπλακηθά δεκηνπξγεκέλν θαη επαλαπξνζδηνξηδόκελν αλάινγα κε ηηο ηξέρνπζεο απαηηήζεηο δίθηπν). Πξόηππα κε Γηαζέζηκα Πξντόληα: a, b, g, HiperLan/I, HiperLan/II,θιπ. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 16 8

9 Διαδίκτυα ύλνιν δηαζπλδεδεκέλσλ δηθηύσλ (internet) Σν Internet είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν δηαδίθηπν παγθόζκηαο εκβέιεηαο. πρλά ηα επηκέξνπο δίθηπα είλαη αζύκβαηα. πλήζσο γηα ηε δηαζύλδεζε θαη ηελ απαξαίηεηε κεηάθξαζε πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ ρξεζηκνπνηνύληαη κεραλέο πνπ θαινύληαη Πύιεο (Gateways). Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 17 Στοιχεία Δικτύων Στρώματα (Layers) Έλα Παξάδεηγκα (Μεηαθνξά Αξρείνπ κεηαμύ κεραλώλ). Δξγαζίεο: Ο απνζηνιέαο είηε ελεξγνπνηεί έλα κνλνπάηη επηθνηλσλίαο πνπ ελώλεη απεπζείαο ηα δύν ζπζηήκαηα, είηε ελεκεξώλεη ην δίθηπν γηα ηε δηεύζπλζε ηνπ επηζπκεηνύ παξαιήπηε. Ο απνζηνιέαο πξέπεη λα εμαθξηβώζεη όηη ν παξαιήπηεο είλαη πξνεηνηκαζκέλνο λα ιάβεη δεδνκέλα. Η εθαξκνγή κεηαθνξάο αξρείσλ ζηνλ απνζηνιέα πξέπεη λα εμαθξηβώζεη όηη ην πξόγξακκα δηαρείξηζεο αξρείσλ ζηνλ παξαιήπηε είλαη πξνεηνηκαζκέλν λα δερηεί θαη απνζεθεύζεη ην αξρείν γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε. Αλ νη ηύπνη ησλ αξρείσλ ζηα δύν ζπζηήκαηα είλαη αζύκβαηνη θάπνην από ηα δύν ζπζηήκαηα πξέπεη λα κεηαθξάζεη ην αξρείν ζηνλ ζσζηό ηύπν. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 18 9

10 Στοιχεία Δικτύων Στρώματα (Layers) Η όιε ινγηθή αληί λα πινπνηεζεί ζε κηα κνλάδα, ρσξίδεηαη ζε νκάδεο εξγαζηώλ, πνπ θάζε κηα πινπνηείηαη ρσξηζηά. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 19 Στοιχεία Δικτύων Στρώματα (Layers) Γηαηί ηξώκαηα; Μείσζε ηεο πνιππινθόηεηαο ζρεδίαζεο ησλ δηθηύσλ Γπλαηόηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ζηξσκάησλ από αλώηεξα ζηξώκαηα Γπλαηόηεηα κεξηθήο αληηθαηάζηαζεο ζηξσκάησλ. θνπόο ηξσκάησλ: Πξνζθέξνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ζηα αλώηεξα ζηξώκαηα απνκνλώλνληάο ηα από ηηο ιεπηνκέξεηεο πινπνίεζεο ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 20 10

11 Τα στρώματα στο OSI (Open Systems Interconnection) Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 21 Μοντέλο Αναφοράς TCP/IP Δίλαη πξντόλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζην πεηξακαηηθό δίθηπν κεηαγσγήο-παθέηνπ ARPANET (πξόγνλνο ηνπ Internet). Δίλαη ζπιινγή πξσηνθόιισλ πνπ πξνηππνπνηήζεθαλ ζαλ πξνδηαγξαθέο ηνπ Internet. Σν όλνκά ηνπ ην πήξε από ηα δύν θύξηα (TCP θαη ΙP) πξσηόθνιια. ηε δεθαεηία ηνπ 1990 επηθξάηεζε ηνπ OSI θαη έγηλε ε θύξηα εκπνξηθή αξρηηεθηνληθή θαζώο θαη ε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξσηνθόιισλ. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 22 11

12 Στρωμάτωση στο TCP/IP Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 23 Στρωμάτωση στο TCP/IP Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 24 12

13 Ψηφιακή ή Αναλογική Μετάδοση Η αλαινγηθή κεηάδνζε (όπνπ όιεο νη ιεπηνκέξεηεο πξέπεη λα αλαπαξάγνληαη αθξηβώο) παξνπζηάδεη ζπγθεθξηκέλα κεηνλεθηήκαηα: Μηθξή αθηίλα ιόγσ ηνπ ζνξύβνπ. Αζύκθνξε γηαηί κία κεηάδνζε θαηαιακβάλεη όιν ην κέζν. Μεηαθέξεηαη πιεξνθνξία πνπ δελ είλαη απαξαίηεηε. Παξνπζηάδεη κεξηθή αζπκβαηόηεηα κε ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 25 Ψηφιακή ή Αναλογική Μετάδοση Η ςεθηαθή κεηάδνζε (όπνπ κόλν δηαθεθξηκέλεο ζηάζκεο πξέπεη λα αλαπαξάγνληαη) ραξαθηεξίδεηαη από: Μεγαιύηεξε αθηίλα ιόγσ ρξεζηκνπνίεζεο ηερληθώλ γηα ηελ δηόξζσζε ζθαικάησλ θαη ηε ρξήζε αλακεηαδνηώλ (δπλαηόηεηα λα δηαρσξίζνπκε ηελ πιεξνθνξία από ηνλ ζόξπβν). Υακειό θόζηνο θαηαζθεπήο ςεθηαθνύ εμνπιηζκνύ. Αζθαιήο δηαθίλεζε ηεο πιεξνθνξίαο (θξππηνγξάθεζε). Καιύηεξε ρξήζε ησλ πόξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Μόλν ρξήζηκε πιεξνθνξία κεηαθέξεηαη. πκβαηόηεηα κε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 26 13

14 Πεγή Πιεξνθνξίαο & Μνξθνηξνπέαο Δηζόδνπ Πνκπόο Καλάιη Γέθηεο Μνξθνηξνπέαο Δμόδνπ & Πξννξηζκόο 12/14/2011 Απλοποιημένο Μοντέλο Επικοινωνιών Σα ειεθηξηθά ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα ζρεδηάδνληαη γηα λα απνζηέιινπλ κελύκαηα από κία πεγή ζε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο παξαιήπηεο Η έμνδνο ηεο πεγήο δελ είλαη ληεηεξκηληζηηθή. αν ήηαν δεν θα σπήρτε λόγος αποζηολής ηοσ μηνύμαηος... Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 27 Απλοποιημένο Μοντέλο Επικοινωνιών Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 28 14

15 Απλοποιημένο Μοντέλο Επικοινωνιών Πεγή πιεξνθνξίαο: θσλή, θείκελν, εηθόλεο, video, data. Μνξθνηξνπέαο (Transducer): κηθξόθσλν, θάκεξα, ερείν, νζόλε κεηαηξνπέαο πιεξνθνξίαο ζε ειεθηξηθό ζήκα & αληίζεηα Πνκπόο: κεηαηξέπεη ην ειεθηξηθό ζήκα ζε θάπνηα κνξθή θαηάιιειε γηα επηθνηλσλία. Σνπνζεηεί ηηο ζπρλόηεηεο ηνπ ζήκαηνο ζηελ θαηάιιειε δώλε Γηακνξθώλεη: εθκεηαιιεύεηαη ηελ πιεξνθνξία ηνπ ζήκαηνο γηα λα ηξνπνπνηήζεη ηηο ηδηόηεηεο ελόο θέξνληνο Η δηακόξθσζε επηηξέπεη ηελ ρξήζε ηνπ θαλαιηνύ από πνιινύο ρξήζηεο Φηιηξάξεη θαη εληζρύεη Παξέρεη ηελ αθηηλνβνιία γηα αζύξκαηεο κεηαδόζεηο Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 29 Απλοποιημένο Μοντέλο Επικοινωνιών Καλάιη ή Γίαπινο: Σν θπζηθό κέζν κεηάδνζεο πξνθαιεί δηάθνξεο παξακνξθώζεηο ζην ζήκα. Πξνζζεηηθόο ζόξπβνο / ζεξκηθόο ζόξπβνο Απώιεηεο ιόγσ πνιιαπιήο δηαδξνκήο (multipath) εμαζζελνύλ θαη παξακνξθώλνπλ ην ζήκα Γέθηεο: Πξαγκαηνπνηεί ηελ αλάθηεζε ηνπ κελύκαηνο, ζπγθεθξηκέλα: Απνδηακνξθώλεη ην θέξνλ Φηιηξάξεη ην ζήκα Καηαζηέιιεη ην ζόξπβν Αλίρλεπζε ησλ ζύκβνισλ ηνπ εθπεκθζέληνο κελύκαηνο Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 30 15

16 Απλοποιημένο Μοντέλο Επικοινωνιών Μεηαηξνπέαο (transducer) ήκα πιεξνθνξίαο (message signal) Πνκπόο (transmitter) Γέθηεο (receiver) Γίαπινο επηθνηλσλίαο (communication channel) Γηακόξθσζε (modulation) Φέξνπζα θπκαηνκνξθή (carrier wave) Θόξπβνο (noise) Παξεκβνιέο (interference) Απνδηακόξθσζε (demodulation) Ιζρύο εθπνκπή (transmitted power) Δύξνο δώλεο ηνπ δηαύινπ (channel bandwidth) Δύξνο δώλεο ηνπ ζήκαηνο (signal bandwidth) Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 31 Απαραίτητα Στοιχεία Λειτουργίας Συστήματος Επικοινωνιών Δθκεηάιιεπζε πζηήκαηνο Μεηάδνζεο Γηεπαθέο Παξαγσγή ήκαηνο πγρξνληζκόο Γηαρείξηζε Αληαιιαγήο Γεδνκέλσλ Αλίρλεπζε θαη Γηόξζσζε θαικάησλ Έιεγρνο Ρνήο Γηεπζπλζηνδόηεζε Γξνκνιόγεζε Αλάθηεζε Μνξθνπνίεζε Μελπκάησλ Αζθάιεηα Γηαρείξηζε Γηθηύνπ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 32 16

17 Μοντέλο Ψηφιακών Επικοινωνιών Σν πεξίγξακκα νξηνζεηεί ηηο ιεηηνπξγίεο Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 33 ελόο modem (modulator/demodulator) Διάγραμμα Λειτουργίας Ενός Πομποδέκτη Βαζική Ζώνη Ζώνη RF DAC Απόθσδηθνπνηεζε θσλήο Απόθσδηθνπνηεζε θαλαιηνύ & απόδηαθύιισζε Απνθξππηνγξάθεζε Απνδηακόξθσζε & Δμηζνξξόπηζε ADC RF Απνδηακόξθσζε RF Μεηαηξνπέαο ADC Κσδηθνπνίεζε θσλήο Κσδηθνπνηεζε θαλαιηνύ & δηαθύιισζε Κξππηνγξάθεζε Γηακόξθσζε DAC RF Γηακόξθσζε Παξνρή Ιζρύνο Μπαηαξία Τπνκνλάδα Ιζρύνο Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 34 17

18 Κατευθυνόμενα μέσα μετάδοσης ηόρνο ηνπ θπζηθνύ κέζνπ είλαη ε κεηάδνζε αλεπεμέξγαζησλ ξνώλ bit από κηα κεραλή ζε άιιε. Γηα ηελ ίδηα ηε κεηάδνζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δηάθνξα θπζηθά κέζα, θαζέλα κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ην εύξνο δώλεο, ηελ θαζπζηέξεζε, ην θόζηνο θαη ηελ επθνιία εγθαηάζηαζεο/ζπληήξεζεο. Σα κέζα κεηάδνζεο νκαδνπνηνύληαη ζε θαηεπζπλόκελα (π.ρ., ράιθηλα ζύξκαηα θαη νπηηθέο ίλεο) θαη κε θαηεπζπλόκελα (π.ρ., ξαδηνθύκαηα θαη αθηίλεο laser ζηνλ αέξα). Αλαιπηηθά, ηα θαηεπζπλόκελα κέζα κεηάδνζεο πεξηιακβάλνπλ: Μαγλεηηθά κέζα (magnetic media) ύζηξνθν δεύγνο (twisted pair) Οκναμνληθό θαιώδην (coaxial cable) Οπηηθέο ίλεο (fiber optics) Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 35 Μαγνητικά μέσα Η κεηαθνξά δεδνκέλσλ κε καγλεηηθά κέζα κεηαμύ δύν κεραλεκάησλ ιακβάλεη ρώξα σο αθνινύζσο: Η κεραλή απνζηνιήο γξάθεη ηα δεδνκέλα ζε καγλεηηθέο ηαηλίεο ή άιια αθαηξνύκελα κέζα (π.ρ., εγγξάςηκα DVD). Οη ηαηλίεο ή νη δίζθνη κεηαθέξνληαη θπζηθά ζηε κεραλή πξννξηζκνύ κε θάπνην κέζνλ (π.ρ., απηνθίλεην, θνξηεγό, αεξνπιάλν, θ.ιπ.). Η κεραλή πξννξηζκνύ δηαβάδεη ηα δεδνκέλα από ηηο ηαηλίεο ή ηνπο δίζθνπο. Πιενλεθηήκαηα: Τςειό εύξνο δώλεο θαη ρακειό θόζηνο. Μεηνλεθηήκαηα: Off-line κεηάδνζε θαη ρακειή απόδνζε σο πξνο ηελ θαζπζηέξεζε. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 36 18

19 Σύστροφο ή Συνεστραμμένο ζεύγος Σν ζύζηξνθν δεύγνο (twisted pair) είλαη ην παιαηόηεξν θαη πην ζύλεζεο κέζνλ κεηάδνζεο. Κάζε δεύγνο απνηειείηαη από δύν κνλσκέλα ράιθηλα ζύξκαηα κε πάρνο ~ 1 mm έθαζην. Όηαλ ζηα ζύξκαηα ζπζηξέθνληαη, ηα θύκαηα από ηηο δηάθνξεο πεξηζηξνθέο αθπξώλνληαη κεηαμύ ηνπο νπόηε ην ζύξκα αθηηλνβνιεί ιηγόηεξν θαη δελ ππάξρνπλ παξεκβνιέο (ελώ ηα παξάιιεια ζύξκαηα ιεηηνπξγνύλ σο θεξαία). Η πην ζπλήζεο εθαξκνγή ηνπ είλαη ην ηειεθσληθό ζύζηεκα. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 37 Σύστροφο ή Συνεστραμμένο ζεύγος Σα ζύζηξνθα δεύγε κπνξνύλ λα εθηείλνληαη γηα αξθεηά km ρσξίο ελίζρπζε, αιιά γηα κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο απαηηνύληαη επαλαιήπηεο (repeaters). Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κεηάδνζε είηε αλαινγηθώλ είηε ςεθηαθώλ ζεκάησλ. Σν εύξνο δώλεο ηνπ εμαξηάηαη από ην πάρνο ηνπ ζύξκαηνο θαη ηελ θαιππηόκελε απόζηαζε. Δπηηπγράλεηαη εύξνο δώλεο πνιιώλ Mbps γηα ιίγα km. Τπάξρνπλ πνιιέο θαηεγνξίεο ηέηνησλ ζπξκάησλ, π.ρ. UTP Cat3 (Unshielded Twisted Pair) (2 κνλσκέλα ζύξκαηα ειαθξώο ζπλεζηξακκέλα κεηαμύ ηνπο, 16MHz), UTP Cat5 (κε πεξηζζόηεξεο ζηξνθέο αλά cm, 100MHz), UTP Cat6 (250MHz), UTP Cat7 (600MHz), Βαζηθό πιενλέθηεκα: ηθαλνπνηεηηθή απόδνζε θαη ρακειό θόζηνο. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 38 19

20 Σύστροφο ή Συνεστραμμένο ζεύγος (α) Καηεγνξίαο 3 UTP. (β) Καηεγνξίαο 5 UTP. RJ-45 Connector Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 39 Ομοαξονικό καλώδιο Σν νκναμνληθό θαιώδην (coaxial cable) έρεη θαιύηεξε ζσξάθηζε από ηα ζύζηξνθα δεύγε, νπόηε θαιύπηεη κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο ζε πςειόηεξεο ηαρύηεηαο. Γύν είδε νκναμνληθνύ θαισδίνπ ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο: Σν θαιώδην ησλ 50 ohm πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ςεθηαθή κεηάδνζε. Σν θαιώδην ησλ 75 ohm πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα αλαινγηθή κεηάδνζε θαη θαισδηαθή ηειεόξαζε, αιιά απνθηά κεγάιε ζεκαζία κε ηελ έιεπζε ηεο θαισδηαθήο πξόζβαζεο ζην Internet. Η θαηαζθεπή θαη ε ζσξάθηζε ηνπ νκναμνληθνύ θαισδίνπ ηνπ δίλνπλ έλαλ θαιό ζπλδπαζκό πςεινύ εύξνπο δώλεο θαη άξηζηεο αληνρήο ζην ζόξπβν. Σν εθηθηό εύξνο δώλεο εμαξηάηαη από ηελ πνηόηεηα θαη ην κήθνο θαισδίνπ θαη από ην ζεκαηνζνξπβηθό ιόγν ηνπ ζήκαηνο δεδνκέλσλ. Γηα ηα ζύγρξνλα θαιώδηα κπνξεί λα επηηεπρζεί data rate ηεο ηάμεσο ηνπ 1-2 Gbps γηα κήθνο 1 km. Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηα MANs θαη ηελ θαισδηαθή ηειεόξαζε. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 40 20

21 Οπτικές ίνες Σν αξρηθό IBM PC (1981) ιεηηνπξγνύζε κε ηαρύηεηα ξνινγηνύ 4,77 MHz. Δίθνζη ρξόληα αξγόηεξα ηα PCs ιεηηνπξγνύζαλ ζηα 2 GHz, δειαδή 20 θνξέο ηαρύηεξα αλά δεθαεηία. Σελ ίδηα πεξίνδν, νη επηθνηλσλίαο επξείαο πεξηνρήο έθηαζαλ από ηα 56 kbps (ARPANET) ζην 1 Gbps (ζύγρξνλεο νπηηθέο ίλεο), δειαδή 125 θνξέο βειηίσζε αλά δεθαεηία, ελώ ην πνζνζηό ζθαικάησλ έθηαζε από ην 10-5 ζρεδόλ ζην κεδέλ. Δπηπιένλ, νη κεκνλσκέλνη επεμεξγαζηέο αξρίδνπλ λα πξνζεγγίδνπλ ηα όξηα ησλ θπζηθώλ λόκσλ (π.ρ., ηαρύηεηα θσηόο, πξνβιήκαηα ζηελ απαγσγή ζεξκόηεηαο). Αληίζεηα, κε ηελ ηξέρνπζα ηερλνινγία νπηηθώλ ηλώλ, κπνξεί λα επηηεπρζεί εύξνο δώλεο πάλσ από Gbps (50 Tbps), κε πξαθηηθό όξην ζήκεξα ηα 10 Gbps. ηνλ αγώλα αλάκεζα ζε ππνινγηζηέο θαη επηθνηλσλίεο, νη επηθνηλσλίεο έρνπλ θεξδίζεη. Η θνηλή ινγηθή ζα έπξεπε λα είλαη πηα όηη όινη νη ππνινγηζηέο είλαη απίζηεπηα αξγνί θαη όηη ηα δίθηπα ζα έπξεπε κε θάζε θόζηνο λα απνθεύγνπλ ηνπο ππνινγηζκνύο, αλεμάξηεηα από ην εύξνο δώλεο πνπ ζα ζπαηαινύζε θάηη ηέηνην. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 41 Τα τρία βασικά συστατικά του οπτικού συστήματος μετάδοσης 1. Μέζνλ κεηάδνζεο (transmission medium): κηα εμαηξεηηθά ιεπηή ίλα γπαιηνύ ή ηεγκέλνπ ππξηηίνπ (fused silica). 2. Πεγή θσηόο (optical transmitter): LED (Light Emitting Diode) ή δίνδνο ιέηδεξ, ηα νπνία εθπέκπνπλ παικνύο θσηόο θάζε θνξά πνπ ηνπο εθαξκόδεηαη ειεθηξηθό ξεύκα. Καηά ζύκβαζε, ν παικόο θσηόο παξηζηάλεη ην bit 1 θαη ε απνπζία θσηόο ην bit κεδέλ. 3. Αληρλεπηήο θσηόο (optical receiver): κηα θσηνδίνδνο, ε νπνία παξάγεη ειεθηξηθό παικό θάζε θνξά πνπ πέθηεη επάλσ ηεο θσο. Πξνζθνιιώληαο κηα πεγή θσηόο ζην έλα άθξν κηαο νπηηθήο ίλαο θαη έλαλ αληρλεπηή ζην άιιν, έρνπκε έλα ζύζηεκα κνλόδξνκεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ, πνπ δέρεηαη έλα ειεθηξηθό ζήκα θαη ην κεηαδίδεη κε παικνύο θσηόο, ελώ ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπεη μαλά ηελ έμνδν ζε ειεθηξηθό ζήκα ζην άθξν ηνπ παξαιήπηε. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 42 21

22 Καλώδια οπτικών ινών Οη νπηηθέο ίλεο κπνξνύλ λα δηαζπλδεζνύλ κε ηξεηο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο: Να ηεξκαηίδνληαη κε ζπδεπθηήξεο θαη λα ζπλδένληαη ζε ππνδνρέο νπηηθώλ ηλώλ. Οη ζπδεπθηήξεο ράλνπλ 10-20% ηνπ θσηόο, αιιά δηεπθνιύλνπλ ηελ αλαδηεπζέηεζε ησλ ζπζηεκάησλ. Να ζπγθνιιεζνύλ κεραληθά. Σα εμαξηήκαηα κεραληθήο ζπγθόιιεζεο απιώο ηνπνζεηνύλ ηα δύν θνκκέλα άθξα ην έλα δίπια ζην άιιν κέζα ζε έλα πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα θαη ηα ζθίγγνπλ ζηε ζσζηή ζέζε. Οη κεραληθέο ζπγθνιιήζεηο παξνπζηάδνπλ απώιεηα θσηόο ~10%. Γύν ηκήκαηα νπηηθήο ίλαο κπνξνύλ λα ηερζνύλ ώζηε λα ζρεκαηίζνπλ κηα ζπκπαγή ζύλδεζε. Η ζπγθόιιεζε ηήμεο είλαη ζρεδόλ ην ίδην θαιή κε κηα κνλνθόκκαηε νπηηθή ίλα, αιιά θαη εδώ ππάξρεη έλα κηθξό πνζνζηό εμαζζέλεζεο. Καη ζηα ηξία είδε ζπγθνιιήζεσλ κπνξεί λα έρνπκε αλαθιάζεηο ζην ζεκείν ζπγθόιιεζεο, ελώ ε αλαθιώκελε ελέξγεηα κπνξεί λα παξεκβάιιεηαη ζην ζήκα. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 43 Καλώδια οπτικών ινών (α) Πιάγηα όςε κίαο ίλαο. (β) Σνκή κίαο ζήθεο κε ηξεηο ίλεο. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 44 22

23 Σύγκριση κατευθυνόμενων μέσων μετάδοσης ύζηξνθν δεύγνο: ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηειεθσληθά δίθηπα θαη LANs θηελό, ρακειό εύξνο δώλεο ζπρλνηήησλ, κεγάιε εμαζζέλεζε επάισην ζε ειεθηξνκαγλεηηθή επίδξαζε Οκναμνληθό θαιώδην: ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπζηήκαηα ηειενξάζεσο θαη MANs (75 & 50 ohm) κέηξην θόζηνο θαιή ζσξάθηζε Οπηηθέο ίλεο: ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο σο δίαπινη δηαζύλδεζεο δηθηύσλ κεγάινπ εύξνπο (επηθνηλσλία ζεκείνπ κε ζεκείν) κεγάιν εύξνο ζπρλνηήησλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο κηθξή εμαζζέλεζε δελ επεξεάδνληαη από παξεκβνιέο Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 45 Ασύρματη μετάδοση Γηαθξίλνληαη δύν είδε επηθνηλσλίαο: θαηεπζπλόκελε κε θαηεπζπλόκελε (ην ζήκα δηαρέεηαη πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο εηδηθέο ηερληθέο γηα ηελ θξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηεο) Σν θάζκα ζπρλνηήησλ απνηειεί αληηθείκελν δηεθδίθεζεο. Τςειέο ζπρλόηεηεο εμαζθαιίδνπλ κεγάιεο ηειεπηθνηλσληαθέο ρσξεηηθόηεηεο αιιά θαη κεγάιεο εμαζζελήζεηο. Υακειέο ζπρλόηεηεο εμαζθαιίδνπλ αμηόπηζηε επηθνηλσλία ζε κεγάιεο απνζηάζεηο αιιά κε ρακειό ξπζκό. Δθαξκνγέο πεξηιακβάλνπλ κεηάδνζε πιεξνθνξίαο ζε: δνξπθνξηθά δίθηπα επίγεηα αζύξκαηα δίθηπα (αζύξκαηα ηνπηθά δίθηπα, δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο, αζύξκαηα δίθηπα επξείαο πεξηνρήο) Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 46 23

24 Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα Σν ειεθηξνκαγλεηηθό θάζκα θαη νη ρξήζεηο ηνπ γηα επηθνηλσλία. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 47 Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία Ιονηίζοσζα Μη ιονηίζοσζα Αθηίλεο Υ Οξαηό θσο Αθηίλεο γ Μηθξνθύκαηα Τπεξηώδεο αθηηλνβνιία Ραδηνθύκαηα Η ιονηίζοσζα ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία έρεη πνιύ πςειή ζπρλόηεηα, είλαη κηθξόηεξνπ κήθνπο θύκαηνο θαη κεηαθέξεη πνιύ πςειή ελέξγεηα πξνθαιώληαο αιιαγέο ζηε βηνινγηθή αιπζίδα. Η μη ιονηίζοσζα ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία έρεη ρακειή ζπρλόηεηα θαη κεγάιν κήθνο θύκαηνο, ε ελέξγεηα πνπ κεηαθέξνπλ ηα θβάληα δελ είλαη αξθεηή γηα λα πξνθαιέζεη ηνληζκό, αιιά ηθαλή λα πξνθαιέζεη ειεθηξηθέο, ζεξκηθέο ή ρεκηθέο επηδξάζεηο ζηα θύηηαξα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 48 24

25 Μετάδοση με ραδιοκύματα Σα ξαδηνθύκαηα παξάγνληαη εύθνια, κπνξνύλ λα δηαλύζνπλ κεγάιεο απνζηάζεηο θαη δηεηζδύνπλ εύθνια ζε θηήξηα. Έηζη ρξεζηκνπνηνύληαη επξύηαηα γηα ηειεπηθνηλσλίεο ηόζν ζε εζσηεξηθνύο όζν θαη ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο. Σα ξαδηνθύκαηα είλαη νκνηνθαηεπζπληηθά (omnidirectional), ήηνη ηαμηδεύνπλ από ηελ πεγή ηνπο πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο (νπόηε πνκπόο & δέθηεο δελ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε θπζηθή επζπγξάκκηζε). Οη ηδηόηεηεο ησλ ξαδηνθπκάησλ εμαξηώληαη από ηε ζπρλόηεηα. ηηο ρακειέο ζπρλόηεηεο δηαπεξλνύλ όια ηα εκπόδηα, αιιά ε ηζρύο ηνπο κεηώλεηαη απόηνκα αλάινγα κε ηελ απόζηαζε από ηελ πξνέιεπζε (~1/r 2 ). ηηο πςειέο ζπρλόηεηεο ηα ξαδηνθύκαηα ηείλνπλ λα ηαμηδεύνπλ ζε επζείεο γξακκέο, λα αλαθιώληαη ζηα εκπόδηα θαη λα απνξξνθνύληαη από ηε βξνρή. ε θάζε ζπρλόηεηα ππόθεηληαη ζε παξεκβνιέο από ηνπο θηλεηήξεο θαη ηνλ ειεθηξηθό εμνπιηζκό. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 49 Μετάδοση με ραδιοκύματα (α) ηηο VLF, LF, θαη MF δώλεο, ηα ξαδηνθύκαηα αθνινπζνύλ ηελ θπξηόηεηα ηεο γεο. (β) ηελ HF δώλε, αλαθιώληαη από ηελ ηνλόζθαηξα. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 50 25

26 Μετάδοση με μικροκύματα Πέξα από ηα 100MHz ηα θύκαηα ηαμηδεύνπλ ζε ζρεδόλ επζείεο γξακκέο θαη άξα εζηηάδνληαη κε αθξίβεηα. Η ζπγθέληξσζε όιεο ηεο ελέξγεηαο ζε κηα κηθξή αθηίλα κέζσ κηαο παξαβνιηθήο θεξαίαο, δίλεη πνιύ πςειόηεξν ζεκαηνζνξπβηθό ιόγν, όηαλ όκσο νη θεξαίεο πνκπνύ & δέθηε είλαη επαθξηβώο επζπγξακκηζκέλεο κεηαμύ ηνπο. Η θαηεπζπληηθόηεηα απηή επηηξέπεη ζε πνιιαπινύο πνκπνύο πνπ είλαη παξαηεηαγκέλνη ζηε ζεηξά λα επηθνηλσλνύλ κε πνιιαπινύο δέθηεο, όηαλ αθνινπζνύληαη θάπνηνη θαλόλεο ειάρηζηεο απόζηαζεο. Απαηηνύληαη πεξηνδηθά επαλαιήπηεο. Όζν ςειόηεξνη είλαη νη πύξγνη, ηόζν πην απνκαθξπζκέλνη κπνξεί λα είλαη. Η απόζηαζε αλάκεζα ζηνπο αλακεηαδόηεο απμάλεηαη αλάινγα κε ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ ύςνπο ηνπ πύξγνπ (π.ρ., γηα ύςνο πύξγνπ ~100m, νη επαλαιήπηεο κπνξνύλ αλ απέρνπλ ~80km). ε αληίζεζε κε ηα ξαδηνθύκαηα ζε low freqs, ηα κηθξνθύκαηα δελ δηαπεξλνύλ εύθνια από ηα θηήξηα. Δπηπιένλ, αθόκε θη αλ ε αθηίλα είλαη πνιύ θαιά εζηηαζκέλε ζηνλ πνκπό, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θάπνηα απόθιηζε ζηε δηαδξνκή. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 51 Μετάδοση με μικροκύματα Μεξηθά κηθξνθύκαηα κπνξεί λα δηαζιαζηνύλ από ηελ αηκόζθαηξα (lower layers) θαη λα ρξεηαζηνύλ πεξηζζόηεξα ρξόλν λα θηάζνπλ από ην επζύ θύκα. Σόηε θζάλνπλ κε δηαθνξά θάζεο από ην επζύ θύκα, νπόηε κπνξεί λα ην αθπξώζνπλ (θαηλόκελν εμαζζέλεζεο πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ ή multipath fading). Οη δώλεο κέρξη ηα 10GHz είλαη πηα ζε θνηλή ρξήζε. ηα 4GHz εκθαλίδεηαη απνξξόθεζε από ην λεξό (βξνρή). Οη κηθξνθπκαηηθέο επηθνηλσλίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ηόζν πνιύ γηα ππεξαζηηθέο ηειεθσληθέο θιήζεηο, θηλεηά ηειέθσλα, δηαλνκή ηειεόξαζεο, θ.ιπ., πνπ έρεη εκθαληζηεί έιιεηςε θάζκαηνο. Πιενλεθηνύλ ζπγθξηηηθά κε ηηο νπηηθέο ίλεο γηαηί δελ απαηηνύλ δηθαηώκαηα δηέιεπζεο, δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξαθακθηεί εύθνια ην ηειεθσληθό ζύζηεκα θαη λα επηθνηλσλήζεη θαλείο άκεζα. Η εγθαηάζηαζε ηνπ ζρεηηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη νηθνλνκηθόηεξε από ηελ ηνπνζέηεζε νπηηθώλ ηλώλ, ελώ ζπρλά ε ρξήζε ηνπο κπνξεί λα είλαη θζελόηεξε από ηε κίζζσζε νπηηθήο ίλαο. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 52 26

27 Κεραίες Κεξαίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ηόζν γηα ηελ εθπνκπή, όζν θαη γηα ηε ιήςε ξαδηνθπκάησλ. ηελ εθπνκπή, ειεθηξηθή ελέξγεηα από ηνλ πνκπό κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξνκαγλεηηθή από ηελ θεξαία θαη εθπέκπεηαη ζην πεξηβάιινλ ηεο. ηε ιήςε, ε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία πνπ πξνζπίπηεη ζηελ θεξαία κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ε νπνία θαη δίδεηαη ζηνλ απνδέθηε. Οη θεξαίεο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηελ ίδηα απόδνζε ηόζν γηα εθπνκπή, όζν θαη γηα ιήςε, ζηελ ίδηα ζπρλόηεηα, κε απνηέιεζκα ηε ζπρλή ρξήζε κηαο κόλν θεξαίαο. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 53 Κεραίες Κεξαίεο δηπόινπ (Hertz) Αλνηρηό Αλαδηπισκέλν πζηνηρίεο θεξαηώλ (VHF-UHF) Παξαβνιηθέο θεξαίεο (microwave) Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 54 27

28 Κεραίες θεξαία Grid θεξαία νκνηνθαηεπζπληηθή θεξαία θαηεπζπληηθή Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 55 Πηγές Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Ραδηνθσλία (FM) Σειεόξαζε Κηλεηή ηειεθσλία Αζύξκαηε ζηαζεξή ηειεθσλία Φνύξλνη κηθξνθπκάησλ Ραληάξ Γνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο Τπεξεζίεο Κξαηηθώλ Γηθηύσλ (ΔΚΑΒ, αζηπλνκία, ππξνζβεζηηθή) Ιδησηηθά δίθηπα (εηαηξείεο κεηαθνξώλ, αεξνδξόκηα) Ιαηξηθέο θαη βηνκεραληθέο εθαξκνγέο Φπζηθέο πεγέο (ήιηνο)... Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 56 28

29 Μετάδοση με οπτικά κύματα Δθαξκνγή ηεο κεηάδνζεο νπηηθώλ θπκάησλ απνηειεί ε ζύλδεζε ησλ LAN δύν θηεξίσλ κέζσ ιέηδεξ ζηηο ηαξάηζεο ηνπο. Κάζε θηήξην ρξεηάδεηαη ην δηθό ηνπ ιέηδεξ θαη ην δηθό ηνπ αληρλεπηή θσηόο. Σα ζπζηήκαηα απηά παξέρνπλ πςειό εύξνο δώλεο ζε πνιύ ρακειό θόζηνο, ελώ είλαη εύθνια ζηελ εγθαηάζηαζε θαη δελ απαηηνύλ άδεηα ρξήζεο. Μεηνλεθηνύλ σο πξνο ην όηη παξνπζηάδνπλ απνξξόθεζε από ηε βξνρή ή ηελ ππθλή νκίριε, ελώ δνπιεύνπλ ζπλήζσο θαιά ζηηο ειηόινπζηεο κέξεο. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 57 Μετάδοση με οπτικά κύματα Σα ξεύκαηα κεηαθνξάο κπνξνύλ λα παξεκπνδίζνπλ ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσληώλ ιέηδεξ. Απεηθόληζε ελόο ακθίπιεπξνπ ζπζηήκαηνο κε δύν ιέηδεξ. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 58 29

30 Τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι Οη Σειεπηθνηλσληαθνί Γνξπθόξνη (ΣΓ) έρνπλ θάπνηεο ηδηόηεηεο πνπ ηνπο θάλνπλ ειθπζηηθνύο ζε πνιιέο εθαξκνγέο. ηελ απινύζηεξε κνξθή ηνπ, ν ΣΓ ιεηηνπξγεί σο έλαο κεγάινο επαλαιήπηεο κηθξνθπκάησλ ζηνλ νπξαλό. Ο ΣΓ πεξηέρεη πνιινύο αλακεηαδόηεο (transponders), θαζέλαο από ηνπο νπνίνπο ιακβάλεη ζε θάπνην ηκήκα ηνπ θάζκαηνο, εληζρύεη ην εηζεξρόκελν ζήκα, θαη ην επαλεθπέκπεη ζε άιιε ζπρλόηεηα γηα ηελ απνθπγή παξεκβνιώλ κε ην εηζεξρόκελν ζήκα. Οη θαηεξρόκελεο δέζκεο αθηηλώλ κπνξεί λα είλαη επξείεο ώζηε λα θαιύπηνπλ κεγάιν πνζνζηό ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο, ή λα είλαη ζηελέο ώζηε λα θαιύπηνπλ κηα πεξηνρή κε δηάκεηξν ιίγεο εθαηνληάδεο km κόλν (ιεηηνπξγία σο ιπγηζκέλνο ζσιήλαο ή bent pipe). Όζν ςειόηεξα βξίζθεηαη έλαο δνξπθόξνο, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε πεξίνδόο ηνπ (T~h 3/2 ) (π.ρ., θνληά ζε επηθάλεηα γεο T 90mins, ελώ γηα h km, T=24ώξεο). Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 59 Ιστορική Αναδρομή O Αξίζηαξρνο ν άκηνο ( π.υ) δίδαζθε ηελ Ηιηνθεληξηθή ζεσξία απνξξίπηνληαο ηελ ζεσξία ηεο "Δζηίαο" ηνπ Ππζαγόξα. Σνπνζέηεζε ηνλ ήιην ζαλ θέληξν ηνπ Γηαζηήκαηνο. Γπζηπρώο ηα πην πνιύηηκα ζπγγξάκκαηα ηνπ Αξίζηαξρνπ ράζεθαλ θαηά ηελ ππξθαγηά/εκπξεζκό ηεο βηβιηνζήθεο ηεο Αιεμάλδξεηαο. Από ηνλ Αξίζηαξρν ρίιηα θαη πιένλ ρξόληα κεηά "ππέθιεςε" ν Κνπέξληθνο ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα θαηαζθεπάζεη ηηο "ζεσξίεο ηνπ" ην 1543 κ.υ. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 60 30

31 Τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι Τπάξρνπλ ηξεηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ δνξπθόξνη κε αζθάιεηα. Έηζη δηαθξίλνπκε ηα αθόινπζα είδε: Γεσζηαηηθνί δνξπθόξνη (Geostationary Earth Orbit Satellites - GEO) Γνξπθόξνη κέζεο γήηλεο ηξνρηάο (Medium-Earth Orbit Satellites MEO) Γνξπθόξνη ρακειήο γήηλεο ηξνρηάο (Low-Earth Orbit Satellites - LEO) Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 61 Τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι Υαξαθηεξηζηηθά κεηάδνζεο πλήζσο 2-30 GHz < 2 GHz κεγάιε παξεκβνιή >10 GHz αηκνζθαηξηθή απνξξόθεζε πλήζε δεύγε ( άλνδνο, θάζνδνο) 4/6 band ( άλνδνο, θάζνδνο) 12/14 band ε πςειόηεξεο ζπρλόηεηεο απαηηνύληαη ηζρπξόηεξα ζήκαηα. Καζπζηέξεζε ms, αηζζεηή ζηηο επηθνηλσλίεο. Δπίγεηα παξεκβνιή. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 62 31

32 Δορυφορική Ζεύξη Κάλυψη Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 63 Υπάρχοντα Δορυφορικά Δίκτυα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 64 32

33 Κινητές και προσωπικές επικοινωνίες Πξώην Κηλεηό Ραδηνηειέθσλν (1924) Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 65 Κινητές και προσωπικές επικοινωνίες θνπόο: νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηθνηλσλία, κε νπνηνδήπνηε πξόζσπν ή ηεξκαηηθό, νπνπδήπνηε Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 66 33

34 Κινητές και προσωπικές επικοινωνίες Βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ παξνρή θηλεηώλ θαη πξνζσπηθώλ επηθνηλσληώλ θηλεηηθόηεηα ηνπ ηεξκαηηθνύ (terminal mobility) πνπ παξέρεηαη από ηελ αζύξκαηε πξόζβαζε πξνζσπηθή θηλεηηθόηεηα (personal mobility) πνπ βαζίδεηαη ζε πξνζσπηθνύο αξηζκνύο θιήζεο κεηαθεξζηκόηεηα ησλ ππεξεζηώλ (service portability) πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πξνθίι εμππεξέηεζεο ησλ ρξεζηώλ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 67 Κινητικότητα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 68 34

35 Μεταφερσιμότητα υπηρεσιών Αλαθέξεηαη ζηε δπλαηόηεηα ηνπ δηθηύνπ λα παξέρεη ππεξεζίεο ζε ηεξκαηηθό / ζέζε πνπ επηιέγεηαη από ηνλ ρξήζηε Οη αθξηβείο ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα δερηεί ν ρξήζηεο εμαξηώληαη από ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ηεξκαηηθνύ θαη ηνπ δηθηύνπ πνπ εμππεξεηεί ην ηεξκαηηθό Πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνθίι εμππεξέηεζεο θάζε ρξήζηε θαη ηελ αλαδήηεζή ηνπ όηαλ ρξεηάδεηαη Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 69 Παγκόσμια κινητικότητα Σα πξόηππα γηα ηα κειινληηθά ζπζηήκαηα θηλεηώλ επηθνηλσληώλ έρνπλ σο ζηόρν λα εμαζθαιίζνπλ: Γηαιεηηνπξγηθόηεηα κεηαμύ ησλ δηάθνξσλ ζπζηεκάησλ αζύξκαηεο πξόζβαζεο Κηλεηηθόηεηα ζε παγθόζκηα θιίκαθα Παξνρή ππεξεζηώλ κεγάινπ εύξνπο δώλεο Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 70 35

36 Παγκόσμια κινητικότητα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 71 Ασύρματα συστήματα κινητών και προσωπικών επικοινωνιών Σξεηο θύξηεο πεξηνρέο εθαξκνγήο Αζύξκαηε πξόζβαζε ζε κεγάια δίθηπα γηα πξνζσπηθέο επηθνηλσλίεο ρακειώλ απαηηήζεσλ θηλεηηθόηεηαο Αζύξκαηα δίθηπα θηλεηώλ επηθνηλσληώλ γηα πξνζσπηθέο επηθνηλσλίεο πςειώλ απαηηήζεσλ θηλεηηθόηεηαο Αζύξκαηα ηνπηθά δίθηπα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 72 36

37 Ασύρματη πρόσβαση σε μεγάλα δίκτυα Σηότος: Παξνρή θηλεηώλ ππεξεζηώλ θσλήο θαη δεδνκέλσλ, κε κηθξέο θνξεηέο ζπζθεπέο, ζε πεδνύο θαη ζρεδόλ ζηάζηκνπο ρξήζηεο, κέζα ζε ζπίηηα θαη θηίξηα ή γύξσ από απηά. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 73 Κυψελωτά δίκτυα κινητών επικοινωνιών ηόρνο: Παξνρή ππεξεζηώλ ζε θηλεηά ηεξκαηηθά, πνπ εκθαλίδνπλ κεγάιε δηαζπνξά ζε δξόκνπο θαη ιεσθόξνπο αζηηθώλ, εκηαζηηθώλ θαη αγξνηηθώλ πεξηνρώλ (θηλεηά ηεξκαηηθά κεγάιεο ηαρύηεηαο) Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 74 37

38 Ασύρματα τοπικά δίκτυα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 75 Ασύρματα τοπικά δίκτυα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 76 38

39 Ασύρματα τοπικά δίκτυα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 77 Δομικά Στοιχεία WLAN Σσζκεσές τρηζηών (End-user devices) Laptop computers Palmtop computers Handheld PCs and printers Personal Digital Assistants (PDAs) Hanheld printers and scanners Λογιζμικό δικηύοσ (Network Software) Έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο δηθηύνπ (NOS: Network Operating System), όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην Microsoft NT Server, παξέρεη δηαθόξσλ εηδώλ ππεξεζίεο, όπσο κεηαθνξά δεδνκέλσλ, εθηύπσζε θ.ά. ηεξίδνληαη ζηελ ύπαξμε ελόο server θαη ελόο client software ην νπνίν θαηεπζύλεη ηηο εληνιέο ηνπ ρξήζηε ζηνλ server. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 78 39

40 Δομικά Στοιχεία WLAN Αζύρμαηες κάρηες δικηύοσ (Wireless NICs) Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ κεηάδνζε ηνπ ςεθηαθνύ ζήκαηνο ελόο ππνινγηζηή κέζσ ηνπ αζύξκαηνπ κέζνπ ζε έλαλ άιιν ππνινγηζηή. ηελ δηαδηθαζία απηή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δηακόξθσζε θαη ε ελίζρπζε ηνπ ζήκαηνο. πλδένληαη κε ηε ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε κέζσ ελόο δηαύινπ ππνινγηζηή όπσο είλαη νη ISA (Industry Standard Architecture) θαη PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association). Μεξηθέο εηαηξίεο παξάγνπλ θάξηεο νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηνλ ππνινγηζηή κέζσ κηαο RS- 232 ζεηξηαθήο ή παξάιιειεο ζύξαο. πκπεξηιακβάλεηαη θαη έλαο νδεγόο ινγηζκηθνύ (software driver) πνπ ζπλδέεη ην ινγηζκηθό ηνπ NOC ζηελ θάξηα. Σα θπξηόηεξα Standards γηα ηνπο παξαπάλσ νδεγνύο είλαη ηα εμήο: NDIS (Network Driver Interface Specification) ODI (Open Datalink Interface) PDS (Packet Driver Specification) Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 79 Δομικά Στοιχεία WLAN Αζύρμαηες Τοπικές Γέθσρες (Wireless Local Bridges) Απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο ηνπνινγίαο ελόο δηθηύνπ θαζώο ζπλδένπλ πνιιά LANs κεηαμύ ηνπο ζην επίπεδν ηνπ ππνζηξώκαηνο MAC, κε απνηέιεζκα ηελ δηακόξθσζε ελόο εθηελέζηεξνπ θαη πην ιεηηνπξγηθνύ δηθηύνπ. Οη γέθπξεο ρσξίδνληαη ζε δύν είδε (ηα νπνία παξνπζηάδνληαη θαη ζην επόκελν ζρήκα): Local bridges: πλδένπλ ηνπηθά δίθηπα πνπ βξίζθνληαη ζε θνληηλή απόζηαζε. Remote bridges: πλδένπλ δίθηπα πνπ ρσξίδνληαη από απνζηάζεηο κεγαιύηεξεο από απηέο πνπ κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ηα πξσηόθνιια ησλ ηνπηθώλ δηθηύσλ. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 80 40

41 Δομικά Στοιχεία WLAN Κεραίες (Antennas) Η θεξαία εθπέκπεη ην δηακνξθσκέλν ζήκα κέζσ ηνπ αέξα ώζηε απηό λα θηάζεη ζηνλ πξννξηζκό ηνπ. Γηαθξίλνληαη ζε πνιιά είδε θαη κεγέζε θαη ραξαθηεξίδνληαη από ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο: Μνληέιν δηάδνζεο (propagation pattern) Δπαηζζεζία (Gain) Ιζρύο κεηάδνζεο (Transmit power) Δύξνο δώλεο (Bandwidth) Αλάινγα κε ηηο εθαξκνγέο ηηο νπνίεο ππνζηεξίδεη έλα αζύξκαην ηνπηθό δίθηπν νη θεξαίεο κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε 3 είδε: Snap-on antenna: Η θεξαία απηή ζπλδέεηαη θαηεπζείαλ ζηελ αζύξκαηε θάξηα θαη είλαη ηδαληθή γηα εθαξκνγέο πνπ απαηηνύλ ζπλερή θίλεζε. Dipole antenna: Η θεξαία απηή ζπλδέεηαη κε ηελ αζύξκαηε θάξηα κέζσ ελόο κηθξνύ θαισδίνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο από κεηαθεξόκελνπο (portable) ζηαζκνύο, νη νπνίνη κπνξνύλ λα θηλνύληαη αιιά γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζηαζεξό ζεκείν. High-gain antenna: Απηό ην είδνο θεξαίαο πξνζαξηάηαη ζε έλαλ ηνίρν ή πςειό κέξνο ελόο θηηξίνπ κε ηε βνήζεηα ελόο κεγάινπ θαισδίνπ. Η θεξαία απηή είλαη ηδαληθή γηα APs θαη ζηαζεξνύο ζηαζκνύο. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 81 Δομικά Στοιχεία WLAN Κεραίες (Antennas) Omnidirectional antenna Έρνπλ θάζεηε ή νξηδόληηα πόισζε θαη είλαη ηδαληθέο γηα ηελ θάιπςε ηεηξαγσληθώλ ή πεξίπνπ ηεηξαγσληθώλ θαη θπξίσο εζσηεξηθώλ ρώξσλ. Σα ζπλεζέζηεξα είδε πνιπθαηεζπληηθώλ θεξαηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη: Place antenna Ceiling mount dipole antenna Rubber duck dipole antenna Short rubber duck dipole antenna Spectrum24 Sandra D antenna Directional antenna Υξεζηκνπνηνύληαη γηα καθξύηεξνπο αιιά ζηελόηεξνπο ρώξνπο θαη ζε εθαξκνγέο point-to-point. Σα ζπλεζέζηεξα είδε ησλ κνλνθαηεπζπληηθώλ θεξαηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη: Yagi antenna (30 ν beam) Patch antenna (70 ν beam) Panel antenna (22 ν beam) Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 82 41

42 Συστήματα cordless CT2 (Cordless Telephone 2), 1985 Telepoint, 1988 DECT (Digital European Cordless Telecommunication), 1992 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 83 Κυψελωτά δίκτυα κινητών επικοινωνιών Κύρια ταρακηηριζηικά Η δηαξθήο παξαθνινύζεζε ηεο ηξέρνπζαο πεξηνρήο πνπ πεξηθέξεηαη ν ρξήζηεο Γηαπνκπή κεηαμύ θπςειώλ γηα αδηάιεηπηε επηθνηλσλία Πεξηαγσγή ησλ ρξεζηώλ ρσξίο λα ράλεηαη ε εμππεξέηεζε Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 84 42

43 Κυψελωτά δίκτυα 2ης γενιάς GSM 900 GSM 1800 HSCSD GPRS [κέρξη 160 kbps] IS-95 (CDMA) Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 85 Συστήματα κινητών επικοινωνιών 3ης γενιάς EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) [386 kbps, 8PSK] EGPRS (Enhanced GPRS) [3xGPRS] UMTS [144 kbps γηα νρήκαηα (κέρξη 50 km/h), 384 kbps γηα πεδνύο, 2 Mbps γηα εζσηεξηθνύο ρώξνπο] Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 86 43

44 Η σύγκλιση των ταχυτήτων μετάδοσης Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 87 44

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Γξ. Γεκνζζέλεο Βνπγηνύθαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο dvouyiou@aegean.gr Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Εισαγωγή στις Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα 1 Υπνινγηζηηθό Σύζηεκα 2 Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Απνηειεί ηε δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπ πιηθνύ ελόο ππνινγηζηή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΜΗΑ Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα: 1) νπηηθήο όριεζεο 2) αλεπηζύκεηεο θίλεζεο αλζξώπσλ, δώσλ 3). πξνβιήκαηα ζνξύβνπ 4) θαζαξηζκόο αηκόζθαηξαο από ξύπνπο 5)

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα