ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 20345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός λόγων παραπομπής στις Επιτροπές της παρ. 1 του άρθρου 134 του Ν. 4251/2014, όπως ισχύει Τροποποίηση της υπ αριθ / απόφα σης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Σύ σταση της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λει τουργίας της» Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης των Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων του ΜΤΣ για την Αντιμε τώπιση Αναγκών Ίδρυση Διεπιστημονικού Διασχολικού Εργαστηρίου με τίτλο «Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευ νας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.)» του Ε.Μ.Π ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ /15 (1) Καθορισμός λόγων παραπομπής στις Επιτροπές της παρ. 1 του άρθρου 134 του Ν. 4251/2014, όπως ισχύει. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 παρ. 1, του Ν. 4251/2014 (Α 80) «Κώδι κας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει. β) του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (A 98). 2. Την υπ αριθ. Υ166/ απόφαση του Πρωθυ πουργού (Β 568) για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Αναστασία Χριστοδουλοπούλου. 3. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τους λόγους παραπομπής στις Επιτρο πές της παραγράφου 1 του άρθρου 134 του Ν. 4251/2014 ως κατωτέρω: Άρθρο μόνο 1. Περιπτώσεις γάμων, καταχωρισμένης συμβίωσης, υιοθεσίας ή αναγνώρισης ανήλικου ημεδαπού τέκνου, που ενέχουν στοιχεία καταχρηστικότητας. Σε περίπτωση ύπαρξης ενδείξεων ότι η οικογενειακή σχέση, ιδίως ο γάμος, το σύμφωνο συμβίωσης, η υιο θεσία ή η αναγνώριση τέκνων έχει συναφθεί με σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, προκειμένου να επιτευχθεί η διαμονή στη χώρα, καθώς και σε περίπτωση ύπαρξης ενδείξεων μη νόμιμου ή καταχρηστικού αιτήματος, η σχετική έρευνα θα πρέπει να διενεργείται υπό το πρίσμα με σκοπό την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των αιτού ντων και των μελών της οικογένειάς τους, ιδίως σύμφω να με τα άρθρα 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) και 12 (δικαίωμα σύναψης γάμου) της ΕΣΔΑ, καθώς και άρθρα 7 και 9 του Χάρτη της ΕΕ. 2. Συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο ενδιαφερόμενου που αποδεικνύει δεσμούς με τη χώρα. Η διερεύνηση της συνδρομής λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας θα πρέπει να διενεργείται λαμβάνοντας υπόψιν, α) πιθανές επιπτώσεις της απομάκρυνσης του ατόμου στην οικονομική, προσωπική και οικογενειακή ζωή του, καθώς και τυχόν επιπτώσεις σε άλλα μέλη της οικο γένειας που έχουν δικαίωμα παραμείνουν στη χώρα. β) Τις ειδικές συνθήκες ή τους κινδύνους, που ο ίδιος ή/και ο σύζυγος/σύντροφος και τα παιδιά τους ενδέ χεται να αντιμετωπίσουν στη χώρα καταγωγής του ενδιαφερόμενου, γ) Την έλλειψη δεσμών με το κράτος καταγωγής (λ.χ. ο ενδιαφερόμενος γεννήθηκε στην Ελλάδα ή έζησε στη χώρα από νεαρή ηλικία, κ.α). 3. Ειδικές περιπτώσεις που χρήζουν εξατομικευμένης προσέγγισης οι οποίες παραπέμπονται με εισήγηση του αρμόδιου Προϊστάμενου Τμήματος. Σε περίπτωση παραπομπής ατομικών περιπτώσεων της ανωτέρω κατηγορίας η αρμόδια Επιτροπή γνωμοδοτεί για την χορήγηση άδειας διαμονής, αφού λάβει υπόψιν τις ανάγκες ή τις ιδιαίτερες συνθήκες της ζωής του εν διαφερομένου ή/και των μελών της οικογένειάς του, (π.χ. εργασία, εκπαίδευση, κατάσταση υγείας, χρόνος παραμο νής του ενδιαφερομένου και των μελών της οικογένειάς

2 20346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του), σε συνδυασμό με τον βαθμό ένταξης και την ύπαρξη ισχυρών δεσμών με την κοινωνική ζωή της χώρας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2015 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ F Αριθ (2) Τροποποίηση της υπ αριθ / απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Σύσταση της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της περίπτω σης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Πε ριφερειακή Σύγκλιση» (Φ.Ε.Κ. 261/Α / ), όπως ισχύει, και ειδικότερα την παράγραφο 8, το πρώτο εδά φιο της παραγράφου 12, τις περιπτώσεις α, δ, ζ, η της παραγράφου 15 του άρθρου 7 καθώς και την παράγρα φο 10 του άρθρου 12, αυτού. 2. Τις διατάξεις του Ν. 2996/2002 «Ελληνικό σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων» (Φ.Ε.Κ. 62/Α / ), όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 6 παρ. 4 αυτού. 3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (Φ.Ε.Κ. 45/Α / ), όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 και 15 αυτού. 4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ το του Π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α / ). 5. Τις διατάξεις του Π.δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α / ). 6. Το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α 21/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών. 7. Το Π.δ. 24/2015(ΦΕΚ Α 21/ ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 8. Την υπ αριθ / απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός Μετακλητού Γενι κού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού». 9. Την υπ αριθ / του Υπουργού Οικονο μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού καθώς και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων του πρώην υπουρ γείου ανάπτυξης και Ανταγωνισμού» 10. Τα εδάφια α και β, της παρ. 4 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α / ). 11. Τις διατάξεις του Π.δ. 117/2012 (ΦΕΚ 202/τ.Α / ) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γε νικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα γωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων». 12. Το άρθρο 17 του Ν. 3205/2003 όπως αντικαταστά θηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3833/2010 (Φ.Ε.Κ. 40/ τ.α / ), στο οποίο προβλέπεται ότι λόγω της ιδιαίτερης σημασίας ενός συλλογικού διοικητικού ορ γάνου για την Οικονομία της Χώρας δύναται αυτό να συνεδριάζει πέραν του ωραρίου των Δημοσίων Υπηρε σιών, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Τροποποιείται το άρθρο 1 της υπ αριθ / απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως εξής: «Άρθρο 1 1. Συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 15, περ. α του Ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 241 παρ. 4β του Ν.4072/2012, Κεντρική Γνωμοδο τική Επιτροπή, μέλη της οποίας είναι: α. Ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ως Πρόεδρος. β. Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέ σεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών. γ. Ο Νομικός Σύμβουλος ή ο Πάρεδρος του Υπουρ γείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. δ. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. ε. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Έγκρισης και Πα ρακολούθησης Επενδύσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. στ. O Προϊστάμενος του τμήματος Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύ σεων της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. ζ. Ο Προϊστάμενος του τμήματος Ελέγχου της Διεύ θυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουρ γείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. η. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εκταμίευσης και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, της Διεύθυνσης Έγκρι σης και Παρακολούθησης Επενδύσεων, της Γενικής Δι εύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικο νομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. θ. Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Βι ομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρό τησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ι. Δύο (2) υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών των δύο ανώτατων βαθμών της ιεραρχίας. ια. Ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.). ιβ. Ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.). ιγ. Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ιδ. Ένας (1) εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. (Τ.Ε.Ε.) ιε. Ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τρα πεζών, ειδικός σε θέματα επενδύσεων. ιστ. Ένας (1) εκπρόσωπος του Εnterprise Greece. ιζ. Ένας (1) εκπρόσωπος του Κέντρου Προγραμματι σμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε). 2. Της Επιτροπής προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. 3. Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσε ων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξω τερικών, οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών των δύο ανώτατων βαθμών της ιεραρχίας καθώς και ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος μετέχουν στην Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου, μόνο όταν συζητούνται θέματα που αφορούν επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην αλλοδα πή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 2601/1998 και την παράγραφο 10 του άρθρου 12 του Ν. 3299/2004 και κατά τα οριζόμενα στον Ν. 2996/2002. Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου οι ψήφοι να μην υπερβαίνουν τους (11) έντεκα που προβλέπει ο νόμος, μετέχουν στην συνεδρίαση ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), ο εκπρόσωπος της Γενικής Συνο μοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), ο εκπρόσωπος του Enterprise Greece και ο εκπρόσωπος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε). 4. Οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθώς και οι Γενικοί Γραμματείς των λοιπών Υπουργείων ή εκπρόσωποι αυτών, δύνανται να καλούνται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής για τη διατύπωση απόψεων και την παροχή διευκρινίσεων, όταν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους. Επίσης στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να καλούνται από τον Πρόεδρο ή να γίνονται δεκτοί με απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής εκπρόσωποι των επενδυτικών φορέων, Υπηρεσιών του Δημοσίου και λοιπών φορέων εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων προς υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής. 5. Ο Νομικός Σύμβουλος ή ο Πάρεδρος του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ή ο νόμιμος αναπληρωτής του συμμετέχει στη Γνωμοδοτική Επιτροπή ως μέλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 6. O Προϊστάμενος του τμήματος Αξιολόγησης, ο Προ ϊστάμενος του τμήματος Ελέγχου και Προϊστάμενος του τμήματος Εκταμιεύσεων και Συγχρηματοδοτούμενων έργων της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού μετέχουν με δικαίωμα ψήφου στην Επιτροπή, μόνο όταν συζητούνται θέματα αρμο διότητας του τμήματός τους, ενώ στις υπόλοιπες περι πτώσεις είναι μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου. 7. Η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή έχει μόνο τακτι κά μέλη και δεν δύναται να οριστούν αναπληρωματικά μέλη.» Άρθρο 2 «Τροποποιείται το άρθρο 4 της υπ αριθ / απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως εξής: «Άρθρο 4 Κανονισμός Λειτουργίας της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής 1. Οι συνεδριάσεις της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επι τροπής για την γνωμοδότηση επί των θεμάτων που εισηγείται η Υπηρεσία, πραγματοποιούνται στο Υπουρ γείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ή πέραν από το ωράριο των Δημοσίων Υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο, η οποία αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 2. Η Γραμματεία της Επιτροπής τηρεί βιβλίο εισερχο μένων εισηγήσεων. Θέμα προς συζήτηση, για το οποίο δεν υπάρχει υπογεγραμμένη από όλους τους αρμόδιους εισήγηση ή δεν έχει αποσταλεί έγκαιρα στην γραμ ματεία της Κ.Γ.Ε. ηλεκτρονικά, δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. 3. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακο λούθησης Επενδύσεων διαβιβάζει μέσω της Γραμματεί ας της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής ηλεκτρονικά στον Πρόεδρο της Κ.Γ.Ε. λίστα με έτοιμα προς συζήτηση θέματα, προκειμένου να διαμορφώσει την ημερήσια δι άταξη της επόμενης Κ.Γ.Ε. 4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη λάθους σε εισήγηση, η οποία έχει ήδη αποσταλεί στα μέλη της Επιτροπής, η εισήγηση δεν αποσύρεται από την ημερήσια διάταξη στην οποία έχει περιληφθεί. Ο ει σηγητής δύναται να αιτηθεί κατά τη συνεδρίαση της Κ.Γ.Ε. αναβολή της συζήτησης με σχετική καταγραφή στα πρακτικά. Η Κ.Γ.Ε. έχει την αποφασιστική αρμοδι ότητα να κρίνει την τύχη του σχετικού αιτήματος και σε περίπτωση απόρριψης να προβεί στην κατ ουσίαν εξέταση της υπόθεσης. 5. Οι εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων πα ραδίδονται στη γραμματεία της Επιτροπής και κατα γράφονται σε ειδικό βιβλίο εισερχομένων εισηγητικών. Μαζί με την πρωτότυπη εισήγηση παραδίδεται και ένα αντίγραφο, το οποίο διαβιβάζεται στον Πρόεδρο της Κ.Γ.Ε.. Εισηγήσεις που δεν φέρουν όλες τις υπογραφές (εισηγητής/τμηματάρχης/διευθυντής) και την αντίστοιχη ημερομηνία δεν παραλαμβάνονται. Επίσης, δεν παρα λαμβάνονται εισηγήσεις για τις οποίες δεν έχει αποστα λεί στη γραμματεία το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο. 6. Στο τέλος του κειμένου κάθε εισήγησης, στο σημείο που γράφονται τα συμπεράσματα και η πρόταση της υπηρεσίας, ο εισηγητής θα πρέπει να καταγράφει τα σημεία για τα οποία ζητά την έγκριση γνωμοδότηση της Επιτροπής. 7. Τα ουσιαστικά λάθη στα Πρακτικά που διαπιστώνο νται μετά τις υπογραφές θα διορθώνονται χειρόγραφα και θα θεωρούνται έγκυρα με την υπογραφή του Προ έδρου της Επιτροπής. Για τα προφανή και ασήμαντα λάθη ή παραλείψεις (π.χ. λάθη εκ παραδρομής) θα αρκεί η υπογραφή του γραμματέα της Επιτροπής. 8. Μετά τη σύνταξή τους, τα πρακτικά θα υπογρά φονται και θα διανέμονται στους εισηγητές για την σύνταξη των σχετικών αποφάσεων. Οι εισηγητές θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ημερομηνία διανομής των πρακτικών. 9. Οι γραμματείς της Επιτροπής τηρούν πρακτικά των συζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτικά μετά την σύνταξή τους κοινοποιούνται στα παρασταθέντα στη συνεδρίαση μέλη, τα οποία εντός

4 20348 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πέντε (5) ημερών από την λήψη πρέπει να προβάλλουν εγγράφως προς το γραμματέα της Επιτροπής τυχόν αντιρρήσεις για το περιεχόμενό τους Σε περίπτωση που υπάρχει σχετική ενημέρωση της γραμματείας, αλλά όχι καταγεγραμμένη διαφωνία εντός της ως άνω προθεσμί ας, τεκμαίρεται η αποδοχή του κειμένου των πρακτικών. Για την εγκυρότητα των πρακτικών αρκεί η υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής. 10. Η διαδικασία σύνταξης, κοινοποίησης και τελικής έγκρισης των πρακτικών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία συνε δρίασης της Κ.Γ.Ε. 11. Για λόγους διαφάνειας της διαδικασίας, οι συνεδρι άσεις της Κ.Γ.Ε. με επιμέλεια της γραμματείας της θα ηχογραφούνται, εφόσον υπάρχει η σχετική υλικοτεχνική δυνατότητα. Η ηχογράφηση θα γίνεται παράλληλα προς την καταγραφή των πρακτικών και δεν θα υποκαθιστά τη διαδικασία αυτή. Τα πρακτικά θα συντάσσονται σύμφωνα προς τα καταγεγραμμένα κείμενα της Γραμματείας, με επικουρική χρήση του ηχογραφημένου αρχείου. Το ψη φιακό αρχείο ηχογράφησης των Κ.Γ.Ε. θα τηρείται στη γραμματεία της Κ.Γ.Ε., ενώ αντίγραφα ασφαλείας θα τη ρούνται στη γραμματεία του Προέδρου της. Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο ηχογραφήσεων θα έχουν ο εκάστοτε αρμόδιος υπουργός και εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρό σωπα, τα μέλη της Κ.Γ.Ε., καθώς και οι αρμόδιοι εισηγητές κατόπιν σχετικής άδειας του Προέδρου της Κ.Γ.Ε. 12. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού λάβει υπόψη τη λίστα με τα έτοιμα προς συζήτηση θέματα που του έχει αποστείλει η υπηρεσία και ορίσει την ημερομη νία συνεδρίασης της επικείμενης Κ.Γ.Ε., υπογράφει την ημερήσια διάταξη, την αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο γραμματέα της Επιτροπής και εκεί νος την κοινοποιεί στα μέλη και στους εισηγητές. Η κοινοποίηση της πρόσκλησης θα πραγματοποιείται πέ ντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Μαζί με την πρόσκληση κοινοποιούνται στα μέλη και οι οικείες εισηγήσεις. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής της πρόσκλησης και των οικείων εισηγήσεων, ο Πρόεδρος ορίζει νέα ημερομηνία συνεδρίασης της Κ.Γ.Ε., προκει μένου να τηρηθεί η προβλεπόμενη προθεσμία. 13. Στα τακτικά μέλη παρέχεται περιθώριο δύο (2) εργάσιμων ημερών, προκειμένου να δηλώσουν στη γραμματεία αν θα παραβρεθούν στην συνεδρίαση. Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης απαρτίας, ο Πρόε δρος αναβάλει σε ρητή ημερομηνία τη Συνεδρίαση με σχετική επιστολή που αποστέλλεται στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 14. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περί πτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 15. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και τα μισά τουλάχι στον από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. 16. Τα υπογεγραμμένα πρακτικά, καθώς και τα σχέδια των εισηγήσεων τηρούνται στο αρχείο της γραμμα τείας. 17. Οι φορείς με αίτησή τους δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των πρακτικών, των εισηγητικών εκθέσεων, καθώς και των ψηφιακών αρχείων ηχογράφησης. 18. Η αποστολή της πρόσκλησης, των εισηγήσεων και κάθε άλλης ενημέρωσης γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 19. Στην γραμματεία της Επιτροπής τηρείται ειδικό Βιβλίο Αρχείο (αποτελούμενο από τις εκτυπώσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), στο οποίο καταχωρίζονται για κάθε συνεδρίαση κατά χρονολογική σειρά όλες οι ενέργειες της γραμματείας που αφορούν στην ενημέρω ση των μελών και των εισηγητών, τόσο για τις πράξεις που αφορούν στην προετοιμασία της συνεδρίασης, όσο και τις πράξεις που έπονται των συνεδριάσεων (π.χ. αποστολή της πρόσκλησης στα μέλη, διανομή στους εισηγητές των πρακτικών, έγκριση των πρακτικών)». 20. Ο Πρόεδρος της Κ.Γ.Ε. σε συνεργασία με την γραμματεία της Επιτροπής συντάσσει ετήσια έκθεση στην οποία συμπεριλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία με τον αριθμό και τα θέματα των συνεδριάσεων, τις γνωμοδοτήσεις της Κ.Γ.Ε. καθώς και τις αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο της λειτουργίας της Κ.Γ.Ε. Τη διαδικασία συνεπικουρούν όλοι οι Προϊστάμενοι των τμημάτων της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολού θησης Επενδύσεων οι οποίοι ενημερώνουν σε μηνιαία βάση την Γραμματεία της Επιτροπής για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων που άπτονται των γνωμοδοτήσεων της Κ.Γ.Ε. Άρθρο 3 1. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης 50231/ (ΦΕΚ Β /3233). 2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ F Αριθ. Φ /70/821869/Σ.4834 (3) Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης των Μονίμων Πο λιτικών Υπαλλήλων του ΜΤΣ για την Αντιμετώπιση Αναγκών Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 «Πι στωτικά Ιδρύματα/Ασφάλιση αυτ/των/δημόσια Περιου σία/παίγνια/νσκ ΓΛΚ/Φορολογικά» (ΦΕΚ Α 107). β. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης προσω πικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών [Διαδικασία απονομής μερίσματος, εφαρμογή διατάξεων Ν. 2913/2001 που αφορά στην αναγνώριση συντάξιμης υπηρεσίας των νέων μερισματούχων ως χρόνο μετοχικής σχέ σης στο ΜΤΣ, εφαρμογή κοινής υπουργικής απόφασης «Περί μισθολογικών προαγωγών», εφαρμογή Ν.3943/2011, εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2913/2001, που αφορά στην αναγνώριση συντάξιμης υπηρεσίας (Παραγωγικές Σχολές) των μετόχων του ΜΤΣ, ως χρόνο μετοχικής σχέσης σ' αυτό, καθώς και την ακύρωση πράξεων που αφορούσαν στην εν λόγω αναγνώριση, ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου για τους μετόχους του ΜΤΣ, επε ξεργασία και αποστολή (σε μηνιαία βάση) του αρχείου των μερισματούχων στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε, προκειμένου να

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) καταβληθεί το μέρισμα στους δικαιούχους, οργάνωση διευθέτηση εξ απαρχής του αρχείου μερισματούχων του ΜΤΣ, εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.3865/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4024/2011 για αναγνώριση ως χρόνο μετοχικής σχέσης στο ΜΤΣ των ΟΠΥ ή ΕΠΥ, διεκπεραί ωση διεθνών πλειοδοτικών ή μειοδοτικών διαγωνισμών για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΜΤΣ, υποβολή μηνιαίων οικονομικών στοιχείων (πίνακες) των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο του Μηχανι σμού Στήριξης της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ, αποστολή τριμηνιαίων και ετήσιων στοιχείων στην Εθνική Στατι στική Υπηρεσία Eurostat, παροχή οικονομικών στοιχεί ων προς ΥΠΕΘΑ και Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την οικονομική κατάσταση του ΜΤΣ, σύνταξη σχεδίων νόμων, κοινών υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στη λήψη μέτρων για την εξυγίανση και βιωσιμότητα του ΜΤΣ, διεκπεραίωση διαδικασιών για την καταβολή μισθοδοσίας μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών και για την τον υπολογισμό των συντάξεων από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. μέσω της υποβολής και παραλαβής σχετικών αρχείων, ανάρτηση στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» των απαιτούμενων στοιχείων, τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων, παρακολούθηση της εισροής των εσόδων του ΜΤΣ, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων ανά τρίμηνο σ' εφαρμογή των Ν.4146/2013 και Ν.4284/14, σχεδιασμός και σύνταξη Προγραμμάτων και Ειδικών μελετών εσωτερικής διάρθρωσης του Ταμεί ου, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ανάλυση στατιστικών στοιχείων του ταμείου] που δεν δύνανται να αντιμετω πισθούν εντός του κανονικού ωραρίου. γ. Το υπ αριθμ. 26/9/ Πρακτικό του Διοι κητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΔΣ/ΜΤΣ). δ. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη, ποσού ,00, θα βαρύνει τις πιστώσεις, που έχουν αναγραφεί στον ΚΑΕ 0261 του Π/Υ, οικονομικού έτους 2015, του ΜΤΣ., αποφασίζουμε: 1. Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης, πέρα από το κανονικό ωράριο, 28 μονίμων πολιτικών υπαλ λήλων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) καθώς και 2 μονίμων πολιτικών υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στο εν λόγω Ταμείο, που κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση πραγματι κών εποχιακών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών 2015, όπως παρακάτω: α. Κλάδος ΠΕ Τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι (3.120) απογευματινές ώρες, για 13 υπαλλήλους. β. Κλάδος ΔΕ Δύο χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα (2.880) απογευμα τινές ώρες, για 12 υπαλλήλους. γ. Κλάδος ΥΕ Διακόσιες σαράντα (240) απογευματινές ώρες, για 1 υπάλληλο. δ. Κλάδος ΔΕ (αποσπασμένοι υπάλληλοι) Τετρακόσιες ογδόντα (480) απογευματινές ώρες, για 2 υπαλλήλους. 2. Το σύνολο των έξι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (6.720) ωρών αντιστοιχεί μηνιαίως σε 20 ώρες απογευ ματινής υπερωριακής απασχόλησης για 28 υπαλλήλους. 3. Η δαπάνη που θα προκύψει από το σύνολο των εγκριθεισών ωρών υπερωριακής απασχόλησης (6.720), έτους 2015, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβεί κατά μήνα το 1/12 του ποσού, που έχει εγγραφεί στον οικείο ΚΑΕ του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015, του ΜΤΣ. 4. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Ιουλίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ F Αριθ (4) Ίδρυση Διεπιστημονικού Διασχολικού Εργαστηρίου με τίτλο «Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.)» του Ε.Μ.Π. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευ τικών Ιδρυμάτων» (Α 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 173) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 παρ. 40 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α 78) και την παρ.1 του άρθρου 50 του Ν. 1268/ Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 1, εδ.(γ), του Ν. 2083/ Τις διατάξεις του άρθρου 80, παρ. 5 α του Ν. 4009/ Τις διατάξεις του άρθρου 96, του Ν. 4310/ Την σύμφωνη γνώμη των Σχολών του Ιδρύματος Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Αρχι τεκτόνων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, για την συμμετοχή τους στο Διεπι στημονικό Διασχολικό Εργαστήριο με τίτλο «Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.)». 6. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβι ου Πολυτεχνείου για την ίδρυση, τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Επιστημονικής Επιτροπής του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. της συνεδρίασης της του 1993 της 22ης συ νεδρίασης της, στις , της 9ης συνεδρίασης της, στις και της 1ης έκτακτης συνεδρίασης της, στις Την απόφαση της 4ης / 2015 συνεδρίασης της Συ γκλήτου της 10/07/2015 (Θέμα 12). 8. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός του Ιδρύματος. 9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε: την Ίδρυση Διεπιστημονικού Διασχολικού Εργαστηρί ου με τίτλο «Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.)» του Ε.Μ.Π. ως ακολούθως: Άρθρο 1 Ίδρυση Ιδρύεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Διεπιστημο νικό Διασχολικό Εργαστήριο με τίτλο: «Μετσόβιο Κέντρο

6 20350 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διεπιστημονικής Έρευνας (Μ.Ε.Κ.Δ.Ε.) Εργαστήριο για την προστασία του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών, την ανάπτυξη ορεινών περιοχών ως πρότυπο της αξιοβίωτης ανάπτυξης απομονωμένων περιοχών που καλύπτει όλη την Ελληνική Επικράτεια. Το Εργαστήριο ανήκει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε χνείο και εξυπηρετεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά πεδία του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και της ανάπτυξης των ορεινών περιοχών καθώς και των πολυδιάστατων, δυναμικών, διαλεκτικών σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεων τους, σε τεχνικό/τεχνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό επίπεδο. Ως Ιδρυτικές Σχολές του Ερ γαστηρίου ορίζονται οι Σχολές Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχα νικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών και όσες άλλες δείξουν ενδιαφέρον στο μέλλον. Το Διεπιστημονι κό Διασχολικό Εργαστήριο «Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστη μονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε)», έχει ως κύρια έδρα του τις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο. Η ίδρυση και λειτουργία του αποτελεί και συμβολική πράξη επιστρο φής μέρους του χρέους του Ε.Μ.Π. στην πατρίδα των ιδρυτών και μεγάλων ευεργετών του Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με τη 2η κατεύθυνση σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», με αντικείμενο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών». Άρθρο 2 Σκοπός Το Διεπιστημονικό Διασχολικό Εργαστήριο του Ε.Μ.Π «Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας», έχει ως σκοπό: 1. Την διεξαγωγή ερευνητικών και εκπαιδευτικών δρα στηριοτήτων στα αντικείμενα του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και της ολοκληρωμένης ανάπτυξης των ορει νών περιοχών καθώς και σε αυτά των μεταξύ τους πο λυδιάστατων αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων. 2. Την διεξαγωγή ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε ειδικότερους τομείς που αφορούν στο περιβάλλον, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, όπως οι τεχνολογικές καινοτομίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ορεινών περιοχών, η οικονομία, η πολιτική για τις ορεινές περι οχές, τα ενεργειακά προβλήματα κ.λπ. 3. Την διεξαγωγή ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστη ριοτήτων στα γνωστικά αντικείμενα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 1, τόσο για τις ορεινές περιοχές της Ελλάδας όσο και για τις ορεινές περιοχές του κόσμου, με ιδιαίτε ρη έμφαση στην προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών Ευρωπαϊκών πολιτισμών. 4. Τη συνεργασία και στήριξη της δεύτερης κατεύθυν σης του Δ.Π.Μ.Σ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», ήτοι του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιο χών», το οποίο πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο. 5. Τη συνεργασία κάθε μορφής με ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκούς φορείς της ημεδαπής και αλλοδα πής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους είναι κοινοί ή συμπληρωματικοί. 6. Την ανάληψη και υλοποίηση ερευνητικών προγραμ μάτων σε πεδία συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου. 7. Τη συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (Δήμους, Περιφέρειες, δημόσιες υπηρεσίες, κοινωφελή ιδρύματα κ.λπ.) με στόχο την εκπλήρωση του σκοπού του Εργαστηρίου και την εν γένει βοήθεια στην ορεινή Ελλάδα. 8. Τη δημιουργία ειδικής βιβλιοθήκης και αρχείου με κάθε είδους υλικό (έρευνες, μελέτες, χάρτες, αεροφω τογραφίες, ψηφιακά αρχεία κ.λπ.) το οποίο αφορά στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον των ορεινών περιοχών. 9. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων επιστημονικών εκδη λώσεων στο αντικείμενο του Εργαστηρίου. 10. Την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων στο αντικείμενο του Εργαστηρίου. 11. Την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων, σχετικών με το αντικείμενο του Εργαστηρίου. 12. Την παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους φορείς και ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 «Προ ϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργα νισμούς» (Α' 53). Άρθρο 3 Διοίκηση Το Διεπιστημονικό Διασχολικό Εργαστήριο «Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας» του Ε.Μ.Π. διευθύνε ται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που ανήκει κατά προτεραιότητα στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. Ο Διευθυντής, ο οποίος πρέπει να είναι επιστήμονας αναγνωρισμένου κύρους και εμπειρίας στους σχετικούς με τη δραστηριότητα του Εργαστηρίου τομείς, ορίζεται από τη Σύγκλητο του Ε.Μ.Π., μετά από πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής του Εργαστηρίου. Η Επιστημονική Επιτροπή του Εργα στηρίου αποτελείται από τόσα μέλη όσα και οι Σχολές που συμμετέχουν στην Ίδρυση του Εργαστηρίου και ορίζονται μετά από αντίστοιχες προτάσεις των Σχολών αυτών και έγκριση της Συγκλήτου. Για τη στήριξη του έργου του Εργαστηρίου, στην Επιστημονική Επιτροπή δύναται να συμμετέχουν, με απόφαση της Επιστημονι κής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, αναγνωρισμένοι επιστήμονες με σημαντική δράση και προσφορά στα αντικείμενα που υπηρετεί το Εργαστήριο. Άρθρο 4 Αρμοδιότητες της Επιστημονικής Επιτροπής Η Επιστημονική Επιτροπή έχει ως αρμοδιότητες: Τη χάραξη της στρατηγικής ανάπτυξης του Εργα στηρίου, με βάση τους σκοπούς του που περιγράφονται στο άρθρο 2. Την τακτική συζήτηση επί της πορείας του Εργα στηρίου. Την έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Εργαστηρίου. Την εκλογή του Διευθυντή του Εργαστηρίου, με σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου. Άρθρο 5 Αρμοδιότητες Διευθυντή Ο Διευθυντής ασκεί αρμοδιότητες που ορίζει το άρ θρο 7 παρ. 4 του Ν. 1268/1982 και επιπλέον: Συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου. Μεριμνά για την τήρηση του κανονισμού και του προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργα στηρίου. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο κατάλληλο προσωπικό. Εισηγείται στη Σύγκλητο του Ε.Μ.Π. για την προμή θεια του απαραίτητου εξοπλισμού του Εργαστηρίου. Εισηγείται στη Σύγκλητο του Ε.Μ.Π. για τους υπόλο γους αναλώσιμων υλικών, του κινητού εξοπλισμού και των χώρων εργασίας. Υπόγραφα κάθε εξερχόμενο έγγραφο. Μεριμνά για τη σύνταξη, την παρακολούθηση, το συντονισμό και την εκπλήρωση του προγράμματος λει τουργίας και δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου στο πλαίσιο της αποστολής του. Άρθρο 6 Προσωπικό Το προσωπικό του Διεπιστημονικού Διασχολικού Ερ γαστηρίου «Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας» του Ε.Μ.Π. απαρτίζεται από μέλη Διδακτικού Ερευνητι κού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Ε.Μ.Π., των οποίων το γνω στικό και ερευνητικό αντικείμενο εμπίπτει στα ερευ νητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου. Απαρτίζεται, επίσης, από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Ι.Δ.Α.Χ. του Ε.Μ.Π., επιστήμονες, μηχανικούς και τεχνικούς οι οποίοι τοποθετούνται, μετατάσσονται ή αποσπώνται στο Εργαστήριο μετά από αίτηση τους ή/ και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Προσωπικό του Εργαστηρίου μπορούν να αποτελούν, επίσης, εξωτερικοί συνεργάτες, (μηχανικοί, επιστήμονες, τεχνικοί κ.λπ.), των οποίων οι ερευνητικές / επαγγελματικές δραστηριότητες εμπί πτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου και εκτελούν συγκεκριμένη εργασία, με σχέση εργασίας η οποία προσδιορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 7 Εγκαταστάσεις Λειτουργία 1. Έδρα του Εργαστηρίου «Μετσόβιο Κέντρο Διεπι στημονικής Έρευνας» του Ε.Μ.Π. είναι οι κτιριακές εγκα ταστάσεις του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο. Για την καλύτερη σύνδεση της δραστηριότητας του Εργαστηρίου με το βασικό κορμό του ΕΜΠ στην Αθήνα λειτουργεί Παράρ τημα του Εργαστηρίου στο ΕΜΠ στην Αθήνα. Επίσης, το Εργαστήριο αξιοποιεί και κάθε άλλο χώρο και εξοπλισμό που συνεργαζόμενα Εργαστήρια του ΕΜΠ διαθέτουν σε αυτό, στα πλαίσια της συνεργασίας τους. 2. Ο κανονισμός λειτουργίας του Εργαστηρίου υπά γεται στον κανονισμό λειτουργίας του Ε.Μ.Π. Ο Διευ θυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, ερευνητικής, εκπαιδευτικής ή άλλης, που γίνεται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου. 3. Η χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων και του εξο πλισμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προ σωπικό του ή σε άλλα άτομα με εξουσιοδότηση του Διευθυντή του Εργαστηρίου. Με απόφαση του Διευθυ ντή ορίζονται οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Εργαστηρίου καθώς και η ανάθεση της ευθύνης της γραμματειακής υποστήριξης του Εργαστη ρίου, η οποία μπορεί να ανατίθεται σε μέλος Διοικητικού Προσωπικού του Ε.Μ.Π., που έχει τοποθετηθεί στο Εργα στήριο ή σε άλλο άτομο συνεργάτη του Εργαστηρίου. 4. Με εισήγηση του Διευθυντή στη Σύγκλητο του Ε.Μ.Π. είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς συ ναφείς με το γνωστικό αντικείμενο, τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφω να με την ισχύουσα νομοθεσία. Άρθρο 8 Πόροι Έσοδα Οι οικονομικοί πόροι/έσοδα του Εργαστηρίου «Με τσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας» του Ε.Μ.Π. προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώ τες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (ΦΕΚ 53 Α ). γ. Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδα πά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, διεθνείς οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς / επιχει ρήσεις, προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ή/και το Εργαστήριο, για τους σκοπούς του Εργαστηρίου, εφόσον δεν διατίθενται με όρους που αντιβαίνουν στον σκοπό του Εργαστηρίου και στο Ν. 1268/1982. δ. Πιστώσεις που ήδη χορηγούνται από τη Σύγκλητο του Ε.Μ.Π. για τις δραστηριότητες του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο. Άρθρο 9 Τηρούμενα βιβλία και αρχεία Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου «Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας» του Ε.Μ.Π. τηρούνται αρχεία σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, που αφορούν στις δραστηριότητες και στις παρεχόμενες υπηρεσίες του Εργαστηρίου. Τα βιβλία και τα αρχεία αυτά είναι: Βιβλίο πρωτοκόλλου. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του Εργαστηρίου. Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και μελετών. Κατάλογος υλικών και εξοπλισμού του Εργαστηρίου. Αρχείο προσωπικού. Αρχείο συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων και άλ λων ερευνητικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων που πραγματοποιεί το Εργαστήριο. Αρχείο ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμά των που υλοποιεί το Εργαστήριο. Αρχείο των παρεχόμενων υπηρεσιών του Εργαστηρίου. Με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου είναι δυνατό να ορίζεται αναγκαία η τήρηση και άλλων βιβλί ων ή αρχείων, απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου. Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

8 20352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 293 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1617 31 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001062ΕΞ 2015/Χ.Π. 2412 Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 27 Ιουνίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4268 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1170 18 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 973/64400 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Δράσης 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 106 9 Μαΐου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 23 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 83933/Β7/6.8.2003 (ΦΕΚ 1200/τ. Β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 487 31 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/21/13 03 2015 υπουργική απόφαση «Σύσταση Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 29 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 144. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α 160)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα