Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Παπουτσά Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Παπουτσά Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Αριθ. Απόφασης : 192/2010 Ημέρ. Απόφασης : 8/12/2010 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 9/2010 από 8/12/2010 Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 08η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 συνήλθε το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, ύστερα από την αριθμ. OIK2788/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, βάση του άρθρου 95 κ.ε. του νέου Δ.Κ.Κ.. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Κουσαθανάς - Μέγας Αθανάσιος 2. Χαριτόπουλος Θεόδωρος 3. Ξανθού Αικατερίνη 4. Γρυπάρη Ειρήνη 5. Παπουτσάς Δαμιανός 6. Φιορεντίνος Ανδρέας 7. Χανιώτη Μαρσούλα ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Ουδείς Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Παπουτσά Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών Θέμα 3: Περί της ενστάσεως της εταιρείας Glassart AE επί του αποτελέσματος του διαγωνισμού για το έργο <Προμήθεια λυόμενου οικίσκου ελέγχου επιβατών νέου λυμένος Μυκόνου> ΑΠΟΦΑΣΗ 192/2010 O Πρόεδρος εισηγούμενος το 3 ο Θέμα εντός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε στο Σώμα το με αριθμ.πρωτ. 2465/ έγγραφο της εταιρείας Glassart Βιομηχανία Πολυσυστημάτων Στέγασης Α.Ε. Mε το συγκεκριμένο έγγραφο η εταιρεία Glassart υπέβαλε ένσταση κατά της με αριθμό 158/ αποφάσεως του Δ.Σ. του ΔΛΤΜ, η οποία εγκρίνει το από πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο <Προμήθεια λυόμενου οικίσκου ελέγχου επιβατών νέου λυμένος Μυκόνου> Σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο η εταιρεία Glassart Βιομηχανία Πολυσυστημάτων Στέγασης Α.Ε. ενίσταται κατά της βαθμολόγησης της επιτροπής που κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία Ευρωεμπορική ΑΒΕΕ και έτσι η επιτροπή προέβη σε αναβαθμολόγηση και το νέο πρακτικό είναι το κάτωθι: 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού επί της από ενστάσεως της εταιρείας Glassart.Α.Ε. (αριθ.πρωτ ΔΛΤΜ 2465). Με το από 08/10/10 διαβιβαστικό, ο πρόεδρος επιτροπής διαγωνισμού, κατόπιν τηλεφωνικών αιτήσεων των συμμετεχόντων, ενημέρωσε με φαξ, για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και έστειλε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε στις Στις το ΔΣ του ΔΛΤΜ συνεδρίασε και ενέκρινε το εν λόγω πρακτικό, με την με αριθμό 158/10 απόφαση του η οποία εκκρεμούσε να καθαρογραφεί και να αποσταλεί στου συμμετέχοντες. Με το με αριθμ. πρωτ. 2465/ έγγραφο της, η εταιρεία Glassart Βιομηχανία Πολυσυστημάτων Στέγασης Α.Ε. υπέβαλε ένσταση κατά της με αριθμό 158/ αποφάσεως του Δ.Σ. του ΔΛΤΜ, η οποία εγκρίνει το από πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. Η επιτροπή διαγωνισμού η οποία ορίσθηκε με την με αριθμό 02/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου αποτελούμενη από τους: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 1.Νικόλαος-Χρυσοβαλάντης Βαρδαλάχος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Δ.Λ.Τ. Μυκόνου. ΜΕΛΗ : Εισηγείται τα ακόλουθα : 2.Ναταλία Γαΐτη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός στο Δ.Λ.Τ. Μυκόνου. 3.Στεργιανή Καραθανάση, Οικονομικού ΠΕ στο Δ.Λ.Τ. Μυκόνου. 1. Α1-Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η εταιρεία Glassart ισχυρίζεται πως η βαθμολόγηση της στο κριτήριο αξιολόγησης Α1- Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, 2.00 είναι χαμηλή σε σχέση με την βαθμολογία 2.60 που έλαβε η εταιρεία Ευρωεμπορική. Η βαθμολογία έγινε με άριστα το 10 για όλα τα κριτήρια αξιολόγησης πολλαπλασιαζόμενη επί τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας (0.20 για το Α1) για το αποτέλεσμα της σταθμισμένης βαθμολογίας. Α. Η εταιρεία Glassart έλαβε την βαθμολογία άριστα δηλαδή 10x0.20 = 2.00 καθώς η Επιτροπή έκρινε σύμφωνη την προσφορά με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Β. Η εταιρεία Ευρωεμπορική βαθμολογήθηκε με 3 μονάδες bonus δηλαδή 13x0.20 = 2.60, διότι έβαλε πρόσθετα στοιχεία όπως : Φεγγίτες στον χώρο σωματικού ελέγχου και στην αποθήκη με κιγκλιδώματα ασφαλείας. Οι φεγγίτες για λόγους ανανέωσης του αέρα αλλά και του φυσικού φωτισμού του χώρου θεωρήθηκαν ένα θετικό πρόσθετο στοιχείο από την επιτροπή και εφόσον φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας τηρούν τις προϋποθέσεις ασφάλειας του οικίσκου συνολικά, όπως και τα υπόλοιπα παράθυρα του οικίσκου. Εξάλλου ο οικίσκος θα τοποθετηθεί στην περιοχή Seggen, δηλαδή περιοχή περιμετρικά προστατευμένη όπως επιβάλλει ο διεθνής κώδικας ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων ISPS, χωρίς πρόσθετο κόστος. Περσίδες στα παράθυρα, χωρίς πρόσθετο κόστος. 2 κλιματιστικά των 9000btu αντί του ενός των 12000btu που προέβλεπε η μελέτη. Η επιτροπή έκρινε πως τα δυο κλιματιστικά των 9000btu, ένα σε κάθε είσοδο του οικίσκου αποδίδουν καλύτερα στο χώρο από ένα κλιματιστικό των 12000btu ανεξαρτήτου τύπου (π.χ.inverter) χωρίς πρόσθετο κόστος. Τα πρόσθετα στοιχεία δεν ζητήθηκαν στην μελέτη της διακήρυξης, διότι η μελέτη έπρεπε να προβλέψει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την σωστή λειτουργία του οικίσκου, ο οποίος έχει μάλιστα χαρακτήρα προσωρινής λύσης μέχρι την κατασκευή κτιριακών χώρων (έργο του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων που θα συμπεριλάβει την συγκεκριμένη λειτουργία ελέγχου των επιβατών). Ταυτόχρονα η μελέτη σκοπό είχε να μην αυξήσει το κόστος της προμήθειας, κυρίως για την εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος και εφόσον πρόκειται για μια λύση προσωρινού χαρακτήρα. Παρόλα αυτά εφόσον τα πρόσθετα στοιχεία προτάθηκαν προαιρετικά, είναι χωρίς επιπλέον κόστος και συντελούν στην καλύτερη λειτουργία του οικίσκου, η επιτροπή έκρινε δίκαιη την 2

3 προσαύξηση της βαθμολογίας της Εταιρείας που τα προσφέρει, παρόλο που δεν αναγραφόταν στην διακήρυξη για αύξηση της βαθμολογίας λόγω πρόσθετων στοιχείων. Και οι δύο εταιρείες είχαν αστοχίες σχεδιαστικές στις τεχνικές τους προσφορές ενώ η Επιτροπή λειτούργησε ισότιμα ως προς τις δύο εταιρείες εφόσον διευκρινίζονταν οι προβλεπόμενες απαιτήσεις μέσα στις τεχνικές τους προσφορές. Συγκεκριμένα ως προς την σχεδιαστική παράληψη των κιγκλιδωμάτων ασφαλείας στην προοπτική απεικόνιση της εταιρείας Ευροεμπορική, η Επιτροπή δεν μείωσε την βαθμολογία εφόσον γίνεται αναφορά για κιγκλιδώματα ασφαλείας στα παράθυρα (σελίδα 6) στο κείμενο της τεχνικής προσφοράς. Με την ίδια λογική η Επιτροπή δεν μείωσε την βαθμολογία της εταιρείας Glassart για την σχεδιαστική αστοχία που υπήρξε στην θέσης της πόρτας εξόδου στην πλάγια αριστερή όψη (σχέδιο Α03) δηλαδή αριστερά αντί δεξιά, εφόσον η κάτοψη την είχε στο σωστό σημείο. Ως προς την παράληψη της υπογραφής και σφραγίδας του μελετητή κου Νικ. Γιαννακούρη της Εταιρείας Ευρωεμπορική, όπως επίσης και της μη αναφοράς για το εάν εξουσιοδοτείται από την εταιρεία με κάποιο τρόπο, για την μελέτη και τον σχεδιασμό του οικίσκου, η επιτροπή έκρινε πως η μελέτη έχει εκπονηθεί από την Τ.Υ. του ΔΛΤΜ και τα σχεδιαγράμματα των διαγωνιζομένων, απλά περιγράφουν την συμβατότητα της πρότασης με αυτήν της μελέτης. Σε περίπτωση που στον διαγωνισμό συμπεριλαμβανόταν σχεδιαστικά εναλλακτική πρόταση από τους διαγωνιζόμενους τότε θα ήταν σκόπιμο η βαθμολόγηση να κρίνει την εξουσιοδότηση του μελετητή-σχεδιαστή. Η Επιτροπή όσον αφορά το Α1 κριτήριο αξιολόγησης εισηγείται όπως η βαθμολογία παραμείνει η ίδια, δηλαδή : Glassart Ευρωεμπορική =10x0.20=2.00 =13x0.20= Α2 Στοιχεία υλικών οικίσκου : Τεχνικά χαρακτηριστικά ποιότητας υλικών (ISO, DIN κλπ) επεξεργασία υλικών κα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της διακήρυξης απαιτούνται : Οι προδιαγραφές DIN οι αντίστοιχες ΕΛΟΤ, οι διεθνείς ISO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 10 της διακήρυξης, όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών διεξάγονται σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας ISO 9001:2000, και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO Η εταιρεία Glassart διαφωνεί με την ίση βαθμολόγηση της με την εταιρεία Ευρωεμπορική ως προς το Α2 καθώς η Glassart διαθέτει : Πιστοποιητικά CE στοιχείων Σύστημα διαχείρισης EN ISO 9001:2008 (αρχική πιστοποίηση 1998) Σύστημα διαχείρισης EN ISO 14001:2004 Σύστημα διαχείρισης OHSAS 18001:2007 (αρχική πιστοποίηση 2004) Ειδική τιμητική Διάκριση από την TUV HELLAS Πιστοποιητικά ποιότητας υλικών αναγνωρισμένων υλικών(legrand,hager) Επίσημος προμηθευτής ΝΑΤΟ Διάκριση στην 5 η bienalle νέων ελλήνων αρχιτεκτόνων Ενώ η εταιρεία Ευρωεμπορική διαθέτει : Σύστημα διαχείρισης EN ISO 9001:2000 (αρχική πιστοποίηση 2005) Αίτηση για την πιστοποίηση ISO 14001:2004 & OHSAS Υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας, για τα υλικά για τα οποία προβλέπεται από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες, οι οποίες είναι σύμφωνες με την ελληνική νομοθεσία να φέρουν σήμανση CE, η εταιρεία θα εξασφαλίσει ότι τα υλικά αυτά θα φέρουν την σήμανση. 3

4 Η Επιτροπή όσον αφορά το Α2 κριτήριο αξιολόγησης εισηγείται όπως η βαθμολογία διαμορφωθεί ως εξής, δηλαδή : Glassart =15x0.40=6.00 (15 αντί 12) Ευρωεμπορική = 6x0.40= 2.40 (6 αντί 12) 3. Α3 Αξιοπιστία και συνέπεια του προμηθευτή. Η εταιρεία Glassart ισχυρίζεται πως έλαβε χαμηλή βαθμολογία δηλαδή 12(με άριστα το 10)x0.10=1.20 σε σχέση με την εμβέλεια της εταιρείας καθώς κατέθεσε στοιχεία όπως: Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργου. Ενδεικτικό Κατάλογο εμπειρίας-πωλήσεων ( ). Οργανόγραμμα εταιρείας. Δήλωση κύκλου εργασιών. Βεβαίωση καλής συνεργασίας με τράπεζα Eurobank από το Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας της εταιρείας. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας. Στην ένσταση αναφέρεται πως καμία άλλη εταιρεία δεν κατέθεσε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (παρόλο που δεν ζητήθηκε από την διακήρυξη ) και πως διαφαίνεται πιθανή έλλειψη προσωπικού στο οργανόγραμμα της εταιρείας Ευρωεμπορική καθώς εμφανίζονται οι ίδιοι άνθρωποι σε καίριες θέσεις. Πχ υπεύθυνος προμηθειών υπεύθυνος ανάπτυξης. Αντίστοιχα η εταιρεία Ευροεμπορική έλαβε βαθμολογία 10x0.10=1.00 και κατέθεσε : Υπεύθυνη δήλωση για την συνέπεια της εταιρείας ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Υπεύθυνη δήλωση για την δραστηριοποίηση της εταιρείας σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς ως προς την προμήθεια παρόμοιου εξοπλισμού Ενδεικτικό Κατάλογο εμπειρίας- πωλήσεων( ). Οργανόγραμμα εταιρείας. Η Επιτροπή όσον αφορά το Α3 κριτήριο αξιολόγησης εισηγείται όπως η βαθμολογία διαμορφωθεί ως εξής, δηλαδή : Glassart =13x0.10=1.30 (13 αντί 12) Ευρωεμπορική =9x0.10=0.90 (9 αντί 10) 4. Β3 Πωλήσεις παρόμοιου εξοπλισμού-επιτυχία προσφερόμενου τύπου. Η εταιρεία Glassart ισχυρίζεται πως έλαβε χαμηλή βαθμολογία ως προς το Β3 καθώς ήταν η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε βεβαιώσεις από Λιμενικά ταμεία για προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων : ΟΛΠ 2 οικίσκοι τύπου athina ΟΛΠΑ οικίσκος τύπου ferron ΔΛΤ. Θήρας - οικίσκος τύπου ferron Η Επιτροπή βαθμολόγησε την συγκεκριμένη εταιρεία (με άριστα το 10) με 15 βαθμούς, δηλαδή 15x0.10=1.50. Η βαθμολογία αυτή ήταν η υψηλότερη από όλες τις υπόλοιπες εταιρείες λογω της υποβολής των βεβαιώσεων από άλλα Λιμενικά ταμεία και άλλους οργανισμούς. Ενδεικτικά : Glassart Ευρωεμπορική Shelter Τουμπανιάρης = 15x0.10=1.50 = 10x0.10=1.00 = 6x0.10=0.60 = 0x0.10=0.00 4

5 Η Επιτροπή όσον αφορά το B3 κριτήριο αξιολόγησης εισηγείται όπως η βαθμολογία παραμείνει η ίδια, δηλαδή : Glassart Ευρωεμπορική = 15x0.10=1.50 = 10x0.10= Β1 εγγύηση καλής λειτουργίας. Η εταιρεία Glassart ισχυρίζεται πως έλαβε χαμηλή βαθμολογία ως προς το Β1 καθώς: Η τεχνική προσφορά της αναφέρει ότι «Η διάρκεια ζωής των γαλβανισμένων στοιχείων σε συνθήκες αστικού περιβάλλοντος είναι τουλάχιστον 25 χρόνια ζωής» καθώς και ότι «όπου απαιτείται περιλαμβάνεται στην πλήρη εγγύηση και η υποχρέωση του προμηθευτή και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης σε τακτικά χρονικά διαστήματα». Η Glassart συνολικά έδωσε εγγύηση 15 μήνες. Η εταιρεία Glassart ισχυρίζεται πως η Ευροεμπορική αναφέρει ότι «καθόλη την διάρκεια εγγύησης το λιμενικό ταμείο δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός των αναλώσιμων» και ότι η αναθέτουσα αρχή δεν θα έπρεπε να επιβαρύνεται με κανένα ποσό ούτε αυτό των αναλωσίμων. Επίσης η Glassart αναφέρει πως η Ευροεμπορική δεν διευκρινίζει εάν η εγγύηση καλύπτει προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την τοποθέτηση. Σε υπεύθυνη δήλωση της η Ευροεμπορική (στα δικαιολογητικά συμμετοχής) δηλώνει ότι παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τόσο για των υπό προμήθεια ειδών όσο και του εξοπλισμού για 42 μήνες και ότι αναλαμβάνουν να αντικαταστήσουν οποιαδήποτε ποσότητα υλικού βρεθεί αλλοιωμένη κατά την αποσφράγιση της από την συσκευασία. Η Ευροεμπορική συνολικά έδωσε εγγύηση 42 μήνες. Η Επιτροπή βαθμολόγησε με άριστα το 10 ως εξής: Την εταιρεία Glassart με 12.50x0.10=1.25 Και την εταιρεία Ευροεμπορική 35x0.10=3.50 Η βαθμολόγηση έγινε αναλογικά για τον συνολικό χρόνο εγγύησης του οικίσκου και του εξοπλισμού του και όχι για την διάρκεια ζωής των επιμέρους στοιχείων όπως πχ γαλβανισμένα στοιχεία ειδικά όταν ο χρόνος ζωής αναφέρεται σε αστικό περιβάλλον. Η αντιστοιχία του χρόνου ζωής σε λιμενικό περιβάλλον με συνθήκες υψηλής υγρασίας & διάβρωσης, δεν ήταν εφικτό να υπολογισθεί από την επιτροπή. Ως εκ τούτου Η Επιτροπή όσον αφορά το B1 κριτήριο αξιολόγησης εισηγείται όπως η βαθμολογία παραμείνει η ίδια, δηλαδή : Glassart Ευρωεμπορική = 12.50x0.10=1.25 = 35.00x0.10=3.50 Από το 1,2,3,4,5 προκύπτει η αναβαθμολόγηση των δυο εταιρειών Glassart και Ευρωεμπορική και έχει ως εξής : Glassart Βιομηχανία Πολυσυστημάτων Στέγασης Α.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ (Συντελεστής βαρύτητας 70 %) Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Σ.Β. ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 10 0,20 2,00 Α2 Στοιχεία υλικών οικίσκου: τεχνικά χαρακτηριστικά, ποιότητα υλικών (ISO, DIN, κλπ), επεξεργασία υλικών. κ.ά. 15 0,40 6,00 Α3 Αξιοπιστία και συνέπεια του προμηθευτή. Θα ληφθεί υπόψη η πορεία των κατασκευών, του εξοπλισμού και του προμηθευτή στην ελληνική αγορά, η οργάνωση και η εμπειρία του διαγωνιζομένου 13 0,10 1,30 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 0,70 9,30 5

6 ΟΜΑΔΑ Β ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Συντελεστής βαρύτητας 30%) Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Σ.Β. ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β1 Εγγύηση καλής λειτουργίας. 12,50 0,10 1,25 Β2 Χρόνος παράδοσης. 12,50 0,10 1,25 Β3 Πωλήσεις παρόμοιου εξοπλισμού επιτυχία προσφερόμενου τύπου. 15 0,10 1,50 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 0,30 4,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : Glassart Βιομηχανία Πολυσυστημάτων Στέγασης Α.Ε. 13,30 (από 12,00) Ευρωεμπορική ΑΒΕΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ (Συντελεστής βαρύτητας 70 %) Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Σ.Β. Α1 Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 13 0,20 2,60 Α2 Στοιχεία υλικών οικίσκου: τεχνικά χαρακτηριστικά, ποιότητα υλικών (ISO, DIN, κλπ), επεξεργασία υλικών. κ.ά. 6 0,40 2,40 Α3 Αξιοπιστία και συνέπεια του προμηθευτή. Θα ληφθεί υπόψη η πορεία των κατασκευών, του εξοπλισμού και του προμηθευτή στην ελληνική αγορά, η οργάνωση και η εμπειρία του διαγωνιζομένου 9 0,10 0,90 ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 0,70 5,90 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α A1: Πρόσθετα στοιχεία φεγγίτη, περσίδων,2 κλιματιστικών9000 btu αντί 1 των btu συμπεριλαμβανόμενα στην αρχική τιμή A3 : Δεν συμπεριληφθήκαν βεβαιώσεις, στοιχεία πελατών κλπ. ΟΜΑΔΑ Β ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Συντελεστής βαρύτητας 30%) Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Σ.Β. ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β1 Εγγύηση καλής λειτουργίας. 35 0,10 3,50 Β2 Χρόνος παράδοσης. 17 0,10 1,70 Β3 Πωλήσεις παρόμοιου εξοπλισμού επιτυχία προσφερόμενου τύπου. 10 0,10 1,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 0,30 6,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : Ευρωεμπορική 12,10 (απο14,60) Α/Α 1. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Διαγωνισμού συμφερότερη προσφορά, είναι εκείνη που θα παρουσιάσει το μικρότερο λόγο της ανοιγμένης τιμής προσφοράς (Οικονομική προσφορά) προς την συνολική βαθμολογία προσφοράς τεχνικών προδιαγραφών και γενικών στοιχείων. Συνολικά η βαθμολόγηση όλων των συμμετεχόντων έχει ως εξής: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Glassart Βιομηχανία Πολυσυστημάτων Στέγασης Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) ,00 13,30 (από 12,00) 1308, Ευρωεμπορική ΑΒΕΕ ,00 12,10 (από 14,60) 1044, Shelter ΑΒΕΕ ,00 10, ,529 ΛΟΓΟΣ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦ. / ΣΥΝ.ΒΑΘΜ. 4. Π. Τουμπανιάρης Τεχνική Εμπορική ΕΠΕ ,00 2, ,807 Σε συνέχεια της αναβαθμολόγησης των εταιρειών Glassart και Ευρωεμπορική έπειτα από την από 11/10/10 (αριθμ πρωτ. ΔΛΤΜ 2465) ένστασης που κατέθεσε η εταιρεία Glassart κατά της με αριθμό 158/10 απόφασης του ΔΛΤΜ και με βάση τον παραπάνω πίνακα συμφερότερη προσφορά είναι 6

7 αυτή της εταιρείας : Ευρωεμπορική ΑΒΕΕ διότι διαθέτει τον μικρότερο λόγο οικονομικής προσφοράς προς την συνολική σταθμισμένη βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς. Η επιτροπή ολοκληρώνοντας το πρακτικό και έχοντας υπόψη τα παρακάτω : 1.Ότι κατόπιν της αναβαθμολόγησης που προέκυψε έπειτα από την από (αριθμ πρωτ. ΔΛΤΜ 2465) ένσταση που κατέθεσε η εταιρεία Glassart κατά της με αριθμό 158/10 αποφάσεως του Δ.Σ. του ΔΛΤΜ, συμφερότερη προσφορά με ,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) είναι αυτή της εταιρείας : Ευρωεμπορική ΑΒΕΕ. 2.Ότι από τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία διενήργησε τον διαγωνισμό την 05/10/2010 προκύπτει ότι η εταιρεία Ευρωεμπορική ΑΒΕΕ, έχει τις απαραίτητες τυπικές και τεχνικές προϋποθέσεις, για την εκτέλεση της προμήθειας. 3.Η προσφερθείσα προσφορά ,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) κρίνεται ικανοποιητική, για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου, καθώς το ποσό είναι μικρότερο από το ποσό του προϋπολογισμού, της μελέτης του διαγωνισμού. 4. Η κατατεθείσα προσφορά παρέχει την δυνατότητα στο ΔΛΤΜ να επιλέξει με πρόσθετη χρέωση ψευδοροφή ορυκτών ινών και φωτιστικά τύπου Πετρίδη καθώς και περιμετρική φάσα οροφής βελτιώνοντας την όψη του οικίσκου. Το επιπλέον κόστος του προαιρετικού εξοπλισμού ανέρχεται στις 2.784,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%. Η επιτροπή υπολόγισε ότι ο λόγος της οικονομικής προσφοράς προς την συνολική σταθμισμένη βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς, διαμορφώνεται στις 1.275,041 και εξακολουθεί να είναι η συμφερότερη προσφορά χωρίς η επιτροπή να βελτιώσει την βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς. 5.Με τα με αριθμ πρωτ /10/10 & /10/10 αντίστοιχα, παραλάβαμε από την εταιρεία Ευροεμπορική με φαξ τα πιστοποιητικά OHSAS 18001:2007 και ISO 14001: 2004 με ημερομηνίες έκδοσης 21/10/10. Σημειώνουμε πως η επιτροπή δεν έλαβε υπόψη της τα πιστοποιητικά στην αναβαθμολόγηση καθώς οι ημερομηνίες έκδοσης των πιστοποιητικών είναι μεταγενέστερες της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο υποβάλει το παρόν πρακτικό, την κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια του «Λυόμενου Οικίσκου Ελέγχου επιβατών Νέου Λιμένα Μυκόνου» στην εταιρεία Ευρωεμπορική ΑΒΕΕ, με τον πρόσθετο εξοπλισμό, εφόσον εξακολουθεί να είναι η συμφερότερη προσφορά και τη χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, για να προβεί στην πραγματοποίηση της προμήθειας. Ύστερα από την ανωτέρω διαδικασία η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο συντάσσεται σε έξι (6) όμοια αντίγραφα τα οποία υπογράφονται όπως παρακάτω και διατίθεται για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων ενώ ένα αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου. Μύκονος, 25 / 10 / 2010 Η Επιτροπή : Ο πρόεδρος 1.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΥΣ. ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΣ Τα μέλη 2.ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΑΪΤΗ 3.ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ Κατόπιν του ανωτέρω πρακτικού η επιτροπή εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο την κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια του «Λυόμενου Οικίσκου Ελέγχου επιβατών Νέου Λιμένα Μυκόνου» στην εταιρεία Ευρωεμπορική ΑΒΕΕ, με τον πρόσθετο εξοπλισμό, εφόσον εξακολουθεί να είναι η συμφερότερη προσφορά προκειμένου το Δ.Λ.Τ.Μ. να προβεί στην πραγματοποίηση της προμήθειας. Επίσης η επιτροπή τελειώνοντας εισηγείται όπως επιστραφούν στους υπόλοιπους συμμετέχοντες οι εγγυητικές επιστολές. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. Tο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη: 1.Tην εισηγητική έκθεση του Προέδρου. 2.Το με αριθμ.πρωτ. 2465/ έγγραφο της εταιρείας Glassart Βιομηχανία Πολυσυστημάτων Στέγασης Α.Ε 3.Την από 11/10/2010 εισήγηση της επιτροπής του διαγωνισμού 4.Το από πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο <Προμήθεια λυόμενου οικίσκου ελέγχου επιβατών νέου λυμένος Μυκόνου> 7

8 5.Την με αριθμό 158/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ. 6.Την ΚΥΑ ΥΠ.ΕΣ / περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 6.Την ΚΥΑ 27319/ (ΦΕΚ 945 Β / ) Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97 8.Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α 114/2006) Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας. 9.Β.Δ. 14/ «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων». 10.Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων». 11.Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 12.Την υπ αριθμ /2003 Απόφαση του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας (ΦΕΚ Α 1847/2003). «Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Ν. Κυκλάδων» 13.Τον Ν. 2971/01 «Αιγιαλός Παραλία και άλλες διατάξεις» 14.Τον Ν. 3153/2003 (ΦΕΚ Α 153/ ) «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υ.Ε.Ν». ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α] Εγκρίνει την από 25/10/2010 εισήγηση της επιτροπής του διαγωνισμού για το έργο <Προμήθεια λυόμενου οικίσκου ελέγχου επιβατών νέου λυμένος Μυκόνου> που προέκυψε μετά την με αριθμ.πρωτ. 2465/ ένσταση της εταιρείας Glassart Βιομηχανία Πολυσυστημάτων Στέγασης Α.Ε Β]Κατακυρώνει την με αριθμό 158/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ. με την οποία ανατέθηκε η προμήθεια «Λυόμενου Οικίσκου Ελέγχου επιβατών Νέου Λιμένα Μυκόνου» στην εταιρεία Ευρωεμπορική ΑΒΕΕ έναντι του ποσού ,00 (12.644, ,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. κατόπιν της εισήγησης της επιτροπής για την προμήθεια του προαιρετικού εξοπλισμού. Γ] Ψηφίζει πίστωση ποσού ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16% εις βάρος του Κ.Α υπό την κατονομασία «Εξοπλισμός εγκαταστάσεων ασφαλείας» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 Δ] Εγκρίνει όπως επιστραφούν στους υπόλοιπους συμμετέχοντες οι εγγυητικές επιστολές. Ε] Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου κ. Κουσαθανα-Μέγα Αθανάσιο τις δικές του νόμιμες ενέργειες. Η παρούσα απόφαση να σταλεί: Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γενική Δ/νση Περιφέρειας, Τ.Τ. για τον κατά νόμο έλεγχο και να κοινοποιηθεί στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου, στην Τεχνική Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Μ. στην εταιρεία Ευρωεμπορική ΑΒΕΕ και στην εταιρεία.glassart A.E, Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 192/ Αφού συντάχθηκε το παρόν διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Μ. ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο Πρόεδρος Κουσαθανάς - Μέγας Αθανάσιος Δήμαρχος Μυκόνου ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Χαριτόπουλος Θεόδωρος 2. Ξανθού Αικατερίνη 3. Γρυπάρη Ειρήνη 4. Παπουτσάς Δαμιανός 5. Φιορεντίνος Ανδρέας 6. Χανιώτη Μαρσούλα 8

9 9

ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 123/2013 Ημέρ. Απόφασης : 23/8/2013

ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 123/2013 Ημέρ. Απόφασης : 23/8/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 12/201 Ημέρ. Απόφασης : 2/8/201 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Παπουτσά Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Παπουτσά Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 73/2013 Ημέρ. Απόφασης : 4/6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. MYTIΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. MYTIΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 198 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 113 Στην Ιθάκη, σήμερα, Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 19/12-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμός απόφασης 293 / 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ.

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ------------------------------------------- από το 9 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου. Αριθμός απόφασης 38/2012. Π ε ρ ί λ η ψ η Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΟΡ0Ρ-ΔΑ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 9/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΟΡ0Ρ-ΔΑ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 9/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 9/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 310 Από το πρακτικό 13 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 310 Από το πρακτικό 13 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6776/28-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 310 Από το πρακτικό 13 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τη έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-07-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 33/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 33/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 17/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ.Δ/νση Μόλος Αγ. Διονυσίου Τ.Κ 29100 Πληροφορίες : Π. Ρουμαντζάς Τηλέφωνο : 2695043828 FAX : 2695026344 Male limtamza@otenet.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002274766 2014-09-05

14REQ002274766 2014-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ.466/2014 14REQ002274766 2014-09-05 Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την : Προμήθεια απορριμματοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 334/2013

Αριθμός Απόφασης : 334/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 22-2013, τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου - Νέστορος Αριθμός Απόφασης : 334/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 05/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : -3487-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 05/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : -3487- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 05/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : -3487- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΝΑΥ ΑΓΟΣΩΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826088 2015-06-05

15PROC002826088 2015-06-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι: 02/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΟΙΚ 20297 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-03-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-03-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 151 ΘΕΜΑ: Kαθορισμός του τρόπου και όρων εκτέλεσης της

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002191848 2014-07-24 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»

14PROC002191848 2014-07-24 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠ: 18519/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 14PROC002191848 2014-07-24 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΧΟΡ0Ρ-ΞΑΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 207/2012 Ημέρ. Απόφασης : 19/10/2012

ΑΔΑ: Β45ΧΟΡ0Ρ-ΞΑΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 207/2012 Ημέρ. Απόφασης : 19/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΔΑ: Β45ΧΟΡ0Ρ-ΞΑΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 207/2012 Ημέρ. Απόφασης : 19/10/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-04-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 125 ΘΕΜΑ: Καθορισµός όρων διαγωνισµού και έγκριση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2

Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2 Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Στους Σοφάδες και στο Δημαρχιακό Κατάστημα, σήμερα 5 η

Στους Σοφάδες και στο Δημαρχιακό Κατάστημα, σήμερα 5 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σοφάδες 07-12-2011 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθ. Πρωτ. 24584 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 22/05-12-2011 συνεδρίασης της Ο.Ε. Σοφάδων. Αριθμός απόφασης 376/2011 Πε ρ ί λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002845038 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 16080/10-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ι.1) Επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα