ΠΟΛ 1175 (ΦΕΚ 1850/Β/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛ 1175 (ΦΕΚ 1850/Β/29-07-2013)"

Transcript

1 ΠΟΛ 1175 (ΦΕΚ 1850/Β/ ) Θέμα: «Σύπος και περιετόμενο ηης δήλωζης ζηοιτείων ακινήηων (Ε9) θσζικών και νομικών προζώπων έηοσς 2013 και διαδικαζία σποβολής ηης.» Έρνληαο ππφςε: Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3427/2005 (ΦΔΚ 312 Α) θαη εηδηθφηεξα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, κε ηηο νπνίεο εμνπζηνδνηείηαη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο λα θαζνξίδεη θαη έηνο ηνλ ηχπν θαη ην πεξηερφκελν, ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 2. Σελ απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ YΠΟΙΚ 07927/2012 ΔΞ (ΦΔΚ 2574 Β ) «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεψξγην Μαπξαγάλε». 3. Σν γεγνλφο φηη κε ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε: Άρθρο 1 1. Γηα ην έηνο 2013 ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ έρεη σο ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα (έληππν Δ9), ην νπνίν επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. 2. Η δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηχνπ αηνκηθά απφ θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν απαηηείηαη λα είλαη ελεξγφο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Taxisnet, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1, 2 θαη 3 ηεο ΠΟΛ 1201/2012 Α.Τ.Ο. (ΦΔΚ 3000 Β ). 3. Η δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ ππνβάιιεηαη ρεηξφγξαθα ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. απνθιεηζηηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππφρξενο ζε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2013 έρεη απνβηψζεη. Η δήισζε απηή ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο δήισζεο, ζε δχν αληίηππα, ζε έληππα πνπ παξέρνληαη δσξεάλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο θιεξνλφκνπο ή νπνηνλδήπνηε εμ απηψλ ή απφ πιεξεμνχζην, πνπ έρεη εηδηθά εμνπζηνδνηεζεί γη' απηφ. Όηαλ ε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ πιεξεμνχζην, ζπλνδεχεηαη απφ ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο. Άρθρο 2 1. ηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2013 εηζάγνληαη, ηα αθφινπζα: α) ν 12ςήθηνο Κσδηθφο Αξηζκφο Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ (ΚΑΔΚ), πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο, εθφζνλ ππάξρεη,

2 β) ν αξηζκφο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εθφζνλ ην αθίλεην ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013 ήηαλ ειεθηξνδνηνχκελν ή θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο ειεθηξνδνηείηαη, γ) ε επηθάλεηα ησλ θαηνηθηψλ κνλνθαηνηθηψλ, απνζεθψλ, γεσξγηθψλ θηηζκάησλ επαγγεικαηηθψλ ζηεγψλ ή άιισλ εηδηθψλ θηεξίσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο αγξνηεκαρίνπ θαζψο θαη ην ζχλνιν ηεο επηθαλείαο ηνπο. δ) ην κήθνο ηεο πξφζνςεο ή ην άζξνηζκα ησλ πξνζφςεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο ή ηνπ νηθνπέδνπ. 2. ηηο «ΗΜΔΙΩΔΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΤ» ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ ππνρξεσηηθά αλαγξάθεηαη: i. ε πεξίπησζε πξνζζήθεο λένπ αθηλήηνπ ή δηαγξαθήο αθηλήηνπ πνπ έρεη δεισζεί ζε πξνεγνχκελεο δειψζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηνπ ππνρξένπ, ν αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία ηνπ ζπκβνιαίνπ αγνξάο ή πψιεζεο θαζψο θαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε έδξα ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ. ii. ε πεξίπησζε εηζαγσγήο θιεξνλνκηαίσλ αθηλήησλ αλαγξάθεηαη ν Α.Φ.Μ. ή ε ηαπηφηεηα θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ απνβηψζαληνο θαζψο θαη ε εκεξνκελίαζαλάηνπ απηνχ. iii. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο πνπ επήιζε ζε αθίλεην εληφο ηνπ έηνπο 2012, αλαγξάθνληαη ε εκεξνκελία θαη ν νηθείνο αξηζκφο ηνπ παξαζηαηηθνχ (ζπκβφιαην, άδεηα νηθνδνκήο θ.ιπ.) πνπ απνδεηθλχεη ηε κεηαβνιή. 3. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. κπνξεί λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε νπνηνπδήπνηε απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ θαηά ηνλ έιεγρν ηεο δήισζεο, φηαλ ην θξίλεη απαξαίηεην.

3 . ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Å9 ÄÇËÙÓÇ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÁÊÉÍÇÔÙÍ ðïõ õðüñ ïõí ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ 2013 ÕÐÏÂÁËËÅÔÁÉ ÓÅ ÄÕÏ (2) ÁÍÔÉÔÕÐÁ Ðñïò ôç Ä. Ï. Õ.... * ÄÇËÙÓÇÓ* Äçëþèçêáí áêßíçôá óôï Å9: ôá Ýôç 2005 Ýùò & 2011 ÍÁÉ Ï É ôï Ýôïò 2012 ÍÁÉ Ï É ÁÑ ÉÊÇ ÅÉÄÏÓ ÄÇËÙÓÇÓ ÅÔÏÕÓ 2013 ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÇ ÔÑÏÐÏÐÏÉÇÔÉÊÇ ÁÍÁÊËÇÔÉÊÇ ÌÅ ÅÐÉÖÕËÁÎÇ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÔÏÕ ÕÐÏ ÑÅÏÕ (Ìå êåöáëáßá) ÊÙÄÉÊÏÓ ÉÄÉÏÊÔÇÔÇ ÁÖÌ ÅÐÙÍÕÌÏ Þ ÅÐÙÍÕÌÉÁ ÏÍÏÌÁ ÐÁÔÑÙÍÕÌÏ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÍÏÌÉÌÏÕ ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÕ Þ ÁÍÔÉÊËÇÔÏÕ ÉÄÉÏÔÇÔÁ ÁÖÌ ÅÐÙÍÕÌÏ ÏÍÏÌÁ ÐÁÔÑÙÍÕÌÏ ÁÑÉÈÌ. ÔÁÕÔÏÔÇÔÁÓ ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ ÖÏÑÏËÏÃÏÕÌÅÍÏÕ : * Ïóá ôåôñáãùíßäéá Ý ïõí áóôåñßóêï èá óõìðëçñùèïýí áðü ôçí õðçñåóßá

4 25966 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÐÉÍÁÊÁÓ 1: ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÏÉÊÏÐÅÄÙÍ ÊÁÉ ÊÔÉÓÌÁÔÙÍ (ÅÍÔÏÓ ÔÁÕÔÏÔÇÔÁÓ ÁÊÉÍÇÔÏÕ Á/Á KAEK (ðñïóùñéíüò Þ ïñéóôéêüò) ÍÏÌÏÓ ÄÇÌÏÓ Þ ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÄÉÅÕÈÕÍÓH ÁÊÉÍÇÔOY ÄÇÌÏÔÉÊÏ Þ ÊÏÉÍÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ ÕÐÏËÏÉÐÏÉ ÄÑÏÌÏÉ ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÏÕ ÔÅÔÑÁÃÙÍÏÕ ÐÑÏÓÏØÅÉÓ ÏÄÏÓ - AÑÉÈÌÏÓ Ô.Ê. Ð. ÏÄÏÓ Ð. ÏÄÏÓ Ð. ÏÄÏÓ Ð. (1) (2) (27) (3) (4) (4á) (5) (25) (6) (7) (6) (7) (6) (7) (6) ÐÉÍÁÊÁÓ 2: ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÔÁÕÔÏÔÇÔÁÓ ÁÊÉÍÇÔÏÕ Á/Á KAEK (ðñïóùñéíüò Þ ïñéóôéêüò) ÍÏÌÏÓ ÄÇÌÏÓ Þ ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ ÄÇÌÏÔÉÊÏ Þ ÊÏÉÍÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ ÏÄÏÓ - AÑÉÈÌÏÓ Þ ÈÅÓÇ Ô.Ê. Ç ÅÄÁÖÉÊÇ ÅÊÔÁÓÇ Å ÅÉ ÐÑÏÓÏØÇ ÓÅ ÏÄÏ ÁÐÏÓÔÁÓÇ ÁÐÏ ÈÁËÁÓÓÁ (ìý ñé 800 ì.) Ç ÅÄÁÖÉÊÇ ÅÊÔÁÓÇ ÅÉÍÁÉ ÁÐÁËËÏÔÑÉÙÔÅÁ Ç ÅÄÁÖÉÊÇ ÅÊÔÁÓÇ ÅÉÍÁÉ ÁÑÄÅÕÏÌÅÍÇ ÌÏÍÏÅÔÇÓ ÊÁËËÉÅÑÃÅÉÁ ÐÏËÕÅÔÇÓ ÊÁ ÅËÉÅÓ Ä (1) (2) (27) (3) (4) (4á) (5) (25) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Çìåñïìçíßá ðáñáëáâþò Ï ÐÁÑÁËÁÂÙÍ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÔÏÓ Ó ÅÄÉÏÕ Þ ÏÉÊÉÓÌÏÕ) ÊÔÏÓ Ó ÅÄÉÏÕ) ÏÉÊÏÄÏ- ÌÉÊÏÕ ÔÅÔÑÁÃÙÍÏÕ ÅÍÄÅÉÎÇ ÁÐÁÁ ÊÁÔÇÃÏÑÉÁ ÁÊÉÍÇÔÏÕ ÅÉÄÉÊÙÍ ÓÕÍÈÇÊÙÍ ÏÑÏÖÏÓ ÊÕÑÉÏÉ ÙÑÏÉ ÅÐÉÖÁÍÅÉÁ ÂÏÇÈÇ- ÔÉÊÏÉ ÙÑÏÉ ÌÇÊÏÓ ÐÑÏÓÏØÇÓ ÊÔÉÓÌÁ ÅÔÏÓ ÅÉÄÏÓ ÊÁÔÁÓ- ÅÌÐÑ. ÊÅÕÇÓ ÄÉÊ. ÐÏÓÏÓÔÏ ÓÕÍÉÄÉÏ- ÊÔÇÓÉÁÓ % ÅÔÏÓ ÃÅÍ. ÅÐÉÊÁÑ- ÐÙÔÇ ÅÐÉÖÁÍÅÉÁ ÌÇÊÏÓ ÐÑÏÓÏØÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏ ÅÉÄÏÓ ÅÌÐÑ. ÄÉÊ. ÐÏÓÏÓÔÏ ÓÕÍÉÄÉÏ- ÊÔÇÓÉÁÓ % ÅÔÏÓ ÃÅÍ. ÅÐÉÊÁÑ- ÐÙÔÇ ÓÕÍÏËÉÊÇ ÅÐÉÖÁÍ. ÊÔÉÓÌÁÔÙÍ ÓÔÏ ÏÉÊÏÐÅÄÏ ÔÏ ÁÊÉÍÇÔÏ ÅÉÍÁÉ ÇËÅÊÔÑÏÄÏÔÏÕÌÅÍÏ (ÍÁÉ/Ï É) ÐÁÑÏ ÇÓ ÇËÅÊÔÑÉÊÏÕ ÑÅÕÌÁÔÏÓ ÊÙÄ. ÉÄÉÏÊÔÇÔÇ ÊÙÄÉÊÏÓ ÌÅÔÁÂÏËÇÓ (8) (26) (9) (10) (11) (12) (13) (29) (14) (15) (16) (17) (18) (29) (19) (20) (21) (22) (30) (31) (23) (24) ÑÏÔÅÌÁ ÉÙÍ ÐÉÖÁÍÅÉÁ ÓÅ ÔÅÔÑÁÃÙÍÉÊÁ ÌÅÔÑÁ ÃÅÉÁ ÐÅÓ ÏÊÁË- ÃÅÉÅÓ ÂÏÓÊÏÔÏÐÏÓ ÄÁÓÉÊÇ ÅÊÔÁÓÇ ÌÅÔÁË- ËÅÕÔÉÊÇ Þ ËÁÔÏÌÉÊÇ ÕÐÁÉÈÑÉÁ ÅÊÈÅÓÇ Þ ÙÑÏÓ ÓÔÁÈÌÅÕ- ÓÇÓ ÅÐÉÖÁÍÅÉÁ ÊÔÉÓÌÁÔÙÍ ÐÏÕ ÂÑÉÓÊÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÁÃÑÏÔÅÌÁ ÉÏ ÊÁÉ ÅÉÍÁÉ ÊÁÔÏÉÊÉÅÓ ÁÐÏÈÇÊÅÓ - ÃÅÙÑÃÉÊÁ ÊÔÉÓÌÁÔÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÁ Þ ÅÉÄÉÊÁ ÊÔÉÑÉÁ ÓÕÍÏËÉÊÇ ÅÐÉÖÁÍÅÉÁ ÊÔÉÓÌÁÔÙÍ ÐÏÕ ÂÑÉÓÊÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÏÉÊÏÐÅÄÏ 2) (13) (14) (15) (16) (17á) (17â) (17ã) (17) ÅÉÄÏÓ ÅÌÐ/ÔÏÕ ÄÉÊÁÉÙ- ÌÁÔÏÓ (18) ÐÏÓÏÓÔÏ ÓÕÍÉÄÉÏÊÔÇÓÉÁÓ % ÅÔÏÓ ÃÅÍ. ÅÐÉÊÁÑ- ÐÙÔÇ ÔÏ ÁÊÉÍÇÔÏ ÅÉÍÁÉ ÇËÅÊÔÑÏÄÏÔÏÕÌÅÍÏ (ÍÁÉ/Ï É) ÐÁÑÏ ÇÓ ÇË/ÊÏÕ ÑÅÕÌÁÔÏÓ ÊÙÄ. ÉÄÉÏÊÔÇÔÇ ÊÙÄ. ÌÅÔÁ- ÂÏËÇÓ (19) (20) (23) (24) (21) (22) Çìåñïìçíßá Ï ÄÇËÙÍ Þ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÏÓ Þ ÊÇÄÅÌÏÍÁÓ

6 25968 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÏÄÇÃÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇ ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÔÏÕ ÅÍÔÕÐÏÕ Å9 1ç ÓÅËÉÄÁ ÔÏÕ ÅÍÔÕÐÏÕ ÐÑÏÓ ÔÇ Ä.Ï.Õ.: ÁíáãñÜöåôáé ç Ä.Ï.Õ. óôçí ïðïßá õðïâüëëåôáé ç äþëùóç öïñïëïãßáò åéóïäþìáôïò. ÄÇËÙÈÇÊÁÍ ÁÊÉÍÇÔÁ ÓÔÏ ÅÍÔÕÐÏ Å9 ÔÁ ÅÔÇ 2005 ÅÙÓ 2010: Óçìåéþóôå óôçí åðéëïãþ ÍÁÉ åöüóïí õðïâüëëáôå Ýíôõðï Å9 ôá Ýôç 2005 Ýùò 2011 êáé áíáãñüøáôå óå áõôü áêßíçôá, Þ Ï É áí äåí Ý åôå õðïâüëëåé Å9 Þ Ý åôå õðïâüëëåé ìçäåíéêü ôá áíôßóôïé á Ýôç. ÄÇËÙÈÇÊÁÍ ÁÊÉÍÇÔÁ ÓÔÏ ÅÍÔÕÐÏ Å9 ÅÔÏÕÓ 2012: Óçìåéþóôå óôçí åðéëïãþ ÍÁÉ åöüóïí õðïâüëëáôå Ýíôõðï Å9 Ýôïõò 2012 êáé áíáãñüøáôå óå áõôü áêßíçôá, Þ Ï É áí äåí Ý åôå õðïâüëëåé Å9 Þ Ý åôå õðïâüëëåé ìçäåíéêü Å9 ôï Ýôïò ÅÉÄÏÓ ÄÇËÙÓÇÓ ÅÔÏÕÓ Óçìåéþíåôå óôçí Ýíäåéîç ÁÑ ÉÊÇ üôáí óõíõðïâüëëåôå Ýíôõðï Å9 ãéá ðñþôç öïñü ôï Ýôïò Óçìåéþíåôå óôéò åíäåßîåéò ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÇ - ÔÑÏÐÏÐÏÉÇÔÉÊÇ ¹ ÁÍÁÊËÇÔÉÊÇ üôáí ìåôáâüëëåôáé ïðïéïäþðïôå óôïé åßï áêéíþôïõ ôï ïðïßï äçëþèçêå ìå ôçí áñ éêþ äþëùóç Å9 Ýôïõò Óçìåéþíåôå óôçí Ýíäåéîç ÌÅ ÅÐÉÖÕËÁÎÇ üôáí õðïâüëëåôáé äþëùóç ìå åðéöýëáîç, ç ïðïßá ðñýðåé íá åßíáé ñçôþ, åéäéêþ êáé áéôéïëïãçìýíç. ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÔÏÕ ÕÐÏ ÑÅÏÕ: Èá óõìðëçñùèïýí ìå êåöáëáßá áðü üëïõò ôïõò õðü ñåïõò óå äþëùóç Å9 (öõóéêü Þ íïìéêü ðñüóùðá) êáé ìå üëá ôá óôïé åßá ðïõ áíáöýñïíôáé óå áõôüí. ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÕ: Èá óõìðëçñùèåß ìå ôá óôïé åßá ôïõ åêðñïóþðïõ (êçäåìüíá, áíôéðñïóþðïõ, ðñïóùñéíïý äéá åéñéóôþ ê.ë.ð.) ÐÉÍÁÊÁÓ 1: ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÔÉÓÌÁÔÙÍ ÊÁÉ ÏÉÊÏÐÅÄÙÍ Óôïí ðßíáêá áõôüí áíáãñüöïíôáé üëá ôá êôßóìáôá ðïõ âñßóêïíôáé óôçí ÅëëÜäá åíôüò Þ åêôüò ó åäßïõ ðüëçò Þ ïéêéóìïý êáèþò êáé ôá ïéêüðåäá ðüëçò Þ ïéêéóìïý. Óå êüèå ãñáììþ èá áíáãñüöåôáé ìéá åíéáßá éäéïêôçóßá ÓÔÇËÇ 1: ÁíáãñÜöåôáé ï Áñéèìüò Ôáõôüôçôáò ÁêéíÞôïõ (Á.Ô.ÁÊ.) óå ðåñßðôùóç äéáãñáöþò Þ ìåôáâïëþò óôïé åßùí áêéíþôïõ êáé åöüóïí Ý åé ïñçãçèåß ï áñéèìüò áõôüò ìå ôçí Ýêäïóç ôïõ ÓÔÇËÇ 2: ÁíáãñÜøôå ôïí áýîïíôá áñéèìü ôïõ áêéíþôïõ. Óå ðåñßðôùóç áíáãñáöþò íýïõ áêéíþôïõ ùò Á/Á ñçóéìïðïéåßôáé ï åðüìåíïò áñéèìüò ðïõ áêïëïõèåß ôïí ôåëåõôáßï Á/Á ðïõ åß å áíáãñáöåß óôá Ýíôõðá Å9 ôùí åôþí 2005 Ýùò ÓÔÇËÇ 27: ÁíáãñÜøôå ôéí 12øÞöéï Êùäéêü Áñéèìü Åèíéêïý Êôçìáôïëïãßïõ (ÊÁÅÊ) ÓÔÇËÅÓ 3-5: ÁíáãñÜøôå ôï íïìü, ôï äþìï êáé ôï äçìïôéêü äéáìýñéóìá Þ ôçí êïéíüôçôá êáèþò êáé ôçí ïäü êáé ôïí áñéèìü, ðïõ âñßóêåôáé ôï áêßíçôï. ÓÔÇËÇ 25: ÁíáãñÜøôå ôïí Ôá õäñïìéêü Êùäéêü ôïõ áêéíþôïõ. Ç óôþëç áõôþ óõìðëçñþíåôáé õðï ñåùôéêü. ÓÔÇËÅÓ 6: Óçìåéþóôå óôçí áíôßóôïé ç óôþëç Ð ôçò ïäïý Þ ôùí ïäþí ðïõ ôï áêßíçôï Ý åé ðñüóïøç Þ ðñïóüøåéò. ¼ôáí ôï áêßíçôï äåí Ý åé ðñüóïøç óå äñüìï áëëü âñßóêåôáé óå áêüëõðôï þñï Þ óå áßèñéï Þ óå óôïü äåí óõìðëçñþíïíôáé ïé óôþëåò 6. ÓÔÇËÅÓ 7: ÁíáãñÜøôå ôïõò õðüëïéðïõò äñüìïõò ðïõ ðåñéêëåßïõí ôï ïéêïäïìéêü ôåôñüãùíï ðïõ áíþêåé ôï áêßíçôï, üðïõ áõôü åßíáé äõíáôüí. ÓÔÇËÇ 28: ÁíáãñÜøôå ôï ðëþèïò ôùí ðñïóüøåùí ðïõ Ý åé ôï áêßíçôü óáò. ¼ôáí ôï áêßíçôï åßíáé ôõöëü áíáãñüöåôáé ï áñéèìüò ìçäýí (0) ÓÔÇËÇ 8: ÁíáãñÜøôå ôïí áñéèìü ôïõ ïéêïäïìéêïý ôåôñáãþíïõ (Ï.Ô.), ðïõ âñßóêåôáé ôï áêßíçôï, åöüóïí äåí õðüñ ïõí ïíüìáôá äñüìùí ðïõ ôï ðåñéêëåßïõí. ÓÔÇËÇ 26: ÅÍÄÅÉÎÇ ÁÐÁÁ: ÁíáãñÜøôå ôïí êùäéêü ôçò êáôçãïñßáò ÅÍÄÅÉÎÇ ÁÐÁÁ ùò åîþò: ÊÙÄ. 1 Ôï ïéêüðåäï åðß ôïõ ïðïßïõ âñßóêåôáé ôï êôßóìá âñßóêåôáé óå ðåñéï Þ åíôüò óõóôþìáôïò (ÁÐÁÁ). ÊÙÄ. 2 Ôï ïéêüðåäï åðß ôïõ ïðïßïõ âñßóêåôáé ôï êôßóìá âñßóêåôáé óå ðåñéï Þ åêôüò óõóôþìáôïò (ÁÐÁÁ). ÓÔÇËÇ 9: ÁíáãñÜøôå ôïí êùäéêü ôçò êáôçãïñßáò ôïõ áêéíþôïõ óýìöùíá ìå ôá åîþò; ÊÙÄ. 1: Êáôïéêßá Þ ÄéáìÝñéóìá (ðëçí ìïíïêáôïéêßáò) ÊÙÄ. 2: Ìïíïêáôïéêßá. ÊÙÄ. 3: ÅðáããåëìáôéêÞ ÓôÝãç ÊÙÄ. 4: Ïéêüðåäï. ÊÙÄ. 5: ÁðïèÞêåò ðïõ åßíáé áõôïôåëåßò ïñéæüíôéåò éäéïêôçóßåò. ÃåùñãéêÜ êáé ÊôçíïíïôñïöéêÜ êôßñéá. ÊÙÄ. 6: ÈÝóåéò óôüèìåõóçò ìå ðïóïóôü óõíéäéïêôçóßáò åðß ôïõ ïéêïðýäïõ. ÊÙÄ. 7: Óôáèìïß áõôïêéíþôùí äçìüóéáò ñþóçò, ãéá ôïõò ïðïßïõò õðüñ åé ïéêïäïìéêþ Üäåéá ñþóçò êôéñßïõ êáé ç ðñïâëåðüìåíç Üäåéá ëåéôïõñãßáò áðü ôçí áñìüäéá Õðçñåóßá. ÊÙÄ. 8: Âéïìç áíéêü êáé âéïôå íéêü êôßñéá ìåôü ôùí ðáñáñôçìüôùí ôïõò, ãéá ôá ïðïßá õðüñ åé ïéêïäïìéêþ Üäåéá ñþóçò êôéñßïõ êáé ç ðñïâëåðüìåíç Üäåéá ëåéôïõñãßáò áðü ôçí áñìüäéá Õðçñåóßá. ÊÙÄ. 9: ÔïõñéóôéêÝò ÅãêáôáóôÜóåéò, ÍïóçëåõôÞñéá êáé ÅõáãÞ Éäñýìáôá ãéá ôá ïðïßá õðüñ åé ïéêïäïìéêþ Üäåéá ñþóçò êôéñßïõ êáé ç ðñïâëåðüìåíç Üäåéá ëåéôïõñãßáò áðü ôçí áñìüäéá Õðçñåóßá. ÊÙÄ. 10: ÅêðáéäåõôÞñéá, ãéá ôá ïðïßá õðüñ åé ïéêïäïìéêþ Üäåéá ñþóçò êôéñßïõ êáé ç ðñïâëåðüìåíç Üäåéá ëåéôïõñãßáò áðü ôçí áñìüäéá Õðçñåóßá. ÊÙÄ. 11: ÁèëçôéêÝò åãêáôáóôüóåéò, ãéá ôéò ïðïßåò õðüñ åé ïéêïäïìéêþ Üäåéá ñþóçò êôéñßïõ êáé ç ðñïâëåðüìåíç Üäåéá ëåéôïõñãßáò. Óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ äåí óõíôñý ïõí áèñïéóôéêü ïé ðñïûðïèýóåéò ðïõ áíáöýñïíôáé êáé áöïñïýí ôïõò ÊÙÄ. 7 Ýùò 11 ñçóéìïðïéåßôáé ùò êùä. êáô. áêéíþôïõ 3. ÊÙÄ. 12: Êôßñéá ðïõ äåí ìðïñïýí íá õðá èïýí óôéò ðéï ðüíù êáôçãïñßåò äçë. Ìïõóåßá, Éåñïß Íáïß, èýáôñá, êéíçìáôïãñüöïé, ê.ë.ð. ÊÙÄ. 13: Ôßôëïò ìåôáöïñüò óõíôåëåóôþ äüìçóçò. ÓÔÇËÇ 10: ÁíáãñÜøôå ôïí êùäéêü ôçò êáôçãïñßáò åéäéêþí óõíèçêþí ðïõ áíþêåé ôï áêßíçôï óýìöùíá ìå ôá åîþò; ÊÙÄ. 1: Êôßóìáôá ðïõ ôåëïýí õðü áíáãêáóôéêþ áðáëëïôñßùóç, êáèþò êáé êôßóìáôá ãéá ôá ïðïßá Ý åé åêäïèåß Üäåéá Þ ðñùôüêïëëï êáôåäüöéóçò. ÊÙÄ. 2: ÄéáôçñçôÝï êôßóìá åöüóïí Ý åé åêäïèåß ç ó åôéêþ ðñüîç, Ý åé äçìïóéåõèåß óå Ö.Å.Ê. êáé äåí Ý åé áíáêëçèåß. ÊÙÄ. 3: ÄåóìåõìÝíï áêßíçôï ëüãù áñ áéïëïãéêþò Ýñåõíáò Þ áêßíçôï ðïõ ôåëåß õðü áíáóôïëþ ïéêïäïìéêþí áäåéþí, åöüóïí õðüñ åé âåâáßùóç ôçò áñìüäéáò áñ Þò ÊÙÄ. 4: Ïéêüðåäï, ôï ïðïßï äåí åßíáé ïéêïäïìþóéìï êáé äåí ìðïñåß íá ôáêôïðïéçèåß. ÊÙÄ. 5: Ïéêüðåäï, ôï ïðïßï äåí åßíáé ïéêïäïìþóéìï áëëü ìðïñåß íá ôáêôïðïéçèåß. ÊÙÄ. 99: ÇìéôåëÝò êôßóìá. ÓÔÇËÇ 11: ÁíáãñÜøôå ôïí êùäéêü ôïõ ïñüöïõ ôïõ áêéíþôïõ êáôü ðåñßðôùóç ùò åîþò: ÊÙÄ. Õ: Õðüãåéï, ÊÙÄ. 0: Éóüãåéï, ÊÙÄ. 1: 1ïò üñïöïò, ÊÙÄ. 2: 2ïò üñïöïò ê.ï.ê. Óå ðåñßðôùóç ìåæïíýôáò áíáãñüöåôáé ï øçëüôåñïò üñïöïò. Óå ðåñßðôùóç ôßôëïõ ìåôáöïñüò óõíôåëåóôþ äüìçóçò, ãéá ôçí åðéöüíåéá üëùí ôùí ïñüöùí ðëçí ôïõ éóïãåßïõ ðïõ Ý åé ôïí êùäéêü 0, áíáãñüöåôáé ï êùä. 1. ÓÔÇËÇ 12: ÁíáãñÜøôå ôçí åðéöüíåéá ôùí êõñßùí þñùí ôïõ êôßóìáôïò óå ôåôñáãùíéêü ìýôñá. ÓÔÇËÇ 13: ÁíáãñÜøôå ôç óõíïëéêþ åðéöüíåéá ôùí âïçèçôéêþí þñùí ôïõ êôßóìáôïò óå ôåôñáãùíéêü ìýôñá. ÓÔÇËÇ 14: ÁíáãñÜøôå ôï Ýôïò êáôáóêåõþò ôïõ áêéíþôïõ üðùò ðñïêýðôåé áðü ôçí Ýêäïóç ôçò ïéêïäïìéêþò Üäåéáò Þ ôçí ôåëåõôáßá áíáèåþñçóþ ôçò. ÓÔÇËÇ 29: ÁíáãñÜøôå ôï ìþêïò ôçò ðñüóïøçò ôïõ áêéíþôïõ óå ìýôñá êáé ìý ñé äýï (2) äåêáäéêü øçößá ÓÔÇËÅÓ 15 & 19: ÁíáãñÜøôå ôïí êùäéêü ôïõ åßäïõò åìðñüãìáôïõ äéêáéþìáôïò êáôü ðåñßðôùóç ùò åîþò: ÊÙÄ. 1 ÐëÞñçò êõñéüôçôá, ÊÙÄ. 2 ØéëÞ êõñéüôçôá, ÊÙÄ. 3 Åðéêáñðßá Þ ïßêçóç. ÓÔÇËÅÓ 16 & 20: ÁíáãñÜøôå êáôü ðåñßðôùóç ôï ðïóïóôü åðß ôïéò åêáôü (%), óõíéäéïêôçóßáò ðïõ óáò áíáëïãåß, ìý ñé ðýíôå äåêáäéêü. ÓÔÇËÅÓ 17 & 21: Óå ðåñßðôùóç ðïõ äçëþíåôáé øéëþ êõñéüôçôá Þ åðéêáñðßá áíáãñüøôå õðï ñåùôéêü ôï Ýôïò ãýííçóçò ôïõ åðéêáñðùôþ. ÓÔÇËÇ 18: ÁíáãñÜøôå ôçí åðéöüíåéá ôïõ ïéêïðýäïõ óå ôåôñáãùíéêü ìýôñá. ÓÔÇËÇ 22: ÁíáãñÜøôå ôç óõíïëéêþ åðéöüíåéá êôéóìüôùí ðïõ õðüñ ïõí óôï ïéêüðåäï êáé ðñïóìåôñþíôáé óôï óõíôåëåóôþ äüìçóçò. ÓÔÇËÇ 30: ÁíáãñÜøôå ôç ëýîç ÍÁÉ åüí ôï áêßíçôï óáò åßíáé çëåêôñïäïôïýìåíï êáé Ï É åüí äåí çëåêôñïäïôåßôáé ÓÔÇËÇ 31: Åöüóïí ôï áêßíçôï óáò çëåêôñïäïôåßôáé, áíáãñüøôå ôïí áñéèìü ðáñï Þò çëåêôñéêïý ñåýìáôïò ÓÔÇËÇ 23: Óôçí óôþëç áõôþ áíáãñüöåôáé ï áñéèìüò ôïõ éäéïêôþôç ôïõ áêéíþôïõ. ÓÔÇËÇ 24: ÁíáãñÜøôå áíôßóôïé á: ÊÙÄ. 1: Ãéá äþëùóç íýïõ áêéíþôïõ. ÊÙÄ. 2: ¼ôáí ìåôáâüëëïíôáé óôïé åßá áêéíþôïõ ðïõ Ý åé äçëùèåß. ÊÙÄ. 3: ¼ôáí äéáãñüöåôáé áêßíçôï. Ä.Å.Ä.Å.Á.Ä. ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÐÉÍÁÊÁÓ 2: ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÁÃÑÏÔÅÌÁ ÉÙÍ Óôïí ðßíáêá 2 óôçí Ýííïéá ôïõ áãñïôåìá ßïõ, ðåñéëáìâüíïíôáé üëá ôá ãþðåäá - åêôüóåéò, ðïõ åßíáé åêôüò ó åäßïõ ðüëçò Þ åêôüò ïéêéóìïý. ÓÔÇËÇ 1: ÁíáãñÜöåôáé ï Áñéèìüò Ôáõôüôçôáò ÁêéíÞôïõ (Á.Ô.ÁÊ.) óå ðåñßðôùóç äéáãñáöþò Þ ìåôáâïëþò óôïé åßùí áêéíþôïõ êáé åöüóïí Ý åé ïñçãçèåß ï áñéèìüò áõôüò ìå ôçí Ýêäïóç ôïõ åêêáèáñéóôéêïý óçìåéþìáôïò Å.Ô.ÁÊ. ÓÔÇËÇ 2: ÁíáãñÜøôå ôïí áýîïíôá áñéèìü ôïõ áêéíþôïõ. Óå ðåñßðôùóç áíáãñáöþò íýïõ áêéíþôïõ ùò Á/Á ñçóéìïðïéåßôáé ï åðüìåíïò áñéèìüò ðïõ áêïëïõèåß ôïí ôåëåõôáßï Á/Á ðïõ åß å áíáãñáöåß óôá Ýíôõðá Å9 ôùí åôþí 2005 Ýùò Óå ðåñßðôùóç äéáãñáöþò Þ ìåôáâïëþò óôïé åßùí áêéíþôïõ, ùò Á/Á ñçóéìïðïéåßôáé áõôüò ôçò ðñþôçò áíáãñáöþò ôïõ áêéíþôïõ. ÓÔÇËÇ 27: ÁíáãñÜøôå ôïí 12øÞöéï Êùäéêü Áñéèìü Åèíéêïý Êôçìáôïëïãßïõ (ÊÁÅÊ) ÓÔÇËÅÓ 3-5: ÁíáãñÜøôå ôï íïìü, ôï äþìï êáé ôï äçìïôéêü äéáìýñéóìá Þ ôçí êïéíüôçôá êáèþò êáé ôçí ïäü êáé ôïí áñéèìü Þ ôç èýóç, ðïõ âñßóêåôáé ôï áêßíçôï. ÓÔÇËÇ 25: ÁíáãñÜøôå ôïí Ôá õäñïìéêü Êùäéêü ôïõ áêéíþôïõ. Ç óôþëç áõôþ óõìðëçñþíåôáé õðï ñåùôéêü. ÓÔÇËÇ 6: ÁíáãñÜøôå ôï êùäéêü ôçò êáôçãïñßáò ðñüóïøçò óå ïäü, ùò áêïëïýèùò: ÊÙÄ. 1: ¼ôáí ôï áãñïôåìü éï Ý åé ðñüóïøç óå ÅèíéêÞ Þ Åðáñ éáêþ Ïäü. ÊÙÄ. 2: ¼ôáí ôï áãñïôåìü éï Ý åé ðñüóïøç óå ÄçìïôéêÞ Ïäü Þ êïéíü ñçóôï þñï áéãéáëïý êáé ðáñáëßáò. ÊÙÄ. 3: ¼ôáí ôï áãñïôåìü éï Ý åé ðñüóïøç óå ÁãñïôéêÞ Þ ÉäéùôéêÞ Ïäü Þ êïéíü ñçóôï þñï åêôüò áéãéáëïý êáé ðáñáëßáò. ÊÙÄ 4: ¼ôáí ôï áãñïôåìü éï åßíáé ôõöëü. ÓÔÇËÇ 7: ÁíáãñÜøôå ôá ìýôñá ðïõ áðý åé ôï áãñïôåìü éï áðü ôç èüëáóóá, åöüóïí ç áðüóôáóç áõôþ åßíáé ìéêñüôåñç ôùí 800 ìýôñùí. ÓÔÇËÇ 8: Äéáãñáììßóôå ìå, åöüóïí ôï áãñïôåìü éï Ý åé êçñõ èåß áðáëëïôñéùôýï. ÓÔÇËÇ 9: Äéáãñáììßóôå ìå, áí ôï áãñïôåìü éï åßíáé áñäåõüìåíï. ÓÔÇËÅÓ 10-16: ÁíáãñÜøôå ôçí åðéöüíåéá ôïõ áãñïôåìá ßïõ óå ôåôñáãùíéêü ìýôñá, êáôáíåìçìýíç óôéò êáôçãïñßåò ðïõ áíáöýñïíôáé óôéò óôþëåò. ÓÔÇËÇ 17(á): ÁíáãñÜøôå ôç óõíïëéêþ åðéöüíåéá ôùí êáôïéêéþí (êáô. Áêéí.1 Þ 2) ïé ïðïßåò âñßóêïíôáé ìýóá óôï áãñïôåìü éï. ÓÔÇËÇ 17(â): ÁíáãñÜøôå ôç óõíïëéêþ åðéöüíåéá êôéóìüôùí ðïõ áöïñïýí åðáããåëìáôéêþ óôýãç (êáô. Áêéí. 3) êáé âñßóêïíôáé ìýóá óôï áãñïôåìü éï. ÓÔÇËÇ 17(ã): ÁíáãñÜøôå ôç óõíïëéêþ åðéöüíåéá ôùí õðïëïßðùí êôéóìüôùí ðëçí ôùí êáôïéêéþí, ìïíïêáôïéêéþí Þ åðáããåëìáôéêþí óôåãþí (êáô. Áêéí. 4 Ýùò êáé 12) êáé âñßóêïíôáé ìýóá óôï áãñïôåìü éï. ÓÔÇËÇ 17: ÁíáãñÜøôå ôç óõíïëéêþ åðéöüíåéá üëùí ôùí êôéóìüôùí ðïõ âñßóêïíôáé ìýóá óôï áãñïôåìü éï (ôï Üèñïéóìá ôùí óôçëþí 17á+17â+17ã). ÓÔÇËÇ 18: AíáãñÜøôå ôï êùäéêü ôïõ åßäïõò åìðñüãìáôïõ äéêáéþìáôïò êáôü ðåñßðôùóç ùò åîþò: ÊÙÄ. 1: ÐëÞñçò êõñéüôçôá, ÊÙÄ. 2: ØéëÞ êõñéüôçôá, ÊÙÄ. 3 :Åðéêáñðßá Þ ïßêçóç. ÓÔÇËÇ 19: ÁíáãñÜøôå êáôü ðåñßðôùóç ôï ðïóïóôü åðß ôïéò åêáôüí (%) óõíéäéïêôçóßáò ðïõ óáò áíáëïãåß ìý ñé ðýíôå äåêáäéêü øçößá. ÓÔÇËÇ 20: Óå ðåñßðôùóç ðïõ äçëþíåôáé øéëþ êõñéüôçôá Þ åðéêáñðßá áíáãñüøôå õðï ñåùôéêü ôï Ýôïò ãýííçóçò ôïõ åðéêáñðùôþ. ÓÔÇËÇ 23: ÁíáãñÜøôå ôç ëýîç ÍÁÉ åüí ôï áêßíçôï óáò åßíáé çëåêôñïäïôïýìåíï êáé Ï É åüí äåí çëåêôñïäïôåßôáé ÓÔÇËÇ 24: Åöüóïí ôï áêßíçôï óáò çëåêôñïäïôåßôáé, áíáãñüøôå ôïí áñéèìü ðáñï Þò çëåêôñéêïý ñåýìáôïò ÓÔÇËÇ 21: Óôçí óôþëç áõôþ áíáãñüöåôáé ï áñéèìüò ôïõ éäéïêôþôç ôïõ áêéíþôïõ, üðùò áõôüò åßíáé ôõðùìýíïò äßðëá áðü ôï üíïìü ôïõ óôçí ðñþôç óåëßäá ôçò äþëùóçò. ÓÔÇËÇ 22: ÁíáãñÜøôå áíôßóôïé á: ÊÙÄ. 1: Ãéá äþëùóç íýïõ áêéíþôïõ. ÊÙÄ. 2: ¼ôáí ìåôáâüëëïíôáé óôïé åßá áêéíþôïõ ðïõ Ý åé äçëùèåß. ÊÙÄ. 3: ¼ôáí äéáãñüöåôáé áêßíçôï. Ç óôþëç áõôþ óõìðëçñþíåôáé ìüíï óå ðåñéðôþóåéò óõìðëçñùìáôéêþí Þ áíáêëçôéêþíäçëþóåùí óôïé åßùí áêéíþôïõ. Óå ðåñßðôùóç óõíéäéïêôçóßáò áêéíþôïõ ìåôáîý óõæýãùí Þ ôùí ðñïóôáôåõüìåíùí ôýêíùí ôïõò, ôï ðïóïóôü óõíéäéïêôçóßáò Ýêáóôïõ óõãêýñéïõ óõìðëçñþíåôáé ùò Üëëï áêßíçôï óå îå ùñéóôþ óåéñü.

7 Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Αθήνα, 10 Ιοσλίοσ 2013 Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1850 29 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακι νήτων (Ε9) φυσικών και νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα υποβάλλετε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών EFORIA_2012_teliko:TELIKO_EFORIA_10_2007.qxd 15/3/2012 2:29 μμ Page 1 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα υποβάλλετε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 635 13 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.: 1051 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσι κών προσώπων οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 635 13 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.: 1051 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσι κών προσώπων οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Η έναρξη υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 σηματοδοτεί και την έναρξη της πλήρους εφαρμογής της νέας φορολογικής πολιτικής που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συµπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ E.R.C. 3 E.R.C. 4 F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 20701 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 1579 18

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713 ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑΤΤΑ : ΕΕΛΕΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ ΕΠΙΙΧ/

Διαβάστε περισσότερα

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 Β. πφρξενη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) Γ. Ρξφπνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ).

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ). ΠΟΛ.1052/17.2.2014 Τύπος θαη περηετόκελο ηες δήιωζες ζηοητείωλ αθηλήηωλ (Ε9) θσζηθώλ θαη λοκηθώλ προζώπωλ έηοσς 2014,ηρόπος αλαγραθής ηωλ αθηλήηωλ, δηθαηοιογεηηθά ποσ ζσλσποβάιιοληαη θαη δηαδηθαζία σποβοιής

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 24ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 89 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ -

Διαβάστε περισσότερα

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÃÉÁ ÅËÔÁ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 912,70 + 1,76% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 45,97 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ. Οσα πρέπει να γνωρίζετε. για τη συµπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΣΕΛΙ ΕΣ

Ο ΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ. Οσα πρέπει να γνωρίζετε. για τη συµπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΣΕΛΙ ΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ 2013 64 ΣΕΛΙ ΕΣ Οσα πρέπει να γνωρίζετε για τη συµπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε1 Ε2 Ε3 ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ Ðñüåäñïò: Ìáßç Êïêêßäïõ Áíôéðñüåäñïò: ÆùÞ Äéïíõóßïõ Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò, ÄçìÞôñçò ÁíôùíáêÜêçò, ÐÝôñïò Âïýâáñçò, Åñéöýëç Äáìéáíïý-Ìáñßíç, ÄçìÞôñçò Äéïíõóßïõ, Êùíóôáíôßíá ÄïãÜíç, ÈáíÜóçò

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ. Οσα πρέπει να γνωρίζετε. για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ. Οσα πρέπει να γνωρίζετε. για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΣΕΛΙΔΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2014 64 ΣΕΛΙΔΕΣ Οσα πρέπει να γνωρίζετε για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε1 Ε2 Ε3 ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 499,56 + 2,09% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 33,10 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Κώστας Λεβαντής: Το κράτος παρανοµεί Óåë.18-19 Η καρδιά της Ανατολικής Αττικής δύο και πλέον µήνες κτυπάει

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Στο χρονικό διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου. ÐÅÑÁÓÁÍ áñêåôýò ìýñåò áðü ôï íáõüãéï Å ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÈÑÁÊÙÍ

Ç ÂÇÑÁ. Στο χρονικό διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου. ÐÅÑÁÓÁÍ áñêåôýò ìýñåò áðü ôï íáõüãéï Å ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÈÑÁÊÙÍ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 27 o ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ-ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 15ï - ÁÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 1.338,68-0,19% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 118,09 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 6 ï ÖÕËËÏ 33 o ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ-ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα