ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 12529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παύση της ισχύος του Κωδικού Αναγνώρισης (AAIC) GR12 της εταιρείας «Δορυφορικές και Ναυτιλια κές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. OTESAT MARITEL» Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουρ γού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πο λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε ων και Τμημάτων Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδεί ας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.) Τροποποίηση της αριθμ. Φ253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391Β / ) υπουργικής απόφασης «Πρόσβα ση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαί δευση» Εξαίρεση Ειδικού Συνεργάτη από την αναστολή άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /409 (1) Παύση της ισχύος του Κωδικού Αναγνώρισης (AAIC) GR12 της εταιρείας «Δορυφορικές και Ναυτιλιακές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. OTESAT MARITEL». ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 4 του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρο νικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (A 82), όπως ισχύει. β. της παρ. 2 του άρθρου 5, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.δ. 137/2014 «Αναγνώριση εκκαθαριστριών εταιριών που αναλαμβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής και της κινητής ναυτικής δορυ φορικής υπηρεσίας των ελληνικών εμπορικών πλοίων» (A 227). γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α 98), όπως ισχύει. δ. του Π.δ. 109/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων» (A 176), όπως ισχύει. ε. του άρθρου 2 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α 20). 2. Tην υπ αριθμ. Υ144/ απόφαση του Πρω θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι σμού, Χρήστο Σπίρτζη» (Β 483). 3. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Συγκοινωνιών, με την οποία ορίσθηκε ο Ο.Τ.Ε. ως Εκκαθαρίστρια αρχή, για την εκμετάλλευση και λογιστι κή τακτοποίηση των λογαριασμών της κινητής ναυτι κής υπηρεσίας, με χαρακτηριστικό κωδικό αναγνώρισης GR Την υπ αριθμ /102/ (Β 108) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, με την οποία ορίσθηκε η εταιρεία «Ναυτιλιακές Τηλεπικοι νωνιακές Υπηρεσίες Πειραιά ΑΕ MARITEL», θυγατρική εταιρεία του Ο.Τ.Ε., ως εκκαθαρίστρια αρχή, για την εκμετάλλευση, εκκαθάριση και λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής υπηρεσίας, με χα ρακτηριστικό κωδικό αριθμό αναγνώρισης (CIAC) GR Την υπ αριθμ /3525/ (Β 1604) από φαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, με

2 12530 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) την οποία έγινε ανάκληση της 13693/ ανωτέρω υπουργικής απόφασης και ορίσθηκε η εταιρεία «ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «OTESAT», ως εκκα θαρίστρια αρχή, για την εκμετάλλευση, εκκαθάριση και λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτι κής υπηρεσίας, στη θέση του Ο.Τ.Ε., με χαρακτηριστικό κωδικό αριθμό αναγνώρισης (CIAC) GR Το από e mail της εταιρείας «Δορυφορικές και Ναυτιλιακές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. OTESAT MARITEL», με το οποίο ενημερώνει την Υπηρεσία μας ότι επιθυμεί να διατηρήσει τον Κωδικό Αναγνώρισης (AAIC) GR Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Παύουμε την ισχύ του Κωδικού Αναγνώρισης (ΑΑΙC) GR12 της εταιρείας «Δορυφορικές και Ναυτιλιακές Τη λεπικοινωνίες Α.Ε. OTESAT MARITEL». Ο Κωδικός Αναγνώρισης (ΑΑΙC) GR01 της εν λόγω εταιρείας, διατηρείται. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παπάγος, 30 Μαΐου 2015 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ F Αριθμ /Α1 (2) Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμέ νους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά των Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευ μάτων (Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50, 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α 98). β) Του άρθρου 22 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερ νητικών οργάνων και άλλες διατάξεις» (Α 29). γ) Του Π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοή θειας στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» (Α 3). δ) Του άρθρου 3 του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.δ. 88/2012 (Α 143), το άρθρο 2 του Π.δ. 98/2012 (Α 160), το άρθρο 2 του Π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση. Υπουργείου Πολιτισμού.. και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντι στοίχως» (Α 152) και το άρθρο 4 του Π.δ. 24/2015 (Α 20). ε) Του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 21) και του Π.δ. 27/2015 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών» (Α 31). στ) Του Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί ας και Θρησκευμάτων» (Α 181). ζ) Της αριθμ. Υ100/ απόφασης Πρωθυπουργού, «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη» (Β 299), όπως τροποποιήθηκε με την Υ168/ (Β 720) όμοια απόφαση. η) Της αριθμ /Γ1/ απόφασης Πρωθυπουρ γού, «διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πο λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β 100). θ) Της αρ /υ1/ «μεταβίβαση δικαιώμα τος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμ ματέα, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β 2988). 2. Την αριθμ. 2/68471/0026/ (ΑΔΑ:ΒΛ4ΙΗ ΩΓΟ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. 3. Την αριθμ. 2/14226/0021/ (ΑΔΑ: ΩΜΛ2Η 89Ζ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. 4. Την αριθμ. ΔΟΑ/οικ.8638/ (ΑΔΑ:ΒΕ2ΨΧ ΙΔ7) εγκύκλιο του ΥΔΜΗΔ. 5. Τα υπηρεσιακά σημειώματα ΓΔ1/ΥΣ21/ της Γενικής Διεύθυνσης ΣΣΠΗΔ, ΥΣ.28/ της Διεύθυν σης ΠΟΔΕ και το από υπηρεσιακό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ. 6. Το αριθμ /Β3/ έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 7. Την ανάγκη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργί ας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων και της ταχείας προώθησης των υποθέσεών του. 8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού»: Α) Αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν στα ακόλουθα θέματα του πρώην Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 1. Έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών προς όλες τις υπηρεσίες του πρώην ΥΠΑΙΘ, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από αυτό, για την εφαρ μογή της κείμενης νομοθεσίας, τον προγραμματισμό και τον συντονισμό της δραστηριότητας των Υπηρεσιών του Υπουργείου με σκοπό την αποτελεσματική υλο ποίηση της κυβερνητικής πολιτικής και την εύρυθμη και παραγωγική λειτουργία τους.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ερωτήματα στο γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη σκευμάτων. 3. Αποφάσεις και έγγραφα συναρμοδιότητας υπηρεσι ών, που υπάγονται σε διαφορετικές Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και στον Διοικητικό Τομέα Ευρωπαϊκών Πόρων. 4. Αναπομπή υποθέσεων για επανεξέταση από τη Δι οίκηση ή τα αρμόδια συλλογικά όργανα. 5. Αποφάσεις για την τοποθέτηση, μετακίνηση, μετά θεση, μετάταξη και απόσπαση των διοικητικών υπαλ λήλων του πρώην Υ.ΠΑΙ.Θ. και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην Κ.Υ. του πρώην Υ.ΠΑΙ.Θ.. 6. Τοποθέτηση και μετακίνηση υπαλλήλων και εκπαι δευτικών στις δομές του πρώην Υ.ΠΑΙ.Θ., στις Γενικές Δι ευθύνσεις, Διευθύνσεις, αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία των Γενικών Γραμματειών, καθώς και των αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του πρώην ΥΠΑΙΘ. 7. Χορήγηση κανονικών, φοιτητικών, σπουδαστικών, επιμορφωτικών αδειών, αδειών χωρίς αποδοχές και λοι πών αδειών, πλην των ειδικών και αναρρωτικών, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμέ νους αυτοτελών Διευθύνσεων του πρώην Υ.ΠΑΙ.Θ. και Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του πρώην Υ.ΠΑΙ.Θ., όπως προβλέπεται από το νόμο. 8. Εντολή διενέργειας διοικητικών εξετάσεων, επιθε ωρήσεων και διαδοχικών ελέγχων. 9. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των Προϊσταμέ νων Γενικών Διευθύνσεων και αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του πρώην Υ.ΠΑΙ.Θ., όπου απαιτείται. 10. Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών, ομάδων ερ γασίας με ή χωρίς αμοιβή. 11. Αποφάσεις χρηματοδότησης του Ινστιτούτου Βυ ζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας. 12. Έκδοση καταλογιστικών πράξεων, για περικοπές αμοιβών που απορρέουν από την εφαρμογή συμβάσεων προμήθειας εξοπλισμού και από προτάσεις των επιτρο πών παραλαβής ειδών εξοπλισμού και από οποιαδήποτε άλλη αιτία μέχρι του ποσού των ,00 Ευρώ. 13. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συγκρό τησης επιτροπών αξιολόγησης για την ανάθεση με λετών για ποσό δαπάνης από ,01 Ευρώ μέχρι ,00 Ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του τα κτικού προϋπολογισμού ή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). 14. Αποφάσεις ανάθεσης έργου, μελέτης ή προμήθειας, έγκρισης μελετών και αποφάσεις έγκρισης ή αναγνώρι σης κάθε φύσεως δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολο γισμό ή τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για ποσά από ,01 Ευρώ μέχρι ,00 Ευρώ. 15. Αποφάσεις έγκρισης, διάθεσης και αναγνώρισης κάθε φύσης επιχορήγησης ή/και χρηματοδότησης σε ΝΠΔΔ και λοιπούς φορείς από τον Τακτικό Προϋπολο γισμό μέχρι ,00 Ευρώ. 16. Αποφάσεις έγκρισης διενέργειας μειοδοτικών δια γωνισμών και κατακύρωσης των αποτελεσμάτων τους για κάθε φύσης έργα, περιλαμβανομένων και των κτιρι ακών που πραγματοποιούνται σε βάρος των πιστώσεων του Π.Δ.Ε. όταν ο προϋπολογισμός των έργων αυτών είναι από ,01 Ευρώ μέχρι ,00 Ευρώ. 17. Υπογραφή συμβάσεων ποσού από ,01 Ευρώ μέχρι ,00 Ευρώ. 18. Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, επιτροπών εξέτασης ενστά σεων, επιτροπών παραλαβής και εκτέλεσης έργου ή εργασιών και μελετών από ,01 Ευρώ μέχρι ,00 Ευρώ. 19. Αποφάσεις έγκρισης συγκριτικών πινάκων των εκτε λουμένων έργων και μελετών ποσού από ,01 Ευρώ μέχρι ,00 Ευρώ. 20. Προτάσεις στον Υπουργό για την κατάρτιση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. 21. Αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα που αφορούν στο Π.δ. 4/2002 με οικονομικό αντικείμενο από ,01 ευρώ μέχρι ,00 Ευρώ. 22. Αποφάσεις έγκρισης κάθε φύσης δαπάνης, έκδο σης και παράτασης ενταλμάτων προπληρωμής όταν το ποσό είναι από ,01 Ευρώ μέχρι ,000,00 Ευρώ. 23. Έγκριση επιχορήγησης δημοσίων Βιβλιοθηκών. 24. Απόφαση για ορισμό Ειδικού Επιστήμονα από Κα θηγητές όλων των Βαθμίδων των Ανώτατων Εκπαιδευ τικών Ιδρυμάτων ή από οικεία επαγγελματική οργάνωση για την υποβολή στο Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγ γελματικών Προσόντων έγγραφης γνωμοδότησης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 25. Υπογραφή συμβάσεων με όργανα και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 26. Αιτήματα για έγκριση πιστώσεων ανεξαρτήτως ποσού από το αποθεματικό του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και μεταφοράς πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό του πρώην Υ.ΠΑΙΘ. σε άλλους φορείς εκτός του πρώην Υ.ΠΑΙ.Θ. 27. Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με ή χωρίς αμοιβή στους Γενικούς Διευθυντές του πρώην ΥΠΑΙΘ. 28. Έγκριση υπηρεσιακών μεταβολών Γενικών Διευθυ ντών του πρώην ΥΠΑΙΘ. 29. Αποφάσεις κατανομής θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στο πρώην Υ.ΠΑΙ.Θ. 30. Έγκριση παρεκκλίσεων για τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και για τα ξένα σχολεία στην Ελλάδα από το πρόγραμμα των δημόσιων σχολείων στην Ελ λάδα. Β) Αποφάσεις, πράξεις και γενικά κάθε είδους έγγρα φα που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν σε θέματα των παρακάτω υπηρεσιών του πρώην Υ.ΠΑΙ.Θ.: 1. Της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 2. Της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, 3. Της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης, 4. Της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διε θνών Θεμάτων,

4 12532 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμι κής Εκπαίδευσης και Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων. 6. Της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εκτός της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. 7. Της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, 8. Της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησι ακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ευρωπαϊκών Πόρων. Για τις ανωτέρω αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα δεν έχουν εφαρμογή οι κατ ανωτέρω όριο οικονομικοί περιορισμοί της παρ. Α του άρθρου αυτού. Άρθρο 2 Στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπογράφει «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Πο λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων» σε θέματα του πρώην ΥΠΑΙΘ που αφορούν σε: Αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα που εκδίδονται σύμ φωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν στα ακό λουθα θέματα που περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες που ορίζονται με την αριθμ. Υ100/ (Β 299) από φαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων, όπως τροποποιήθηκε με την Υ168/ (Β 720) όμοια απόφαση: 1. Ερωτήματα στο γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο ΥΠΟΠΑΙΘ. 2. Αναπομπή υποθέσεων για επανεξέταση από τη Δι οίκηση ή τα αρμόδια συλλογικά όργανα. 3. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των Συντονιστών Εκπαίδευσης, των Επιθεωρητών Ευρωπαϊκών Σχολείων και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, όπου απαιτείται. 4. Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοι βή στους Συντονιστές Εκπαίδευσης και τους Περιφε ρειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. Άρθρο 3 Τελικές διατάξεις 1. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., οι αρμοδιότητες αυτού ασκούνται, σύμφωνα με τις αριθμ. Υ100/ (Β 299) και Υ168/ (Β 720) αποφάσεις ανάθεσης αρμοδιοτήτων, από τον Υπουργό Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ή τον Ανα πληρωτή Υπουργό Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. αντίστοιχα. 2. Σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματος του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του πρώην Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορά σε υπηρεσίες αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., τις αρμοδιότητες αυτού ασκεί το αμέσως υφιστάμενο όργανο ή, σε ισοβαθμία, το αρχαιότερο τούτων. 3. Το αρμόδιο ανώτερο ιεραρχικά όργανο μπορεί, κατά την κρίση του, να ζητά από το αρμόδιο κατώτερο ιεραρχικά όργανο να του προσκομίσει για υπογραφή έγγραφα, αποφάσεις κλπ., αν αυτό επιβάλλεται από ειδικούς λόγους. 4. Το αρμόδιο όργανο μπορεί, σε εξαιρετικές περι πτώσεις, να προσκομίζει για υπογραφή στο ανώτερο ιεραρχικά όργανο αποφάσεις κλπ., με αιτιολογημένη επισημείωσή του στο έγγραφο. 5. Οι παράγραφοι 36 και 63 του άρθρου 2 της αρ / Υ1/ (Β 2988) καταργούνται. 6. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 της αρ /υ1/ (Β 2988) συμπληρώνεται η φράση «έγκρισης μελετών» και αναδιαμορφώνεται ως ακολούθως: «2.Αποφάσεις ανάθεσης έργου, μελέτης ή προμήθειας, έγκρισης με λετών και αποφάσεις έγκρισης ή αναγνώρισης κάθε φύσεως δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για ποσά από ,1 μέχρι ,00 ευρώ». 7. Στην παρ. 22 του άρθρου 3 της αρ /Υ1/ (Β 2988) συμπληρώνεται η φράση «έγκρισης μελετών» και αναδιαμορφώνεται ως ακολούθως: «22. Αποφάσεις ανάθεσης έργου, μελέτης ή προμήθειας, έγκρισης με λετών και αποφάσεις έγκρισης ή αναγνώρισης κάθε φύσεως δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για ποσά μέχρι ,00 ευρώ». 8. Στο άρθρο 2 της αρ /υ1/ (Β 2988) προστίθενται παράγραφοι 85 και 86 ως ακολούθως: «85. Καταβολή αποδοχών στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε ιδιωτικά σχολεία και βρίσκονται σε άδεια ανατροφής τέκνου, σε υπηρεσιακή εκπαιδευτική άδεια στο εσωτερικό ή μετεκπαιδεύονται σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. 86. Έκδοση απόφασης ορισμού εκπροσώπου/ων του Υπουργείου ή των εποπτευομένων φορέων σε ηλε κτρονικές υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, όπου αυτή απαιτείται και όταν δεν προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία». 9. Τα ποσά που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση νοούνται συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 10. Κατά τα λοιπά, για τις αρμοδιότητες των Προϊ σταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτε λών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, παραμένουν σε ισχύ οι σχετικές διατάξεις της αριθμ /Υ1/ «μεταβίβαση δικαιώματος υπογρα φής «με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β 2988), υπό τον περιορισμό των οριζομένων με την παρούσα, ως προς τον εντολέα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2015 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ F Αριθμ. Φ251/91148/Α5 (3) Τροποποίηση της αριθμ. Φ253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391Β / ) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλ λου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση». ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α ), όπως αντικαταστάθηκε

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α ). 2. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391/ τ.β / ) υπουργικής απόφασης όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/τ.Α ) «Οργα νισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/τ.Α ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 5. Την ανάγκη εναρμόνισης με τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/τ.Α ) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 6. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ100/ απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 299/τ.Β ) «Ανάθεση αρμοδιο τήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη». 7. Τις διατάξεις της αριθμ /Α1/ (ΦΕΚ 205 τ.β ) υπουργικής απόφασης «Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων». 8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ), κατ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ. Φ253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391Β / ) υπουργική απόφαση «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» όπως τροποποι ήθηκε και συμπληρώθηκε, ως ακολούθως: Άρθρο MONO 1. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αναφέρεται η συ ντομογραφία τίτλου «ΥΠΕΠΘ» αντικαθίσταται από τη συντομογραφία «Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.». 2. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αναφέρεται η φράση «Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» αντικαθίσταται από τη φράση «Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων». 3. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αναφέρεται η φράση «Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετά σεων» αντικαθίσταται από τη φράση «Διεύθυνση Εξε τάσεων και Πιστοποιήσεων». 4. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αναφέρεται η φράση «Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφο ριακών Συστημάτων» αντικαθίσταται από τη φράση «Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 5. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αναφέρεται η φρά ση «Διεύθυνση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών» αντικαθίσταται από τη φράση «Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Δικτυακών Υποδομών». 6. Η περίπτωση iii) της παραγράφου 1 του άρθρου 11, αντικαθίσταται ως εξής: «Τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματι σμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή προϊστάμενο τμήματος της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ συναφούς αντικειμένου ή άλλο υπάλληλο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ με βαθμό τουλάχιστον Δ». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 9 Ιουνίου 2015 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ F Aριθμ. Α1α/οικ (4) Εξαίρεση Ειδικού Συνεργάτη από την αναστολή άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις α) του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί ας» (ΦΕΚ 173/Α / ) όπως ισχύει. β) του Π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α / ), άρθρο 57 παρ. 8 και 55 και 56 αυτού. γ) του άρθ. 1 του Π.δ. 24/ «Σύσταση και μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α / ). δ) του Π.δ. 25/ «Διορισμός Υπουργών, Αντι προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/Α / ). ε) της αριθμ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/10010/ απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Οργα νικών Μονάδων των υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης (ΥΔΜΗΔ) κατά λόγο αρμοδιότητας της υπ αριθμ. Y95/ απόφασης Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 299/Β ) του άρθρου 1 παρ. 20 και 21 (ΦΕΚ 635/τ.Β / ). 2. Την Α1α/11115/ απόφαση του Υπουργού Υγεί ας με την οποία διορίστηκε ο Σταύρος Γρανούζης του Δημητρίου, Ψυχολόγος, σε θέση Ειδικού Συνεργάτη, στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 239/ Υ.Ο.Δ.Δ./ ), αποφασίζουμε:

6 12534 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την εξαίρεση από την αναστολή της άσκησης του λειτουργήματος του Ψυχολόγου, του Σταύρου Γρανούζη του Δημητρίου, (ΑΔΤ: ΑΚ ) από , ημερο μηνία πρόσληψης αυτού, ο οποίος προσλήφθηκε με την Α1α/11115/ απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 239/Υ.Ο.Δ.Δ./ ) σε θέση Ειδικού Συνεργάτη στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Υγείας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

7

8 12536 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 487 31 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/21/13 03 2015 υπουργική απόφαση «Σύσταση Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1717 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού εισακτέων στην Εθνική Σχο λή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 627 17 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1462 14 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση απασχόλησης υπαλλήλων ειδικότητας Φυ λάκων Νυχτοφυλάκων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1284 29 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέ ραν του κανονικού ωραρίου, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1854 27 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 814 7 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β /1 3 2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2595 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημο σίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2032 25 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/266/8788/ 02.09.2013 απόφασης κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1045 28 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Π1/1732/23.07.2013 απόφα σης, αναφορικά με την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40755 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3531 30 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομο γενών από χώρες της τέως Σοβιετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 139 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδικό καθεστώς κατ αποκοπή καταβολής ΦΠΑ του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1868 24 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Τ.3593/263/Α0019/25 7 2003 Α.Υ.Ο. «Απλουστευμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2284 13 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 188763 Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1673 11 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 82335/Ζ2/22 8 2005 (ΦΕΚ 1173, τ.β ) υπουργική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 909 19 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Μετρητικό Σταθμό Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα