Πρόλογος Τατελευταίαχρόνιαέχεισημειωθείσημαντικήαύξησητωνδραστηριοτήτωνπου αφορούνστησύνταξηεθνικούκτηματολογίου. Ηανάγκηαντιμετώπισηςτηςεξέλιξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόλογος Τατελευταίαχρόνιαέχεισημειωθείσημαντικήαύξησητωνδραστηριοτήτωνπου αφορούνστησύνταξηεθνικούκτηματολογίου. Ηανάγκηαντιμετώπισηςτηςεξέλιξης"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΚΑΙΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣΓΙΑΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ΒαρβατάκηΝίκη ΑγρονόμοςΤοπογράφοςΜηχανικόςΑ.Π.Θ. MSc : «ΤεχνικέςκαιΜέθοδοιστηνΟργάνωση, ΣχεδιασμόκαιΔιαχείρισητουΧώρου»

2 Πρόλογος Τατελευταίαχρόνιαέχεισημειωθείσημαντικήαύξησητωνδραστηριοτήτωνπου αφορούνστησύνταξηεθνικούκτηματολογίου. Ηανάγκηαντιμετώπισηςτηςεξέλιξης αυτήςκαθώς καιηαπαραίτητη εξοικείωση τωνσπουδαστώντουεργαστηρίου του σχετικού μαθήματος τουτμήματος Γεωπληροφορικής καιτοπογραφίας τηςσχολής ΤεχνολογικώνΕφαρμογώντουΤεχνολογικού ΕκπαιδευτικούΙδρύματοςΣερρώνμετις διαδικασίεςσύνταξηςεθνικούκτηματολογίουαποτέλεσανπρωτεύονταζητούμενακατά τησυγγραφήτωνσημειώσεωναυτών. Όσον αφορά στο περιεχόμενό τους, μετά την ανάλυση των θεμάτων που αφορούν στα βασικά σημεία των διαδικασιών σύνταξης Εθνικού Κτηματολογίου, ακολουθείησχετικήβιβλιογραφία, καθώςκαιορισμένεςιστοσελίδεςπουμπορούννα ενισχύσουν την προσπάθεια του κάθε αναγνώστη προς την κατεύθυνση της εξοικείωσηςμετοενλόγω αντικείμενο. Ελπίζω πως οισημειώσεις αυτές θα βοηθήσουν τους σπουδαστές του ΣΤ Εξαμήνου του τμήματος αυτού, αλλά καικάθε αναγνώστη που στοχεύειστην ενημέρωσηγιατιςδιαδικασίεςσύνταξηςεθνικούκτηματολογίου. Είμαιστηδιάθεση τωναναγνωστών για κάθεενδεχόμενηδιευκρίνιση, διόρθωσηήπαράλειψήμου. ΝίκηΑθ. Βαρβατάκη ΑγρονόμοςΤοπογράφοςΜηχανικόςM.Sc. ΕπιστημονικόςΣυνεργάτηςΤΕΙΣερρών Σέρρες, Οκτώβριος2005

3 ΠΙΝΑΚΑΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Πρόλογος 2 ΠίνακαςΠεριεχομένων 3 1 ΓενικάστοιχείαγιατηνπορείατουΕθνικούΚτηματολογίου 5 2 ΔιαδικασίαΣύνταξηςΕθνικούΚτηματολογίου ΣύντομηπεριγραφήτηςδιαδικασίαςσύνταξηςτουΕλληνικού 5 Κτηματολογίου 2.2 Αναγνώρισηδικαιούχων Προκαταρκτικέςεργασίες Πρόσκλησηδικαιούχωνκαιυποβολήδηλώσεωνεγγραπτέων 7 δικαιωμάτων 2.5 Επεξεργασία καινομικήαξιολόγησηδηλώσεων Προσδιορισμόςακινήτωνστουπόβαθρο Καταχώρισηδηλώσεων Σύνδεσηστοιχείωνδηλώσεωνμεκτηματολογικάδιαγράμματα Δημιουργίακτηματολογικώνπινάκωνκαιδιαγραμμάτων Πρώτηανάρτησηκαιεπεξεργασίαενστάσεων Δεύτερηανάρτησηκαιεπεξεργασίαενστάσεωνκαιπροσφυγών Σύνταξητελικώνκτηματολογικώνπινάκωνκαιδιαγραμμάτων Πρώτηεγγραφήκαιχορήγησηβεβαιώσεων Δυνατότηταδικαστικήςπροσφυγήςκαιοριστικοποίησητωνεγγραφών 12 3 ΣχεδίασηκτηματολογικούΧάρτη ΚλίμακεςτωνκτηματολογικώνδιαγραμμάτωντουΕθνικούΚτηματολογίου Συμβολισμοίτωνκτηματολογικώνχαρτών Σημείαοριζοντιογραφικούκαιυψομετρικούελέγχο Στοιχείαυψομετρίας Κτίρια εγκαταστάσεις Παρατηρήσιμαόρια Συγκοινωνιακάχαρακτηριστικά Υδρογραφικάχαρακτηριστικά Άλλαμορφολογικάχαρακτηριστικά Σύμβολα κτηματολογικώνχαρτώνκαιδιαγραμμάτων Στοιχείακειμένουγια τατοπογραφικά καικτηματολογικάδιαγράμματα 26 4 ΑπόδοσηΚΑΕΚσταγεωτεμάχια ΚωδικόςΑριθμόςΕλληνικούΚτηματολογίου(Κ.Α.Ε.Κ.) γεωτεμαχίων 32

4 4.2 Κτηματολογικοίτομείςκαικτηματολογικέςενότητες Υπόδειγμα«ΔΗΛΩΣΗΣΝΟΜΟΥ2308/95» καοδηγίεςσυμπλήρωσης ΟιχρήσειςτωνακινήτωνστοΕθνικόΚτηματολόγιο 42 5 Κτηματολογικοίπίνακες Περιεχόμενακτηματολογικούπίνακακατάαλφαβητικήσειράεπωνύμου 45 δικαιούχου 5.2 Υπόδειγμακτηματολογικούπίνακακατάαλφαβητικήσειράεπωνύμου 46 δικαιούχου 5.3 Οδηγίεςσυμπλήρωσηςτουπροσωρινούαριθμητικούκτηματολογικού 48 πίνακατηςπρώτηςανάρτησης(κατάαλφαβητικήσειρά επωνύμου δικαιούχου) 5.4 ΠεριεχόμενακτηματολογικούπίνακακατάΚ.Α.Ε.Κ ΥπόδειγμακτηματολογικούπίνακακατάΚ.Α.Ε.Κ Οδηγίεςσυμπλήρωσηςτουπροσωρινούαριθμητικούκτηματολογικού 57 πίνακατηςπρώτηςανάρτησης(κατάσειράκ.α.ε.κ.) 6 Ενστάσειςκαιαιτήσειςδιόρθωσηςτυπικώνσφαλμάτων Περιεχόμεναενστάσεων Υπόδειγμαένστασης Περιεχόμενα αιτήσεωνδιόρθωσηςτυπικώνσφαλμάτων Υπόδειγμααίτησηςδιόρθωσηςτυπικώνσφαλμάτων Υπόδειγμαεισηγητικούεγγράφουπροςτηδευτεροβάθμιαεπιτροπή 69 ενστάσεων 6.6 Υπόδειγμαπίνακαενστάσεων 71 7 Βιβλιογραφία Ιστοσελίδες 72 8 Παράρτημα 8.1 Λειτουργούντακτηματολογικάγραφεία 8.2 Συνοπτικόςοδηγόςσυναλλαγώνμεταλειτουργούντακτηματολογικά γραφεία 8.3 Οδηγίαγιατηναποτύπωσητωνγεωμετρικώνμεταβολώνπουαφορούν τακτηματολογικάδιαγράμματα 8.4 ΔηλώσειςτουΥπουργούΠΕΧΩΔΕκ. ΓιώργουΣουφλιάγια το Κτηματολόγιο(06/10/05)

5 1. Γενικάστοιχείαγιατηνπορεία τουελληνικούκτηματολογίου ΗεκπόνησητουΚτηματολογίουαποτελείέναέργοιδιαίτερα υψηλούκόστους, αλλά ταυτόχρονα πολύ υψηλών προδιαγραφώνόσον αφορά στην οργάνωσή του και ιδιαίτερααποδοτικό ωςπροςτα οφέλητουγια τουςπολίτεςκαιτηνοργάνωσητων ιδιοκτησιακώντουςδικαιωμάτων. Για το σύνολο τηςδιαδικασίαςαυτήςτηνευθύνη φέρειηεταιρεία μετηνεπωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» καιουσιαστικάδιαχειρίζεταιτο όλοπρόγραμμα στοσύνολότου. 2. ΔιαδικασίασύνταξηςΕλληνικούΚτηματολογίου(Αρβανίτης, 2000) 2.1 ΣύντομηπεριγραφήτηςδιαδικασίαςσύνταξηςτουΕλληνικούΚτηματολογίου ΣυνοπτικάηδιαδικασίασύνταξηςτουΕλληνικούΚτηματολογίουείναιηεξής: ΚήρυξηπεριοχήςυπόκτηματογράφησημεαπόφασητοΥπουργούΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., κατόπινεισήγησηςτουο.κ.χ.ε. Υποβολήδηλώσεωνκαισχετικώνεγγράφωναπότουςδικαιούχουςτω εγγραπτέωνδικαιωμάτων Επεξεργασίαδηλώσεωναπότιςδιεπιστημονικέςμελετητικέςομάδες(αγρονόμοι τοπογράφοιμηχανικοί, νομικοί) καισύνταξηκτηματολογικώνδιαγραμμάτωνκαι πινάκων Πρώτηανάρτησηδιαγραμμάτωνκαιπινάκων Υποβολήενστάσεων Εκδίκασηενστάσεωνκαιπροσαρμογήδιαγραμμάτωνκαιπινάκων Δεύτερηανάρτηση Υποβολήενστάσεωνκαιπροσφυγών Εκδίκασηενστάσεωνκαιτελικήδιαμόρφωσηδιαγραμμάτωνκαιπινάκων Πρώτεςεγγραφέςστακτηματολογικάβιβλία 2.2 Αναγνώρισηδικαιούχων Η αναγνώριση δικαιούχων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο είναισυστηματική, υποχρεωτική διαδικασία, καλύπτει δηλαδή όλη την έκταση της υπό κτηματογράφηση περιοχής. Η διαδικασία αυτή καλύπτεταινομοθετικά κυρίως απότονόμο2308/95, όπωςέχειτροποποιηθείμεταγενέστερακαιείναιδιοικητική

6 διαδικασία. Ηδιεξαγωγήτηςανατίθεταιστασχήματα τωνμελετητικώνεταιρειώνοι οποίεςέχουναναλάβειτηνεκπόνησητηςμελέτηςκτηματογράφησης, σταοποία συμμετέχουνκυρίωςαγρονόμοιτοπογράφοιμηχανικοίμενομικούςσυμβούλους. Ηαναγνώρισητωνδικαιούχωνπραγματοποιείταιείτεμετάτηνολοκλήρωση δημιουργίας του τοπογραφικού υποβάθρου είτε πριν βάσειυφιστάμενων αξιόπιστωντοπογραφικώνυποβάθρων. Ηαναγνώρισητωνδικαιωμάτωνγίνεται μετην επεξεργασία των δηλώσεων, που υποβάλλουν οιδικαιούχοικαιτων συνυποβαλλόμενων εγγράφων. Στη συνέχεια κιαφού κατασκευασθούν οι κτηματολογικοίχάρτες, δημιουργούνταικτηματολογικοίπίνακεςμεταστοιχείατων δικαιούχωνκαιτωνδικαιωμάτων, που δημοσιοποιούνταιμέσω ανάρτησηςσε ειδικούς χώρους γνωστούς στους πολίτες, οι οποίοι βάσει αυτής της δημοσίευσηςέχουντηδυνατότηταυποβολήςενστάσεωνήπροσφυγώνσεειδικές επιτροπές, οιοποίεςεξετάζουναυτέςτιςενστάσειςκαιτιςπροσφυγέςσεπρώτο καιδεύτερο βαθμό. Οιεπιτροπές αυτές διορίζονταιαπό τον Οργανισμό ΚτηματολογίουκαιΧαρτογραφήσεωνΕλλάδος(Ο.Κ.Χ.Ε.) καιαποτελούνταιαπό τεχνικούςκαινομικούς(κατάπλειοψηφία). Μετάτηνέκδοσητωνπορισμάτωντωνεπιτροπώνοικτηματολογικοίχάρτες καιοικτηματολογικοίπίνακες διορθώνονταικαιπροκύπτειτο τελικό προϊόν (τελικοίκτηματολογικοίπίνακεςκαιχάρτες), το οποίο αποτελείτηβάσηγια την πρώτηεγγραφήστακτηματολογικάβιβλία. Τα διαδοχικά βήματα της αναγνώρισης δικαιούχων στο Ελληνικό Κτηματολόγιοείναι: Προκαταρκτικέςεργασίες Πρόσκλησηδικαιούχωνκαιυποβολήδηλώσεωνεγγραπτέωνδικαιωμάτων Επεξεργασίακαινομικήαξιολόγησηδηλώσεων Προσδιορισμόςακινήτωνστουπόβαθρο Καταχώρισηδηλώσεων Σύνδεσηστοιχείωνδηλώσεωνμεκτηματολογικάδιαγράμματα Δημιουργίακτηματολογικώνπινάκωνκαιδιαγραμμάτων Πρώτηανάρτησηκαιεπεξεργασίαενστάσεων Δεύτερηανάρτησηκαιεπεξεργασίαενστάσεωνκαιπροσφυγών

7 Σύνταξητελικώνκτηματολογικώνπινάκωνκαιδιαγραμμάτων Πρώτηεγγραφήκαιχορήγησηβεβαιώσεων Δυνατότηταδικαστικήςπροσφυγήςκαιοριστικοποίησητωνεγγραφών 2.3 Προκαταρκτικέςεργασίες Πριναπότηνέναρξητηςαναγνώρισηςδικαιούχωνπρέπεινα προηγηθούν ορισμένες προκαταρκτικές εργασίες, οιοποίες θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν την όλη εργασία. Οι προκαταρκτικές αυτές εργασίες θα διαμορφώσουν το κατάλληλο κλίμα για την απρόσκοπτη έναρξη των διαδικασιώνσύνταξηςτουκτηματολογίουστιςπεριοχέςστιςοποίεςαφοράη συγκεκριμένημελέτη. Οιεργασίεςαυτέςείναι: Ενημέρωση Οργάνωσηχώρουυποδοχήςτωνδηλώσεων Οργάνωσηκαιεκπαίδευσηπροσωπικού Επικοινωνίαμεφορείςτουδημοσίου Επικοινωνίαμετράπεζες Επίσης ως προκαταρκτικές εργασίες της διαδικασίας αναγνώρισης των δικαιούχων λειτουργούν και εκείνες της δημιουργίας του κατάλληλου τοπογραφικούυποβάθρουτηςπεριοχής. Αυτέςπεριλαμβάνουνείτετησυλλογή καιαξιοποίησηυπαρχόντωντοπογραφικώνδιαγραμμάτων, είτετηδημιουργία ολοκληρωμένου τοπογραφικού υποβάθρου. Τα υπόβαθρα αυτά συμπληρώνονταικαιμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (ύψη κτιρίων, ονόματακαιαρίθμησηοδών, χρήσεις). Αυτάταυπόβαθρα, αφούεκτυπωθούν σεκατάλληληκλίμακα(ενδεικτικά1 : 500 γιααστικές περιαστικέςπεριοχές, 1 : 2000 ή1 : 5000 γιααγροτικέςκαιάλλεςπεριοχές), θααποτελέσουντηβάσηγια τηναρίθμησητωντομέων, τωνενοτήτωνκαιτωνγεωτεμαχίων. 2.4 Πρόσκλησηδικαιούχωνκαιυποβολήδηλώσεωνεγγραπτέωνδικαιωμάτων Κάθεφυσικόήνομικόπρόσωπο, τοοποίοασκείοποιοδήποτεεγγραπτέοστο Κτηματολόγιο δικαίωμασεοποιοδήποτεακίνητο (ήτμήμα του) βρίσκεταιμέσα σταόριατηςυπόκτηματογράφησηπεριοχής, καλείταιναυποβάλλειδήλωση. Η

8 δήλωσηαυτή, ημορφήτηςοποίαςκαθορίζεταιαπότην«κτηματολογιο Α.Ε.» συμπληρώνεταιαπό τα παραπάνω πρόσωπα καιυποβάλλεταισε ειδικά διαμορφωμένουςγιατοσκοπόαυτόχώρουςκαισεειδικά εκπαιδευμένα άτομα. Τα εγγραπτέα στο Κτηματολόγιο δικαιώματα έχουν καθοριστείμευπουργική απόφασηκα οιπροθεσμίες υποβολής τωνδηλώσεωνκαθορίζονταιαπό το νόμο 2308/95. Για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων προηγούνταιδημοσιεύσειςστονημερήσιοτύπο. 2.5 Επεξεργασίακαινομικήαξιολόγησηδηλώσεων Ηεπεξεργασίατωνδηλώσεωνείναιηδιαδικασίακατάτηνοποία θαελεγχθούν οιπαραλαμβανόμενεςδηλώσειςκαιθα προετοιμασθείηκαταχώρισήτουςσε αρχείαηλεκτρονικούυπολογιστή. Ωςέλεγχοιπουπρέπειναπραγματοποιηθούν, αναφέρονταιενδεικτικά οιεξής: Υπάρχουνσυνοδευτικάτοπογραφικάδιαγράμματα ήαναφορά τωνεγγράφων σεκτηματογραφικέςεργασίεςαπότιςοποίεςπροήλθετοακίνητο; Υπάρχουνόλα τα επικείμενα, πουφαίνονταιστο χάρτη καιστη δήλωση και αντίστροφα; Συμφωνούν όλα τα έγγραφα, που αφορούν σεένα ακίνητο ως προς τη διεύθυνσητουακινήτου; Τα ποσοστά συνιδιοκτησία είναισωστά; «Κλείνουν» με το σύνολο των δηλώσεων; Όλες οιδηλώσεις που έχουν υποβληθείγια ένα γεωτεμάχιο έχουν κοινά προσδιοριστικάστοιχεία; Υπάρχουνίδιεςπροδιαγραφέςγια τα επικείμενα σεόλεςτιςδηλώσειςπουτα αφορούν; Ταόριαπεριγράφονταιστα έγγραφαπουσυνοδεύουντιςδηλώσεις; Υπόκειταιτο ακίνητο σεμεταβολές λόγω εκκρεμούσας κτηματογράφησης ή άλληςπράξηςπουθαμεταβάλλειτιςδιαστάσειςτου; (π.χ. ΕΠΑ, απαλλοτριώσεις, τακτοποιήσεις, κ.τ.λ.) Η νομική αξιολόγηση των δηλώσεων πραγματοποιείται με στόχο να αποτελέσουν αυτές ολοκληρωμένη καιάρτια νομικά πληροφόρηση για τη

9 μορφή άσκησης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, τους δικαιούχους καιτο ακίνητο στο οποίο ασκούνται. Η νομική αξιολόγηση πραγματοποιείταιαπό νομικούςεξειδικευμένουςστοεμπράγματοδίκαιο. Ενδεικτικοίέλεγχοινομικήςαξιολόγησηςαναφέρονταισυνοπτικάστησυνέχεια: Έλεγχοςεγγράφων(εάνέχουνκατατεθείόλα) Έλεγχος περιεχομένων των εγγράφων (εάν τα υποβληθέντα έγγραφα ξεκαθαρίζουν τα εμπράγματα δικαιώματα, τους φορείς άσκησής τους, τα ποσοστά) Έλεγχοςπροσώπων(εάνόντωςέχειτο δικαίωμα πουπεριγράφεται, εάνέχει αλλάξειόνομα έλεγχοςταυτοπροσωπίας) Έλεγχος προσδιορισμού του ακινήτου αλλά καιτου βαθμού αβεβαιότητας αυτούαπόταέγγραφα Επίσης έλεγχοιπραγματοποιούνταιγια αντικρουόμενα δικαιώματα (όπως προκύπτουναπότιςδηλώσεις) είτεαυτάαφορούνσειδιωτικέςεκτάσειςείτεσε δημόσιεςεκτάσεις. Σεόλεςτιςπροηγούμενεςδιαδικασίεςνομικούελέγχου, ονομικόςσύμβουλος τωναναδόχων εταιρειών υποβάλλειπροτάσεις για τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων, οιοποίεςμπορείναείναι: Πρόσκλησηστοδικαιούχογιατηνυποβολήσυμπληρωματικώνεγγράφων Πιθανολόγησηδικαιούχουστιςαντικρουόμενεςδηλώσεις Διακοπήεπεξεργασίαςδήλωσηςκαιεγγραφήστουςκτηματολογικούςπίνακες μετιςαντίστοιχεςπαρατηρήσεις 2.6 Προσδιορισμόςακινήτωνστουπόβαθρο Βάσει των στοιχείων των δηλώσεων και όσων προέκυψαν από τις προηγούμενεςδιαδικασίες, εντοπίζονταιταακίνητα στοτοπογραφικόυπόβαθρο καιτουςαποδίδεταιοκωδικόςαναγνώρισης(κτηματολογικόςαριθμός). Εάνδεν εντοπισθούν τα ακίνητα συμπληρώνονταιοικτηματολογικοίπίνακες με την αντίστοιχηπαρατήρηση. Για εκείνα τα ακίνητα για τα οποία δενέχειυποβληθεί δήλωση γίνεταιεγγραφή στους κτηματολογικούς πίνακες μετην ένδειξη στο όνοματουιδιοκτήτη«αγνωστοσ».

10 2.7 Καταχώρισηδηλώσεων Τοστάδιοαυτόπεριλαμβάνειτημεταφοράτωνστοιχείωντωνδηλώσεωναπό τις δηλώσεις στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με τη χρησιμοποίηση ειδικού λογισμικού. Ακολουθούνέλεγχοιορθότηταςκαιπληρότηταςτωνστοιχείων. Στη συνέχεια αναφέρονταιενδεικτικάορισμένοιαπότουςελέγχους, πουπρέπεινα γίνουν, καθώςκαιορισμένεςαπότιςδιαδικασίεςκαταχώρισηςτωνδεδομένων. Έλεγχοςμοναδικότηταςτωναριθμώνπρωτοκόλλου Έλεγχοςμοναδικότηταςτωνκωδικώναναγνώρισηςτωνγεωτεμαχίωνκαιτων προσώπων Έλεγχος μοναδικότητας των κωδικών αριθμών των κτιρίων, των καθέτων ιδιοκτησιών, τωνοριζοντίωνιδιοκτησιώνκαιτωνπαρακολουθημάτων Δεν επιτρέπεταιη καταχώριση στοιχείων ακινήτων εάν δεν έχειπροηγηθείη καταχώρισητωνστοιχείωντωνπροσώπων Αριθμητικοί έλεγχοι όπως π.χ. «δεν πρέπει να καταχωρηθεί ποσοστό δικαιώματος> 100 o /o ήποσοστόσυγκυριότητας> 1000 o /oo» Έλεγχοςεάνκάποια δεδομένα έχουντονακριβήαριθμόψηφίων(π.χ. Α.Φ.Μ.) Έλεγχοςεάνέχουνκαταχωρηθείόλεςοιδηλώσεις, όλα τα πρόσωπα, όλα τα ακίνητακαιόλαταεμπράγματαδικαιώματα Έλεγχος συμπλήρωσης όλων των απαραίτητων πεδίων ανά κατηγορία δεδομένων Έλεγχος αθροισμάτων ποσοστών δικαιωμάτων ανά ακίνητο καιποσοστών συγκυριότηταςανάγεωτεμάχιο Έλεγχοςταυτότηταςπροσδιοριστικώνπληροφοριώνγιακάθεγεωτεμάχιο, κτίριο, οριζόντια ιδιοκτησία κ.τ.λ. σεόλες τις δηλώσειςπου έχουνυποβληθείγια το καθένα Έλεγχοςταυτότηταςπροσδιοριστικώνστοιχείωνακινήτωνμεταξύτωνδηλώσεων κυριότηταςκαιτωνδηλώσεωνυποθηκών(αλλά καιμεταξύτωνδιαφορετικών υποθηκών), πουέχουνυποβληθείγιακάθεακίνητο

11 2.8 Σύνδεσηστοιχείωνδηλώσεωνμεκτηματολογικάδιαγράμματα Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων ορθότητας καιπληρότητας των στοιχείωνακολουθείησύνδεσητωνστοιχείωντωνδηλώσεων(τωνπεριγραφικών ψηφιακώνδεδομένων) μετα στοιχεία τωνκτηματολογικώνδεδομένων(χωρικά ψηφιακά δεδομένα), σύμφωνα με τις προδιαγραφές καιτη χρησιμοποίηση κατάλληλουλογισμικού. Μετοντρόποαυτόέχειολοκληρωθείσεπρώτοστάδιοη όληδιαδικασίακαιέχεισυγκροτηθείηαρχικήκτηματολογικήβάσηδεδομένωντης υπόκτηματογράφησηπεριοχής. 2.9 Δημιουργία κτηματολογικώνπινάκωνκαιδιαγραμμάτων Χρησιμοποιώνταςτηνήδηδομημένηβάσηδεδομένων, κατάλληλολογισμικό καιμηχανήματα εκτυπώνονταιπλέονοιπρώτοικτηματολογικοίπίνακες καιτα κτηματολογικά διαγράμματα. Αυτοίγίνονταιμεειδικάπρότυπακαιπροδιαγραφές, οιοποίεςδίνονταιστουςμελετητέςαπότην«κτηματολογιο Α.Ε.» Πρώτηανάρτησηκαιεπεξεργασίαενστάσεων Αφού έχουν κατασκευασθεί, οι κτηματολογικοί πίνακες και χάρτες (διαγράμματα) αναρτώνταισεκάποιογνωστόσημείοτηςυπόκτηματογράφηση περιοχής (συνήθως στο γραφείο συλλογής των δηλώσεων) κιέτσιο κάθε δικαιούχος μπορείνα πληροφορηθείγια το περιεχόμενό τους. Ταυτόχρονα οι μελετητέςαποστέλλουνσεόλουςτουςδικαιούχουςαντίγραφατωνστοιχείωνπου τους αφορούν σε ειδικά έντυπα (καθορισμένα από τον Ο.Κ.Χ.Ε. καιτην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.») ταχυδρομικά στηδιεύθυνση, τηνοποίαέχουνδηλώσει. Οι δικαιούχοιστη συνέχεια μπορούν να προσφύγουν, όταν διαφωνούν μετα περιεχόμενα τωνκτηματολογικώνστοιχείων, στηνπρωτοβάθμια επιτροπή, που προβλέπειονόμος2308/95. Ηπρωτοβάθμια επιτροπήλαμβάνειυπ όψιντατεχνικάκαινομικάζητήματα τωνενστάσεωνκαιοιαποφάσειςτηςαποστέλλονταιστονο.κ.χ.ε. κιαπό εκεί στουςμελετητές γιατηνεπεξεργασίατουςκαιτηδιόρθωσητωνκτηματολογικών πινάκωνκαιχαρτών. Στη διαδικασία εκδίκασης τωνενστάσεων οιενιστάμενοι

12 έχουντηδυνατότητα νασυνοδεύονταιαπόνομικούςκαιτεχνικούςσυμβούλους, οιοποίοιθαυποστηρίξουντηνάποψήτους. 2.11Δεύτερηανάρτησηκαιεπεξεργασίαενστάσεωνκαιπροσφυγών Ανάλογη με την προηγούμενη διαδικασία είναικαιεκείνη της δεύτερης ανάρτησης. Εάν κάποιος δικαιούχος θεωρείότιδεν έχειδικαιωθείαπό την πρωτοβάθμια επιτροπή προσφεύγει κατά των αποφάσεών της σε δευτεροβάθμια επιτροπή, η οποία αφού μελετήσειόλα τα στοιχεία θα αποφασίσειτελικά. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή προσφεύγουνκαιόσοιδεν είχανυποβάλλειένστασηστηνπρωτοβάθμιαεπιτροπή Σύνταξητελικώνκτηματολογικώνπινάκωνκαιδιαγραμμάτων Τα πορίσματα των δευτεροβάθμιας επιτροπής επεξεργάζονταιαπό τους μελετητέςκαιδημιουργούνταιοιτελικοίκτηματολογικοίπίνακεςκαιχάρτες. Στο σημείοαυτόθεωρείταιότιέχειολοκληρωθείηδιαδικασίατηςκτηματογράφησης καιπαύειησυμβατικήεμπλοκήτωνιδιωτώνμελετητώνμετοαντικείμενο Πρώτηεγγραφήκαιχορήγησηβεβαιώσεων Τα τελικά κτηματολογικά στοιχεία στη συνέχεια εγγράφονται στα κτηματολογικά βιβλίακαιστουςδικαιούχουςχορηγούνταιβεβαιώσειςοιοποίες έχουντημορφήπροσωρινούτίτλου, έναντιχρηματικούτιμήματος, ωςσυμβολή τουςστηνκάλυψητωνεξόδωνσύνταξηςτουελληνικούκτηματολογίου Δυνατότηταδικαστικήςπροσφυγήςκαιοριστικοποίησητωνεγγραφών Η τελευταία δυνατότητα επίλυσης διαφωνιών καιοριστικοποίησης των διαδικασιών αναγνώρισης δικαιούχων και δικαιωμάτων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο δίνεταιμετην προσφυγή των διαφωνούντων πολιτών στα δικαστήρια μέσα σε προθεσμίες πέντε ετών (επτά για τους κατοίκους εξωτερικού) από την πρώτη εγγραφή. Με την επίλυση καιαυτών των διαφωνιώνοριστικοποιούνταιπλέοντα περιεχόμενα τωνπρώτωνεγγραφών καιαποκτάταιτοαμάχητοτεκμήριο, πουπροβλέπειον. 2664/1998.

13 3. Σχεδίασηκτηματολογικούχάρτη 3.1ΚλίμακεςτωνκτηματολογικώνδιαγραμμάτωντουΕθνικούΚτηματολογίου (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1997) Σκοπός των κτηματογραφήσεων των αστικών κέντρων, των αγροτικών εκτάσεων καιτων λοιπών περιοχών της χώρας είναι η σύνταξη των κτηματολογικώνδιαγραμμάτωνκαιτωνκτηματολογικώνφύλλωνκαιπινάκωνσε ψηφιακή μορφή που απαιτούνταιγια τη δημιουργία καιτη λειτουργία του EλληνικούKτηματολογίουσεολόκληρητηχώρα. Γενικάταψηφιακάδιαγράμματα συντάσσονταιμεακρίβειαπουαντιστοιχείσε κλίμακα 1:1 000 γιααστικέςκαιπεριαστικέςπεριοχές, σεκλίμακα1:5 000 για αγροτικές περιοχές καισεκλίμακες 1: ή 1: για τις υπόλοιπες περιοχές που χαρακτηρίζονταιαπό την υπάρχουσα νομοθεσία ως δάση, δασικέςεκτάσεις, χορτολειβαδικέςεκτάσεις, άγονεςεκτάσεις, αλπικέςεκτάσεις, υδάτινες εκτάσεις καιγενικά για κάθεπεριοχή που δεν περιλαμβάνεταιστις αστικέςκαιαγροτικέςπεριοχές. Σεειδικέςπεριπτώσειςμπορούνναεφαρμοστούν καιμεγαλύτερες κλίμακες, ύστερα από έγκριση τηςαρμόδιαςyπηρεσίας της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 3.2 Συμβολισμοίτωνκτηματολογικώνχαρτών(ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1999) Στο κεφάλαιο αυτό ορίζονταιτα σύμβολα που χρησιμοποιούνταιγια τη σύνταξητωντοπογραφικώνυποβάθρωνκαικτηματολογικώνδιαγραμμάτωντου ΕθνικούΚτηματολογίου. Τασύμβολααυτάχωρίζονταισετρειςκατηγορίες: τασημειακά, ταγραμμικά καιτα αλφαριθμητικά. Η κάθε οντότητα σε ένα διάγραμμα ή χάρτη απεικονίζεταιαπό ένα ή περισσότεραείδησυμβόλων, ανάλογαμετοανηοντότηταείναιαπλήήσύνθετη. Για παράδειγμα, το σύμβολο που απεικονίζειένα τριγωνομετρικό σημείο είναι σύνθετο διότιαποτελείταιαπό ένα σημειακό σύμβολο που προσδιορίζειτη γεωγραφική του θέση καιένα αλφαριθμητικό σύμβολο που περιγράφειτην αρίθμησήτουκαιτουψόμετρότου.

14 Η φορά ψηφιοποίησης καιπεριγραφής των γραμμικών συμβόλων που παρουσιάζονταιείναιεξ ορισμούδεξιόστροφη. Τασύμβολαείναιοργανωμένασετέσσεριςενότητες. Ηπρώτηενότηταπεριλαμβάνειτασύμβολαπουθαχρησιμοποιούνταιγιατην απεικόνιση των στοιχείων ελέγχου των τοπογραφικών καικτηματολογικών διαγραμμάτων. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνειτα σύμβολα που χρησιμοποιούνταιγια την απεικόνισητωντοπογραφικώνχαρακτηριστικώντουεδάφουςπουσχετίζονται μετιςανάγκεςτουεθνικούκτηματολογίου. Ητρίτηενότηταπεριλαμβάνειτασύμβολα πουθα χρησιμοποιούνται(κυρίως) γιατησύνταξητωνκτηματολογικώνδιαγραμμάτων. Τέλος, ητέταρτηενότηταπεριλαμβάνειτα σύμβολα πουθα χρησιμοποιούνται γιατηνπεριγραφήτωνχαρακτηριστικώντωνπεριοχώνπουαπεικονίζονταιστα τοπογραφικάκαικτηματολογικάδιαγράμματα.

15 3.3 Σημείαοριζοντιογραφικούκαιυψομετρικούελέγχου(ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1999) Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος Τριγωνομετρικόσημείο (ΕθνικόΤριγων. Δίκτυο) Σημειακό ΣημείοΟριζοντιογραφικού Ελέγχου(Τοπογραφικό Δίκτυουψηλήςακρίβειας) Σημειακό Χωροσταθμικήαφετηρία (ΕθνικόΧωροσταθμικό Δίκτυο) Σημειακό ΣημείοΥψομετρικού ελέγχου(τοπογραφικό ΔίκτυοΥψηλήςΑκρίβειας) Σημειακό Φωτοσταθερό Σημειακό Ορόσημο Σημειακό Τοπάχοςτωνγραμμώνείναι0.18mm Οιδιαστάσειςτωνσυμβόλωνείναισεχιλιοστά. Ο αριθμητής υποδηλώνειτηναρίθμησητουσημείου, ο δεπαρονομαστήςτο υψόμετρότουσεμέτρα. Ταυψόμετρατωντριγωνομετρικώνσημείων, ενδιάμεσασημείαοδεύσεωνκαιτα υψηλήςακρίβειαςσημείαελέγχουτοπογραφικώνδικτύωναναγράφονταιμεδύο δεκαδικά ψηφία, το εθνικό δίκτυο χωροσταθμικών αφετηριών καιτο δίκτυο σημείωνυψομετρικούελέγχουυψηλήςακρίβειαςαναγράφονταιμετρία δεκαδικά ψηφία καιταφωτοσταθεράκαθώςκαιταορόσημαμεέναδεκαδικόψηφίο. Ηαπόστασημεταξύτουκειμένουκαιτουαντίστοιχουσημειακούσυμβόλουείναι περίπου2-3 mm.

16 3.4 Στοιχείαυψομετρίας(ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1999) Χαρακτηριστικό Σύμβολο* Κωδικός Τύπος Υψομετρικόσημείο (χαρακτηριστικό υψόμετρο) Υψομετρικόσημείο (ψηφιακόυψομετρικό μοντέλο) Κύριαισοϋψήςκαμπύλη: Σημειακό Σημειακό Καθορισμένηςακρίβειας Γραμμικό Αμφίβοληςακρίβειας** Γραμμικό Δευτερεύουσαισοϋψής 0.35 καμπύλη: Καθορισμένηςακρίβειας Γραμμικό Αμφίβοληςακρίβειας** Γραμμικό Ενδιάμεσηισοϋψής καμπύλη: Καθορισμένηςακρίβειας Γραμμικό 2.0 Αμφίβοληςακρίβειας** Γραμμικό

17 * Προκειμένου να εξασφαλιστείη ομαλότητα των ισοϋψών, η γωνία που σχηματίζεταιαπόοποιαδήποτετρίαδιαδοχικάσημείατηςδενθαπρέπειναείναι μικρότερηαπό150 ο. ** Στιςισοϋψείς καμπύλεςαμφίβολης ακρίβειας, τα ευθύγραμμα τμήματα που αποτελούντηντεθλασμένηγραμμή(«ζιγκ-ζαγκ») σχηματίζουνγωνία45 ο μετον άξονα τηςγραμμής.

18 3.5 Κτίρια εγκαταστάσεις(κτηματολογιο Α.Ε. 1999) Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος Κτίριο(κύριοή βοηθητικό) μεγέθους Γραμμικό > 6 mm 2 στην κλίμακασχεδίασης* 0.35 Κτίριο(κύριοή 2.0 βοηθητικό) μεγέθους < 6 mm 2 στην κλίμακασχεδίασης* Γραμμικό 0.35 Υπόγειοκτίσμα Γραμμικό Κτίριουπόκατασκευή Γραμμικό Ερείπιο Γραμμικό Αρχαίομνημείο Γραμμικό ΠυλώναςΔΕΗ Σημειακό Ιστόςκεραίας Σημειακό

19 3.6 Παρατηρήσιμαόρια(ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1999) Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος Άλσοςορισμένοαπόδένδρα 0.35 ήθάμνους Γραμμικό Αρχαιολογικόςχώρος Γραμμικό 5.0 Μανδρότοιχος Γραμμικό Ξερολιθιά Γραμμικό Συρματοπερίφραξη Γραμμικό 0.18 Αλλουείδουςόριο Γραμμικό Αλλαγήχρήσηςγης Γραμμικό Γραμμήγενικούσυμβολισμού γιατησχεδίασηδιαφόρων 0.18 χαρακτηριστικώντης επιφάνειαςτουεδάφους όπωςνησίδεςασφαλείας, Γραμμικό κρασπεδόρειθρα, προσβάσειςκοινούσε αποβάθρες, βεράντες, κλπ.

20 3.7 Συγκοινωνιακάχαρακτηριστικά(ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1999) Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος Δρόμος Γραμμικό ΑγροτικόςΔρόμος Γραμμικό Μονοπάτι Γραμμικό Αξονας σιδηροδρομικής Γραμμικό γραμμής 1.0 Γέφυρα άνω διάβαση (Ηαπόστασημεταξύ τωνγραμμώντης Γραμμικό γέφυραςείναι συνάρτησητου πλάτουςτης) Γραμμικό Κάτω διάβαση (covered (Ηαπόστασημεταξύ τωνγραμμώντης part) διάβασηςείναι συνάρτησητου Γραμμικό πλάτουςτης) (leg)

21 Στόμιοσήραγγας (Ηακτίνατουημικυκλίου είναισυνάρτησητου πλάτουςτουδρόμουή Γραμμικό ποταμούπουκαταλήγει σεαυτό) Επιφανειακόςαγωγός Γραμμικό

22 3.8 Υδρογραφικάχαρακτηριστικά (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1999) Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος Γραμμικό Ποτάμι* (όχθη) Γραμμικό (κοίτη) Ρέμα* (όχθη) Γραμμικό (άξονας) Γραμμικό Τεχνητόαρδευτικό (όχθη) αυλάκι* (άξονας) Γραμμικό Γραμμικό Ακτήλίμνης, άλασσας, λιμνοθάλασσας(η συνεχήςγραμμή Γραμμικό υποδηλώνειτην ακτογραμμήκαιοι 0.1 εστιγμένεςγραμμές σχεδιάζονταιπροςτην πλευράτηςστεριάς) Έλος, τέλμα Γραμμικό

23 * Όταντοπλάτοςενόςποταμού, ρέματοςήτεχνητούαυλακίουγίνεταιμικρότερο από2.5 mm στηνκλίμακα σχεδίασηςτουδιαγράμματος, τότετοσύμβολο αντικαθίσταταιαπότοσύμβολοτουάξονατουρέματος.

24 3.9 Άλλαμορφολογικάχαρακτηριστικά(ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1999) Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος Τεχνητόπρανές (πόδι) (φρύδι) Γραμμικό Γραμμικό Γραμμικό Φυσικόπρανές (πόδι) Γραμμικό (φρύδι) Ανάχωμα Γραμμικό 3.10 Σύμβολακτηματολογικώνχαρτώνκαιδιαγραμμάτων (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1999) ΌριαΓεωτεμαχίων Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος 1.0 ΌριοΓεωτεμαχίου Γραμμικό ΌριαΚαθέτωνΙδιοκτησιών Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος

25 ΌριοΚάθετης Ιδιοκτησίας Γραμμικό ΌριαΔεσμευμένωνΧώρωνΙδιοκτησιών(Δουλείας) Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος ΌριοΔουλείας Γραμμικό Όρια ΑμφισβητούμενωνΖωνώνΑκινήτου Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος Όριοαμφισβητούμενηςζώνης Γραμμικό ΌριαΚτηματολογικώνΥποδιαιρέσεων Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος 5.0 Όριοκτηματολογικούτομέα Γραμμικό Όριοκτηματολογικής ενότητας Γραμμικό

26 ΔιοικητικάΌρια Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος ΌριοΔήμουή Κοινότητας Γραμμικό ΌριοΝομού Γραμμικό ΌριοΠεριφέρειας Γραμμικό ΌριοΚράτους Γραμμικό 3.11 Στοιχεία κειμένου για τα τοπογραφικά και κτηματολογικά διαγράμματα (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1999) Όλεςοιεπιγραφέςγράφονταιμεκεφαλαία γράμματα Ησειράμετηνοποίαπρέπειναεμφανίζονταιτασύμβολα τωνεκάστοτε ιδιοτήτωνσεπερίπτωσηταύτισήςτους(ανδηλαδήμιαγραμμήαποτελεί ταυτόχροναόριοκτημ/κούτομέακαικτημ/κήςενότητας) είναιηεξής: Όριοκράτους Όριοπεριφέρειας Όριονομού Όριοδήμου Όριοτομέα Όριοενότητας Γεωτεμάχιο Κάθετηιδιοκτησία Κτίριο

27 Τοπογραφικάχαρακτηριστικά Τομέγεθοςκαιο τύποςτωνχαρακτήρωνπουχρησιμοποιούνταιστις επιγραφές των διαγραμμάτων (annotation/labels) για τις κλίμακες 1:1000 και1:2000 ορίζονταιστονπαρακάτω πίνακα: ΟΡΙΣΜΟΣΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΥΓΙΑ ΤΙΣΚΛΙΜΑΚΕΣ1:1000 ΚΑΙ1:2000 Μέγεθος Είδος Θέση Κώδικας Χαρακτηριστικ Γραμματοσειρ χαρακτήρω γραφικώ χαρακτήρων Ψηφιακο Χρήση Παράδειγμα ό ά ν(mm) ν ύ * χαρακτή- Κειμένου ρων Κωδικός γεωτεμαχίου Univers Medium Κωδικόςκτιρίου Univers Medium Κωδικοί Univers Ορόφων Medium Τομέας και Univers ενότητα Medium 1.5 Απλό Κατακόρυφη 100 (Κ) Απλό Πλάγια 110 (Κ) Απλό Κατακόρυφη 120 (Τ) Εντονο Κατακόρυφη 130/140 (Κ) 03/02 Βλ. Πίνακα3.11.2B Δρόμος Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 200 (Κ), (Τ) ΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Πλατεία Times 2.0 Απλό Πλάγια 210 (Κ), (Τ) ΠΛ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ Πάρκο/Αλσος Times 2.0 Εντονο Κατακόρυφη 220 (Κ), (Τ) ΑΛΣΟΣΝ. ΣΜΥΡΝΗΣ Αρχαιολ. Χώρος Δημόσιοκτίριο Εκκλησία Univers Medium Univers Medium Univers Medium 1.5 Απλό Κατακόρυφη 230 (Κ), (Τ) ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ 1.5 Απλό Πλάγια 240 (Κ), (Τ) ΟΚΧΕ 1.5 Έντονο Κατακόρυφη 250 (Κ), (Τ) ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ Τοπωνύμιο Times 2.0 Απλό Πλάγια 260 (Τ) ΞΕΝΟΠΛΙΑΝΙΚΑ

28 Όρος/λόφος Times 2.0 Έντονο Πλάγια 270 (Τ) ΟΡΟΣ ΚΝΑΚΑΛΟ Διοικητ. Όριο Κράτος Περιφέρεια Νομός Δήμος/ Κοινότητα Univers Medium Univers Medium Univers Medium Univers Medium 4.0 Έντονο Πλάγια 300 (Κ) Βλ. Πίνακα a 3.5 Εντονο Κατακόρυφη 310 (Κ) Βλ. Πίνακα a 3.5 Απλό Πλάγια 320 (Κ) Βλ. Πίνακα a 3.0 Απλό Κατακόρυφη 330 (Κ) Βλ. Πίνακα a Υδρογραφία Ποτάμι, ρέμα Times 2.5 Απλό Κατακόρυφη 400 (Κ), (Τ) Βλ. Πίνακα a Λίμνη, έλος, Times 3.0 Απλό Κατακόρυφη 410 (Κ), (Τ) Βλ. Πίνακα τέλμα a Θάλασσα, Κόλπος, Λιμνοθάλασσα Times 3.5 Απλό Κατακόρυφη 420 (Κ), (Τ) Βλ. Πίνακα a Τοπογραφικόυπόβαθρο Τριγωνομετρικό Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 500 (Τ) 119 Οριζοντιογραφικόςέλεγχος Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 510 (Τ) 914 Χωροσταθμική Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 520 (Τ) αφετηρία Υψομετρικός Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 530 (Τ) έλεγχος Φωτοσταθερό Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 540 (Τ) Ορόσημο Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 550 (Τ) 974 * Είδηδιαγραμμάτωνσταοποίαχρησιμοποιούνταιτααντίστοιχασύμβολα: (Κ) - (Τ) - κτηματολογικάδιαγράμματα τοπογραφικάδιαγράμματα

29 ΠΙΝΑΚΑΣ3.11.2A ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙΥΔΑΤΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κλίμακες1:1000 και1:2000 Χαρακτηριστικό Παράδειγμα Κράτος Περιφέρεια Νομός Δήμος/ Κοινότητα Ποτάμι/ Ρέμα Λίμνη/ Τέλος/ Τέλμα Θάλασσα ΕΛΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑ Δ. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΕΒΡΟΣ ΒΟΛΒΗ ΑΙΓΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ3.11.2Β ΤΡΟΠΟΣΑΝΑΓΡΑΦΗΣΤΟΜΕΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΗΣ) ΚΑΙΤΜΗΜΑΤΟΣ(ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΣ) ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κλίμακα1:

30 Το μέγεθος καιο τύποςτωνχαρακτήρωνπουχρησιμοποιούνταιστις επιγραφές των διαγραμμάτων (annotation/ labels) για τις κλίμακες 1:1,000 και1:2,000 ορίζονταιστονπαρακάτω πίνακα: ΟΡΙΣΜΟΣΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΥΓΙΑ ΤΙΣΚΛΙΜΑΚΕΣ1:5000 ΚΑΙ1:10000 Μέγεθος Είδοςγραφικών Θέση Κώδικας Χαρακτηριστικό Γραμματοσειρά χαρακτήρων χαρακτήρων χαρακτήρων Ψηφ. Χρήση* Παράδειγμα (mm) Κειμένου Κωδικός Univers Medium 1.5 Απλό Κατακόρυφη 100 (Κ) 015 γεωτεμαχίου Κωδικόςκτιρίου Univers Medium 1.5 Απλό Πλάγια 110 (Κ) 01 Όροφοικτιρίου Univers Medium 1.5 Απλό Κατακόρυφη 120 (Τ) 01 Τομέαςκαι ενότητα Univers Medium 2.0 Εντονο Κατακόρυφη 130/140 (Κ) 03/02 Βλ. Πίνακα α Δρόμος Times 1.5 Απλό Κατακόρυφη 200 (Κ), (Τ) Ε-15 Πλατεία Times 1.5 Απλό Πλάγια 210 (Κ), (Τ) -- Πάρκο Times 1.5 Εντονο Κατακόρυφη 220 (Κ), (Τ) ΑΛΣΟΣΒΥΤΙΝΑΣ Αρχαιολ. Χώρος Univers Medium 1.5 Απλό Κατακόρυφη 230 (Κ), (Τ) ΝΑΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ Δημόσιοκτίριο Univers Medium 1.5 Απλό Πλάγια 240 (Κ), (Τ) -- Εκκλησία Univers Medium 1.5 Εντονο Κατακόρυφη 250 (Κ), (Τ) ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ Τοπωνύμιο Times 1.5 Απλό Πλάγια 260 (Τ) ΠΑΨΟΛΥΠΗ Όρος/ λόφος Times 1.5 Εντονο Πλάγια 270 (Τ) ΝΕΡΑΪΔΟΒΟΥΝΙ ΔιοικητικόΌριο Κράτος Univers Medium 3.0 Εντονο Πλάγια 300 (Κ) ΕΛΛΑΣ Περιφέρεια Univers Medium 2.5 Εντονο Κατακόρυφη 310 (Κ) ΘΕΣΣΑΛΙΑ Νομός Univers Medium 2.5 Απλό Πλάγια 320 (Κ) ΑΡΚΑΔΙΑ Δήμος, Κοινότητα Univers Medium 2.0 Απλό Κατακόρυφη 330 (Κ) Δ. ΛΕΒΙΔΙΟΥ

31 Υδρογραφία Ποτάμι, Ρέμα Times 1.5 Απλό Κατακόρυφη 400 (Κ), (Τ) ΛΑΔΩΝΑΣ Λίμνη, Ελος, Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 410 (Κ), (Τ) ΒΟΛΒΗ Τέλμα Θάλασσα, Κόλπος, Λιμνοθάλασσα Times 2.5 Απλό Κατακόρυφη 420 (Κ), (Τ) ΑΙΓΑΙΟ Τοπογραφικό Υπόβαθρο Τριγωνομετρικό Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 500 (Τ) 119 Οριζοντιογραφι Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 510 (Τ) 914 κόςέλεγχος Χωροσταθμική Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 520 (Τ) αφετηρία Υψομετρικός Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 530 (Τ) έλεγχος Φωτοσταθερό Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 540 (Τ) Ορόσημο Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 550 (Τ) 974 * Είδηδιαγραμμάτωνσταοποίαχρησιμοποιούνταιτααντίστοιχασύμβολα: (Κ) - (Τ) - κτηματολογικάδιαγράμματα τοπογραφικάδιαγράμματα ΠΙΝΑΚΑΣ3.11.3Α ΤΡΟΠΟΣΑΝΑΓΡΑΦΗΣΤΟΜΕΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΗΣ) ΚΑΙΤΜΗΜΑΤΟΣ(ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΣ) ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κλίμακες1:5000 ΚΑΙ1: Οι επιγραφές των διοικητικών περιοχών, όπως οι Δήμοι, είναι καλύτερο να τοποθετούνταιεντόςτηςδιοικητικήςπεριοχήςκαιδίπλασταόριάτης, παράστοκέντρο τουδιοικητικούπολυγώνου.

32 4. ΑπόδοσηΚ.Α.Ε.Κ. σταγεωτεμάχια 4.1 ΚωδικόςΑριθμόςΕλληνικούΚτηματολογίου(Κ.Α.Ε.Κ.) γεωτεμαχίων (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1997) Kάθε γεωτεμάχιο χαρακτηρίζεταιαπό έναν κωδικό αριθμό, ο οποίος ονομάζεταιkωδικόςaριθμόςeθνικούkτηματολογίου(kaek), έχειωςβάσητη διοικητική διαίρεση της χώρας καιαποτελείταιαπό δώδεκα ψηφία. Tα δύο πρώτα ψηφία αντιστοιχούν στο νομό, τα τρία επόμενα στο δήμο ή στην κοινότητα, ταδύοεπόμεναστοντομέα, ταδύοεπόμεναστηνκτηματολογική ενότητα (η οποία για μεντον αστικό χώρο εξειδικεύεταιμετο οικοδομικό τετράγωνο, για δετοναγροτικό χώρομεομάδα συνεχόμενωνγεωτεμαχίων πουπεριβάλλονταικατάπροτίμησηαπόφυσικάόρια) καιτατρίατελευταία στοναύξοντααριθμότουγεωτεμαχίουεντόςτηςενότητας. Oικωδικοίαριθμοί τωννομώνκαιτων δήμωνήκοινοτήτωνπαρέχονταιστονμελετητήαπότην αρμόδιαyπηρεσίατηςκτηματολογιο Α.Ε. Για την καταγραφή των κτισμάτων και των άλλων επικειμένων του γεωτεμαχίουχρησιμοποιούνταιέξιακόμηψηφίαεκτωνοποίωνταδύοπρώτα αντιστοιχούνστοναύξοντα αριθμό κτίσματοςεντόςτουγεωτεμαχίου, τα δύο επόμενα στονόροφοτουκτίσματοςκαιταδύοεπόμενα στοναύξοντααριθμό του διαμερίσματοςεντόςτουορόφου. Eπομένωςγια τονχαρακτηρισμό του οποιουδήποτεστοιχείουιδιοκτησίαςχρησιμοποιείταιένας18ψήφιοςαριθμός, τα πρώτα12 ψηφίατουοποίουορίζουντογεωτεμάχιο. 4.2 Κτηματολογικοίτομείςκαικτηματολογικέςενότητες(ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1997) Οικτηματολογικοίτομείςορίζονταιστιςμεναστικέςπεριοχέςσανένα σύνολο από περίπου οικοδομικά τετράγωνα που περιβάλλονταιαπό κύριουςοδικούςάξονεςήάλλουείδουςχαρακτηριστικάτουαστικούχώρου(π.χ. πάρκα, άλση) στις δε αγροτικές-ορεινές περιοχές σαν ένα σύνολο από γεωτεμάχια που έχουν συνολική έκταση από 200 έως 2000 στρέμματα και περιβάλλονταιαπόφυσικά ήτεχνητάχαρακτηριστικά(π.χ. δρόμους, ποτάμια). Οικτηματολογικέςενότητεςείναισύνολασυνεχόμενωνγεωτεμαχίων τα οποία περιβάλλονταιαπό κάποιο φυσικό ή τεχνητό χαρακτηριστικό (π.χ.

33 δρόμο, ποτάμι, κανάλικλπ.) Η κάθεκτηματολογικήενότητα καλύπτει, στιςμεν αστικές περιοχές, την περιοχή ενός οικοδομικού τετραγώνου (χωρίς να περιλαμβάνονταισ αυτό οιπεριβάλλοντεςτοοικοδομικό τετράγωνοδρόμοι), στιςδεαγροτικέςήορεινέςπεριοχές, τηνπεριοχήενόςσυνόλουσυνεχόμενων γεωτεμαχίωνπουπεριβάλλονταιαπόδρόμους, ποτάμια, χείμαρρους, αρδευτικά κανάλιαήάλλουείδουςφυσικάήτεχνητάχαρακτηριστικά. Εάν μία ιδιοκτησία ανήκεισε περισσότερες από μία διοικητικές ενότητες(νομούς, κοινότητες) τότεαυτή θεωρείταιότιυπάγεταιστηδιοικητική ενότηταστηνοποίαανήκειτομεγαλύτερομέροςτουεμβαδούτης. Επομένως, οι επί μέρους κωδικοίπου θα συνθέτουν τον Κτηματολογικό Αριθμό της συγκεκριμένηςιδιοκτησίαςθαείναιαυτοίπουχαρακτηρίζουντιςδιοικητικέςκαι κτηματολογικέςενότητεςστιςοποίεςυπάγεταιδιοικητικάηιδιοκτησία.

34 4.3 Υπόδειγμα «ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥ 2308/95» και οδηγίες συμπλήρωσης (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.)

35

36

37

38

39

40

41

42 4.4 ΟιχρήσειςτωνακινήτωνστοΕθνικόΚτηματολόγιο(ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1997) Στηνπαρακάτω παράγραφοπαρατίθενταιοικωδικοίπουχρησιμοποιούνταιγια τονπροσδιορισμότωνχρήσεωντόσοτωνγεωτεμαχίωνόσοκαιτωνκτιρίωνκαι τωνυπολοίπωναυτοτελώνιδιοκτησιών(π.χ. διαμερισμάτων). Αναλόγωςμετην περίπτωση, ο εκάστοτεμελετητής επιλέγειτηνπιο κατάλληλη κατηγορία που αντιπροσωπεύειτη χρήση ενός ακινήτου (γεωτεμαχίου, κτιρίου ή άλλης αυτοτελούςιδιοκτησίας) καικαταγράφειτονκωδικό τηςκατηγορίαςαυτήςσα «Χρήση» (USE) τουακινήτου ΠρωτογενήςΤομέας(USE) ΚατηγορίαΧρήσης Κωδικός Καλλιέργεια Δενδρώδης Αμπελώνας 1111 Ελαιώνας 1112 Εσπεριδοειδή 1113 Άλληδενδρώδης 1114 Αροτραία Αρδευόμενη 1121 (ποτιστική) Μη αρδευόμενη 1122 (ξερική) Ζωοτροφία/Ιχθυοτροφία Κτηνοτροφία-πτηνοτροφία 1210 Ιχθυοτροφία 1220 Δασοκομία Χορτολιβαδική 1310 Θαμνώδης 1320 Δασώδης 1330 Εξόρυξη Λατομείο 1410 Αλυκή 1420 Μεταλλείο/Ορυχείο 1430 ΑκάλυπτηΈκταση 1500

43 4.4.2 ΔευτερογενήςΤομέας(USE) ΚατηγορίαΧρήσης Κωδικός Μεταποίηση(Βιομηχανία/Βιοτεχνία) 2100 Ενέργεια ΤριτογενήςΤομέας(USE) ΚατηγορίαΧρήσης Κωδικός Εμπόριο 3100 Υπηρεσία ΚοινωφελήςΥπηρεσία-Διοίκηση 3210 Τράπεζα-Γραφείο-Επιχείρηση 3220 Ξενοδοχείο-Εστιατόριο 3230 Υγεία 3240 Πρόνοια 3250 Εκπαίδευση-Επιστήμη 3260 Πολιτισμός Αρχαιολογικός-ΙστορικόςΧώρος 3310 ΠολιτιστικόςΧώρος 3320 ΘρησκευτικόςΧώρος 3330 Αθλητισμός-Αναψυχή Αθλητισμός 3410 Αναψυχή 3420 Τηλεπικοινωνία 3500 Άμυνα Διαμονή(USE) ΚατηγορίαΧρήσης Κωδικός Μονοκατοικία 4100 Πολυκατοικία Συγκοινωνία(USE) ΚατηγορίαΧρήσης ΟδικόΔίκτυο ΕθνικήΟδός 5110 Κωδικός ΕπαρχιακόςΔρόμος 5120

44 Οδός 5130 Πεζόδρομος 5140 Αγροτικός, Δασικός 5150 Μονοπάτι 5160 Σιδηρόδρομος 5200 Διασταύρωση Ισόπεδη 5310 Ανισόπεδη 5320 Σταθμός Χερσαίων 5400 ΣυγκοινωνιακώνΜέσων Λιμάνι 5500 Αεροδρόμιο 5600 Χώρος Στάθμευσης 5700 Οχημάτων(parking) Υδρογραφία(USE) ΚατηγορίαΧρήσης Κωδικός Ποταμός, Κανάλι, Ρέμα 6100 Έλος, Λίμνη 6200 Αιγιαλός 6300 Παραλία Διάφορα (USE) ΚατηγορίαΧρήσης Κωδικός ΑστικήΈκτασηΧωρίςΧρήση 7100 ΑποθηκευτικόςΧώρος 7200 ΚοινόχρηστοςΧώρος 7300 ΕπεξεργασίαΛυμάτων ΆλληΧρήση(USE) ΚατηγορίαΧρήσης Κωδικός ΆλληΧρήση 8000

45 5. Κτηματολογικοίπίνακες 5.1Περιεχόμενα κτηματολογικού πίνακα κατά αλφαβητική σειρά επωνύμου δικαιούχου Κάθεκτηματολογικός πίνακας κατά αλφαβητική σειρά επωνύμου δικαιούχου περιλαμβάνειτιςεξήςενότητες: Στοιχείαδικαιούχου Στοιχείαγεωτεμαχίου Στοιχείαδιηρημένηςιδιοκτησίας Κτίρια ή κτίσματα για τα οποία δεν έχεισυσταθείοριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, λοιποίχώροι Εγγραπτέοδικαίωμα Στοιχείαεγγραφήςτίτλουδικαιώματος Δικαίωμαμεταλλειοκτησίας Παρατηρήσεις

46 5.2 Υπόδειγμακτηματολογικούπίνακακατάαλφαβητικήσειράεπωνύμουδικαιούχου

47

48 5.3 Οδηγίεςσυμπλήρωσηςτουπροσωρινούαριθμητικούκτηματολογικούπίνακα της πρώτης ανάρτησης (κατά αλφαβητική σειρά επωνύμου δικαιούχου) (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥΚΑΙΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ(ΟΚΧΕ) ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε ΟΔΗΓΙΕΣΓΙΑ ΤΗΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΤΟΥΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΥΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣΠΡΩΤΗΣΑΝΑΡΤΗΣΗΣ [ΚατάΑλφαβητικήΣειράΕπωνύμουΔικαιούχου] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΠΙΝΑΚΑ Α.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΗΛΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1 Α/ΑΕΓΓΡ. ΣΤΗΣΕΛΙΔΑ Αναγράφεταιοαύξωναριθμόςτηςεγγραφήςστησελίδα 2 2 ΑΡΙΘΜΟΣΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Στιςεγγραφέςπουπεριέχουνστοιχεία από δηλώσειςιδιοκτησίας, αναγράφoνταισε δύο σειρές, ο αριθμός και η ημερομηνία ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΔΗΛΩΣΗΣ πρωτοκόλλουτηςδήλωσης. 3 ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙΟΝΟΜΑ Αναγράφονταιτοεπώνυμοκαιτο όνομα τουφυσικούπροσώπου ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ τοέναδίπλαστοάλλο. Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜ. ΠΡΟ- Στηνπερίπτωση νομικού προσώπου αναγράφεταιη επωνυμία του ΣΩΠΟΥ/ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ καιοδιακριτικόςτίτλοςεφόσονυπάρχει. ΤΙΤΛΟΣ 4 1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αναγράφονταιτα ζητούμενα στοιχεία τουφυσικούπροσώπου ήη ΣΥΖΥΓΟΥ συγκεκριμένη νομική μορφή υπό την οποία λειτουργείτο νομικό 2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ πρόσωπο (Ίδρυμα, Σωματείο, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ) με τον ΠΑΤΕΡΑ αντίστοιχοαριθμό(1,2,3 ή4) τυπωμένοδίπλα. 3. ΟΝΟΜΑΜΗΤΕΡΑΣ Η

49 4. ΕΙΔΟΣΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Η ΕΔΡΑ ΚΑΙΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠ. Αναγράφεταιη διεύθυνσητουφυσικούπροσώπουή ηέδρα καιη Δ/νσητουνομικούπροσώπου. 30 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ 6 ΚΑΕΚ Αναγράφονταιτα 7 τελευταία ψηφία του ΚΑΕΚ τουακινήτου (τομέας, 7 κτηματολογικήενότητα, αύξωναριθμός) 7 ΘΕΣΗΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ Αναγράφεταιη διεύθυνση (οδός καιαριθμός) ή η τοποθεσία του 20 γεωτεμαχίου (τοπωνύμιο). Η στήλη αυτή συμπληρώνεταιμόνο στην πρώτηεγγραφήτουγεωτεμαχίουκαιστιςυπόλοιπεςμένεικενή. 8 ΕΜΒΑΔΟΝ Αναγράφεταιτο εμβαδόν του γεωτεμαχίου όπως υπολογίζεταιαπό τα στοιχείατηςκτηματογράφησης.τοεμβαδόναναγράφεταισετετρ. μέτρα, σεακέραιοαριθμό, μετημορφήxxx.xxx. Η στήληαυτήσυμπληρώνεται μόνον στην πρώτη εγγραφή τουγεωτεμαχίου καιστις υπόλοιπες μένει κενή. 7 9 ΧΡΗΣΗ Αναγράφεταιη υφισταμένη κυρία χρήση του γεωτεμαχίου όπως διαπιστώνεται από τον Μελετητή. Χρησιμοποιείται αντί κωδικού η αντίστοιχησυντομογραφία. 5 Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΗΡΗΜΕΝΗΣΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Γ1. ΑΠΛΗΚΑΘΕΤΗ 10 ΑΡΙΘΜΟΣΚΑΘΕΤΗΣ Αναγράφεταιο αύξων αριθμός της κάθετης ιδιοκτησίας εντός του 2 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ γεωτεμαχίου 11 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεταιοαύξωναριθμόςτουκτιρίουεντόςτουγεωτεμαχίου 2 12 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥΣΤΟΝ Αναγράφεταιο αύξωναριθμόςτουκτιρίουόπως αναφέρεταιστον 3 ΤΙΤΛΟ τίτλο 13 ΑΡΙΘΜΟΣΟΡΟΦΩΝ Αναγράφεταιοσυνολικόςαριθμόςτωνορόφων 2

50 Γ2. ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΑΘΕΤΗ 14 ΑΡΙΘΜΟΣΚΑΘΕΤΗΣ Αναγράφεταιο αύξων αριθμός της κάθετης ιδιοκτησίας εντός του 2 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ γεωτεμαχίου 15 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεταιο αύξων αριθμός του κτιρίου (κάθετης ιδιοκτησίας) 2 εντόςτουγεωτεμαχίου. 16 ΑΡΙΘΜΟΣΟΡΟΦΟΥ Αναγράφεταιο αριθμός του ορόφου στον οποίο βρίσκεταιη 2 οριζόντιαιδιοκτησία 17 ΑΡΙΘΜΟΣΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ Αναγράφεταιοαριθμόςτηςοριζόντιαςιδιοκτησίας 2 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 18 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥΣΤΟΝ Αναγράφεταιοαριθμόςτουκτιρίουόπωςαναφέρεταιστοντίτλο 3 ΤΙΤΛΟ 19 ΑΡΙΘΜΟΣΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΣΤΟΝΤΙΤΛΟ Αναγράφεταιοαριθμόςτηςοριζόντιαςιδιοκτησίαςόπωςαναφέρεται 4 στοντίτλο 20 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣΤΗΣ ΚΑΘΕΤΗΣΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΤΟΥΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ 21 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΤΗΣΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Αναγράφεταιτο ποσοστόσυγκυριότηταςτηςοριζόντιαςιδιοκτησίας σεχιλιοστάεπίτουγεωτεμαχίου, όπωςαναφέρεταιστοντίτλο. Αναγράφεταιτο ποσοστόσυγκυριότηταςτηςοριζόντιαςιδιοκτησίας σεχιλιοστάεπίτηςκάθετηςιδιοκτησίας, όπωςαναφέρεταιστοντίτλο. 6 6 Γ3. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 22 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεταιο αύξων αριθμός του κτιρίου στο οποίο βρίσκεταιη οριζόντιαιδιοκτησίαεντόςτουγεωτεμαχίου ΑΡ. ΟΡΟΦΟΣ Αναγράφεταιο αριθμός του ορόφου στον οποίο βρίσκεταιη 2 οριζόντιαιδιοκτησία 24 ΑΡΙΘΜΟΣΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Αναγράφεταιοαριθμόςτηςοριζόντιαςιδιοκτησίας 2 25 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ 26 ΑΡΙΘΜΟΣΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΣΤΟΝΤΙΤΛΟ Αναγράφεταιοαριθμόςτουκτιρίουόπωςαναφέρεταιστοντίτλο 3 Αναγράφεταιοαριθμόςτηςοριζόντιαςιδιοκτησίαςόπωςαναφέρεται 4 στοντίτλο

51 27 ΕΜΒΑΔΟΝ Αναγράφεται το εμβαδόν της διηρημένης ιδιοκτησίας όπως 10 προκύπτειαπότοντίτλο, σετετρ. μέτρα, μετημορφήxxx.xxx,xx. 28 ΧΡΗΣΗ Αναγράφεταιηυπάρχουσακύριαχρήσητηςδιηρημένηςιδιοκτησίας 5 29 ΠΟΣΟΣΤΟ Αναγράφεται το ποσοστό συγκυριότητας της διηρημένης 6 ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣΕΠΙΤΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ιδιοκτησίας επί του γεωτεμαχίου (σε περίπτωση οριζόντιας ιδιοκτησίας, απλής κάθετης ιδιοκτησίας ή σύνθετης κάθετης ιδιοκτησίας) Γ4. ΚΤΙΡΙΑ Ή ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣΥΣΤΑΘΕΙΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Η ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ / ΛΟΙΠΟΙΧΩΡΟΙ 30 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεταιοαύξωναριθμόςτουκτιρίουεντόςτουγεωτεμαχίου 2 31 ΑΡΙΘΜΟΣΥΠΕΡΓΕΙΩΝ Αναγράφεταιοαριθμόςτωνυπέργειωνορόφωντουκτιρίου 2 ΟΡΟΦΩΝ 32 ΑΡΙΘΜΟΣΥΠΟΓΕΙΩΝ Αναγράφεταιοαριθμόςτωνυπόγειωνορόφωντουκτιρίου 2 ΟΡΟΦΩΝ 33 ΑΡ. ΟΡΟΦΟΥ Αναγράφεταιο αριθμός του ορόφου στον οποίο βρίσκονταιοι 2 λοιποίχώροι 34 ΑΡΙΘΜΟΣΣΤΟΝΤΙΤΛΟ Αναγράφεταιοαριθμόςτουχώρουόπωςαναφέρεταιστοντίτλο 3 35 ΕΜΒΑΔΟΝ Αναγράφεταιτοσυνολικόεμβαδόντουκτιρίουόπωςδηλώνεταιήτο εμβαδόντουχώρουόπωςπροκύπτειαπότοντίτλο, σετετρ. μέτραμε ακέραιοαριθμόμετημορφήχχχ.χχχ 36 ΧΡΗΣΗ Αναγράφεταιηυπάρχουσα κύρια χρήσητουκτιρίου/ κτίσματος/ χώρου 10 5 Δ. ΕΙΔΟΣΕΓΓΡΑΠΤΕΟΥΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Δ1. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 37 ΔΙΚΑΙΩΜΑ Αναγράφεταιτουφιστάμενοδικαίωμακυριότητος 5 38 ΠΟΣΟΣΤΟ Αναγράφεταιτο100% ήτοποσοστόεξαδιαιρέτουστηνπερίπτωσησυγκυριότητας 6

52 Δ2. ΔΟΥΛΕΙΕΣ/ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 39 ΕΙΔΟΣ Αναγράφεταιτοείδοςτηςδουλείαςήτηςμίσθωσηςαντίστοιχα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Αναγράφεται: ηημερομηνίαέναρξηςκαιλήξηςτηςμίσθωσηςαυτής 8 ΕΝΑΡΞΗΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΛΗΞΗΣ 2. ΧΡΟΝΟΣΛΗΞΗΣ (σεδύο γραμμές δίπλα στουςαντίστοιχουςαριθμούς) ή ο χρόνος λήξηςτηςδουλείας 41 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αναγράφονταισε δύο γραμμές το όνομα καιτο επώνυμο του 15 ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ εκμισθωτή 42 KAEK ΔΕΣΠΟΖΟΝΤΟΣ ΑναγράφεταιτοΚΑΕΚτουδεσπόζοντοςακινήτου. 12 ΑΚΙΝΗΤΟΥ Δ3. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣΑΣΦΑΛΕΙΕΣ/ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ 43 ΕΙΔΟΣ Αναγράφεται το είδος της εμπράγματης ασφάλειας ή της κατάσχεσης 44 ΠΟΣΟ Αναγράφεταιτο ποσό για το οποίο έχειεγγραφείη εμπράγματη ασφάλεια ή το ποσό της απαίτησης στην περίπτωση της κατάσχεσης 45 ΤΑΞΗΕΓΓΡΑΦΗΣ/ Αναγράφεταιη τάξη εγγραφήςτης εμπράγματης ασφάλειαςή ο ΑΡΙΘΜΟΣ αριθμόςτηςκατασχετήριαςέκθεσηςστηνπερίπτωσηκατάσχεσης ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣΕΚΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣΛΗΞΗΣ Αναγράφεταιη ημερομηνία λήξης της απαίτησης σεπερίπτωση 8 ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣΕΚΘΕΣΗΣ εμπράγματης ασφάλειας ή η ημερομηνία της κατασχετήριας έκθεσηςσεπερίπτωσηκατάσχεσης 47 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥ Αναγράφονταισε δύο γραμμές το όνομα καιτο επώνυμο του δικαιούχουτουακινήτου 15

53 Δ4. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣΑΓΩΓΕΣ/ ΑΝΑΚΟΠΕΣ 48 ΕΙΔΟΣ Αναγράφεταιτοείδοςτηςεγγραπτέαςαγωγής/ ανακοπής 5 49 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Αναγράφεταιτοδικαστήριοστοοποίοαπευθύνεται ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Αναγράφεταιοαριθμόςκαιημερομηνίακατάθεσηςτουδικογράφου ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ/ σεδύογραμμές ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 8 Δ5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 51 ΠΟΣΟΣΤΟ Συμπληρώνεταιτο100% ήτοποσοστόεξαδιαιρέτου 6 52 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συμπληρώνεταιηχρονικήδιάρκειατουδικαιώματοςτηςμεταλλειοκτησίας 3 Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΓΓΡΑΦΗΣΤΙΤΛΟΥΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 53 ΕΙΔΟΣΤΙΤΛΟΥ Αναγράφεται το είδος του τίτλου που αφορά στο εγγραπτέο 5 δικαίωμα (συμβολαιογραφικό έγγραφο, δικαστική απόφαση, διοικητικήπράξη). 54 ΑΡΙΘΜΟΣΚΑΙΗΜΕ- ΡΟΜΗΝΙΑΤΙΤΛΟΥ 55 ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΥΜΒΟΛΑΙ- ΟΓΡΑΦΟΥ Η ΕΚΔΟΥΣΑΑΡΧΗ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Αναγράφονταισεδύο γραμμές, ο αριθμός καιη ημερομηνία του 8 τίτλουκτήσεωςπουαφοράστοεγγραπτέοδικαίωμα. Αναγράφονταιτα στοιχεία του συμβολαιογράφουή τηςεκδούσας 25 αρχής ή το ονοματεπώνυμο του δικαστικού επιμελητή στην περίπτωσηκατάσχεσης 56 ΦΕΚ ΑναγράφονταισεδύογραμμέςοαριθμόςκαιηημερομηνίατουΦΕΚ 8 στοοποίοδημοσιεύθηκεοτίτλοςτουδικαιώματος 57 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ Αναγράφεταιτουποθηκοφυλακείοεγγραφήςτουτίτλου 20 ΕΓΓΡΑΦΗΣ 58 ΤΟΜΟΣ/ ΑΡΙΘΜΟΣ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Αναγράφονται σε τρεις γραμμές ο τόμος, ο αριθμός και η ημερομηνίατηςεγγραφήςτουτίτλου 8

54 ΣΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 59 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Τοπεδίοαυτόσυμπληρώνεταιμετοσύμβολο ( ν) σεπερίπτωσηπου τογεωτεμάχιοήμέροςαυτούβρίσκεταιεντόςτουορίουπεριοχήςγια τηνοποίαέχειδηλωθείδικαίωμα μεταλλειοκτησίας. 1 Ζ.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 60 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αναγράφονταιτυχόνπαρατηρήσεις Α/Α ΕΓΓΡ. ΣΤΗΣΕΛΙΔΑ Αναγράφεταιοαύξωναριθμόςτηςεγγραφήςστησελίδα ΠεριεχόμενακτηματολογικούπίνακακατάΚ.Α.Ε.Κ Κάθε κτηματολογικός πίνακας κατά Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) περιλαμβάνειταεξής: Στοιχείαγεωτεμαχίου Στοιχείαδιηρημένηςιδιοκτησίας Κτίρια ή κτίσματα για τα οποία δεν έχεισυσταθείοριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, λοιποίχώροι Στοιχείαδικαιούχου Εγγραπτέοδικαίωμα Στοιχείαεγγραφήςτίτλουδικαιώματος Δικαίωμαμεταλλειοκτησίας Παρατηρήσεις

55 5.5 ΥπόδειγμακτηματολογικούπίνακακατάΚ.Α.Ε.Κ.

56

57 5.6 Οδηγίεςσυμπλήρωσηςτουπροσωρινούαριθμητικούκτηματολογικούπίνακα τηςπρώτηςανάρτησης(κατάσειράκ.α.ε.κ.) (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.) ΟΔΗΓΙΕΣΓΙΑ ΤΗΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΤΟΥΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣΠΡΩΤΗΣΑΝΑΡΤΗΣΗΣ [ΚατάΣειράΚωδικούΑριθμούΕθνικούΚτηματολογίου(ΚΑΕΚ)] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΠΙΝΑΚΑ Α.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΗΛΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ 1 Α/Α ΕΓΓΡ. ΣΤΗ Αναγράφεταιοαύξωναριθμόςτηςεγγραφήςστησελίδα 2 ΣΕΛΙΔΑ 2 ΚΑΕΚ Αναγράφονταιτα 7 τελευταία ψηφία του ΚΑΕΚ του 7 ακινήτου (τομέας, κτηματολογική ενότητα, αύξων αριθμός) 3 ΘΕΣΗΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ Αναγράφεται η διεύθυνση (οδός και αριθμός) ή η 20 τοποθεσία του γεωτεμαχίου(τοπωνύμιο). Η στήλη αυτή συμπληρώνεται μόνο στην πρώτη εγγραφή του γεωτεμαχίουκαιστιςυπόλοιπεςμένεικενή. 4 ΕΜΒΑΔΟΝ Αναγράφεται το εμβαδόν του γεωτεμαχίου όπως 7 υπολογίζεταιαπό τα στοιχεία της κτηματογράφησης.το εμβαδόαναγράφεταισετετρ. μέτρα, σεακέραιοαριθμό, με τη μορφή XXX.XXX. Η στήλη αυτή συμπληρώνεται μόνον στην πρώτη εγγραφή του γεωτεμαχίου καιστις υπόλοιπεςμένεικενή. 5 ΧΡΗΣΗ Αναγράφεταιηυφισταμένηκυρίαχρήσητουγεωτεμαχίου όπως διαπιστώνεταιαπό τονμελετητή. Χρησιμοποιείται αντίκωδικούηαντίστοιχησυντομογραφία. 5

58 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΗΡΗΜΕΝΗΣΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Β1. ΑΠΛΗΚΑΘΕΤΗ 6 ΑΡΙΘΜΟΣΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Αναγράφεταιο αύξωναριθμός τηςκάθετηςιδιοκτησίας εντόςτουγεωτεμαχίου 7 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεταιο αύξων αριθμός του κτιρίου εντός του γεωτεμαχίου ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεται ο αύξων αριθμός του κτιρίου όπως 3 ΣΤΟΝΤΙΤΛΟ αναφέρεταιστοντίτλο 9 ΑΡΙΘΜΟΣΟΡΟΦΩΝ Αναγράφεταιοσυνολικόςαριθμόςτωνορόφων 2 Β2. ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΑΘΕΤΗ 10 ΑΡΙΘΜΟΣΚΑΘΕΤΗΣ Αναγράφεταιο αύξωναριθμός τηςκάθετηςιδιοκτησίας 2 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ εντόςτουγεωτεμαχίου 11 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεταιο αύξων αριθμός του κτιρίου (κάθετης 2 ιδιοκτησίας) εντόςτουγεωτεμαχίου. 12 ΑΡΙΘΜΟΣΟΡΟΦΟΥ Αναγράφεται ο αριθμός του ορόφου στον οποίο 2 βρίσκεταιηοριζόντιαιδιοκτησία 13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Αναγράφεταιοαριθμόςτηςοριζοντιαςιδιοκτησίας 2 14 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝΤΙΤΛΟ 15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ 16 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣΤΗΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΕΠΙΤΟΥ Αναγράφεταιο αριθμός του κτιρίου όπως αναφέρεται στοντίτλο Αναγράφεταιοαριθμόςτηςοριζόντιαςιδιοκτησίαςόπως αναφέρεταιστοντίτλο Αναγράφεταιτοποσοστόσυγκυριότηταςτηςοριζόντιας ιδιοκτησίας σε χιλιοστά επί του γεωτεμαχίου, όπως αναφέρεταιστοντίτλο

59 ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ 17 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΕΠΙΤΗΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Αναγράφεταιτοποσοστόσυγκυριότηταςτηςοριζόντιας ιδιοκτησίαςσεχιλιοστάεπίτηςκάθετηςιδιοκτησίας, όπως αναφέρεταιστοντίτλο. 6 Β3. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 18 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεταιο αύξων αριθμός του κτιρίου στο οποίο 2 βρίσκεταιηοριζόντιαιδιοκτησίαεντόςτουγεωτεμαχίου. 19 ΑΡ. ΟΡΟΦΟΣ Αναγράφεται ο αριθμός του ορόφου στον οποίο 2 βρίσκεταιηοριζόντιαιδιοκτησία 20 ΑΡΙΘΜΟΣ Αναγράφεταιοαριθμόςτηςοριζόντιαςιδιοκτησίας 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 21 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεταιο αριθμός του κτιρίου όπως αναφέρεται 3 ΣΤΟΝΤΙΤΛΟ στοντίτλο 22 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ Αναγράφεταιοαριθμόςτηςοριζόντιαςιδιοκτησίαςόπως αναφέρεταιστοντίτλο 4 23 ΕΜΒΑΔΟΝ Αναγράφεταιτο εμβαδόν της διηρημένης ιδιοκτησίας όπως προκύπτειαπό τον τίτλο, σετετρ. Μέτρα, μετη μορφήxxx.xxx,xx. 24 ΧΡΗΣΗ Αναγράφεταιηυπάρχουσα κύρια χρήσητηςδιηρημένης ιδιοκτησίας 25 ΠΟΣΟΣΤΟ Αναγράφεταιτοποσοστόσυγκυριότηταςτηςδιηρημένης ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣΕΠΙ ιδιοκτησίας επίτου γεωτεμαχίου (σε περίπτωση οριζ. ΤΟΥΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ιδιοκτησίας, απλής κάθετης ιδιοκτησίας ή σύνθετης κάθετηςιδιοκτησίας)

60 Β4. ΚΤΙΡΙΑ Ή ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣΥΣΤΑΘΕΙΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Η ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ / ΛΟΙΠΟΙΧΩΡΟΙ 26 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεταιο αύξων αριθμός του κτιρίου εντός του γεωτεμαχίου 27 ΑΡΙΘΜΟΣ Αναγράφεταιο αριθμός των υπέργειων ορόφων του ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ κτιρίου ΟΡΟΦΩΝ 28 ΑΡΙΘΜΟΣ Αναγράφεταιο αριθμός των υπόγειων ορόφων του ΥΠΟΓΕΙΩΝ κτιρίου ΟΡΟΦΩΝ 29 ΑΡ. ΟΡΟΦΟΥ Αναγράφεται ο αριθμός του ορόφου στον οποίο βρίσκονταιοιλοιποίχώροι 30 ΑΡΙΘΜΟΣΣΤΟΝ Αναγράφεταιο αριθμός του χώρου όπως αναφέρεται ΤΙΤΛΟ στοντίτλο 31 ΕΜΒΑΔΟΝ Αναγράφεταιτο συνολικό εμβαδόν του κτιρίου όπως δηλώνεταιήτοεμβαδόντουχώρουόπωςπροκύπτειαπό τοντίτλο, σετετρ. μέτρα, μεακέραιοαριθμόμετημορφή ΧΧΧ.ΧΧΧ. 32 ΧΡΗΣΗ Αναγράφεταιηυπάρχουσα κύρια χρήση του κτιρίου / κτίσματος/ χώρου Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 33 ΑΡΙΘΜΟΣΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ 34 ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙΟΝΟΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΟΥ ΉΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ/ Στιςεγγραφέςπουπεριέχουνστοιχεία απόδηλώσειςιδιοκτησίας, 8 αναγράφoνται σε δύο σειρές, ο αριθμός και η ημερομηνία πρωτοκόλλουτηςδήλωσης. Αναγράφονταιτοεπώνυμοκαιτοόνοματουφυσικούπροσώπουτο 30 έναδίπλαστοάλλο. Στηνπερίπτωση νομικού προσώπου αναγράφεταιη επωνυμία του καιοδιακριτικόςτίτλοςεφόσονυπάρχει.

61 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ 2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ 3. ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ Η 4. ΕΙΔΟΣΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ 36 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Η ΕΔΡΑΚΑΙΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΟΥ Αναγράφονταιτα ζητούμενα στοιχεία τουφυσικούπροσώπου ήη συγκεκριμένη νομική μορφή υπό την οποία λειτουργείτο νομικό πρόσωπο (Ίδρυμα, Σωματείο, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ) με τον αντίστοιχοαριθμό(1,2,3 ή4) τυπωμένοδίπλα. Αναγράφεταιηδιεύθυνσητουφυσικούπροσώπου ήη έδρα καιη Δ/νσητουνομικούπροσώπου Δ. ΕΙΔΟΣΕΓΓΡΑΠΤΕΟΥΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Δ1. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 37 ΔΙΚΑΙΩΜΑ Αναγράφεταιτουφιστάμενοδικαίωμακυριότητος 5 38 ΠΟΣΟΣΤΟ Αναγράφεταιτο 100% ήτο ποσοστό εξαδιαιρέτουστην περίπτωσησυγκυριότητας 6 Δ2. ΔΟΥΛΕΙΕΣ/ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 39 ΕΙΔΟΣ Αναγράφεταιτο είδος της δουλείας ή της μίσθωσης αντίστοιχα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Αναγράφεται: η ημερομηνία έναρξης καιλήξης της ΕΝΑΡΞΗΣ / μίσθωσης αυτής (σε δύο γραμμές δίπλα στους ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αντίστοιχουςαριθμούς) ήοχρόνοςλήξηςτηςδουλείας. ΛΗΞΗΣ 2. ΧΡΟΝΟΣΛΗΞΗΣ 41 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αναγράφονταισεδύογραμμέςτοόνομακαιτοεπώνυμο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ τουεκμισθωτή KAEK ΔΕΣΠΟΖΟΝΤΟΣ ΑναγράφεταιτοΚΑΕΚτουδεσπόζοντοςακινήτου. 12 ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Α.1.1 ΚΑΙ Α.1.2 :ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ(Πεδία 1-14) / ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (Πεδία 15-20) Πεδία 1-14: Συµπληρώνονται τα στοιχεία του δικαιούχου εάν πρόκειται περί φυσικού προσώπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...9 1. Υποβολή δήλωσης και συνυποβαλλόμενων εγγράφων... 9 α. Ποιοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95 α. Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν εµπράγµατο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωµα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3370 18 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 556/09 Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 517/03/22 3 2011 (ΦΕΚ 710 Β /29 4 2011),

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για χειριστές Μηχανικούς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Version1.0 Για χειριστές Μηχανικούς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Το έντυπο αποτελείται από 4 ενότητες «Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» (συµπληρώνεται µία φορά) «Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» (συµπληρώνονται τόσες φορές όσα και τα «Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 5. Όλα τα πεδία συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα. Τα πεδία με γκρι χρώμα συμπληρώνονται από τον παραλήπτη της Δήλωσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 5. Όλα τα πεδία συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα. Τα πεδία με γκρι χρώμα συμπληρώνονται από τον παραλήπτη της Δήλωσης. / TOPMAPS ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το έντυπο αυτό παρέχει οδηγίες προς τους ιδιοκτήτες και τους χρήστες των εκτάσεων που επηρεάζονται από την διέλευση του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP) για τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗ 2 η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2/75 Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ...5 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Ιανουάριος 2014 1/42 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...4 2. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...6 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 2.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014.

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών Πράξεων Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έκδοση 1.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Κτηματολόγιο Υφιστάμενα Κτηματολόγια στον Ελληνικό Χώρο. Έφη Δημοπούλου Αν. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. efi@survey.ntua.gr

Κτηματολόγιο Υφιστάμενα Κτηματολόγια στον Ελληνικό Χώρο. Έφη Δημοπούλου Αν. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. efi@survey.ntua.gr Κτηματολόγιο Υφιστάμενα Κτηματολόγια στον Ελληνικό Χώρο Έφη Δημοπούλου Αν. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. efi@survey.ntua.gr Άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commonsκαι δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών Πράξεων Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έκδοση 2.0 ΜΑΪΟΣ 2014 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων

Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων Μαρία Κασάπη Τοπογράφος μηχανικός ΕΜΠ-M.Sc. Προϊσταμένη Tμήματος Οργάνωσης & Εποπτείας Κτηματολογικών Γραφείων Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε τηλ.. 210-6505633 e-mail : mkasapi@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου «Αιγιαλός και παραλία» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισμοί και γενικές διατάξεις

Σχέδιο Νόμου «Αιγιαλός και παραλία» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισμοί και γενικές διατάξεις Σχέδιο Νόμου «Αιγιαλός και παραλία» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισμοί και γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Ορισμοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, η οποία βρέχεται από τη θάλασσα από τις μεγαλύτερες πλην συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕ ΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕ ΙΟ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ...1 2 ΟΡΙΣΜΟΙ...2 2.1 «ΑΣΙΚΗ» ΕΚΤΑΣΗ...2 2.2 «ΧΟΡΤΟΛΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ημερομηνία ισχύος: 08.08.2013 3 κεφάλαια Α : αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

δράσει Συνεργαζόμαστε Γνωρίζουμε

δράσει Συνεργαζόμαστε Γνωρίζουμε δράσει TEYXOΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 10 Το 10ο τεύχος του εταιρικού εντύπου της Κτηματολόγιο ΑΕ μας βρίσκει λίγο πριν την προκήρυξη της κτηματογράφησης του υπόλοιπου της χώρας. Μέσα στο 2013 ξεκινάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 251 13 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 7533 Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο:

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο: υ Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο: ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ Α.Ε. (ΣΤΕΚ) Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος 61.5 " ράµα - Καβάλα" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα"- Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 --------------------- Παρακάτω, τίθενται ορισμοί και έννοιες που συνήθως χρησιμοποιούνται από τους Τεχνικούς και αφορούν σε ακίνητα εμπράγματα δικαιώματα ΑΚΙΝΗΤΟ Ακίνητο πράγμα είναι το έδαφος και τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Δ ιοίκησης & Ο ικονομίας Τμήμα Λ ογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ (Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ:

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ: Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Τ Η Μ Α ΤΟ Λ Ο Γ Ι Ο ΗΜΟΣ / ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΝΟΜΟΥ... ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 2308/1995 (Ε.2) Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.. ΚΩ ΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΩΣΗΣ Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» Άρθρο 1 Ορισµοί

Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» Άρθρο 1 Ορισµοί Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισµοί και γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, η οποία βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες πλην συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα