Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: ,00 σε ΕΥΡΩ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 140.000,00 σε ΕΥΡΩ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 85/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π.. 28/80 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Προϋπολογισµού: ,00 σε ΕΥΡΩ Αύγουστος, 2012

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Προϋπολογισµός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: ΣΑΤΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Εγγραφο ήµου/φορέα: Εργο: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Κωδ. Προϋπ/σµού: ΚΑ ,ΚΑ Περιγραφή: Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια των υλικών (Υποβρύχια αντλητικά συγκροτήµατα,ανταλακτικά αντλιών και κινητήρων, καλώδια,διακόπτες ροής, χαλυβδοσωλήνες, ασύρµατος τηλεχειρισµός, ηλεκτρολογικό υλικό πινάκων αντλιοστασίων και γεωτρήσεων ) και τις εργασίες που θα απαιτηθούν κάθε φορά για την αποκατάσταση βλαβών σε γεωτρήσεις και αντλιοστάσια ύδρευσης άρδευσης του ήµου. Οι εργασίας περιλαµβάνουν εργασία µε µηχανικά µέσα εξαγωγή και επανατοποθέτηση αντλητικού συγκροτήµατος µέγιστο βάθος 450 µ., εργασίες Ηλεκτρολόγου,συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων µέγιστη ισχύς 200 ΗΡ, αποσύνδεση και επανασύνδεση κινητήρων, εργασίες επισκευής αντλιών και κινητήρων και δοκιµή υποβρύχιων αναλυτικών συγκροτηµάτων σε δοκιµαστήριο.με την παρούσα µελέτη ο ήµος πρόκειται να επιλέξει ανάδοχο για την επισκευή και συντήρηση των αντλητικών συγκροτηµάτων του ήµου µε χρονική διάρκειας έως τις 30/6/2013. Η επιλογή του εργολάβου θα γίνει µετά από ηµόσιο Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/80. Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των ,00 (συµπεριλαµβανοµένου του νόµιµου ΦΠΑ 23%).Οι συµµετέχοντες θα υποβάλλουν προσφορά σε ακέραια ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό στις τιµές του τιµολογίου της Υπηρεσίας όσον αφορά τα βοηθητικά υλικά και τις εργασίες καθώς και στις τιµές του τιµοκαταλόγου των αντλητικών συγκροτηµάτων σε έντυπο που θα χορηγήσει η Υπηρεσία. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Πεζά 23/08/2012 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Πεζά 23/08/2012 Οι Συντάξαντες Βελεγράκης Ιωάννης ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Π.. 28/80) Ο ήµος «ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» Νοµού Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και συµπλήρωση τιµολογίου η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. ΑΡΘΡΟ 1ο Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της διαγωνισµού Ο ιαγωνισµός θα διενεργηθεί την... ηµέρα... και από ώρα 11:00 έως... ενώπιον της αρµοδίας επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2ο εκτοί στο ιαγωνισµό Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ανεγνωρισµένοι προµηθευτές του δηµοπρατούµενου αντικειµένου, εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή Επαγγελµατική οργάνωση. ΑΡΘΡΟ 3ο Προϋπολογισµός Παροχής Υπηρεσίας Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη, για την ως άνω προµήθεια έχει εκτιµηθεί στο ποσό των ,00 ΕΥΡΩ. ΑΡΘΡΟ 4ο Προέλευση Υλικών Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν σε... αλλοδαπής προέλευσης γνωστών εργοστασίων ή εγχωρίας κατασκευής αποδεδειγµένης καλής λειτουργικότητας. ΑΡΘΡΟ 5ο ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας στοιχείο, για την διαπίστωση της αυτοπρόσωπης από τον διαγωνιζόµενο κατάθεση της προσφοράς. 2. Πιστοποιητικό του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου που να φαίνεται το επάγγελµα του διαγωνιζόµενου και ότι είναι εγγεγραµµένος σε αυτό. 3. Εξουδιοδότηση προς τον προσκοµίζοντα την προσφορά, εφ' όσον πρόκειται για 1

4 ανώνυµη εταιρεία. 4. ήλωση ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 5. Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων µε ποσό ίσο µε το 5% του Προϋπολογισµού της Παροχής Υπηρεσίας για εγγύηση συµµετοχής στο ιαγωνισµό. 6. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, απο το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 8. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων ως και των εργαζοµένων τους και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 9. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας από το οποίο προκύπτει ότι κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού δεν έχουν φορολογικές εκκρεµότητες και καµία οφειλή προς το δηµόσιο ή τους Ο.Τ.Α. 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι το προσωπικό,καθώς και τα οχήµατα µηχανήµατα κ.λπ. µέσα που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των ανατιθεµένων εργασιών θα πληρούν τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία,τα σχετικά µε το υπ αριθµ. Πρωτ. 13ε /0/9865/ έγγραφο του ΠΕΧΩ Ε αναφερόµενα,και θα διαθέτουν τα προβλεπόµενα µέτρα προστασίας και ασφάλειας. 11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι τα µηχανήµατα που διαθέτουν (ιδιόκτητα ή µε ενοικίαση που αποδεικνύεται εγγράφως ) έχουν την απαιτούµενη ανυψωτική ικανότητα για γεώτρηση βάθους 100 Μ εως 450 Μ. 12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι θα για τις εργασίες θα χρησιµοποιηθεί ειδικευµένο προσωπικό 13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι µετά από κάθε επισκευή αντλητικού συγκροτήµατος θα κατατίθεται στη επιτροπής παραλαβής φύλλο δοκιµών από οργανωµένο δοκιµαστήριο Εάν δεν προσκοµισθούν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 6ο Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού α) Οι προσφορές θα επιδοθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο που θα περιέχει: 1.Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό (άρθρο 5). 2.Τις τεχνικές περιγραφές, σχέδια, λοιπά στοιχεία και πληροφορίες. 3.Σφραγισµένο φάκελο µε την οικονοµική προσφορά. β) Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρµόδια επιτροπή από την... µέχρι την 11:00 ακριβώς ώρα. Μετά το πέρας του ανωτέρου χρόνου, καµία προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. γ) Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο προµηθευτή επιτρέπεται. δ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. ε) Όταν η οριζόµενη ανωτέρω ώρα παρέλθει, ανακοινώνεται η λήξη της παραδόσεως των προσφορών και γράφεται τούτο στα πρακτικά. Η Επιτροπή συνεχίζει να συνεδριάζει δηµόσια και αρχίζει την αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών κατά σειρά επιδόσεως και αναγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που βρίσκονται σε κάθε φάκελο περιληπτικά, έτσι ώστε να τα ακούν όλοι οι ενδιαφερόµενοι. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς παραµένει σφραγισµένος και γράφεται επ' 2

5 αυτού ο αυτός µε κείνον του εξωτερικού φακέλου αύξοντος αριθµός. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάµενοι στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική. Η επιτροπή στη συνέχεια και σε µυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιές απορρίπτονται. Κατόπιν η συνεδρίαση γίνεται δηµόσια και ο Πρόεδρος ανακοινώνει ποιοι αποκλείονται και για ποιους λόγους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς τους, µε τον σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, εκείνων που έγιναν δεκτές στο διαγωνισµό και ανακοινώνονται οι τιµές µεγαλόφωνα. Όσες προσφορές δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακηρύξεως, απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που δεν φέρουν το νόµιµο µηχανόσηµο, ή είναι αόριστες και δεν µπορούν να εκτιµηθούν ή σε κάποιο σηµείο δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακηρύξεως. Οι προσφορές και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό µονογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα µέλη της επιτροπής. Η Επιτροπή του διαγωνισµού επιφυλάσσεται να εκδώσει την απόφαση της σε επόµενη συνεδρίαση και διαβιβάζει το φάκελο µε όλες τις προσφορές και τα υποβληθέντα από τους διαγωνισθέντες στοιχεία και δικαιολογητικά για εξέταση, τεχνοοικονοµική αξιολόγηση και γνωµοδότηση στο ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Η αξιολόγηση διαβιβάζεται στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού η οποία, σε κατ' ιδία συνεδρίαση της, καταχωρεί αυτή στο πρακτικό της επιτροπής και ανακηρύσσει ανάδοχο της Παροχής Υπηρεσίας εκείνον που έδωσε την από τεχνοοικονοµικής απόψεως συµφερότερη τιµή. Η φθηνότερη προσφορά δεν αποτελεί κριτήριο για την ανακήρυξη του αναδόχου. Κατόπιν ακολουθείται η νόµιµος διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. στ) Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, πάντως όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών και ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών να υπογράψει την σχετική σύµβαση. Εάν αυτός δεν προσέλθει µέσα στην ανωτέρω προθεσµία να υπογράψει τη σύµβαση ή δεν προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως της συµβάσεως εφαρµόζονται οι από το Π.. 28/1980 προβλεπόµενες κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 7ο Εγγύηση καλής εκτελέσεως Προ της υπογραφής της συµβάσεως ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, σύµφωνα µε το άρθρο (6) έξι της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων της µελέτης. ΑΡΘΡΟ 8ο Τιµές Παροχής Υπηρεσίας - κρατήσεις Οι τιµές της Παροχής Υπηρεσίας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ για ελεύθερη παράδοση στο ήµο. Ο ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσίας βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις. Επίσης βαρύνεται µε την δαπάνη δηµοσιεύσεως περιλήψεως της διακηρύξεως στον Τύπο, καθώς και µε την χαρτοσήµανση δύο αντιτύπων της συµβάσεως. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τους Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 9ο Ενστάσεις Ενστάσεις κατά της συµµετοχής διαγωνισθέντα ή της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού, υποβάλλονται µόνο εγγράφως κατά την διάρκεια του διαγωνισµού ή µέχρι και εποµένη της διεξαγωγής του διαγωνισµού εργάσιµης ηµέρας ή της επόµενης της 3

6 ανακοινώσεως του αποτελέσµατος στις περιπτώσεις εξετάσεως και αξιολογήσεως των προσφορών. Οι ενστάσεις καταθέτοναι στο πρωτόκολλο του Ο.Τ.Α. και απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Επισηµαίνεται ότι ενστάσεις, που υποβάλλονται διαφορετικά, δεν λαµβάνονται υπόψη. ΑΡΘΡΟ 10ο Γλώσσα συντάξεως των προσφορών Οι προσφορές θα είναι συνταγµένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική από τον οίκο µε µετάφραση στην Ελληνική. ΑΡΘΡΟ 11ο Χρόνος Εγγυήσεως Ο χρόνος εγγυήσεως της Παροχής Υπηρεσίας θα καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζοµένων. Ο χρόνος αυτός αρχίζει από την ηµεροµηνία προσωρινής παραλαβής από την αρµόδια προς τούτο επιτροπή. Κατά τον χρόνο εγγυήσεως ο προµηθευτής υποχρεώνεται µε δική του δαπάνη να αντικαταστήσει κάθε ανταλλακτικό που θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρµολογήσεως και να επισκευάσει κάθε βλάβη από όποια αιτία. Ο χρόνος εγγυήσεως καλής λειτουργίας δεν µπορεί να είναι µικρότερος των ετών. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής παραλήψει ή αµελήσει να προβεί στις παραπάνω ενέργειες, τότε κάνει τούτο ο ήµος σε βάρος και για λογαριασµό του προµηθευτή. ΑΡΘΡΟ 12ο Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής Με την προσφορά οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίνεται σαφής περιγραφή για τα προσφερόµενα και "προσπέκτους" τεχνικών στοιχείων του οίκου κατασκευής. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από τεύχος µε ασαφείς ή ελλειπείς τεχνικές περιγραφές µπορεί να απορριφθεί, ανάλογα µε τις ελλείψεις ή ασάφειες. ΑΡΘΡΟ 13ο Λήψη Πληροφοριών - ηµοσίευση α) Αντίγραφο της διακηρύξεως αυτής θα βρίσκεται στα Γραφεία τουι ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ του ήµου και θα βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφεροµένων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. β) Περίληψη της διακηρύξεως αυτής θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπ.αριθµ. 28/80 Π.. στον ηµερήσιο Τύπο. ήµος «ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Κυπριωτάκης Ρούσσος 4

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.. 28/80) ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο Παροχής Υπηρεσίας Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ, για να καλυφθούν ανάγκες του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων. ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες δατάξεις Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: α) Του Π.. µε αριθµ. 28/1980 "Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως" β) Του ισχύοντος ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος. ΑΡΘΡΟ 3ο Τεχνικές Προδιαγραφές ικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας Ο κάθε συµµετέχων επί ποινή αποκλεισµού θα υποβάλλει στο φάκελο τεχνικής προσφοράς τα κάτωθι δικαιολογητικά: α)πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή 9002 σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού και το οποίο θα προέρχεται από ανεξάρτητο αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης. β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (άρθρο 8) στην οποία θα δηλώνεται ότι το προσωπικό, καθώς και τα οχήµατα/µηχανήµατα κ.λ.π µέσα τα οποία θα χρησιµοποιούνται για εκτέλεση των ανατιθεµένων εργασιών θα πληρούν τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία, τα σχετικά µε το υπ αριθµό πρωτ. 13ε/0/9865/ έγγραφο του Υπουργείου ΠΕΧ67Ε αναφερόµενα και θα διαθέτουν τα προβλεπόµενα µέτρα προστασίας και ασφάλειας. γ) Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας των υπό κατοχή Μ.Ε. δ) Βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας για την καταβολή τελών χρήσης των/ου Μ.Ε. ε) Πιστοποιητικό καταλληλότητας από αναγνωρισµένο φορέα σύµφωνα µε την 15085/593/03 (ΦΕΚ 1186 Β / ) απόφαση του Υ.ΠΕ.Χ6.7.Ε ζ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι οι επισκευές και συντηρήσεις όλων των αντλητικών συγκροτηµάτων του ήµου θα πραγµατοποιούνται µόνο µε γνήσια καινούργια ανταλλακτικά που θα προέρχονται από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο του αντλητικού συγκροτήµατος. (επισηµαίνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση αφορά και τα µη καταγεγραµµένα αντλητικά συγκροτήµατα. η) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι διαθέτει οργανωµένο συνεργείο µε έδρα. στην οδό..αρ για επισκευές αντλητικών συγκροτηµάτων. θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (άρθρο 8) στην οποία θα δηλώνεται οι 1

8 εξαγωγές και επανατοποθετήσεις υποβρύχιων αντλητικών συγκροτηµάτων που έχει πραγµατοποιήσει την τελευταία διετία µε τα αναφερόµενα στο β εδάφιο του παρόντος άρθρου µηχανήµατα, καθώς επίσης τον φορέα επίβλεψης, τον εργοδότη και το βάθος τοποθέτησης. Επισηµαίνεται ότι οι συµµετέχοντες θα πρέπει να είναι κάτοχοι µηχανηµάτων που να µπορούν να εξάγουν και να επανατοποθετήσουν τα αντλητικά µηχανήµατα µέχρι βάθους 450µ.. Εναλλακτικά οι συµµετέχοντες µπορούν να µισθώσουν µηχανήµατα τρίτων. Σε αυτή την περίπτωση επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών θα υποβάλλουν: α) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του Μ.Ε. µε την οποία θα δηλώνει ότι εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος ο συµµετέχων θα παραχωρεί το µηχάνηµα έργου για να το χρησιµοποιήσει στην επισκευή και συντήρηση των αντλητικών συγκροτηµάτων του ήµου. β) Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ότι θα χρησιµοποιεί το µηχάνηµα έργου µε στοιχεία: αρ. κυκλοφορίας... ιδιοκτησίας... για την επισκευή και συντήρηση των αντλητικών συγκροτηµάτων του ήµου Οι τιµές των εργασιών και της προµήθειας υλικών κατά την διάρκεια της σχετικής σύµβασης νοούνται σταθερές. Στις τιµές περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά σε κάθε είδους µικροϋλικά απαραίτητα για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας(τρόπος και υλικά συσφίξεως καλωδίων τροφοδοσίας ρεύµατος κ.λ.π. στην κατακόρυφη σωλήνωση, τρόπος κατασκευής στεγανής σύνδεσης σε καλώδια, σωληνώσεις κ.λ.π.) Στις τιµές νοείται ότι συµπεριλαµβάνεται και η µεταφορά των αντλητικών συγκροτηµάτων µετά παρελκοµένων κ.λ.π. εξοπλισµού από τον χώρο αποθήκευσης τους (εταιρείες µεταφορών, αντιπροσωπίες, συνεργεία επισκευής, αποθήκες του ήµου κ.λ.π.) της ευρύτερης περιοχή του Νοµού Ηρακλείου, στις κατά τόπους γεωτρήσεις του ήµου και αντιστρόφως, σύµφωνα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 1. ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση του ήµου να προβεί στην εκτέλεση των ανατιθεµένων εργασιών. Μετά την αναιτιολόγητη παρέλευση 48 ωρών καθυστέρησης από την ηµέρα ειδοποίησης ο ήµος είναι ελεύθερος να απευθύνεται σε εργολάβο δικής του επιλογής και θα κάνει τούτο σε βάρος και διά λογαριασµό του αναδόχου, παράλληλα δε θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες ποινικές ρήτρες. 2. ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Ο εύλογος χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών τοποθέτησης και εξαγωγής ορίζεται: 1.Για βάθη έως 200 µ. µία ηµερολογιακή ηµέρα (1/2 εξαγωγή & ½ τοποθέτηση) 2.Για βάθη έως 350 µ. δύο ηµερολογιακές ηµέρες (1 εξαγωγή & 1 τοποθέτηση) Σε περίπτωση αποδεδειγµένων δυσκολιών (στραβή γεώτρηση άρα βρίσκει η στήλη και οι εργασίες γίνονται µε αργό ρυθµό ) ο χρόνος θα βεβαιώνεται από την επιτόπια παρουσία µέλους της επιτροπής. Β. Χρόνος επισκευής αντλητικού συγκροτήµατος. Ο χρόνος επισκευής του στροβίλου & κινητήρα δεν θα ξεπερνά τις δύο ηµερολογιακές ηµέρες Πέραν αυτών των χρονικών ορίων θα επιβάλλεται η οριζόµενη ποινική ρήτρα. 3,ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Σε κάθε περίπτωση αναιτιολόγητα µη έγκαιρης επέµβασης ή καθυστέρησης ολοκλήρωσης των εργασιών, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα αξίας ίσης µε την απώλεια εσόδων από την µη πώληση του νερού από το ήµο,σύµφωνα µε τον τύπο D X Q X M (όπου D ηµέρες καθυστέρησης, Q παροχή σε Μ/Η & Μ τρέχουσα αξία Μ 3 νερού ), µε προσαύξηση 30% κατά τους µήνες,ιούλιο, Αύγουστο & Σεπτέµβριο. 4.ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2

9 Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ατύχηµα συµβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών και οφείλει να λαµβάνει όλα τα µέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού, των µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κ.λ.π. Ακόµα ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αν το προσωπικό, καθώς και τα οχήµατα µηχανήµατα και λοιπά µέσα τα οποία χρησιµοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών, πληρούν τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία,καθώς και αν εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από την νοµοθεσία µέτρα προστασίας και ασφάλειας. Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα εφ όσον διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας, ή ότι τα µηχανήµατα που εργάζονται (γερανοί κ.λ.π.) δεν διαθέτουν τις υπό του νόµου προβλεπόµενες άδειες (ΣΧ. Το µε αριθµό πρωτ. 13ε/0/9865/ έγγραφο του Υπουργείου ΠΕΧΩ Ε ) να διακόπτει αµέσως τις εργασίες και να καλεί τον εργολάβο να συµµορφωθεί σχετικά. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Πεζά 24/08/2012 Ο Προϊστάµενος ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Πεζά 24/08/2012 Ο Συντάξας Βελεγράκης Ιωάννης ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.. 28/80) Άρθρο 1ο Αντικείµενο της Παροχής Υπηρεσίας Η συγγραφή αυτή αφορά στην ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Άρθρο 2ο ιατάξεις που ισχύουν Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της παροχης Υπηρεσιας γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις: α) Του Π.. µε αριθµ. 28/1980 "Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως" β) Του ισχύοντος ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος. είναι: Άρθρο 3ο Συµβατικά Τεύχη Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π.. 28/1980 α) Η διακήρυξη του διαγωνισµού β) Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου γ) Ο προϋπολογισµός προσφοράς του αναδόχου δ) Η ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ε) Η γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων στ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου. Άρθρο 4ο Τρόπος εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε µειοδοτικό διαγωνισµό µε τους όρους που θα καθορίσει το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.. 28/1980. Άρθρο 5ο Σύµβαση Ο ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσίας, µετά, την κατά νόµο, έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών, ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών να υπογράψει την σύµβαση και να καταθέσει την, κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. ΑΡΘΡΟ 6ο Εγγύηση καλής εκτελέσεως της σύµβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισµού της Παροχής Υπηρεσίας. Παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της Παροχής 1

11 Υπηρεσίας µετά την παραλαβή από αρµόδια επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 7ο Χρόνος Εγγυήσεως Ο χρόνος εγγυήσεως, µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, µετρούµενος από της ηµεροµηνίας της προσωρινής παραλαβής, θα καθοριστεί µε την προσφορά των διαγωνιζοµένων και ο οποίος δεν µπορεί να είναι µικρότερος των ετών. ΑΡΘΡΟ 8ο Εκπτωση του αναδόχου Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας ή ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/1980. ΑΡΘΡΟ 9ο Πληµµελής κατασκευή Εάν η κατασκευή και η λειτουργία του υλικού δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζει ελαττώµατα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Εάν ζητηθεί ποιοτικός έλεγχος, θα γίνει µε φροντίδα και έξοδα του προµηθευτή. ΑΡΘΡΟ 10ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειµένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τους Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 11ο Προσωρινή και οριστική Παραλαβή Η προσωρινή παραλαβή, θα γίνει από την οικεία επιτροπή, παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαµβανοµένου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών αυτού. Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζοµένης προθεσµίας, ο ήµος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο µε τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο του συµβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται βάσει των κειµένων διατάξεων η οριστική παραλαβή για την ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Πεζά 23/08/2012 Ο Προϊστάµενος ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Πεζά 23/08/2012 Ο Συντάξας Βελεγράκης Ιωάννης ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Α. ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α1. ΑΝΕΛΚΥΣΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΜ. ΣΤΗΛΗΣ ΜΕΤΡΑ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ή ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΓΚΟ Στήλη 2 ½ 0-40 Τεµ 250,00 ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ Στήλη 2 ½, Τεµ 350,00 Στήλη 2 ½, Τεµ 450,00 Στήλη 2 ½, Τεµ 700,00 Στήλη 2 ½, Τεµ 900,00 Στήλη 2 ½, Τεµ 1.000,00 Στήλη Τεµ 400,00 Στήλη Τεµ 600,00 Στήλη Τεµ 800,00 Στήλη Τεµ 1.200,00 Στήλη Τεµ 1.800,00 Στήλη Τεµ 2.100,00 Στήλη Τεµ 2.500,00 Στήλη Τεµ 500,00 Στήλη Τεµ 700,00 Στήλη Τεµ 900,00 Στήλη Τεµ 1.100,00 Στήλη Τεµ 1.500,00 Στήλη Τεµ 1.800,00 Στήλη Τεµ 2.000,00 Στήλη Τεµ 2.500,00 Στήλη Τεµ 2.800,00 Στήλη Τεµ 3.000,00

13 Στις παραπάνω εργασίες περιλαµβάνεται και η µεταφορά του αντλητικού συγκροτήµατος από και προς το συνεργείο επισκευής. A2. ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α Αποσυναρµολόγηση αντλίας Τεµ 300,00 Συναρµολόγηση αντλίας Τεµ 300,00 Αποσυναρµολόγηση κινητήρα Τεµ 250,00 Συναρµολόγηση κινητήρα Τεµ 250,00 Περιέλιξη ηλεκτροκινητήρα 6 Τεµ 1.200,00 Περιέλιξη ηλεκτροκινητήρα 8 Τεµ 2.100,00 οκιµή αντλητικού συγκροτήµατος Τεµ 250,00 Εργασία ηλεκτρολόγου. Ώρα 50,00 Εργασία φύλαξης εγκαταστάσεων Ώρα 25,00 Καθαρισµός γεώτρησης σε βάθος 0-200m Τεµ 2.200,00 Καθαρισµός γεώτρησης σε βάθος m Τεµ 4.000,00 Καθαρισµός γεώτρησης σε βάθος m Τεµ 6.000,00 Α3. ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Η εργασία επισκευής των υφιστάµενων αντλητικών συγκροτηµάτων θα κοστολογείται σε ποσοστό 20% της αξίας των χρησιµοποιούµενων ανταλλακτικών των αντίστοιχων οµάδων Β3, Β4, Β5 και Β6. Επισηµαίνεται ότι η έκπτωση που θα δοθεί στην συγκεκριµένη οµάδα θα είναι επιπλέον του παραπάνω αναφερόµενου ποσοστού. Β. ΟΜΑ Α ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ Β1. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α Ηλεκτροκινητήρας 7,5 KW (10 HP) Τεµ 2.145,00 Ηλεκτροκινητήρας 9,2 KW ( 12,5 HP) Τεµ 2.230,00 Ηλεκτροκινητήρας 11 KW (15 HP) Τεµ 2.310,00 Ηλεκτροκινητήρας 15 KW (20 HP) Τεµ 2.541,00 Ηλεκτροκινητήρας 18,5 KW (25 HP) Τεµ 2.662,00 Ηλεκτροκινητήρας 22 KW (30 HP) Τεµ 2.838,00 Ηλεκτροκινητήρας 30 KW (40 HP) Τεµ 3.289,00 Ηλεκτροκινητήρας 37 KW (50 HP) Τεµ 4.136,00

14 Ηλεκτροκινητήρας 40 KW (55 HP) Τεµ 5.203,00 Ηλεκτροκινητήρας 46 KW (62 HP) Τεµ 5.643,00 Ηλεκτροκινητήρας 50 KW (68 HP) Τεµ 6.050,00 Ηλεκτροκινητήρας 55 KW (75 HP) Τεµ 6.336,00 Ηλεκτροκινητήρας 60 KW (80 HP) Τεµ 6.523,00 Ηλεκτροκινητήρας 68 KW (93 HP) Τεµ 7.139,00 Ηλεκτροκινητήρας 75 KW (100 HP) Τεµ 7.557,00 Ηλεκτροκινητήρας 83 KW (113 HP) Τεµ 8.052,00 Ηλεκτροκινητήρας 90 KW (125 HP) Τεµ 8.811,00 Αισθητήριο ΡΤ100 Τεµ 300,00 Όργανο µέτρησης θερµοκρασίας Τεµ 200,00 Μανδύας ψύξεως για Η/Κ 6 Τεµ 200,00 Μανδύας ψύξεως για Η/Κ 8 Τεµ 300,00 Β2. ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α Βαθµίδα ακτινικής ροής 6 Τεµ 190,00 Βαθµίδα ακτινικής ροής 8 Τεµ 280,00 Βαθµίδα µεικτής ροής 6 Τεµ 260,00 Βαθµίδα µεικτής ροής 8 Τεµ 395,00 Βαλβίδα αντεπιστροφής αντλίας 6 Τεµ 285,00 Βαλβίδα αντεπιστροφής αντλίας 8 Τεµ 390,00 Φίλτρο αναρρόφησης (σίτα) Τεµ 10,00 Τεµάχιο αναρρόφησης αντλίας 6 Τεµ 180,00 Τεµάχιο αναρρόφησης αντλίας 8 Τεµ 180,00 Οι παραπάνω τιµές αφορούν την προµήθεια καινούργιας αντλίας σε περίπτωση που η επισκευή της υφιστάµενη κριθεί από την τεχνική υπηρεσία του ήµου ασύµφορη. Η τιµή της καινούργιας αντλίας είναι ανοιγµένη ανά βαθµίδα σύµφωνα µε το παραπάνω τιµολόγιο. Στις παραπάνω τιµές (των βαθµίδων) περιλαµβάνεται η βαλβίδα αντεπιστροφής, το τεµάχιο αναρρόφησης, η σίτα αναρρόφησης και τα προστατευτικά των καλωδίων.

15 Β3. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΛIΩΝ FLOWPAP. Β3.1 Εξαρτήµατα Ρ81-83 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. Πτερωτή ορειχάλκινη µε δακτ. φθοράς ανοξ. Τεµ 156,00 Ρ81 (ν.µ. Φ148), P82 (ν.µ. Φ147), Ρ83 (Φ148,5) Πτερωτή Noryl µε δακτ. φθοράς ανοξ. Τεµ 108,00 Ρ81 (ν.µ. Φ148), P82 (ν.µ. Φ147), Ρ83 (Φ148,5) Πτερωτή Noryl Ρ81 (ν.µ. Φ148), P82 (ν.µ. Φ147), Ρ83 (Φ148,5) Τεµ 97,50 Μπώλ Ρ8 ενδιάµ. µαντεµ. µε λάστιχο φθοράς Φ105 + Οring + Τεµ 139,50 κουζινέτο ελαστ. Μπώλ Ρ8 ενδιάµ. σφαιροειδή. µε λάστιχο φθοράς Φ105 + Οring + Τεµ 210,00 κουζινέτο ελαστ. Μπώλ Ρ8 τέρµατος µαντέµ. µε κουζινέτο ελαστ. + καπάκι + Τεµ 139,00 µπουζόνια + περικόχλια Μπώλ Ρ8 τέρµατος σφαιροειδή µε κουζινέτο ελαστ. + καπάκι + Τεµ 210,00 µπουζόνια + περικόχλια Βαλβίδα Ρ8 4 µαντεµ. µε πλήρες στόµιο-βαλβίδα µαζί µε Τεµ 264,00 µπουζόνια, περικόχλια και περµανίτη Βαλβίδα Ρ8 5 µαντεµ. µε πλήρες στόµιο-βαλβίδα µαζί µε Τεµ 264,00 µπουζόνια, περικόχλια και περµανίτη Βαλβίδα Ρ8 4 σφαιροειδή µε πλήρες στόµιο-βαλβίδα µαζί µε Τεµ 390,00 µπουζόνια, περικόχλια και περµανίτη Βαλβίδα Ρ8 5 σφαιροειδή µε πλήρες στόµιο-βαλβίδα µαζί µε Τεµ 390,00 µπουζόνια, περικόχλια και περµανίτη Αναρρόφηση Ρ8/Μ6 µαντεµ. µε λάστιχο φθοράς Φ105 + Οring (+ Τεµ 129,00 τσιµούχα) Αναρρόφηση Ρ8/Μ8 µαντεµ. µε λάστιχο φθοράς Φ105 + Oring (+ Τεµ 174,00 τσιµούχα η /Μ8) Κόπλερ Φ28/Μ6 Τεµ 183,00 Κόπλερ Φ28/Μ8 Τεµ 390,00 Άλλεν Α2 Μ8x20 Κοπλ. άξ. (DIN 6912) Τεµ 1,20 Άξονας Ρ8 4 ( /Μ6) Τεµ 105,00 Άξονας Ρ8 5 ( /Μ6) Τεµ 117,00 Άξονας Ρ8 6 ( /Μ6) Τεµ 129,00 Άξονας Ρ8 7 ( /Μ6) Τεµ 141,00 Άξονας Ρ8 8 ( /Μ6 ή Μ8) Τεµ 153,00 Άξονας Ρ8 9 ( /Μ6 ή Μ8) Τεµ 165,00 Άξονας Ρ8 10 ( /Μ6 ή Μ8) Τεµ 177,00 Άξονας Ρ8 11 ( /Μ8) Τεµ 189,00 Άξονας Ρ8 12 ( /Μ8) Τεµ 201,00 Άξονας Ρ8 13 ( /Μ8) Τεµ 213,00 Άξονας Ρ8 14 ( /Μ8) Τεµ 225,00 Άξονας Ρ8 15 ( /Μ8) Τεµ 237,00 Άξονας Ρ8 16 ( /Μ8) Τεµ 252,00 Άξονας Ρ8 17 ( /Μ8) Τεµ 270,00 Άξονας Ρ8 18 ( /Μ8) Τεµ 291,00

16 Άξονας Ρ8 19 ( /Μ8) Τεµ 315,00 Άξονας Ρ8 20 ( /Μ8) Τεµ 342,00 Άξονας Ρ8 21 ( /Μ8) Τεµ 372,00 Άξονας Ρ8 22 ( /Μ8) Τεµ 405,00 Άξονας Ρ8 23 ( /Μ8) Τεµ 441,00 Άξονας Ρ8 24 ( /Μ8) Τεµ 480,00 Σφήνα πτερωτών Ρ8 (8x5x45) Τεµ 4,20 Σφήνα κόπλερ / Μ6 (8x5x28) Τεµ 3,30 Σφήνα κόπλερ / Μ8 (8x5x63) Τεµ 6,30 ιάφορα άλλα ανταλλακτικά P8 Λαστ. µπώλ (105) Ρ8 *Νέο* (Φ105/95x12) Τεµ 13,80 Λαστ. µπώλ (110) Ρ8 (παλιό δεν χρησιµοποιείται) Τεµ 21,00 ακτ. πτερωτών Ρ8 (304 Λαµαρ.) Τεµ 9,00 Οring µπώλ Ν8+Ρ8+Q8 (Φ142x2) Τεµ 1,35 Κουζ. ελαστ. Ρ8-Q8-N8 (Φ50/38x22) Τεµ 12,60 ακτυλ. αξ. 38/28x70 ανοξ. Ρ8 απόστ. Τεµ 21,30 ακτυλ. αξ. ανοξ. αναρρ. Ρ8/Μ6 & Ν8/Μ6, L=44,5mm Τεµ 18,30 ακτυλ. αξ. ανοξ. αναρρ. Ρ8/Μ8, L=5,5mm Τεµ 9,30 Περικοχ. Α2 Μ10 βαλβ. + µπώλ Ρ8+Q8 Τεµ 0,48 Βίδα εξάγ. Α2 Μ16x70 αναρ Ρ8 Q10/M8 Τεµ 4,80 Περικόχ. Α2 Μ16 βαλβ. + Πλάκα Ν8 Τεµ 0,90 Γλώσσα + αξονάκι βαλβ. PQ8 Τεµ 14,40 Βίδα εξαγ. Α2 Μ8x35 τερµ. αξ. Ν6 Ρ10 Τεµ 0,60 Πλακάκι βαλβ. PQ8 Τεµ 26,10 Λάστιχο βαλβ. Ρ8+Q Τεµ 6,90 Β3.2 Εξαρτήµατα Ν83-86 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. Πτερωτή ορειχάλκινη µε δακτ. φθοράς ανοξ. Τεµ 111,00 Ν83-84 (Φ125), Ν85 (Φ125), Ν86 (Φ125) Πτερωτή Noryl µε δακτ. φθοράς ανοξ. Τεµ 43,80 Ν83-84 (Φ125), Ν85 (Φ125), Ν86 (Φ125) Πτερωτή Noryl Ν83-84 (Φ125), Ν85 (Φ125), Ν86 (Φ125) Τεµ 34,80 Μπώλ Ν8 µαντεµ. µε λάστιχο φθοράς Φ86 Τεµ 63,00 Στεφάνι Ν8 ορειχάλκινο Τεµ 102,00 Οδηγός Ν83 Τεµ 27,00 Οδηγός Ν84-86 Τεµ 21,00 Ενδιάµεσο Ν8 µαντεµ. µε λάστιχο φθοράς Φ86 + 2x κουζινέτο Τεµ 195,00 ελαστ. Κατάθλιψη Ν8 µαντεµ. µε κουζινέτο ελαστ. (2 τεµ) Τεµ 195,00

17 Βαλβίδα Ν8 3 µαντεµ. µε πλήρες στόµιο-βαλβίδα µαζί µε Τεµ 294,00 µπουζόνια, περικόχλια και περµανίτη. Βαλβίδα Ν8 4 µαντεµ. µε πλήρες στόµιο-βαλβίδα µαζί µε Τεµ 294,00 µπουζόνια, περικόχλια και περµανίτη. Αναρρόφηση Ν8/Μ6 µαντέµ. µε λάστιχο φθοράς Φ86 + κουζινέτο Τεµ 195,00 ελαστ. + Oring + σίτα Αναρρόφηση Ν8/Μ8 µαντέµ. µε λάστιχο φθοράς Φ86 + κουζινέτο Τεµ 195,00 ελαστ. + Oring + σίτα Συνδετικό Ν8/Μ8 µαντέµ. µε µπουζόνια & περικόχλια Τεµ 165,00 Ντίζες Ν8-4 Τεµ 14,40 Ντίζες Ν8-5 Τεµ 15,60 Ντίζες Ν8-6 Τεµ 16,80 Ντίζες Ν8-7 Τεµ 18,00 Ντίζες Ν8-8 Τεµ 19,20 Ροδέλες Φ12 ντίζας Ν8 Τεµ 0,36 Περικόχλια Α2 Μ12 για ντίζες Ν8 Τεµ 0,60 Κόπλερ Φ28/Μ6 Τεµ 183,00 Κόπλερ Φ28/Μ8 Τεµ 390,00 Άλλεν Α2 Μ8x20, Κοπλ. αξ. (DIN 6912) Τεµ 1,20 Άξονας Ν8-3 ( / Μ6) Τεµ 105,00 Άξονας Ν8-4 ( / Μ6) Τεµ 114,00 Άξονας Ν8-5 ( / Μ6) Τεµ 123,00 Άξονας Ν8-6 ( / Μ6) Τεµ 132,00 Άξονας Ν8-7 ( / Μ6) Τεµ 141,00 Άξονας Ν8-8 ( / Μ6) Τεµ 150,00 Άξονας Ν8-9 ( / Μ6) Τεµ 162,00 Άξονας Ν8-10 ( / Μ6) Τεµ 174,00 Άξονας Ν8-11 ( / Μ6) Τεµ 186,00 Άξονας Ν8-12 ( / Μ6) Τεµ 198,00 Άξονας Ν8-13 ( / Μ6) Τεµ 210,00 Άξονας Ν8-14 ( / Μ6 ή Μ8) Τεµ 222,00 Άξονας Ν8-15 ( / Μ6 ή Μ8) Τεµ 234,00 Άξονας Ν8-16 ( / Μ6 ή Μ8) Τεµ 246,00 Άξονας Ν8-17 ( / Μ8) Τεµ 261,00 Άξονας Ν8-18 ( / Μ8) Τεµ 276,00 Άξονας Ν8-19 ( / Μ8) Τεµ 291,00 Άξονας Ν8-20 ( / Μ8) Τεµ 306,00 Άξονας Ν8-21 ( / Μ8) Τεµ 321,00 Άξονας Ν8-22 ( / Μ8) Τεµ 336,00 Άξονας Ν8-23 ( / Μ8) Τεµ 351,00 Άξονας Ν8-24 ( / Μ8) Τεµ 366,00 Άξονας Ν8-25 ( / Μ8) Τεµ 381,00

18 Άξονας Ν8-26 ( / Μ8) Τεµ 396,00 Άξονας Ν8-27 ( / Μ8) Τεµ 411,00 Σφήνα πτερωτών Ν8 (8x5x36) Τεµ 3,90 Σφήνα ενδιαµ. & τερµ. Ν8 & σφήνα κόπλερ /Μ6 (8x5x28) Τεµ 3,30 Σφήνα κόπλερ /Μ8 (8x5x63) Τεµ 6,30 Λάστ. µπώλ Ν8 (Φ86 / 74x10) Τεµ 12,60 ακτυλ. πτερωτών Ν8 (304 λαµαρ.) Τεµ 6,90 Οring µπωλ Ν8+Ρ8+Q8 (Φ142x2) Τεµ 1,35 Κουζ. ελαστ. Ρ8-Q8-N8 (Φ50/38x22) Τεµ 12,60 ακτυλ. αξ. ανοξ. αναρρ. P8/M6 & N8/M6, L=44,5mm Τεµ 18,30 ακτυλ. άξονα ορειχ. µετα κόπλερ Ν8/Μ8 (Φ38/28x27 µε σφήνα) Τεµ 18,30 Γλώσσα + αξονάκι βαλβ. Ν8 Τεµ 14,40 Καµπάνα Ν8 52 / 28x27 ορειχ. Τεµ 27,00 Βίδα εξάγ. Α2 Μ8x35 τερµ. αξ. Ν6 Ρ10 Τεµ 0,60 Μπουζ. Α4 Μ16x60 (45) N8 βαλβ. Τεµ 8,40 Β3.3 Εξαρτήµατα Ν6 & Ρ63 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. Πτερωτή ορειχάλκινη Ν62 (Φ85) Τεµ 79,50 Πτερωτή ορειχάλκινη Ν64 (Φ90) Τεµ 79,50 Πτερωτή ορειχάλκινη Ν65 (Φ90) Τεµ 79,50 Πτερωτή Noryl N62 Τεµ 34,50 Πτερωτή Noryl Ν64 Τεµ 34,50 Πτερωτή Noryl Ν65 Τεµ 34,50 Μπώλ µαντεµ. Ν6 (& στεφάνι) Τεµ 45,00 Οδηγός Ν61-62 Τεµ 13,50 Οδηγός Ν64-65 Τεµ 13,50 Αναρρόφηση Ν6ΝΤ/Μ6 Τεµ 183,00 Ενδιάµεσα Ν6ΝΤ Τεµ 74,10 Ενδιαµ. τερµ. Ν6ΝΤ (για βαλβ. ΝΕ6) Τεµ 74,10 Κατάθλιψη ορειχ. ΝΕ6 (2 2,5 ) Τεµ 130,20 Ελατήριο Ν6ΝΤ, ΝΕ6 βαλβίδας Τεµ 5,70 Γλώσσα βαλβ. Ν6ΝΤ, ΝΕ6 Τεµ 4,80 Λάστιχο βαλβ. ΝΒ6 (Ν6ΝΝΤ) Τεµ 3,90 Κόπλερ Φ18 / Μ6 Τεµ 165,00 Oring µπώλ Ν6 Τεµ 1,05 Άλλεν Α2 Μ8x20 κοπλ. αξ. Τεµ 1,50 Λάστιχα πτερωτών Ν6 FG Τεµ 4.20 Λάστιχα οµφαλού πτερ. Ν6 FG Τεµ 3,30 ακτυλ. αξ. 25 / 18x31 ανοξ. Ν6-Q6 Τεµ 12,60

19 Πτερωτές ορειχ. Ρ63 (σφήνα) Τεµ 90,00 Πτερωτές ορειχ. Ρ63 (για κώνους) Τεµ 78,00 Μπώλ µαντεµ. Ρ63 Τεµ 99,00 ακτυλ. αξ. 25 / 18x38 ανοξ. Ρ63 Τεµ 12,60 Κόπλερ Φ25 / Μ6 (Ρ65 Ρ67) Τεµ 195,00 Β4. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ FRANKLIN. Β4.1 Franklin 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. Άνω κουζινέτο µετα συνδετικού Η/Κ Τεµ 250,00 Κάτω κουζινέτο Η/Κ (βάση) Τεµ 250,00 Κάρβουνο κουζιν Τεµ 74,00 Θρως ανοξειδ. (σετ) 6 Set 710,00 Πλακάκι θρως ανοξ. 6 Τεµ 150,00 Στεγανό Τεµ 125,00 Μεµβράνη βάσης Η/Κ Τεµ 50,00 Βαλβίδα εξαερ. Μ16x1,5 Τεµ 52,00 Καλώδιο πλακέ 3x2,5 mm2 µ 26,00 Καλώδιο πλακέ 4x2,5 mm2 µ 30,00 Καλώδιο πλακέ 3x4 mm2 µ 32,00 Καλώδιο πλακέ 4x4 mm2 µ 35,00 Β4.2 Franklin 8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. Μαντεµ. κουζινέτο µετα συνδετ. Τεµ 560,00 Κάρβουνο κουζιν Τεµ 80,00 Θρως ανοξειδ. (σετ) 8 Set 930,00 Πλακάκι θρως ανοξ. Τεµ 270,00 Στεγανό Τεµ 250,00 Μεµβράνη βάσης Η/Κ Τεµ 75,00 Βαλβίδα εξαερ. Μ16x1,5 Τεµ 40,00 Καλώδιο πλακέ 3x6 mm2 µ 35,00 Καλώδιο πλακέ 3x10 mm2 µ 45,00 Καλώδιο πλακέ 3x16 mm2 µ 60,00 Καλώδιο πλακέ 3x25 mm2 µ 105,00 Φωλιά κάτω κουζινέτου Τεµ 342,00

20 Μαντεµένια κάτω βάση Τεµ 250,00 Β5. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ FLOWSERVE- PLEUGER. Β5.1 Flowserve Pleuger M6νντ (-200, 270, 340, 400, 460, 530, 600, 650, 720) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. Άνω κουζινέτο µετα συνδετικού Η/Κ Τεµ 292,00 Μαντεµ. κουζινέτο µετα συνδετικού Η/Κ Τεµ 294,00 Κάτω κουζινέτο Η/Κ (βάση) Τεµ 292,00 Κάρβουνο κουζιν σταντ. Φ38 / 46x30 Τεµ 76,00 Κάρβουνο κουζιν. 1 ο size Τεµ 90,00 Κάρβουνο κουζιν. 2 ο size Τεµ 99,00 Κάρβουνο κουζιν. µετα άνω θρως στ. 38/46/60x38 Τεµ 96,00 Κάρβουνο κουζιν. µετα άνω θρως 1 ο size Τεµ 102,00 Κάρβουνο κουζιν. µετα άνω θρως 2 ο size Τεµ 108,00 Κάρβουνο θρως Μ6-V6 & άνω θρως VN8 Τεµ 76,00 Κάρβουνο θρως µετα βάσης Τεµ 174,00 Θρως ανοξειδ. (σετ) Μ6ΝΝΤodd-PL-esse Set 843,00 Πλακάκι θρως ανοξ. Φ18 / 84x11 Τεµ 180,00 Στεγανό Τεµ 144,00 Μεµβράνη βάσης Η/Κ Τεµ 60,00 Βαλβίδα εξαερ. Μ16x1,5 Τεµ 54,00 Καλώδιο πλακέ Hydrofirm 3x2,5 mm2 µ 30,00 Καλώδιο πλακέ Hydrofirm 4x2,5 mm2 µ 36,00 Καλώδιο πλακέ Hydrofirm 3x4 mm2 µ 39,00 Καλώδιο πλακέ Hydrofirm 4x4 mm2 µ 42,00 Ρότορας Μ6-200 Τεµ 1.326,00 Ρότορας Μ6-270 Τεµ 1.404,00 Ρότορας Μ6-340 Τεµ 1.482,00 Ρότορας Μ6-400 Τεµ 1.560,00 Ρότορας Μ6-460 Τεµ 1.638,00 Ρότορας Μ6-530 Τεµ 1.716,00 Ρότορας Μ6-600 Τεµ 1.813,00 Ρότορας Μ6-650 Τεµ 1.890,00 Ρότορας Μ6-720 Τεµ 2.058,00 Β5.2 Flowserve Pleuger M8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. Φωλιά κάτω κουζινέτο Τεµ 406,00

21 Μαντεµ. κουζινέτο µετα συνδετ. Τεµ 667,00 Βάση Η/Κ Μ8ΝΝΤ Τεµ 297,00 Κάρβουνο κουζιν σταντ. Φ45 / 60x48 Τεµ 94,00 Κάρβουνο κουζιν. 1 ο size Φ44,7/60 Τεµ 94,00 Κάρβουνο κουζιν. 2 ο size Φ44,4/60 Τεµ 94,00 Κάρβουνο θρως Μ8 Τεµ 145,00 Κάρβουνο θρως µετα βάσης Τεµ 266,00 Θρως ανοξειδ. (σετ) Μ8ΝΝΤ Set 1.098,00 Πλακάκι θρως ανοξ. Μ8,V8,V10 Τεµ 322,00 Άνω θρως Μ8 & θρως αναρρ. Ρ10 Τεµ 104,00 Στεγανό Τεµ 295,00 Μεµβράνη βάσης Η/Κ Τεµ 92,00 Βαλβίδα εξαερ. Μ16x1,5 Τεµ 49,00 Καλώδιο πλακέ Hydrofirm 3x6 mm2 µ 38,00 Καλώδιο πλακέ Hydrofirm 3x10 mm2 µ 55,00 Καλώδιο πλακέ Hydrofirm 3x16 mm2 µ 71,00 Καλώδιο πλακέ Hydrofirm 3x25 mm2 µ 112,00 Στάτης Μ8-410 περιελιγµένος Τεµ 4.010,00 Στάτης Μ8-480 περιελιγµένος Τεµ 4.283,00 Στάτης Μ8-530 περιελιγµένος Τεµ 4.472,00 Στάτης Μ8-580 περιελιγµένος Τεµ 4.667,00 Στάτης Μ8-650 περιελιγµένος Τεµ 4.938,00 Στάτης Μ8-710 περιελιγµένος Τεµ 5.184,00 Στάτης Μ8-820 περιελιγµένος Τεµ 5.587,00 Στάτης Μ8-930 περιελιγµένος Τεµ 6.045,00 Στάτης Μ8-990 περιελιγµένος Τεµ 6.474,00 Ρότορας Μ8-41 Τεµ 2.803,00 Ρότορας Μ8-48 Τεµ 2.992,00 Ρότορας Μ8-53 Τεµ 3.100,00 Ρότορας Μ8-58 Τεµ 3.265,00 Ρότορας Μ8-65 Τεµ 3.405,00 Ρότορας Μ8-71 Τεµ 3.643,00 Ρότορας Μ8-82 Τεµ 3.932,00 Ρότορας Μ8-93 Τεµ 4.398,00 Ρότορας Μ8-99 Τεµ 4.593,00 Φωλιά κάτω κουζινέτου Μ8/3 (νντ) Τεµ 406,00 Μαντεµένια κάτω βάση Μ8/3 (νντ) Τεµ 297,00 Β6. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ USTUNEL (OVEL).

22 Β6.1 USTUNEL (OVEL) 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. Άνω κουζινέτο µετα συνδετικού Η/Κ Τεµ 225,00 Κάτω κουζινέτο Η/Κ (βάση) Τεµ 225,00 Κάρβουνο κουζιν Τεµ 65,00 Θρως ανοξειδ. (σετ) 6 Set 642,00 Πλακάκι θρως ανοξ. 6 Τεµ 135,00 Στεγανό Τεµ 115,00 Μεµβράνη βάσης Η/Κ Τεµ 46,00 Βαλβίδα εξαερ. Μ16x1,5 Τεµ 48,00 Καλώδιο πλακέ 3x2,5 mm2 µ 24,00 Καλώδιο πλακέ 4x2,5 mm2 µ 27,00 Καλώδιο πλακέ 3x4 mm2 µ 29,00 Καλώδιο πλακέ 4x4 mm2 µ 32,00 Β6.2 USTUNEL (OVEL) 8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. Μαντεµ. κουζινέτο µετα συνδετ. Τεµ 510,00 Κάρβουνο κουζιν Τεµ 75,00 Θρως ανοξειδ. (σετ) 8 Set 840,00 Πλακάκι θρως ανοξ. Τεµ 245,00 Στεγανό Τεµ 225,00 Μεµβράνη βάσης Η/Κ Τεµ 68,00 Βαλβίδα εξαερ. Μ16x1,5 Τεµ 37,00 Καλώδιο πλακέ 3x6 mm2 µ 32,00 Καλώδιο πλακέ 3x10 mm2 µ 42,00 Καλώδιο πλακέ 3x16 mm2 µ 54,00 Καλώδιο πλακέ 3x25 mm2 µ 95,00 Φωλιά κάτω κουζινέτου Τεµ 310,00 Μαντεµένια κάτω βάση Τεµ 225,00 Γ. ΟΜΑ Α ΥΛΙΚΩΝ Γ1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΙΑΤΟΜΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ. Σωλήνας 2 ½ Μ 25,00 Σωλήνας 3 Μ 28,00 Σωλήνας 4 Μ 37,00

23 Σωλήνας 5 Μ 50,00 Σωλήνας στάθµης ΡΕ100, Φ32, 10ατµ Μ 0,50 Προστατευτικό καλωδίων για σωλήνα 2 ½ Τεµ 15,00 Προστατευτικό καλωδίων για σωλήνα 3 Τεµ 20,00 Προστατευτικό καλωδίων για σωλήνα 4 Τεµ 25,00 Προστατευτικό καλωδίων για σωλήνα 5 Τεµ 30,00 Γ2. ΚΑΛΩ ΙΑ & ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩ ΙΩΝ (ΣΠΙΡΑΛ) ΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩ ΙΟΥ Μ.Μ Τιµή µονάδας ΝΥΥ ΗΟ7RN-F Καλώδιο 3x2,5 mm 2 m 2,80 3,50 Καλώδιο 3x4 mm 2 m 4,35 5,40 Καλώδιο 3x6 mm 2 m 5,90 7,40 Καλώδιο 3x10 mm 2 m 9,50 11,80 Καλώδιο 3x16 mm 2 m 14,50 18,50 Καλώδιο 3x25 mm 2 m 22,00 27,50 Καλώδιο 3x35 mm 2 m 30,00 37,00 Καλώδιο 3x50 mm 2 m 42,00 52,00 Καλώδιο 3x70 mm 2 m 57,00 72,00 Καλώδιο 1x50 mm 2 m 13,50 17,00 Καλώδιο 1x70 mm 2 m 19,00 24,00 Καλώδιο 1x95 mm 2 m 26,00 32,00 Καλώδιο 1x120 mm 2 m 32,00 40,00 Καλώδιο 1x150 mm 2 m 40,00 45,00 Σωλήνας προστασίας καλωδίων (Σπιράλ) Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α Σωλήνας σπιράλ Φ16 m 0,50 Σωλήνας σπιράλ Φ20 m 0,65 Σωλήνας σπιράλ Φ25 m 0,90 Σωλήνας σπιράλ Φ32 m 1,30 Σωλήνας σπιράλ Φ40 m 1,80 Σωλήνας σπιράλ Φ50 m 2,20 Σωλήνας σπιράλ Φ63 m 3,10 Γ3. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ

24 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α Πυκνωτής 5 kvar Τεµ 108,00 Πυκνωτής 6,25 kvar Τεµ 112,00 Πυκνωτής 7,5 kvar Τεµ 117,00 Πυκνωτής 10 kvar Τεµ 122,00 Πυκνωτής 12,5 kvar Τεµ 128,00 Πυκνωτής 15 kvar Τεµ 140,00 Πυκνωτής 20 kvar Τεµ 185,00 Ρελέ πυκνωτών 12,5 kvar Τεµ 53,00 Ρελέ πυκνωτών 15 kvar Τεµ 61,00 Ρελέ πυκνωτών 20 kvar Τεµ 70,00 Ρελέ πυκνωτών 25 kvar Τεµ 86,00 Ρελέ πυκνωτών 30 kvar Τεµ 116,00 Ρελέ πυκνωτών 40 kvar Τεµ 152,00 Ρελέ πυκνωτών 60 kvar Τεµ 220,00 Όργανο αυτόµατης αντιστάθµισης 6 βηµ. Τεµ 400,00 ιακόπτης φορτίου 40Α Τεµ 23,00 ιακόπτης φορτίου 63Α Τεµ 25,00 ιακόπτης φορτίου 80Α Τεµ 35,00 ιακόπτης φορτίου 100Α Τεµ 40,00 ιακόπτης φορτίου 125Α Τεµ 54,00 ιακόπτης φορτίου 160Α Τεµ 79,00 ιακόπτης φορτίου 200Α Τεµ 110,00 ιακόπτης φορτίου 250Α Τεµ 130,00 Ασφάλεια HBC gg 6 40 A Τεµ 12,00 Ασφάλεια HBC gg 50A 80A Τεµ 22,00 Ασφαλειοθήκη 1Ρ ή Ν έως 40Α Τεµ 11,00 Ασφαλειοθήκη 1Ρ ή Ν έως 80Α Τεµ 15,00 Πίνακας ερµάριο Τεµ 500,00 Γ4. ΓΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α

25 Ράβδος γείωσης st/e-cu Φ17 1,5m Τεµ 16,00 Σύνδεσµος ηλεκτροδίων γείωσης Τεµ 4,60 Χάλκινος αγωγός γείωσης Τεµ 5,90 Περιλαίµιο (σφιγκτήρας) Τεµ 2,50 Φρεάτιο µε χυτοσιδ. κάλυµµα 30x30cm Τεµ 40,00 Απαγωγός προστασίας T1+T2 (L-N) Τεµ 115,00 Απαγωγός προστασίας Τ1+Τ2 (Ν-ΡΕ) Τεµ 150,00 Απαγωγός προστασίας Τ3 (L-N) Τεµ 26,00 Απαγωγός προστασίας Τ3 (Ν-ΡΕ) Τεµ 34,00 Απαγωγός οµοαξονικού καλωδίου Τεµ 130,00 Γ5. SOFT STARTER & ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΠΕΡΤΑΧΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α Soft Starter έως 11 KW (15 HP) Τεµ 1.700,00 Soft Starter έως 22 KW (30 HP) Τεµ 1.950,00 Soft Starter έως 30 KW (40 HP) Τεµ 2.200,00 Soft Starter έως 46 KW (62 HP) Τεµ 2.500,00 Soft Starter έως 55 KW (75 HP) Τεµ 2.800,00 Soft Starter έως 75 KW (100 HP) Τεµ 3.150,00 Soft Starter έως 90 KW (125 HP) Τεµ 3.996,00 Ασφάλεια υπερταχείας gr 16-80A Τεµ 45,00 Ασφάλεια υπερταχείας gr 100A Τεµ 48,00 Ασφάλεια υπερταχείας gr 125A Τεµ 58,00 Ασφάλεια υπερταχείας gr 160A Τεµ 133,00 Ασφάλεια υπερταχείας gr 200A Τεµ 145,00 Ασφάλεια υπερταχείας gr 250A Τεµ 155,00 Ασφάλεια υπερταχείας gr 350A Τεµ 185,00 Ασφάλεια υπερταχείας gr 450A Τεµ 200,00 Ασφάλεια υπερταχείας gr 500A Τεµ 200,00 Ασφαλειοβάση για ασφάλεια µεγεθ 000 Τεµ 6,00 Ασφαλειοβάση για ασφάλεια µεγέθ 00 Τεµ 6,00 Ασφαλειοβάση για ασφάλεια µεγέθ 1 Τεµ 15,00 Ασφαλειοβάση για ασφάλεια µεγέθ 2 Τεµ 20,00

26 Γ6. ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ AC (AC3) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α Ρελέ ισχύος 4 KW, 9A (AC3) Τεµ 24,00 Ρελέ ισχύος 5,5 KW, 12A (AC3) Τεµ 26,00 Ρελέ ισχύος 7,5 KW, 18A (AC3) Τεµ 36,00 Ρελέ ισχύος 11 KW, 25A (AC3) Τεµ 50,00 Ρελέ ισχύος 15 KW, 32A (AC3) Τεµ 69,00 Ρελέ ισχύος 18,5 KW, 40A (AC3) Τεµ 83,00 Ρελέ ισχύος 22 KW, 50A (AC3) Τεµ 92,00 Ρελέ ισχύος 30 KW, 65A (AC3) Τεµ 133,00 Ρελέ ισχύος 37 KW, 80A (AC3) Τεµ 192,00 Ρελέ ισχύος 45 KW, 95A (AC3) Τεµ 235,00 Ρελέ ισχύος 55 KW, 115A (AC3) Τεµ 278,00 Ρελέ ισχύος 75KW, 150A (AC3) Τεµ 305,00 Ρελέ ισχύος 90 KW, 185A (AC3) Τεµ 370,00 Ρελέ ισχύος 110 KW, 225A (AC3) Τεµ 540,00 Γ7. ΒΑΛΒΙ ΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α Βαλβίδα αντεπ. ελαστ. έµφραξης DN65, PN16 Τεµ 330,00 Βαλβίδα αντεπ. ελαστ. έµφραξης DN80, PN16 Τεµ 380,00 Βαλβίδα αντεπ. ελαστ. έµφραξης DN100, PN16 Τεµ 468,00 Βαλβίδα αντεπ. ελαστ. έµφραξης DN125, PN16 Τεµ 600,00 Βαλβίδα αντεπ. ελαστ. έµφραξης DN150, PN16 Τεµ 760,00 Γ7. ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ α) Ασύρµατος τηλεχειρισµός δύο αντλητικών συγκροτηµάτων απο την δεξαµενή φορτίου,µε ηλιακό φορτιστήριο αποτελούµενος απο : 1)Σταθερό ποµπό.στην πρόσοψη της συσκευής θα υπάρχει ο διακόπτης ΟΝ-ΟFF µε ενδεικτικό LED λειτουργίας και µια σειρά απο LED τα οποία θα µας πληροφορούν για την κατάσταση της δεξαµενής και την εκποµπή σήµατος. Στο πίσω µέρος θα συνδέεται το µηχανικό φλοτέρ το οποίο θα ελέγχει το ύψος του νερού στη δεξαµενή και ο ηλιακός συλλέκτης. 2) ύο σταθερούς δέκτες εύκολα τοποθετούµενους στους ηλεκτρολογικούς πίνακες 3) Σταθεροποιηµένο τροφοδοτικό µε προστασία έναντι αιχµών υπέρτασης του δικτύου ή κεραυνών, µε οπτική ένδειξη λήψης εντολής START ή STOP. 4) Κεραίες υψηλής απολαβής και coaxial καλώδια µε ειδικά connectors. 5)Βάσεις στήριξης 6) Μηχανικό φλοτέρ 7) Ηλιακό συλλέκτη, και υλικά και µικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, ήτοι προµήθεια,προσκόµιση, εργασία τοποθέτησης σύνδεσης εγκατάστασης και δοκιµών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 1.908,00 β) Ασύρµατος ενδιάµεσος αναµεταδότης αποτελούµενος απο : 1) Ηλιακό συλλέκτη.2)ενδιάµεσο αναµεταδότη κώδικα µε ηλιακό φορτιστή.στην πρόσοψη της συσκευής υπάρχει ένας διακόπτης ΟΝ- ΟFF µαζί µε την ενδεικτική LED λειτουργίας καθώς και µια συστοιχία από δύο LED µε τις ενδείξεις RECEIVER &TRANSMITTER όπου φαίνεται κάθε στιγµή η κατάσταση του µηχανήµατος (λήψη ή

27 εκποµπή).στη πρόσοψη της συσκευής υπάρχει ο ειδικός connector σύνδεσης της κεραίας.3) Κεραία υψηλής απολαβής και coaxial καλώδια µε ειδικά connectors. ηλ. υλικά και µικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, ήτοι προµήθεια,προσκόµιση, εργασία τοποθέτησης σύνδεσης εγκατάστασης και δοκιµών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ,00 Γ8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Α) Ηλεκτρικός πινάκας 10 ΗΡ από χαλυβδοελασµα "ΝΤΕΚΑΠΕ" µετά θύρας,επιτυχώς, προστασίας Ρ33 (ΙΡ44) µετά των οργάνων αυτού όπως περιγράφεται στο τεύχος υπολογισµών. µετά στηριγµάτων, οπών εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραµµων, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. µικρουλικων του χρωµατισµού των µεταλλικών µερών µε µεταλλικό χρώµα, ήτοι προµήθεια προσκόµιση και εγκατάσταση περιλαµβανόµενης της εργασίας εσωτερικής συνδεσµολογίας,των οργάνων του πίνακας,της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραµµών αφίξεως και αναχωρήσεως,των δοκιµών κλπ. για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 983,00 Β) Ηλεκτρικός πινάκας 20 ΗΡ από χαλυβδοελασµα "ΝΤΕΚΑΠΕ" µετά θύρας,επιτυχώς, προστασίας Ρ33 (ΙΡ44) µετά των οργάνων αυτού όπως περιγράφεται στο τεύχος υπολογισµών. µετά στηριγµάτων, οπών εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραµµων, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. µικρουλικων του χρωµατισµού των µεταλλικών µερών µε µεταλλικό χρώµα, ήτοι προµήθεια προσκόµιση και εγκατάσταση περιλαµβανόµενης της εργασίας εσωτερικής συνδεσµολογίας,των οργάνων του πίνακας,της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραµµών αφίξεως και αναχωρήσεως,των δοκιµών κλπ. για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 1.203,00 Γ) Ηλεκτρικός πινάκας 25 ΗΡ από χαλυβδοελασµα "ΝΤΕΚΑΠΕ" µετά θύρας,επιτυχώς, προστασίας Ρ33 (ΙΡ44) µετά των οργάνων αυτού όπως περιγράφεται στο τεύχος υπολογισµών. µετά στηριγµάτων, οπών εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραµµων, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. µικρουλικων του χρωµατισµού των µεταλλικών µερών µε µεταλλικό χρώµα, ήτοι προµήθεια προσκόµιση και εγκατάσταση περιλαµβανόµενης της εργασίας εσωτερικής συνδεσµολογίας,των οργάνων του πίνακας,της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραµµών αφίξεως και αναχωρήσεως,των δοκιµών κλπ. για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 1.347,00 ) Ηλεκτρικός πινάκας 30 ΗΡ από χαλυβδοελασµα "ΝΤΕΚΑΠΕ" µετά θύρας,επιτυχώς, προστασίας Ρ33 (ΙΡ44) µετά των οργάνων αυτού όπως περιγράφεται στο τεύχος υπολογισµών. µετά στηριγµάτων, οπών εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραµµων, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. µικρουλικων του χρωµατισµού των µεταλλικών µερών µε µεταλλικό χρώµα, ήτοι προµήθεια προσκόµιση και εγκατάσταση περιλαµβανόµενης της εργασίας εσωτερικής συνδεσµολογίας,των οργάνων του πίνακας,της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραµµών αφίξεως και αναχωρήσεως,των δοκιµών κλπ. για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 1.344,00 ε) Ηλεκτρικός πινάκας 40 ΗΡ από χαλυβδοελασµα "ΝΤΕΚΑΠΕ" µετά θύρας,επιτυχώς, προστασίας Ρ33 (ΙΡ44) µετά των οργάνων αυτού όπως περιγράφεται στο τεύχος υπολογισµών. µετά στηριγµάτων, οπών εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραµµων, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. µικρουλικων του χρωµατισµού των µεταλλικών µερών µε µεταλλικό χρώµα, ήτοι προµήθεια προσκόµιση και εγκατάσταση περιλαµβανόµενης της εργασίας εσωτερικής συνδεσµολογίας,των οργάνων του πίνακας,της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραµµών αφίξεως και αναχωρήσεως,των δοκιµών κλπ. για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 1.611,00 στ) Ηλεκτρικός πινάκας 50 ΗΡ από χαλυβδοελασµα "ΝΤΕΚΑΠΕ" µετά θύρας,επιτυχώς, προστασίας Ρ33 (ΙΡ44) µετά των οργάνων αυτού όπως περιγράφεται στο τεύχος υπολογισµών. µετά στηριγµάτων, οπών εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραµµων, ακροδεκτών, καλωδιώσεων

28 εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. µικρουλικων του χρωµατισµού των µεταλλικών µερών µε µεταλλικό χρώµα, ήτοι προµήθεια προσκόµιση και εγκατάσταση περιλαµβανόµενης της εργασίας εσωτερικής συνδεσµολογίας,των οργάνων του πίνακας,της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραµµών αφίξεως και αναχωρήσεως,των δοκιµών κλπ. για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 1.884,00 ζ) Ηλεκτρικός πινάκας 100 ΗΡ από χαλυβδοελασµα "ΝΤΕΚΑΠΕ" µετά θύρας,επιτυχώς, προστασίας Ρ33 (ΙΡ44) µετά των οργάνων αυτού όπως περιγράφεται στο τεύχος υπολογισµών. µετά στηριγµάτων, οπών εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραµµων, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. µικρουλικων του χρωµατισµού των µεταλλικών µερών µε µεταλλικό χρώµα, ήτοι προµήθεια προσκόµιση και εγκατάσταση περιλαµβανόµενης της εργασίας εσωτερικής συνδεσµολογίας,των οργάνων του πίνακας,της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραµµών αφίξεως και αναχωρήσεως,των δοκιµών κλπ. για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 2.048,00 η) Ηλεκτρικός πινάκας 125 ΗΡ από χαλυβδοελασµα "ΝΤΕΚΑΠΕ" µετά θύρας,επιτυχώς, προστασίας Ρ33 (ΙΡ44) µετά των οργάνων αυτού όπως περιγράφεται στο τεύχος υπολογισµών. µετά στηριγµάτων, οπών εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραµµων, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. µικρουλικων του χρωµατισµού των µεταλλικών µερών µε µεταλλικό χρώµα, ήτοι προµήθεια προσκόµιση και εγκατάσταση περιλαµβανόµενης της εργασίας εσωτερικής συνδεσµολογίας,των οργάνων του πίνακας,της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραµµών αφίξεως και αναχωρήσεως,των δοκιµών κλπ. για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 2.227,00 θ) Ηλεκτρικός πινάκας 150 ΗΡ από χαλυβδοελασµα "ΝΤΕΚΑΠΕ" µετά θύρας,επιτυχώς, προστασίας Ρ33 (ΙΡ44) µετά των οργάνων αυτού όπως περιγράφεται στο τεύχος υπολογισµών. µετά στηριγµάτων, οπών εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραµµων, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. µικρουλικων του χρωµατισµού των µεταλλικών µερών µε µεταλλικό χρώµα, ήτοι προµήθεια προσκόµιση και εγκατάσταση περιλαµβανόµενης της εργασίας εσωτερικής συνδεσµολογίας,των οργάνων του πίνακας,της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραµµών αφίξεως και αναχωρήσεως,των δοκιµών κλπ. για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 2.553,00 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Πεζά 23/08/2012 Ο Προϊστάµενος ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Πεζά 23/08/2012 Οι Συντάξαντες Βελεγράκης Ιωάννης ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 50/2014 Μ Ε Λ Ε Τ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014. Προϋπολογισµού: 27.497,88 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014. Προϋπολογισµού: 27.497,88 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014 Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 130.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 130.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια υλικού Οδοποιίας και εκµίσθωση µηχανηµάτων. Προϋπολογισµού: 52.779,30 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια υλικού Οδοποιίας και εκµίσθωση µηχανηµάτων. Προϋπολογισµού: 52.779,30 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια υλικού Οδοποιίας και εκµίσθωση µηχανηµάτων ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια υλικού Οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ. Προϋπολογισµού: 5.633,40 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ. Προϋπολογισµού: 5.633,40 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 76/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 9-8-2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 22673 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Προϋπολογισµού: 7.450,11 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Προϋπολογισµού: 7.450,11 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 82/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιµάνι Χερσονήσου 24-9-2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 9375 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιµάνι Χερσονήσου 24-9-2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 9375 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιµάνι Χερσονήσου 24-9-2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 9375 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 3.997,50 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 3.997,50 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:99/2013 Μ Ε Λ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφο ήµου/φορέα: Εργο: Προµήθεια εορταστικών φωτιστικών Κωδ. Προϋπ/σµού: 20/7135.0005

Εγγραφο ήµου/φορέα: Εργο: Προµήθεια εορταστικών φωτιστικών Κωδ. Προϋπ/σµού: 20/7135.0005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια εορταστικών φωτιστικών Προϋπολογισµός: 19.212,60 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε Χ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 5-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 31558 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Προϋπολογισµού: 6.998,43 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Προϋπολογισµού: 6.998,43 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 61/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 64/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ -- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 27997 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 27997 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 27997 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού φωτισµού

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού φωτισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού φωτισµού Προϋπολογισµός: 6.457,50 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Εργο: Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού φωτισµού. Προϋπολογισµός: 44.999,92 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Εργο: Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού φωτισµού. Προϋπολογισµός: 44.999,92 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού φωτισµού Προϋπολογισµός: 44.999,92 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Προµήθεια µεταλλικών σταυρών & µεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου µονά διπλά για τάφους τριετούς χρήσεως των ηµοτικών Κοιµητηρίων Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛ4ΥΩΗΜ-ΓΑΒ Α ΑΜ : 13PROC

Α Α: ΒΛ4ΥΩΗΜ-ΓΑΒ Α ΑΜ : 13PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 17-7-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 18980 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ** ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ** ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΜΟΣ ** ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η (Π.. 28/80) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2012 Έργο / Εργασία : απάνες καθαρισµού κτιρίων του Απρίλιος, 2012 ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Τ Ε Χ Ν ΙΙ Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Περιγραφή Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 29.989,86 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 29.989,86 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια µεταλλικού στεγάστρου και πάνελ. Προϋπολογισµός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Προγραµ. ηµ.επενδύσεων(π..ε.

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια µεταλλικού στεγάστρου και πάνελ. Προϋπολογισµός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Προγραµ. ηµ.επενδύσεων(π..ε. /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προµήθεια µεταλλικού στεγάστρου και πάνελ Προϋπολογισµός: 54.120,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Προγραµ. ηµ.επενδύσεων(π..ε.) Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Έγγραφο ήµου-φορέα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 17-7-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 18990 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ** ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ** ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΜΟΣ ** ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η (Π.. 28/80) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2012 Έργο / Εργασία : απάνες καθαρισµού κτιρίων του Απρίλιος, 2012 ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Τ Ε Χ Ν ΙΙ Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Περιγραφή Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 19-9-2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 26733 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κωδ. Προϋπ/σµού: 10.6671.0001

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κωδ. Προϋπ/σµού: 10.6671.0001 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Προϋπολογισµός: 39.999,60 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 10-3-2016 Αριθμός πρωτ. 4268. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Υπηρεσίες και ράσεις Προβολής για τις ανάγκες του έργου Medstrategy. Προϋπολογισµού: 10.510,35 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Υπηρεσίες και ράσεις Προβολής για τις ανάγκες του έργου Medstrategy. Προϋπολογισµού: 10.510,35 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: Υπηρεσίες και ράσεις Προβολής για τις ανάγκες του έργου Medstrategy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. διακηρύσσει την προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης. Άρθρο 1 ο Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχ/σης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δεξαµενής στα Σφεριανά (Προµήθεια µεταλλικής δεξαµενής)

Κατασκευή δεξαµενής στα Σφεριανά (Προµήθεια µεταλλικής δεξαµενής) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Κατασκευή δεξαµενής στα Σφεριανά (Προµήθεια µεταλλικής δεξαµενής) Προϋπολογισµός: 25.000,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 24/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 Προϋπολογισµού: 50.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια εξοπλισµού συντριβανιού για την.κ. Ζαρού. Προϋπολογισµού: 6.648,15 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια εξοπλισµού συντριβανιού για την.κ. Ζαρού. Προϋπολογισµού: 6.648,15 σε ΕΥΡΩ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια εξοπλισµού συντριβανιού για την.κ. Ζαρού ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια εξοπλισµού συντριβανιού για την.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑ - ΒΡΑΧΟΥ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑ - ΒΡΑΧΟΥ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΗΜΟΣ: ΤΙΤΛΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑ - ΒΡΑΧΟΥ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2009 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑ - ΒΡΑΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού. Προϋπολογισμού: 29.999,90 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού. Προϋπολογισμού: 29.999,90 σε ΕΥΡΩ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Προϋπολογισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 9-8-2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 22719 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑ ΦΑΡΑΓΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. Προϋπολογισμού: 13.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑ ΦΑΡΑΓΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. Προϋπολογισμού: 13. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑ ΦΑΡΑΓΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Προϋπολογισµός: 220.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 106.584,00 σε ΕΥΡΩ

Προϋπολογισµού: 106.584,00 σε ΕΥΡΩ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΗΜΟΣ: ΤΙΤΛΟΣ: Συντήρηση µη ασφαλτοστρωµένου οδικού δικτύου του ήµου 2009 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 40/2009 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Συντήρηση µη ασφαλτοστρωµένου οδικού δικτύου του ήµου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.752,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-5 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ» Προυπολογισμός: 25.000 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν, για τον έλεγχο επανέλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Γούρνες, 23-3-2012 Αρ. Πρωτ.: 175

Γούρνες, 23-3-2012 Αρ. Πρωτ.: 175 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Π.. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Γούρνες, 23-3-2012 Αρ. Πρωτ.: 175 ΙΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΙΩΝ Το Ν.Π... Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ήµου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 81 / 2015 θερµαντικών σωµάτων Γυµνασίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.999,80 µε το Φ.Π.Α. CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 20.000,00 µε

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΑΒΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΑΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: 40 / 14 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΑΒΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.810,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 8.376,30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Aριθµός Μελέτης : 3 / 2016

ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Aριθµός Μελέτης : 3 / 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο ΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Τεχνικές προδιαγραφές, 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ / Ν Σ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 19-7-2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 20759 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει οτι εκτιθεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΟΤΑ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την << ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>>

ιακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την << ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ:ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ- ΕΛΑΤΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση:κάτω Τιθορέα Φθιώτιδος Πληροφορίες:2234350113 Fax:22343-50114 Κάτω Τιθορέα 23/11 /2012 Αρ. Πρωτ. :14305 ιακήρυξη επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα