ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) 188/2/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30.9.2010) 188/2/02.08.2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α."

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) 188/2/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το Δ.Σ. της ΕΠΕΙΑ, λαμβάνοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3229/04 «Εποπτεία και έλεγχος ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38), όπως ισχύει, 2. Το Ν. 1569/85 (ΦΕΚ Α 183), όπως ισχύει, 3. Το ν.δ/γμα 400/70 (ΦΕΚ Α 10), όπως ισχύει, 4. Το π.δ. 298/86 (ΦΕΚ Α 133), όπως ισχύει, 5. Το π.δ. 190/06 (ΦΕΚ Α 196), όπως ισχύει, 6. Το άρ. 90 π.δ. 63/85 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98), όπως ισχύει, 7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης, υπ αρ /Β2147/ (ΦΕΚ Β 2149), με την οποία διαπιστώθηκε η λειτουργική ετοιμότητα της ΕΠΕΙΑ, και 8. Την Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης Κ3-8010/2007 (ΦΕΚ Β 1600), όπως ισχύει, 9. Τη σχετική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της ΕΠΕΙΑ 1

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Η παρούσα εφαρμόζεται: α) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς με έδρα την Ελλάδα για το σύνολο των ασφαλίσεων και αντασφαλιστικών αναλήψεων, που αυτοί συνάπτουν, τόσο στην Ελλάδα όσο και στα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μέσω Υποκαταστημάτων ή με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Για τις ασφαλίσεις που οι ως άνω επιχειρήσεις συνάπτουν σε τρίτες χώρες, η παρούσα εφαρμόζεται, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές δεν υπόκεινται σε αντίστοιχες υποχρεώσεις στις χώρες αυτές. β) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς τρίτων χωρών, δηλαδή χωρών μη Κρατών Μελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., για τις ασφαλίσεις και αντασφαλιστικές αναλήψεις που συνάπτουν στην Ελλάδα, γ) στα εν Ελλάδι υποκαταστήματα κοινοτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών, εφεξής αναφερόμενες στην παρούσα ως «Επιχειρήσεις». 2. Τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ μπορούν να εφαρμόζουν τις αντίστοιχες πολιτικές της μητρικής ασφαλιστικής επιχείρησης, εφόσον το περιεχόμενο καθώς και κάθε τροποποίηση αυτής γνωστοποιηθεί στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. Άρθρο 2 Σκοπός 1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι να εξασφαλίσει ότι οι Επιχειρήσεις διαθέτουν και εφαρμόζουν συστήματα, διαδικασίες και πρακτικές για την επιλογή, την οργάνωση και την καταγραφή, τη συνεργασία και τον έλεγχο των Δικτύων που χρησιμοποιούν για την προώθηση των προϊόντων τους και για την αποφυγή πιθανών κρουσμάτων σύγκρουσης συμφερόντων των Δικτύων αυτών με τους πελάτες - ασφαλισμένους, ανάλογα με τη δραστηριότητα, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των ασφαλιστικών εργασιών. 2

3 2. Τα συστήματα, οι διαδικασίες και πρακτικές οφείλουν να ικανοποιούν τις αυξημένες απαιτήσεις που τίθενται στις Διοικήσεις των Επιχειρήσεων και εντάσσονται στη γενικότερη στρατηγική τους για τη διαχείριση κινδύνων (risk management), στους οποίους εκτίθεται από την εσωτερική της λειτουργία και οργάνωση και εξωτερικούς παράγοντες. 3. Προκειμένου για την επίτευξη του ως άνω σκοπού, την ομαλή ανάπτυξη της επιχείρησης, την προστασία των συμφερόντων των ασφαλισμένων καταναλωτών και τη διευκόλυνση του έργου της προληπτικής εποπτείας που ασκεί η ΕΠΕΙΑ, οι Επιχειρήσεις διασφαλίζουν, μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικών υιοθετούμενων με απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, ότι τα Δίκτυα Πρόσκτησης Εργασιών και Είσπραξης Ασφαλίστρων διαθέτουν τα εχέγγυα εκείνα που απαιτούνται για να ανταπεξέλθουν στο έργο που συμφωνήθηκε. Άρθρο 3 Ορισμοί Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης: 1. Ως «Υπεύθυνο Πρόσωπο» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, επί τη βάσει έννομης σχέσης με τις Εταιρείες οιασδήποτε μορφής και ανεξάρτητα από το εάν προΐσταται ή όχι οργανικών μονάδων, έχει οριστεί από το Διοικητικό τους Συμβούλιο, ή από άλλο μονοπρόσωπο ή συλλογικό όργανό τους, ως «Υπεύθυνος Διοίκησης» του άρ. 55 ν.δ/τος 400/70 ή ως «Υπεύθυνος Συμμόρφωσης» του άρ. 15 της υπ αρ. 15 Α /154/ απόφασης του ΔΣ της ΕΠΕΙΑ (ΦΕΚ Β 2005). 2. Ως «Δίκτυο Πρόσκτησης Εργασιών» νοείται: Α) το σύνολο των ασφαλιστικών συμβούλων, ανεξάρτητων και συνδεδεμένων, πρακτόρων ασφαλίσεων, ανεξάρτητων και συνδεδεμένων, και μεσιτών ασφαλίσεων, που είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώο της ελληνικής επικράτειας σύμφωνα με το άρ. 3 παρ. 1 π.δ. 190/06, Β) το σύνολο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερης εγκατάστασης, και Γ) το σύνολο των ελληνικών τραπεζών και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών τραπεζών, στους οποίους οι Επιχειρήσεις έχουν αναθέσει τη διαμεσολάβηση στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων. Στο «Δίκτυο Πρόσκτησης Εργασιών» περιλαμβάνονται και όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα διατηρούν σύμβαση συνεργασίας κάθε είδους με τους παραπάνω υπό 3

4 στοιχεία (Α), (Β) και (Γ) και εμπλέκονται έμμεσα στην προώθηση προϊόντων των Επιχειρήσεων, έστω και αν δεν συνδέονται απευθείας μαζί τους συμβατικά (Υποδίκτυο). 3. Ως «Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση» και «Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής» νοούνται οι περιγραφόμενοι στο άρ. 2 π.δ. 190/ Ως «Δίκτυο Είσπραξης Ασφαλίστρων» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του Δικτύου Πρόσκτησης Εργασιών περιλαμβανομένου, στο οποίο έχει δοθεί εντολή είσπραξης ασφαλίστρων για λογαριασμό των Επιχειρήσεων από τους πελάτεςασφαλισμένους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Άρθρο 4 Πολιτική Πρόσκτησης Eργασιών και Είσπραξης Ασφαλίστρων Οι Επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταρτίζουν και διατηρούν μια έγγραφη Πολιτική Πρόσκτησης Eργασιών και Είσπραξης Ασφαλίστρων, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. Η Πολιτική αυτή πρέπει να διαθέτει ένα πλαίσιο διαχείρισης πρόσκτησης εργασιών, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει: α. Επιλογή από τα παρακάτω μέσα προώθησης των ασφαλιστικών προϊόντων: α.1. Πωλήσεις από απόσταση σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2251/94 όπως ισχύει, ή α.2. Δίκτυα Πρόσκτησης Εργασιών: Οι Επιχειρήσεις οφείλουν να θέτουν τα ποιοτικά κριτήρια, που πρέπει να πληροί οποιοδήποτε φυσικό και νομικό πρόσωπο, για να ενταχθεί στο Δίκτυο Πρόσκτησης Εργασιών τους, τα τακτά χρονικά διαστήματα επανελέγχου τους, καθώς και τα Υπεύθυνα Πρόσωπα για τον έλεγχο της συνδρομής των κριτηρίων αυτών, ή α.3. Μικτό σύστημα από τα δυο παραπάνω. β. Επιλογή του Δικτύου Είσπραξης Ασφαλίστρων, γ. Οργάνωση και καταγραφή του Δικτύου Πρόσκτησης Εργασιών και του Δικτύου Είσπραξης Ασφαλίστρων, 4

5 δ. Συνεργασία των Επιχειρήσεων και των Δικτύων Πρόσκτησης Εργασιών και Είσπραξης Ασφαλίστρων. Άρθρο 5 Επιλογή Δικτύου Πρόσκτησης Εργασιών 1. Στην περίπτωση που οι Επιχειρήσεις επιλέξουν το Δίκτυο Πρόσκτησης Εργασιών ως μέσον προώθησης των προϊόντων τους, θα πρέπει να θέτουν τα ποιοτικά κριτήρια που πρέπει να πληροί οποιοδήποτε φυσικό και νομικό πρόσωπο για να ενταχθεί στο Δίκτυο Πρόσκτησης Εργασιών τους, τα τακτά χρονικά διαστήματα επανελέγχου τους, καθώς και τα Υπεύθυνα Πρόσωπα για τον έλεγχο της συνδρομής των κριτηρίων αυτών και για την εν γένει παρακολούθηση του Δικτύου. 2. Στα ποιοτικά αυτά κριτήρια, τα οποία έχουν λάβει την έγκριση του ΔΣ των Επιχειρήσεων, περιλαμβάνονται οπωσδήποτε η κατοχή νόμιμης και ισχυρής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η εντιμότητα, η καλή του φήμη, η επαγγελματική του εμπειρία και επάρκεια και η φερεγγυότητά του. 3. Ένα πρόσωπο θεωρείται ότι δεν πληροί την προϋπόθεση της εντιμότητας όταν: α) έχει καταδικαστεί δυνάμει τελεσίδικης απόφασης σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών για τα αδικήματα αδικήματα του Ν. 3691/08 ή για άλλο έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, όπως ενδεικτικά αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεωκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών και καθ υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών ή για παράβαση της νομοθεσίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση για την οποία επισύρονται ποινικές κυρώσεις βάσει ειδικών διατάξεων, όπως ενδεικτικά του άρ. 9 π.δ. 190/06, του άρ. 10 π.δ. 298/86, του άρ. 21Α Ν. 1569/85 και του άρ. 49 ν.δ/τος 400/70, β) ήταν νόμιμος εκπρόσωπος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή κατείχε θέση ευθύνης σε επιχείρηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, στην οποία έχει επιβληθεί με απόφαση της ΕΠΕΙΑ πρόστιμο για την παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενδεικτικά στο πλαίσιο του άρ. 120 παρ. 3 ν.δ/τος 400/70 ή των άρ. 10 και 12 π.δ. 298/86 ή του άρ. 21Α Ν.1569/85, του Κώδικα Δεοντολογίας που ισχύει ή θα ισχύσει στο μέλλον περιλαμβανομένου, 5

6 γ) έχουν επιβληθεί σε βάρος του κυρώσεις από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για παράβαση, στο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματός του, των υπ αυτής εποπτευόμενων διατάξεων προστασίας του καταναλωτή, των διατάξεων για την παραπλανητική διαφήμιση περιλαμβανομένων, δ) έχουν επιβληθεί σε βάρος του κυρώσεις από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παράβαση της υπ αυτών εποπτευόμενης νομοθεσίας στο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματός του. 4. Ένα πρόσωπο παύει να πληροί την προϋπόθεση της καλής φήμης, όταν, από την έρευνα που διενεργούν οι Εταιρείες, αποδεικνύονται βάσιμες σε ποσοστό άνω του 60% οι σε βάρος του επώνυμες καταγγελίες των πελατών - ασφαλισμένων, στο πλαίσιο του άρ. 10 της παρούσας. 5. Για την αξιολόγηση της επαγγελματικής εμπειρίας και επάρκειας των φυσικών προσώπων, εξετάζεται το συνολικό μορφωτικό επίπεδο, ήτοι η κατοχή πτυχίων ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή πανεπιστημίων του εξωτερικού σε αντικείμενο συναφές με την ιδιωτική ασφάλιση ή τις χρηματοπιστωτικές εν γένει εργασίες, η προϋπηρεσία του, η συμμετοχή του σε σεμινάρια επιμόρφωσης που διοργανώνουν οι Εταιρείες ή άλλοι φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και οι διοικητικές του ικανότητες, εφόσον απαιτούνται. Όταν ο διαμεσολαβητής είναι νομικό πρόσωπο, η αντίστοιχη εξέταση αφορά το νόμιμο εκπρόσωπο, τους υπαλλήλους που εμπλέκονται άμεσα στις εργασίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και τους έχοντες θέση ευθύνης επ αυτών. 6. Για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας του προσώπου εκτιμάται η οικονομική του συμπεριφορά κατά τα πέντε (5) προηγούμενα χρόνια. 7. Η Επιχείρηση μπορεί να θεωρήσει, με αιτιολογημένη απόφασή της, ότι, παρά τη (μη) συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ. 3 (γ) και (δ), 4 και 5 του άρθρου αυτού, ένα πρόσωπο πληροί κατ εξαίρεση τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνεί την αιτιολογημένη της απόφαση στην ΕΠΕΙΑ σύμφωνα με το άρ. 13 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η λήψη παρόμοιας απόφασης στις περιπτώσεις των παρ. 3 (α) και (β) και παρ. 6 του άρθρου αυτού. 8. Όλες οι συμβάσεις διαμεσολάβησης έχουν την έγκριση του ΔΣ της επιχείρησης ή εξουσιοδοτημένου οργάνου από το ΔΣ της επιχείρησης. Άρθρο 6 Α. Επιλογή Δικτύου Είσπραξης Ασφαλίστρων 6

7 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2496/97, «με την ασφαλιστική σύμβαση η ασφαλιστική επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει, έναντι ασφαλίστρου, στον συμβαλλόμενο της ή σε τρίτον, παροχή σε χρήμα ή, εφόσον υπάρχει ειδική συμφωνία, άλλη παροχή σε είδος, όταν επέλθει το περιστατικό από το οποίο συμφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωση του.» Συνεπώς βασική αρχή των Eπιχειρήσεων για την είσπραξη των ασφαλίστρων είναι ότι εισπράττουν οι ίδιες απευθείας τα ασφάλιστρα δια κατάθεσης από τους πελάτες ασφαλισμένους σε τραπεζικό τους λογαριασμό. 2. Οι Eπιχειρήσεις, στην έκταση που δεν εισπράττουν οι ίδιες απευθείας τα ασφάλιστρα, αναφέρουν ρητά στην Πολιτική Διαχείρισης Πρόσκτησης Εργασιών το λόγο για τον οποίο δεν δύναται να υλοποιήσουν την βασική αρχή είσπραξης δια κατάθεσης από τους πελάτες ασφαλισμένους σε τραπεζικό τους λογαριασμό, αλλά αναθέτουν την είσπραξη σε συνεργαζόμενα Δίκτυα Είσπραξης Ασφαλίστρων. 3. Οι Επιχειρήσεις καταρτίζουν Πολιτική Επιλογής Δικτύου Είσπραξης Ασφαλίστρων, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο και περιλαμβάνει τα ποιοτικά κριτήρια που πρέπει να πληροί οποιοδήποτε φυσικό και νομικό πρόσωπο για να ενταχθεί στο Δίκτυο Είσπραξης Ασφαλίστρων, τα τακτά χρονικά διαστήματα επανελέγχου της συνδρομής τους, καθώς και τα Υπεύθυνα Πρόσωπα για τον έλεγχο της συνδρομής των κριτηρίων αυτών. 4. Στα ποιοτικά αυτά κριτήρια περιλαμβάνονται οπωσδήποτε η ταχύτητα εξυπηρέτησης των Εταιρειών, ήτοι ο χρόνος απόδοσης των εισπραχθέντων ασφαλίστρων στην επιχείρηση, η εντιμότητα, η φερεγγυότητα και η εν γένει καλή φήμη των προσώπων. 5. Ένα πρόσωπο θεωρείται ότι δεν πληροί την προϋπόθεση της εντιμότητας όταν: α) έχει καταδικαστεί δυνάμει τελεσίδικης απόφασης σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών για τα αδικήματα αδικήματα του Ν. 3691/08 ή για άλλο έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, όπως ενδεικτικά αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεωκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών και καθ υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών ή για παράβαση της νομοθεσίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση για την οποία επισύρονται ποινικές κυρώσεις βάσει ειδικών διατάξεων, όπως ενδεικτικά του άρ. 9 π.δ. 190/06, του άρ. 10 π.δ. 298/86, του άρ. 21Α Ν. 1569/85 και του άρ. 49 ν.δ/τος 400/70, και β) ήταν νόμιμος εκπρόσωπος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή κατείχε θέση ευθύνης σε επιχείρηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, στην οποία έχει επιβληθεί με 7

8 απόφαση της ΕΠΕΙΑ πρόστιμο για την παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενδεικτικά στο πλαίσιο του άρ. 120 παρ. 3 ν.δ/τος 400/70, ή των άρ. 10 και 12 π.δ. 298/86 ή του άρ. 21Α Ν.1569/85, του Κώδικα Δεοντολογίας που ισχύει ή θα ισχύσει στο μέλλον περιλαμβανομένου. 6. Για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας του προσώπου εκτιμάται η οικονομική του συμπεριφορά κατά τα δέκα (10) προηγούμενα χρόνια. Ένα πρόσωπο θεωρείται ότι δεν πληροί την προϋπόθεση της φερεγγυότητας όταν οφείλει σε άλλη επιχείρηση ασφάλιστρα βάσει α) τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, ή β) βάσει διαταγής πληρωμής, η οποία τελεσιδίκησε κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Άρθρο 7 Οργάνωση και Καταγραφή Δικτύων Πρόσκτησης Εργασιών και Είσπραξης Ασφαλίστρων 1. Οι Επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να οργανώνουν, καταρτίζουν και διατηρούν Μητρώο του συνεργαζόμενου Δικτύου Πρόσκτησης Εργασιών και Είσπραξης Ασφαλίστρων, το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. Η διαδικασία οργάνωσης και καταγραφής περιγράφει τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του τηρούμενου από τις επιχειρήσεις Μητρώου Δικτύου Πρόσκτησης Εργασιών και Είσπραξης Ασφαλίστρων, καθώς και τα Υπεύθυνα Πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Μητρώο αυτό και επιμελούνται της διαδικασίας συλλογής στοιχείων και ενημέρωσης του Μητρώου. 2. Ελάχιστο περιεχόμενο των τηρούμενων στοιχείων του Μητρώου συνεργαζόμενου Δικτύου Πρόσκτησης Εργασιών για κάθε διαμεσολαβούντα αποτελούν: α) τα κατάλληλα στοιχεία των Παραρτημάτων I και II της παρούσας, β) πλήρης σειρά συμβάσεων συνεργασίας των Επιχειρήσεων με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, με όλα τα Παραρτήματα αυτών, γ) πλήρη σειρά βεβαιώσεων εγγραφής στο οικείο Μητρώο ανανεωνόμενες κάθε χρόνο, και δ) αντίγραφο του ισχύοντος ασφαλιστηρίου επαγγελματικής αστικής ευθύνης του διαμεσολαβούντος. 3. Ελάχιστο περιεχόμενο των τηρούμενων στοιχείων για κάθε μέλος του Δικτύου Εισπράξεων Ασφαλίστρων αποτελούν: α) τα κατάλληλα στοιχεία των Παραρτημάτων I και II της παρούσας, 8

9 β) πλήρης σειρά συμβάσεων συνεργασίας με όλα τα Παραρτήματα αυτών, γ) η λεπτομερής, ανά κλάδο και ασφαλιστήριο συμβόλαιο, καταγραφή της παραγωγής, τα ασφάλιστρα της οποίας ανέλαβε να εισπράξει, δ) το ακριβές ύψος των εισπραχθέντων και καταβλητέων στις Επιχειρήσεις ασφαλίστρων και υπολογισμό των αντίστοιχων προμηθειών και πάσης φύσεως αμοιβών, ε) σε περίπτωση που το μέλος του Δικτύου Είσπραξης Ασφαλίστρων δεν είναι και μέλος του Δικτύου Πρόσκτησης Εργασιών, τα αποδεικτικά ανάθεσης της είσπραξης των ασφαλίστρων και της απόδοσής τους στις Επιχειρήσεις, αναλυτικά και σύμφωνα με το σημείο γ της παρούσας παραγράφου, και στ) η καταχώρηση και φύλαξη αντιγράφου των αποδείξεων που εκδίδει το μέλος Δικτύου Είσπραξης Ασφαλίστρων, από όπου προκύπτει η σε αυτόν καταβολή ασφαλίστρων από τον πελάτη ασφαλισμένο. Άρθρο 8 Συνεργασία των Επιχειρήσεων με τα Δίκτυα Πρόσκτησης Εργασιών και Είσπραξης Ασφαλίστρων 1. Οι Επιχειρήσεις καταρτίζουν ένα πλαίσιο συνεργασίας με τα Δίκτυα Πρόσκτησης Εργασιών και Είσπραξης Ασφαλίστρων, που εγκρίνεται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. Το πλαίσιο Συνεργασίας περιγράφει με αδρές γραμμές τους όρους που θα περιληφθούν και θα εξειδικευτούν στις κάθε είδους συμβάσεις συνεργασίας με το Δίκτυο Πρόσκτησης Εργασιών και Είσπραξης Ασφαλίστρων. 2. Το πλαίσιο Συνεργασίας με το Δίκτυο Πρόσκτησης Εργασιών οπωσδήποτε περιλαμβάνει: α) την πολιτική αμοιβών, παροχών σε χρήμα ή/και σε είδος και κάθε είδους ευεργετημάτων, με δυνατότητα διαβάθμισης ανά συνεργάτη με κριτήρια που θέτουν οι Επιχειρήσεις. Οι συνολικές αμοιβές και παροχές προς τους διαμεσολαβούντες μαζί με τα λοιπά έξοδα πρόσκτησης, όπως αυτά καθορίζονται με την πολιτική εξόδων πρόσκτησης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν ένα ποσοστό επί των ασφαλίστρων. Το ποσοστιαίο αυτό όριο πρέπει να είναι εγκεκριμένο από το ΔΣ των Επιχειρήσεων. β) την παρεχόμενη στο Δίκτυο Πρόσκτησης Εργασιών υλικο-τεχνική υποδομή και υποστήριξη, όπως ενδεικτικά τα ενημερωτικά και κάθε είδους έντυπα, διαφημιστικά φυλλάδια, πινακίδες, επαγγελματικές κάρτες, τυχόν on-line σύνδεση με γραφεία 9

10 συνεργατών, στέγαση και κάθε άλλο πρακτικό ζήτημα, με δυνατότητα διαβάθμισης ανά συνεργάτη με κριτήρια που θέτουν οι Επιχειρήσεις, και θα πρέπει να αναφέρονται στο πλαίσιο αυτό. γ) περιγραφή της συνδρομής που πρέπει να παρέχει το Δίκτυο Πρόσκτησης προς τους πελάτες ασφαλισμένους, και των μέσων που διαθέτουν οι Επιχειρήσεις σε αυτούς για το σκοπό αυτό, τόσο προσυμβατικά, όσο και κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ιδίως δε κατά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης. δ) την πολιτική ακυρώσεων συμβολαίων και την ακολουθητέα διαδικασία. 3. Η Πολιτική Συνεργασίας με το Δίκτυο Είσπραξης Ασφαλίστρων οπωσδήποτε περιλαμβάνει: α) την παρεχόμενη στο Δίκτυο Είσπραξης Ασφαλίστρων υλικο-τεχνική υποδομή και υποστήριξη, και κάθε άλλο πρακτικό ζήτημα, με δυνατότητα διαβάθμισης ανά συνεργάτη με κριτήρια που θέτουν οι Επιχειρήσεις, β) την πολιτική αμοιβών, παροχών σε χρήμα ή/και σε είδος και κάθε είδους ευεργετημάτων προς το συνεργαζόμενο Δίκτυο Είσπραξης Ασφαλίστρων, με δυνατότητα διαβάθμισης ανά συνεργάτη με κριτήρια που θέτουν οι Επιχειρήσεις, γ) τις εμπράγματες ασφάλειες και παντός είδους εγγυήσεις που καταβλήθηκαν στις Επιχειρήσεις, είτε κατά τη σύναψη της σύμβασης συνεργασίας, είτε κατά τη διάρκεια αυτής, προκειμένου για την εξασφάλιση των απαιτήσεων των Επιχειρήσεων σε περίπτωση παρακράτησης των εισπραχθέντων ποσών από το Δίκτυο Είσπραξης Ασφαλίστρων, δ) το χρόνο και τον τρόπο ενέργειας των Επιχειρήσεων σε περίπτωση παρακράτησης των εισπραχθέντων ποσών από το Δικτύου Είσπραξης Ασφαλίστρων, και τον ορισμό Υπεύθυνων Προσώπων που θα επιμεληθούν τη δικαστική και εξώδικη επιδίωξη των απαιτήσεων των Επιχειρήσεων και κάθε άλλης ζημίας εξ αυτής της αιτίας, ε) τα μέτρα που θα λάβουν τα Υπεύθυνα Πρόσωπα και που θα διασφαλίσουν την εφαρμογή εκ μέρους των Επιχειρήσεων των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την παρ. 8 του άρ. 4 του π.δ. 190/06. Άρθρο 9 Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Οι Επιχειρήσεις καταρτίζουν γραπτώς Πολιτική για την Αποφυγή Σύγκρουσης Συμφερόντων μεταξύ των πελατών ασφαλισμένων τους και του συνεργαζόμενου 10

11 Δικτύου Πρόσκτησης Εργασιών, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. Λαμβάνοντας υπόψη και όσα ορίζονται στα άρθρα 11 και 12 π.δ. 190/06, η Πολιτική αυτή καθορίζει λεπτομερώς την πληροφόρηση που υποχρεούται να παρέχει το Δίκτυο Πρόσκτησης εργασιών στον πελάτη ασφαλισμένο κατά την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ώστε ο πελάτης ασφαλισμένος να ενημερώνεται επαρκώς για τυχόν υφιστάμενη σύγκρουση των συμφερόντων του με εκείνα του Δικτύου Πρόσκτησης Εργασιών ή/και των Επιχειρήσεων. Άρθρο 10 Μηχανισμός Εξώδικης Αντιμετώπισης Παραπόνων 1. Οι Επιχειρήσεις, με απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, συγκροτούν εσωτερικό Μηχανισμό Εξώδικης Αντιμετώπισης Παραπόνων που υποβάλλουν οι πελάτες ασφαλισμένοι σε βάρος του Δικτύου Πρόσκτησης Εργασιών και καθορίζουν τη διαδικασία λειτουργίας του, ορίζουν δε Υπεύθυνο Πρόσωπο που επιμελείται την αποτελεσματική λειτουργία του Μηχανισμού και την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας. Η διαδικασία βάσει της οποίας λειτουργεί ο Μηχανισμός, τα αρμόδια για την υποβολή Παραπόνων πρόσωπα και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα των Επιχειρήσεων κατά τρόπο εμφανή. 2. Ο μηχανισμός αυτός οπωσδήποτε: Α) παρέχεται δωρεάν στους πελάτες ασφαλισμένους των Επιχειρήσεων, Β) λειτουργεί με δίκαιο και διαφανή τρόπο, Γ) ενεργοποιείται άμεσα μετά την υποβολή του Παραπόνου για τη διευθέτηση της υπόθεσης. 3. Ως ελάχιστο περιεχόμενο της διαδικασίας λειτουργίας του Μηχανισμού προβλέπονται τα ακόλουθα: Α) η δυνατότητα λήψης από τον παραπονούμενο αντιγράφων του σχηματιζόμενου φακέλου, αλλιώς πρέπει αιτιολογημένα να εξηγούνται στον Παραπονούμενο οι λόγοι άρνησης, Β) το χρονοδιάγραμμα για την επίλυση της διαφοράς, έτσι ώστε να μην βλάπτονται από την τυχόν καθυστέρηση τα έννομα συμφέροντα του παραπονούμενου, που πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα (50) ημέρες, Γ) ο τρόπος για την αποδεδειγμένη ενημέρωση του παραπονούμενου ότι η ενεργοποίηση του εν λόγω Μηχανισμού δεν διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεών του, 11

12 Δ) ο τρόπος για την αποδεδειγμένη απάντηση στον παραπονούμενο, και Ε) σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης της διαφοράς, ο τρόπος αποδεδειγμένης ενημέρωσης του παραπονούμενου για τα δικαιώματα που πηγάζουν από το άρ. 10 π.δ. 190/06 και από τον Κώδικα Δεοντολογίας που ισχύει ή θα ισχύσει στο μέλλον. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 11 Έλεγχος Εφαρμογής και Αξιολόγηση των Πολιτικών της παρούσας 1. Οι Επιχειρήσεις αξιολογούν κάθε χρόνο, ή και συχνότερα εφόσον έτσι κρίνει το Δ.Σ., με απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, τόσο την αποτελεσματικότητα των Πολιτικών, όσο και την αποτελεσματικότητα των Υπεύθυνων Προσώπων που ορίστηκαν υπεύθυνα για την εφαρμογή των Πολιτικών που θέσπισαν οι Επιχειρήσεις σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. 2. Προηγουμένως, τα Υπεύθυνα Πρόσωπα υποβάλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο αιτιολογημένη έκθεση με τις δυσχέρειες που αντιμετώπισαν και εισηγούνται τυχόν σημεία για βελτίωση των Πολιτικών αυτών. 3. Αμφότερες οι Εκθέσεις Αξιολόγησης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στην ΕΠΕΙΑ μέχρι 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους ή, εφόσον ζητηθεί, σύμφωνα με το άρ. 15 παρ. 2 της παρούσας. Άρθρο 12 Τήρηση Αρχείων 1. Οι Επιχειρήσεις τηρούν, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το Αρχείο Πολιτικών για το Δίκτυο Πρόσκτησης Εργασιών και το Αρχείο Πολιτικών για το Δίκτυο Είσπραξης Ασφαλίστρων: Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται, ανά Υπεύθυνο Πρόσωπο, τα έγγραφα, που οι Επιχειρήσεις συγκεντρώνουν στο πλαίσιο του άρ. 11 παρ. 1 και 2 της παρούσας, και αντίγραφο των ενημερώσεων, που οι Εταιρείες έχουν αποστείλει στην ΕΠΕΙΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρ. 11 παρ. 3 και 13 παρ. 2 της παρούσας. 12

13 2. Οι Εταιρείες τηρούν για πέντε (5) χρόνια Αρχείο Υποβληθέντων Παραπόνων με όλα τα έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διερεύνησή τους και την απάντηση των Εταιρειών στον παραπονούμενο. 3. Η τήρηση των αρχείων διενεργείται, με ευθύνη των Επιχειρήσεων, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 2472/97 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Άρθρο 13 Αρμοδιότητες ΕΠΕΙΑ 1. Οι Επιχειρήσεις αποστέλλουν στην ΕΠΕΙΑ, στο πλαίσιο της συμμόρφωσής τους με την παρούσα, τα εξής στοιχεία: α) Εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της λήψης της σχετικής απόφασης από το ΔΣτων Επιχειρήσεων, τις Πολιτικές για το Δίκτυο Πρόσκτησης Εργασιώνκαι το Δίκτυο Είσπραξης Ασφαλίστρων, ως και κάθε αναθεώρησή της. β) Έως τις 28 Φεβρουαρίου εκάστου έτους της Αξιολόγηση των Πολιτικών της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με το αρθρ. 11 της παρούσας. γ) Εντός δέκα ημερών από την επιλογή ή/και τον ορισμό ενός ή περισσοτέρων Υπεύθυνων Προσώπων, τα πλήρη στοιχεία τους. δ) Εντός δύο ημερών από την ανάληψη καθηκόντων του προσωρινού αντικαταστάτη Υπεύθυνου Προσώπου, κατ ελάχιστο τα πλήρη στοιχεία του και δήλωση των Επιχειρήσεων για το χρονοδιάγραμμα της οριστικής, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, αντικατάστασής του. 2. Οι Επιχειρήσεις υποβάλλουν στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. οποιοδήποτε αρχείο ή τμήμα του, που τηρούν σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 12 της παρούσας απόφασης, κατόπιν σχετικού αιτήματός της, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία του σχετικού αιτήματος. Άρθρο 14 Τεχνικές προδιαγραφές 1. Τα αρχεία των Παραρτημάτων I και II της παρούσας είναι της μορφής csv, comma delimited και αποστέλλονται με ηλεκτρονική αλληλογραφία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση.., από συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση ανά Επιχείρηση. Η ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση γνωστοποιείται στην ΕΠΕΙΑ σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 της παρούσας. Αν η χρήση ηλεκτρονικής 13

14 αλληλογραφίας δεν είναι εφικτή λόγω μεγάλης χωρητικότητας, η σχετική αποστολή γίνεται με cd/dvd. 2. Το αποστελλόμενο από τις Επιχειρήσεις αρχείο ακολουθεί την εξής ονοματοδοσία: α) Κωδικός από την ιστοσελίδα της ασφαλιστικής επιχείρησης. β) Κωδικός Παραρτήματος γ) Ημερομηνία Αρχείου Αυτές οι πληροφορίες σε συνένωση, χωρίς κενά μεταξύ τους και την ημερομηνία σε μορφή (YYYYMMDD). Άρθρο 15 Μεταβατικές διατάξεις Έως την 1 η Δεκεμβρίου 2010, οι Επιχειρήσεις υποβάλλουν στην ΕΠΕΙΑ τις Πολιτικές που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση και τα στοιχεία των οριζομένων Υπεύθυνων Προσώπων. Άρθρο 16 Τελικές διατάξεις 1. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β ). 2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β ). 3. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται κάθε αντίθετη ρύθμιση. 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κωδικός Περιγραφή Πληροφορίας Πληροφορίας CompanyId Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης FileDt Ημερομηνία Αρχείου Date (dd/mm/yyyy) Τύπος Τιμές Παρατήρηση Πληροφ. Κωδικός Περιγραφή Integer Κωδικός από την ιστοσελίδα της ασφαλιστικής επιχείρησης. Είναι η ημερομηνία του αρχείου και έχει σημασία όταν ζητείται εικόνα συμβάσεων σε κάποια συγκεκριμμένη ημερομηνία. Σε περίπτωση που ζητείται διάστημα αλλαγών ChangeStartDt Ημερομηνία Έναρξης Date Μεταβολής (dd/mm/yyyy) ChangeEndDt Ημερομηνία Λήξης Date Σε περίπτωση που ζητείται διάστημα αλλαγών Μεταβολής (dd/mm/yyyy) ChangeCode Κωδικός Μεταβολής Varchar (10) Nea Νέα Σύμβαση Kat Καταγγελία Σύμβασης Trop Τροποποίηση Σύμβασης CancelType Είδος Καταγγελίας Varchar (10) Koini Κοινή Συμφωνία Eleipsi Έλλειψη Παραγωγής Aneisp Ανείσπρακτα ασφάλιστρα Allo Άλλο MitrooCode Αριθμός μητρώου Integer NetSales Ανήκει στο Δίκτυο Varchar (1) X Ναι Πρόσκτησης Εργασιών Κενό Όχι (Null) NetCollections Ανήκει στο Δίκτυο Varchar (1) X Ναι Είσπραξης Ασφαλίστρων Κενό Όχι (Null) Attribute Ιδιότητα Varchar (10) AsfSumv Ασφαλιστικός Σύμβουλος Η ιδιότητα «Άλλο» συμπληρώνεται μόνο στο δίκτυο Praktoras Πράκτορας Ασφαλίσεων είσπραξης ασφαλίστρων. 15

16 Mesitis Μεσίτης Ασφαλίσεων Trapeza AsfDiam Allo Τράπεζα Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερης εγκατάστασης Relation Σχέση Varchar (5) Aneks Ανεξάρτητος Συμπληρώνεται στις ιδιότητες Sund Συνδεδεμένος ασφαλιστικού συμβούλου πράκτορα ασφαλίσεων Category Κατηγορία Varchar (10) Nat Φυσικό Πρόσωπο Στις ιδιότητες Pers Προσωπική Εταιρία Ασφαλιστικού Συμβούλου Epe ΕΠΕ Πράκτορα Ασφαλίσεων Ae ΑΕ Μεσίτη Ypok Υποκατάστημα Άλλο Epy ΕΠΥ η κατηγορία είναι φυσικό πρόσωπο προσωπική εταιρεία Άλλο Στην ιδιότητα της τράπεζας η κατηγορία είναι ΑΕ. Στην ιδιότητα Ασφαλιστικού διαμεσολαβητή με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερης εγκατάστασης, η κατηγορία είναι 16

17 AccountingCode Κωδικός στο Λογιστήριο Integer StartDt Ημερομηνία έναρξης Date συνεργασίας (dd/mm/yyyy) EndDt Ημερομηνία λήξης Date συνεργασίας (dd/mm/yyyy) Surname Επώνυμο/ Επωνυμία Varchar (150) Υποκατάστημα ΕΠΥ Name Όνομα Varchar (50) Κατηγορία Φυσικά Πρόσωπα FatherName Όνομα πατρός Varchar (50) Κατηγορία Φυσικά Πρόσωπα City Δ/νση / Πόλη Varchar (50) Street Δ/νση / Οδός Varchar (50) StreetNr Δ/νση / Αριθμός Varchar (5) PostCode Ταχ. Κώδικας Varchar (5) Afm ΑΦΜ Varchar (9) Κατηγορία Φυσικά Πρόσωπα Προσωπικών Εταιρειών Doy Δ.Ο.Υ. Integer Κατηγορία Φυσικά Πρόσωπα Προσωπικών Εταιρειών Βάσει Πίνακα Ι 17

18 GenNrArmae Γενικός Αριθμός Integer Κατηγορία ΑΡΜΑΕ Tel Τηλέφωνο Varchar (20) Fax Fax Varchar (20) Varchar (40) Website Website Varchar (40) Adt ΑΔΤ Varchar (10) Κατηγορία Φυσικά Πρόσωπα EpagEpimAm ΑΜ στο Επαγγελματικό Integer Κατηγορία Επιμελητήριο Φυσικά Πρόσωπα Προσωπικών Εταιρειών EpagEpimStartDt Ημερομηνία έναρξης της Date Κατηγορία άδειας του Επαγγελματικού (dd/mm/yyyy) Φυσικά Πρόσωπα Επιμελητηρίου Προσωπικών Εταιρειών EpagEpimEndDt Ημερομηνία λήξης της άδειας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ContractNr Αριθμός συμβολαίου ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης Date (dd/mm/yyyy) Κατηγορία Φυσικά Πρόσωπα Προσωπικών Εταιρειών Integer Κατηγορία Φυσικά Πρόσωπα Προσωπικών Εταιρειών 18

19 ContractCompanyId Ασφαλιστική εταιρεία ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης ContractEndDt Ημερομηνία λήξης του συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης ασφάλισης αστικής LegRSurname Επώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου LegRName Όνομα Νομίμου Εκπροσώπου LegRFekNr Αριθμός ΦΕΚ διορισμού Νομίμου Εκπροσώπου LegRFekDt Ημερομηνία ΦΕΚ διορισμού Εκπροσώπου Νομίμου LegRFekType Τεύχος ΦΕΚ διορισμού Νομίμου Εκπροσώπου Integer Κωδικός από την ιστοσελίδα της ασφαλιστικής επιχείρησης. Date (dd/mm/yyyy) Varchar (150) Κατηγορία Varchar (50) Κατηγορία Integer Κατηγορία Date (dd/mm/yyyy) Varchar (5) TaeEp e ΤΑΕ-ΕΠΕ Κατηγορία Φυσικά Πρόσωπα Προσωπικών Εταιρειών Κατηγορία Φυσικά Πρόσωπα Προσωπικών Εταιρειών Κατηγορία Κατηγορία 19

20 KnowledgeDt Ημερομηνία Γνωστοποίησης αρ.6 π.δ. 190/ 06 Date (dd/mm/yyyy) Κατηγορία Υποκατάστημα ΕΠΥ 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κωδικός Περιγραφή Πληροφορίας Τύπος Πληροφ. Τιμές Παρατήρηση Πληροφορίας Κωδικός Περιγραφή CompanyId Κωδ. Ασφαλιστικής Integer Κωδικός από την ιστοσελίδα της ασφαλιστικής επιχείρησης. Επιχείρησης SalesAccountingCode RecAccountingCode Κωδικός στο Λογιστήριο δικτύου Εργασιών Πρόσκτησης Κωδικός στο Λογιστήριο Δικτύου Ασφαλίστρων Είσπραξης FileDt Ημερομηνία έκδοσης αρχείου Integer Integer Date (dd/mm/yyyy) ContractNr Αριθμός Συμβολαίου Integer Desc Αρ. Κυκλοφορίας (Περιγραφή) Varchar(15) Surname Επώνυμο Ασφαλισμένου Varchar(150) Name Όνομα Ασφαλισμένου Varchar(50) Branch Κλάδος συμβολαίου Varchar(3) Σύμφωνα με το νδ 400/ 1970, άρθρο 13, βλ. Πίνακα ΙΙ 21

22 NetPremium Καθαρά Ασφάλιστρα Money ( ) TotalPremium Ολικά Ασφάλιστρα Money ( ) InAdvance Προκαταβολή Money ( ) Balance Υπόλοιπο Money ( ) Commission Προμήθεια Money ( ) OtherExpenses Λοιπά έξοδα Money ( ) AssignDt Ημερομηνία ανάθεσης είσπραξης ασφαλίστρων DepositDt Ημερομηνία απόδοσης εισπραχθέντων ασφαλίστρων Date (dd/mm/yyyy) Date (dd/mm/yyyy) 22

23 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Κωδικός Πληροφορία Κωδικός Πληροφορία Κωδικός Πληροφορία Κωδικός Πληροφορία 1 Α ΑΘΗΝΩΝ 72 ΑΙΓΙΝΙΟΥ 143 Β ΚΑΒΑΛΑΣ 214 ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 2 Δ ΑΘΗΝΩΝ 73 ΑΙΓΙΟΥ 144 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 215 Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3 Ε ΑΘΗΝΩΝ 74 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 145 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 216 ΝΕΜΕΑΣ 4 ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ 75 ΑΛΜΥΡΟΥ 146 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 217 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 5 Ι ΑΘΗΝΩΝ 76 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 147 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 218 ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 6 ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 77 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 148 ΚΑΛΛΟΝΗΣ 219 ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 7 ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ 78 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 149 ΚΑΛΥΜΝΟΥ 220 ΝΙΓΡΙΤΑΣ 8 ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ 79 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 150 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 221 Α ΞΑΝΘΗΣ 9 ΙΔ ΑΘΗΝΩΝ 80 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 151 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ 222 Β ΞΑΝΘΗΣ 10 ΙΕ ΑΘΗΝΩΝ 81 ΑΜΦΙΣΣΑΣ 152 ΚΑΡΠΑΘΟΥ 223 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 11 ΙΣΤ ΑΘΗΝΩΝ 82 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ 153 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 224 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 12 ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ 83 ΑΝΔΡΟΥ 154 ΚΑΡΥΣΤΟΥ 225 ΠΑΛΑΜΑ 13 ΙΗ ΑΘΗΝΩΝ 84 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 155 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 226 ΠΑΞΩΝ 14 ΙΘ ΑΘΗΝΩΝ 85 ΑΡΓΟΥΣ 156 ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 227 ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΆΣΤΡΟΥΣ 15 Κ ΑΘΗΝΩΝ 86 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 157 ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 228 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 16 ΚΑ ΑΘΗΝΩΝ 87 ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ 158 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 229 ΠΑΡΓΑΣ 17 ΚΒ ΑΘΗΝΩΝ 88 ΑΡΙΔΑΙΑΣ 159 Α ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 230 ΠΑΡΟΥ 18 ΚΓ ΑΘΗΝΩΝ 89 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 160 Β ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 231 Α ΠΑΤΡΩΝ 19 ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ 90 ΑΡΝΑΙΑ 161 ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 232 Β ΠΑΤΡΩΝ 20 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ 91 ΑΡΤΑΣ 162 ΚΕΑΣ 233 Γ ΠΑΤΡΩΝ 21 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 92 ΑΣΤΑΚΟΥ 163 Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ 234 ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 22 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 93 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 164 Β ΚΕΡΚΥΡΑΣ 235 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 23 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 94 ΒΑΡΔΑΣ 165 ΚΙΑΤΟΥ 236 ΠΟΡΟΥ 24 ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 95 ΒΕΡΟΙΑΣ 166 ΚΙΛΚΙΣ 237 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 25 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 96 Α ΒΟΛΟΥ 167 ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ 238 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 26 ΑΙΓΑΛΕΩ 97 Β ΒΟΛΟΥ 168 ΚΟΖΑΝΗΣ 239 ΠΥΛΗΣ 27 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 98 ΒΟΝΙΤΣΑΣ 169 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 240 ΠΥΛΟΥ 28 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 99 ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 170 ΚΟΝΙΤΣΑΣ 241 ΠΥΡΓΟΥ 29 ΑΡΤΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 100 ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 171 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 242 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 30 ΑΧΑΡΝΩΝ 101 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 172 ΚΥΘΗΡΩΝ 243 ΡΟΔΟΥ 31 ΒΥΡΩΝΑ 102 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 173 ΚΥΜΗΣ 244 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 23

24 32 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 174 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 245 ΣΑΜΟΥ 33 ΓΛΥΦΑΔΑ 104 ΓΥΘΕΙΟ 175 ΚΩ 246 ΣΑΠΩΝ 34 ΔΑΦΝΗΣ 105 ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 176 ΛΑΓΚΑΔΑ 247 ΣΕΡΒΙΩΝ 35 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 106 ΔΕΡΒΕΝΙ 177 ΛΑΜΙΑΣ 248 Α ΣΕΡΡΩΝ 36 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 107 ΔΕΣΚΑΤΗΣ 178 Α ΛΑΡΙΣΑΣ 249 Β ΣΕΡΡΩΝ 37 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 108 ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 179 Β ΛΑΡΙΣΑΣ 250 ΣΗΤΕΙΑΣ 38 ΙΛΙΟΥ 109 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 180 Γ ΛΑΡΙΣΑΣ 251 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 39 Α ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 110 ΔΟΜΟΚΟΥ 181 ΛΑΥΡΙΟΥ 252 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 40 Β ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 110 ΔΡΑΜΑΣ 182 ΛΕΡΟΥ 253 ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 41 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 112 ΕΔΕΣΣΑΣ 183 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 254 ΣΚΙΑΘΟΥ 42 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 113 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 184 ΛΕΧΑΙΝΩΝ 255 ΣΚΟΠΕΛΟΥ 43 ΚΟΡΩΠΙΟΥ 114 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 185 ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 256 ΣΚΥΔΡΑΣ 44 ΜΟΣΧΑΤΟΥ 115 ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ 186 ΛΗΜΝΟΥ 257 ΣΟΥΦΛΙΟΥ 45 Ν. ΙΩΝΙΑΣ 116 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 187 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 258 ΣΟΦΑΔΩΝ 46 Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 117 ΖΑΧΑΡΩΣ 188 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 259 ΣΟΧΟΥ 47 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 118 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 189 ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ 260 ΣΠΑΡΤΗΣ 48 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 119 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 190 ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 261 ΣΠΕΤΣΩΝ 49 ΝΙΚΑΙΑΣ 120 Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 191 ΛΙΜΝΗΣ 262 ΣΤΥΛΙΔΑΣ 50 Π/ΦΑΛΗΡΟΥ 121 Β ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 192 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 263 ΣΥΡΟΥ 51 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 122 ΘΑΣΟΥ 193 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 264 ΤΗΝΟΥ 52 Α ΠΕΙΡΑΙΑ 123 ΘΕΡΜΟΥ 194 ΜΕΓΑΡΩΝ 265 ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 53 Γ ΠΕΙΡΑΙΑ 124 Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 195 ΜΕΛΙΓΑΛΑ 266 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 54 Δ ΠΕΙΡΑΙΑ 125 Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 196 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 267 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 55 Ε ΠΕΙΡΑΙΑ 126 Δ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 197 ΜΕΣΣΗΝΗΣ 268 ΤΡΟΠΑΙΩΝ 56 ΣΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 127 Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 198 ΜΕΤΣΟΒΟΥ 269 ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 57 ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 128 ΣΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 199 ΜΗΘΥΜΝΑΣ 270 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 58 ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 129 Ζ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 200 ΜΗΛΟΥ 271 ΎΔΡΑΣ 59 Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 130 Η ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 201 ΜΟΙΡΩΝ 272 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 60 Β ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 131 Θ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 202 ΜΟΛΑΩΝ 273 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 61 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 132 Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 203 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 274 ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 62 ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 133 ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 204 ΜΥΚΟΝΟΥ 275 ΦΙΛΙΑΤΩΝ 63 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 134 ΘΗΒΑΣ 205 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 276 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 64 ΧΟΛΑΡΓΟΥ 135 ΘΗΡΑΣ 206 ΝΑΞΟΥ 277 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 65 ΨΥΧΙΚΟΥ 136 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 207 ΝΑΟΥΣΑΣ 278 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 24

25 66 ΑΓΙΑΣ 137 ΙΘΑΚΗΣ 208 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 279 Α ΧΑΝΙΩΝ 67 ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 138 ΙΣΤΙΑΙΑΣ 209 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 280 Β ΧΑΝΙΩΝ 68 ΑΓ ΚΗΡΥΚΟΥ 139 Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 210 ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΚΡΗΤΗΣ) 281 ΧΙΟΥ 69 ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 140 Β ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 211 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΟΥ (ΚΟΖΑΝΗΣ) 282 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 70 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 141 ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 212 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ (ΛΑΚΩΝΙΑΣ) 71 ΑΙΓΙΝΑΣ 142 Α ΚΑΒΑΛΑΣ 213 ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) 25

26 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ 1 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 2 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 3 ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 4 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 5 ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ 6 ΠΛΟΙΑ 7 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 8 ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 9 ΛΟΙΠΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ 10 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΧΕΡΣΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 11 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ 12 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΙΜΝΑΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΣΚΑΦΗ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 14 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 15 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 16 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 17 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 18 ΒΟΗΘΕΙΑ I ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ II ΚΛΑΔΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΙΙΙ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ IV ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ V ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΝΤΙΝΑΣ VI ΚΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ VII ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ VIII ΚΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 26

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 24.294 42.616 18.322 43,0% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α' Β' Γ' ΙΕ' ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 24.294 42.616 18.322 43,0% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α' Β' Γ' ΙΕ' ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 19/06/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ.Ο.Υ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ &

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ.Ο.Υ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ.Ο.Υ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ & ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ - ΕΞΟ Α ΚΑΤΑ.Ο.Υ. 001 ΟΥ Αγιάς εσόδων 13.149.701,17 5.894.284,20 7.255.416,97 002 ΟΥ Αγ. Παρασκευής εσ.

Διαβάστε περισσότερα

668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ)

668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ ΝΟΜΟΣ.Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία.ο.υ. ΥΠΟ ΟΧΗΣ [τάξη] στις οποίες µεταφέρεται η καθ ύλην και κατά τόπον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» Αριθμ. Δ6Α/1004645/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 22 Β/10-1-2013) : Τροποποίηση των υπ' αριθμ. Δ6Α1144678ΕΞ2012/19-10-2012 (Β' 2828) και Δ6Α1000737ΕΞ2013/3-1-2013 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ.Ο.Υ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ &

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ.Ο.Υ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ.Ο.Υ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ & ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ - ΕΞΟ Α ΚΑΤΑ.Ο.Υ. 001 ΟΥ Αγιάς εσόδων 14.543.076,05 8.717.457,18 5.825.618,87 002 ΟΥ Αγ. Παρασκευής εσ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β4ΣΟΗ-Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ..Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία. Άνω Λιοσίων [Α] Κρανιδίου [Β] Β Πατρών [Α] Κάτω Αχαΐας [Α]

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ..Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία. Άνω Λιοσίων [Α] Κρανιδίου [Β] Β Πατρών [Α] Κάτω Αχαΐας [Α] 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ ΝΟΜΟΣ.Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία.ο.υ. ΥΠΟ ΟΧΗΣ [τάξη] στις οποίες µεταφέρεται η καθ ύλην και κατά τόπον αρµοδιότητα 1. ΙΕ Αθηνών [Α] 2. ΚΒ Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α τάξεως.

Θέμα: «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α τάξεως. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: Τηλ. 210 3222386 Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΈΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΙΑΝ14) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΥΓ13)

ΝΈΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΙΑΝ14) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΥΓ13) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΕ ΙΣ ΤΜΗΜΑΤ Α ΜΟΝΑΔΕΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΔ/ ΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ,96 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,72

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ,96 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,72 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07_08_09.69.01.01 Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 3 529.279,96 2H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.85.02.01 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ 6 1.070.000,00 3 8.000,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ 15 1.155.806,72 3H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.86.02_03.01

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 6 Τ ΣΥΝΤΞΕΩΝ ΙΚ ΕΤΜ / ΣΦΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. Τοπικό Υποκ/μα γ. ναργύρων Μπίμπιζα 18 131 22 - Ίλιον Τοπ. Υποκ/μα γ. ναργύρων Τοπ. Υποκ/μα Άνω Λιοσίων- Καματερού Τοπ. Υποκ/μα χαρνών Τοπ. Υποκ/μα Ιλίου Τοπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 10:00 50 2 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/11/2013 09:00 50 3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013 09:00 50 4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/1/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ. Β. Προτ/τας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 / 10 / 2010 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 1 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2016» Περιεχόμενα Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016... 3 Συνολικά αποτελέσματα... 3 Φορολογούμενοι και συνολική βεβαίωση... 3 Δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016... 3 Δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ Κώδικας: Πληροφορίες: 10184

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Που και πότε ανοίγουν

Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Που και πότε ανοίγουν Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμέν ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ειδικοί σύμβουλοι για

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ.

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 9/9/ 04 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 8440 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α3/61100/9707 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑ ΕΠΑΛ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΕΚ 2079 τβ (Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν.

ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑ ΕΠΑΛ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΕΚ 2079 τβ (Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. ΑΝΑ ΕΠΑΛ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΔΕ ΣΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΒΡΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΗΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΝΩΝ 1o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ 2o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 9:00 50 2 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 11:00 50 3 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 12:00 50 4 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας για την εμπορική κίνηση της εορταστικής περιόδου με εξαίρεση τα καύσιμα και τις υπηρεσίες

Αποτελέσματα έρευνας για την εμπορική κίνηση της εορταστικής περιόδου με εξαίρεση τα καύσιμα και τις υπηρεσίες Αποτελέσματα έρευνας για την εμπορική κίνηση της εορταστικής περιόδου με εξαίρεση τα καύσιμα και τις υπηρεσίες Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τρεις στις τέσσερις (76%) επιχειρήσεις παρουσίασαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 9:00 44 2 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 11:00 42 3 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 12:00 50 4 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθμ. πρωτ. Κ3-8010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ.ΕΠΙΧ. & ΑΝΑΛ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Α Π Ο Φ Α Σ Η Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με το ποσό των περίπου 9 εκατ. ευρώ θα χρηµατοδοτηθούν 150 Δήµοι της χώρας, για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τη σχετική απόφαση έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Δ Πληρ.: Ντασίου Σ., Ζοργιάννου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ. Αριθμ.Πρωτ.: 44262 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΕΚ-ΤΧ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75257 +

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 23442 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50170 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 16636 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83.

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83. Δείκτης Ποιότητας Β01: Ταχύτητα Μετάδοσης στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού Τύπος Υπηρεσίας Ημερ/νία έναρξης ολική Δήμοι σε μερική Αριθμός πακέτων Κατεύθυνση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός των Εσόδων και των Εξόδων του Προϋπολογισµού της Κεντρικής ιοίκησης οικονοµικού έτους 2013

Απολογισµός των Εσόδων και των Εξόδων του Προϋπολογισµού της Κεντρικής ιοίκησης οικονοµικού έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΜΟΣ A Απολογισµός των Εσόδων και των Εξόδων του Προϋπολογισµού της Κεντρικής ιοίκησης οικονοµικού έτους 2013 Ιούλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25129

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25129 Τεύχος Β 2336/28.07.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25129 «α. ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός επισκεπτών μαθητών 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/ :00 45

Αριθμός επισκεπτών μαθητών 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/ :00 45 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/2016 13:00 45 2 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 7/10/2016 9:00 30 3 129ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 10:00 23 4 162ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3229/04 «Εποπτεία και έλεγχος ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ GR000233 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ GR000233 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΕΛΛΑΔΑ GR000102 ΑΘΗΝΩΝ 12 ο χλμ ΕΘΝ. ΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ GR000131 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΛΕΚΤΩΝ ΥΛΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 ΔΑΦΝΗ-ΑΤΤΙΚΗΣ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2013 ΕΝΑΝΤΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 31/12/2012

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2013 ΕΝΑΝΤΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 31/12/2012 ΜΗΝΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΩΡΡΕΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 278.553.977,97 158.333.333 2MHNO 432.369.722 316.666.667 3MHNO 606.395.553,68 475.000.000 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Kαταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 του Ν.

ΘΕΜΑ: Kαταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 του Ν. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ: οικ. 7479 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15-11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 110475 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101213 ΚΠΑ2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 14/2014/000000055597 201201 ΚΠΑ2 ΚΑΒΑΛΑΣ 201201101892 301205 ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ 14//000000007666 101205 ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 101205102790 502201

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ.

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. Θέμα: Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ιδία δε αναφορικά με την εμπορική πολιτική, την πρόσκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:42019 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2015-16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αναστολή λειτουργίας και μετατροπή επιπέδου ορισμένων Δ.Ο.Υ.» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: «Αναστολή λειτουργίας και μετατροπή επιπέδου ορισμένων Δ.Ο.Υ.» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31317 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ A/A ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 149179 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007 Αριθµ. πρωτ. Κ3-8010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ - /ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ.ΕΠΙΧ. & ΑΝΑΛ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΆ Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 15-10-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12131

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 15-10-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12131 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 5-0-204 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 23 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν σχετικά με το περιεχόμενο της εν λόγω Εγκυκλίου, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν σχετικά με το περιεχόμενο της εν λόγω Εγκυκλίου, σας διευκρινίζουμε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας : 101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ν.Παπαλιάκου Τηλ : 210-37.44.534 Email

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκη 23-11-2012 Αριθμ.πρωτ.954 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Σε συνέχεια των με αριθμ.πρωτ.739/5-10-2012 & 825/25-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 ΑΙΓΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑ Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1 Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/10/2010

ΣΧΕΔΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/10/2010 ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/10/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.: Υ3/Γ.Π. οικ.132842 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Ε.Μίχα Τηλέφωνο : 210-5234762 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Ε.Μίχα Τηλέφωνο : 210-5234762 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-8 -2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 80405 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΔΕ ΔΔΕ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΔΕ ΔΔΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΥΚΕΙΩΝ και ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ που έχουν καταχωρίσει Πρόγραμμα Εξετάσεων Α Τάξης Λυκείου (και Β Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ) μέχρι 23 /5/ 2014 και ώρα 16.00 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΔΕ ΔΔΕ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ (ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ Δ.Υ.ΠΕ.)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ (ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ Δ.Υ.ΠΕ.) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ (ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ Δ.Υ.ΠΕ.) 1 Η ΥΠΕ 1 ΝΜΥ ΑΘΗΝΑΣ 2 Ιατρεία Λένορμαν 3 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΜΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 5 Τοπικό Ιατρείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 16:00 50 2 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 17:00 50 3 57ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 17/1/2017 10:00 50 4 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/1/2017 10:00

Διαβάστε περισσότερα