ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου:"

Transcript

1 Ε ΗΕ Α.Ε. Περιοχή Χαλκίδας ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου: Κλάδεµα ή κοπή δένδρων που έρχονται σε επαφή ή γειτνιάζουν µε εναέριες εγκαταστάσεις ιανοµής

2 ΜΕΡΟΣ Α Γενικά: 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Κλάδεµα ή κοπή δένδρων που έρχονται σε επαφή ή γειτνιάζουν µε εναέριες εγκαταστάσεις ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα µε εναέριες γραµµές Μέσης Τάσης (ΜΤ), εναέριες γραµµές Χαµηλής Τάσης (ΧΤ) και Υποσταθµούς (Υ/Σ) ΜΤ/ΧΤ της ΕΗ. 2. Σύντοµη περιγραφή του έργου: Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς διά την εγκατάστασιν και συντήρησιν υπαίθριων γραµµών ηλεκτρικής ενέργειας (Φ.Ε.Κ. 608/Β/ , Φ.Ε.Κ.- 476/Β/ , Φ.Ε.Κ.-829/Β/ και Φ.Ε.Κ.-687/Β/ ), ο Ε ΗΕ διενεργεί κλάδεµα των δένδρων που έρχονται σε επαφή ή γειτνιάζουν µε εναέριες γραµµές Μέσης και Χαµηλής Τάσης και Υποσταθµούς. Το κλάδεµα πραγµατοποιείται από προσωπικό της Επιχείρησης ή από Εργολάβους. Στη δεύτερη περίπτωση το έργο επιβλέπει και ελέγχει συνεχώς εξουσιοδοτηµένος τεχνικός του Ε ΗΕ. 3. Ακριβής διεύθυνση του έργου: ένδρα που έρχονται σε επαφή ή γειτνιάζουν µε εναέριες εγκαταστάσεις ιανοµής ΕΗ αρµοδιότητας Περιοχής Χαλκίδας. Η θέση των εγκαταστάσεων (και συνεπακόλουθα των δένδρων) προσδιορίζεται ακριβέστερα στο Συµφωνητικό του Έργου. 4. Στοιχεία του κυρίου του έργου: Ε ΗΕ-Περιοχή Χαλκίδας. /νση: Χαλκίδα- ύο ένδρα Τηλέφωνο: Στοιχεία συντονιστών (Σηµειώνεται ότι συντονιστές απαιτούνται µόνο στην περίπτωση που το έργο εκτελείται από Εργολάβο): Στοιχεία του συντονιστή κατά τη µελέτη του έργου (υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ και του ΦΑΥ): Ονοµατεπώνυµο:. Αρµοδιότητα:. Στοιχεία του συντονιστή κατά την εκτέλεση του έργου: Ονοµατεπώνυµο:. Αρµοδιότητα:. 6. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρµοζόµενων κατά φάση µεθόδων εργασίας: Οι παρακάτω αναφερόµενες φάσεις εργασίας επαναλαµβάνονται σε κάθε δένδρο που κλαδεύεται ή κόβεται (βλέπε Μέρος Β, Πίνακα 1): Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 2

3 6.1. Έλεγχος όσον αφορά στην αναγκαιότητα ή µη θέσης εκτός τάσης της εγκατάστασης ΕΗ που έρχεται σε επαφή ή γειτνιάζει µε το δένδρο που θα κλαδευτεί ή θα κοπεί (Η εγκατάσταση τίθεται εκτός τάσης αν κριθεί ότι αυτό απαιτείται για τη διασφάλιση των εργαζοµένων, που διενεργούν το κλάδεµα ή την κοπή, έναντι ηλεκτροπληξίας) Φόρτωση εργαλείων και εξοπλισµού στο αυτοκίνητο και µετάβαση στο χώρο εργασίας Θέση εκτός τάσης της εγκατάστασης της ΕΗ που έρχεται σε επαφή ή γειτνιάζει µε το δένδρο που θα κλαδευτεί ή θα κοπεί (αν έχει προκύψει ότι απαιτείται µετά τον έλεγχο της παραγράφου 6.1) Λήψη ασφαλούς θέσης εργασίας από τον εργαζόµενο (χρήση ζώνης ασφαλείας, φορητής σκάλας ή καλαθοφόρου οχήµατος κλπ) που θα διενεργήσει το κλάδεµα ή την κοπή Κλάδεµα ή κοπή του δένδρου µε χρήση κατάλληλου και ασφαλούς εξοπλισµού Ελεγχόµενο και ασφαλές κατέβασµα των κλώνων του δένδρου στο έδαφος ή ελεγχόµενη και ασφαλής πτώση του κοµµένου δένδρου Επανάζευξη (θέση υπό τάση) της εγκατάστασης ΕΗ, αν έχει τεθεί εκτός τάσης (παράγραφος 6.3) Περισυλλογή προϊόντων κλάδευσης και συγκέντρωσή τους σε κατάλληλη παρακείµενη του χώρου εργασίας θέση, περισυλλογή εργαλείων και εξοπλισµού, φόρτωση τους στο αυτοκίνητο και επιστροφή στη Μονάδα. 7. Μεταξύ της φάσης εργασίας της παραγράφου 6.1 και των επόµενων φάσεων εργασίας επιβάλλεται να µεσολαβεί ικανό χρονικό διάστηµα (το διάστηµα αυτό σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη συνηµµένη, στο Μέρος Ε του παρόντος Σχεδίου, Οδηγία ιανοµής Νο14 δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 96 ωρών), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να ειδοποιηθούν έγκαιρα οι πελάτες που θα υποστούν διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος από τη θέση της εγκατάστασης ΕΗ εκτός τάσης. 8. Σε περίπτωση ύπαρξης Εργολάβου οι εργασίες των παραγράφων 6.1, 6.2, 6.4/ 6.6 και 6.8 καθώς και µέρος των εργασιών των παραγράφων 6.3 και 6.7 εκτελούνται από το προσωπικό του. Σε αντίθετη περίπτωση όλες οι εργασίες εκτελούνται από προσωπικό του Ε ΗΕ. Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 3

4 9. Όταν κάθε δένδρο από µια συστάδα δένδρων έρχεται σε επαφή ή γειτνιάζει µε την ίδια εγκατάσταση της ΕΗ, οι φάσεις εργασίας των παραγράφων 6.1, 6.3 και 6.7 αφορούν στην ίδια αυτή εγκατάσταση ΕΗ. Στην περίπτωση αυτή όπως είναι ευνόητο, τα αναφερόµενα στις υπόψη παραγράφους δεν επαναλαµβάνονται για κάθε δένδρο αλλά εκτελούνται µια φορά για όλα τα δένδρα της συστάδας. 10. Επιπρόσθετα είναι ευνόητο ότι, η µετάβαση στο χώρο εργασίας και η επιστροφή στη Μονάδα (παράγραφο 6.2 και 6.8) µπορεί να αντιστοιχούν στο σύνολο των δένδρων που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή και όχι σε ένα ιδιαίτερο δένδρο. Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 4

5 ΜΕΡΟΣ Β Κίνδυνοι που ενδέχεται να εµφανισθούν κατά την εκτέλεση του έργου: 1. Στον επισυναπτόµενο Πίνακα 1 αναφέρονται οι προκαθορισµένες φάσεις εργασίας (βλέπε µέρος Α ). 2. Στον επισυναπτόµενο Πίνακα 2 οριζόντια αναφέρονται οι προβλεπόµενες πηγές κινδύνων και οι αντίστοιχοι κίνδυνοι και κατακόρυφα οι προκαθορισµένες φάσεις εργασίας. 3. Για κάθε επιµέρους φάση εκτέλεσης του έργου επισηµαίνονται οι κίνδυνοι που ενδέχεται να εµφανισθούν. Η επισήµανση γίνεται µε την αναγραφή των αριθµών 1,2, και 3 στους κόµβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εµφανίζεται πηγή κινδύνου. Ειδικότερα: 3.1. Ο αριθµός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: είτε: η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόµενη φάση εργασίας. είτε: οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δηµιουργούν αυξηµένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων. είτε: ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί είναι περιορισµένη Ο αριθµός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: είτε: η πηγή κινδύνου εµφανίζεται περιοδικά ή µε χρονικά διαλείποντα χρόνο. είτε: δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων. είτε: ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί είναι µεγάλη Ο αριθµός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούµενες ως ενδιά- µεσες των 1 και 3 περιπτώσεων. Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α/Α ΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Έλεγχος όσον αφορά στην αναγκαιότητα ή µη θέσης εκτός τάσης της εγκατάστασης ΕΗ που έρχεται σε επαφή ή γειτνιάζει µε το δένδρο που θα κλαδευτεί ή θα κοπεί. 2 Φόρτωση εργαλείων και εξοπλισµού στο αυτοκίνητο και µετάβαση στο χώρο εργασίας. 3 Θέση εκτός τάσης της εγκατάστασης ΕΗ που έρχεται σε επαφή η γειτνιάζει µε το δένδρο που θα κλαδευτεί ή θα κοπεί (αν από τον έλεγχο της φάσης 1 έχει προκύψει ότι η θέση εκτός τάσης απαιτείται). 4 Λήψη ασφαλούς θέσης εργασίας από τον εργαζόµενο που θα διενεργήσει το κλάδεµα ή την κοπή του δένδρου. 5 Κλάδεµα ή κοπή του δένδρου µε χρήση κατάλληλου και ασφαλούς εξοπλισµού. 6 Ελεγχόµενο και ασφαλές κατέβασµα των κλώνων του δένδρου στο έδαφος ή ελεγχόµενη και ασφαλής πτώση του κοµµένου δένδρου. 7 Επανάζευξη (θέση υπό τάση) της εγκατάστασης ΕΗ (αν έχει τεθεί εκτός τάσης κατά τη φάση 3). 8 Περισυλλογή προϊόντων κλάδευσης και συγκέντρωσης τους σε κατάλληλη παρακείµενη του χώρου εργασίας θέση, περισυλλογή εργαλείων και εξοπλισµού, φόρτωση τους στο αυτοκίνητο και επιστροφή στη Μονάδα. Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Α/Α ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Τροχαίο ατύχηµα εξαιτίας µη τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ηλεκτροπληξία εξαιτίας λανθασµένης εκτίµησης, κατά τη φάση 1, όσον αφορά στην αναγκαιότητα ή µη θέσης εκτός τάσης της εγκατάστασης ΕΗ Ηλεκτροπληξία εξαιτίας λανθασµένου Σηµειώµατος χειρισµών, κατά τη φάση 1, σε συνδυασµό µε πληµµελή λήψη µέτρων ασφαλείας από τον Υπεύθυνο Εργασίας κατά τη φάση 3. Ηλεκτροπληξία εξαιτίας λανθασµένης εκτέλεσης Σηµειώµατος χειρισµών, κατά τη φάση 3, σε συνδυασµό µε πληµµελή λήψη µέτρων ασφαλείας από τον Υπεύθυνο Εργασίας, κατά τη φάση 3. Ηλεκτροπληξία εξαιτίας µη τήρησης των µέτρων ασφαλείας που απαιτούνται κατά την εκτέλεση εργασιών θέσης εκτός τάσης εγκατάστασης ΕΗ. Ηλεκτροπληξία εξαιτίας µη τήρησης των µέτρων ασφαλείας που απαιτούνται κατά την εκτέλεση εργασιών επανάζευξης εγκατάστασης ΕΗ Ηλεκτροπληξία εξαιτίας µη τήρησης των µέτρων ασφαλείας που απαιτούνται κατά την εκτέλεση εργασιών κοντά σε υπό τάση εγκατάσταση ΕΗ Πτώση εργαζοµένου από ύψος εξαιτίας µη τήρησης των σχετικών µέτρων ασφαλείας για εργασία σε ύψος Ανεξέλεγκτη πτώση κλώνων ή τµηµάτων δένδρων ή δένδρου εξαιτίας µη τήρησης των σχετικών µέτρων ασφαλείας (π.χ. συγκράτηση κλώνων δένδρου µέσω σχοινιών) ΦΑΣΗ 1 ΦΑΣΗ 2 ΦΑΣΗ 3 ΦΑΣΗ 4 ΦΑΣΗ 5 ΦΑΣΗ 6 ΦΑΣΗ 7 ΦΑΣΗ Τραυµατισµός από λανθασµένη µέθοδο εργασίας, χρησιµοποιούµενα εργαλεία ή εξοπλισµό Υπαίθρια εργασία (παγετός καύσωνας) Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 7

8 ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΩΜΕΝΩΝ Για κάθε πηγή κινδύνων που έχει επισηµανθεί στον Πίνακα του Μέρους Β (στήλη 2) καταγράφονται φάσεις εργασιών όπου υπάρχει πιθανότητα εµφάνισης (στήλη 3), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη µέτρων ασφαλείας (στήλη 4) και συµπληρώνονται, κατά την κρίση του συντάκτη του ΣΑΥ, τα αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά µέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 5). ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β A/Α ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (1) (2) (3) (4) (5) 1 Τροχαίο ατύχηµα 2, 8 Ν. 2696/99 2 Ηλεκτροπληξία 3, 4, 5, 6, 7 3 Πτώση εργαζοµένου από ύψος 3, 4, 5, 6, Ανεξέλεγκτη πτώση κλώνων ή τµηµάτων δένδρων ή δένδρου Τραυµατισµός από λανθασµένη µέθοδο εργασίας, χρησιµοποιούµενα εργαλεία ή εξοπλισµό Υπαίθρια εργασία (παγετός καύσωνας) ΕΝ : 1996 Ν. 158/75 Π , Π.. 17/78, Π.. 396/94 5, 6 Π.. 396/94 2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7, 8 Π.. 377/93, Π.. 18/96, Π.. 397/94, Π.. 395/94, Π.. 396/94, Β , Π.. 85/91, Π.. 31/90, Π.. 49/91 Π.. 77/93 Οδηγίες ΕΗ/ ΕΚΠ/ΤΑΕ Ότι πρέπει να ξέρετε για την ασφαλή οδήγηση Οδηγίες ιανοµής Νο 13, 14 και 15 Οδηγίες Πρόληψης ατυχηµάτων Νο 1, 6, 7, 12 και 18. Εγχειρίδιο ασφαλών µεθόδων εργασίας (Κεφάλαιο και.5.4 κλπ), Οδηγίες Πρόληψης ατυχηµάτων Νο 2, 23 καθώς και Οδηγίες ΕΗ/ ΕΚΠ/ΤΑΕ Ότι πρέπει να ξέρετε για τις πτώσειςολισθήσεις και Μέτρα προστασίας από πτώσεις. Εγχειρίδιο ασφαλών µεθόδων εργασίας (Κεφάλαιο κλπ), Οδηγία Πρόληψης ατυχηµάτων Νο 14 και τα συνηµµένα σχέδια 1, 2, 3 και 4. Εγχειρίδιο ασφαλών µεθόδων εργασίας (Κεφάλαιο και.5.4 και 5 κλπ), φυλλάδια οδηγιών χρήσης εργαλείων και εξοπλισµού, Οδηγίες Πρόληψης ατυχηµάτων Νο 1, 2, 10, 25 και 33 και Οδηγίες ΕΗ/ ΕΚΠ/ΤΑΕ: Ότι πρέπει να ξέρετε για τα γάντια προστασίας, την προστασία της ακοής, της κεφαλής, τη διακίνηση φορτίων και την κατάσβεση πυρκαγιάς. Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 8

9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Για την πρόληψη ατυχηµάτων σε τρίτους, την ασφάλεια των εργαζοµένων και την πρόληψη ζηµιών, όλα τα µέλη του συνεργείου θα εφαρµόζουν τα παρακάτω αναφερόµενα µέτρα. Στο κείµενο που ακολουθεί τα υπόψη µέτρα αφορούν στην περίπτωση που το κλάδεµα ή η κοπή δένδρων γίνεται από Εργολάβο. Στην περίπτωση που το κλάδεµα γίνεται από προσωπικό Ε ΗΕ θα εφαρµόζονται τα ίδια ακριβώς µέτρα µε τη διαφορά ότι όλες οι ενέργειες των παρακάτω παραγράφων θα γίνονται από προσωπικό Ε ΗΕ. 1. ιαδικασίες και µέτρα ασφαλείας έναντι ηλεκτροπληξίας Οι κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας θα αντιµετωπίζονται µε λήψη των απαραίτητων κατά περίπτωση µέτρων, όπως αυτά καθορίζονται στις συνηµµένες Οδηγίες ιανοµής (Ο ) Νο 14 και 15. Στο πλαίσιο των Οδηγιών αυτών οι βασικές ενέργειες που πρέπει να γίνονται ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εργαζόµενου προσωπικού έναντι ηλεκτροπληξίας είναι οι παρακάτω αναφερόµενες Κατάλληλων προσόντων προσωπικού του Εργολάβου εξετάζει αν απαιτείται η θέση εκτός τάσης της εγκατάστασης ΕΗ που έρχεται σε επαφή ή γειτνιάζει µε τα δένδρα που θα κλαδευτούν, λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων: - την απόσταση µεταξύ του χώρου εργασίας και της υπό τάση εγκατάστασης, - το είδος της εγκατάστασης, - τη φύση της εργασίας, - το είδος των χρησιµοποιούµενων εργαλείων και εξοπλισµού, - το είδος του δένδρου, το ύψος του δένδρου ή/και το µήκος και το βάρος των κλώνων που θα κοπούν. Η εξέταση αυτή επιβάλλεται να προηγείται κατά ικανό χρονικό διάστηµα (το διάστηµα αυτό σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Ο Νο 14 δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 96 ωρών) της εκτέλεσης των εργασιών κλάδευσης ή κοπής δένδρου, ώστε, σε περίπτωση που από την υπόψη εξέταση προκύψει ότι είναι αναγκαία η θέση εκτός τάσης της εγκατάστασης ΕΗ, να υπάρχει η δυνατότητα να ειδοποιηθούν έγκαιρα οι πελάτες που θα υποστούν διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. ανωτέρα βία, λανθασµένη εκτίµηση αποστάσεων ασφαλείας) επιτρέπεται η θέση εκτός τάσης Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 9

10 της εγκατάστασης ΕΗ χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση των πελατών. Επισηµαίνεται ότι κανένα δένδρο δεν πρέπει να θεωρείται εξασφαλισµένα µονωτικό από ηλεκτρική άποψη (λόγω των χυµών του, ιδιαίτερα µάλιστα στην περίοδο της ανάπτυξης του που χρονικά ταυτίζεται σχεδόν µε την περίοδο εκτέλεσης των κλαδεµάτων). Επιπρόσθετα κατά την εκτέλεση κλαδεµάτων µε συνθήκες υγρασίας τα δένδρα θα πρέπει να θεωρούνται καλοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύµατος Στην περίπτωση που από την εξέταση της παραγράφου 1.1 προκύψει ότι απαιτείται η θέση εκτός τάσης της εγκατάστασης ΕΗ, τίθεται εκτός τάσης η εγκατάσταση αυτή της ΕΗ ακολουθώντας τις διαδικασίες που αναφέρονται στην Ο Νο 14 και λαµβάνοντας τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στην Ο Νο 15 για την εκτέλεση εργασιών εκτός τάσης. Στο πλαίσιο των αναφερόµενων στις Ο Νο 14 και 15, ως Υπεύθυνος Αποµόνωσης ορίζεται είτε ο επιβλέπων το έργο τεχνικός του Ε ΗΕ είτε άλλος τεχνικός του Ε ΗΕ. Αδειούχος Ηλεκτροτεχνίτης η Αρχιτεχνίτης ή Εργοδηγός ΣΤ ειδικότητας εναερίων δικτύων του συνεργείου του Εργολάβου αποτελεί, στο πλαίσιο των αναφερόµενων στις Ο Νο 14 και 15, τον Υπεύθυνο Εργασίας του συνεργείου του Εργολάβου Στην περίπτωση που από την εξέταση της παραγράφου 1.1 προκύψει ότι δεν απαιτείται η θέση εκτός τάσης της εγκατάστασης ΕΗ, αλλά οι εργασίες που θα εκτελεστούν εµπίπτουν στην κατηγορία των Εργασιών κοντά σε εγκαταστάσεις υπό τάση, σύµφωνα µε τον σχετικό ορισµό που δίνεται στην παράγραφο (1ιγ) της Οδηγίας ιανοµής Νο 15 (δηλαδή π.χ. δίκτυο 20 kv, οι εργασίες εκτελούνται σε µια ζώνη που απέχει 0,76 m έως 1,76 m, από τα υπό τάση στοιχεία), ακολουθούνται οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 της Ο Νο 15 για την εκτέλεση εργασιών κοντά σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται υπό τάση. Μεταξύ των µέτρων ασφαλείας που πρέπει να λαµβάνονται από τον Υπεύθυνο Εργασίας του συνεργείου του Εργολάβου, όταν το κλάδεµα ή η κοπή δένδρου εκτελείται κοντά σε υπό τάση εγκαταστάσεις ΕΗ περιλαµβάνονται και: - η εκτέλεση της εργασίας από ικανό και εκπαιδευµένο προσωπικό, - η χρήση σχοινιών (ξηρών και κατά προτίµηση µονωτικών π.χ. από νάυλον ή από πολυαµίδιο) για τη συγκράτηση και τον έλεγχο της πορείας (κατεύθυνσης) που πρέπει να ακολουθήσουν οι κλώνοι για το ασφαλές κατέβασµα τους στο έδαφος χωρίς να έρθουν σε επαφή µε τους υπό τάση αγωγούς της εγκατάστασης, - η κάλυψη των γειτονικών εναέριων γραµµών µε µονωτικά καλύµµατα (αν κριθεί, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Ο Νο 15, ότι το συγκεκριµένο µέτρο ασφαλείας απαιτείται). Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 10

11 Η τοποθέτηση-εκτοποθέτηση µονωτικών καλυµµάτων πάνω σε υπό τάση αγωγούς ΜΤ της εγκατάστασης ΕΗ θα γίνεται πάντα από τεχνικό προσωπικό του Ε ΗΕ που έχει την άδεια να εκτελεί εργασίες υπό τάση σε εγκαταστάσεις ΜΤ αντίστοιχα. Αν για οποιοδήποτε λόγο η κάλυψη των αγωγών ΜΤ δεν είναι εφικτή, οι εργασίες θα εκτελούνται µετά από διακοπή σύµφωνα µε την παράγραφο 1.2. Εφόσον ο Υπεύθυνος Εργασίας κρίνει ότι η λήψη των µέτρων ασφαλείας που προαναφέρθηκαν δεν εξασφαλίζει το προσωπικό από ηλεκτρικούς κινδύνους, κατά την εκτέλεση της εργασίας κοντά σε εγκατάσταση που βρίσκεται υπό τάση, ζητά εκτάκτως τη θέση εκτός τάσης της εγκατάστασης αυτής. Στην περίπτωση αυτή ακολουθούνται τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο 1.2 και επιπρόσθετα λαµβάνονται υπόψη τα αναφερόµενα στην Ο Νο14 περί θέσης εκτός τάσης των εγκαταστάσεων για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών Το προσωπικό του Εργολάβου δεν θα αγγίζει αγωγούς ή κλαδιά που εφάπτονται σε αγωγούς ή µεταλλικά εξαρτήµατα των στύλων και γενικότερα στοιχεία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΕΗ, εάν προηγουµένως δεν ζητήσει οδηγίες από τον Υπεύθυνο Εργασίας και δεν εφαρµόσει τις οδηγίες αυτές. Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 11

12 2. Λοιπά µέτρα ασφαλείας 2.1. Όλα τα µέλη του συνεργείου θα φορούν µακρύ παντελόνι και µακρυµάνικο πουκάµισο (εφαρµοστά όχι φαρδιά), γάντια εργασίας για προστασία από µηχανικούς κινδύνους, γυαλιά ή ασπίδια προστασίας από µηχανικούς κινδύνους (π.χ. προστασία από εκτινασσόµενα αντικείµενα), άρβυλα ασφαλείας, συστήµατα προστασίας από πτώση και προστατευτικά κράνη Για όλα τα χρησιµοποιούµενα είδη ατοµικού και οµαδικού εξοπλισµού (π.χ. γάντια εργασίας ή µονωτικά συστήµατα προστασίας από πτώσεις, φορητές σκάλες, καλαθοφόρα οχήµατα, βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα) θα τηρούνται απαρέγκλιτα οι οδηγίες που αναφέρονται, από τον κατασκευαστή τους, στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης συντήρησης τους. Επιπρόσθετα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα αναφερόµενα στο συνηµµένο απόσπασµα του Εγχειριδίου ασφαλών µεθόδων εργασίας (Έκδοση ΕΗ/Τοµέας Πρόληψης Ατυχηµάτων/1981) και τα συνηµµένα σχήµατα 2,3, και 4. Όλα τα είδη εξοπλισµού ατοµικής προστασίας και οι µηχανές που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σύµφωνες µε τη Νοµοθεσία και θα πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση Τα προϊόντα του κλαδέµατος ή κοπής των δένδρων θα παραµείνουν µε ευθύνη του Εργολάβου σε παρακείµενη του τόπου εργασίας θέση, ώστε να µη προκαλούν για τους περαστικούς πεζούς ή τροχοφόρα και περιοίκους όχληση ή κίνδυνο, για την παραλαβή τους από τους αρµόδιους ιδιοκτήτες των δένδρων που κλαδεύτηκαν ή κόπηκαν είτε αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα είτε όχι (π.χ. ήµοι, Κοινότητες, ασαρχείο). Εάν οι αρµόδιες Αρχές επιβάλλουν τη µεταφορά των προϊόντων κλάδευσης σε ασφαλή χώρο, ο Εργολάβος αναλαµβάνει τη σχετική εργασία. Στην περίπτωση κοπής δένδρου στο όριο δρόµου θα λαµβάνεται κάθε µέτρο ώστε να αποφευχθεί παρατεταµένη διακοπή της κυκλοφορίας οχηµάτων Ο Εργολάβος θα φροντίζει να υπάρχει πάντοτε, µέσα στο µεταφορικό µέσο του συνεργείου φορητό φαρµακείο πρώτων βοηθειών πλήρες µε φάρµακα, των οποίων δεν έχει λήξει η προθεσµία χρήσης. Το περιεχόµενο του φαρµακείου αυτού θα είναι το ίδιο µε αυτό των φορητών φαρµακείων πρώτων βοηθειών των αυτοκινήτων του Ε ΗΕ Εκτός από τα µέτρα ασφαλείας που καθορίζονται στο παρόν Σχέδιο, ο Εργολάβος µπορεί και οφείλει να λαµβάνει κάθε πρόσθετο µέτρο, που επιβάλλεται από τη φύση και τις συνθήκες εργασίας, για την προστασία του εργαζόµενου προσωπικού Το χρησιµοποιούµενο, για την εκτέλεση κάθε εργασίας, προσωπικό πρέπει να έχει σαφή γνώση της εργασίας την οποία θα πραγµατοποιήσει. Επίσης το προσωπικό θα πρέπει να έχει σαφή Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 12

13 γνώση των βασικών διαδικασιών και µεθόδων χορήγησης πρώτων βοηθειών, τεχνικών διάσωσης και κατάσβεσης φωτιάς Πριν από την έναρξη και καθ όλη τη διάρκεια της εργασίας πρέπει να εξασφαλίζεται µε κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ. τηλέφωνο, ραδιοτηλέφωνο) η επικοινωνία µεταξύ του συνεργείου και της Μονάδας του Ε ΗΕ (Κέντρου Ελέγχου ικτύων ιανοµής ή Υποσταθµού ΥΤ/ΜΤ ή Σταθµού Παραγωγής) Κατά τη διάρκεια του έργου θα τηρείται Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του Ν. 1396/83 και στην ΑΠ /84, εφόσον είτε το έργο προβλέπεται να διαρκέσει πάνω από 30 µέρες και απασχολούνται σ αυτό περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι είτε ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια Η προσέγγιση και η αποµάκρυνση από κάθε δένδρο θα γίνεται µέσω των µονοπατιών ή ακαλλιέργητων λωρίδων που ενδεχοµένως υπάρχουν, ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση ζηµιών στις καλλιέργειες. Ιδιαίτερη µέριµνα και ευαισθησία πρέπει να επιδεικνύεται για τα δένδρα που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους, πάρκα κλπ Όταν οι εργασίες κλαδέµατος ή κλοπής δένδρων εκτελούνται σε σηµεία όπου υπάρχει κυκλοφορία οχηµάτων ή πεζών θα πρέπει ο Εργολάβος να τοποθετεί περιµετρικά του χώρου εργασίας κατάλληλη σήµανση και προειδοποιητικά εµπόδια για την προστασία των περιοίκων ή περαστικών Το προσωπικό του εργολάβου θα εφαρµόζει πιστά τις παρούσες οδηγίες πρόληψης ατυχηµάτων και ζηµιών. Αν κάποιο µέλος του συνεργείου δεν υπακούει και δεν εφαρµόζει τις οδηγίες αυτές, ο Εργολάβος υποχρεούται να το αποµακρύνει αµέσως και αν χρειάζεται να το αντικαταστήσει. Αν δεν το κάνει, ο επιβλέπων Τεχνικός του Ε ΗΕ διακόπτει τις εργασίες µέχρι της αποµάκρυνσης του µέλους αυτού και ειδοποιεί αµέσως την Υπηρεσία του (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) Στην περίπτωση παλαιού αυτοκινήτου αυτό θα πρέπει να έχει ελεγχθεί σε Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (ΚΤΕΟ). Το πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο του οχήµατος και η άδεια ρυµούλκησης µε το αντίστοιχο ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα ελέγχονται από τον Ε ΗΕ πριν την υπογραφή της σύµβασης και θα επισυνάπτεται σ αυτή Ο Εργολάβος έχει ευθύνη για την εφαρµογή των γενικών αρχών Πρόληψης και Ασφαλείας για την προστασία των εργαζοµένων στα πλαίσια της κείµενης νοµοθεσίας (Π.. 305/96, Π.. 17/96, Ν.1568/85, Ν.1396/83 κ.λ.π.) Στην περίπτωση µη εφαρµογής των προβλεπόµενων µέτρων και τήρησης των κανόνων ασφαλείας όπως προβλέπεται από τη Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 13

14 Νοµοθεσία θα ακολουθούνται τα αναφερόµενα στο Άρθρο 11 του Συµφωνητικού. ΜΕΡΟΣ Ε ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Επισυνάπτεται η Νοµοθεσία και οι Ρυθµίσεις Οδηγίες που αναφέρονται στο Μέρος Γ : Ν.2696/99 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ΕΝ : Operations of Electrical Installations N. 158/75 Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκοµένων υπό τάσιν Π Περί ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων Π.. 17/78 Περί συµπληρώσεως του από 22/ Π.. Περί ασφάλειας εργατών Π.. 396/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση πρός την Οδηγία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ Π.. 377/93 Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις µηχανές Π.. 18/96 Τροποποίηση του Π.. 377/93 σχετικά µε τις µηχανές σε συµµόρφωση πρός τις Οδηγίες του Συµβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ Π.. 397/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφϋική χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση πρός τη Οδηγία του Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ Π.. 395/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους σε συµµόρφωση πρός την Οδηγία 89/655/ΕΟΚ Β Περί ασφάλειας των εν τοις ξυλουργικοίς εργοστασίοις ασχολουµένων εργατών και τεχνιτών Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 14

15 Π.. 85/91 Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση πρός την Οδηγία 86/188/ΕΟΚ Π.. 31/90 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Π.. 77/93 Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση του Π.. 307/86 (135/Α) σε συµµόρφωση πρός την Οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ Ν. 1396/83 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα ΑΠ /84 Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας Οδηγία ιανοµής Νο 13/Έκδοση 2 η /1980 Χειρισµοί σε στοιχεία ζεύξης και προστασίας αρµοδιότητας συστήµατος ιανοµής Οδηγία ιανοµής Νο 14/Έκδοση 2 η /1974 ιαδικασία πραγµατοποιήσεως προγραµµατισµένων διακοπών πρός εκτέλεσιν εργασιών επί εγκαταστάσεων ΕΗ Οδηγία ιανοµής Νο 15/Έκδοση 2 η /2000 Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών πάνω ή κοντά σε εγκαταστάσεις ιανοµής Οδηγία Πρόληψης ατυχηµάτων ΕΗ Νο 1/1959 Χρήσις και συντήρησις ελαστικών και προστατευτικών γαντιών ηλεκτροτεχνίτου Οδηγία Πρόληψης ατυχηµάτων ΕΗ Νο 2/1962 Χρήσις και συντήρησις ζωνών ασφαλείας εναεριτών ιανοµής Οδηγία Πρόληψης ατυχηµάτων ΕΗ Νο 6/1962 Χρήσις συσκευών γειώσεως και βραχυκυκλώσεως γραµµών Οδηγία Πρόληψης ατυχηµάτων ΕΗ Νο 7/1962 Χρήσις και συντήρησις ελαστικών καλυπτρών και σωλήνων Οδηγία Πρόληψης ατυχηµάτων ΕΗ Νο 10/1965 Χρήσιςσυντήρησις Κρανών προστασίας Οδηγία Πρόληψης ατυχηµάτων και ΕΗ Νο 12/1964 Χρήσις συσκευών και γειώσεως και βραχυκυκλώσεως γραµµών Οδηγία Πρόληψης ατυχηµάτων ΕΗ Νο 14/1965 Ξυλουργικαί εργασίαι δια µηχανικών µέσων Οδηγία Πρόληψης ατυχηµάτων ΕΗ Νο 18/1965 Καλή χρήσις, έλεγχος και συντήρησις ακοντίων δι εργασίας εις δίκτυα 15 kv Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 15

16 Οδηγία Πρόληψης ατυχηµάτων ΕΗ Νο 23/1967 Α. Επιθεώρησις και συντήρησις ξύλινν φορητών κλιµάκων-β.ατυχήµατα και ασφαλής χρήσις φορητών κλιµάκων Οδηγία Πρόληψης ατυχηµάτων ΕΗ Νο 25/1967 Έλεγχος και συντήρησις εφοδίων προστασίας και ασφαλούς εργασίας Οδηγία Πρόληψης ατυχηµάτων ΕΗ Νο 33/1968 Περί θορύβου Οδηγία ΕΗ/ ΕΚΠ/ΤΑΕ: Ότι πρέπει να ξέρετε για την ασφαλή οδήγηση Οδηγία ΕΗ/ ΕΚΠ/ΤΑΕ: Ότι πρέπει να ξέρετε για τις πτώσειςολισθήσεις Οδηγία ΕΗ/ ΕΚΠ/ΤΑΕ: Μέτρα προστασίας από πτώσεις Οδηγία ΕΗ/ ΕΚΠ/ΤΑΕ: Ότι πρέπει να ξέρετε για τα γάντια προστασίας Οδηγία ΕΗ/ ΕΚΠ/ΤΑΕ: Ότι πρέπει να ξέρετε για την προστασία της ακοής Οδηγία ΕΗ/ ΕΚΠ/ΤΑΕ: Οδηγία για την προστασία της κεφαλής Οδηγία ΕΗ/ ΕΚΠ/ΤΑΕ: Ότι πρέπει να ξέρετε για τη διακίνηση φορτίων Οδηγία ΕΗ/ ΕΚΠ/ΤΑΕ: Ότι πρέπει να ξέρετε για την κατάσβεση µιας πυρκαγιάς Εγχειρίδιο Συντήρησης εφοδίων προστασίας και ασφαλούς εργασίας ΕΗ/ ΓΥ/ΤΠΑ/1982 Εγχειρίδιο ασφαλών µεθόδων εργασίας ΕΗ/ ΓΥ/ΤΠΑ 1981 (Κεφάλαιο παράγραφος 5) Σχέδια υπ. Αριθ. 1, 2, 3 και 4. Φυλλάδια οδηγιών χρήσης-συντήρησης χρησιµοποιούµενων εργαλείων και εξοπλισµού (επισυνάπτονται τα φυλλάδια µε ευθύνη του Υπεύθυνου Εργασίας του συνεργείου του Εργολάβου) Σηµείωση: Οιαδήποτε νεότερη αναθεώρηση, συµπλήρωση ή έκδοση των παραπάνω Νοµοθετηµάτων, Οδηγιών, Εγχειριδίων κ.λ.π. σε θέµατα τα οποία είναι σχετικά µε το υπόψη ΣΑΥ θα συµπληρώνονται στα κείµενα τους ή τους πίνακες του ΣΑΥ αµέσως µετά την έκδοση τους. Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 16

17 Ε ΗΕ Α.Ε. Περιοχή Βαθµός ασφαλείας : Βαθµός προτεραιότητας : /Φ.911/ / - - Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Πρός: Υπουργείο Εργασίας Επιθεώρηση Εργασίας /νση Περίληψη: ιαβίβαση Εκ των προτέρων γνωστοποίησης Σχετικά: Π.. 305/96 1. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο παραπάνω Π.. (Άρθρο 3, &12), σας διαβιβάζουµε συνηµµένα Εκ των προτέρων γνωστοποίηση για Έργο κλαδέµατος ή κοπής δένδρων που έρχονται σε επαφή ή γειτνιάζουν µε εναέριες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ιανοµής της ΕΗ και συγκεκριµένα µε εναέριες γραµµές Μέσης Τάσης (ΜΤ), Χαµηλής Τάσης (ΧΤ) και Υποσταθµούς (Υ/Σ) ΜΤ/ΧΤ, που ανήκουν στην αρµοδιότητα της Υπηρεσίας µας. Συνηµµένα: 1 ιευθυντής Περιοχής Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 17

18 ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (Άρθρο 3, & 12, Π.. 305/96) 1. Ηµεροµηνία διαβίβασης:. 2. Ακριβής διεύθυνση του εργοταξίου: (βλέπε Μέρος Α, παράγραφο 3). 3. Αριθµός αδείας (ή έγκρισης για τα δηµόσια έργα που δεν απαιτείται άδεια): Το έργο εκτελείται σύµφωνα µε τους «Κανονισµούς διά την εγκατάστασιν και συντήρησιν υπαίθριων γραµµών ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ 608/Β/ , ΦΕΚ 476/Β/ , ΦΕΚ 829/Β/ ) και ΦΕΚ 687/Β/ ). Επισυνάπτονται επιστολές που στάλθηκαν προς τις αρµόδιες Υπηρεσίες ( ασαρχεία, Αγροφυλακή) και τους ήµους/κοινότητες (βλέπε συνηµµένο υπόδειγµα), µε τις οποίες ζητείται η άδεια καθώς και η συνεργασία τους για το κλάδεµα ή την κοπή των δένδρων.. 4. Κύριος (οι) του έργου [όνοµα (τα) και διεύθυνση (σεις)]: (βλέπε Μέρος Α, παράγραφο 4). 5. Είδος του έργου: (βλέπε Μέρος Α, παράγραφο 1). 6. Ανάδοχος (οι) [όνοµα (τα) και διεύθυνση (σεις)]:.. 7. Συντονιστής (ες) σε θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της µελέτης έργου [όνο µα(τα) και διευθύνση(σεις)]: (βλέπε Μέρος Α, παράγραφο 5) 8. Συντονιστής (ες) σε θέµατα ασφαλείας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου [όνοµα(τα) και διεύθυνση(σεις)]: (βλέπε Μέρος Α, παράγραφο 5). 9. Προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών στο εργοτάξιο:. 10. Προβλεπόµενη διάρκεια του εργοταξίου:. 11. Προβλεπόµενος µέγιστος αριθµός εργαζοµένων στο εργοτάξιο:. 12. Προβλεπόµενος αριθµός εργολάβων, υπεργoλάβων και αυτοαπασχολού- µενων στο εργοτάξιο:. 13. Στοιχεία των επιχειρήσεων που έχουν ήδη επιλεγεί:. Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 18

19 Ε ΗΕ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου: Κλάδεµα ή κοπή δένδρων που έρχονται σε επαφή ή γειτνιάζουν µε εναέριες εγκαταστάσεις ιανοµής ΕΗ Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 19

20 Για τα έργα κλαδέµατος ή κόπης δένδρων δεν απαιτείται Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ). Και τούτο διότι τα έργα αυτά εντάσσονται στο σχετικό ΦΑΥ του αντίστοιχου Έργου Κατασκευής της εναέριας εγκατάστασης ιανοµής ΕΗ, δεδοµένου ότι αποτελούν µέρος της συντήρησης της εγκατάστασης αυτής. Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 20

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση ΔΠΜ-Θ Περιοχή Βεροίας ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Μ.Τ ΚΑΙ Χ.Τ. ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΜ-Θ 1 /2015 ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1/10 ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρμογή του Π.Δ. 305/96) Είδος του έργου: Συντήρηση ξύλινων στύλων δικτύων Διανομής ΔΕΗ Χ.Π./ΣΑΥ_ΦΑΥ_ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ_ΤΕΠ 1 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 4/07-02-2012 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΘΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ Π Ο Γ Ε Ι Ω Σ Η Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 Προετοιµασία εργοταξίου Εκ των προτέρων γνωστοποίηση Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.) Mαρία Σ. όση -Σιββά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Διεύθυνση Περιφέρειας Μ-Θ Περιοχή ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Λ. Κύκνων 36. 52100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ/2/2012 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑ ΕΜΑΤΩΝ Ή ΚΟΠΗΣ ΕΝ ΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΙΚΤΥΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ/ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑ ΕΜΑΤΩΝ Ή ΚΟΠΗΣ ΕΝ ΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΙΚΤΥΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ/ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ιεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Λέσβου ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑ ΕΜΑΤΩΝ Ή ΚΟΠΗΣ ΕΝ ΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΙΚΤΥΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ/ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Ρόδου ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κλάδεµα δένδρων 1. Το κλάδεµα δένδρων τµήµατα των οποίων βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς είναι ενέργεια απαραίτητη για να προληφθούν ατυχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (σε εφαρμογή του Π.Δ. 305/96)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (σε εφαρμογή του Π.Δ. 305/96) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (σε εφαρμογή του Π.Δ. 305/96) Είδος του έργου: Διαλογή των αποξηλωμένων ξύλινων στύλων ΔΕΔΔΗΕ Γενικά: ΜΕΡΟΣ Α 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Διαλογή αποξηλωμένων ξύλινων

Διαβάστε περισσότερα

1

1 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 3 Τα Μέσα Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/ΠΤΔΕ-11920

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/ΠΤΔΕ-11920 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/ΠΤΔΕ-11920 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012: «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗΝ. Ε ΑΦΟΥΣ/2 Φ. 900/1/26594/Σ.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗΝ. Ε ΑΦΟΥΣ/2 Φ. 900/1/26594/Σ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 Φ. 900/1/26594/Σ. 130 27 εκ 2005 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

[Σ.Α.Υ. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ]

[Σ.Α.Υ. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] [Σ.Α.Υ. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σ.Α.Υ. του ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) Α. ΓΕΝΙΚΑ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Απαιτούμενες Ενέργειες στο Στάδιο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας I. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών Τα βασικά νοµοθετήµατα που αφορούν σε ασφάλεια µηχανών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκσυγχρονισμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Τ.Ε.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ημερίδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία Τρίπολη, 15-06-2016 Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Γεώργιος Ι. Φαράντος Προϊστάμενος Τμήματος Υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Σ.Α.Υ.) Σελ.1/12 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενα Τεχνικά. ΕΡΓΟ Τίτλος έργου: Σκοπός: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ Εισαγωγή και γενικές αρχές μελέτης

Υφιστάμενα Τεχνικά. ΕΡΓΟ Τίτλος έργου: Σκοπός: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ Εισαγωγή και γενικές αρχές μελέτης ΕΡΓΟ Τίτλος υ: Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Πέταλο» του Δ.Δ. Νέων Στύρων, του καλλικρατικού Δήμου Καρύστου. Σκοπός: Σκοπός του υ είναι η μείωση έως και η εξάλειψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του κυρίου του έργου (ΚτΕ) στην εφαρµογή της νοµοθεσίας για την ΑΥΕ σε µεγάλο τεχνικό έργο. Β. Λουκίδης Προϊστάµενος τµήµατος ΕΥΑ EOAE

Η συµβολή του κυρίου του έργου (ΚτΕ) στην εφαρµογή της νοµοθεσίας για την ΑΥΕ σε µεγάλο τεχνικό έργο. Β. Λουκίδης Προϊστάµενος τµήµατος ΕΥΑ EOAE Η συµβολή του κυρίου του έργου (ΚτΕ) στην εφαρµογή της νοµοθεσίας για την ΑΥΕ σε µεγάλο τεχνικό έργο Β. Λουκίδης Προϊστάµενος τµήµατος ΕΥΑ EOAE 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΑ ΤΟΜΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1998 ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑ (K/Ξ) M.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.:

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.: ΕΤΕΚ Περιφερειακή Επιτροπή Λ/κας Αμ/στου 12 Νοεμβρίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 2 Εφαρμογή της Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014 Λευκωσία, 5 Ιουνίου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ (πυλώνων) ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ (πυλώνων) ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ (πυλώνων) ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 1.(26 ) Βάσεις Πύργων της Γραμμής 150KV ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ - ΑΓΡΑΣ με κωδική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Β. ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Β. ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης

ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης Ιδιωτικά Έργα ηµόσια Έργα Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126/15-9-983) Π..305/96 και σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών ΦΕΚ 200 Α /

Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών ΦΕΚ 200 Α / TMHMA : ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α/Α Αρ. Νοµοθετήµατος Τίτλος Νοµοθετήµατος ΦΕΚ 1 Β.. 25-08-1920 2 Π.. 22-12-1933 3 Π.. 14-03-1934 4 Β..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Προϋπολογισμού: 9.920 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 9.920 (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε και αφορά εργασίες κλαδέματος ή κοπής δένδρων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ν. ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ν. ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 7, 8,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.»

Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης Αντικείµενο της παρούσης µελέτης είναι η: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» και αφορά τα εξής αντικείµενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) ΠΔ 105/95 Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, θερμών υγρών ΠΔ 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79) (εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοίχησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΙΘ ΦΕΚ 1 Περί απαγορεύσεως χρήσεως του λευκού (κίτρινου) Ν 2273/1920 145Α/20 φωσφόρου εις την βιομηχανία των πυρείων 2 Περί κωδικοποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΕ Κέρκυρα 26-11-2014 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Με το Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ 1. Ο αδειούχος συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για την καλή, αδιάλειπτη λειτουργία και συντήρηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-07-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-07-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-07-01-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 07 ιάφορες Εργασίες 01 Κοπή Εκρίζωση δέντρων και θάµνων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΙΑΝΤΟ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΙΑΝΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΙΑΝΤΟ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μέλος της Μόνιµης Επιτροπής του ΤΕΕ για τα θέµατα Ασφάλειας και Υγιεινής στους Εργασιακούς Χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτριας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 1.1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την «Επιθεώρηση ικτύων ΜΤ XT και Υποσταθµών

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 1.1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την «Επιθεώρηση ικτύων ΜΤ XT και Υποσταθµών Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων. 1.1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την «Επιθεώρηση ικτύων ΜΤ XT και Υποσταθµών της Περιοχής ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του Πρακτορείου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti.

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti. Η χρήση Σχηµάτων και Χρωµάτων στην Σήµανση Ασφαλείας Γεωµετρικό Σχήµα Σηµασία ή Σκοπός Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Απαγορευτικό σήµα Αποφύγετε επικίνδυνες πράξεις Προειδοποιητικό σήµα Προσοχή,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων. 1.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την «Επιθεώρηση Δικτύων ΜΤ,X.T. και Υποσταθμών της Περιοχής ΒΕΡΟΙΑΣ. Το μήκος δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Γραφείο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΛΗΡ: Γ. Μακρής, Γεωπόνος Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικοί κίνδυνοι σε εγκαταστάσεις Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Επαγγελµατικοί κίνδυνοι σε εγκαταστάσεις Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) Επαγγελµατικοί κίνδυνοι σε εγκαταστάσεις Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) Επιµελητής Μόνιµης Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, ΤΕΕ-ΤΑΚ Τι είναι? Επαγγελµατική Ασφάλεια Προστασία του προσωπικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 3. Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4. ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τµήµα οµών - Περιβάλλοντος Έργο: «Καθαρισµός κοίτης και πρανών

Διαβάστε περισσότερα

Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.)

Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2011 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 998.207,43

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΤΖΙΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτρια Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 15-7-2014 Αρ. πρωτ: οικ. 24120/1336 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος οδηγός για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων σε οικοδοµές και τεχνικά έργα

Σύντοµος οδηγός για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων σε οικοδοµές και τεχνικά έργα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒ ΟΜΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 2008 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε.Π. Σύντοµος οδηγός για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» Εισηγητής : Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ

ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ι Μ Ο Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Η Κ Ρ Η Σ Η Α.Ε. ΕΡΓΟ: " ΑΝΟΡΤΞΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΩΣΡΗΗ ΣΗ ΘΕΗ ΔΕΞΕΜΕΝΕ ΜΤΛΩΝΙΑΝΩΝ ΟΑΚ Α.Ε. - ΤΓΜΔ" ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκατάσταση νέου δικτύου ψυχρού ύδατος και 3 κλιµατιστικών µηχανηµάτων ανεµιστήρα στοιχείου fcu σε χώρους του Νοσοκοµείου.

Θέµα: Εγκατάσταση νέου δικτύου ψυχρού ύδατος και 3 κλιµατιστικών µηχανηµάτων ανεµιστήρα στοιχείου fcu σε χώρους του Νοσοκοµείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα : 27-05-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ : 6153 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.Υ.ΠΕ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο Προµηθειών ιεύθυνση: Περιοχή Βασιλάκη-Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2016

Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2016 Λευκωσία, 22 Μαρτίου 2016 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Κυρίες / Κύριοι, Αναφορικά με το πιο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003246563 2015-11-03

15REQ003246563 2015-11-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 03-11 - 2015 Αρ. Πρωτοκ :.Υ. Αρ. Προσφοράς : 38Μ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα.

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα. Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. Πριν µπούµε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.600,79 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόµενους του ήµου Κοµοτηνής για διάστηµα 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

24380/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24380/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24380/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 753 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Νοµοθεσίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόµον: Αρθρον 1.

Άρθρο Νοµοθεσίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόµον: Αρθρον 1. Ν. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1396/1983 Άρθρο Νοµοθεσίας «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα». Φ.Ε.Κ. 126 Α' της 15 Σεπτ. 1983 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Μελέτης 149/2016

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Μελέτης 149/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Μελέτης 149/2016 Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.987,50 Ευρώ ΠΙΣΤΩΣΗ : 23.385,00

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Η διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και η επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης ειδικών ρευµάτων αποβλήτων Rebattery: Εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 6 Μαΐου 2006 Α/Α Απόφαση ΔΣ 1 ΒΕ 1 24/2/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο Κεφάλαιο 4, παράγραφος 3 προστίθεται το εξής : «Στο

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 14-02-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 14-02-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-02-02-02 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 02 Φέρουσες τοιχοποιίες 02 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας 02 Με εργαλεία χειρός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)»

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)» ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)» Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 24/9-8/10-15/10-22/10-29/10 2015 Χώρος Διεξαγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 5 η Αναθεώρηση Στο Τιμολόγιο περιλαμβάνονται όλες οι βοηθητικές εργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο 1 της Σύμβασης βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα