ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου:"

Transcript

1 Ε ΗΕ Α.Ε. Περιοχή Χαλκίδας ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου: Κλάδεµα ή κοπή δένδρων που έρχονται σε επαφή ή γειτνιάζουν µε εναέριες εγκαταστάσεις ιανοµής

2 ΜΕΡΟΣ Α Γενικά: 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Κλάδεµα ή κοπή δένδρων που έρχονται σε επαφή ή γειτνιάζουν µε εναέριες εγκαταστάσεις ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα µε εναέριες γραµµές Μέσης Τάσης (ΜΤ), εναέριες γραµµές Χαµηλής Τάσης (ΧΤ) και Υποσταθµούς (Υ/Σ) ΜΤ/ΧΤ της ΕΗ. 2. Σύντοµη περιγραφή του έργου: Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς διά την εγκατάστασιν και συντήρησιν υπαίθριων γραµµών ηλεκτρικής ενέργειας (Φ.Ε.Κ. 608/Β/ , Φ.Ε.Κ.- 476/Β/ , Φ.Ε.Κ.-829/Β/ και Φ.Ε.Κ.-687/Β/ ), ο Ε ΗΕ διενεργεί κλάδεµα των δένδρων που έρχονται σε επαφή ή γειτνιάζουν µε εναέριες γραµµές Μέσης και Χαµηλής Τάσης και Υποσταθµούς. Το κλάδεµα πραγµατοποιείται από προσωπικό της Επιχείρησης ή από Εργολάβους. Στη δεύτερη περίπτωση το έργο επιβλέπει και ελέγχει συνεχώς εξουσιοδοτηµένος τεχνικός του Ε ΗΕ. 3. Ακριβής διεύθυνση του έργου: ένδρα που έρχονται σε επαφή ή γειτνιάζουν µε εναέριες εγκαταστάσεις ιανοµής ΕΗ αρµοδιότητας Περιοχής Χαλκίδας. Η θέση των εγκαταστάσεων (και συνεπακόλουθα των δένδρων) προσδιορίζεται ακριβέστερα στο Συµφωνητικό του Έργου. 4. Στοιχεία του κυρίου του έργου: Ε ΗΕ-Περιοχή Χαλκίδας. /νση: Χαλκίδα- ύο ένδρα Τηλέφωνο: Στοιχεία συντονιστών (Σηµειώνεται ότι συντονιστές απαιτούνται µόνο στην περίπτωση που το έργο εκτελείται από Εργολάβο): Στοιχεία του συντονιστή κατά τη µελέτη του έργου (υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ και του ΦΑΥ): Ονοµατεπώνυµο:. Αρµοδιότητα:. Στοιχεία του συντονιστή κατά την εκτέλεση του έργου: Ονοµατεπώνυµο:. Αρµοδιότητα:. 6. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρµοζόµενων κατά φάση µεθόδων εργασίας: Οι παρακάτω αναφερόµενες φάσεις εργασίας επαναλαµβάνονται σε κάθε δένδρο που κλαδεύεται ή κόβεται (βλέπε Μέρος Β, Πίνακα 1): Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 2

3 6.1. Έλεγχος όσον αφορά στην αναγκαιότητα ή µη θέσης εκτός τάσης της εγκατάστασης ΕΗ που έρχεται σε επαφή ή γειτνιάζει µε το δένδρο που θα κλαδευτεί ή θα κοπεί (Η εγκατάσταση τίθεται εκτός τάσης αν κριθεί ότι αυτό απαιτείται για τη διασφάλιση των εργαζοµένων, που διενεργούν το κλάδεµα ή την κοπή, έναντι ηλεκτροπληξίας) Φόρτωση εργαλείων και εξοπλισµού στο αυτοκίνητο και µετάβαση στο χώρο εργασίας Θέση εκτός τάσης της εγκατάστασης της ΕΗ που έρχεται σε επαφή ή γειτνιάζει µε το δένδρο που θα κλαδευτεί ή θα κοπεί (αν έχει προκύψει ότι απαιτείται µετά τον έλεγχο της παραγράφου 6.1) Λήψη ασφαλούς θέσης εργασίας από τον εργαζόµενο (χρήση ζώνης ασφαλείας, φορητής σκάλας ή καλαθοφόρου οχήµατος κλπ) που θα διενεργήσει το κλάδεµα ή την κοπή Κλάδεµα ή κοπή του δένδρου µε χρήση κατάλληλου και ασφαλούς εξοπλισµού Ελεγχόµενο και ασφαλές κατέβασµα των κλώνων του δένδρου στο έδαφος ή ελεγχόµενη και ασφαλής πτώση του κοµµένου δένδρου Επανάζευξη (θέση υπό τάση) της εγκατάστασης ΕΗ, αν έχει τεθεί εκτός τάσης (παράγραφος 6.3) Περισυλλογή προϊόντων κλάδευσης και συγκέντρωσή τους σε κατάλληλη παρακείµενη του χώρου εργασίας θέση, περισυλλογή εργαλείων και εξοπλισµού, φόρτωση τους στο αυτοκίνητο και επιστροφή στη Μονάδα. 7. Μεταξύ της φάσης εργασίας της παραγράφου 6.1 και των επόµενων φάσεων εργασίας επιβάλλεται να µεσολαβεί ικανό χρονικό διάστηµα (το διάστηµα αυτό σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη συνηµµένη, στο Μέρος Ε του παρόντος Σχεδίου, Οδηγία ιανοµής Νο14 δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 96 ωρών), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να ειδοποιηθούν έγκαιρα οι πελάτες που θα υποστούν διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος από τη θέση της εγκατάστασης ΕΗ εκτός τάσης. 8. Σε περίπτωση ύπαρξης Εργολάβου οι εργασίες των παραγράφων 6.1, 6.2, 6.4/ 6.6 και 6.8 καθώς και µέρος των εργασιών των παραγράφων 6.3 και 6.7 εκτελούνται από το προσωπικό του. Σε αντίθετη περίπτωση όλες οι εργασίες εκτελούνται από προσωπικό του Ε ΗΕ. Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 3

4 9. Όταν κάθε δένδρο από µια συστάδα δένδρων έρχεται σε επαφή ή γειτνιάζει µε την ίδια εγκατάσταση της ΕΗ, οι φάσεις εργασίας των παραγράφων 6.1, 6.3 και 6.7 αφορούν στην ίδια αυτή εγκατάσταση ΕΗ. Στην περίπτωση αυτή όπως είναι ευνόητο, τα αναφερόµενα στις υπόψη παραγράφους δεν επαναλαµβάνονται για κάθε δένδρο αλλά εκτελούνται µια φορά για όλα τα δένδρα της συστάδας. 10. Επιπρόσθετα είναι ευνόητο ότι, η µετάβαση στο χώρο εργασίας και η επιστροφή στη Μονάδα (παράγραφο 6.2 και 6.8) µπορεί να αντιστοιχούν στο σύνολο των δένδρων που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή και όχι σε ένα ιδιαίτερο δένδρο. Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 4

5 ΜΕΡΟΣ Β Κίνδυνοι που ενδέχεται να εµφανισθούν κατά την εκτέλεση του έργου: 1. Στον επισυναπτόµενο Πίνακα 1 αναφέρονται οι προκαθορισµένες φάσεις εργασίας (βλέπε µέρος Α ). 2. Στον επισυναπτόµενο Πίνακα 2 οριζόντια αναφέρονται οι προβλεπόµενες πηγές κινδύνων και οι αντίστοιχοι κίνδυνοι και κατακόρυφα οι προκαθορισµένες φάσεις εργασίας. 3. Για κάθε επιµέρους φάση εκτέλεσης του έργου επισηµαίνονται οι κίνδυνοι που ενδέχεται να εµφανισθούν. Η επισήµανση γίνεται µε την αναγραφή των αριθµών 1,2, και 3 στους κόµβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εµφανίζεται πηγή κινδύνου. Ειδικότερα: 3.1. Ο αριθµός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: είτε: η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόµενη φάση εργασίας. είτε: οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δηµιουργούν αυξηµένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων. είτε: ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί είναι περιορισµένη Ο αριθµός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: είτε: η πηγή κινδύνου εµφανίζεται περιοδικά ή µε χρονικά διαλείποντα χρόνο. είτε: δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων. είτε: ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί είναι µεγάλη Ο αριθµός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούµενες ως ενδιά- µεσες των 1 και 3 περιπτώσεων. Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α/Α ΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Έλεγχος όσον αφορά στην αναγκαιότητα ή µη θέσης εκτός τάσης της εγκατάστασης ΕΗ που έρχεται σε επαφή ή γειτνιάζει µε το δένδρο που θα κλαδευτεί ή θα κοπεί. 2 Φόρτωση εργαλείων και εξοπλισµού στο αυτοκίνητο και µετάβαση στο χώρο εργασίας. 3 Θέση εκτός τάσης της εγκατάστασης ΕΗ που έρχεται σε επαφή η γειτνιάζει µε το δένδρο που θα κλαδευτεί ή θα κοπεί (αν από τον έλεγχο της φάσης 1 έχει προκύψει ότι η θέση εκτός τάσης απαιτείται). 4 Λήψη ασφαλούς θέσης εργασίας από τον εργαζόµενο που θα διενεργήσει το κλάδεµα ή την κοπή του δένδρου. 5 Κλάδεµα ή κοπή του δένδρου µε χρήση κατάλληλου και ασφαλούς εξοπλισµού. 6 Ελεγχόµενο και ασφαλές κατέβασµα των κλώνων του δένδρου στο έδαφος ή ελεγχόµενη και ασφαλής πτώση του κοµµένου δένδρου. 7 Επανάζευξη (θέση υπό τάση) της εγκατάστασης ΕΗ (αν έχει τεθεί εκτός τάσης κατά τη φάση 3). 8 Περισυλλογή προϊόντων κλάδευσης και συγκέντρωσης τους σε κατάλληλη παρακείµενη του χώρου εργασίας θέση, περισυλλογή εργαλείων και εξοπλισµού, φόρτωση τους στο αυτοκίνητο και επιστροφή στη Μονάδα. Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Α/Α ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Τροχαίο ατύχηµα εξαιτίας µη τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ηλεκτροπληξία εξαιτίας λανθασµένης εκτίµησης, κατά τη φάση 1, όσον αφορά στην αναγκαιότητα ή µη θέσης εκτός τάσης της εγκατάστασης ΕΗ Ηλεκτροπληξία εξαιτίας λανθασµένου Σηµειώµατος χειρισµών, κατά τη φάση 1, σε συνδυασµό µε πληµµελή λήψη µέτρων ασφαλείας από τον Υπεύθυνο Εργασίας κατά τη φάση 3. Ηλεκτροπληξία εξαιτίας λανθασµένης εκτέλεσης Σηµειώµατος χειρισµών, κατά τη φάση 3, σε συνδυασµό µε πληµµελή λήψη µέτρων ασφαλείας από τον Υπεύθυνο Εργασίας, κατά τη φάση 3. Ηλεκτροπληξία εξαιτίας µη τήρησης των µέτρων ασφαλείας που απαιτούνται κατά την εκτέλεση εργασιών θέσης εκτός τάσης εγκατάστασης ΕΗ. Ηλεκτροπληξία εξαιτίας µη τήρησης των µέτρων ασφαλείας που απαιτούνται κατά την εκτέλεση εργασιών επανάζευξης εγκατάστασης ΕΗ Ηλεκτροπληξία εξαιτίας µη τήρησης των µέτρων ασφαλείας που απαιτούνται κατά την εκτέλεση εργασιών κοντά σε υπό τάση εγκατάσταση ΕΗ Πτώση εργαζοµένου από ύψος εξαιτίας µη τήρησης των σχετικών µέτρων ασφαλείας για εργασία σε ύψος Ανεξέλεγκτη πτώση κλώνων ή τµηµάτων δένδρων ή δένδρου εξαιτίας µη τήρησης των σχετικών µέτρων ασφαλείας (π.χ. συγκράτηση κλώνων δένδρου µέσω σχοινιών) ΦΑΣΗ 1 ΦΑΣΗ 2 ΦΑΣΗ 3 ΦΑΣΗ 4 ΦΑΣΗ 5 ΦΑΣΗ 6 ΦΑΣΗ 7 ΦΑΣΗ Τραυµατισµός από λανθασµένη µέθοδο εργασίας, χρησιµοποιούµενα εργαλεία ή εξοπλισµό Υπαίθρια εργασία (παγετός καύσωνας) Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 7

8 ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΩΜΕΝΩΝ Για κάθε πηγή κινδύνων που έχει επισηµανθεί στον Πίνακα του Μέρους Β (στήλη 2) καταγράφονται φάσεις εργασιών όπου υπάρχει πιθανότητα εµφάνισης (στήλη 3), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη µέτρων ασφαλείας (στήλη 4) και συµπληρώνονται, κατά την κρίση του συντάκτη του ΣΑΥ, τα αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά µέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 5). ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β A/Α ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (1) (2) (3) (4) (5) 1 Τροχαίο ατύχηµα 2, 8 Ν. 2696/99 2 Ηλεκτροπληξία 3, 4, 5, 6, 7 3 Πτώση εργαζοµένου από ύψος 3, 4, 5, 6, Ανεξέλεγκτη πτώση κλώνων ή τµηµάτων δένδρων ή δένδρου Τραυµατισµός από λανθασµένη µέθοδο εργασίας, χρησιµοποιούµενα εργαλεία ή εξοπλισµό Υπαίθρια εργασία (παγετός καύσωνας) ΕΝ : 1996 Ν. 158/75 Π , Π.. 17/78, Π.. 396/94 5, 6 Π.. 396/94 2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7, 8 Π.. 377/93, Π.. 18/96, Π.. 397/94, Π.. 395/94, Π.. 396/94, Β , Π.. 85/91, Π.. 31/90, Π.. 49/91 Π.. 77/93 Οδηγίες ΕΗ/ ΕΚΠ/ΤΑΕ Ότι πρέπει να ξέρετε για την ασφαλή οδήγηση Οδηγίες ιανοµής Νο 13, 14 και 15 Οδηγίες Πρόληψης ατυχηµάτων Νο 1, 6, 7, 12 και 18. Εγχειρίδιο ασφαλών µεθόδων εργασίας (Κεφάλαιο και.5.4 κλπ), Οδηγίες Πρόληψης ατυχηµάτων Νο 2, 23 καθώς και Οδηγίες ΕΗ/ ΕΚΠ/ΤΑΕ Ότι πρέπει να ξέρετε για τις πτώσειςολισθήσεις και Μέτρα προστασίας από πτώσεις. Εγχειρίδιο ασφαλών µεθόδων εργασίας (Κεφάλαιο κλπ), Οδηγία Πρόληψης ατυχηµάτων Νο 14 και τα συνηµµένα σχέδια 1, 2, 3 και 4. Εγχειρίδιο ασφαλών µεθόδων εργασίας (Κεφάλαιο και.5.4 και 5 κλπ), φυλλάδια οδηγιών χρήσης εργαλείων και εξοπλισµού, Οδηγίες Πρόληψης ατυχηµάτων Νο 1, 2, 10, 25 και 33 και Οδηγίες ΕΗ/ ΕΚΠ/ΤΑΕ: Ότι πρέπει να ξέρετε για τα γάντια προστασίας, την προστασία της ακοής, της κεφαλής, τη διακίνηση φορτίων και την κατάσβεση πυρκαγιάς. Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 8

9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Για την πρόληψη ατυχηµάτων σε τρίτους, την ασφάλεια των εργαζοµένων και την πρόληψη ζηµιών, όλα τα µέλη του συνεργείου θα εφαρµόζουν τα παρακάτω αναφερόµενα µέτρα. Στο κείµενο που ακολουθεί τα υπόψη µέτρα αφορούν στην περίπτωση που το κλάδεµα ή η κοπή δένδρων γίνεται από Εργολάβο. Στην περίπτωση που το κλάδεµα γίνεται από προσωπικό Ε ΗΕ θα εφαρµόζονται τα ίδια ακριβώς µέτρα µε τη διαφορά ότι όλες οι ενέργειες των παρακάτω παραγράφων θα γίνονται από προσωπικό Ε ΗΕ. 1. ιαδικασίες και µέτρα ασφαλείας έναντι ηλεκτροπληξίας Οι κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας θα αντιµετωπίζονται µε λήψη των απαραίτητων κατά περίπτωση µέτρων, όπως αυτά καθορίζονται στις συνηµµένες Οδηγίες ιανοµής (Ο ) Νο 14 και 15. Στο πλαίσιο των Οδηγιών αυτών οι βασικές ενέργειες που πρέπει να γίνονται ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εργαζόµενου προσωπικού έναντι ηλεκτροπληξίας είναι οι παρακάτω αναφερόµενες Κατάλληλων προσόντων προσωπικού του Εργολάβου εξετάζει αν απαιτείται η θέση εκτός τάσης της εγκατάστασης ΕΗ που έρχεται σε επαφή ή γειτνιάζει µε τα δένδρα που θα κλαδευτούν, λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων: - την απόσταση µεταξύ του χώρου εργασίας και της υπό τάση εγκατάστασης, - το είδος της εγκατάστασης, - τη φύση της εργασίας, - το είδος των χρησιµοποιούµενων εργαλείων και εξοπλισµού, - το είδος του δένδρου, το ύψος του δένδρου ή/και το µήκος και το βάρος των κλώνων που θα κοπούν. Η εξέταση αυτή επιβάλλεται να προηγείται κατά ικανό χρονικό διάστηµα (το διάστηµα αυτό σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Ο Νο 14 δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 96 ωρών) της εκτέλεσης των εργασιών κλάδευσης ή κοπής δένδρου, ώστε, σε περίπτωση που από την υπόψη εξέταση προκύψει ότι είναι αναγκαία η θέση εκτός τάσης της εγκατάστασης ΕΗ, να υπάρχει η δυνατότητα να ειδοποιηθούν έγκαιρα οι πελάτες που θα υποστούν διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. ανωτέρα βία, λανθασµένη εκτίµηση αποστάσεων ασφαλείας) επιτρέπεται η θέση εκτός τάσης Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 9

10 της εγκατάστασης ΕΗ χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση των πελατών. Επισηµαίνεται ότι κανένα δένδρο δεν πρέπει να θεωρείται εξασφαλισµένα µονωτικό από ηλεκτρική άποψη (λόγω των χυµών του, ιδιαίτερα µάλιστα στην περίοδο της ανάπτυξης του που χρονικά ταυτίζεται σχεδόν µε την περίοδο εκτέλεσης των κλαδεµάτων). Επιπρόσθετα κατά την εκτέλεση κλαδεµάτων µε συνθήκες υγρασίας τα δένδρα θα πρέπει να θεωρούνται καλοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύµατος Στην περίπτωση που από την εξέταση της παραγράφου 1.1 προκύψει ότι απαιτείται η θέση εκτός τάσης της εγκατάστασης ΕΗ, τίθεται εκτός τάσης η εγκατάσταση αυτή της ΕΗ ακολουθώντας τις διαδικασίες που αναφέρονται στην Ο Νο 14 και λαµβάνοντας τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στην Ο Νο 15 για την εκτέλεση εργασιών εκτός τάσης. Στο πλαίσιο των αναφερόµενων στις Ο Νο 14 και 15, ως Υπεύθυνος Αποµόνωσης ορίζεται είτε ο επιβλέπων το έργο τεχνικός του Ε ΗΕ είτε άλλος τεχνικός του Ε ΗΕ. Αδειούχος Ηλεκτροτεχνίτης η Αρχιτεχνίτης ή Εργοδηγός ΣΤ ειδικότητας εναερίων δικτύων του συνεργείου του Εργολάβου αποτελεί, στο πλαίσιο των αναφερόµενων στις Ο Νο 14 και 15, τον Υπεύθυνο Εργασίας του συνεργείου του Εργολάβου Στην περίπτωση που από την εξέταση της παραγράφου 1.1 προκύψει ότι δεν απαιτείται η θέση εκτός τάσης της εγκατάστασης ΕΗ, αλλά οι εργασίες που θα εκτελεστούν εµπίπτουν στην κατηγορία των Εργασιών κοντά σε εγκαταστάσεις υπό τάση, σύµφωνα µε τον σχετικό ορισµό που δίνεται στην παράγραφο (1ιγ) της Οδηγίας ιανοµής Νο 15 (δηλαδή π.χ. δίκτυο 20 kv, οι εργασίες εκτελούνται σε µια ζώνη που απέχει 0,76 m έως 1,76 m, από τα υπό τάση στοιχεία), ακολουθούνται οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 της Ο Νο 15 για την εκτέλεση εργασιών κοντά σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται υπό τάση. Μεταξύ των µέτρων ασφαλείας που πρέπει να λαµβάνονται από τον Υπεύθυνο Εργασίας του συνεργείου του Εργολάβου, όταν το κλάδεµα ή η κοπή δένδρου εκτελείται κοντά σε υπό τάση εγκαταστάσεις ΕΗ περιλαµβάνονται και: - η εκτέλεση της εργασίας από ικανό και εκπαιδευµένο προσωπικό, - η χρήση σχοινιών (ξηρών και κατά προτίµηση µονωτικών π.χ. από νάυλον ή από πολυαµίδιο) για τη συγκράτηση και τον έλεγχο της πορείας (κατεύθυνσης) που πρέπει να ακολουθήσουν οι κλώνοι για το ασφαλές κατέβασµα τους στο έδαφος χωρίς να έρθουν σε επαφή µε τους υπό τάση αγωγούς της εγκατάστασης, - η κάλυψη των γειτονικών εναέριων γραµµών µε µονωτικά καλύµµατα (αν κριθεί, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Ο Νο 15, ότι το συγκεκριµένο µέτρο ασφαλείας απαιτείται). Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 10

11 Η τοποθέτηση-εκτοποθέτηση µονωτικών καλυµµάτων πάνω σε υπό τάση αγωγούς ΜΤ της εγκατάστασης ΕΗ θα γίνεται πάντα από τεχνικό προσωπικό του Ε ΗΕ που έχει την άδεια να εκτελεί εργασίες υπό τάση σε εγκαταστάσεις ΜΤ αντίστοιχα. Αν για οποιοδήποτε λόγο η κάλυψη των αγωγών ΜΤ δεν είναι εφικτή, οι εργασίες θα εκτελούνται µετά από διακοπή σύµφωνα µε την παράγραφο 1.2. Εφόσον ο Υπεύθυνος Εργασίας κρίνει ότι η λήψη των µέτρων ασφαλείας που προαναφέρθηκαν δεν εξασφαλίζει το προσωπικό από ηλεκτρικούς κινδύνους, κατά την εκτέλεση της εργασίας κοντά σε εγκατάσταση που βρίσκεται υπό τάση, ζητά εκτάκτως τη θέση εκτός τάσης της εγκατάστασης αυτής. Στην περίπτωση αυτή ακολουθούνται τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο 1.2 και επιπρόσθετα λαµβάνονται υπόψη τα αναφερόµενα στην Ο Νο14 περί θέσης εκτός τάσης των εγκαταστάσεων για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών Το προσωπικό του Εργολάβου δεν θα αγγίζει αγωγούς ή κλαδιά που εφάπτονται σε αγωγούς ή µεταλλικά εξαρτήµατα των στύλων και γενικότερα στοιχεία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΕΗ, εάν προηγουµένως δεν ζητήσει οδηγίες από τον Υπεύθυνο Εργασίας και δεν εφαρµόσει τις οδηγίες αυτές. Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 11

12 2. Λοιπά µέτρα ασφαλείας 2.1. Όλα τα µέλη του συνεργείου θα φορούν µακρύ παντελόνι και µακρυµάνικο πουκάµισο (εφαρµοστά όχι φαρδιά), γάντια εργασίας για προστασία από µηχανικούς κινδύνους, γυαλιά ή ασπίδια προστασίας από µηχανικούς κινδύνους (π.χ. προστασία από εκτινασσόµενα αντικείµενα), άρβυλα ασφαλείας, συστήµατα προστασίας από πτώση και προστατευτικά κράνη Για όλα τα χρησιµοποιούµενα είδη ατοµικού και οµαδικού εξοπλισµού (π.χ. γάντια εργασίας ή µονωτικά συστήµατα προστασίας από πτώσεις, φορητές σκάλες, καλαθοφόρα οχήµατα, βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα) θα τηρούνται απαρέγκλιτα οι οδηγίες που αναφέρονται, από τον κατασκευαστή τους, στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης συντήρησης τους. Επιπρόσθετα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα αναφερόµενα στο συνηµµένο απόσπασµα του Εγχειριδίου ασφαλών µεθόδων εργασίας (Έκδοση ΕΗ/Τοµέας Πρόληψης Ατυχηµάτων/1981) και τα συνηµµένα σχήµατα 2,3, και 4. Όλα τα είδη εξοπλισµού ατοµικής προστασίας και οι µηχανές που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σύµφωνες µε τη Νοµοθεσία και θα πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση Τα προϊόντα του κλαδέµατος ή κοπής των δένδρων θα παραµείνουν µε ευθύνη του Εργολάβου σε παρακείµενη του τόπου εργασίας θέση, ώστε να µη προκαλούν για τους περαστικούς πεζούς ή τροχοφόρα και περιοίκους όχληση ή κίνδυνο, για την παραλαβή τους από τους αρµόδιους ιδιοκτήτες των δένδρων που κλαδεύτηκαν ή κόπηκαν είτε αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα είτε όχι (π.χ. ήµοι, Κοινότητες, ασαρχείο). Εάν οι αρµόδιες Αρχές επιβάλλουν τη µεταφορά των προϊόντων κλάδευσης σε ασφαλή χώρο, ο Εργολάβος αναλαµβάνει τη σχετική εργασία. Στην περίπτωση κοπής δένδρου στο όριο δρόµου θα λαµβάνεται κάθε µέτρο ώστε να αποφευχθεί παρατεταµένη διακοπή της κυκλοφορίας οχηµάτων Ο Εργολάβος θα φροντίζει να υπάρχει πάντοτε, µέσα στο µεταφορικό µέσο του συνεργείου φορητό φαρµακείο πρώτων βοηθειών πλήρες µε φάρµακα, των οποίων δεν έχει λήξει η προθεσµία χρήσης. Το περιεχόµενο του φαρµακείου αυτού θα είναι το ίδιο µε αυτό των φορητών φαρµακείων πρώτων βοηθειών των αυτοκινήτων του Ε ΗΕ Εκτός από τα µέτρα ασφαλείας που καθορίζονται στο παρόν Σχέδιο, ο Εργολάβος µπορεί και οφείλει να λαµβάνει κάθε πρόσθετο µέτρο, που επιβάλλεται από τη φύση και τις συνθήκες εργασίας, για την προστασία του εργαζόµενου προσωπικού Το χρησιµοποιούµενο, για την εκτέλεση κάθε εργασίας, προσωπικό πρέπει να έχει σαφή γνώση της εργασίας την οποία θα πραγµατοποιήσει. Επίσης το προσωπικό θα πρέπει να έχει σαφή Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 12

13 γνώση των βασικών διαδικασιών και µεθόδων χορήγησης πρώτων βοηθειών, τεχνικών διάσωσης και κατάσβεσης φωτιάς Πριν από την έναρξη και καθ όλη τη διάρκεια της εργασίας πρέπει να εξασφαλίζεται µε κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ. τηλέφωνο, ραδιοτηλέφωνο) η επικοινωνία µεταξύ του συνεργείου και της Μονάδας του Ε ΗΕ (Κέντρου Ελέγχου ικτύων ιανοµής ή Υποσταθµού ΥΤ/ΜΤ ή Σταθµού Παραγωγής) Κατά τη διάρκεια του έργου θα τηρείται Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του Ν. 1396/83 και στην ΑΠ /84, εφόσον είτε το έργο προβλέπεται να διαρκέσει πάνω από 30 µέρες και απασχολούνται σ αυτό περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι είτε ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια Η προσέγγιση και η αποµάκρυνση από κάθε δένδρο θα γίνεται µέσω των µονοπατιών ή ακαλλιέργητων λωρίδων που ενδεχοµένως υπάρχουν, ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση ζηµιών στις καλλιέργειες. Ιδιαίτερη µέριµνα και ευαισθησία πρέπει να επιδεικνύεται για τα δένδρα που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους, πάρκα κλπ Όταν οι εργασίες κλαδέµατος ή κλοπής δένδρων εκτελούνται σε σηµεία όπου υπάρχει κυκλοφορία οχηµάτων ή πεζών θα πρέπει ο Εργολάβος να τοποθετεί περιµετρικά του χώρου εργασίας κατάλληλη σήµανση και προειδοποιητικά εµπόδια για την προστασία των περιοίκων ή περαστικών Το προσωπικό του εργολάβου θα εφαρµόζει πιστά τις παρούσες οδηγίες πρόληψης ατυχηµάτων και ζηµιών. Αν κάποιο µέλος του συνεργείου δεν υπακούει και δεν εφαρµόζει τις οδηγίες αυτές, ο Εργολάβος υποχρεούται να το αποµακρύνει αµέσως και αν χρειάζεται να το αντικαταστήσει. Αν δεν το κάνει, ο επιβλέπων Τεχνικός του Ε ΗΕ διακόπτει τις εργασίες µέχρι της αποµάκρυνσης του µέλους αυτού και ειδοποιεί αµέσως την Υπηρεσία του (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) Στην περίπτωση παλαιού αυτοκινήτου αυτό θα πρέπει να έχει ελεγχθεί σε Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (ΚΤΕΟ). Το πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο του οχήµατος και η άδεια ρυµούλκησης µε το αντίστοιχο ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα ελέγχονται από τον Ε ΗΕ πριν την υπογραφή της σύµβασης και θα επισυνάπτεται σ αυτή Ο Εργολάβος έχει ευθύνη για την εφαρµογή των γενικών αρχών Πρόληψης και Ασφαλείας για την προστασία των εργαζοµένων στα πλαίσια της κείµενης νοµοθεσίας (Π.. 305/96, Π.. 17/96, Ν.1568/85, Ν.1396/83 κ.λ.π.) Στην περίπτωση µη εφαρµογής των προβλεπόµενων µέτρων και τήρησης των κανόνων ασφαλείας όπως προβλέπεται από τη Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 13

14 Νοµοθεσία θα ακολουθούνται τα αναφερόµενα στο Άρθρο 11 του Συµφωνητικού. ΜΕΡΟΣ Ε ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Επισυνάπτεται η Νοµοθεσία και οι Ρυθµίσεις Οδηγίες που αναφέρονται στο Μέρος Γ : Ν.2696/99 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ΕΝ : Operations of Electrical Installations N. 158/75 Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκοµένων υπό τάσιν Π Περί ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων Π.. 17/78 Περί συµπληρώσεως του από 22/ Π.. Περί ασφάλειας εργατών Π.. 396/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση πρός την Οδηγία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ Π.. 377/93 Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις µηχανές Π.. 18/96 Τροποποίηση του Π.. 377/93 σχετικά µε τις µηχανές σε συµµόρφωση πρός τις Οδηγίες του Συµβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ Π.. 397/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφϋική χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση πρός τη Οδηγία του Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ Π.. 395/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους σε συµµόρφωση πρός την Οδηγία 89/655/ΕΟΚ Β Περί ασφάλειας των εν τοις ξυλουργικοίς εργοστασίοις ασχολουµένων εργατών και τεχνιτών Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 14

15 Π.. 85/91 Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση πρός την Οδηγία 86/188/ΕΟΚ Π.. 31/90 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Π.. 77/93 Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση του Π.. 307/86 (135/Α) σε συµµόρφωση πρός την Οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ Ν. 1396/83 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα ΑΠ /84 Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας Οδηγία ιανοµής Νο 13/Έκδοση 2 η /1980 Χειρισµοί σε στοιχεία ζεύξης και προστασίας αρµοδιότητας συστήµατος ιανοµής Οδηγία ιανοµής Νο 14/Έκδοση 2 η /1974 ιαδικασία πραγµατοποιήσεως προγραµµατισµένων διακοπών πρός εκτέλεσιν εργασιών επί εγκαταστάσεων ΕΗ Οδηγία ιανοµής Νο 15/Έκδοση 2 η /2000 Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών πάνω ή κοντά σε εγκαταστάσεις ιανοµής Οδηγία Πρόληψης ατυχηµάτων ΕΗ Νο 1/1959 Χρήσις και συντήρησις ελαστικών και προστατευτικών γαντιών ηλεκτροτεχνίτου Οδηγία Πρόληψης ατυχηµάτων ΕΗ Νο 2/1962 Χρήσις και συντήρησις ζωνών ασφαλείας εναεριτών ιανοµής Οδηγία Πρόληψης ατυχηµάτων ΕΗ Νο 6/1962 Χρήσις συσκευών γειώσεως και βραχυκυκλώσεως γραµµών Οδηγία Πρόληψης ατυχηµάτων ΕΗ Νο 7/1962 Χρήσις και συντήρησις ελαστικών καλυπτρών και σωλήνων Οδηγία Πρόληψης ατυχηµάτων ΕΗ Νο 10/1965 Χρήσιςσυντήρησις Κρανών προστασίας Οδηγία Πρόληψης ατυχηµάτων και ΕΗ Νο 12/1964 Χρήσις συσκευών και γειώσεως και βραχυκυκλώσεως γραµµών Οδηγία Πρόληψης ατυχηµάτων ΕΗ Νο 14/1965 Ξυλουργικαί εργασίαι δια µηχανικών µέσων Οδηγία Πρόληψης ατυχηµάτων ΕΗ Νο 18/1965 Καλή χρήσις, έλεγχος και συντήρησις ακοντίων δι εργασίας εις δίκτυα 15 kv Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 15

16 Οδηγία Πρόληψης ατυχηµάτων ΕΗ Νο 23/1967 Α. Επιθεώρησις και συντήρησις ξύλινν φορητών κλιµάκων-β.ατυχήµατα και ασφαλής χρήσις φορητών κλιµάκων Οδηγία Πρόληψης ατυχηµάτων ΕΗ Νο 25/1967 Έλεγχος και συντήρησις εφοδίων προστασίας και ασφαλούς εργασίας Οδηγία Πρόληψης ατυχηµάτων ΕΗ Νο 33/1968 Περί θορύβου Οδηγία ΕΗ/ ΕΚΠ/ΤΑΕ: Ότι πρέπει να ξέρετε για την ασφαλή οδήγηση Οδηγία ΕΗ/ ΕΚΠ/ΤΑΕ: Ότι πρέπει να ξέρετε για τις πτώσειςολισθήσεις Οδηγία ΕΗ/ ΕΚΠ/ΤΑΕ: Μέτρα προστασίας από πτώσεις Οδηγία ΕΗ/ ΕΚΠ/ΤΑΕ: Ότι πρέπει να ξέρετε για τα γάντια προστασίας Οδηγία ΕΗ/ ΕΚΠ/ΤΑΕ: Ότι πρέπει να ξέρετε για την προστασία της ακοής Οδηγία ΕΗ/ ΕΚΠ/ΤΑΕ: Οδηγία για την προστασία της κεφαλής Οδηγία ΕΗ/ ΕΚΠ/ΤΑΕ: Ότι πρέπει να ξέρετε για τη διακίνηση φορτίων Οδηγία ΕΗ/ ΕΚΠ/ΤΑΕ: Ότι πρέπει να ξέρετε για την κατάσβεση µιας πυρκαγιάς Εγχειρίδιο Συντήρησης εφοδίων προστασίας και ασφαλούς εργασίας ΕΗ/ ΓΥ/ΤΠΑ/1982 Εγχειρίδιο ασφαλών µεθόδων εργασίας ΕΗ/ ΓΥ/ΤΠΑ 1981 (Κεφάλαιο παράγραφος 5) Σχέδια υπ. Αριθ. 1, 2, 3 και 4. Φυλλάδια οδηγιών χρήσης-συντήρησης χρησιµοποιούµενων εργαλείων και εξοπλισµού (επισυνάπτονται τα φυλλάδια µε ευθύνη του Υπεύθυνου Εργασίας του συνεργείου του Εργολάβου) Σηµείωση: Οιαδήποτε νεότερη αναθεώρηση, συµπλήρωση ή έκδοση των παραπάνω Νοµοθετηµάτων, Οδηγιών, Εγχειριδίων κ.λ.π. σε θέµατα τα οποία είναι σχετικά µε το υπόψη ΣΑΥ θα συµπληρώνονται στα κείµενα τους ή τους πίνακες του ΣΑΥ αµέσως µετά την έκδοση τους. Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 16

17 Ε ΗΕ Α.Ε. Περιοχή Βαθµός ασφαλείας : Βαθµός προτεραιότητας : /Φ.911/ / - - Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Πρός: Υπουργείο Εργασίας Επιθεώρηση Εργασίας /νση Περίληψη: ιαβίβαση Εκ των προτέρων γνωστοποίησης Σχετικά: Π.. 305/96 1. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο παραπάνω Π.. (Άρθρο 3, &12), σας διαβιβάζουµε συνηµµένα Εκ των προτέρων γνωστοποίηση για Έργο κλαδέµατος ή κοπής δένδρων που έρχονται σε επαφή ή γειτνιάζουν µε εναέριες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ιανοµής της ΕΗ και συγκεκριµένα µε εναέριες γραµµές Μέσης Τάσης (ΜΤ), Χαµηλής Τάσης (ΧΤ) και Υποσταθµούς (Υ/Σ) ΜΤ/ΧΤ, που ανήκουν στην αρµοδιότητα της Υπηρεσίας µας. Συνηµµένα: 1 ιευθυντής Περιοχής Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 17

18 ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (Άρθρο 3, & 12, Π.. 305/96) 1. Ηµεροµηνία διαβίβασης:. 2. Ακριβής διεύθυνση του εργοταξίου: (βλέπε Μέρος Α, παράγραφο 3). 3. Αριθµός αδείας (ή έγκρισης για τα δηµόσια έργα που δεν απαιτείται άδεια): Το έργο εκτελείται σύµφωνα µε τους «Κανονισµούς διά την εγκατάστασιν και συντήρησιν υπαίθριων γραµµών ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ 608/Β/ , ΦΕΚ 476/Β/ , ΦΕΚ 829/Β/ ) και ΦΕΚ 687/Β/ ). Επισυνάπτονται επιστολές που στάλθηκαν προς τις αρµόδιες Υπηρεσίες ( ασαρχεία, Αγροφυλακή) και τους ήµους/κοινότητες (βλέπε συνηµµένο υπόδειγµα), µε τις οποίες ζητείται η άδεια καθώς και η συνεργασία τους για το κλάδεµα ή την κοπή των δένδρων.. 4. Κύριος (οι) του έργου [όνοµα (τα) και διεύθυνση (σεις)]: (βλέπε Μέρος Α, παράγραφο 4). 5. Είδος του έργου: (βλέπε Μέρος Α, παράγραφο 1). 6. Ανάδοχος (οι) [όνοµα (τα) και διεύθυνση (σεις)]:.. 7. Συντονιστής (ες) σε θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της µελέτης έργου [όνο µα(τα) και διευθύνση(σεις)]: (βλέπε Μέρος Α, παράγραφο 5) 8. Συντονιστής (ες) σε θέµατα ασφαλείας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου [όνοµα(τα) και διεύθυνση(σεις)]: (βλέπε Μέρος Α, παράγραφο 5). 9. Προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών στο εργοτάξιο:. 10. Προβλεπόµενη διάρκεια του εργοταξίου:. 11. Προβλεπόµενος µέγιστος αριθµός εργαζοµένων στο εργοτάξιο:. 12. Προβλεπόµενος αριθµός εργολάβων, υπεργoλάβων και αυτοαπασχολού- µενων στο εργοτάξιο:. 13. Στοιχεία των επιχειρήσεων που έχουν ήδη επιλεγεί:. Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 18

19 Ε ΗΕ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου: Κλάδεµα ή κοπή δένδρων που έρχονται σε επαφή ή γειτνιάζουν µε εναέριες εγκαταστάσεις ιανοµής ΕΗ Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 19

20 Για τα έργα κλαδέµατος ή κόπης δένδρων δεν απαιτείται Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ). Και τούτο διότι τα έργα αυτά εντάσσονται στο σχετικό ΦΑΥ του αντίστοιχου Έργου Κατασκευής της εναέριας εγκατάστασης ιανοµής ΕΗ, δεδοµένου ότι αποτελούν µέρος της συντήρησης της εγκατάστασης αυτής. Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 20

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004 Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριµένο ανάδοχο. Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Σ.Α.Υ.) Σελ.1/12 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος έργου και χρήση αυτού:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ...4 ΑΡΘΡΟ 3ο ΑΡΘΡΟ 4ο ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» Εισηγητής : Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 421.130,25 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "01 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2015 ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ 23% ) Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2010 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 46/2013 Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 7, 8,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 3. Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4. ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡ/ΣΜΟΣ: 425.000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Ο Φακελος ασφαλειας και υγειας του εργου περιλάµβανει το µητρωο του εργου και οδηγιες και χρησιµα στοιχεια σε θεµατα

Διαβάστε περισσότερα