ΠΟΛ 1175 (ΦΕΚ 1850/Β/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛ 1175 (ΦΕΚ 1850/Β/29-07-2013)"

Transcript

1 ΠΟΛ 1175 (ΦΕΚ 1850/Β/ ) Θέμα: «Σύπος και περιετόμενο ηης δήλωζης ζηοιτείων ακινήηων (Ε9) θσζικών και νομικών προζώπων έηοσς 2013 και διαδικαζία σποβολής ηης.» Έρνληαο ππφςε: Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3427/2005 (ΦΔΚ 312 Α) θαη εηδηθφηεξα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, κε ηηο νπνίεο εμνπζηνδνηείηαη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο λα θαζνξίδεη θαη έηνο ηνλ ηχπν θαη ην πεξηερφκελν, ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 2. Σελ απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ YΠΟΙΚ 07927/2012 ΔΞ (ΦΔΚ 2574 Β ) «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεψξγην Μαπξαγάλε». 3. Σν γεγνλφο φηη κε ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε: Άρθρο 1 1. Γηα ην έηνο 2013 ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ έρεη σο ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα (έληππν Δ9), ην νπνίν επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. 2. Η δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηχνπ αηνκηθά απφ θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν απαηηείηαη λα είλαη ελεξγφο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Taxisnet, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1, 2 θαη 3 ηεο ΠΟΛ 1201/2012 Α.Τ.Ο. (ΦΔΚ 3000 Β ). 3. Η δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ ππνβάιιεηαη ρεηξφγξαθα ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. απνθιεηζηηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππφρξενο ζε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2013 έρεη απνβηψζεη. Η δήισζε απηή ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο δήισζεο, ζε δχν αληίηππα, ζε έληππα πνπ παξέρνληαη δσξεάλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο θιεξνλφκνπο ή νπνηνλδήπνηε εμ απηψλ ή απφ πιεξεμνχζην, πνπ έρεη εηδηθά εμνπζηνδνηεζεί γη' απηφ. Όηαλ ε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ πιεξεμνχζην, ζπλνδεχεηαη απφ ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο. Άρθρο 2 1. ηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2013 εηζάγνληαη, ηα αθφινπζα: α) ν 12ςήθηνο Κσδηθφο Αξηζκφο Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ (ΚΑΔΚ), πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο, εθφζνλ ππάξρεη,

2 β) ν αξηζκφο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εθφζνλ ην αθίλεην ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013 ήηαλ ειεθηξνδνηνχκελν ή θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο ειεθηξνδνηείηαη, γ) ε επηθάλεηα ησλ θαηνηθηψλ κνλνθαηνηθηψλ, απνζεθψλ, γεσξγηθψλ θηηζκάησλ επαγγεικαηηθψλ ζηεγψλ ή άιισλ εηδηθψλ θηεξίσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο αγξνηεκαρίνπ θαζψο θαη ην ζχλνιν ηεο επηθαλείαο ηνπο. δ) ην κήθνο ηεο πξφζνςεο ή ην άζξνηζκα ησλ πξνζφςεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο ή ηνπ νηθνπέδνπ. 2. ηηο «ΗΜΔΙΩΔΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΤ» ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ ππνρξεσηηθά αλαγξάθεηαη: i. ε πεξίπησζε πξνζζήθεο λένπ αθηλήηνπ ή δηαγξαθήο αθηλήηνπ πνπ έρεη δεισζεί ζε πξνεγνχκελεο δειψζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηνπ ππνρξένπ, ν αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία ηνπ ζπκβνιαίνπ αγνξάο ή πψιεζεο θαζψο θαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε έδξα ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ. ii. ε πεξίπησζε εηζαγσγήο θιεξνλνκηαίσλ αθηλήησλ αλαγξάθεηαη ν Α.Φ.Μ. ή ε ηαπηφηεηα θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ απνβηψζαληνο θαζψο θαη ε εκεξνκελίαζαλάηνπ απηνχ. iii. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο πνπ επήιζε ζε αθίλεην εληφο ηνπ έηνπο 2012, αλαγξάθνληαη ε εκεξνκελία θαη ν νηθείνο αξηζκφο ηνπ παξαζηαηηθνχ (ζπκβφιαην, άδεηα νηθνδνκήο θ.ιπ.) πνπ απνδεηθλχεη ηε κεηαβνιή. 3. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. κπνξεί λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε νπνηνπδήπνηε απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ θαηά ηνλ έιεγρν ηεο δήισζεο, φηαλ ην θξίλεη απαξαίηεην.

3 . ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Å9 ÄÇËÙÓÇ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÁÊÉÍÇÔÙÍ ðïõ õðüñ ïõí ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ 2013 ÕÐÏÂÁËËÅÔÁÉ ÓÅ ÄÕÏ (2) ÁÍÔÉÔÕÐÁ Ðñïò ôç Ä. Ï. Õ.... * ÄÇËÙÓÇÓ* Äçëþèçêáí áêßíçôá óôï Å9: ôá Ýôç 2005 Ýùò & 2011 ÍÁÉ Ï É ôï Ýôïò 2012 ÍÁÉ Ï É ÁÑ ÉÊÇ ÅÉÄÏÓ ÄÇËÙÓÇÓ ÅÔÏÕÓ 2013 ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÇ ÔÑÏÐÏÐÏÉÇÔÉÊÇ ÁÍÁÊËÇÔÉÊÇ ÌÅ ÅÐÉÖÕËÁÎÇ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÔÏÕ ÕÐÏ ÑÅÏÕ (Ìå êåöáëáßá) ÊÙÄÉÊÏÓ ÉÄÉÏÊÔÇÔÇ ÁÖÌ ÅÐÙÍÕÌÏ Þ ÅÐÙÍÕÌÉÁ ÏÍÏÌÁ ÐÁÔÑÙÍÕÌÏ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÍÏÌÉÌÏÕ ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÕ Þ ÁÍÔÉÊËÇÔÏÕ ÉÄÉÏÔÇÔÁ ÁÖÌ ÅÐÙÍÕÌÏ ÏÍÏÌÁ ÐÁÔÑÙÍÕÌÏ ÁÑÉÈÌ. ÔÁÕÔÏÔÇÔÁÓ ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ ÖÏÑÏËÏÃÏÕÌÅÍÏÕ : * Ïóá ôåôñáãùíßäéá Ý ïõí áóôåñßóêï èá óõìðëçñùèïýí áðü ôçí õðçñåóßá

4 25966 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÐÉÍÁÊÁÓ 1: ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÏÉÊÏÐÅÄÙÍ ÊÁÉ ÊÔÉÓÌÁÔÙÍ (ÅÍÔÏÓ ÔÁÕÔÏÔÇÔÁÓ ÁÊÉÍÇÔÏÕ Á/Á KAEK (ðñïóùñéíüò Þ ïñéóôéêüò) ÍÏÌÏÓ ÄÇÌÏÓ Þ ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÄÉÅÕÈÕÍÓH ÁÊÉÍÇÔOY ÄÇÌÏÔÉÊÏ Þ ÊÏÉÍÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ ÕÐÏËÏÉÐÏÉ ÄÑÏÌÏÉ ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÏÕ ÔÅÔÑÁÃÙÍÏÕ ÐÑÏÓÏØÅÉÓ ÏÄÏÓ - AÑÉÈÌÏÓ Ô.Ê. Ð. ÏÄÏÓ Ð. ÏÄÏÓ Ð. ÏÄÏÓ Ð. (1) (2) (27) (3) (4) (4á) (5) (25) (6) (7) (6) (7) (6) (7) (6) ÐÉÍÁÊÁÓ 2: ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÔÁÕÔÏÔÇÔÁÓ ÁÊÉÍÇÔÏÕ Á/Á KAEK (ðñïóùñéíüò Þ ïñéóôéêüò) ÍÏÌÏÓ ÄÇÌÏÓ Þ ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ ÄÇÌÏÔÉÊÏ Þ ÊÏÉÍÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ ÏÄÏÓ - AÑÉÈÌÏÓ Þ ÈÅÓÇ Ô.Ê. Ç ÅÄÁÖÉÊÇ ÅÊÔÁÓÇ Å ÅÉ ÐÑÏÓÏØÇ ÓÅ ÏÄÏ ÁÐÏÓÔÁÓÇ ÁÐÏ ÈÁËÁÓÓÁ (ìý ñé 800 ì.) Ç ÅÄÁÖÉÊÇ ÅÊÔÁÓÇ ÅÉÍÁÉ ÁÐÁËËÏÔÑÉÙÔÅÁ Ç ÅÄÁÖÉÊÇ ÅÊÔÁÓÇ ÅÉÍÁÉ ÁÑÄÅÕÏÌÅÍÇ ÌÏÍÏÅÔÇÓ ÊÁËËÉÅÑÃÅÉÁ ÐÏËÕÅÔÇÓ ÊÁ ÅËÉÅÓ Ä (1) (2) (27) (3) (4) (4á) (5) (25) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Çìåñïìçíßá ðáñáëáâþò Ï ÐÁÑÁËÁÂÙÍ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÔÏÓ Ó ÅÄÉÏÕ Þ ÏÉÊÉÓÌÏÕ) ÊÔÏÓ Ó ÅÄÉÏÕ) ÏÉÊÏÄÏ- ÌÉÊÏÕ ÔÅÔÑÁÃÙÍÏÕ ÅÍÄÅÉÎÇ ÁÐÁÁ ÊÁÔÇÃÏÑÉÁ ÁÊÉÍÇÔÏÕ ÅÉÄÉÊÙÍ ÓÕÍÈÇÊÙÍ ÏÑÏÖÏÓ ÊÕÑÉÏÉ ÙÑÏÉ ÅÐÉÖÁÍÅÉÁ ÂÏÇÈÇ- ÔÉÊÏÉ ÙÑÏÉ ÌÇÊÏÓ ÐÑÏÓÏØÇÓ ÊÔÉÓÌÁ ÅÔÏÓ ÅÉÄÏÓ ÊÁÔÁÓ- ÅÌÐÑ. ÊÅÕÇÓ ÄÉÊ. ÐÏÓÏÓÔÏ ÓÕÍÉÄÉÏ- ÊÔÇÓÉÁÓ % ÅÔÏÓ ÃÅÍ. ÅÐÉÊÁÑ- ÐÙÔÇ ÅÐÉÖÁÍÅÉÁ ÌÇÊÏÓ ÐÑÏÓÏØÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏ ÅÉÄÏÓ ÅÌÐÑ. ÄÉÊ. ÐÏÓÏÓÔÏ ÓÕÍÉÄÉÏ- ÊÔÇÓÉÁÓ % ÅÔÏÓ ÃÅÍ. ÅÐÉÊÁÑ- ÐÙÔÇ ÓÕÍÏËÉÊÇ ÅÐÉÖÁÍ. ÊÔÉÓÌÁÔÙÍ ÓÔÏ ÏÉÊÏÐÅÄÏ ÔÏ ÁÊÉÍÇÔÏ ÅÉÍÁÉ ÇËÅÊÔÑÏÄÏÔÏÕÌÅÍÏ (ÍÁÉ/Ï É) ÐÁÑÏ ÇÓ ÇËÅÊÔÑÉÊÏÕ ÑÅÕÌÁÔÏÓ ÊÙÄ. ÉÄÉÏÊÔÇÔÇ ÊÙÄÉÊÏÓ ÌÅÔÁÂÏËÇÓ (8) (26) (9) (10) (11) (12) (13) (29) (14) (15) (16) (17) (18) (29) (19) (20) (21) (22) (30) (31) (23) (24) ÑÏÔÅÌÁ ÉÙÍ ÐÉÖÁÍÅÉÁ ÓÅ ÔÅÔÑÁÃÙÍÉÊÁ ÌÅÔÑÁ ÃÅÉÁ ÐÅÓ ÏÊÁË- ÃÅÉÅÓ ÂÏÓÊÏÔÏÐÏÓ ÄÁÓÉÊÇ ÅÊÔÁÓÇ ÌÅÔÁË- ËÅÕÔÉÊÇ Þ ËÁÔÏÌÉÊÇ ÕÐÁÉÈÑÉÁ ÅÊÈÅÓÇ Þ ÙÑÏÓ ÓÔÁÈÌÅÕ- ÓÇÓ ÅÐÉÖÁÍÅÉÁ ÊÔÉÓÌÁÔÙÍ ÐÏÕ ÂÑÉÓÊÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÁÃÑÏÔÅÌÁ ÉÏ ÊÁÉ ÅÉÍÁÉ ÊÁÔÏÉÊÉÅÓ ÁÐÏÈÇÊÅÓ - ÃÅÙÑÃÉÊÁ ÊÔÉÓÌÁÔÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÁ Þ ÅÉÄÉÊÁ ÊÔÉÑÉÁ ÓÕÍÏËÉÊÇ ÅÐÉÖÁÍÅÉÁ ÊÔÉÓÌÁÔÙÍ ÐÏÕ ÂÑÉÓÊÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÏÉÊÏÐÅÄÏ 2) (13) (14) (15) (16) (17á) (17â) (17ã) (17) ÅÉÄÏÓ ÅÌÐ/ÔÏÕ ÄÉÊÁÉÙ- ÌÁÔÏÓ (18) ÐÏÓÏÓÔÏ ÓÕÍÉÄÉÏÊÔÇÓÉÁÓ % ÅÔÏÓ ÃÅÍ. ÅÐÉÊÁÑ- ÐÙÔÇ ÔÏ ÁÊÉÍÇÔÏ ÅÉÍÁÉ ÇËÅÊÔÑÏÄÏÔÏÕÌÅÍÏ (ÍÁÉ/Ï É) ÐÁÑÏ ÇÓ ÇË/ÊÏÕ ÑÅÕÌÁÔÏÓ ÊÙÄ. ÉÄÉÏÊÔÇÔÇ ÊÙÄ. ÌÅÔÁ- ÂÏËÇÓ (19) (20) (23) (24) (21) (22) Çìåñïìçíßá Ï ÄÇËÙÍ Þ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÏÓ Þ ÊÇÄÅÌÏÍÁÓ

6 25968 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÏÄÇÃÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇ ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÔÏÕ ÅÍÔÕÐÏÕ Å9 1ç ÓÅËÉÄÁ ÔÏÕ ÅÍÔÕÐÏÕ ÐÑÏÓ ÔÇ Ä.Ï.Õ.: ÁíáãñÜöåôáé ç Ä.Ï.Õ. óôçí ïðïßá õðïâüëëåôáé ç äþëùóç öïñïëïãßáò åéóïäþìáôïò. ÄÇËÙÈÇÊÁÍ ÁÊÉÍÇÔÁ ÓÔÏ ÅÍÔÕÐÏ Å9 ÔÁ ÅÔÇ 2005 ÅÙÓ 2010: Óçìåéþóôå óôçí åðéëïãþ ÍÁÉ åöüóïí õðïâüëëáôå Ýíôõðï Å9 ôá Ýôç 2005 Ýùò 2011 êáé áíáãñüøáôå óå áõôü áêßíçôá, Þ Ï É áí äåí Ý åôå õðïâüëëåé Å9 Þ Ý åôå õðïâüëëåé ìçäåíéêü ôá áíôßóôïé á Ýôç. ÄÇËÙÈÇÊÁÍ ÁÊÉÍÇÔÁ ÓÔÏ ÅÍÔÕÐÏ Å9 ÅÔÏÕÓ 2012: Óçìåéþóôå óôçí åðéëïãþ ÍÁÉ åöüóïí õðïâüëëáôå Ýíôõðï Å9 Ýôïõò 2012 êáé áíáãñüøáôå óå áõôü áêßíçôá, Þ Ï É áí äåí Ý åôå õðïâüëëåé Å9 Þ Ý åôå õðïâüëëåé ìçäåíéêü Å9 ôï Ýôïò ÅÉÄÏÓ ÄÇËÙÓÇÓ ÅÔÏÕÓ Óçìåéþíåôå óôçí Ýíäåéîç ÁÑ ÉÊÇ üôáí óõíõðïâüëëåôå Ýíôõðï Å9 ãéá ðñþôç öïñü ôï Ýôïò Óçìåéþíåôå óôéò åíäåßîåéò ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÇ - ÔÑÏÐÏÐÏÉÇÔÉÊÇ ¹ ÁÍÁÊËÇÔÉÊÇ üôáí ìåôáâüëëåôáé ïðïéïäþðïôå óôïé åßï áêéíþôïõ ôï ïðïßï äçëþèçêå ìå ôçí áñ éêþ äþëùóç Å9 Ýôïõò Óçìåéþíåôå óôçí Ýíäåéîç ÌÅ ÅÐÉÖÕËÁÎÇ üôáí õðïâüëëåôáé äþëùóç ìå åðéöýëáîç, ç ïðïßá ðñýðåé íá åßíáé ñçôþ, åéäéêþ êáé áéôéïëïãçìýíç. ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÔÏÕ ÕÐÏ ÑÅÏÕ: Èá óõìðëçñùèïýí ìå êåöáëáßá áðü üëïõò ôïõò õðü ñåïõò óå äþëùóç Å9 (öõóéêü Þ íïìéêü ðñüóùðá) êáé ìå üëá ôá óôïé åßá ðïõ áíáöýñïíôáé óå áõôüí. ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÕ: Èá óõìðëçñùèåß ìå ôá óôïé åßá ôïõ åêðñïóþðïõ (êçäåìüíá, áíôéðñïóþðïõ, ðñïóùñéíïý äéá åéñéóôþ ê.ë.ð.) ÐÉÍÁÊÁÓ 1: ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÔÉÓÌÁÔÙÍ ÊÁÉ ÏÉÊÏÐÅÄÙÍ Óôïí ðßíáêá áõôüí áíáãñüöïíôáé üëá ôá êôßóìáôá ðïõ âñßóêïíôáé óôçí ÅëëÜäá åíôüò Þ åêôüò ó åäßïõ ðüëçò Þ ïéêéóìïý êáèþò êáé ôá ïéêüðåäá ðüëçò Þ ïéêéóìïý. Óå êüèå ãñáììþ èá áíáãñüöåôáé ìéá åíéáßá éäéïêôçóßá ÓÔÇËÇ 1: ÁíáãñÜöåôáé ï Áñéèìüò Ôáõôüôçôáò ÁêéíÞôïõ (Á.Ô.ÁÊ.) óå ðåñßðôùóç äéáãñáöþò Þ ìåôáâïëþò óôïé åßùí áêéíþôïõ êáé åöüóïí Ý åé ïñçãçèåß ï áñéèìüò áõôüò ìå ôçí Ýêäïóç ôïõ ÓÔÇËÇ 2: ÁíáãñÜøôå ôïí áýîïíôá áñéèìü ôïõ áêéíþôïõ. Óå ðåñßðôùóç áíáãñáöþò íýïõ áêéíþôïõ ùò Á/Á ñçóéìïðïéåßôáé ï åðüìåíïò áñéèìüò ðïõ áêïëïõèåß ôïí ôåëåõôáßï Á/Á ðïõ åß å áíáãñáöåß óôá Ýíôõðá Å9 ôùí åôþí 2005 Ýùò ÓÔÇËÇ 27: ÁíáãñÜøôå ôéí 12øÞöéï Êùäéêü Áñéèìü Åèíéêïý Êôçìáôïëïãßïõ (ÊÁÅÊ) ÓÔÇËÅÓ 3-5: ÁíáãñÜøôå ôï íïìü, ôï äþìï êáé ôï äçìïôéêü äéáìýñéóìá Þ ôçí êïéíüôçôá êáèþò êáé ôçí ïäü êáé ôïí áñéèìü, ðïõ âñßóêåôáé ôï áêßíçôï. ÓÔÇËÇ 25: ÁíáãñÜøôå ôïí Ôá õäñïìéêü Êùäéêü ôïõ áêéíþôïõ. Ç óôþëç áõôþ óõìðëçñþíåôáé õðï ñåùôéêü. ÓÔÇËÅÓ 6: Óçìåéþóôå óôçí áíôßóôïé ç óôþëç Ð ôçò ïäïý Þ ôùí ïäþí ðïõ ôï áêßíçôï Ý åé ðñüóïøç Þ ðñïóüøåéò. ¼ôáí ôï áêßíçôï äåí Ý åé ðñüóïøç óå äñüìï áëëü âñßóêåôáé óå áêüëõðôï þñï Þ óå áßèñéï Þ óå óôïü äåí óõìðëçñþíïíôáé ïé óôþëåò 6. ÓÔÇËÅÓ 7: ÁíáãñÜøôå ôïõò õðüëïéðïõò äñüìïõò ðïõ ðåñéêëåßïõí ôï ïéêïäïìéêü ôåôñüãùíï ðïõ áíþêåé ôï áêßíçôï, üðïõ áõôü åßíáé äõíáôüí. ÓÔÇËÇ 28: ÁíáãñÜøôå ôï ðëþèïò ôùí ðñïóüøåùí ðïõ Ý åé ôï áêßíçôü óáò. ¼ôáí ôï áêßíçôï åßíáé ôõöëü áíáãñüöåôáé ï áñéèìüò ìçäýí (0) ÓÔÇËÇ 8: ÁíáãñÜøôå ôïí áñéèìü ôïõ ïéêïäïìéêïý ôåôñáãþíïõ (Ï.Ô.), ðïõ âñßóêåôáé ôï áêßíçôï, åöüóïí äåí õðüñ ïõí ïíüìáôá äñüìùí ðïõ ôï ðåñéêëåßïõí. ÓÔÇËÇ 26: ÅÍÄÅÉÎÇ ÁÐÁÁ: ÁíáãñÜøôå ôïí êùäéêü ôçò êáôçãïñßáò ÅÍÄÅÉÎÇ ÁÐÁÁ ùò åîþò: ÊÙÄ. 1 Ôï ïéêüðåäï åðß ôïõ ïðïßïõ âñßóêåôáé ôï êôßóìá âñßóêåôáé óå ðåñéï Þ åíôüò óõóôþìáôïò (ÁÐÁÁ). ÊÙÄ. 2 Ôï ïéêüðåäï åðß ôïõ ïðïßïõ âñßóêåôáé ôï êôßóìá âñßóêåôáé óå ðåñéï Þ åêôüò óõóôþìáôïò (ÁÐÁÁ). ÓÔÇËÇ 9: ÁíáãñÜøôå ôïí êùäéêü ôçò êáôçãïñßáò ôïõ áêéíþôïõ óýìöùíá ìå ôá åîþò; ÊÙÄ. 1: Êáôïéêßá Þ ÄéáìÝñéóìá (ðëçí ìïíïêáôïéêßáò) ÊÙÄ. 2: Ìïíïêáôïéêßá. ÊÙÄ. 3: ÅðáããåëìáôéêÞ ÓôÝãç ÊÙÄ. 4: Ïéêüðåäï. ÊÙÄ. 5: ÁðïèÞêåò ðïõ åßíáé áõôïôåëåßò ïñéæüíôéåò éäéïêôçóßåò. ÃåùñãéêÜ êáé ÊôçíïíïôñïöéêÜ êôßñéá. ÊÙÄ. 6: ÈÝóåéò óôüèìåõóçò ìå ðïóïóôü óõíéäéïêôçóßáò åðß ôïõ ïéêïðýäïõ. ÊÙÄ. 7: Óôáèìïß áõôïêéíþôùí äçìüóéáò ñþóçò, ãéá ôïõò ïðïßïõò õðüñ åé ïéêïäïìéêþ Üäåéá ñþóçò êôéñßïõ êáé ç ðñïâëåðüìåíç Üäåéá ëåéôïõñãßáò áðü ôçí áñìüäéá Õðçñåóßá. ÊÙÄ. 8: Âéïìç áíéêü êáé âéïôå íéêü êôßñéá ìåôü ôùí ðáñáñôçìüôùí ôïõò, ãéá ôá ïðïßá õðüñ åé ïéêïäïìéêþ Üäåéá ñþóçò êôéñßïõ êáé ç ðñïâëåðüìåíç Üäåéá ëåéôïõñãßáò áðü ôçí áñìüäéá Õðçñåóßá. ÊÙÄ. 9: ÔïõñéóôéêÝò ÅãêáôáóôÜóåéò, ÍïóçëåõôÞñéá êáé ÅõáãÞ Éäñýìáôá ãéá ôá ïðïßá õðüñ åé ïéêïäïìéêþ Üäåéá ñþóçò êôéñßïõ êáé ç ðñïâëåðüìåíç Üäåéá ëåéôïõñãßáò áðü ôçí áñìüäéá Õðçñåóßá. ÊÙÄ. 10: ÅêðáéäåõôÞñéá, ãéá ôá ïðïßá õðüñ åé ïéêïäïìéêþ Üäåéá ñþóçò êôéñßïõ êáé ç ðñïâëåðüìåíç Üäåéá ëåéôïõñãßáò áðü ôçí áñìüäéá Õðçñåóßá. ÊÙÄ. 11: ÁèëçôéêÝò åãêáôáóôüóåéò, ãéá ôéò ïðïßåò õðüñ åé ïéêïäïìéêþ Üäåéá ñþóçò êôéñßïõ êáé ç ðñïâëåðüìåíç Üäåéá ëåéôïõñãßáò. Óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ äåí óõíôñý ïõí áèñïéóôéêü ïé ðñïûðïèýóåéò ðïõ áíáöýñïíôáé êáé áöïñïýí ôïõò ÊÙÄ. 7 Ýùò 11 ñçóéìïðïéåßôáé ùò êùä. êáô. áêéíþôïõ 3. ÊÙÄ. 12: Êôßñéá ðïõ äåí ìðïñïýí íá õðá èïýí óôéò ðéï ðüíù êáôçãïñßåò äçë. Ìïõóåßá, Éåñïß Íáïß, èýáôñá, êéíçìáôïãñüöïé, ê.ë.ð. ÊÙÄ. 13: Ôßôëïò ìåôáöïñüò óõíôåëåóôþ äüìçóçò. ÓÔÇËÇ 10: ÁíáãñÜøôå ôïí êùäéêü ôçò êáôçãïñßáò åéäéêþí óõíèçêþí ðïõ áíþêåé ôï áêßíçôï óýìöùíá ìå ôá åîþò; ÊÙÄ. 1: Êôßóìáôá ðïõ ôåëïýí õðü áíáãêáóôéêþ áðáëëïôñßùóç, êáèþò êáé êôßóìáôá ãéá ôá ïðïßá Ý åé åêäïèåß Üäåéá Þ ðñùôüêïëëï êáôåäüöéóçò. ÊÙÄ. 2: ÄéáôçñçôÝï êôßóìá åöüóïí Ý åé åêäïèåß ç ó åôéêþ ðñüîç, Ý åé äçìïóéåõèåß óå Ö.Å.Ê. êáé äåí Ý åé áíáêëçèåß. ÊÙÄ. 3: ÄåóìåõìÝíï áêßíçôï ëüãù áñ áéïëïãéêþò Ýñåõíáò Þ áêßíçôï ðïõ ôåëåß õðü áíáóôïëþ ïéêïäïìéêþí áäåéþí, åöüóïí õðüñ åé âåâáßùóç ôçò áñìüäéáò áñ Þò ÊÙÄ. 4: Ïéêüðåäï, ôï ïðïßï äåí åßíáé ïéêïäïìþóéìï êáé äåí ìðïñåß íá ôáêôïðïéçèåß. ÊÙÄ. 5: Ïéêüðåäï, ôï ïðïßï äåí åßíáé ïéêïäïìþóéìï áëëü ìðïñåß íá ôáêôïðïéçèåß. ÊÙÄ. 99: ÇìéôåëÝò êôßóìá. ÓÔÇËÇ 11: ÁíáãñÜøôå ôïí êùäéêü ôïõ ïñüöïõ ôïõ áêéíþôïõ êáôü ðåñßðôùóç ùò åîþò: ÊÙÄ. Õ: Õðüãåéï, ÊÙÄ. 0: Éóüãåéï, ÊÙÄ. 1: 1ïò üñïöïò, ÊÙÄ. 2: 2ïò üñïöïò ê.ï.ê. Óå ðåñßðôùóç ìåæïíýôáò áíáãñüöåôáé ï øçëüôåñïò üñïöïò. Óå ðåñßðôùóç ôßôëïõ ìåôáöïñüò óõíôåëåóôþ äüìçóçò, ãéá ôçí åðéöüíåéá üëùí ôùí ïñüöùí ðëçí ôïõ éóïãåßïõ ðïõ Ý åé ôïí êùäéêü 0, áíáãñüöåôáé ï êùä. 1. ÓÔÇËÇ 12: ÁíáãñÜøôå ôçí åðéöüíåéá ôùí êõñßùí þñùí ôïõ êôßóìáôïò óå ôåôñáãùíéêü ìýôñá. ÓÔÇËÇ 13: ÁíáãñÜøôå ôç óõíïëéêþ åðéöüíåéá ôùí âïçèçôéêþí þñùí ôïõ êôßóìáôïò óå ôåôñáãùíéêü ìýôñá. ÓÔÇËÇ 14: ÁíáãñÜøôå ôï Ýôïò êáôáóêåõþò ôïõ áêéíþôïõ üðùò ðñïêýðôåé áðü ôçí Ýêäïóç ôçò ïéêïäïìéêþò Üäåéáò Þ ôçí ôåëåõôáßá áíáèåþñçóþ ôçò. ÓÔÇËÇ 29: ÁíáãñÜøôå ôï ìþêïò ôçò ðñüóïøçò ôïõ áêéíþôïõ óå ìýôñá êáé ìý ñé äýï (2) äåêáäéêü øçößá ÓÔÇËÅÓ 15 & 19: ÁíáãñÜøôå ôïí êùäéêü ôïõ åßäïõò åìðñüãìáôïõ äéêáéþìáôïò êáôü ðåñßðôùóç ùò åîþò: ÊÙÄ. 1 ÐëÞñçò êõñéüôçôá, ÊÙÄ. 2 ØéëÞ êõñéüôçôá, ÊÙÄ. 3 Åðéêáñðßá Þ ïßêçóç. ÓÔÇËÅÓ 16 & 20: ÁíáãñÜøôå êáôü ðåñßðôùóç ôï ðïóïóôü åðß ôïéò åêáôü (%), óõíéäéïêôçóßáò ðïõ óáò áíáëïãåß, ìý ñé ðýíôå äåêáäéêü. ÓÔÇËÅÓ 17 & 21: Óå ðåñßðôùóç ðïõ äçëþíåôáé øéëþ êõñéüôçôá Þ åðéêáñðßá áíáãñüøôå õðï ñåùôéêü ôï Ýôïò ãýííçóçò ôïõ åðéêáñðùôþ. ÓÔÇËÇ 18: ÁíáãñÜøôå ôçí åðéöüíåéá ôïõ ïéêïðýäïõ óå ôåôñáãùíéêü ìýôñá. ÓÔÇËÇ 22: ÁíáãñÜøôå ôç óõíïëéêþ åðéöüíåéá êôéóìüôùí ðïõ õðüñ ïõí óôï ïéêüðåäï êáé ðñïóìåôñþíôáé óôï óõíôåëåóôþ äüìçóçò. ÓÔÇËÇ 30: ÁíáãñÜøôå ôç ëýîç ÍÁÉ åüí ôï áêßíçôï óáò åßíáé çëåêôñïäïôïýìåíï êáé Ï É åüí äåí çëåêôñïäïôåßôáé ÓÔÇËÇ 31: Åöüóïí ôï áêßíçôï óáò çëåêôñïäïôåßôáé, áíáãñüøôå ôïí áñéèìü ðáñï Þò çëåêôñéêïý ñåýìáôïò ÓÔÇËÇ 23: Óôçí óôþëç áõôþ áíáãñüöåôáé ï áñéèìüò ôïõ éäéïêôþôç ôïõ áêéíþôïõ. ÓÔÇËÇ 24: ÁíáãñÜøôå áíôßóôïé á: ÊÙÄ. 1: Ãéá äþëùóç íýïõ áêéíþôïõ. ÊÙÄ. 2: ¼ôáí ìåôáâüëëïíôáé óôïé åßá áêéíþôïõ ðïõ Ý åé äçëùèåß. ÊÙÄ. 3: ¼ôáí äéáãñüöåôáé áêßíçôï. Ä.Å.Ä.Å.Á.Ä. ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÐÉÍÁÊÁÓ 2: ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÁÃÑÏÔÅÌÁ ÉÙÍ Óôïí ðßíáêá 2 óôçí Ýííïéá ôïõ áãñïôåìá ßïõ, ðåñéëáìâüíïíôáé üëá ôá ãþðåäá - åêôüóåéò, ðïõ åßíáé åêôüò ó åäßïõ ðüëçò Þ åêôüò ïéêéóìïý. ÓÔÇËÇ 1: ÁíáãñÜöåôáé ï Áñéèìüò Ôáõôüôçôáò ÁêéíÞôïõ (Á.Ô.ÁÊ.) óå ðåñßðôùóç äéáãñáöþò Þ ìåôáâïëþò óôïé åßùí áêéíþôïõ êáé åöüóïí Ý åé ïñçãçèåß ï áñéèìüò áõôüò ìå ôçí Ýêäïóç ôïõ åêêáèáñéóôéêïý óçìåéþìáôïò Å.Ô.ÁÊ. ÓÔÇËÇ 2: ÁíáãñÜøôå ôïí áýîïíôá áñéèìü ôïõ áêéíþôïõ. Óå ðåñßðôùóç áíáãñáöþò íýïõ áêéíþôïõ ùò Á/Á ñçóéìïðïéåßôáé ï åðüìåíïò áñéèìüò ðïõ áêïëïõèåß ôïí ôåëåõôáßï Á/Á ðïõ åß å áíáãñáöåß óôá Ýíôõðá Å9 ôùí åôþí 2005 Ýùò Óå ðåñßðôùóç äéáãñáöþò Þ ìåôáâïëþò óôïé åßùí áêéíþôïõ, ùò Á/Á ñçóéìïðïéåßôáé áõôüò ôçò ðñþôçò áíáãñáöþò ôïõ áêéíþôïõ. ÓÔÇËÇ 27: ÁíáãñÜøôå ôïí 12øÞöéï Êùäéêü Áñéèìü Åèíéêïý Êôçìáôïëïãßïõ (ÊÁÅÊ) ÓÔÇËÅÓ 3-5: ÁíáãñÜøôå ôï íïìü, ôï äþìï êáé ôï äçìïôéêü äéáìýñéóìá Þ ôçí êïéíüôçôá êáèþò êáé ôçí ïäü êáé ôïí áñéèìü Þ ôç èýóç, ðïõ âñßóêåôáé ôï áêßíçôï. ÓÔÇËÇ 25: ÁíáãñÜøôå ôïí Ôá õäñïìéêü Êùäéêü ôïõ áêéíþôïõ. Ç óôþëç áõôþ óõìðëçñþíåôáé õðï ñåùôéêü. ÓÔÇËÇ 6: ÁíáãñÜøôå ôï êùäéêü ôçò êáôçãïñßáò ðñüóïøçò óå ïäü, ùò áêïëïýèùò: ÊÙÄ. 1: ¼ôáí ôï áãñïôåìü éï Ý åé ðñüóïøç óå ÅèíéêÞ Þ Åðáñ éáêþ Ïäü. ÊÙÄ. 2: ¼ôáí ôï áãñïôåìü éï Ý åé ðñüóïøç óå ÄçìïôéêÞ Ïäü Þ êïéíü ñçóôï þñï áéãéáëïý êáé ðáñáëßáò. ÊÙÄ. 3: ¼ôáí ôï áãñïôåìü éï Ý åé ðñüóïøç óå ÁãñïôéêÞ Þ ÉäéùôéêÞ Ïäü Þ êïéíü ñçóôï þñï åêôüò áéãéáëïý êáé ðáñáëßáò. ÊÙÄ 4: ¼ôáí ôï áãñïôåìü éï åßíáé ôõöëü. ÓÔÇËÇ 7: ÁíáãñÜøôå ôá ìýôñá ðïõ áðý åé ôï áãñïôåìü éï áðü ôç èüëáóóá, åöüóïí ç áðüóôáóç áõôþ åßíáé ìéêñüôåñç ôùí 800 ìýôñùí. ÓÔÇËÇ 8: Äéáãñáììßóôå ìå, åöüóïí ôï áãñïôåìü éï Ý åé êçñõ èåß áðáëëïôñéùôýï. ÓÔÇËÇ 9: Äéáãñáììßóôå ìå, áí ôï áãñïôåìü éï åßíáé áñäåõüìåíï. ÓÔÇËÅÓ 10-16: ÁíáãñÜøôå ôçí åðéöüíåéá ôïõ áãñïôåìá ßïõ óå ôåôñáãùíéêü ìýôñá, êáôáíåìçìýíç óôéò êáôçãïñßåò ðïõ áíáöýñïíôáé óôéò óôþëåò. ÓÔÇËÇ 17(á): ÁíáãñÜøôå ôç óõíïëéêþ åðéöüíåéá ôùí êáôïéêéþí (êáô. Áêéí.1 Þ 2) ïé ïðïßåò âñßóêïíôáé ìýóá óôï áãñïôåìü éï. ÓÔÇËÇ 17(â): ÁíáãñÜøôå ôç óõíïëéêþ åðéöüíåéá êôéóìüôùí ðïõ áöïñïýí åðáããåëìáôéêþ óôýãç (êáô. Áêéí. 3) êáé âñßóêïíôáé ìýóá óôï áãñïôåìü éï. ÓÔÇËÇ 17(ã): ÁíáãñÜøôå ôç óõíïëéêþ åðéöüíåéá ôùí õðïëïßðùí êôéóìüôùí ðëçí ôùí êáôïéêéþí, ìïíïêáôïéêéþí Þ åðáããåëìáôéêþí óôåãþí (êáô. Áêéí. 4 Ýùò êáé 12) êáé âñßóêïíôáé ìýóá óôï áãñïôåìü éï. ÓÔÇËÇ 17: ÁíáãñÜøôå ôç óõíïëéêþ åðéöüíåéá üëùí ôùí êôéóìüôùí ðïõ âñßóêïíôáé ìýóá óôï áãñïôåìü éï (ôï Üèñïéóìá ôùí óôçëþí 17á+17â+17ã). ÓÔÇËÇ 18: AíáãñÜøôå ôï êùäéêü ôïõ åßäïõò åìðñüãìáôïõ äéêáéþìáôïò êáôü ðåñßðôùóç ùò åîþò: ÊÙÄ. 1: ÐëÞñçò êõñéüôçôá, ÊÙÄ. 2: ØéëÞ êõñéüôçôá, ÊÙÄ. 3 :Åðéêáñðßá Þ ïßêçóç. ÓÔÇËÇ 19: ÁíáãñÜøôå êáôü ðåñßðôùóç ôï ðïóïóôü åðß ôïéò åêáôüí (%) óõíéäéïêôçóßáò ðïõ óáò áíáëïãåß ìý ñé ðýíôå äåêáäéêü øçößá. ÓÔÇËÇ 20: Óå ðåñßðôùóç ðïõ äçëþíåôáé øéëþ êõñéüôçôá Þ åðéêáñðßá áíáãñüøôå õðï ñåùôéêü ôï Ýôïò ãýííçóçò ôïõ åðéêáñðùôþ. ÓÔÇËÇ 23: ÁíáãñÜøôå ôç ëýîç ÍÁÉ åüí ôï áêßíçôï óáò åßíáé çëåêôñïäïôïýìåíï êáé Ï É åüí äåí çëåêôñïäïôåßôáé ÓÔÇËÇ 24: Åöüóïí ôï áêßíçôï óáò çëåêôñïäïôåßôáé, áíáãñüøôå ôïí áñéèìü ðáñï Þò çëåêôñéêïý ñåýìáôïò ÓÔÇËÇ 21: Óôçí óôþëç áõôþ áíáãñüöåôáé ï áñéèìüò ôïõ éäéïêôþôç ôïõ áêéíþôïõ, üðùò áõôüò åßíáé ôõðùìýíïò äßðëá áðü ôï üíïìü ôïõ óôçí ðñþôç óåëßäá ôçò äþëùóçò. ÓÔÇËÇ 22: ÁíáãñÜøôå áíôßóôïé á: ÊÙÄ. 1: Ãéá äþëùóç íýïõ áêéíþôïõ. ÊÙÄ. 2: ¼ôáí ìåôáâüëëïíôáé óôïé åßá áêéíþôïõ ðïõ Ý åé äçëùèåß. ÊÙÄ. 3: ¼ôáí äéáãñüöåôáé áêßíçôï. Ç óôþëç áõôþ óõìðëçñþíåôáé ìüíï óå ðåñéðôþóåéò óõìðëçñùìáôéêþí Þ áíáêëçôéêþíäçëþóåùí óôïé åßùí áêéíþôïõ. Óå ðåñßðôùóç óõíéäéïêôçóßáò áêéíþôïõ ìåôáîý óõæýãùí Þ ôùí ðñïóôáôåõüìåíùí ôýêíùí ôïõò, ôï ðïóïóôü óõíéäéïêôçóßáò Ýêáóôïõ óõãêýñéïõ óõìðëçñþíåôáé ùò Üëëï áêßíçôï óå îå ùñéóôþ óåéñü.

7 Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Αθήνα, 10 Ιοσλίοσ 2013 Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1850 29 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακι νήτων (Ε9) φυσικών και νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ) ΝÇΣÏÓ: ΜΥΚΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 Α, Β, Γ, Δ, Ε Ζώνες: 0,60 ΣΤ 0,55 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Η έναρξη υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 σηματοδοτεί και την έναρξη της πλήρους εφαρμογής της νέας φορολογικής πολιτικής που

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών EFORIA_2012_teliko:TELIKO_EFORIA_10_2007.qxd 15/3/2012 2:29 μμ Page 1 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ 5.ÍÏÌÏÓ ÌÅÓÓÇÍÉÁÓ ÄÇÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ Á 0,60 Â 0,60 Ã 0,30 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôéò óåëßäåò 12,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα υποβάλλετε

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 01 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η απάντηση σε όλες ανεξαιρέτως τις ερωτήσεις της Πρότασης είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 1 ÓÔÏÉ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ E.R.C. 3 E.R.C. 4 F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 20701 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 1579 18

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713 ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑΤΤΑ : ΕΕΛΕΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ ΕΠΙΙΧ/

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συµπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση.

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. MAXI-COSI Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. Ανεση 2 τρόποι τοποθέτησης του Maxi-Cosi Pebble: - µε τη βάση Maxi-Cosi FamilyFix (IsoFix). - χωρίς βάση, µε ζώνη ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

CC408. Solution 880. ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò. Åã åéñßäéï åéñéóìïý

CC408. Solution 880. ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò. Åã åéñßäéï åéñéóìïý CC408 ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò GR Åã åéñßäéï åéñéóìïý Solution 880 CC408 I Åã åéñßäéï åéñéóìïý I Óçìåéþóåéò Óçìåßùóç Ðíåõìáôéêþí ÄéêáéùìÜôùí Εκτός εάν δηλωθεί διαφορετικά, η έκδοση αυτή είναι πνευματική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò Z4 Αεροϋδραυλικές αντλίες L671 GR Rev. 03/07 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ΑΤΕΝ Ε.Π.Ε. Ôçë 10 71046 Fax 10 7399 atengr@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το λεύκωμα "Απολιθωμένο

Το λεύκωμα Απολιθωμένο www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Åíá ìïíáäéêü ëåýêùìá ãéá ôïô ÁðïëéèùìÝíï ÄÜóïò ôçò ËÝóâïõ óå ôñåéò ãëþóóåò Το λεύκωμα "Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου" είναι μια πολυτελής τετράχρωμη έκδοση 160 σελίδων,

Διαβάστε περισσότερα

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÃÉÁ ÅËÔÁ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 912,70 + 1,76% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 45,97 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

www.sportsmedicinegreece.com

www.sportsmedicinegreece.com www.sportsmedicinegreece.com Ôüìïò 3, Ôåý ïò 1, Éïýíéïò 2008 Volume 3 - Issue 1, June 2008 HELLENIC SPORTS MEDICINE Journal of the Sports Medicine Association of Greece (S.M.A.G.) Founder K. Natsis Publisher

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ KOINOTHTA: ÁÃÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ. Οσα πρέπει να γνωρίζετε. για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ. Οσα πρέπει να γνωρίζετε. για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΣΕΛΙΔΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2014 64 ΣΕΛΙΔΕΣ Οσα πρέπει να γνωρίζετε για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε1 Ε2 Ε3 ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04 ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ α/α: KOΡ 04 Τοποθεσία Ακινήτου Το ακίνητο με εμβαδόν 4985 μ. βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο Κορίνθου - Πατρών 6 χιλ. μετά την Κόρινθο, δεξιά, και 9 χιλ. πριν το Κιάτο. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 22/5/2013 και με αριθμό 4 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006. 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006. 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κλειστό Γυµναστήριο Ολυµπιακού Συγκροτήµατος Παραλιακής Ζώνης Φαλήρου Αθήνα, 7 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ. Οσα πρέπει να γνωρίζετε. για τη συµπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΣΕΛΙ ΕΣ

Ο ΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ. Οσα πρέπει να γνωρίζετε. για τη συµπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΣΕΛΙ ΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ 2013 64 ΣΕΛΙ ΕΣ Οσα πρέπει να γνωρίζετε για τη συµπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε1 Ε2 Ε3 ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò Ðáôæïýñé áóöáëåßáò ðáñáäïóéáêïý ôýðïõ Το πατζούρι ασφαλείας παραδοσιακού τύπου σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 635 13 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.: 1051 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσι κών προσώπων οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 635 13 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.: 1051 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσι κών προσώπων οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Επιστροφή στο σπίτι Ψυγεία Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Ψυγεία PHILCO Για περισσότερα από 80 χρόνια οι οικιακές συσκευές PHILCO έχουν διακριθεί για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους σε συνδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

ðñïçãïõìåíá óõíåäñéá

ðñïçãïõìåíá óõíåäñéá ÁÈÇÍÁ, 17-19 Ìáñôßïõ 2008 ðñïçãïõìåíá óõíåäñéá 1 ï ÐáíåëëÞíéï ÓõíÝäñéï Äçìüóéáò Õãåßáò & Õðçñåóéþí Õãåßáò (18-20 Ìáñôßïõ 1996) «Ç Äçìüóéá Õãåßá óôï Ëõêüöùò ôïõ 20 ïõ áéþíá» 2 ï ÐáíåëëÞíéï ÓõíÝäñéï Äçìüóéáò

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 499,56 + 2,09% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 33,10 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. Ôï åðåôåéáêü ìáò ôåý ïò. ÁÓÔÇÑ ôçò ÁÍÁÔÏËÇÓ Åêäßäåôáé áðü ôï 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. Ôï åðåôåéáêü ìáò ôåý ïò. ÁÓÔÇÑ ôçò ÁÍÁÔÏËÇÓ Åêäßäåôáé áðü ôï 1858 ΣΚΕΨΕΙΣ Óôï ôåý ïò áõôü óõìðåñéëáìâüíïíôáé ïé ïìéëßåò ôçò åêäçëþóåùò ôïõ ÁóôÝñïò, ôçò 22çò Íïåìâñßïõ ôïõ 2008. Ïé ïìéëßåò áõôýò Ý ïõí íá êüíïõí ìå ôçí éóôïñßá ôïõ ðåñéïäéêïý ìáò êáèþò êáé ôïõ Üëëïõ åíôýðïõ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Õðïäåéêíýåé ðåñéå üìåíï ðïõ åíäý åôáé íá ðñïêáëýóåé öèïñü Þ âëüâç óôç ìïíüäá. Õðïäåéêíýåé ðñüóèåôåò ðëçñïöïñßåò êáé óçìåßá ðïõ åíäý åôáé íá åßíáé ñþóéìá

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Κώστας Λεβαντής: Το κράτος παρανοµεί Óåë.18-19 Η καρδιά της Ανατολικής Αττικής δύο και πλέον µήνες κτυπάει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Óåë. 2 ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Áγαπητοί Óυνάδελφοι, Σύµφωνα µε έρευνα που διεξήγαγε η Κεντρική Ενωση Επιµελητηρίων, ο επιµελητηριακός θεσµός διέρχεται µια βαθιά και παρατεταµένη κρίση. Συρρίκνωση,

Διαβάστε περισσότερα

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá.

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. OK BABY Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. Áðü 0 Ýùò 12 ìçíþí Ôï äéêü óáò "øáñüêé" äå ãåííþèçêå óôç èüëáóóá êáé ðñýðåé íá åîïéêåéùèåß ìå ôï íåñü ìå ôïí ðéï áóöáëþ

Διαβάστε περισσότερα

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ s60-64.qxd 16/4/2007 11:43 Page 60 Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÉäéùôéêÞ ñçìáôïïéêïíïìéêþ ðñùôïâïõëßá Þ äçìüóéá ñçìáôïäüôçóç éäéùôéêïý êýñäïõò; Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ Ôåý ïò 63

ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ Ôåý ïò 63 ΜΗΝΥΜΑ κ. Α/ΓΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Άνδρες και Γυναίκες της Πολεμικής Α- εροπορίας. Το τέλος του 20ου αιώνα βρίσκει την Πολεμική Αεροπορία στο στάδιο ένταξης νέων υπερσύγχρονων οπλικών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

U-PHONO UFO202. Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï. www.behringer.com

U-PHONO UFO202. Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï. www.behringer.com Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï U-PHONO UFO202 Υψηλής ποιότητας Σύνδεση ¹χου USB με ενσωματωμένο Ηχητικό Προενισχυτή και Πακέτο Λογισμικού για την Ψηφιοποίηση των Κασετών Σας και των Βινυλίων Σας Ευχαριστούμε Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000

Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς Εθνική νομοθεσία για το Περιβάλλον Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000

Διαβάστε περισσότερα

MARATHON TX-1 (7882-000)

MARATHON TX-1 (7882-000) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ MARATHON TX-1 (7882-000) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα µε τους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

ORGANOCHEMICAL FERTILIZER OF MAKEDONIAN S.A.

ORGANOCHEMICAL FERTILIZER OF MAKEDONIAN S.A. ORGANOCHEMICAL FERTILIZER OF MAKEDONIAN S.A. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 9001:000 Τα ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε., δημιουργήθηκαν το 1999 από νέα καταξιωμένα άτομα στον ευρύτερο χώρο των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 43 www.exanatolis.gr Μην απελπίζεστε... Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος) κ. Γιώργος Λεχουρίτης σας καθοδηγεί µε ποιούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απλός Τόκος (Simple Interest)

Απλός Τόκος (Simple Interest) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Απλός Τόκος (Simple Interest) 1.1. Εισαγωγή στην Ιδέα του Επιτοκίου Ο τόκος (Interest, I) µπορεί να θεωρηθεί σαν η χρηµατική αµοιβή που πληρώνεται από κάποιο πρόσωπο ή οργανισµό που λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r Select only the best å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ w w w. d i a l e c t o s. g r m a d e i n G e r m a n y No design writes better 4 pen scribble pico AL-star agenda & spirit Ο πλήρης κατάλογος LAMY στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

www.atgm.gr - www.alexanderthegreatmarathon.org Δρόμος αθλητισμού Διαδρομή πολιτισμού

www.atgm.gr - www.alexanderthegreatmarathon.org Δρόμος αθλητισμού Διαδρομή πολιτισμού www.atgm.gr - www.alexanderthegreatmarathon.org Δρόμος αθλητισμού Διαδρομή πολιτισμού 8 21Ι4Ι2013 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Η διοργάνωση του Διεθνή Μαραθωνίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014.

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Ο Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ

ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Ο Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ 11 ÑÏÍÉÁ ÂÇÌÁ ÔÏ ÁÃÃËÉÊÁ ñéóôéíá Êïñìðåô Ôéíá Íôáíôåñ 28çò 29 ËïõôñÜêé ôçë. 27440 28626 ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ 17 Éïõíßïõ 2007 15ÍÈÇÌÅÑÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÃÉÁ ËÏÕÔÑÁÊÉ, ÐÅÑÁ ÙÑÁ, ÉÓÈÌÉÁ, ÐÉÓÉÁ, ÊÏÑÉÍÈÏ ÅÔÏÓ 11ï

Διαβάστε περισσότερα

www.aten.gr ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÁÍÔËÉÅÓ ÆU4xxxTXx ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ 210 2525222, Fax 210 2723929

www.aten.gr ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÁÍÔËÉÅÓ ÆU4xxxTXx ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ 210 2525222, Fax 210 2723929 Ïäçãßåò ñþóçò ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÁÍÔËÉÅÓ ÆU4xxxTXx L2616 GR Rev. B 08/06 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ÁÔÅÍ ÅÐÅ Ôçë 210 2710246 Fax 210

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινες Πόλεις. Πράσινη επιχειρηµατικότητα. Φυσικά συλλογικά µπορείς για το περιβάλλον. Πράσινες Προµήθειες

Πράσινες Πόλεις. Πράσινη επιχειρηµατικότητα. Φυσικά συλλογικά µπορείς για το περιβάλλον. Πράσινες Προµήθειες Απρίλιος 2008 Έτος 2 ο Αρ. φύλλου 05 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Πράσινες Πόλεις Πράσινη επιχειρηµατικότητα ÐñÜóéíåò ðüëåéò, ðñüóéíç åðé åéñçìáôéêüôçôá, ðñüóéíåò

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Στο χρονικό διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου. ÐÅÑÁÓÁÍ áñêåôýò ìýñåò áðü ôï íáõüãéï Å ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÈÑÁÊÙÍ

Ç ÂÇÑÁ. Στο χρονικό διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου. ÐÅÑÁÓÁÍ áñêåôýò ìýñåò áðü ôï íáõüãéï Å ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÈÑÁÊÙÍ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 27 o ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ-ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Πρόταση αξιοποίησης δομικού κέλυφους πρώην αποθήκης ξυλείας στην περιοχή Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα

ειδήσε Ιούλιος Όρτσα τα πανιά κόντρα στους καιρούς μας Καλό καλοκαίρι! Ας γνωριστούμε καλύτερα

ειδήσε Ιούλιος Όρτσα τα πανιά κόντρα στους καιρούς μας Καλό καλοκαίρι! Ας γνωριστούμε καλύτερα ειδήσε Ιούλιος Το περιοδικό του ομίλου της ISS 2010 Όρτσα τα πανιά κόντρα στους καιρούς μας Καλό καλοκαίρι! Ας γνωριστούμε καλύτερα Σε αυτό το τεύχος γνωρίζουμε τον κύριο Μιχάλη Ρούσσο Γενικό Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Β. στον επίκουρο καθηγητή κ. Φορτομάρη Πασχάλη που μας στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο

Ν.Β. στον επίκουρο καθηγητή κ. Φορτομάρη Πασχάλη που μας στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο αδέσποτος / 1 αδέσποτος / 2 Στο τέλος μιας πραγματικά γεμάτης χρονιάς για την I.V.S.A. Θεσσαλονίκης, τι καλύτερο από ένα νέο τεύχος Αδέσποτου; Μια δημιουργική χρονιά που κορυφώθηκε με την «1η Ημερίδα Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ Ðñüåäñïò: Ìáßç Êïêêßäïõ Áíôéðñüåäñïò: ÆùÞ Äéïíõóßïõ Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò, ÄçìÞôñçò ÁíôùíáêÜêçò, ÐÝôñïò Âïýâáñçò, Åñéöýëç Äáìéáíïý-Ìáñßíç, ÄçìÞôñçò Äéïíõóßïõ, Êùíóôáíôßíá ÄïãÜíç, ÈáíÜóçò

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 Β. πφρξενη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) Γ. Ρξφπνο

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò»

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò» ôïò 7 ï ö. 40 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

 Á Ñ È Ï Ë Ï Ì Á É Ï Ó ÅËÅÙ ÈÅÏÕ ÁÑ ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÅÙÓ - ÍÅÁÓ ÑÙÌÇÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÕÌÅÍÉÊÏÓ ÐÁÔÑÉÁÑ ÇÓ

 Á Ñ È Ï Ë Ï Ì Á É Ï Ó ÅËÅÙ ÈÅÏÕ ÁÑ ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÅÙÓ - ÍÅÁÓ ÑÙÌÇÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÕÌÅÍÉÊÏÓ ÐÁÔÑÉÁÑ ÇÓ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÉÅÑÁÓ ÌÇÔÑÏÐÏËÅÙÓ ÁÑÊÁËÏ ÙÑÉÏÕ ÊÁÓÔÅËËÉÏÕ ÊÁÉ ÂÉÁÍÍÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 18ï MAÑÔÉÏÓ 2010  Á Ñ È Ï Ë Ï Ì Á É Ï Ó ÅËÅÙ ÈÅÏÕ ÁÑ ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÅÙÓ - ÍÅÁÓ ÑÙÌÇÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÕÌÅÍÉÊÏÓ ÐÁÔÑÉÁÑ ÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 28 o ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ-ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Óôá ðñüóùðá ôùí ðáñåõñåèýíôùí

Ç ÂÇÑÁ. Óôá ðñüóùðá ôùí ðáñåõñåèýíôùí ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 4 ï ÖÕËËÏ 23 o ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...22 Αναγνώριση συµβόλων...23 Οδηγίες ασφαλείας...25 Περιγραφή...28 Χειρσιµός καυσίµου...34 Εκκίνηση και σταµάτηµα...36 Χρήση του φυσητήρα...38 Συντήρηση...42 Τεχνικά στοιχεία...47

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 6 ï ÖÕËËÏ 33 o ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ-ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò. VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò. VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα HYDROFLEX Η εταιρία μας ασχολείται με επιτυχία, από το έτος 1979 στην παραγωγή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Σωλήνων για ηλεκτρικές και υδραυλικές

Διαβάστε περισσότερα

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂËÔÁÉÑÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 395-396 ÍïÝìâñéïò ÄåêÝìâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα:

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα: ~ Σκάλες: Πλήρης σειρά από σκάλες οικιακής - ιδιωτικής χρήσης. Πληρούν το πρότυπο ΕΝ131 και είναι εξαιρετικά συμφέρουσες. Παλάγκα: Επιλέγουμε και σας προτείνουμε μια γκάμα παλάγκων που ανταποκρίνονται

Διαβάστε περισσότερα