ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ"

Transcript

1 ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π. ΓΗΑ ΣΗ ΑΜΟΗ ΒΔ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ εργασiαυγεία ΣΔΤΥΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΠΔΡΙΟΓΙΚΖ ΔΚΓΟΖ (ΔΝΣΤΠΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ) ΣΖ ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΙΑΣΡΙΚΖ ΣΖ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (Δ.Δ.Η.Δ.Π.) ρρρ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΦΦΦΦΦΦΦΦΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΔΡΓΑΣΙΚΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ «Δξγαηηθό αηύρεκα» είλαη έλα βίαην ζπκβάλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ή κε αθνξκή απηήλ, ην νπνίν πξνθαιεί ζσκαηηθή ή δηαλνεηηθή βιάβε. Ο νξηζκφο ραξαθηεξίδεη σο αηχρεκα, φρη κφλν απηφ πνπ ζπλέβε ελψ ν εξγαδφκελνο εθηεινχζε κηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά θαη νπνηαδήπνηε βιαπηηθή επίδξαζε πξνθιεζεί απφ εμσγελείο παξάγνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ή θαηά ηε κεηάβαζε απφ θαη πξνο ηελ εξγαζία. Ο νξηζκφο ηνπ αηπρήκαηνο σο εξγαηηθνχ παξέρεη ζην ζχκα εηδηθή επλντθή αζθαιηζηηθή αληηκεηψπηζε, ελψ ε αλαδήηεζε πνηληθψλ επζπλψλ γηα ηελ πξνθιεζείζα ζσκαηηθή βιάβε πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη ηελ αλαδήηεζε ηνπ αηηηψδνπο ζπλδέζκνπ κεηαμχ ησλ ελνρνπνηνχκελσλ παξαγφλησλ θαη ηεο πξνθιεζείζεο βιάβεο. ΠΖΓΔ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Σα δεδνκέλα γηα ηελ επίπησζε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ ζηελ Διιάδα πξνέξρνληαη απφ ηηο ηαθηηθέο θαηαγξαθέο, πνπ ηεξνχλ νη νξγαληζκνί ζηνπο νπνίνπο δειψλνληαη ηα αηπρήκαηα ππνρξεσηηθά ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ πιαίζην. Δηδηθφηεξα, εξγαηηθά αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΗΚΑ δειψλνληαη ζην ΗΚΑ, ην νπνίν δηαζέηεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ην Αληίζηνηρε δήισζε δελ εθαξκφδεηαη ζηνπο ινηπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Δηζη νη θχξηνη θνξείο αζθάιηζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ εξγαδνκέλνπο ζην δεκφζην, ζε ηξάπεδεο, ΓΔΚΟ θ.ά. δελ δηαζέηνπλ αληίζηνηρεο θαηαγξαθέο. Γηα ηα αηπρήκαηα ζε αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ ππάξρνπλ ζρεηηθέο θαηαγξαθέο. Σα αηπρήκαηα ζε λαπηηθνχο δειψλνληαη ππνρξεσηηθά ζηηο ιηκεληθέο αξρέο, νπφηε ζρεηηθέο θαηαγξαθέο δηαζέηεη ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο. Σα αηπρήκαηα ζε ιαηνκία, κεηαιιεία δειψλνληαη ζηνλ αληίζηνηρν αδεηνδνηoχληα θνξέα. Μία άιιε πεγή θαηαγξαθήο ησλ αηπρεκάησλ είλαη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, παιαηφηεξα κέζσ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο θαη απφ ην 2000 κε ην ώκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ), ζην νπνίν ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία δειψλνληαη φια ηα αηπρήκαηα αλεμαξηήησο θιάδνπ απαζρφιεζεο θαη αζθάιηζεο. ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ηα αηπρήκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη ζην ΗΚΑ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε κεηαθνξά απφ θαη πξνο ηελ εξγαζία ζην ζπίηη, πνπ ηπγράλνπλ ηεο ίδηαο αζθαιηζηηθήο αληηκεηψπηζεο κε ηα ακηγψο εξγαηηθά αηπρήκαηα. Ζ ππνινγηδφκελε έηζη επίπησζε ππεξεθηηκά ηνλ επαγγεικαηηθφ θίλδπλν. Σα αηπρήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε αλαζθαιίζηνπο εξγαδφκελνπο δελ δειψλνληαη πξνθαλψο, κε εμαίξεζε ηα πνιχ ζνβαξά ή ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα, φπνπ ε δήισζε απνβαίλεη αλαγθαία κεηά ηελ εκπινθή ησλ αζηπλνκηθψλ θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ. Δμάιινπ, ζε πεξηφδνπο απμεκέλεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο, φπσο ζε έληνλε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ν πιεζπζκφο ησλ αλαζθάιηζησλ δελ ινγίδεηαη ζην ζχλνιν εθηεζεηκέλνπ ζε θίλδπλν πιεζπζκνχ, δειαδή δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ παξαλνκαζηή ηνπ ιφγνπ ππνινγηζκνχ ηεο επίπησζεο. Ζ επλντθή αζθαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζπκάησλ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο, γηα ηελ νπνία έγηλε αλαθνξά πην πάλσ, ζπκβάιιεη ζηε δήισζε αηπρεκάησλ πνπ πξνθάιεζαλ κηθξή ζσκαηηθή βιάβε, γηα ηελ νπνία ν εξγαδφκελνο ζα κπνξνχζε λα κε ιάβεη αλαξξσηηθή άδεηα, δειαδή λα κελ απνπζηάζεη έζησ θαη γηα κηα εκέξα. Αληίζεηα, θάπνηνη εξγνδφηεο απνθξχπηνπλ αηπρήκαηα, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ εξγαδφκελν, αλαιακβάλνληαο νη ίδηνη ηελ απνδεκίσζή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππνζηνχλ ηνλ ζπλήζσο επαθφινπζν έιεγρν ηεο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο ή πνηληθέο εκπινθέο. Σα θαηαγξαθφκελα ζην ΔΠΔ αηπρήκαηα ππνιείπνληαη πεξίπνπ 60% ησλ θαηαγξαθψλ ηνπ ΗΚΑ. Απηφ θαίλεηαη παξάδνμν αθνχ ζην ΔΠΔ δειψλνληαη φια ηα αηπρήκαηα αλεμάξηεηα αζθαιηζηηθνχ θνξέα. Ζ εμήγεζε είλαη φηη ζηελ θαηαγξαθή ηνπ ΗΚΑ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα αηπρήκαηα θαηά ηε κεηαθνξά απφ θαη πξνο ην ζπίηη, ελψ ζην ΔΠΔ δελ δειψλνληαη ειαθξά εξγαηηθά αηπρήκαηα, ησλ νπνίσλ ε απφθξπςε είλαη επρεξήο. Γελ ππάξρεη δειαδή δηαζηαπξνχκελνο έιεγρνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο θνηλήο δήισζεο πξνο ΗΚΑ θαη ΔΠΔ. Σα ζαλαηεθφξα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαηαγξάθνληαη ηφζν ζην ΗΚΑ φζν θαη ζην ΔΠΔ. Μάιηζηα σο εξγαηηθά δειψλνληαη ζνβαξά ή θαη ζαλαηεθφξα ζπκβάληα, πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ εξγαζία, αιιά νθείινληαη ζε εμσγελείο εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο φπσο ιεζηεία, εκπξεζκφο, ηξνκνθξαηηθή δξάζε θιπ. Με ηα ππάξρνληα δεδνκέλα δελ είλαη εθηθηή ε κειέηε ηεο επίπησζεο ησλ αηπρεκάησλ γηα ην ζχλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ Διιάδα. Δλψ ε ππνινγηδφκελε επίπησζε κπνξεί λα απνθιίλεη ηεο πξαγκαηηθήο, αθφκε θαη γηα ην ζχλνιν ησλ αζθαιηζκέλσλ κε βάζε ηελ νπνία απηή ππνινγίζηεθε. Χζηφζν ηα ππάξρνληα δεδνκέλα επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηε δηαρξνληθή κεηαβνιή ηεο επίπησζεο αηπρεκάησλ, ηηο δηαθνξέο κεηαμχ θιάδσλ απαζρφιεζεο θαη ην θφζηνο γηα ηελ Δζληθή Οηθνλνκία. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Ο απφιπηνο αξηζκφο εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη ε ππνινγηδφκελε επίπησζή ηνπο, δειαδή ε αλαγσγή ηνπο ζην ζχλνιν ησλ αζθαιηζκέλσλ παξνπζηάδεη ζπλερή αχμεζε κέρξη ηα έηε , νπφηε θνξπθψλεηαη. Ζ κεηαπνιεκηθή αλάπηπμε ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ θιάδνπ ησλ θαηαζθεπψλ εξκελεχεη ηελ ηάζε απηή. Απφ ην 1972 αθνινπζεί κηα πησηηθή ηάζε ε νπνία δηαξθεί κέρξη ζήκεξα. Απφ ην 1997 κέρξη ην 2007 (ηειεπηαίν έηνο γηα ην νπνίν ην ΗΚΑ επεμεξγάζηεθε δεδνκέλα), ε επίπησζε ησλ αηπρεκάησλ αλά 100 εξγαδνκέλνπο κεηψλεηαη απφ 3,81 ζε 0,56. Ζ εηήζηα κεηαβνιή ηνπ απφιπηνπ αξηζκνχ αηπρεκάησλ είλαη 5,6% θαηά κέζν φξν. Γελ είλαη εχθνιν λα εθηηκεζεί ε επηκέξνπο ζπκβνιή ζηε κείσζε απηή ηεο πξννδεπηηθήο απνβηνκεραλνπνίεζεο, ηεο αχμεζεο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα, ηεο εθαξκνγήο λέαο αζθαιέζηεξεο ηερλνινγίαο, ηεο βειηίσζεο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, ηελ πξννδεπηηθή πηνζέηεζε θνπιηνχξαο αζθάιεηαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο. Ζ επίπησζε ζε επηκέξνπο θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο πςειήο επηθηλδπλφηεηαο, φπσο νη θαηαζθεπέο θαη ε κεηαπνίεζε, δείρλεη επίζεο πησηηθή πνξεία, ιηγφηεξε βέβαηα απφ ηελ πησηηθή ηάζε ηεο νιηθήο επίπησζεο. Σν γεγνλφο απηφ ηεθκεξηψλεη ηελ πξαγκαηηθή δηαρξνληθή κείσζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ζηνπο θιάδνπο απηνχο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ην ΔΠΔ θαηαγξάθεη αχμεζε ησλ αηπρεκάησλ θαηά 57% κεηαμχ ζε φιε ηελ Διιάδα θαη δηπιαζηαζκφ ζηελ Αηηηθή. Οπσο είπακε ζην ΔΠΔ θαηαγξάθνληαη ηα ζνβαξά αηπρήκαηα. χκθσλα κε ηε ζρεηηθή Δθζεζε ηνπ ΔΠΔ, ε αχμεζε απηή απνδίδεηαη ζηελ έληνλε θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ελ φςεη Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ θαη ζηε ζπλαθφινπζε ηεο ηφηε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο έληνλεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σν ΗΚΑ ζην ίδην δηάζηεκα ζπλερίδεη λα θαηαγξάθεη κείσζε ησλ αηπρεκάησλ, αθφκε θαη ζηελ Αηηηθή. Δλδέρεηαη, ε αχμεζε ησλ θαηαγξαθψλ ζην ΔΠΔ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ ηνπ ζρεηηθά λενζχζηαηνπ απηνχ ζψκαηνο ζε φιε ηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν απηή θαη άξα ηελ θαιχηεξε απνηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ απφ ρξφλν ζε ρξφλν. Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί δείρλεη ηνλ απφιπην αξηζκφ ησλ ζαλαηεθφξσλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ θαηεγξάθεζαλ ζην ΗΚΑ θαη ζην ΔΠΔ. Σα ζηνηρεία ηνπ ΗΚΑ είλαη κέρξη ην 2007 θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ζαλφλησλ ππνινγίζηεθε αλαινγηθά, κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ζαλάησλ πνπ κεηξήζεθαλ ζην επεμεξγαζκέλν αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ ζπλφινπ ησλ αηπρεκάησλ. ΓΖΜΟΗΔΤΜΑ ΣΖ DEAL NEWS ΓΗΑ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΣΧΝ ΒΑΡΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΘΤΓΗΔΗΝΧΝ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Παξαηεξείηαη φηη ηα ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα είλαη ιηγφηεξα ζχκθσλα κε ηηο ζηαηηζηηθέο ηνπ ΗΚΑ, ζπγθξηηηθά κε ην ΔΠΔ, αθνχ ζην ηειεπηαίν δειψλνληαη αηπρήκαηα θαη άιισλ αζθαιηζκέλσλ. Ζ νηθνλνκηθή χθεζε θαη ε πηψζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζα κπνξνχζαλ λα εξκελεχζνπλ ηελ πηψζε ησλ ζαλαηεθφξσλ θάησ ησλ 100 εηεζίσο κεηά ην Ζ δηαρξνληθή αλάιπζε ησλ αηπρεκάησλ δείρλεη κηα δηαρξνληθή κείσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εκεξαξγηψλ ιφγσ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο. Ζ ππνινγηδφκελε σζηφζν κέζε δηάξθεηα απνπζίαο γηα θάζε αηχρεκα δελ κεηψλεηαη, αληίζεηα παξνπζηάδεη αχμεζε απφ ην 1985 κε ηάζε ζηαζεξνπνίεζεο αθνινχζσο. χκθσλα κε ηηο θαηαγξαθέο ηνπ ΗΚΑ, νη δαπάλεο ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα παξνπζηάδνπλ ζπλερή αχμεζε, παξά ηε κείσζε ησλ εκεξαξγηψλ. Οη ζρεηηθέο δαπάλεο, χςνπο 60 εθαηνκκπξίσλ επξψ (2007), αθνξνχλ ζε ζπληάμεηο αλαπεξίαο θαη ζε εκέξεο επηδφηεζεο θαη δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο πεξίζαιςεο, νχηε ηηο ζπληάμεηο ζαλάηνπ ζε ζχκαηα εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ αηπρεκάησλ γηα ηελ Δζληθή Οηθνλνκία είλαη πνιιαπιάζην άλ ζπλππνινγηζηνχλ φινη νη θιάδνη αζθαιηζκέλσλ θαη νη ζπλέπεηεο γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Πξνθχπηεη ε αλάγθε πιεξέζηεξεο θαηαγξαθήο ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη ν ζρεδηαζκφο πνιηηηθψλ πξφιεςεο γηα πεξαηηέξσ κείσζε ηεο επίπησζεο θαη εμνηθνλφκεζε πφξσλ. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηεο εβδνκαδηαίαο νηθνλνκηθήο εθεκεξίδαο Deal News ( ) νθηψ κεγάιεο αλαηξνπέο πξννησλίδεηαη ε λέα αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ αλακέλεηαη λα αλαθνηλσζεί ην θζηλφπσξν. Οπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν ηεο Deal News γίλεηαη ήδε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο επεμεξγαζία γηα ηελ εθαξκνγή ελφο κνληέινπ θαηά ην ζνπεδηθφ πξφηππν ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηερληθά θιηκάθηα ηεο Σξόηθαο. Δηδηθά γηα ην ζέκα ηνπ θαζεζηψηνο αζθάιηζεο ησλ Βαξέσλ θαη ησλ Αλζπγηεηλώλ Δπαγγεικάησλ (Β.Α.Δ.) αλαθέξεη ην δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο: «Καηάξγεζε φισλ ησλ επλντθψλ πεξηπηψζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο, φπσο είλαη ηα βαξέα θαη ηα αλζπγηεηλά. Οη Σξντθαλνί έρνπλ ζέζεη πνιιέο θνξέο ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ην ζέκα ηεο αχμεζεο ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αζθαιηζκέλσλ». Δμμανοςήλ Βελονάκηρ, Καζεγεηήο Πξφιεςεο, Σκήκα Ννζειεπηηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Σν άξζξν ηνπ Καζεγεηή θ. Δκκαλνπήι Βεινλάθε, δεκνζηεχζεθε ζηε ζηήιε Δηδηθέο πκκεηνρέο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ πνπ εθδίδεη ην Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξόιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.), ζην ηεχρνο 30 (Απγνχζηνπ 2013) πνπ ζηάιζεθε ειεθηξνληθά ζηηο ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΔ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΓΙΑ ΑΝΤΠΑΡΞΙΑ ΜΔΣΡΧΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ «ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟ» ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Δλα ρξφλην πξφβιεκα ησλ λνζνθνκείσλ ζηα Σκήκαηα φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ρεκεηνζεξαπείεο έξρεηαη γηα κηα αθφκε θνξά ζηελ επηθάλεηα κε αθνξκή ηηο θαηαγγειίεο ηνπ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ζην Ννζνθνκείν Δπαγγειηζκόο (.Δ.Ν.Δ.). χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε, αιιά θαη θαηαγγειίεο λνζειεπηξηψλ πνπ έρνπλ επηθνξηηζηεί κε ηε δηάιπζε ησλ εηδηθψλ θπηηαξνζηαηηθψλ θαξκάθσλ εκθαλίδνπλ ζεηξά πξνβιεκάησλ πγείαο ιφγσ ειιηπψλ κέηξσλ πξνθχιαμεο. Δπίζεο κε δειψζεηο ηνπ ζηελ Καζεκεξηλή ν Πξφεδξνο ησλ εξγαδνκέλσλ Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο ηεο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο θ. Ζιίαο ηώξαο, κεηαθέξεη φηη νη λνζειεχηξηεο αλαθέξνπλ κηα ζεηξά παξελεξγεηψλ, φπσο δεξκαηηθά εμαλζήκαηα, δαιάδεο, δχζπλνηεο. «Φπζηθά, γηα λα δηαπηζησζεί εάλ απηά πξάγκαηη νθείινληαη ζηελ αξαίσζε ησλ θαξκάθσλ ζα έπξεπε λα ππάξρεη γηαηξφο εξγαζίαο, πνπ φκσο δελ ππάξρεη», ζεκεηψλεη ν ίδηνο. Σελ εκθάληζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ πγείαο δηαςεχδεη ν Γηνηθεηήο ηνπ «Δπαγγειηζκνύ» θ. Μηράιεο Θενδώξνπ: «Ρσηήζακε ηελ Γηεπζχληξηα ηεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο θαη καο είπε φηη θακία λνζειεχηξηα δελ έρεη αζζέλεηα», δήισζε ζηελ Καζεκεξηλή. ζει. 7 ΔΡΧΣΖΖ ΣΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ΑΠΟ ΒΟΤΛΔΤΣΔ ΣΟΤ K.K.E. ΓΙΑ ΣΟ ΘΑΝΑΣΟ ΔΡΓΑΣΖ ΣΟΝ Α.Ζ.. ΑΓΙΟΤ ΓΖΜΖΣΡΙΟΤ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ «Δξγνδνηηθφ έγθιεκα» ραξαθηεξίδεη ην Κ.Κ.Δ. ην ζάλαην εξγαδφκελνπ ζηνλ ΑΖ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ζε εξψηεζε πνπ θαηέζεζαλ νη βνπιεπηέο ηνπ θφκκαηνο θ. Θενδόζεο Κσλζηαληηλίδεο θαη θ. Διέλε Γεξαζηκίδνπ πξνο ηνπο Τπνπξγνχο Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Εεηνχλ ηελ άκεζε θαη νινθιεξσκέλε δηεξεχλεζε ηνπ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο, ηελ απφδνζε ησλ επζπλψλ, ηελ θάιπςε ησλ λέσλ αλαγθψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ λεθξνχ εξγαδφκελνπ, θαζψο επίζεο ηελ άκεζε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ εξγαζηαθψλ, αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο εξγνιάβνπο θαη ηε Γ.Δ.Ζ. Σν πιήξεο θείκελν ηεο εξψηεζεο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Κ.Κ.Δ. έρεη σο εμήο: «Έλαο αθφκα εξγάηεο πξνζηέζεθε ζηε ιίζηα ησλ ζπκάησλ απφ ηα εξγνδνηηθά εγθιήκαηα. πγθεθξηκέλα, ν ζπκβαζηνχρνο εξγαδφκελνο ζηελ εξγνιαβία θαζαξηφηεηαο ζηνλ Α.Ζ.. Αγίνπ Γεκεηξίνπ βξέζεθε λεθξφο, κέζα ζην ρψξν εξγαζίαο, ρζεο (28 Απγνχζηνπ 2013). Ζ δηάγλσζε ησλ γηαηξψλ ζην λνζνθνκείν Κνδάλεο, φπνπ κεηαθέξζεθε, ήηαλ φηη ν ζάλαηνο ηνπ νθείιεηαη ζε πλεπκνληθή εκβνιή. Ο λεθξφο εξγαδφκελνο, εξγαδφηαλ ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ιηγλίηε θαη ηεο ηέθξαο, κηα εξγαζία ηδηαίηεξα επηβαξπληηθή γηα ηνπο πλεχκνλεο. χκθσλα κε καξηπξίεο, πξηλ απφ ιίγν θαηξφ, είρε λνζειεπηεί ζην λνζνθνκείν κε πλεπκνληθφ νίδεκα θαη νη γηαηξνί ηνπ είραλ ζπζηήζεη μεθνχξαζε θαη απνρή απφ ηελ εξγαζία. Όκσο ιφγσ ησλ πηεζηηθψλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ, ζπλέρηζε λα εξγάδεηαη κέζα ζε αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ζξέςεη ηε γπλαίθα θαη ηα δχν παηδηά ηνπ. Γελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ επηβεβαηψλνληαη νη ρξφληεο θαηαγγειίεο ησλ εξγαδφκελσλ πνπ θαζεκεξηλά δνπιεχνπλ κέζα ζε ζπλζήθεο πιήξνπο έιιεηςεο κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Γηα αθφκα κηα θνξά απνθαιχπηεηαη ε εγθιεκαηηθή πνιηηηθή ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη φισλ δηαρξνληθά ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ηεο ζεκεξηλήο δηθνκκαηηθήο Ν.Γ. - ΠΑ.Ο.Κ., πνπ ζην φλνκα ηνπ αληαγσληζκνχ κεηψλεη ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο, πξνζιακβάλεη επνρηθφ, αλεθπαίδεπην θαη θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ, είηε απεπζείαο, είηε κέζσ εξγνιάβσλ. Δξσηώληαη νη θ.θ. Τπνπξγνί ηί κέηξα πξφθεηηαη λα πάξεη ε Κπβέξλεζε γηα: Σελ άκεζε θαη νινθιεξσκέλε δηεξεχλεζε ηνπ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο, ηελ απφδνζε ησλ επζπλψλ, ηελ θάιπςε ησλ λέσλ αλαγθψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ λεθξνχ εξγαδφκελνπ; Σελ άκεζε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ εξγαζηαθψλ, αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο εξγνιάβνπο θαη ηε Γ.Δ.Ζ.; Μφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζηε Γ.Δ.Ζ. Άκεζε πξνθήξπμε πξνζιήςεσλ κφληκνπ πξνζσπηθνχ κε πιήξε δηθαηψκαηα θαη ηαπηφρξνλε θαηάξγεζε ησλ εξγνιαβηψλ θαη ησλ ειαζηηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο;» ΑΝΟΥΖ ΣΖΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖ ΣΖ ΚΟΙΝΟΣΙΚΖ ΟΓΖΓΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΧΡΔ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΙΑΣΡΧΝ ΠΑΡΑΓΔΥΔΣΑΙ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΑΠΑΝΣΧΝΣΑ Δ ΔΡΧΣΖΖ ΣΟΤ κ. Ν. ΥΟΤΝΣΖ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Απφ ην Γξαθείν Σχπνπ ηνπ πλαζπηζκνύ Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο (Τ.ΡΗΕ.Α.) ζηάιζεθε Γειηίν Σύπνπ, ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη ελψ παξαβηάδεηαη θαηάθσξα ε Οδεγία ηεο Δ.Δ. γηα ηηο ψξεο εξγαζίαο ησλ ηαηξψλ απφ ηελ Κπβέξλεζε, ε Κνκηζηφλ, παξά ην γεγνλφο φηη έρεη απνζηείιεη αηηηνινγεκέλε γλψκε ζηελ Διιάδα απφ ην επηέκβξην ηνπ 2011, έρεη νπζηαζηηθά παγψζεη ην ζέκα ρσξίο λα ιακβάλεη θακία ζπγθεθξηκέλε απφθαζε. Απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ απάληεζε ηνπ αξκφδηνπ Δπηηξφπνπ Απαζρφιεζεο, θ. Αληνξ, ζε ζρεηηθή εξψηεζε πνπ είρε ππνβάιεη ν Δπξσβνπιεπηήο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. θ. Ν. Υνπληήο. ηελ εξψηεζή ηνπ ν Δπξσβνπιεπηήο έζεηε ην θξίζηκν ζέκα ησλ σξψλ εξγαζίαο ησλ ηαηξψλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο, ηνλίδνληαο φηη ζηελ Διιάδα παξαβηάδεηαη ε Οδεγία 2003/28 ζρεηηθά κε ηηο ψξεο εξγαζίαο, αθνχ νη γηαηξνί ησλ θξαηηθψλ λνζνθνκείσλ θαη ησλ θέληξσλ πγείαο ζπρλά εξγάδνληαη θαηά κέζν φξν ηνπιάρηζηνλ 64 ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πάλσ απφ 90 ψξεο, φηαλ ην φξην πνπ ζέηεη ε Οδεγία είλαη νη 48 ψξεο ηελ εβδνκάδα. ηε ζπλέρεηα ηεο εξψηεζεο ν θ. Υνπληήο, αθνχ κλεκφλεπε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Οκνζπνλδίαο Δλώζεσλ Ννζνθνκεηαθώλ Ηαηξώλ Διιάδαο, ε νπνία αλαθεξφηαλ ζηελ «ππνζηειέρσζε θαη ηα κεησκέλα θνλδχιηα εθεκέξεπζεο, πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη αζθπθηηθέο θαη νξηαθά επηθίλδπλεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ», δεηνχζε απφ ηελ Κνκηζηόλ λα κάζεη ηελ πνξεία ηεο ππφζεζεο. ηελ απάληεζή ηνπ ν Δπίηξνπνο Απαζρόιεζεο, θ. Αληνξ, αθνχ δειψλεη φηη «έρεη πιήξε επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο ζρεηηθά κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ησλ γηαηξψλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο ζηελ Διιάδα» θαη φηη «ζηηο απέζηεηιε αηηηνινγεκέλε γλψκε ζηελ Διιάδα φζνλ αθνξά ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο γηα ηνλ ρξφλν εξγαζίαο», παξαδέρεηαη φηη εδψ θαη δχν ρξφληα δελ έρεη θάλεη απνιχησο ηίπνηα, παξά ην γεγνλφο φηη παξαβηάδεηαη θαηάθσξα ε θνηλνηηθή λνκνζεζία, φπσο αλαθέξεη ν θ. Αληνξ ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηεο απάληεζήο ηνπ. Με αθνξκή ηελ απάληεζε ηεο Δπξσπατθήο ΓΖΛΧΖ ΒΟΤΛΔΤΣΧΝ ΣΟΤ Τ.ΡΙΕ.Α. ΓΙΑ ΔΡΓΑΣΙΚΟ ΑΣΤΥΖΜΑ ΣΖ Γ.Δ.Ζ. ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Απφ ην Γξαθείν Σχπνπ ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. δηαλεκήζεθε κε κνξθή Γειηίνπ Σχπνπ, ε δήισζε ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ θ.θ. Κ. Εαραξηά θαη Θ. Πεηξάθνπ ζρεηηθά κε ην εξγαηηθφ αηχρεκα πνπ ζπλέβε ζε νξπρεία επηθαλεηαθήο εμφξπμεο ηεο Γ.Δ.Ζ.: «ε εξγαηηθφ δπζηχρεκα ζηα νξπρεία ηεο Γ.Δ.Ζ. ζην Φαζί Μεγαιφπνιεο, έραζε ηε δσή ηνπ ζηηο 30 Απγνχζηνπ 2013 ν Υ. Βίγθνο, ζπκβαζηνχρνο εξγαδφκελνο, φηαλ ην θνξηεγφ πνπ νδεγνχζε έπεζε ζε θελφ γηα άγλσζηνπο ιφγνπο. Ο Υ. Βίγθνο θαηαγφηαλ απφ ηελ Καιακάηα, ήηαλ επαγγεικαηίαο νδεγφο, εξγαδφηαλ κε ζχκβαζε νρηάκελεο δηάξθεηαο, έρνληαο εξγαζηεί θαη άιια νρηάκελα ζηε Γ.Δ.Ζ. θαη γλψξηδε θαιά ην ρψξν θαη ην αληηθείκελν ηεο δνπιεηάο Tελ ηειεπηαία ηνπ. Ο ζάλαηφο ηνπ πλνή ηνπ ήξζε πάλσ έλα ρξφλν ζην θαη θάπνηεο κέξεο κεηά απφ ην επίζεο ζαλαηεθφξν αηχρεκα ζηα νξπρεία ζηηο 18 Απγνχζηνπ ηνπ Πξνζηίζεηαη ζε κηα ζεηξά απφ ζνβαξά θαξάβη εξγαηηθά φπνπ αηπρήκαηα εξγαδφηαλ, πνπ είραλ άθεζε αξρίζεη λα ν απμάλνληαη ζε αξηζκφ πνιχ πξηλ θαη δπζηπρψο Διιελαο ζπλερίδνληαη πινίαξρνο έσο ζήκεξα. πνπ ήηαλ Ζ ειηθίαο θαηάζηαζε 51 επηδεηλψλεηαη απφ ηηο κεγάιεο ειιείςεηο ζε κφληκν εηψλ εξγαηνηερληθφ θαη ήηαλ πξνζσπηθφ, λαπηνινγεκέλνο αιιά θαη ζην ηε ζπλερηδφκελε απαγφξεπζε πξνζιήςεσλ θαη ηελ θνξηεγφ έιιεηςε κέηξσλ πινίν γηα Argyroula ηελ αζθάιεηα ζεκαίαο ζηελ εξγαζία. Δθθξάδνπκε ζεξκά ζπιιππεηήξηα ζηελ Marshall νηθνγέλεηα Islands. ηνπ άδηθα ρακέλνπ εξγαδφκελνπ. Ζ αλζξψπηλε δσή έρεη κεγαιχηεξε αμία απφ Σν απηήλ πινίν πνπ δηαθαίλεηαη βξηζθφηαλ λα ζην ηεο ιηκάλη πξνζδίδνπλ ηεο απηνί πνπ επηβάιινπλ θαη εθαξκφδνπλ κλεκνληαθέο Οδεζζνχ επηηαγέο φηαλ αδηαθνξψληαο ζπλέβε ην γηα πεξηζηαηηθφ, ηηο ζθιεξέο ζπλζήθεο θαη ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο. Χο κηθξφ θφξν ηηκήο πξνο ηνπο αδηθνρακέλνπο δχν άλδξεο θαη γηα λα κε ζξελήζνπκε άιιε ζχκθσλα απψιεηα κε ηε δσήο ζρεηηθή απφ εξγαηηθφ αλαθνίλσζε αηχρεκα, πνπ πξέπεη Να δηεξεπλεζνχλ άκεζα θαη πιήξσο νη εθδφζεθε αηηίεο ηνπ δπζηπρήκαηνο ζηελ Αζήλα θαη απφ λα ην απνδνζνχλ Γξαθείν επζχλεο αλ θαη φπνπ πξνθχπηνπλ. Να ιεθζνχλ Σχπνπ άκεζα ηνπ ηα απαξαίηεηα Ληκεληθνύ ώκαηνο. κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία φισλ ησλ εξγαδφκελσλ θαη ηδηαίηεξα Ο πινίαξρνο ζηνπο ρψξνπο ηνπ ησλ θνξηεγνχ κνλάδσλ πινίνπ θαη ησλ νξπρείσλ φπνπ νη ζπλζήθεο είλαη πιένλ αληίμνεο αηζζάλζεθε θαη επηθίλδπλεο. αδηαζεζία Να αξζεί θαη ε απαγφξεπζε έραζε ηηο πξφζιεςεο θαη λα πξνζιεθζεί άκεζα κφληκν πξνζσπηθφ αηζζήζεηο κε ηνπ. φια ηα Σνπ εξγαζηαθά παξαζρέζεθαλ δηθαηψκαηα». νη ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ Δπηηξνπήο θαη ηελ απαξάδεθηε ζηάζε πνπ έρεη θξαηήζεη εδψ θαη δχν ρξφληα ζην δήηεκα ηεο παξαβίαζεο ηεο Οδεγίαο γηα ηηο ψξεο εξγαζίαο ζηνπο ηαηξνχο, ρσξίο λα κεηαβηβάδεη ηελ ππφζεζε ζην Δπξσπατθό Γηθαζηήξην, σο φθεηιε, ν θ. Ν. Υνπληήο θαηέζεζε θαη λέα εξψηεζε. ηε λέα εξψηεζή ηνπ ν έιιελαο επξσβνπιεπηήο θαηαθξίλεη ηε ζηάζε ηεο Κνκηζηφλ θαη παξαηεξεί φηη ε επηθχιαμε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο Δπηηξνπήο «λα ιάβεη φια ηα πεξαηηέξσ κέηξα πνπ ελδέρεηαη λα ρξεηαζηνχλ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία», απνηειεί ζηελ νπζία αλνρή απέλαληη ζηελ παξαβίαζε ηεο θνηλνηηθήο Οδεγίαο, ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηαηξψλ θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ, ηδηαίηεξα ζε κηα πεξίνδν φπνπ ην Μλεκφλην θιείλεη λνζνθνκεία, κεηψλεη ηηο δαπάλεο γηα ηελ πγεία, απμάλεη πεξαηηέξσ ηηο εθεκεξίεο λνζνθνκείσλ θαη ηαηξψλ. Ζ πιήξεο απάληεζε ηνπ Δπηηξόπνπ Απαζρόιεζεο θ. Αληνξ ζηάιζεθε ζηηο κε ην έγγξαθν κε αξηζκφ πξση. E /2013 θαη έρεη σο αθνινχζσο: «Ζ Δπηηξνπή έρεη πιήξε επίγλσζε ηεο πξψηεο βνήζεηεο, αιιά φηαλ έθηαζε γηαηξφο ζην πινίν δηαπηζηψζεθε ν ζάλαηφο ηνπ. Ζ ζσξφο ηνπ λαπηηθνχ κεηαθέξζεθε ζηελ αξκφδηα ηαηξνδηθαζηηθή Τπεξεζία ηεο Οδεζζνχ γηα λεθξνςία θαη λεθξνηνκή. Πξναλάθξηζε πξφθεηηαη λα δηελεξγεζεί απφ ην Κεληξηθό Ληκελαξρείν Πεηξαηά. Σα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη κε ηηο πιεξσκέο ησλ θαη εθεκεξηψλ, ην ρξνλνεπίδνκα ηνπ θαζψο ηα πξνζιήςεηο ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε ζπλάληεζε αληηπξνζσπείαο θαζψο ηα Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΗΝΑΠ θαη Δπηηξνπψλ λνζνθνκείσλ ηεο Αζήλαο κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη θαηάζηαζεο ζρεηηθά κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ησλ γηαηξψλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο ζηελ Διιάδα. ηηο 30 επηεκβξίνπ 2011 απέζηεηιε αηηηνινγεκέλε γλψκε ζηελ Διιάδα φζνλ αθνξά ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο γηα ηνλ ρξφλν εξγαζίαο (Οδεγία 2003/88/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγώλ ζηηο , ζρεηηθά κε νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο νξγάλσζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, ΔΔ L 299/ ). Σν ζπλαθέο δειηίν ηχπνπ είλαη απηφ ζην νπνίν αλαθέξεηαη ν θ. βνπιεπηήο. Ζ Δπηηξνπή ζπκκεηείρε ζε εθηελείο ζπδεηήζεηο κε ηηο εζληθέο αξρέο, θαηά ηηο νπνίεο επαλεηιεκκέλσο ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία ιήςεο ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη νη εζληθέο ππεξεζίεο πγείαο εδξαηψλνληαη κε καθξνπξφζεζκν θαη βηψζηκν ηξφπν πνπ ζα είλαη πξνο φθεινο ηφζν ησλ γηαηξψλ φζν θαη ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Πξνο ην παξφλ, ε Δπηηξνπή επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα ιάβεη φια ηα πεξαηηέξσ κέηξα πνπ ελδέρεηαη λα ρξεηαζηνχλ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία». Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Νηθόιαν Πνιύδν, ζην πιαίζην ηεο ζηάζεο ησλ ηεο Κπβέξλεζεο απφ ηε κέρξη ηψξα δέζκεπζή ηεο, γηα επάλνδν ζην θαζεζηψο πνπ ππήξρε κέρξη ην Ννέκβξην ηνπ Καζηεξψλεηαη κηα πνιχπινθε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα ζεκάλεη, θαζψο ηα πηζαλφηαηα, κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ πιεξσκή ησλ εθεκεξηψλ θάζε κήλα. Παξ φια απηά ππήξμε πξνθνξηθή δέζκεπζε φηη ζα, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο αλαγλψξηζε ην δίθαην ηνπ αηηήκαηνο θαη δεζκεχηεθε γηα άκεζεο ελέξγεηεο πνπ ζα ιχζνπλ.

2 Δ ΦΖ ΦΗΑΚΑ ΓΔΓΟ ΜΔΝ Α 2 εργασiαυγεία 5 ΟΣΑΝ ΟΛΟ Ο ΚΟΜΟ ΜΔΣΑΣΡΔΠΔΣΑΗ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Φηιίεο, ζθέςεηο, αληαιιαγέο, ηαμίδηα: Οη πεξηζζφηεξεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο δίλνπλ πιένλ πιηθφ γηα ηε καδηθή παξαγσγή ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ. Ζ ζπιινγή θαη ε αλάιπζή ηνπο αλνίγνπλ ζπρλά ελζνπζηαζηηθέο πξννπηηθέο, ηδηαίηεξα γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Σαπηφρξνλα φκσο, ε «δεδνκελνπνίεζε» ηνπ θφζκνπ δεκηνπξγεί απεηιέο γηα ηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο, φπσο δείρλεη ην πνιππιφθακν πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο πνπ πξφζθαηα απνθαιχθζεθε φηη «ηξέρνπλ» νη Ζ.Π.Α. Σνλ 3ν αηψλα πξηλ απφ ηε γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ, έιεγαλ φηη ε Βηβιηνζήθε ηεο Αιεμάλδξεηαο πεξηέθιεηε ζηηο αίζνπζέο ηεο ην ζχλνιν ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο. ηηο κέξεο καο, ν φγθνο ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ είλαη ηφζν κεγάινο ψζηε, άλ κνηξαδφηαλ εμίζνπ ζε φινπο ηνπο γήηλνπο, θαζέλαο ζα ιάκβαλε κηα πνζφηεηα δεδνκέλσλ ηξηαθφζηεο είθνζη θνξέο κεγαιχηεξε απφ ην ζχλνιν ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο αιεμαλδξηλήο ζπιινγήο: ζπλνιηθά ρίιηα δηαθφζηα exabytes (δηζεθαηνκκχξηα gigabytes). Αλ εγγξαθφηαλ ην ζχλνιφ ηνπο ζε cd, ηφηε απηά ζα δεκηνπξγνχζαλ πέληε ζηήιεο, ε θαζεκηά ηεο ηθαλή λα ζπλδέζεη ηε Γε κε ηε ειήλε. Ο ππεξπιεζσξηζκφο δεδνκέλσλ είλαη έλα ζρεηηθά θαηλνχξγην θαηλφκελν. Σν 2000, κφιηο ην έλα ηέηαξην ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θαηαγξάθνληαλ ζε φιν ηνλ θφζκν, βξηζθφηαλ ζε ςεθηαθή κνξθή. Υαξηί, θηικ θαη αλαινγηθά κέζα κνηξάδνληαλ ην ππφινηπν. Δμαηηίαο ηεο έθξεμεο ησλ ςεθηαθψλ αξρείσλ ν φγθνο ηνπο δηπιαζηάδεηαη θάζε ηξία ρξφληα ε θαηάζηαζε αληηζηξάθεθε κε πξσηνθαλείο ξπζκνχο. Σν 2013, πάλσ απφ ην 98% ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ είλαη ςεθηαθά. Οη Αγγινζάμσλεο επηλφεζαλ έλαλ φξν πξνθεηκέλνπ λα νξίζνπλ απηή ηελ ηεξάζηηα κάδα, πνπ έρεη γηγαλησζεί ηφζν πνιχ ψζηε απεηιεί λα μεθχγεη απφ ηνλ έιεγρν ησλ θπβεξλψλησλ θαη ησλ πνιηηψλ: big data (καδηθά δεδνκέλα). ησλ θ.θ. Cukier Kenneth θαη Schönberger Viktor Mayer Μεηάθξαζε ηνπ θ. Κούηζη Θανάζη Αλαδεκνζίεπζε Monde Diplomatique Γεδνκέλεο ηεο ππεξαθζνλίαο ηνπο, είλαη δειεαζηηθφ λα γίλνπλ αληηιεπηά κε απνθιεηζηηθά αξηζκεηηθνχο φξνπο. Κάηη ηέηνην φκσο ζα ζήκαηλε φηη ζα παξαβιέπνληαλ ε θαξδηά ηνπ θαηλνκέλνπ: ην αραλέο θνίηαζκα ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη απφ ηε δπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο φςεσλ ηνπ θφζκνπ θαη ηεο αλζξψπηλεο δσήο πνπ πνηέ πξηλ δελ είραλ πνζνηηθνπνηεζεί. Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα νλνκαζζεί «δεδνκελνπνίεζε» (datafication). Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ν εληνπηζκφο κηαο ηνπνζεζίαο ή ελφο αηφκνπ αξρηθά δεδνκελνπνηήζεθε κηα πξψηε θνξά απφ ηε δηαζηαχξσζε ηνπ γεσγξαθηθνχ κήθνπο θαη πιάηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηε δνξπθνξηθή θαη ςεθηαθή δηαδηθαζία ηνπ Παγθφζκηνπ πζηήκαηνο Δληνπηζκνύ Θέζεο (Global Positioning System, GPS). Μέζσ ηνπ Facebook, αθφκε θαη νη πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο, νη θηιηθέο ζρέζεηο θαη ηα likes κεηαηξέπνληαη ζε δεδνκέλα πνπ εγγξάθνληαη ζηελ εηθνληθή κλήκε ησλ ππνινγηζηψλ. Οχηε θαη νη ιέμεηο κπνξνχλ λα μεθχγνπλ απφ ηε κεηαρείξηζή ηνπο σο ζηνηρεία πιεξνθφξεζεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ππνινγηζηέο δηεξεπλνχλ αηψλεο ςεθηνπνηεκέλεο ινγνηερλίαο απ φινλ ηνλ θφζκν. Οη βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ζπληίζεληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζθέξνληαη γηα φισλ ησλ εηδψλ ηηο απίζαλεο ρξήζεηο, νη νπνίεο γίλνληαη εθηθηέο εμαηηίαο ηεο φιν θαη θζελφηεξεο ππνινγηζηηθήο κλήκεο, ησλ νινέλα θαη πην ηζρπξψλ επεμεξγαζηψλ, ησλ φιν θαη πην εμειηγκέλσλ αιγνξίζκσλ, θαζψο θαη απφ ην ρεηξηζκφ ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ ηνπ ζηαηηζηηθνχ ινγηζκνχ. Αληί λα ζρεδηαζζεί έλαο ππνινγηζηήο λα εθηειεί κηα πξάμε, φπσο λα νδεγεί έλα απηνθίλεην ή λα κεηαθξάδεη έλα θείκελν έλαλ ζηφρν πάλσ ζην νπνίν νξδέο εηδηθψλ ζηελ ηερλεηή λνεκνζχλε έρνπλ ζπάζεη ηα κνχηξα ηνπο εδψ θαη δεθαεηίεο ε λέα πξνζέγγηζε ζπλίζηαηαη ζην «κπνχθσκά» ηνπ κε κηα πνζφηεηα δεδνκέλσλ αξθεηή ψζηε λα ππνινγίζεη ηελ πηζαλφηεηα έλαο θσηεηλφο ζεκαηνδφηεο κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή λα είλαη πξάζηλνο αληί γηα θφθθηλνο ή ζε πνηφ πιαίζην ζα κεηαθξάδνληαλ κε ηελ αγγιηθή ιέμε light σο «θσο» αληί γηα «ειαθξύο». Μηα ηέηνηα ρξήζε πξνυπνζέηεη ηξεηο κείδνλεο αιιαγέο ζηελ πξνζέγγηζή απηήλ. Ζ πξψηε ζπλίζηαηαη ζηε ζπιινγή θαη ρξήζε ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ αξηζκνχ πιεξνθνξηψλ αληί ηεο επηινγήο ελφο δείγκαηνο, φπσο θάλνπλ νη ζηαηηζηηθνιφγνη εδψ θαη πάλσ απφ έλαλ αηψλα. Ζ δεχηεξε ζπλεπάγεηαη κηα θάπνηα αλνρή φζνλ αθνξά ηελ αηαμία ησλ ζηνηρείσλ: ην «άιεζκα» ακέηξεησλ δεδνκέλσλ, έζησ θαη φρη ηεο ίδηαο πνηφηεηαο, ζπρλά απνδεηθλχεηαη πην απνηειεζκαηηθφ απφ ηελ αμηνπνίεζε ελφο κηθξνχ, άςνγα επηιεγκέλνπ δείγκαηνο. Σέινο, ε ηξίηε αιιαγή ζεκαίλεη φηη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη λα παξαηηεζεί θαλείο απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αηηηψλ θαη λα αξθεζζεί ζηηο ζπζρεηίζεηο. Αληί λα επηδεηνχλ λα θαηαλνήζνπλ επαθξηβψο γηαηί κηα κεραλή δελ ιεηηνπξγεί πιένλ, νη εξεπλεηέο κπνξνχλ λα ζπιιέμνπλ θαη λα αλαιχζνπλ ηεξάζηηεο πνζφηεηεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη κε νηηδήπνηε ζπλδέεηαη κε απηήλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη λα νξίζνπλ θάησ απφ πνηέο ζπλζήθεο ε κεραλή θηλδπλεχεη λα μαλαπάζεη βιάβε. Μπνξνχλ λα βξνπλ απάληεζε ζην «πψο», φρη ζην «γηαηί» θαη θάηη ηέηνην, πνιχ ζπρλά, αξθεί. Ζ GOOGLE ΚΑΗ Ο ΑΛΓΟΡΗΘΜΟ ΣΖ ΓΡΗΠΖ Όπσο ην Γηαδίθηπν αλέηξεςε ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κεηαμχ αλζξψπσλ, έηζη θαη ε κέζνδνο κε ηελ νπνία ε θνηλσλία επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο έρεη ξηδηθά κεηαζρεκαηηζζεί. Καζψο εθκεηαιιεπφκαζηε απηά ηα «θνηηάζκαηα» δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζαθελίζνπκε θάπνηα γεγνλφηα ή λα ιάβνπκε θάπνηεο απνθάζεηο, αλαθαιχπηνπκε πσο, ζε πνιιά πεδία, ε χπαξμή καο έρεη κεγαιχηεξε ζρέζε κε ηηο πηζαλφηεηεο παξά κε ηηο βεβαηφηεηεο. Απηή ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ πνπ πιένλ είλαη εμαληιεηηθά θαη φρη δεηγκαηνιεπηηθά, αθαηάζηαηα θαη φρη ζπζηεκαηηθά εμεγεί ηελ νιίζζεζε απφ ηελ αηηηφηεηα ζηε ζπζρέηηζε. Δλδηαθεξφκαζηε ιηγφηεξν γηα ηηο βαζχηεξεο αηηίεο πνπ θηλνχλ ηνλ θφζκν θαη πεξηζζφηεξν γηα ηηο ζπζρεηίζεηο πνπ ελδέρεηαη λα δηαζπλδένπλ κεηαμχ ηνπο αλφκνηα θαηλφκελα. Ο ζθνπφο δελ είλαη πιένλ λα θαηαλνήζνπκε ηα πξάγκαηα, αιιά λα εμαζθαιίζνπκε ηε κέγηζηε απνδνηηθφηεηα. Αο πάξνπκε ην παξάδεηγκα ηεο United Parcel Services (UPS), ηεο κεγαιχηεξεο εηαηξείαο κεηαθνξάο δεκάησλ ζηνλ θφζκν. Δγθαηέζηεζε αηζζεηήξεο ζε νξηζκέλα εμαξηήκαηα ησλ νρεκάησλ ηεο γηα λα εληνπίδεη πξνβιήκαηα ππεξζέξκαλζεο ή θξαδαζκψλ, ηα νπνία είραλ ζρέζε κε δπζιεηηνπξγίεο πνπ είραλ παξνπζηάζεη ζην παξειζφλ ηα ζπγθεθξηκέλα εμαξηήκαηα. Δλεξγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν, κπνξεί λα πξνβιέςεη ηε βιάβε θαη λα αληηθαηαζηήζεη ηα ειαηησκαηηθά εμαξηήκαηα ζην ζπλεξγείν θαη φρη ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ. Σα δεδνκέλα δελ πξνζδηνξίδνπλ ηελ αηηηαθή ζρέζε κεηαμχ ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ εμαξηήκαηνο: δελ δηαγηγλψζθνπλ ηελ πεγή ηνπ πξνβιήκαηνο. Δληνχηνηο, ππνδεηθλχνπλ ζηε UPS ηε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα ηελ απνηξνπή δαπαλεξψλ πεξηζηαηηθψλ. Ζ ίδηα πξνζέγγηζε κπνξεί λα εθαξκνζζεί θαη γηα ηηο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ «κεραληζκνχ». Έηζη, ζηνλ Καλαδά, νη εξεπλεηέο βξήθαλ ηνλ ηξφπν λα εληνπίζνπλ ηηο ινηκψμεηο ησλ πξφσξσλ λενγλψλ πξηλ εκθαληζηνχλ ηα νξαηά ζπκπηψκαηα. Γεκηνπξγψληαο κηα ξνή πεξηζζφηεξσλ απφ ρηιίσλ δεδνκέλσλ ην δεπηεξφιεπην, ζπλδπάδνληαο δεθαέμη δείθηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν ζθπγκφο, ε κπτθή έληαζε, ε αλαπλνή θαη ην επίπεδν νμπγφλνπ ζην αίκα, θαηάθεξαλ λα ζπζρεηίζνπλ ειάζζνλεο δηαηαξαρέο κε πην ζνβαξέο παζήζεηο. Ζ ηερληθή απηή επηηξέπεη ζηνπο γηαηξνχο λα παξεκβαίλνπλ πην έγθαηξα ψζηε λα ζψδνπλ δσέο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ε θαηαγξαθή φισλ απηψλ ησλ παξαηεξήζεσλ ζα κπνξνχζε επηπξνζζέησο λα ηνπο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηί πξνθαιεί ηέηνηεο ινηκψμεηο. Χζηφζν, φηαλ παίδεηαη ε δσή ελφο βξέθνπο, είλαη πην ρξήζηκν λα πξνιάβεηο θάηη πνπ κπνξεί λα ζπκβεί παξά λα κάζεηο γηαηί ζπκβαίλεη. Σνχηε ε ηαηξηθή εθαξκνγή θαηαδεηθλχεη ζαθψο απηή ηε δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζπζρεηίζεσλ, αθφκε θαη φηαλ νη αηηίεο πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ηνπο παξακέλνπλ ζθνηεηλέο. Σν 2009, αλαιπηέο ηεο Google δεκνζίεπζαλ ζην πεξηνδηθφ Nature έλα άξζξν πνπ έθαλε αίζζεζε ζηνπο ηαηξηθνχο θχθινπο [1]. Οη ζπγγξαθείο ηνπ δηαβεβαίσλαλ φηη είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζνπλ ηηο εζηίεο ηεο επνρηαθήο γξίπεο κέζα απφ ηα αξρεία ηνπ δηαδηθηπαθνχ γίγαληα. Ζ Google δηαρεηξίδεηαη θαζεκεξηλά ηνπιάρηζηνλ έλα δηζεθαηνκκχξην εξσηήκαηα κφλν απφ ηελ ακεξηθαληθή επηθξάηεηα θαη θαηαγξάθεη ζρνιαζηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Έηζη, επέιεμαλ ηα πελήληα εθαηνκκχξηα φξνπο πνπ θαηαγξάθεθαλ κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζηε κεραλή αλαδήηεζήο ηεο κεηαμχ 2003 θαη 2008 θαη θαηφπηλ ηνπο δηαζηαχξσζαλ κε ηα αξρεία ηεο γξίπεο απφ ηα Κέληξα Διέγρνπ θαη Πξόιεςεο Ννζεκάησλ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) ησλ Ζ.Π.Α. ηφρνο: λα αλαθαιχςνπλ άλ ε επαλαιεπηηθή παξνπζία νξηζκέλσλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ ζπλέπηπηε κε ηηο εκθαλίζεηο ηνπ ηνχ κε άιια ιφγηα, λα εθηηκήζνπλ ηελ πηζαλή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ζπρλφηεηαο νξηζκέλσλ αλαδεηήζεσλ ζην Google θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ θνξπθψζεσλ ηεο αζζέλεηαο πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ ηα CDC ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή δψλε. Σα Κέληξα Διέγρνπ θαη Πξόιεςεο Ννζεκάησλ θαηακεηξνχλ θπξίσο ηηο επηζθέςεηο αζζελψλ απφ γξίπε ζε λνζνθνκεία φιεο ηεο ρψξαο, φηαλ φκσο ζπιιέγνληαη, νη αξηζκνί απηνί δίλνπλ κηα εηθφλα πνπ ζπρλά έρεη ρξνληθή δηαθνξά κίαο ή δχν εβδνκάδσλ: κηα αησληφηεηα, φηαλ έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα παλδεκία. Απφ ηελ άιιε, ε Google κπνξεί λα παξέρεη κεηξήζεηο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ζ εηαηξεία δελ δηέζεηε θαλέλα ζηνηρείν κε βάζε ην νπνίν ζα κάληεπε πνηέο ιέμεηο-θιεηδηά ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ πεηζηηθέο ελδείμεηο. Αξθέζηεθε λα ππνβάιεη φια ηα δείγκαηά ηεο ζε έλαλ αιγφξηζκν πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα λα ππνινγίζεη ηε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηηο επηζέζεηο ηνπ ηνχ. ηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεκά ηεο ζπλδχαζε ηηο εθθξάζεηο πνπ πξνέθπςαλ, πξνζπαζψληαο λα απνθνκίζεη ην πιένλ αμηφπηζην κνληέιν. Μεηά απφ πεληαθφζηα εθαηνκκχξηα ππνινγηζηηθέο πξάμεηο, ε Google θαηάθεξε λα πξνζδηνξίζεη ζαξάληα πέληε ιέμεηο-θιεηδηά φπσο «πνλνθέθαινο» ή «κχηε πνπ ηξέρεη» ησλ νπνίσλ ε επαλάιεςε επηβεβαίσλε ηηο ζηαηηζηηθέο ησλ CDC. Όζν πην κεγάιε ήηαλ ε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο ζε κηα δεδνκέλε πεξηνρή ηφζν πην έληνλεο ήηαλ νη επηζέζεηο ηνπ ηνχ ζηελ ίδηα πεξηθέξεηα. Σν ζπκπέξαζκα κπνξεί λα κνηάδεη πξνθαλέο αιιά, κε έλα δηζεθαηνκκχξην αλαδεηήζεηο ηελ εκέξα, ζα ήηαλ αδχλαην λα πξνθχςεη κε άιια κέζα. Σα δεδνκέλα πνπ επεμεξγάζηεθε ε Google ήηαλ εληνχηνηο αηειή. ην βαζκφ πνπ είραλ ζπιιερζεί θαη απνζεθεπζεί γηα ζθνπνχο πνιχ δηαθνξεηηθνχο απφ ηνλ πγεηνλνκηθφ αιηξνπηζκφ, έβξηζαλ απφ ιάζε πιεθηξνιφγεζεο θαη ιεηςέο θξάζεηο. Όκσο ην θνινζζηαίν κέγεζνο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ αληηζηάζκηζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ηζαπαηζνχιηθε θχζε ηεο. Απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ φια ηνχηα δελ είλαη παξά κηα απιή ζπζρέηηζε. Γελ πξνζθέξεη θαλέλα ηεθκήξην γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ψζεζαλ ηνλ ρξήζηε ηνπ Γηαδηθηύνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αλαδήηεζή ηνπ. Ήηαλ επεηδή είρε ν ίδηνο ππξεηφ, επεηδή θάπνηνο θηαξλίζηεθε δίπια ηνπ ζην κεηξφ ή κήπσο επεηδή ην δειηίν εηδήζεσλ ηνπ πξνθάιεζε αλεζπρία; Ζ Google δελ γλσξίδεη ηίπνηε γηα φια απηά θαη ιίγν ηελ λνηάδεη. Δμάιινπ, θαίλεηαη φηη ηνλ πξνεγνχκελν Γεθέκβξην ην ζχζηεκά ηεο ππεξεθηίκεζε ηνλ αξηζκφ ησλ θξνπζκάησλ γξίπεο ζηηο Ζ.Π.Α. Οη πξνγλψζεηο δελ είλαη παξά πηζαλφηεηεο, πνηέ βεβαηφηεηεο, ηδίσο φηαλ, εθ ηεο θχζεψο ηνπ, ην πιηθφ πνπ ηηο ηξνθνδνηεί νη αλαδεηήζεηο ζην Γηαδίθηπν είλαη ηφζν αζηαζέο θαη ηφζν επάισην ζηηο επηξξνέο, ηδηαηηέξσο εθ κέξνπο ησλ Μ.Μ.Δ. Παξακέλεη βεβαίσο ην γεγνλφο φηη ηα καδηθά δεδνκέλα κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ θαηλφκελα πνπ βξίζθνληαη ελ εμειίμεη. Αξθεηνί εηδηθνί δηαβεβαηψλνπλ φηη ε ρξήζε ησλ καδηθώλ δεδνκέλσλ ρξνλνινγείηαη απφ ηελ ςεθηαθή επαλάζηαζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, φηαλ ε αχμεζε ηεο ηζρχνο ησλ κηθξνεπεμεξγαζηψλ θαη ηεο ππνινγηζηηθήο κλήκεο έθαλε δπλαηή ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ αλάιπζε φιν θαη πην πιεζσξηθψλ δεδνκέλσλ. Κάηη ηέηνην κφλν ελ κέξεη είλαη αθξηβέο. Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο θαη ε έθξεμε ηνπ Γηαδηθηύνπ βεβαηφηαηα θαη ζπλέβαιαλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπιινγήο, απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο θαη δηακνηξαζκνχ ησλ πιεξνθνξηψλ. Οκσο ηα καδηθά δεδνκέλα απνηεινχλ θαηά θχξην ιφγν ηελ ηειεπηαία κέρξη ζηηγκήο εθδήισζε ηεο αζπγθξάηεηεο αλζξψπηλεο επηζπκίαο γηα θαηαλφεζε θαη πνζνηηθνπνίεζε ηνπ θφζκνπ. Γηα λα δηεξεπλήζνπκε ηε ζεκαζία απηνχ ηνπ θαηλνχξγηνπ ζηαδίνπ, ζα πξέπεη λα ξίμνπκε έλα πιάγην βιέκκα ή κάιινλ έλα βιέκκα πξνο ηα θάησ. Ο Κνζηκίδνπ ηγθεόκη είλαη Καζεγεηήο ζην Αλψηαην Ηλζηηηνχην Βηνκεραληθήο Σερλνινγίαο ηνπ Σφθπν. Ζ εηδηθφηεηά ηνπ ζπλίζηαηαη ζηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν θάζνληαη νη άλζξσπνη. Πξφθεηηαη γηα έλα ειάρηζηα δηεξεπλεκέλν πεδίν κειέηεο, πνπ σζηφζν δίλεη πινχζηα καζήκαηα. Όηαλ έλα άηνκν ηνπνζεηεί ηα νπίζζηά ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ππνζηήξηγκα, νη θακπχιεο ηνπ θαη ε θαηαλνκή ηεο ζσκαηηθήο κάδαο ηνπ πξνζθέξνπλ ζπγθεθξηκέλεο κεηξήζηκεο θαη αλαιχζηκεο πιεξνθνξίεο. Υάξε ζηνπο αηζζεηήξεο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε έλα θάζηζκα απηνθηλήηνπ, ν Κνζηκίδνπ θαη ε νκάδα ησλ κεραληθψλ ηνπ κέηξεζαλ ηελ πίεζε πνπ αζθείηαη απφ ηνπο γινπηνχο ηνπ νδεγνχ πάλσ ζε έλα πιέγκα ηξηαθνζίσλ εμήληα ζεκείσλ, ην θαζέλα ηνπο δηαβαζκηζκέλν ζε κηα θιίκαθα απφ ην κεδέλ έσο ην δηαθφζηα πελήληα έμη. Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν επηηξέπνπλ ηε ζχλζεζε ελφο ςεθηαθνχ θψδηθα, δηαθνξεηηθνχ γηα θάζε άλζξσπν. Μηα δνθηκή θαηέδεημε φηη ην ζχζηεκα απηφ επέηξεπε ηελ ηαπηνπνίεζε ελφο αηφκνπ κε αθξίβεηα ηεο ηάμεο ηνπ 98%. Οη κειέηεο απηέο δελ είλαη ηφζν αμηνγέιαζηεο φζν εθ πξψηεο φςεσο θαίλεηαη. Ο ζθνπφο ηνπ Κνζηκίδνπ είλαη λα βξεη κηα βηνκεραληθή εθαξκνγή γηα ηελ αλαθάιπςή ηνπ, ιφγνπ ράξε έλα αληηθιεπηηθφ ζχζηεκα γηα ηε βηνκεραλία απηνθηλήησλ. Έλα απηνθίλεην εμνπιηζκέλν κε απηνχο ηνπο γινπηηαίνπο αηζζεηήξεο ζα κπνξνχζε λα αλαγλσξίδεη ηνλ θάηνρφ ηνπ θαη λα απαηηεί απφ θάζε άιινλ νδεγφ έλα ζπλζεκαηηθφ πξνθεηκέλνπ λα πάξεη κπξνζηά. Ο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ γινπηψλ ζε δέζκε ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ απνηειεί κηα ζεκαληηθή ππεξεζία θαη κηα ελδερνκέλσο επηθεξδή ππφζεζε. Θα κπνξνχζε επηπιένλ λα εμππεξεηήζεη θαη άιινπο ζθνπνχο εθηφο απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ηδηνθηεζίαο ζε έλα απηνθίλεην: γηα παξάδεηγκα, λα δηαζαθελίζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο ηνπ απηνθηλεηηζηή θαη ηελ νδηθή αζθάιεηα, κεηαμχ ησλ ρεηξνλνκηψλ ηνπ ζην ηηκφλη θαη ηνπ θηλδχλνπ λα πξνθαιέζεη αηχρεκα. Οη αηζζεηήξεο ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα ζέζνπλ ζε ιεηηνπξγία ηνλ ζπλαγεξκφ ή ην απηφκαην θξελάξηζκα αλ ν νδεγφο απνθνηκεζεί ζην ηηκφλη. ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ ΣΖ ΝΔΑ ΤΟΡΚΖ Ο Κνζηκίδνπ αζρνιήζεθε κε έλα αληηθείκελν πνπ θαλείο πνηέ μαλά δελ είρε αληηκεησπίζεη σο πιεξνθνξία νχηε θαη είρε αληηιεθζεί πσο έθξπβε έζησ θαη ην ειάρηζην ελδηαθέξνλ κε φξνπο δεδνκέλσλ, γηα λα ην κεηαηξέςεη ζε κηα ςεθηαθά πνζνηηθνπνηεκέλε κνξθή. Ζ κεηαηξνπή ζε δεδνκέλα ζεκαίλεη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηελ ςεθηνπνίεζε, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε κεηάθξαζε ελφο αλαινγηθνχ πεξηερνκέλνπ θείκελν, θηικ, θσηνγξαθία ζε κηα αθνινπζία απφ 1 θαη 0 πνπ δηαβάδεηαη απφ ππνινγηζηή. Αλαθέξεηαη ζε κηα πνιχ πην επξεία ελέξγεηα, κε επηπηψζεηο πνπ αθφκε νχηε θαλ ππνςηαδφκαζηε: δελ ςεθηνπνηνχκε πιένλ έγγξαθα, αιιά φιεο ηηο φςεηο ηεο δσήο. Σα γπαιηά πνπ αλέπηπμε ε Google εθνδηαζκέλα κε θάκεξα, κηθξφθσλν θαη ζπλδεδεκέλα ζην Γηαδίθηπν αιιάδνπλ ηε καηηά καο απέλαληη ζηα δεδνκέλα ην Twitter κεηαηξέπεη ζε δεδνκέλα ηηο ζθέςεηο καο ην LinkedIn θάλεη ην ίδην κε ηηο επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο καο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έλα αληηθείκελν δερζεί κηα ηέηνηα επεμεξγαζία, είλαη πηζαλφ λα αιιάμεη ε ρξήζε ηνπ θαη ε πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεη λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε κηα λέα κνξθή αμίαο. Ζ I.B.M., γηα παξάδεηγκα, θαηνρχξσζε ην 2012 κηα επξεζηηερλία γηα ηελ «αχμεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ γξαθείσλ κέζσ κηαο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο ηεο επηθάλεηαο»: κηα ζνθά δπζλφεηε δηαηχπσζε γηα λα νξίζεηο ηελ επίζηξσζε ηνπ δαπέδνπ κε αηζζεηήξεο, ζαλ νζφλε έμππλνπ ηειεθψλνπ πνπ ελεξγνπνηείηαη κε ηα πφδηα. Ζ κεηαηξνπή ζε δεδνκέλα ησλ θηλήζεσλ ζην δάπεδν αλνίγεη πνιιψλ εηδψλ πξννπηηθέο. Σν πάησκά ζαο ζα κπνξνχζε λα αληηδξά ζηελ παξνπζία ζαο, λα αλνίγεη ηα θψηα φηαλ επηζηξέθεηε ζπίηη, λα αλαγλσξίδεη έλαλ επηζθέπηε απφ ην βάξνο ηνπ ή απφ ηνλ ηξφπν πνπ θηλείηαη. Θα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη ζπλαγεξκφ φηαλ θάπνηνο πέθηεη θαη δελ μαλαζεθψλεηαη κηα εθαξκνγή πνπ πηζαλψο ζα ελδηέθεξε ηνπο ειηθησκέλνπο. Οη έκπνξνη ζα κπνξνχζαλ λα παξαθνινπζνχλ ηε δηαδξνκή ησλ πειαηψλ ζην θαηάζηεκά ηνπο. Καζψο θάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα απνθηά δπλαηφηεηα εγγξαθήο θαη αμηνπνίεζεο, καζαίλνπκε πεξηζζφηεξα γηα ηνλ θφζκν. Μαζαίλνπκε φζα πξσηχηεξα δελ ζα κπνξνχζακε πνηέ λα κάζνπκε ειιείςεη θαηάιιεισλ θαη πξνζηηψλ εξγαιείσλ γηα ηε κέηξεζή ηνπο. Ο Μάηθι Μπινύκπεξγθ απφθηεζε ηελ πεξηνπζία ηνπ ζηνλ θιάδν ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ. Γελ είλαη επνκέλσο παξάμελν φηη ε πφιε ηεο Νέαο Τφξθεο, ηεο νπνίαο είλαη Γήκαξρνο, ηα ρξεζηκνπνηεί πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη θπξίσο γηα λα κεηψζεη ην θφζηνο ηνπο. Ζ ζηξαηεγηθή πξφιεςεο ησλ ππξθαγηψλ ζηελ πφιε κάο παξέρεη έλα θαιφ παξάδεηγκα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο.

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Ηλζηηηνύην Έξεπλαο & Καηάξηηζεο Δπξωπαϊθώλ Θεκάηωλ Η.Δ.Κ.Δ.Θ. Δπηθεθαιείο Δξεπλεηέο Βνύιγαξε Αηθαηεξίλε Μαξγαξώλε Μαίξε Δξεπλεηέο Βειέληδα Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα ΓΘΚΖΗΕ ΟΜΘΕ ΔΕΙΜΟΖΑΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΠΙΕΙΑ ΠΜΡΞΖΟΠΖΗΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΠΓΘΖΗΕ ΓΞΓΑΟΖΑ ΔΖΓΞΓΡΚΕΟΕ ΓΝΖΘΜΓΤΚ ΓΗΓΖ ΠΜΡΞΖΟΠΤΚ ΟΠΕΚ ΑΘΕΚΑ Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΕΜ: 3772 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΕΜ: 3772 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γρ ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΙΝΙΓΗ ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηυιακών Σσστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ «Διδακηικής ηης Σεχνολογίας & Φηθιακών υζηημάηων» Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία Δπηζέζεηο Distributed Denial of Service

Διαβάστε περισσότερα