ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 23751 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 613/2015* Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 3 N. 3959/2011, όπως ισχύει, της εταιρίας με την επω νυμία «ΟΠΤΙΜΑ Εισαγωγές Εξαγωγές Αντιπρο σωπείες Εμπορική Επιχείρηση Ανώνυμος Εταιρία» και με διακριτικό τίτλο «ΟΠΤΙΜΑ Α.Ε.» σε σχέση με την απόκτηση ελέγχου επί της εταιρίας με την επω νυμία «ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟ ΝΑΛ Α.Ε.» μέσω αύξησης της συμμετοχής της πρώ της στο μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης στο 100%. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 22η Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, με την εξής σύνθεση: Προεδρεύων: Δημήτριος Λουκάς(Αντιπρόεδρος) Μέλη: Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δημήτριος Δανηλάτος και Μάρθα Καββαθά, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους, Ιωάννη Αυγερινού Γραμματέας: Ηλιάνα Κούτρα Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της προ ηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 3 N. 3959/2011, όπως ισχύει, της εται ρίας με την επωνυμία «ΟΠΤΙΜΑ Εισαγωγές Εξαγωγές Αντιπροσωπείες Εμπορική Επιχείρηση Ανώνυμος Εταιρία» και με διακριτικό τίτλο «ΟΠΤΙΜΑ Α.Ε.» σε σχέ ση με την απόκτηση ελέγχου επί της εταιρίας με την * Η παρούσα απόφαση εκδίδεται σε μία επιπλέον έκδοση με τα διακριτικά: (1) Έκδοση για το ΦΕΚ. Στο ενδιαφερόμενο μέρος θα επιδοθεί η απόρρητη έκδοση. Από την παραπάνω έκδοση έχουν αφαιρεθεί τα απόρρητα επιχειρηματικά στοιχεία (όπου η ένδειξη [ ]) τα οποία δεν θα πρέπει να περιέλθουν σε γνώση του αντίστοιχου αποδέκτη της έκδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α / ), όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Αντα γωνισμού (ΦΕΚ 54 Β / ). Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός [ ]). επωνυμία «ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «Α.Ε.» μέσω αύξησης της συμμετοχής της πρώτης στο μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης στο 100%. Πριν την έναρξη της συζητήσεως, ο Προεδρεύων όρισε Γραμματέα της υπόθεσης την υπάλληλο, Ηλιάνα Κού τρα, με αναπληρώτρια την Ευγενία Ντόρντα. Στην αρχή της συζήτησης, ο Προεδρεύων έδωσε το λόγο στην Εισηγήτρια της υπόθεσης, Βικτωρία Μερτι κοπούλου, η οποία ανέπτυξε συνοπτικά την υπ αριθμ. πρωτ. 4635/ γραπτή Εισήγηση επί της κρινό μενης υπόθεσης και πρότεινε, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην Εισήγηση, να εγκριθεί η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση. Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της εισήγησης, το Τμήμα της Επιτροπής προχώρησε σε διάσκεψη επί της ως άνω υπόθεσης και, αφού έλαβε υπόψη του τα στοιχεία του φακέλου, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ I Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ 1. Στις η εταιρία ΟΠΤΙΜΑ κατέθεσε στην Επι τροπή Ανταγωνισμού (εφεξής ΕΑ) το με αριθ. πρωτ έντυπο (συνοπτικής) γνωστοποίησης συγκέντρωσης επι χειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, αναφορικά με την εξαγορά του 52,93% των μετοχών της εταιρίας ΙΝΤΕΡ ΝΑΣΙΟΝΑΛ, δυνάμει του από «Προσυμφώνου Πώλησης Μετοχών Ανώνυμης Εταιρείας αντί ευρώ [ ]» (εφεξής Προσύμφωνο). Σύμφωνα με τα προσκομισθέ ντα στοιχεία, η γνωστοποιηθείσα πράξη θα πραγματο ποιηθεί με την πώληση, παραχώρηση, μεταβίβαση και παράδοση κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή [ ] ονομαστικών μετοχών της ΙΝΤΕΡ ΝΑΤΙΟΝΑΛ προς την ΟΠΤΙΜΑ, μετά και την έγκριση της υποβληθείσας γνωστοποίησης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η συμμετοχή της ΟΠΤΙΜΑ στο μετοχικό κεφάλαιο της θα ανέρχεται στο 100% 1. 1 Η ΟΠΤΙΜΑ έχει ήδη στην κατοχή της το 47,07% του με τοχικού κεφαλαίου της ([ ] μετοχές).

2 23752 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Η γνωστοποίηση υποβλήθηκε από την υπόχρεη σε γνωστοποίηση εταιρία ΟΠΤΙΜΑ εμπροθέσμως 2. Προ σκομίσθηκε επίσης το νόμιμο παράβολο, καθώς και το φύλλο της εφημερίδας Χρηματιστήριο της στην οποία δημοσιεύτηκε η σκοπούμενη συγκέντρωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 3959/2011. Επίσης, το κείμενο της εν λόγω δημοσίευ σης αναρτήθηκε στις στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατ εφαρμογή της ως άνω διάταξης. 3. Στο κείμενο της γνωστοποίησης η ΟΠΤΙΜΑ επι καλείται «επενδυτικούς λόγους» που δικαιολογούν την πραγματοποίηση της υπό κρίση συναλλαγής, [...]. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η γνωστοποιούσα στην υπ αριθ. πρωτ. 3799/ επιστολή της[ ]. II ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ II.1 ΟΠΤΙΜΑ Α.Ε. 4. Η εξαγοράζουσα εταιρία ΟΠΤΙΜΑ, με έδρα στη Με ταμόρφωση Αττικής, δραστηριοποιείται στη διανομή τροφίμων, με ειδίκευση στα τυροκομικά προϊόντα. Τα κυριότερα σήματα που διακινεί είναι τα σήματα ΗΠΕΙ ΡΟΣ, KERRYGOLD, DIROLLO, ΛΟΓΑΔΙ, ADORO και ΤΑ ΛΑΓΑΝΙ. Η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρίας εντοπίζεται στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στην Κύπρο και στην Αλβανία. 5. To [ ] του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΤΙΜΑ ανήκει στον [ ], το [ ] στην [ ], το [ ] στον [ ] και το [ ] στον [ ]. Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα (εφεξής [ ]) είναι οι μέτοχοι και των εταιριών ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 3 και ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. 4. Η εταιρία ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. είναι παραγωγι κή εταιρία τυροκομικών προϊόντων. Η εταιρία ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται στη λιανική πώληση ειδών σούπερ μάρκετ μέσω των καταστημάτων My Market και στη χονδρική πώληση ειδών σούπερ μάρκετ, μέσω των καταστημάτων ΜΕΤΡΟ cash and carry. Σύμφωνα με τη γνωστοποιούσα εταιρία, οι επιχειρήσεις ΗΠΕΙ ΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. και τα προαναφερόμενα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν στο μετοχικό τους κε φάλαιο «δεν συμμετέχουν σε άλλες επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες σε επηρεαζόμενες αγορές». 5 II.2 Α.Ε. 6. H εξαγοραζόμενη εταιρία, με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, δρα στηριοποιείται στο εμπόριο τροφίμων, με ειδίκευση επί σης στα τυροκομικά προϊόντα. Το 52,93% του μετοχικού κεφαλαίου της ανήκει στον [ ] και το υπολειπόμενο 47,07% ανήκει στην ΟΠΤΙΜΑ. 2 Αρχικώς, υποβλήθηκε γνωστοποίηση βάσει του απλοποι ημένου εντύπου συνοπτικής γνωστοποίησης, όπως προβλέπο νται στην απόφαση της ΕΑ 558/VII/2013. Κρίθηκε, ωστόσο, ότι δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις για την απλοποιη μένη διαδικασία και η γνωστοποιούσα κλήθηκε να υποβάλει πλήρες έντυπο γνωστοποίησης. Μετά από ανταλλαγές επι στολών για τη συμπλήρωση στοιχείων, η ΟΠΤΙΜΑ απέστειλε ηλεκτρονικά εντέλει όλα τα στοιχεία που της είχαν ζητηθεί την (αριθ. πρωτ. 4030). 3 To [ ] του μετοχικού κεφαλαίου της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ανή κει στον [ ], το [ ] στην [ ], το [ ] στον [ ] και το [ ] στον [ ]. 4 To [ ] του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. ανήκει στον [ ], το [ ] στην [ ], το [ ] [ ] και το [ ] στον [ ]. 5 Σχετ. το υπ αριθ. πρωτ. 3799/ έγγραφο της ΟΠΤΙ ΜΑ και το Τμήμα 4.1 του Εντύπου Πλήρους Γνωστοποίησης, το οποίο κατατέθηκε συνημμένα με το προαναφερόμενο έγγραφο. II.3 ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 7. Ο κύκλος εργασιών καθεμίας από τις συμμετέχου σες επιχειρήσεις στην υπό κρίση πράξη το τελευταίο οικονομικό έτος (χρήση ) στην παγκόσμια και Ελληνική αγορά, είχε, κατά δήλωσή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, ως εξής: Πίνακας 1: Κύκλοι εργασιών (σε ευρώ) Εταιρίες Παγκόσμια Αγορά Ελληνική Αγορά ΟΠΤΙΜΑ [ ] [ ] ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. [ ] [ ] ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. [ ] [ ] ΣΥΝΟΛΟ [ ] [ ] Πηγή: Στοιχεία προσκομισθέντα από τη γνωστοποιούσα III ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ III.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 8. Κατά το άρθρο 5 παρ. 2 περίπτωση (β) του Ν. 3959/ 2011, συγκέντρωση επιχειρήσεων πραγματοποιείται όταν επέρχεται μόνιμη μεταβολή ως προς τα πρόσωπα (φυ σικά ή νομικά) που ασκούν έλεγχο επί της αποκτώμε νης εταιρίας. Τούτο συντρέχει στην περίπτωση κατά την οποία ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία επιχείρηση, ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων, με την αγορά τίτλων ή στοιχείων του ενεργητικού, με σύμβαση ή με άλλο τρόπο. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του ίδιου νόμου, ο έλεγχος απορ ρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών. 9. Στην προκειμένη περίπτωση, η ΟΠΤΙΜΑ αγοράζο ντας το 52,93% του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΟΥΛΙΤΥ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ θα αποκτήσει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εξαγοραζόμενης εταιρίας. 10. Ως εκ τούτου, η υπό κρίση εξαγορά οδηγεί σε από κτηση αποκλειστικού ελέγχου εκ μέρους της ΟΠΤΙΜΑ επί της ΚΟΥΛΙΤΥ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ και συνιστά συγκέντρωση επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 περίπτωση (β) του Ν. 3959/2011. III.2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Ε.Α. 11. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, μια συγκέντρωση πρέπει να γνωστοποιεί ται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού όταν α) ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμε τέχουν στη συγκέντρωση ανέρχεται στην παγκόσμια αγορά τουλάχιστον σε 150 εκατομμύρια ευρώ και β) δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, η καθεμιά χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ στην ελληνική αγορά. Ο κύκλος εργασιών των μερών που συμμετέχουν στη συγκέντρωση προκύπτει από το άθροισμα των κύ κλων εργασιών των επιχειρήσεων που ορίζει το άρθρο [ ] 6 Με απαλοιφή ενδοομιλικών συναλλαγών. [ ]

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) παρ. 4 ν. 3959/2011, όπως ισχύει, κατά τα οριζόμενα και στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. 12. Στην υπό κρίση συγκέντρωση πληρούται το κριτή ριο περί του συνολικού κύκλου εργασιών των συμμετε χουσών επιχειρήσεων στην παγκόσμια αγορά, διότι το σχετικό ποσό, ανερχόμενο κατά τη χρήση του έτους 2014 σε [ ] ευρώ, υπερβαίνει το προβλεπόμενο κατώφλι των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ( ) ευρώ. Επίσης, πληρούται το σωρευτικά προβλεπόμενο κριτή ριο υπαγωγής, αναφορικά με τον κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στην εθνική αγορά, από δύο, τουλά χιστον, συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, χωριστά για κάθε μία εξ αυτών καθώς τόσο οι εταιρίες ΟΠΤΙΜΑ και ΚΟΥΛΙΤΥ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ έχουν κύκλους εργασιών στην ελληνική αγορά άνω των 15 εκ. ευρώ έκαστη, ενώ και η εταιρία ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. πραγμα τοποιεί πολύ μεγαλύτερο κύκλο εργασιών στην ελληνική επικράτεια. Περαιτέρω, η υπό κρίση συγκέντρωση δεν έχει κοινοτική διάσταση, καθώς τα μέρη δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του Κανονισμού ΕΚ 139/ Ενόψει των ανωτέρω, η παρούσα γνωστοποίηση υποβάλλεται αρμοδίως ενώπιον της Ε.Α. IV ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 13. Στην υπό κρίση συγκέντρωση τα μέρη δραστηρι οποιούνται ταυτόχρονα στην αγορά των τυροκομικών προϊόντων. 14. Η εταιρία ΟΠΤΙΜΑ δραστηριοποιείται τόσο στην παραγωγή (μέσω της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.) όσο και στη διανομή (χονδρική και λιανική) τυροκομικών προϊόντων. Ομοίως, η εταιρία ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ διακινεί και αυτή σήματα τυροκομικών προϊόντων στην εν λόγω αγορά. IV.1 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ IV.1.1 Τύπος/κατηγορία προϊόντων 15. Σύμφωνα με τη γνωστοποιούσα: «Οι σχετικές αγορές προϊόντων που αφορούν τη συγκεκριμένη συ γκέντρωση είναι η αγορά των λευκών τυριών και η αγορά των κίτρινων τυριών στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Βασικός λόγος χωρισμού της γενικότερης αγοράς τυριού σε αυτές τις δύο σχετικές αγορές εί ναι η δυνατότητα υποκατάστασης των προϊόντων της κάθε σχετικής αγοράς από τον καταναλωτή, καθώς είναι γενικά αποδεκτό ότι τα λευκά τυριά (με κύριους εκπροσώπους τη φέτα ΠΟΠ και τα λοιπά λευκά τυριά άλμης) έχουν εντελώς διαφορετικές χρήσεις από τα κίτρινα τυριά» Σύμφωνα με την υπ αριθ. 314/V/2006 προηγούμενη απόφαση της Ε.Α., η αγορά τυροκομικών προϊόντων διακρίνεται, στις εξής επιμέρους σχετικές αγορές 8 : (α) των μαλακών τυριών και τυριών τυρογάλακτος (λευκά τυριά όπως φέτα, μυζήθρα, μανούρι κ.λπ.). Στην αγορά περιλαμβάνονται τα μαλακά τυριά των οποίων η υγρασία δεν υπερβαίνει το 58% (βάσει των ορισμών του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών) και τα τυριά τυρο γάλακτος, τα οποία λαμβάνονται με ισχυρή θέρμανση του γάλατος. (β) των ημίσκληρων τυριών (κυρίως κίτρινα τυριά όπως κασέρι, edam, κ.λπ.). Ημίσκληρα τυριά βάσει του Κώδι κα Τροφίμων και Ποτών είναι τα τυριά των οποίων η υγρασία δεν υπερβαίνει το 46% και 7 Βλ. Τμήμα 6.i του εντύπου γνωστοποίησης. 8 Βλ. σχετ. απόφαση της Ε.Α.515/VI/2011, παρ (γ) των σκληρών τυριών (κυρίως κίτρινα τυριά όπως κεφαλογραβιέρα, γραβιέρα κ.λπ.). Σκληρά θεωρούνται τα τυριά των οποίων η υγρασία δεν υπερβαίνει το 38%, βάσει του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 17. Στην προηγούμενη απόφαση Ε.Α. 515/VI/2011 ελή φθησαν επιπλέον υπόψη οι διαφοροποιήσεις μεταξύ του χύμα και τυποποιημένου τυριού. Έτσι, η αγορά των τυροκομικών προϊόντων διακρίθηκε περαιτέρω στις εξής σχετικές αγορές: α) αγορά μαλακού χύμα τυριού, β) αγορά μαλακού τυποποιημένου τυριού, γ) αγορά ημίσκληρου χύμα τυριού, δ) αγορά ημίσκληρου τυπο ποιημένου τυριού, ε) αγορά σκληρού χύμα τυριού και στ) αγορά σκληρού τυποποιημένου τυριού. Οι διαφορο ποιήσεις μεταξύ των χύμα και τυποποιημένων τυριών υφίστανται κυρίως ως προς την τιμή, αλλά και ως προς τις απαιτούμενες επενδύσεις για την παρασκευή τους. Επίσης, οι δύο κατηγορίες διαφοροποιούνται μεταξύ τους και ως προς τα χαρακτηριστικά τους, π.χ. τα τυ ποποιημένα τυροκομικά προϊόντα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευκολία στη συντήρηση, αποθήκευση και μεταφορά τους, διατηρούν καλύτερα το άρωμά τους και αναλλοίωτα τα συστατικά τους, ενώ προσφέρουν και περισσότερες διασφαλίσεις ποιότητας Με βάση τα ανωτέρω, για τους σκοπούς εξέτασης της παρούσας συγκέντρωσης, ως σχετική αγορά ορί ζεται η αγορά τυροκομικών προϊόντων, η οποία μπορεί να διακριθεί περαιτέρω στις αγορές: (α) μαλακού χύμα τυριού, (β) μαλακού τυποποιημένου τυριού, (γ) ημίσκληρου χύμα τυριού, (δ) ημίσκληρου τυποποιημένου τυριού, (ε) σκληρού χύμα τυριού και (στ) σκληρού τυποποιημένου τυριού. Ωστόσο, η ακριβής οριοθέτηση της εν λόγω αγοράς δεν είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της υπο κρίση συγκέντρωσης, καθώς ακόμα και με το αυστηρότερο σενάριο/ορισμό και σε κάθε περίπτωση, δεν αναμένε ται να περιοριστεί η λειτουργία του αποτελεσματικού ανταγωνισμού υπό καμία εναλλακτική οριοθέτηση (λόγω κυρίως των σχετικά περιορισμένων δραστηριοτήτων και μεριδίων αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων βλ. κατωτέρω). 19. Η εταιρία ΟΠΤΙΜΑ διακινεί σήματα και στις έξι επιμέρους σχετικές αγορές, με κυριότερα τα σήματα ΗΠΕΙΡΟΣ, ADORO, DIROLLO, KERRYGOLD, ΛΟΓΑΔΙ και ΛΕΒΕΤΙ. Ομοίως, η εταιρία ΙΝΤΕΡ ΝΑΤΙΟΝΑΛ διακινεί και αυτή σήματα στις έξι επιμέρους σχετικές αγορές, εντούτοις λιγότερα σε αριθμό σε σχέ ση με την ΟΠΤΙΜΑ. Τα κυριότερα σήματα που διακι νεί η ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ είναι τα GRANAROLO, ΑΓΡΕΑΣ κ.ά. IV.1.2 Αγορά προμήθειας εφοδιασμού (procurement market) 20. Η αγορά εφοδιασμού αφορά στην αμέσως προ ηγούμενη οικονομική βαθμίδα (upstream sector) από εκείνη της διανομής ειδών σούπερ μάρκετ και περι λαμβάνει την πώληση ειδών σούπερ μάρκετ από τους παραγωγούς/ προμηθευτές σε πελάτες/ αγοραστές, όπως οι επιχειρήσεις χονδρικού ή λιανικού εμπορίου και 9 Βλ. σχετ. απόφαση Ε.Α. 515/VI/2011, παρ. 179.

4 23754 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λοιπές επιχειρήσεις (όπως οι επιχειρήσεις του κλάδου HO.RE.CA.) Κατά την αξιολόγηση της υποκατάστασης από την πλευρά της ζήτησης στις αγορές εφοδιασμού, λαμβάνεται υπόψη κατά πάγια πρακτική της Ε.Επ. το σύνολο των προϊόντων που οι παραγωγοί προσφέρουν ή θα μπορούσαν να προσφέρουν προς πώληση στις επιχειρήσεις πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ υπό εύ λογους όρους και χωρίς υψηλά κόστη μεταστροφής. Η Ε.Επ., λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλή δυνατότητα των παραγωγών να μεταστρέψουν την παραγωγή τους σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, σε συνδυασμό με την ανάγκη των καταστημάτων πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ να προμηθεύονται μια ευρεία γκάμα προϊόντων κατέληξε, κατ αρχήν, ότι η αγορά εφοδιασμού διακρίνε ται περαιτέρω βάσει διαφορετικών ομάδων προϊόντων, όπως κρέας και αλλαντικά, πουλερικά και αυγά, ψωμί και αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, µπύρα, κρασί και οινοπνευματώδη ποτά, µη αλκοολούχα ποτά, ζεστά ποτά, γλυκά, βασικά είδη διατροφής, κατεψυγμένα προϊόντα, βρεφικές τροφές, ζωοτροφές, προϊόντα για την περιποίηση του σώματος και καλλυντικά, απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού κ.λπ. 11. Δεν αποκλείεται ορισμένες από τις αγορές εφο διασμού των ανωτέρω ομάδων προϊόντων να διαθέτουν παρόμοια διάρθρωση και να μπορούν να εξεταστούν από κοινού 12. Εξάλλου, περαιτέρω διακρίσεις είναι δυνα τές ανάλογα με το αν τα προς διάθεση προϊόντα είναι επώνυμα ή ιδιωτικής ετικέτας 13. Eν προκειμένω το εν λόγω ζήτημα δύναται να παραμείνει ανοιχτό. 22. Τέλος, η αγορά εφοδιασμού δύναται να διαιρεθεί περαιτέρω ανάλογα µε τα κανάλια διανομής, καθώς, κατά την αξιολόγηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων που έχει έκαστος προμηθευτής για τη διάθεση των προϊόντων του, πέραν του λιανικού εμπορίου, λαμβά νονται υπόψη και λοιπά κανάλια διανοµής, όπως το εξειδικευµένο εµπόριο, τα cash and carry, άλλες επιχει ρήσεις χονδρικής, τα καταστήµατα γαστρονοµίας, τα καταστήµατα καλλυντικών και φαρµάκων (drugstores) ή οι εξαγωγές 14. Στο πλαίσιο αυτό έχει κριθεί 15 για πα ράδειγμα ότι η αγορά εφοδιασμού καταστημάτων λια νικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ περιλαμβάνει και τα καταστήματα cash and carry, ενώ ξεχωριστή είναι η αγορά εφοδιασμού χονδρεμπόρων και μεγάλων πελα τών (ξενοδοχεία, δημόσιο κ.λπ.). 10 Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις Ε.Ε. COMP/M.4590 REWE/ DELVITA, παρ. 15, COMP/M.1684 CARREFOUR/PROMODES, παρ. 14, COMP/M.5112 REWE PLUS/DISCOUNT, παρ. 21, και COMP/M.1221 REWE/MEINL, παρ. 75. Βλ. επίσης και απόφαση Γαλλικής Αρχής Ανταγωνισμού υπ αριθ. 14 DCC 173/ Dia France SAS/ Carrefour France SAS, παρ Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις Ε.Επ. M.1221 REWE/MEINL, παρ και 81, M.4590 REWE/DELVITA, παρ. 15, και M.5112 REWE PLUS/DISCOUNT, παρ. 21, καθώς και απόφαση ΕΑ υπ αριθ. 496/ VI/2010, παρ. 40 επ. 12 Βλ. ενδεικτικά απόφαση Ε.Επ. M.784 KESKO/TUKO, παρ. 34, καθώς και Γερμανική Αρχή Ανταγωνισμού, Summary of the Final Report of the Sector Inquiry into the food retail sector, Βλ. Γερμανική Αρχή Ανταγωνισμού, Summary of the Final Report of the Sector Inquiry into the food retail sector, Bλ. ενδεικτικά απόφαση Ε.Επ. M.1221 REWE/MEINL, παρ Βλ. απόφαση υπ αριθ. Β2 333/07 (EDEKA TENGELMANN) της Γερμανικής Αρχής Ανταγωνισμού. 23. Εν προκειμένω, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η δι απραγματευτική δύναμη της εταιρίας ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. (μέσω της δραστηριοποίησής της στην αγορά λιανι κής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ με την αλυσίδα My Market και στην αγορά χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ με τα καταστήματα ΜΕΤΡΟ cash & carry) έναντι των λοιπών προμηθευτών τυροκομικών προϊόντων (σύμφωνα με τα προαναφερθέντα), μετά την υπό κρίση συγκέντρωση. Ως εκ τούτου και για τους σκοπούς της υπό κρίση πράξης ως σχετική αγορά ορί ζεται και η αγορά προμήθειας εφοδιασμού τυροκο μικών προϊόντων, στην οποία όπως προαναφέρθηκε δραστηριοποιείται ως αγοραστής η εταιρία ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. (ανήκουσα στον ευρύτερο «όμιλο» της ΟΠΤΙΜΑ) και ως προμηθευτής η εταιρία ΟΠΤΙΜΑ και ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ. IV.1.3 Λοιπές αγορές προϊόντων 24. Εκτός από τις προαναφερόμενες σχετικές αγορές, η εταιρία ΟΠΤΙΜΑ δραστηριοποιείται και στις αγορές χονδρικής πώλησης του βουτύρου, της κρέμας γάλα κτος και του γάλακτος (εβαπορέ και μακράς διαρκείας). Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, η ΟΠΤΙΜΑ δραστηριο ποιείται σε επίπεδο διανομής και στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ μέσω των καταστημά των λιανικής My Market της εταιρίας ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. Ωστόσο, παρέλκει η περαιτέρω εξέταση των αγορών αυτών, καθώς η ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ δεν δραστηριοποιείται σε καμία από τις εν λόγω αγορές και, επομένως, η υπό κρίση συγκέντρωση δεν θα έχει αποτελέσματα σε αυτές, ενώ τυχόν κάθετες σχέσεις στα πλαίσια της υπό εξέταση συγκέντρωσης αξιολο γούνται κατά την ανάλυση της αγοράς εφοδιασμού τυροκομικών προϊόντων. IV.2 ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 25. Κατά τη γνωστοποιούσα: «Ως προς τη γεωγραφι κή κατανομή των σχετικών αγορών δεν διακρίνονται ιδιαίτερες διαφορές στην κατανάλωση, τις χρήσεις ή τα κανάλια διανομής στις διάφορες περιοχές της Ελλά δας, καθώς και στις δύο σχετικές αγορές το κυρίαρχο κανάλι πώλησης των προϊόντων είναι το οργανωμένο λιανεμπόριο (αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ). Υπάρχουν με ρικές κατά τόπους ιδιαιτερότητες στην κατανάλωση των λευκών τυριών, όπως πχ το ότι στη Νότια Ελλάδα είναι πιο συνηθισμένη η κατανάλωση βαρελίσιας φέτας από ότι στη Βόρεια Ελλάδα, ή ότι στη Βόρεια Ελλάδα προτιμάται πιο σκληρή φέτα. Όμως οι μικρές αυτές ιδι αιτερότητες δεν επηρεάζουν ή διαφοροποιούν αρκετά τις επιμέρους γεωγραφικές περιοχές ώστε να θεωρείται ότι αποτελούν ξεχωριστές σχετικές αγορές. Επιπλέον δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις στην κατανάλωση κίτρινων τυριών ανάμεσα στις διάφορες περιοχές της χώρας μας» Σε προηγούμενες αποφάσεις της Ε.Α. 17 που αφο ρούσαν στην πώληση τυροκομικών προϊόντων, η σχετική γεωγραφική αγορά είχε προσδιορισθεί ως το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Λόγω, εντούτοις, της δραστηρι οποίησης των περισσότερων χονδρεμπορικών εταιριών σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας, δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο περαιτέρω κατάτμησης της γεωγραφικής αγοράς σε επίπεδο όμορων νομών ή/και 16 Βλ. Τμήμα 6.ii του εντύπου γνωστοποίησης. 17 Βλ. ενδεικτικά τις υπ αριθ. 515/VI/2011 και 536/VI/2012 απο φάσεις της Ε.Α.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) περιφερειών, στο βαθμό που υφίσταται σημαντικός βαθ μός εναλλαξιμότητας ή/και η ύπαρξη αλυσίδας υποκα τάστασης. Ωστόσο, δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση της σχετικής γεωγραφικής αγοράς για τους σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης, καθώς ακόμα και στη βάση ενός υποθετικά πιο στενού ορισμού, η γνωστο ποιηθείσα πράξη δεν εγείρει σημαντικά θέματα σε επί πεδο ανταγωνισμού και δεν αναμένεται να περιοριστεί η λειτουργία του αποτελεσματικού ανταγωνισμού υπό καμία εναλλακτική οριοθέτηση (λόγω κυρίως των σχετι κά περιορισμένων δραστηριοτήτων και μεριδίων αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων βλ. κατωτέρω). 27. Σύμφωνα και με προηγούμενες αποφάσεις της Ε.Α., από γεωγραφική άποψη, η αγορά εφοδιασμού εκτείνεται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, με κριτήριο την υποκατάσταση από την πλευρά των προμηθευτών των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης (βιομηχανίες, βιοτε χνίες, εισαγωγείς), καθώς η ενίσχυση του δικτύου μιας αλυσίδας αυξάνει τον όγκο των αγορών που γίνονται συνολικά και κατά συνέπεια τη θέση της και τη διαπραγ ματευτική της δύναμη, τη δυνατότητα επιβολής όρων και ενδεχομένως τη δημιουργία σχέσεων οικονομικής εξάρτησης των προμηθευτών της Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, τόσο στη σχε τική αγορά (χονδρικής) πώλησης, όσο και στην αγορά εφοδιασμού, τυροκομικών προϊόντων, ως σχετική γεω γραφική αγορά θεωρείται η ελληνική επικράτεια, όπου αναπτύσσεται η δραστηριότητα των εταιριών ΟΠΤΙΜΑ και υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού. V ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 29. Η υπό κρίση πράξη αφορά σε οριζόντια συγκέ ντρωση στην αγορά πώλησης τυροκομικών προϊόντων. Περαιτέρω, στην αγορά εφοδιασμού τυροκομικών προϊ όντων, η εταιρία ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ αποτελεί προμηθευτή των καταστημάτων My Market και Μetro της εταιρίας ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. (ελεγχόμενη από τους ίδιους μετόχους με τη γνωστοποιούσα) και παρά το γεγονός ότι η συγκέντρωση δεν πραγματοποιείται μεταξύ των εταιριών ΙΝΤΕΡΝΑ ΤΙΟΝΑΛ και ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε, αξιολογούνται κατωτέρω τυχόν κάθετα αποτελέσματά της. V.1.1 Μερίδια αγοράς στην αγορά τυροκομικών προ ϊόντων 30. Στη συνολική αγορά τυροκομικών προϊόντων τα μερίδια αγοράς σε αξία της εταιρίας ΟΠΤΙΜΑ ανέρ χονται σε [10% 15%], [5% 10%] και [5% 10%] για τα έτη 2012, 2013 και 2014 αντίστοιχα. Σε όγκο τα μερίδια αγοράς της ΟΠΤΙΜΑ ανέρχονται σε [5% 10%], [5% 10%] και [5% 10%] για τα έτη 2012 έως 2014 αντίστοιχα. Τα μερίδια της εταιρίας ΙΝΤΕΡΝΑΤΙ ΟΝΑΛ για τα έτη σε αξία κυμαίνονται κάτω του [0% 5%] και σε όγκο κάτω του [0% 5%]. Τέλος το αθροιστικό μερίδιο αγοράς των δύο εταιριών στο σύ νολο των τυροκομικών προϊόντων, ανέρχεται το 2014 σε [10% 15%] σε αξία και σε [5% 10%] σε όγκο. Ως εκ τούτου, από την εξεταζόμενη συγκέντρωση αναμένεται ελάχιστη επαύξηση του μεριδίου αγοράς της ΟΠΤΙΜΑ στη συνολική αγορά τυροκομικών προϊόντων, ενώ δεν αναμένεται μεταβολή των ανταγωνιστικών συνθηκών και της δομής της αγοράς. 18 Bλ. ενδεικτικά αποφάσεις ΕΑ 582/VII/2013 υπό Δ.2, 572/ VII/2013, παρ. 34, 544/VII/2012, παρ. 48, και 496/VI/2010, παρ. 46. Πίνακας 2: Μερίδια αγοράς τυροκομικών προϊόντων (σε αξία), Σε αξία ΟΠΤΙΜΑ [10% 15%] [5% 10%] [5% 10%] ΣΥΝΟΛΟ [10% 15%] [10% 15%] [10% 15%] Πίνακας 3: Μερίδια αγοράς τυροκομικών προϊόντων (σε όγκο), Σε όγκο ΟΠΤΙΜΑ [5% 10%] [5% 10%] [5% 10%] ΣΥΝΟΛΟ [10% 15%] [10% 15%] [5% 10%] V.1.2 Μερίδια αγοράς στην επιμέρους αγορά μαλακών χύμα τυριών 31. Στην αγορά μαλακών τυποποιημένων τυριών τα μερίδια αγοράς της εταιρίας ΟΠΤΙΜΑ 19 ήταν σε αξία [5% 10%], [5% 10%] και [5% 10%] για τα έτη 2012, 2013 και 2014 αντίστοιχα. Σε όγκο τα μερίδια της ΟΠΤΙΜΑ ήταν [0% 5%], [0% 5%] και [0% 5%] για τα έτη 2012, 2013 και 2014 αντίστοιχα. Τα μερίδια της εταιρίας 20 ήταν πολύ μικρά σε αξία για την αντίστοιχη περίοδο και δεν καταγράφονταν. 32. Δεδομένου ότι στην εν λόγω αγορά δραστηριο ποιούνται και οι δύο συμμετέχουσες, με μερίδιο αγοράς το οποίο μετά τη συγκέντρωση θα είναι κάτω του 15%, η αγορά πώλησης μαλακών χύμα τυριών δεν θεωρείται επηρεαζόμενη. Ως εκ τούτου, η υπό κρίση συγκέντρωση δεν αναμένεται να επηρεάσει το επίπεδο ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη αγορά. V.1.3 Μερίδια αγοράς στην επιμέρους αγορά μαλακών τυποποιημένων τυριών 33. Στην αγορά της χονδρικής πώλησης των μαλα κών τυποποιημένων τυριών δραστηριοποιείται τόσο η ΟΠΤΙΜΑ 21, όσο και η ΙΝΤΕΡΝΑΣΙ ΟΝΑΛ 22. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε η γνωστοποιούσα, το αθροιστικό μερίδιο των μερών στην αγορά μαλακών τυποποιημένων τυριών το 2014 έφτασε το [15% 25%] της αγοράς σε αξία και το [15% 25%] 19 Με τα εξής προϊόντα: ΗΠΕΙΡΟΣ ΦΕΤΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ ΜΑΛΑΚΗ, ΗΠΕΙΡΟΣ ΓΙΔΟΤΥΡΙ, ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΑΦΡΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΘΟΤΥΡΟ, ΗΠΕΙΡΟΣ ΜΑΝΟΥΡΙ, ADORO BLUE CHEESE και ΒΙΚΟΣ ΦΕΤΑ. 20 Με τα εξής προϊόντα: GRANAROLO GORGONZOLA και ΤΥΡΙ ΓΑΛΛΙΑΣ BRIE FLEUR ΚΕΦΑΛΙ. 21 Με τα εξής προϊόντα: ΗΠΕΙΡΟΣ ΦΕΤΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ ΜΑ ΛΑΚΗ, ΗΠΕΙΡΟΣ ΓΙΔΟΤΥΡΙ, ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ, ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΑΦΡΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΘΟΤΥΡΟ, DIROLLO COTTAGE,DIROLLO SPREAD, DIROLLO MOZZARELLA, ΛΟΓΑΔΙ ΛΕΥΚΟ, ΛΕΒΕ ΤΙ ΛΕΥΚΟ, ADORO BLUE CHEESE, ADORO SPREAD, ADORO MASCARPONE, ΤΙΠ ΤΟΠ ΛΕΥΚΟ και ΓΚΛΙΤΣΑ ΤΕΛΕΜΕΣ. 22 Με τα εξής προϊόντα: GRANAROLO MASCARPONE ΦΡΕΣ ΚΟ ΙΤΑΛΙΑΣ, MOZZARELLA ΙΤΑΛΙΑΣ GRANAROLO, RICOTTA ΦΡΕΣΚΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ GRANAROLO, ΑΓΡΕΑΣ ΦΕΤΑ ΠΟΠ και ΑΓΡΕ ΑΣ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ.

6 23756 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σε όγκο. Το αθροιστικό μερίδιο των δύο επιχειρήσεων παρουσιάζει μείωση κατά την τελευταία τριετία. Πίνακας 4: Μερίδια αγοράς μαλακών τυποποιημένων τυριών (σε αξία), ΟΠΤΙΜΑ [15% 25%] [15% 25%] [15% 25%] ΣΥΝΟΛΟ [15% 25%] [15% 25%] [15% 25%] Πίνακας 5: Μερίδια αγοράς μαλακών τυποποιημένων τυριών (σε όγκο), ΟΠΤΙΜΑ [15% 25%] [15% 25%] [10% 15%] ΣΥΝΟΛΟ [15% 25%] [15% 25%] [15% 25%] Πηγή: IRI 23 (προσκομισθέντα από τη γνωστοποιούσα) 34. Λόγω του αθροιστικού μεριδίου των επιχειρήσεων που ξεπερνά το 15% της αγοράς, η αγορά χονδρικής πώλησης μαλακών τυποποιημένων τυριών θεωρείται επηρεαζόμενη αγορά για το σκοπό εξέτασης της γνω στοποιηθείσας πράξης. 35. Ειδικότερα, στην αγορά μαλακών τυποποιημένων τυριών το αθροιστικό μερίδιο της νέας οντότητας θα ανέρχεται μετά τη συγκέντρωση σε ποσοστό [15% 25%], σε αξία, αυξανόμενο μόλις κατά [0% 5%], λόγω της συμ βολής της ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ στο μερίδιο αυτό. Ως εκ τούτου, η μεταβολή της θέση της ΟΠΤΙΜΑ και της δομής της αγοράς θεωρείται αμελητέα/ μικρή, συνεπεία της υπό κρίση συγκέντρωσης 24. Επιπλέ ον, ο δείκτης ΗΗΙ μετά τη συγκέντρωση ανέρχεται στις 707 μονάδες και η μεταβολή (Δ) είναι μικρή (34 μονάδες) 23 Σύμφωνα με την υπ αριθ. πρωτ. 3509/ επιστολή της γνωστοποιούσας τα στοιχεία της IRI αφορούν «Καταστήματα τροφίμων με 2 ταμειακές και άνω, στην Ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη. Εξαιρείται η αλυσίδα [ ], η οποία εκτιμάται σε ~[10% 15%] της αγοράς (επειδή ούτε η QBI ούτε η ΟΠΤΙΜΑ συνεργάζονται με [ ], τα πραγματικά μερίδια αγοράς τους είναι στην πραγματικότητα κατά [5% 15%] μικρότερα). Η αλυσίδα [ ] υπολογίζεται με αναγωγή». 24 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφανθεί σε πληθώρα απο φάσεών της ότι όταν η επαύξηση του μεριδίου μίας απορρο φώσας/ αποκτώσας συμμετοχή επιχείρησης στη σχετική αγορά κυμαίνεται μεταξύ 0 5% θεωρείται κατά την κείμενη ορολογία «οριακή» ή «αμελητέα», εκτός αν η επιχείρηση στόχος ασκεί ιδιαίτερη ανταγωνιστική πίεση στην αποκτώσα επιχείρηση. Βλ. σχετ. αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με συγκεντρώσεις επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού το μέα M.4844 FORTIS/ ABN AMRO, παρ , , 193, M.5384 BNP PARIBAS/FORTIS, παρ και και Μ.4155, BNP PARIBAS/BNL, παρ Αντίστοιχα έχει κρίνει και κατά την εξέταση συγκεντρώσεων σε άλλους κλάδους, ενδεικτι κά αναφερομένων των M.2495 HANIEL/FELS, Μ.6704 REWE TOURISTIK GMBH/FERID NASR/ECIM HOLDING SA παρ και 39, M.6132 CARGILL/KVB παρ και 60, M.5717 THE STANLEY WORKS/ THE BLACK& DECKER CORPORATION παρ. 32, 37, 46 και 59. Βλ. ωστόσο Μ.2568 Haniel/Ytong. και εντός των εκτιθεμένων με τη σχετική Ανακοίνωση της Ε.Ε. ασφαλών ορίων. Περαιτέρω, στην εξεταζόμενη αγορά δραστηριοποιούνται, πλην των συμμετεχουσών, ισχυροί ανταγωνιστές με αναγνωρισμένα σήματα, όπως η KRAFT (με μερίδιο αγοράς σε αξία [10% 15%] για το 2014), η ΔΩΔΩΝΗ (με μερίδιο αγοράς σε αξία [10% 15%] για το 2014), η ΜΙΝΕΡΒΑ (με μερίδιο αγοράς σε αξία [5% 10%] για το 2014), η ΜΕΒΓΑΛ (με μερίδιο αγοράς σε αξία [5% 10%] για το 2014), η FRIESLAND και η ΦΑΓΕ, με μικρότερα μερίδια αγοράς, καθώς και μικρότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοπικό ή/και περιφερειακό επίπεδο. Τέλος, ισχυρή παρουσία στην εν λόγω αγορά κατέχουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (με μερίδιο αγοράς σε αξία [10% 15%] για το 2014). V.1.4 Μερίδια αγοράς στην επιμέρους αγορά ημίσκλη ρων χύμα τυριών 36. Στην αγορά της χονδρικής πώλησης των ημίσκλη ρων χύμα τυριών δραστηριοποιείται τόσο η ΟΠΤΙΜΑ 25 όσο και η 26. Σύμ φωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε η γνωστοποιούσα, το αθροιστικό μερίδιο των μερών στην αγορά μαλακών τυποποιημένων τυριών το 2014 έφτασε το [15% 25%] της αγοράς σε αξία και το [10% 15%] σε όγκο. Το αθροιστικό μερίδιο των δύο επιχειρήσεων δεν παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις κατά την τελευταία τριετία. Πίνακας 6: Μερίδια αγοράς ημίσκληρων χύμα τυριών (σε αξία), ΟΠΤΙΜΑ [10% 15%] [10% 15%] [10% 15%] ΣΥΝΟΛΟ [15% 25%] [15% 25%] [15% 25%] Πίνακας 7: Μερίδια αγοράς ημίσκληρων χύμα τυριών (σε όγκο), ΟΠΤΙΜΑ [10% 15%] [10% 15%] [10% 15%] ΣΥΝΟΛΟ [10% 15%] [10% 15%] [10% 15%] 37. Λόγω του αθροιστικού μεριδίου αγοράς των επι χειρήσεων που ξεπερνά το 15% της αγοράς, η αγο 25 Με τα εξής προϊόντα: ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ, ΛΟΓΑΔΙ, ΛΕΒΕΤΙ ΚΑΣΕΡΙ, ΛΕΒΕΤΙ ΕΛΑΦΡΥ, DIROLLO CLASSIC, DIROLLO ΚΑΠΝΙΣΤΟ, DIROLLO EMMENTAL, KERRYGOLD REGATO ΦΡΑ ΤΖΟΛΑ, KERRYGOLD CHEDDAR, KERRYGOLD EMMENTAL, ADORO LIGHT 10, ADORO GOUDA, ADORO EDAM, ADORO EMMENTAL και ADORO MOZZARELLA. 26 Με τα εξής προϊόντα: A CHEESE GOUDA ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ, BON DONAUTALER (τύπου εμμενταλ), WEIDEGLUECK DONAUTALER (τ. εμμενταλ), BON EDAM, BON GOUDA, ST. CLEMMENS ΜΠΛΕ ΤΥΡΙ ΔANIAΣ, GREEN ISLAND ΜΠΛΕ ΤΥΡΙ ΔΑΝΙΑΣ, ΑΓΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΥΡΙ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ, GEM GOUDA και GEM ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΤΥΡΙ.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρά ημίσκληρων χύμα τυριών θεωρείται επηρεαζόμενη για την υπό εξέταση πράξη. Σημειώνεται ωστόσο ότι στην αγορά ημίσκληρων χύμα τυριών το αθροιστικό μερίδιο (σε αξία) της νέας οντότητας θα ανέρχεται μετά τη συγκέντρωση σε ποσοστό [15% 25%], αυξανό μενο μόλις κατά [0% 5%] συνεπεία της συγκέντρωσης (περιορισμένη μεταβολή). Ως εκ τούτου, ούτε η θέση της ΟΠΤΙΜΑ ούτε η δομή της αγοράς μεταβάλλεται συνεπεία της υπό κρίση συγκέντρωσης. Επιπλέον, ο δείκτης ΗΗΙ μετά τη συγκέντρωση ανέρχεται στις μονάδες και η μεταβολή (Δ) είναι μικρή (73 μονάδες) και εντός των εκτιθεμένων με τη σχετική Ανακοίνωση της Ε.Ε. ασφαλών ορίων. Περαιτέρω, στην εξεταζόμενη αγορά δραστηριοποιούνται, πλην των συμμετεχουσών, ισχυροί ανταγωνιστές με αναγνωρισμένα σήματα, όπως η FRIESLAND CAMPINA HELLAS (με αρκετά μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς [25% 35%] σε αξία για το 2014), η ΦΑΓΕ Α.Ε. (με μερίδιο αγοράς σε αξία [0% 5%] για το 2014), η ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. (με μερίδιο αγοράς σε αξία [0% 5%] για το 2014), η ARLA FOODS HELLAS Α.Ε.Β.Ε. και η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. με μικρότερα μερίδια αγοράς, καθώς και μικρότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοπικό ή/και περιφερειακό επίπεδο 27. V.1.5 Μερίδια αγοράς στην επιμέρους αγορά ημίσκλη ρων τυποποιημένων τυριών 38. Στην αγορά της χονδρικής πώλησης των ημί σκληρων τυποποιημένων τυριών δραστηριοποιούνται η ΟΠΤΙΜΑ 28, καθώς και η ΙΝΤΕΡ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 29. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε η γνωστοποιούσα, το αθροιστικό μερίδιο των μερών στην αγορά των ημίσκληρων τυποποιημένων τυριών το 2014 έφτασε το [5% 10%] σε αξία και το [5% 10%] σε όγκο, παραμένοντας σχετικά σταθερό τα τελευταία 3 έτη. Πίνακας 8: Μερίδια αγοράς ημίσκληρων τυποποιημέ νων τυριών (σε αξία), ΟΠΤΙΜΑ [5% 10%] [5% 10%] [5% 10%] ΙΝΤΕΡ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΣΥΝΟΛΟ [5% 10%] [5% 10%] [5% 10%] Πίνακας 9: Μερίδια αγοράς ημίσκληρων τυποποιημέ νων τυριών (σε όγκο), ΟΠΤΙΜΑ [0% 5%] [5% 10%] [5% 10%] 27 Βλ. την υπ αριθ. πρωτ. 4030/ επιστολή της γνω στοποιούσας εταιρίας. 28 Με τα εξής προϊόντα: ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ, ΛΟΓΑ ΔΙ, ΛΕΒΕΤΙ ΚΑΣΕΡΙ, DIROLLO CLASSIC, DIROLLO ΚΑΠΝΙΣΤΟ, DIROLLO EMMENTAL, DIROLLINO, KERRYGOLD CHEDDAR, KERRYGOLD EMMENTAL, TIROTRELLA KERRYGOLD, ADORO GOUDA και ADORO EDAM. 29 Με τα εξής προϊόντα: GEM EDAM ΦΕΤΕΣ, GEM GOUDA ΦΕΤΕΣ, ST. CLEMMENS ΜΠΛΕ ΤΥΡΙ, ΑΓΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΥΡΙ ΦΕΤΕΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ και GEM ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΤΥΡΙ. ΙΝΤΕΡ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΣΥΝΟΛΟ [5% 10%] [5% 10%] [5% 10%] 39. Δεδομένων των χαμηλών μεριδίων αγοράς των συμμετεχουσών εταιριών, η αγορά ημίσκληρων τυπο ποιημένων τυριών δεν συνιστά επηρεαζόμενη αγορά, και ως εκ τούτου η υπό κρίση συγκέντρωση δεν ανα μένεται να επηρεάσει το επίπεδο ανταγωνισμού στην εν λόγω αγορά. V.1.6 Μερίδια αγοράς στην επιμέρους αγορά σκληρών χύμα τυριών 40. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε η γνω στοποιούσα στην αγορά χονδρικής πώλησης σκληρών χύμα τυριών δραστηριοποιείται τόσο η ΟΠΤΙΜΑ 30 όσο και η 31. Τα συν δυασμένα μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών εται ριών στην αγορά σκληρών χύμα τυριών για το 2014 ανέρχονται σε [5% 10%] και [10% 15%] σε αξία και όγκο αντίστοιχα. Πίνακας 10: Μερίδια αγοράς σκληρών χύμα τυριών (σε αξία), ΟΠΤΙΜΑ [10% 15%] [5% 10%] [5% 10%] ΙΝΤΕΡ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΣΥΝΟΛΟ [10% 15%] [10% 15%] [5% 10%] Πίνακας 11: Μερίδια αγοράς σκληρών χύμα τυριών (σε όγκο), ΟΠΤΙΜΑ [10% 15%] [10% 15%] [5% 10%] ΙΝΤΕΡ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΣΥΝΟΛΟ [10% 15%] [10% 15%] [10% 15%] 41. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω στοιχείων, η αγορά σκληρών χύμα τυριών δεν συνιστά επηρεαζόμενη 30 Με τα εξής προϊόντα: ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ, ΗΠΕΙ ΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ, ΗΠΕΙΡΟΣ ΓΡΑΒΙΕΡΑ, ΛΕΒΕΤΙ ΚΕΦΑΛΟΓΡΑ ΒΙΕΡΑ, ΛΕΒΕΤΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ, ΛΕΒΕΤΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ, KERRYGOLD REGATO CLASSIC, KERRYGOLD REGATO LIGHT, KERRYGOLD REGATO ΚΑΠΝΙΣΤΟ, ADORO ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ, IVERNIA REGATO, ADORO ΣΑΓΑΝΑΚΙ και ADORO ITALIANO GRANA PADANO. 31 Με τα εξής προϊόντα: ST. CLEMMENS ΔΑΝΙΑΣ, GRANAROLO GRANA PADANO ΙΤΑΛΙΑΣ, LSM GRANA PADANO ΙΤΑΛΙΑΣ, LSM ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ ΙΤΑΛΙΑΣ RETINATO, PARMAREGGIO PARMIGIANO REGGIANO ΙΤΑΛΙΑΣ και PARMAREGGIO PECORINO ROMANO ΙΤΑΛΙΑΣ.

8 23758 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αγορά για τους σκοπούς της υπό κρίση συγκέντρωσης και δεν αναμένεται η υπό κρίση πράξη να παρακωλύσει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό. V.1.7 Μερίδια αγοράς στην επιμέρους αγορά σκληρών τυποποιημένων τυριών 42. Τέλος, στην αγορά χονδρικής πώλησης του σκλη ρού τυποποιημένου τυριού δραστηριοποιείται τόσο η ΟΠΤΙΜΑ 32 όσο και η ΙΝΤΕΡΝΑΣΙ ΟΝΑΛ 33. Το αθροιστικό μερίδιο των δύο μερών, στην αγορά του σκληρού τυποποιημένου τυριού κυμαίνεται στο [15% 25%] σε αξία και στο [15% 25%] σε όγκο για το Πίνακας 12: Μερίδια αγοράς σκληρών τυποποιημένων τυριών (σε αξία), ΟΠΤΙΜΑ [15% 25%] [15% 25%] [15% 25%] ΣΥΝΟΛΟ [15% 25%] [15% 25%] [15% 25%] Πίνακας 13: Μερίδια αγοράς σκληρών τυποποιημένων τυριών (σε όγκο), ΟΠΤΙΜΑ [25% 35%] [15% 25%] [15% 25%] ΣΥΝΟΛΟ [25% 35%] [15% 25%] [15% 25%] 43. Δεδομένων των μεριδίων αγοράς των συμμετεχου σών εταιριών (άνω του 15%), η αγορά σκληρών τυποποι ημένων τυριών συνιστά επηρεαζόμενη αγορά για τους σκοπούς της υπό κρίση συγκέντρωσης. Ειδικότερα, στην αγορά συσκευασμένων σκληρών τυριών το αθροιστικό μερίδιο (σε αξία) της νέας οντότητας θα ανέρχεται μετά τη συγκέντρωση σε ποσοστό [15% 25%], αυξα νόμενο μόλις κατά [0% 5%] (περιορισμένη μεταβολή). Ως εκ τούτου, η μεταβολή του μεριδίου αγοράς μετά την υπό κρίση πράξη θεωρείται εξαιρετικά μικρή ώστε να μεταβάλει τις συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά. Επιπλέον, ο δείκτης ΗΗΙ μετά τη συγκέντρωση ανέρ χεται στις 410 μονάδες και η μεταβολή (Δ) είναι μικρή (32 μονάδες) και εντός των εκτιθεμένων με την σχετική Ανακοίνωση της Ε.Ε. ασφαλών ορίων. Στην εξεταζόμενη αγορά δραστηριοποιούνται, πλην των συμμετεχουσών, 32 Με τα εξής προϊόντα: ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ, ΗΠΕΙΡΟΣ ΓΡΑΒΙΕΡΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ ΖΕ ΜΥΘΑ, ΤΑΛΑΓΑΝΙ CLASSIC, ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΚΑΠΝΙΣΤΟ, ΛΕΒΕΤΙ ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ, ΛΕΒΕΤΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ, ΛΕΒΕΤΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ, KERRYGOLD REGATO CLASSIC, KERRYGOLD REGATO LIGHT, IVERNIA REGATO, ADORO ΣΑΓΑΝΑΚΙ και ADORO ITALIANO τύπου GRANA PADANO. 33 Με τα εξής προϊόντα: PARMAREGGIO GRANAPADANO ΙΤΑ ΛΙΑΣ, MONTALTO ΤΡΙΜΜΕΝΟ MIX ΙΤΑΛΙΑΣ και PARMAREGGIO PARMIGIANO REGGIANO ΙΤΑΛΙΑΣ. ισχυροί ανταγωνιστές με αναγνωρισμένα σήματα, όπως η ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. (με μερίδιο αγοράς σε αξία [5% 10%] για το 2014), η ΦΑΓΕ Α.Ε. (με μερίδιο αγοράς σε αξία [5% 10%] για το 2014), η ARLA FOODS HELLAS A.E.B.E. (με μερίδιο αγοράς σε αξία [0% 5%] για το 2014), αλλά και η ΤΥΡΑΣ Α.Ε. και η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., με μικρότερα μερίδια αγοράς, καθώς και μικρότερες επιχειρήσεις που δρα στηριοποιούνται σε τοπικό ή/και περιφερειακό επίπεδο. Τέλος, ισχυρή παρουσία στην εν λόγω αγορά κατέχουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (με μερίδιο αγοράς σε αξία [10% 15%] για το 2014). V.1.8 Μερίδια αγοράς στην επιμέρους αγορά εφοδια σμού τυροκομικών προϊόντων 44. Προκειμένου να υπολογιστούν τα μερίδια αγοράς στην αγορά εφοδιασμού τυροκομικών προϊόντων ελή φθησαν υπόψη οι εκτιμήσεις 34 της γνωστοποιούσας για το μέγεθος της αγοράς λιανικής πώλησης τυροκομικών προϊόντων, καθώς και της χονδρικής πώλησης τυροκο μικών προϊόντων. Πίνακας 14: Εκτιμήσεις μεγέθους και μερίδια αγοράς στην αγορά εφοδιασμού τυροκομικών προϊόντων (σε χιλ. ), Σύνολο αγοράς λιανικής πώλη σης τυροκομικών προϊόντων [ ] [ ] [ ] Σύνολο αγοράς χονδρικής πώλη σης τυροκομικών προϊόντων Πωλήσεις τυροκομικών προϊό ντων My Market Πωλήσεις τυροκομικών προϊό ντων cash & carry Metro Συνολικές πωλήσεις τυροκομικών προϊόντων My Market & Metro [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 34 Στην υπ αριθ. πρωτ. 4030/ επιστολή της, η γνω στοποιούσα αναφέρει ότι «Η εκτίμηση για την αγορά λιανικής βασίζεται σε αναγωγή από τα στοιχεία της IRI, θεωρώντας ότι η IRI καλύπτει το [65% 75%] της αγοράς». Στον κατωτέρω Πίνακα παρατίθενται τα μερίδια αγοράς εφοδιασμού της ΟΠΤΙ ΜΑ (ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε.), αρχικά με την υπόθεση ότι στην αγορά λιανικής πώλησης τυροκομικών προϊόντων περιλαμβάνονται και οι πωλήσεις χονδρικής τυροκομικών προϊόντων, με το σκεπτικό ότι τα τελευταία καταλήγουν στη λιανική, ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής τους (μέσω χονδρεμπόρων, cash & carry ή απευθείας από τους παραγωγούς/προμηθευτές). Εντούτοις, ο υπολογισμός αυτός καταλήγει σε υπερεκτιμημένα μερίδια αγοράς, καθώς μέρος των χονδρικών πωλήσεων δεν κατα λήγει στη λιανική αγορά, αλλά για παράδειγμα στο κανάλι HORECA (ξενοδοχεία, εστίαση κ.ο.κ.). Στη συνέχεια τα μερίδια αγοράς υπολογίστηκαν με την υπόθεση ότι στο σύνολο της αγοράς τυροκομικών προϊόντων πρέπει να υπολογιστούν τόσο οι πωλήσεις λιανικής, όσο και χονδρικής. Ο υπολογισμός αυτός υποεκτιμά τα μερίδια αγοράς, καθώς μέρος των χονδρικών πωλήσεων κατευθύνεται στη λιανική αγορά και, ως εκ τούτου, με τον τρόπο αυτό διπλοϋπολογίζεται. Εντούτοις, οι εν λόγω παραδοχές δίνουν με ασφάλεια το εύρος στο οποίο κυμαίνο νται τα μερίδια αγοράς της ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. στην αγορά προ μήθειας εφοδιασμού τυροκομικών προϊόντων, και τα οποία σε αξία είναι από [0% 5%] [5% 10%] το 2012, από [5% 10%] [5% 10%] το 2013 και από [0% 5%] [5% 10%] το 2014.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μερίδιο αγοράς τυροκομικών προϊόντων My Market & Metro (λαμβανομένου υπόψη μόνο του συνόλου των λιανικών πωλήσεων) Μερίδιο αγοράς τυροκομικών προϊόντων My Market & Metro (λαμβανομένου υπόψη του συνό λου των λιανικών και χονδρικών πωλήσεων) [5% 10%] [0% 5%] [5% 10%] [0% 5%] [5% 10%] [0% 5%] 45. Στην αγορά εφοδιασμού τυροκομικών προϊόντων δραστηριοποιείται τόσο η ΟΠΤΙΜΑ, όσο και η ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ως προμηθευτές. Λαμβανο μένων υπόψη των συνολικών πωλήσεων της τελευταίας στην ελληνική επικράτεια το 2014, και αντιστοίχως των μεριδίων αγοράς της, όπως διαμορφώθηκαν στην αγο ρά τυροκομικών προϊόντων (βλ. Πίνακας 2), το μερίδιο αγοράς της σε αξία στην αγορά εφοδιασμού τυροκο μικών προϊόντων για το 2014 κυμαίνεται σε ποσοστό κάτω του [0% 5%]. Ως εκ τούτου, δεδομένων των μι κρών μεριδίων τόσο της εξαγοράζουσας όσο και της εξαγοραζόμενης στην αγορά εφοδιασμού τυροκομικών προϊόντων στην υπό κρίση υπόθεση, δεν διαφαίνεται κατ αρχήν ότι οι συνθήκες ανταγωνισμού στον εν λόγω κλάδο θα μεταβληθούν σημαντικά ως αποτέλεσμα της συναλλαγής. V.2 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 46. Στην υπό κρίση συγκέντρωση τα μέρη δραστηρι οποιούνται τόσο στις ίδιες σχετικές αγορές προϊόντων, συνεπώς τούτη συνιστά οριζόντια συγκέντρωση 35, όσο και σε καθέτως συνδεόμενες αγορές, οπότε συνιστά και κάθετη συγκέντρωση Ως προς την οριζόντια διάσταση (αγορά χονδρι κής πώλησης τυροκομικών προϊόντων και υπό αγορές αυτής) η προτεινόμενη συναλλαγή δεν θα επιφέρει αλ λαγές στη δομή τους και κατά συνέπεια δεν θα επη ρεάσει το επίπεδο ανταγωνισμού, δεδομένου ότι τα μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιριών στις επιμέρους σχετικές αγορές των τυροκο μικών προϊόντων στην ελληνική επικράτεια δεν κυμαί νονται σε υψηλά επίπεδα. Περαιτέρω, η μεταβολή του μεριδίου της εξαγοράζουσας στην ελληνική επικράτεια μετά την ολοκλήρωση της υπό κρίση συγκέντρωσης θα μεταβληθεί οριακά κατά ποσοστό μικρότερο του [0% 5%], για έκαστη από τις εξεταζόμενες αγορές των τυροκομικών προϊόντων. Η μεταβολή αυτή θεωρείται μικρή και δεν είναι ικανή να επιφέρει αναδιάρθρωση των αγορών και παρεμπόδιση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Επιπλέον, στις επηρεαζόμενες αγορές των μαλακών τυποποιημένων τυριών και των σκληρών τυποποιημένων τυριών ο δείκτης ΗΗΙ που χρησιμοποι είται για τη μέτρηση των επιπέδων συγκέντρωσης έχει τιμή μικρότερη του και σημειώνει οριακή αύξηση μετά τη συγκέντρωση (34 και 32 μονάδες αντίστοιχα). Επομένως, οι εν λόγω αγορές έχουν χαμηλό βαθμό συγκέντρωσης, ο οποίος δεν επηρεάζεται από την υπό κρίση πράξη. Στην αγορά ημίσκληρων χύμα τυριών ο 35 Βλ. Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των ορι ζόντιων συγκεντρώσεων (2004/C 31/03). 36 Βλ. Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων (2008/C 265/07). δείκτης HHI οριακά ανέρχεται άνω των μονάδων στις (1.153 μονάδες) με μικρή μεταβολή της τάξεως των 73 μονάδων, η οποία ομοίως δεν δύναται να επηρεάσει το βαθμό συγκέντρωσης στην εν λόγω αγορά. Επιπρο σθέτως, κατά τα προεκτεθέντα, ασκείται πραγματικός ανταγωνισμός από ισχυρούς ανταγωνιστές με αναγνω ρισμένα σήματα καθώς και από μικρότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοπικό ή/και περιφερειακό επίπεδο, ενώ ισχυρή παρουσία έχουν και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (τουλάχιστον στις αγορές μαλακών και σκληρών τυποποιημένων τυριών), με αποτέλεσμα να υφίστανται ανταγωνιστικές πιέσεις στις επιμέρους αγο ρές και οι καταναλωτές να έχουν εναλλακτικές δυνατό τητες επιλογής. Συνεπώς, η εξεταζόμενη συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις εν λόγω σχετικές αγορές. 48. Οι μη οριζόντιες συγκεντρώσεις δεν συνιστούν απειλή για τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, εκτός εάν η επιχείρηση που προκύπτει από τη συγκέντρωση διαθέτει σημαντική ισχύ σε μία τουλάχιστον εκ των σχε τικών αγορών. Στην υπό κρίση υπόθεση αξιολογούνται τυχόν κάθετες επιπτώσεις της υπό εξέταση πράξης και στις αγορές διανομής και εφοδιασμού ειδών σούπερ μάρκετ, στην οποία οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ ενεργούν ως προμηθευτές των τελικών καταναλωτών και ως αγοραστές έναντι των παραγωγών των προϊόντων που πωλούνται από αυτές στους τελικούς καταναλωτές, αντίστοιχα. Ειδικότερα, εξετάζεται η κάθετη σχέση μεταξύ της ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε., εταιρίας συμφερόντων [ ], καθώς πωλεί (σε επίπεδο λιανικής και χονδρικής) 37 τα τυροκομικά προϊόντα τόσο της ΟΠΤΙΜΑ όσο και της ΙΝΤΕΡΝΑ ΤΙΟΝΑΛ. Δηλαδή εξετάζεται κατά πόσο η υπό εξέταση γνωστοποιηθείσα πράξη έχει ως αποτέλεσμα τον αντι ανταγωνιστικό αποκλεισμό από την αγορά υφιστάμενων ή δυνητικών ανταγωνιστών, ιδίως μέσω της δυσχέραν σης ή εξάλειψης της πρόσβασης αυτών σε εισροές ή σε πελάτες, με συνέπεια να μειώνεται με τον τρόπο αυτό η ικανότητα και τα κίνητρα των εν λόγω εταιριών να ανταγωνισθούν στην αγορά. Όπως προαναφέρθηκε, δε δομένων των μικρών μεριδίων τόσο της εξαγοράζουσας όσο και της εξαγοραζόμενης στην καθέτως συνδεόμενη αγορά εφοδιασμού τυροκομικών προϊόντων στην υπό κρίση υπόθεση, τα οποία υπολείπονται σημαντικά του 25%, η εν λόγω συγκέντρωση δεν αναμένεται να έχει δυσμενείς ανταγωνιστικές επιπτώσεις στην αγορά εφο διασμού τυροκομικών προϊόντων και δεν είναι καθέτως επηρεαζόμενη από την υπό κρίση συγκέντρωση. Συνε πώς, παρέλκει η περαιτέρω διερεύνηση της καθέτως συνδεόμενης αγοράς. 49. Συμπερασματικά, ως αποτέλεσμα της παρούσας συγκέντρωσης δεν θα επέλθει ουσιαστική μεταβολή στη διάρθρωση των σχετικών αγορών, τον πραγματικό ή δυνητικό ανταγωνισμό και τις εναλλακτικές δυνατότη τες επιλογής προμηθευτών και πελατών και, επομένως, εκτιμάται ότι η υπό κρίση συγκέντρωση δεν αναμένεται να επηρεάσει αισθητά ή να περιορίσει τον ανταγωνισμό. 37 Δραστηριοποιείται στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ με την αλυσίδα My Market και στην αγορά χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ με τα καταστήματα ΜΕΤΡΟ cash & carry.

10 23760 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα ομόφωνα εγκρί νει, κατ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, την από (υπ αριθ. πρωτ. 2282) γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση ελέγχου από την εταιρία με την επωνυμία «ΟΠΤΙΜΑ Εισαγωγές Εξαγωγές Αντιπροσωπείες Εμπορική Επιχείρηση Ανώνυμος Εταιρία» της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΙ ΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ», δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6, δεν προκαλεί σοβαρές αμφι βολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά. Η απόφαση εκδόθηκε την 22η Ιουλίου Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 3959/2011. Ο Προεδρεύων ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

11

12 23762 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 10 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1617 31 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001062ΕΞ 2015/Χ.Π. 2412 Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 484 / VI /2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Απριλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5619 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 443 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ άρθρο 6 παρ. 1 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 467/ VI /2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 106 9 Μαΐου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 27 Ιουνίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4268 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 22 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3724/162303 Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφί μων ζωϊκής προέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 293 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Ιουλίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Σεπτεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22 Απριλίου 1996, με την εξής σύνθεση : Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λασσαδός.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 22 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 23 η Νοεµβρίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3295 11 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. για θέματα ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιανουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Πενήντα χρόνια παρουσίας στο εμπόριο τυροκομικών προϊόντων

Πενήντα χρόνια παρουσίας στο εμπόριο τυροκομικών προϊόντων Πενήντα χρόνια παρουσίας στο εμπόριο τυροκομικών προϊόντων Η εταιρεία Τυροκομικά Κακναβάτου εδώ και σχεδόν πενήντα χρόνια πρωτοπορεί στο εμπόριο τυροκομικών προϊόντων. Συνεργάζεται με πολλά πιστοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 496/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 496/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 496/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 9 η Ιουλίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ : ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ Α.Μ. : 8622 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ : ΕΡΜΟΥ 35 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ε-ΜΑIL

ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ : ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ Α.Μ. : 8622 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ : ΕΡΜΟΥ 35 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ε-ΜΑIL ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ : ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ Α.Μ. : 8622 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ : ΕΡΜΟΥ 35 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ε-ΜΑIL : olina 4@hotmail.com WEBSITE ADDRESS : http://www.fage.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 29 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 144. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α 160)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 543 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37353/2375 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 23 η Φεβρουαρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 269 11 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4219 Κύρωση των Συμφωνιών Τροποποίησης των συμβάσε ων παραχώρησης των μεγάλων οδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1170 18 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 973/64400 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Δράσης 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 348/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 348/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 348/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 19 η Iουλίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2687 10 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανο νισμού 3821/85 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 417/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12 η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 10 η Μαρτίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 2 µ.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 349/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΡΙΘΜ. 349/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 349/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 19 η Ιουλίου 2007, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα