ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0640/ /0080(COD) EL 10/12/2001 Κοινή θέση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 ενόψει της έκδοσης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη σύγκλιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα συµπληρώµατα διατροφής Έγγρ /2/01 + ADD1 SEC(2001)1975 EL EL

2

3 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 4 εκεµβρίου 2001 (OR. fr) ιοργανικός φάκελος : 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 DENLEG 46 CODEC 960 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 3 εκεµβρίου 2001 για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής 12394/2/01 REV 2 ZAC/sa

4 Ο ΗΓΙΑ 2001/ /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) TΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής 1, τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2, Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 3, ΕΕ C 311 Ε της , σ. 207 και ΕΕ C 180 Ε της , σ ΕΕ C 14 της , σ. 42. Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2001 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της... (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της... (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα) /2/01 REV 2 ZAC/sa 1

5 Εκτιµώντας τα εξής : (1) Όλο και περισσότερα προϊόντα διατίθενται στην αγορά της Κοινότητας ως τρόφιµα που περιέχουν συµπυκνωµένες πηγές θρεπτικών συστατικών και έχουν επινοηθεί για να συµπληρώνουν την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών από την κανονική δίαιτα. (2) Τα προϊόντα αυτά διέπονται στα κράτη µέλη από διαφορετικούς εθνικούς κανόνες που ενδέχεται να εµποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία τους, να δηµιουργούν άνισους όρους ανταγωνισµού και, ως εκ τούτου, να έχουν άµεσες επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να θεσπισθούν κοινοτικοί κανόνες για τα προϊόντα αυτά που διατίθενται στο εµπόριο ως τρόφιµα. (3) Μια επαρκής και ποικίλη δίαιτα θα µπορούσε, κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, να προσφέρει στον άνθρωπο όλα τα αναγκαία θρεπτικά συστατικά για την καλή ανάπτυξή του και για τη διατήρηση µιας υγιούς ζωής, σε ποσότητες που έχουν καθορισθεί και συνιστώνται από γενικής αποδοχής επιστηµονικά δεδοµένα. Ωστόσο, από έρευνες προκύπτει ότι η ιδεώδης αυτή κατάσταση δεν επιτυγχάνεται για όλα τα θρεπτικά συστατικά ούτε για όλες τις πληθυσµιακές οµάδες στην Κοινότητα. (4) Οι καταναλωτές, λόγω του τρόπου ζωής τους ή για άλλους λόγους, είναι δυνατόν να επιλέγουν τη συµπλήρωση της πρόσληψης ορισµένων θρεπτικών συστατικών µε συµπληρώµατα διατροφής. (5) Προκειµένου να εξασφαλισθούν υψηλά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών και να διευκολυνθεί η εκ µέρους τους επιλογή, τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά είναι ανάγκη να είναι ασφαλή και να φέρουν επαρκή και κατάλληλη επισήµανση /2/01 REV 2 ZAC/sa 2

6 (6) Είναι ευρύ το φάσµα των θρεπτικών και άλλων συστατικών που ενδέχεται να ενυπάρχουν στα συµπληρώµατα διατροφής, συµπεριλαµβανοµένων - και όχι µόνον - των βιταµινών, ανόργανων στοιχείων, αµινοξέων, απαραίτητων λιπαρών οξέων, ινών και διαφόρων φυτών και φυτικών εκχυλισµάτων. (7) Σε ένα πρώτο στάδιο, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να θεσπίσει ειδικούς κανόνες για τις βιταµίνες και ανόργανα στοιχεία που χρησιµοποιούνται ως συστατικά στα συµπληρώµατα διατροφής. Τα συµπληρώµατα διατροφής που περιέχουν βιταµίνες ή ανόργανα στοιχεία καθώς και άλλα συστατικά, θα πρέπει επίσης να συµµορφώνονται µε τους ειδικούς κανόνες της παρούσας οδηγίας σχετικά µε τις βιταµίνες και τα ανόργανα στοιχεία. (8) Σε µεταγενέστερο στάδιο θα πρέπει να θεσπισθούν ειδικοί κανόνες σχετικά µε τις άλλες από τις βιταµίνες θρεπτικές ουσίες, και τα ανόργανα στοιχεία ή άλλες ουσίες µε διατροφικά ή φυσιολογικά αποτελέσµατα, οι οποίες χρησιµοποιούνται ως συστατικά των συµπληρωµάτων διατροφής, εφόσον θα διατίθενται επαρκή και κατάλληλα επιστηµονικά δεδοµένα. Μέχρι της θεσπίσεως τέτοιων ειδικών κοινοτικών κανόνων και µε την επιφύλαξη των διατάξεων της συνθήκης, ισχύουν οι εθνικοί κανόνες σχετικά µε τις θρεπτικές ή άλλες ουσίες µε διατροφικά ή φυσιολογικά αποτελέσµατα, οι οποίες χρησιµοποιούνται ως συστατικά συµπληρωµάτων διατροφής και για τις οποίες δεν έχουν θεσπισθεί ειδικοί κοινοτικοί κανόνες. (9) Στα συµπληρώµατα διατροφής θα πρέπει να επιτρέπεται η παρουσία µόνον των βιταµινών και ανόργανων στοιχείων που συνήθως ανευρίσκονται και καταναλίσκονται ως τµήµα της δίαιτας µολονότι αυτό δεν σηµαίνει ότι η παρουσία τους εκεί είναι απαραίτητη. Προκειµένου να αποφευχθεί η τυχόν αντιπαράθεση σχετικά µε την ταυτότητα αυτών των θρεπτικών συστατικών, θα πρέπει να καταρτισθεί θετικός κατάλογος των εν λόγω βιταµινών και ανόργανων στοιχείων /2/01 REV 2 ZAC/sa 3

7 (10) Υπάρχει ένα ευρύ φάσµα βιταµινών και ανόργανων ουσιών χρησιµοποιουµένων στην παρασκευή των συµπληρωµάτων διατροφής που διατίθενται σήµερα στο εµπόριο σε ορισµένα κράτη µέλη, οι οποίες δεν έχουν αξιολογηθεί ακόµη από την Επιστηµονική Επιτροπή Τροφίµων και, συνεπώς, δεν συµπεριλαµβάνονται στους θετικούς καταλόγους. Αυτές οι ουσίες θα πρέπει να υποβληθούν επειγόντως στην Επιστηµονική Επιτροπή Τροφίµων προς αξιολόγηση, µόλις υποβληθούν οι δέοντες φάκελοι από τα ενδιαφερόµενα µέρη. (11) Οι χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται ως πηγές βιταµινών και ανόργανων στοιχείων στην παρασκευή συµπληρωµάτων διατροφής είναι σηµαντικό να είναι ασφαλείς και κατάλληλες για χρήση από τον ανθρώπινο οργανισµό. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να καταρτισθεί θετικός κατάλογος των εν λόγω ουσιών. Στην παρασκευή συµπληρωµάτων διατροφής µπορούν επίσης να χρησιµοποιούνται οι ουσίες που έχουν εγκριθεί από την Επιστηµονική Επιτροπή Τροφίµων, βάσει των ανωτέρω κριτηρίων, για χρήσεις στην παρασκευή τροφίµων που προορίζονται για βρέφη και νήπια και άλλων τροφίµων ειδικής διατροφής. (12) Προκειµένου να διατηρείται η επαφή µε τις επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, είναι σηµαντικό να αναθεωρούνται ταχέως οι κατάλογοι, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Προκειµένου να απλουστευθεί και να συντοµευθεί η διαδικασία, οι αναθεωρήσεις αυτές θα µπορούσαν να λαµβάνουν τη µορφή µέτρων εφαρµογής τεχνικής φύσεως η θέσπιση των οποίων θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή. (13) Οι υπερβολικές προσλήψεις βιταµινών και ανόργανων στοιχείων ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα την εµφάνιση επιβλαβών ενεργειών, και, ως εκ τούτου, απαιτείται, κατά περίπτωση, η θέσπιση µέγιστων επιπέδων ασφαλείας γι αυτές τις ουσίες στα συµπληρώµατα διατροφής. Τα επίπεδα αυτά θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η κανονική χρήση των προϊόντων σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσεως του παρασκευαστή είναι ασφαλής για τον καταναλωτή /2/01 REV 2 ZAC/sa 4

8 (14) Προς τούτο, κατά τον καθορισµό των µέγιστων ποσοτήτων, είναι αναγκαίο να λαµβάνονται υπόψη τα ανώτερα επίπεδα ασφαλείας για τις βιταµίνες και τα ανόργανα στοιχεία, κατόπιν επιστηµονικής αξιολόγησης των κινδύνων η οποία πραγµατοποιείται βάσει επιστηµονικών δεδοµένων γενικής αποδοχής, καθώς και η πρόσληψη των εν λόγω θρεπτικών συστατικών από την κανονική δίαιτα. Λαµβάνονται επίσης δεόντως υπόψη οι προσλαµβανόµενες ποσότητες αναφοράς για τον καθορισµό των µέγιστων ποσοτήτων. (15) Τα συµπληρώµατα διατροφής αγοράζονται από τους καταναλωτές για τη συµπλήρωση των προσλήψεων από την δίαιτα. Προκειµένου να εξασφαλισθεί η επίτευξη του ως άνω σκοπού, οι βιταµίνες και τα ανόργανα στοιχεία που δηλώνονται στην επισήµανση των συµπληρωµάτων διατροφής θα πρέπει να υπάρχουν στο προϊόν σε σηµαντική ποσότητα. (16) Η θέσπιση, µε βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία και κατάλληλες επιστηµονικές εισηγήσεις, ειδικών τιµών για τα µέγιστα και τα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά τις βιταµίνες και τα ανόργανα στοιχεία που υπάρχουν στα συµπληρώµατα διατροφής, αποτελεί µέτρο εφαρµογής το οποίο θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή. (17) Οι γενικές διατάξεις περί επισηµάνσεως και οι σχετικοί ορισµοί περιέχονται στην οδηγία 2000/13/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την επισήµανση, την παρουσίαση και την διαφήµιση των τροφίµων 1 και δεν χρειάζεται να επαναληφθούν. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να περιορισθεί στις αναγκαίες πρόσθετες διατάξεις. 1 ΕΕ L 109 της , σ /2/01 REV 2 ZAC/sa 5

9 (18) Η οδηγία 90/496/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1990, σχετικά µε τους κανόνες επισήµανσης των τροφίµων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες 1, δεν εφαρµόζεται στα συµπληρώµατα διατροφής. Οι πληροφορίες όσον αφορά την περιεκτικότητα των συµπληρωµάτων διατροφής σε θρεπτικά συστατικά είναι, ωστόσο, απαραίτητες προκειµένου να επιτρέπεται στον καταναλωτή που τα αγοράζει να είναι ενηµερωµένος για την επιλογή του και να τα χρησιµοποιεί καταλλήλως και ασφαλώς. Λόγω της φύσεως των εν λόγω προϊόντων, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιορίζονται στα όντως περιεχόµενα θρεπτικά συστατικά και να είναι υποχρεωτικές. (19) Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των συµπληρωµάτων διατροφής, θα πρέπει να διατίθενται πρόσθετα µέσα στους εποπτικούς φορείς προκειµένου να διευκολύνεται η αποτελεσµατική παρακολούθηση των εν λόγω προϊόντων. (20) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή 2, ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ : Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία αφορά τα συµπληρώµατα διατροφής που διατίθενται στο εµπόριο και παρουσιάζονται ως τρόφιµα. Τα προϊόντα αυτά παραδίδονται στον τελικό καταναλωτή µόνον σε προσυσκευασµένη µορφή. 1 2 ΕΕ L 276 της , σ. 40. ΕΕ L 184 της , σ /2/01 REV 2 ZAC/sa 6

10 2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στα φαρµακευτικά προϊόντα, όπως ορίζονται στις οδηγίες 65/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιανουαρίου 1965, περί της προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε τα φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα 1 και 92/73/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Σεπτεµβρίου 1992, για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής των οδηγιών 65/65/ΕΟΚ και 75/319/ΕΟΚ περί της προσέγγισης των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για τα φάρµακα και τη θέσπιση συµπληρωµατικών διατάξεων για τα οµοιοπαθητικά φάρµακα 2. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως : (α) «Συµπληρώµατα διατροφής» : τα τρόφιµα µε σκοπό τη συµπλήρωση της κανονικής δίαιτας, τα οποία αποτελούν συµπυκνωµένες πηγές θρεπτικών συστατικών ή άλλων ουσιών µε διατροφικά ή φυσιολογικά αποτελέσµατα, µεµονωµένων ή σε συνδυασµό, και τα οποία διατίθενται στο εµπόριο σε δοσιµετρικές µορφές, ήτοι µορφές παρουσίασης όπως, κάψουλες, παστίλιες, δισκία, χάπια και άλλες παρόµοιες µορφές, καθώς και φακελάκια σκόνης, φύσιγγες υγρού προϊόντος, φιαλίδια µε σταγονόµετρο, και άλλες παρόµοιες µορφές υγρών και κόνεων που προορίζονται να ληφθούν σε προµετρηµένες µικρές µοναδιαίες ποσότητες. (β) «Θρεπτικά συστατικά», οι εξής ουσίες : (i) (ii) οι βιταµίνες, τα ανόργανα στοιχεία, 1 2 ΕΕ 22 της , σ Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 93/39/ΕΟΚ (ΕΕ L 214 της , σ. 22). ΕΕ L 297 της , σ /2/01 REV 2 ZAC/sa 7

11 Άρθρο 3 Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα συµπληρώµατα διατροφής να δύνανται να διατίθενται στο εµπόριο εντός της Κοινότητας µόνο εφόσον ανταποκρίνονται στους κανόνες που θεσπίζει η παρούσα οδηγία. Άρθρο 4 Όσον αφορά τις βιταµίνες και τα ανόργανα στοιχεία, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 6, για την παρασκευή συµπληρωµάτων διατροφής επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνον εκείνες που παρατίθενται στο Παράρτηµα Ι, υπό τις µορφές που παρατίθενται στο Παράρτηµα ΙΙ. 2. Τα κριτήρια καθαρότητας των ουσιών που απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙ θεσπίζονται µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2, εκτός εάν εφαρµόζονται σύµφωνα µε την παράγραφο Στις ουσίες που απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙ εφαρµόζονται τα κριτήρια καθαρότητας που προβλέπονται στην κοινοτική νοµοθεσία για τη χρήση τους στην παρασκευή τροφίµων για σκοπούς άλλους από εκείνους που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. 4. Για τις ουσίες που απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙ για τις οποίες δεν καθορίζονται κριτήρια καθαρότητας από την κοινοτική νοµοθεσία και µέχρι της θεσπίσεως σχετικών προδιαγραφών, εφαρµόζονται κριτήρια καθαρότητας γενικής αποδοχής τα οποία συνιστώνται από διεθνείς οργανισµούς και µπορούν να διατηρούνται σε ισχύ οι εθνικοί κανόνες που ορίζουν αυστηρότερα κριτήρια. 5. Οι τροποποιήσεις των καταλόγων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θεσπίζονται µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος /2/01 REV 2 ZAC/sa 8

12 6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 και µέχρι την..., τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στο έδαφός τους τη χρησιµοποίηση βιταµινών και ανόργανων στοιχείων που δεν αναφέρονται στο Παράρτηµα I ή υπό µορφή ουσιών που δεν αναφέρονται στο Παράρτηµα II, υπό τον όρο ότι : (α) η συγκεκριµένη ουσία χρησιµοποιείται σε ένα ή περισσότερα συµπληρώµατα διατροφής που διατίθενται στην αγορά στην Κοινότητα την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, και β) η Επιστηµονική Επιτροπή Τροφίµων δεν έχει εκδώσει δυσµενή γνώµη όσον αφορά τη χρησιµοποίηση της συγκεκριµένης ουσίας ή τη χρησιµοποίησή της στη συγκεκριµένη µορφή, στην παρασκευή συµπληρωµάτων διατροφής, βάσει φακέλου προς υποστήριξη της χρησιµοποίησης της εν λόγω ουσίας, υποβαλλόµενου στην Επιτροπή από το κράτος µέλος το αργότερο την Παρά την παράγραφο 6, τα κράτη µέλη µπορούν, σύµφωνα µε τους κανόνες της συνθήκης, να εξακολουθήσουν να εφαρµόζουν υπάρχοντες εθνικούς περιορισµούς ή απαγορεύσεις στο εµπόριο συµπληρωµάτων διατροφής τα οποία περιέχουν βιταµίνες ή ανόργανα στοιχεία που δεν αναφέρονται στο Παράρτηµα I ή υπό µορφή ουσιών που δεν αναφέρονται στο Παράρτηµα II. 8. Το αργότερο την..., η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση για το αν είναι σκόπιµο να θεσπισθούν ειδικοί κανόνες, µεταξύ άλλων, ενδεχοµένως, θετικοί κατάλογοι κατηγοριών θρεπτικών συστατικών ή ουσιών µε διατροφικά ή φυσιολογικά αποτελέσµατα πέραν εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συνοδευόµενη από τις προτάσεις τροποποίησης της παρούσας οδηγίας που κρίνει αναγκαίες. Τέλος του έβδοµου έτους από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας οδηγίας. εκαοκτώ µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. Πέντε έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας /2/01 REV 2 ZAC/sa 9

13 Άρθρο 5 1. Οι µέγιστες ποσότητες βιταµινών και ανόργανων στοιχείων που περιέχονται στα συµπληρώµατα διατροφής καθορίζονται σε συνάρτηση µε την ηµερήσια δόση τη συνιστώµενη από τον παρασκευαστή, συνεκτιµωµένων των εξής : (α) των ανώτερων ασφαλών επιπέδων βιταµινών και ανόργανων στοιχείων που καθορίζονται κατόπιν επιστηµονικής αξιολόγησης των κινδύνων στηριζόµενης σε επιστηµονικά δεδοµένα γενικής αποδοχής, λαµβάνοντας υπόψη, ενδεχοµένως, τους διαφορετικούς βαθµούς ευαισθησίας των διαφόρων οµάδων καταναλωτών, (β) των προσλαµβανοµένων ποσοτήτων βιταµινών και ανόργανων στοιχείων από άλλες διαιτητικές πηγές. 2. Κατά τον καθορισµό των µέγιστων ποσοτήτων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 λαµβάνονται επίσης δεόντως υπόψη οι προσλαµβανόµενες ποσότητες αναφοράς βιταµινών και ανόργανων στοιχείων για τον πληθυσµό. 3. Προκειµένου να εξασφαλισθεί η ύπαρξη, στα συµπληρώµατα διατροφής, επαρκών ποσοτήτων βιταµινών και ανόργανων στοιχείων, καθορίζονται, µε κατάλληλο τρόπο, ελάχιστες ποσότητες σε συνάρτηση µε την ηµερήσια δόση τη συνιστώµενη από τον παρασκευαστή. 4. Οι µέγιστες και ελάχιστες ποσότητες βιταµινών και ανόργανων στοιχείων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος /2/01 REV 2 ZAC/sa 10

14 Άρθρο 6 1. Για την εφαρµογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, η ονοµασία υπό την οποία πωλούνται τα προϊόντα που υπάγονται στην παρούσα οδηγία είναι «συµπλήρωµα διατροφής». 2. Η επισήµανση, παρουσίαση και διαφήµιση των συµπληρωµάτων διατροφής δεν αποδίδουν στα προϊόντα αυτά ιδιότητες πρόληψης, αγωγής ή θεραπείας ανθρώπινης νόσου, ούτε αναφέρουν τέτοιες ιδιότητες. 3. Υπό την επιφύλαξη της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, η επισήµανση περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία : (α) το όνοµα των κατηγοριών θρεπτικών συστατικών ή ουσιών που χαρακτηρίζουν το προϊόν ή ένδειξη σχετική µε τη φύση των εν λόγω θρεπτικών συστατικών ή ουσιών, (β) τη συνιστώµενη για ηµερήσια κατανάλωση δόση του προϊόντος, (γ) προειδοποίηση να µην γίνεται υπέρβαση της συγκεκριµένης συνιστώµενης ηµερήσιας δόσης, (δ) δήλωση ότι τα συµπληρώµατα διατροφής δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ως υποκατάστατο µιας ποικίλης δίαιτας, (ε) δήλωση σύµφωνα µε την οποία τα προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται µακριά από τα µικρά παιδιά /2/01 REV 2 ZAC/sa 11

15 Άρθρο 7 Η επισήµανση, παρουσίαση και διαφήµιση των συµπληρωµάτων διατροφής δεν πρέπει να αναφέρει ρητώς ή να υπονοεί, ότι µια ισορροπηµένη και ποικίλη δίαιτα δεν αποτελεί επαρκή πηγή κατάλληλων ποσοτήτων θρεπτικών συστατικών γενικώς. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου ορίζονται, εάν χρειασθεί, µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2. Άρθρο 8 1. Η ποσότητα των θρεπτικών συστατικών ή των ουσιών µε διατροφικά ή φυσιολογικά αποτελέσµατα, η οποία που περιέχεται στο προϊόν δηλώνεται στην επισήµανση υπό αριθµητική µορφή. Οι µονάδες που χρησιµοποιούνται για τις βιταµίνες και τα ανόργανα στοιχεία καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας παραγράφου ορίζονται, εάν χρειασθεί, µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος Οι δηλούµενες ποσότητες των θρεπτικών συστατικών ή άλλων ουσιών αναφέρονται στην συνιστώµενη ηµερήσια δόση του προϊόντος, όπως αναγράφεται στην επισήµανση. 3. Οι πληροφορίες για τις βιταµίνες και τα ανόργανα στοιχεία εκφράζονται επίσης ως εκατοστιαίο ποσοστό των τιµών αναφοράς που αναφέρονται, κατά περίπτωση, στο Παράρτηµα της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ /2/01 REV 2 ZAC/sa 12

16 Άρθρο 9 1. Οι δηλούµενες τιµές που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2 είναι µέσες τιµές στηριζόµενες στην ανάλυση του προϊόντος από τον παρασκευαστή. Περαιτέρω λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας παραγράφου όσον αφορά, ειδικότερα, τις αποκλίσεις µεταξύ των δηλούµενων τιµών και εκείνων που διαπιστώνονται κατά τους επίσηµους ελέγχους θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος Το εκατοστιαίο ποσοστό των τιµών αναφοράς για τις βιταµίνες και τα ανόργανα στοιχεία, που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3, είναι δυνατόν να παρέχεται και µε γραφική παράσταση. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας παραγράφου θεσπίζονται, αν χρειασθεί, µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2. Άρθρο 10 Προκειµένου να διευκολύνεται η αποτελεσµατική παρακολούθηση των συµπληρωµάτων διατροφής, τα κράτη µέλη δύνανται να απαιτούν από τον παρασκευαστή ή τον θέτοντα σε κυκλοφορία το προϊόν στο έδαφός τους, να γνωστοποιεί στην αρµόδια αρχή την εν λόγω θέση σε κυκλοφορία, διαβιβάζοντας υπόδειγµα της επισήµανσης που χρησιµοποιήθηκε για το προϊόν /2/01 REV 2 ZAC/sa 13

17 Άρθρο Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 7, τα κράτη µέλη δεν επιτρέπεται, επικαλούµενα λόγους που έχουν σχέση µε τη σύνθεση, τις προδιαγραφές παρασκευής, την παρουσίαση ή την επισήµανση, να απαγορεύουν ή να περιορίζουν την εµπορία των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 και τα οποία πληρούν τους όρους της παρούσας οδηγίας και, ενδεχοµένως, των κοινοτικών πράξεων που θεσπίζονται κατ εφαρµογή της. 2. Υπό την επιφύλαξη της συνθήκης, και ιδίως των άρθρων 28 και 30, η παράγραφος 1 δεν θίγει τις εθνικές διατάξεις που εφαρµόζονται ελλείψει κοινοτικών πράξεων εκδιδόµενων δυνάµει της παρούσας οδηγίας. Άρθρο Αν ένα κράτος µέλος, επί τη βάσει νέων δεδοµένων ή επαναξιολόγησης των υφισταµένων δεδοµένων µετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας ή µιας των κοινοτικών πράξεων εφαρµογής της, διαπιστώσει, βάσει εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, ότι η χρήση ενός από τα προϊόντα που αναφέρει το άρθρο 1 αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, µολονότι το προϊόν πληροί τους όρους της εν λόγω οδηγίας ή των εν λόγω κοινοτικών πράξεων, αυτό το κράτος µέλος δύναται να αναστέλλει ή να περιορίζει προσωρινά την εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων στο έδαφός του. Ενηµερώνει πάραυτα τα κράτη µέλη και την Επιτροπή περί αυτού και αιτιολογεί την απόφασή του. 2. Η Επιτροπή εξετάζει, το συντοµότερο δυνατόν, τους λόγους που επικαλείται το εν λόγω κράτος µέλος και διαβουλεύεται µε τα κράτη µέλη στα πλαίσια της Μόνιµης Επιτροπής Τροφίµων στη συνέχεια γνωµοδοτεί αµελλητί και λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα /2/01 REV 2 ZAC/sa 14

18 3. Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι απαιτούνται τροποποιήσεις της παρούσας οδηγίας ή των κοινοτικών πράξεων εφαρµογής της, προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι δυσκολίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και να εξασφαλισθεί η προστασία της υγείας του ανθρώπου, κινεί τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2 προκειµένου να θεσπισθούν οι εν λόγω τροποποιήσεις. Το κράτος µέλος που έλαβε ασφαλιστικά µέτρα δύναται, στην περίπτωση αυτή, να τα διατηρεί µέχρι της θεσπίσεως των τροποποιήσεων. Άρθρο Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιµη Επιτροπή Τροφίµων, η οποία συστάθηκε µε την απόφαση 69/414/ΕΟΚ 1 (στο εξής αποκαλούµενη «επιτροπή»). 2. Όποτε γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι τρεις µήνες. 3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της. Άρθρο 14 Οι διατάξεις που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία θεσπίζονται κατόπιν διαβουλεύσεως µε την Επιστηµονική Επιτροπή Τροφίµων. 1 ΕΕ L 291 της , σ /2/01 REV 2 ZAC/sa 15

19 Άρθρο 15 Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία, το αργότερο την.... Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Αυτές οι νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις εφαρµόζονται κατά τρόπον ώστε : α) να επιτρέπουν, το αργότερο την..., την εµπορία των προϊόντων που πληρούν τους όρους της παρούσας οδηγίας, β) να απαγορεύουν, το αργότερο την..., την εµπορία προϊόντων που δεν πληρούν τους όρους της παρούσας οδηγίας. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη. Άρθρο 16 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τελευταία ηµέρα του µήνα, ένα έτος µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Πρώτη ηµέρα του µήνα µετά το τέλος του πρώτου έτους µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Πρώτη ηµέρα του µήνα µετά το τέλος του τρίτου έτους µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας /2/01 REV 2 ZAC/sa 16

20 Άρθρο 17 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Η Πρόεδρος Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος 12394/2/01 REV 2 ZAC/sa 17

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Βιταµίνες και ανόργανα στοιχεία που µπορούν να χρησιµοποιούνται στην παρασκευή συµπληρωµάτων διατροφής 1. Βιταµίνες Βιταµίνη Α (µg RE) Βιταµίνη D (µg) Βιταµίνη Ε (mg-α-τε) Βιταµίνη Κ (µg) Βιταµίνη Β1 (mg) Βιταµίνη Β2 (mg) Νιασίνη (mg NE) Παντοθενικό οξύ (mg) Βιταµίνη B6 (mg) Φολικό οξύ (µg) Βιταµίνη B12 (µg) Βιοτίνη (µg) Βιταµίνη C (mg) 12394/2/01 REV 2 ZAC/sa 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

22 2. Ανόργανα στοιχεία Ασβέστιο (mg) Μαγνήσιο (mg) Σίδηρος (mg) Χαλκός (µg) Ιώδιο (µg) Ψευδάργυρος (mg) Μαγγάνιο (mg) Νάτριο (mg) Κάλιο (mg) Σελήνιο (µg) Χρώµιο (µg) Μολυβδαίνιο (µg) Φθόριο (mg) Χλώριο (mg) Φωσφόρος (mg) 12394/2/01 REV 2 ZAC/sa 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Βιταµινούχες και ανόργανες ουσίες που µπορούν να χρησιµοποιούνται στην παρασκευή συµπληρωµάτων διατροφής Α. Βιταµινούχες ουσίες 1. ΒΙΤΑΜΙΝΗ A α) ρετινόλη β) οξική ρετινόλη γ) παλµιτική ρετινόλη δ) β-καροτένιο 2. ΒΙΤΑΜΙΝΗ D α) χοληκαλσιφερόλη β) εργοκαλσιφερόλη 3. ΒΙΤΑΜΙΝΗ E α) D-άλφα-τοκοφερόλη β) DL-άλφα- τοκοφερόλη γ) Οξική D-άλφα-τοκοφερόλη δ) Οξική DL-άλφα- τοκοφερόλη ε) Όξινη ηλεκτρική D-άλφα- τοκοφερόλη 12394/2/01 REV 2 ZAC/sa 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

24 4. ΒΙΤΑΜΙΝΗ K α) φυλλοκινόνη (φυτοµεναδιόνη) 5. ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β1 α) υδροχλωρική θειαµίνη β) νιτρική θειαµίνη 6. ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β2 α) ριβοφλαβίνη β) µετά νατρίου άλας της 5'- φωσφορικής ριβοφλαβίνης 7. ΝΙΑΣΙΝΗ α) νικοτινικό οξύ β) νικοτιναµίδιο 8. ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ ΟΞΥ α) D-παντοθενικό ασβέστιο β) D- παντοθενικό νάτριο γ) δεξπαντοθενόλη 9. ΒΙΤΑΜΙΝΗ B6 α) υδροχλωρική πυριδοξίνη β) 5 -φωσφορική πυριδοξίνη 10. ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ α) πτεροϋλοµονογλουταµικό οξύ 12394/2/01 REV 2 ZAC/sa 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

25 11. ΒΙΤΑΜΙΝΗ B12 α) κυανοκοβαλαµίνη β) υδροξοκοβαλαµίνη 12. ΒΙΟΤΙΝΗ α) D-βιοτίνη 13. ΒΙΤΑΜΙΝΗ C α) L-ασκορβικό οξύ β) L- ασκορβικό νάτριο γ) L-ασκορβικό ασβέστιο δ) L-ασκορβικό κάλιο ε) παλµιτικός L - ασκορβυλεστέρας Β. Ανόργανες ουσίες ανθρακικό ασβέστιο χλωριούχο ασβέστιο κιτρικά άλατα του ασβεστίου γλυκονικό ασβέστιο γλυκεροφωσφορικό ασβέστιο γαλακτικό ασβέστιο ορθοφωσφορικά άλατα του ασβεστίου υδροξείδιο του ασβεστίου οξείδιο του ασβεστίου οξικό µαγνήσιο ανθρακικό µαγνήσιο 12394/2/01 REV 2 ZAC/sa 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

26 χλωριούχο µαγνήσιο κιτρικά άλατα του µαγνησίου γλυκονικό µαγνήσιο γλυκεροφωσφορικό µαγνήσιο ορθοφωσφορικά άλατα του µαγνησίου γαλακτικό µαγνήσιο υδροξείδιο του µαγνησίου οξείδιο του µαγνησίου θειικό µαγνήσιο ανθρακικός σίδηρος ΙΙ κιτρικός σίδηρος ΙΙ εναµµώνιος κιτρικός σίδηρος ΙΙΙ γλυκονικός σίδηρος ΙΙ φουµαρικός σίδηρος ΙΙ δισόξινο φωσφορικό σιδηρονάτριο γαλακτικός σίδηρος ΙΙ θειικός σίδηρος ΙΙ πυροφωσφορικός σίδηρος σακχαρικός σίδηρος στοιχειακός σίδηρος (από καρβονυλική + ηλεκτρολυτική αναγωγή + υδρογονοαναγωγή) ανθρακικός χαλκός κιτρικός χαλκός γλυκονικός χαλκός θειικός χαλκός σύµπλοκο λυσίνης-χαλκού 12394/2/01 REV 2 ZAC/sa 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

27 ιωδιούχο νάτριο ιωδικό νάτριο ιωδιούχο κάλιο ιωδικό κάλιο οξικός ψευδάργυρος χλωριούχος ψευδάργυρος κιτρικός ψευδάργυρος γλυκονικός ψευδάργυρος γαλακτικός ψευδάργυρος οξείδιο του ψευδαργύρου ανθρακικός ψευδάργυρος θειικός ψευδάργυρος ανθρακικό µαγγάνιο χλωριούχο µαγγάνιο κιτρικό µαγγάνιο γλυκονικό µαγγάνιο γλυκεροφωσφορικό µαγγάνιο θειικό µαγγάνιο όξινο ανθρακικό νάτριο ανθρακικό νάτριο χλωριούχο νάτριο κιτρικό νάτριο γλυκονικό νάτριο γαλακτικό νάτριο υδροξείδιο νατρίου άλατα νατρίου του ορθοφωσφορικού οξέος 12394/2/01 REV 2 ZAC/sa 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

28 όξινο ανθρακικό κάλιο ανθρακικό κάλιο χλωριούχο κάλιο κιτρικό κάλιο γλυκονικό κάλιο γλυκεροφωσφορικό κάλιο γαλακτικό κάλιο υδροξείδιο καλίου µετά καλίου άλατα του ορθοφωσφορικού οξέος σεληνικό νάτριο όξινο σεληνιώδες νάτριο σεληνιώδες νάτριο χλωριούχο χρώµιο (ΙΙΙ) θειϊκό χρώµιο (ΙΙΙ) µολυβδαίνιο αµµώνιο (µολυβδαίνιο (VI)) µολυβδαίνιο νάτριο (µολυβδαίνιο (VI)) φθοριούχο κάλιο φθοριούχο νάτριο 12394/2/01 REV 2 ZAC/sa 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

29 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 4 εκεµβρίου 2001 (OR. fr) ιοργανικός φάκελος : 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Θέµα : Κοινή θέση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 ενόψει της έκδοσης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη σύγκλιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα συµπληρώµατα διατροφής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12394/2/01 REV 2 ADD 1 ΙΑ/λκ,ξλ 1

30 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο, στις 11 Μαΐου 2000, πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, η οποία βασίζεται στο άρθρο 95 της Συνθήκης, για τη σύγκλιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα συµπληρώµατα διατροφής Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 19 Οκτωβρίου Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του στις 14 Φεβρουαρίου Η Επιτροπή, κατά την ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δέχτηκε τις 16 από τις 38 τροπολογίες που ψηφίστηκαν και διαβίβασε στο Συµβούλιο, στις 21 Μαρτίου 2001, τροποποιηµένη πρόταση 4, µετά την προαναφερόµενη γνώµη που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 5. Στις 3 εκεµβρίου 2001, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης. ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ Εδώ και πολλά χρόνια κυκλοφορούν στο εµπόριο, στο κοινοτικό έδαφος, πολυάριθµα προϊόντα µε την ονοµασία συµπληρώµατα διατροφής, οπότε έχουν πολλαπλασιαστεί οι εθνικοί κανόνες που διέπουν τα προϊόντα αυτά δηµιουργώντας, κατά τη γνώµη της Επιτροπής, εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία. Η Επιτροπή, αφού πραγµατοποίησε ευρείες διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, κατέληξε ότι είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κοινοτικοί κανόνες στον τοµέα αυτό, ιδίως στο πλαίσιο της δράσης της για την ασφάλεια των τροφίµων ΕΕ C 311 Ε της , σ ΕΕ C 14 της , σ. 42. Έγγρ. 6096/01 CODEC 119 DENLEG 5. EE C 180 Ε της , σ /2/01 REV 2 ADD 1 ΙΑ/λκ,ξλ 2

31 Το κείµενο της κοινής θέσης αποσκοπεί στην προσέγγιση των εθνικών νοµοθεσιών των κρατών µελών βάσει των ακόλουθων στοιχείων : ορισµός της έννοιας του συµπληρώµατος διατροφής, κατάρτιση καταλόγου βιταµινών και ανόργανων ουσιών που µπορούν να χρησιµοποιούνται, υπό τις µορφές που θα καθορισθούν σε δεύτερο κατάλογο, για την παρασκευή συµπληρωµάτων διατροφής, καθορισµός των διαδικασιών παρέκκλισης και τροποποίησης των προαναφερόµενων καταλόγων, καθορισµός των ποσοτήτων βιταµινών και ανόργανων ουσιών που περιέχουν τα συµπληρώµατα διατροφής, θέσπιση κατάλληλων κανόνων όσον αφορά την επισήµανση, παρουσίαση και διαφήµιση, λήψη µέτρων διασφάλισης σε περίπτωση κινδύνου για τη δηµόσια υγεία. ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ Α. Γενικές παρατηρήσεις Γενικά, το Συµβούλιο ακολούθησε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. έχθηκε, εξ ολοκλήρου ή µόνον ως προς την ουσία, τις δεκαέξι τροπολογίες που εγκρίθηκαν σε πρώτη ανάγνωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως συµπεριελήφθησαν από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της /2/01 REV 2 ADD 1 ΙΑ/λκ,ξλ 3

32 Οι λοιπές τροπολογίες του Κοινοβουλίου, οι οποίες δεν συµπεριελήφθησαν στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, δεν υιοθετήθηκαν ούτε από το Συµβούλιο. Ωστόσο, η σκέψη που εκφράζεται στις τροπολογίες 39, 49 και 32/αναθ., για την επιστηµονική αξιολόγηση ενός ορισµένου αριθµού βιταµινών και ουσιών οι οποίες κυκλοφορούν επί του παρόντος στο εµπόριο αλλά δεν καλύπτονται από τα παραρτήµατα, ελήφθη υπόψη σε κάποιο βαθµό στο πλαίσιο του άρθρου 4 παρ. 6 (πρβ. σηµείο Β, εδάφιο β). Β. Κυριότερες καινοτοµίες τις οποίες εισήγαγε το Συµβούλιο 1. Οι κυριότερες καινοτοµίες που εισήγαγε το Συµβούλιο αφορούν : τον καθορισµό των ποσοτήτων των συµπληρωµάτων διατροφής, την άδεια διάθεσης των υφισταµένων συµπληρωµάτων διατροφής στην αγορά, την επανεξέταση της οδηγίας. α) Καθορισµός των ποσοτήτων των συµπληρωµάτων διατροφής : Το άρθρο 5, σε συνδυασµό µε την αιτιολογική παράγραφο 14, επιτρέπει ισόρροπη προσέγγιση η οποία εξασφαλίζει τόσο την ασφάλεια αυτών των συµπληρωµάτων όσο και τον συνυπολογισµό των προσλαµβανοµένων ποσοτήτων αναφοράς για τον πληθυσµό. β) Άδεια διάθεσης στην αγορά των υφισταµένων συµπληρωµάτων διατροφής που δεν καλύπτονται από τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ : Το άρθρο 4, παρ. 6 και 7, σε συνδυασµό µε το άρθρο 15 σχετικά µε την έναρξη ισχύος του παρόντος κειµένου, επιτρέπει να εξασφαλισθούν οι παράγοντες αυτής της αγοράς µε τον καθορισµό σαφών διαδικασιών και προθεσµιών για όλα τα τρέχοντα συµπληρώµατα που δεν καλύπτονται από τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ, πράγµα που θα καθησυχάσει τόσο τη βιοµηχανία όσο και τους καταναλωτές /2/01 REV 2 ADD 1 ΙΑ/λκ,ξλ 4

33 γ) ρήτρα επανεξέτασης της οδηγίας : Το άρθρο 4, παρ. 8, προβλέπει διαδικασία επανεξέτασης κατόπιν πενταετίας, πράγµα που θα επιτρέψει στην Επιτροπή να αξιολογήσει την εφαρµογή της οδηγίας, ιδίως όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής της, και να προτείνει ενδεχοµένως σχετικές τροποποιήσεις. 2. Εξάλλου, το Συµβούλιο έκρινε ότι τα κράτη µέλη είναι, εν τέλει, αρµόδια για την υποχρέωση ενηµέρωσης κατά τη διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 10. Τέλος, το Συµβούλιο εισήγαγε ρήτρα η οποία προβλέπει τη δυνατότητα παρέµβασης της Μόνιµης Επιτροπής Τροφίµων για τη διευκρίνιση των λεπτοµερειών εφαρµογής των άρθρων 7 και 8 σχετικά µε την επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση των συµπληρωµάτων διατροφής. IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το Συµβούλιο κρίνει ότι, αφενός, η κοινή θέση ανταποκρίνεται σε µεγάλο βαθµό στις κυριότερες επιθυµίες που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι, αφετέρου, λαµβάνει επαρκώς υπόψη τις ανησυχίες που εξέφρασαν τα κράτη µέλη, ιδίως όσον αφορά τη δηµόσια υγεία και/ή την κοινοτική εναρµόνιση. Το Συµβούλιο κρίνει ότι η κοινή θέση αντιπροσωπεύει µια καλή ισορροπία µεταξύ των απαιτήσεων καλής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς και της προστασίας/ενηµέρωσης του καταναλωτή /2/01 REV 2 ADD 1 ΙΑ/λκ,ξλ 5

34

35 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, SEC(2001) 1975 τελικό 2000/0080 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK σχετικά µε την Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη σύγκλιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα συµπληρώµατα διατροφής

36 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK σχετικά µε την Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη σύγκλιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα συµπληρώµατα διατροφής 1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο (έγγραφο COM(2000)222 τελικό 2000/0080COD): Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής: Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση: 10 Μαΐου Οκτωβρίου Φεβρουαρίου Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 19 Μαρτίου Ηµεροµηνία υιοθέτησης της κοινής θέσης: 3 εκεµβρίου ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η πρόταση αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει αφενός ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της δηµόσιας υγείας και αφετέρου την ελεύθερη κυκλοφορία των σχετικών προϊόντων, εξασφαλίζοντας ότι τα συµπληρώµατα διατροφής είναι ασφαλή και φέρουν επαρκή και κατάλληλη επισήµανση. Τα σηµαντικότερα σηµεία της παρούσας πρότασης είναι τα εξής: Ορίζει τα συµπληρώµατα διατροφής ως συµπυκνωµένες πηγές θρεπτικών συστατικών καθώς και άλλα συστατικά µε θρεπτικές και φυσιολογικές ιδιότητες και καθορίζει, σε ένα πρώτο στάδιο, ειδικές διατάξεις για τις βιταµίνες και τις ανόργανες ουσίες. Όταν θα το επιτρέψει η επιστηµονική γνώση, ενδέχεται να καθοριστούν ειδικοί κανόνες για την κάλυψη και άλλων συστατικών. Καταρτίζει θετικό κατάλογο βιταµινών και ανόργανων ουσιών καθώς και τις ειδικές µορφές που πρέπει να χρησιµοποιούνται στην κατασκευή τους. Καθορίζει την επιστηµονικά βασισµένη ανάλυση κινδύνου (για την ασφάλεια) ως τη βασική αρχή για την καθιέρωση των µέγιστων ποσοτήτων βιταµινών και ανόργανων ουσιών στα προϊόντα, µέσω της διαδικασίας κανονιστικής επιτροπής, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τις προσλαµβανόµενες ποσότητες από τα κανονικά και από τα εµπλουτισµένα τρόφιµα. Οι προσλαµβανόµενες ποσότητες αναφοράς για τον πληθυσµό θα πρέπει επίσης 2

37 να ληφθούν υπόψη στην περίπτωση ορισµένων βιταµινών και ανόργανων ουσιών, τα ανώτερα επίπεδα ασφάλειας των οποίων πλησιάζουν (κατά 1 έως 5 φορές) εκείνα των προσλαµβανόµενων ποσοτήτων αναφοράς. Προβλέπει τους κατάλληλους ειδικούς κανόνες επισήµανσης. ίνει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να απαιτούν την κοινοποίηση της διάθεσης αυτών των προϊόντων στην αγορά, προκειµένου να διευκολύνεται η παρακολούθησή τους. 3- ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 3.1. Η κοινή θέση αποτελεί ένα συµβιβασµό προσεκτικά ισορροπηµένο, ιδιαίτερα στο θέµα των κριτηρίων που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για τον καθορισµό των ανώτατων ορίων περιεκτικότητας αυτών των προϊόντων σε βιταµίνες και σε ανόργανες ουσίες. Συµµορφώνεται µε τις βασικές αρχές της νοµοθεσίας των τροφίµων, και ειδικότερα µε την αρχή που απαιτεί τα τρόφιµα να είναι ασφαλή και να φέρουν κατάλληλη επισήµανση έτσι ώστε οι καταναλωτές να µπορούν να προβούν σε επιλογή µέσα από ευρύ φάσµα ασφαλών προϊόντων έχοντας υπόψη τους όλες τις σχετικές πληροφορίες Στην τροποποιηµένη της πρόταση, η Επιτροπή περιέλαβε τις αποδεκτές τροπολογίες µεταξύ εκείνων που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση. Αυτές οι τροπολογίες παραµένουν στην κοινή θέση σε µορφή που κανονικά πρέπει να ικανοποιεί το ΕΚ. Υπάρχουν τρεις σηµαντικές διαφορές µεταξύ της τροποποιηµένης πρότασης και της κοινής θέσης: (1) Στην κοινή θέση, το ζήτηµα του καθορισµού των µέγιστων ποσοτήτων για τις βιταµίνες και τις ανόργανες ουσίες στα συµπληρώµατα διατροφής διευθετείται µε τη διάταξη που ορίζει ότι η επιστηµονική αξιολόγηση του κινδύνου και οι προσλαµβανόµενες ποσότητες από άλλες πηγές αποτελούν πρωτεύοντες παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για την ασφάλεια των προϊόντων αυτών, και ότι στη γενικότερη αυτή διαδικασία οι προσλαµβανόµενες ποσότητες αναφοράς για τον πληθυσµό θα λαµβάνονται δεόντως υπόψη (άρθρο 5). Παρ ότι η κοινή θέση διαφέρει από την πρόταση της Επιτροπής, την οποία υποστήριξε και το Κοινοβούλιο, στο ότι οι προσλαµβανόµενες ποσότητες αναφοράς πρέπει να λαµβάνονται υπόψη µόνον στην περίπτωση ορισµένων θρεπτικών συστατικών, η Επιτροπή µπορεί να δεχθεί την κοινή θέση επειδή αυτή ενισχύει τη διαδικασία καθορισµού των µέγιστων ασφαλών ορίων περιεκτικότητας των συµπληρωµάτων διατροφής σε βιταµίνες και ανόργανες ουσίες. (2) Το άρθρο 4 παράγραφος 8 της κοινής θέσης απαιτεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, µέσα σε πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της οδηγίας, έκθεση σχετικά µε την σκοπιµότητα καθορισµού ειδικών κανόνων για άλλα θρεπτικά συστατικά ή ουσίες µε θρεπτικές ή φυσιολογικές ιδιότητες. Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται από ενδεχόµενες προτάσεις για τη λήψη των κατάλληλων νοµικών µέτρων. Η Επιτροπή µπορεί να δεχθεί το αίτηµα να υποβάλει έκθεση σχετικά µε το θέµα αυτό µέσα σε ένα προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα, ενώ παράλληλα διατηρεί το δικαίωµα πρωτοβουλίας προκειµένου να προτείνει τα κατάλληλα µέτρα. (3) Το άρθρο 4 παράγραφος 6 της κοινής θέσης είναι νέο. Προβλέπει την ύπαρξη µεταβατικής περιόδου στη διάρκεια της οποίας οι βιταµίνες και οι ανόργανες ουσίες 3

38 και ορισµένες µορφές τους που δεν παρατίθενται στα παραρτήµατα, αλλά περιλαµβάνονται σε συµπληρώµατα διατροφής που αυτή τη στιγµή διατίθενται στην αγορά ορισµένων κρατών µελών, µπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιµοποιούνται µέχρι να αξιολογηθούν από την επιστηµονική επιτροπή για τα τρόφιµα και ενδεχοµένως να εισαχθούν στα παραρτήµατα. Το άρθρο συντάχθηκε µε σκοπό να εφαρµόσει τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία δεν ήταν αποδεκτή στην αρχική µορφή της. Η Επιτροπή υποστηρίζει αυτή τη νέα θέση. 4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινή θέση που υιοθέτησε το Συµβούλιο

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12.7.2002 L 183/51 Ο ΗΓΙΑ 2002/46/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Ιουνίου 2002 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής (Κείµενο που

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. L 314/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1)

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1) Άρθρο 11α Διαθρεπτική Επισήμανση (1) 1. α) Το παρόν άρθρο αφορά στην διαθρεπτική επισήμανση των τροφίμων που προορίζονται να διατεθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή. Εφαρμόζεται, επίσης, σε τρόφιμα που

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα

Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα για βρέφη και β βρεφικής ηλικίας, μεταποιημένες τροφές

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 49 της 28.2.1996, σ. 17)

(EE L 49 της 28.2.1996, σ. 17) 1996L0005 EL 06.03.2003 003.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 96/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 1996 για τις μεταποιημένες τροφές

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ 3004237/306 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισχυρισμοί διατροφής «ισχυρισμός» αναφερόμενος σε τρόφιμο: Κάθε μήνυμα ή απεικόνιση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - Vidaylin 50 + ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΑ ΔΙΣΚΙΑ με GINSENG & GINGKO BILOBA

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - Vidaylin 50 + ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΑ ΔΙΣΚΙΑ με GINSENG & GINGKO BILOBA ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - Vidaylin 50 + ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΑ ΔΙΣΚΙΑ με GINSENG & GINGKO BILOBA Χωρίς Ζάχαρη, Γλουτένη, Λακτόζη. Απαλλαγμένο από Τεχνητές Γεύσεις κaι Συντηρητικά Σωματική & Πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων Δεκέμβριος 2010 Ισχυρισμοί διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Ποια η κατάσταση σε Ελλάδα και διεθνώς; Που οδεύουμε και ποιες οι προϋποθέσεις; Aντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος ΕΦΕΤ Αναπλ. Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ οι χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν στον οργανισμό για την παραγωγή ενέργειας και τη διατήρηση της ζωής αναβολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 37/19 Ο ΗΓΙΑ 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Συµβολή του γάλακτος και των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ) 1991L0414 EL 01.12.2005 014.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Τα υποδεικνυόμενα ανώτατα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 29.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 609/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12ης Ιουνίου 2013 για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την ανάκληση ή την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας και λεπτομερής αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τη σύσταση της PRAC 69 Επιστημονικά πορίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Μια εύκολη γκάμα συμπληρωμάτων διατροφής για όλα τα στάδια της ζωής

Μια εύκολη γκάμα συμπληρωμάτων διατροφής για όλα τα στάδια της ζωής Μια εύκολη γκάμα συμπληρωμάτων διατροφής για όλα τα στάδια της ζωής Για την καθημερινή υγεία Το VitPlus+ είναι μια Βρετανική σειρά 11 προϊόντων που στοχεύει τις πιο συχνές μας ανάγκες σε κάθε στάδιο της

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

τροφίµων, τα ένζυµα τροφίµων και τις αρωµατικές ύλες τροφίµων (EEL 354/31.12.2008,

τροφίµων, τα ένζυµα τροφίµων και τις αρωµατικές ύλες τροφίµων (EEL 354/31.12.2008, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ /ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση: Αν. Τσόχα 16 Ταχ. Κώδικας : 115 21 Πληροφορίες : Θ. Κλαδά Θ. Σκούµπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα Πρόλογος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 1. Χηµικές ουσίες 14 1.1 Γενικά 14 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 14 2. Μορφή και τύπος των χηµικών ουσιών στο εργασιακό περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012 L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 505/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουνίου 2012 για την τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΕΦΗΒΕΙΑ- ΑΝΑΓΚΕΣ v Επιτάχυνση ρυθμού ανάπτυξης v Ωρίμανση και αύξηση ιστών v Αποκτά το 20% του ύψους και το 50% του βάρους του ενήλικα, ενώ οι μύες, ο όγκος του αίματος και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 161/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘ. ΚΑΡΑΟΥΛΗ Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος Μηχ. EPFL, Lausanne ΜSc Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας RWTH- Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Υπ. Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1988L0388 EL 07.02.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

σχετικών αξιώσεων, ως έδαφος στο οποίο έχει τη συνήθη στάθµευσή του το όχηµα θα πρέπει να θεωρείται το έδαφος στο οποίο συνέβη το ατύχηµα.

σχετικών αξιώσεων, ως έδαφος στο οποίο έχει τη συνήθη στάθµευσή του το όχηµα θα πρέπει να θεωρείται το έδαφος στο οποίο συνέβη το ατύχηµα. Οδηγία 2005/14/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τροποποίηση των οδηγιών 72/166/EΟΚ, 84/5/EΟΚ, 88/357/EΟΚ και 90/232/EΟΚ του Συµβουλίου και της οδηγίας 2000/26/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2008

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.12.2008 E(2008)8866 ΜΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2008 για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 726/2004

Διαβάστε περισσότερα

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 259/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 30.6.2011

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 30.6.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.6.2011 E(2011) 4598 τελικό EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30.6.2011 σχετικά µε το ερωτηµατολόγιο 2012-2014 που συνδέεται µε την οδηγία 96/82/EΚ του Συµβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ Αθήνα, 17.04.2013 Το νέο νομοθετικό πλαίσιο Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές Καν 1169/2011 & Καν 1924/2006 Επισήμανση, παρουσίαση & διαφήμιση τροφίμων Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Λιποδιαλυτές: Βιταμίνη Α (ρετινόλη, καροτινοειδή) Επιδρά στην όραση & το δέρμα. Αποθηκεύεται στο συκώτι μας.

Λιποδιαλυτές: Βιταμίνη Α (ρετινόλη, καροτινοειδή) Επιδρά στην όραση & το δέρμα. Αποθηκεύεται στο συκώτι μας. Είναι οργανικές ενώσεις απαραίτητες για την λειτουργία του οργανισμού μας, που είτε δεν μπορεί να τις συνθέσει μόνος του, είτε τις συνθέτει αλλα σε μικρότερες από τις αναγκαίες ποσότητες. Ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 13η Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03)

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03) 20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5 Ανακοίνωση της Επιτροπής Υπόδειγµα δήλωσης σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ µιας επιχείρισης (2003/C 118/03) Η παρούσα ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις 10. 7. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 175/43 Ο ΗΓΙΑ 1999/70/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου που συνήφθη από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 25.5.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 432/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2012 σχετικά με τη θέσπιση καταλόγου επιτρεπόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005R0396 EL 22.02.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ημερίδα «Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας στα τρόφιμα: Νομοθετικό πλαίσιο Προκλήσεις για τη Βιομηχανία Προσδοκίες των Καταναλωτών» ΟΜΙΛΙΕΣ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2007 Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Ι ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΤΜΗΜΑ Ι ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων

Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων Γεώργιος I. Αρσένος Επίκουρος Καθηγητής Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γιατί είναι σημαντική η Διατροφή... Καθορίζει την παραγωγικότητα 50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2010 E(2010) 1096 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 2006/118/EΚ περί υπογείων υδάτων, µε αντικείµενο τον καθορισµό ανώτερων

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση αλλαγής μέγιστων επιτρεπόμενων ορίων μικροθρεπτικών στοιχείων σε συμπληρώματα διατροφής

Πρόταση αλλαγής μέγιστων επιτρεπόμενων ορίων μικροθρεπτικών στοιχείων σε συμπληρώματα διατροφής Πρόταση αλλαγής μέγιστων επιτρεπόμενων ορίων μικροθρεπτικών στοιχείων σε συμπληρώματα διατροφής ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Τμήμα Ε Προϊόντων Ειδικής Διατροφής, Συμπληρωμάτων Διατροφής ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα συμπληρώματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΦΗΒΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013 2014

4 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΦΗΒΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013 2014 4 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΦΗΒΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013 2014 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ο αθλητισμός είναι η συστηματική σωματική καλλιέργεια και

Διαβάστε περισσότερα

Άλλες λέξεις που χρησιμοποιούνται: Συμπληρώματα διατροφής, λειτουργικά τρόφιμα.

Άλλες λέξεις που χρησιμοποιούνται: Συμπληρώματα διατροφής, λειτουργικά τρόφιμα. Τι είναι τα Neutracuticals Καλυβιανάκης ηµήτρης Ουρολόγος L/O/G/O ήλωση συµφερόντων Καµία L/O/G/O Ορισμός Άλλες λέξεις που χρησιμοποιούνται: Συμπληρώματα διατροφής, λειτουργικά τρόφιμα. Προέρχεται από

Διαβάστε περισσότερα

25 αμπούλες 5 χρήσεων Τιμή λιανικής: 67 Τιμή Bio-ΠΡΟΛΗΨΗ: 61 Τιμή χοντρικής: 55. o o o o o o

25 αμπούλες 5 χρήσεων Τιμή λιανικής: 67 Τιμή Bio-ΠΡΟΛΗΨΗ: 61 Τιμή χοντρικής: 55. o o o o o o Άμεσο Btx! Instantly Ageless είναι μία ισχυρή micrcream αντι-ρυτίδων που λειτουργεί γρήγορα και αποτελεσματικά για να μειώσει τα ορατά σημάδια της γήρανσης. Το επαναστατικό συστατικό της είναι το argireline:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές L 13/12 Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν 28.3.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 01/06/2012 Αριθµ.Πρωτ.: 9593

Αθήνα, 01/06/2012 Αριθµ.Πρωτ.: 9593 Αθήνα, 01/06/2012 Αριθµ.Πρωτ.: 9593 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 ΠΡΟΣ : Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αµπελόκηποι Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η υπ. αρ.07/ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η υπ. αρ.07/ 2015 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η υπ. αρ.07/ 2015 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α : «Προµήθεια ζωοτροφών για τις Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : 12.712,49 µε Φ.Π.Α Σ Υ Ν Τ Α Ξ Α Σ Α : ΒΕΡΓΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΡ/ΣΜΟΣ: 12.712,49

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο θεσμικό πλαισιο Επισήμανση Τροφίμων. Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013

Το νέο θεσμικό πλαισιο Επισήμανση Τροφίμων. Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 Το νέο θεσμικό πλαισιο Επισήμανση Τροφίμων Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 Κανονισμός 1169/2011 Βασικά σημεία Πληροφόρηση σχετικά με ένα τρόφιμο που είναι διαθέσιμη στον καταναλωτή μέσω, Επισήμανσης (ετικέτας)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.5.2014 L 133/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Εδώ και χρόνια υπάρχει ένας βομβαρδισμός από πληροφορίες οτι το αυγό, που είναι πλούσιο σε χοληστερόλη, μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα, τον κίνδυνο δημιουργίας αρτηριοσκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 21 /02 /2014 Διακ υπ. αριθ. 07/14

Θεσσαλονίκη 21 /02 /2014 Διακ υπ. αριθ. 07/14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα