ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΊΓΡΤΜΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΊΓΡΤΜΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΊΓΡΤΜΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Απσέρ και Μέθοδοι Λογοθεπαπεςηικήρ Παπέμβαζηρ ζε αζθενείρ με άνοια. Τπεχζπλνο Καζεγεηήο: Γξεγφξηνο Νάζηνο λνκα θνηηεηή: Καλέιινπ Δπαγγειία Αξ. Μεηξψνπ: Δμάκελν: 10 ν Ηκεξνκελία: 29/06/12 1

2 2

3 ΠΡΟΛΟΓΟ Ο Γθφξληνλ ήηαλ 74 εηψλ φηαλ ε ζχδπγφο ηνπ, ε Ληδ, άξρηζε λα παξαηεξεί φηη θάηη δελ πάεη θαιά. Θπκνχκελε ηελ πεξίνδν εθείλε, ε Ληδ αλαθέξεη φηη παξαηήξεζε γηα πξψηε θνξά πσο ν Γθφξληνλ δελ θξφληηδε ζσζηά ηνλ θήπν ηνπ. Ήηαλ πάληα έλαο πνιχ ελζνπζηψδεο θεπνπξφο θαη ζπρλά θέξδηδε βξαβεία γηα ηα ιαραληθά ηνπ. Παξφια απηά, ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ν Γθφξληνλ έθαλε ιάζε: θχηεπε ηνπο ζπφξνπο ζε αθαηάιιειε επνρή, μερλνχζε λα πνηίζεη ηα θπηά θαη άθελε ηα αγξηφρνξηα λα μεθεχγνπλ εθηφο ειέγρνπ. Οη γείηνλεο ζρνιίαδαλ ηελ αλαζηάησζε πνπ επηθξαηνχζε ζηνλ θήπν. ηελ αξρή, ε Ληδ πίζηεπε φηη ν Γθφξληνλ είρε βαξεζεί ηελ θεπνπξηθή, φκσο αξγφηεξα ζπλέβεζαλ θη άιια πνπ ηελ αλεζχρεζαλ. Μηα κέξα, ν Γθφξληνλ νδεγνχζε, επηζηξέθνληαο απφ ην ζνχπεξ κάξθεη, φηαλ μαθληθά έζηξηςε ζε ιάζνο ζηξνθή θαη θαηεχζπλε ην απηνθίλεην αληίζεηα ζε κνλφδξνκν. Μεηά απφ κεξηθέο εβδνκάδεο, κπεξδεχηεθε κε ην εθθαζαξηζηηθφ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη μέζπαζε, έμαιινο απφ ζπκφ- θάηη πνπ δελ ηαίξηαδε κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ. Η Ληδ πξνζπάζεζε λα πείζεη ηνλ Γθφξληνλ λα επηζθεθηεί γηαηξφ, φκσο απηφο ήηαλ πεπεηζκέλνο φηη δελ έρεη ηίπνηα. Σειηθά, ε Ληδ θάιεζε ε ίδηα ηνλ δξ. Μπιαλη, ν νπνίνο φκσο ηεο είπε φηη κάιινλ θηαίεη ε ειηθία θαη ηελ ζπκβνχιεπζε λα κελ αλπζερεί. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ επφκελνπ έηνπο, ηα πξάγκαηα ρεηξνηέξεςαλ. Ο Γθφξληνλ ληχλνληαλ αηεκέιεηα, κεξηθέο θνξέο θνξψληαο ζπλερψο ηα ίδηα ξνχρα, κέρξη λα ηνπ ζπκίδεη ε Ληδ λα αιιάμεη. Ξεθίλεζε επίζεο λα επαλαιακβάλεη ζπδεηήζεηο θαη πνιιέο θνξέο έθαλε ζηε Ληδ ηελ ίδηα εξψηεζε, μαλά θαη μαλά. Δγθαηέιεηςε ηνλ θήπν ηνπ θαη ζπλήζηδε λα θάζεηαη ψξεο πνιιέο, ρσξίο λα θάλεη ηίπνηα. Η Ληδ επέκελε λα επηζθεθζνχλ γηαηξφ θαη απηή ηε θνξά ηνλ ζπλφδεπζε ζην ηαηξείν, φπνπ ν γηαηξφο ζπλέηαμε κε πξνζνρή ην ηζηνξηθφ ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ Γθφξληνλ θαη ηνλ παξέπεκςε ζηηο ηνπηθέο ππεξεζίεο πγείαο γηα έιεγρν κλήκεο. Ο ηαηξηθφο ζχκβνπινο, αθνχ επηζθέθζεθε ηνλ Γθφξληνλ θαη ηελ Ληδ ζην ζπίηη θαη έθαλε δηαγλσζηηθνχο ειέγρνπο, δηέγλσζε ηνλ Γθφξληνλ κε λφζν Alzheimer. (Μάζεηε γηα ηε λφζν Alzheimer θαη άιιεο κνξθέο άλνηαο, ζει. 9-10) 3

4 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη πξνζπάζεηα λα πεξηγξαθνχλ θαη λα θαηαλνεζνχλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ε άλνηα θαη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζην ιφγν νη αζζελείο κε ηελ άλνηα, θαζψο θαη λα αλαιπζνχλ δηάθνξεο αξρέο θαη κέζνδνη ινγνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Αξρίδνληαο λα κηιάκε γηα ηελ άλνηα ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη είλαη κηα δηαηαξαρή πξννδεπηηθήο εγθαηάζηαζεο θαη εμέιημεο ηεο κλήκεο θαη άιισλ αλψηεξσλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πξνθαινχλ ζνβαξή θαη επηδεηλνχκελε δπζθνιία ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ αλζξψπνπ. Γελ νθείιεηαη ζε αληηζηξεπηέο αηηίεο (π.ρ. κεηαβνιηθά αίηηα, ζπζηεκαηηθέο λφζνπο) θαη νη αζζελείο δελ έρνπλ δηαηαξαρέο ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο. Η άλνηα είλαη κηα λφζνο ηδηαίηεξα ζπρλή, θπξίσο ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, ελψ ε ζπρλφηεηα ηεο απμάλεηαη εθζεηηθά κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο. Η γλσζηηθή επηδείλσζε είλαη κηα ζθξαγίδα ηεο άλνηαο. Αιιαγέο ζηε κλήκε, ζηελ πξνζνρή θαη ζηε γιψζζα γίλνληαη πην αμηνπξφζερηεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Καζψο ε δηαηαξαρή επηδεηλψλεηαη, νη γλσζηηθέο-γισζζηθέο θαη δηαλνεηηθέο αιιαγέο πνπ βηψλνληαη απφ ην άηνκν κε άλνηα εκπνδίδνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα επηθνηλσλεί θαη λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά. πιινγηθά, ηα ειιείκκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ απηέο ηηο αιιαγέο αλαθέξνληαη σο γλσζηηθέο-επηθνηλσληαθέο εμαζζελήζεηο θαη ρσξίδνληαη ζε 3 ζηάδηα : ην πξψηκν, ην κεζαίν θαη ην πξνρσξεκέλν. ζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο άλνηαο, ππάξρνπλ ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο νη νπνίεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνλ αζζελή (είηε είλαη αηνκηθέο, είηε νκαδηθέο) θαη ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο νη νπνίεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνλ θξνληηζηή. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη φιεο απηέο νη παξεκβάζεηο, κε μερσξηζηφ ηξφπν ε θαζεκία επηηπγράλνπλ πνιχ θαιά απνηειέζκαηα ζε άηνκα κε άλνηα. 4

5 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή ζηελ άλνηα Οξηζκφο άλνηαο πρλφηεηα ηεο λφζνπ Σαμηλφκεζε Νφζνο ηνπ Alzheimer Αγγεηαθέο άλνηεο Μεησπνθξνηαθηθή άλνηα Η άλνηα κε ζσκάηηα Lewy Πξσηνπαζήο πξντνχζα αθαζία (PPA) Γηάγλσζε Γηαθνξνδηάγλσζε 27 2.Δπηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ζε άηνκα κε άλνηα Δμαζζέληζε ηνπ ιφγνπ Πξαγκαηνινγία Λεμηινγηθή-εκαζηνινγία χληαμε Φσλνινγία Ο ξφινο ηνπ Λνγνζεξαπεπηή.42 3 Αξρέο θαη κέζνδνη ινγνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ζε αζζελήο κε άλνηα Αηνκηθέο ζεξαπείεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνλ αζζελή. 44 5

6 3.2 Οκαδηθέο ζεξαπείεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνλ αζζελή Αηνκηθέο θαη Οκαδηθέο ζεξαπείεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνλ αζζελή Αηνκηθέο ζεξαπείεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνλ αζζελή θαη ζηνλ θξνληηζηή Οκαδηθέο ζεξαπείεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνλ αζζελή θαη ζηνλ θξνληηζηή Θεξαπείεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνλ θξνληηζηή πκπεξάζκαηα 70 Βηβιηνγξαθία

7 1. Διζαγωγή ζηην άνοια Άλνηα είλαη ν γεληθφο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή κηαο κεγάιεο νκάδαο δηαηαξαρψλ ηνπ εγθεθάινπ, κε δηαθνξεηηθά θαη δπζδηάθξηηα κεηαμχ ηνπο ζπκπηψκαηα. Σν ζπρλφηεξν είδνο άλνηαο είλαη ε λφζνο Alzheimer, αλ θαη ππάξρνπλ πνιινί άιινη ηχπνη. Σα πεξηζζφηεξα είδε άλνηαο εκθαλίδνπλ θνηλά ζπκπηψκαηα θαη πεξηιακβάλνπλ: Απψιεηα κλήκεο Πξνβιήκαηα ζηελ ζθέςε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ (ζχγρπζε) Πξνβιήκαηα ζην ιφγν Αληθαλφηεηα αλαγλψξηζεο πξνζψπσλ θαη αληηθεηκέλσλ Απψιεηα ηθαλφηεηαο εθηέιεζεο θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ Μείσζε ησλ πξσηνβνπιηψλ Αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθφηεηα (ζπκφο, θαηάζιηςε, απάζεηα) Απηέο νη δηαηαξαρέο δεκηνπξγνχλ δπζθνιίεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ αλζξψπνπ κε άλνηα θαη επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζπκπεξηθνξά, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θνηλσληθφηεηα ηνπ. Σα πεξηζζφηεξα άηνκα κε άλνηα είλαη πξνρσξεκέλεο ειηθίαο, αιιά είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε φηη ε άλνηα δελ απνηειεί κηα θπζηνινγηθή εμέιημε ησλ γεξαηεηψλ. Άλνηα κπνξεί λα ζπκβεί ζε νπνηνδήπνηε άηνκν, αιιά είλαη ζπλεζέζηεξε κεηά ηελ ειηθία ησλ 65 ρξνλψλ. Αθφκα θαη άηνκα ζηα ζαξάληα θαη ζηα πελήληα ηνπο κπνξεί λα πάζρνπλ απφ άλνηα. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε δηαηαξαρή επηδεηλψλεηαη θαη νη επηπηψζεηο ηεο άλνηαο ζην ιφγν, ζηνπο ηνκείο ηεο θσλνινγίαο, ηεο πξαγκαηνινγίαο, ηεο ζχληαμεο θαη ηεο ζεκαζηνινγίαο, θαζψο θαη νη γλσζηηθέο θαη δηαλνεηηθέο αιιαγέο πνπ βηψλνληαη απφ ην άηνκν κε άλνηα, εκπνδίδνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα επηθνηλσλεί θαη λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά. 7

8 Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε πφηε θάπνηνο πάζρεη απφ άλνηα. Η έγθαηξε δηάγλσζε ηεο άλνηαο θαη ε έγθπξε δηαθνξνδηάγλσζε ησλ ηχπσλ ηεο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε κηαο ιεηηνπξγηθήο ζεξαπείαο. Ο ινγνζεξαπεπηήο παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαθνξηθήο δηάγλσζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο άλνηαο. Παξέρεη πιεξνθνξίεο, ζπκβνπιέο, κεζφδνπο απνθαηάζηαζεο θαη εθπαίδεπζεο ηφζν ησλ αζζελψλ κε άλνηα, φζν θαη ησλ θξνληηζηψλ ηνπο γηα κηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. 8

9 1.1 Οπιζμόρ άνοιαρ Άλνηα είλαη ε πξννδεπηηθήο εγθαηάζηαζεο θαη εμέιημεο δηαηαξαρή ηεο κλήκεο θαη άιισλ αλψηεξσλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πξνθαινχλ ζνβαξή θαη επηδεηλνχκελε δπζθνιία ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ αλζξψπνπ, κε νθεηιφκελε ζε αληηζηξεπηέο αηηίεο (π.ρ. κεηαβνιηθά αίηηα, ζπζηεκαηηθέο λφζνπο) ζε αζζελείο ρσξίο δηαηαξαρέο ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο. (εκεηψζεηο πκπεξηθνξηθήο Νεπξνινγίαο) Αλ θαη ε «άλνηα» δελ απνηειεί έλαλ αθξηβή νξηζκφ, έρεη απνθηήζεη κεγάιε επρξεζηία θαη έρεη πιένλ παγησζεί ζηελ ηαηξηθή νξνινγία. Υξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν άλνηα γηα λα πεξηγξάςνπκε κηα ρξφληα θαη ζπλήζσο εμειηθηηθή έθπησζε ηεο δηάλνηαο θαη/ή ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνθαιεί έλαλ ζηαδηαθφ πεξηνξηζκφ ηεο ζπλήζνπο θαζεκεξηλήο δξαζηεξηφηεηαο, κε ζρεηηδφκελεο κε κεηαβνιέο ζηελ εγξήγνξζε, ζηελ θηλεηηθφηεηα ή ζηα θέληξα αηζζεηηθφηεηαο. Γηα λα πιεξνί ηελ πεξηγξαθή ηεο άλνηαο, ε κεηαβνιή ζηε λνεηηθή θαηάζηαζε δε ζα πξέπεη λα είλαη δεπηεξνγελήο κηα ζσκαηηθήο δπζθνξίαο, άγρνπο πνπ πξνθαινχλ θάπνηεο θαηαζηάζεηο, ή ςπρηαηξηθψλ ζπκπησκάησλ φπσο είλαη ην άγρνο, ε θαηάζιηςε θαη ε παξάλνηα. Ομέσο επίθηεηα θαη αθνινχζσο ζηαηηθά ειιείκκαηα, φπσο είλαη απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ έλα κεκνλσκέλν αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην, εγθεθαιίηηδα, ή θάθσζε θεθαιήο ζπλήζσο δελ ηαηξηάδνπλ ζε απηφλ ηνλ νξηζκφ. (Αξρέο πκπεξηθνξηθήο θαη Γλσζηαθήο Νεπξνινγίαο, ζει. 457) 9

10 1.2 ςσνόηηηα ηηρ νόζος Η λφζνο ηεο άλνηαο παιηφηεξα ζεσξνχηαλ ζρεηηθά ζπάληα θαη πεξηνξηζκέλε ζε αλζξψπνπο θάησ ησλ 65 εηψλ. Μάιηζηα ζην πξψην κηζφ ηνπ 20 νπ αηψλα είραλ πεξηγξαθεί κφιηο 100 πεξηπηψζεηο ηεο λφζνπ. ήκεξα γλσξίδνπκε πσο ηζρχεη αθξηβψο ην αληίζεην : ε άλνηα είλαη ηδηαίηεξα ζπρλή, ηδίσο ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, ελψ ε ζπρλφηεηα ηεο απμάλεηαη εθζεηηθά κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο. Μάιηζηα ε ειηθία απνηειεί ηνλ ζπνπδαηφηεξν παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε ηεο άλνηαο. (εκεηψζεηο πκπεξηθνξηθήο Νεπξνινγίαο) Η άλνηα είλαη έλα ζχκπησκα κηαο πνηθηιίαο αζζελεηψλ πνπ έρεη επίπησζε ζην 1,5% ηνπ πιεζπζκνχ, άλσ ησλ 65 εηψλ. Καζψο ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ απηήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο απμάλεηαη ζηαζεξά (Hobbs & Damνn, 1996), εθείλνη πνπ είλαη 85 εηψλ θαη άλσ έρνπλ γίλεη ε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ κε ηελ ηαρχηεξε αλάπηπμε. (Day, 1996). (Medical speech-language pathology, ζει. 110) Δπηπιένλ, ν αξηζκφο κεγαιχηεξσλ ελειίθσλ κε ηελ αζζέλεηα ηεο άλνηαο απμάλεηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 65 θαη 85 ν επηπνιαζκφο ηεο άλνηαο δηπιαζηάδεηαη θάζε 5 ρξφληα, θηάλνληαο ζηελ ειηθία ησλ 85 εηψλ ην εληππσζηαθφ πνζνζηφ 35-40%. (εκεηψζεηο πκπεξηθνξηθήο Νεπξνινγίαο) Γηα παξάδεηγκα, ε λφζνο ηνπ Alzheimer, ε νπνία ινγαξηάδεη γηα πάλσ απφ ην 50% φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο άλνηαο (Daffner, 1996), είλαη ε φγδνε θχξηα αηηία ζαλάηνπ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη είλαη ε έθηε θχξηα αηηία ζαλάηνπ γηα ηα άηνκα 85 εηψλ θαη άλσ (Anderson, 2001). (Medical speech-language pathology, ζει. 110) 10

11 Δπίζεο άιινη παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε ηεο άλνηαο είλαη ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, ε χπαξμε απμεκέλνπ αξηζκνχ αιιειίσλ ηεο απνιηπνπξσηείλεο Δ4 ζην ρξσκφζσκα 19,ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ γηα λφζν ηνπ Alzheimer, ε ζηεθαληάηα λφζνο θαη πξνεγνχκελε ζνβαξή θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε. (εκεηψζεηο πκπεξηθνξηθήο Νεπξνινγίαο) Ο απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ άλνηα, ην θάλεη επηηαθηηθφ γηα ηνπο ινγνζεξαπεπηέο, νη νπνίνη είλαη «ρξεσκέλνη» κε ην ζηφρν ηεο ζεξαπείαο ησλ επηθνηλσληαθψλ δηαηαξαρψλ, λα γίλνπλ πην νηθείνη κε ηηο επηθνηλσληαθέο αιιαγέο πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηφλ ηνλ πιεζπζκφ ζηα πνηθίια ζηάδηα. (Medical speech-language pathology, ζει. 110) 11

12 1.3 Σαξινόμηζη Η λφζνο Alzheimer είλαη ε πην ζπρλή κνξθή άλνηαο, αληηπξνζσπεχνληαο ηα 2/3 φισλ ησλ αλνηψλ. Άιιεο αλντθέο δηαηαξαρέο είλαη ε αγγεηαθή άλνηα (ε 2 ε πην ζπρλή κνξθή άλνηαο) Η λφζνο ηνπ Pick Οη ινβψδεηο αηξνθίεο Οη θιεξνλνκηθέο tau-πάζεηεο Η δηάρπηε λφζνο κε ζσκάηηα ηνπ Lewy Οη λφζνη απφ prion Η κεησπνθξνηαθηθή άλνηα Η πξσηνπαζήο πξντνχζα αθαζία αθαζία (εκεηψζεηο πκπεξηθνξηθήο Νεπξνινγίαο) 12

13 Τπάξρνπλ αληηζηξέςηκεο θαη κε αληηζηξέςηκεο άλνηεο. Οη κε αληηζηξέςηκεο άλνηεο είλαη επξέσο ηαμηλνκεκέλεο σο άλνηα ηνπ Alzheimer, αγγεηαθή άλνηα, κεησπνθξνηαθηθή άλνηα θαη άλνηα κε ζσκάηηα Lewy ( Knopman, DeKosky, Cummings, Chui, Corey- Bloom, Relkin et al., 2001). O Daffner (1996) ππνιφγηζε φηη ην 10-15% ησλ αλνηψλ έρνπλ κία αληηζηξέςηκε αηηηνινγία, ηνλίδνληαο θαηά ζπλέπεηα ηε ζεκαζία ηεο έγθαηξεο θαη αθξηβήο δηάγλσζεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε γλσζηηθή πηψζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θαηάζιηςε, ή «ςεπδνάλνηα», είλαη ηαμηλνκεκέλε σο αληηζηξέςηκε άλνηα. εκαληηθά, ε θαηάζιηςε είλαη παξνχζα πεξίπνπ ζηηο κηζέο απφ φιεο ηηο άλνηεο θαη ε δηαθνξηθή δηάγλσζε κεηαμχ ηεο άλνηαο θαη ηεο ςεπδνάλνηαο κπνξεί λα είλαη δχζθνιε. Πεξηιεπηηθά, νη ηαμηλνκήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αλντθέο αζζέλεηεο έρνπλ αιιάμεη, φπσο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί επηζηεκνληθέο πξφνδνη. Η ειηθία ( πξηλ ή κεηά ηελ ειηθία ησλ 65) δελ απνηειεί πηα ην νξηζηηθφ θξηηήξην. Η (κε) αληηζηξεςηκφηεηα ηεο ππνθείκελεο θαηάζηαζεο είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο θιηληθνχο λεπξνιφγνπο θαη ηνπο ινγνζεξαπεπηέο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξσηαξρηθή κέξηκλά καο, εάλ δειαδή κπνξνχκε ή φρη λα θάλνπκε ηίπνηα πνπ βνεζά ή πνπ λα βειηηψλεη ηηο ελδείμεηο θαη ηα ζπκπηψκαηα ηεο άλνηαο, γηα ηνπο αζζελείο καο. (Medical speech-language pathology, ζει. 95) 13

14 1.4 Νόζορ ηος Alzheimer Η λφζνο Alzheimer απνηειεί ηελ πην ζπλεζηζκέλε κνξθή άλνηαο. Πεξίπνπ ηα 2/3 ησλ αηφκσλ κε άλνηα εκθαλίδνπλ άλνηα ηχπνπ Alzheimer. Η λφζνο απηή πεξηγξάθεθε γηα πξψηε θνξά πξηλ απφ 100 ρξφληα απφ ηνλ Alois Alzheimer, ν νπνίνο αλέθεξε ηελ πεξίπησζε κηαο γπλαίθαο ζηα 50 ηεο. Η πεξηγξαθή ηνπ δείρλεη ην εχξνο ησλ ζπκπησκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε λφζν: Έλα από ηα πξώηα ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ απηήο ηεο γπλαίθαο 51 εηώλ ήηαλ ε έληνλε αίζζεζε δήιηαο πνπ έηξεθε γηα ηνλ ζύδπγό ηεο. Μεηά από έλα πνιύ ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, εκθάληζε ηαρύηαηε έθπησζε ηεο κλήκεο. Έραλε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηεο κέζα ζην ζπίηη, έζεξλε καδί ηεο πξάγκαηα όπνπ θαη αλ πήγαηλε, θξύβνληαλ από ηνπο άιινπο ή νξηζκέλεο θνξέο λόκηδε πσο θάπνηνη πξνζπαζνύλ λα ηε ζθνηώζνπλ. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο μεθηλνύζε λα νπξιηάδεη. Αλά δηαζηήκαηα βξίζθνληαλ ζε παξαιήξεκα, ηξαβώληαο από εδώ θαη από εθεί ηα ζεληόληα θαη ηηο θνπβέξηεο ηεο, θσλάδνληαο ην όλνκα ηνπ ζπδύγνπ θαη ηεο θόξεο ηεο, δείρλνληαο λα εκθαλίδεη αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο. Σπρλά, θώλαδε γηα πνιιέο ώξεο κε ηξνκαρηηθή θσλή. Alois Alzheimer Η λφζνο Alzheimer μεθηλά ζπλήζσο αξγά θαη κε πνιχ ήπηα ζπκπηψκαηα. Σα αξρηθά ζπκπηψκαηα ζπρλά πεξηιακβάλνπλ ήπηα απψιεηα κλήκεο, θάηη πνπ δχζθνια δηαρσξίδεηαη απφ ηε θπζηνινγηθή ιεζκνζχλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε. 14

15 Η ήπηα ζχγρπζε θαη ηα πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο κπνξεί επίζεο λα απνηεινχλ έληνλα ζπκπηψκαηα ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο λφζνπ. πάληεο είλαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ε εθδήισζε ηεο λφζνπ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ζηε δσή ηνπ αηφκνπ, φπσο επίζεο θάπνηνο είλαη δπλαηφλ λα πάζρεη απφ ηε λφζν γηα έλα κε δχν ρξφληα, πξνηνχ ηεζεί ε δηάγλσζε. (Μάζεηε γηα ηε λφζν Alzheimer θαη άιιεο κνξθέο άλνηαο, ζει.10-12) Η γισζζηθή πηψζε είλαη εκθαλήο αθφκε θαη ζην πξψην ζηάδην ηεο αζζέλεηαο. ινη νη αζζελείο κε ηε λφζν ηνπ Alzheimer έρνπλ αθαζία. Η δξηκχηεηά ηεο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ απμαλφκελε δξηκχηεηα ηεο άλνηαο. Η λφζνο ηνπ Alzheimer επηηαρχλεη απηήλ ηελ πηψζε αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία ησλ αζζελψλ, ζε ζρέζε κε ηε κείσζή ηεο ζηελ θαλνληθή γήξαλζε ή ζηελ ήπηα γλσζηηθή εμαζζέλεζε. Σν κνηίβν ηεο δηαηαξαρήο ηεο γιψζζαο είλαη δηαθνξεηηθφ απφ φηη ζηελ αγγεηαθή άλνηα ή ζηελ κεησπνθξνηαθηθή άλνηα. ε κηα πξφζθαηε κειέηε ν Karrash θαη ινηπνί έδεημαλ φηη κηα πεξηζηαζηαθή ηξνπνπνίεζε ηεο κλήκεο ζην Boston Naming Test, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θιηληθφ πεξηβάιινλ γηα ηε δηαθνξνδηάγλσζε αλάκεζα ζηε θπζηνινγηθή γήξαλζε θαη ηε λφζν ηνπ Alzheimer. Ο Golden Z θαη ινηπνί δηεμήγαγαλ κηα κειέηε ζε δχν νκάδεο αηφκσλ, κε ηε λφζν ηνπ Alzheimer θαη κε αγγεηαθή άλνηα, γηα λα εμεηάζνπλ ηηο δηαθνξέο πνπ είραλ ζηελ απφδνζε ζε λεπξνςπρνινγηθά ηεζη. Έδεημαλ φηη νη δχν νκάδεο δηέθεξαλ ζε πην βαζηθέο δνθηκέο, θαζψο θαη ζε φια ηα ηεζη κλήκεο, αιιά φρη ζηηο πην πνιχπινθεο εμεηάζεηο. ε κηα δηαρξνληθή κειέηε ηεο γισζζηθήο πηψζεο ζηε λφζν ηνπ Alzheimer θαη ηε κεησπνθξνηαθηθή άλνηα, ν Blair θαη ινηπνί έδεημαλ φηη ζηε κεησπηαία κνξθή κεησπνθξνηαθηθήο άλνηαο θαη ζηελ πξσηνπαζή πξντνχζα αθαζία, νη αζζελείο έδεημαλ πην γξήγνξε γισζζηθή πηψζε απφ ηνπο αζζελείο κε ηε λφζν ηνπ Alzheimer. Έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη ε δηαρξνληθή αμηνιφγεζε ηεο γιψζζαο, παξέρεη κηα κνλαδηθή θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο θαη ηεο πξνφδνπ ηεο γισζζηθήο επηδείλσζεο ζηηο δηάθνξεο άλνηεο. (Communication, language and speech deficits in dementia) 15

16 Παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο λφζνπ Alzheimer Γήξαλζε Φχιν (θπξίσο γπλαίθεο) Γελεηηθνί παξάγνληεο (θιεξνλνκηθφηεηα) Σξαπκαηηζκφο ζην θεθάιη Υακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν Τςειή πίεζε αίκαηνο Τςειά επίπεδα ρνιεζηεξίλεο Γηαβήηεο Παρπζαξθία (Μάζεηε γηα ηε λφζν Alzheimer θαη άιιεο κνξθέο άλνηαο, ζει.15) 1.5 Αγγειακέρ άνοιερ Η δεχηεξε ζπλεζέζηεξε αηηία άλνηαο, είλαη ε αγγεηαθή άλνηα. Πεξίπνπ έλαο ζηνπο ηέζζεξηο αλντθνχο έρεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν άλνηαο, είηε κφλε ηεο, είηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε λφζν Alheimer (νξηζκέλεο θνξέο νλνκάδεηαη ζπλδπαζηηθή άλνηα). Δίλαη ειαθξψο ζπρλφηεξε ζηνπο άλδξεο απφ φηη ζηηο γπλαίθεο. Η αγγεηαθή άλνηα (γλσζηή θαη σο πνιπεκθξαθηηθή άλνηα ή αγγεηαθή γλσζηηθή) αλαθέξεηαη ζηελ άλνηα πνπ πξνθαιείηαη εμαηηίαο ηνπ φηη ν εθνδηαζκφο ηνπ 16

17 εγθεθάινπ κε αίκα δελ είλαη ηφζν θαιφο, φζν ζα έπξεπε, ή εμαηηίαο ηνπ φηη έρεη δηαθνπεί. (Μάζεηε γηα ηε λφζν Alzheimer θαη άιιεο κνξθέο άλνηαο, ζει.18) Σα ζπκπηψκαηα ηεο αγγεηαθήο άλνηαο κπνξεί λα πνηθίιινπλ, αλάινγα κε ην πνηεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ έρνπλ επεξεαζζεί απφ ηελ πησρή ηξνθνδνζία ηνπ εγθεθάινπ κε αίκα. Σερληθέο απεηθφληζεο ηνπ εγθεθάινπ κπνξνχλ λα δείμνπλ πνηεο πεξηνρέο έρνπλ επεξεαζζεί. πρλά, ε κλήκε θαη ν ιφγνο επεξεάδνληαη πξψηα, ελψ ε πξνζσπηθφηεηα κπνξεί λα αιιάμεη αξγφηεξα, θαηά ηελ πνξεία ηεο λφζνπ (γηα παξάδεηγκα, ην άηνκν κπνξεί λα γίλεη πην επεξέζηζην ή ρσξίο θίλεηξα). Ο αζζελήο κε αγγεηαθή άλνηα ζπγθξηηηθά κε ηνλ αζζελή κε λφζν Alzheimer, είλαη πηζαλφηεξν λα έρεη ζπλείδεζε ηεο λφζνπ πνπ ηνλ ηαιαηπσξεί. Σν θχξην εχξεκα ζηνλ εγθέθαιν αζζελψλ κε αγγεηαθή άλνηα είλαη ελδείμεηο κεησκέλεο ηξνθνδνζίαο ζε αίκα- ζπρλά, ζπλνδεχεηαη απφ κηθξά εγθεθαιηθά επεηζφδηα, ηα νπνία είλαη εκθαλή ζηελ αμνληθή εγθεθάινπ. Η αγγεηαθή άλνηα έρεη ζπλήζσο απφηνκε έλαξμε θαη ρεηξνηεξεχεη θιηκαθσηά. (Μάζεηε γηα ηε λφζν Alzheimer θαη άιιεο κνξθέο άλνηαο, ζει.20-21) Οη αγγεηαθέο άλνηεο αληηπξνζσπεχνπλ κηα εηεξνγελή νκάδα αλνηψλ πνπ ζπλδένληαη κε εγθεθαιναγγεηαθή θαηαζηξνθή. Η αγγεηαθή άλνηα κπνξεί λα εμειηρζεί ιφγσ πνιιαπιψλ θινησδψλ ή ππνθινησδψλ ρηππεκάησλ, εγθεθαιηθήο ππνμαηκίαο, αλεπξχζκαηνο, ηζραηκηθήο αζζέλεηαο κηθξψλ αγγείσλ θαη γελεηηθήο εγθεθαιναγγεηαθήο αζζέλεηαο. Η θαηλνηππηθή εηεξνγέλεηα απμάλεηαη πεξαηηέξσ απφ ην γεγνλφο φηη ζρεδφλ νη κηζνί αζζελείο κε αγγεηαθή άλνηα έρνπλ αλακίμεη αγγεηαθέο παζνινγίεο θαη παζνινγίεο ηεο λφζνπ Alzheimer.Σν ICD-10 πξνζδηνξίδεη ηηο αθφινπζεο παξαιιαγέο ηεο αγγεηαθήο άλνηαο: 1) νμεία αγγεηαθή άλνηα 2) πνιπεκθξαθηηθή άλνηα 17

18 3) ππνθινηψδεο αγγεηαθή άλνηα 4) κηθηή ππνγινηψδεο θαη θινηψδεο αγγεηαθή άλνηα 5) άιιε αγγεηαθή άλνηα 6) αγγεηαθή άλνηα απξνζδηφξηζηνπ ηχπνπ (Communication, language and speech deficits in dementia) Παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο αγγεηαθήο άλνηαο Κάπληζκα Γηαβήηεο Τπέξηαζε Παρπζαξθία (Μάζεηε γηα ηε λφζν Alzheimer θαη άιιεο κνξθέο άλνηαο, ζει.21) 1.6 Μεηωποκποηαθική άνοια Η κεησπνθξνηαθηθή άλνηα είλαη ε δεχηεξε πην θνηλή άλνηα κεηά απφ ηε λφζν ηνπ Alzheimer θάησ απφ ηελ ειηθία ησλ 65 εηψλ θαη ραξαθηεξίδεηαη αξρηθά απφ ηελ πξννδεπηηθή αηξνθία ησλ πεξηνρψλ ηνπ κεησπηθνχ θαη θξνηαθηθνχ θινηνχ. Τπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο επδηάθξηηνη θαηλφηππνη κεησπνθξνηαθηθήο άλνηαο, φπνπ θάζε έλαο έρεη κηα ηδηαίηεξε θαηαλνκή ηεο δεκίαο ζηνπο θινηνχο : α) πξννδεπηηθή κε ξένπζα αθαζία (PNFA) 18

19 β) ζεκαζηνινγηθή άλνηα (SD) γ) κεησπηαία κνξθή κεησπνθξνηαθηθήο άλνηαο (FvFTD) Η πξννδεπηηθή κε ξένπζα αθαζία ραξαθηεξίδεηαη απφ κε ξένπζα νκηιία, πνπ ζπλδπάδεηαη κε αγξακκαηηζκφ, θσλεκηθέο παξαθαζίεο θαη αλνκία, κε ζρεηηθά δηαηεξεκέλε ηελ επεηζνδηαθή κλήκε, ηελ νπηηθνρσξηθή ιεηηνπξγία θαη ην ρξνληθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Η πξννδεπηηθή κε ξένπζα αθαζία απεηθνλίδεη αζχκκεηξε δεκία ζηνλ αξηζηεξφ νπίζζην θαηψηεξν κεησπηθφ θινηφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζζηαο έιηθαο, ηα βαζηθά γάγγιηα, ηελ αξηζηεξή θαηψηεξε θαη κεζαία κεησπηθή έιηθα, ηε ξάρε, ηνλ πξνθηλεηηθφ θαη ζπκπιεξσκαηηθφ θηλεηηθφ θινηφ. Η θαηαλνκή ηεο δεκίαο ζην αξηζηεξφ εκηζθαίξην ζηελ πξννδεπηηθή κε ξένπζα αθαζία αληηζηνηρεί ζηε δεκηά πνπ βιέπνπκε ζπλήζσο ζηε κε ξένπζα αθαζία ιφγν εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ (π.ρ., αθαζία Broca). Η άκεζε ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο κε ξένπζαο αθαζίαο ιφγν εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ θαη ηεο πξννδεπηηθήο κε ξένπζαο αθαζίαο έδεημε φηη ε έθηαζε ηεο ζπληαθηηθήο απψιεηαο ζηελ παξαγσγή (δει., αγξακκαηηζκφο) ήηαλ ρεηξφηεξε ζηελ νκάδα κε αθαζία ιφγν εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξννδεπηηθή κε ξένπζα αθαζία. ηε ζεκαζηνινγηθή άλνηα ε απψιεηα ηνπ λνήκαηνο είλαη έλα δηαγλσζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα πνπ επεξεάδεη θαη ηε γισζζηθή παξαγσγή θαη ηελ θαηαλφεζε. Άιια θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεκαζηνινγηθήο άλνηαο πεξηιακβάλνπλ ηνλ θελφ απζφξκεην ιφγν, ηηο ζεκαζηνινγηθέο παξαθαζίεο, θαη κηα αληηιεπηηθή δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνζσπναγλσζία ή/ θαη ζπλεηξκηθή νπηηθή αγλσζία. Γηα κηα δηάγλσζε ηεο ζεκαζηνινγηθήο άλνηαο, νη αζζελείο πξέπεη επίζεο λα παξνπζηάζνπλ ζρεηηθά δηαηεξεκέλεο αληηιεπηηθέο ηθαλφηεηεο ηαηξηάζκαηνο (π.ρ., ζε ήρνπο, εηθφλεο απφ δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο, αληηθείκελα), άζηθηε επαλάιεςε κεκνλσκέλεο ιέμεο θαη ηε δπλαηφηεηα λα δηαβάδνπλ θσλαρηά νξζνγξαθεκέλεο θαλνληθέο ιέμεηο. Οη αζζελείο κε ζεκαζηνινγηθή άλνηα παξνπζηάδνπλ έληνλε επηθνηλσληαθή αλεπάξθεηα. ηηο δηαξζξσηηθέο απεηθνλίζεηο παξνπζηάδνπλ δέζκηα αηξνθία πνπ έρεη επηπηψζεηο ζηηο πξφζζηεο, πιάγηεο θαη θνηιηαθέο δνκέο ηνπ θξνηαθηθνχ ινβνχ κε ηε ζρεηηθή δηάζσζε ηνπ κέζνπ θξνηαθηθνχ ινβνχ. Η κεησπηαία κνξθή κεησπνθξνηαθηθήο άλνηαο, ραξαθηεξίδεηαη απφ κεησκέλε ιεθηηθή παξαγσγή, κεησκέλε έλαξμε ζε ζπλνκηιίεο, ερνιαιία θαη αιιαγέο ζηελ πξαγκαηνινγία ησλ ζπλνκηιηψλ. ηελ κεησπηαία κνξθή κεησπνθξνηαθηθήο άλνηαο, 19

20 ε θινηψδεο αηξνθία έρεη επηπηψζεηο ζηηο θαηψηεξεο θαη πξφζζηεο πεξηνρέο ηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ. Αληίζεηα απφ ηελ πξννδεπηηθή κε ξένπζα αθαζία θαη ηε ζεκαζηνινγηθή άλνηα, ηα άηνκα κε ηε κεησπηαία κνξθή κεησπνθξνηαθηθήο άλνηαο, εθζέηνπλ ηηο πξψηεο αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθφηεηα, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πξνζνρή. Σα βαζηθά δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ηε κεησπηαία κνξθή κεησπνθξνηαθηθήο άλνηαο, πεξηιακβάλνπλ κηα βαζκηαία πηψζε ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά (δει., αθαηάιιεια αζηεία, άξζε ξίζθνπ, ππεξζεμνπαιηθφηεηα), κε ηελ απψιεηα δηνξαηηθφηεηαο θαη πξφσξεο ζπλαηζζεκαηηθήο άκβιπλζεο. Η ζεκαζηνινγηθή άλνηα δηαθξίλεηαη απφ άιιεο παξνπζηάζεηο ηεο κεησπνθξνηαθηθήο άλνηαο θαη ηεο λφζνπ ηνπ Alzheimer, φρη κφλν απφ ηε ξένπζα νκηιία θαη ηελ εμαζζεληζκέλε θαηαλφεζε, ρσξίο ηελ απψιεηα επεηζνδηαθήο κλήκεο, ζχληαμεο, θαη θσλνινγίαο, αιιά επίζεο απφ ηελ θελή νκηιία κε ζεκαηηθή δηαηήξεζε, ηηο ζεκαζηνινγηθέο παξαθαζίεο θαη ηελ επθξάδεηα θησρήο θαηεγνξίαο. Η ακθηζβήηεζε ηεο έλλνηαο ησλ ιέμεσλ είλαη κηα ζεκαληηθή δηαγλσζηηθή έλδεημε πνπ δελ παξαηεξείηαη ζε άιιεο νκάδεο θαη επηθξαηεί ε αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο. (Communication, language and speech deficits in dementia) 1.7 Η άνοια με ζωμάηια Lewy Η άλνηα κε ζσκάηα Lewy (LBD) είλαη κηα ζρεηηθά λέα ηαμηλφκεζε άλνηαο κε εθηηκήζεηο επηθξάηεζεο πνπ θπκαίλνληαη απφ 15% έσο 35% φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ άλνηαο. Η δηάγλσζε κε ζσκάηηα Lewy είλαη βαζηζκέλε ζηελ παξνπζία άλνηαο θαζψο επίζεο θαη ζηελ παξνπζία δχν απφ ηα αθφινπζα ηξία ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα: θπκαηλφκελεο γλσζηαθέο ιεηηνπξγίεο, νπηηθέο παξαηζζήζεηο θαη δηαηαξαρή ηεο θίλεζεο.. Η γισζζηθή δηαηαξαρή ζηελ αζζέλεηα κε ζσκάηηα Lewy ραξαθηεξίδεηαη απφ κπζνπιαζίεο, αζπλαξηεζία, εκκνλέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλνκηιίαο, δπζθνιία ζηελ νλνκαζία θνηλψλ αληηθεηκέλσλ θαη κηα κείσζε ηεο ιεθηηθήο άλεζεο. (Communication, language and speech deficits in dementia) 20

21 Η άλνηα κε ζσκάηηα Lewy επζχλεηαη γηα κία ζηηο 20 πεξηπηψζεηο άλνηαο, Γηαθέξεη πνιχ απφ ηε λφζν Alzheimer θαη ηελ αγγεηαθή άλνηα. ηα πξψηα ζηάδηα αθφκα, ην άηνκν πνπ πάζρεη απφ άλνηα κε ζσκάηηα Lewy ζπλήζσο εκθαλίδεη ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ ηνπ Parkinson (ηξφκν, θπξίσο ζηα ρέξηα, δπζθακςία θαη πεξηνξηζκφ ζηελ θηλεηηθφηεηα). Δκθαλίδεη επίζεο παξαηζζήζεηο θαη ζπρλά βιέπεη πξάγκαηα, ηα νπνία δελ ππάξρνπλ (φπσο αλζξψπνπο ή δψα). Οη δπζθνιίεο ζηελ ζθέςε θαη ηε κλήκε είλαη παξφκνηεο κε απηέο ζηε λφζν Alzheimer, φκσο κπνξεί λα πνηθίιινπλ απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή. Σα άηνκα κε άλνηα κε ζσκάηηα Lewy είλαη επηξξεπή ζηηο πηψζεηο θαη κπνξεί λα έρνπλ αλήζπρε λχρηα, δηφηη θηλνχληαη ζπλερψο, ελψ νλεηξεχνληαη. Σα άηνκα πνπ πάζρνπλ πνιιά ρξφληα απφ ηε λφζν Parkinson, θαίλεηαη λα έρνπλ πςειφηεξν θίλδπλν λα πξνζβιεζνχλ απφ άλνηα πνπ κνηάδεη κε άλνηα κε ζσκάηηα Lewy. πσο ζπκβαίλεη θαη ζε άιινπο ηχπνπο άλνηαο, ε θπζηνινγηθή γήξαλζε απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε άλνηαο κε ζσκάηηα Lewy. Άιινη παξάγνληεο θηλδχλνπ είλαη ην θχιν (νη άλδξεο πξνζβάιινληαη ζπρλφηεξα) θαη ε χπαξμε νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ ηεο λφζνπ. Πνιχ ιίγα είλαη γλσζηά ζρεηηθά κε ην ηη πξνθαιεί άλνηα κε ζσκάηηα Lewy. ηαλ νη επηζηήκνλεο κειεηνχλ ηνλ εγθέθαιν ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ άλνηα κε ζσκάηηα Lewy, αλαθαιχπηνπλ κηθξνζθνπηθά εμνγθψκαηα πξσηετλψλ ζηα λεπξηθά θχηηαξα ηνπ εγθεθάινπ. Απηά ηα πξσηετληθά απνζέκαηα δηαηαξάζζνπλ ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ. (Μάζεηε γηα ηε λφζν Alzheimer θαη άιιεο κνξθέο άλνηαο, ζει.22-24) 21

22 1.8 Ππωηοπαθήρ πποϊούζα αθαζία (PPA) Ο Mesulam (1982) πξφηεηλε απηφλ ηνλ φξν γηα λα πεξηγξάςεη κηα αξγά πξννδεπηηθή γισζζηθή εμαζζέληζε πνπ εκκέλεη γηα κηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ ρσξίο άλνηα. Σα πεξαηηέξσ δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ηελ πξσηνπαζή πξντνχζα αθαζία πεξηιακβάλνπλ κηα δφιηα αξρή θαη κηα βαζκηαία επηδείλσζε ηεο γιψζζαο (ζχληαμε, θαηνλνκαζία, εχξεζε ιέμεο, θαηαλφεζε ιέμεο) ειιείςεη άιισλ αηηηψλ ηεο αθαζίαο. Η πξσηνπαζήο πξντνχζα αθαζία έρεη πεξηγξαθεί σο «γιψζζα βαζηζκέλε ζηελ άλνηα» θαη σο «αξγή πξννδεπηηθή αθαζία ρσξίο ηε γεληθεπκέλε άλνηα» κε ειιείκκαηα ακλεζηαθά, πξνζσπηθφηεηαο, ή εθηειεζηηθά πνπ βιάπηνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Οη αζζελείο κε PPA ρσξίδνληαη ζε 3 θχξηεο παξαιιαγέο πνπ βαζίδνληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο νκηιίαο θαη ηεο γιψζζαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ θάζε ππνθαηεγνξία : α) κε ξένπζα (nfvppa) β) ζεκαζηνινγηθή (svppa) γ) ινγνπεληθή (lvppa) Με ξένπζα PPA (nfvppa) Αξρηθά ζρεδφλ φια ηα άηνκα παξνπζηάδνπλ απμεκέλε αλνκία θαη δπζθνιίεο ζηελ εχξεζε ησλ θαηάιιεισλ ιέμεσλ. ην πιαίζην απηφ νη αζζελείο δελ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο αθαζηθνχο κε ηε λφζν Alzheimer, εθηφο αλ έρνπλ ζρεηηθά δηαηεξεκέλε κλήκε θαη κε ιεθηηθή θαηαλφεζε. Καζψο ε αζζέλεηα πξνρσξάεη, ε ξνή ηνπ ιφγνπ κεηψλεηαη. Άηνκα αληηκεησπίδνπλ πξννδεπηηθά πξνβιήκαηα κε ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ζχληαμε πξνηάζεσλ θαη ε νκηιία ηνπο είλαη ρσξίο γξακκαηηθή θαη είλαη δχζθνιν λα ηελ θαηαιάβνπκε. Ο αγξακκαηηζκφο είλαη έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο κε ξένπζαο PPA θαη κπνξεί λα κνηάζεη κε ηελ αθαζία Broca, αιιά είλαη ζπλήζσο ιηγφηεξν ζνβαξφο απφ απηφλ πνπ παξαηεξείηαη 22

23 κεηά απφ έλα εγθεθαιηθφ επεηζφδην. Πνιινί αζζελείο κε ηε κε ξένπζα PPA κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζαλ λα έρνπλ αθαζία αγσγηκφηεηαο, ιφγσ ηεο θησρήο επαλάιεςήο ηνπο κε άζηθηε ηελ αθνπζηηθή θαηαλφεζε θαη ηεο ξεπζηήο, φκσο παξαθαζηθήο νκηιίαο. εκαζηνινγηθή PPA (svppa) H ζεκαζηνινγηθή PPA είλαη ε δεχηεξε πην εθηελέζηεξα πεξηγεγξακκέλε πνηθηιία ηεο πξννδεπηηθήο αθαζίαο. Απηφο ν φξνο ζπλήζσο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πξννδεπηηθή θαη πνιχκνξθε απψιεηα ζεκαζηνινγηθήο γλψζεο. Οη αζζελείο ράλνπλ ζηαδηαθά ηελ έλλνηα ησλ ιέμεσλ, αιιά ν ιφγνο ηνπο έρεη θαιή ξνή θαη επαλαιακβάλνπλ θαιά, κνηάδνληαο κε ηε «δηαθινηηθή αηζζεηεξηαθή αθαζία». Καζψο ε αζζέλεηα πξνρσξάεη, ν ιφγνο ηνπο ζεσξείηαη αθφκα ξεπζηφο, αιιά ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαζηνινγηθέο δαξγθνλαθαζίεο θαη είλαη ζπρλά άζρεηνο απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ή ην ζέκα πνπ ζπδεηείηαη. Η ζνβαξή πξννδεπηηθή αλνκία θαη ε εκθαλψο εμαζζεληζκέλε θαηαλφεζε ησλ κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ θαη νη ίδηνη νη αζζελείο πνπ ξσηνχλ ζπρλά ηελ έλλνηα ησλ ιέμεσλ (ζπλήζσο ηα νπζηαζηηθά), είλαη ε ζθξαγίδα ηεο ζεκαζηνινγηθήο PPA. Η ζεκαζηνινγηθή PPA ζπλδέεηαη έληνλα κε ηε κεησπηαία κνξθή κεησπνθξνηαθηθήο άλνηαο θαη ζρεδφλ πάληα ζπλαληψληαη ζηνπο αζζελείο κε ηε ζεκαζηνινγηθή PPA νη ηφζν πξφσξεο αιιαγέο ζπκπεξηθνξάο θαη πξνζσπηθφηεηαο. PPA logopenic variant (lvppa or PPA-L) Η ινγνπεληθή PPA ή ινγνπεληθή αξρηθή πξννδεπηηθή αθαζία έρεη πεξηγξαθεί πξφζθαηα σο επδηάθξηηε κνξθή ηεο PPA. Αλ θαη ε ιεθηηθή παξαγσγή θαη ηεο κε ξένπζαο PPA θαη ηεο lvppa επηβξαδχλεηαη, κε ζπρλέο παχζεηο γηα ηελ εχξεζε ιέμεσλ θαη θσλεκηθέο παξαθαζίεο, νη αζζελείο κε ηνλ ινγνπεληθφ ηχπν δελ παξνπζηάδνπλ αγξακκαηηζκφ, δηαηαξαρή ηνπ θηλεηηθνχ ειέγρνπ ηεο νκηιίαο θαη απξνζσδία. Γεδνκέλνπ φηη νη αζζελείο έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά ζνβαξή δπζθνιία λα επαλαιακβάλνπλ πξνηάζεηο θαη καθξνζθειείο θξάζεηο, ελψ ε παξαγσγή ησλ ζχληνκσλ, κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ παξακέλεη αλέπαθε, ε βαζηθή αλεπάξθεηα πνπ 23

24 θξχβεηαη πίζσ απφ ηα πεξηζζφηεξα γισζζηθά πξνβιήκαηα ζηε ινγνπεληθή PPA έρεη πξνηαζεί λα είλαη έλα θσλνινγηθφ βξαρππξφζεζκν έιιεηκκα κλήκεο. Καζψο ε ινγνπεληθή PPA πξνρσξάεη, πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλφεζε θαη ειιείκκαηα ζηελ γξακκαηηθή ζε επίπεδν πξνηάζεσλ. Οη αζζελείο κε ηε ινγνπεληθή PPA έρνπλ ζπρλά επεηζνδηαθή εμαζζέληζε κλήκεο θαη θησρέο αξηζκεηηθέο δπλαηφηεηεο θαη έηζη ε θιηληθή εηθφλα ηνπο κνηάδεη κε ηε λφζν Alzheimer. Mπνξεί λα είλαη παξνχζεο ζπκπεξηθνξηζηηθέο αλσκαιίεο, κε απάζεηα, αλεζπρία, επεξεζηζηφηεηα θαη ηαξαρή. Ο Rogalski θαη ινηπνί, δηεξεχλεζαλ ηελ πνξεία ηεο γισζζηθήο απφθιηζεο θαη ηεο θινηψδνπο αηξνθίαο ζηηο ππνθαηεγνξίεο ηεο πξντνχζαο πξννδεπηηθήο αθαζίαο. Σα λεπξνςπρνινγηθά πξφηππα ηεο γισζζηθήο απφδνζεο έραζαλ ηηο αηρκεξέο δηαθξίζεηο πνπ δηαθνξνπνηνχζαλ κηα παξαιιαγή ηεο PPA απφ κηα άιιε. Πεξηνρέο αηξνθίαο πνπ εμαπιψζεθαλ πέξα απφ ηηο αξρηθέο δηαθξηηηθέο ζέζεηο πνπ ραξαθηήξηζαλ θάζε κηαο απφ ηηο 3 ππνθαηεγνξίεο επέδεημαλ κηα πην ζπγθιίλνπζα δηαλνκή πνπ θαιχπηεη θαη ηα 3 ζεκαληηθά ζπζηαηηθά ηνπ γισζζηθνχ δηθηχνπ: ηελ θάησ κεησπηαία έιηθα, ηελ θξνηαθνβξεγκαηηθή δηαζηαχξσζε θαη ηνλ πιάγην θξνηαθηθφ θινηφ. (Communication, language and speech deficits in dementia) 24

25 1.9 Γιάγνωζη Σν λα αλαγλσξηζηνχλ ηα ζπκπηψκαηα ηεο άλνηαο είλαη ην πξψην βήκα γηα λα γίλεη ζσζηή δηάγλσζε θαη λα δνζεί ηαηξηθή βνήζεηα. Η πξψηκε θαη αθξηβήο δηάγλσζε είλαη βνεζεηηθή γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: Παξέρεη εξκελεία ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηεο παξάμελεο ζπκπεξηθνξάο θαη βνεζά ηα άηνκα κε άλνηα, φπσο θαη απηνχο πνπ πξνζθέξνπλ θξνληίδα, λα αληηκεησπίζνπλ ηε λφζν θαη λα μέξνπλ ηη λα πεξηκέλνπλ κε ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ. Δπηηξέπεη ζηα άηνκα λα θαηαλνήζνπλ ηη ηνπο ζπκβαίλεη θαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζνπλ θάπνην έιεγρν ζηε δσή ηνπο. Οξίδνληαη θαηάιιειεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη νηθνλνκηθήο βνήζεηαο, γεγνλφο πνπ βνεζάεη ην άηνκν λα ζρεδηάζεη ην κέιινλ ηνπ. Μπνξεί λα δηαζθαιίζεη φηη άιια πξνβιήκαηα, ηα νπνία κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απψιεηα κλήκεο, φπσο ε θαηάζιηςε, ζα αληηκεησπηζηνχλ θαηάιιεια. Γηα πνιινχο πνπ πάζρνπλ απφ άλνηα θαη δελ είλαη αθφκα δπλαηφ λα πξνβιέςνπκε πνηνη αθξηβψο είλαη, ζπγθεθξηκέλεο θαξκαθεπηηθέο νπζίεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ηεο λφζνπ. Δίλαη επνκέλσο πξνθαλέο φηη αλ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ην άηνκν δελ ιάβεη δηάγλσζε, ηφηε ε επθαηξία θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο δελ πξνζθέξεηαη. (Μάζεηε γηα ηε λφζν Alzheimer θαη άιιεο κνξθέο άλνηαο, ζει.39-40) Η δηάγλσζε ηεο άλνηαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ θιηληθήο εμέηαζεο. Κακία αθηηλνινγηθή, λεπξνθπζηνινγηθή ή άιιε εξγαζηεξηαθή δηεξεχλεζε κπνξεί λα κεηψζεη ηελ αλάγθε εμέηαζεο ηεο λνεηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελή. Η πξνρσξεκέλε άλνηα κπνξεί λα δηαγλσζζεί κε επθνιία, ελψ ε δηάγλσζε ηεο πξψηκεο άλνηαο βάδεη ζε δνθηκαζία αθφκα θαη ηνλ πην θαηαξηηζκέλν ηαηξφ 25

26 Ιδίσο ζε πνιχ επηηπρεκέλα άηνκα γηα παξάδεηγκα, ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζη πνπ ηνπνζεηνχληαη εληφο ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ γηα ηελ ειηθία εχξνπο, ελδερνκέλσο λα αληηπξνζσπεχνπλ κηα κείδνλα εμαζζέλεζε απφ ηα πξνεγνχκελα επίπεδα απφδνζεο. ε ηέηνηα άηνκα, ην πξψην ζεκάδη ηεο άλνηαο πηζαλφο λα είλαη κηα αχμεζε ζηελ πξνζπάζεηα θαη ζην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα έιζνπλ ζε πέξαο νη ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο θαζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ κε κηα αξρφκελε αλντθή λφζν, παξαπνλέζεθε φηη ρξεηαδφηαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δηαιέμεσλ ηνπ. ε νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο, ε δηάγλσζε δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί απφ ηελ πξψηε επίζθεςε θαη ην κέγεζνο ηεο κεηαβνιήο απφ ηε κία εμέηαζε κέρξη ηελ επφκελε θαζίζηαηαη ην πην ζεκαληηθφ επηβεβαησηηθφ ηεθκήξην. Η δηάγλσζε ηεο άλνηαο ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία ελφο ε πεξηζζνηέξσλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξεηο παξάγνληεο: (1) ηζηνξηθφ επηκέλνπζαο θαη εμειηθηηθήο έθπησζεο ηεο γλσζηαθήο ιεηηνπξγίαο, ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηεο πξνζσπηθφηεηαο ή ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαηά πξνηίκεζε εμαθξηβσκέλσλ απφ έλαλ αλεμάξηεην παξαηεξεηή. (2) απνηειέζκαηα πνπ ηνπνζεηνχληαη εθηφο ηνπ νξίνπ δχν ηππηθψλ απνθιίζεσλ απφ ην πξνζαξκνζκέλν ειηθηαθφ θαη εθπαηδεπηηθφ εχξνο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα λεπξνςπρνινγηθά ηεζη ή ζε κηα ηππνπνηεκέλε δνθηκαζία ειέγρνπ δηαινγήο, φπσο είλαη ην Mini Mental State Examination (MMSE), Blessed Dementia Scale ή ηελ Clinical Dementia Rating Scale (CDR). (3) κηα κεηαβνιή ζηα απνηειέζκαηα ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή πνπ ππεξβαίλεη ηε 1 SD εληφο ηεο 6-12κελεο πεξηφδνπ εμέηαζεο-επαλεμέηαζεο, αθφκε θαη αλ ηα αξρηθά απνηειέζκαηα είλαη εληφο ηνπ θπζηνινγηθνχ εχξνπο. (Αξρέο πκπεξηθνξηθήο θαη Γλσζηαθήο Νεπξνινγίαο, ζει. 458) 26

27 1.10 Γιαθοποδιάγνωζη Οη θχξηεο λεπξνεθθπιηζηηθέο άλνηεο είλαη: Η άλνηα ηνπ Alzheimer Η αγγεηαθή άλνηα Η δηάρπηε λφζνο κε ζσκάηηα ηνπ Lewy Η κεησπνθξνηαθηθή άλνηα Γηα λα δηεπθξηλίζεη ηηο δηαθξίζεηο κεηαμχ ηεο «ίζσο», «πηζαλήο» θαη «θαζνξηζκέλεο» δηάγλσζεο, ν πίλαθαο 1 ζπλνςίδεη ηα ζεκαληηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ησλ δηάθνξσλ θνηλνπξαμηψλ. (Medical speech-language pathology, ζει. 96) Πίλαθαο 1: Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα επηιεγφκελε λεπξνεθθπιηζηηθή άλνηα. Άλνηα ηνπ Alzeheimer Αγγεηαθή Άλνηα Αζζέλεηα ζσκάησλ Lewy Ίζσο Απψιεηα κλήκεο θαη Απψιεηα ηεο κλήκεο θαη ειιείκκαηα ζε δχν ή απψιεηα ηνπιάρηζηνλ ζε πεξηζζφηεξνπο ηνκείο δχν άιινπο ηνκείο ηεο ηεο γλψζεο, γλψζεο, πηψζε απφ ηελ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο πξνεγνχκελε ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγία, εζηηαθά ιεηηνπξγίαο πνπ λεπξνινγηθά ζεκάδηα, πξνζθξνχνπλ ζηελ επηθπξσηηθή εγθεθαιηθή θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία, απεηθφληζε: ε άλνηα πξννδεπηηθή επηδείλσζε, πξέπεη λα παξνπζηαζηεί θακία δηαηαξαρή ηεο κέζα ζε 3 κήλεο κεηά ζπλείδεζεο, δφιηα αξρή απφ ην αγγεηαθφ κε αξγή πξφνδν. γεγνλφο, κπνξεί λα είλαη Πξννδεπηηθή γλσζηηθή πηψζε, αληίθηππνο ζηε ιεηηνπξγία, ε εμαζζέληζε κλήκεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή, ηνπιάρηζηνλ δχν ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ππξήλσλ πξέπεη λα είλαη παξφληα: θπκαηλφκελε πξνζνρή, επαλαιακβαλφκελεο παξαηζζήζεηο, ή/θαη ραξαθηεξηζηηθά 27

28 ζηαζεξή, βειηηνχκελε ή γλσξίζκαηα ηνπ επηδεηλνχκελε. παξθηλζνληζκνχ. Πηζαλήο Σα ίδηα κε ηα παξαπάλσ Σα ίδηα κε ηα παξαπάλσ, Σνπιάρηζηνλ έλα, εθηφο απφ ην φηη ε εθηφο απφ φηη ε ραξαθηεξηζηηθφ παξνπζίαζε ή ε ζεηξά επηθπξσηηθή εγθεθαιηθή γλψξηζκα ππξήλσλ καζεκάησλ κπνξεί λα απεηθφληζε κπνξεί λα πξέπεη λα είλαη παξψλ. είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηα είλαη απψλ, ή ε αξρή θαη θξηηήξηα γηα ηελ πηζαλή ε ζεηξά καζεκάησλ άλνηα ηνπ Alzheimer, κπνξεί λα άηππεο. αιιά ε δηάγλσζε κπνξεί αθφκα λα απνθιεηζηεί. Καζνξη- Ιζηνπαζνινγηθή Σν θξηηήξην γηα ηελ Ο απνθιεηζκφο ηνπ ζκέλε επηβεβαίσζε απφ ηηο πηζαλή αγγεηαθή άλνηα εγθεθαιηθνχ ή άιισλ άθζνλεο ακπινεηδείο θαη δελ ηθαλνπνηεί θαλέλα αηηηψλ, ηηο λεπξντληδηαθέο παζνινγηθφ πνιιαπιαζηαζκφο ησλ πιάθεο. ραξαθηεξηζηηθφ ζσκάησλ Lewy ζηελ Η ππθλφηεηα είλαη γλψξηζκα εθηφο απφ ηελ απηνςία. κεγαιχηεξε απφ φηη εγθεθαιναγγεηαθή ζηνπο θαλνληθνχο αζζέλεηα θαη είλαη εγθεθάινπο ηεο ίδηαο παξφληεο νη αηηηνινγίεο ειηθίαο. πνπ πεξηιακβάλνπλ πνιπεκθξαθηηθή, αζζέλεηα ηνπ κπνθαξδίνπ, ππναηκάησκα θαη αηκνξξαγία. 28

29 Ο πίλαθαο 2 ζπλνςίδεη ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θάζε θαηεγνξίαο ζρεηηθά κε ηελ αξρή θαη ηε ζεηξά αλνηψλ, ηηο ππνθαηεγνξίεο, ην γλσζηηθφ ζρεδηάγξακκα, ηελ επηθνηλσλία, ηε ζρεηηθή ζπκπεξηθνξά, ηα θπζηθά ζεκάδηα, ηε γελεηηθή, ηελ απεηθφληζε θαη ηελ νξηζηηθή δηάγλσζε. Πίλαθαο 2 : Γηαθνξηθή δηάγλσζε ησλ θχξησλ ηχπσλ ησλ λεπξνεθθπιηζηηθψλ αλνηψλ αξρή θαη ζεηξά καζεκάησλ Τπν-ηχπνη γλσζηηθφ ζρεδηάγξακκα Άλνηα ηνπ Alzeheimer Γφιηα αξρή, πηζαλφηεξε κεηά απφ ηελ ειηθία ησλ 65, πξννδεπηηθή ζεηξά καζεκάησλ, αξγή ζεηξά καζεκάησλ κε πιαηηαζκνχο. Με νηθνγελεηαθφ ή νηθνγελεηαθφ πεξηζηαηηθφ, αξρή πξηλ ή κεηά απφ ηελ ειηθία ησλ 65, ή ζπλχπαξμε άιισλ φξσλ φπσο ε αζζέλεηα Πάξθηλζνλ. Διιείκκαηα ζηε κλήκε θαη ηε γλψζε, θακία Αγγεηαθή άλνηα Αζζέλεηα ησλ Μεησπνθξνηαθηθή ζσκάησλ Lewy άλνηα Απφηνκε επηδείλσζε κέζα ζε 3 κήλεο κεηά απφ ην εγθεθαιηθφ, ε ζεηξά καζεκάησλ κπνξεί λα είλαη ζηαζεξή, βειηηνχκελε ή επηδεηλνχκελε. Δμαξηάηαη απφ ηελ πεξηνρή, ηνλ ηχπν θαη ηελ έθηαζε ηεο εγθεθαιναγγεηαθήο βιάβεο. Διιείκκαηα ζηε κλήκε θαη ηε γλψζε, θακία Οη πεξίνδνη θαλνληθήο γλψζεο ελαιιάζζνληαη κε ηελ αλψκαιε γλψζε ζηα πξψηα ζηάδηα, ε ζεηξά καζεκάησλ είλαη πξννδεπηηθή, ζπρλά ξαγδαία (1-5 έηε). Γφιηα αξρή, πηζαλφηεξε πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 65, πξννδεπηηθή ζεηξά καζεκάησλ, ζπρλά αξγή. Γελ πεξηγξάθνληαη. Σα εζηηαθά ζχλδξνκα αηξνθίαο πεξηιακβάλνπλ ηε κεησπηθή παξαιιαγή ftd, ρξφληα παξαιιαγή ftd θαη παξαιιαγή ftd κε ξένπζαο αθαζίαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά Δθηειεζηηθή γλσξίζκαηα δπζιεηηνπξγία ζπρλά δηαηαξαρή ηεο ππξήλσλ ζην κεησπηαίν ινβφ, 29

30 δηαηαξαρή ηεο ζπλείδεζεο, πεξηιακβάλνπλ ηελ ζεκαζηνινγηθά ζπλείδεζεο, εμαζζεληζκέλε ιεηηνπξγία θπκαηλφκελε ειιείκκαηα θαη κε εμαζζεληζκέλε ζηελ θαζεκεξηλή δσή. πξνζνρή, ηηο ξένπζα πξννδεπηηθή ιεηηνπξγία ζηε νπηηθέο αθαζία. θαζεκεξηλή δσή. παξαηζζήζεηο θαη ηνλ παξθηλζνληζκφ. Δπηθνηλσ- Η αθαζία είλαη Γηαηαξαρή ηνπ Υαξαθηεξηζηηθά Η αξρηθή λία θνηλή, μεθηλψληαο κεραληζκνχ ηεο νκηιίαο, γλσξίζκαηα πξννδεπηηθή αθαζία είηε σο ξένπζα, απινπνίεζε ηεο παξθηλζνληθήο είλαη ζπλεζηζκέλε, ε είηε σο κε ξένπζα, γξακκαηηθήο θαη δπζαξζξίαο. δπζαξζξία είλαη ν ζεκαζηνινγηθφο εμαζζελεκέλε γξαθή, αζπλήζηζηε, ε ηνκέαο είλαη ν πην βξαδχηεηα θαη κεησκέλε πξφνδνο κπνξεί λα επεξεαζκέλνο, ε έλαξμε, νη αζζελείο είλαη πνιχ αξγή. ζχληαμε θαη ε γίλνληαη αβνπιεηηθνί ζην θσλνινγία ηειηθφ ζηάδην. επεξεάδνληαη αξγφηεξα, βαζκηαία πξφνδνο ζηελ αιαιία. ρεηηθή Καηάζιηςε, Καηάζιηςε θαη ελαιιαγέο Πεξίνδνη Δπξχ θάζκα ησλ ζπκπεξη- αυπλία, αθξάηεηα, ζηε δηάζεζε. παξαιεξήκαηνο ζρεηηθψλ θνξά παξαηζζήζεηο, (ζχγρπζε) ζπκπεξηθνξψλ, ην πην αλαηαξαρή. ζπλεζηζκέλεο μερσξηζηφ ζηε θαζψο επίζεο θαη κεησπηθή παξαιιαγή «θελά» επεηζφδηα ινβψλ. πξσηλήο ππλειίαο θαη παξνδηθήο ζχγρπζεο επάλσ ζην μχπλεκα. Φπζηθά ε πξνρσξεκέλε Γηαηαξαρή βεκαηηζκνχ ή πρλά Γελ είλαη ζεκαληηθφ ζεκάδηα αζζέλεηα, ζπρλά πεζίκαηα, ραξαθηεξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθφ απμαλφκελνο εκηπάξεζε, κεραληθέο θαη γλσξίζκαηα γλψξηζκα ηεο ftd. ηφλνο,δηαηαξαρή αηζζεηεξηαθέο παξθηλζνληζκνχ. 30

31 βεκαηηζκνχ. αιιαγέο,νπηηθά ειιείκκαηα, ςεπδνπξνκεθηθά ζεκάδηα, δπζαξζξία. Γελεηηθά Οηθνγελεηαθή Γελεηηθέο αλσκαιίεο πνπ Αλσκαιίεο πνπ Μεηαιιαγέο ζην άλνηα Alzheimer ζπλδένληαη κε ηνπο πνπ ζπλδέεηαη κε παξάγνληεο θηλδχλνπ ηνπ ηα ρξσκνζψκαηα εγθεθαιηθνχ π.ρ. 1, 14 θαη 21 (5- ππέξηαζε 10% φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ), ζπνξαδηθή άλνηα Alzheimer πνπ ζπλδέεηαη κε ην αιιειφκνξθν γνλίδην ApoE Δ4 ζην ρξσκφζσκα 19 ζην 30% πηζαλήο άλνηαο Alzheimer, επεξεάδνληαη νη ακπινεηδείο πξσηεΐλεο. Απεηθφληζε Γηκεξήο αηξνθία, Δληαία ή πνιιαπιάζηα δηάκεζνο ρξνληθφο ηξαχκαηα ζηε δηαλνκή ινβφο, επεξεάδνληαη είηε κεγάισλ,είηε κηθξψλ αγγείσλ. ηππφθακπνο θαη ζάιακνο. ζπλδένληαη κε ηελ αζζέλεηα ζσκάησλ Lewy, αζζέλεηα ρξσκφζσκα 17 θαη 3, πξσηεΐλε TAU κε θπζηνινγηθή. Πάξθηλζνλ θαη αηξνθία πνιιαπιψλ ζπζηεκάησλ. Γηκεξήο κεησπηθή Δζηηαθή αηξνθία, θαη ρξνληθή κεησπηθή αηξνθία, ζρεηηθά ππναηκάησζε. ζπληεξεκέλνο ν δηάκεζνο ησλ ινβψλ, ν ηππφθακπνο θαη ε ακπγδαιή ηνπ εγθεθάινπ. Οξηζηηθή Κιηληθή δηάγλσζε Η θιηληθή δηάγλσζε απφ Η νξηζηηθή Η θιηληθή δηάγλσζε 31

32 δηάγλσζε απφ ηνλ ην ζπλππνινγηζκφ ηνπ δηάγλσζε εμαξηάηαη απφ ηελ απνθιεηζκφ, άλνηα ζεηηθνχ ηζηνξηθνχ γηα cvd, εμαξηάηαη απφ ηελ απνκνλσκέλε κε απνδνηέα ζε ε νξηζηηθή δηάγλσζε παξνπζία ζσκάησλ γλσζηηθή εμαζζέληζε άιιε ζπζηεκηθή πξέπεη λα απνθιείζεη φιεο Lewy (κε ζθαηξηθή άλνηα), δηαηαξαρή ή ηηο άιιεο αηηίεο κε ηε ραξαθηεξηζηηθά ε νξηζηηθή δηάγλσζε αζζέλεηα κεηαζαλάηηα εμέηαζε, ηελ θινηψδεο, εμαξηάηαη απφ ηε εγθεθάινπ, θιηληθή παξνπζίαζε, ηε ππνθινηψδεο ζην κεηαζαλάηηα αλάιπζε νξηζηηθή εμέηαζε λεπξνινγηθή εμέηαζε θαη εγθεθαιηθφ ηνπ εγθεθαιηθνχ κφλν απφ ηε ηε λεπξνινγηθή ζηέιερνο, αιιαγέο ηζηνχ. κεηαζαλάηηα απεηθφληζε. ηνπ Alzheimer εμέηαζε. κπνξεί λα εκθαληζηνχλ, αιιά ε παξνπζία ησλ πιαθψλ θαη ε απψιεηα ησλ λεπξψλσλ δελ είλαη νπζηαζηηθή. (Medical speech-language pathology, ζει. 98) 32

33 2 Δπικοινωνιακέρ δεξιόηηηερ ζε άηομα με άνοια Γλσζηηθέο- Δπηθνηλσληαθέο Δμαζζελήζεηο. Η γλσζηηθή επηδείλσζε είλαη κηα ζθξαγίδα ηεο άλνηαο. Σέηνηεο αιιαγέο ζηε κλήκε, ζηελ πξνζνρή θαη ζηε γιψζζα γίλνληαη πην αμηνπξφζερηεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Καζψο ε δηαηαξαρή επηδεηλψλεηαη, νη γλσζηηθέο-γισζζηθέο θαη δηαλνεηηθέο αιιαγέο πνπ βηψλνληαη απφ ην άηνκν κε άλνηα εκπνδίδνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα επηθνηλσλεί θαη λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά. πιινγηθά, ηα ειιείκκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ απηέο ηηο αιιαγέο αλαθέξνληαη σο γλσζηηθέο-επηθνηλσληαθέο εμαζζελήζεηο. Η ρξήζε απηνχ ηνπ φξνπ ελεκεξψλεη, φηη ππάξρνπλ κε γισζζηθά θαζψο επίζεο θαη γισζζηθά γλσζηηθά ειιείκκαηα πνπ εμαζζελίδνπλ ηελ επηθνηλσλία. (Medical speech-language pathology, ζει. 110) Πξψηκν ηάδην Η αξρή ηεο λφζνπ Alzheimer είλαη βαζκηαία θαη είλαη ζπρλά δχζθνιν λα θαζνξηζηεί πφηε νη αιιαγέο αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη. πλήζσο, νη κηθξέο αιιαγέο ζηε δηάζεζε θαη ε πεξηζηαζηαθή απψιεηα κλήκεο απνδίδνληαη «ζην γήξαο». Δληνχηνηο, νη αιιαγέο πνπ εκθαλίδνληαη ζε κηα λεπξνινγηθά βαζηζκέλε δηαδηθαζία αζζελεηψλ φπσο ε αζζέλεηα ηνπ Alzheimer ηείλνπλ λα εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα θαη είλαη ζνβαξφηεξεο. ηα πξψηα ζηάδηα, νη γισζζηθέο αιιαγέο κπνξνχλ λα είλαη ιεπηνί δείθηεο ηεο πηζαλήο άλνηαο. Καηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ, ε άλνηα είλαη ηαμηλνκεκέλε σο ήπηα, θαη νη ζπληαθηηθέο θαη θσλνινγηθέο δηαδηθαζίεο δηαηίζεληαη ραξαθηεξηζηηθά. Η κλήκε είλαη εμαζζελεκέλε θαη εκθαλίδνληαη κεξηθέο αιιαγέο πξνζσπηθφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη γλσζηηθέο-γισζζηθέο αιιαγέο (Bayles & Kaszniak, 1987; Cummings & Benson, 1983, Kempler, 1995). Μεξηθέο θνξέο εκθαλίδνληαη ερζξφηεηα, νμπζπκία ή απνγνήηεπζε (Cummings & Benson, 1983). Δπίζεο, άηνκα κε άλνηα θαηαδεηθλχνπλ δπζθνιία ζηελ νλνκαζία θαη ηελ εχξεζε ιέμεο. Αλ θαη είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξήζνπλ ηηο ζπλνκηιίεο, κέλνληαο ζην ζέκα θαη νξγαλψλνληαο ηηο 33

34 ηδέεο, ε ζπλνρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκηιίαο ίζσο είλαη δχζθνιε (Bayles & Kaszniak, 1987; Kempler, 1995). Γεληθά, ε αζξνηζηηθή επίδξαζε απηψλ ησλ άηππσλ ζπκπεξηθνξψλ, πξνηξέπεη πνιινχο αλζξψπνπο λα επηδηψμνπλ ηελ πξνζνρή. (Medical speech-language pathology, ζει. 110) Μεζαίν ηάδην Καζψο ε αζζέλεηα πξνρσξάεη,δηαθνξέο ζηελ απφδνζε γίλνληαη πξνθαλέζηεξεο. Η αλάθιεζε κλήκεο είλαη ζνβαξά εμαζζεληζκέλε θαη νη αιιαγέο πξνζσπηθφηεηαο είλαη πην πξνεμέρνπζεο. Οη γισζζηθέο δεμηφηεηεο έρνπλ γίλεη θησρφηεξεο, θαζηζηψληαο ην δπζθνιφηεξν γηα ηνλ αζζελή λα επηθνηλσλήζεη (Bayles & Kaszniak, 1987; Kempler, 1995). Αλ θαη ηα πξφζσπα κε ηελ άλνηα απνθξίλνληαη ζηηο εξσηήζεηο θαη μέξνπλ πφηε πξέπεη λα κηιήζνπλ, ε νκηιία ηνπο είλαη ζπρλά θελή θαη γεκάηε κε ζηεξεφηππεο απαληήζεηο, φπσο «Δίκαη θαιά, εζχ πσο είζαη;». Καηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ, ρξεηάδνληαη ζπλήζσο βνήζεηα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ θάπνηε απέδηδαλ κε επθνιία θαη γίλνληαη φιν θαη πην εμαξηψκελνη απφ ηα άηνκα πνπ ηνπο θξνληίδνπλ, γηα λα νινθιεξψλνπλ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. (Medical speech-language pathology, ζει. 111) Πξνρσξεκέλν ηάδην ην πξνρσξεκέλν ζηάδην ηεο λφζνπ, ηα γλσζηηθά θαη επηθνηλσληαθά ειιείκκαηα φιν θαη ζνβαξεχνπλ. Σειηθά, νη αζζελείο εμαξηψληαη εληειψο απφ ηα άηνκα πνπ ηνπο θξνληίδνπλ θαη βηψλνπλ κπξηάδεο πξνβιήκαηα. Σα άηνκα ζε απηφ ην ζηάδην θάλνπλ ιηγφηεξεο ζπλνκηιίεο θαη κπνξνχλ ζπρλά λα κείλνπλ βνπβά (Bayles & Kaszniak, 1987; Kempler, 1995). Αλ θαη ε γξακκαηηθή δείρλεη λα ζπληεξείηαη, ε θαηαλφεζε είλαη θησρή θαη νη ιεθηηθέο εθθξάζεηο απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ νκηιία ρσξίο λφεκα (Bayles & Kaszniak, 1987; Kempler, 1995). (Medical speech-language pathology, ζει. 111) 34

35 2.1 Δξαζθένηζη ηος λόγος Η εμαζζέληζε ηνπ ιφγνπ είλαη κηα απφ ηηο γλσζηηθέο δηαηαξαρέο πνπ απνδεηθλχνληαη ζηελ άλνηα θαη ην ζπκπέξαζκά ηεο σο έλα απφ ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ηηο δηάθνξεο άλνηεο θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηνπ (American Psychiatric Association, 1994; McKhann, Drachman, Folstein, et al, 1984; Neary, Snowden, Gostafson, et al, 1998; Roman, Tatemichi, Erkinjuntti, et al, 1993). Η εθθπιηζηηθή θχζε ησλ αλντθψλ αζζελεηψλ, θαζηζηά δχζθνιε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εμαζζελήζεσλ ηνπ ιφγνπ πνπ θαηαδεηθλχνληαη. Μεξηθέο έξεπλεο ( Cummings, Benson, Hill, & Read 1985; Faber- Langendoen, Morris, Knesevich, et al, 1988) πεξηέγξαςαλ ηηο γισζζηθέο δηαηαξαρέο πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη ζηα άηνκα κε άλνηα σο αθαζία θαη έληνλα ζπλεγφξεζαλ γηα ηε ρξήζε ηνπ φξνπ. Πην πξφζθαηεο έξεπλεο ( Emery, 2000; Vuorinen, Laine, & Rinne, 2000; Ripch, Carpenter, & Ziol, 1997; Ripich, Petrill, Whitehouse, & Ziol, 1995) έρνπλ πεξηγξάςεη ηε θχζε ηεο εμαζζέλεζεο ηνπ ιφγνπ, ρσξίο αλαθνξά ζε νπνηεζδήπνηε πξνυπάξρνπζεο ηαμηλνκήζεηο. Αλεμάξηεηα απφ ηελ νξνινγία, ε δηαθνξηθή δηάγλσζε κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο κλήκεο, ησλ ιεθηηθψλ θαη κε ιεθηηθψλ δεμηνηήησλ, θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο, καδί κε έλα ιεπηνκεξέο ηζηνξηθφ. Ο λνζνθνκεηαθφο γηαηξφο ζα ην βξεη πην επεξγεηηθφ λα αμηνινγήζεη θαη λα πεξηγξάςεη ηα γλσζηηθά-γισζζηθά ειιείκκαηα ζηα άηνκα κε άλνηα, απφ ην λα θαζνξίζεη εάλ νη δηαηαξαρέο ηαηξηάδνπλ κε ηηο πξνυπάξρνπζεο ηαμηλνκήζεηο. Δάλ ν λνζνθνκεηαθφο γηαηξφο εζηηάδεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηαμηλφκεζε, κπνξεί λα επηιερηεί κηα αθαηάιιειε παξέκβαζε, φηαλ αλαπηχζζεηαη ην ζρέδην γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο. Οη γισζζηθέο δπλαηφηεηεο ησλ αηφκσλ κε άλνηα επηηξέπνπλ ζηνπο λνζνθνκεηαθνχο γηαηξνχο (1) λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ άλνηα σο δηάγλσζε (Bayles & Boone, 1982), (2) λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηελ άλνηα απφ άιιεο λεπξνγελείο επηθνηλσληαθέο δηαηαξαρέο ( Bayles, 1986; Deal, Wertz, & Spring, 1981; Halpern, Darley, & Brown, 1973; Holland, McBurnery, Moossy, et al, 1985; Horner & Heyman, 1981; Watson & Records, 1978), θαη (3) λα είλαη πεξηγξαθηθνί γηα ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά 35

36 γλσξίζκαηα ηεο γιψζζαο ησλ αηφκσλ κε άλνηα (Appell, Kertez, & Fisman, 1982; Barker & Lawson, 1968; Obler, 1983; Schwartz, Marin, & Saffran, 1979; Whitaker, 1976). εκεηψλνληαη δηαθνξέο ζηα πνηθίια γισζζηθά ζέκαηα γηα ηα νπνία κηιάλε ηα άηνκα κε άλνηα. Αλ θαη ε επηδείλσζε ζηε θσλνινγία, ηε ζχληαμε θαη ηε ζεκαζηνινγία είλαη θαιά ηεθκεξησκέλεο (Bayles, 1982; Bayles, Boone, Tomoeda, et al, 1989; Murdoch, Chenery, Wilks, et al, 1987; Schwartz et al, 1979), ν βαζκφο πηψζεο ζηηο δπλαηόηεηεο επηθνηλσλίαο θαίλεηαη λα ππεξβαίλεη ηελ πηψζε ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζπγθεθξηκέλν γισζζηθφ ηνκέα (Fromm & Holland, 1987; Ripich & Terrell, 1988; Ulatowska, Haynes, Donnell, et al, 1986). Δπνκέλσο είλαη απαξαίηεηε κηα πιήξεο πεξηγξαθή ηεο ηθαλφηεηαο επηθνηλσλίαο, εθηφο απφ ηε γισζζηθή γλψζε. Οη πεξηγξαθέο πξέπεη λα πεξηιάβνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα ειιείκκαηα πνπ είλαη εκθαλείο ζε θάζε γισζζηθφ ηνκέα θαη εηδηθά ζηελ πξαγκαηνινγία, ε νπνία είλαη ζπλήζσο ε πξνθαλέζηεξε. (Medical speech-language pathology, ζει. 111) 2.2 Ππαγμαηολογία Η ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο ή ε πξαγκαηνινγία, είλαη ίζσο ν θξηζηκφηεξνο ηνκέαο ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο παξέκβαζεο. Αλ θαη απηφο ν ηνκέαο εκθαλίδεηαη λα ζπκβάιιεη πην πνιχ ζην επηθνηλσληαθφ έιιεηκκα ζηελ άλνηα θαη ηα κέηξα ηεο πξαγκαηνινγίαο εκθαλίδνληαη λα είλαη ηα πην επαίζζεηα ζηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ αηηηνινγηψλ (Deal et al, 1991), ε ηεθκεξίσζε ζηα πξαγκαηηθά ειιείκκαηα είλαη πεξηνξηζκέλε (Kempler, 1995). Μεξηθά απφ ηα πξαγκαηηθά ειιείκκαηα πνπ κπνξνχλ λα αλακέλνληαη είλαη ε θησρή ζπληήξεζε ζέκαηνο, ε ζχληνκε αιιά ζπρλή αιιαγή ζεκάησλ ζπδήηεζεο, ε δήηεζε πεξηζζφηεξσλ νδεγηψλ, δηαθνπέο ζηελ νκηιία θαη νκηιία κε αζάθεηεο, νκηιία ρσξίο ζπλνρή, δπζθνιία ζηε δηαηήξεζε ηεο νπηηθήο επαθήο θαη δπζθνιία γηα λα δνζεί ν ιφγνο ζε άιινπο ζηηο ζπδεηήζεηο (Hutchinson & Jensen, 1980; Irigaray, 1973; Ripich & Terrell, 1988; Ripich, Terrell & Snipelli, 1983; Ripich, Vertes, Whitehouse, et al, 1988). Απηά ηα ειιείκκαηα πνηθίιινπλ ζηε δξηκχηεηα ζχκθσλα κε ην ζηάδην ηεο αζζέλεηαο. Σα πξαγκαηηθά ειιείκκαηα πνπ ζεκεηψλνληαη ζηνπο αζζελείο κε ηε λφζν ηνπ Alzheimer κπνξνχλ λα εμαξηεζνχλ απφ ηε θχζε ηνπ χθνπο θαη ηνπ ζηφρνπ ηεο νκηιίαο (Kimbarow & Ripich, 1989). Η νκηιία 36

37 ζε απηφλ ηνλ πιεζπζκφ πεξηγξάθεηαη κε ιηγφηεξε ζπλνρή (Ripich & Terrell, 1988), δηαηαξαγκέλν θαη κεησκέλν πεξηερφκελν (Bayles, 1982; Kirshner, Webb, & Kelly, 1984) θαη κεγάιε ρξήζε αφξηζησλ αλαθνξψλ (Irigaray, 1973; Kempler, 1988; Obler, 1983; Ripich & Terrell, 1988). Ο Bayles (1984) αλαθέξεη φηη ηα αηηήκαηα ιείπνπλ ζπρλά, εληνχηνηο ηα αηηήκαηα επηβεβαίσζεο θαη δηεπθξίληζεο εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θαλνληθνχο ειηθησκέλνπο (Ripich et al, 1988). (Medical speech-language pathology, ζει. 111) 2.3 Λεξιλογική ημαζιολογία Σα ειιείκκαηα ζηε ιεμηινγηθή ζεκαζηνινγία ζηε λφζν ηνπ Alzheimer ραξαθηεξίδνληαη απφ πεξηνξηζκέλν ιεμηιφγην ( De Ajuriaguerra & Tissot, 1975; Ernest, Dalby, & Dalby, 1970) θαη δπζθνιία ζηελ θαηνλνκαζία (Bayles & Tomoeda, 1991; Huff, Corkin & Growdon, 1986; Kaszniak & Wilson, 1985; Neils, Boller, & Cole, et al, 1987), ηα νπνία πηζαλφλ πξνθιήζεθαλ απφ κηα δηαθνπή ζηε γλσζηηθή επεμεξγαζία, ίζσο ζην πξν-ιεθηηθφ επίπεδν (Allison, 1962; Appell et al, 1982; Grossman, 1978; Irigaray, 1967; Obler, 1981; Schwartz et al, 1979; Warrington, 1975). ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ιεμηθνινγηθή δπζθνιία είλαη έλα απφ ηα πηo πξφσξα ειιείκκαηα πνπ παξαηεξνχληαη ζηα άηνκα κε άλνηα (Kempler, 1995). Η αλνκία ή ε δπζθνιία εχξεζεο ηεο ιέμεο είλαη ην ζέκα ησλ πην πνιιψλ εξεπλψλ ζηε γιψζζα θαη ηελ άλνηα (Appell et al, 1982; Bayles & Boone, 1982; Bayles, Tomoeda, & Caffrey, 1983; Kirshner et al, 1984, Skelton-Robinson & Jones, 1984). Αθφκα θη έηζη, ε θχζε ηεο αλνκηθήο δηαηαξαρήο ζηε λφζν ηνπ Alzheimer θαη ε ζρεηηθή ζπκβνιή ησλ αληηιεπηηθψλ, ελλνηνινγηθψλ θαη γισζζηθψλ παξαγφλησλ παξακέλνπλ ακθηζβεηνχκελεο (Hart, 1988). Η πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηψλ θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη ε αξρηθή δηαθνπή ζηελ αλάθηεζε ιέμεο είλαη γλσζηηθά βαζηζκέλε ζε αληηδηαζηνιή ηεο αληίιεςεο. Δληνχηνηο, κηα δηαθσλία παξακέλεη ζρεηηθά κε ηε θχζε ηνπ γλσζηηθνχ ειιείκκαηνο, είηε σο έλαο πεξηνξηζκφο επεμεξγαζίαο, είηε σο απνηπρία ηεο ιεμηινγηθήο αληηπξνζψπεπζεο (Grober, Buschke, & Kawas, 1985; Schwartz et al, 1979). (Medical speech-language pathology, ζει. 111) 37

38 2.4 ύνηαξη Πνιινί εξεπλεηέο εθζέηνπλ ηε ζρεηηθά άζηθηε ζχληαμε ζηελ άλνηα (Appell et al, 1982; Bayles & Boone, 1982; Obler, 1981; Schwartz et al, 1979; Whitaker, 1976). Δληνχηνηο, έρνπλ αλαθεξζεί ζπληαθηηθά ιάζε, φπσο ε απψιεηα θξάζεσλ θαη πξνηάζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ε δηαθνπή ησλ θξάζεσλ θαη ε γξακκαηηθή αζπκθσλία (Constantinidis, 1978). Δπίζεο, o Irigaray (1967) πεξηέγξαςε ηε θησρή επηινγή νπζηαζηηθνχ θαη ηνλ αλαθξηβή ρξφλν ξήκαηνο ζε αζζελείο κε ηε λφζν ηνπ Alzheimer. Δθηφο απφ απηά ηα πξνβιήκαηα, θαίλεηαη φηη ε θαηαλφεζε ηεο ζχληαμεο είλαη ζρεηηθά πην εμαζζεληζκέλε απφ ηελ παξαγσγή (Emery, 1988; Linebarger, Schwartz, & Saffran, 1983). Μηα ζεσξία γηα ηηο δηαθνξέο ζηελ αλαθεξφκελε ζπληαθηηθή απφδνζε είλαη φηη ε απηφκαηε θχζε ησλ ζπληαθηηθψλ δνκψλ δελ απαηηεί πνιιή πξνζνρή απφ ηνλ νκηιεηή θαη δηαηεξείηαη. Με άιια ιφγηα, ε ζχληαμε κπνξεί λα είλαη κηα ζρεηηθά απηφκαηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία πνπ ζπληεξείηαη ζηε κέζε κηαο γεληθφηεξεο γλσζηηθήο πηψζεο (Kempler, Curtiss, 7 Jackson, 1987). Δληζρχνληαο απηήλ ηελ άπνςε, ν Whitaker (1976) παξνπζίαζε κηα πεξίπησζε κειέηεο κηαο γπλαίθαο κε ζνβαξή άλνηα (φρη λφζν ηνπ Alzheimer) πνπ δηφξζσζε απζφξκεηα ηα ιάζε ηεο ζχληαμεο θαη ηεο θσλνινγίαο θαηά ηελ επαλάιεςε ησλ πξνηάζεσλ, αθφκα θη αλ ε γιψζζα ηεο πεξηνξίζηεθε ζηελ ερνιαιία θαη ήηαλ αδηάθνξε ζηηο εληνιέο. (Medical speech-language pathology, ζει. 112) 2.5 Φωνολογία Φσλνινγηθά ειιείκκαηα ζε άηνκα κε άλνηα εκθαλίδνληαη ζπάληα. Αλ θαη ηα ιάζε θσλήκαηνο έρνπλ αλαθεξζεί ζε δηάθνξεο έξεπλεο, απηά εκθαλίδνληαη λα είλαη ελδεηθηηθά ελφο «πςειφηεξνπ» ζεκαζηνινγηθνχ ή ζπληαθηηθνχ πξνβιήκαηνο. θαη φρη έλα πξφβιεκα κε κεκνλσκέλνπο «ιεθηηθνχο ήρνπο» ή κνξθν-θσλήκαηα (κεκνλσκέλεο γισζζηθέο κνλάδεο πνπ επηζεκαίλνπλ κηα αιιαγή ζηε ζεκαζία). 38

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΑΚΣΔ: Λεσλίδα Μαξίλα ηπιηαλνχ Γεσξγία Τπεύθςνη Καθηγήηπια: Κα Παηηαθνχ- Παξαζχξε Βαζηιηθή ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ..ζει.4

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα