Πρόλογος Τατελευταίαχρόνιαέχεισημειωθείσημαντικήαύξησητωνδραστηριοτήτωνπου αφορούνστησύνταξηεθνικούκτηματολογίου. Ηανάγκηαντιμετώπισηςτηςεξέλιξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόλογος Τατελευταίαχρόνιαέχεισημειωθείσημαντικήαύξησητωνδραστηριοτήτωνπου αφορούνστησύνταξηεθνικούκτηματολογίου. Ηανάγκηαντιμετώπισηςτηςεξέλιξης"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΚΑΙΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣΓΙΑΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ΒαρβατάκηΝίκη ΑγρονόμοςΤοπογράφοςΜηχανικόςΑ.Π.Θ. MSc : «ΤεχνικέςκαιΜέθοδοιστηνΟργάνωση, ΣχεδιασμόκαιΔιαχείρισητουΧώρου»

2 Πρόλογος Τατελευταίαχρόνιαέχεισημειωθείσημαντικήαύξησητωνδραστηριοτήτωνπου αφορούνστησύνταξηεθνικούκτηματολογίου. Ηανάγκηαντιμετώπισηςτηςεξέλιξης αυτήςκαθώς καιηαπαραίτητη εξοικείωση τωνσπουδαστώντουεργαστηρίου του σχετικού μαθήματος τουτμήματος Γεωπληροφορικής καιτοπογραφίας τηςσχολής ΤεχνολογικώνΕφαρμογώντουΤεχνολογικού ΕκπαιδευτικούΙδρύματοςΣερρώνμετις διαδικασίεςσύνταξηςεθνικούκτηματολογίουαποτέλεσανπρωτεύονταζητούμενακατά τησυγγραφήτωνσημειώσεωναυτών. Όσον αφορά στο περιεχόμενό τους, μετά την ανάλυση των θεμάτων που αφορούν στα βασικά σημεία των διαδικασιών σύνταξης Εθνικού Κτηματολογίου, ακολουθείησχετικήβιβλιογραφία, καθώςκαιορισμένεςιστοσελίδεςπουμπορούννα ενισχύσουν την προσπάθεια του κάθε αναγνώστη προς την κατεύθυνση της εξοικείωσηςμετοενλόγω αντικείμενο. Ελπίζω πως οισημειώσεις αυτές θα βοηθήσουν τους σπουδαστές του ΣΤ Εξαμήνου του τμήματος αυτού, αλλά καικάθε αναγνώστη που στοχεύειστην ενημέρωσηγιατιςδιαδικασίεςσύνταξηςεθνικούκτηματολογίου. Είμαιστηδιάθεση τωναναγνωστών για κάθεενδεχόμενηδιευκρίνιση, διόρθωσηήπαράλειψήμου. ΝίκηΑθ. Βαρβατάκη ΑγρονόμοςΤοπογράφοςΜηχανικόςM.Sc. ΕπιστημονικόςΣυνεργάτηςΤΕΙΣερρών Σέρρες, Οκτώβριος2005

3 ΠΙΝΑΚΑΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Πρόλογος 2 ΠίνακαςΠεριεχομένων 3 1 ΓενικάστοιχείαγιατηνπορείατουΕθνικούΚτηματολογίου 5 2 ΔιαδικασίαΣύνταξηςΕθνικούΚτηματολογίου ΣύντομηπεριγραφήτηςδιαδικασίαςσύνταξηςτουΕλληνικού 5 Κτηματολογίου 2.2 Αναγνώρισηδικαιούχων Προκαταρκτικέςεργασίες Πρόσκλησηδικαιούχωνκαιυποβολήδηλώσεωνεγγραπτέων 7 δικαιωμάτων 2.5 Επεξεργασία καινομικήαξιολόγησηδηλώσεων Προσδιορισμόςακινήτωνστουπόβαθρο Καταχώρισηδηλώσεων Σύνδεσηστοιχείωνδηλώσεωνμεκτηματολογικάδιαγράμματα Δημιουργίακτηματολογικώνπινάκωνκαιδιαγραμμάτων Πρώτηανάρτησηκαιεπεξεργασίαενστάσεων Δεύτερηανάρτησηκαιεπεξεργασίαενστάσεωνκαιπροσφυγών Σύνταξητελικώνκτηματολογικώνπινάκωνκαιδιαγραμμάτων Πρώτηεγγραφήκαιχορήγησηβεβαιώσεων Δυνατότηταδικαστικήςπροσφυγήςκαιοριστικοποίησητωνεγγραφών 12 3 ΣχεδίασηκτηματολογικούΧάρτη ΚλίμακεςτωνκτηματολογικώνδιαγραμμάτωντουΕθνικούΚτηματολογίου Συμβολισμοίτωνκτηματολογικώνχαρτών Σημείαοριζοντιογραφικούκαιυψομετρικούελέγχο Στοιχείαυψομετρίας Κτίρια εγκαταστάσεις Παρατηρήσιμαόρια Συγκοινωνιακάχαρακτηριστικά Υδρογραφικάχαρακτηριστικά Άλλαμορφολογικάχαρακτηριστικά Σύμβολα κτηματολογικώνχαρτώνκαιδιαγραμμάτων Στοιχείακειμένουγια τατοπογραφικά καικτηματολογικάδιαγράμματα 26 4 ΑπόδοσηΚΑΕΚσταγεωτεμάχια ΚωδικόςΑριθμόςΕλληνικούΚτηματολογίου(Κ.Α.Ε.Κ.) γεωτεμαχίων 32

4 4.2 Κτηματολογικοίτομείςκαικτηματολογικέςενότητες Υπόδειγμα«ΔΗΛΩΣΗΣΝΟΜΟΥ2308/95» καοδηγίεςσυμπλήρωσης ΟιχρήσειςτωνακινήτωνστοΕθνικόΚτηματολόγιο 42 5 Κτηματολογικοίπίνακες Περιεχόμενακτηματολογικούπίνακακατάαλφαβητικήσειράεπωνύμου 45 δικαιούχου 5.2 Υπόδειγμακτηματολογικούπίνακακατάαλφαβητικήσειράεπωνύμου 46 δικαιούχου 5.3 Οδηγίεςσυμπλήρωσηςτουπροσωρινούαριθμητικούκτηματολογικού 48 πίνακατηςπρώτηςανάρτησης(κατάαλφαβητικήσειρά επωνύμου δικαιούχου) 5.4 ΠεριεχόμενακτηματολογικούπίνακακατάΚ.Α.Ε.Κ ΥπόδειγμακτηματολογικούπίνακακατάΚ.Α.Ε.Κ Οδηγίεςσυμπλήρωσηςτουπροσωρινούαριθμητικούκτηματολογικού 57 πίνακατηςπρώτηςανάρτησης(κατάσειράκ.α.ε.κ.) 6 Ενστάσειςκαιαιτήσειςδιόρθωσηςτυπικώνσφαλμάτων Περιεχόμεναενστάσεων Υπόδειγμαένστασης Περιεχόμενα αιτήσεωνδιόρθωσηςτυπικώνσφαλμάτων Υπόδειγμααίτησηςδιόρθωσηςτυπικώνσφαλμάτων Υπόδειγμαεισηγητικούεγγράφουπροςτηδευτεροβάθμιαεπιτροπή 69 ενστάσεων 6.6 Υπόδειγμαπίνακαενστάσεων 71 7 Βιβλιογραφία Ιστοσελίδες 72 8 Παράρτημα 8.1 Λειτουργούντακτηματολογικάγραφεία 8.2 Συνοπτικόςοδηγόςσυναλλαγώνμεταλειτουργούντακτηματολογικά γραφεία 8.3 Οδηγίαγιατηναποτύπωσητωνγεωμετρικώνμεταβολώνπουαφορούν τακτηματολογικάδιαγράμματα 8.4 ΔηλώσειςτουΥπουργούΠΕΧΩΔΕκ. ΓιώργουΣουφλιάγια το Κτηματολόγιο(06/10/05)

5 1. Γενικάστοιχείαγιατηνπορεία τουελληνικούκτηματολογίου ΗεκπόνησητουΚτηματολογίουαποτελείέναέργοιδιαίτερα υψηλούκόστους, αλλά ταυτόχρονα πολύ υψηλών προδιαγραφώνόσον αφορά στην οργάνωσή του και ιδιαίτερααποδοτικό ωςπροςτα οφέλητουγια τουςπολίτεςκαιτηνοργάνωσητων ιδιοκτησιακώντουςδικαιωμάτων. Για το σύνολο τηςδιαδικασίαςαυτήςτηνευθύνη φέρειηεταιρεία μετηνεπωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» καιουσιαστικάδιαχειρίζεταιτο όλοπρόγραμμα στοσύνολότου. 2. ΔιαδικασίασύνταξηςΕλληνικούΚτηματολογίου(Αρβανίτης, 2000) 2.1 ΣύντομηπεριγραφήτηςδιαδικασίαςσύνταξηςτουΕλληνικούΚτηματολογίου ΣυνοπτικάηδιαδικασίασύνταξηςτουΕλληνικούΚτηματολογίουείναιηεξής: ΚήρυξηπεριοχήςυπόκτηματογράφησημεαπόφασητοΥπουργούΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., κατόπινεισήγησηςτουο.κ.χ.ε. Υποβολήδηλώσεωνκαισχετικώνεγγράφωναπότουςδικαιούχουςτω εγγραπτέωνδικαιωμάτων Επεξεργασίαδηλώσεωναπότιςδιεπιστημονικέςμελετητικέςομάδες(αγρονόμοι τοπογράφοιμηχανικοί, νομικοί) καισύνταξηκτηματολογικώνδιαγραμμάτωνκαι πινάκων Πρώτηανάρτησηδιαγραμμάτωνκαιπινάκων Υποβολήενστάσεων Εκδίκασηενστάσεωνκαιπροσαρμογήδιαγραμμάτωνκαιπινάκων Δεύτερηανάρτηση Υποβολήενστάσεωνκαιπροσφυγών Εκδίκασηενστάσεωνκαιτελικήδιαμόρφωσηδιαγραμμάτωνκαιπινάκων Πρώτεςεγγραφέςστακτηματολογικάβιβλία 2.2 Αναγνώρισηδικαιούχων Η αναγνώριση δικαιούχων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο είναισυστηματική, υποχρεωτική διαδικασία, καλύπτει δηλαδή όλη την έκταση της υπό κτηματογράφηση περιοχής. Η διαδικασία αυτή καλύπτεταινομοθετικά κυρίως απότονόμο2308/95, όπωςέχειτροποποιηθείμεταγενέστερακαιείναιδιοικητική

6 διαδικασία. Ηδιεξαγωγήτηςανατίθεταιστασχήματα τωνμελετητικώνεταιρειώνοι οποίεςέχουναναλάβειτηνεκπόνησητηςμελέτηςκτηματογράφησης, σταοποία συμμετέχουνκυρίωςαγρονόμοιτοπογράφοιμηχανικοίμενομικούςσυμβούλους. Ηαναγνώρισητωνδικαιούχωνπραγματοποιείταιείτεμετάτηνολοκλήρωση δημιουργίας του τοπογραφικού υποβάθρου είτε πριν βάσειυφιστάμενων αξιόπιστωντοπογραφικώνυποβάθρων. Ηαναγνώρισητωνδικαιωμάτωνγίνεται μετην επεξεργασία των δηλώσεων, που υποβάλλουν οιδικαιούχοικαιτων συνυποβαλλόμενων εγγράφων. Στη συνέχεια κιαφού κατασκευασθούν οι κτηματολογικοίχάρτες, δημιουργούνταικτηματολογικοίπίνακεςμεταστοιχείατων δικαιούχωνκαιτωνδικαιωμάτων, που δημοσιοποιούνταιμέσω ανάρτησηςσε ειδικούς χώρους γνωστούς στους πολίτες, οι οποίοι βάσει αυτής της δημοσίευσηςέχουντηδυνατότηταυποβολήςενστάσεωνήπροσφυγώνσεειδικές επιτροπές, οιοποίεςεξετάζουναυτέςτιςενστάσειςκαιτιςπροσφυγέςσεπρώτο καιδεύτερο βαθμό. Οιεπιτροπές αυτές διορίζονταιαπό τον Οργανισμό ΚτηματολογίουκαιΧαρτογραφήσεωνΕλλάδος(Ο.Κ.Χ.Ε.) καιαποτελούνταιαπό τεχνικούςκαινομικούς(κατάπλειοψηφία). Μετάτηνέκδοσητωνπορισμάτωντωνεπιτροπώνοικτηματολογικοίχάρτες καιοικτηματολογικοίπίνακες διορθώνονταικαιπροκύπτειτο τελικό προϊόν (τελικοίκτηματολογικοίπίνακεςκαιχάρτες), το οποίο αποτελείτηβάσηγια την πρώτηεγγραφήστακτηματολογικάβιβλία. Τα διαδοχικά βήματα της αναγνώρισης δικαιούχων στο Ελληνικό Κτηματολόγιοείναι: Προκαταρκτικέςεργασίες Πρόσκλησηδικαιούχωνκαιυποβολήδηλώσεωνεγγραπτέωνδικαιωμάτων Επεξεργασίακαινομικήαξιολόγησηδηλώσεων Προσδιορισμόςακινήτωνστουπόβαθρο Καταχώρισηδηλώσεων Σύνδεσηστοιχείωνδηλώσεωνμεκτηματολογικάδιαγράμματα Δημιουργίακτηματολογικώνπινάκωνκαιδιαγραμμάτων Πρώτηανάρτησηκαιεπεξεργασίαενστάσεων Δεύτερηανάρτησηκαιεπεξεργασίαενστάσεωνκαιπροσφυγών

7 Σύνταξητελικώνκτηματολογικώνπινάκωνκαιδιαγραμμάτων Πρώτηεγγραφήκαιχορήγησηβεβαιώσεων Δυνατότηταδικαστικήςπροσφυγήςκαιοριστικοποίησητωνεγγραφών 2.3 Προκαταρκτικέςεργασίες Πριναπότηνέναρξητηςαναγνώρισηςδικαιούχωνπρέπεινα προηγηθούν ορισμένες προκαταρκτικές εργασίες, οιοποίες θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν την όλη εργασία. Οι προκαταρκτικές αυτές εργασίες θα διαμορφώσουν το κατάλληλο κλίμα για την απρόσκοπτη έναρξη των διαδικασιώνσύνταξηςτουκτηματολογίουστιςπεριοχέςστιςοποίεςαφοράη συγκεκριμένημελέτη. Οιεργασίεςαυτέςείναι: Ενημέρωση Οργάνωσηχώρουυποδοχήςτωνδηλώσεων Οργάνωσηκαιεκπαίδευσηπροσωπικού Επικοινωνίαμεφορείςτουδημοσίου Επικοινωνίαμετράπεζες Επίσης ως προκαταρκτικές εργασίες της διαδικασίας αναγνώρισης των δικαιούχων λειτουργούν και εκείνες της δημιουργίας του κατάλληλου τοπογραφικούυποβάθρουτηςπεριοχής. Αυτέςπεριλαμβάνουνείτετησυλλογή καιαξιοποίησηυπαρχόντωντοπογραφικώνδιαγραμμάτων, είτετηδημιουργία ολοκληρωμένου τοπογραφικού υποβάθρου. Τα υπόβαθρα αυτά συμπληρώνονταικαιμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (ύψη κτιρίων, ονόματακαιαρίθμησηοδών, χρήσεις). Αυτάταυπόβαθρα, αφούεκτυπωθούν σεκατάλληληκλίμακα(ενδεικτικά1 : 500 γιααστικές περιαστικέςπεριοχές, 1 : 2000 ή1 : 5000 γιααγροτικέςκαιάλλεςπεριοχές), θααποτελέσουντηβάσηγια τηναρίθμησητωντομέων, τωνενοτήτωνκαιτωνγεωτεμαχίων. 2.4 Πρόσκλησηδικαιούχωνκαιυποβολήδηλώσεωνεγγραπτέωνδικαιωμάτων Κάθεφυσικόήνομικόπρόσωπο, τοοποίοασκείοποιοδήποτεεγγραπτέοστο Κτηματολόγιο δικαίωμασεοποιοδήποτεακίνητο (ήτμήμα του) βρίσκεταιμέσα σταόριατηςυπόκτηματογράφησηπεριοχής, καλείταιναυποβάλλειδήλωση. Η

8 δήλωσηαυτή, ημορφήτηςοποίαςκαθορίζεταιαπότην«κτηματολογιο Α.Ε.» συμπληρώνεταιαπό τα παραπάνω πρόσωπα καιυποβάλλεταισε ειδικά διαμορφωμένουςγιατοσκοπόαυτόχώρουςκαισεειδικά εκπαιδευμένα άτομα. Τα εγγραπτέα στο Κτηματολόγιο δικαιώματα έχουν καθοριστείμευπουργική απόφασηκα οιπροθεσμίες υποβολής τωνδηλώσεωνκαθορίζονταιαπό το νόμο 2308/95. Για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων προηγούνταιδημοσιεύσειςστονημερήσιοτύπο. 2.5 Επεξεργασίακαινομικήαξιολόγησηδηλώσεων Ηεπεξεργασίατωνδηλώσεωνείναιηδιαδικασίακατάτηνοποία θαελεγχθούν οιπαραλαμβανόμενεςδηλώσειςκαιθα προετοιμασθείηκαταχώρισήτουςσε αρχείαηλεκτρονικούυπολογιστή. Ωςέλεγχοιπουπρέπειναπραγματοποιηθούν, αναφέρονταιενδεικτικά οιεξής: Υπάρχουνσυνοδευτικάτοπογραφικάδιαγράμματα ήαναφορά τωνεγγράφων σεκτηματογραφικέςεργασίεςαπότιςοποίεςπροήλθετοακίνητο; Υπάρχουνόλα τα επικείμενα, πουφαίνονταιστο χάρτη καιστη δήλωση και αντίστροφα; Συμφωνούν όλα τα έγγραφα, που αφορούν σεένα ακίνητο ως προς τη διεύθυνσητουακινήτου; Τα ποσοστά συνιδιοκτησία είναισωστά; «Κλείνουν» με το σύνολο των δηλώσεων; Όλες οιδηλώσεις που έχουν υποβληθείγια ένα γεωτεμάχιο έχουν κοινά προσδιοριστικάστοιχεία; Υπάρχουνίδιεςπροδιαγραφέςγια τα επικείμενα σεόλεςτιςδηλώσειςπουτα αφορούν; Ταόριαπεριγράφονταιστα έγγραφαπουσυνοδεύουντιςδηλώσεις; Υπόκειταιτο ακίνητο σεμεταβολές λόγω εκκρεμούσας κτηματογράφησης ή άλληςπράξηςπουθαμεταβάλλειτιςδιαστάσειςτου; (π.χ. ΕΠΑ, απαλλοτριώσεις, τακτοποιήσεις, κ.τ.λ.) Η νομική αξιολόγηση των δηλώσεων πραγματοποιείται με στόχο να αποτελέσουν αυτές ολοκληρωμένη καιάρτια νομικά πληροφόρηση για τη

9 μορφή άσκησης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, τους δικαιούχους καιτο ακίνητο στο οποίο ασκούνται. Η νομική αξιολόγηση πραγματοποιείταιαπό νομικούςεξειδικευμένουςστοεμπράγματοδίκαιο. Ενδεικτικοίέλεγχοινομικήςαξιολόγησηςαναφέρονταισυνοπτικάστησυνέχεια: Έλεγχοςεγγράφων(εάνέχουνκατατεθείόλα) Έλεγχος περιεχομένων των εγγράφων (εάν τα υποβληθέντα έγγραφα ξεκαθαρίζουν τα εμπράγματα δικαιώματα, τους φορείς άσκησής τους, τα ποσοστά) Έλεγχοςπροσώπων(εάνόντωςέχειτο δικαίωμα πουπεριγράφεται, εάνέχει αλλάξειόνομα έλεγχοςταυτοπροσωπίας) Έλεγχος προσδιορισμού του ακινήτου αλλά καιτου βαθμού αβεβαιότητας αυτούαπόταέγγραφα Επίσης έλεγχοιπραγματοποιούνταιγια αντικρουόμενα δικαιώματα (όπως προκύπτουναπότιςδηλώσεις) είτεαυτάαφορούνσειδιωτικέςεκτάσειςείτεσε δημόσιεςεκτάσεις. Σεόλεςτιςπροηγούμενεςδιαδικασίεςνομικούελέγχου, ονομικόςσύμβουλος τωναναδόχων εταιρειών υποβάλλειπροτάσεις για τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων, οιοποίεςμπορείναείναι: Πρόσκλησηστοδικαιούχογιατηνυποβολήσυμπληρωματικώνεγγράφων Πιθανολόγησηδικαιούχουστιςαντικρουόμενεςδηλώσεις Διακοπήεπεξεργασίαςδήλωσηςκαιεγγραφήστουςκτηματολογικούςπίνακες μετιςαντίστοιχεςπαρατηρήσεις 2.6 Προσδιορισμόςακινήτωνστουπόβαθρο Βάσει των στοιχείων των δηλώσεων και όσων προέκυψαν από τις προηγούμενεςδιαδικασίες, εντοπίζονταιταακίνητα στοτοπογραφικόυπόβαθρο καιτουςαποδίδεταιοκωδικόςαναγνώρισης(κτηματολογικόςαριθμός). Εάνδεν εντοπισθούν τα ακίνητα συμπληρώνονταιοικτηματολογικοίπίνακες με την αντίστοιχηπαρατήρηση. Για εκείνα τα ακίνητα για τα οποία δενέχειυποβληθεί δήλωση γίνεταιεγγραφή στους κτηματολογικούς πίνακες μετην ένδειξη στο όνοματουιδιοκτήτη«αγνωστοσ».

10 2.7 Καταχώρισηδηλώσεων Τοστάδιοαυτόπεριλαμβάνειτημεταφοράτωνστοιχείωντωνδηλώσεωναπό τις δηλώσεις στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με τη χρησιμοποίηση ειδικού λογισμικού. Ακολουθούνέλεγχοιορθότηταςκαιπληρότηταςτωνστοιχείων. Στη συνέχεια αναφέρονταιενδεικτικάορισμένοιαπότουςελέγχους, πουπρέπεινα γίνουν, καθώςκαιορισμένεςαπότιςδιαδικασίεςκαταχώρισηςτωνδεδομένων. Έλεγχοςμοναδικότηταςτωναριθμώνπρωτοκόλλου Έλεγχοςμοναδικότηταςτωνκωδικώναναγνώρισηςτωνγεωτεμαχίωνκαιτων προσώπων Έλεγχος μοναδικότητας των κωδικών αριθμών των κτιρίων, των καθέτων ιδιοκτησιών, τωνοριζοντίωνιδιοκτησιώνκαιτωνπαρακολουθημάτων Δεν επιτρέπεταιη καταχώριση στοιχείων ακινήτων εάν δεν έχειπροηγηθείη καταχώρισητωνστοιχείωντωνπροσώπων Αριθμητικοί έλεγχοι όπως π.χ. «δεν πρέπει να καταχωρηθεί ποσοστό δικαιώματος> 100 o /o ήποσοστόσυγκυριότητας> 1000 o /oo» Έλεγχοςεάνκάποια δεδομένα έχουντονακριβήαριθμόψηφίων(π.χ. Α.Φ.Μ.) Έλεγχοςεάνέχουνκαταχωρηθείόλεςοιδηλώσεις, όλα τα πρόσωπα, όλα τα ακίνητακαιόλαταεμπράγματαδικαιώματα Έλεγχος συμπλήρωσης όλων των απαραίτητων πεδίων ανά κατηγορία δεδομένων Έλεγχος αθροισμάτων ποσοστών δικαιωμάτων ανά ακίνητο καιποσοστών συγκυριότηταςανάγεωτεμάχιο Έλεγχοςταυτότηταςπροσδιοριστικώνπληροφοριώνγιακάθεγεωτεμάχιο, κτίριο, οριζόντια ιδιοκτησία κ.τ.λ. σεόλες τις δηλώσειςπου έχουνυποβληθείγια το καθένα Έλεγχοςταυτότηταςπροσδιοριστικώνστοιχείωνακινήτωνμεταξύτωνδηλώσεων κυριότηταςκαιτωνδηλώσεωνυποθηκών(αλλά καιμεταξύτωνδιαφορετικών υποθηκών), πουέχουνυποβληθείγιακάθεακίνητο

11 2.8 Σύνδεσηστοιχείωνδηλώσεωνμεκτηματολογικάδιαγράμματα Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων ορθότητας καιπληρότητας των στοιχείωνακολουθείησύνδεσητωνστοιχείωντωνδηλώσεων(τωνπεριγραφικών ψηφιακώνδεδομένων) μετα στοιχεία τωνκτηματολογικώνδεδομένων(χωρικά ψηφιακά δεδομένα), σύμφωνα με τις προδιαγραφές καιτη χρησιμοποίηση κατάλληλουλογισμικού. Μετοντρόποαυτόέχειολοκληρωθείσεπρώτοστάδιοη όληδιαδικασίακαιέχεισυγκροτηθείηαρχικήκτηματολογικήβάσηδεδομένωντης υπόκτηματογράφησηπεριοχής. 2.9 Δημιουργία κτηματολογικώνπινάκωνκαιδιαγραμμάτων Χρησιμοποιώνταςτηνήδηδομημένηβάσηδεδομένων, κατάλληλολογισμικό καιμηχανήματα εκτυπώνονταιπλέονοιπρώτοικτηματολογικοίπίνακες καιτα κτηματολογικά διαγράμματα. Αυτοίγίνονταιμεειδικάπρότυπακαιπροδιαγραφές, οιοποίεςδίνονταιστουςμελετητέςαπότην«κτηματολογιο Α.Ε.» Πρώτηανάρτησηκαιεπεξεργασίαενστάσεων Αφού έχουν κατασκευασθεί, οι κτηματολογικοί πίνακες και χάρτες (διαγράμματα) αναρτώνταισεκάποιογνωστόσημείοτηςυπόκτηματογράφηση περιοχής (συνήθως στο γραφείο συλλογής των δηλώσεων) κιέτσιο κάθε δικαιούχος μπορείνα πληροφορηθείγια το περιεχόμενό τους. Ταυτόχρονα οι μελετητέςαποστέλλουνσεόλουςτουςδικαιούχουςαντίγραφατωνστοιχείωνπου τους αφορούν σε ειδικά έντυπα (καθορισμένα από τον Ο.Κ.Χ.Ε. καιτην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.») ταχυδρομικά στηδιεύθυνση, τηνοποίαέχουνδηλώσει. Οι δικαιούχοιστη συνέχεια μπορούν να προσφύγουν, όταν διαφωνούν μετα περιεχόμενα τωνκτηματολογικώνστοιχείων, στηνπρωτοβάθμια επιτροπή, που προβλέπειονόμος2308/95. Ηπρωτοβάθμια επιτροπήλαμβάνειυπ όψιντατεχνικάκαινομικάζητήματα τωνενστάσεωνκαιοιαποφάσειςτηςαποστέλλονταιστονο.κ.χ.ε. κιαπό εκεί στουςμελετητές γιατηνεπεξεργασίατουςκαιτηδιόρθωσητωνκτηματολογικών πινάκωνκαιχαρτών. Στη διαδικασία εκδίκασης τωνενστάσεων οιενιστάμενοι

12 έχουντηδυνατότητα νασυνοδεύονταιαπόνομικούςκαιτεχνικούςσυμβούλους, οιοποίοιθαυποστηρίξουντηνάποψήτους. 2.11Δεύτερηανάρτησηκαιεπεξεργασίαενστάσεωνκαιπροσφυγών Ανάλογη με την προηγούμενη διαδικασία είναικαιεκείνη της δεύτερης ανάρτησης. Εάν κάποιος δικαιούχος θεωρείότιδεν έχειδικαιωθείαπό την πρωτοβάθμια επιτροπή προσφεύγει κατά των αποφάσεών της σε δευτεροβάθμια επιτροπή, η οποία αφού μελετήσειόλα τα στοιχεία θα αποφασίσειτελικά. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή προσφεύγουνκαιόσοιδεν είχανυποβάλλειένστασηστηνπρωτοβάθμιαεπιτροπή Σύνταξητελικώνκτηματολογικώνπινάκωνκαιδιαγραμμάτων Τα πορίσματα των δευτεροβάθμιας επιτροπής επεξεργάζονταιαπό τους μελετητέςκαιδημιουργούνταιοιτελικοίκτηματολογικοίπίνακεςκαιχάρτες. Στο σημείοαυτόθεωρείταιότιέχειολοκληρωθείηδιαδικασίατηςκτηματογράφησης καιπαύειησυμβατικήεμπλοκήτωνιδιωτώνμελετητώνμετοαντικείμενο Πρώτηεγγραφήκαιχορήγησηβεβαιώσεων Τα τελικά κτηματολογικά στοιχεία στη συνέχεια εγγράφονται στα κτηματολογικά βιβλίακαιστουςδικαιούχουςχορηγούνταιβεβαιώσειςοιοποίες έχουντημορφήπροσωρινούτίτλου, έναντιχρηματικούτιμήματος, ωςσυμβολή τουςστηνκάλυψητωνεξόδωνσύνταξηςτουελληνικούκτηματολογίου Δυνατότηταδικαστικήςπροσφυγήςκαιοριστικοποίησητωνεγγραφών Η τελευταία δυνατότητα επίλυσης διαφωνιών καιοριστικοποίησης των διαδικασιών αναγνώρισης δικαιούχων και δικαιωμάτων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο δίνεταιμετην προσφυγή των διαφωνούντων πολιτών στα δικαστήρια μέσα σε προθεσμίες πέντε ετών (επτά για τους κατοίκους εξωτερικού) από την πρώτη εγγραφή. Με την επίλυση καιαυτών των διαφωνιώνοριστικοποιούνταιπλέοντα περιεχόμενα τωνπρώτωνεγγραφών καιαποκτάταιτοαμάχητοτεκμήριο, πουπροβλέπειον. 2664/1998.

13 3. Σχεδίασηκτηματολογικούχάρτη 3.1ΚλίμακεςτωνκτηματολογικώνδιαγραμμάτωντουΕθνικούΚτηματολογίου (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1997) Σκοπός των κτηματογραφήσεων των αστικών κέντρων, των αγροτικών εκτάσεων καιτων λοιπών περιοχών της χώρας είναι η σύνταξη των κτηματολογικώνδιαγραμμάτωνκαιτωνκτηματολογικώνφύλλωνκαιπινάκωνσε ψηφιακή μορφή που απαιτούνταιγια τη δημιουργία καιτη λειτουργία του EλληνικούKτηματολογίουσεολόκληρητηχώρα. Γενικάταψηφιακάδιαγράμματα συντάσσονταιμεακρίβειαπουαντιστοιχείσε κλίμακα 1:1 000 γιααστικέςκαιπεριαστικέςπεριοχές, σεκλίμακα1:5 000 για αγροτικές περιοχές καισεκλίμακες 1: ή 1: για τις υπόλοιπες περιοχές που χαρακτηρίζονταιαπό την υπάρχουσα νομοθεσία ως δάση, δασικέςεκτάσεις, χορτολειβαδικέςεκτάσεις, άγονεςεκτάσεις, αλπικέςεκτάσεις, υδάτινες εκτάσεις καιγενικά για κάθεπεριοχή που δεν περιλαμβάνεταιστις αστικέςκαιαγροτικέςπεριοχές. Σεειδικέςπεριπτώσειςμπορούνναεφαρμοστούν καιμεγαλύτερες κλίμακες, ύστερα από έγκριση τηςαρμόδιαςyπηρεσίας της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 3.2 Συμβολισμοίτωνκτηματολογικώνχαρτών(ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1999) Στο κεφάλαιο αυτό ορίζονταιτα σύμβολα που χρησιμοποιούνταιγια τη σύνταξητωντοπογραφικώνυποβάθρωνκαικτηματολογικώνδιαγραμμάτωντου ΕθνικούΚτηματολογίου. Τασύμβολααυτάχωρίζονταισετρειςκατηγορίες: τασημειακά, ταγραμμικά καιτα αλφαριθμητικά. Η κάθε οντότητα σε ένα διάγραμμα ή χάρτη απεικονίζεταιαπό ένα ή περισσότεραείδησυμβόλων, ανάλογαμετοανηοντότηταείναιαπλήήσύνθετη. Για παράδειγμα, το σύμβολο που απεικονίζειένα τριγωνομετρικό σημείο είναι σύνθετο διότιαποτελείταιαπό ένα σημειακό σύμβολο που προσδιορίζειτη γεωγραφική του θέση καιένα αλφαριθμητικό σύμβολο που περιγράφειτην αρίθμησήτουκαιτουψόμετρότου.

14 Η φορά ψηφιοποίησης καιπεριγραφής των γραμμικών συμβόλων που παρουσιάζονταιείναιεξ ορισμούδεξιόστροφη. Τασύμβολαείναιοργανωμένασετέσσεριςενότητες. Ηπρώτηενότηταπεριλαμβάνειτασύμβολαπουθαχρησιμοποιούνταιγιατην απεικόνιση των στοιχείων ελέγχου των τοπογραφικών καικτηματολογικών διαγραμμάτων. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνειτα σύμβολα που χρησιμοποιούνταιγια την απεικόνισητωντοπογραφικώνχαρακτηριστικώντουεδάφουςπουσχετίζονται μετιςανάγκεςτουεθνικούκτηματολογίου. Ητρίτηενότηταπεριλαμβάνειτασύμβολα πουθα χρησιμοποιούνται(κυρίως) γιατησύνταξητωνκτηματολογικώνδιαγραμμάτων. Τέλος, ητέταρτηενότηταπεριλαμβάνειτα σύμβολα πουθα χρησιμοποιούνται γιατηνπεριγραφήτωνχαρακτηριστικώντωνπεριοχώνπουαπεικονίζονταιστα τοπογραφικάκαικτηματολογικάδιαγράμματα.

15 3.3 Σημείαοριζοντιογραφικούκαιυψομετρικούελέγχου(ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1999) Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος Τριγωνομετρικόσημείο (ΕθνικόΤριγων. Δίκτυο) Σημειακό ΣημείοΟριζοντιογραφικού Ελέγχου(Τοπογραφικό Δίκτυουψηλήςακρίβειας) Σημειακό Χωροσταθμικήαφετηρία (ΕθνικόΧωροσταθμικό Δίκτυο) Σημειακό ΣημείοΥψομετρικού ελέγχου(τοπογραφικό ΔίκτυοΥψηλήςΑκρίβειας) Σημειακό Φωτοσταθερό Σημειακό Ορόσημο Σημειακό Τοπάχοςτωνγραμμώνείναι0.18mm Οιδιαστάσειςτωνσυμβόλωνείναισεχιλιοστά. Ο αριθμητής υποδηλώνειτηναρίθμησητουσημείου, ο δεπαρονομαστήςτο υψόμετρότουσεμέτρα. Ταυψόμετρατωντριγωνομετρικώνσημείων, ενδιάμεσασημείαοδεύσεωνκαιτα υψηλήςακρίβειαςσημείαελέγχουτοπογραφικώνδικτύωναναγράφονταιμεδύο δεκαδικά ψηφία, το εθνικό δίκτυο χωροσταθμικών αφετηριών καιτο δίκτυο σημείωνυψομετρικούελέγχουυψηλήςακρίβειαςαναγράφονταιμετρία δεκαδικά ψηφία καιταφωτοσταθεράκαθώςκαιταορόσημαμεέναδεκαδικόψηφίο. Ηαπόστασημεταξύτουκειμένουκαιτουαντίστοιχουσημειακούσυμβόλουείναι περίπου2-3 mm.

16 3.4 Στοιχείαυψομετρίας(ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1999) Χαρακτηριστικό Σύμβολο* Κωδικός Τύπος Υψομετρικόσημείο (χαρακτηριστικό υψόμετρο) Υψομετρικόσημείο (ψηφιακόυψομετρικό μοντέλο) Κύριαισοϋψήςκαμπύλη: Σημειακό Σημειακό Καθορισμένηςακρίβειας Γραμμικό Αμφίβοληςακρίβειας** Γραμμικό Δευτερεύουσαισοϋψής 0.35 καμπύλη: Καθορισμένηςακρίβειας Γραμμικό Αμφίβοληςακρίβειας** Γραμμικό Ενδιάμεσηισοϋψής καμπύλη: Καθορισμένηςακρίβειας Γραμμικό 2.0 Αμφίβοληςακρίβειας** Γραμμικό

17 * Προκειμένου να εξασφαλιστείη ομαλότητα των ισοϋψών, η γωνία που σχηματίζεταιαπόοποιαδήποτετρίαδιαδοχικάσημείατηςδενθαπρέπειναείναι μικρότερηαπό150 ο. ** Στιςισοϋψείς καμπύλεςαμφίβολης ακρίβειας, τα ευθύγραμμα τμήματα που αποτελούντηντεθλασμένηγραμμή(«ζιγκ-ζαγκ») σχηματίζουνγωνία45 ο μετον άξονα τηςγραμμής.

18 3.5 Κτίρια εγκαταστάσεις(κτηματολογιο Α.Ε. 1999) Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος Κτίριο(κύριοή βοηθητικό) μεγέθους Γραμμικό > 6 mm 2 στην κλίμακασχεδίασης* 0.35 Κτίριο(κύριοή 2.0 βοηθητικό) μεγέθους < 6 mm 2 στην κλίμακασχεδίασης* Γραμμικό 0.35 Υπόγειοκτίσμα Γραμμικό Κτίριουπόκατασκευή Γραμμικό Ερείπιο Γραμμικό Αρχαίομνημείο Γραμμικό ΠυλώναςΔΕΗ Σημειακό Ιστόςκεραίας Σημειακό

19 3.6 Παρατηρήσιμαόρια(ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1999) Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος Άλσοςορισμένοαπόδένδρα 0.35 ήθάμνους Γραμμικό Αρχαιολογικόςχώρος Γραμμικό 5.0 Μανδρότοιχος Γραμμικό Ξερολιθιά Γραμμικό Συρματοπερίφραξη Γραμμικό 0.18 Αλλουείδουςόριο Γραμμικό Αλλαγήχρήσηςγης Γραμμικό Γραμμήγενικούσυμβολισμού γιατησχεδίασηδιαφόρων 0.18 χαρακτηριστικώντης επιφάνειαςτουεδάφους όπωςνησίδεςασφαλείας, Γραμμικό κρασπεδόρειθρα, προσβάσειςκοινούσε αποβάθρες, βεράντες, κλπ.

20 3.7 Συγκοινωνιακάχαρακτηριστικά(ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1999) Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος Δρόμος Γραμμικό ΑγροτικόςΔρόμος Γραμμικό Μονοπάτι Γραμμικό Αξονας σιδηροδρομικής Γραμμικό γραμμής 1.0 Γέφυρα άνω διάβαση (Ηαπόστασημεταξύ τωνγραμμώντης Γραμμικό γέφυραςείναι συνάρτησητου πλάτουςτης) Γραμμικό Κάτω διάβαση (covered (Ηαπόστασημεταξύ τωνγραμμώντης part) διάβασηςείναι συνάρτησητου Γραμμικό πλάτουςτης) (leg)

21 Στόμιοσήραγγας (Ηακτίνατουημικυκλίου είναισυνάρτησητου πλάτουςτουδρόμουή Γραμμικό ποταμούπουκαταλήγει σεαυτό) Επιφανειακόςαγωγός Γραμμικό

22 3.8 Υδρογραφικάχαρακτηριστικά (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1999) Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος Γραμμικό Ποτάμι* (όχθη) Γραμμικό (κοίτη) Ρέμα* (όχθη) Γραμμικό (άξονας) Γραμμικό Τεχνητόαρδευτικό (όχθη) αυλάκι* (άξονας) Γραμμικό Γραμμικό Ακτήλίμνης, άλασσας, λιμνοθάλασσας(η συνεχήςγραμμή Γραμμικό υποδηλώνειτην ακτογραμμήκαιοι 0.1 εστιγμένεςγραμμές σχεδιάζονταιπροςτην πλευράτηςστεριάς) Έλος, τέλμα Γραμμικό

23 * Όταντοπλάτοςενόςποταμού, ρέματοςήτεχνητούαυλακίουγίνεταιμικρότερο από2.5 mm στηνκλίμακα σχεδίασηςτουδιαγράμματος, τότετοσύμβολο αντικαθίσταταιαπότοσύμβολοτουάξονατουρέματος.

24 3.9 Άλλαμορφολογικάχαρακτηριστικά(ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1999) Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος Τεχνητόπρανές (πόδι) (φρύδι) Γραμμικό Γραμμικό Γραμμικό Φυσικόπρανές (πόδι) Γραμμικό (φρύδι) Ανάχωμα Γραμμικό 3.10 Σύμβολακτηματολογικώνχαρτώνκαιδιαγραμμάτων (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1999) ΌριαΓεωτεμαχίων Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος 1.0 ΌριοΓεωτεμαχίου Γραμμικό ΌριαΚαθέτωνΙδιοκτησιών Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος

25 ΌριοΚάθετης Ιδιοκτησίας Γραμμικό ΌριαΔεσμευμένωνΧώρωνΙδιοκτησιών(Δουλείας) Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος ΌριοΔουλείας Γραμμικό Όρια ΑμφισβητούμενωνΖωνώνΑκινήτου Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος Όριοαμφισβητούμενηςζώνης Γραμμικό ΌριαΚτηματολογικώνΥποδιαιρέσεων Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος 5.0 Όριοκτηματολογικούτομέα Γραμμικό Όριοκτηματολογικής ενότητας Γραμμικό

26 ΔιοικητικάΌρια Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος ΌριοΔήμουή Κοινότητας Γραμμικό ΌριοΝομού Γραμμικό ΌριοΠεριφέρειας Γραμμικό ΌριοΚράτους Γραμμικό 3.11 Στοιχεία κειμένου για τα τοπογραφικά και κτηματολογικά διαγράμματα (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1999) Όλεςοιεπιγραφέςγράφονταιμεκεφαλαία γράμματα Ησειράμετηνοποίαπρέπειναεμφανίζονταιτασύμβολα τωνεκάστοτε ιδιοτήτωνσεπερίπτωσηταύτισήςτους(ανδηλαδήμιαγραμμήαποτελεί ταυτόχροναόριοκτημ/κούτομέακαικτημ/κήςενότητας) είναιηεξής: Όριοκράτους Όριοπεριφέρειας Όριονομού Όριοδήμου Όριοτομέα Όριοενότητας Γεωτεμάχιο Κάθετηιδιοκτησία Κτίριο

27 Τοπογραφικάχαρακτηριστικά Τομέγεθοςκαιο τύποςτωνχαρακτήρωνπουχρησιμοποιούνταιστις επιγραφές των διαγραμμάτων (annotation/labels) για τις κλίμακες 1:1000 και1:2000 ορίζονταιστονπαρακάτω πίνακα: ΟΡΙΣΜΟΣΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΥΓΙΑ ΤΙΣΚΛΙΜΑΚΕΣ1:1000 ΚΑΙ1:2000 Μέγεθος Είδος Θέση Κώδικας Χαρακτηριστικ Γραμματοσειρ χαρακτήρω γραφικώ χαρακτήρων Ψηφιακο Χρήση Παράδειγμα ό ά ν(mm) ν ύ * χαρακτή- Κειμένου ρων Κωδικός γεωτεμαχίου Univers Medium Κωδικόςκτιρίου Univers Medium Κωδικοί Univers Ορόφων Medium Τομέας και Univers ενότητα Medium 1.5 Απλό Κατακόρυφη 100 (Κ) Απλό Πλάγια 110 (Κ) Απλό Κατακόρυφη 120 (Τ) Εντονο Κατακόρυφη 130/140 (Κ) 03/02 Βλ. Πίνακα3.11.2B Δρόμος Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 200 (Κ), (Τ) ΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Πλατεία Times 2.0 Απλό Πλάγια 210 (Κ), (Τ) ΠΛ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ Πάρκο/Αλσος Times 2.0 Εντονο Κατακόρυφη 220 (Κ), (Τ) ΑΛΣΟΣΝ. ΣΜΥΡΝΗΣ Αρχαιολ. Χώρος Δημόσιοκτίριο Εκκλησία Univers Medium Univers Medium Univers Medium 1.5 Απλό Κατακόρυφη 230 (Κ), (Τ) ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ 1.5 Απλό Πλάγια 240 (Κ), (Τ) ΟΚΧΕ 1.5 Έντονο Κατακόρυφη 250 (Κ), (Τ) ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ Τοπωνύμιο Times 2.0 Απλό Πλάγια 260 (Τ) ΞΕΝΟΠΛΙΑΝΙΚΑ

28 Όρος/λόφος Times 2.0 Έντονο Πλάγια 270 (Τ) ΟΡΟΣ ΚΝΑΚΑΛΟ Διοικητ. Όριο Κράτος Περιφέρεια Νομός Δήμος/ Κοινότητα Univers Medium Univers Medium Univers Medium Univers Medium 4.0 Έντονο Πλάγια 300 (Κ) Βλ. Πίνακα a 3.5 Εντονο Κατακόρυφη 310 (Κ) Βλ. Πίνακα a 3.5 Απλό Πλάγια 320 (Κ) Βλ. Πίνακα a 3.0 Απλό Κατακόρυφη 330 (Κ) Βλ. Πίνακα a Υδρογραφία Ποτάμι, ρέμα Times 2.5 Απλό Κατακόρυφη 400 (Κ), (Τ) Βλ. Πίνακα a Λίμνη, έλος, Times 3.0 Απλό Κατακόρυφη 410 (Κ), (Τ) Βλ. Πίνακα τέλμα a Θάλασσα, Κόλπος, Λιμνοθάλασσα Times 3.5 Απλό Κατακόρυφη 420 (Κ), (Τ) Βλ. Πίνακα a Τοπογραφικόυπόβαθρο Τριγωνομετρικό Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 500 (Τ) 119 Οριζοντιογραφικόςέλεγχος Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 510 (Τ) 914 Χωροσταθμική Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 520 (Τ) αφετηρία Υψομετρικός Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 530 (Τ) έλεγχος Φωτοσταθερό Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 540 (Τ) Ορόσημο Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 550 (Τ) 974 * Είδηδιαγραμμάτωνσταοποίαχρησιμοποιούνταιτααντίστοιχασύμβολα: (Κ) - (Τ) - κτηματολογικάδιαγράμματα τοπογραφικάδιαγράμματα

29 ΠΙΝΑΚΑΣ3.11.2A ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙΥΔΑΤΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κλίμακες1:1000 και1:2000 Χαρακτηριστικό Παράδειγμα Κράτος Περιφέρεια Νομός Δήμος/ Κοινότητα Ποτάμι/ Ρέμα Λίμνη/ Τέλος/ Τέλμα Θάλασσα ΕΛΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑ Δ. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΕΒΡΟΣ ΒΟΛΒΗ ΑΙΓΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ3.11.2Β ΤΡΟΠΟΣΑΝΑΓΡΑΦΗΣΤΟΜΕΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΗΣ) ΚΑΙΤΜΗΜΑΤΟΣ(ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΣ) ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κλίμακα1:

30 Το μέγεθος καιο τύποςτωνχαρακτήρωνπουχρησιμοποιούνταιστις επιγραφές των διαγραμμάτων (annotation/ labels) για τις κλίμακες 1:1,000 και1:2,000 ορίζονταιστονπαρακάτω πίνακα: ΟΡΙΣΜΟΣΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΥΓΙΑ ΤΙΣΚΛΙΜΑΚΕΣ1:5000 ΚΑΙ1:10000 Μέγεθος Είδοςγραφικών Θέση Κώδικας Χαρακτηριστικό Γραμματοσειρά χαρακτήρων χαρακτήρων χαρακτήρων Ψηφ. Χρήση* Παράδειγμα (mm) Κειμένου Κωδικός Univers Medium 1.5 Απλό Κατακόρυφη 100 (Κ) 015 γεωτεμαχίου Κωδικόςκτιρίου Univers Medium 1.5 Απλό Πλάγια 110 (Κ) 01 Όροφοικτιρίου Univers Medium 1.5 Απλό Κατακόρυφη 120 (Τ) 01 Τομέαςκαι ενότητα Univers Medium 2.0 Εντονο Κατακόρυφη 130/140 (Κ) 03/02 Βλ. Πίνακα α Δρόμος Times 1.5 Απλό Κατακόρυφη 200 (Κ), (Τ) Ε-15 Πλατεία Times 1.5 Απλό Πλάγια 210 (Κ), (Τ) -- Πάρκο Times 1.5 Εντονο Κατακόρυφη 220 (Κ), (Τ) ΑΛΣΟΣΒΥΤΙΝΑΣ Αρχαιολ. Χώρος Univers Medium 1.5 Απλό Κατακόρυφη 230 (Κ), (Τ) ΝΑΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ Δημόσιοκτίριο Univers Medium 1.5 Απλό Πλάγια 240 (Κ), (Τ) -- Εκκλησία Univers Medium 1.5 Εντονο Κατακόρυφη 250 (Κ), (Τ) ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ Τοπωνύμιο Times 1.5 Απλό Πλάγια 260 (Τ) ΠΑΨΟΛΥΠΗ Όρος/ λόφος Times 1.5 Εντονο Πλάγια 270 (Τ) ΝΕΡΑΪΔΟΒΟΥΝΙ ΔιοικητικόΌριο Κράτος Univers Medium 3.0 Εντονο Πλάγια 300 (Κ) ΕΛΛΑΣ Περιφέρεια Univers Medium 2.5 Εντονο Κατακόρυφη 310 (Κ) ΘΕΣΣΑΛΙΑ Νομός Univers Medium 2.5 Απλό Πλάγια 320 (Κ) ΑΡΚΑΔΙΑ Δήμος, Κοινότητα Univers Medium 2.0 Απλό Κατακόρυφη 330 (Κ) Δ. ΛΕΒΙΔΙΟΥ

31 Υδρογραφία Ποτάμι, Ρέμα Times 1.5 Απλό Κατακόρυφη 400 (Κ), (Τ) ΛΑΔΩΝΑΣ Λίμνη, Ελος, Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 410 (Κ), (Τ) ΒΟΛΒΗ Τέλμα Θάλασσα, Κόλπος, Λιμνοθάλασσα Times 2.5 Απλό Κατακόρυφη 420 (Κ), (Τ) ΑΙΓΑΙΟ Τοπογραφικό Υπόβαθρο Τριγωνομετρικό Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 500 (Τ) 119 Οριζοντιογραφι Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 510 (Τ) 914 κόςέλεγχος Χωροσταθμική Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 520 (Τ) αφετηρία Υψομετρικός Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 530 (Τ) έλεγχος Φωτοσταθερό Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 540 (Τ) Ορόσημο Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 550 (Τ) 974 * Είδηδιαγραμμάτωνσταοποίαχρησιμοποιούνταιτααντίστοιχασύμβολα: (Κ) - (Τ) - κτηματολογικάδιαγράμματα τοπογραφικάδιαγράμματα ΠΙΝΑΚΑΣ3.11.3Α ΤΡΟΠΟΣΑΝΑΓΡΑΦΗΣΤΟΜΕΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΗΣ) ΚΑΙΤΜΗΜΑΤΟΣ(ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΣ) ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κλίμακες1:5000 ΚΑΙ1: Οι επιγραφές των διοικητικών περιοχών, όπως οι Δήμοι, είναι καλύτερο να τοποθετούνταιεντόςτηςδιοικητικήςπεριοχήςκαιδίπλασταόριάτης, παράστοκέντρο τουδιοικητικούπολυγώνου.

32 4. ΑπόδοσηΚ.Α.Ε.Κ. σταγεωτεμάχια 4.1 ΚωδικόςΑριθμόςΕλληνικούΚτηματολογίου(Κ.Α.Ε.Κ.) γεωτεμαχίων (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1997) Kάθε γεωτεμάχιο χαρακτηρίζεταιαπό έναν κωδικό αριθμό, ο οποίος ονομάζεταιkωδικόςaριθμόςeθνικούkτηματολογίου(kaek), έχειωςβάσητη διοικητική διαίρεση της χώρας καιαποτελείταιαπό δώδεκα ψηφία. Tα δύο πρώτα ψηφία αντιστοιχούν στο νομό, τα τρία επόμενα στο δήμο ή στην κοινότητα, ταδύοεπόμεναστοντομέα, ταδύοεπόμεναστηνκτηματολογική ενότητα (η οποία για μεντον αστικό χώρο εξειδικεύεταιμετο οικοδομικό τετράγωνο, για δετοναγροτικό χώρομεομάδα συνεχόμενωνγεωτεμαχίων πουπεριβάλλονταικατάπροτίμησηαπόφυσικάόρια) καιτατρίατελευταία στοναύξοντααριθμότουγεωτεμαχίουεντόςτηςενότητας. Oικωδικοίαριθμοί τωννομώνκαιτων δήμωνήκοινοτήτωνπαρέχονταιστονμελετητήαπότην αρμόδιαyπηρεσίατηςκτηματολογιο Α.Ε. Για την καταγραφή των κτισμάτων και των άλλων επικειμένων του γεωτεμαχίουχρησιμοποιούνταιέξιακόμηψηφίαεκτωνοποίωνταδύοπρώτα αντιστοιχούνστοναύξοντα αριθμό κτίσματοςεντόςτουγεωτεμαχίου, τα δύο επόμενα στονόροφοτουκτίσματοςκαιταδύοεπόμενα στοναύξοντααριθμό του διαμερίσματοςεντόςτουορόφου. Eπομένωςγια τονχαρακτηρισμό του οποιουδήποτεστοιχείουιδιοκτησίαςχρησιμοποιείταιένας18ψήφιοςαριθμός, τα πρώτα12 ψηφίατουοποίουορίζουντογεωτεμάχιο. 4.2 Κτηματολογικοίτομείςκαικτηματολογικέςενότητες(ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1997) Οικτηματολογικοίτομείςορίζονταιστιςμεναστικέςπεριοχέςσανένα σύνολο από περίπου οικοδομικά τετράγωνα που περιβάλλονταιαπό κύριουςοδικούςάξονεςήάλλουείδουςχαρακτηριστικάτουαστικούχώρου(π.χ. πάρκα, άλση) στις δε αγροτικές-ορεινές περιοχές σαν ένα σύνολο από γεωτεμάχια που έχουν συνολική έκταση από 200 έως 2000 στρέμματα και περιβάλλονταιαπόφυσικά ήτεχνητάχαρακτηριστικά(π.χ. δρόμους, ποτάμια). Οικτηματολογικέςενότητεςείναισύνολασυνεχόμενωνγεωτεμαχίων τα οποία περιβάλλονταιαπό κάποιο φυσικό ή τεχνητό χαρακτηριστικό (π.χ.

33 δρόμο, ποτάμι, κανάλικλπ.) Η κάθεκτηματολογικήενότητα καλύπτει, στιςμεν αστικές περιοχές, την περιοχή ενός οικοδομικού τετραγώνου (χωρίς να περιλαμβάνονταισ αυτό οιπεριβάλλοντεςτοοικοδομικό τετράγωνοδρόμοι), στιςδεαγροτικέςήορεινέςπεριοχές, τηνπεριοχήενόςσυνόλουσυνεχόμενων γεωτεμαχίωνπουπεριβάλλονταιαπόδρόμους, ποτάμια, χείμαρρους, αρδευτικά κανάλιαήάλλουείδουςφυσικάήτεχνητάχαρακτηριστικά. Εάν μία ιδιοκτησία ανήκεισε περισσότερες από μία διοικητικές ενότητες(νομούς, κοινότητες) τότεαυτή θεωρείταιότιυπάγεταιστηδιοικητική ενότηταστηνοποίαανήκειτομεγαλύτερομέροςτουεμβαδούτης. Επομένως, οι επί μέρους κωδικοίπου θα συνθέτουν τον Κτηματολογικό Αριθμό της συγκεκριμένηςιδιοκτησίαςθαείναιαυτοίπουχαρακτηρίζουντιςδιοικητικέςκαι κτηματολογικέςενότητεςστιςοποίεςυπάγεταιδιοικητικάηιδιοκτησία.

34 4.3 Υπόδειγμα «ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥ 2308/95» και οδηγίες συμπλήρωσης (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.)

35

36

37

38

39

40

41

42 4.4 ΟιχρήσειςτωνακινήτωνστοΕθνικόΚτηματολόγιο(ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1997) Στηνπαρακάτω παράγραφοπαρατίθενταιοικωδικοίπουχρησιμοποιούνταιγια τονπροσδιορισμότωνχρήσεωντόσοτωνγεωτεμαχίωνόσοκαιτωνκτιρίωνκαι τωνυπολοίπωναυτοτελώνιδιοκτησιών(π.χ. διαμερισμάτων). Αναλόγωςμετην περίπτωση, ο εκάστοτεμελετητής επιλέγειτηνπιο κατάλληλη κατηγορία που αντιπροσωπεύειτη χρήση ενός ακινήτου (γεωτεμαχίου, κτιρίου ή άλλης αυτοτελούςιδιοκτησίας) καικαταγράφειτονκωδικό τηςκατηγορίαςαυτήςσα «Χρήση» (USE) τουακινήτου ΠρωτογενήςΤομέας(USE) ΚατηγορίαΧρήσης Κωδικός Καλλιέργεια Δενδρώδης Αμπελώνας 1111 Ελαιώνας 1112 Εσπεριδοειδή 1113 Άλληδενδρώδης 1114 Αροτραία Αρδευόμενη 1121 (ποτιστική) Μη αρδευόμενη 1122 (ξερική) Ζωοτροφία/Ιχθυοτροφία Κτηνοτροφία-πτηνοτροφία 1210 Ιχθυοτροφία 1220 Δασοκομία Χορτολιβαδική 1310 Θαμνώδης 1320 Δασώδης 1330 Εξόρυξη Λατομείο 1410 Αλυκή 1420 Μεταλλείο/Ορυχείο 1430 ΑκάλυπτηΈκταση 1500

43 4.4.2 ΔευτερογενήςΤομέας(USE) ΚατηγορίαΧρήσης Κωδικός Μεταποίηση(Βιομηχανία/Βιοτεχνία) 2100 Ενέργεια ΤριτογενήςΤομέας(USE) ΚατηγορίαΧρήσης Κωδικός Εμπόριο 3100 Υπηρεσία ΚοινωφελήςΥπηρεσία-Διοίκηση 3210 Τράπεζα-Γραφείο-Επιχείρηση 3220 Ξενοδοχείο-Εστιατόριο 3230 Υγεία 3240 Πρόνοια 3250 Εκπαίδευση-Επιστήμη 3260 Πολιτισμός Αρχαιολογικός-ΙστορικόςΧώρος 3310 ΠολιτιστικόςΧώρος 3320 ΘρησκευτικόςΧώρος 3330 Αθλητισμός-Αναψυχή Αθλητισμός 3410 Αναψυχή 3420 Τηλεπικοινωνία 3500 Άμυνα Διαμονή(USE) ΚατηγορίαΧρήσης Κωδικός Μονοκατοικία 4100 Πολυκατοικία Συγκοινωνία(USE) ΚατηγορίαΧρήσης ΟδικόΔίκτυο ΕθνικήΟδός 5110 Κωδικός ΕπαρχιακόςΔρόμος 5120

44 Οδός 5130 Πεζόδρομος 5140 Αγροτικός, Δασικός 5150 Μονοπάτι 5160 Σιδηρόδρομος 5200 Διασταύρωση Ισόπεδη 5310 Ανισόπεδη 5320 Σταθμός Χερσαίων 5400 ΣυγκοινωνιακώνΜέσων Λιμάνι 5500 Αεροδρόμιο 5600 Χώρος Στάθμευσης 5700 Οχημάτων(parking) Υδρογραφία(USE) ΚατηγορίαΧρήσης Κωδικός Ποταμός, Κανάλι, Ρέμα 6100 Έλος, Λίμνη 6200 Αιγιαλός 6300 Παραλία Διάφορα (USE) ΚατηγορίαΧρήσης Κωδικός ΑστικήΈκτασηΧωρίςΧρήση 7100 ΑποθηκευτικόςΧώρος 7200 ΚοινόχρηστοςΧώρος 7300 ΕπεξεργασίαΛυμάτων ΆλληΧρήση(USE) ΚατηγορίαΧρήσης Κωδικός ΆλληΧρήση 8000

45 5. Κτηματολογικοίπίνακες 5.1Περιεχόμενα κτηματολογικού πίνακα κατά αλφαβητική σειρά επωνύμου δικαιούχου Κάθεκτηματολογικός πίνακας κατά αλφαβητική σειρά επωνύμου δικαιούχου περιλαμβάνειτιςεξήςενότητες: Στοιχείαδικαιούχου Στοιχείαγεωτεμαχίου Στοιχείαδιηρημένηςιδιοκτησίας Κτίρια ή κτίσματα για τα οποία δεν έχεισυσταθείοριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, λοιποίχώροι Εγγραπτέοδικαίωμα Στοιχείαεγγραφήςτίτλουδικαιώματος Δικαίωμαμεταλλειοκτησίας Παρατηρήσεις

46 5.2 Υπόδειγμακτηματολογικούπίνακακατάαλφαβητικήσειράεπωνύμουδικαιούχου

47

48 5.3 Οδηγίεςσυμπλήρωσηςτουπροσωρινούαριθμητικούκτηματολογικούπίνακα της πρώτης ανάρτησης (κατά αλφαβητική σειρά επωνύμου δικαιούχου) (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥΚΑΙΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ(ΟΚΧΕ) ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε ΟΔΗΓΙΕΣΓΙΑ ΤΗΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΤΟΥΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΥΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣΠΡΩΤΗΣΑΝΑΡΤΗΣΗΣ [ΚατάΑλφαβητικήΣειράΕπωνύμουΔικαιούχου] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΠΙΝΑΚΑ Α.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΗΛΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1 Α/ΑΕΓΓΡ. ΣΤΗΣΕΛΙΔΑ Αναγράφεταιοαύξωναριθμόςτηςεγγραφήςστησελίδα 2 2 ΑΡΙΘΜΟΣΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Στιςεγγραφέςπουπεριέχουνστοιχεία από δηλώσειςιδιοκτησίας, αναγράφoνταισε δύο σειρές, ο αριθμός και η ημερομηνία ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΔΗΛΩΣΗΣ πρωτοκόλλουτηςδήλωσης. 3 ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙΟΝΟΜΑ Αναγράφονταιτοεπώνυμοκαιτο όνομα τουφυσικούπροσώπου ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ τοέναδίπλαστοάλλο. Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜ. ΠΡΟ- Στηνπερίπτωση νομικού προσώπου αναγράφεταιη επωνυμία του ΣΩΠΟΥ/ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ καιοδιακριτικόςτίτλοςεφόσονυπάρχει. ΤΙΤΛΟΣ 4 1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αναγράφονταιτα ζητούμενα στοιχεία τουφυσικούπροσώπου ήη ΣΥΖΥΓΟΥ συγκεκριμένη νομική μορφή υπό την οποία λειτουργείτο νομικό 2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ πρόσωπο (Ίδρυμα, Σωματείο, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ) με τον ΠΑΤΕΡΑ αντίστοιχοαριθμό(1,2,3 ή4) τυπωμένοδίπλα. 3. ΟΝΟΜΑΜΗΤΕΡΑΣ Η

49 4. ΕΙΔΟΣΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Η ΕΔΡΑ ΚΑΙΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠ. Αναγράφεταιη διεύθυνσητουφυσικούπροσώπουή ηέδρα καιη Δ/νσητουνομικούπροσώπου. 30 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ 6 ΚΑΕΚ Αναγράφονταιτα 7 τελευταία ψηφία του ΚΑΕΚ τουακινήτου (τομέας, 7 κτηματολογικήενότητα, αύξωναριθμός) 7 ΘΕΣΗΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ Αναγράφεταιη διεύθυνση (οδός καιαριθμός) ή η τοποθεσία του 20 γεωτεμαχίου (τοπωνύμιο). Η στήλη αυτή συμπληρώνεταιμόνο στην πρώτηεγγραφήτουγεωτεμαχίουκαιστιςυπόλοιπεςμένεικενή. 8 ΕΜΒΑΔΟΝ Αναγράφεταιτο εμβαδόν του γεωτεμαχίου όπως υπολογίζεταιαπό τα στοιχείατηςκτηματογράφησης.τοεμβαδόναναγράφεταισετετρ. μέτρα, σεακέραιοαριθμό, μετημορφήxxx.xxx. Η στήληαυτήσυμπληρώνεται μόνον στην πρώτη εγγραφή τουγεωτεμαχίου καιστις υπόλοιπες μένει κενή. 7 9 ΧΡΗΣΗ Αναγράφεταιη υφισταμένη κυρία χρήση του γεωτεμαχίου όπως διαπιστώνεται από τον Μελετητή. Χρησιμοποιείται αντί κωδικού η αντίστοιχησυντομογραφία. 5 Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΗΡΗΜΕΝΗΣΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Γ1. ΑΠΛΗΚΑΘΕΤΗ 10 ΑΡΙΘΜΟΣΚΑΘΕΤΗΣ Αναγράφεταιο αύξων αριθμός της κάθετης ιδιοκτησίας εντός του 2 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ γεωτεμαχίου 11 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεταιοαύξωναριθμόςτουκτιρίουεντόςτουγεωτεμαχίου 2 12 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥΣΤΟΝ Αναγράφεταιο αύξωναριθμόςτουκτιρίουόπως αναφέρεταιστον 3 ΤΙΤΛΟ τίτλο 13 ΑΡΙΘΜΟΣΟΡΟΦΩΝ Αναγράφεταιοσυνολικόςαριθμόςτωνορόφων 2

50 Γ2. ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΑΘΕΤΗ 14 ΑΡΙΘΜΟΣΚΑΘΕΤΗΣ Αναγράφεταιο αύξων αριθμός της κάθετης ιδιοκτησίας εντός του 2 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ γεωτεμαχίου 15 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεταιο αύξων αριθμός του κτιρίου (κάθετης ιδιοκτησίας) 2 εντόςτουγεωτεμαχίου. 16 ΑΡΙΘΜΟΣΟΡΟΦΟΥ Αναγράφεταιο αριθμός του ορόφου στον οποίο βρίσκεταιη 2 οριζόντιαιδιοκτησία 17 ΑΡΙΘΜΟΣΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ Αναγράφεταιοαριθμόςτηςοριζόντιαςιδιοκτησίας 2 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 18 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥΣΤΟΝ Αναγράφεταιοαριθμόςτουκτιρίουόπωςαναφέρεταιστοντίτλο 3 ΤΙΤΛΟ 19 ΑΡΙΘΜΟΣΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΣΤΟΝΤΙΤΛΟ Αναγράφεταιοαριθμόςτηςοριζόντιαςιδιοκτησίαςόπωςαναφέρεται 4 στοντίτλο 20 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣΤΗΣ ΚΑΘΕΤΗΣΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΤΟΥΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ 21 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΤΗΣΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Αναγράφεταιτο ποσοστόσυγκυριότηταςτηςοριζόντιαςιδιοκτησίας σεχιλιοστάεπίτουγεωτεμαχίου, όπωςαναφέρεταιστοντίτλο. Αναγράφεταιτο ποσοστόσυγκυριότηταςτηςοριζόντιαςιδιοκτησίας σεχιλιοστάεπίτηςκάθετηςιδιοκτησίας, όπωςαναφέρεταιστοντίτλο. 6 6 Γ3. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 22 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεταιο αύξων αριθμός του κτιρίου στο οποίο βρίσκεταιη οριζόντιαιδιοκτησίαεντόςτουγεωτεμαχίου ΑΡ. ΟΡΟΦΟΣ Αναγράφεταιο αριθμός του ορόφου στον οποίο βρίσκεταιη 2 οριζόντιαιδιοκτησία 24 ΑΡΙΘΜΟΣΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Αναγράφεταιοαριθμόςτηςοριζόντιαςιδιοκτησίας 2 25 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ 26 ΑΡΙΘΜΟΣΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΣΤΟΝΤΙΤΛΟ Αναγράφεταιοαριθμόςτουκτιρίουόπωςαναφέρεταιστοντίτλο 3 Αναγράφεταιοαριθμόςτηςοριζόντιαςιδιοκτησίαςόπωςαναφέρεται 4 στοντίτλο

51 27 ΕΜΒΑΔΟΝ Αναγράφεται το εμβαδόν της διηρημένης ιδιοκτησίας όπως 10 προκύπτειαπότοντίτλο, σετετρ. μέτρα, μετημορφήxxx.xxx,xx. 28 ΧΡΗΣΗ Αναγράφεταιηυπάρχουσακύριαχρήσητηςδιηρημένηςιδιοκτησίας 5 29 ΠΟΣΟΣΤΟ Αναγράφεται το ποσοστό συγκυριότητας της διηρημένης 6 ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣΕΠΙΤΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ιδιοκτησίας επί του γεωτεμαχίου (σε περίπτωση οριζόντιας ιδιοκτησίας, απλής κάθετης ιδιοκτησίας ή σύνθετης κάθετης ιδιοκτησίας) Γ4. ΚΤΙΡΙΑ Ή ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣΥΣΤΑΘΕΙΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Η ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ / ΛΟΙΠΟΙΧΩΡΟΙ 30 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεταιοαύξωναριθμόςτουκτιρίουεντόςτουγεωτεμαχίου 2 31 ΑΡΙΘΜΟΣΥΠΕΡΓΕΙΩΝ Αναγράφεταιοαριθμόςτωνυπέργειωνορόφωντουκτιρίου 2 ΟΡΟΦΩΝ 32 ΑΡΙΘΜΟΣΥΠΟΓΕΙΩΝ Αναγράφεταιοαριθμόςτωνυπόγειωνορόφωντουκτιρίου 2 ΟΡΟΦΩΝ 33 ΑΡ. ΟΡΟΦΟΥ Αναγράφεταιο αριθμός του ορόφου στον οποίο βρίσκονταιοι 2 λοιποίχώροι 34 ΑΡΙΘΜΟΣΣΤΟΝΤΙΤΛΟ Αναγράφεταιοαριθμόςτουχώρουόπωςαναφέρεταιστοντίτλο 3 35 ΕΜΒΑΔΟΝ Αναγράφεταιτοσυνολικόεμβαδόντουκτιρίουόπωςδηλώνεταιήτο εμβαδόντουχώρουόπωςπροκύπτειαπότοντίτλο, σετετρ. μέτραμε ακέραιοαριθμόμετημορφήχχχ.χχχ 36 ΧΡΗΣΗ Αναγράφεταιηυπάρχουσα κύρια χρήσητουκτιρίου/ κτίσματος/ χώρου 10 5 Δ. ΕΙΔΟΣΕΓΓΡΑΠΤΕΟΥΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Δ1. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 37 ΔΙΚΑΙΩΜΑ Αναγράφεταιτουφιστάμενοδικαίωμακυριότητος 5 38 ΠΟΣΟΣΤΟ Αναγράφεταιτο100% ήτοποσοστόεξαδιαιρέτουστηνπερίπτωσησυγκυριότητας 6

52 Δ2. ΔΟΥΛΕΙΕΣ/ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 39 ΕΙΔΟΣ Αναγράφεταιτοείδοςτηςδουλείαςήτηςμίσθωσηςαντίστοιχα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Αναγράφεται: ηημερομηνίαέναρξηςκαιλήξηςτηςμίσθωσηςαυτής 8 ΕΝΑΡΞΗΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΛΗΞΗΣ 2. ΧΡΟΝΟΣΛΗΞΗΣ (σεδύο γραμμές δίπλα στουςαντίστοιχουςαριθμούς) ή ο χρόνος λήξηςτηςδουλείας 41 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αναγράφονταισε δύο γραμμές το όνομα καιτο επώνυμο του 15 ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ εκμισθωτή 42 KAEK ΔΕΣΠΟΖΟΝΤΟΣ ΑναγράφεταιτοΚΑΕΚτουδεσπόζοντοςακινήτου. 12 ΑΚΙΝΗΤΟΥ Δ3. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣΑΣΦΑΛΕΙΕΣ/ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ 43 ΕΙΔΟΣ Αναγράφεται το είδος της εμπράγματης ασφάλειας ή της κατάσχεσης 44 ΠΟΣΟ Αναγράφεταιτο ποσό για το οποίο έχειεγγραφείη εμπράγματη ασφάλεια ή το ποσό της απαίτησης στην περίπτωση της κατάσχεσης 45 ΤΑΞΗΕΓΓΡΑΦΗΣ/ Αναγράφεταιη τάξη εγγραφήςτης εμπράγματης ασφάλειαςή ο ΑΡΙΘΜΟΣ αριθμόςτηςκατασχετήριαςέκθεσηςστηνπερίπτωσηκατάσχεσης ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣΕΚΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣΛΗΞΗΣ Αναγράφεταιη ημερομηνία λήξης της απαίτησης σεπερίπτωση 8 ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣΕΚΘΕΣΗΣ εμπράγματης ασφάλειας ή η ημερομηνία της κατασχετήριας έκθεσηςσεπερίπτωσηκατάσχεσης 47 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥ Αναγράφονταισε δύο γραμμές το όνομα καιτο επώνυμο του δικαιούχουτουακινήτου 15

53 Δ4. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣΑΓΩΓΕΣ/ ΑΝΑΚΟΠΕΣ 48 ΕΙΔΟΣ Αναγράφεταιτοείδοςτηςεγγραπτέαςαγωγής/ ανακοπής 5 49 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Αναγράφεταιτοδικαστήριοστοοποίοαπευθύνεται ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Αναγράφεταιοαριθμόςκαιημερομηνίακατάθεσηςτουδικογράφου ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ/ σεδύογραμμές ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 8 Δ5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 51 ΠΟΣΟΣΤΟ Συμπληρώνεταιτο100% ήτοποσοστόεξαδιαιρέτου 6 52 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συμπληρώνεταιηχρονικήδιάρκειατουδικαιώματοςτηςμεταλλειοκτησίας 3 Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΓΓΡΑΦΗΣΤΙΤΛΟΥΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 53 ΕΙΔΟΣΤΙΤΛΟΥ Αναγράφεται το είδος του τίτλου που αφορά στο εγγραπτέο 5 δικαίωμα (συμβολαιογραφικό έγγραφο, δικαστική απόφαση, διοικητικήπράξη). 54 ΑΡΙΘΜΟΣΚΑΙΗΜΕ- ΡΟΜΗΝΙΑΤΙΤΛΟΥ 55 ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΥΜΒΟΛΑΙ- ΟΓΡΑΦΟΥ Η ΕΚΔΟΥΣΑΑΡΧΗ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Αναγράφονταισεδύο γραμμές, ο αριθμός καιη ημερομηνία του 8 τίτλουκτήσεωςπουαφοράστοεγγραπτέοδικαίωμα. Αναγράφονταιτα στοιχεία του συμβολαιογράφουή τηςεκδούσας 25 αρχής ή το ονοματεπώνυμο του δικαστικού επιμελητή στην περίπτωσηκατάσχεσης 56 ΦΕΚ ΑναγράφονταισεδύογραμμέςοαριθμόςκαιηημερομηνίατουΦΕΚ 8 στοοποίοδημοσιεύθηκεοτίτλοςτουδικαιώματος 57 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ Αναγράφεταιτουποθηκοφυλακείοεγγραφήςτουτίτλου 20 ΕΓΓΡΑΦΗΣ 58 ΤΟΜΟΣ/ ΑΡΙΘΜΟΣ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Αναγράφονται σε τρεις γραμμές ο τόμος, ο αριθμός και η ημερομηνίατηςεγγραφήςτουτίτλου 8

54 ΣΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 59 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Τοπεδίοαυτόσυμπληρώνεταιμετοσύμβολο ( ν) σεπερίπτωσηπου τογεωτεμάχιοήμέροςαυτούβρίσκεταιεντόςτουορίουπεριοχήςγια τηνοποίαέχειδηλωθείδικαίωμα μεταλλειοκτησίας. 1 Ζ.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 60 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αναγράφονταιτυχόνπαρατηρήσεις Α/Α ΕΓΓΡ. ΣΤΗΣΕΛΙΔΑ Αναγράφεταιοαύξωναριθμόςτηςεγγραφήςστησελίδα ΠεριεχόμενακτηματολογικούπίνακακατάΚ.Α.Ε.Κ Κάθε κτηματολογικός πίνακας κατά Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) περιλαμβάνειταεξής: Στοιχείαγεωτεμαχίου Στοιχείαδιηρημένηςιδιοκτησίας Κτίρια ή κτίσματα για τα οποία δεν έχεισυσταθείοριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, λοιποίχώροι Στοιχείαδικαιούχου Εγγραπτέοδικαίωμα Στοιχείαεγγραφήςτίτλουδικαιώματος Δικαίωμαμεταλλειοκτησίας Παρατηρήσεις

55 5.5 ΥπόδειγμακτηματολογικούπίνακακατάΚ.Α.Ε.Κ.

56

57 5.6 Οδηγίεςσυμπλήρωσηςτουπροσωρινούαριθμητικούκτηματολογικούπίνακα τηςπρώτηςανάρτησης(κατάσειράκ.α.ε.κ.) (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.) ΟΔΗΓΙΕΣΓΙΑ ΤΗΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΤΟΥΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣΠΡΩΤΗΣΑΝΑΡΤΗΣΗΣ [ΚατάΣειράΚωδικούΑριθμούΕθνικούΚτηματολογίου(ΚΑΕΚ)] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΠΙΝΑΚΑ Α.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΗΛΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ 1 Α/Α ΕΓΓΡ. ΣΤΗ Αναγράφεταιοαύξωναριθμόςτηςεγγραφήςστησελίδα 2 ΣΕΛΙΔΑ 2 ΚΑΕΚ Αναγράφονταιτα 7 τελευταία ψηφία του ΚΑΕΚ του 7 ακινήτου (τομέας, κτηματολογική ενότητα, αύξων αριθμός) 3 ΘΕΣΗΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ Αναγράφεται η διεύθυνση (οδός και αριθμός) ή η 20 τοποθεσία του γεωτεμαχίου(τοπωνύμιο). Η στήλη αυτή συμπληρώνεται μόνο στην πρώτη εγγραφή του γεωτεμαχίουκαιστιςυπόλοιπεςμένεικενή. 4 ΕΜΒΑΔΟΝ Αναγράφεται το εμβαδόν του γεωτεμαχίου όπως 7 υπολογίζεταιαπό τα στοιχεία της κτηματογράφησης.το εμβαδόαναγράφεταισετετρ. μέτρα, σεακέραιοαριθμό, με τη μορφή XXX.XXX. Η στήλη αυτή συμπληρώνεται μόνον στην πρώτη εγγραφή του γεωτεμαχίου καιστις υπόλοιπεςμένεικενή. 5 ΧΡΗΣΗ Αναγράφεταιηυφισταμένηκυρίαχρήσητουγεωτεμαχίου όπως διαπιστώνεταιαπό τονμελετητή. Χρησιμοποιείται αντίκωδικούηαντίστοιχησυντομογραφία. 5

58 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΗΡΗΜΕΝΗΣΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Β1. ΑΠΛΗΚΑΘΕΤΗ 6 ΑΡΙΘΜΟΣΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Αναγράφεταιο αύξωναριθμός τηςκάθετηςιδιοκτησίας εντόςτουγεωτεμαχίου 7 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεταιο αύξων αριθμός του κτιρίου εντός του γεωτεμαχίου ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεται ο αύξων αριθμός του κτιρίου όπως 3 ΣΤΟΝΤΙΤΛΟ αναφέρεταιστοντίτλο 9 ΑΡΙΘΜΟΣΟΡΟΦΩΝ Αναγράφεταιοσυνολικόςαριθμόςτωνορόφων 2 Β2. ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΑΘΕΤΗ 10 ΑΡΙΘΜΟΣΚΑΘΕΤΗΣ Αναγράφεταιο αύξωναριθμός τηςκάθετηςιδιοκτησίας 2 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ εντόςτουγεωτεμαχίου 11 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεταιο αύξων αριθμός του κτιρίου (κάθετης 2 ιδιοκτησίας) εντόςτουγεωτεμαχίου. 12 ΑΡΙΘΜΟΣΟΡΟΦΟΥ Αναγράφεται ο αριθμός του ορόφου στον οποίο 2 βρίσκεταιηοριζόντιαιδιοκτησία 13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Αναγράφεταιοαριθμόςτηςοριζοντιαςιδιοκτησίας 2 14 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝΤΙΤΛΟ 15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ 16 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣΤΗΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΕΠΙΤΟΥ Αναγράφεταιο αριθμός του κτιρίου όπως αναφέρεται στοντίτλο Αναγράφεταιοαριθμόςτηςοριζόντιαςιδιοκτησίαςόπως αναφέρεταιστοντίτλο Αναγράφεταιτοποσοστόσυγκυριότηταςτηςοριζόντιας ιδιοκτησίας σε χιλιοστά επί του γεωτεμαχίου, όπως αναφέρεταιστοντίτλο

59 ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ 17 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΕΠΙΤΗΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Αναγράφεταιτοποσοστόσυγκυριότηταςτηςοριζόντιας ιδιοκτησίαςσεχιλιοστάεπίτηςκάθετηςιδιοκτησίας, όπως αναφέρεταιστοντίτλο. 6 Β3. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 18 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεταιο αύξων αριθμός του κτιρίου στο οποίο 2 βρίσκεταιηοριζόντιαιδιοκτησίαεντόςτουγεωτεμαχίου. 19 ΑΡ. ΟΡΟΦΟΣ Αναγράφεται ο αριθμός του ορόφου στον οποίο 2 βρίσκεταιηοριζόντιαιδιοκτησία 20 ΑΡΙΘΜΟΣ Αναγράφεταιοαριθμόςτηςοριζόντιαςιδιοκτησίας 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 21 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεταιο αριθμός του κτιρίου όπως αναφέρεται 3 ΣΤΟΝΤΙΤΛΟ στοντίτλο 22 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ Αναγράφεταιοαριθμόςτηςοριζόντιαςιδιοκτησίαςόπως αναφέρεταιστοντίτλο 4 23 ΕΜΒΑΔΟΝ Αναγράφεταιτο εμβαδόν της διηρημένης ιδιοκτησίας όπως προκύπτειαπό τον τίτλο, σετετρ. Μέτρα, μετη μορφήxxx.xxx,xx. 24 ΧΡΗΣΗ Αναγράφεταιηυπάρχουσα κύρια χρήσητηςδιηρημένης ιδιοκτησίας 25 ΠΟΣΟΣΤΟ Αναγράφεταιτοποσοστόσυγκυριότηταςτηςδιηρημένης ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣΕΠΙ ιδιοκτησίας επίτου γεωτεμαχίου (σε περίπτωση οριζ. ΤΟΥΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ιδιοκτησίας, απλής κάθετης ιδιοκτησίας ή σύνθετης κάθετηςιδιοκτησίας)

60 Β4. ΚΤΙΡΙΑ Ή ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣΥΣΤΑΘΕΙΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Η ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ / ΛΟΙΠΟΙΧΩΡΟΙ 26 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεταιο αύξων αριθμός του κτιρίου εντός του γεωτεμαχίου 27 ΑΡΙΘΜΟΣ Αναγράφεταιο αριθμός των υπέργειων ορόφων του ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ κτιρίου ΟΡΟΦΩΝ 28 ΑΡΙΘΜΟΣ Αναγράφεταιο αριθμός των υπόγειων ορόφων του ΥΠΟΓΕΙΩΝ κτιρίου ΟΡΟΦΩΝ 29 ΑΡ. ΟΡΟΦΟΥ Αναγράφεται ο αριθμός του ορόφου στον οποίο βρίσκονταιοιλοιποίχώροι 30 ΑΡΙΘΜΟΣΣΤΟΝ Αναγράφεταιο αριθμός του χώρου όπως αναφέρεται ΤΙΤΛΟ στοντίτλο 31 ΕΜΒΑΔΟΝ Αναγράφεταιτο συνολικό εμβαδόν του κτιρίου όπως δηλώνεταιήτοεμβαδόντουχώρουόπωςπροκύπτειαπό τοντίτλο, σετετρ. μέτρα, μεακέραιοαριθμόμετημορφή ΧΧΧ.ΧΧΧ. 32 ΧΡΗΣΗ Αναγράφεταιηυπάρχουσα κύρια χρήση του κτιρίου / κτίσματος/ χώρου Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 33 ΑΡΙΘΜΟΣΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ 34 ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙΟΝΟΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΟΥ ΉΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ/ Στιςεγγραφέςπουπεριέχουνστοιχεία απόδηλώσειςιδιοκτησίας, 8 αναγράφoνται σε δύο σειρές, ο αριθμός και η ημερομηνία πρωτοκόλλουτηςδήλωσης. Αναγράφονταιτοεπώνυμοκαιτοόνοματουφυσικούπροσώπουτο 30 έναδίπλαστοάλλο. Στηνπερίπτωση νομικού προσώπου αναγράφεταιη επωνυμία του καιοδιακριτικόςτίτλοςεφόσονυπάρχει.

61 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ 2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ 3. ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ Η 4. ΕΙΔΟΣΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ 36 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Η ΕΔΡΑΚΑΙΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΟΥ Αναγράφονταιτα ζητούμενα στοιχεία τουφυσικούπροσώπου ήη συγκεκριμένη νομική μορφή υπό την οποία λειτουργείτο νομικό πρόσωπο (Ίδρυμα, Σωματείο, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ) με τον αντίστοιχοαριθμό(1,2,3 ή4) τυπωμένοδίπλα. Αναγράφεταιηδιεύθυνσητουφυσικούπροσώπου ήη έδρα καιη Δ/νσητουνομικούπροσώπου Δ. ΕΙΔΟΣΕΓΓΡΑΠΤΕΟΥΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Δ1. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 37 ΔΙΚΑΙΩΜΑ Αναγράφεταιτουφιστάμενοδικαίωμακυριότητος 5 38 ΠΟΣΟΣΤΟ Αναγράφεταιτο 100% ήτο ποσοστό εξαδιαιρέτουστην περίπτωσησυγκυριότητας 6 Δ2. ΔΟΥΛΕΙΕΣ/ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 39 ΕΙΔΟΣ Αναγράφεταιτο είδος της δουλείας ή της μίσθωσης αντίστοιχα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Αναγράφεται: η ημερομηνία έναρξης καιλήξης της ΕΝΑΡΞΗΣ / μίσθωσης αυτής (σε δύο γραμμές δίπλα στους ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αντίστοιχουςαριθμούς) ήοχρόνοςλήξηςτηςδουλείας. ΛΗΞΗΣ 2. ΧΡΟΝΟΣΛΗΞΗΣ 41 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αναγράφονταισεδύογραμμέςτοόνομακαιτοεπώνυμο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ τουεκμισθωτή KAEK ΔΕΣΠΟΖΟΝΤΟΣ ΑναγράφεταιτοΚΑΕΚτουδεσπόζοντοςακινήτου. 12 ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Το έντυπο αποτελείται από 4 ενότητες «Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» (συµπληρώνεται µία φορά) «Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» (συµπληρώνονται τόσες φορές όσα και τα «Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ:

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ: Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Τ Η Μ Α ΤΟ Λ Ο Γ Ι Ο ΗΜΟΣ / ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΝΟΜΟΥ... ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 2308/1995 (Ε.2) Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.. ΚΩ ΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΩΣΗΣ Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95 α. Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν εµπράγµατο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωµα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email Τίτλος Παρουσίασης Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 --------------------- Παρακάτω, τίθενται ορισμοί και έννοιες που συνήθως χρησιμοποιούνται από τους Τεχνικούς και αφορούν σε ακίνητα εμπράγματα δικαιώματα ΑΚΙΝΗΤΟ Ακίνητο πράγμα είναι το έδαφος και τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...9 1. Υποβολή δήλωσης και συνυποβαλλόμενων εγγράφων... 9 α. Ποιοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ Καταχωρούμε το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων εκμισθωτών, πρέπει το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών να είναι 100%.

ΠΟΣΟΣΤΟ Καταχωρούμε το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων εκμισθωτών, πρέπει το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών να είναι 100%. Α.Φ.Μ πεδία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ Καταχωρούμε τον Α.Φ.Μ του εκμισθωτή ή σε περίπτωση περισσοτέρων, τον ΑΦΜ ενός εκάστου. Για να καταχωρήσουμε επόμενο ΑΦΜ εκμισθωτή πατάμε το σημάδι με τον πράσινο σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου στεφάνου

Προς Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου στεφάνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/05/2012 Προς Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου στεφάνου ΘΕΜΑ: Μελέτη Β φάσης κτηματογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Καραγιάννη, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (BSP) Εισαγωγή σημείων στο σχέδιο από το GGTOP ή από αρχεία ASCII Εμφάνιση της περιγραφής των σημείων (δρόμος, κτίσμα ) στην επιφάνεια του σχεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3728/2008(ΦΕΚ τ. Α 258/18.12.2008) τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.»

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.» ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Καλουδιώτης Δημήτριος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΧΑ Α.Ε. Λευτέρης Λυκουρόπουλος Δ/ντης Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΟΦΙΑ ΛΑΛΟΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Ημερομηνία & Χρόνος γέννησης : 3/12/1962 Τόπος γέννησης : Πειραιάς Εθνικότητα & Υπηκοότητα : Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη, δύο παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 20. ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α )

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α ) ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α ) Παραλήπτης της δήλωσης: Επιτροπή Ελέγχου Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (άρθρο 3, παρ. 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ)

ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ) ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ) 1. ΠΕΤΡΑ (ΟΤΕ). Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι διάσχισης

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

Το τοπογραφικό διάγραμμα

Το τοπογραφικό διάγραμμα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF RURAL & SURVEYING ENGINEERS ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 20.04.2013 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Κτηματολόγιο Υφιστάμενα Κτηματολόγια στον Ελληνικό Χώρο. Έφη Δημοπούλου Αν. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. efi@survey.ntua.gr

Κτηματολόγιο Υφιστάμενα Κτηματολόγια στον Ελληνικό Χώρο. Έφη Δημοπούλου Αν. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. efi@survey.ntua.gr Κτηματολόγιο Υφιστάμενα Κτηματολόγια στον Ελληνικό Χώρο Έφη Δημοπούλου Αν. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. efi@survey.ntua.gr Άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commonsκαι δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Στα πλαίσια της αλλαγής του νόμου περί των εκδόσεων αδειών, ελέγχου και εκτέλεσης οικοδομικών έργων (ν.4030/2012), παρατίθενται ενδεικτικά τα παρακάτω : Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Ταχυδρομικώς : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων

Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων Μαρία Κασάπη Τοπογράφος μηχανικός ΕΜΠ-M.Sc. Προϊσταμένη Tμήματος Οργάνωσης & Εποπτείας Κτηματολογικών Γραφείων Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε τηλ.. 210-6505633 e-mail : mkasapi@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.: Είναι η Δ.Ο.Υ. της εν ζωή κατοικίας του αποβιώσαντος. Για τους κατοίκους εξωτερικού αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ:.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ:.. Αριθ. Πρωτ.:.. Ημερομηνία:.. Κωδικός :. ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2012 κατά το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α ) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 Τοπογραφικοί Χάρτες Περίγραμμα - Ορισμοί - Χαρακτηριστικά Στοιχεία - Ισοϋψείς Καμπύλες - Κατασκευή τοπογραφικής τομής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ Ημερομηνία Έκθεσης: 28.3.2014 Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Ακίνητο πλήρους κυριότητας του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2008 Αρ. Πρωτ.: 1009952/319πε/0013 ΠΟΛ 1013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) 044ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Ημερομηνία: 30/09/2014... Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014.

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Κτηματολογική διαδικασία για ακίνητα φέροντα τον χαρακτηρισμό «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Κτηματολογική διαδικασία για ακίνητα φέροντα τον χαρακτηρισμό «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ» Αθήνα 14 Αυγούστου 2012 Αριθ. Πρωτ: Δ10Α1116248/3696 ΕΞ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για χειριστές Μηχανικούς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Version1.0 Για χειριστές Μηχανικούς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 12311 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 12311 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 12311 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Δ/νση Δασών Νομού Λέσβου ανακοινώνει ότι με την αριθμ. 04/2014 απόφαση, η Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 2012 ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

2ος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ. Δαπάνη Ποσότητες Τιμή Μονάδας. Μονάδας

2ος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ. Δαπάνη Ποσότητες Τιμή Μονάδας. Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ : Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης στη Συνοικία Αγίας Παρασκευής του Δήμου Βόλου ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής κατάστασης έτους 2009 Κατά το άρθρο 56 παρ. 1 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής κατάστασης έτους 2009 Κατά το άρθρο 56 παρ. 1 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011) ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής κατάστασης έτους 2009 Κατά το άρθρο 56 παρ. 1 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011) Στοιχεία του υπόχρεου Επώνυμο: ΑΛΕΥΡΑΣ Κύριο όνομα: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Όνομα πατέρα: ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ιδιότητα με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2014 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2014 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 2014 ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2014 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. 66101 ΤΗΛ.2104111120-2104174370-6944714211 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΝΙΚΗΤΑ 15 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ.18531 E-MAIL:g.avraam@hotmail.com ΕΙΣΗΓΗΣΗ του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών Πράξεων Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έκδοση 2.0 ΜΑΪΟΣ 2014 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2010»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2010» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4Ι01Η-ΙΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29/11/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) Αρχή διαδρομής ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με μήκος 24.340 μέτρα, επομένως το σύνολο της

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο.Ε. Γεώργιος Σακκάς Χρήστος Λαμπρόπουλος Ιωάννης Μισαηλίδης Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων 1. Ποιο θεσμικό πλαίσιο διέπει την επιβολή Ειδικού φόρου επί των ακινήτων Ε.Φ.Α Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «Έντυπο Ε2 2015»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «Έντυπο Ε2 2015» ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «Έντυπο Ε2 2015» Από το έντυπο Ε2 με τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας περνά η ορθή συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης. Τα κενά ακίνητα, τα παραχωρημένα σε τέκνα και οι συνιδιοκτησίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 1051240 / 385 /Α 0013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ. 13) ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

δράσει Συνεργαζόμαστε Γνωρίζουμε

δράσει Συνεργαζόμαστε Γνωρίζουμε δράσει TEYXOΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 10 Το 10ο τεύχος του εταιρικού εντύπου της Κτηματολόγιο ΑΕ μας βρίσκει λίγο πριν την προκήρυξη της κτηματογράφησης του υπόλοιπου της χώρας. Μέσα στο 2013 ξεκινάμε

Διαβάστε περισσότερα

579. Στην ερωτοαπάντηση 183 αναφέρετε ότι εφόσον το ποσοστό ιδιοκτησίας είναι διαφορετικό από το συντελεστή δόμησης που αντιστοιχεί σε κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, τότε λαμβάνουμε αυτό και όχι το ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2014 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2014 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία: 25/09/2014 ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2014 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση :... Αριθμός Πρωτοκόλλου :... Ταχυδρομικώς :... Ημερομηνία : 27/1/2014 ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α /2012) και Ν. 3919/2011, άρθρο 3 (ΦΕΚ 32 Α /2011) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

θετοί γονείς, θετά τέκνα, μεμνηστευμένοι, αδελφοί και σύζυγοι αυτών καθώς και μνηστήρες αδελφών) 1. Στοιχεία του υπόχρεου

θετοί γονείς, θετά τέκνα, μεμνηστευμένοι, αδελφοί και σύζυγοι αυτών καθώς και μνηστήρες αδελφών) 1. Στοιχεία του υπόχρεου ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ. Αριθμ. Πρωτοκόλλου... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:...29 6-2011..... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Ενεργειακό πιστοποιητικό: Τι χρειάζεται για να εκδοθεί E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Τελευταία Ενημέρωση στις 13 Νοεμβρίου 2012. Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει μπει τα τελευταία δύο χρόνια για τα καλά στη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2012 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2012 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 4ατάθεση :... Αριθμός Πρωτοκόλλου :... Ταχυδρομικώς :... Ημερομηνία :... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2012 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.);

Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.); Άδωνις Κοντός Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.); Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S.) Στατιστικά Περιβάλλον Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας Χρήσεις Γης Οικοδομικά Τετράγωνα Ισοϋψείς Καμπύλες

Διαβάστε περισσότερα

...: 1-1398/20.12.2010. 4. 7.3869/2010 «µ µ. , 20-12-2010 µ..: 1-1398/20-12-2010 . : 101 81 : 210 3893546 FAX : 210 3829640 213),

...: 1-1398/20.12.2010. 4. 7.3869/2010 «µ µ. , 20-12-2010 µ..: 1-1398/20-12-2010 . : 101 81 : 210 3893546 FAX : 210 3829640 213), .....: 1-1398/20.12.2010 µ,, 4. 7.3869/2010 «µ µ» ( 130), 20-12-2010 µ..: 1-1398/20-12-2010 µµ µ µ. / :.. : 101 81 : 210 3893546 FAX : 210 3829640, : 1. 4. 7.3869/2010 «µ µ» ( 130). 2. ) 90 µ, µ. / 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ46Ψ8ΧΒ-ΔΤ0. Γραφείο:

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ46Ψ8ΧΒ-ΔΤ0. Γραφείο: Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. Παπαβασιλείου Βασίλειος 2310-994026 2310-200392 prosk@rc.auth.gr 86976 Θεσσαλονίκη, 13/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση :... Αριθμός Πρωτοκόλλου :... Ταχυδρομικώς :... Ημερομηνία : 25-09-2013 ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2013 κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2013 κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2013 κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση :... Αριθμός Πρωτοκόλλου :...2/69951... Ταχυδρομικώς :... Ημερομηνία :...25.6.2014... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ Η δήλωση αυτή γίνεται δυνάµει των προνοιών της εγκυκλίου του Υπουργού Εσωτερικών µε αρ. 1/2008, ηµεροµηνίας 10 Ιανουαρίου 2008. 1. Γενικά στοιχεία αίτησης: Το έντυπο αυτοελέγχου κατατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ < ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ>

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ < ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ> ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ < ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ> Ημερομηνία Έκθεσης: Απρίλιος Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Γηπεδικές Εκτάσεις στην περιοχή Δήμου Στυλίδας Νομού Φθιώτιδας Φορέας Ακινήτου: Δικηγορική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Έχοντας υπόψη: Την παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.3843/2010 Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ 11:00-14:00 ΑΤΤΙΚΗ Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ», Ίλιον Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου τηλ. 210 2316977, 210 8228704 e-mail: park@ornithologiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση :... Αριθμός Πρωτοκόλλου :... Ταχυδρομικώς :... Ημερομηνία :...28/11/2014... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση πακέτων λογισμικού (ανά πιστοποιητικό) 50 (με την κλίμακα του 5)

Γνώση πακέτων λογισμικού (ανά πιστοποιητικό) 50 (με την κλίμακα του 5) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 89461 Θεσσαλονίκη, 21/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 1.1 Τίτλος ιδιοκτησίας : Ανάλογα µε την περίπτωση προσκοµίζονται κάποια από τα παραπάνω δικαιολογητικά. Τίτλοι κυριότητας : 1. συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7/4/2014 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210-3740528

ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7/4/2014 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210-3740528 ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7/4/2014 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210-3740528 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΥΠΕΡ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014)

ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014) ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014) Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση στους ενδιαφερόμενους τοπογραφικών στοιχείων (ψηφιακής και αναλογικής μορφής). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ/Ξ TOPMAPS Γραφείο Κτηματογράφησης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Πως να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας Εγχειρίδιο Οδηγιών

Κ/Ξ TOPMAPS Γραφείο Κτηματογράφησης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Πως να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας Εγχειρίδιο Οδηγιών Κ/Ξ TOPMAPS Γραφείο Κτηματογράφησης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Πως να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας Εγχειρίδιο Οδηγιών Καλώς ήλθατε στο Γραφείο Κτηματογράφησης που διατηρεί στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Σχέδιο Νόμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Σχέδιο Νόμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σχέδιο Νόμου Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Επίλυση ιδιοκτησιακών ζητημάτων Αγροτικές Μισθώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά 31-03-2015 Αριθμ. Πρωτ: 2109. ΠΡΟΣ: 1) Νικολιουδάκη Νεκτάριο του Δημητρίου, Αγία Μαρίνα. 2) ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή)

Χανιά 31-03-2015 Αριθμ. Πρωτ: 2109. ΠΡΟΣ: 1) Νικολιουδάκη Νεκτάριο του Δημητρίου, Αγία Μαρίνα. 2) ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΣΝΗ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χρυσοπηγή 73100 Χανιά Πληρ.: Β.Καστρινάκης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα