Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ Συνολικός προϋπολογισµός: Κριτήριο επιλογής αναδόχου: ιάρκεια παροχής υπηρεσιών: ,47 µε ΦΠΑ, ,60 χωρίς Φ.Π.Α. η χαµηλότερη τιµή 6 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης ΑΘΗΝΑ 2012 Σελίδα 1 από 33

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 ΑΡΘΡΟ 3: ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 4 ΑΡΘΡΟ 4: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ... 5 ΑΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ... 6 ΑΡΘΡΟ 7: ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 7 ΑΡΘΡΟ 8: ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 9: ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 11: ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 12: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 13: ΓΛΩΣΣΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 14: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 15: ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελίδα 2 από 33

3 ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδος προκηρύσσει διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, ενδεικτικού προϋπολογισµού ,60 µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την επιλογή αναδόχου για την «Κατασκευή προσθήκης και εργασιών αναβάθµισης του υπάρχοντος κτιρίου του Κέντρου Τεκµηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας» στο πλαίσιο της ενταγµένης Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ- ΕΥΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ». Η προαναφερόµενη Πράξη έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ , ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ (1522/ ) και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό ηµόσιο. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδος. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί. Οργανισµός Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδος. ιεύθυνση: Αρδηττού 34β Τοποθεσία/Πόλη: Αθήνα Τηλέφωνο: Υπόψη Προϊσταµένου της ΕΠΣΝΕ Ταχυδροµικός Κώδικας: Χώρα: Ελλάδα Τηλεοµοιοτυπία(Φαξ): ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η κατασκευή προσθήκης περίπου 82,20 τµ. και εργασιών αναβάθµισης του υπάρχοντος κτιρίου του Κέντρου Τεκµηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας, στο πλαίσιο του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ», όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόµενη τεχνική έκθεση του αρχιτέκτονα - µηχανικού Τσουκαλά Θωµά επιβλέποντος των τεχνικών εργασιών του έργου, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του υπόψη διαγωνισµού και της παρούσας διακήρυξης (Παράρτηµα Γ), της εγκεκριµένης µουσειογραφικής και µουσειολογικής µελέτης (ΥΠ- ΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ1/Φ21-ΕΠΣΝΕ/29901/494/ απόφαση) και των λοιπών σχετικών µελετών του κτιρίου. 2. Οι εργασίες θα αρχίσουν µε την υπογραφή της σύµβασης και θα διαρκέσουν 6 µήνες. 3. εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 4. εν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για µέρος των ζητούµενων υπηρεσιών. 5. Η καταβολή του Οικονοµικού Ανταλλάγµατος θα γίνει κατά τα προβλεπόµενα στη Σύµβαση (Παράρτηµα Γ). Σελίδα 3 από 33

4 ΑΡΘΡΟ 3: ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό παρέχεται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία ειδικεύονται στην εκτέλεση εργασιών ανάλογων µε αυτές που αποτελούν το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστηµένα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ή στα κράτη µέλη που έχουν κυρώσει τη Συµφωνία περί ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. ικαιούµενοι συµµετοχής είναι επίσης τα νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε την νοµοθεσία κράτους - µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους - µέλους που έχει υπογράψει την Σ Σ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών. 2. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να (α) αναφέρεται η έγκριση του αρµοδίου οργάνου του µέλους της ένωσης -κοινοπραξίας για συµµετοχή της στο διαγωνισµό (β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας (γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των µελών µεταξύ τους (δ) να δηλώνεται ένα µέλος ως επικεφαλής της ένωσης ή Κοινοπραξίας. Ο επικεφαλής της ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να συµµετέχει µε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% και να καλύπτει την ειδική εµπειρία που ζητείται µε το άρθρο 7 1γ. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ή Κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της σύµβασης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσής της. Κάθε υποψήφιος µπορεί να συµµετέχει στο ιαγωνισµό είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος µίας και µόνο κοινοπραξίας ή ένωσης (απαγόρευση πολλαπλών σχηµάτων). 3. Με την υποβολή της προσφοράς τεκµαίρεται αµάχητα ότι ο ιαγωνιζόµενος έχει λάβει γνώση όλων των όρων της ιακήρυξης και των λοιπών Συµβατικών Τευχών, καθώς και των επί τόπου συνθηκών του έργου, έχοντας επισκεφθεί το χώρο, και ότι έχει λάβει υπόψη του όλα τα ανωτέρω δεδοµένα στην προσφορά του. Σελίδα 4 από 33

5 ΑΡΘΡΟ 4: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 1. Τα συµβατικά τεύχη, κατά σειρά ισχύος, είναι τα ακόλουθα: α. Η Σύµβαση, όπως θα υπογραφεί µε βάση το σχέδιο που παρατίθεται στο Παράρτηµα Β της παρούσας. β. Η παρούσα ιακήρυξη. γ. Η οικονοµική προσφορά του Αναδόχου. δ. Οι σχετικές µελέτες του έργου. 2. Η παρούσα διακήρυξη, µε τα παραρτήµατά της, διατίθενται από την ιστοσελίδα της ιαύγειας. ΑΡΘΡΟ 5: ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ 1. Η προσφορά πρέπει να ακολουθεί, επί ποινή αποκλεισµού, τα οριζόµενα στην παρούσα ιακήρυξη αναφορικά µε τον τρόπο υποβολής και τα περιεχόµενα του φακέλου. 2. Η προθεσµία υποβολής προσφορών λήγει στις 2/3/2012 και ώρα 12:00 π.µ. Γίνονται δεκτές οι προσφορές που είτε κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση του άρθρου 1 της παρούσας, είτε αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή µέσω συστηµένου ταχυδρο- µείου ή cοurier (σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες) εντός της ανωτέρω προθεσµίας και πρωτοκολλούνται άµεσα. Εφιστάται η προσοχή στους διαγωνιζόµενους να µεριµνήσουν οι ίδιοι για την έγκαιρη παραλαβή των προσφορών τους από την Αναθέτουσα Αρχή, δεδοµένου ότι αυτές πρέπει να έχουν περιέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την ανωτέρω ηµέρα και ώρα και όχι απλώς να έχουν ταχυδροµηθεί µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. Μετά τη λήξη της προθεσµίας ουδεµία προσφορά γίνεται δεκτή. 3. Ο φάκελος της προσφοράς υποβάλλεται µε έγγραφη αίτηση του διαγωνιζοµένου υπογραφόµενη από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτού, η οποία είναι εκτός του φακέλου και πρωτοκολλείται. Η αίτηση πρέπει να φέρει απαραίτητα (α) ηµεροµηνία, (β) υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή - σε περίπτωση νοµικού προσώπου του ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του, όπως αυτός προκύπτει από τα συµπροσκοµιζόµενα απαραιτήτως νοµιµοποιητικά έγγραφα και (γ) το ονο- µατεπώνυµο αυτού δακτυλογραφηµένο ή άλλως ευκρινώς τυπωµένο. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας η αίτηση υπογράφεται είτε από όλους τους συµµετέχοντες σε αυτήν, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο που διορίζεται µε ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 4. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένος και να φέρει υποχρεωτικά την ακόλουθη ετικέτα: Σελίδα 5 από 33

6 ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Επωνυµία ιαγωνιζόµενου (πλήρης επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) Επωνυµία και πλήρη στοιχεία νοµίµου εκπροσώπου ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ» Ηµεροµηνία διαγωνισµού : 2/3/2012 και ώρα 12:00 π.µ. Προς: Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδος Αρδηττού 34β, Αθήνα Υπόψη Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ιαγωνισµού 4. Οι διαγωνιζόµενοι δεσµεύονται από την προσφορά τους για διάστηµα δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Προσφορές µε µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται. Η κατακύρωση του ιαγωνισµού µπορεί να γίνει και µετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσµίας, δεσµεύει όµως τον Ανάδοχο µόνο εφόσον αυτός την αποδεχτεί. ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία σύµφωνα µε τα παρακάτω: - Υποφάκελος ικαιολογητικών, µε τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 7 της παρούσας. - Χωριστός σφραγισµένος υποφάκελος οικονοµικής προσφοράς, ο οποίος περιλαµβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 8 της παρούσας. Όλοι οι φάκελοι θα αναγράφουν υποχρεωτικά τον τίτλο του ιαγωνισµού, την επωνυµία και τη διεύθυνση του διαγωνιζόµενου. Σε περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών θα αναγράφονται τα στοιχεία (επωνυµία, διεύθυνση) όλων των µελών. 2. Ο υποφάκελος της οικονοµικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόµενου πρέπει να είναι καλά κλεισµένος. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου που είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη αποσφράγισης. 4. Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών ξεκινά µε αναλυτικό πίνακα περιεχοµένων, στον οποίο θα καταγράφονται όλα τα υποβαλλόµενα στοιχεία κατά σειρά και αντιστοιχία προς τις παραγράφους των αντιστοίχων άρθρων της παρούσας ιακήρυξης. 5. Οι σελίδες κάθε υποφακέλου είναι µονογραµµένες από τους διαγωνιζόµενους ή τον εκπρόσωπό τους. Σελίδα 6 από 33

7 6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά προσθήκη ή διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ιαγωνισµού (εφεξής και για λόγους συντοµίας: Επιτροπή Αξιολόγησης) η οποία είναι αρµόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 7. Μετά την κατάθεση της προσφοράς επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται από τα αρµόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής είτε κατά την ενώπιόν τους διαδικασία είτε µετά από έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής µετά την σχετική γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. Όριο στις παρεχόµενες διευκρινίσεις αποτελεί η µη ουσιώδης τροποποίηση των προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή ενεργεί µε γνώµονα την αρχή της ίσης µεταχείρισης όλων των υποψηφίων αναδόχων. 8. εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών ή προσφορών για µέρος των υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στην παρούσα προκήρυξη, ή προσφορές µε αίρεση ή προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης. Εάν υποβληθούν εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη. 9. Με την υποβολή της προσφοράς τεκµαίρεται αµάχητα ότι ο ιαγωνιζόµενος έχει λάβει γνώση ό- λων των όρων της ιακήρυξης και των λοιπών Συµβατικών Τευχών. ΑΡΘΡΟ 7: ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλουν, στον υποφάκελο δικαιολογητικών, τα εξής: α. Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: - δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήµατα: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1), β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), Σελίδα 7 από 33

8 γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48), δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α 305), - δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Αν ο υποψήφιος είναι νοµικό πρόσωπο, θα βεβαιώνεται στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση ότι τα αδικήµατα δεν διαπράχθηκαν από τους οµορρύθµους εταίρους σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.) και ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) εταιρειών, από τους διαχειριστές σε περίπτωση εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.). - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι - δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης - (για τα νοµικά πρόσωπα) δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης. iii. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, για το ειδικό επάγγελµα που απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 3 της παρούσας. iv. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου 7. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ηµεροµηνία συντάξεως της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, ώστε να καλύπτει, κατά ρητή απαίτηση της ιακήρυξης, και την ηµεροµηνία αυτή. β. Εφόσον οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό νοµιµοποίησης και εκπροσώπησης (πχ. καταστατικό, συγκρότηση διοικητικού οργάνου σε σώµα κλπ). γ. Επίσης, οι ιαγωνιζόµενοι, προκειµένου να αποδείξουν ότι διαθέτουν κατάλληλη οργάνωση, επαρκές προσωπικό και εµπειρία για την εκτέλεση της σύµβασης και ότι λαµβάνουν συγκεκριµένα µέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας, οφείλουν µε την προσφορά τους να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού: Σελίδα 8 από 33

9 - Περιγραφή της συγκρότησής τους, της στελέχωσής τους, της εµπειρίας που διαθέτουν στην ανάληψη ανάλογων έργων. - Αποδεικτικά στοιχεία εµπειρίας σε αντίστοιχα έργα. Ως αντίστοιχα έργα θεωρούνται οι εργασίες κατασκευής κτιρίων και αναβάθµισής τους. - ήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφεροµένων προϊόντων διάρκειας, τουλάχιστον δύο ετών από την ηµέρα ολοκληρωµένης εγκατάστασής τους στο έργο και οριστικής παραλαβής τους 2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 9 του παρόντος, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 2 της παρούσας διακήρυξης: α. Οι Έλληνες πολίτες: (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα που αναφέρονται στην Υπεύθυνη ήλωση της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου. 2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. β. Οι αλλοδαποί: (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα που αναφέρονται στην Υπεύθυνη ήλωση της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου. Σελίδα 9 από 33

10 (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του παρόντος, αντίστοιχα. (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξα- µήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως ε- κάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό ε- πιχείρησης. δ. Οι Συνεταιρισµοί: (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Σελίδα 10 από 33

11 πρόεδρος του ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα που αναφέρονται στην Υπεύθυνη ήλωση της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. ε. Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµ- µετέχει στην Ένωση. 3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 4. Η απαρίθµηση των δικαιολογητικών τα οποία ζητούνται, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, είναι περιοριστική. ΑΡΘΡΟ 8: ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο υποφάκελο. Η οικονοµική προσφορά υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζοµένου. 2. Στον υποφάκελο αυτό οι διαγωνιζόµενοι εσωκλείουν την οικονοµική τους προσφορά η οποία συµπληρώνεται στο τυποποιηµένο έντυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη (Παράρτηµα Α), το δε προσφερόµενο τίµηµα υπολογίζεται κατ αποκοπή, για κάθε ενότητα και για το σύνολο του έργου, και αναγράφεται υποχρεωτικά αριθµητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η ολόγραφη τιµή. Το προσφερόµενο τίµηµα είναι ανοιγµένο και περιλαµβάνει το κόστος των εργασιών, των µετακινήσεων, των ασφαλίστρων, το κέρδος του διαγωνιζόµενου, οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε φορολογική επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Αποτελεί δηλαδή τελική τιµή προ ΦΠΑ για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του α- ναδόχου. Το κατ αποκοπήν τίµηµα για το έργο είναι σταθερό µέχρις ολοκληρώσεως του έργου και δεν προβλέπεται καταβολή προσαυξήσεων λόγω αναθεώρησης ακόµη και αν εγκριθούν παρατάσεις του χρόνου εκτέλεσης του έργου από οποιαδήποτε αιτία. ιευκρινίζεται ότι ο προϋπολογισµός του έργου που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Γ είναι απολύτως ενδεικτικός, και µοναδική του χρήση αποτελεί η εκτίµηση της προόδου του έργου προκειµένου να προσδιοριστούν οι τµηµατικές πληρωµές. Σελίδα 11 από 33

12 3. Το προσφερόµενο τίµηµα αναγράφεται υποχρεωτικά σε Ευρώ µε συµπληρωµένο υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόµη και όταν είναι µηδενικό. 4. Προσφορά που έχει προσφερόµενο τίµηµα µεγαλύτερο του προϋπολογισµού, για οποιαδήποτε ενότητα του αντικειµένου του έργου, απορρίπτεται. 5. Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης δικαιούται να διορθώσει προφανή σφάλµατα που προκύπτουν από την τέλεση µαθηµατικών πράξεων. Σε περίπτωση σφάλµατος, η διόρθωση γίνεται µε βάση την ολόγραφη τιµή. Η Επιτροπή Αξιολόγησης απορρίπτει προσφορές που παραλείπουν την τιµή ή περιλαµβάνουν αντιφατικά στοιχεία για την τιµή που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίµησης ή καταλείπουν αµφιβολία ως προς την προσφερόµενη τιµή. εσµευτική για το διαγωνιζόµενο είναι η προσφορά µετά την τυχόν διόρθωση των σφαλµάτων της από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 6. Προσφορές που θα περιλαµβάνουν σχόλια, αιρέσεις, όρους ή µέθοδο αναπροσαρµογής τιµών θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του ιαγωνισµού και θα απορριφθούν. ΑΡΘΡΟ 9: ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 1. Η αποσφράγιση και κατάταξη των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια για τα ανωτέρω Επιτροπή Αξιολόγησης, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια. 2. ιαδικασία αξιολόγησης των προσφορών: α) Η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαµβάνει από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου τους φακέλους των προσφορών πού κατατέθηκαν εµπρόθεσµα, ενώ απορρίπτει και επιστρέφει χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσµες προσφορές προκειµένου να επιστραφούν. β) Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς καθώς και τον υποφάκελο των δικαιολογητικών κάθε διαγωνιζοµένου, µονογράφει όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο και συντάσσει πρακτικό στο οποίο αφενός καταχωρεί τα στοιχεία των διαγωνιζόµενων των οποίων οι φάκελοι αποσφραγίσθηκαν και όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που υπέβαλαν. γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων των τυπικών δικαιολογητικών και διαπιστώνει την συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τους απαράβατους όρους της διακήρυξης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αλλά και τα λοιπά αρµόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής δικαιούνται να ζητήσουν πληροφορίες από τους φορείς (πελάτες κλπ.) που δηλώνονται στις προσφορές των διαγωνιζοµένων προκειµένου να επαληθεύσουν τα δηλούµενα στοιχεία. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο αυτόν προκύπτει απόρριψη κάποιου από τους συµµετέχοντες, η Επιτροπή συντάσσει αιτιολογηµένο πρακτικό. δ) Προσφορές που απορρίπτονται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών επιστρέφονται στους διαγωνιζόµενους χωρίς να αποσφραγιστεί ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς. ε) Μετά το πέρας του ελέγχου των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποσφραγίζει τους υποφακέλους των οικονοµικών προσφορών και τις µονογράφει. Στη συνέχεια ελέγχει Σελίδα 12 από 33

13 τις οικονοµικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταγράφει τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές και τις τιµές των αποδεκτών προσφορών και συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης διαγωνιζοµένων, µε βάση χαµηλότερη προσφορά. στ) Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της, στο οποίο θα αναφέρεται και το όνοµα του υποψήφιου για κατακύρωση διαγωνιζόµενου, η Επιτροπή το κοινοποιεί µε φαξ στους διαγωνιζόµενους. 3. ιαδικασία κατακύρωσης: α) Η Επιτροπή Αξιολόγησης, µε έγγραφη ειδοποίηση, καλεί τον υποψήφιο που υπέβαλε την χαµηλότερη τιµή, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύµβασης, να υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση, τα έγγραφα, δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 7 της παρούσας. β) Η Επιτροπή ελέγχει τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά. Αν αυτά είναι πλήρη, εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης. γ) Αν ο διαγωνιζόµενος αυτός δεν έχει προσκοµίσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά ή αποδειχθεί ότι η δήλωσή του ήταν ψευδής ή ανακριβής, δεν ολοκληρώνεται η κατακύρωση και η διαδικασία επαναλαµβάνεται µε πρόσκληση του διαγωνιζόµενου που υπέβαλε την αµέσως επόµενη µε χαµηλότερη τιµή προσφορά κ.ο.κ. ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο ιαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έγκριση των αποτελεσµάτων του και την κατακύρωσή του από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή ανακοινώνει εγγράφως το αποτέλεσµα κατακύρωσης του διαγωνισµού στον διαγωνιζόµενο που υπέβαλε τη χαµηλότερη τιµή και τον καλεί να υπογράψει τη σύµβαση. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο υποχρεούται να προσέλθει εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύµβασης. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 12 της διακήρυξης, Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει έγκαιρα για την υπογραφή της παραπάνω σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος. 2. Με την ανακοίνωση αυτή η Σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του Συµφωνητικού που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 3. Το αποτέλεσµα του ιαγωνισµού µπορεί, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής: - να µαταιωθεί και να επαναληφθεί µε τροποποίηση ή µη των όρων και των προδιαγραφών, - να µαταιωθεί οριστικά εάν η Αναθέτουσα Αρχή δεν χρειάζεται πλέον τις υπηρεσίες ή όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την µαταίωση. 4. Επίσης, αν κανένας από τους διαγωνιζόµενους δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. Σελίδα 13 από 33

14 ΑΡΘΡΟ 11: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι του Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. 2. Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση υποκατάστασης του Αναδόχου θα πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογηµένη τόσο ως προς το αίτηµα του Αναδόχου όσο και ως προς την απόφαση έγκρισής της από την Αναθέτουσα Αρχή. Τέλος, τυχόν εκχώρηση ή υποκατάσταση θα γίνεται µόνο εγγράφως και θα συνεπάγεται αντίστοιχη τροποποίηση της σύµβασης. 3. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 12. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει, κατά την υ- πογραφή της σύµβασης, εγγυητική επιστολή Τράπεζας, αναγνωρισµένης γι αυτό το σκοπό. Το ποσό της εγγύησης ορίζεται σε 10% επί της προβλεπόµενης συνολικής αµοιβής του αναδόχου, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Με την εγγυητική επιστολή, η Τράπεζα θα δηλώνει, παραιτούµενη της ενστάσεως διζήσεως, ότι υποχρεούται µε απλή έγγραφη πρόσκληση του εργοδότη και εντός τριών ηµερών από την παραπάνω πρόσκληση να καταβάλει στον εργοδότη το ποσό της εγγύησης, χωρίς να δικαιούται να αµφισβητήσει δικαστικά ή άλλως τη συνδροµή των προϋποθέσεων για την κατάπτωση της εγγύησης. ΑΡΘΡΟ 13: ΓΛΩΣΣΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ- ΣΗΣ 1. Επίσηµη γλώσσα διενέργειας του ιαγωνισµού και της Σύµβασης που θα υπογραφεί είναι η Ελληνική. 2. Οι κοινοποιήσεις των αρµοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής προς τους διαγωνιζόµενους γίνονται µε τηλεοµοιοτυπία (φαξ) στον αριθµό που έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόµενος. ΑΡΘΡΟ 14: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Α. Ισχύουν οι διατάξεις: 1. Της παραγρ. 4 του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/τ.Α/1991) «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων», µε το οποίο διαφοροποιούνται ή συµπληρώνονται οι διατάξεις των Ν. 1418/1984, Σελίδα 14 από 33

15 716/1977, του Π 609/1985, που ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε τη µελέτη και την εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων. 2. Του εκτελεστικού του ανωτέρω άρθρου Π 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων», όπως τροποποιηµένο και συµπληρωµένο ισχύει σήµερα και ειδικότερα των άρθρων 11 και 12 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις παραγρ. 33α και 33β αντίστοιχα του άρθρου 19 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/τ.Α/ ) «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυµπιακής Υποδοµής και άλλες διατάξεις». 3. Του Ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τ.Α/ ). 4. Του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/τ.Α/ ). 5. Του Π 60/2007 και Π 118/ Την υπ αρ.35130/739 (ΦΕΚ 1291/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών για την αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. Β. Η αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ ΕΟΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 180/τ.Β/ ) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής /νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της Γενικής ιεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟ». ΑΡΘΡΟ 15: ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Όλο το κείµενο της υπ αριθµ. ΕΠΣΝΕ 401/ προκήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού θα αναρτηθεί στα γραφεία της ΕΠΣΝΕ στην Αθήνα, στα γραφεία του ήµου Καλαµπάκας Ν. Τρικάλων καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης diavgeia.gov.gr. Εγκρίθηκε µε την υπ. αρ. 400/ απόφαση του Προϊσταµένου της ΕΠΣΝΕ. Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη της Εφορείας Ελένη Παναγοπούλου Καραµπελα Αρχαιολόγος Σελίδα 15 από 33

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚ- ΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της Επιχείρησης ή Ένωσης / Κοινοπραξίας Επιχειρήσεων.. Εδρας. Οδός αριθµ. Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο FAX.. Εmail. ΠΡΟΣ: Την Επιτροπή διεξαγωγής ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕ- ΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ» Αφού έλαβα γνώση : 1. Της σχετικής διακήρυξης. 2. Των στοιχείων που αναφέρονται σ αυτή, και στα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη, των όρων που έ- χουν τεθεί από την ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου, υποβάλλω την προσφορά αυτή και δηλώνω ότι αποδέχοµαι όλα αυτά ανεπιφύλακτα και αναλαµβάνω την εκτέλεση του παραπάνω έργου, µε τα κατωτέρω ποσά. 3. Σε όλα τα αναγραφόµενα ποσά δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΜΕΧΡΙ ΕΥ- ΤΕΡΟΥ ΕΚΑ ΙΚΟΥ ΨΗΦΙΟΥ) ΣΥΝΟΛΟ ηλ.: Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του αρχικού συνολικού προϋπολογισµού..% (µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία) Ηµεροµηνία: Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος Σελίδα 16 από 33

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΘΕΟΠΕ- ΤΡΑΣ» Στη Αθήνα σήµερα.µεταξύ : ΑΦΕΝΟΣ της ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑ- ΟΣ, που εδρεύει στη Αθήνα, εκπροσωπείται νόµιµα από τ..., εφεξής καλούµενο «Αναθέτουσα Αρχή», ΑΦΕΤΕΡΟΥ του (της)... που εδρεύει στην... εφεξής καλού- µενος (-η) «Ανάδοχος» και εκπροσωπείται νόµιµα από τον (την)... και αφού έλαβαν υπόψη τους: (1) Την διακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά τεύχη δηµοπράτησης του διαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου µε το σύστηµα της χαµηλότερης τιµής, για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ» (2) Την οικονοµική προσφορά του Αναδόχου. (3) Τον φάκελο του διαγωνισµού του ανωτέρω έργου και την υπ' αριθµ.... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία γίνεται η οριστική κατακύρωση του αποτελέσµατος του ως άνω διαγωνισµού. Συµφώνησαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1: ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 1. Τα τεύχη που περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα είναι δεσµευτικά για τα µέρη και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της Σύµβασης, καθιστάµενα στο εξής συµβατικά τεύχη (στο εξής «Συµβατικά Τεύχη»). 2. Για όσα ζητήµατα δεν γίνεται αναφορά στην παρούσα Σύµβαση θα ισχύουν τα προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη µε την κάτωθι σειρά ισχύος: α. Η σύµβαση. β. Η διακήρυξη. γ. Οι σχετικές µελέτες του έργου δ. Η οικονοµική προσφορά του Αναδόχου. Σελίδα 17 από 33

18 ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΑΘΕΣΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ», κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στα Συµβατικά Τεύχη. ΑΡΘΡΟ 3: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο κατά τρόπο άρτιο και είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωσή του σύµφωνα µε τους όρους της συµβάσεως. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµπράττει µε την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υλοποίηση του έργου και για την επίλυση των προβληµάτων που δηµιουργούνται κατά την εκτέλεση του έργου. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά και οποιαδήποτε άλλα µέσα για την προσήκουσα εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύµβασης, όπως αυτή περιγράφεται στα συµβατικά τεύχη, ενδεικτικά δε µε τις δαπάνες των µισθών και ηµεροµισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασµούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα µετακίνησης, και γενικά κάθε είδους α- πρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόµιµες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής του Συµφωνητικού, µε µοναδική εξαίρεση το ΦΠΑ. 3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας. 4. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούµενο µέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να µην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζηµία. 5. Ο ανάδοχος, αµέσως µόλις υπογράψει την σύµβαση θα πρέπει να διαµορφώσει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις εργοταξίου. Τις εγκαταστάσεις αυτές θα διατηρήσει σε όλη τη διάρκεια των εργασιών, και όσες εξ αυτών είναι απαραίτητες κατά την άποψη της Αναθέτουσας Αρχής µέχρι και την παραλαβή του έργου. Οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής µπορούν να επισκέπτονται οποιονδήποτε χώρο του εργοταξίου, όπως αυτός ορίζεται µε την ευρεία του έννοια, σε οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας και χωρίς οποιοδήποτε περιορισµό. 6. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µεριµνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, µηχανήµατος, εργαλείου κλπ. που ανήκει σ' αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου. Μέχρι την παραλαβή του έργου, σε περίπτωση απώλειας, φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή µηχανήµατος κλπ. που ανήκει σ αυτόν ή σε τρίτον, έχει την υποχρέωση να αποζηµιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κλπ. χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζηµίωση. Σελίδα 18 από 33

19 7. Απαγορεύεται η παραµονή ή αποθήκευση στους χώρους του εργοταξίου µηχανηµάτων ή υλικών του αναδόχου ή των τυχόν υπεργολάβων του τα οποία δεν χρησιµοποιούνται στο συγκεκριµένο έργο. 8. Πριν από την παραλαβή ο ανάδοχος θα αποµακρύνει κάθε εγκατάσταση, µηχάνηµα, πλεονάζον υλικό, εργαλείο κλπ. από το χώρο του έργου έτσι ώστε µε την παραλαβή ο χώρος να παραδοθεί απόλυτα καθαρός. Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί αµέσως και αναντίρρητα κάθε εντολή της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά µε την έκταση και το είδος των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και την πιθανή αποµάκρυνση µέρους ή του συνόλου αυτών. 9. Στον όρο Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος νοούνται όλα τα µέτρα τα οποία οφείλει να λάβει ο ανάδοχος κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου για την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων στην περιοχή που αυτό εκτελείται, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Ο α- νάδοχος θα αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε απαίτηση για ζηµίες λόγω θορύβου ή άλλης ενόχλησης που προξενείται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και έναντι οποιωνδήποτε απαιτήσεων, διαδικασιών, ζηµιών, δαπανών, χρεώσεων που προέρχονται από αυτές ή σε σχέση µε αυτές. 10. Όλες οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση, ολοκλήρωση και συντήρηση του έργου θα διεξάγονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην παρενοχλούν αδικαιολόγητα και καταχρηστικά την ηρεµία του κοινού, την πρόσβαση και χρήση δηµοσίων ή ιδιωτικών οδών και πεζοδροµίων ή και ιδιοκτησιών. 11. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί τις εργασίες µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων, και να προβαίνει χωρίς καµιά αποζη- µίωση στη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας που αυτά προβλέπουν. 12. Ο ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο προσωπικό τα απαιτούµενα, κατά περίπτωση εργασίας, ατο- µικά και οµαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως είναι ενδεικτικά : κράνη, γυαλιά προστασίας, ζώνες ασφαλείας, ποδιές, γάντια,, κλπ. 13. Ο ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και σωστών µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και µόνο σε ειδικές περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρµόζονται οι διεθνείς κανονισµοί πρόληψης ατυχηµάτων. 14. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ανακοινώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ. που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 15. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να δηλώσει εγγύηση καλής λειτουργίας των προσφεροµένων προϊόντων διάρκειας, τουλάχιστον δύο ετών από την ηµέρα ολοκληρωµένης εγκατάστασής τους στο έργο και οριστικής παραλαβής τους 16. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον ανάδοχο. Σελίδα 19 από 33

20 ΑΡΘΡΟ 4: ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 1. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώσει όλες τις Συµβατικές του υποχρεώσεις από την ηµέρα υπογραφής της παρούσας έως τις #.#.#. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα σύµβαση δεσµεύει τον Ανάδοχο µέχρι την πλήρη οικονοµική εκκαθάριση και την ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής. 2. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται µέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από επαρκώς αιτιολογηµένο σχετικό αίτηµα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, τα παραδοτέα δεν παραλαµβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής, µέχρι την έκδοση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά µε την αιτηθείσα παράταση. 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή για την ηµεροµηνία που προτίθεται να ολοκληρώσει το αντικείµενο του έργου του τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 4. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των προβλεποµένων από τη σύµβαση µπορεί να µετατίθεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης ή καθυστέρησης της παράδοσης χωρίς υπευθυνότητα του Αναδόχου δεν επιβάλλονται κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 5: ΤΙΜΗΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1. Το τίµηµα που υποχρεούται να καταβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση του Έργου (Οικονοµικό Αντάλλαγµα) είναι σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα της παρούσας σύµβασης.... (ολογράφως:... Ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23% (ή όσο ισχύει κατά τον χρόνο κάθε πληρωµής). εν προβλέπεται τιµαριθµική ή άλλη αναπροσαρµογή του οικονοµικού ανταλλάγµατος. Το Οικονοµικό Αντάλλαγµα καταβάλλεται σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις του Αναδόχου όπως αυτές απορρέουν από τα Συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού και από τις συνθήκες του έργου. 2. Οι εργασίες του παρόντος διαγωνισµού θα παραδοθούν σε φάσεις και η πληρωµή θα γίνει τµηµατικά στα εξής στάδια : Α) Με την ολοκλήρωση των χωµατουργικών εργασιών και των σκυροδεµάτων. Β) Με την ολοκλήρωση της τοιχοποιίας και των επιχρισµάτων Γ) Με την ολοκλήρωση των µονώσεων - επικεραµώσεων ) Με την ολοκλήρωση επιστρώσεων επενδύσεων Ε) Με την ολοκλήρωση των ξύλινων και µεταλλικών κατασκευών ΣΤ) Με την ολοκλήρωση όλων των υπολοίπων εργασιών και την οριστική παράδοση και παραλαβή του έργου Σελίδα 20 από 33

21 Για τον προσδιορισµό του πληρωτέου κάθε φορά ποσού θα λαµβάνεται υπόψη η πρόοδος του έργου, επί τη βάσει της ανάλυσης του προϋπολογισµού του έργου που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Γ, µε αντιστοίχιση ως προς την έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου. Μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου, θα καταβληθεί η αποπληρωµή του αναδόχου. 3. Για την πληρωµή του Αναδόχου απαιτούνται υπογεγραµµένα πρωτόκολλα παραλαβής των παραδοτέων της σύµβασης που συντάσσονται από αρµόδια επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής, µετά από σχετική βεβαίωση και του επιβλέποντος των τεχνικών εργασιών του έργου της Αναθέτουσας Αρχής. Τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή του Αναδόχου είναι τα εξής: α. Τιµολόγιο του Αναδόχου ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών. β. Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το παραστατικό είναι τιµολόγιο και δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ. γ. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ κατά την ηµέρα πληρωµής δ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 4. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των παραστατικών. Για την παρακράτηση δίδεται σχετική βεβαίωση. 5. εν προβλέπεται προκαταβολή. ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1. Η παραλαβή των παραδοτέων του έργου θα γίνεται από ειδικά προς τούτο διορισµένη Επιτροπή Παραλαβής πριν από κάθε πληρωµή. 2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώσει παρεκκλίσεις από τις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζονται από τους όρους της Σύµβασης και τους λόγους της µη ολοκλήρωσης της παραλαβής, ολικής ή µερικής, και εισηγείται τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο. 3. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παραλαβής, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 7: ΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 1. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης της παραλαβής όλων ή µέρους των συµβατικών παραδοτέων, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µπορεί να εγκρίνονται µέτρα συµµόρφωσης του αναδόχου προς τους συµβατικούς όρους, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται µε την απόφαση αυτή. Η προθεσµία αυτή δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του ¼ του συνολικού συµβατικού χρόνου. 3. Σε περίπτωση που η συµµόρφωση γίνεται µετά τη λήξη του ταχθέντος χρόνου ο Ανάδοχος θεωρείται εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. Σελίδα 21 από 33

22 ΑΡΘΡΟ 8: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ουδείς µπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση υποκατάστασης του Αναδόχου θα πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογηµένη τόσο ως προς το αίτηµα του Αναδόχου όσο και ως προς την απόφαση έγκρισής της από την Αναθέτουσα Αρχή. Τέλος, τυχόν εκχώρηση ή υποκατάσταση θα γίνεται µόνο εγγράφως και θα συνεπάγεται αντίστοιχη τροποποίηση της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 9: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν θα θεωρηθεί ότι παραβιάζει κάποια υποχρέωση που απορρέει από τη Σύµβαση, στο βαθµό που το µέρος αυτό µπορεί να αποδείξει ότι η µη εκπλήρωση της υποχρέωσης οφείλεται σε ανωτέρα βία. Το µέρος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 10: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ Όλες οι επιδόσεις, τα δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα καθώς και οι ειδοποιήσεις που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Σύµβασης, θα επιδίδονται ή θα υποβάλλονται εγγράφως στον νόµι- µο εκπρόσωπο του άλλου µέρους. Ο Ανάδοχος ορίζει αντίκλητο τον... µε διεύθυνση... Η επίδοση / γνωστοποίηση / κοινοποίηση προς αυτόν οποιωνδήποτε εγγράφων θα θεωρείται ως νόµιµη επίδοση / γνωστοποίηση / κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 11: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος διαπίστωσε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζό- µενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. 2. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον. ΑΡΘΡΟ 12: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Σε περίπτωση καθυστέρησης πέρα από την οριζόµενη στο άρθρο 4 προθεσµία, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα το ποσόν που προβλέπεται από το άρθρο 36 του Π.. 609/1985, όπως ισχύει τροποποιηµένο από το νέο Ν. 3263/2004 (άρθρο 5 και ιδιαίτερα παρ.2), ήτοι: - για κάθε µέρα υπερβάσεως της συνολικής προθεσµίας υποχρεούται να καταβάλει το 15% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το 20% της προβλεπόµενης από τη σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας. Σελίδα 22 από 33

23 - για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµη 15% της αρχικής συνολικής προθεσµίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε 20% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. - ως µέση ηµερήσια αξία του έργου νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηµατικού ποσού της σύµβασης, µαζί µε το ποσό των τυχόν συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α., προς τη συνολική προθεσµία του έργου. - Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικό ποσοστό 6% του συνολικού ποσού της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. Το ποσό της ποινικής ρήτρας παρακρατεί η Αναθέτουσα Αρχή από το ποσό του ανταλλάγµατος που δικαιούται ο ανάδοχος. Οι ποινικές ρήτρες θα επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύ- στερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και θα εισπράττονται µε παρακράτηση από την πληρωµή του αναδόχου. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Περαιτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση. Σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να παραλάβει µέρος ή το σύνολο των παραδοτέων εργασιών, καταβάλλοντας το αναλογούν µέρος του συµβατικού τιµήµατος. ΑΡΘΡΟ 13: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η παρούσα Σύµβαση, τα παραρτήµατα και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη όπως αναφέρονται στο Άρθρο 1 είναι η µόνη συµφωνία µεταξύ των µερών. Για τα θέµατα που ρητώς δεν ρυθµίζονται στην παρούσα, ισχύον τα αναφερόµενα στα Συµβατικά Τεύχη που επισυνάπτονται στην παρούσα. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύµβασης, δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύµβασης. Η εκ µέρους η Αναθέτουσας Αρχής, µη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώµατά της, δεν µπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωµα αυτό, ούτε αποκλείει άσκηση του στο µέλλον. Οι επικεφαλίδες των άρθρων της παρούσας τίθενται αποκλειστικά και µόνο για σκοπούς διευκόλυνσης και δεν διαδραµατίζουν ρόλο στην ερµηνεία του κειµένου. ΑΡΘΡΟ 14: ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΑΦΩΝΙΩΝ - ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 1. Αρµόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς είναι τα αρµόδια δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. 2. Οι σχέσεις των µερών διέπονται από τις διατάξεις των συµβατικών τευχών και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, τα συµβαλλόµενα µέρη, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος µε υπέγραψαν αυτή τη συµφωνία σε δύο (2) αντίτυπα, η οποία τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της. Σελίδα 23 από 33

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π. ATTIKH ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2010 ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.Δ. 118/2007 (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) Αρ. Πρωτ. Θ/599/06.12.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2010 ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.Δ. 118/2007 (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) Αρ. Πρωτ. Θ/599/06.12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. 09/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. 09/2014 ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2667/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2667/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ.Β ΦΑΣΗ" ΕΣΠΑ Ε. Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 IEPA KOINOTHΣ AΓIOY OPOYΣ (Ι.Κ.Α.Ο.) «ΑΘΩ» ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1210/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1210/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-203 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 12:14:18 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 66ΣΦ465ΦΘ3-74Μ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ Ο- ΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 4024/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 4024/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. 08/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. 08/2014 ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Γρηγορίου Ρακιτζή 10-12, Τ.Κ. 62121, Σέρρες.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Γρηγορίου Ρακιτζή 10-12, Τ.Κ. 62121, Σέρρες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & Σέρρες, 28 Μαΐου 2014 Αριθ. Πρωτ. 1514 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία: 29/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία: 29/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 16:23:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΖΕ5Γ-6ΨΗ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Θ ΕΠΚΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2014 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002497898 2014-12-22

14PROC002497898 2014-12-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 03.01.15/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 03.01.15/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο ΓΚΡΕΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο ΓΚΡΕΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ Γενική Γραμματεία Πολιτισμού Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671014 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γ ΚΠΣ Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 94/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝΘΕΣΗ» - Προμήθεια Εξοπλισμού

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 94/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝΘΕΣΗ» - Προμήθεια Εξοπλισμού ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 94/2014 «ΣΥΝΘΕΣΗ» - Προμήθεια Εξοπλισμού Κριτήριο Ανάθεσης : πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 13 Oκτωβρίου 2014 Καταληκτική Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Ο ΓΚΡΕΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Ο ΓΚΡΕΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ Γενική Γραμματεία Πολιτισμού Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 27 /07/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2986 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα