ΠΟΛ 1175 (ΦΕΚ 1850/Β/ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛ 1175 (ΦΕΚ 1850/Β/29-07-2013)"

Transcript

1 ΠΟΛ 1175 (ΦΕΚ 1850/Β/ ) Θέμα: «Σύπος και περιετόμενο ηης δήλωζης ζηοιτείων ακινήηων (Ε9) θσζικών και νομικών προζώπων έηοσς 2013 και διαδικαζία σποβολής ηης.» Έρνληαο ππφςε: Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3427/2005 (ΦΔΚ 312 Α) θαη εηδηθφηεξα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, κε ηηο νπνίεο εμνπζηνδνηείηαη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο λα θαζνξίδεη θαη έηνο ηνλ ηχπν θαη ην πεξηερφκελν, ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 2. Σελ απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ YΠΟΙΚ 07927/2012 ΔΞ (ΦΔΚ 2574 Β ) «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεψξγην Μαπξαγάλε». 3. Σν γεγνλφο φηη κε ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε: Άρθρο 1 1. Γηα ην έηνο 2013 ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ έρεη σο ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα (έληππν Δ9), ην νπνίν επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. 2. Η δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηχνπ αηνκηθά απφ θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν απαηηείηαη λα είλαη ελεξγφο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Taxisnet, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1, 2 θαη 3 ηεο ΠΟΛ 1201/2012 Α.Τ.Ο. (ΦΔΚ 3000 Β ). 3. Η δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ ππνβάιιεηαη ρεηξφγξαθα ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. απνθιεηζηηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππφρξενο ζε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2013 έρεη απνβηψζεη. Η δήισζε απηή ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο δήισζεο, ζε δχν αληίηππα, ζε έληππα πνπ παξέρνληαη δσξεάλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο θιεξνλφκνπο ή νπνηνλδήπνηε εμ απηψλ ή απφ πιεξεμνχζην, πνπ έρεη εηδηθά εμνπζηνδνηεζεί γη' απηφ. Όηαλ ε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ πιεξεμνχζην, ζπλνδεχεηαη απφ ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο. Άρθρο 2 1. ηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2013 εηζάγνληαη, ηα αθφινπζα: α) ν 12ςήθηνο Κσδηθφο Αξηζκφο Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ (ΚΑΔΚ), πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο, εθφζνλ ππάξρεη,

2 β) ν αξηζκφο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εθφζνλ ην αθίλεην ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013 ήηαλ ειεθηξνδνηνχκελν ή θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο ειεθηξνδνηείηαη, γ) ε επηθάλεηα ησλ θαηνηθηψλ κνλνθαηνηθηψλ, απνζεθψλ, γεσξγηθψλ θηηζκάησλ επαγγεικαηηθψλ ζηεγψλ ή άιισλ εηδηθψλ θηεξίσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο αγξνηεκαρίνπ θαζψο θαη ην ζχλνιν ηεο επηθαλείαο ηνπο. δ) ην κήθνο ηεο πξφζνςεο ή ην άζξνηζκα ησλ πξνζφςεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο ή ηνπ νηθνπέδνπ. 2. ηηο «ΗΜΔΙΩΔΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΤ» ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ ππνρξεσηηθά αλαγξάθεηαη: i. ε πεξίπησζε πξνζζήθεο λένπ αθηλήηνπ ή δηαγξαθήο αθηλήηνπ πνπ έρεη δεισζεί ζε πξνεγνχκελεο δειψζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηνπ ππνρξένπ, ν αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία ηνπ ζπκβνιαίνπ αγνξάο ή πψιεζεο θαζψο θαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε έδξα ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ. ii. ε πεξίπησζε εηζαγσγήο θιεξνλνκηαίσλ αθηλήησλ αλαγξάθεηαη ν Α.Φ.Μ. ή ε ηαπηφηεηα θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ απνβηψζαληνο θαζψο θαη ε εκεξνκελίαζαλάηνπ απηνχ. iii. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο πνπ επήιζε ζε αθίλεην εληφο ηνπ έηνπο 2012, αλαγξάθνληαη ε εκεξνκελία θαη ν νηθείνο αξηζκφο ηνπ παξαζηαηηθνχ (ζπκβφιαην, άδεηα νηθνδνκήο θ.ιπ.) πνπ απνδεηθλχεη ηε κεηαβνιή. 3. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. κπνξεί λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε νπνηνπδήπνηε απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ θαηά ηνλ έιεγρν ηεο δήισζεο, φηαλ ην θξίλεη απαξαίηεην.

3 . ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Å9 ÄÇËÙÓÇ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÁÊÉÍÇÔÙÍ ðïõ õðüñ ïõí ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ 2013 ÕÐÏÂÁËËÅÔÁÉ ÓÅ ÄÕÏ (2) ÁÍÔÉÔÕÐÁ Ðñïò ôç Ä. Ï. Õ.... * ÄÇËÙÓÇÓ* Äçëþèçêáí áêßíçôá óôï Å9: ôá Ýôç 2005 Ýùò & 2011 ÍÁÉ Ï É ôï Ýôïò 2012 ÍÁÉ Ï É ÁÑ ÉÊÇ ÅÉÄÏÓ ÄÇËÙÓÇÓ ÅÔÏÕÓ 2013 ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÇ ÔÑÏÐÏÐÏÉÇÔÉÊÇ ÁÍÁÊËÇÔÉÊÇ ÌÅ ÅÐÉÖÕËÁÎÇ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÔÏÕ ÕÐÏ ÑÅÏÕ (Ìå êåöáëáßá) ÊÙÄÉÊÏÓ ÉÄÉÏÊÔÇÔÇ ÁÖÌ ÅÐÙÍÕÌÏ Þ ÅÐÙÍÕÌÉÁ ÏÍÏÌÁ ÐÁÔÑÙÍÕÌÏ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÍÏÌÉÌÏÕ ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÕ Þ ÁÍÔÉÊËÇÔÏÕ ÉÄÉÏÔÇÔÁ ÁÖÌ ÅÐÙÍÕÌÏ ÏÍÏÌÁ ÐÁÔÑÙÍÕÌÏ ÁÑÉÈÌ. ÔÁÕÔÏÔÇÔÁÓ ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ ÖÏÑÏËÏÃÏÕÌÅÍÏÕ : * Ïóá ôåôñáãùíßäéá Ý ïõí áóôåñßóêï èá óõìðëçñùèïýí áðü ôçí õðçñåóßá

4 25966 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÐÉÍÁÊÁÓ 1: ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÏÉÊÏÐÅÄÙÍ ÊÁÉ ÊÔÉÓÌÁÔÙÍ (ÅÍÔÏÓ ÔÁÕÔÏÔÇÔÁÓ ÁÊÉÍÇÔÏÕ Á/Á KAEK (ðñïóùñéíüò Þ ïñéóôéêüò) ÍÏÌÏÓ ÄÇÌÏÓ Þ ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÄÉÅÕÈÕÍÓH ÁÊÉÍÇÔOY ÄÇÌÏÔÉÊÏ Þ ÊÏÉÍÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ ÕÐÏËÏÉÐÏÉ ÄÑÏÌÏÉ ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÏÕ ÔÅÔÑÁÃÙÍÏÕ ÐÑÏÓÏØÅÉÓ ÏÄÏÓ - AÑÉÈÌÏÓ Ô.Ê. Ð. ÏÄÏÓ Ð. ÏÄÏÓ Ð. ÏÄÏÓ Ð. (1) (2) (27) (3) (4) (4á) (5) (25) (6) (7) (6) (7) (6) (7) (6) ÐÉÍÁÊÁÓ 2: ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÔÁÕÔÏÔÇÔÁÓ ÁÊÉÍÇÔÏÕ Á/Á KAEK (ðñïóùñéíüò Þ ïñéóôéêüò) ÍÏÌÏÓ ÄÇÌÏÓ Þ ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ ÄÇÌÏÔÉÊÏ Þ ÊÏÉÍÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ ÏÄÏÓ - AÑÉÈÌÏÓ Þ ÈÅÓÇ Ô.Ê. Ç ÅÄÁÖÉÊÇ ÅÊÔÁÓÇ Å ÅÉ ÐÑÏÓÏØÇ ÓÅ ÏÄÏ ÁÐÏÓÔÁÓÇ ÁÐÏ ÈÁËÁÓÓÁ (ìý ñé 800 ì.) Ç ÅÄÁÖÉÊÇ ÅÊÔÁÓÇ ÅÉÍÁÉ ÁÐÁËËÏÔÑÉÙÔÅÁ Ç ÅÄÁÖÉÊÇ ÅÊÔÁÓÇ ÅÉÍÁÉ ÁÑÄÅÕÏÌÅÍÇ ÌÏÍÏÅÔÇÓ ÊÁËËÉÅÑÃÅÉÁ ÐÏËÕÅÔÇÓ ÊÁ ÅËÉÅÓ Ä (1) (2) (27) (3) (4) (4á) (5) (25) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Çìåñïìçíßá ðáñáëáâþò Ï ÐÁÑÁËÁÂÙÍ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÔÏÓ Ó ÅÄÉÏÕ Þ ÏÉÊÉÓÌÏÕ) ÊÔÏÓ Ó ÅÄÉÏÕ) ÏÉÊÏÄÏ- ÌÉÊÏÕ ÔÅÔÑÁÃÙÍÏÕ ÅÍÄÅÉÎÇ ÁÐÁÁ ÊÁÔÇÃÏÑÉÁ ÁÊÉÍÇÔÏÕ ÅÉÄÉÊÙÍ ÓÕÍÈÇÊÙÍ ÏÑÏÖÏÓ ÊÕÑÉÏÉ ÙÑÏÉ ÅÐÉÖÁÍÅÉÁ ÂÏÇÈÇ- ÔÉÊÏÉ ÙÑÏÉ ÌÇÊÏÓ ÐÑÏÓÏØÇÓ ÊÔÉÓÌÁ ÅÔÏÓ ÅÉÄÏÓ ÊÁÔÁÓ- ÅÌÐÑ. ÊÅÕÇÓ ÄÉÊ. ÐÏÓÏÓÔÏ ÓÕÍÉÄÉÏ- ÊÔÇÓÉÁÓ % ÅÔÏÓ ÃÅÍ. ÅÐÉÊÁÑ- ÐÙÔÇ ÅÐÉÖÁÍÅÉÁ ÌÇÊÏÓ ÐÑÏÓÏØÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏ ÅÉÄÏÓ ÅÌÐÑ. ÄÉÊ. ÐÏÓÏÓÔÏ ÓÕÍÉÄÉÏ- ÊÔÇÓÉÁÓ % ÅÔÏÓ ÃÅÍ. ÅÐÉÊÁÑ- ÐÙÔÇ ÓÕÍÏËÉÊÇ ÅÐÉÖÁÍ. ÊÔÉÓÌÁÔÙÍ ÓÔÏ ÏÉÊÏÐÅÄÏ ÔÏ ÁÊÉÍÇÔÏ ÅÉÍÁÉ ÇËÅÊÔÑÏÄÏÔÏÕÌÅÍÏ (ÍÁÉ/Ï É) ÐÁÑÏ ÇÓ ÇËÅÊÔÑÉÊÏÕ ÑÅÕÌÁÔÏÓ ÊÙÄ. ÉÄÉÏÊÔÇÔÇ ÊÙÄÉÊÏÓ ÌÅÔÁÂÏËÇÓ (8) (26) (9) (10) (11) (12) (13) (29) (14) (15) (16) (17) (18) (29) (19) (20) (21) (22) (30) (31) (23) (24) ÑÏÔÅÌÁ ÉÙÍ ÐÉÖÁÍÅÉÁ ÓÅ ÔÅÔÑÁÃÙÍÉÊÁ ÌÅÔÑÁ ÃÅÉÁ ÐÅÓ ÏÊÁË- ÃÅÉÅÓ ÂÏÓÊÏÔÏÐÏÓ ÄÁÓÉÊÇ ÅÊÔÁÓÇ ÌÅÔÁË- ËÅÕÔÉÊÇ Þ ËÁÔÏÌÉÊÇ ÕÐÁÉÈÑÉÁ ÅÊÈÅÓÇ Þ ÙÑÏÓ ÓÔÁÈÌÅÕ- ÓÇÓ ÅÐÉÖÁÍÅÉÁ ÊÔÉÓÌÁÔÙÍ ÐÏÕ ÂÑÉÓÊÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÁÃÑÏÔÅÌÁ ÉÏ ÊÁÉ ÅÉÍÁÉ ÊÁÔÏÉÊÉÅÓ ÁÐÏÈÇÊÅÓ - ÃÅÙÑÃÉÊÁ ÊÔÉÓÌÁÔÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÁ Þ ÅÉÄÉÊÁ ÊÔÉÑÉÁ ÓÕÍÏËÉÊÇ ÅÐÉÖÁÍÅÉÁ ÊÔÉÓÌÁÔÙÍ ÐÏÕ ÂÑÉÓÊÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÏÉÊÏÐÅÄÏ 2) (13) (14) (15) (16) (17á) (17â) (17ã) (17) ÅÉÄÏÓ ÅÌÐ/ÔÏÕ ÄÉÊÁÉÙ- ÌÁÔÏÓ (18) ÐÏÓÏÓÔÏ ÓÕÍÉÄÉÏÊÔÇÓÉÁÓ % ÅÔÏÓ ÃÅÍ. ÅÐÉÊÁÑ- ÐÙÔÇ ÔÏ ÁÊÉÍÇÔÏ ÅÉÍÁÉ ÇËÅÊÔÑÏÄÏÔÏÕÌÅÍÏ (ÍÁÉ/Ï É) ÐÁÑÏ ÇÓ ÇË/ÊÏÕ ÑÅÕÌÁÔÏÓ ÊÙÄ. ÉÄÉÏÊÔÇÔÇ ÊÙÄ. ÌÅÔÁ- ÂÏËÇÓ (19) (20) (23) (24) (21) (22) Çìåñïìçíßá Ï ÄÇËÙÍ Þ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÏÓ Þ ÊÇÄÅÌÏÍÁÓ

6 25968 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÏÄÇÃÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇ ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÔÏÕ ÅÍÔÕÐÏÕ Å9 1ç ÓÅËÉÄÁ ÔÏÕ ÅÍÔÕÐÏÕ ÐÑÏÓ ÔÇ Ä.Ï.Õ.: ÁíáãñÜöåôáé ç Ä.Ï.Õ. óôçí ïðïßá õðïâüëëåôáé ç äþëùóç öïñïëïãßáò åéóïäþìáôïò. ÄÇËÙÈÇÊÁÍ ÁÊÉÍÇÔÁ ÓÔÏ ÅÍÔÕÐÏ Å9 ÔÁ ÅÔÇ 2005 ÅÙÓ 2010: Óçìåéþóôå óôçí åðéëïãþ ÍÁÉ åöüóïí õðïâüëëáôå Ýíôõðï Å9 ôá Ýôç 2005 Ýùò 2011 êáé áíáãñüøáôå óå áõôü áêßíçôá, Þ Ï É áí äåí Ý åôå õðïâüëëåé Å9 Þ Ý åôå õðïâüëëåé ìçäåíéêü ôá áíôßóôïé á Ýôç. ÄÇËÙÈÇÊÁÍ ÁÊÉÍÇÔÁ ÓÔÏ ÅÍÔÕÐÏ Å9 ÅÔÏÕÓ 2012: Óçìåéþóôå óôçí åðéëïãþ ÍÁÉ åöüóïí õðïâüëëáôå Ýíôõðï Å9 Ýôïõò 2012 êáé áíáãñüøáôå óå áõôü áêßíçôá, Þ Ï É áí äåí Ý åôå õðïâüëëåé Å9 Þ Ý åôå õðïâüëëåé ìçäåíéêü Å9 ôï Ýôïò ÅÉÄÏÓ ÄÇËÙÓÇÓ ÅÔÏÕÓ Óçìåéþíåôå óôçí Ýíäåéîç ÁÑ ÉÊÇ üôáí óõíõðïâüëëåôå Ýíôõðï Å9 ãéá ðñþôç öïñü ôï Ýôïò Óçìåéþíåôå óôéò åíäåßîåéò ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÇ - ÔÑÏÐÏÐÏÉÇÔÉÊÇ ¹ ÁÍÁÊËÇÔÉÊÇ üôáí ìåôáâüëëåôáé ïðïéïäþðïôå óôïé åßï áêéíþôïõ ôï ïðïßï äçëþèçêå ìå ôçí áñ éêþ äþëùóç Å9 Ýôïõò Óçìåéþíåôå óôçí Ýíäåéîç ÌÅ ÅÐÉÖÕËÁÎÇ üôáí õðïâüëëåôáé äþëùóç ìå åðéöýëáîç, ç ïðïßá ðñýðåé íá åßíáé ñçôþ, åéäéêþ êáé áéôéïëïãçìýíç. ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÔÏÕ ÕÐÏ ÑÅÏÕ: Èá óõìðëçñùèïýí ìå êåöáëáßá áðü üëïõò ôïõò õðü ñåïõò óå äþëùóç Å9 (öõóéêü Þ íïìéêü ðñüóùðá) êáé ìå üëá ôá óôïé åßá ðïõ áíáöýñïíôáé óå áõôüí. ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÕ: Èá óõìðëçñùèåß ìå ôá óôïé åßá ôïõ åêðñïóþðïõ (êçäåìüíá, áíôéðñïóþðïõ, ðñïóùñéíïý äéá åéñéóôþ ê.ë.ð.) ÐÉÍÁÊÁÓ 1: ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÔÉÓÌÁÔÙÍ ÊÁÉ ÏÉÊÏÐÅÄÙÍ Óôïí ðßíáêá áõôüí áíáãñüöïíôáé üëá ôá êôßóìáôá ðïõ âñßóêïíôáé óôçí ÅëëÜäá åíôüò Þ åêôüò ó åäßïõ ðüëçò Þ ïéêéóìïý êáèþò êáé ôá ïéêüðåäá ðüëçò Þ ïéêéóìïý. Óå êüèå ãñáììþ èá áíáãñüöåôáé ìéá åíéáßá éäéïêôçóßá ÓÔÇËÇ 1: ÁíáãñÜöåôáé ï Áñéèìüò Ôáõôüôçôáò ÁêéíÞôïõ (Á.Ô.ÁÊ.) óå ðåñßðôùóç äéáãñáöþò Þ ìåôáâïëþò óôïé åßùí áêéíþôïõ êáé åöüóïí Ý åé ïñçãçèåß ï áñéèìüò áõôüò ìå ôçí Ýêäïóç ôïõ ÓÔÇËÇ 2: ÁíáãñÜøôå ôïí áýîïíôá áñéèìü ôïõ áêéíþôïõ. Óå ðåñßðôùóç áíáãñáöþò íýïõ áêéíþôïõ ùò Á/Á ñçóéìïðïéåßôáé ï åðüìåíïò áñéèìüò ðïõ áêïëïõèåß ôïí ôåëåõôáßï Á/Á ðïõ åß å áíáãñáöåß óôá Ýíôõðá Å9 ôùí åôþí 2005 Ýùò ÓÔÇËÇ 27: ÁíáãñÜøôå ôéí 12øÞöéï Êùäéêü Áñéèìü Åèíéêïý Êôçìáôïëïãßïõ (ÊÁÅÊ) ÓÔÇËÅÓ 3-5: ÁíáãñÜøôå ôï íïìü, ôï äþìï êáé ôï äçìïôéêü äéáìýñéóìá Þ ôçí êïéíüôçôá êáèþò êáé ôçí ïäü êáé ôïí áñéèìü, ðïõ âñßóêåôáé ôï áêßíçôï. ÓÔÇËÇ 25: ÁíáãñÜøôå ôïí Ôá õäñïìéêü Êùäéêü ôïõ áêéíþôïõ. Ç óôþëç áõôþ óõìðëçñþíåôáé õðï ñåùôéêü. ÓÔÇËÅÓ 6: Óçìåéþóôå óôçí áíôßóôïé ç óôþëç Ð ôçò ïäïý Þ ôùí ïäþí ðïõ ôï áêßíçôï Ý åé ðñüóïøç Þ ðñïóüøåéò. ¼ôáí ôï áêßíçôï äåí Ý åé ðñüóïøç óå äñüìï áëëü âñßóêåôáé óå áêüëõðôï þñï Þ óå áßèñéï Þ óå óôïü äåí óõìðëçñþíïíôáé ïé óôþëåò 6. ÓÔÇËÅÓ 7: ÁíáãñÜøôå ôïõò õðüëïéðïõò äñüìïõò ðïõ ðåñéêëåßïõí ôï ïéêïäïìéêü ôåôñüãùíï ðïõ áíþêåé ôï áêßíçôï, üðïõ áõôü åßíáé äõíáôüí. ÓÔÇËÇ 28: ÁíáãñÜøôå ôï ðëþèïò ôùí ðñïóüøåùí ðïõ Ý åé ôï áêßíçôü óáò. ¼ôáí ôï áêßíçôï åßíáé ôõöëü áíáãñüöåôáé ï áñéèìüò ìçäýí (0) ÓÔÇËÇ 8: ÁíáãñÜøôå ôïí áñéèìü ôïõ ïéêïäïìéêïý ôåôñáãþíïõ (Ï.Ô.), ðïõ âñßóêåôáé ôï áêßíçôï, åöüóïí äåí õðüñ ïõí ïíüìáôá äñüìùí ðïõ ôï ðåñéêëåßïõí. ÓÔÇËÇ 26: ÅÍÄÅÉÎÇ ÁÐÁÁ: ÁíáãñÜøôå ôïí êùäéêü ôçò êáôçãïñßáò ÅÍÄÅÉÎÇ ÁÐÁÁ ùò åîþò: ÊÙÄ. 1 Ôï ïéêüðåäï åðß ôïõ ïðïßïõ âñßóêåôáé ôï êôßóìá âñßóêåôáé óå ðåñéï Þ åíôüò óõóôþìáôïò (ÁÐÁÁ). ÊÙÄ. 2 Ôï ïéêüðåäï åðß ôïõ ïðïßïõ âñßóêåôáé ôï êôßóìá âñßóêåôáé óå ðåñéï Þ åêôüò óõóôþìáôïò (ÁÐÁÁ). ÓÔÇËÇ 9: ÁíáãñÜøôå ôïí êùäéêü ôçò êáôçãïñßáò ôïõ áêéíþôïõ óýìöùíá ìå ôá åîþò; ÊÙÄ. 1: Êáôïéêßá Þ ÄéáìÝñéóìá (ðëçí ìïíïêáôïéêßáò) ÊÙÄ. 2: Ìïíïêáôïéêßá. ÊÙÄ. 3: ÅðáããåëìáôéêÞ ÓôÝãç ÊÙÄ. 4: Ïéêüðåäï. ÊÙÄ. 5: ÁðïèÞêåò ðïõ åßíáé áõôïôåëåßò ïñéæüíôéåò éäéïêôçóßåò. ÃåùñãéêÜ êáé ÊôçíïíïôñïöéêÜ êôßñéá. ÊÙÄ. 6: ÈÝóåéò óôüèìåõóçò ìå ðïóïóôü óõíéäéïêôçóßáò åðß ôïõ ïéêïðýäïõ. ÊÙÄ. 7: Óôáèìïß áõôïêéíþôùí äçìüóéáò ñþóçò, ãéá ôïõò ïðïßïõò õðüñ åé ïéêïäïìéêþ Üäåéá ñþóçò êôéñßïõ êáé ç ðñïâëåðüìåíç Üäåéá ëåéôïõñãßáò áðü ôçí áñìüäéá Õðçñåóßá. ÊÙÄ. 8: Âéïìç áíéêü êáé âéïôå íéêü êôßñéá ìåôü ôùí ðáñáñôçìüôùí ôïõò, ãéá ôá ïðïßá õðüñ åé ïéêïäïìéêþ Üäåéá ñþóçò êôéñßïõ êáé ç ðñïâëåðüìåíç Üäåéá ëåéôïõñãßáò áðü ôçí áñìüäéá Õðçñåóßá. ÊÙÄ. 9: ÔïõñéóôéêÝò ÅãêáôáóôÜóåéò, ÍïóçëåõôÞñéá êáé ÅõáãÞ Éäñýìáôá ãéá ôá ïðïßá õðüñ åé ïéêïäïìéêþ Üäåéá ñþóçò êôéñßïõ êáé ç ðñïâëåðüìåíç Üäåéá ëåéôïõñãßáò áðü ôçí áñìüäéá Õðçñåóßá. ÊÙÄ. 10: ÅêðáéäåõôÞñéá, ãéá ôá ïðïßá õðüñ åé ïéêïäïìéêþ Üäåéá ñþóçò êôéñßïõ êáé ç ðñïâëåðüìåíç Üäåéá ëåéôïõñãßáò áðü ôçí áñìüäéá Õðçñåóßá. ÊÙÄ. 11: ÁèëçôéêÝò åãêáôáóôüóåéò, ãéá ôéò ïðïßåò õðüñ åé ïéêïäïìéêþ Üäåéá ñþóçò êôéñßïõ êáé ç ðñïâëåðüìåíç Üäåéá ëåéôïõñãßáò. Óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ äåí óõíôñý ïõí áèñïéóôéêü ïé ðñïûðïèýóåéò ðïõ áíáöýñïíôáé êáé áöïñïýí ôïõò ÊÙÄ. 7 Ýùò 11 ñçóéìïðïéåßôáé ùò êùä. êáô. áêéíþôïõ 3. ÊÙÄ. 12: Êôßñéá ðïõ äåí ìðïñïýí íá õðá èïýí óôéò ðéï ðüíù êáôçãïñßåò äçë. Ìïõóåßá, Éåñïß Íáïß, èýáôñá, êéíçìáôïãñüöïé, ê.ë.ð. ÊÙÄ. 13: Ôßôëïò ìåôáöïñüò óõíôåëåóôþ äüìçóçò. ÓÔÇËÇ 10: ÁíáãñÜøôå ôïí êùäéêü ôçò êáôçãïñßáò åéäéêþí óõíèçêþí ðïõ áíþêåé ôï áêßíçôï óýìöùíá ìå ôá åîþò; ÊÙÄ. 1: Êôßóìáôá ðïõ ôåëïýí õðü áíáãêáóôéêþ áðáëëïôñßùóç, êáèþò êáé êôßóìáôá ãéá ôá ïðïßá Ý åé åêäïèåß Üäåéá Þ ðñùôüêïëëï êáôåäüöéóçò. ÊÙÄ. 2: ÄéáôçñçôÝï êôßóìá åöüóïí Ý åé åêäïèåß ç ó åôéêþ ðñüîç, Ý åé äçìïóéåõèåß óå Ö.Å.Ê. êáé äåí Ý åé áíáêëçèåß. ÊÙÄ. 3: ÄåóìåõìÝíï áêßíçôï ëüãù áñ áéïëïãéêþò Ýñåõíáò Þ áêßíçôï ðïõ ôåëåß õðü áíáóôïëþ ïéêïäïìéêþí áäåéþí, åöüóïí õðüñ åé âåâáßùóç ôçò áñìüäéáò áñ Þò ÊÙÄ. 4: Ïéêüðåäï, ôï ïðïßï äåí åßíáé ïéêïäïìþóéìï êáé äåí ìðïñåß íá ôáêôïðïéçèåß. ÊÙÄ. 5: Ïéêüðåäï, ôï ïðïßï äåí åßíáé ïéêïäïìþóéìï áëëü ìðïñåß íá ôáêôïðïéçèåß. ÊÙÄ. 99: ÇìéôåëÝò êôßóìá. ÓÔÇËÇ 11: ÁíáãñÜøôå ôïí êùäéêü ôïõ ïñüöïõ ôïõ áêéíþôïõ êáôü ðåñßðôùóç ùò åîþò: ÊÙÄ. Õ: Õðüãåéï, ÊÙÄ. 0: Éóüãåéï, ÊÙÄ. 1: 1ïò üñïöïò, ÊÙÄ. 2: 2ïò üñïöïò ê.ï.ê. Óå ðåñßðôùóç ìåæïíýôáò áíáãñüöåôáé ï øçëüôåñïò üñïöïò. Óå ðåñßðôùóç ôßôëïõ ìåôáöïñüò óõíôåëåóôþ äüìçóçò, ãéá ôçí åðéöüíåéá üëùí ôùí ïñüöùí ðëçí ôïõ éóïãåßïõ ðïõ Ý åé ôïí êùäéêü 0, áíáãñüöåôáé ï êùä. 1. ÓÔÇËÇ 12: ÁíáãñÜøôå ôçí åðéöüíåéá ôùí êõñßùí þñùí ôïõ êôßóìáôïò óå ôåôñáãùíéêü ìýôñá. ÓÔÇËÇ 13: ÁíáãñÜøôå ôç óõíïëéêþ åðéöüíåéá ôùí âïçèçôéêþí þñùí ôïõ êôßóìáôïò óå ôåôñáãùíéêü ìýôñá. ÓÔÇËÇ 14: ÁíáãñÜøôå ôï Ýôïò êáôáóêåõþò ôïõ áêéíþôïõ üðùò ðñïêýðôåé áðü ôçí Ýêäïóç ôçò ïéêïäïìéêþò Üäåéáò Þ ôçí ôåëåõôáßá áíáèåþñçóþ ôçò. ÓÔÇËÇ 29: ÁíáãñÜøôå ôï ìþêïò ôçò ðñüóïøçò ôïõ áêéíþôïõ óå ìýôñá êáé ìý ñé äýï (2) äåêáäéêü øçößá ÓÔÇËÅÓ 15 & 19: ÁíáãñÜøôå ôïí êùäéêü ôïõ åßäïõò åìðñüãìáôïõ äéêáéþìáôïò êáôü ðåñßðôùóç ùò åîþò: ÊÙÄ. 1 ÐëÞñçò êõñéüôçôá, ÊÙÄ. 2 ØéëÞ êõñéüôçôá, ÊÙÄ. 3 Åðéêáñðßá Þ ïßêçóç. ÓÔÇËÅÓ 16 & 20: ÁíáãñÜøôå êáôü ðåñßðôùóç ôï ðïóïóôü åðß ôïéò åêáôü (%), óõíéäéïêôçóßáò ðïõ óáò áíáëïãåß, ìý ñé ðýíôå äåêáäéêü. ÓÔÇËÅÓ 17 & 21: Óå ðåñßðôùóç ðïõ äçëþíåôáé øéëþ êõñéüôçôá Þ åðéêáñðßá áíáãñüøôå õðï ñåùôéêü ôï Ýôïò ãýííçóçò ôïõ åðéêáñðùôþ. ÓÔÇËÇ 18: ÁíáãñÜøôå ôçí åðéöüíåéá ôïõ ïéêïðýäïõ óå ôåôñáãùíéêü ìýôñá. ÓÔÇËÇ 22: ÁíáãñÜøôå ôç óõíïëéêþ åðéöüíåéá êôéóìüôùí ðïõ õðüñ ïõí óôï ïéêüðåäï êáé ðñïóìåôñþíôáé óôï óõíôåëåóôþ äüìçóçò. ÓÔÇËÇ 30: ÁíáãñÜøôå ôç ëýîç ÍÁÉ åüí ôï áêßíçôï óáò åßíáé çëåêôñïäïôïýìåíï êáé Ï É åüí äåí çëåêôñïäïôåßôáé ÓÔÇËÇ 31: Åöüóïí ôï áêßíçôï óáò çëåêôñïäïôåßôáé, áíáãñüøôå ôïí áñéèìü ðáñï Þò çëåêôñéêïý ñåýìáôïò ÓÔÇËÇ 23: Óôçí óôþëç áõôþ áíáãñüöåôáé ï áñéèìüò ôïõ éäéïêôþôç ôïõ áêéíþôïõ. ÓÔÇËÇ 24: ÁíáãñÜøôå áíôßóôïé á: ÊÙÄ. 1: Ãéá äþëùóç íýïõ áêéíþôïõ. ÊÙÄ. 2: ¼ôáí ìåôáâüëëïíôáé óôïé åßá áêéíþôïõ ðïõ Ý åé äçëùèåß. ÊÙÄ. 3: ¼ôáí äéáãñüöåôáé áêßíçôï. Ä.Å.Ä.Å.Á.Ä. ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÐÉÍÁÊÁÓ 2: ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÁÃÑÏÔÅÌÁ ÉÙÍ Óôïí ðßíáêá 2 óôçí Ýííïéá ôïõ áãñïôåìá ßïõ, ðåñéëáìâüíïíôáé üëá ôá ãþðåäá - åêôüóåéò, ðïõ åßíáé åêôüò ó åäßïõ ðüëçò Þ åêôüò ïéêéóìïý. ÓÔÇËÇ 1: ÁíáãñÜöåôáé ï Áñéèìüò Ôáõôüôçôáò ÁêéíÞôïõ (Á.Ô.ÁÊ.) óå ðåñßðôùóç äéáãñáöþò Þ ìåôáâïëþò óôïé åßùí áêéíþôïõ êáé åöüóïí Ý åé ïñçãçèåß ï áñéèìüò áõôüò ìå ôçí Ýêäïóç ôïõ åêêáèáñéóôéêïý óçìåéþìáôïò Å.Ô.ÁÊ. ÓÔÇËÇ 2: ÁíáãñÜøôå ôïí áýîïíôá áñéèìü ôïõ áêéíþôïõ. Óå ðåñßðôùóç áíáãñáöþò íýïõ áêéíþôïõ ùò Á/Á ñçóéìïðïéåßôáé ï åðüìåíïò áñéèìüò ðïõ áêïëïõèåß ôïí ôåëåõôáßï Á/Á ðïõ åß å áíáãñáöåß óôá Ýíôõðá Å9 ôùí åôþí 2005 Ýùò Óå ðåñßðôùóç äéáãñáöþò Þ ìåôáâïëþò óôïé åßùí áêéíþôïõ, ùò Á/Á ñçóéìïðïéåßôáé áõôüò ôçò ðñþôçò áíáãñáöþò ôïõ áêéíþôïõ. ÓÔÇËÇ 27: ÁíáãñÜøôå ôïí 12øÞöéï Êùäéêü Áñéèìü Åèíéêïý Êôçìáôïëïãßïõ (ÊÁÅÊ) ÓÔÇËÅÓ 3-5: ÁíáãñÜøôå ôï íïìü, ôï äþìï êáé ôï äçìïôéêü äéáìýñéóìá Þ ôçí êïéíüôçôá êáèþò êáé ôçí ïäü êáé ôïí áñéèìü Þ ôç èýóç, ðïõ âñßóêåôáé ôï áêßíçôï. ÓÔÇËÇ 25: ÁíáãñÜøôå ôïí Ôá õäñïìéêü Êùäéêü ôïõ áêéíþôïõ. Ç óôþëç áõôþ óõìðëçñþíåôáé õðï ñåùôéêü. ÓÔÇËÇ 6: ÁíáãñÜøôå ôï êùäéêü ôçò êáôçãïñßáò ðñüóïøçò óå ïäü, ùò áêïëïýèùò: ÊÙÄ. 1: ¼ôáí ôï áãñïôåìü éï Ý åé ðñüóïøç óå ÅèíéêÞ Þ Åðáñ éáêþ Ïäü. ÊÙÄ. 2: ¼ôáí ôï áãñïôåìü éï Ý åé ðñüóïøç óå ÄçìïôéêÞ Ïäü Þ êïéíü ñçóôï þñï áéãéáëïý êáé ðáñáëßáò. ÊÙÄ. 3: ¼ôáí ôï áãñïôåìü éï Ý åé ðñüóïøç óå ÁãñïôéêÞ Þ ÉäéùôéêÞ Ïäü Þ êïéíü ñçóôï þñï åêôüò áéãéáëïý êáé ðáñáëßáò. ÊÙÄ 4: ¼ôáí ôï áãñïôåìü éï åßíáé ôõöëü. ÓÔÇËÇ 7: ÁíáãñÜøôå ôá ìýôñá ðïõ áðý åé ôï áãñïôåìü éï áðü ôç èüëáóóá, åöüóïí ç áðüóôáóç áõôþ åßíáé ìéêñüôåñç ôùí 800 ìýôñùí. ÓÔÇËÇ 8: Äéáãñáììßóôå ìå, åöüóïí ôï áãñïôåìü éï Ý åé êçñõ èåß áðáëëïôñéùôýï. ÓÔÇËÇ 9: Äéáãñáììßóôå ìå, áí ôï áãñïôåìü éï åßíáé áñäåõüìåíï. ÓÔÇËÅÓ 10-16: ÁíáãñÜøôå ôçí åðéöüíåéá ôïõ áãñïôåìá ßïõ óå ôåôñáãùíéêü ìýôñá, êáôáíåìçìýíç óôéò êáôçãïñßåò ðïõ áíáöýñïíôáé óôéò óôþëåò. ÓÔÇËÇ 17(á): ÁíáãñÜøôå ôç óõíïëéêþ åðéöüíåéá ôùí êáôïéêéþí (êáô. Áêéí.1 Þ 2) ïé ïðïßåò âñßóêïíôáé ìýóá óôï áãñïôåìü éï. ÓÔÇËÇ 17(â): ÁíáãñÜøôå ôç óõíïëéêþ åðéöüíåéá êôéóìüôùí ðïõ áöïñïýí åðáããåëìáôéêþ óôýãç (êáô. Áêéí. 3) êáé âñßóêïíôáé ìýóá óôï áãñïôåìü éï. ÓÔÇËÇ 17(ã): ÁíáãñÜøôå ôç óõíïëéêþ åðéöüíåéá ôùí õðïëïßðùí êôéóìüôùí ðëçí ôùí êáôïéêéþí, ìïíïêáôïéêéþí Þ åðáããåëìáôéêþí óôåãþí (êáô. Áêéí. 4 Ýùò êáé 12) êáé âñßóêïíôáé ìýóá óôï áãñïôåìü éï. ÓÔÇËÇ 17: ÁíáãñÜøôå ôç óõíïëéêþ åðéöüíåéá üëùí ôùí êôéóìüôùí ðïõ âñßóêïíôáé ìýóá óôï áãñïôåìü éï (ôï Üèñïéóìá ôùí óôçëþí 17á+17â+17ã). ÓÔÇËÇ 18: AíáãñÜøôå ôï êùäéêü ôïõ åßäïõò åìðñüãìáôïõ äéêáéþìáôïò êáôü ðåñßðôùóç ùò åîþò: ÊÙÄ. 1: ÐëÞñçò êõñéüôçôá, ÊÙÄ. 2: ØéëÞ êõñéüôçôá, ÊÙÄ. 3 :Åðéêáñðßá Þ ïßêçóç. ÓÔÇËÇ 19: ÁíáãñÜøôå êáôü ðåñßðôùóç ôï ðïóïóôü åðß ôïéò åêáôüí (%) óõíéäéïêôçóßáò ðïõ óáò áíáëïãåß ìý ñé ðýíôå äåêáäéêü øçößá. ÓÔÇËÇ 20: Óå ðåñßðôùóç ðïõ äçëþíåôáé øéëþ êõñéüôçôá Þ åðéêáñðßá áíáãñüøôå õðï ñåùôéêü ôï Ýôïò ãýííçóçò ôïõ åðéêáñðùôþ. ÓÔÇËÇ 23: ÁíáãñÜøôå ôç ëýîç ÍÁÉ åüí ôï áêßíçôï óáò åßíáé çëåêôñïäïôïýìåíï êáé Ï É åüí äåí çëåêôñïäïôåßôáé ÓÔÇËÇ 24: Åöüóïí ôï áêßíçôï óáò çëåêôñïäïôåßôáé, áíáãñüøôå ôïí áñéèìü ðáñï Þò çëåêôñéêïý ñåýìáôïò ÓÔÇËÇ 21: Óôçí óôþëç áõôþ áíáãñüöåôáé ï áñéèìüò ôïõ éäéïêôþôç ôïõ áêéíþôïõ, üðùò áõôüò åßíáé ôõðùìýíïò äßðëá áðü ôï üíïìü ôïõ óôçí ðñþôç óåëßäá ôçò äþëùóçò. ÓÔÇËÇ 22: ÁíáãñÜøôå áíôßóôïé á: ÊÙÄ. 1: Ãéá äþëùóç íýïõ áêéíþôïõ. ÊÙÄ. 2: ¼ôáí ìåôáâüëëïíôáé óôïé åßá áêéíþôïõ ðïõ Ý åé äçëùèåß. ÊÙÄ. 3: ¼ôáí äéáãñüöåôáé áêßíçôï. Ç óôþëç áõôþ óõìðëçñþíåôáé ìüíï óå ðåñéðôþóåéò óõìðëçñùìáôéêþí Þ áíáêëçôéêþíäçëþóåùí óôïé åßùí áêéíþôïõ. Óå ðåñßðôùóç óõíéäéïêôçóßáò áêéíþôïõ ìåôáîý óõæýãùí Þ ôùí ðñïóôáôåõüìåíùí ôýêíùí ôïõò, ôï ðïóïóôü óõíéäéïêôçóßáò Ýêáóôïõ óõãêýñéïõ óõìðëçñþíåôáé ùò Üëëï áêßíçôï óå îå ùñéóôþ óåéñü.

7 Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Αθήνα, 10 Ιοσλίοσ 2013 Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1850 29 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακι νήτων (Ε9) φυσικών και νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ) ΝÇΣÏÓ: ΜΥΚΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 Α, Β, Γ, Δ, Ε Ζώνες: 0,60 ΣΤ 0,55 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151/Α ). 7. Τις διατάξεις των άρθρων 29, 30 και 31 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α ).

1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151/Α ). 7. Τις διατάξεις των άρθρων 29, 30 και 31 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α ). ΠΟΛ.1148/11.6.2012 Τύπος και περιεχόµενο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος για την επιβολή του φόρου εισοδήµατος, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύµατος, σε φυσικά πρόσωπα, οικ. έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα 29 Μαΐου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 937 15 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.... 1 Τύπος και περιεχόμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ: Δ6Δ 1114741

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10839 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 565 2 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός βασικού επιδόματος ανεργίας... 1 Αύξηση του Mετοχικού Kεφαλαίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ 5.ÍÏÌÏÓ ÌÅÓÓÇÍÉÁÓ ÄÇÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ Á 0,60 Â 0,60 Ã 0,30 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôéò óåëßäåò 12,

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Η έναρξη υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 σηματοδοτεί και την έναρξη της πλήρους εφαρμογής της νέας φορολογικής πολιτικής που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα υποβάλλετε

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 01 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η απάντηση σε όλες ανεξαιρέτως τις ερωτήσεις της Πρότασης είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 1 ÓÔÏÉ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών EFORIA_2012_teliko:TELIKO_EFORIA_10_2007.qxd 15/3/2012 2:29 μμ Page 1 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.)

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.) ÔÅÉ ËÜñéóáò, ÔìÞìá Ìç áíïëïãßáò ÌáèçìáôéêÜ ÉI, ÅîÝôáóç Ðåñéüäïõ Éïõíßïõ 24/6/21 ÄéäÜóêùí: Á éëëýáò Óõíåöáêüðïõëïò 1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) (3x 2 + 6xy 2 )dx + (6x 2 y + 4y 3 )dy = 2. Íá

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 6: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Τόμος 6: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς Εθνική νομοθεσία για το Περιβάλλον Τόμος 6: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Παυλογεωργάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 3ÍÏÌÏÓ ÑÅÈÕÌÍÇÓ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1 ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΤΟ) Ανάλογα με την ΤΖ και τον ΣΑΟ Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΣΟ) Α Ζώνη: 0, 40 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το ΣΟ τελ, βλέπε ορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ E.R.C. 3 E.R.C. 4 F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 20701 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 1579 18

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΑΘΗΜΑ 1 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 3 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò Ôå íéêü èýìáôá CE marking of curtain walling This FAECF Guidance Sheet provides an explanation to the product standard on curtain walling EN 13830 with more details for the manufacturer and reader of the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Õðü ôçí áéãßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÔïõñéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò Ôïõñéóìïý

Õðü ôçí áéãßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÔïõñéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò Ôïõñéóìïý Õðü ôçí áéãßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÔïõñéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò Ôïõñéóìïý 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυταθλητικός Όµιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας (Ν.Ο.Τ.Κ.) προκηρύσσει τον 12 ο ιεθνή Αγώνα ΚΥΚΛΑ ΕΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1369 29 Μαΐου 2014 Αριθμ. ΠΟΛ.: 1146 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσι κών προσώπων οικονομικού έτους 2014,

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27/2/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá...

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá... ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÐÅÄÉÏ Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá....1 Ôé ïíïìüæïõìå çëåêôñéêü ðåäßï; Çëåêôñéêü ðåäßï ïíïìüæïõìå ôïí þñï ìýóá óôïí ïðïßï áí âñåèåß Ýíá çëåêôñéêü öïñôßï èá äå èåß äýíáìç. Ãéá íá åîåôüóïõìå áí óå êüðïéï

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗ - ΜΙΧΑΛΗ NΗΣΟΣ: ΣΥΡΟΣ. 6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0.

ΑΗ - ΜΙΧΑΛΗ NΗΣΟΣ: ΣΥΡΟΣ. 6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0. ÄÇÌÏÓ: NΗΣΟΣ: ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΑΗ - ΜΙΧΑΛΗ Α 0,20 D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò 10-11 Α Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713 ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑΤΤΑ : ΕΕΛΕΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ ΕΠΙΙΧ/

Διαβάστε περισσότερα

19260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ)

19260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 19260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 19261 19262 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 19263 ÄÉÁÑÊÅÉÁ éóüãåéï

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

1ï ÊñéôÞñéï Áîéïëüãçóçò

1ï ÊñéôÞñéï Áîéïëüãçóçò 1ï ÊñéôÞñéï Áîéïëüãçóçò óå üëç ôçí ýëç ÖõóéêÞò. à ôüîç ÊáèçãçôÞò: ¼íïìá: Âáèìüò: ÈÅÌÁ 1ï Åéê. 1 A. -2ìC ç Á êáé +2ìC ç  -1ìC ç Á êáé -1ìC ç  -9ìC ç Á êáé -9ìC ç  D. +1ìC ç Á êáé +1ìC ç  ÅðéëÝîôå ôç

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συµπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou /II 2014 13:40 FAX 2551033552 T E D K N. E V R O U ool ANATOAIKirs MAKKAONIAV epakhs: la^.a/voti: itamovoc KupiaKidii 17 Ko^oTiivi'] 28-1! -2014 ApiO.i.npo)T : 726 Ko^ioTTivii 69 100 Tr >.:253l0-21975,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 58 8 Μαΐου 0 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας ει σοδήματος οικον. έτους 0 των νομικών προσώ

Διαβάστε περισσότερα

Δέλτα Φαλήρου 176 74 - Τηλ. Γραμματείας: 210-4131819 210-4810390 Φαξ: 210-4131549 Website: www.notk.gr E-mail: info@notk.gr

Δέλτα Φαλήρου 176 74 - Τηλ. Γραμματείας: 210-4131819 210-4810390 Φαξ: 210-4131549 Website: www.notk.gr E-mail: info@notk.gr Προς Τους Κυβερνήτες σκαφών Ανοικτής θαλάσσης Φίλοι ιστιοπλόοι για ενημέρωση και διευκόλυνση σας, σας αποστέλλουμε την προκήρυξη του 17 ου Αγώνα ΚΥΚΛΑΔΩΝ, που εφέτος θα φιλοξενηθεί από τα νησιά της Σύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η πεισµατάρα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ηµήτρης Καρατζαφέρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43945 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4344 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Αναδιάρθρωση οργανικών μονάδων οικονομικού ενδιαφέροντος της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1. ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4. ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1. ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4. ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1 ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3 ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4 ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ 1 ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ ΑΓΙΟΥ ÊÏÓÌÁ ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

4.5 ÁóêÞóåéò çìéêþò éóïññïðßáò ìå åðßäñáóç óôç èýóç éóïññïðßáò

4.5 ÁóêÞóåéò çìéêþò éóïññïðßáò ìå åðßäñáóç óôç èýóç éóïññïðßáò 4.5 ÁóêÞóåéò çìéêþò éóïññïðßáò ìå åðßäñáóç óôç èýóç éóïññïðßáò Óôéò áóêþóåéò ìå åðßäñáóç óôç èýóç ìéáò éóïññïðßáò ãßíåôáé áíáöïñü óå ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá èýóåéò éóïññïðßáò. Ïé èýóåéò éóïññïðßáò åßíáé äéáäï

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá áíáãíùñßæïõí ôá åîáñôþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ KOINOTHTA: ÁÃÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7êáé8-9 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.)

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision. Evetric Προσφορά Α: Με την αγορά δύο (2) κασετινών 8x3,5gr., σε χρώματα Α1, Α2, Α3, Α3,5, Β2, C2, T, A3,5 Dentin Παίρνετε δώρο* 1 κασετίνα (4x3,5gr. σε χρώματα Α2x2, Α3x2 και 1 φιαλίδιο συγκολλητικού παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Φορτιστές Μπαταριών JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ÁΥΓΗΣ ΑΥΓΗΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.)

ÁΥΓΗΣ ΑΥΓΗΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) 2 ÍÏÌÏÓ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ÄÇÌÏÓ: ÁΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁΥΓΗΣ ΑΥΓΗΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 2 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç:

Διαβάστε περισσότερα

CC408. Solution 880. ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò. Åã åéñßäéï åéñéóìïý

CC408. Solution 880. ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò. Åã åéñßäéï åéñéóìïý CC408 ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò GR Åã åéñßäéï åéñéóìïý Solution 880 CC408 I Åã åéñßäéï åéñéóìïý I Óçìåéþóåéò Óçìåßùóç Ðíåõìáôéêþí ÄéêáéùìÜôùí Εκτός εάν δηλωθεί διαφορετικά, η έκδοση αυτή είναι πνευματική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση.

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. MAXI-COSI Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. Ανεση 2 τρόποι τοποθέτησης του Maxi-Cosi Pebble: - µε τη βάση Maxi-Cosi FamilyFix (IsoFix). - χωρίς βάση, µε ζώνη ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ÅðåéäÞ ïé äõíüìåéò F 1 êáé F 2 åßíáé ïìüññïðåò (ó Þìá) èá éó ýåé: F ïë = F 1 + F 2. ÔåëéêÜ: F ïë = 1.500Í.

ÅðåéäÞ ïé äõíüìåéò F 1 êáé F 2 åßíáé ïìüññïðåò (ó Þìá) èá éó ýåé: F ïë = F 1 + F 2. ÔåëéêÜ: F ïë = 1.500Í. ÌÅÈÏÄÏËÏÃÉÁ Ç äýíáìç áëëçëåðßäñáóçò äýï çëåêôñéêþí öïñôßùí ìðïñåß íá õðïëïãéóôåß ìå âüóç ôïí íüìï ôïõ Coulomb. Óôï ðáñüäåéãìá ìáò âñßóêåôáé ç óõíéóôáìýíç äýíáìç ðïõ åíåñãåß óôï öïñôßï q áðü äýï Üëëá öïñôßá

Διαβάστε περισσότερα

ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, ÔìÞìá Ìáèçìáôéêþí ÌÜèçìá: Óôï áóôéêýò Áíåëßîåéò Ðåñßïäïò: ÉáíïõÜñéïò, 2009

ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, ÔìÞìá Ìáèçìáôéêþí ÌÜèçìá: Óôï áóôéêýò Áíåëßîåéò Ðåñßïäïò: ÉáíïõÜñéïò, 2009 ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, ÔìÞìá Ìáèçìáôéêþí ÌÜèçìá: Óôï áóôéêýò Áíåëßîåéò Ðåñßïäïò: ÉáíïõÜñéïò, 2009 Ïíïìáôåðþíõìï : Á.Ì : ÈÝìá 1: Âáèìüò [ ] ÈÝìá 2: Âáèìüò [ ] ÈÝìá 3: Âáèìüò [ ] ÈÝìá 4: Âáèìüò [ ] èñïéóìá

Διαβάστε περισσότερα

ÓÔÏÌÉÁ ÊÕÊËÉÊÁ ÏÑÏÖÇÓ - ÓÅÉÑÁ RF Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ

ÓÔÏÌÉÁ ÊÕÊËÉÊÁ ÏÑÏÖÇÓ - ÓÅÉÑÁ RF Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ Ôá óôüìéá êëéìáôéóìïý ôçò óåéñüò åßíáé óôüìéá ÏñïöÞò ìå óôáèåñïýò êþíïõò. Ôïðïèåôïýíôáé óå ïñïöýò êáé øåõäïñïöýò. ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá øýîç êáé åîáåñéóìü þñùí. Ìðïñïýí íá ñçóéìïðïéçèïýí êáé ãéá èýñìáíóç,

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Το λεύκωμα "Απολιθωμένο

Το λεύκωμα Απολιθωμένο www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Åíá ìïíáäéêü ëåýêùìá ãéá ôïô ÁðïëéèùìÝíï ÄÜóïò ôçò ËÝóâïõ óå ôñåéò ãëþóóåò Το λεύκωμα "Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου" είναι μια πολυτελής τετράχρωμη έκδοση 160 σελίδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1320 (ΦΕΚ 5Β/ ),

ΠΟΛ 1320 (ΦΕΚ 5Β/ ), -- 765 -- * Φ.Π.Α. * Νο: 21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14η Δ/νση (ΦΠΑ) Τμήματα Α,Β,Ε Αθήνα 20 Μαΐου 1999 Αρ.Πρωτ.: 1050536/2451/209/0014 ΠΟΛ.: 1120 ΘΕΜΑ: Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò Z4 Αεροϋδραυλικές αντλίες L671 GR Rev. 03/07 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ΑΤΕΝ Ε.Π.Ε. Ôçë 10 71046 Fax 10 7399 atengr@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ÅñùôÞóåéò ÓõìðëÞñùóçò êåíïý

ÅñùôÞóåéò ÓõìðëÞñùóçò êåíïý ÅñùôÞóåéò ÓõìðëÞñùóçò êåíïý Çëåêôñéêü ðåäßï.10 Ôé ïíïìüæïõìå çëåêôñéêü ðåäßï; Çëåêôñéêü ðåäßï ïíïìüæïõìå ôïí.. ìýóá óôïí ïðïßï áí âñåèåß..... öïñôßï äý åôáé......11 íá óçìåéáêü çëåêôñéêü öïñôßï äçìéïõñãåß

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ KOINOTHTA: ÁÃÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

www.sportsmedicinegreece.com

www.sportsmedicinegreece.com www.sportsmedicinegreece.com Ôüìïò 3, Ôåý ïò 1, Éïýíéïò 2008 Volume 3 - Issue 1, June 2008 HELLENIC SPORTS MEDICINE Journal of the Sports Medicine Association of Greece (S.M.A.G.) Founder K. Natsis Publisher

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 1 Ïäçãßåò ñþóçò

BeoLab 1 Ïäçãßåò ñþóçò BeoLab 1 Ïäçãßåò ñþóçò Ðåñéå üìåíá ôùí Ïäçãéþí Ôï ç åßï BeoLab 1 ðåñéý åôáé óå äõï îå ùñéóôýò óõóêåõáóßåò: ç ìéá ðåñéý åé ôç óôþëç ôïõ ç åßïõ êáé ç Üëëç ôç âüóç óôþñéîçò. Óå áõôýò ôéò Ïäçãßåò ñþóçò ðåñéãñüöåôáé

Διαβάστε περισσότερα

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÃÉÁ ÅËÔÁ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 912,70 + 1,76% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 45,97 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 00 Φεβρουαρίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 040 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας ει σοδήματος οικον. έτους 04 των

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών WWF Ελλάς

Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών WWF Ελλάς Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών WWF Ελλάς Νοέμβριος 2009 κεφάλαιο 1...2 δομή και λειτουργία του WWF Ελλάς...2 εισαγωγή...2 καθεστώς λειτουργίας της οργάνωσης...2 σχέσεις με διεθνές δίκτυο WWF...3 αποστολή

Διαβάστε περισσότερα