Rapidexon 2 mg/ml, ενέζιμο διάλςμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Rapidexon 2 mg/ml, ενέζιμο διάλςμα"

Transcript

1 ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ ΓΘΑ: Rapidexon 2 mg/ml, ενέζιμο διάλςμα 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΘ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΚΑΣΟΥΟΤ ΣΗ ΑΔΕΘΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΘΑ ΚΑΘ ΣΟΤ ΚΑΣΟΥΟΤ ΣΗ ΑΔΕΘΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΠΟΤ ΕΘΝΑΘ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΓΘΑ ΣΗΝ ΑΠΟΔΕΜΕΤΗ ΠΑΡΣΘΔΧΝ ΣΟΝ ΕΟΥ, ΕΦΟΟΝ ΕΘΝΑΘ ΔΘΑΦΟΡΕΣΘΚΟΘ Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Οιιαλδία 2. ΟΝΟΜΑΘΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΘΑΣΡΘΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Rapidexon 2 mg/ml, ελέζηκν δηάιπκα γηα άινγα, βννεηδή, ρνίξνη, ζθύινη θαη γάηεο. Dexamethasone Sodium Phosphate 3. ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΘΚΟ(Α) ΤΣΑΣΘΚΟ(Α) ΚΑΘ ΑΛΛΕ ΟΤΘΕ 1 ml πεξηέρεη: Δπαζηική οςζία: Dexamethasone (as Dexamethasone Sodium Phosphate) 2.0 mg Έκδοσo: Benzyl alcohol, (Δ1519), 15,0 mg Γηαπγέο άρξσκν δηάιπκα πνπ δελ πεξηέρεη ζσκαηίδηα. 4. ΕΝΔΕΘΞΕΘ Σε άινγα, βννεηδή, ρνίξνπο, ζθύινπο θαη γάηεο. Γηα ηε ζεξαπεία θιεγκνλσδώλ ή αιιεξγηθώλ θαηαζηάζεσλ. Σε βννεηδή: Θεξαπεία πξσηoγελνύο θέησζεο (αθεηνλαηκία). Πξόθιεζε ηνθεηνύ. Σε άινγα: Θεξαπεία αξζξίηηδαο, ζπιαθίηηδαο ή ηελνληνειπηξίηηδαο. 5. ΑΝΣΕΝΔΕΘΞΕΘ Με ρξεζηκνπνηείηε ζε δώα πνπ πάζρνπλ από ζαθραξώδε δηαβήηε, λεθξηθή αλεπάξθεηα, θαξδηαθή αλεπάξθεηα ή νζηενπόξσζε, παξά κόλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο. Με ρξεζηκνπνηείηε ζε ηνγελείο ινηκώμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαηκηθνύ ζηαδίνπ ή ζε πεξηπηώζεηο ζπζηεκηθώλ κπθεηηαζηθώλ ινηκώμεσλ. Με ρξεζηκνπνηείηε ζε δώα πνπ πάζρνπλ από έιθε ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα, ηνπ θεξαηνεηδνύο ή δεκνδήθσζε. Με ρνξεγείηε ελδναξζξηθά εάλ έρνπλ δηαγλσζζεί θαηάγκαηα, βαθηεξηαθέο ινηκώμεηο θαη άζεπηε λέθξσζε ησλ νζηώλ. Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε δηαγλσζκέλε ππεξεπαηζζεζία ζηε δξαζηηθή νπζία, ζηα θνξηηθνζηεξνεηδή θαη ζε άιια ζπζηαηηθά ηνπ πξντόληνο. Γείηε ηελ ελόηεηα ΑΝΕΠΘΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΘΕ Τα θνξηηθνζηεξνεηδή είλαη γλσζηά γηα ηελ πξόθιεζε πνιιώλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ. Δλώ νη κεκνλσκέλεο πςειέο δόζεηο είλαη γεληθά θαιά αλεθηέο, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο κε ηε καθξνρξόληα ρξήζε θαη κε ηε ρνξήγεζε εζηέξσλ καθξάο δηάξθεηαο. Η

2 δνζνινγία γηα κεζνπξόζεζκε έσο καθξνπξόζεζκε ρξήζε πξέπεη επνκέλσο λα δηαηεξείηαη ζηελ ειάρηζηε δπλαηή πνζόηεηα γηα λα ειέγρνληαη ηα θιηληθά ζεκεία. Τα ίδηα ηα ζηεξνεηδή ελδέρεηαη θαηά ηε ζεξαπεία λα πξνθαιέζνπλ ηαηξνγελή ππεξαδξελνθνξηηζκό (λόζνο Cushing) κε ζεκαληηθή απμνκείσζε βάξνπο, κεηαβνιή ηνπ κεηαβνιηζκνύ πδαηαλζξάθσλ, πξσηετλώλ θαη κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ, π.ρ. κπνξεί λα εκθαληζηεί αλαθαηαλνκή ηνπ ιίπνπο ζηνλ νξγαληζκό, αύμεζε ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο, κπτθή αδπλακία θαη απώιεηα, θαζώο θαη νζηενπόξσζε. Καηά ηε ζεξαπεία νη απνηειεζκαηηθέο δόζεηο θαηαζηέιινπλ ηνλ άμνλα ππνζάιακνο - ππόθπζε επηλεθξίδηα. Μεηά ηελ παύζε ηεο ζεξαπείαο κπνξεί λα εκθαληζηνύλ ζεκεία επηλεθξηδηαθήο αλεπάξθεηαο πνπ λα εμειίζζνληαη ζε επηλεθξηδηαθή αηξνθία, γεγνλόο πνπ κπνξεί λα θαηαζηήζεη ην δών αλίθαλν λα αληηκεησπίζεη επαξθώο ζηξεζνγόλεο θαηαζηάζεηο. Γηα ην ιόγν απηό, πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ζηα κέζα ειαρηζηνπνίεζεο ησλ πξνβιεκάησλ επηλεθξηδηαθήο αλεπάξθεηαο κεηά ηελ παύζε ηεο ζεξαπείαο (γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε ηα θνηλά θείκελα). Τα θνξηηθνζηεξνεηδή πνπ ρνξεγνύληαη ζπζηεκαηηθά ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ πνιπνπξία, πνιπδηςία θαη πνιπθαγία, ηδηαίηεξα θαηά ηα πξώηα ζηάδηα ηεο ζεξαπείαο. Μεξηθά θνξηηθνζηεξνεηδή κπνξεί κε ηε καθξόρξνλε ρξήζε λα πξνθαιέζνπλ θαηαθξάηεζε λαηξίνπ θαη ππνγιπθαηκία. Η ζπζηεκαηηθή ρξήζε θνξηηθνζηεξνεηδώλ έρεη πξνθαιέζεη ελαπόζεζε αζβεζηίνπ ζην δέξκα (δεξκαηηθή αζβέζησζε). Η ρξήζε θνξηηθνζηεξνεηδώλ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη ηελ επνύισζε ηξαπκάησλ θαη νη δξάζεηο αλνζνθαηαζηνιήο κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ηελ αληίζηαζε ή λα εληείλνπλ ηηο ππάξρνπζεο ινηκώμεηο. Σε πεξίπησζε εκθάληζεο βαθηεξηαθήο ινίκσμεο, ζπλήζσο απαηηείηαη παξάιιειε ζεξαπεία. Σηελ πεξίπησζε εκθάληζεο ηνγελώλ ινηκώμεσλ, ηα θνξηηθνζηεξνεηδή κπνξεί λα επηδεηλώζνπλ ή λα επηηαρύλνπλ ηελ πξόνδν ηεο αζζέλεηαο. Σε δώα πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία κε θνξηηθνζηεξνεηδή έρεη αλαθεξζεί έιθσζε θαη ε έιθσζε απηή κπνξεί λα παξνπζηάζεη έμαξζε ζε αζζελείο πνπ ηνπο ρνξεγνύληαη κε ζηεξνεηδηθά αληηθιεγκνλώδε θάξκαθα θαη ζε δώα κε ηξαύκα ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ. Η ρξήζε θνξηηθνζηεξνεηδώλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηόγθσζε ηνπ ήπαηνο (επαηνκεγαιία) κε απμεκέλα έλδπκα επαηηθνύ νξνύ θαη απμάλεη ηνλ θίλδπλν νμείαο παγθξεαηίηηδαο. Άιιεο πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε θνξηηθνζηεξνεηδώλ πεξηιακβάλνπλ θαηαθξάηεζε πιαθνύληα, κεηξίηηδα, ππνγνληκόηεηα, ελδνλπρίηηδα, κεησκέλε απόδνζε γάιαθηνο,κεηαβνιέο ζηηο βηνρεκηθέο θαη αηκαηνινγηθέο παξακέηξνπο ηνπ αίκαηνο. Μπνξεί λα εκθαληζηεί νμεία ππεξγιπθαηκία. Δάλ παξαηεξήζεηε νπνηαδήπνηε ζνβαξή ή άιιε αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο, παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ζρεηηθώο ηνλ θηελίαηξό ζαο. 7. ΕΘΔΗ ΖΧΧΝ Άινγα, βννεηδή, ρνίξνη, ζθύινη θαη γάηεο. 8. ΔΟΟΛΟΓΘΑ ΓΘΑ ΚΑΘΕ ΕΘΔΟ, ΣΡΟΠΟ ΚΑΘ ΟΔΟ(ΟΘ) ΥΟΡΗΓΗΗ Άινγα : Γηα ελδνθιέβηα, ελδνκπτθή, ελδναξζξηθή, ελδνζπιαθηθή ή ηνπηθή ρνξήγεζε. Βννεηδή, ρνίξνη, ζθύινη θαη γάηεο : Γηα ελδνκπτθή έλεζε. Γηα ηε ζεξαπεία θιεγκνλσδώλ ή αιιεξγηθώλ παζήζεσλ ζπληζηώληαη νη παξαθάησ κέζεο δόζεηο. Παξόια απηά, ε πξαγκαηηθή δόζε πνπ ρνξεγείηαη πξέπεη λα θαζνξίδεηαη από ηε ζνβαξόηεηα ησλ ζπκπησκάησλ θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα ζην νπνίν πθίζηαληαη. Είδορ Δοζολογία Ίππνη, βννεηδή, ρνίξνη 0,06 mg/αλά kg ζσκαηηθνύ βάξνπο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 1,5 ml/50 kg Σθύινο, γάηα 0,1 mg/αλά kg ζσκαηηθνύ βάξνπο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 0,5 ml/10 kg Γηα ηε ζεξαπεία πξσηνγελνύο θέησζεο ζηα βννεηδή (αθεηνλαηκία):

3 Σπληζηάηαη ε ρνξήγεζε κε ελδνκπτθή έλεζε 0,02 έσο 0,04 mg/αλά kg ζσκαηηθνύ βάξνπο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 5-10 ml αλά αγειάδα, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο αγειάδαο θαη ηε δηάξθεηα εκθάληζεο ησλ ζπκπησκάησλ. Να ιακβάλεηαη πξνζνρή, ώζηε λα κελ ρνξεγείηαη ππεξδνζνινγία ζηε θπιή Channel Island Jersey. Αλ ηα ζπκπηώκαηα επηκέλνπλ γηα αξθεηό θαηξό ή ζε πεξίπησζε ζεξαπείαο δώσλ πνπ έρνπλ ππνηξνπηάζεη, απαηηνύληαη κεγαιύηεξεο δόζεηο. Γηα ηελ πξόθιεζε ηνθεηνύ: 0,04 mg/ αλά kg ζσκαηηθνύ βάξνπο (αληηζηνηρνύλ ζε 10 ml αλά αγειάδα), κε ελδνκπτθή έλεζε, κεηά ηελ εκέξα 270 ηεο θύεζεο. Ο ηνθεηόο ινγηθά εκθαλίδεηαη ζε ώξεο. Γηα ηε ζεξαπεία αξζξίηηδαο, ζπιαθίηηδαο ή ηελνληνειπηξίηηδαο κε ελδναξζξηθή, ελδνζπιαθηθή ή ηνπηθή έλεζε ζηα άινγα. Γνζνινγία 1-5 ml Οη πνζόηεηεο απηέο δελ είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη αλαθέξνληαη κόλν ελδεηθηηθά. Οη ελέζεηο ζε αξζξώζεηο ή ζπιάθνπο πξέπεη λα πξνεγνύληαη από ηελ αθαίξεζε αληίζηνηρνπ όγθνπ αξζξηθνύ πγξνύ. Δίλαη απαξαίηεηε ε ζνβαξή αζεςία. 9. ΟΔΗΓΘΕ ΓΘΑ ΣΗ ΧΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ Γηα ηε κέηξεζε κηθξήο δόζεο, κηθξόηεξεο από 1 ml, πξέπεη λα ρνξεγείηαη κία θαηάιιεια δηαβαζκηζκέλε ζύξηγγα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε αθξηβήο ρνξήγεζε ηεο ζσζηήο δόζεο. 10. ΥΡΟΝΟ ΑΝΑΜΟΝΗ Βννεηδή Κξέαο θαη εδώδηκνη ηζηνί: 8 εκέξεο Γάια: 72 ώξεο Χνίξνη: Κξέαο θαη εδώδηκνη ηζηνί: 2 εκέξεο Άινγα Κξέαο θαη εδώδηκνη ηζηνί: 8 εκέξεο Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ζε δώα ηα νπνία παξάγνπλ γάια γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε. 11. ΕΘΔΘΚΕ ΤΝΘΗΚΕ ΔΘΑΣΗΡΗΗ Να θπιάζζεηαη ζε ζέζε, ηελ νπνία δελ βιέπνπλ θαη δελ πξνζεγγίδνπλ ηα παηδηά Μελ απνζεθεύεηε ζε ζεξκνθξαζία πνπ μεπεξλάεη ηνπο 25 C. Μελ θαηαςύρεηε. Να δηαηεξείηε ην θηαιίδην κέζα ζην εμσηεξηθό θνπηί. Μελ ην ρξεζηκνπνηείηε κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεσο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα θαη ην θνπηί κεηά ηελ έλδεημε εκεξνκελίαο ιήμεο. Η εκεξνκελία ιήμεσο ζπκπίπηεη κε ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κήλα. Γηάξθεηα δσήο κεηά ην πξώην άλνηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο: 28 εκέξεο. 12. ΕΘΔΘΚΕ ΠΡΟΕΘΔΟΠΟΘΗΕΘ Ειδική πποθύλαξε για ηε σοπήγεζε ζηα δώα:αλ ην θηεληαηξηθό θαξκαθεπηηθό πξντόλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξόθιεζε ηνθεηνύ ζε βννεηδή, ππάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα εκθάληζεο θαηαθξάηεζεο πιαθνύληα θαη επαθόινπζεο κεηξίηηδαο θαη/ή ππνγελλεηηθόηεηαο. Η αληαπόθξηζε ζε καθξνρξόληα ζεξαπεία πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα από ηνλ θηελίαηξν. Έρεη αλαθεξζεί όηη ε ρξήζε θνξηηθνζηεξνεηδώλ ζε άινγα πξνθαιεί ελδνλπρίηηδα. Δπνκέλσο, ηα άινγα ζηα νπνία ρνξεγνύληαη απηά ηα ζθεπάζκαηα πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο πεξηόδνπ. Λόγσ ησλ θαξκαθνινγηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ ελεξγνύ ζπζηαηηθνύ, πξέπεη λα ιακβάλεηαη εηδηθή πξνζνρή όηαλ ην πξντόλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε δώα κε δηαηαξαρέο ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο.

4 Η ρνξήγεζε θνξηηθνεηδώλ ζπληειεί πεξηζζόηεξν ζηε βειηίσζε ησλ θιηληθώλ ζπκπησκάησλ παξά ζηε ζεξαπεία, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο αθεηνλαηκίαο θαη ηελ πξόθιεζε ηνθεηνύ. Απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα ηεο ιαλζάλνπζαο αζζέλεηαο. Καηά ηε ζεξαπεία θνπαδηώλ δώσλ, λα ρξεζηκνπνηείηε βειόλα κε ειεγρόκελε ξνή γηα ηελ απνθπγή αλνίγκαηνο ηνπ ζηόπεξ. Μεηά ηελ ελδναξζξηθή ρνξήγεζε, λα κεηώλεηαη ε ρξήζε ηεο άξζξσζεο γηα έλα κήλα θαη λα κελ εθηεινύληαη επεκβάζεηο ζηελ άξζξσζε γηα νθηώ εβδνκάδεο κεηά από ηε ρξήζε απηνύ ηνπ ηξόπνπ ρνξήγεζεο. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν ηα 25 ml ηνπ θηαιηδίνπ γηα ηε ζεξαπεία γαηώλ, ζθύισλ θαη κηθξώλ ρνηξηδίσλ γηα ηελ απνθπγή ππεξβνιηθνύ ηξππήκαηνο ηνπ θιεηζίκαηνο. Βιέπε ελόηεηα 6. Θδιαίηεπερ πποθςλάξειρ πος ππέπει να λαμβάνονηαι από ηο άηομο πος σοπεγεί ηο κηενιαηπικό θαπμακεςηικό πποϊόν ζε δώα:σε πεξίπησζε ηπραίνπ ηξππήκαηνο κε ηε βειόλα, δεηείζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή, δείρλνληαο ζηνλ ζεξάπνληα ηαηξό ζαο ην θπιιάδην ηεο ζπζθεπαζίαο. Τα άηνκα κε δηαγλσζκέλε ππεξεπαηζζεζία ζηε δξαζηηθή νπζία ή ζε άιια έθδνρα πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηελ επαθή κε ην θηεληαηξηθό θαξκαθεπηηθό πξντόλ. Οη έγθπεο λα κελ έξρνληαη ζε επαθή κε απηό ην θηεληαηξηθό θαξκαθεπηηθό πξντόλ. Xπήζε καηά ηεν κύεζε, ηε γαλοςσία ή ηεν ωοηοκία Να κελ ρνξεγείηαη ζε εγθύνπο, παξά κόλν εάλ ε πξόζεζε είλαη ε πξόθιεζε ηνθεηνύ. Έρεη αλαθεξζεί όηη ε ρνξήγεζε θαηά ηελ πξώηκε θύεζε πξνθαιεί δπζκνξθίεο ζην έκβξπν. Η ρνξήγεζε θαηά ηελ όςηκε θύεζε ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη έθηξσζε ή πξώηκν ηνθεηό ζηα κεξπθαζηηθά θαη κπνξεί λα έρεη παξόκνηα επίδξαζε ζε άιια είδε. Η ρξήζε ηνπ θηεληαηξηθνύ θαξκαθεπηηθνύ πξντόληνο ζηηο γαιαθηνπαξαγσγέο αγειάδεο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο πνζόηεηαο γάιαθηνο. Αλλελεπίδπαζε με άλλα θαπμακεςηικά πποϊόνηα και άλλερ μοπθέρ αλλελεπίδπαζερ Λόγσ απνπζίαο κειεηώλ ζπκβαηόηεηαο απηό ην θηεληαηξηθό θαξκαθεπηηθό πξντόλ δελ πξέπεη λα αλακηγλύεηαη κε άιια θηεληαηξηθά θαξκαθεπηηθά πξντόληα. Η παξάιιειε ρξήζε κε κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλώδε θάξκαθα κπνξεί λα εληείλεη ηελ έιθσζε ηεο γαζηξεληεξηθήο νδνύ. Καζώο ηα θνξηηθνζηεξνεηδή κπνξεί λα κεηώζνπλ ηελ αλνζναπόθξηζε ζηνλ εκβνιηαζκό, ε δεμακεζαδόλε δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκό κε εκβόιηα ή κέζα ζε δύν εβδνκάδεο κεηά ηνλ εκβνιηαζκό. Η ρνξήγεζε δεμακεζαδόλεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππνγιπθαηκία θαη επνκέλσο λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν ηνμηθόηεηαο από θαξδηαθέο γιπθνζίδεο. Ο θίλδπλνο ππνθαιηαηκίαο κπνξεί λα απμεζεί εάλ ε δεμακεζαδόλε ρνξεγείηαη καδί κε δηνπξεηηθά γηα ηελ αξαίσζε ηνπ θαιίνπ. Η παξάιιειε ρξήζε κε αληηρνιηλεξγηθά θάξκαθα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αύμεζε ηεο κπτθήο αδπλακίαο ζε αζζελείο κε ζνβαξή κπαζζέλεηα. Τα γιπθνθνξηηθνεηδή αληαγσλίδνληαη ηηο ελέξγεηεο ηεο ηλζνπιίλεο. Η παξάιιειε ρξήζε κε θαηλνβαξβηηάιε, δηιαληίλε θαη ξηθακπηθίλε κπνξεί λα κεηώζεη ηελ επίδξαζε ηεο δεμακεζαδόλεο. Τπεπδοζολογία Η ππεξδνζνινγία κπνξεί λα πξνθαιέζεη λάξθε θαη ιήζαξγν ζηα άινγα. Βιέπε ελόηεηα ΕΘΔΘΚΕ ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΘ ΑΠΟΡΡΘΦΗ ΕΝΟ ΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΘΕΝΣΟ ΚΣΗΝΘΑΣΡΘΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΘΟΝΣΟ Ή ΑΛΛΧΝ ΤΛΘΚΧΝ ΠΟΤ ΠΡΟΕΡΥΟΝΣΑΘ ΑΠΟ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΘΟΝΣΟ Κάζε κε ρξεζηκνπνηεζέλ θηεληαηξηθό θαξκαθεπηηθό πξντόλ ή κε ρξεζηκνπνηεζέληα ππνιείκκαηά ηνπ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο εζληθέο απαηηήζεηο.

5 14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ ΣΗ ΣΕΛΕΤΣΑΘΑ ΕΓΚΡΘΗ ΣΟΤ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΕΧ Ιανοσάριος ΑΛΛΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ 25/50/100 ml. Μπνξεί λα κελ δηαηίζεληαη πξνο πώιεζε όια ηα κεγέζε ζπζθεπαζίαο.

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Forthyron δηζθίν ησλ 400 κg. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Δξαζηηθό ζπζηαηηθό: Λεβνζπξνμίλε λαηξηνύρνο 400 µg αλά δηζθίν, πνπ ηζνδπλακνύλ κε 388 κg ιεβνζπξνμίλεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ. Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ. Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol Γιαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού σπηζιμοποιήζεηε αςηό ηο θάπμακο. - Φπιάμηε απηό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία Xozal 5mg/ml πόζηκεο ζηαγόλεο, δηάιπκα 1.2 ύλζεζε Δξαζηηθή νπζία: levocetirizine dihydrochloride Έθδνρα: Sodium acetate, acetic

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Inuvair 100/6 κηθξνγξακκάξηα αλά ςεθαζκό, Δηάιπκα γηα εηζπλνή ππό πίεζε. Γξαζηηθέο νπζίεο: δηπξνπηνληθή Βεθινκεζαδόλε, δηπδξηθή θνπκαξηθή Φνξκνηεξόιε Γηα ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα. ηπξνθινμαζίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα. ηπξνθινμαζίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα ηπξνθινμαζίλε Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να σπηζιμοποιείηε αςηό ηο θάπμακο. -

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Sodium Chloride 0,9%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Sodium Chloride: 9,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 9 mg Sodium Chloride.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Otimectin vet. 1 mg/g σηηθή γέιε γηα γάηεο (AT, BE, CZ, DE, EL, IE, FI, FR, IS, LT, NL, NO, PL, PT, SE, UK) Otimectin 1 mg/g σηηθή γέιε γηα γάηεο (ES, IT)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ZOSTAVAX θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα εκβόιην έξπεηα δσζηήξα (από δώληεο ηνύο) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία, κνξθή : BUDENOFALK, θάςνπιεο εληεξνδηαιπηέο 1.2 ύλζεζε : Δξαζηηθή νπζία Έθδνρα : Βνπδεζνλίδε : Sucrose, starch maize, lactose

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 5%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Glucose (σο monohydrate): 50,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 50 mg

Διαβάστε περισσότερα

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Prevenar 13 ελέζηκν ελαηώξεκα πδεπγκέλν πνιπζαθραξηδηθό πλεπκνληνθνθθηθό εκβόιην (13-δύλακν, πξνζξνθεκέλν) Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ROTOVA Επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία 20, 40mg/tab Atorvastatin

ROTOVA Επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία 20, 40mg/tab Atorvastatin ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ROTOVA Επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία 20, 40mg/tab Atorvastatin Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε λα ιακβάλεηε απηό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ innohep 10.000 anti Xa IU/0.5ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 14.000 anti Xa IU/0.7ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 18.000

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ KLARIFECT. Επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία 500 mg. (κλαπιθπομςκίνη)

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ KLARIFECT. Επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία 500 mg. (κλαπιθπομςκίνη) ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ KLARIFECT Επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία 500 mg (κλαπιθπομςκίνη) Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Extraneal_SPC_II-044_clean 1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα