ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 5 Σελίδα Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των 6 Μετόχων και Επεξηγηματική προς αυτήν Έκθεση σύμφωνα με το Άρθρο 11α του Ν. 3371/ Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 28 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. 29 Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 30 Κατάσταση Ταμειακών Ροών. 31 Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων

3 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους μετόχους της "ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ" Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2009, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 3

4 Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) λήξη της κλειόμενης χρήσης υφίστανται για την Εταιρία και τον Όμιλο τα εξής: α) Οι τρέχουσες υποχρεώσεις του Ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2009 υπερβαίνουν τις απαιτήσεις κατά ποσό χιλ. β) Το σύνολο του κοινοπρακτικού δανείου των θυγατρικών εταιριών συνολικού ποσού χιλ. έχει κηρυχθεί ληξιπρόθεσμο και απαιτητό από την Εθνική Τράπεζα λόγω μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων. γ) Στο λογαριασμό «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» της θυγατρικής εταιρείας ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΝΕ περιλαμβάνεται ποσό χιλ. το οποίο κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να είχε διαγραφεί. Ως αποτέλεσμα της μη διαγραφής αυτής τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα του Ομίλου είναι ισόποσα αυξημένα. Λόγω του ανωτέρω λογιστικού χειρισμού η Εταιρεία δεν προέβη σε απομείωση συμμετοχής στη παραπάνω θυγατρική της εταιρεία ποσού χιλ. με αποτέλεσμα τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα της Εταιρείας να είναι ισόποσα αυξημένα. δ) Η Καθαρή Θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009 είναι κατώτερη από το ½ του Μετοχικού της Κεφαλαίου και κατά συνέπεια συντρέχει η εφαρμογή του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/1920. ε) Στην παράγραφο 35.3 που παρατίθεται στις σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού χιλ για την Εταιρία και χιλ. για τον Όμιλο. στ) Στην παράγραφο 28 που παρατίθεται στις σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι υφίστανται εμπράγματα βάρη και υποθήκες επί των ακινήτων και πλωτών μέσων της Εταιρείας και του Ομίλου για εξασφάλιση δανείων συνολικού ποσού χιλ. και χιλ αντίστοιχα. ζ) Στην παράγραφο 35.1 που παρατίθεται στις σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι υφίστανται αγωγές κατά των Εταιριών του Ομίλου συνολικού ποσού χιλ. Η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι ο μέγιστος κίνδυνος από την τελεσιδικία αυτών των υποθέσεων ανέρχεται σε περίπου 300 χιλ. η) Επίσης, από τη λήξη της κλειόμενης χρήσης έως τη χορήγηση της παρούσας εκθέσεως ελέγχου, εκκρεμεί ακόμη η δικαστική απόφαση για το άνοιγμα της διαδικασίας εκούσιας συνδιαλλαγής με τους πιστωτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3588/2007, για τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, ενώ απορρίφθηκε μίας εξ αυτών. Όλα τα ανωτέρω γεγονότα αυτά σε συνδυασμό με την σημαντική συρρίκνωση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου και τη σημαντική περεταίρω επιδείνωση του συνόλου των οικονομικών μεγεθών από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως έως τη χορήγηση της παρούσας εκθέσεως ελέγχου, καταστούν αβέβαιη τη δυνατότητα της συνέχισης της ομαλής λειτουργίας της Εταιρείας και του Ομίλου στο μέλλον, αν δεν ληφθούν εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα. 2) Στις απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνεται ποσό χιλ που αφορά υπόλοιπα απαιτήσεων της Εταιρίας από συνδεδεμένες επιχειρήσεις των οποίων η είσπραξη είναι αβέβαιη. εκτίμηση μας για την κάλυψη ζημιών από την μη ρευστοποιήσιμη μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να σχηματισθεί πρόβλεψη ποσού 6.000χιλ με αντίστοιχη επιβάρυνση των Αποτελεσμάτων χρήσεως και των Ιδίων Κεφαλαίων. H Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι οι απαιτήσεις αυτές θα εισπραχθούν. 4

5 Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη και υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρία και ο Όμιλος θα συνεχίσει την δραστηριότητα του, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43 α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2010 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Άθως Στυλιανού Α.Μ ΣΟΕΛ Για την RSM Στυλιανού ΑΕ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 104) Ανεξάρτητο μέλος της RSM International Εθνικής Αντιστάσεως 84 Α, Χαλάνδρι 5

6 ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφο 2 του ν.3556/2007) Οι 1. Ιωάννης Χρ. Κεχαγιόγλου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 2. Φώτης Μανούσης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και 3. Καλλιόπη Μανούση, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο, Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007, δηλώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε: α. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 1 Ιανουαρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2009, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της ΣΑΟΣ ΑΝΕΣ και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και β. η ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και την θέση της ΣΑΟΣ ΑΝΕΣ, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν και λοιπές πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 6 εώς 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής - Κεφαλαιαγοράς. Σαμοθράκη, 7/9/2010 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Κ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΑΔΤ: ΑΗ ΦΩΤΗΣ.Α ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΑΔΤ: ΑΖ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΔΤ: ΑΖ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α Τάξης 6

7 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ επί των Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση από 1/1/2009 έως Κύριοι Μέτοχοι, Με βάση τις διατάξεις του ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας υποβάλλουμε για τη χρονική περίοδο της χρήσεως 01/01/2009-, την παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην παρούσα έκθεση παρέχονται συνοπτικές χρηματοοικονομικές και λοιπές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ και του Ομίλου εταιρειών αυτής, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν μέσα στη χρήση 2009, σημαντικά γεγονότα, τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της ιδίας περιόδου, γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία και ο Όμιλος εταιρειών ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατά την τρέχουσα χρήση και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή προσώπων. Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κλάδος κατασκήνωσης H εταιρεία διέκοψε την δραστηριότητα του κλάδου των κατασκηνώσεων διότι παρουσιάζε αφενός μεν υψηλό κόστος λειτουργίας και αφετέρου τάσεις συρρίκνωσης της πελατειακής βάσης λόγω της έντασης της οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία και κοινωνία με ζημιογόνα αποτελέσματα για την εταιρεία. Η δε σύμβαση μίσθωσης με το Δήμο Παλλήνης Χαλκιδικής καταγγέλθηκε στο τελος του

8 Κλάδος ναυτιλίας Ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε στις παρακάτω γραμμές: α. Με το επιβατηγο οχηματαγωγο ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ, στις γραμμές Λαυρίου-Αγίου Ευστρατίου-Λήμνου-Καβάλας, Λαυρίου-Ψαρών-Αγίου Ευστρατίου-Λήμνου-Καβάλας, Λαυρίου- Αγίου Ευστρατίου-Λήμνου-Σαμοθράκης-Καβάλας, στα πλαίσια σύμβασης με το ΥΕΝΑΝΠ εως τον Μαρτιο 2009 οτε και κατηγγειλε την συμβαση με το Ελληνικο Δημοσιο λογω αθετησης από πλευρας του των ορων πληρωμης των μισθωματων. β. Με το επιβατηγό οχηματαγωγό ΣΑΟΣ ΙΙ στην γραμμή Σαμοθράκης-Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια συμβασης με το ΥΕΝΑΝΠ. γ. Με το επιβατηγο οχηματαγωγο ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ στις γραμμές Θεσσαλονίκη-Λήμνος-Μυτιλήνη- Χίος-Βαθύ, Καβάλα-Λήμνος-Μυτιλήνη-Χίος-Σάμος-Ικαρία, Καβάλα-Λήμνος-Μυτιλήνη, στα πλαίσια σύμβασης με το ΥΕΝΑΝΠ εως τον Φεβρουαριο Το μεταφορικό έργο του ομίλου για το έτος 2009 Ανήλθε για τα επιβατηγά οχηματαγωγά σε επιβάτες, ιδιωτικά οχήματα και φορτηγά. Ο μεικτός ναύλος ανήλθε σε ,60 Ευρώ για τους επιβάτες, ,50 Ευρώ για τα Ι.Χ. και ,45 Ευρώ για τα φορτηγά. Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης - Οικονομικά Αποτελέσματα Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2009 καθώς και τα στοιχεία και πληροφορίες της ανωτέρω περιόδου, για την εταιρεία και τον όμιλο (άρθρο 134 παρ.1 Ν.2190/1920) είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας (www.galis.gr). Tα ακίνητα της Εταιρείας που εμφανίζονται στη κατάσταση Οικονομικής Θέσης κατά την είναι: ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΣΗ ΑΞΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 110 m2 ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 31 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ,00 ΑΓΡΟΣ Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (245) m2 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,00 ΑΓΡΟΣ Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (74) m2 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,00 ΑΓΡΟΣ Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (73) 6000 m2 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,00 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 610 m2 ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ,74 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ,74 8

9 Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες Κύκλος εργασιών Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας στην τρέχουσα χρήση ανήλθε σε και αντιστοίχως έναντι και της προηγούμενης χρήσεως Καθαρά κέρδη (ζημίες) προ φόρων Οι ζημίες προ φόρων του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση ανήλθαν στο ποσό των και αντιστοίχως έναντι και της προηγούμενης χρήσεως Η ποσοστιαία μείωση των ζημιών για τον Όμιλο και την Εταιρεία ανήλθε σε 51% και 94% αντιστοίχως και οφείλεται κυρίως στη ζημία απομείωσης της αξίας των πλοίων και των συμμετοχών που επιβάρυνε τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης και στα μειωμένα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου συνέπεια της προσπάθειας αναδιάρθωσης και περιστολής των δαπανών. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση, ανήλθαν σε (2.126) και (1.936) έναντι και αντίστοιχα για τη χρήση Η επιδείνωση τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και για την Εταιρεία σε οφείλεται στη συρρίκνωση των εργασιών. Σύνολο δανεισμού Διαθέσιμα Το σύνολο του δανεισμού (μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου) του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση ανήλθε σε και αντίστοιχα. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 88 και 78 αντίστοιχα. Συνεπώς, το ύψος του καθαρού δανεισμού του Ομίλου και της Εταιρείας ανήλθε σε και αντίστοιχα. 9

10 Βασικοί χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες για τον Όμιλο ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ α. Συντελεστής Παγιοποιήσεως Περιουσίας Πάγιο Ενεργητικό Σύνολο Ενεργητικού ,33% ,8% β. Συντελεστής Δανειακής Επιβαρύνσεως Ίδια Κεφάλαια Σύνολο υποχρεώσεων ,88% ,3% γ. Συντελεστής καλύψεως Πάγιου ενεργητικού Ίδια Κεφάλαια Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού ,28% % δ. Συντελεστής καλύψεως βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Κυκλοφορούν Ενεργητικό Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ,28% ,2% ε. Συντελεστής Μικτού κέρδους επί πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα Πωλήσεις ,41% % Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗN ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τον τελευταίο χρόνο επιδεινώθηκαν οι δείκτες ταμειακής ρευστότητας της εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών. Οι επενδύσεις σε αγορές πλοίων και το μεγάλο κόστος μετασκευών τους για την προσαρμογή των πλοίων στις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης SOLAS, Stockholm Agreement, οδηγία 98/18 ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρόφησαν σημαντικά κονδύλια της εταιρίας κατά τα προηγούμενα χρόνια. Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου σε συνδυασμό με την απαίτηση των προμηθευτών για την προπληρωμή τοις μετρητοίς των καυσίμων για τα πλοία, ανέτρεψε τους προγραμματισμούς των ταμειακών ροών της εταιρίας. Η αναγκαστική ακινησία του Ε/Γ-Ο/Γ Μακεδονία (λόγω αποφάσεων του άλλοτε Υπουργείου Αιγαίου για τις οποίες έχει επιληφθεί η Δικαιοσύνη) στο οποίο δαπανηθήκαν για την αγορά και μετασκευή ποσά άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ, στέρησε από σημαντικά έσοδα την εταιρεία επιδεινώνοντας τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα. 10

11 Τέλος, η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε το τελευταίο εξάμηνο του 2008 και συνεχίζεται σε όλη την διάρκεια του 2009 και 2010 δυσκόλεψε τις προσπάθειες πώλησης περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας ή χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα. Ταυτόχρονα η καθυστέρηση είσπραξης από το Δημόσιο των μισθωμάτων από την εκτέλεση δρομολογίων Δημόσιας Υπηρεσίας των πλοίων σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις πληρωμής μετρητοίς προμηθειών καυσίμων λιπαντικών, μισθοδοσιών πληρωμάτων των πλοίων κ.λπ. επιδείνωσε τις προσπάθειες εξυγίανσης. Λόγω της ως άνω μειωμένης ρευστότητας και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της, η εταιρία και θυγατρικές της υπέβαλλαν αίτηση υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007. Την 30/12/2009 επετεύχθη συμφωνία συνδιαλλαγής μεταξύ των πιστωτών και της επιχείρησης Η συμφωνία αυτή υποβλήθηκε την 5/1/2010 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης για επικύρωση. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε δημόσια συνεδρίαση την 12/5/2010 και εκδόθηκε η απόφαση 107/2010 του Δικαστηρίου που επικυρώνει τη συμφωνία συνδιαλλαγής. Στόχος της εν λόγω αίτησης και της διαδικασίας συνδιαλλαγής του άρθρου 99 είναι η προσπάθεια για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής συμφωνίας με τους πιστωτές της εταιρίας και της αποδοτικότερης αξιοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων με σκοπό την εξυγίανση της εταιρίας και την επικέντρωση της σε κερδοφόρες δραστηριότητες. Επί της ως άνω αιτήσεως εκδόθηκε και προσωρινή διαταγή που απαγορεύει την λήψη αναγκαστικών μέτρων εκτέλεσης κατά της εταιρίας και των θυγατρικών της εταιρειών. Η Διοίκηση της εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών εξετάζει μέτρα και εναλλακτικά σενάρια για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της με την μείωση του κόστους λειτουργίας, την διάθεση των μη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων, την διακοπή μη κερδοφόρων δραστηριοτήτων, την μείωση του χρόνου είσπραξης απαιτήσεων, τον διακανονισμό με ευνοϊκότερους όρους των υποχρεώσεών της με τους προμηθευτές και δανειστές της, την βελτίωση των ταμειακών ροών της, την εξεύρεση είτε κεφαλαίων κίνησης είτε θεσμικών επενδυτών από την εγχώρια ή τη διεθνή αγορά με στόχο τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, είτε τέλος την εκποίηση περιουσιακού στοιχείου. Μέσω των ενεργειών αυτών η εταιρία και οι θυγατρικές της λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την έγκαιρη και σωστή αποκατάσταση των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν έτσι ώστε να συνεχιστεί αδιάλειπτα η λειτουργία τους, να υλοποιηθεί το αναπτυξιακό πρόγραμμά τους, να προστατευθούν τα συμφέροντα της εταιρίας, των θυγατρικών της εταιριών, των μετόχων 11

12 της και του προσωπικού της. Σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την τρέχουσα χρήση και είχαν θετική ή αρνητική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις είναι τα κατωτέρω αναφερόμενα: Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου και των παραγώγων του στη διεθνή αγορά και κατά συνέπεια και στην Ελλάδα ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο που εκτελούνται και αυξημένα σε αριθμό δρομολόγια. Επίσης η θυγατρική της εταιρίας «ΝΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που είχε υπογράψει σύμβαση με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής διέκοψε τα δρομολόγια του πλοίου τον Φεβρουάριο Η σύμβαση αφορούσε την ανάθεση εκτέλεσης με δημόσια υπηρεσία των δρομολογικών γραμμών Μυτιλήνη- Λήμνος- Θεσσαλονίκη και επιστροφή και Σάμος/Ικαρία- Χίος- Μυτιλήνη- Λήμνος- Καβάλα και επιστροφή. Η συχνότητα των δρομολογίων ήταν ένα δρομολόγιο την εβδομάδα καθ όλη τη διάρκεια του έτους με εξαίρεση τους καλοκαιρινούς μήνες κατά τους οποίους θα προστίθεται ένα επιπλέον δρομολόγιο για τη δρομολογική γραμμή Μυτιλήνη- Λήμνος- Θεσσαλονίκη και επιστροφή, ενώ για τη δρομολογική γραμμή Σάμος/Ικαρία- Χίος- Μυτιλήνη- Λήμνος- Καβάλα και επιστροφή, θα εκτελούνταν δύο δρομολόγια εβδομαδιαίως καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Η έναρξη των δρομολογίων πραγματοποιήθηκε την 30/01/2008 από το Ε/Γ-Ο/Γ Σαμοθράκη. Η υπογραφείσα σύμβαση αναμένονταν να αποφέρει στην εταιρεία σημαντικά έσοδα καθώς επρόκειτο να ανανεωθεί για τέσσερα (4) επιπλέον χρόνια και μάλιστα με αυξημένη αποζημίωση μόλις ετίθετο σε λειτουργία το Ε/Γ-Ο/Γ Μακεδονία το οποίο μετασκευάζεται στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος και θα αντικαθιστούσε το Ε/Γ-Ο/Γ Σαμοθράκη στα παραπάνω αναφερόμενα δρομολόγια. Όμως λόγω των γνωστών εξελίξεων για τις οποίες έχει επιληφθεί ήδη η Ελληνική Δικαιοσύνη, τόσο η διάρκεια της σύμβασης με το Ε/Γ Ο/Γ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ όσο και η αντικατάστασή του με το Ε/Γ Ο/Γ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και την παράταση της εν λόγω σύμβασης δεν πραγματοποιήθηκαν. Μετά την από 13/1/2009 παραίτηση του Προέδρου & Δ/νων Σύμβουλο Ιωάννη Κανταρά και βάση του Πρακτικού 365/ , η σύνθεση του ΔΣ είναι η ακόλουθη: Μακρής Παύλος, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος) Μανούσης Φώτιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος) Μανούση Καλλιόπη, Μέλος Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος) Τσιουλπάς Δημοσθένης, (Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος) Ουζούνης Δημήτριος, (Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος) 12

13 Μετά το Πρακτικό 366 από 15/2/2009 συμπληρώθηκε η κενή θέση και το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε ως εξής: Κεχαγιόγλου Ιωάννης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος) Μακρής Παύλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος) Μανούσης Φώτιος, μέλος Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος) Μανούση Καλλιόπη, Μέλος Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος) Τσιουλπάς Δημοσθένης, (Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος) Ουζούνης Δημήτριος, (Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος) Την 19 Μαρτίου 2009 υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους από το ΔΣ, οι κύριοι Τσιουλπάς Δημοσθένης και Ουζούνης Δημήτριος και η αναπλήρωση τους θα γίνει από την ερχόμενη Γενική Συνέλευση. Μετά τις ανωτέρω παραιτήσεις η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ως ακολούθως: Κεχαγιόγλου Ιωάννης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος) Μακρής Παύλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος) Μανούσης Φώτιος, μέλος Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος) Μανούση Καλλιόπη, Μέλος Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος) Από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 9/9/2009 εκλέχτηκαν ως ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. οι κύριοι Μαρμαράς Σάββας και Μαρμαράς Νικόλαος.Κατόπιν της παραπάνω εκλογής το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 377/ πρακτικό ως εξής: Κεχαγιόγλου Ιωάννης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος) Μακρής Παύλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος) Μανούσης Φώτιος, μέλος Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος) Μανούση Καλλιόπη, Μέλος Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος) Μαρμαράς Σάββας, (Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος) Μαρμαράς Νικόλαος, (Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος) Το Δ.Σ. του Χ.Α. σε συνεδρίαση του την 1/4/2009 αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών λόγω μη δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου Η Διοίκηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μεταφερθούν οι μετοχές της Εταιρείας σε διαπραγμάτευση. 13

14 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Η εταιρεία, προωθεί ενέργειες και εφαρμόζει προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας βοηθώντας σε τομείς όπως ο Αθλητισμός και ο Πολιτισμός.` Μεταξύ των ενεργειών που πραγματοποίησε η εταιρεία κατά τη διάρκεια του 2009 αναφέρονται ενδεικτικά: v η μεταφορά χωρίς επιβάρυνση αθλητικών συλλόγων και σωματείων που συμμετείχαν σε αθλητικές εκδηλώσεις v η ανταπόκριση σε ζητήματα συλλόγων και σωματείων για παροχή εισιτηρίων σε εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συναλλαγματικός κίνδυνος Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν σημαντικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ουσιαστικός συναλλαγματικός κίνδυνος σχετικά με τα στοιχεία αυτά. Αναφορικά με τις μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές που διενεργούνται σε νόμισμα διαφορετικό του λειτουργικού, και αφορούν κυρίως την εξαγορά ή ναυπήγηση πλωτών μέσων στο εξωτερικό, ο Όμιλος έχει υιοθετήσει την πολιτική των συναλλαγών με προκαταβολικό διακανονισμό με σκοπό τον περιορισμό των συναλλαγματικών διαφορών. Κίνδυνος τιμής Ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω των περιορισμένων επενδύσεων του σε οντότητες και κατάταξη αυτών στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης είτε ως διαθέσιμες προς πώληση, είτε ως χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Ο Όμιλος εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των καυσίμων και λοιπών χημικών προϊόντων τα οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τον υφιστάμενο στόλο των πλωτών μέσων που κατέχει λόγω της διασύνδεσής τους με την τιμή του πετρελαίου, όπως αυτή αποτιμάται στην τρέχουσα αγορά. Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται στο μεγαλύτερο βαθμό του με την ανάλογη μεταβολή της αξίας των ναύλων. Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές του είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. Ο Όμιλος αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο επιτοκίου λόγω της συνάψεως σημαντικών μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανειοδοτήσεων με συνεργαζόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα. Το σύνολο των εν λόγω υποχρεώσεων υπόκεινται σε ευμετάβλητα επιτόκια και εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου. 14

15 Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηματικά διαθέσιμα, τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και από την πιστωτική έκθεση στους πελάτες. Ο Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση των απαιτήσεων του κυρίως λόγω του γεγονότος ότι οι απαιτήσεις του αφορούν μεγάλο αριθμό πελατών, οι οποίοι είναι κυρίως μεγάλα συνεργαζόμενα ταξιδιωτικά γραφεία. Τα πιστωτικά όρια και τα λογιστικά υπόλοιπα των τεσσάρων (4) σημαντικότερων πελατών του Ομίλου κατά την και την παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Πιστωτικό όριο Υπόλοιπο Πιστωτικό όριο Υπόλοιπο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Δεν υπάρχει Δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δεν υπάρχει 365 Δεν υπάρχει 371 ΣΚΑΜΠΑΒΗΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΑΚΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ Σύνολο Κίνδυνος ρευστότητας Ο Όμιλος κατά την, λόγω της εποχικότητας των πωλήσεων και των εσόδων, αντιμετώπιζε μειωμένη ρευστότητα. Για την διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας της, η Εταιρία και οι θυγατρικές της υπέβαλλαν αίτηση υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007. Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις συμβατικές οικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας ταξινομημένες σε σχετικές ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης Ο Όμιλος Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη Δανεισμός (σημείωση 28) Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Η Εταιρεία Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη Δανεισμός (σημείωση 28) Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

16 Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου Σκοπός του Ομίλου κατά την διαχείριση των επενδυμένων στις δραστηριότητές του κεφαλαίων είναι η εξασφάλιση συνεχούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, η δημιουργία θετικών ταμειακών ροών προς τους μετόχους του και η διατήρηση βέλτιστης κεφαλαιακής δομής η οποία θα περιορίζει αποτελεσματικά το κόστος των επενδυμένων κεφαλαίων. Το κεφάλαιο επισκοπείται περιοδικά με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης, ο οποίος υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια όπως εμφανίζονται στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης συν το καθαρό χρέος. Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύνολο δανείων (σημείωση 28) Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα (σημείωση 25) Καθαρό χρέος Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο απασχολούμενου κεφαλαίου Συντελεστής μόχλευσης 64,25% 42,39% 23% 16,2% Εύλογη Αξία Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που κυκλοφορούν στο εμπόριο στις ενεργές αγορές (όπως οι εμπορικές συναλλαγές και διαθέσιμοι για πώληση τίτλοι) είναι βασισμένη στις τιμές αγοράς την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης. Η αναφερόμενη τιμή της αγοράς που χρησιμοποιείται για χρηματοοικονομικούς σκοπούς από τον Όμιλο είναι η τρέχουσα τιμή προσφοράς. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία δεν συναλλάσσονται σε μια ενεργή αγορά καθορίζεται από τις τεχνικές αποτιμήσεων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί πληθώρα μεθόδων και κάνει υποθέσεις που βασίζονται σε συνθήκες αγοράς που υπάρχουν σε κάθε ημερομηνία κατάστασης οικονομικής θέσης. Δηλωμένες τιμές αγοράς για ίδια μέσα χρησιμοποιούνται για μακροχρόνιες υποχρεώσεις. Άλλες τεχνικές όπως οι εκτιμώμενες προεξοφλημένες ταμειακές ροές, χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας για τα εναπομείναντα χρηματοοικονομικά μέσα. 16

17 Επίσης, οι κυριότεροι επιχειρηματικοί κίνδυνοι σχετίζονται με: Απελευθέρωση ναύλων Η μερική απελευθέρωση δρομολογήσεων και των ναύλων στις περισσότερες από τις γραμμές της ακτοπλοΐας δίνουν την ευκαιρία στις εταιρείες του κλάδου να διεκδικούν οποιεσδήποτε γραμμές, κάτι που οδηγεί σε δυνητική απώλεια κάποιων γραμμών που ως τότε θεωρούνταν εξασφαλισμένες. Αστάθεια τιμών καυσίμων Η αστάθεια των τιμών των καυσίμων, τα οποία αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα κόστους, αποτελεί επίσης έναν παράγοντα κινδύνου και μόνο εν μέρει μπορεί να αντιμετωπιστεί με τιμολογιακές πολιτικές. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και συναλλαγματικοί κίνδυνοι στις τιμές των καυσίμων. Το κόστος καυσίμων για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες καταλαμβάνει σημαντικό ποσοστό του συνολικού κόστους (της τάξεως του 40%) και συνεπώς αποτελεί σημαντικό παράγοντα της κερδοφορίας του κλάδου. Ειδικότερα το υψηλό κόστος καυσίμου του 2008 είχε ως αποτέλεσμα την έντονη επιβράδυνση της κερδοφορίας του κλάδου όπως αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα του έτους 2008 όλων των εισηγμένων εταιρειών. Κρατική παρέμβαση Οι ναύλοι στο Αιγαίο επιβαρύνονται με σημαντικές εισφορές και τέλη υπέρ τρίτων, τα οποία συνολικά αποτελούν το 25% της τελικής τιμής του επιβατικού εισιτηρίου (35% για τα οχήματα), φαινόμενο το οποίο δεν παρατηρείται σε άλλες χώρες τόσο έντονα. Σε μια αγορά που χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, η υποχρεωτική δεκάμηνη δρομολόγηση των πλοίων και της επάνδρωσής τους με προσωπικό, σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις ελάχιστης συχνότητας δρομολογίων αποτελούν θέματα τριβής. Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι η δεκάμηνη δρομολόγηση επιβάλλεται για λόγους κοινωνικής πολιτικής και η στρέβλωση αυτή αποτελεί παράγοντα που οδηγεί τον κλάδο σε μείωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του. Οικονομική επιβράδυνση Με μέσο ρυθμό ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας της τάξης του 1,4 % κατά την περίοδο του τα αποτελέσματα των άνω ετών προβλέπεται να είναι μειωμένα. Ωστόσο παρά την κρίση υπάρχουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη του κλάδου αλλά απαιτούνται θεσμικές μεταβολές όπως: περιορισμός των στρεβλώσεων της αγοράς βελτίωση των λιμενικών υποδομών στροφή στη δρομολόγηση των πλοίων με προτεραιότητα τη μεταφορά φορτηγών δραστηριοποίηση σε αγορές του εξωτερικού (Τουρκίας, Ερυθρά ή Μαύρη Θάλασσα) 17

18 Απεργιακές κινητοποιήσεις Πιθανές απεργιακές κινητοποιήσεις στα πλοία ή τους λιμένες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια εσόδων. Έντονη εποχικότητα των πωλήσεων Λόγω της ιδιαιτερότητας των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, οι πωλήσεις της παρουσιάζουν έντονη εποχικότητα. H εποχικότητα στις πωλήσεις, απαιτεί ορθολογική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, κυρίως κατά τις περιόδους αιχμής. Πιθανή αδυναμία της Εταιρείας να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις εποχικές ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης ενδέχεται να την επιβαρύνει με επιπλέον χρηματοοικονομικά έξοδα και να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματά της και την οικονομική της θέση. Αδυναμία της Εταιρείας να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στην αυξημένη ζήτηση κατά τις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα ολόκληρης της χρήσης. Προβλήματα ενδέχεται να δημιουργηθούν και λόγω εξωγενών παραγόντων όπως ενδεικτικά αναφέρονται η έντονη ή παρατεινόμενη κακοκαιρία και οι απεργιακές κινητοποιήσεις. 18

19 Υποχρεώσεις πληροφόρησης βάσει του άρθρου 11 α του Ν. 3371/2005 -Επεξηγηματική έκθεση προς την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις παρεχόμενες πληροφορίες του άρθρου 11 α του Ν. 3371/2005 Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Με την από 10 Ιουνίου 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό των το οποίο αντιστοιχούσε στο σύνολο του εισφερόμενου λόγω συγχώνευσης κεφαλαίου της ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ., ενώ η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής αυξήθηκε από 0,59 σε 1,00. Έτσι το Μ.Κ. της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία. Οι νέες μετοχές με τη νέα ονομαστική αξία ( 1,00 ) άρχισαν να διαπραγματεύονται στο Χ.Α. την 18 Δεκεμβρίου 2007, ενώ τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης για τις παλαιές μετοχές ήταν η 11 Δεκεμβρίου Με βάση το μετοχολόγιο της 31 Δεκεμβρίου 2009, η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας ήταν η ακόλουθη: ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ Μανούση Ελένη ,44% Μανούση Μαρία ,45% Μανούση Μελίνα ,54% Επενδυτικό κοινό ,57% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας που πηγάζουν από τη μετοχή της είναι ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της και ειδικότερα: q q Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία αυτής και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσό του κεφαλαίου. Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια κέρδη της Εταιρίας. Ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετ αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού διανέμεται στους μετόχους ως πρώτο μέρισμα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου μερίσματος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος, ο οποίος αναφέρεται στο τηρούμενο από την Εταιρεία μητρώο μετόχων κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος. Το μέρισμα κάθε μετοχής καταβάλλεται στο μέτοχο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται μέσω του Τύπου και των μέσων που ορίζονται με το 19

20 q q q q q q q q άρθρο 18 του Ν Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέχεται στο Δημόσιο μετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του η Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς και του υπολοίπου προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα ανάληψης του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών, ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης για ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου. Το δικαίωμα προτίμησης, σε κάθε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, με δικαίωμα ανάληψης νέων μετοχών. Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Εφόσον συμπληρώνεται το εκ του Νόμου προβλεπόμενο ποσοστό οι μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν ν ασκήσουν όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματα μειοψηφίας. Το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής επιμέρους δικαιώματα: νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης, καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/1920. Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου. Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Δεν προβλέπονται επιπλέον υποχρεώσεις για τους μετόχους πέραν του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και της κείμενης νομοθεσίας. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος (σύμφωνα με το άρθρο 8β του Ν.2190/1920) και δεν υφίσταται εκ του καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβαση τους, δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για άυλες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 20

21 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3016/2002, όπως ισχύει, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας δε μπορούν, μεταξύ άλλων, να κατέχουν μετοχές της σε ποσοστό πάνω από 0,5 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές Οι μεμονωμένοι μέτοχοι που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας, μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης, είναι: ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ Μανούση Ελένη ,44% Μανούση Μαρία ,45% Μανούση Μελίνα ,54% Επενδυτικό κοινό ,57% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου. Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. Οι μέτοχοι για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να προβαίνουν, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος,σε δέσμευση των μετοχών τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού του Συστήματος Άυλων Τίτλων ενώ όσοι δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους οφείλουν να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από εκείνη,για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Τα νομικά πρόσωπα δύναται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούμενα από (1) μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών, οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα ανωτέρω μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. 21

22 Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους,του αριθμού των μετοχών τους και των ψήφων καθενός από αυτούς. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας. Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού. Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920, μόνο ως προς το απαιτούμενο για τον σχηματισμό συνήθους απαρτίας ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 29 του Καταστατικού της εταιρίας «Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου». Το καταστατικό της εταιρίας δεν διαφοροποιείται από τον κ.ν. 2190/1920 ως προς το απαιτούμενο για το σχηματισμό αυξημένης απαρτίας ποσοστό, ούτε ως προς τα ποσοστά πλειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση. Σημειώνεται,ότι το Καταστατικό της Εταιρίας δεν έχει εναρμονιστεί με τις προβλέψεις του Ν.3604/2007 που ισχύει από 8 Αυγούστου 2007, συνεπώς δεν προβλέπονται: 1) εκλογή υποψηφίων στο ΔΣ βάσει καταλόγων, 2) δυνατότητα εκλογής νομικού προσώπου ως μέλους του ΔΣ, 3) εκλογή από το ΔΣ αναπληρωματικών μελών και 4) συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας από τα υπόλοιπα μέλη σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του ΔΣ. Σύμφωνα με το καταστατικό η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) ως επτά (7) μέλη,τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά και σε μη εκτελεστικά. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη.η ύπαρξη ανεξάρτητων μελών δεν είναι υποχρεωτική όταν στο διοικητικό συμβούλιο ορίζονται ρητά και συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι της μειοψηφίας των μετόχων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δε μπορεί να περάσει την εξαετία. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι. 22

23 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή,είτε στην αλλοδαπή,εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται,εκτός από την περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου όπου απαιτείται πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγομένης δια ψηφοδελτίου. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών. Σύμφωνα με τον. κ.ν. 2190/1920 είχε προβλεφθεί στο καταστατικό της εταιρίας ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο είχε το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Κατ εξαίρεση του ανωτέρω δικαιώματος, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και πλειοψηφία της παρ. 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου ανανεώθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29 Ιουνίου 2008 για: 1. μία πενταετία ( μέχρι 29/6/2013) στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δε θα υπερβαίνει το σημερινό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ήτοι το ποσό των μία πενταετία ( μέχρι 29/6/2013) στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να εκδίδει σύμφωνα με το άρθρο 3α και το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ομολογιακό δάνειο για ποσό που δεν θα υπερβαίνει το σημερινό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ήτοι το ποσό των , με δικαίωμα μετατροπής ή μη, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3156/2003, των ομολογιών σε μετοχές. 23

24 Επίσης δεν έχει αποφασισθεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρίας με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 ν. 2190/1920, ούτε έχει γίνει χρήση της δυνατότητας απόκτησης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 κ.ν. 2190/1920. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης. Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης. Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας 1) Με την από 30/6/2008 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκαν οι παρακάτω συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Δ.Σ. κατ άρθρο 23 α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 οι οποίες και ανανεώθηκαν με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 9/9/2009: 2) του κ. Μανούση Φώτιου διάρκειας από 29/6/2008 έως 31/12/2012 μέχρι την Τακτική Συνέλευση που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό του τελευταίου έτους ήτοι μέχρι την 30/6/2013, για τα καθήκοντα του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και της προώθησης των συμφερόντων, της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων και της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας και των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 του Ν. 2190/1920) με αυτήν επιχειρήσεων καθώς και των θυγατρικών τους εταιρειών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 3) του κ. Μακρή Παύλου διάρκειας από 1/1/2008 έως, για τα καθήκοντα του Συμβούλου επιχειρήσεων επί θεμάτων διοικητικής και οικονομικής διεύθυνσης και λογιστηρίου της εταιρείας και των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 του Ν. 2190/1920) με αυτήν επιχειρήσεων. Δ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Οι σημαντικότερες συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του Ομίλου και της Εταιρείας και των συνδεδεμένων προσώπων, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 24, κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσεως, έχουν ως ακολούθως (ποσά σε χιλιάδες ευρώ): 24

25 Όμιλος Εταιρεία α) Έσοδα 0 0 β) Έξοδα γ) Απαιτήσεις δ) Υποχρεώσεις ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοικήσεως Στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοικήσεως ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοικήσεως

26 Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Ως ένα αμυντικό μέτρο που αποσκοπεί στη διασφάλιση τόσο των πιστωτών όσο και της ίδιας της εταιρείας, αξιολογεί η διοίκηση της Εταιρείας την απόφαση να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 99 του πτωχευτικού δικαίου περί προστασίας από τους πιστωτές. Οι εταιρίες αιτήθηκαν να υπαχθουν στο άρθρο 99 προκειμένου να προστατευτούν και να εξασφαλίσουν τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους σε μια περίοδο που η ακίνητη και πλωτή περιουσία που διαθέτουν υπερβαίνει κατά πολύ τις υποχρεώσεις τους. Η μερική απελευθέρωση των αγορών και η κατάργηση του ορίου ηλικίας των πλοίων, διαφοροποίησαν τις υπάρχουσες συνθήκες της αγοράς προς το ευρύτερο όφελος του κλάδου. Τα πλεονεκτήματα του Ομίλου είναι ότι: Α) όλα τα επιβατηγά πλοία (πλην του Μακεδονία που είναι υπό μετασκευή για να καλύπτει και αυτό τις υψηλές αυτές προδιαγραφές), καλύπτουν ήδη τις υψηλές προδιαγραφές της συνθήκης SOLAS 90 και Στοκχόλμης. Β) Η διοίκηση της εταιρείας διαθέτει τεχνογνωσία κάλυψης άγονων γραμμών αλλά και γραμμών ανταγωνισμού Γ) Υπάρχει εξειδίκευση στις γραμμές που καλύπτει ΣΤ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ α) Υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 99 Με την από 114/2009 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης έγινε εν μέρει δεκτή η αίτηση και αποφάνθηκε το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής της μητρικής Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3588/2007. Με την ανωτέρω απόφαση διορίσθηκε μεσολαβητής από κατάλογο πραγματογνωμόνων και απαγορεύθηκε κάθε διαδικασία ατομικής και συλλογικής εκτέλεσης για απαιτήσεις σε βάρος της αιτούσας και οιαδήποτε διάθεση του πλοίου ΣΑΟΣ ΙΙ προς κάθε τρίτο μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου περί επικύρωσης ή μη της συμφωνίας. Με νέα απόφαση του εν λόγω δικαστηρίου αντικαταστάθηκε ο μεσολαβητής λόγω παραίτησης του προηγούμενου. Την 30/12/2009 επετεύχθη συμφωνία συνδιαλλαγής μεταξύ των πιστωτών και της επιχείρησης. Η συμφωνία αυτή υπεβλήθη την 5/1/2010 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης για επικύρωση. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε δημόσια συνεδρίαση την 12 Μαίου 2010 και εκδόθηκε η απόφαση 107/2010 του Δικαστηρίου που επικυρώνει τη συμφωνία συνδιαλλαγής. 26

27 β) Εξέλιξη των εργασιών των κλάδων δραστηριότητας του Ομίλου Από την ημερομηνία λήξης της κλειόμενης χρήσεως έως την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, οι γραμμές και τα δρομολόγια που εξυπηρετούνταν από τα πλοία του Ομίλου έχουν μειωθεί σημαντικά. γ) Δραστική μείωση προσωπικού μετά το πέρας της χρήσης 2009 Δεδομένης της συρρίκνωσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου, η Διοίκηση, αποφάσισε την αποδέσμευση προσωπικού και τη μεταφορά των διοικητικών υπηρεσιών στη Σαμοθράκη. δ) Δάνεια Ομίλου σε καθυστέρηση Ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου βρίσκεται σε καθυστέρηση πληρωμής των δόσεων. Η Διοίκηση είναι σε διαδικασία αναδιαπραγμάτευσης των όρων αποπληρωμής του τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου. Σημειώνεται ότι το σύνολο του κοινοπρακτικού δανείου των θυγατρικών εταιριών συνολικού ποσού χιλ. έχει κηρυχθεί ληξιπρόθεσμο και απαιτητό από την Εθνική Τράπεζα λόγω μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων. Επιπλέον παράγοντες όπως φορολογικές, πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν την Ελλάδα ενδέχεται να έχουν αρνητική επίδραση στην πορεία της Εταιρείας, στην οικονομική της κατάσταση και στα αποτελέσματα της. Κύριοι Μέτοχοι, Τελειώνοντας, σας υποβάλουμε για έγκριση τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις από 1 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 οι οποίες έχουν εγκριθεί την 7 Σεπτεμβρίου 2010 (Πρακτικό Νο 398). Θα θέλαμε επίσης να προσθέσουμε, ότι λόγω ζημιών χρήσεως, η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του έργου, το οποίο πραγματοποιήθηκε τη χρονιά που πέρασε, επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε: Το προσωπικό της Εταιρείας σε ξηρά και θάλασσα, που με επαγγελματισμό και αφοσίωση, συντελεί σημαντικά στην πορεία της. Τις εταιρείες προμηθευτών που συνεργάστηκαν με συνέπεια και ανταποκρίθηκαν άμεσα στις ανάγκες μας. 27

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. ----------------------------------- Σήμερα, την 28 η Ιουνίου 2013, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ηλώσεις Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 (χρήση από 01.01.2012 έως και 31.12.2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2015, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η Εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2014 έως 31.12.2014) Προς την

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Κυρίες και Κύριοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2013 (περίοδος 1.1.2013 30.6.2013) σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, κατ άρθρο 27 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920, επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013

ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013 ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013 ΤΗΛ.: 2386081100 Αρ. Πρωτ... ΦΑΞ: 2386081567 E-MAIL: xinonero@amyntaio.gr Πληροφορίες: Κουτσή Βασιλική ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013 Της συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα