Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Μεραλνινγίαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Μεραλνινγίαο"

Transcript

1 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Μεραλνινγίαο «ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΟ ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟΒΔΛΣΙΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ Φ/Β ΤΣΗΜΑΣΟ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΛΑΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ: 2833 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ ΚΑΒΑΛΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2011

2 Κεφάλαιο 1 Φωτοβολταϊκή μετατροπή 11 Ειςαγωγι 1 12 Ημιαγωγοί 1 13 Φωτοβολταϊκό φαινόμενο 5 Κεφάλαιο 2 φωτοβολταϊκά πλαίςια 21 Ειςαγωγι 8 22 Φωτοβολταϊκό πλαίςιο 9 23 Απόδοςθ φωτοβολταϊκοφ πλαιςίου Επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ και τισ ρφπανςθσ Η ιςχφσ αιχμισ του φωτοβολταϊκοφ πλαιςίου Φωτοβολταϊκι ςυςτοιχία Απϊλειεσ Λφςεισ δυςλειτουργίασ Δίοδοι παράκαμψθσ Σεχνολογίεσ φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων Πολυκρυςταλλικοί Πολυκρυςταλλικοί Φ/Β ςτοιχειά άμορφου πυριτίου 22 Κεφάλαιο 3 Αποθήκευςη ηλεκτρικήσ ενζργειασ 31 Η ανάγκθ για αποκικευςθ ενζργειασ Ηλεκτρικοί ςυςςωρευτζσ Δομι και αρχζσ λειτουργίασ ςυςςωρευτϊν 26

3 34 Κατθγορίεσ ςυςςωρευτϊν Σφποι ςυςςωρευτϊν Η χθμικι διαδικαςία ςυςςϊρευςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε πλάκεσ μολφβδου Διαδικαςία φόρτιςθσ υςςωρευτισ νικελίου- καδμίου υςςωρευτισ νικελίου ςίδθρου υςςωρευτισ νικελίου - ψευδαργφρου υςςωρευτισ rredox Ηλεκτρικά χαρακτθριςτικά ςυςςωρευτεί Χρόνοσ ηωισ ςυςςωρευτεί Ρεφμα φόρτιςθσ ςυςςωρευτεί Ρεφμα εκφόρτωςθσ ςυςςωρευτι Αυτοεκφόρτιςθ ςυςςωρευτι υντελεςτισ γιρανςθσ ςυςςωρευτεί Βακμόσ απόδοςθσ υμπζραςμα Οι ςυςςωρευτζσ ςτα αυτόνομα f/b ςυςτιματα 35 Κεφάλαιιο 4 Αυτόνομο φ/β ςφςτημα 41 Ειςαγωγι Μετατροπζασ ςυνεχοφσ τάςθσ (dc/dc converter) Ανιχνευτζσ ςθμείου ιςχφοσ Ζμμεςοι ανιχνευτζσ MPP Άμεςοι ανιχνευτζσ MPP Αντιςτροφζασ dc/ac 43

4 441 Γενικά Σφποι αντιςτροφζων 45 Κεφάλαιο 5 Σχεδιαςμόσ αυτόνομου φ/β ςυςτήματοσ 51 Ειςαγωγι Οι θλεκτρικζσ καταναλϊςεισ Η χρονικι περίοδοσ Η φωτοβολταϊκι γεννιτρια Η κλίςθ ςυλλεκτϊν Η απαιτοφμενθ ιςχφ αιχμισ Η τάςθ του ςυςτιματοσ Η επιλογή το πλικοσ και θ οργάνωςθ τον φ/β πλαιςίων Οι ςυςςωρευτζσ Επιλογι ρυκμιςτι φόρτιςθσ Επιλογι Inverter Τπολογιςμόσ τισ ζκταςθσ των φ/β πανζλων Επιλογι βοθκθτικισ θλεκτρικισ παραγωγισ Μορφι φ/β εγκατάςταςθσ 69 Επίλογοσ 70 Βιβλιογραφία 73

5 1 11 Εισαγωγή!! " ( ) #! V ma cm 2 12 Ημιαγωγοί $!! 14! 4 % ( ) &! (' 31) 1

6 31: 1 [28] ( ' (E=hf)!! %!!! " ' % & )! )! $ )! )! )! 32: 2 [28] ) -! 2

7 ! * )! )! & + ) )!! % $! % # %! ) % ( ) -n *! % -p -n -p - ( -n ( ) -p! # n dn * dx * : dn Je q De dx (: q Cb De n # -p ( ) -n ( n -p ) : 3

8 dp J h q Dh dx (: q Cb Dh! p! # ( ) % %! ) ) & ) % % p-n: (: I Ioe I V Io qv KT 1 ' ) ( hc E h f ) * g ( % )! )! * ev 11 ev) )! & ) p ) ( ) p )!! # n * p # ) p # 4

9 ) -! n 33: 3! " # [15] 13 Φωτοβολταϊκό φαινόμενο ) () ' 34: 4 $ % [40] / )! n 5

10 ! p & n p %!! # n ( ) p 35: 5&!!!! ' [15] /!! ) ) %! " % p-n / % %!! % : (: I L qv KT I Ioe 1 I L ( ) %: L I P d P = = 6

11 % )! ) ( p-n) I L & 36: 6 ( p-n ( ) [11] 7

12 2 Συστοιχίες κυττάρων 21 Εισαγωγή / % ( 05V 04W )!!! '!! ( )! 4!! (Module)!! DC # (Panel) % ( ) (Array) Panels ) % % 8

13 312: 7 & % (cell) / (module) / (array) [41] 22 Φωτοβολταϊκό πλαίσιο ( 4 : 313: 8! [3] # : 9

14 314: 9![3] #! ) 315: 10 & % 72! 23 Απόδοση φωτοβολταϊκού πλαίσιου ) ( )!!!! * 10

15 ( ) ) (0 ) (S) * 5 : P ( W ) E( kwh) H W m S m kwh m S m ( / ) ( ) ( / ) ( ) : / %! (n) " ( ) )! & : / %! ' ( 098) % 316: 11 -!- %! /!0 078 () 088 () 098 '! () [19] 24 Η επίδραση της θερμοκρασίας και της ρύπανσης (! ) ( 11

16 ( 20 C) % &!! C % 30 C 1 )! ) 5 ( )! : ' ( %! 0005 $ 317: 317: 12 %! - +!' - 20 C + -!' - [10] &!!! / 15

17 ! % '! )!! 90 ( )! 45 ( ( ) )! / &! : S 25 Η ισχύς αιχμής του φωτοβολταϊκού πλαισίου '! ( "! ) (0 ) 1 1kW/m 2 / ) ) ( W ) 5 p! # : 2 2 Pa ( kwp ) 1( kw / m ) S( m ) 16

18 & ) P a : P 2 a ( kwp ) kwh / dkwh / m d 2 1 kw / m 26 Φωτοβολταϊκή συστοιχία! % % % % &! ) ) ' 318: 13 [3] ' 319: 14 [3] 17

19 27 Απώλειες $! ) # 6 % ) ) " # " *! *! ( 320) 320: 15 1!!!!![15] & ( ) 3!! "!! % /!! (mismatch 18

20 loss) /! % hot-spot hot-spot 5 ( 321) )! ) )! )! " ) & ) ( % ) 321: 16 2!' /! [19] 28 Λύσεις δυσλειτουργίας * " ( % hot-spot)!! : ) " 19

21 281 Παράλληλη ή σε σείρα σύνδεση φ/β κυττάρων & % % ) * #!!!! #!! ( ) 282 Δίοδοι παράκαμψης hot-spot ( ")! " 4! (! %! # " $! 15 (/ ) $ ) " ( 322) () () 322: 17 () () [19] 20

22 29 Τεχνολογίες φωτοβολταϊκών πλαισίων 1! 323! (Si) )! 90%! ) : 323: 18 3! %! [8] 291 Μονοκρυσταλλικά 03 / 15-18% 247% ) " " 21

23 324: 19 $ Si [33] 292 Πολυκρυσταλλικά! 03 /! ' $ ( ' 20%! 13 15% 325: 20 4 [33] 293 Φ/Β στοιχεία άμορφου πυριτίου #!! ( ) % &! 22

24 $! % $ 6 8%! 14% a-si ) " * % () ) * ) 00001! : 21! [33] 23

25 3 31 Η ανάγκη για αποθήκευση ενέργειας!! " # $ # %! % & % ' % % % 24

26 %!!! % % %!!! (%!! (! % )! %!! %! # % % % (% % 32 Ηλεκτρικοί συσσωρευτές ' % ' % *!! + : ) : % & ) - :!! # % + - % ( % ) ( (% ) %! " % 25

27 ! 33 Δομή και αρχές λειτουργίας συσσωρευτών '!!! ' % %!! - ) (cell) %: 41: 22 ' ) ( % % * % %!! ) # / (Active material): "! % ) ' ' : +! 26

28 ) ( % (H 2 SO 4 ) gel! (Ni) (0+') (! (Grid): ( % / (Sb) (Ca)! (Plates): + % 1 %! %!! ) "!! %!! % - (Separator): +!!! % (!!!! " (Terminal poles): + % 34 Κατηγορίες συσσωρευτών + % % : 1 ( (SLI Diesel): (Starting) (Lighting) (Ignition)! %!!! % %

29 2 ( : ) ( (6-8h) % (80-90% DOD) % % % ( : % 0 % % ' ( : SLI ( % % (% ) 5 2 % : % % (5-15 ) 6 2 % : # % (!! ) % % 35 Τύποι συσσωρευτών 351 Η χημική διαδικασία συσσώρευσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε πλάκες μολύβδου +! % : PbO Pb 2 H SO 2 PbSO 2 H O ' %! % 28

30 ! H 2 SO 4! Pb PbSO 4 0 (Pb)! %! PbO 2! 3511 Διαδικασία φόρτισης '! (( 23 21()) 1 $ ) % % ( % )! '! ) * %! $ % %! # %! 1'! - ( 42: 23 - Pb/H 2 SO 4 () A (H 2 SO 4 ) + Pb PbSO4 ()- ()- [11] 29

31 % (( 23 42()) %! % % PbSO 4 + % %! 352 Συσσωρευτής Νικελίου-Καδμίου ' : Cd 2NiO OH 2H O Cd OH 2Ni OH (!! %! % % % % & ) 1 (! % 353 Συσσωρευτής Νικελίου-Σιδήρου ' : 2NiOOH Fe 2H O 2Ni OH Fe OH #! (!!! ) % 30

32 354 Συσσωρευτής Νικελίου-Ψευδαργύρου ' ) % "! % ) 355 Συσσωρευτής REDOX " CrCl 2 % FeCl 3 % %! ( % %! ( ) %!! 36 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά συσσωρευτή + ('#-) C ' '#- Volt ' C % % ( % %) * % % #! Ah % I %!! " % (Depth Of Discharge DOD) 31

33 % % % (State Of Charge SOC) * (Cycle) -! ) % % 37 Χρόνος ζωής συσσωρευτή + ) (overcharging) (overdischarging) + % ' % % (! ) +! % '! % +! % - 80% * % %!! 38 Ρεύμα φόρτισης συσσωρευτή $ ) % + % C x C x %! / 1 C C=100Ah! x=20h 5h x 5!

34 39 Ρεύμα εκφόρτισης συσσωρευτή '! % $ % %: ( 43: 24 ' C N Ah 10 10! [10] 310 Αυτοεκφόρτιση συσσωρευτή ' % SOC +! % + % 2-5% 1 % " % %! 311 Συντελεστής γήρανσης συσσωρευτή '! %! % ' () 33

35 % ' )!! % #! 80% (! 4 = Βαθμός απόδοσης $ 10-20% %! % # + W V I t % % " 80-85% W E W # % % q : Q q Q " % q 90% 313 Συμπεράσματα 5 ) C N C : C CN $ % 0 % % % - : 34

36 E CV C V +! % % - 85% # # C % # : N E E a 0 : C N E E V av & 6 % : 24 P C av 314 Οι συσσωρευτές στα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα 1! % ' ) : % #! ) ' % 1-2 % % % 1! % ' )! %!!! % % %! 35

37 $! % % 80% % 125% % (!! : ) (!) % ( )! 0! % % & 36

38 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟ ΤΣΗΜΑ 41 ΔΙΑΓΩΓΗ Οη απηφλνκεο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο απνηεινχλ ίζσο ηηο πιεξέζηεξεο εθαξκνγέο ηεο θσηνβνιηατθήο ηερλνινγίαο Δίλαη εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ απηνδχλακα γηα ηελ ηξνθνδφηεζε θαζνξηζκέλσλ θαηαλαιψζεσλ ρσξίο λα ζπλδένληαη κε κεγάια θεληξηθά ειεθηξηθά δίθηπα δηαλνκήο απφ ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα αληινχλ ζπκπιεξσκαηηθή ελέξγεηα ή λα ζηέιλνπλ ηελ πεξίζζεηα ηεο παξαγφκελεο Απνηεινχλ ηελ ηδαληθφηεξε ιχζε γηα πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ην θεληξηθφ δίθηπν θαη ζηηο νπνίεο ε δηαζχλδεζή ηνπο κε απηφ ζα απαηηνχζε ηεξάζηηα νηθνλνκηθά θεθάιαηα Δηδηθφηεξα γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ν νπνίνο έρεη πνιπάξηζκα κηθξά λεζηά θαη κηθξνχο νηθηζκνχο ηα απηφλνκα θ/β ζπζηήκαηα έρνπλ βξεη πνιιέο εθαξκνγέο ελψ ππάξρνπλ αθφκα πνιιέο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη έλα απινπνηεκέλν δηάγξακκα ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο Απνηειείηαη θαηαξρήλ απφ ηε θ/β γελλήηξηα ε νπνία είλαη θαη ην βαζηθφηεξν ζπζηαηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο αθνχ εθεί γίλεηαη ε κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή Έπεηηα πεξηιακβάλεη ζπζζσξεπηέο γηα ηελ απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε πεξηφδνπο πνπ ε παξαγφκελε ελέξγεηα εκθαλίδεη πεξίζζεηα θαη γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηεο φηαλ ε παξαγσγή είλαη αλεπαξθήο πσο είλαη θαηαλνεηφ ε ρσξεηηθφηεηα ησλ κπαηαξηψλ είλαη δεδνκέλε θαη ππάξρεη ην ελδερφκελε λα κελ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ θνξηίνπ ζε παξαηεηακέλεο πεξηφδνπο ζπλλεθηάο ή θάπνηαο βιάβεο ηνπ 37

39 ζπζηήκαηνο Απφ ηελ άιιε ε επηινγή ζπζζσξεπηψλ πνιχ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο θξίλεηαη νηθνλνκηθά αζχκθνξε Ζ ηδαληθφηεξε ιχζε είλαη κηα βνεζεηηθή γελλήηξηα (ζπλήζσο ληεδεινγελλήηξηα) ε νπνία ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία φηαλ είλαη αλαγθαίν πρλά ηα ζπζηήκαηα απηά θαινχληαη πβξηδηθά θ/β ζπζηήκαηα θαη κπνξεί λα πεξηέρνπλ θαη άιιεο ελαιιαθηηθέο βνεζεηηθέο πεγέο ελέξγεηαο (πρ αλεκνγελλήηξηα) Σα πβξηδηθά κπνξνχλ επίζεο λα απνηειέζνπλ κηα ινγηθή πξνζέγγηζε ζε θαηαζηάζεηο φπνπ νη πεξηζηαζηαθέο αηρκέο δήηεζεο είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξεο απφ ηε δήηεζε θνξηίνπ βάζεο Σέινο αλαπφζπαζηα ζπζηαηηθά ελφο απηφλνκνπ ζπζηήκαηνο είλαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ ηα θ/β ζηνηρεία ζε κνξθή θαηάιιειε γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ θνξηίσλ νη νπνίεο πεξηέρνπλ έλαλ DC/DC κεηαηξνπέα ζε ζπλδπαζκφ κε έλαλ αληρλεπηή κέγηζηεο ηζρχνο(μρρσ) θαη έλαλ DC/AC αληηζηξνθέα 42 ΜΔΣΑΣΡΟΠΔΑ ΤΝΔΥΟΤ ΣΑΗ (DC/DC CONVERTER) ε έλα θ/β ζχζηεκα ε παξαγφκελε ηάζε απφ ηα θ/β ζηνηρεία δελ έρεη ζηαζεξή ηηκή αιιά κεηαβάιιεηαη γχξσ απφ κηα κέζε ηηκή Γηα λα ζηαζεξνπνηεζεί ε ηάζε εμφδνπ ηεο θ/β γελλήηξηαο θαη λα θαηαζηεί θαηάιιειε γηα ηελ είζνδφ ηεο ζηνλ αληηζηξνθέα ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαηξνπείο ζπλερνχο ξεχκαηνο Οη κεηαηξνπείο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην αλ ε ηάζε εμφδνπ πνπ βγάδνπλ είλαη κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε απφ ηελ ηάζε εηζφδνπ θαη αθφκα αλάινγα κε ηελ πεξηνρή 38

40 25 ρήκα 41 Απινπνηεκέλν δηάγξακκα απηφλνκνπ θ/β ζπζηήκαηνο Δάλ ρξεζηκνπνηεζεί κηα βνεζεηηθή πεγή ελέξγεηαο φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα κε ηελ δηαθεθνκκέλε γξακκή ηφηε ην ζχζηεκα θαιείηαη πβξηδηθφ θ/β ζχζηεκα 43 ΑΝΙΥΝΔΤΣΔ ΗΜΔΙΟΤ ΜΔΓΙΣΗ ΙΥΤΟ MAXIMUM POWER POINT TRACKERS (MPPT) Ζ ηερλνινγία ηεο αλίρλεπζεο ηεο κέγηζηεο ηζρχνο άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζρεηηθά πξφζθαηα ζηηο εθαξκνγέο ησλ θσηνβνιηατθψλ θαη απνηειεί πιένλ ραξαθηεξηζηηθφ θάζε θαινχ αληηζηξνθέα γηα ζχλδεζε κε ην δίθηπν ή θνξηηζηή ζπζζσξεπηψλ ήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη πνιπάξηζκεο ηερληθέο θαη αιγφξηζκνη γηα ηελ εχξεζε ηνπ ζεκείνπ κέγηζηεο ηζρχνο ιεο απηέο νη ηερληθέο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο 431 Έκκεζνη αληρλεπηέο ΜΡΡ Απηνί νη αληρλεπηέο πξνζεγγίδνπλ ην ζεκείν κέγηζηεο ιεηηνπξγίαο κε βάζε απιέο ππνζέζεηο θαη έκκεζεο κεηξήζεηο χκθσλα κε κία κέζνδν ε ηάζε ιεηηνπξγίαο ξπζκίδεηαη αλάινγα κε ηελ επνρή ηνπ ρξφλνπ Μεγαιχηεξεο ηηκέο ηάζεο ζην ζεκείν κέγηζηεο ιεηηνπξγίαο αλακέλνληαη ηνλ ρεηκψλα 39

41 φπνπ νη ζεξκνθξαζίεο είλαη ρακειέο ελψ ην θαινθαίξη νη ηηκέο ηεο ηάζεο είλαη ζαθψο κηθξφηεξεο Μηα άιιε κέζνδνο ξπζκίδεη ηελ ηάζε αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία πνπ αλαπηχζζεη ην πιαίζην Σέινο κηα ηξίηε θάλεη ρξήζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ζηα πεξηζζφηεξα θσηνβνιηατθά ζηνηρεία ν ιφγνο ηάζεο ζηε κέγηζηε ηζρχ πξνο ηελ ηάζε αλνηρηνθχθισζεο είλαη ζηαζεξφο δειαδή: (45) Έλα θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν ην νπνίν παξακέλεη αλνηρηνθπθισκέλν ηνπνζεηείηαη δίπια απφ ηηο θσηνβνιηατθέο ζπζηνηρίεο γηα λα κεηξάηαη ζπλερψο ε ηάζε αλνηρηνθχθισζεο απηνχ Ζ ηάζε ηφηε ησλ παξαγσγηθψλ θ/β ζηνηρείσλ ξπζκίδεηαη θάζε ζηηγκή ζην ζεκείν K*V oc πνπ εμαζθαιίδεη ηε κέγηζηε ηζρχ 432 Άκεζνη αληρλεπηέο ΜΡΡ Ζ ιεηηνπξγία ηνπο βαζίδεηαη ζηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ ηηκψλ ηεο ηάζεο θαη έληαζεο εμφδνπ ησλ θσηνβνιηατθψλ γελλεηξηψλ πξνθαιψληαο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κηα δηαηαξαρή ηεο ηάζεο εμφδνπ απηήο Αλ δηαπηζησζεί φηη κε ηελ αλχςσζε ηεο ηάζεο απμάλεηαη ε ηζρχο πνπ παξέρεη ε γελλήηξηα ηφηε απμάλνπλ ηελ ηάζε πξνο ηα πάλσ ψζπνπ λα έξζεη κηα ηζνξξνπία Απηφ είλαη θαη ην ζεκείν κέγηζηεο ιεηηνπξγίαο πσο πξναλαθέξζεθε ζηελ εμέηαζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ ε έληαζε πνπ παξάγεηαη απφ έλα θ/β ζηνηρείν δελ είλαη ζηαζεξή αιιά κεηαβάιιεηαη αληίζηξνθα απ φηη κεηαβάιιεηαη ε ηάζε Γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν δεχγνο ηάζεο έληαζεο ην ζηνηρείν δίλεη ηε κέγηζηε ηζρχ ηνπ Χζηφζν επεηδή θάζε ζηηγκή ε ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ πξνζπίπηεη ζην 40

42 ζηνηρείν δελ είλαη ζηαζεξή νκνίσο ζηαζεξή δελ είλαη θαη ε ηάζε εμφδνπ ηνπ Δίλαη ινηπφλ επηζπκεηφ γηα θάζε ζηηγκή ην θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν λα κελ παξάγεη ηελ ηάζε θαη ηελ έληαζε φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηελ αληίζηαζε ηνπ θπθιψκαηνο πνπ ππάξρεη ζηα άθξα ηνπ αιιά λα δίλεη ζηελ έμνδν απηφ ην δεχγνο ηάζεο έληαζεο πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ ηζρχ ηνπ ην ζρήκα θαίλνληαη νη ραξαθηεξηζηηθέο ηάζεοέληαζεο θαη ηζρχνο ελφο θσηνβνιηατθνχ ζηνηρείνπ 26 ρήκα 42 Ζ ζπλερήο θακπχιε δείρλεη ηελ κεηαβνιή ηεο ηάζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ έληαζε ηνπ ξεχκαηνο ελφο θ/β ζηνηρείνπ ππξηηίνπ ζε ζπλζήθεο ζηαζεξήο αθηηλνβνιίαο θαη ζεξκνθξαζίαο Ζ δηαθεθνκκέλε 41

43 θακπχιε δείρλεη ηελ αληίζηνηρε κεηαβνιή ηεο ειεθηξηθήο ηζρχνο πνπ παξάγεηαη Γηα λα επηηεπρζεί ε ιεηηνπξγία ζην ζεκείν κέγηζηεο ηζρχνο ρξεζηκνπνηείηαη έλα θχθισκα DC/DC κεηαηξνπέα αλχςσζεο-ππνβηβαζκνχ ηάζεο ζηα άθξα ηεο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο ζηελ νπνία εηζέξρεηαη ε ηζρχο ηνπ θσηνβνιηατθνχ Έλα απιντθφ ζρεδηάγξακκα DC/DC κεηαηξνπέα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο κέγηζηεο ηζρχο εμφδνπ ηεο θ/β γελλήηξηαο θαίλεηαη παξαθάησ ρήκα Απινπνηεκέλε δηάηαμε MPPT Αλά πάζα ζηηγκή ε ηζρχο πνπ παξάγεηαη απφ έλα θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν είλαη: P =V * I (43) Δάλ ιφγσ κεηαβνιήο ζηελ εηζεξρφκελε ειηαθή 42

44 αθηηλνβνιία ή κεηαβνιή ηνπ θνξηίνπ αιιάμεη ε παξαγφκελε ηζρχο κεηαηνπηζηεί δειαδή ζε δηαθνξεηηθφ ζεκείν ιεηηνπξγίαο πάλσ ζηε θακπχιε V-I ηφηε ζα ππάξμεη κεηαβνιή ηεο ηάζεο θαη κεηαβνιή ηεο έληαζεο Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ινηπφλ ην ζπγθεθξηκέλν θχθισκα ιεηηνπξγεί είηε σο κεηαηξνπέαο αλχςσζεο είηε σο κεηαηξνπέαο ππνβηβαζκνχ ηάζεο Δλαιιαθηηθέο κνξθέο αλίρλεπζεο ηεο κέγηζηεο ηζρχνο ρξεζηκνπνηνχλ θπθιψκαηα κε κλήκε ψζηε λα ζπγθξίλνπλ ηηο ηξέρνπζεο κεηξνχκελεο ηηκέο ηζρχνο ηάζεο έληαζεο κε πξνεγνχκελεο νπφηε πξνζαξκφδνπλ αλάινγα ηε ζηάζκε ηεο ηάζεο πνπ ζα απνξξνθήζεη ν αληηζηξνθέαο 44 ΑΝΣΙΣΡΟΦΔΑ DC/AC 441 Γεληθά Έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα δηαζπλδεδεκέλν κε ην δίθηπν γηα λα κπνξεί λα δηνρεηεχεη ηελ ηζρχ ηνπ ζε απηφ είλαη απαξαίηεην λα κπνξεί λα κεηαηξέπεη ηελ ζπλερή ηάζε εμφδνπ ηνπ ζε ελαιιαζζφκελε κε ραξαθηεξηζηηθά ίδηα κε απηά ηνπ δηθηχνπ ψζηε λα κε δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ θαη ζηε πνηφηεηα ηζρχνο πνπ απηφ παξέρεη Σελ κεηαηξνπή απηή επηηπγράλνπκε κέζσ ηνπ αληηζηξνθέα (Inverter) ή DC to AC Converter ε ζέζε ηνπ νπνίνπ ζε έλα ζχζηεκα θαίλεηαη ζην ζρήκα ρήκα 44: 28 Γηάηαμε Φ/Β ζπζηήκαηνο κε αληηζηξνθέα 43

45 Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζέινπκε λα επηηχρνπκε ζηελ έμνδν ηνπ αληηζηξνθέα είλαη εκηηνλνεηδήο ηζρχο εμφδνπ ζηαζεξνχ πιάηνπο ζηαζεξήο ζπρλφηεηαο θαη ρσξίο απψιεηεο πλήζσο γηα ηε κεηαηξνπή απηή ρξεζηκνπνηνχκε εκηαγσγηθά ζηνηρεία ηζρχνο ζαλ δηαθφπηεο φπσο ηξαλδίζηνξ ή ζπξίζηνξ θαη ε γεληθή ηνπνινγία ηνπ θπθιψκαηνο ηνπ αληηζηξνθέα θαίλεηαη ζην ζρήκα ρήκα 45: 29 Γηάηαμε κνλνθαζηθνχ αληηζηξνθέα Σα εκηαγσγηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχκε έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα άγνπλ ή φρη αλάινγα κε ην αλ ηνπο δίλεηαη παικφο έλαπζεο απφ θάπνην αλεμάξηεην ινγηθφ θχθισκα ελψ ε ζβέζε ηνπο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε κε παικνχο (ηξαλδίζηνξ) είηε θάησ απφ εηδηθέο ζπλζήθεο φπνπ ην ξεχκα πνπ δηαξξέεη ην δηαθφπηε κεδελίδεηαη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα (ζπξίζηνξ) Σα ζηνηρεία απηά αλνηγνθιείλνπλ αλά νκάδεο (12) θαη (34) γηα ρξφλν κηαο εκηπεξηφδνπ κε κηα ζπρλφηεηα ίζε κε ηελ δηπιάζηα ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ 44

46 δηθηχνπ (f=50ζz) ή πεξίνδν Σ=/2f=001 sec θαη παξάγνπλ ζηελ έμνδν ηεο δηάηαμεο κηα ηάζε ηεο κνξθήο ηνπ ζρήκαηνο ρήκα 46: 30 Έμνδνο κνλνθαζηθνχ αληηζηξνθέα Σν πελίν ζηελ είζνδν ηνπ αληηζηξνθέα ρξεηάδεηαη γηα λα εμνκαιχλεη ηηο κεηαβνιέο ηεο ηάζεο πνπ δεκηνπξγνχλ νη δηαθφπηεο ελψ ζηελ έμνδν ππάξρεη ζπλήζσο έλαο κεηαζρεκαηηζηήο 442 Σύπνη αληηζηξνθέωλ Τπάξρνπλ δηάθνξεο ηνπνινγίεο πνπ κπνξεί λα πινπνηεζεί έλαο αληηζηξνθέαο Ζ απιή ηνπνινγία παξνπζηάδεη πςειφ βαζκφ απφδνζεο αιιά ε θπκαηνκνξθή θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ηάζεο εμφδνπ δελ είλαη απνδεθηή γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο Σα κεηνλεθηήκαηα απηά κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ ελ κέξεη κε ηε βνήζεηα θίιηξσλ ηα νπνία φκσο έρνπλ κεγάιν φγθν θαη θφζηνο Άιιεο πην πξνρσξεκέλεο ηερληθέο κεηψλνπλ ηηο απαηηήζεηο ζε θίιηξα αιιά παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξεο απψιεηεο πλεπψο ε επηινγή ηεο ηνπνινγίαο βαζίδεηαη ζηελ εχξεζε ηεο ρξπζήο ηνκήο αλάκεζα ζε αληηθξνπφκελεο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ην θφζηνο ηελ πνηφηεηα ηεο ηάζεο εμφδνπ ην πεξηερφκελν ζε αξκνληθέο ηνλ φγθν θιπ Αλ θαη ε ηερλνινγία ησλ αληηζηξνθέσλ είλαη αξθεηά αλεπηπγκέλε ελ ηνχηνηο δελ είλαη αξθεηά 45

47 μεθάζαξν πνηα απφ ηηο πνιιέο ηνπνινγίεο πνπ ππάξρνπλ είλαη ε θαηαιιειφηεξε γηα θάζε θσηνβνιηατθή εθαξκνγή Έλαο αληηζηξνθέαο πξέπεη λα εθηειεί ηξεηο ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη α) αληηζηξνθή β) ξχζκηζε ηεο ηάζεο θαη γ) δηακφξθσζε ηεο θπκαηνκνξθήο Οη αληηζηξνθείο πνπ ππάξρνπλ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ αλάινγα κε ην ζβήζηκν ησλ δηαθνπηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ φηαλ απηά είλαη ζπξίζηνξ ηαλ ε ελέξγεηα γηα ην ζβήζηκν ησλ ζπξίζηνξ παξέρεηαη απφ κηα εμσηεξηθή πεγή (δίθηπν) ηφηε αλήθνπλ ζηελ θαηεγφξηα ησλ αληηζηξνθέσλ νδεγνχκελσλ απφ ην δίθηπν ή κε θπζηθή κεηάβαζε ηαλ ε ελέξγεηα απηή πξνέξρεηαη απφ εζσηεξηθά θπθιψκαηα πνπ πεξηέρνπλ ζηνηρεία φπσο ππθλσηέο ηφηε αλήθνπλ ζηελ θαηεγφξηα ησλ αληηζηξνθέσλ κε εμαλαγθαζκέλε κεηάβαζε ή απηννδεγνχκελνη αληηζηξνθείο Οη αληηζηξνθείο πνπ πεξηέρνπλ ηξαλζίζηνξο αλήθνπλ πάληα ζηελ θαηεγφξηα ησλ θπζηθά απηννδεγνχκελσλ αληηζηξνθέσλ 46

48 5 Σχεδιασμός αυτόνομου φ/β συστήματος 51 Εισαγωγή κατοικίας κατοικία! " 4 # # κατοικία 120m 2 3 $

49 $% κατοικίας # # # & # $ & & $ # 52 Οι ηλεκτρικές καταναλώσεις ' ( $ & &$ ) # # 24& * $ & & # * & & & * $ $ & # + # $% & & $ # $ (# desktop) # # # $ # (laptop) * # $ $ $ & $ & & $! % # &! ' ( -# 1 800W 24 h 2000 Wh 1 260W 1 h 260 Wh 1 180W 003 h 54 Wh 1 15W 005 h 075 Wh moulinex 1 200W 0036 h 72 Wh 1 650W 025 h 1625 Wh / h 231 Wh 0 # h 500 Wh " #$ W 043 h 516 Wh 48

50 1 2000W 043 h 860 Wh # W 0143 h 200 Wh LCD W 4 h 320 Wh *$ & W 025 h 450 Wh Laptop 1 50W 8 h 400 Wh $ 1 20W h 0048 Wh *$ 1 100W 3 h 300 Wh 1$ ($ ) h 180 Wh 1$ ($ ) h 864 Wh 1$ (($ ) h 540 Wh 11800W 77 KWh 61: $! % # &! ' ( -# 1 800W 24 h 2000 Wh 1 260W 1 h 260 Wh 1 180W 003 h 54 Wh 1 15W 005 h 075 Wh moulinex 1 200W 0036 h 72 Wh 1 650W 025 h 1625 Wh 0 # W 0083 h 166 Wh " #$ W 043 h 516 Wh W 043 h 860 Wh # W 0143 h 200 Wh LCD W 4 h 320 Wh *$ & W 025 h 450 Wh Laptop 1 50W 8 h 400 Wh $ 1 20W h 0048 Wh *$ 1 100W 3 h 300 Wh 1$ ($ ) 2 15W 6 h 180 Wh 1$ ($ ) 8 18W 6 h 864 Wh 1$ (($ ) 3 60W 3 h 540 Wh 3 60W 3 h 540 Wh / (12000 Btu) W 3 h 9000 Wh 14200W 168 KWh 62: 2$ - $ $ $ & & 77 kwh $ & & 168 kwh # 3 # $ - # #- & $ # & $ 4 $& $ 8 kwh 49

51 # # # 17 kwh # # 5: $ ($ ) = 8 kwh $ ( ) = 17 kwh 53 Η χρονική περίοδος # ( # *& $%# ( & $& & ($) 6 $ & ( 54 Η φωτοβολταϊκή γενήτρια 541 Η κλίση συλλεκτών ( + #( & 4 # # & & # $% # $ $ $! " $ # 38 * 63 $ $ / 64 $ 63 $ $ 32 50

52 !"! " " - " / # $ %& '( %& # # ' ( ) *+ 61: 33 38! * * + *" " : 34 (kwh/m 2 ) [10]! " * * + *" : 35 (kwh/m 2 day) [10] *" %! " * * : 36 ( C) [10] 51

53 -!"! " " %+ 0 + # $ %& '( %& # # ' ( ) *+ 62: 37 & 61 # $ & ( 0 ) ( # ( 6 ) $ 90 # 7$ $ 60 # ( ( # 3 # $ # # # 0 $ 30 # # # # $ $ *- # & κατοικίας & # : "$ : # # 45 # 8 # # # * $ # 52

54 6 84 kwh/m 2 "$ 0: κατοικίας # # # 30 # 8 # & $ # ( ($ & 542 Η απαιτούμενη ισχή αιχμής Από τον πίνακα παρατηρουμε οτι την μικροτερη μεση τιμη της ημερησιας ηλιακης ακτινοβολιας εχει ο μηνας Ιανουαριος ειτε προκειται να τοποθετησουμε συλλεκτες o o κλισης 30 ειτε 45 και η μεση θερμοκρασια του αερα στις φωτεινες ωρες της ημερας ειναι 112C Δεχομενοι οτι η θερμοκρασια των ηλιακων στοιχειων ειναι κατα 30C μεγαλυτερη καταληγουμε στους 412C για τον μηνα ΙανουαριοΕπομενος απο το διαγραμμα που ακολουθει ευκολα βρισκουμε τον συντελεστη θερμοκρασιακης διορθοσης : 38 [10] 2 # $ $%& & $ $ $ & $ 4 09 :

55 "$ : KWh/m 2 # # $% : 2 kwh / d1 kw / m 2 / Pa ( kwp ) kwh m d kwh d kw 2 m 2 kwh m d 8 / 1 / Pa ( kwp ) 365kW 2709 / * $ $ $ & " $ 85% $ 85% DC/AC 95% $# : a $ # $% : 5: ' Pa 365kW P 53kW a a 069 6# $% = 53 kw "$ 0: * $ # # # + ($ # # # # * $ & & 8 kwh $ 6 ( ) # 2516 KWh/m 2 : kwh d kw 2 m 2 kwh m d 8 / 1 / Pa ( kwp ) 393kW 2516 /

56 * # $ 6# 6# # 17 kwh (# $ & & & # # 5968 KWh/m 2 $ # 085 ': kwh d kw 2 m 2 kwh m d 17 / 1 / Pa ( kwp ) 372kW 5968 / (# $ # $ $ $# # # 393kW 2$ $ # 69% *&: ' Pa 393kW P 57kW a a 069 5: 6# $% = 57 kw 543 Η τάση του συστήματος $% # $ $& & *$ # 12V 24V 48V 2 - # # # $ $ & & 3 - $& ( + # $ * # inverter 24V & $% $ $& 24V 55

57 544 Η επιλογή το πλήθος και η οργάνωση των υωτοβολταϊκών πλαισίων Οη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ επηινγή ηνπ θσηνβνιηατθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη δηάθνξνη θαη έρνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν Υπάξρνπλ πνιινί πνπ δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο θαη θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ θαη δεη ζην λα πξνέξρεηαη απφ ηελ Δπξψπε Μεγάιεο Γεξκαληθέο εηαηξίεο έρνπλ εκπεηξία ζηνλ ηνκέα πνπ πνιιέο θνξέο μεπεξλά ην 30 ρξφληα κε απνηέιεζκα λα ζεσξνχληαη πξσηνπφξνη ζηνλ επαίζζεην απηφ ηνκέα Απμαλφκελε επίζεο δήηεζε παξνπζηάδνπλ θαη άιιεο εηαηξίεο Ιζπαληθήο θαη Γαιιηθήο πξνέιεπζεο Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη θάπνηεο Διιεληθέο εηαηξίεο ζην ρψξν παξάγνληαο πνηνηηθά θσηνβνιηατθά πιαίζηα ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο Γελ ζα κπνξνχζαλ λα ιείπνπλ απφ ηελ αγνξά ηα Αζηαηηθά πξντφληα ηα νπνία σο ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηελ πνηφηεηα Μεγάιεο θαη εγλσζκέλεο εηαηξίεο παξάγνπλ πνηνηηθφ θαη εγγπεκέλν εμνπιηζκφ ελψ ππάξρνπλ θαη νη ρακεινχ θφζηνπο παξαγσγνί πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο ηδηαηηέξσο αληαγσληζηηθέο ηηκέο ηνπο πξάγκα ην νπνίν πνιιέο θνξέο αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ ηνπο ζε βάζνο ρξφλνπ Γεληθφηεξα ην θάζκα ηηκψλ ησλ πιαηζίσλ είλαη κεγάιν: ελδεηθηηθά κπνξνχκε λα βξνχκε ζηελ αγνξά πάλει πνπ μεθηλνχλ απφ 14 /Watt θαη θηάλνπλ αθφκα θαη ζηα 25 /Watt Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ηηκή παίδεη ν βαζκφο απφδνζεο ηνπ πιαηζίνπ πνπ νπζηαζηηθά ζπκβνιίδεη ην πνζνζηφ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα Έλα ηππηθφ κέγεζνο είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ % παξ' φια απηά ππάξρνπλ θαη πάλει πνπ κπνξεί λα μεπεξάζνπλ αθφκα θαη ην 17% ην νπνίν θπζηθά έρεη θαη άκεζν αληίθηππν ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ θσηνβνιηατθνχ πιαηζίνπ κηαο θαη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ν ρψξνο είλαη πνιπηέιεηα Γηα έλα νηθηαθφ θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ε επηθάλεηα ηαξάηζαο πνπ απαηηείηαη θπκαίλεηαη ζηα ηκ ιακβάλνληαο ππ' φςε θαη ηελ χπαξμε ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα Η επηθάλεηα απηή δελ είλαη δηαζέζηκε ζπλήζσο θαη ππάξρεη ε αλάγθε γηα κείσζε ηνπ φγθνπ θαη ηεο επηθάλεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο Σπλήζσο κηα ηππηθή εγθαηάζηαζε θαιχπηεη πεξίπνπ 130 έσο 140 Watt αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ηαξάηζαο Παξ' φια απηά ππάξρνπλ θσηνβνιηατθά πιαίζηα πνπ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ πνιχ θαιχηεξε ζρέζε επηθάλεηαο-ηζρχνο πνπ κπνξεί λα θπκαλζεί αθφκα θαη ζηα 170 κε 180 Watt/ηκ κεηψλνληαο έηζη δξαζηηθά ηελ απαηηνχκελε επηθάλεηα Ιδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ παξνρή νινθιεξσκέλεο εγγχεζεο θαη δσξεάλ αληηθαηάζηαζεο ζε πεξίπησζε βιάβεο γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε έηε απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο αιιά θαη ζηηο επηκέξνπο εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο Τππηθά νη πεξηζζφηεξνη θαηαζθεπαζηέο εγγπψληαη φηη ε απφδνζε ησλ πιαηζίσλ δελ ζα θζίλεη θάησ απφ ην 90% ηεο αξρηθήο κέρξη ηελ πξψηε 10εηία θαη νκνίσο γηα ην 80% ζηελ 25εηηά Υπάξρνπλ πιαίζηα ζε δηάθνξα κεγέζε πνπ θπκαίλαηε απφ 5 (Wp) έσο 280+ (Wp) Η επηινγή πιαηζίσλ κηθξνχ κεγέζνπο αληηκεησπίδεη θαιχηεξα κελ ηεο πηζαλέο ζθηάζεηο - λεθψζεηο πνπ ζα ππάξμνπλ αιιά απμάλεηε ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη νη απφιπεο κέζν ηνλ 56

58 καλωδιώζεων για ηην διαζύνδεζη ηοςρ Δάν η ηοποθεζία δεν έσει κάποιερ ιδιομοπθίερ ηόηε πποηείνεηε μια επιλογή μεζαίος μεγέθοςρ Γιαλέξαμε από 9 καηαζκεςαζηέρ πλαίζια ιδίος μεγέθοςρ ώζηε να έσοςμε μια πποζεγγιζηική ζύγκπιζη ανάμεζα ηοςρ Όμωρ έσοςμε μικπέρ διαθοπέρ ζηα μεγέθη και ζωζηά ζςμπεπάζμαηα μποπούμε να βγάλοςμε μονό από ηον λόγο ηιμήρ ππορ απόδοζηρ επί μεγέθοςρ Βέληιζηη επιλογή = Καηαζκευαζηής- Μονηέλο Μέγεθος (Wp) Τιμή (Euro) Απόδοζη Τιμή / (Μέγεθος *Απόδοζης) Sharp NTR5E3E BSL BSL-SE16-175M BP solar BP Solar Kyocera KC135GHT Conergy C185-M Mitsubishi MF180 PVTD SCHOTT EFG 175 wp Solar World SW UPSOLAR UP-M180M Η καλύηεπη επιλογή είναι αςηή με ηον μικπόηεπο λόγο ηιμήρ ππορ μεγέθοςρ επί απόδοζηρ Από ηον πίνακα ζςμπεπαίνοςμε όηι η πιο ζςμθέποςζα ηιμή από ηα παπαπάνω μονηέλα είναι ηηρ εηαιπίαρ UPSΟLAR με ηο μονηέλο UP-M180M Η UPSOLAR καηέσει πιζηοποιήζειρ μεγάλων θοπέων και παπέσει εγγςήζειρ για 90% και 80% απόδοζηρ ζε 10 και 25 σπονιά ανηίζηοισα 57

59 Φωτοβολταϊκο πλαίσιο της εταιρείας UPSOLAR ονομαστικής ισχύος 180 Wp ( $ : -) # " Μονοκρυσταλλίκο (P max ) 180 W p *" ( ( V mpp ) 242 V -( #( V oc ) 30 V *" (I mp ) 745 A / (I sc ) 803 A ) " % % Μοντέλο UP-M180M $ $ $% (24V) " $ $ $ "$ : $ $%& $ ( #) # : 53kW W $% $% 24V # 30180W 5400W 54kW 58

60 "$ 0: $ $%& $ # : 57kW W $% $ $% 24V # 32180W 5760W 576kW * 45 # 2$ - $ # $ # # 45 2 $% $ $ # & *& $& $ 32 $% ( ) 30 $ $ $ & # $ $ & $ & $ 4 ( 3 # 6 2 # 7 55 Οι συσσωρευτές & ( $ Rolls & $ $& " $ 80% $ $ 10 -) ( * $( 0 Volt 1 (Ah)- C20 2( kg 67: # Rolls [20] 59

61 65: 41 Rolls [20] ( $ $% $ $& 24V 2 $ $& # $ $& Rolls 12V *& $# $ $& =80% =85% 24V # - # & $ 24 # $ $& (kwh) : 8kWh E 42 days 32 16kWh day * $ $ $ 0 - # $ 24 6# 6# #' # 12 ημερών # $ $& # : 17kWh E 21 day 17 34kWh 32 16kWh day # & # 34 17kWh $ & & # # # $ $ $& : C N E 17kWh 1042Ah a V V

62 5 # Ah Ah 104=10 $& 2 $ $ $& $ : Ah Ah & # $ & & # ( & $ 56 Επιλογή ρυθμιστή φόρτισης ' $ $ $& $ $ # $ $& # # ( ) ( $ $ * # $% $# 5 $ # # 5 $ $ $& $% ( # 180W p #$ # V ' # $ & # ( $ # $%& $ 2$ $ $# 3 $ 6 # $ 745A6 447A 242V 2 $ 7 # $ 745A A 242V *& # xantrex C60 : 61

63 -( *" ( #! / *" # 12V 24V 55V (DC) 60A 85A 8 - # " 68: 9 xantrex C60 [33] * 66: 42 : xantrex C60 [33] 57 Επιλογή Inverter ' inverter (DC) # $%# # (AC) 4 $ # # 220V # $ & $ & # $ ( # 4 # # ( # $ $ # # # # (- # inverter * $ # # κατοικία & # # * & 62

64 # 3 # #- # * $ $ $ κατοικίας $ & # & * 69 ( $ $ $: * * 2 ( ( -# 800W / 700W 260W " #$ 1200W 650W 2000W 180W # 1400W moulinex 200W *$ & 1800W 0 # 2000W 80W 15W Laptop 50W 2x60W $ 20W 1& $ # & 2x15W 60W 8x18W 1& ($ # & 3x60W / 1500W / 1500W " 69: ' & &$ ;$ # $ & &$ $ 9 # $ ( 3500W () + & - -# & ($ # & # $ $ $ & # "$ 0 $ & # # 63

65 Οι inverter διακπίνονηαι ζε inverter ηποποποιημένος ημίηονος (modified sine-wave) και ζε inverter καθαπού ημίηονος (pure / true sine-wave) Έναρ μεηαηποπέαρ με ηποποποιημένο ημίηονο είναι θθηνόηεπορ από έναν με καθαπό ημίηονο και είναι καηάλληλορ για ηιρ πεπιζζόηεπερ ζςζκεςέρ Καηαναλώνει όμωρ έωρ και 20% πεπιζζόηεπη ενέπγεια από ηη μπαηαπία ζε ζσέζη με έναν μεηαηποπέα καθαπού ημίηονος Επίζηρ ζε ηηλεοπάζειρ και ησοζςζηήμαηα μέηπιαρ ποιόηηηαρ θα ακούγεηαι ένα ελαθπύ βοςηηό Από ηην άλλη μεπιά ηο μοναδικό μειονέκηημα πος έσοςν οι inverter καθαπού ημίηονος είναι η ηιμή ηοςρ αθού είναι ηπειρ έωρ ηέζζεπιρ θοπέρ ακπιβόηεποι από έναν ανηίζηοισο με ηποποποιημένο ημίηονο Αν έσοςμε εςαίζθηηερ ηλεκηπονικέρ ζςζκεςέρ καλό είναι να σπηζιμοποιούμε για αςηέρ inverter με καθαπό ημίηονο Μοντζλο Ισχφς εξόδου (25 ⁰C) Απόδοση Τιμή Xtender VA 94% 2895 Studer HPC VA 94% 2659 STUDER XTH VA 94% 3099 Phoenix Inverter VA 94% 2480 Μελεηώνηαρ ηον παπαπάνω πίνακα διαπιζηώνοςμε όηι ο Phoenix είναι η καλύηεπη επιλογή 2 ηεμάσια ηος μεηαηποπέα Phoenix 24/5000 θα σπηζιμοποιηθούν με ηα παπακάηω σαπακηηπιζηικά Σηοισειά ειζόδος Τάζη ειζόδος 24V (19-33V) Σηοισειά εξόδος Τάζη εξόδος 230V(AC) Ιζσύρ εξόδος 5000VA 25ºC(VA) Ιζσύρ εξόδος 4500W 25ºC(W) Ιζσύρ εξόδος 4000W 40ºC(W) Μεγίζηη ιζσύρ 10000W (W) Απόδοζη 94% 64

66 67: 43 Phoenix Inverter 24/ $% " $% : - $ $ inverter -( # MPP: " : 19V 242V 33V - # & # # & : 2$: V 30V 33V oc -' $ $ $ : Vmax inverter 33V 11 V 30V oc " 1 $ - $ $ $ # : 65

67 $ # 58 Υπολογισμός της έκτασης των φωτοβολταϊκών πανέλων $ $%& $ $ $%& $ $ $ # $ # & #$ / $% * $ < # $ ( $ #- $ & & $ $ $ $ # $ : 48!"! * $ $ # 38 &: 48!" 38! 10! $ #- $ $ $ ( $ & & $% & * 68: 44 ) # # $ & & $% - #- $ & $ ) $ & $ ( $ & & $% [12] 66

68 $ # # # () - #- ( () ( $%# ) - $ # & & : sin " ( mm #$ # 30 - $ & #- ( #- $ : sin # 1658m sin 30! 0829m * 57 : m 22383m # (# $ & $ $%& $ (# $ & $ $%& & : $ cos 0829m$ 1658m cos 30! 226m / 1658m 0834m : S 1658m 0834m 1383m $ : S S m 443m / : S S cos 443m cos30! 384m 2 2 $% # : 67

69 226m S S 384m 605m cos 1658m cos 30! $ # - $ & # & $%# 4 # $% 2 70m 59 Επιλογή βοηθητικής ηλεκτρικής παραγωγής *$ # & $ & &$ $ $ # + # ' # # ( $ # $% $ # # # & 3 # # & # $ #$ # &$ $ $ & $ # # ($ $ 35kW $ Honda EC400 #- # $ - $ $ * 69: 45 + EC kW 68

70 510 Μορθή θωηοβοληαϊκής εγκαηάζηαζης Με βάζε ηνπο παξαπάλσ ππνινγηζκνύο θαηαιήμακε όηη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε ζα ρξεηαζηνύκε 32 θσηνβνιηατθά πιαίζηα νξγαλσκέλα ζε 5 νκάδεο Τα πιαίζηα ηεο θάζε νκάδαο ζα είλαη ζπλδεδεκέλα παξάιιεια θαη ζα ζπλδένληαη κε έλαλ ειεγθηή θόξηηζεο ν νπνίνο ζα θαηαιήγεη ζηνπο ζπζζσξεπηέο Οη ζπζζσξεπηέο απνηεινύληαη από 10 παξάιιεινπο θιάδνπο θαζέλαο από ηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεη 2 ζπζζσξεπηέο ζε ζεηξά Η ζπζηνηρία ησλ ζπζζσξεπηώλ ζπλδέεηαη κε 2 inverters ζηνπο νπνίνπο έρεη γίλεη ηζνθαηαλνκή ησλ ειεθηξηθώλ θαηαλαιώζεσλ ηεο θαηνηθίαο Σε πεξηπηώζεηο κεδεληθήο ειηνθάλεηαο κπνξεί λα ζπλδεζεί ζηνπο αληηζηξνθήο ε γελλήηξηα ληίδει 511 Οικονομικά ζηοιχειά μελέηης Έρνπκε επηιέμεη ηα θαιύηεξα πξντόληα ζε ζρέζε ηηκήο θαη απόδνζεο ώζηε λα θαιύπηνπλ πιήξσο ηηο αλάγθεο ηεο θαηνηθίαο Τν ζύζηεκα παξέρεη απηνλνκία 4 εκεξώλ ζπλέρεηα παξνρήο ξεύκαηνο αθόκα θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο κεηαηξνπέα ή νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηελ θάιπςε πνπ πξνζθέξεη ε γελλήηξηα θαζώο θαη πνιπεηέο εγγπήζεηο ηόζν ζε επίπεδν βιαβώλ όζν θαη πςειώλ απνδόζεσλ Ο παξαθάησ πηλάθαο δεκηνπξγήζεθε από ηα επηιεγκέλα πξντόληα καδί κε ην θόζηνο ηνπο Ποζόηηηα Τιμή μονάδας Σύνολο Γελλήηξηα EC Ρπζκηζηήο θόξηηζεο Xantrex C Μεηαηξνπέαο Phoenix 24/ Μπαηαξίεο Rolls T Φσηνβνιηατθά πιαίζηα UP-M180M Σύνολο Από ην ζύλνιν ιείπνπλ αθόκα ην θόζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο θαζώο θαη ην θόζηνο κεηαθνξάο ηα νπνία είλαη κεηαβιεηά θαη δηαπξαγκαηεύζηκα Ωζηόζν κε έλαλ πξόρεηξν ππνινγηζκό δελ ζα έπξεπε λα μεπεξλάλε ην 5-10% ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο 69

71 κατοικίας! " " # $ " " $ " % " " & 70

72 " 71

73 Ζαχαρίας Θωμάς Ήπιες μορφές ενεργείας Ι Ηλεκτρονικά ισχφος εκδόσεις Τζιόλα Σφγχρονες εξελίξεις σε Φ/Β συστθματα Φωτοβολταϊκά Συστθματα ΙΦραγκιαδάκης εκδόσεις Ζθτη

74 1Φωτοβολταϊκη μετατροπή 2Φωτοβολταϊκο φαινόμενο 3Τεχνικό-οικονομική μελέτη φ/β 4Σχεδίαση φ/β πάρκου διασυνδεμένου με το δίκτιο 5Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απο φ/β πάρκο 6Φωτοβολταϊκα συστήματα Μελέτη και σχεδιασμός φ/β συστήματος για τροφοδόσια απομακρυσμένου καταναλοτή ocument/karantanipdf 73

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. Γενικά Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ειηαθά ζηνηρεία είλαη δίνδνη εκηαγσγνχ κε ηε κνξθή ελφο δίζθνπ, (δειαδή ε έλσζε p-n εθηείλεηαη ζε φιν ην πιάηνο ηνπ δίζθνπ), πνπ δέρεηαη ηελ ειηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Ο ΔΠΑΛ ΚΟΡΧΠΙΟΤ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Τμήμα ΑΠ 4 Υπεύζσνες Καζεγήτρηες: Ζώρδοσ Δήμετρα Τδαβέλλα Μαρία ΚΟΡΧΠΙ 2012 2 Δηζαγσγή Ο φξνο θσηνβνιηατθά πξνέξρεηαη απφ ην ζπλδπαζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία Οηθνλνκνηερληθή κειέηε Φσηνβνιηαΐθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 80KWp Υξηζηόδνπινο Αζπξνκάιιεο (AM: 4593) Ηξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Π. Γκουλιάρας, Ηλεκτρολόγος μηχανικός Δ. Γκουλιάρας, Υδραυλικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΖ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ ΚΟΣΟ Γθνξόγηαο Ησάλλεο Α.Δ.Μ. 3707 Καξαγηώξγνο Υξήζηνο Α.Δ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Αυτόνομο Σύστημα 1,5 ΚWp, Κερατέα Αττικκής Εγκατάσταση: 05/2007 ΘΕΜΑ: Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά συστήματα ονομαστικής ισχύος 240,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία 2 ημέρες. Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

Αυτονομία 2 ημέρες. Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα Αυτονομία 2 ημέρες Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο Φωτοβολταϊκό σύστημα για: Φωτισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Δ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΜΔΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Δ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΜΔΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Δ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ ΔΤΜΟΡΦΗΛΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΤΡΗΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΛΑΚΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com Σχεδίαση, πώληση και εγκατάσταση μονοφασικού συστήματος αυτόνομης ηλεκτροδότησης, από ανανεώσιμες πηγές ονομαστικής ισχύος 7kW (inverter), συνεργαζόμενο και υποβοηθούμενο από Η/Ζ (γεννήτρια). Προς: Υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία ηνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία ηνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΔΩ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Καγκαράκης Κωνσταντίνος

Καγκαράκης Κωνσταντίνος ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Διπλωματική Εργασία Σσεδιαζμόρ και ανάπηςξη ζςζηήμαηορ πποζαναηολιζμού δύο αξόνων θωηοβοληαικών πλαιζίων με σπήζη μικποελεγκηή. Καγκαράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HELIOS NATURA HELIOS OIKIA HELIOSRES ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Κολοκοτρώνη 9 & Γκίνη 6 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Tel. (+30) 210 6893966 Fax. (+30) 210 6893964 E-Mail : info@heliosres.gr

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα Επενδύοντας σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα διασυνδεδεμένο με το ηλεκτρικό δίκτυο εξασφαλίζετε σταθερή πηγή εσόδων πωλώντας το παραγόμενο ρεύμα στη ΔΕΗ. Η εταιρεία μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεόναςμα Καταναλωτι

Πλεόναςμα Καταναλωτι Ηιτθςθ τθσ αγοράσ Πλεόναςμα Καταναλωτι Η ατομική καμπύλη ζήτησης παρουσιάζει τις μέγιστες ποσότητες από ένα αγαθό/υπηρεσία που ένας καταναλωτής είναι διατεθειμένος να πληρώσει Η τιμή της αγοράς προσδιορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤ πγθξηηηθή κειέηε δηαηάμεσλ Τπνζηαζκώλ Μεηαθνξάο Τ.Σ/Μ.Σ θαη ΚΤΣ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Γέζπνηλα Π. Μεηξνπνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Business Unit: CON No of Pages: 6 Authors: AR Use: External Info Date: 01/03/2007 Τηλ.: 210 6545340, Fax: 210 6545342 email: info@abele.gr - www.abele.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67

Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67 Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67 wβύσματα MC4 Φ4mm για καλώδιο 4-6 mm 2 & 10-16 mm 2, με επικασσιτερωμένους ακροδέκτες. wχαρακτηριστικά: 1000VDC, 25Α εως 60Α, IP67, εύρος λειτουργίας -40 o C έως

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών

Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗ Επιβλέπων : Δρ Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Περιεχόμενα Πτυχιακής Εισαγωγή Γεννητρια Κινητηρας Λειτουργια

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ

Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ Άζθεζε 1 Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ 1.1. θνπόο θνπφο ηεο άζθεζεο είλαη ε κέηξεζε ηνπ ιφγνπ c p /c v ησλ εηδηθψλ ζεξκνηήησλ ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη ε θαηάηαμή ηνπ ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διερεφνηςη Βραχυπρόθεςμων & Μακροπρόθεςμων Ωφελειών και Επιπτώςεων Ευρείασ υμμετοχήσ ΑΠΕ ςτο ΗΕ Κρήτησ. Ομάδα Εργαςίασ

Διερεφνηςη Βραχυπρόθεςμων & Μακροπρόθεςμων Ωφελειών και Επιπτώςεων Ευρείασ υμμετοχήσ ΑΠΕ ςτο ΗΕ Κρήτησ. Ομάδα Εργαςίασ 2010 Ομάδα Εργαςίασ Δρ Εμμανουήλ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ Δρ Ιωάννησ ΚΑΡΝΑΒΑ Δρ Αντώνησ ΣΙΚΑΛΑΚΗ Διερεφνηςη Βραχυπρόθεςμων & Μακροπρόθεςμων Ωφελειών και Επιπτώςεων Ευρείασ υμμετοχήσ ΑΠΕ ςτο ΗΕ Κρήτησ Πεξηερόκελα Ξεξηερφκελα...

Διαβάστε περισσότερα