Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Μεραλνινγίαο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Μεραλνινγίαο"

Transcript

1 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Μεραλνινγίαο «ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΟ ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟΒΔΛΣΙΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ Φ/Β ΤΣΗΜΑΣΟ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΛΑΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ: 2833 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ ΚΑΒΑΛΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2011

2 Κεφάλαιο 1 Φωτοβολταϊκή μετατροπή 11 Ειςαγωγι 1 12 Ημιαγωγοί 1 13 Φωτοβολταϊκό φαινόμενο 5 Κεφάλαιο 2 φωτοβολταϊκά πλαίςια 21 Ειςαγωγι 8 22 Φωτοβολταϊκό πλαίςιο 9 23 Απόδοςθ φωτοβολταϊκοφ πλαιςίου Επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ και τισ ρφπανςθσ Η ιςχφσ αιχμισ του φωτοβολταϊκοφ πλαιςίου Φωτοβολταϊκι ςυςτοιχία Απϊλειεσ Λφςεισ δυςλειτουργίασ Δίοδοι παράκαμψθσ Σεχνολογίεσ φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων Πολυκρυςταλλικοί Πολυκρυςταλλικοί Φ/Β ςτοιχειά άμορφου πυριτίου 22 Κεφάλαιο 3 Αποθήκευςη ηλεκτρικήσ ενζργειασ 31 Η ανάγκθ για αποκικευςθ ενζργειασ Ηλεκτρικοί ςυςςωρευτζσ Δομι και αρχζσ λειτουργίασ ςυςςωρευτϊν 26

3 34 Κατθγορίεσ ςυςςωρευτϊν Σφποι ςυςςωρευτϊν Η χθμικι διαδικαςία ςυςςϊρευςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε πλάκεσ μολφβδου Διαδικαςία φόρτιςθσ υςςωρευτισ νικελίου- καδμίου υςςωρευτισ νικελίου ςίδθρου υςςωρευτισ νικελίου - ψευδαργφρου υςςωρευτισ rredox Ηλεκτρικά χαρακτθριςτικά ςυςςωρευτεί Χρόνοσ ηωισ ςυςςωρευτεί Ρεφμα φόρτιςθσ ςυςςωρευτεί Ρεφμα εκφόρτωςθσ ςυςςωρευτι Αυτοεκφόρτιςθ ςυςςωρευτι υντελεςτισ γιρανςθσ ςυςςωρευτεί Βακμόσ απόδοςθσ υμπζραςμα Οι ςυςςωρευτζσ ςτα αυτόνομα f/b ςυςτιματα 35 Κεφάλαιιο 4 Αυτόνομο φ/β ςφςτημα 41 Ειςαγωγι Μετατροπζασ ςυνεχοφσ τάςθσ (dc/dc converter) Ανιχνευτζσ ςθμείου ιςχφοσ Ζμμεςοι ανιχνευτζσ MPP Άμεςοι ανιχνευτζσ MPP Αντιςτροφζασ dc/ac 43

4 441 Γενικά Σφποι αντιςτροφζων 45 Κεφάλαιο 5 Σχεδιαςμόσ αυτόνομου φ/β ςυςτήματοσ 51 Ειςαγωγι Οι θλεκτρικζσ καταναλϊςεισ Η χρονικι περίοδοσ Η φωτοβολταϊκι γεννιτρια Η κλίςθ ςυλλεκτϊν Η απαιτοφμενθ ιςχφ αιχμισ Η τάςθ του ςυςτιματοσ Η επιλογή το πλικοσ και θ οργάνωςθ τον φ/β πλαιςίων Οι ςυςςωρευτζσ Επιλογι ρυκμιςτι φόρτιςθσ Επιλογι Inverter Τπολογιςμόσ τισ ζκταςθσ των φ/β πανζλων Επιλογι βοθκθτικισ θλεκτρικισ παραγωγισ Μορφι φ/β εγκατάςταςθσ 69 Επίλογοσ 70 Βιβλιογραφία 73

5 1 11 Εισαγωγή!! " ( ) #! V ma cm 2 12 Ημιαγωγοί $!! 14! 4 % ( ) &! (' 31) 1

6 31: 1 [28] ( ' (E=hf)!! %!!! " ' % & )! )! $ )! )! )! 32: 2 [28] ) -! 2

7 ! * )! )! & + ) )!! % $! % # %! ) % ( ) -n *! % -p -n -p - ( -n ( ) -p! # n dn * dx * : dn Je q De dx (: q Cb De n # -p ( ) -n ( n -p ) : 3

8 dp J h q Dh dx (: q Cb Dh! p! # ( ) % %! ) ) & ) % % p-n: (: I Ioe I V Io qv KT 1 ' ) ( hc E h f ) * g ( % )! )! * ev 11 ev) )! & ) p ) ( ) p )!! # n * p # ) p # 4

9 ) -! n 33: 3! " # [15] 13 Φωτοβολταϊκό φαινόμενο ) () ' 34: 4 $ % [40] / )! n 5

10 ! p & n p %!! # n ( ) p 35: 5&!!!! ' [15] /!! ) ) %! " % p-n / % %!! % : (: I L qv KT I Ioe 1 I L ( ) %: L I P d P = = 6

11 % )! ) ( p-n) I L & 36: 6 ( p-n ( ) [11] 7

12 2 Συστοιχίες κυττάρων 21 Εισαγωγή / % ( 05V 04W )!!! '!! ( )! 4!! (Module)!! DC # (Panel) % ( ) (Array) Panels ) % % 8

13 312: 7 & % (cell) / (module) / (array) [41] 22 Φωτοβολταϊκό πλαίσιο ( 4 : 313: 8! [3] # : 9

14 314: 9![3] #! ) 315: 10 & % 72! 23 Απόδοση φωτοβολταϊκού πλαίσιου ) ( )!!!! * 10

15 ( ) ) (0 ) (S) * 5 : P ( W ) E( kwh) H W m S m kwh m S m ( / ) ( ) ( / ) ( ) : / %! (n) " ( ) )! & : / %! ' ( 098) % 316: 11 -!- %! /!0 078 () 088 () 098 '! () [19] 24 Η επίδραση της θερμοκρασίας και της ρύπανσης (! ) ( 11

16 ( 20 C) % &!! C % 30 C 1 )! ) 5 ( )! : ' ( %! 0005 $ 317: 317: 12 %! - +!' - 20 C + -!' - [10] &!!! / 15

17 ! % '! )!! 90 ( )! 45 ( ( ) )! / &! : S 25 Η ισχύς αιχμής του φωτοβολταϊκού πλαισίου '! ( "! ) (0 ) 1 1kW/m 2 / ) ) ( W ) 5 p! # : 2 2 Pa ( kwp ) 1( kw / m ) S( m ) 16

18 & ) P a : P 2 a ( kwp ) kwh / dkwh / m d 2 1 kw / m 26 Φωτοβολταϊκή συστοιχία! % % % % &! ) ) ' 318: 13 [3] ' 319: 14 [3] 17

19 27 Απώλειες $! ) # 6 % ) ) " # " *! *! ( 320) 320: 15 1!!!!![15] & ( ) 3!! "!! % /!! (mismatch 18

20 loss) /! % hot-spot hot-spot 5 ( 321) )! ) )! )! " ) & ) ( % ) 321: 16 2!' /! [19] 28 Λύσεις δυσλειτουργίας * " ( % hot-spot)!! : ) " 19

21 281 Παράλληλη ή σε σείρα σύνδεση φ/β κυττάρων & % % ) * #!!!! #!! ( ) 282 Δίοδοι παράκαμψης hot-spot ( ")! " 4! (! %! # " $! 15 (/ ) $ ) " ( 322) () () 322: 17 () () [19] 20

22 29 Τεχνολογίες φωτοβολταϊκών πλαισίων 1! 323! (Si) )! 90%! ) : 323: 18 3! %! [8] 291 Μονοκρυσταλλικά 03 / 15-18% 247% ) " " 21

23 324: 19 $ Si [33] 292 Πολυκρυσταλλικά! 03 /! ' $ ( ' 20%! 13 15% 325: 20 4 [33] 293 Φ/Β στοιχεία άμορφου πυριτίου #!! ( ) % &! 22

24 $! % $ 6 8%! 14% a-si ) " * % () ) * ) 00001! : 21! [33] 23

25 3 31 Η ανάγκη για αποθήκευση ενέργειας!! " # $ # %! % & % ' % % % 24

26 %!!! % % %!!! (%!! (! % )! %!! %! # % % % (% % 32 Ηλεκτρικοί συσσωρευτές ' % ' % *!! + : ) : % & ) - :!! # % + - % ( % ) ( (% ) %! " % 25

27 ! 33 Δομή και αρχές λειτουργίας συσσωρευτών '!!! ' % %!! - ) (cell) %: 41: 22 ' ) ( % % * % %!! ) # / (Active material): "! % ) ' ' : +! 26

28 ) ( % (H 2 SO 4 ) gel! (Ni) (0+') (! (Grid): ( % / (Sb) (Ca)! (Plates): + % 1 %! %!! ) "!! %!! % - (Separator): +!!! % (!!!! " (Terminal poles): + % 34 Κατηγορίες συσσωρευτών + % % : 1 ( (SLI Diesel): (Starting) (Lighting) (Ignition)! %!!! % %

29 2 ( : ) ( (6-8h) % (80-90% DOD) % % % ( : % 0 % % ' ( : SLI ( % % (% ) 5 2 % : % % (5-15 ) 6 2 % : # % (!! ) % % 35 Τύποι συσσωρευτών 351 Η χημική διαδικασία συσσώρευσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε πλάκες μολύβδου +! % : PbO Pb 2 H SO 2 PbSO 2 H O ' %! % 28

30 ! H 2 SO 4! Pb PbSO 4 0 (Pb)! %! PbO 2! 3511 Διαδικασία φόρτισης '! (( 23 21()) 1 $ ) % % ( % )! '! ) * %! $ % %! # %! 1'! - ( 42: 23 - Pb/H 2 SO 4 () A (H 2 SO 4 ) + Pb PbSO4 ()- ()- [11] 29

31 % (( 23 42()) %! % % PbSO 4 + % %! 352 Συσσωρευτής Νικελίου-Καδμίου ' : Cd 2NiO OH 2H O Cd OH 2Ni OH (!! %! % % % % & ) 1 (! % 353 Συσσωρευτής Νικελίου-Σιδήρου ' : 2NiOOH Fe 2H O 2Ni OH Fe OH #! (!!! ) % 30

32 354 Συσσωρευτής Νικελίου-Ψευδαργύρου ' ) % "! % ) 355 Συσσωρευτής REDOX " CrCl 2 % FeCl 3 % %! ( % %! ( ) %!! 36 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά συσσωρευτή + ('#-) C ' '#- Volt ' C % % ( % %) * % % #! Ah % I %!! " % (Depth Of Discharge DOD) 31

33 % % % (State Of Charge SOC) * (Cycle) -! ) % % 37 Χρόνος ζωής συσσωρευτή + ) (overcharging) (overdischarging) + % ' % % (! ) +! % '! % +! % - 80% * % %!! 38 Ρεύμα φόρτισης συσσωρευτή $ ) % + % C x C x %! / 1 C C=100Ah! x=20h 5h x 5!

34 39 Ρεύμα εκφόρτισης συσσωρευτή '! % $ % %: ( 43: 24 ' C N Ah 10 10! [10] 310 Αυτοεκφόρτιση συσσωρευτή ' % SOC +! % + % 2-5% 1 % " % %! 311 Συντελεστής γήρανσης συσσωρευτή '! %! % ' () 33

35 % ' )!! % #! 80% (! 4 = Βαθμός απόδοσης $ 10-20% %! % # + W V I t % % " 80-85% W E W # % % q : Q q Q " % q 90% 313 Συμπεράσματα 5 ) C N C : C CN $ % 0 % % % - : 34

36 E CV C V +! % % - 85% # # C % # : N E E a 0 : C N E E V av & 6 % : 24 P C av 314 Οι συσσωρευτές στα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα 1! % ' ) : % #! ) ' % 1-2 % % % 1! % ' )! %!!! % % %! 35

37 $! % % 80% % 125% % (!! : ) (!) % ( )! 0! % % & 36

38 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟ ΤΣΗΜΑ 41 ΔΙΑΓΩΓΗ Οη απηφλνκεο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο απνηεινχλ ίζσο ηηο πιεξέζηεξεο εθαξκνγέο ηεο θσηνβνιηατθήο ηερλνινγίαο Δίλαη εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ απηνδχλακα γηα ηελ ηξνθνδφηεζε θαζνξηζκέλσλ θαηαλαιψζεσλ ρσξίο λα ζπλδένληαη κε κεγάια θεληξηθά ειεθηξηθά δίθηπα δηαλνκήο απφ ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα αληινχλ ζπκπιεξσκαηηθή ελέξγεηα ή λα ζηέιλνπλ ηελ πεξίζζεηα ηεο παξαγφκελεο Απνηεινχλ ηελ ηδαληθφηεξε ιχζε γηα πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ην θεληξηθφ δίθηπν θαη ζηηο νπνίεο ε δηαζχλδεζή ηνπο κε απηφ ζα απαηηνχζε ηεξάζηηα νηθνλνκηθά θεθάιαηα Δηδηθφηεξα γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ν νπνίνο έρεη πνιπάξηζκα κηθξά λεζηά θαη κηθξνχο νηθηζκνχο ηα απηφλνκα θ/β ζπζηήκαηα έρνπλ βξεη πνιιέο εθαξκνγέο ελψ ππάξρνπλ αθφκα πνιιέο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη έλα απινπνηεκέλν δηάγξακκα ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο Απνηειείηαη θαηαξρήλ απφ ηε θ/β γελλήηξηα ε νπνία είλαη θαη ην βαζηθφηεξν ζπζηαηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο αθνχ εθεί γίλεηαη ε κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή Έπεηηα πεξηιακβάλεη ζπζζσξεπηέο γηα ηελ απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε πεξηφδνπο πνπ ε παξαγφκελε ελέξγεηα εκθαλίδεη πεξίζζεηα θαη γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηεο φηαλ ε παξαγσγή είλαη αλεπαξθήο πσο είλαη θαηαλνεηφ ε ρσξεηηθφηεηα ησλ κπαηαξηψλ είλαη δεδνκέλε θαη ππάξρεη ην ελδερφκελε λα κελ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ θνξηίνπ ζε παξαηεηακέλεο πεξηφδνπο ζπλλεθηάο ή θάπνηαο βιάβεο ηνπ 37

39 ζπζηήκαηνο Απφ ηελ άιιε ε επηινγή ζπζζσξεπηψλ πνιχ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο θξίλεηαη νηθνλνκηθά αζχκθνξε Ζ ηδαληθφηεξε ιχζε είλαη κηα βνεζεηηθή γελλήηξηα (ζπλήζσο ληεδεινγελλήηξηα) ε νπνία ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία φηαλ είλαη αλαγθαίν πρλά ηα ζπζηήκαηα απηά θαινχληαη πβξηδηθά θ/β ζπζηήκαηα θαη κπνξεί λα πεξηέρνπλ θαη άιιεο ελαιιαθηηθέο βνεζεηηθέο πεγέο ελέξγεηαο (πρ αλεκνγελλήηξηα) Σα πβξηδηθά κπνξνχλ επίζεο λα απνηειέζνπλ κηα ινγηθή πξνζέγγηζε ζε θαηαζηάζεηο φπνπ νη πεξηζηαζηαθέο αηρκέο δήηεζεο είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξεο απφ ηε δήηεζε θνξηίνπ βάζεο Σέινο αλαπφζπαζηα ζπζηαηηθά ελφο απηφλνκνπ ζπζηήκαηνο είλαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ ηα θ/β ζηνηρεία ζε κνξθή θαηάιιειε γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ θνξηίσλ νη νπνίεο πεξηέρνπλ έλαλ DC/DC κεηαηξνπέα ζε ζπλδπαζκφ κε έλαλ αληρλεπηή κέγηζηεο ηζρχνο(μρρσ) θαη έλαλ DC/AC αληηζηξνθέα 42 ΜΔΣΑΣΡΟΠΔΑ ΤΝΔΥΟΤ ΣΑΗ (DC/DC CONVERTER) ε έλα θ/β ζχζηεκα ε παξαγφκελε ηάζε απφ ηα θ/β ζηνηρεία δελ έρεη ζηαζεξή ηηκή αιιά κεηαβάιιεηαη γχξσ απφ κηα κέζε ηηκή Γηα λα ζηαζεξνπνηεζεί ε ηάζε εμφδνπ ηεο θ/β γελλήηξηαο θαη λα θαηαζηεί θαηάιιειε γηα ηελ είζνδφ ηεο ζηνλ αληηζηξνθέα ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαηξνπείο ζπλερνχο ξεχκαηνο Οη κεηαηξνπείο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην αλ ε ηάζε εμφδνπ πνπ βγάδνπλ είλαη κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε απφ ηελ ηάζε εηζφδνπ θαη αθφκα αλάινγα κε ηελ πεξηνρή 38

40 25 ρήκα 41 Απινπνηεκέλν δηάγξακκα απηφλνκνπ θ/β ζπζηήκαηνο Δάλ ρξεζηκνπνηεζεί κηα βνεζεηηθή πεγή ελέξγεηαο φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα κε ηελ δηαθεθνκκέλε γξακκή ηφηε ην ζχζηεκα θαιείηαη πβξηδηθφ θ/β ζχζηεκα 43 ΑΝΙΥΝΔΤΣΔ ΗΜΔΙΟΤ ΜΔΓΙΣΗ ΙΥΤΟ MAXIMUM POWER POINT TRACKERS (MPPT) Ζ ηερλνινγία ηεο αλίρλεπζεο ηεο κέγηζηεο ηζρχνο άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζρεηηθά πξφζθαηα ζηηο εθαξκνγέο ησλ θσηνβνιηατθψλ θαη απνηειεί πιένλ ραξαθηεξηζηηθφ θάζε θαινχ αληηζηξνθέα γηα ζχλδεζε κε ην δίθηπν ή θνξηηζηή ζπζζσξεπηψλ ήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη πνιπάξηζκεο ηερληθέο θαη αιγφξηζκνη γηα ηελ εχξεζε ηνπ ζεκείνπ κέγηζηεο ηζρχνο ιεο απηέο νη ηερληθέο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο 431 Έκκεζνη αληρλεπηέο ΜΡΡ Απηνί νη αληρλεπηέο πξνζεγγίδνπλ ην ζεκείν κέγηζηεο ιεηηνπξγίαο κε βάζε απιέο ππνζέζεηο θαη έκκεζεο κεηξήζεηο χκθσλα κε κία κέζνδν ε ηάζε ιεηηνπξγίαο ξπζκίδεηαη αλάινγα κε ηελ επνρή ηνπ ρξφλνπ Μεγαιχηεξεο ηηκέο ηάζεο ζην ζεκείν κέγηζηεο ιεηηνπξγίαο αλακέλνληαη ηνλ ρεηκψλα 39

41 φπνπ νη ζεξκνθξαζίεο είλαη ρακειέο ελψ ην θαινθαίξη νη ηηκέο ηεο ηάζεο είλαη ζαθψο κηθξφηεξεο Μηα άιιε κέζνδνο ξπζκίδεη ηελ ηάζε αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία πνπ αλαπηχζζεη ην πιαίζην Σέινο κηα ηξίηε θάλεη ρξήζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ζηα πεξηζζφηεξα θσηνβνιηατθά ζηνηρεία ν ιφγνο ηάζεο ζηε κέγηζηε ηζρχ πξνο ηελ ηάζε αλνηρηνθχθισζεο είλαη ζηαζεξφο δειαδή: (45) Έλα θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν ην νπνίν παξακέλεη αλνηρηνθπθισκέλν ηνπνζεηείηαη δίπια απφ ηηο θσηνβνιηατθέο ζπζηνηρίεο γηα λα κεηξάηαη ζπλερψο ε ηάζε αλνηρηνθχθισζεο απηνχ Ζ ηάζε ηφηε ησλ παξαγσγηθψλ θ/β ζηνηρείσλ ξπζκίδεηαη θάζε ζηηγκή ζην ζεκείν K*V oc πνπ εμαζθαιίδεη ηε κέγηζηε ηζρχ 432 Άκεζνη αληρλεπηέο ΜΡΡ Ζ ιεηηνπξγία ηνπο βαζίδεηαη ζηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ ηηκψλ ηεο ηάζεο θαη έληαζεο εμφδνπ ησλ θσηνβνιηατθψλ γελλεηξηψλ πξνθαιψληαο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κηα δηαηαξαρή ηεο ηάζεο εμφδνπ απηήο Αλ δηαπηζησζεί φηη κε ηελ αλχςσζε ηεο ηάζεο απμάλεηαη ε ηζρχο πνπ παξέρεη ε γελλήηξηα ηφηε απμάλνπλ ηελ ηάζε πξνο ηα πάλσ ψζπνπ λα έξζεη κηα ηζνξξνπία Απηφ είλαη θαη ην ζεκείν κέγηζηεο ιεηηνπξγίαο πσο πξναλαθέξζεθε ζηελ εμέηαζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ ε έληαζε πνπ παξάγεηαη απφ έλα θ/β ζηνηρείν δελ είλαη ζηαζεξή αιιά κεηαβάιιεηαη αληίζηξνθα απ φηη κεηαβάιιεηαη ε ηάζε Γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν δεχγνο ηάζεο έληαζεο ην ζηνηρείν δίλεη ηε κέγηζηε ηζρχ ηνπ Χζηφζν επεηδή θάζε ζηηγκή ε ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ πξνζπίπηεη ζην 40

42 ζηνηρείν δελ είλαη ζηαζεξή νκνίσο ζηαζεξή δελ είλαη θαη ε ηάζε εμφδνπ ηνπ Δίλαη ινηπφλ επηζπκεηφ γηα θάζε ζηηγκή ην θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν λα κελ παξάγεη ηελ ηάζε θαη ηελ έληαζε φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηελ αληίζηαζε ηνπ θπθιψκαηνο πνπ ππάξρεη ζηα άθξα ηνπ αιιά λα δίλεη ζηελ έμνδν απηφ ην δεχγνο ηάζεο έληαζεο πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ ηζρχ ηνπ ην ζρήκα θαίλνληαη νη ραξαθηεξηζηηθέο ηάζεοέληαζεο θαη ηζρχνο ελφο θσηνβνιηατθνχ ζηνηρείνπ 26 ρήκα 42 Ζ ζπλερήο θακπχιε δείρλεη ηελ κεηαβνιή ηεο ηάζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ έληαζε ηνπ ξεχκαηνο ελφο θ/β ζηνηρείνπ ππξηηίνπ ζε ζπλζήθεο ζηαζεξήο αθηηλνβνιίαο θαη ζεξκνθξαζίαο Ζ δηαθεθνκκέλε 41

43 θακπχιε δείρλεη ηελ αληίζηνηρε κεηαβνιή ηεο ειεθηξηθήο ηζρχνο πνπ παξάγεηαη Γηα λα επηηεπρζεί ε ιεηηνπξγία ζην ζεκείν κέγηζηεο ηζρχνο ρξεζηκνπνηείηαη έλα θχθισκα DC/DC κεηαηξνπέα αλχςσζεο-ππνβηβαζκνχ ηάζεο ζηα άθξα ηεο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο ζηελ νπνία εηζέξρεηαη ε ηζρχο ηνπ θσηνβνιηατθνχ Έλα απιντθφ ζρεδηάγξακκα DC/DC κεηαηξνπέα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο κέγηζηεο ηζρχο εμφδνπ ηεο θ/β γελλήηξηαο θαίλεηαη παξαθάησ ρήκα Απινπνηεκέλε δηάηαμε MPPT Αλά πάζα ζηηγκή ε ηζρχο πνπ παξάγεηαη απφ έλα θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν είλαη: P =V * I (43) Δάλ ιφγσ κεηαβνιήο ζηελ εηζεξρφκελε ειηαθή 42

44 αθηηλνβνιία ή κεηαβνιή ηνπ θνξηίνπ αιιάμεη ε παξαγφκελε ηζρχο κεηαηνπηζηεί δειαδή ζε δηαθνξεηηθφ ζεκείν ιεηηνπξγίαο πάλσ ζηε θακπχιε V-I ηφηε ζα ππάξμεη κεηαβνιή ηεο ηάζεο θαη κεηαβνιή ηεο έληαζεο Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ινηπφλ ην ζπγθεθξηκέλν θχθισκα ιεηηνπξγεί είηε σο κεηαηξνπέαο αλχςσζεο είηε σο κεηαηξνπέαο ππνβηβαζκνχ ηάζεο Δλαιιαθηηθέο κνξθέο αλίρλεπζεο ηεο κέγηζηεο ηζρχνο ρξεζηκνπνηνχλ θπθιψκαηα κε κλήκε ψζηε λα ζπγθξίλνπλ ηηο ηξέρνπζεο κεηξνχκελεο ηηκέο ηζρχνο ηάζεο έληαζεο κε πξνεγνχκελεο νπφηε πξνζαξκφδνπλ αλάινγα ηε ζηάζκε ηεο ηάζεο πνπ ζα απνξξνθήζεη ν αληηζηξνθέαο 44 ΑΝΣΙΣΡΟΦΔΑ DC/AC 441 Γεληθά Έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα δηαζπλδεδεκέλν κε ην δίθηπν γηα λα κπνξεί λα δηνρεηεχεη ηελ ηζρχ ηνπ ζε απηφ είλαη απαξαίηεην λα κπνξεί λα κεηαηξέπεη ηελ ζπλερή ηάζε εμφδνπ ηνπ ζε ελαιιαζζφκελε κε ραξαθηεξηζηηθά ίδηα κε απηά ηνπ δηθηχνπ ψζηε λα κε δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ θαη ζηε πνηφηεηα ηζρχνο πνπ απηφ παξέρεη Σελ κεηαηξνπή απηή επηηπγράλνπκε κέζσ ηνπ αληηζηξνθέα (Inverter) ή DC to AC Converter ε ζέζε ηνπ νπνίνπ ζε έλα ζχζηεκα θαίλεηαη ζην ζρήκα ρήκα 44: 28 Γηάηαμε Φ/Β ζπζηήκαηνο κε αληηζηξνθέα 43

45 Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζέινπκε λα επηηχρνπκε ζηελ έμνδν ηνπ αληηζηξνθέα είλαη εκηηνλνεηδήο ηζρχο εμφδνπ ζηαζεξνχ πιάηνπο ζηαζεξήο ζπρλφηεηαο θαη ρσξίο απψιεηεο πλήζσο γηα ηε κεηαηξνπή απηή ρξεζηκνπνηνχκε εκηαγσγηθά ζηνηρεία ηζρχνο ζαλ δηαθφπηεο φπσο ηξαλδίζηνξ ή ζπξίζηνξ θαη ε γεληθή ηνπνινγία ηνπ θπθιψκαηνο ηνπ αληηζηξνθέα θαίλεηαη ζην ζρήκα ρήκα 45: 29 Γηάηαμε κνλνθαζηθνχ αληηζηξνθέα Σα εκηαγσγηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχκε έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα άγνπλ ή φρη αλάινγα κε ην αλ ηνπο δίλεηαη παικφο έλαπζεο απφ θάπνην αλεμάξηεην ινγηθφ θχθισκα ελψ ε ζβέζε ηνπο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε κε παικνχο (ηξαλδίζηνξ) είηε θάησ απφ εηδηθέο ζπλζήθεο φπνπ ην ξεχκα πνπ δηαξξέεη ην δηαθφπηε κεδελίδεηαη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα (ζπξίζηνξ) Σα ζηνηρεία απηά αλνηγνθιείλνπλ αλά νκάδεο (12) θαη (34) γηα ρξφλν κηαο εκηπεξηφδνπ κε κηα ζπρλφηεηα ίζε κε ηελ δηπιάζηα ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ 44

46 δηθηχνπ (f=50ζz) ή πεξίνδν Σ=/2f=001 sec θαη παξάγνπλ ζηελ έμνδν ηεο δηάηαμεο κηα ηάζε ηεο κνξθήο ηνπ ζρήκαηνο ρήκα 46: 30 Έμνδνο κνλνθαζηθνχ αληηζηξνθέα Σν πελίν ζηελ είζνδν ηνπ αληηζηξνθέα ρξεηάδεηαη γηα λα εμνκαιχλεη ηηο κεηαβνιέο ηεο ηάζεο πνπ δεκηνπξγνχλ νη δηαθφπηεο ελψ ζηελ έμνδν ππάξρεη ζπλήζσο έλαο κεηαζρεκαηηζηήο 442 Σύπνη αληηζηξνθέωλ Τπάξρνπλ δηάθνξεο ηνπνινγίεο πνπ κπνξεί λα πινπνηεζεί έλαο αληηζηξνθέαο Ζ απιή ηνπνινγία παξνπζηάδεη πςειφ βαζκφ απφδνζεο αιιά ε θπκαηνκνξθή θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ηάζεο εμφδνπ δελ είλαη απνδεθηή γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο Σα κεηνλεθηήκαηα απηά κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ ελ κέξεη κε ηε βνήζεηα θίιηξσλ ηα νπνία φκσο έρνπλ κεγάιν φγθν θαη θφζηνο Άιιεο πην πξνρσξεκέλεο ηερληθέο κεηψλνπλ ηηο απαηηήζεηο ζε θίιηξα αιιά παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξεο απψιεηεο πλεπψο ε επηινγή ηεο ηνπνινγίαο βαζίδεηαη ζηελ εχξεζε ηεο ρξπζήο ηνκήο αλάκεζα ζε αληηθξνπφκελεο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ην θφζηνο ηελ πνηφηεηα ηεο ηάζεο εμφδνπ ην πεξηερφκελν ζε αξκνληθέο ηνλ φγθν θιπ Αλ θαη ε ηερλνινγία ησλ αληηζηξνθέσλ είλαη αξθεηά αλεπηπγκέλε ελ ηνχηνηο δελ είλαη αξθεηά 45

47 μεθάζαξν πνηα απφ ηηο πνιιέο ηνπνινγίεο πνπ ππάξρνπλ είλαη ε θαηαιιειφηεξε γηα θάζε θσηνβνιηατθή εθαξκνγή Έλαο αληηζηξνθέαο πξέπεη λα εθηειεί ηξεηο ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη α) αληηζηξνθή β) ξχζκηζε ηεο ηάζεο θαη γ) δηακφξθσζε ηεο θπκαηνκνξθήο Οη αληηζηξνθείο πνπ ππάξρνπλ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ αλάινγα κε ην ζβήζηκν ησλ δηαθνπηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ φηαλ απηά είλαη ζπξίζηνξ ηαλ ε ελέξγεηα γηα ην ζβήζηκν ησλ ζπξίζηνξ παξέρεηαη απφ κηα εμσηεξηθή πεγή (δίθηπν) ηφηε αλήθνπλ ζηελ θαηεγφξηα ησλ αληηζηξνθέσλ νδεγνχκελσλ απφ ην δίθηπν ή κε θπζηθή κεηάβαζε ηαλ ε ελέξγεηα απηή πξνέξρεηαη απφ εζσηεξηθά θπθιψκαηα πνπ πεξηέρνπλ ζηνηρεία φπσο ππθλσηέο ηφηε αλήθνπλ ζηελ θαηεγφξηα ησλ αληηζηξνθέσλ κε εμαλαγθαζκέλε κεηάβαζε ή απηννδεγνχκελνη αληηζηξνθείο Οη αληηζηξνθείο πνπ πεξηέρνπλ ηξαλζίζηνξο αλήθνπλ πάληα ζηελ θαηεγφξηα ησλ θπζηθά απηννδεγνχκελσλ αληηζηξνθέσλ 46

48 5 Σχεδιασμός αυτόνομου φ/β συστήματος 51 Εισαγωγή κατοικίας κατοικία! " 4 # # κατοικία 120m 2 3 $

49 $% κατοικίας # # # & # $ & & $ # 52 Οι ηλεκτρικές καταναλώσεις ' ( $ & &$ ) # # 24& * $ & & # * & & & * $ $ & # + # $% & & $ # $ (# desktop) # # # $ # (laptop) * # $ $ $ & $ & & $! % # &! ' ( -# 1 800W 24 h 2000 Wh 1 260W 1 h 260 Wh 1 180W 003 h 54 Wh 1 15W 005 h 075 Wh moulinex 1 200W 0036 h 72 Wh 1 650W 025 h 1625 Wh / h 231 Wh 0 # h 500 Wh " #$ W 043 h 516 Wh 48

50 1 2000W 043 h 860 Wh # W 0143 h 200 Wh LCD W 4 h 320 Wh *$ & W 025 h 450 Wh Laptop 1 50W 8 h 400 Wh $ 1 20W h 0048 Wh *$ 1 100W 3 h 300 Wh 1$ ($ ) h 180 Wh 1$ ($ ) h 864 Wh 1$ (($ ) h 540 Wh 11800W 77 KWh 61: $! % # &! ' ( -# 1 800W 24 h 2000 Wh 1 260W 1 h 260 Wh 1 180W 003 h 54 Wh 1 15W 005 h 075 Wh moulinex 1 200W 0036 h 72 Wh 1 650W 025 h 1625 Wh 0 # W 0083 h 166 Wh " #$ W 043 h 516 Wh W 043 h 860 Wh # W 0143 h 200 Wh LCD W 4 h 320 Wh *$ & W 025 h 450 Wh Laptop 1 50W 8 h 400 Wh $ 1 20W h 0048 Wh *$ 1 100W 3 h 300 Wh 1$ ($ ) 2 15W 6 h 180 Wh 1$ ($ ) 8 18W 6 h 864 Wh 1$ (($ ) 3 60W 3 h 540 Wh 3 60W 3 h 540 Wh / (12000 Btu) W 3 h 9000 Wh 14200W 168 KWh 62: 2$ - $ $ $ & & 77 kwh $ & & 168 kwh # 3 # $ - # #- & $ # & $ 4 $& $ 8 kwh 49

51 # # # 17 kwh # # 5: $ ($ ) = 8 kwh $ ( ) = 17 kwh 53 Η χρονική περίοδος # ( # *& $%# ( & $& & ($) 6 $ & ( 54 Η φωτοβολταϊκή γενήτρια 541 Η κλίση συλλεκτών ( + #( & 4 # # & & # $% # $ $ $! " $ # 38 * 63 $ $ / 64 $ 63 $ $ 32 50

52 !"! " " - " / # $ %& '( %& # # ' ( ) *+ 61: 33 38! * * + *" " : 34 (kwh/m 2 ) [10]! " * * + *" : 35 (kwh/m 2 day) [10] *" %! " * * : 36 ( C) [10] 51

53 -!"! " " %+ 0 + # $ %& '( %& # # ' ( ) *+ 62: 37 & 61 # $ & ( 0 ) ( # ( 6 ) $ 90 # 7$ $ 60 # ( ( # 3 # $ # # # 0 $ 30 # # # # $ $ *- # & κατοικίας & # : "$ : # # 45 # 8 # # # * $ # 52

54 6 84 kwh/m 2 "$ 0: κατοικίας # # # 30 # 8 # & $ # ( ($ & 542 Η απαιτούμενη ισχή αιχμής Από τον πίνακα παρατηρουμε οτι την μικροτερη μεση τιμη της ημερησιας ηλιακης ακτινοβολιας εχει ο μηνας Ιανουαριος ειτε προκειται να τοποθετησουμε συλλεκτες o o κλισης 30 ειτε 45 και η μεση θερμοκρασια του αερα στις φωτεινες ωρες της ημερας ειναι 112C Δεχομενοι οτι η θερμοκρασια των ηλιακων στοιχειων ειναι κατα 30C μεγαλυτερη καταληγουμε στους 412C για τον μηνα ΙανουαριοΕπομενος απο το διαγραμμα που ακολουθει ευκολα βρισκουμε τον συντελεστη θερμοκρασιακης διορθοσης : 38 [10] 2 # $ $%& & $ $ $ & $ 4 09 :

55 "$ : KWh/m 2 # # $% : 2 kwh / d1 kw / m 2 / Pa ( kwp ) kwh m d kwh d kw 2 m 2 kwh m d 8 / 1 / Pa ( kwp ) 365kW 2709 / * $ $ $ & " $ 85% $ 85% DC/AC 95% $# : a $ # $% : 5: ' Pa 365kW P 53kW a a 069 6# $% = 53 kw "$ 0: * $ # # # + ($ # # # # * $ & & 8 kwh $ 6 ( ) # 2516 KWh/m 2 : kwh d kw 2 m 2 kwh m d 8 / 1 / Pa ( kwp ) 393kW 2516 /

56 * # $ 6# 6# # 17 kwh (# $ & & & # # 5968 KWh/m 2 $ # 085 ': kwh d kw 2 m 2 kwh m d 17 / 1 / Pa ( kwp ) 372kW 5968 / (# $ # $ $ $# # # 393kW 2$ $ # 69% *&: ' Pa 393kW P 57kW a a 069 5: 6# $% = 57 kw 543 Η τάση του συστήματος $% # $ $& & *$ # 12V 24V 48V 2 - # # # $ $ & & 3 - $& ( + # $ * # inverter 24V & $% $ $& 24V 55

57 544 Η επιλογή το πλήθος και η οργάνωση των υωτοβολταϊκών πλαισίων Οη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ επηινγή ηνπ θσηνβνιηατθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη δηάθνξνη θαη έρνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν Υπάξρνπλ πνιινί πνπ δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο θαη θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ θαη δεη ζην λα πξνέξρεηαη απφ ηελ Δπξψπε Μεγάιεο Γεξκαληθέο εηαηξίεο έρνπλ εκπεηξία ζηνλ ηνκέα πνπ πνιιέο θνξέο μεπεξλά ην 30 ρξφληα κε απνηέιεζκα λα ζεσξνχληαη πξσηνπφξνη ζηνλ επαίζζεην απηφ ηνκέα Απμαλφκελε επίζεο δήηεζε παξνπζηάδνπλ θαη άιιεο εηαηξίεο Ιζπαληθήο θαη Γαιιηθήο πξνέιεπζεο Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη θάπνηεο Διιεληθέο εηαηξίεο ζην ρψξν παξάγνληαο πνηνηηθά θσηνβνιηατθά πιαίζηα ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο Γελ ζα κπνξνχζαλ λα ιείπνπλ απφ ηελ αγνξά ηα Αζηαηηθά πξντφληα ηα νπνία σο ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηελ πνηφηεηα Μεγάιεο θαη εγλσζκέλεο εηαηξίεο παξάγνπλ πνηνηηθφ θαη εγγπεκέλν εμνπιηζκφ ελψ ππάξρνπλ θαη νη ρακεινχ θφζηνπο παξαγσγνί πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο ηδηαηηέξσο αληαγσληζηηθέο ηηκέο ηνπο πξάγκα ην νπνίν πνιιέο θνξέο αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ ηνπο ζε βάζνο ρξφλνπ Γεληθφηεξα ην θάζκα ηηκψλ ησλ πιαηζίσλ είλαη κεγάιν: ελδεηθηηθά κπνξνχκε λα βξνχκε ζηελ αγνξά πάλει πνπ μεθηλνχλ απφ 14 /Watt θαη θηάλνπλ αθφκα θαη ζηα 25 /Watt Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ηηκή παίδεη ν βαζκφο απφδνζεο ηνπ πιαηζίνπ πνπ νπζηαζηηθά ζπκβνιίδεη ην πνζνζηφ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα Έλα ηππηθφ κέγεζνο είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ % παξ' φια απηά ππάξρνπλ θαη πάλει πνπ κπνξεί λα μεπεξάζνπλ αθφκα θαη ην 17% ην νπνίν θπζηθά έρεη θαη άκεζν αληίθηππν ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ θσηνβνιηατθνχ πιαηζίνπ κηαο θαη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ν ρψξνο είλαη πνιπηέιεηα Γηα έλα νηθηαθφ θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ε επηθάλεηα ηαξάηζαο πνπ απαηηείηαη θπκαίλεηαη ζηα ηκ ιακβάλνληαο ππ' φςε θαη ηελ χπαξμε ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα Η επηθάλεηα απηή δελ είλαη δηαζέζηκε ζπλήζσο θαη ππάξρεη ε αλάγθε γηα κείσζε ηνπ φγθνπ θαη ηεο επηθάλεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο Σπλήζσο κηα ηππηθή εγθαηάζηαζε θαιχπηεη πεξίπνπ 130 έσο 140 Watt αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ηαξάηζαο Παξ' φια απηά ππάξρνπλ θσηνβνιηατθά πιαίζηα πνπ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ πνιχ θαιχηεξε ζρέζε επηθάλεηαο-ηζρχνο πνπ κπνξεί λα θπκαλζεί αθφκα θαη ζηα 170 κε 180 Watt/ηκ κεηψλνληαο έηζη δξαζηηθά ηελ απαηηνχκελε επηθάλεηα Ιδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ παξνρή νινθιεξσκέλεο εγγχεζεο θαη δσξεάλ αληηθαηάζηαζεο ζε πεξίπησζε βιάβεο γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε έηε απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο αιιά θαη ζηηο επηκέξνπο εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο Τππηθά νη πεξηζζφηεξνη θαηαζθεπαζηέο εγγπψληαη φηη ε απφδνζε ησλ πιαηζίσλ δελ ζα θζίλεη θάησ απφ ην 90% ηεο αξρηθήο κέρξη ηελ πξψηε 10εηία θαη νκνίσο γηα ην 80% ζηελ 25εηηά Υπάξρνπλ πιαίζηα ζε δηάθνξα κεγέζε πνπ θπκαίλαηε απφ 5 (Wp) έσο 280+ (Wp) Η επηινγή πιαηζίσλ κηθξνχ κεγέζνπο αληηκεησπίδεη θαιχηεξα κελ ηεο πηζαλέο ζθηάζεηο - λεθψζεηο πνπ ζα ππάξμνπλ αιιά απμάλεηε ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη νη απφιπεο κέζν ηνλ 56

58 καλωδιώζεων για ηην διαζύνδεζη ηοςρ Δάν η ηοποθεζία δεν έσει κάποιερ ιδιομοπθίερ ηόηε πποηείνεηε μια επιλογή μεζαίος μεγέθοςρ Γιαλέξαμε από 9 καηαζκεςαζηέρ πλαίζια ιδίος μεγέθοςρ ώζηε να έσοςμε μια πποζεγγιζηική ζύγκπιζη ανάμεζα ηοςρ Όμωρ έσοςμε μικπέρ διαθοπέρ ζηα μεγέθη και ζωζηά ζςμπεπάζμαηα μποπούμε να βγάλοςμε μονό από ηον λόγο ηιμήρ ππορ απόδοζηρ επί μεγέθοςρ Βέληιζηη επιλογή = Καηαζκευαζηής- Μονηέλο Μέγεθος (Wp) Τιμή (Euro) Απόδοζη Τιμή / (Μέγεθος *Απόδοζης) Sharp NTR5E3E BSL BSL-SE16-175M BP solar BP Solar Kyocera KC135GHT Conergy C185-M Mitsubishi MF180 PVTD SCHOTT EFG 175 wp Solar World SW UPSOLAR UP-M180M Η καλύηεπη επιλογή είναι αςηή με ηον μικπόηεπο λόγο ηιμήρ ππορ μεγέθοςρ επί απόδοζηρ Από ηον πίνακα ζςμπεπαίνοςμε όηι η πιο ζςμθέποςζα ηιμή από ηα παπαπάνω μονηέλα είναι ηηρ εηαιπίαρ UPSΟLAR με ηο μονηέλο UP-M180M Η UPSOLAR καηέσει πιζηοποιήζειρ μεγάλων θοπέων και παπέσει εγγςήζειρ για 90% και 80% απόδοζηρ ζε 10 και 25 σπονιά ανηίζηοισα 57

59 Φωτοβολταϊκο πλαίσιο της εταιρείας UPSOLAR ονομαστικής ισχύος 180 Wp ( $ : -) # " Μονοκρυσταλλίκο (P max ) 180 W p *" ( ( V mpp ) 242 V -( #( V oc ) 30 V *" (I mp ) 745 A / (I sc ) 803 A ) " % % Μοντέλο UP-M180M $ $ $% (24V) " $ $ $ "$ : $ $%& $ ( #) # : 53kW W $% $% 24V # 30180W 5400W 54kW 58

60 "$ 0: $ $%& $ # : 57kW W $% $ $% 24V # 32180W 5760W 576kW * 45 # 2$ - $ # $ # # 45 2 $% $ $ # & *& $& $ 32 $% ( ) 30 $ $ $ & # $ $ & $ & $ 4 ( 3 # 6 2 # 7 55 Οι συσσωρευτές & ( $ Rolls & $ $& " $ 80% $ $ 10 -) ( * $( 0 Volt 1 (Ah)- C20 2( kg 67: # Rolls [20] 59

61 65: 41 Rolls [20] ( $ $% $ $& 24V 2 $ $& # $ $& Rolls 12V *& $# $ $& =80% =85% 24V # - # & $ 24 # $ $& (kwh) : 8kWh E 42 days 32 16kWh day * $ $ $ 0 - # $ 24 6# 6# #' # 12 ημερών # $ $& # : 17kWh E 21 day 17 34kWh 32 16kWh day # & # 34 17kWh $ & & # # # $ $ $& : C N E 17kWh 1042Ah a V V

62 5 # Ah Ah 104=10 $& 2 $ $ $& $ : Ah Ah & # $ & & # ( & $ 56 Επιλογή ρυθμιστή φόρτισης ' $ $ $& $ $ # $ $& # # ( ) ( $ $ * # $% $# 5 $ # # 5 $ $ $& $% ( # 180W p #$ # V ' # $ & # ( $ # $%& $ 2$ $ $# 3 $ 6 # $ 745A6 447A 242V 2 $ 7 # $ 745A A 242V *& # xantrex C60 : 61

63 -( *" ( #! / *" # 12V 24V 55V (DC) 60A 85A 8 - # " 68: 9 xantrex C60 [33] * 66: 42 : xantrex C60 [33] 57 Επιλογή Inverter ' inverter (DC) # $%# # (AC) 4 $ # # 220V # $ & $ & # $ ( # 4 # # ( # $ $ # # # # (- # inverter * $ # # κατοικία & # # * & 62

64 # 3 # #- # * $ $ $ κατοικίας $ & # & * 69 ( $ $ $: * * 2 ( ( -# 800W / 700W 260W " #$ 1200W 650W 2000W 180W # 1400W moulinex 200W *$ & 1800W 0 # 2000W 80W 15W Laptop 50W 2x60W $ 20W 1& $ # & 2x15W 60W 8x18W 1& ($ # & 3x60W / 1500W / 1500W " 69: ' & &$ ;$ # $ & &$ $ 9 # $ ( 3500W () + & - -# & ($ # & # $ $ $ & # "$ 0 $ & # # 63

65 Οι inverter διακπίνονηαι ζε inverter ηποποποιημένος ημίηονος (modified sine-wave) και ζε inverter καθαπού ημίηονος (pure / true sine-wave) Έναρ μεηαηποπέαρ με ηποποποιημένο ημίηονο είναι θθηνόηεπορ από έναν με καθαπό ημίηονο και είναι καηάλληλορ για ηιρ πεπιζζόηεπερ ζςζκεςέρ Καηαναλώνει όμωρ έωρ και 20% πεπιζζόηεπη ενέπγεια από ηη μπαηαπία ζε ζσέζη με έναν μεηαηποπέα καθαπού ημίηονος Επίζηρ ζε ηηλεοπάζειρ και ησοζςζηήμαηα μέηπιαρ ποιόηηηαρ θα ακούγεηαι ένα ελαθπύ βοςηηό Από ηην άλλη μεπιά ηο μοναδικό μειονέκηημα πος έσοςν οι inverter καθαπού ημίηονος είναι η ηιμή ηοςρ αθού είναι ηπειρ έωρ ηέζζεπιρ θοπέρ ακπιβόηεποι από έναν ανηίζηοισο με ηποποποιημένο ημίηονο Αν έσοςμε εςαίζθηηερ ηλεκηπονικέρ ζςζκεςέρ καλό είναι να σπηζιμοποιούμε για αςηέρ inverter με καθαπό ημίηονο Μοντζλο Ισχφς εξόδου (25 ⁰C) Απόδοση Τιμή Xtender VA 94% 2895 Studer HPC VA 94% 2659 STUDER XTH VA 94% 3099 Phoenix Inverter VA 94% 2480 Μελεηώνηαρ ηον παπαπάνω πίνακα διαπιζηώνοςμε όηι ο Phoenix είναι η καλύηεπη επιλογή 2 ηεμάσια ηος μεηαηποπέα Phoenix 24/5000 θα σπηζιμοποιηθούν με ηα παπακάηω σαπακηηπιζηικά Σηοισειά ειζόδος Τάζη ειζόδος 24V (19-33V) Σηοισειά εξόδος Τάζη εξόδος 230V(AC) Ιζσύρ εξόδος 5000VA 25ºC(VA) Ιζσύρ εξόδος 4500W 25ºC(W) Ιζσύρ εξόδος 4000W 40ºC(W) Μεγίζηη ιζσύρ 10000W (W) Απόδοζη 94% 64

66 67: 43 Phoenix Inverter 24/ $% " $% : - $ $ inverter -( # MPP: " : 19V 242V 33V - # & # # & : 2$: V 30V 33V oc -' $ $ $ : Vmax inverter 33V 11 V 30V oc " 1 $ - $ $ $ # : 65

67 $ # 58 Υπολογισμός της έκτασης των φωτοβολταϊκών πανέλων $ $%& $ $ $%& $ $ $ # $ # & #$ / $% * $ < # $ ( $ #- $ & & $ $ $ $ # $ : 48!"! * $ $ # 38 &: 48!" 38! 10! $ #- $ $ $ ( $ & & $% & * 68: 44 ) # # $ & & $% - #- $ & $ ) $ & $ ( $ & & $% [12] 66

68 $ # # # () - #- ( () ( $%# ) - $ # & & : sin " ( mm #$ # 30 - $ & #- ( #- $ : sin # 1658m sin 30! 0829m * 57 : m 22383m # (# $ & $ $%& $ (# $ & $ $%& & : $ cos 0829m$ 1658m cos 30! 226m / 1658m 0834m : S 1658m 0834m 1383m $ : S S m 443m / : S S cos 443m cos30! 384m 2 2 $% # : 67

69 226m S S 384m 605m cos 1658m cos 30! $ # - $ & # & $%# 4 # $% 2 70m 59 Επιλογή βοηθητικής ηλεκτρικής παραγωγής *$ # & $ & &$ $ $ # + # ' # # ( $ # $% $ # # # & 3 # # & # $ #$ # &$ $ $ & $ # # ($ $ 35kW $ Honda EC400 #- # $ - $ $ * 69: 45 + EC kW 68

70 510 Μορθή θωηοβοληαϊκής εγκαηάζηαζης Με βάζε ηνπο παξαπάλσ ππνινγηζκνύο θαηαιήμακε όηη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε ζα ρξεηαζηνύκε 32 θσηνβνιηατθά πιαίζηα νξγαλσκέλα ζε 5 νκάδεο Τα πιαίζηα ηεο θάζε νκάδαο ζα είλαη ζπλδεδεκέλα παξάιιεια θαη ζα ζπλδένληαη κε έλαλ ειεγθηή θόξηηζεο ν νπνίνο ζα θαηαιήγεη ζηνπο ζπζζσξεπηέο Οη ζπζζσξεπηέο απνηεινύληαη από 10 παξάιιεινπο θιάδνπο θαζέλαο από ηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεη 2 ζπζζσξεπηέο ζε ζεηξά Η ζπζηνηρία ησλ ζπζζσξεπηώλ ζπλδέεηαη κε 2 inverters ζηνπο νπνίνπο έρεη γίλεη ηζνθαηαλνκή ησλ ειεθηξηθώλ θαηαλαιώζεσλ ηεο θαηνηθίαο Σε πεξηπηώζεηο κεδεληθήο ειηνθάλεηαο κπνξεί λα ζπλδεζεί ζηνπο αληηζηξνθήο ε γελλήηξηα ληίδει 511 Οικονομικά ζηοιχειά μελέηης Έρνπκε επηιέμεη ηα θαιύηεξα πξντόληα ζε ζρέζε ηηκήο θαη απόδνζεο ώζηε λα θαιύπηνπλ πιήξσο ηηο αλάγθεο ηεο θαηνηθίαο Τν ζύζηεκα παξέρεη απηνλνκία 4 εκεξώλ ζπλέρεηα παξνρήο ξεύκαηνο αθόκα θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο κεηαηξνπέα ή νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηελ θάιπςε πνπ πξνζθέξεη ε γελλήηξηα θαζώο θαη πνιπεηέο εγγπήζεηο ηόζν ζε επίπεδν βιαβώλ όζν θαη πςειώλ απνδόζεσλ Ο παξαθάησ πηλάθαο δεκηνπξγήζεθε από ηα επηιεγκέλα πξντόληα καδί κε ην θόζηνο ηνπο Ποζόηηηα Τιμή μονάδας Σύνολο Γελλήηξηα EC Ρπζκηζηήο θόξηηζεο Xantrex C Μεηαηξνπέαο Phoenix 24/ Μπαηαξίεο Rolls T Φσηνβνιηατθά πιαίζηα UP-M180M Σύνολο Από ην ζύλνιν ιείπνπλ αθόκα ην θόζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο θαζώο θαη ην θόζηνο κεηαθνξάο ηα νπνία είλαη κεηαβιεηά θαη δηαπξαγκαηεύζηκα Ωζηόζν κε έλαλ πξόρεηξν ππνινγηζκό δελ ζα έπξεπε λα μεπεξλάλε ην 5-10% ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο 69

71 κατοικίας! " " # $ " " $ " % " " & 70

72 " 71

73 Ζαχαρίας Θωμάς Ήπιες μορφές ενεργείας Ι Ηλεκτρονικά ισχφος εκδόσεις Τζιόλα Σφγχρονες εξελίξεις σε Φ/Β συστθματα Φωτοβολταϊκά Συστθματα ΙΦραγκιαδάκης εκδόσεις Ζθτη

74 1Φωτοβολταϊκη μετατροπή 2Φωτοβολταϊκο φαινόμενο 3Τεχνικό-οικονομική μελέτη φ/β 4Σχεδίαση φ/β πάρκου διασυνδεμένου με το δίκτιο 5Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απο φ/β πάρκο 6Φωτοβολταϊκα συστήματα Μελέτη και σχεδιασμός φ/β συστήματος για τροφοδόσια απομακρυσμένου καταναλοτή ocument/karantanipdf 73

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε:

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/14 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.1-Α.8 και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

α. Να ππνινγίζεηε ηε γσληαθή ζπρλόηεηα ησλ ειεθηξηθώλ ηαιαληώζεσλ ηνπ θπθιώκαηνο.

α. Να ππνινγίζεηε ηε γσληαθή ζπρλόηεηα ησλ ειεθηξηθώλ ηαιαληώζεσλ ηνπ θπθιώκαηνο. ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Iδαληθό θύθισκα LC απνηειείηαη από πελίν κε ζπληειεζηή απηεπαγσγήο L=4mH, ππθλσηή ρσξεηηθόηεηαο C= l0κf θαη δηαθόπηε. Αξρηθά, ν δηαθόπηεο είλαη αλνηθηόο θαη ν ππθλσηήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. Γενικά Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ειηαθά ζηνηρεία είλαη δίνδνη εκηαγσγνχ κε ηε κνξθή ελφο δίζθνπ, (δειαδή ε έλσζε p-n εθηείλεηαη ζε φιν ην πιάηνο ηνπ δίζθνπ), πνπ δέρεηαη ηελ ειηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Ο ΔΠΑΛ ΚΟΡΧΠΙΟΤ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Τμήμα ΑΠ 4 Υπεύζσνες Καζεγήτρηες: Ζώρδοσ Δήμετρα Τδαβέλλα Μαρία ΚΟΡΧΠΙ 2012 2 Δηζαγσγή Ο φξνο θσηνβνιηατθά πξνέξρεηαη απφ ην ζπλδπαζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ Ε ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ποσδαζηές: Ανδριανός Εσάγγελος Ζάλιαρης Χρήζηος Καθηγηηής: Δρ. Ανηωνιάδης Πανηελής 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΑΛΜΟΣΡΟΦΟΓΟΣΙΚΑ ΑΛΔΞΑΚΗ ΠΔΣΡΟ Α.Δ.Μ. 10766. Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Θ. Λαφπνπινο

ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΑΛΜΟΣΡΟΦΟΓΟΣΙΚΑ ΑΛΔΞΑΚΗ ΠΔΣΡΟ Α.Δ.Μ. 10766. Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Θ. Λαφπνπινο ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΑΛΜΟΣΡΟΦΟΓΟΣΙΚΑ ΑΛΔΞΑΚΗ ΠΔΣΡΟ Α.Δ.Μ. 10766 Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Θ. Λαφπνπινο Ινχληνο 2010 Σηον παηέρα μοσ Νίκο και ζηον Πάνο 2 Δσταριζηίες Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα