ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»"

Transcript

1 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.: ,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ Παηαλία - Αηηηθή

2 ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ - ΛΟΓΙΣΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 (Έκκεζε κέζνδνο) ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΗΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ THN 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ, ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΔ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΚΡΗΔΗ ΚΑΗ ΚΤΡΗΔ ΠΖΓΔ ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΑ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΔΚΣΗΜΖΔΧΝ ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΔΡΓΖ / (ΕΖΜΗΔ) ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝOΜΗΚΑ ΔΟΓΑ/(ΔΞΟΓΑ) ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΚΑΗ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΠΔΛΑΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΑΜΔΗΟ, ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΗΟΓΤΝΑΜΑ ΚΑΗ ΓΑΝΔΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΠΗΣΧΣΔ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΤΜΒΑΔΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΜΗΘΧΔΧΝ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ ελ

3 ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ. ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Κύξηνη Μέηνρνη, ύκθσλα κε ην άξζξν 136 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, όπσο απηό ηέζεθε κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 3229/2004, ππνβάιινπκε ζπλεκκέλα ζηελ Γεληθή πλέιεπζή ζαο ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31/12/2012. ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξώο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο κε ηηο ζεκεηώζεηο ηνπο θαη παξέρνπλ όια ηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάιπζή ηνπο. Όπσο αλαιπηηθόηεξα πξνθύπηεη από ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο: Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο Δηαηξίαο ην 2012 όπσο θαη ην 2011 ήηαλ κεδεληθόο, γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζηε κε αλάιεςε λέσλ θαηαζθεπαζηηθώλ έξγσλ. Οη δεκίεο εθκεηάιιεπζεο αλήιζαλ ζε 199 ρηιηάδεο Δπξώ ην 2012, έλαληη 214 ρηιηάδσλ Δπξώ ην Οη δεκίεο ρξήζεσο πξν θόξσλ ην 2012 αλήιζαλ ζε ρηιηάδεο Δπξώ έλαληη ρηιηάδσλ Δπξώ ην Σα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο κεηά από θόξνπο αλήιζαλ ην 2012 ζε δεκίεο ρηιηάδσλ Δπξώ έλαληη ρηιηάδσλ Δπξώ ην ΔΠΔΝΓΤΔΙ Γελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ επελδύζεηο γηα ην έηνο 2012, ελώ δελ πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ επελδύζεηο γηα ην έηνο ΣΟΥΟΙ ΓΙΑ ΣΟ 2013 Πξνο ην παξόλ ε Δηαηξία παξακέλεη ρσξίο δξαζηεξηόηεηα θαη δελ απαζρνιεί πξνζσπηθό. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ζε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο κειινληηθήο πνξείαο ηεο Δηαηξίαο. ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ Ζ Δηαηξία δελ δηαηεξεί ππνθαηαζηήκαηα. ΠΗΓΔ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ, ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ Οη θύξηεο πεγέο αβεβαηόηεηαο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ πεξηγξάθνληαη ζηε ζεκείσζε 4, νη παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ ηεο Δηαηξίαο πεξηγξάθνληαη ζηε ζεκείσζε 14 θαη ηα ζεκαληηθόηεξα γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία Καηάζηαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο πεξηγξάθνληαη ζηε ζεκείσζε 17 ησλ εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο. 3

4 Κύξηνη Μέηνρνη, Με βάζε όια ηα παξαπάλσ αλαθεξζέληα, έρεηε ζηελ δηάζεζή ζαο όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα λα πξνρσξήζεηε ζηελ έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ αιιά θαη από ην Νόκν απαιιαγή καο όπσο πξνβιέπεηαη από ην Καηαζηαηηθό. Παηαλία, 22 Μαξηίνπ 2013 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 4

5 Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού Μαρούσι Αθήνα Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210) Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΕΒΙΕΣΚ Α.Ε. - Εταιρεία Βιομηχανικών Έργων Συμμετοχών & Κατασκευών Α.Ε.» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΒΙΕΣΚ Α.Ε. - Εταιρεία Βιομηχανικών Έργων Συμμετοχών & Κατασκευών Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως, συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων ΑΡ Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β93/2052 Θεσσαλονίκη: Ανδριανουπόλεως 1A, Καλαμαριά, Τηλ.: +30 (2310) , Fax: +30 (2310) Member of Deloitte Touche Tohmatsu

6 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΕΒΙΕΣΚ Α.Ε. - Εταιρεία Βιομηχανικών Έργων Συμμετοχών & Κατασκευών Α.Ε.» κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έμφαση Θέματος Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων, όπου αναφέρεται ότι λόγω των συσσωρευόμενων ζημιών η Καθαρή Θέση της Εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2012 είναι αρνητική. Συνεπώς συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί δεδομένη στο ορατό μέλλον την υποστήριξη της μητρικής Εταιρείας. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Φωτεινή Δ. Γιαννοπούλου Α.Μ. ΣΟΕΛ: Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120

7 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Δ.ΒΗ.Δ..Κ. Α.Δ. ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ

8 Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο απφ ηελ ζειίδα 8 έσο θαη ηελ ζειίδα 37 εγθξίζεθαλ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ Παξαζθεπή 22 Μαξηίνπ 2013 θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ. Καη εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ππνγξάθνληαη απφ: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. O ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. & ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Ζ ΛΟΓΗΣΡΗΑ (ΓΗΑ ΣΖΝ KLEOPAS ALLIOTT A.E. ΑΡ. ΑΓΔΗΑ ΟΔΔ 37) ARNAUD MERIENNE ΜΗΥΑΖΛ ΜΗΥΔΛΖ ΜΑΡΗΑ ΓΡΑΣΗΑ AΡ. ΓΗΑΒ. 07BB29542 Α.Γ.Σ ΑΚ ΑΡ. ΑΓ. Ο.Δ. Α ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΖΜ. 1/1/-31/12/2012 1/1/-31/12/2011 Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεσο Μηθηά απνηειέζκαηα 0 0 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο & δηάζεζεο (199) (214) Κέξδε/ (Εεκίεο) εθκεηαιιεύζεσο 6 (199) (214) Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/ (έμνδα) 7 (1.383) (1.328) Κέξδε/ (Εεκίεο) ρξήζεο πξν θόξσλ (1.582) (1.542) Φφξνο εηζνδήκαηνο 8 (10) (21) Καζαξά Κέξδε/ (Εεκίεο) ρξήζεο κεηά από θόξνπο (1.592) (1.563) Αξηζκόο κεηνρώλ Κέξδε/ (Εεκίεο) αλά κεηνρή (ζε Δπξώ) (1,36) (1,33) ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ /12/ /12/2011 Καζαξά Κέξδε/(Εεκίεο) ρξήζεο κεηά από θόξνπο (1.592) (1.563) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ρξήζεο κεηά από θόξνπο (1.592) (1.563) Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 12 έσο θαη ηε ζειίδα 37 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο. 8

9 ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΖΜ. 31/12/ /12/2011 Πάγην ελεξγεηηθό Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ύλνιν παγίνπ ελεξγεηηθνύ Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό Πειάηεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο Απαίηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ ύλνιν ελεξγεηηθνύ Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ύλνιν καθξνπξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπνί πηζησηέο Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο Γάλεηα απφ ηξάπεδεο ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ύλνιν ππνρξεώζεσλ Καζαξή ζέζε Μεηνρηθφ θεθάιαην Απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο λέν (26.974) (25.382) ύλνιν θαζαξήο ζέζεο (22.204) (20.612) ύλνιν ππνρξεώζεσλ θαη θαζαξήο ζέζεο Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 12 έσο θαη ηε ζειίδα 37 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο. 9

10 ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 Μεηνρηθό Κεθάιαην Απνζεκαηηθά πζζσξεπκέλα Κέξδε /(Εεκηέο) ύλνιν Καζαξή Θέζε έλαξμεο 1/1/ (25.382) (20.612) Κέξδε/ (Εεκίεο) ρξήζεο 0 0 (1.592) (1.592) Καζαξή Θέζε ιήμεο 31/12/ (26.974) (22.204) Καζαξή Θέζε έλαξμεο 1/1/ (23.821) (19.051) Κέξδε/ (Εεκίεο) ρξήζεο 0 0 (1.563) (1.563) Λνηπέο θηλήζεηο θαζαξήο ζέζεο Καζαξή Θέζε ιήμεο 31/12/ (25.382) (20.612) Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 12 έσο θαη ηε ζειίδα 37 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο. 10

11 ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 (Έκκεζε κέζνδνο) Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 12 έσο θαη ηε ζειίδα 37 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο. 11

12 1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Ζ Δηαηξία Βηνκεραληθψλ Έξγσλ πκκεηνρψλ θαη Καηαζθεπψλ Δ.ΒΗ.Δ.Κ. Α.Δ. (ε Δηαηξία) έρεη ζπζηαζεί ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ε έδξα ηεο είλαη ζηνλ Γήκν Παηαλίαο Αηηηθήο, νδφο 19,3 ρικ. Λεσθφξνπ Μαξθνπνχινπ θαη αλήθεη εμ νινθιήξνπ ζηνλ Όκηιν ηεο Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ, ν νπνίνο εδξεχεη ζηελ Διιάδα. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ελνπνηνχληαη ηειηθά απφ ηελ εηαηξία LAFARGE S.A. ε νπνία εδξεχεη ζηε Γαιιία. Ζ Δηαηξία έρεη εηνηκάζεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δεδνκέλνπ φηη ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα δεκνζηεχνληαη απφ ηε κεηξηθή ηεο εηαηξία ΑΓΔΣ ΖΡΑΚΛΖ. Σν αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο Eηαηξίαο είλαη ε κεραλνινγηθή ζπληήξεζε εξγνζηαζίσλ, νη θαηαζθεπέο έξγσλ θαη ε θαηαζθεπή ζηινθφξσλ νρεκάησλ αινπκηλίνπ θαη ράιπβα γηα ηε κεηαθνξά ηζηκέληνπ θαη ηέθξαο. Πξνο ην παξφλ ε Eηαηξία παξακέλεη ρσξίο δξαζηεξηφηεηα θαη δελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ. Σν κέιινλ ηεο εμαξηάηαη απφ ηηο απνθάζεηο πνπ ζα ιεθζνχλ απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Eηαηξίαο. Οη παξνχζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ πνπ είλαη ην λφκηζκα ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Eηαηξία. 2. ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ, ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΔ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξίαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - κεηαβηβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ νινθιήξνπ, θαζψο θαη γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ νινθιήξνπ αιιά γηα ηα νπνία ε Δηαηξία έρεη ζπλερηδφκελε αλάκεημε. Παξέρεη επίζεο θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο από πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015) Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξία δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ε Δηαηξία ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ

13 2. ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ, ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΔ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ - ζπλέρεηα ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ επελδπηηθά αθίλεηα επηκεηξψληαη κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξία. ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια πξφηππα. Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. ΔΓΓΠΥΑ 20 «Γαπάλεο απνγύκλσζεο ππαίζξησλ νξπρείσλ θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Απηή ε δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ δαπαλψλ ηεο απνκάθξπλζεο ησλ ζηείξσλ ππεξθείκελσλ («απνγχκλσζε») θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο ελφο νξπρείνπ. Βάζεη απηήο ηεο δηεξκελείαο, νη κεηαιιεπηηθέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πηζαλψο λα ρξεηαζηεί λα δηαγξάςνπλ ζηα απνηειέζκαηα εηο λένλ ηεο έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ ηηο ήδε θεθαιαηνπνηεκέλεο δαπάλεο απνγχκλσζεο ησλ νξπρείσλ νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε έλα αλαγλσξίζηκν ζπζηαηηθφ ελφο απνζέκαηνο κεηαιιεχκαηνο ( ore body ). Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή κφλν ζε δαπάλεο ππαίζξησλ νξπρείσλ θαη φρη ζε ππφγεηα νξπρεία ή ζε δξαζηεξηφηεηεο εμφξπμεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2012) Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα δηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζε δχν νκάδεο, κε βάζε ην αλ απηά ζην κέιινλ είλαη πηζαλφ λα κεηαθεξζνχλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ή φρη. ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία (θαηάξγεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πεξηζσξίνπ), θαζψο θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο φισλ ησλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο. Οη βαζηθέο αιιαγέο αθνξνχλ θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ, ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο/ πεξηθνπψλ, ζηελ επηκέηξεζε ηνπ εμφδνπ ζπληάμεσλ, ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο, ζην ρεηξηζκφ ησλ εμφδσλ θαη ησλ θφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαζψο θαη ζηε δηάθξηζε κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ. 13

14 2. ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ, ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΔ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ - ζπλέρεηα ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε απηή ηελ ηξνπνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη επηπιένλ πιεξνθφξεζε ε νπνία ζα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο λα αμηνινγήζνπλ ηελ επίδξαζε ή ηελ πηζαλή επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ νη ζπκθσλίεο γηα δηαθαλνληζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ζπκςεθηζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο, ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) Απηή ε ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 32 παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε θάπνηεο απαηηήζεηο γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη από θνηλνύ ζπκθσλίεο (εθαξκόδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε πέληε λέα πξφηππα ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο: ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11, ΓΠΥΑ 12, ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε), ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε). Απηά ηα πξφηππα εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή ηνπο κφλν εάλ ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε απηά πξφηππα. Οη θπξηφηεξνη φξνη ησλ πξνηχπσλ είλαη νη εμήο: ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ ελνπνίεζε, πνπ παξέρνληαη ζην ΓΛΠ 27 θαη ζην SIC 12. Σν λέν πξφηππν αιιάδεη ηνλ νξηζκφ ηνπ ειέγρνπ σο θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί εάλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ελνπνηείηαη. Σν πξφηππν παξέρεη εθηεηακέλεο δηεπθξηλίζεηο πνπ ππαγνξεχνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαηά ηνπο νπνίνπο κία νηθνλνκηθή νληφηεηα (επελδπηήο) κπνξεί λα ειέγρεη κία άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα (επέλδπζε). Ο αλαζεσξεκέλνο νξηζκφο ηνπ ειέγρνπ εζηηάδεη ζηελ αλάγθε λα ππάξρεη ηαπηφρξνλα ην δηθαίσκα (ε δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο απνδφζεηο) θαη νη κεηαβιεηέο απνδφζεηο (ζεηηθέο, αξλεηηθέο ή θαη ηα δχν) πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έιεγρνο. Σα λέν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ζπκκεηνρηθά δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα άζθεζεο βέην (protective rights), θαζψο επίζεο θαη αλαθνξηθά κε ζρέζεηο πξαθηφξεπζεο / πξαθηνξεπνκέλνπ. ΓΠΥΑ 11 «Από θνηλνύ πκθσλίεο» Σν ΓΠΥΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. Ζ κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ έιεγρνο. 14

15 2. ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ, ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΔ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ - ζπλέρεηα ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο» Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities). Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΠΥΑ 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΛΠ 27 ή 28. ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 νξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα εηνηκάδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Παξάιιεια, ην πκβνχιην κεηέθεξε ζην ΓΛΠ 27 φξνπο ηνπ ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο» θαη ηνπ ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο» πνπ αθνξνχλ ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» Σν ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο». Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΠΥΑ 11. ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, από θνηλνύ ζπκθσλίεο θαη γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο: Οδεγίεο κεηάβαζεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) H ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο κεηάβαζεο ησλ ΓΠΥΑ 10, 11 θαη 12 παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο νδεγίεο κεηάβαζεο ζην ΓΠΥΑ 10 θαη πεξηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα παξνρή ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 12 κφλν γηα ηελ πεξίνδν πνπ πξνεγείηαη άκεζα ηεο πξψηεο εηήζηαο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ην ΓΠΥΑ 12. πγθξηηηθή πιεξνθφξεζε γηα γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ζπκκεηνρέο ζε κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities) δελ απαηηείηαη. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Δηαηξίεο Δπελδύζεσλ» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 10 νξίδεη κία εηαηξία επελδχζεσλ θαη παξέρεη κία εμαίξεζε απφ ηελ ελνπνίεζε. Πνιιά επελδπηηθά θεθάιαηα θαη παξφκνηεο εηαηξίεο πνπ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ εηαηξηψλ επελδχζεσλ εμαηξνχληαη απφ ηελ ελνπνίεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπγαηξηθψλ ηνπο, νη νπνίεο ινγηζηηθνπνηνχληαη σο επελδχζεηο ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, παξφιν πνπ αζθείηαη έιεγρνο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 12 εηζάγνπλ ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα παξέρεη κηα εηαηξία επελδχζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 15

16 2. ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ, ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΔ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ - ζπλέρεηα Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ γηα ην 2011 ηνπ ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ην Μάην Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηε ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζπληάζζεη έλαλ επηπιένλ ηζνινγηζκφ είηε (α) φπσο απαηηείηαη απφ ην ΓΛΠ 8 «Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ιάζε» είηε (β) εζεινληηθά. ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα πάγηα» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ηα αληαιιαθηηθά θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο ηαμηλνκνχληαη σο ελζψκαηα πάγηα θαη φρη σο απνζέκαηα φηαλ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, δειαδή φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία πεξίνδν. ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαλνκή αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα έμνδα ζπλαιιαγψλ αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 12. ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ησλ ηνκέσλ ζηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά, ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 8 «Λεηηνπξγηθνί ηνκείο». 16

17 3. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ Γήισζε πκκόξθσζεο Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γ.Π.Υ.Α (International Financial Reporting Standards) πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (International Accounting Standards Board IASB ) θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο δηεξκελείεο πνπ έρεη εθδψζεη ε Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (International Financial Reporting Interpretations Committee IFRIC ), ηα νπνία είλαη ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο θαη ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Βάζε ύληαμεο Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ ή ηεθκαξηνχ θφζηνπο. Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζήζεθαλ παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο ζε ζρέζε κε ηηο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ δηεχζπλζε ηνπ δηαδηθηχνπ ηεο Δηαηξίαο Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζήζεθαλ είλαη νη παξαθάησ: πλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξίαο Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ζπλέρηζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξίαο. Ζ Δηαηξία, ζηηο 31/12/2012 παξνπζηάδεη αξλεηηθή θαζαξή ζέζε θαη ζπλεπψο ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 47 θαη 48 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 πεξί αλαθιήζεσο ηεο ζχζηαζεο ηεο Δηαηξίαο. Οη ζσξεπκέλεο δεκηέο ηεο Δηαηξίαο ρξεκαηνδνηνχληαη θπξίσο απφ δαλεηζκφ πνπ εμαζθαιίδεηαη ράξε ζηε ζηήξημε ηνπ Οκίινπ. πλεπψο, νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ αλακνξθψζεηο ησλ ινγηζηηθψλ αμηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαθηεζηκφηεηα θαη παξνπζίαζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, πνπ ελδερνκέλσο ζα ήηαλ απαξαίηεηα αλ ε Δηαηξία αδπλαηνχζε λα ζπλερίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Παξφια απηά, ε Δηαηξία εθηηκά φηη νη αλακνξθψζεηο απηέο δελ ζα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο θαηά ηελ 31/12/2012. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο ζεσξεί φηη ε ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξίαο ζην πξνβιεπηφ κέιινλ είλαη εμαζθαιηζκέλε ιφγσ ηεο παξαπάλσ ζηήξημεο ηνπ Οκίινπ. Αλαγλώξηζε Δζόδσλ Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ ηηκήκαηνο πνπ εηζπξάρζεθε ή ζα εηζπξαρζεί θαη αληηπξνζσπεχνπλ πνζά εηζπξαθηέα γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη θαηά ηελ θαλνληθή ξνή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο, θαζαξά απφ εθπηψζεηο, ΦΠΑ θαη άιινπο ηπρφλ θφξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πσιήζεηο. Οη πσιήζεηο ησλ αγαζψλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ ηα αγαζά έρνπλ παξαδνζεί θαη ν ηίηινο ηδηνθηεζίαο ηνπο έρεη κεηαβηβαζηεί. πγθεθξηκέλα, πξέπεη λα πιεξνχληαη νη αθφινπζεο ζπλζήθεο: 1. Έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζηνλ αγνξαζηή ηα ζεκαληηθά νθέιε θαη θίλδπλνη ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ αγαζψλ. 2. Ζ Δηαηξία έρεη πάςεη λα δηαρεηξίδεηαη ηα αγαζά ζην βαζκφ πνπ ζπλήζσο ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία επ απηψλ, θαζψο θαη λα αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ζηα πσιεζέληα αγαζά. 3. Σν πνζφ ηνπ εζφδνπ κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα. 4. Δίλαη πνιχ πηζαλφ φηη ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζπλαιιαγή ζα εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξία. 5. Σν θφζηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ή πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ηελ ζπλαιιαγή κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα. 17

18 3. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ - πλέρεηα Αλαγλώξηζε Δζόδσλ - πλέρεηα Σν έζνδν απφ παξνρή ππεξεζηψλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ή κε αλαθνξά ζην ζηάδην ηεο νινθιήξσζεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο. Έζνδα απφ ηφθνπο ζεσξνχληαη νη δεδνπιεπκέλνη ηφθνη, ν ππνινγηζκφο ησλ νπνίσλ γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ην αλεμφθιεην θεθάιαην θαη ην ηζρχνλ επηηφθην, πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη θαη ην νπνίν είλαη ην επηηφθην πνπ πξνεμνθιεί αθξηβψο ηηο πξνζδνθψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο εηζξνέο θαηά ηελ αλακελφκελε δσή ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ζηελ θαζαξή ινγηζηηθή αμία απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ. Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηε ζηηγκή πνπ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο απφ ηνπο κεηφρνπο. Σα έζνδα απφ επελδχζεηο ζε αθίλεηα θαηαρσξνχληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο (έζνδα ελνηθίσλ). πκβάζεηο Καηαζθεπήο Έξγνπ ε πεξηπηψζεηο φπνπ ην απνηέιεζκα κηαο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο έξγνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα, ηα ζπκβαηηθά έζνδα θαη θφζηε αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα αλάινγα κε ην πνζνζηφ νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. Σν πνζνζηφ νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αλαινγία ηνπ ζπκβαηηθνχ θφζηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέρξη ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο σο πξνο ηα ζπλνιηθά ζπκβαηηθά θφζηε πνπ εθηηκάηαη ηελ ίδηα εκεξνκελία φηη ζα απαηηεζνχλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, εθηφο φπνπ απηφ δελ ζα ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ πνζνζηνχ νινθιήξσζεο. Απνθιίζεηο απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε θαη δηάθνξεο επηπιένλ απαηηήζεηο θαη πιεξσκέο θηλήηξσλ αλαγλσξίδνληαη κφλνλ εθφζνλ έρνπλ ζπκθσλεζεί κε ηνλ πειάηε. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ην ηειηθφ απνηέιεζκα κηαο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο έξγνπ δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα, ηα ζπκβαηηθά έζνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζηελ έθηαζε πνπ ηα πξαγκαηνπνηεκέλα ζπκβαηηθά θφζηε πηζαλνινγείηαη βάζηκα φηη ζα αλαθηεζνχλ. Σα ζπκβαηηθά θφζηε βαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη. Όηαλ είλαη πηζαλφ φηη ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ θφζηνο ζα μεπεξάζεη ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ έζνδν, ε αλακελφκελε δεκία βαξχλεη ακέζσο ηα απνηειέζκαηα. Φόξνο Δηζνδήκαηνο Ζ Δηαηξία ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο. Ζ επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ κε θφξν εηζνδήκαηνο αληηπξνζσπεχεη ην άζξνηζκα ηνπ ηξέρνληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο, ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ, ηνπ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο. Ο ηξέρσλ θαη ν αλαβαιιφκελνο θφξνο αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν ή έμνδν ζηα απνηειέζκαηα, εθηφο εάλ ζρεηίδεηαη κε ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα πνπ αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν θφξνο αλαγλσξίδεηαη θαη επζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα. 18

19 3. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ πλέρεηα Σξέρσλ θόξνο Ζ αλαγλψξηζε ηεο ζρεηηθήο επηβάξπλζεο γίλεηαη αξρηθά κε βάζε ηα αληίζηνηρα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ζρεηηθή δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο. Ο ππνινγηζκφο ηεο επηβάξπλζεο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ζπληζηά ινγηζηηθή εθηίκεζε θαη πξνυπνζέηεη ηελ άζθεζε ππνθεηκεληθήο θξίζεο. Σν θνξνινγεηέν θέξδνο δηαθέξεη απφ ην θαζαξφ ινγηζηηθφ θέξδνο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, δηφηη δελ πεξηιακβάλεη έζνδα ή έμνδα πνπ θνξνινγνχληαη ή εθπίπηνπλ θνξνινγηθά ζε άιιεο ρξήζεηο θαη επηπιένλ απνθιείεη ζηνηρεία πνπ δελ θνξνινγνχληαη ή εθπίπηνπλ θνξνινγηθά. Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξίαο, ππάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο ησλ νπνίσλ ε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε θαη νη ζρεηηθνί ππνινγηζκνί ελέρνπλ αβεβαηφηεηα θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη πξνζσξηλφο, έσο φηνπ νξηζηηθνπνηεζνχλ νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ή ηπρφλ δηαθνξέο ηειεζηδηθήζνπλ ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα. Ζ Δηαηξία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα ελδερφκελν επηπιένλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ζρεηηθέο πξνζαπμήζεηο πνπ είλαη ελδερφκελν λα πξνθχςνπλ είηε απφ εηδηθφ είηε απφ ηαθηηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν βαζηδφκελε ζε εθηηκήζεηο. ε πεξίπησζε πνπ ην ηειηθφ χςνο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζα πξνθχςεη είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηα πνζά πνπ είραλ αξρηθά πξνβιεθζεί, νη δηαθνξέο απηέο ζα επεξεάζνπλ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία γίλεηαη ε νξηζηηθνπνίεζε ηεο ηειηθήο επηβάξπλζεο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαηά ηελ ηειηθή πεξαίσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ή απηνχο πνπ νπζηαζηηθά έρνπλ ζεζπηζηεί, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο. Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία αλαγλσξίδεηαη γεληθά γηα φινπο ηνπο εηεξνρξνληζκνχο (πξνζσξηλέο δηαθνξέο) κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ αμηψλ ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ησλ αληίζηνηρσλ θνξνινγηθψλ βάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ θαη ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλνληαη λα ηζρχνπλ ζηελ ρξήζε θαηά ηελ νπνία ζα ξεπζηνπνηεζεί ε απαίηεζε ή ζα δηαθαλνληζζεί ε ππνρξέσζε. Τπνρξεψζεηο απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία αλαγλσξίδνληαη γεληθά γηα φινπο ηνπο θνξνινγηθνχο εηεξνρξνληζκνχο, ελψ νη απαηηήζεηο απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία αλαγλσξίδνληαη ζηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξρνπλ κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ ζα είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηέο νη αλαβαιιφκελεο απαηηήζεηο. Τπνρξεψζεηο απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία αλαγλσξίδνληαη γηα πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο, θαη ζπκθέξνληα ζε θνηλνπξαμίεο κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε Δηαηξία κπνξεί λα ειέγμεη ηελ αληηζηξνθή ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ θαη είλαη πηζαλφ φηη νη δηαθνξέο απηέο δελ ζα αληηζηξαθνχλ ζην πξνβιεπφκελν κέιινλ. Γελ αλαγλσξίδεηαη ππνρξέσζε απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία επί ησλ αθνξνινγήησλ ή/θαη εηδηθψο θνξνινγεκέλσλ απνζεκαηηθψλ ζηελ έθηαζε πνπ εχινγα αλακέλεηαη φηη ε Γηνίθεζε είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη ηνλ ρξφλν δηαλνκήο ηνπο θαη δελ πξνβιέπεηαη ε δηαλνκή ηνπο θαη γεληθφηεξα ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θνξνιφγεζε ηνπο ζην νξαηφ κέιινλ. 19

20 3. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ πλέρεηα Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία - πλέρεηα Ζ ινγηζηηθή αμία ηεο απαίηεζεο απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία εμεηάδεηαη ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη κεηψλεηαη ζηελ έθηαζε πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη ζα ππάξρνπλ αξθεηά θνξνινγεηέα θέξδε πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ αλάθηεζε απηνχ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη. Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ ηελ ρξήζε πνπ ζα ξεπζηνπνηεζεί ε απαίηεζε ή ζα δηαθαλνληζηεί ε ππνρξέσζε. Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ρξεψλεηαη ή πηζηψλεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ αθνξνχλ εγγξαθέο πνπ επεξέαζαλ θαηεπζείαλ ηελ θαζαξή ζέζε νπφηε θαη ην αληίζηνηρν πνζφ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο πνπ ηηο αθνξά ινγηζηηθνπνηείηαη ζηελ Καζαξή Θέζε. Οη ππνρξεψζεηο θαη νη απαηηήζεηο απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη λφκηκν δηθαίσκα πνπ επηηξέπεη λα ζπκςεθηζηνχλ ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο κε ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη φηαλ αθνξνχλ θφξνπο εηζνδήκαηνο πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ ηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή θαη ε Δηαηξία πξνηίζεηαη λα δηεπζεηήζεη ηηο ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο κε ζπκςεθηζκφ. Με θπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Γηαζέζηκα πξνο Πώιεζε Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαηάζζνληαη σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, αλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπο πξφθεηηαη λα αλαθηεζεί θπξίσο κέζσ κηαο ζπλαιιαγήο πψιεζεο θαη φρη απφ παξαγσγηθή ρξήζε. Γηα λα ζπκβεί απηφ, ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν γηα άκεζε πψιεζε ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζή ηνπ θαη ε πψιεζή ηνπ πξέπεη λα είλαη πνιχ πηζαλή. Ζ Γηνίθεζε πξέπεη λα έρεη δεζκεπηεί ζε πξφγξακκα πψιεζεο πνπ αλακέλεηαη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο σο νινθιεξσκέλε πψιεζε ην αξγφηεξν ζε έλα έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάηαμεο ηνπ σο δηαζέζηκν πξνο πψιεζε. Ζ επηκέηξεζε ησλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε κε θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο (πξηλ ηελ θαηάηαμε ηνπο) θαη ηεο εχινγεο αμίαο κεησκέλεο θαηά ηα θφζηε ηεο πψιεζήο ηνπο. Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πνπ θαηέρνληαη κε ζθνπφ ηε ρξήζε ηνπο ζηελ παξαγσγή ή δηάζεζε ππεξεζηψλ ή γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο εκθαλίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο, ζην ηεθκαξηφ ή ηζηνξηθφ θφζηνο, κείνλ ηηο κεηαγελέζηεξα ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο κεηαγελέζηεξα ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. Σα αθίλεηα ππφ θαηαζθεπή πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή, γηα ελνηθίαζε, γηα δηνηθεηηθνχο ή άιινπο ζθνπνχο αθφκε κε πξνθαζνξηζκέλνπο, παξνπζηάδνληαη ζην θφζηνο ηνπο κεησκέλα κε ηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη σο δεκία απφ απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Σν θφζηνο πεξηιακβάλεη θαη ηηο ζρεηηθέο ακνηβέο επαγγεικαηηψλ θαη ε απφζβεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ φπσο θαη ησλ άιισλ αθηλεηνπνηήζεσλ αξρίδεη φηαλ ηα πεξηνπζηαθά απηά ζηνηρεία είλαη έηνηκα γηα ηελ πξνηηζέκελε ρξήζε ηνπο. 20

21 3. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ πλέρεηα Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο - πλέρεηα Οη απνζβέζεηο ινγίδνληαη έηζη ψζηε λα δηαγξάθνπλ ζηα απνηειέζκαηα ην θφζηνο ή ηελ αμία απνηίκεζεο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εθηφο απφ ηελ γε θαη ηηο αθηλεηνπνηήζεηο ππφ θαηαζθεπή, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αληίζηνηρεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο απηψλ ησλ παγίσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζηαζεξή κέζνδν κε ηνπο παξαθάησ ζπληειεζηέο: Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεηαθνξηθά κέζα, έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 20 έσο 25 έηε 10 έσο 30 έηε 5 έσο 10 έηε Πάγηα πνπ έρνπλ απνθηεζεί κε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο απνζβέλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο. Οη εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσέο, νη ππνιεηπφκελεο αμίεο θαη ε κέζνδνο ησλ απνζβέζεσλ εμεηάδνληαη απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο ζην ηέινο θάζε ρξήζεο. Σν απνηέιεζκα ησλ αιιαγψλ ζηηο εθηηκήζεηο αλαγλσξίδεηαη ζηελ ηξέρνπζα θαη ζε κειινληηθέο ρξήζεηο ελψ ην θέξδνο ή ε δεκηά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε ή ηελ απφζπξζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαζνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ εζφδσλ απφ ηελ πψιεζε θαη ηεο αληίζηνηρεο αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπ θαη κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. Απνκείσζε Αμίαο Δλζώκαησλ Αθηλεηνπνηήζεσλ Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο, ε Δηαηξία εμεηάδεη ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη αλ πθίζηαηαη έλδεημε απνκείσζήο ηνπο. Αλ ππάξρεη ηέηνηα έλδεημε, γίλεηαη εθηίκεζε ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ηνπ παγίνπ έηζη ψζηε λα θαζνξηζηεί ην χςνο ηεο δεκηάο απφ ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπ (αλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε). Όηαλ δελ είλαη δπλαηφλ λα εθηηκεζεί ε αλαθηήζηκε αμία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε Δηαηξία εθηηκά ηελ αλαθηήζηκε αμία ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία αλήθεη. Ο έιεγρνο απνκείσζεο γίλεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη νπνηεδήπνηε ππάξρεη έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ. Αλαθηήζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ κείνλ ηα έμνδα πνπ απαηηνχληαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πψιεζε ηνπ θαη ηεο αληίζηνηρεο αμίαο ρξήζεο ηνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο απφ ηελ ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ, νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη ζηε παξνχζα αμία ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο έλα πξνθφξνπ εηζνδήκαηνο πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηηο παξνχζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο φζνλ αθνξά ζηελ δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν πάγην. Αλ ε αλαθηήζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ εθηηκάηαη φηη είλαη κηθξφηεξε απφ ην αλαπφζβεζην ππφινηπφ ηνπ, ην ππφινηπν απηφ κεηψλεηαη κέρξη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ. Ζ δεκηά απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο σο έμνδν, ζηα απνηειέζκαηα ηεο xξήζεο. Όηαλ, κεηαγελέζηεξα, ε δεκηά απνκείσζεο αληηζηξέθεηαη, ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ απμάλεηαη κέρξη ηελ αλαζεσξεκέλε αλαθηήζηκε αμία ηνπ, έηζη ψζηε ην απμεκέλν απηφ ινγηζηηθφ ππφινηπν λα κελ μεπεξλά εθείλν ην ινγηζηηθφ ππφινηπν πνπ ζα είρε πξνζδηνξηζζεί αλ δελ είρε αλαγλσξηζζεί θακία δεκηά απνκείσζεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ή ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, ζηα πξνεγνχκελα έηε. Ζ αληηζηξνθή ηεο δεκηάο απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο σο έζνδν, ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 21

22 3. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ πλέρεηα Πξνβιέςεηο Οη πξνβιέςεηο ζρεκαηίδνληαη φηαλ ε Δηαηξία έρεη παξνχζα λνµηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε, σο απνηέιεζµα παξειζφληνο γεγνλφηνο, θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή νηθνλνκηθνχ νθέινπο γηα ηελ ηαθηνπνίεζε απηήο ηεο ππνρξέσζεο θαη κπνξεί λα γίλεη κηα αμηφπηζηε εθηίκεζε γηα ην πνζφ ηεο ππνρξέσζεο απηήο. Οη πξνβιέςεηο επηκεηξψληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή εθηίκεζε ζηελ νπνία θαηαιήγεη ε Γηνίθεζε ζε φηη αθνξά ζην θφζηνο πνπ ζα πξνθχςεη γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο πνπ νθείιεηαη ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο εθφζνλ ε ζρεηηθή επίδξαζε ηεο πξνεμφθιεζεο είλαη ζεκαληηθή. Όηαλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο εθξνήο νηθνλνκηθνχ νθέινπο γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο, ηεο ζρεηηθήο κε ηελ πξφβιεςε, αλακέλεηαη λα αλαθηεζεί απφ ηξίην κέξνο, ην εηζπξαθηέν πνζφ αλαγλσξίδεηαη σο ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ εάλ είλαη βέβαην φηη ε απνδεκίσζε ζα εηζπξαρζεί θαη ην εηζπξαθηέν πνζφ κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα. Λεηηνπξγηθέο Μηζζώζεηο Σα πιεξσηέα κηζζψκαηα ζε πεξίπησζε ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο επηβαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζχκθσλα κε ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο κίζζσζεο. Σα νθέιε πνπ έρνπλ ιεθζεί ή ζα ιεθζνχλ σο θίλεηξν γηα λα ζπλαθζεί κηα ιεηηνπξγηθή κίζζσζε θαηαλέκνληαη θαη απηά κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο κίζζσζεο. Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ε Δηαηξία θαζίζηαηαη ζπκβαιιφκελν κέξνο κηαο ζχκβαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη πεξλνχλ ζε απηήλ ηα ζρεηηθά βάξε θαη νθέιε. Απαηηήζεηο Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ελψ κεηαγελέζηεξα επηκεηξψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο ηνπο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Οη βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη άηνθεο θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, κεησκέλεο θαηά ην πνζφ ησλ απαηηνχκελσλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, ψζηε λα είλαη ίζεο κε ηελ εχινγε αμία ηνπο. Οη απαηηήζεηο απφ δνζείζεο εγγπήζεηο θαηαρσξνχληαη ζην ηζηνξηθφ ηνπο θφζηνο θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο. ηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο Δηαηξίαο νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζηα θνλδχιηα «Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο» θαη «Πειάηεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο». Σακείν θαη Σακεηαθά Ηζνδύλακα Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά, θαηαζέζεηο φςεσο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο ηα νπνία είλαη άκεζα κεηαηξέςηκα ζε έλα γλσζηφ ρξεκαηηθφ πνζφ ην νπνίν θέξεη ακειεηέν θίλδπλν αιιαγήο ηεο αμίαο ηνπ. 22

23 3. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ πλέρεηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα - πλέρεηα Γάλεηα Σξαπεδώλ Σα έληνθα ηξαπεδηθά δάλεηα θαη νη ππεξαλαιήςεηο αξρηθά θαηαρσξνχληαη κε ηα αληίζηνηρα πνζά ησλ ζρεηηθψλ αλαιήςεσλ κεησκέλα θαηά ηα άκεζα έμνδα έθδνζεο ηνπο, ελψ κεηαγελέζηεξα επηκεηξψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο ηνπο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, θαηαρσξνχληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε ζηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαη πξνζηίζεληαη ζην αλαπφζβεζην ινγηζηηθφ ππφινηπν ηνπ ζρεηηθνχ δαλείνπ ή ππεξαλάιεςεο, ζηελ έθηαζε πνπ δελ δηαθαλνλίδνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ. Τπνρξεώζεηο Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ελψ κεηαγελέζηεξα επηκεηξψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο ηνπο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σα δάλεηα, ηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζηε γξακκή ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο «Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» ή «Πξνκεζεπηέο θαη ινηπνί πηζησηέο» αλάινγα κε ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν απνπιεξσκήο ηνπο, παξνπζηάδνληαη ζην χςνο ηνπ ιεθζέληνο θεθαιαίνπ κε βάζε ην νπνίν ππνινγίδνληαη αλά πεξίνδν νη πιεξσηένη ηφθνη. Οη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη άηνθεο θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία ε νπνία ηζνχηαη κε ηελ εχινγε αμία ηνπο. Ζ Δηαηξία δηαγξάθεη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε φηαλ θαη κφλν φηαλ ε ππνρξέσζε απηή εμνθιεζεί, αθπξσζεί ή εθπλεχζεη. 4. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΚΡΗΔΗ ΚΑΗ ΚΤΡΗΔ ΠΖΓΔ ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΑ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΔΚΣΗΜΖΔΧΝ Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο Δηαηξίαο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε ζεκείσζε 3, ε Γηνίθεζε είλαη απαξαίηεην λα πξνβεί ζε θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο θεξφκελεο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, νη νπνίεο δελ είλαη πξνθαλείο απφ άιιεο πεγέο πιεξνθφξεζεο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο κε απηέο ππνζέζεηο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαζψο θαη ζε άιινπο ζρεηηθνχο παξάγνληεο. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ απηέο ηηο εθηηκήζεηο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ππνθείκελεο ππνζέζεηο εμεηάδνληαη ζε ζπλερή βάζε. Οη αλαζεσξήζεηο ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ αλαγλσξίδνληαη ζηε ρξήζε θαηά ηελ νπνία επηζπκβαίλνπλ, εάλ απηέο επεξεάδνπλ κφλν ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε, ή θαη κειινληηθέο ρξήζεηο. Δπηπιένλ, ε Γηνίθεζε εμεηάδεη ζε θάζε ρξήζε, ζηε βάζε ππνζέζεσλ θαη εθηηκήζεσλ, ηα αθφινπζα: ηηο σθέιηκεο δσέο θαη ηηο αλαθηήζηκεο αμίεο ησλ ελζψκαησλ απνζβέζηκσλ παγίσλ ηηο αλαθηήζηκεο αμίεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο ην χςνο ησλ πξνβιέςεσλ γηα επίδηθεο ππνζέζεηο ηελ αλαθηεζηκφηεηα ηεο αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ην χςνο ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο. 23

24 4. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΚΡΗΔΗ ΚΑΗ ΚΤΡΗΔ ΠΖΓΔ ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΑ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΔΚΣΗΜΖΔΧΝ - πλέρεηα Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο γίλεηαη ζηε βάζε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο εθηίκεζεο γηα ην θνξνινγεηέν θέξδνο ηεο ρξήζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν θφξνο πνπ θαηαινγίδεηαη απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν δηαθέξεη απφ ηνλ εθηηκεζέληα, ε δηαθνξά ζα επεξεάζεη ηφζν ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαζ εαπηφλ φζν θαη ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν ζηε ρξήζε πνπ ν έιεγρνο απφ ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο έιαβε ρψξα. Οη θχξηεο πεγέο αβεβαηφηεηαο γηα ηελ Δηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη νη νπνίεο ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο θεξφκελεο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, αθνξνχλ: ην απνηέιεζκα απφ ηελ έθβαζε ησλ αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ πξφζζεηνη θφξνη θαη πξνζαπμήζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ ζην παξφλ ζηάδην κε εχινγε αθξίβεηα (ζεκείσζε 15) ηηο ππνζέζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηελ Γηνίθεζε γηα κειινληηθέο εμειίμεηο ζε φηη αθνξά ηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηελ αλαθηεζηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία (ζεκείσζε 10) ηηο ελδερφκελεο δεκίεο απφ εθθξεκνδηθίεο (ζεκείσζε 15) ηηο επηζθάιεηεο απφ πειάηεο θαη ρξεψζηεο (ζεκείσζε 14.3)) ηελ απνκείσζε ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ (ζεκείσζε 9) 5. ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ Ζ Δηαηξία δελ πξαγκαηνπνίεζε έζνδα θαηά ηελ παξνχζα ρξήζε 2012, φπσο θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε (ΚΔΡΓΖ) / ΕΖΜΗΔ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ Οη δεκηέο εθκεηαιιεχζεσο δηακνξθψζεθαλ κεηά ηηο ρξεψζεηο ησλ θνλδπιίσλ πνπ αθνινπζνχλ: 1/1/-31/12/2012 1/1/-31/12/2011 Απoζβέζεηο ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ Ακνηβέο νξθσηώλ ειεγθηώλ ινγηζηώλ Γηα ηηο ρξήζεηο 2012 θαη 2011, ε Δηαηξία δελ απαζρνινχζε πξνζσπηθφ. 7. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΟΓΑ/ (ΔΞΟΓΑ) Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηεο Δηαηξίαο αθνξνχλ ρξεσζηηθνχο ηφθνπο απφ ηα ιεθζέληα δάλεηα θαη ζπλαθή έμνδα ηα νπνία αλέξρνληαη ζε πνζφ ρηιηάδσλ Δπξψ γηα ηε ρξήζε 2012 (2011: ρηιηάδεο Δπξψ). 24

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ LAFARGE BETON A.B.E.E ΑΡ. Μ.Α.Δ. : 311/04/B/86/69/(2011) 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνχινπ 19002 Παηαλία- Αηηηθή

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ

ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ Ν.3556/2007 ΚΑΗ ΣΗ ΔΠ ΑΤΣΟΤ ΔΚΓΟΘΔΗΔ ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ 122207107000 ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ COSMOS AΛΒΑΝΗΑ

ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ COSMOS AΛΒΑΝΗΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ COSMOS AΛΒΑΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΗΡΗΜΟ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ - Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΗΡΗΜΟ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ - Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ» ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΗΡΗΜΟ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ - Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ» IAS

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ

ΠΟΛΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΟΛΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ, 2010 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ελίδα Έθζεζε Ειέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθωηνύ Ειεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 2 Καηάζηαζε πλνιηθώλ Εζόδωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ Αθεξαηόηεηα πεξηερνκέλνπ ινγηζηηθνύ ζηνηρείνπ (integrity of content): Με ηνλ φξν «αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ» λνείηαη φηη ην πεξηερφκελν ελφο ινγηζηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηνπ ηηκνινγίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΙΩΝΙΑ ABEE ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΛΖΞΖ ΣΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΣΖ 28 εο NOEMBΡΗΟΤ 2011 (πεξίνδνο 16/10/2011-28/11/2011) Ποσά σε Ευρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (International Accounting Standards) (Απφ ην 1973 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2002) ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα