Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: ,00 σε ΕΥΡΩ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 140.000,00 σε ΕΥΡΩ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 85/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π.. 28/80 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Προϋπολογισµού: ,00 σε ΕΥΡΩ Αύγουστος, 2012

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Προϋπολογισµός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: ΣΑΤΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Εγγραφο ήµου/φορέα: Εργο: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Κωδ. Προϋπ/σµού: ΚΑ ,ΚΑ Περιγραφή: Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια των υλικών (Υποβρύχια αντλητικά συγκροτήµατα,ανταλακτικά αντλιών και κινητήρων, καλώδια,διακόπτες ροής, χαλυβδοσωλήνες, ασύρµατος τηλεχειρισµός, ηλεκτρολογικό υλικό πινάκων αντλιοστασίων και γεωτρήσεων ) και τις εργασίες που θα απαιτηθούν κάθε φορά για την αποκατάσταση βλαβών σε γεωτρήσεις και αντλιοστάσια ύδρευσης άρδευσης του ήµου. Οι εργασίας περιλαµβάνουν εργασία µε µηχανικά µέσα εξαγωγή και επανατοποθέτηση αντλητικού συγκροτήµατος µέγιστο βάθος 450 µ., εργασίες Ηλεκτρολόγου,συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων µέγιστη ισχύς 200 ΗΡ, αποσύνδεση και επανασύνδεση κινητήρων, εργασίες επισκευής αντλιών και κινητήρων και δοκιµή υποβρύχιων αναλυτικών συγκροτηµάτων σε δοκιµαστήριο.με την παρούσα µελέτη ο ήµος πρόκειται να επιλέξει ανάδοχο για την επισκευή και συντήρηση των αντλητικών συγκροτηµάτων του ήµου µε χρονική διάρκειας έως τις 30/6/2013. Η επιλογή του εργολάβου θα γίνει µετά από ηµόσιο Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/80. Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των ,00 (συµπεριλαµβανοµένου του νόµιµου ΦΠΑ 23%).Οι συµµετέχοντες θα υποβάλλουν προσφορά σε ακέραια ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό στις τιµές του τιµολογίου της Υπηρεσίας όσον αφορά τα βοηθητικά υλικά και τις εργασίες καθώς και στις τιµές του τιµοκαταλόγου των αντλητικών συγκροτηµάτων σε έντυπο που θα χορηγήσει η Υπηρεσία. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Πεζά 23/08/2012 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Πεζά 23/08/2012 Οι Συντάξαντες Βελεγράκης Ιωάννης ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Π.. 28/80) Ο ήµος «ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» Νοµού Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και συµπλήρωση τιµολογίου η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. ΑΡΘΡΟ 1ο Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της διαγωνισµού Ο ιαγωνισµός θα διενεργηθεί την... ηµέρα... και από ώρα 11:00 έως... ενώπιον της αρµοδίας επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2ο εκτοί στο ιαγωνισµό Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ανεγνωρισµένοι προµηθευτές του δηµοπρατούµενου αντικειµένου, εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή Επαγγελµατική οργάνωση. ΑΡΘΡΟ 3ο Προϋπολογισµός Παροχής Υπηρεσίας Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη, για την ως άνω προµήθεια έχει εκτιµηθεί στο ποσό των ,00 ΕΥΡΩ. ΑΡΘΡΟ 4ο Προέλευση Υλικών Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν σε... αλλοδαπής προέλευσης γνωστών εργοστασίων ή εγχωρίας κατασκευής αποδεδειγµένης καλής λειτουργικότητας. ΑΡΘΡΟ 5ο ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας στοιχείο, για την διαπίστωση της αυτοπρόσωπης από τον διαγωνιζόµενο κατάθεση της προσφοράς. 2. Πιστοποιητικό του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου που να φαίνεται το επάγγελµα του διαγωνιζόµενου και ότι είναι εγγεγραµµένος σε αυτό. 3. Εξουδιοδότηση προς τον προσκοµίζοντα την προσφορά, εφ' όσον πρόκειται για 1

4 ανώνυµη εταιρεία. 4. ήλωση ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 5. Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων µε ποσό ίσο µε το 5% του Προϋπολογισµού της Παροχής Υπηρεσίας για εγγύηση συµµετοχής στο ιαγωνισµό. 6. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, απο το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 8. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων ως και των εργαζοµένων τους και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 9. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας από το οποίο προκύπτει ότι κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού δεν έχουν φορολογικές εκκρεµότητες και καµία οφειλή προς το δηµόσιο ή τους Ο.Τ.Α. 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι το προσωπικό,καθώς και τα οχήµατα µηχανήµατα κ.λπ. µέσα που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των ανατιθεµένων εργασιών θα πληρούν τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία,τα σχετικά µε το υπ αριθµ. Πρωτ. 13ε /0/9865/ έγγραφο του ΠΕΧΩ Ε αναφερόµενα,και θα διαθέτουν τα προβλεπόµενα µέτρα προστασίας και ασφάλειας. 11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι τα µηχανήµατα που διαθέτουν (ιδιόκτητα ή µε ενοικίαση που αποδεικνύεται εγγράφως ) έχουν την απαιτούµενη ανυψωτική ικανότητα για γεώτρηση βάθους 100 Μ εως 450 Μ. 12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι θα για τις εργασίες θα χρησιµοποιηθεί ειδικευµένο προσωπικό 13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι µετά από κάθε επισκευή αντλητικού συγκροτήµατος θα κατατίθεται στη επιτροπής παραλαβής φύλλο δοκιµών από οργανωµένο δοκιµαστήριο Εάν δεν προσκοµισθούν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 6ο Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού α) Οι προσφορές θα επιδοθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο που θα περιέχει: 1.Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό (άρθρο 5). 2.Τις τεχνικές περιγραφές, σχέδια, λοιπά στοιχεία και πληροφορίες. 3.Σφραγισµένο φάκελο µε την οικονοµική προσφορά. β) Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρµόδια επιτροπή από την... µέχρι την 11:00 ακριβώς ώρα. Μετά το πέρας του ανωτέρου χρόνου, καµία προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. γ) Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο προµηθευτή επιτρέπεται. δ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. ε) Όταν η οριζόµενη ανωτέρω ώρα παρέλθει, ανακοινώνεται η λήξη της παραδόσεως των προσφορών και γράφεται τούτο στα πρακτικά. Η Επιτροπή συνεχίζει να συνεδριάζει δηµόσια και αρχίζει την αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών κατά σειρά επιδόσεως και αναγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που βρίσκονται σε κάθε φάκελο περιληπτικά, έτσι ώστε να τα ακούν όλοι οι ενδιαφερόµενοι. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς παραµένει σφραγισµένος και γράφεται επ' 2

5 αυτού ο αυτός µε κείνον του εξωτερικού φακέλου αύξοντος αριθµός. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάµενοι στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική. Η επιτροπή στη συνέχεια και σε µυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιές απορρίπτονται. Κατόπιν η συνεδρίαση γίνεται δηµόσια και ο Πρόεδρος ανακοινώνει ποιοι αποκλείονται και για ποιους λόγους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς τους, µε τον σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, εκείνων που έγιναν δεκτές στο διαγωνισµό και ανακοινώνονται οι τιµές µεγαλόφωνα. Όσες προσφορές δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακηρύξεως, απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που δεν φέρουν το νόµιµο µηχανόσηµο, ή είναι αόριστες και δεν µπορούν να εκτιµηθούν ή σε κάποιο σηµείο δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακηρύξεως. Οι προσφορές και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό µονογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα µέλη της επιτροπής. Η Επιτροπή του διαγωνισµού επιφυλάσσεται να εκδώσει την απόφαση της σε επόµενη συνεδρίαση και διαβιβάζει το φάκελο µε όλες τις προσφορές και τα υποβληθέντα από τους διαγωνισθέντες στοιχεία και δικαιολογητικά για εξέταση, τεχνοοικονοµική αξιολόγηση και γνωµοδότηση στο ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Η αξιολόγηση διαβιβάζεται στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού η οποία, σε κατ' ιδία συνεδρίαση της, καταχωρεί αυτή στο πρακτικό της επιτροπής και ανακηρύσσει ανάδοχο της Παροχής Υπηρεσίας εκείνον που έδωσε την από τεχνοοικονοµικής απόψεως συµφερότερη τιµή. Η φθηνότερη προσφορά δεν αποτελεί κριτήριο για την ανακήρυξη του αναδόχου. Κατόπιν ακολουθείται η νόµιµος διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. στ) Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, πάντως όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών και ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών να υπογράψει την σχετική σύµβαση. Εάν αυτός δεν προσέλθει µέσα στην ανωτέρω προθεσµία να υπογράψει τη σύµβαση ή δεν προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως της συµβάσεως εφαρµόζονται οι από το Π.. 28/1980 προβλεπόµενες κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 7ο Εγγύηση καλής εκτελέσεως Προ της υπογραφής της συµβάσεως ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, σύµφωνα µε το άρθρο (6) έξι της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων της µελέτης. ΑΡΘΡΟ 8ο Τιµές Παροχής Υπηρεσίας - κρατήσεις Οι τιµές της Παροχής Υπηρεσίας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ για ελεύθερη παράδοση στο ήµο. Ο ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσίας βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις. Επίσης βαρύνεται µε την δαπάνη δηµοσιεύσεως περιλήψεως της διακηρύξεως στον Τύπο, καθώς και µε την χαρτοσήµανση δύο αντιτύπων της συµβάσεως. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τους Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 9ο Ενστάσεις Ενστάσεις κατά της συµµετοχής διαγωνισθέντα ή της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού, υποβάλλονται µόνο εγγράφως κατά την διάρκεια του διαγωνισµού ή µέχρι και εποµένη της διεξαγωγής του διαγωνισµού εργάσιµης ηµέρας ή της επόµενης της 3

6 ανακοινώσεως του αποτελέσµατος στις περιπτώσεις εξετάσεως και αξιολογήσεως των προσφορών. Οι ενστάσεις καταθέτοναι στο πρωτόκολλο του Ο.Τ.Α. και απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Επισηµαίνεται ότι ενστάσεις, που υποβάλλονται διαφορετικά, δεν λαµβάνονται υπόψη. ΑΡΘΡΟ 10ο Γλώσσα συντάξεως των προσφορών Οι προσφορές θα είναι συνταγµένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική από τον οίκο µε µετάφραση στην Ελληνική. ΑΡΘΡΟ 11ο Χρόνος Εγγυήσεως Ο χρόνος εγγυήσεως της Παροχής Υπηρεσίας θα καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζοµένων. Ο χρόνος αυτός αρχίζει από την ηµεροµηνία προσωρινής παραλαβής από την αρµόδια προς τούτο επιτροπή. Κατά τον χρόνο εγγυήσεως ο προµηθευτής υποχρεώνεται µε δική του δαπάνη να αντικαταστήσει κάθε ανταλλακτικό που θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρµολογήσεως και να επισκευάσει κάθε βλάβη από όποια αιτία. Ο χρόνος εγγυήσεως καλής λειτουργίας δεν µπορεί να είναι µικρότερος των ετών. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής παραλήψει ή αµελήσει να προβεί στις παραπάνω ενέργειες, τότε κάνει τούτο ο ήµος σε βάρος και για λογαριασµό του προµηθευτή. ΑΡΘΡΟ 12ο Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής Με την προσφορά οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίνεται σαφής περιγραφή για τα προσφερόµενα και "προσπέκτους" τεχνικών στοιχείων του οίκου κατασκευής. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από τεύχος µε ασαφείς ή ελλειπείς τεχνικές περιγραφές µπορεί να απορριφθεί, ανάλογα µε τις ελλείψεις ή ασάφειες. ΑΡΘΡΟ 13ο Λήψη Πληροφοριών - ηµοσίευση α) Αντίγραφο της διακηρύξεως αυτής θα βρίσκεται στα Γραφεία τουι ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ του ήµου και θα βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφεροµένων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. β) Περίληψη της διακηρύξεως αυτής θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπ.αριθµ. 28/80 Π.. στον ηµερήσιο Τύπο. ήµος «ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Κυπριωτάκης Ρούσσος 4

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.. 28/80) ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο Παροχής Υπηρεσίας Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ, για να καλυφθούν ανάγκες του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων. ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες δατάξεις Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: α) Του Π.. µε αριθµ. 28/1980 "Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως" β) Του ισχύοντος ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος. ΑΡΘΡΟ 3ο Τεχνικές Προδιαγραφές ικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας Ο κάθε συµµετέχων επί ποινή αποκλεισµού θα υποβάλλει στο φάκελο τεχνικής προσφοράς τα κάτωθι δικαιολογητικά: α)πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή 9002 σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού και το οποίο θα προέρχεται από ανεξάρτητο αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης. β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (άρθρο 8) στην οποία θα δηλώνεται ότι το προσωπικό, καθώς και τα οχήµατα/µηχανήµατα κ.λ.π µέσα τα οποία θα χρησιµοποιούνται για εκτέλεση των ανατιθεµένων εργασιών θα πληρούν τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία, τα σχετικά µε το υπ αριθµό πρωτ. 13ε/0/9865/ έγγραφο του Υπουργείου ΠΕΧ67Ε αναφερόµενα και θα διαθέτουν τα προβλεπόµενα µέτρα προστασίας και ασφάλειας. γ) Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας των υπό κατοχή Μ.Ε. δ) Βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας για την καταβολή τελών χρήσης των/ου Μ.Ε. ε) Πιστοποιητικό καταλληλότητας από αναγνωρισµένο φορέα σύµφωνα µε την 15085/593/03 (ΦΕΚ 1186 Β / ) απόφαση του Υ.ΠΕ.Χ6.7.Ε ζ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι οι επισκευές και συντηρήσεις όλων των αντλητικών συγκροτηµάτων του ήµου θα πραγµατοποιούνται µόνο µε γνήσια καινούργια ανταλλακτικά που θα προέρχονται από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο του αντλητικού συγκροτήµατος. (επισηµαίνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση αφορά και τα µη καταγεγραµµένα αντλητικά συγκροτήµατα. η) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι διαθέτει οργανωµένο συνεργείο µε έδρα. στην οδό..αρ για επισκευές αντλητικών συγκροτηµάτων. θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (άρθρο 8) στην οποία θα δηλώνεται οι 1

8 εξαγωγές και επανατοποθετήσεις υποβρύχιων αντλητικών συγκροτηµάτων που έχει πραγµατοποιήσει την τελευταία διετία µε τα αναφερόµενα στο β εδάφιο του παρόντος άρθρου µηχανήµατα, καθώς επίσης τον φορέα επίβλεψης, τον εργοδότη και το βάθος τοποθέτησης. Επισηµαίνεται ότι οι συµµετέχοντες θα πρέπει να είναι κάτοχοι µηχανηµάτων που να µπορούν να εξάγουν και να επανατοποθετήσουν τα αντλητικά µηχανήµατα µέχρι βάθους 450µ.. Εναλλακτικά οι συµµετέχοντες µπορούν να µισθώσουν µηχανήµατα τρίτων. Σε αυτή την περίπτωση επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών θα υποβάλλουν: α) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του Μ.Ε. µε την οποία θα δηλώνει ότι εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος ο συµµετέχων θα παραχωρεί το µηχάνηµα έργου για να το χρησιµοποιήσει στην επισκευή και συντήρηση των αντλητικών συγκροτηµάτων του ήµου. β) Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ότι θα χρησιµοποιεί το µηχάνηµα έργου µε στοιχεία: αρ. κυκλοφορίας... ιδιοκτησίας... για την επισκευή και συντήρηση των αντλητικών συγκροτηµάτων του ήµου Οι τιµές των εργασιών και της προµήθειας υλικών κατά την διάρκεια της σχετικής σύµβασης νοούνται σταθερές. Στις τιµές περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά σε κάθε είδους µικροϋλικά απαραίτητα για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας(τρόπος και υλικά συσφίξεως καλωδίων τροφοδοσίας ρεύµατος κ.λ.π. στην κατακόρυφη σωλήνωση, τρόπος κατασκευής στεγανής σύνδεσης σε καλώδια, σωληνώσεις κ.λ.π.) Στις τιµές νοείται ότι συµπεριλαµβάνεται και η µεταφορά των αντλητικών συγκροτηµάτων µετά παρελκοµένων κ.λ.π. εξοπλισµού από τον χώρο αποθήκευσης τους (εταιρείες µεταφορών, αντιπροσωπίες, συνεργεία επισκευής, αποθήκες του ήµου κ.λ.π.) της ευρύτερης περιοχή του Νοµού Ηρακλείου, στις κατά τόπους γεωτρήσεις του ήµου και αντιστρόφως, σύµφωνα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 1. ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση του ήµου να προβεί στην εκτέλεση των ανατιθεµένων εργασιών. Μετά την αναιτιολόγητη παρέλευση 48 ωρών καθυστέρησης από την ηµέρα ειδοποίησης ο ήµος είναι ελεύθερος να απευθύνεται σε εργολάβο δικής του επιλογής και θα κάνει τούτο σε βάρος και διά λογαριασµό του αναδόχου, παράλληλα δε θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες ποινικές ρήτρες. 2. ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Ο εύλογος χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών τοποθέτησης και εξαγωγής ορίζεται: 1.Για βάθη έως 200 µ. µία ηµερολογιακή ηµέρα (1/2 εξαγωγή & ½ τοποθέτηση) 2.Για βάθη έως 350 µ. δύο ηµερολογιακές ηµέρες (1 εξαγωγή & 1 τοποθέτηση) Σε περίπτωση αποδεδειγµένων δυσκολιών (στραβή γεώτρηση άρα βρίσκει η στήλη και οι εργασίες γίνονται µε αργό ρυθµό ) ο χρόνος θα βεβαιώνεται από την επιτόπια παρουσία µέλους της επιτροπής. Β. Χρόνος επισκευής αντλητικού συγκροτήµατος. Ο χρόνος επισκευής του στροβίλου & κινητήρα δεν θα ξεπερνά τις δύο ηµερολογιακές ηµέρες Πέραν αυτών των χρονικών ορίων θα επιβάλλεται η οριζόµενη ποινική ρήτρα. 3,ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Σε κάθε περίπτωση αναιτιολόγητα µη έγκαιρης επέµβασης ή καθυστέρησης ολοκλήρωσης των εργασιών, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα αξίας ίσης µε την απώλεια εσόδων από την µη πώληση του νερού από το ήµο,σύµφωνα µε τον τύπο D X Q X M (όπου D ηµέρες καθυστέρησης, Q παροχή σε Μ/Η & Μ τρέχουσα αξία Μ 3 νερού ), µε προσαύξηση 30% κατά τους µήνες,ιούλιο, Αύγουστο & Σεπτέµβριο. 4.ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2

9 Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ατύχηµα συµβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών και οφείλει να λαµβάνει όλα τα µέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού, των µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κ.λ.π. Ακόµα ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αν το προσωπικό, καθώς και τα οχήµατα µηχανήµατα και λοιπά µέσα τα οποία χρησιµοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών, πληρούν τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία,καθώς και αν εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από την νοµοθεσία µέτρα προστασίας και ασφάλειας. Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα εφ όσον διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας, ή ότι τα µηχανήµατα που εργάζονται (γερανοί κ.λ.π.) δεν διαθέτουν τις υπό του νόµου προβλεπόµενες άδειες (ΣΧ. Το µε αριθµό πρωτ. 13ε/0/9865/ έγγραφο του Υπουργείου ΠΕΧΩ Ε ) να διακόπτει αµέσως τις εργασίες και να καλεί τον εργολάβο να συµµορφωθεί σχετικά. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Πεζά 24/08/2012 Ο Προϊστάµενος ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Πεζά 24/08/2012 Ο Συντάξας Βελεγράκης Ιωάννης ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.. 28/80) Άρθρο 1ο Αντικείµενο της Παροχής Υπηρεσίας Η συγγραφή αυτή αφορά στην ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Άρθρο 2ο ιατάξεις που ισχύουν Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της παροχης Υπηρεσιας γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις: α) Του Π.. µε αριθµ. 28/1980 "Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως" β) Του ισχύοντος ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος. είναι: Άρθρο 3ο Συµβατικά Τεύχη Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π.. 28/1980 α) Η διακήρυξη του διαγωνισµού β) Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου γ) Ο προϋπολογισµός προσφοράς του αναδόχου δ) Η ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ε) Η γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων στ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου. Άρθρο 4ο Τρόπος εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε µειοδοτικό διαγωνισµό µε τους όρους που θα καθορίσει το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.. 28/1980. Άρθρο 5ο Σύµβαση Ο ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσίας, µετά, την κατά νόµο, έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών, ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών να υπογράψει την σύµβαση και να καταθέσει την, κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. ΑΡΘΡΟ 6ο Εγγύηση καλής εκτελέσεως της σύµβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισµού της Παροχής Υπηρεσίας. Παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της Παροχής 1

11 Υπηρεσίας µετά την παραλαβή από αρµόδια επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 7ο Χρόνος Εγγυήσεως Ο χρόνος εγγυήσεως, µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, µετρούµενος από της ηµεροµηνίας της προσωρινής παραλαβής, θα καθοριστεί µε την προσφορά των διαγωνιζοµένων και ο οποίος δεν µπορεί να είναι µικρότερος των ετών. ΑΡΘΡΟ 8ο Εκπτωση του αναδόχου Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας ή ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/1980. ΑΡΘΡΟ 9ο Πληµµελής κατασκευή Εάν η κατασκευή και η λειτουργία του υλικού δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζει ελαττώµατα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Εάν ζητηθεί ποιοτικός έλεγχος, θα γίνει µε φροντίδα και έξοδα του προµηθευτή. ΑΡΘΡΟ 10ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειµένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τους Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 11ο Προσωρινή και οριστική Παραλαβή Η προσωρινή παραλαβή, θα γίνει από την οικεία επιτροπή, παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαµβανοµένου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών αυτού. Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζοµένης προθεσµίας, ο ήµος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο µε τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο του συµβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται βάσει των κειµένων διατάξεων η οριστική παραλαβή για την ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Πεζά 23/08/2012 Ο Προϊστάµενος ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Πεζά 23/08/2012 Ο Συντάξας Βελεγράκης Ιωάννης ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Α. ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α1. ΑΝΕΛΚΥΣΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΜ. ΣΤΗΛΗΣ ΜΕΤΡΑ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ή ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΓΚΟ Στήλη 2 ½ 0-40 Τεµ 250,00 ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ Στήλη 2 ½, Τεµ 350,00 Στήλη 2 ½, Τεµ 450,00 Στήλη 2 ½, Τεµ 700,00 Στήλη 2 ½, Τεµ 900,00 Στήλη 2 ½, Τεµ 1.000,00 Στήλη Τεµ 400,00 Στήλη Τεµ 600,00 Στήλη Τεµ 800,00 Στήλη Τεµ 1.200,00 Στήλη Τεµ 1.800,00 Στήλη Τεµ 2.100,00 Στήλη Τεµ 2.500,00 Στήλη Τεµ 500,00 Στήλη Τεµ 700,00 Στήλη Τεµ 900,00 Στήλη Τεµ 1.100,00 Στήλη Τεµ 1.500,00 Στήλη Τεµ 1.800,00 Στήλη Τεµ 2.000,00 Στήλη Τεµ 2.500,00 Στήλη Τεµ 2.800,00 Στήλη Τεµ 3.000,00

13 Στις παραπάνω εργασίες περιλαµβάνεται και η µεταφορά του αντλητικού συγκροτήµατος από και προς το συνεργείο επισκευής. A2. ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α Αποσυναρµολόγηση αντλίας Τεµ 300,00 Συναρµολόγηση αντλίας Τεµ 300,00 Αποσυναρµολόγηση κινητήρα Τεµ 250,00 Συναρµολόγηση κινητήρα Τεµ 250,00 Περιέλιξη ηλεκτροκινητήρα 6 Τεµ 1.200,00 Περιέλιξη ηλεκτροκινητήρα 8 Τεµ 2.100,00 οκιµή αντλητικού συγκροτήµατος Τεµ 250,00 Εργασία ηλεκτρολόγου. Ώρα 50,00 Εργασία φύλαξης εγκαταστάσεων Ώρα 25,00 Καθαρισµός γεώτρησης σε βάθος 0-200m Τεµ 2.200,00 Καθαρισµός γεώτρησης σε βάθος m Τεµ 4.000,00 Καθαρισµός γεώτρησης σε βάθος m Τεµ 6.000,00 Α3. ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Η εργασία επισκευής των υφιστάµενων αντλητικών συγκροτηµάτων θα κοστολογείται σε ποσοστό 20% της αξίας των χρησιµοποιούµενων ανταλλακτικών των αντίστοιχων οµάδων Β3, Β4, Β5 και Β6. Επισηµαίνεται ότι η έκπτωση που θα δοθεί στην συγκεκριµένη οµάδα θα είναι επιπλέον του παραπάνω αναφερόµενου ποσοστού. Β. ΟΜΑ Α ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ Β1. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α Ηλεκτροκινητήρας 7,5 KW (10 HP) Τεµ 2.145,00 Ηλεκτροκινητήρας 9,2 KW ( 12,5 HP) Τεµ 2.230,00 Ηλεκτροκινητήρας 11 KW (15 HP) Τεµ 2.310,00 Ηλεκτροκινητήρας 15 KW (20 HP) Τεµ 2.541,00 Ηλεκτροκινητήρας 18,5 KW (25 HP) Τεµ 2.662,00 Ηλεκτροκινητήρας 22 KW (30 HP) Τεµ 2.838,00 Ηλεκτροκινητήρας 30 KW (40 HP) Τεµ 3.289,00 Ηλεκτροκινητήρας 37 KW (50 HP) Τεµ 4.136,00

14 Ηλεκτροκινητήρας 40 KW (55 HP) Τεµ 5.203,00 Ηλεκτροκινητήρας 46 KW (62 HP) Τεµ 5.643,00 Ηλεκτροκινητήρας 50 KW (68 HP) Τεµ 6.050,00 Ηλεκτροκινητήρας 55 KW (75 HP) Τεµ 6.336,00 Ηλεκτροκινητήρας 60 KW (80 HP) Τεµ 6.523,00 Ηλεκτροκινητήρας 68 KW (93 HP) Τεµ 7.139,00 Ηλεκτροκινητήρας 75 KW (100 HP) Τεµ 7.557,00 Ηλεκτροκινητήρας 83 KW (113 HP) Τεµ 8.052,00 Ηλεκτροκινητήρας 90 KW (125 HP) Τεµ 8.811,00 Αισθητήριο ΡΤ100 Τεµ 300,00 Όργανο µέτρησης θερµοκρασίας Τεµ 200,00 Μανδύας ψύξεως για Η/Κ 6 Τεµ 200,00 Μανδύας ψύξεως για Η/Κ 8 Τεµ 300,00 Β2. ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α Βαθµίδα ακτινικής ροής 6 Τεµ 190,00 Βαθµίδα ακτινικής ροής 8 Τεµ 280,00 Βαθµίδα µεικτής ροής 6 Τεµ 260,00 Βαθµίδα µεικτής ροής 8 Τεµ 395,00 Βαλβίδα αντεπιστροφής αντλίας 6 Τεµ 285,00 Βαλβίδα αντεπιστροφής αντλίας 8 Τεµ 390,00 Φίλτρο αναρρόφησης (σίτα) Τεµ 10,00 Τεµάχιο αναρρόφησης αντλίας 6 Τεµ 180,00 Τεµάχιο αναρρόφησης αντλίας 8 Τεµ 180,00 Οι παραπάνω τιµές αφορούν την προµήθεια καινούργιας αντλίας σε περίπτωση που η επισκευή της υφιστάµενη κριθεί από την τεχνική υπηρεσία του ήµου ασύµφορη. Η τιµή της καινούργιας αντλίας είναι ανοιγµένη ανά βαθµίδα σύµφωνα µε το παραπάνω τιµολόγιο. Στις παραπάνω τιµές (των βαθµίδων) περιλαµβάνεται η βαλβίδα αντεπιστροφής, το τεµάχιο αναρρόφησης, η σίτα αναρρόφησης και τα προστατευτικά των καλωδίων.

15 Β3. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΛIΩΝ FLOWPAP. Β3.1 Εξαρτήµατα Ρ81-83 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. Πτερωτή ορειχάλκινη µε δακτ. φθοράς ανοξ. Τεµ 156,00 Ρ81 (ν.µ. Φ148), P82 (ν.µ. Φ147), Ρ83 (Φ148,5) Πτερωτή Noryl µε δακτ. φθοράς ανοξ. Τεµ 108,00 Ρ81 (ν.µ. Φ148), P82 (ν.µ. Φ147), Ρ83 (Φ148,5) Πτερωτή Noryl Ρ81 (ν.µ. Φ148), P82 (ν.µ. Φ147), Ρ83 (Φ148,5) Τεµ 97,50 Μπώλ Ρ8 ενδιάµ. µαντεµ. µε λάστιχο φθοράς Φ105 + Οring + Τεµ 139,50 κουζινέτο ελαστ. Μπώλ Ρ8 ενδιάµ. σφαιροειδή. µε λάστιχο φθοράς Φ105 + Οring + Τεµ 210,00 κουζινέτο ελαστ. Μπώλ Ρ8 τέρµατος µαντέµ. µε κουζινέτο ελαστ. + καπάκι + Τεµ 139,00 µπουζόνια + περικόχλια Μπώλ Ρ8 τέρµατος σφαιροειδή µε κουζινέτο ελαστ. + καπάκι + Τεµ 210,00 µπουζόνια + περικόχλια Βαλβίδα Ρ8 4 µαντεµ. µε πλήρες στόµιο-βαλβίδα µαζί µε Τεµ 264,00 µπουζόνια, περικόχλια και περµανίτη Βαλβίδα Ρ8 5 µαντεµ. µε πλήρες στόµιο-βαλβίδα µαζί µε Τεµ 264,00 µπουζόνια, περικόχλια και περµανίτη Βαλβίδα Ρ8 4 σφαιροειδή µε πλήρες στόµιο-βαλβίδα µαζί µε Τεµ 390,00 µπουζόνια, περικόχλια και περµανίτη Βαλβίδα Ρ8 5 σφαιροειδή µε πλήρες στόµιο-βαλβίδα µαζί µε Τεµ 390,00 µπουζόνια, περικόχλια και περµανίτη Αναρρόφηση Ρ8/Μ6 µαντεµ. µε λάστιχο φθοράς Φ105 + Οring (+ Τεµ 129,00 τσιµούχα) Αναρρόφηση Ρ8/Μ8 µαντεµ. µε λάστιχο φθοράς Φ105 + Oring (+ Τεµ 174,00 τσιµούχα η /Μ8) Κόπλερ Φ28/Μ6 Τεµ 183,00 Κόπλερ Φ28/Μ8 Τεµ 390,00 Άλλεν Α2 Μ8x20 Κοπλ. άξ. (DIN 6912) Τεµ 1,20 Άξονας Ρ8 4 ( /Μ6) Τεµ 105,00 Άξονας Ρ8 5 ( /Μ6) Τεµ 117,00 Άξονας Ρ8 6 ( /Μ6) Τεµ 129,00 Άξονας Ρ8 7 ( /Μ6) Τεµ 141,00 Άξονας Ρ8 8 ( /Μ6 ή Μ8) Τεµ 153,00 Άξονας Ρ8 9 ( /Μ6 ή Μ8) Τεµ 165,00 Άξονας Ρ8 10 ( /Μ6 ή Μ8) Τεµ 177,00 Άξονας Ρ8 11 ( /Μ8) Τεµ 189,00 Άξονας Ρ8 12 ( /Μ8) Τεµ 201,00 Άξονας Ρ8 13 ( /Μ8) Τεµ 213,00 Άξονας Ρ8 14 ( /Μ8) Τεµ 225,00 Άξονας Ρ8 15 ( /Μ8) Τεµ 237,00 Άξονας Ρ8 16 ( /Μ8) Τεµ 252,00 Άξονας Ρ8 17 ( /Μ8) Τεµ 270,00 Άξονας Ρ8 18 ( /Μ8) Τεµ 291,00

16 Άξονας Ρ8 19 ( /Μ8) Τεµ 315,00 Άξονας Ρ8 20 ( /Μ8) Τεµ 342,00 Άξονας Ρ8 21 ( /Μ8) Τεµ 372,00 Άξονας Ρ8 22 ( /Μ8) Τεµ 405,00 Άξονας Ρ8 23 ( /Μ8) Τεµ 441,00 Άξονας Ρ8 24 ( /Μ8) Τεµ 480,00 Σφήνα πτερωτών Ρ8 (8x5x45) Τεµ 4,20 Σφήνα κόπλερ / Μ6 (8x5x28) Τεµ 3,30 Σφήνα κόπλερ / Μ8 (8x5x63) Τεµ 6,30 ιάφορα άλλα ανταλλακτικά P8 Λαστ. µπώλ (105) Ρ8 *Νέο* (Φ105/95x12) Τεµ 13,80 Λαστ. µπώλ (110) Ρ8 (παλιό δεν χρησιµοποιείται) Τεµ 21,00 ακτ. πτερωτών Ρ8 (304 Λαµαρ.) Τεµ 9,00 Οring µπώλ Ν8+Ρ8+Q8 (Φ142x2) Τεµ 1,35 Κουζ. ελαστ. Ρ8-Q8-N8 (Φ50/38x22) Τεµ 12,60 ακτυλ. αξ. 38/28x70 ανοξ. Ρ8 απόστ. Τεµ 21,30 ακτυλ. αξ. ανοξ. αναρρ. Ρ8/Μ6 & Ν8/Μ6, L=44,5mm Τεµ 18,30 ακτυλ. αξ. ανοξ. αναρρ. Ρ8/Μ8, L=5,5mm Τεµ 9,30 Περικοχ. Α2 Μ10 βαλβ. + µπώλ Ρ8+Q8 Τεµ 0,48 Βίδα εξάγ. Α2 Μ16x70 αναρ Ρ8 Q10/M8 Τεµ 4,80 Περικόχ. Α2 Μ16 βαλβ. + Πλάκα Ν8 Τεµ 0,90 Γλώσσα + αξονάκι βαλβ. PQ8 Τεµ 14,40 Βίδα εξαγ. Α2 Μ8x35 τερµ. αξ. Ν6 Ρ10 Τεµ 0,60 Πλακάκι βαλβ. PQ8 Τεµ 26,10 Λάστιχο βαλβ. Ρ8+Q Τεµ 6,90 Β3.2 Εξαρτήµατα Ν83-86 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. Πτερωτή ορειχάλκινη µε δακτ. φθοράς ανοξ. Τεµ 111,00 Ν83-84 (Φ125), Ν85 (Φ125), Ν86 (Φ125) Πτερωτή Noryl µε δακτ. φθοράς ανοξ. Τεµ 43,80 Ν83-84 (Φ125), Ν85 (Φ125), Ν86 (Φ125) Πτερωτή Noryl Ν83-84 (Φ125), Ν85 (Φ125), Ν86 (Φ125) Τεµ 34,80 Μπώλ Ν8 µαντεµ. µε λάστιχο φθοράς Φ86 Τεµ 63,00 Στεφάνι Ν8 ορειχάλκινο Τεµ 102,00 Οδηγός Ν83 Τεµ 27,00 Οδηγός Ν84-86 Τεµ 21,00 Ενδιάµεσο Ν8 µαντεµ. µε λάστιχο φθοράς Φ86 + 2x κουζινέτο Τεµ 195,00 ελαστ. Κατάθλιψη Ν8 µαντεµ. µε κουζινέτο ελαστ. (2 τεµ) Τεµ 195,00

17 Βαλβίδα Ν8 3 µαντεµ. µε πλήρες στόµιο-βαλβίδα µαζί µε Τεµ 294,00 µπουζόνια, περικόχλια και περµανίτη. Βαλβίδα Ν8 4 µαντεµ. µε πλήρες στόµιο-βαλβίδα µαζί µε Τεµ 294,00 µπουζόνια, περικόχλια και περµανίτη. Αναρρόφηση Ν8/Μ6 µαντέµ. µε λάστιχο φθοράς Φ86 + κουζινέτο Τεµ 195,00 ελαστ. + Oring + σίτα Αναρρόφηση Ν8/Μ8 µαντέµ. µε λάστιχο φθοράς Φ86 + κουζινέτο Τεµ 195,00 ελαστ. + Oring + σίτα Συνδετικό Ν8/Μ8 µαντέµ. µε µπουζόνια & περικόχλια Τεµ 165,00 Ντίζες Ν8-4 Τεµ 14,40 Ντίζες Ν8-5 Τεµ 15,60 Ντίζες Ν8-6 Τεµ 16,80 Ντίζες Ν8-7 Τεµ 18,00 Ντίζες Ν8-8 Τεµ 19,20 Ροδέλες Φ12 ντίζας Ν8 Τεµ 0,36 Περικόχλια Α2 Μ12 για ντίζες Ν8 Τεµ 0,60 Κόπλερ Φ28/Μ6 Τεµ 183,00 Κόπλερ Φ28/Μ8 Τεµ 390,00 Άλλεν Α2 Μ8x20, Κοπλ. αξ. (DIN 6912) Τεµ 1,20 Άξονας Ν8-3 ( / Μ6) Τεµ 105,00 Άξονας Ν8-4 ( / Μ6) Τεµ 114,00 Άξονας Ν8-5 ( / Μ6) Τεµ 123,00 Άξονας Ν8-6 ( / Μ6) Τεµ 132,00 Άξονας Ν8-7 ( / Μ6) Τεµ 141,00 Άξονας Ν8-8 ( / Μ6) Τεµ 150,00 Άξονας Ν8-9 ( / Μ6) Τεµ 162,00 Άξονας Ν8-10 ( / Μ6) Τεµ 174,00 Άξονας Ν8-11 ( / Μ6) Τεµ 186,00 Άξονας Ν8-12 ( / Μ6) Τεµ 198,00 Άξονας Ν8-13 ( / Μ6) Τεµ 210,00 Άξονας Ν8-14 ( / Μ6 ή Μ8) Τεµ 222,00 Άξονας Ν8-15 ( / Μ6 ή Μ8) Τεµ 234,00 Άξονας Ν8-16 ( / Μ6 ή Μ8) Τεµ 246,00 Άξονας Ν8-17 ( / Μ8) Τεµ 261,00 Άξονας Ν8-18 ( / Μ8) Τεµ 276,00 Άξονας Ν8-19 ( / Μ8) Τεµ 291,00 Άξονας Ν8-20 ( / Μ8) Τεµ 306,00 Άξονας Ν8-21 ( / Μ8) Τεµ 321,00 Άξονας Ν8-22 ( / Μ8) Τεµ 336,00 Άξονας Ν8-23 ( / Μ8) Τεµ 351,00 Άξονας Ν8-24 ( / Μ8) Τεµ 366,00 Άξονας Ν8-25 ( / Μ8) Τεµ 381,00

18 Άξονας Ν8-26 ( / Μ8) Τεµ 396,00 Άξονας Ν8-27 ( / Μ8) Τεµ 411,00 Σφήνα πτερωτών Ν8 (8x5x36) Τεµ 3,90 Σφήνα ενδιαµ. & τερµ. Ν8 & σφήνα κόπλερ /Μ6 (8x5x28) Τεµ 3,30 Σφήνα κόπλερ /Μ8 (8x5x63) Τεµ 6,30 Λάστ. µπώλ Ν8 (Φ86 / 74x10) Τεµ 12,60 ακτυλ. πτερωτών Ν8 (304 λαµαρ.) Τεµ 6,90 Οring µπωλ Ν8+Ρ8+Q8 (Φ142x2) Τεµ 1,35 Κουζ. ελαστ. Ρ8-Q8-N8 (Φ50/38x22) Τεµ 12,60 ακτυλ. αξ. ανοξ. αναρρ. P8/M6 & N8/M6, L=44,5mm Τεµ 18,30 ακτυλ. άξονα ορειχ. µετα κόπλερ Ν8/Μ8 (Φ38/28x27 µε σφήνα) Τεµ 18,30 Γλώσσα + αξονάκι βαλβ. Ν8 Τεµ 14,40 Καµπάνα Ν8 52 / 28x27 ορειχ. Τεµ 27,00 Βίδα εξάγ. Α2 Μ8x35 τερµ. αξ. Ν6 Ρ10 Τεµ 0,60 Μπουζ. Α4 Μ16x60 (45) N8 βαλβ. Τεµ 8,40 Β3.3 Εξαρτήµατα Ν6 & Ρ63 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. Πτερωτή ορειχάλκινη Ν62 (Φ85) Τεµ 79,50 Πτερωτή ορειχάλκινη Ν64 (Φ90) Τεµ 79,50 Πτερωτή ορειχάλκινη Ν65 (Φ90) Τεµ 79,50 Πτερωτή Noryl N62 Τεµ 34,50 Πτερωτή Noryl Ν64 Τεµ 34,50 Πτερωτή Noryl Ν65 Τεµ 34,50 Μπώλ µαντεµ. Ν6 (& στεφάνι) Τεµ 45,00 Οδηγός Ν61-62 Τεµ 13,50 Οδηγός Ν64-65 Τεµ 13,50 Αναρρόφηση Ν6ΝΤ/Μ6 Τεµ 183,00 Ενδιάµεσα Ν6ΝΤ Τεµ 74,10 Ενδιαµ. τερµ. Ν6ΝΤ (για βαλβ. ΝΕ6) Τεµ 74,10 Κατάθλιψη ορειχ. ΝΕ6 (2 2,5 ) Τεµ 130,20 Ελατήριο Ν6ΝΤ, ΝΕ6 βαλβίδας Τεµ 5,70 Γλώσσα βαλβ. Ν6ΝΤ, ΝΕ6 Τεµ 4,80 Λάστιχο βαλβ. ΝΒ6 (Ν6ΝΝΤ) Τεµ 3,90 Κόπλερ Φ18 / Μ6 Τεµ 165,00 Oring µπώλ Ν6 Τεµ 1,05 Άλλεν Α2 Μ8x20 κοπλ. αξ. Τεµ 1,50 Λάστιχα πτερωτών Ν6 FG Τεµ 4.20 Λάστιχα οµφαλού πτερ. Ν6 FG Τεµ 3,30 ακτυλ. αξ. 25 / 18x31 ανοξ. Ν6-Q6 Τεµ 12,60

19 Πτερωτές ορειχ. Ρ63 (σφήνα) Τεµ 90,00 Πτερωτές ορειχ. Ρ63 (για κώνους) Τεµ 78,00 Μπώλ µαντεµ. Ρ63 Τεµ 99,00 ακτυλ. αξ. 25 / 18x38 ανοξ. Ρ63 Τεµ 12,60 Κόπλερ Φ25 / Μ6 (Ρ65 Ρ67) Τεµ 195,00 Β4. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ FRANKLIN. Β4.1 Franklin 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. Άνω κουζινέτο µετα συνδετικού Η/Κ Τεµ 250,00 Κάτω κουζινέτο Η/Κ (βάση) Τεµ 250,00 Κάρβουνο κουζιν Τεµ 74,00 Θρως ανοξειδ. (σετ) 6 Set 710,00 Πλακάκι θρως ανοξ. 6 Τεµ 150,00 Στεγανό Τεµ 125,00 Μεµβράνη βάσης Η/Κ Τεµ 50,00 Βαλβίδα εξαερ. Μ16x1,5 Τεµ 52,00 Καλώδιο πλακέ 3x2,5 mm2 µ 26,00 Καλώδιο πλακέ 4x2,5 mm2 µ 30,00 Καλώδιο πλακέ 3x4 mm2 µ 32,00 Καλώδιο πλακέ 4x4 mm2 µ 35,00 Β4.2 Franklin 8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. Μαντεµ. κουζινέτο µετα συνδετ. Τεµ 560,00 Κάρβουνο κουζιν Τεµ 80,00 Θρως ανοξειδ. (σετ) 8 Set 930,00 Πλακάκι θρως ανοξ. Τεµ 270,00 Στεγανό Τεµ 250,00 Μεµβράνη βάσης Η/Κ Τεµ 75,00 Βαλβίδα εξαερ. Μ16x1,5 Τεµ 40,00 Καλώδιο πλακέ 3x6 mm2 µ 35,00 Καλώδιο πλακέ 3x10 mm2 µ 45,00 Καλώδιο πλακέ 3x16 mm2 µ 60,00 Καλώδιο πλακέ 3x25 mm2 µ 105,00 Φωλιά κάτω κουζινέτου Τεµ 342,00

20 Μαντεµένια κάτω βάση Τεµ 250,00 Β5. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ FLOWSERVE- PLEUGER. Β5.1 Flowserve Pleuger M6νντ (-200, 270, 340, 400, 460, 530, 600, 650, 720) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. Άνω κουζινέτο µετα συνδετικού Η/Κ Τεµ 292,00 Μαντεµ. κουζινέτο µετα συνδετικού Η/Κ Τεµ 294,00 Κάτω κουζινέτο Η/Κ (βάση) Τεµ 292,00 Κάρβουνο κουζιν σταντ. Φ38 / 46x30 Τεµ 76,00 Κάρβουνο κουζιν. 1 ο size Τεµ 90,00 Κάρβουνο κουζιν. 2 ο size Τεµ 99,00 Κάρβουνο κουζιν. µετα άνω θρως στ. 38/46/60x38 Τεµ 96,00 Κάρβουνο κουζιν. µετα άνω θρως 1 ο size Τεµ 102,00 Κάρβουνο κουζιν. µετα άνω θρως 2 ο size Τεµ 108,00 Κάρβουνο θρως Μ6-V6 & άνω θρως VN8 Τεµ 76,00 Κάρβουνο θρως µετα βάσης Τεµ 174,00 Θρως ανοξειδ. (σετ) Μ6ΝΝΤodd-PL-esse Set 843,00 Πλακάκι θρως ανοξ. Φ18 / 84x11 Τεµ 180,00 Στεγανό Τεµ 144,00 Μεµβράνη βάσης Η/Κ Τεµ 60,00 Βαλβίδα εξαερ. Μ16x1,5 Τεµ 54,00 Καλώδιο πλακέ Hydrofirm 3x2,5 mm2 µ 30,00 Καλώδιο πλακέ Hydrofirm 4x2,5 mm2 µ 36,00 Καλώδιο πλακέ Hydrofirm 3x4 mm2 µ 39,00 Καλώδιο πλακέ Hydrofirm 4x4 mm2 µ 42,00 Ρότορας Μ6-200 Τεµ 1.326,00 Ρότορας Μ6-270 Τεµ 1.404,00 Ρότορας Μ6-340 Τεµ 1.482,00 Ρότορας Μ6-400 Τεµ 1.560,00 Ρότορας Μ6-460 Τεµ 1.638,00 Ρότορας Μ6-530 Τεµ 1.716,00 Ρότορας Μ6-600 Τεµ 1.813,00 Ρότορας Μ6-650 Τεµ 1.890,00 Ρότορας Μ6-720 Τεµ 2.058,00 Β5.2 Flowserve Pleuger M8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. Φωλιά κάτω κουζινέτο Τεµ 406,00

21 Μαντεµ. κουζινέτο µετα συνδετ. Τεµ 667,00 Βάση Η/Κ Μ8ΝΝΤ Τεµ 297,00 Κάρβουνο κουζιν σταντ. Φ45 / 60x48 Τεµ 94,00 Κάρβουνο κουζιν. 1 ο size Φ44,7/60 Τεµ 94,00 Κάρβουνο κουζιν. 2 ο size Φ44,4/60 Τεµ 94,00 Κάρβουνο θρως Μ8 Τεµ 145,00 Κάρβουνο θρως µετα βάσης Τεµ 266,00 Θρως ανοξειδ. (σετ) Μ8ΝΝΤ Set 1.098,00 Πλακάκι θρως ανοξ. Μ8,V8,V10 Τεµ 322,00 Άνω θρως Μ8 & θρως αναρρ. Ρ10 Τεµ 104,00 Στεγανό Τεµ 295,00 Μεµβράνη βάσης Η/Κ Τεµ 92,00 Βαλβίδα εξαερ. Μ16x1,5 Τεµ 49,00 Καλώδιο πλακέ Hydrofirm 3x6 mm2 µ 38,00 Καλώδιο πλακέ Hydrofirm 3x10 mm2 µ 55,00 Καλώδιο πλακέ Hydrofirm 3x16 mm2 µ 71,00 Καλώδιο πλακέ Hydrofirm 3x25 mm2 µ 112,00 Στάτης Μ8-410 περιελιγµένος Τεµ 4.010,00 Στάτης Μ8-480 περιελιγµένος Τεµ 4.283,00 Στάτης Μ8-530 περιελιγµένος Τεµ 4.472,00 Στάτης Μ8-580 περιελιγµένος Τεµ 4.667,00 Στάτης Μ8-650 περιελιγµένος Τεµ 4.938,00 Στάτης Μ8-710 περιελιγµένος Τεµ 5.184,00 Στάτης Μ8-820 περιελιγµένος Τεµ 5.587,00 Στάτης Μ8-930 περιελιγµένος Τεµ 6.045,00 Στάτης Μ8-990 περιελιγµένος Τεµ 6.474,00 Ρότορας Μ8-41 Τεµ 2.803,00 Ρότορας Μ8-48 Τεµ 2.992,00 Ρότορας Μ8-53 Τεµ 3.100,00 Ρότορας Μ8-58 Τεµ 3.265,00 Ρότορας Μ8-65 Τεµ 3.405,00 Ρότορας Μ8-71 Τεµ 3.643,00 Ρότορας Μ8-82 Τεµ 3.932,00 Ρότορας Μ8-93 Τεµ 4.398,00 Ρότορας Μ8-99 Τεµ 4.593,00 Φωλιά κάτω κουζινέτου Μ8/3 (νντ) Τεµ 406,00 Μαντεµένια κάτω βάση Μ8/3 (νντ) Τεµ 297,00 Β6. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ USTUNEL (OVEL).

22 Β6.1 USTUNEL (OVEL) 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. Άνω κουζινέτο µετα συνδετικού Η/Κ Τεµ 225,00 Κάτω κουζινέτο Η/Κ (βάση) Τεµ 225,00 Κάρβουνο κουζιν Τεµ 65,00 Θρως ανοξειδ. (σετ) 6 Set 642,00 Πλακάκι θρως ανοξ. 6 Τεµ 135,00 Στεγανό Τεµ 115,00 Μεµβράνη βάσης Η/Κ Τεµ 46,00 Βαλβίδα εξαερ. Μ16x1,5 Τεµ 48,00 Καλώδιο πλακέ 3x2,5 mm2 µ 24,00 Καλώδιο πλακέ 4x2,5 mm2 µ 27,00 Καλώδιο πλακέ 3x4 mm2 µ 29,00 Καλώδιο πλακέ 4x4 mm2 µ 32,00 Β6.2 USTUNEL (OVEL) 8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. Μαντεµ. κουζινέτο µετα συνδετ. Τεµ 510,00 Κάρβουνο κουζιν Τεµ 75,00 Θρως ανοξειδ. (σετ) 8 Set 840,00 Πλακάκι θρως ανοξ. Τεµ 245,00 Στεγανό Τεµ 225,00 Μεµβράνη βάσης Η/Κ Τεµ 68,00 Βαλβίδα εξαερ. Μ16x1,5 Τεµ 37,00 Καλώδιο πλακέ 3x6 mm2 µ 32,00 Καλώδιο πλακέ 3x10 mm2 µ 42,00 Καλώδιο πλακέ 3x16 mm2 µ 54,00 Καλώδιο πλακέ 3x25 mm2 µ 95,00 Φωλιά κάτω κουζινέτου Τεµ 310,00 Μαντεµένια κάτω βάση Τεµ 225,00 Γ. ΟΜΑ Α ΥΛΙΚΩΝ Γ1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΙΑΤΟΜΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ. Σωλήνας 2 ½ Μ 25,00 Σωλήνας 3 Μ 28,00 Σωλήνας 4 Μ 37,00

23 Σωλήνας 5 Μ 50,00 Σωλήνας στάθµης ΡΕ100, Φ32, 10ατµ Μ 0,50 Προστατευτικό καλωδίων για σωλήνα 2 ½ Τεµ 15,00 Προστατευτικό καλωδίων για σωλήνα 3 Τεµ 20,00 Προστατευτικό καλωδίων για σωλήνα 4 Τεµ 25,00 Προστατευτικό καλωδίων για σωλήνα 5 Τεµ 30,00 Γ2. ΚΑΛΩ ΙΑ & ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩ ΙΩΝ (ΣΠΙΡΑΛ) ΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩ ΙΟΥ Μ.Μ Τιµή µονάδας ΝΥΥ ΗΟ7RN-F Καλώδιο 3x2,5 mm 2 m 2,80 3,50 Καλώδιο 3x4 mm 2 m 4,35 5,40 Καλώδιο 3x6 mm 2 m 5,90 7,40 Καλώδιο 3x10 mm 2 m 9,50 11,80 Καλώδιο 3x16 mm 2 m 14,50 18,50 Καλώδιο 3x25 mm 2 m 22,00 27,50 Καλώδιο 3x35 mm 2 m 30,00 37,00 Καλώδιο 3x50 mm 2 m 42,00 52,00 Καλώδιο 3x70 mm 2 m 57,00 72,00 Καλώδιο 1x50 mm 2 m 13,50 17,00 Καλώδιο 1x70 mm 2 m 19,00 24,00 Καλώδιο 1x95 mm 2 m 26,00 32,00 Καλώδιο 1x120 mm 2 m 32,00 40,00 Καλώδιο 1x150 mm 2 m 40,00 45,00 Σωλήνας προστασίας καλωδίων (Σπιράλ) Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α Σωλήνας σπιράλ Φ16 m 0,50 Σωλήνας σπιράλ Φ20 m 0,65 Σωλήνας σπιράλ Φ25 m 0,90 Σωλήνας σπιράλ Φ32 m 1,30 Σωλήνας σπιράλ Φ40 m 1,80 Σωλήνας σπιράλ Φ50 m 2,20 Σωλήνας σπιράλ Φ63 m 3,10 Γ3. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ

24 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α Πυκνωτής 5 kvar Τεµ 108,00 Πυκνωτής 6,25 kvar Τεµ 112,00 Πυκνωτής 7,5 kvar Τεµ 117,00 Πυκνωτής 10 kvar Τεµ 122,00 Πυκνωτής 12,5 kvar Τεµ 128,00 Πυκνωτής 15 kvar Τεµ 140,00 Πυκνωτής 20 kvar Τεµ 185,00 Ρελέ πυκνωτών 12,5 kvar Τεµ 53,00 Ρελέ πυκνωτών 15 kvar Τεµ 61,00 Ρελέ πυκνωτών 20 kvar Τεµ 70,00 Ρελέ πυκνωτών 25 kvar Τεµ 86,00 Ρελέ πυκνωτών 30 kvar Τεµ 116,00 Ρελέ πυκνωτών 40 kvar Τεµ 152,00 Ρελέ πυκνωτών 60 kvar Τεµ 220,00 Όργανο αυτόµατης αντιστάθµισης 6 βηµ. Τεµ 400,00 ιακόπτης φορτίου 40Α Τεµ 23,00 ιακόπτης φορτίου 63Α Τεµ 25,00 ιακόπτης φορτίου 80Α Τεµ 35,00 ιακόπτης φορτίου 100Α Τεµ 40,00 ιακόπτης φορτίου 125Α Τεµ 54,00 ιακόπτης φορτίου 160Α Τεµ 79,00 ιακόπτης φορτίου 200Α Τεµ 110,00 ιακόπτης φορτίου 250Α Τεµ 130,00 Ασφάλεια HBC gg 6 40 A Τεµ 12,00 Ασφάλεια HBC gg 50A 80A Τεµ 22,00 Ασφαλειοθήκη 1Ρ ή Ν έως 40Α Τεµ 11,00 Ασφαλειοθήκη 1Ρ ή Ν έως 80Α Τεµ 15,00 Πίνακας ερµάριο Τεµ 500,00 Γ4. ΓΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α

25 Ράβδος γείωσης st/e-cu Φ17 1,5m Τεµ 16,00 Σύνδεσµος ηλεκτροδίων γείωσης Τεµ 4,60 Χάλκινος αγωγός γείωσης Τεµ 5,90 Περιλαίµιο (σφιγκτήρας) Τεµ 2,50 Φρεάτιο µε χυτοσιδ. κάλυµµα 30x30cm Τεµ 40,00 Απαγωγός προστασίας T1+T2 (L-N) Τεµ 115,00 Απαγωγός προστασίας Τ1+Τ2 (Ν-ΡΕ) Τεµ 150,00 Απαγωγός προστασίας Τ3 (L-N) Τεµ 26,00 Απαγωγός προστασίας Τ3 (Ν-ΡΕ) Τεµ 34,00 Απαγωγός οµοαξονικού καλωδίου Τεµ 130,00 Γ5. SOFT STARTER & ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΠΕΡΤΑΧΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α Soft Starter έως 11 KW (15 HP) Τεµ 1.700,00 Soft Starter έως 22 KW (30 HP) Τεµ 1.950,00 Soft Starter έως 30 KW (40 HP) Τεµ 2.200,00 Soft Starter έως 46 KW (62 HP) Τεµ 2.500,00 Soft Starter έως 55 KW (75 HP) Τεµ 2.800,00 Soft Starter έως 75 KW (100 HP) Τεµ 3.150,00 Soft Starter έως 90 KW (125 HP) Τεµ 3.996,00 Ασφάλεια υπερταχείας gr 16-80A Τεµ 45,00 Ασφάλεια υπερταχείας gr 100A Τεµ 48,00 Ασφάλεια υπερταχείας gr 125A Τεµ 58,00 Ασφάλεια υπερταχείας gr 160A Τεµ 133,00 Ασφάλεια υπερταχείας gr 200A Τεµ 145,00 Ασφάλεια υπερταχείας gr 250A Τεµ 155,00 Ασφάλεια υπερταχείας gr 350A Τεµ 185,00 Ασφάλεια υπερταχείας gr 450A Τεµ 200,00 Ασφάλεια υπερταχείας gr 500A Τεµ 200,00 Ασφαλειοβάση για ασφάλεια µεγεθ 000 Τεµ 6,00 Ασφαλειοβάση για ασφάλεια µεγέθ 00 Τεµ 6,00 Ασφαλειοβάση για ασφάλεια µεγέθ 1 Τεµ 15,00 Ασφαλειοβάση για ασφάλεια µεγέθ 2 Τεµ 20,00

26 Γ6. ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ AC (AC3) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α Ρελέ ισχύος 4 KW, 9A (AC3) Τεµ 24,00 Ρελέ ισχύος 5,5 KW, 12A (AC3) Τεµ 26,00 Ρελέ ισχύος 7,5 KW, 18A (AC3) Τεµ 36,00 Ρελέ ισχύος 11 KW, 25A (AC3) Τεµ 50,00 Ρελέ ισχύος 15 KW, 32A (AC3) Τεµ 69,00 Ρελέ ισχύος 18,5 KW, 40A (AC3) Τεµ 83,00 Ρελέ ισχύος 22 KW, 50A (AC3) Τεµ 92,00 Ρελέ ισχύος 30 KW, 65A (AC3) Τεµ 133,00 Ρελέ ισχύος 37 KW, 80A (AC3) Τεµ 192,00 Ρελέ ισχύος 45 KW, 95A (AC3) Τεµ 235,00 Ρελέ ισχύος 55 KW, 115A (AC3) Τεµ 278,00 Ρελέ ισχύος 75KW, 150A (AC3) Τεµ 305,00 Ρελέ ισχύος 90 KW, 185A (AC3) Τεµ 370,00 Ρελέ ισχύος 110 KW, 225A (AC3) Τεµ 540,00 Γ7. ΒΑΛΒΙ ΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α Βαλβίδα αντεπ. ελαστ. έµφραξης DN65, PN16 Τεµ 330,00 Βαλβίδα αντεπ. ελαστ. έµφραξης DN80, PN16 Τεµ 380,00 Βαλβίδα αντεπ. ελαστ. έµφραξης DN100, PN16 Τεµ 468,00 Βαλβίδα αντεπ. ελαστ. έµφραξης DN125, PN16 Τεµ 600,00 Βαλβίδα αντεπ. ελαστ. έµφραξης DN150, PN16 Τεµ 760,00 Γ7. ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ α) Ασύρµατος τηλεχειρισµός δύο αντλητικών συγκροτηµάτων απο την δεξαµενή φορτίου,µε ηλιακό φορτιστήριο αποτελούµενος απο : 1)Σταθερό ποµπό.στην πρόσοψη της συσκευής θα υπάρχει ο διακόπτης ΟΝ-ΟFF µε ενδεικτικό LED λειτουργίας και µια σειρά απο LED τα οποία θα µας πληροφορούν για την κατάσταση της δεξαµενής και την εκποµπή σήµατος. Στο πίσω µέρος θα συνδέεται το µηχανικό φλοτέρ το οποίο θα ελέγχει το ύψος του νερού στη δεξαµενή και ο ηλιακός συλλέκτης. 2) ύο σταθερούς δέκτες εύκολα τοποθετούµενους στους ηλεκτρολογικούς πίνακες 3) Σταθεροποιηµένο τροφοδοτικό µε προστασία έναντι αιχµών υπέρτασης του δικτύου ή κεραυνών, µε οπτική ένδειξη λήψης εντολής START ή STOP. 4) Κεραίες υψηλής απολαβής και coaxial καλώδια µε ειδικά connectors. 5)Βάσεις στήριξης 6) Μηχανικό φλοτέρ 7) Ηλιακό συλλέκτη, και υλικά και µικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, ήτοι προµήθεια,προσκόµιση, εργασία τοποθέτησης σύνδεσης εγκατάστασης και δοκιµών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 1.908,00 β) Ασύρµατος ενδιάµεσος αναµεταδότης αποτελούµενος απο : 1) Ηλιακό συλλέκτη.2)ενδιάµεσο αναµεταδότη κώδικα µε ηλιακό φορτιστή.στην πρόσοψη της συσκευής υπάρχει ένας διακόπτης ΟΝ- ΟFF µαζί µε την ενδεικτική LED λειτουργίας καθώς και µια συστοιχία από δύο LED µε τις ενδείξεις RECEIVER &TRANSMITTER όπου φαίνεται κάθε στιγµή η κατάσταση του µηχανήµατος (λήψη ή

27 εκποµπή).στη πρόσοψη της συσκευής υπάρχει ο ειδικός connector σύνδεσης της κεραίας.3) Κεραία υψηλής απολαβής και coaxial καλώδια µε ειδικά connectors. ηλ. υλικά και µικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, ήτοι προµήθεια,προσκόµιση, εργασία τοποθέτησης σύνδεσης εγκατάστασης και δοκιµών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ,00 Γ8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Α) Ηλεκτρικός πινάκας 10 ΗΡ από χαλυβδοελασµα "ΝΤΕΚΑΠΕ" µετά θύρας,επιτυχώς, προστασίας Ρ33 (ΙΡ44) µετά των οργάνων αυτού όπως περιγράφεται στο τεύχος υπολογισµών. µετά στηριγµάτων, οπών εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραµµων, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. µικρουλικων του χρωµατισµού των µεταλλικών µερών µε µεταλλικό χρώµα, ήτοι προµήθεια προσκόµιση και εγκατάσταση περιλαµβανόµενης της εργασίας εσωτερικής συνδεσµολογίας,των οργάνων του πίνακας,της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραµµών αφίξεως και αναχωρήσεως,των δοκιµών κλπ. για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 983,00 Β) Ηλεκτρικός πινάκας 20 ΗΡ από χαλυβδοελασµα "ΝΤΕΚΑΠΕ" µετά θύρας,επιτυχώς, προστασίας Ρ33 (ΙΡ44) µετά των οργάνων αυτού όπως περιγράφεται στο τεύχος υπολογισµών. µετά στηριγµάτων, οπών εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραµµων, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. µικρουλικων του χρωµατισµού των µεταλλικών µερών µε µεταλλικό χρώµα, ήτοι προµήθεια προσκόµιση και εγκατάσταση περιλαµβανόµενης της εργασίας εσωτερικής συνδεσµολογίας,των οργάνων του πίνακας,της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραµµών αφίξεως και αναχωρήσεως,των δοκιµών κλπ. για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 1.203,00 Γ) Ηλεκτρικός πινάκας 25 ΗΡ από χαλυβδοελασµα "ΝΤΕΚΑΠΕ" µετά θύρας,επιτυχώς, προστασίας Ρ33 (ΙΡ44) µετά των οργάνων αυτού όπως περιγράφεται στο τεύχος υπολογισµών. µετά στηριγµάτων, οπών εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραµµων, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. µικρουλικων του χρωµατισµού των µεταλλικών µερών µε µεταλλικό χρώµα, ήτοι προµήθεια προσκόµιση και εγκατάσταση περιλαµβανόµενης της εργασίας εσωτερικής συνδεσµολογίας,των οργάνων του πίνακας,της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραµµών αφίξεως και αναχωρήσεως,των δοκιµών κλπ. για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 1.347,00 ) Ηλεκτρικός πινάκας 30 ΗΡ από χαλυβδοελασµα "ΝΤΕΚΑΠΕ" µετά θύρας,επιτυχώς, προστασίας Ρ33 (ΙΡ44) µετά των οργάνων αυτού όπως περιγράφεται στο τεύχος υπολογισµών. µετά στηριγµάτων, οπών εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραµµων, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. µικρουλικων του χρωµατισµού των µεταλλικών µερών µε µεταλλικό χρώµα, ήτοι προµήθεια προσκόµιση και εγκατάσταση περιλαµβανόµενης της εργασίας εσωτερικής συνδεσµολογίας,των οργάνων του πίνακας,της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραµµών αφίξεως και αναχωρήσεως,των δοκιµών κλπ. για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 1.344,00 ε) Ηλεκτρικός πινάκας 40 ΗΡ από χαλυβδοελασµα "ΝΤΕΚΑΠΕ" µετά θύρας,επιτυχώς, προστασίας Ρ33 (ΙΡ44) µετά των οργάνων αυτού όπως περιγράφεται στο τεύχος υπολογισµών. µετά στηριγµάτων, οπών εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραµµων, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. µικρουλικων του χρωµατισµού των µεταλλικών µερών µε µεταλλικό χρώµα, ήτοι προµήθεια προσκόµιση και εγκατάσταση περιλαµβανόµενης της εργασίας εσωτερικής συνδεσµολογίας,των οργάνων του πίνακας,της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραµµών αφίξεως και αναχωρήσεως,των δοκιµών κλπ. για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 1.611,00 στ) Ηλεκτρικός πινάκας 50 ΗΡ από χαλυβδοελασµα "ΝΤΕΚΑΠΕ" µετά θύρας,επιτυχώς, προστασίας Ρ33 (ΙΡ44) µετά των οργάνων αυτού όπως περιγράφεται στο τεύχος υπολογισµών. µετά στηριγµάτων, οπών εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραµµων, ακροδεκτών, καλωδιώσεων

28 εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. µικρουλικων του χρωµατισµού των µεταλλικών µερών µε µεταλλικό χρώµα, ήτοι προµήθεια προσκόµιση και εγκατάσταση περιλαµβανόµενης της εργασίας εσωτερικής συνδεσµολογίας,των οργάνων του πίνακας,της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραµµών αφίξεως και αναχωρήσεως,των δοκιµών κλπ. για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 1.884,00 ζ) Ηλεκτρικός πινάκας 100 ΗΡ από χαλυβδοελασµα "ΝΤΕΚΑΠΕ" µετά θύρας,επιτυχώς, προστασίας Ρ33 (ΙΡ44) µετά των οργάνων αυτού όπως περιγράφεται στο τεύχος υπολογισµών. µετά στηριγµάτων, οπών εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραµµων, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. µικρουλικων του χρωµατισµού των µεταλλικών µερών µε µεταλλικό χρώµα, ήτοι προµήθεια προσκόµιση και εγκατάσταση περιλαµβανόµενης της εργασίας εσωτερικής συνδεσµολογίας,των οργάνων του πίνακας,της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραµµών αφίξεως και αναχωρήσεως,των δοκιµών κλπ. για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 2.048,00 η) Ηλεκτρικός πινάκας 125 ΗΡ από χαλυβδοελασµα "ΝΤΕΚΑΠΕ" µετά θύρας,επιτυχώς, προστασίας Ρ33 (ΙΡ44) µετά των οργάνων αυτού όπως περιγράφεται στο τεύχος υπολογισµών. µετά στηριγµάτων, οπών εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραµµων, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. µικρουλικων του χρωµατισµού των µεταλλικών µερών µε µεταλλικό χρώµα, ήτοι προµήθεια προσκόµιση και εγκατάσταση περιλαµβανόµενης της εργασίας εσωτερικής συνδεσµολογίας,των οργάνων του πίνακας,της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραµµών αφίξεως και αναχωρήσεως,των δοκιµών κλπ. για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 2.227,00 θ) Ηλεκτρικός πινάκας 150 ΗΡ από χαλυβδοελασµα "ΝΤΕΚΑΠΕ" µετά θύρας,επιτυχώς, προστασίας Ρ33 (ΙΡ44) µετά των οργάνων αυτού όπως περιγράφεται στο τεύχος υπολογισµών. µετά στηριγµάτων, οπών εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραµµων, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. µικρουλικων του χρωµατισµού των µεταλλικών µερών µε µεταλλικό χρώµα, ήτοι προµήθεια προσκόµιση και εγκατάσταση περιλαµβανόµενης της εργασίας εσωτερικής συνδεσµολογίας,των οργάνων του πίνακας,της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραµµών αφίξεως και αναχωρήσεως,των δοκιµών κλπ. για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 2.553,00 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Πεζά 23/08/2012 Ο Προϊστάµενος ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Πεζά 23/08/2012 Οι Συντάξαντες Βελεγράκης Ιωάννης ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 130.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 130.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ. Προϋπολογισµού: 5.633,40 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ. Προϋπολογισµού: 5.633,40 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 76/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Προϋπολογισµού: 7.450,11 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Προϋπολογισµού: 7.450,11 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 82/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 64/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ -- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Υπηρεσίες και ράσεις Προβολής για τις ανάγκες του έργου Medstrategy. Προϋπολογισµού: 10.510,35 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Υπηρεσίες και ράσεις Προβολής για τις ανάγκες του έργου Medstrategy. Προϋπολογισµού: 10.510,35 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: Υπηρεσίες και ράσεις Προβολής για τις ανάγκες του έργου Medstrategy

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ** ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ** ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΜΟΣ ** ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η (Π.. 28/80) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2012 Έργο / Εργασία : απάνες καθαρισµού κτιρίων του Απρίλιος, 2012 ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Τ Ε Χ Ν ΙΙ Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Περιγραφή Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δεξαµενής στα Σφεριανά (Προµήθεια µεταλλικής δεξαµενής)

Κατασκευή δεξαµενής στα Σφεριανά (Προµήθεια µεταλλικής δεξαµενής) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Κατασκευή δεξαµενής στα Σφεριανά (Προµήθεια µεταλλικής δεξαµενής) Προϋπολογισµός: 25.000,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού. Προϋπολογισμού: 29.999,90 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού. Προϋπολογισμού: 29.999,90 σε ΕΥΡΩ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Προϋπολογισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ιστών και φωτιστικών σωµάτων. Προϋπολογισµού: 14.747,70 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ιστών και φωτιστικών σωµάτων

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ιστών και φωτιστικών σωµάτων. Προϋπολογισµού: 14.747,70 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ιστών και φωτιστικών σωµάτων /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ιστών και φωτιστικών σωµάτων ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 73/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια ιστών και φωτιστικών σωµάτων Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ. Προϋπολογισμού: 70.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ. Προϋπολογισμού: 70.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 72/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001570257 2013-08-05

13PROC001570257 2013-08-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 13PROC001570257 2013-08-05 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.000,00 Ευρώ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥ Ρ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ * ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ * ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ * ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μελέτη : 1 / 2014 Έργο/Εργασία : Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια υδραυλικών ειδών, που είναι απαραίτητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /2012 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων Κ. Μ. : Π 59 /2011

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθµός µελέτης: 4/2015

ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθµός µελέτης: 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθµός µελέτης: 4/2015 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός δαπάνης Φ.Π.Α. 16% Σύνολο : 5.130,00 Ευρώ : 820,80

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Έργο: «Αγορά θερµοκηπίου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 41 / 67502 2013 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Aριθμ. Μελέτης: 5 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.998,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.866,00 Φ.Π.Α. 23% :6.409,18 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 34.275,18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος ΕΡΓΟ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ------------------- Ο ήµαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠ: 495.500,00 ΕΥΡΩ ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΓΚΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ

1. ΠΑΓΚΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΣΤΙΩΝ - ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΠΑΓΚΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΓΗΠΕ ΟΥ ΒΩΡΡΩΝ Προϋπολογισµός: 15.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8931 2012 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι K Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι K Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ Πλατεία Μιαούλη Τ.Κ. 84100 Ερμούπολη -Σύρος Τηλ. 2281361016, FAX 2281088232 Email: fdsans@syros-ermoupolis.gr Αρ. Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ. Μ. : Π 154/2014 ΠΡΟΫΠ. : 36.900,00 με το Φ. Π. Α.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 14/12/2010 Αριθ. Πρωτ. 26831 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ ΠΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. 30.6662.0001 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου K. Μ. : Π47/2012 ΠΡΟΫΠ.: 1.845,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700, Φαξ 28210-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 15 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001871247 2014-02-14

14PROC001871247 2014-02-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ν.Π...«ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» Κηφισιά :12-02-2014 Αρ. Πρωτ.:167 Αριθ. Μελέτης: 6/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΝΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ Ι. ΖΗΡΙΝΗΣ 14PROC001871247

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ.πρωτ :16726 Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α. 35.7336.004 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Λιβαδειά 28/5/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Λιβαδειά 28/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Λιβαδειά 28/5/2015 Αρ Πρωτ.: 13761 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών

Διαβάστε περισσότερα