ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0640/ /0080(COD) EL 10/12/2001 Κοινή θέση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 ενόψει της έκδοσης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη σύγκλιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα συµπληρώµατα διατροφής Έγγρ /2/01 + ADD1 SEC(2001)1975 EL EL

2

3 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 4 εκεµβρίου 2001 (OR. fr) ιοργανικός φάκελος : 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 DENLEG 46 CODEC 960 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 3 εκεµβρίου 2001 για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής 12394/2/01 REV 2 ZAC/sa

4 Ο ΗΓΙΑ 2001/ /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) TΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής 1, τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2, Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 3, ΕΕ C 311 Ε της , σ. 207 και ΕΕ C 180 Ε της , σ ΕΕ C 14 της , σ. 42. Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2001 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της... (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της... (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα) /2/01 REV 2 ZAC/sa 1

5 Εκτιµώντας τα εξής : (1) Όλο και περισσότερα προϊόντα διατίθενται στην αγορά της Κοινότητας ως τρόφιµα που περιέχουν συµπυκνωµένες πηγές θρεπτικών συστατικών και έχουν επινοηθεί για να συµπληρώνουν την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών από την κανονική δίαιτα. (2) Τα προϊόντα αυτά διέπονται στα κράτη µέλη από διαφορετικούς εθνικούς κανόνες που ενδέχεται να εµποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία τους, να δηµιουργούν άνισους όρους ανταγωνισµού και, ως εκ τούτου, να έχουν άµεσες επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να θεσπισθούν κοινοτικοί κανόνες για τα προϊόντα αυτά που διατίθενται στο εµπόριο ως τρόφιµα. (3) Μια επαρκής και ποικίλη δίαιτα θα µπορούσε, κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, να προσφέρει στον άνθρωπο όλα τα αναγκαία θρεπτικά συστατικά για την καλή ανάπτυξή του και για τη διατήρηση µιας υγιούς ζωής, σε ποσότητες που έχουν καθορισθεί και συνιστώνται από γενικής αποδοχής επιστηµονικά δεδοµένα. Ωστόσο, από έρευνες προκύπτει ότι η ιδεώδης αυτή κατάσταση δεν επιτυγχάνεται για όλα τα θρεπτικά συστατικά ούτε για όλες τις πληθυσµιακές οµάδες στην Κοινότητα. (4) Οι καταναλωτές, λόγω του τρόπου ζωής τους ή για άλλους λόγους, είναι δυνατόν να επιλέγουν τη συµπλήρωση της πρόσληψης ορισµένων θρεπτικών συστατικών µε συµπληρώµατα διατροφής. (5) Προκειµένου να εξασφαλισθούν υψηλά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών και να διευκολυνθεί η εκ µέρους τους επιλογή, τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά είναι ανάγκη να είναι ασφαλή και να φέρουν επαρκή και κατάλληλη επισήµανση /2/01 REV 2 ZAC/sa 2

6 (6) Είναι ευρύ το φάσµα των θρεπτικών και άλλων συστατικών που ενδέχεται να ενυπάρχουν στα συµπληρώµατα διατροφής, συµπεριλαµβανοµένων - και όχι µόνον - των βιταµινών, ανόργανων στοιχείων, αµινοξέων, απαραίτητων λιπαρών οξέων, ινών και διαφόρων φυτών και φυτικών εκχυλισµάτων. (7) Σε ένα πρώτο στάδιο, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να θεσπίσει ειδικούς κανόνες για τις βιταµίνες και ανόργανα στοιχεία που χρησιµοποιούνται ως συστατικά στα συµπληρώµατα διατροφής. Τα συµπληρώµατα διατροφής που περιέχουν βιταµίνες ή ανόργανα στοιχεία καθώς και άλλα συστατικά, θα πρέπει επίσης να συµµορφώνονται µε τους ειδικούς κανόνες της παρούσας οδηγίας σχετικά µε τις βιταµίνες και τα ανόργανα στοιχεία. (8) Σε µεταγενέστερο στάδιο θα πρέπει να θεσπισθούν ειδικοί κανόνες σχετικά µε τις άλλες από τις βιταµίνες θρεπτικές ουσίες, και τα ανόργανα στοιχεία ή άλλες ουσίες µε διατροφικά ή φυσιολογικά αποτελέσµατα, οι οποίες χρησιµοποιούνται ως συστατικά των συµπληρωµάτων διατροφής, εφόσον θα διατίθενται επαρκή και κατάλληλα επιστηµονικά δεδοµένα. Μέχρι της θεσπίσεως τέτοιων ειδικών κοινοτικών κανόνων και µε την επιφύλαξη των διατάξεων της συνθήκης, ισχύουν οι εθνικοί κανόνες σχετικά µε τις θρεπτικές ή άλλες ουσίες µε διατροφικά ή φυσιολογικά αποτελέσµατα, οι οποίες χρησιµοποιούνται ως συστατικά συµπληρωµάτων διατροφής και για τις οποίες δεν έχουν θεσπισθεί ειδικοί κοινοτικοί κανόνες. (9) Στα συµπληρώµατα διατροφής θα πρέπει να επιτρέπεται η παρουσία µόνον των βιταµινών και ανόργανων στοιχείων που συνήθως ανευρίσκονται και καταναλίσκονται ως τµήµα της δίαιτας µολονότι αυτό δεν σηµαίνει ότι η παρουσία τους εκεί είναι απαραίτητη. Προκειµένου να αποφευχθεί η τυχόν αντιπαράθεση σχετικά µε την ταυτότητα αυτών των θρεπτικών συστατικών, θα πρέπει να καταρτισθεί θετικός κατάλογος των εν λόγω βιταµινών και ανόργανων στοιχείων /2/01 REV 2 ZAC/sa 3

7 (10) Υπάρχει ένα ευρύ φάσµα βιταµινών και ανόργανων ουσιών χρησιµοποιουµένων στην παρασκευή των συµπληρωµάτων διατροφής που διατίθενται σήµερα στο εµπόριο σε ορισµένα κράτη µέλη, οι οποίες δεν έχουν αξιολογηθεί ακόµη από την Επιστηµονική Επιτροπή Τροφίµων και, συνεπώς, δεν συµπεριλαµβάνονται στους θετικούς καταλόγους. Αυτές οι ουσίες θα πρέπει να υποβληθούν επειγόντως στην Επιστηµονική Επιτροπή Τροφίµων προς αξιολόγηση, µόλις υποβληθούν οι δέοντες φάκελοι από τα ενδιαφερόµενα µέρη. (11) Οι χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται ως πηγές βιταµινών και ανόργανων στοιχείων στην παρασκευή συµπληρωµάτων διατροφής είναι σηµαντικό να είναι ασφαλείς και κατάλληλες για χρήση από τον ανθρώπινο οργανισµό. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να καταρτισθεί θετικός κατάλογος των εν λόγω ουσιών. Στην παρασκευή συµπληρωµάτων διατροφής µπορούν επίσης να χρησιµοποιούνται οι ουσίες που έχουν εγκριθεί από την Επιστηµονική Επιτροπή Τροφίµων, βάσει των ανωτέρω κριτηρίων, για χρήσεις στην παρασκευή τροφίµων που προορίζονται για βρέφη και νήπια και άλλων τροφίµων ειδικής διατροφής. (12) Προκειµένου να διατηρείται η επαφή µε τις επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, είναι σηµαντικό να αναθεωρούνται ταχέως οι κατάλογοι, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Προκειµένου να απλουστευθεί και να συντοµευθεί η διαδικασία, οι αναθεωρήσεις αυτές θα µπορούσαν να λαµβάνουν τη µορφή µέτρων εφαρµογής τεχνικής φύσεως η θέσπιση των οποίων θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή. (13) Οι υπερβολικές προσλήψεις βιταµινών και ανόργανων στοιχείων ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα την εµφάνιση επιβλαβών ενεργειών, και, ως εκ τούτου, απαιτείται, κατά περίπτωση, η θέσπιση µέγιστων επιπέδων ασφαλείας γι αυτές τις ουσίες στα συµπληρώµατα διατροφής. Τα επίπεδα αυτά θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η κανονική χρήση των προϊόντων σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσεως του παρασκευαστή είναι ασφαλής για τον καταναλωτή /2/01 REV 2 ZAC/sa 4

8 (14) Προς τούτο, κατά τον καθορισµό των µέγιστων ποσοτήτων, είναι αναγκαίο να λαµβάνονται υπόψη τα ανώτερα επίπεδα ασφαλείας για τις βιταµίνες και τα ανόργανα στοιχεία, κατόπιν επιστηµονικής αξιολόγησης των κινδύνων η οποία πραγµατοποιείται βάσει επιστηµονικών δεδοµένων γενικής αποδοχής, καθώς και η πρόσληψη των εν λόγω θρεπτικών συστατικών από την κανονική δίαιτα. Λαµβάνονται επίσης δεόντως υπόψη οι προσλαµβανόµενες ποσότητες αναφοράς για τον καθορισµό των µέγιστων ποσοτήτων. (15) Τα συµπληρώµατα διατροφής αγοράζονται από τους καταναλωτές για τη συµπλήρωση των προσλήψεων από την δίαιτα. Προκειµένου να εξασφαλισθεί η επίτευξη του ως άνω σκοπού, οι βιταµίνες και τα ανόργανα στοιχεία που δηλώνονται στην επισήµανση των συµπληρωµάτων διατροφής θα πρέπει να υπάρχουν στο προϊόν σε σηµαντική ποσότητα. (16) Η θέσπιση, µε βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία και κατάλληλες επιστηµονικές εισηγήσεις, ειδικών τιµών για τα µέγιστα και τα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά τις βιταµίνες και τα ανόργανα στοιχεία που υπάρχουν στα συµπληρώµατα διατροφής, αποτελεί µέτρο εφαρµογής το οποίο θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή. (17) Οι γενικές διατάξεις περί επισηµάνσεως και οι σχετικοί ορισµοί περιέχονται στην οδηγία 2000/13/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την επισήµανση, την παρουσίαση και την διαφήµιση των τροφίµων 1 και δεν χρειάζεται να επαναληφθούν. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να περιορισθεί στις αναγκαίες πρόσθετες διατάξεις. 1 ΕΕ L 109 της , σ /2/01 REV 2 ZAC/sa 5

9 (18) Η οδηγία 90/496/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1990, σχετικά µε τους κανόνες επισήµανσης των τροφίµων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες 1, δεν εφαρµόζεται στα συµπληρώµατα διατροφής. Οι πληροφορίες όσον αφορά την περιεκτικότητα των συµπληρωµάτων διατροφής σε θρεπτικά συστατικά είναι, ωστόσο, απαραίτητες προκειµένου να επιτρέπεται στον καταναλωτή που τα αγοράζει να είναι ενηµερωµένος για την επιλογή του και να τα χρησιµοποιεί καταλλήλως και ασφαλώς. Λόγω της φύσεως των εν λόγω προϊόντων, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιορίζονται στα όντως περιεχόµενα θρεπτικά συστατικά και να είναι υποχρεωτικές. (19) Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των συµπληρωµάτων διατροφής, θα πρέπει να διατίθενται πρόσθετα µέσα στους εποπτικούς φορείς προκειµένου να διευκολύνεται η αποτελεσµατική παρακολούθηση των εν λόγω προϊόντων. (20) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή 2, ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ : Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία αφορά τα συµπληρώµατα διατροφής που διατίθενται στο εµπόριο και παρουσιάζονται ως τρόφιµα. Τα προϊόντα αυτά παραδίδονται στον τελικό καταναλωτή µόνον σε προσυσκευασµένη µορφή. 1 2 ΕΕ L 276 της , σ. 40. ΕΕ L 184 της , σ /2/01 REV 2 ZAC/sa 6

10 2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στα φαρµακευτικά προϊόντα, όπως ορίζονται στις οδηγίες 65/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιανουαρίου 1965, περί της προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε τα φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα 1 και 92/73/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Σεπτεµβρίου 1992, για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής των οδηγιών 65/65/ΕΟΚ και 75/319/ΕΟΚ περί της προσέγγισης των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για τα φάρµακα και τη θέσπιση συµπληρωµατικών διατάξεων για τα οµοιοπαθητικά φάρµακα 2. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως : (α) «Συµπληρώµατα διατροφής» : τα τρόφιµα µε σκοπό τη συµπλήρωση της κανονικής δίαιτας, τα οποία αποτελούν συµπυκνωµένες πηγές θρεπτικών συστατικών ή άλλων ουσιών µε διατροφικά ή φυσιολογικά αποτελέσµατα, µεµονωµένων ή σε συνδυασµό, και τα οποία διατίθενται στο εµπόριο σε δοσιµετρικές µορφές, ήτοι µορφές παρουσίασης όπως, κάψουλες, παστίλιες, δισκία, χάπια και άλλες παρόµοιες µορφές, καθώς και φακελάκια σκόνης, φύσιγγες υγρού προϊόντος, φιαλίδια µε σταγονόµετρο, και άλλες παρόµοιες µορφές υγρών και κόνεων που προορίζονται να ληφθούν σε προµετρηµένες µικρές µοναδιαίες ποσότητες. (β) «Θρεπτικά συστατικά», οι εξής ουσίες : (i) (ii) οι βιταµίνες, τα ανόργανα στοιχεία, 1 2 ΕΕ 22 της , σ Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 93/39/ΕΟΚ (ΕΕ L 214 της , σ. 22). ΕΕ L 297 της , σ /2/01 REV 2 ZAC/sa 7

11 Άρθρο 3 Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα συµπληρώµατα διατροφής να δύνανται να διατίθενται στο εµπόριο εντός της Κοινότητας µόνο εφόσον ανταποκρίνονται στους κανόνες που θεσπίζει η παρούσα οδηγία. Άρθρο 4 Όσον αφορά τις βιταµίνες και τα ανόργανα στοιχεία, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 6, για την παρασκευή συµπληρωµάτων διατροφής επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνον εκείνες που παρατίθενται στο Παράρτηµα Ι, υπό τις µορφές που παρατίθενται στο Παράρτηµα ΙΙ. 2. Τα κριτήρια καθαρότητας των ουσιών που απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙ θεσπίζονται µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2, εκτός εάν εφαρµόζονται σύµφωνα µε την παράγραφο Στις ουσίες που απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙ εφαρµόζονται τα κριτήρια καθαρότητας που προβλέπονται στην κοινοτική νοµοθεσία για τη χρήση τους στην παρασκευή τροφίµων για σκοπούς άλλους από εκείνους που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. 4. Για τις ουσίες που απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙ για τις οποίες δεν καθορίζονται κριτήρια καθαρότητας από την κοινοτική νοµοθεσία και µέχρι της θεσπίσεως σχετικών προδιαγραφών, εφαρµόζονται κριτήρια καθαρότητας γενικής αποδοχής τα οποία συνιστώνται από διεθνείς οργανισµούς και µπορούν να διατηρούνται σε ισχύ οι εθνικοί κανόνες που ορίζουν αυστηρότερα κριτήρια. 5. Οι τροποποιήσεις των καταλόγων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θεσπίζονται µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος /2/01 REV 2 ZAC/sa 8

12 6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 και µέχρι την..., τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στο έδαφός τους τη χρησιµοποίηση βιταµινών και ανόργανων στοιχείων που δεν αναφέρονται στο Παράρτηµα I ή υπό µορφή ουσιών που δεν αναφέρονται στο Παράρτηµα II, υπό τον όρο ότι : (α) η συγκεκριµένη ουσία χρησιµοποιείται σε ένα ή περισσότερα συµπληρώµατα διατροφής που διατίθενται στην αγορά στην Κοινότητα την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, και β) η Επιστηµονική Επιτροπή Τροφίµων δεν έχει εκδώσει δυσµενή γνώµη όσον αφορά τη χρησιµοποίηση της συγκεκριµένης ουσίας ή τη χρησιµοποίησή της στη συγκεκριµένη µορφή, στην παρασκευή συµπληρωµάτων διατροφής, βάσει φακέλου προς υποστήριξη της χρησιµοποίησης της εν λόγω ουσίας, υποβαλλόµενου στην Επιτροπή από το κράτος µέλος το αργότερο την Παρά την παράγραφο 6, τα κράτη µέλη µπορούν, σύµφωνα µε τους κανόνες της συνθήκης, να εξακολουθήσουν να εφαρµόζουν υπάρχοντες εθνικούς περιορισµούς ή απαγορεύσεις στο εµπόριο συµπληρωµάτων διατροφής τα οποία περιέχουν βιταµίνες ή ανόργανα στοιχεία που δεν αναφέρονται στο Παράρτηµα I ή υπό µορφή ουσιών που δεν αναφέρονται στο Παράρτηµα II. 8. Το αργότερο την..., η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση για το αν είναι σκόπιµο να θεσπισθούν ειδικοί κανόνες, µεταξύ άλλων, ενδεχοµένως, θετικοί κατάλογοι κατηγοριών θρεπτικών συστατικών ή ουσιών µε διατροφικά ή φυσιολογικά αποτελέσµατα πέραν εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συνοδευόµενη από τις προτάσεις τροποποίησης της παρούσας οδηγίας που κρίνει αναγκαίες. Τέλος του έβδοµου έτους από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας οδηγίας. εκαοκτώ µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. Πέντε έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας /2/01 REV 2 ZAC/sa 9

13 Άρθρο 5 1. Οι µέγιστες ποσότητες βιταµινών και ανόργανων στοιχείων που περιέχονται στα συµπληρώµατα διατροφής καθορίζονται σε συνάρτηση µε την ηµερήσια δόση τη συνιστώµενη από τον παρασκευαστή, συνεκτιµωµένων των εξής : (α) των ανώτερων ασφαλών επιπέδων βιταµινών και ανόργανων στοιχείων που καθορίζονται κατόπιν επιστηµονικής αξιολόγησης των κινδύνων στηριζόµενης σε επιστηµονικά δεδοµένα γενικής αποδοχής, λαµβάνοντας υπόψη, ενδεχοµένως, τους διαφορετικούς βαθµούς ευαισθησίας των διαφόρων οµάδων καταναλωτών, (β) των προσλαµβανοµένων ποσοτήτων βιταµινών και ανόργανων στοιχείων από άλλες διαιτητικές πηγές. 2. Κατά τον καθορισµό των µέγιστων ποσοτήτων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 λαµβάνονται επίσης δεόντως υπόψη οι προσλαµβανόµενες ποσότητες αναφοράς βιταµινών και ανόργανων στοιχείων για τον πληθυσµό. 3. Προκειµένου να εξασφαλισθεί η ύπαρξη, στα συµπληρώµατα διατροφής, επαρκών ποσοτήτων βιταµινών και ανόργανων στοιχείων, καθορίζονται, µε κατάλληλο τρόπο, ελάχιστες ποσότητες σε συνάρτηση µε την ηµερήσια δόση τη συνιστώµενη από τον παρασκευαστή. 4. Οι µέγιστες και ελάχιστες ποσότητες βιταµινών και ανόργανων στοιχείων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος /2/01 REV 2 ZAC/sa 10

14 Άρθρο 6 1. Για την εφαρµογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, η ονοµασία υπό την οποία πωλούνται τα προϊόντα που υπάγονται στην παρούσα οδηγία είναι «συµπλήρωµα διατροφής». 2. Η επισήµανση, παρουσίαση και διαφήµιση των συµπληρωµάτων διατροφής δεν αποδίδουν στα προϊόντα αυτά ιδιότητες πρόληψης, αγωγής ή θεραπείας ανθρώπινης νόσου, ούτε αναφέρουν τέτοιες ιδιότητες. 3. Υπό την επιφύλαξη της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, η επισήµανση περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία : (α) το όνοµα των κατηγοριών θρεπτικών συστατικών ή ουσιών που χαρακτηρίζουν το προϊόν ή ένδειξη σχετική µε τη φύση των εν λόγω θρεπτικών συστατικών ή ουσιών, (β) τη συνιστώµενη για ηµερήσια κατανάλωση δόση του προϊόντος, (γ) προειδοποίηση να µην γίνεται υπέρβαση της συγκεκριµένης συνιστώµενης ηµερήσιας δόσης, (δ) δήλωση ότι τα συµπληρώµατα διατροφής δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ως υποκατάστατο µιας ποικίλης δίαιτας, (ε) δήλωση σύµφωνα µε την οποία τα προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται µακριά από τα µικρά παιδιά /2/01 REV 2 ZAC/sa 11

15 Άρθρο 7 Η επισήµανση, παρουσίαση και διαφήµιση των συµπληρωµάτων διατροφής δεν πρέπει να αναφέρει ρητώς ή να υπονοεί, ότι µια ισορροπηµένη και ποικίλη δίαιτα δεν αποτελεί επαρκή πηγή κατάλληλων ποσοτήτων θρεπτικών συστατικών γενικώς. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου ορίζονται, εάν χρειασθεί, µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2. Άρθρο 8 1. Η ποσότητα των θρεπτικών συστατικών ή των ουσιών µε διατροφικά ή φυσιολογικά αποτελέσµατα, η οποία που περιέχεται στο προϊόν δηλώνεται στην επισήµανση υπό αριθµητική µορφή. Οι µονάδες που χρησιµοποιούνται για τις βιταµίνες και τα ανόργανα στοιχεία καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας παραγράφου ορίζονται, εάν χρειασθεί, µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος Οι δηλούµενες ποσότητες των θρεπτικών συστατικών ή άλλων ουσιών αναφέρονται στην συνιστώµενη ηµερήσια δόση του προϊόντος, όπως αναγράφεται στην επισήµανση. 3. Οι πληροφορίες για τις βιταµίνες και τα ανόργανα στοιχεία εκφράζονται επίσης ως εκατοστιαίο ποσοστό των τιµών αναφοράς που αναφέρονται, κατά περίπτωση, στο Παράρτηµα της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ /2/01 REV 2 ZAC/sa 12

16 Άρθρο 9 1. Οι δηλούµενες τιµές που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2 είναι µέσες τιµές στηριζόµενες στην ανάλυση του προϊόντος από τον παρασκευαστή. Περαιτέρω λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας παραγράφου όσον αφορά, ειδικότερα, τις αποκλίσεις µεταξύ των δηλούµενων τιµών και εκείνων που διαπιστώνονται κατά τους επίσηµους ελέγχους θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος Το εκατοστιαίο ποσοστό των τιµών αναφοράς για τις βιταµίνες και τα ανόργανα στοιχεία, που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3, είναι δυνατόν να παρέχεται και µε γραφική παράσταση. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας παραγράφου θεσπίζονται, αν χρειασθεί, µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2. Άρθρο 10 Προκειµένου να διευκολύνεται η αποτελεσµατική παρακολούθηση των συµπληρωµάτων διατροφής, τα κράτη µέλη δύνανται να απαιτούν από τον παρασκευαστή ή τον θέτοντα σε κυκλοφορία το προϊόν στο έδαφός τους, να γνωστοποιεί στην αρµόδια αρχή την εν λόγω θέση σε κυκλοφορία, διαβιβάζοντας υπόδειγµα της επισήµανσης που χρησιµοποιήθηκε για το προϊόν /2/01 REV 2 ZAC/sa 13

17 Άρθρο Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 7, τα κράτη µέλη δεν επιτρέπεται, επικαλούµενα λόγους που έχουν σχέση µε τη σύνθεση, τις προδιαγραφές παρασκευής, την παρουσίαση ή την επισήµανση, να απαγορεύουν ή να περιορίζουν την εµπορία των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 και τα οποία πληρούν τους όρους της παρούσας οδηγίας και, ενδεχοµένως, των κοινοτικών πράξεων που θεσπίζονται κατ εφαρµογή της. 2. Υπό την επιφύλαξη της συνθήκης, και ιδίως των άρθρων 28 και 30, η παράγραφος 1 δεν θίγει τις εθνικές διατάξεις που εφαρµόζονται ελλείψει κοινοτικών πράξεων εκδιδόµενων δυνάµει της παρούσας οδηγίας. Άρθρο Αν ένα κράτος µέλος, επί τη βάσει νέων δεδοµένων ή επαναξιολόγησης των υφισταµένων δεδοµένων µετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας ή µιας των κοινοτικών πράξεων εφαρµογής της, διαπιστώσει, βάσει εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, ότι η χρήση ενός από τα προϊόντα που αναφέρει το άρθρο 1 αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, µολονότι το προϊόν πληροί τους όρους της εν λόγω οδηγίας ή των εν λόγω κοινοτικών πράξεων, αυτό το κράτος µέλος δύναται να αναστέλλει ή να περιορίζει προσωρινά την εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων στο έδαφός του. Ενηµερώνει πάραυτα τα κράτη µέλη και την Επιτροπή περί αυτού και αιτιολογεί την απόφασή του. 2. Η Επιτροπή εξετάζει, το συντοµότερο δυνατόν, τους λόγους που επικαλείται το εν λόγω κράτος µέλος και διαβουλεύεται µε τα κράτη µέλη στα πλαίσια της Μόνιµης Επιτροπής Τροφίµων στη συνέχεια γνωµοδοτεί αµελλητί και λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα /2/01 REV 2 ZAC/sa 14

18 3. Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι απαιτούνται τροποποιήσεις της παρούσας οδηγίας ή των κοινοτικών πράξεων εφαρµογής της, προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι δυσκολίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και να εξασφαλισθεί η προστασία της υγείας του ανθρώπου, κινεί τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2 προκειµένου να θεσπισθούν οι εν λόγω τροποποιήσεις. Το κράτος µέλος που έλαβε ασφαλιστικά µέτρα δύναται, στην περίπτωση αυτή, να τα διατηρεί µέχρι της θεσπίσεως των τροποποιήσεων. Άρθρο Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιµη Επιτροπή Τροφίµων, η οποία συστάθηκε µε την απόφαση 69/414/ΕΟΚ 1 (στο εξής αποκαλούµενη «επιτροπή»). 2. Όποτε γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι τρεις µήνες. 3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της. Άρθρο 14 Οι διατάξεις που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία θεσπίζονται κατόπιν διαβουλεύσεως µε την Επιστηµονική Επιτροπή Τροφίµων. 1 ΕΕ L 291 της , σ /2/01 REV 2 ZAC/sa 15

19 Άρθρο 15 Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία, το αργότερο την.... Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Αυτές οι νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις εφαρµόζονται κατά τρόπον ώστε : α) να επιτρέπουν, το αργότερο την..., την εµπορία των προϊόντων που πληρούν τους όρους της παρούσας οδηγίας, β) να απαγορεύουν, το αργότερο την..., την εµπορία προϊόντων που δεν πληρούν τους όρους της παρούσας οδηγίας. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη. Άρθρο 16 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τελευταία ηµέρα του µήνα, ένα έτος µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Πρώτη ηµέρα του µήνα µετά το τέλος του πρώτου έτους µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Πρώτη ηµέρα του µήνα µετά το τέλος του τρίτου έτους µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας /2/01 REV 2 ZAC/sa 16

20 Άρθρο 17 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Η Πρόεδρος Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος 12394/2/01 REV 2 ZAC/sa 17

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Βιταµίνες και ανόργανα στοιχεία που µπορούν να χρησιµοποιούνται στην παρασκευή συµπληρωµάτων διατροφής 1. Βιταµίνες Βιταµίνη Α (µg RE) Βιταµίνη D (µg) Βιταµίνη Ε (mg-α-τε) Βιταµίνη Κ (µg) Βιταµίνη Β1 (mg) Βιταµίνη Β2 (mg) Νιασίνη (mg NE) Παντοθενικό οξύ (mg) Βιταµίνη B6 (mg) Φολικό οξύ (µg) Βιταµίνη B12 (µg) Βιοτίνη (µg) Βιταµίνη C (mg) 12394/2/01 REV 2 ZAC/sa 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

22 2. Ανόργανα στοιχεία Ασβέστιο (mg) Μαγνήσιο (mg) Σίδηρος (mg) Χαλκός (µg) Ιώδιο (µg) Ψευδάργυρος (mg) Μαγγάνιο (mg) Νάτριο (mg) Κάλιο (mg) Σελήνιο (µg) Χρώµιο (µg) Μολυβδαίνιο (µg) Φθόριο (mg) Χλώριο (mg) Φωσφόρος (mg) 12394/2/01 REV 2 ZAC/sa 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Βιταµινούχες και ανόργανες ουσίες που µπορούν να χρησιµοποιούνται στην παρασκευή συµπληρωµάτων διατροφής Α. Βιταµινούχες ουσίες 1. ΒΙΤΑΜΙΝΗ A α) ρετινόλη β) οξική ρετινόλη γ) παλµιτική ρετινόλη δ) β-καροτένιο 2. ΒΙΤΑΜΙΝΗ D α) χοληκαλσιφερόλη β) εργοκαλσιφερόλη 3. ΒΙΤΑΜΙΝΗ E α) D-άλφα-τοκοφερόλη β) DL-άλφα- τοκοφερόλη γ) Οξική D-άλφα-τοκοφερόλη δ) Οξική DL-άλφα- τοκοφερόλη ε) Όξινη ηλεκτρική D-άλφα- τοκοφερόλη 12394/2/01 REV 2 ZAC/sa 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

24 4. ΒΙΤΑΜΙΝΗ K α) φυλλοκινόνη (φυτοµεναδιόνη) 5. ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β1 α) υδροχλωρική θειαµίνη β) νιτρική θειαµίνη 6. ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β2 α) ριβοφλαβίνη β) µετά νατρίου άλας της 5'- φωσφορικής ριβοφλαβίνης 7. ΝΙΑΣΙΝΗ α) νικοτινικό οξύ β) νικοτιναµίδιο 8. ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ ΟΞΥ α) D-παντοθενικό ασβέστιο β) D- παντοθενικό νάτριο γ) δεξπαντοθενόλη 9. ΒΙΤΑΜΙΝΗ B6 α) υδροχλωρική πυριδοξίνη β) 5 -φωσφορική πυριδοξίνη 10. ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ α) πτεροϋλοµονογλουταµικό οξύ 12394/2/01 REV 2 ZAC/sa 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

25 11. ΒΙΤΑΜΙΝΗ B12 α) κυανοκοβαλαµίνη β) υδροξοκοβαλαµίνη 12. ΒΙΟΤΙΝΗ α) D-βιοτίνη 13. ΒΙΤΑΜΙΝΗ C α) L-ασκορβικό οξύ β) L- ασκορβικό νάτριο γ) L-ασκορβικό ασβέστιο δ) L-ασκορβικό κάλιο ε) παλµιτικός L - ασκορβυλεστέρας Β. Ανόργανες ουσίες ανθρακικό ασβέστιο χλωριούχο ασβέστιο κιτρικά άλατα του ασβεστίου γλυκονικό ασβέστιο γλυκεροφωσφορικό ασβέστιο γαλακτικό ασβέστιο ορθοφωσφορικά άλατα του ασβεστίου υδροξείδιο του ασβεστίου οξείδιο του ασβεστίου οξικό µαγνήσιο ανθρακικό µαγνήσιο 12394/2/01 REV 2 ZAC/sa 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

26 χλωριούχο µαγνήσιο κιτρικά άλατα του µαγνησίου γλυκονικό µαγνήσιο γλυκεροφωσφορικό µαγνήσιο ορθοφωσφορικά άλατα του µαγνησίου γαλακτικό µαγνήσιο υδροξείδιο του µαγνησίου οξείδιο του µαγνησίου θειικό µαγνήσιο ανθρακικός σίδηρος ΙΙ κιτρικός σίδηρος ΙΙ εναµµώνιος κιτρικός σίδηρος ΙΙΙ γλυκονικός σίδηρος ΙΙ φουµαρικός σίδηρος ΙΙ δισόξινο φωσφορικό σιδηρονάτριο γαλακτικός σίδηρος ΙΙ θειικός σίδηρος ΙΙ πυροφωσφορικός σίδηρος σακχαρικός σίδηρος στοιχειακός σίδηρος (από καρβονυλική + ηλεκτρολυτική αναγωγή + υδρογονοαναγωγή) ανθρακικός χαλκός κιτρικός χαλκός γλυκονικός χαλκός θειικός χαλκός σύµπλοκο λυσίνης-χαλκού 12394/2/01 REV 2 ZAC/sa 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

27 ιωδιούχο νάτριο ιωδικό νάτριο ιωδιούχο κάλιο ιωδικό κάλιο οξικός ψευδάργυρος χλωριούχος ψευδάργυρος κιτρικός ψευδάργυρος γλυκονικός ψευδάργυρος γαλακτικός ψευδάργυρος οξείδιο του ψευδαργύρου ανθρακικός ψευδάργυρος θειικός ψευδάργυρος ανθρακικό µαγγάνιο χλωριούχο µαγγάνιο κιτρικό µαγγάνιο γλυκονικό µαγγάνιο γλυκεροφωσφορικό µαγγάνιο θειικό µαγγάνιο όξινο ανθρακικό νάτριο ανθρακικό νάτριο χλωριούχο νάτριο κιτρικό νάτριο γλυκονικό νάτριο γαλακτικό νάτριο υδροξείδιο νατρίου άλατα νατρίου του ορθοφωσφορικού οξέος 12394/2/01 REV 2 ZAC/sa 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

28 όξινο ανθρακικό κάλιο ανθρακικό κάλιο χλωριούχο κάλιο κιτρικό κάλιο γλυκονικό κάλιο γλυκεροφωσφορικό κάλιο γαλακτικό κάλιο υδροξείδιο καλίου µετά καλίου άλατα του ορθοφωσφορικού οξέος σεληνικό νάτριο όξινο σεληνιώδες νάτριο σεληνιώδες νάτριο χλωριούχο χρώµιο (ΙΙΙ) θειϊκό χρώµιο (ΙΙΙ) µολυβδαίνιο αµµώνιο (µολυβδαίνιο (VI)) µολυβδαίνιο νάτριο (µολυβδαίνιο (VI)) φθοριούχο κάλιο φθοριούχο νάτριο 12394/2/01 REV 2 ZAC/sa 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

29 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 4 εκεµβρίου 2001 (OR. fr) ιοργανικός φάκελος : 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Θέµα : Κοινή θέση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 ενόψει της έκδοσης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη σύγκλιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα συµπληρώµατα διατροφής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12394/2/01 REV 2 ADD 1 ΙΑ/λκ,ξλ 1

30 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο, στις 11 Μαΐου 2000, πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, η οποία βασίζεται στο άρθρο 95 της Συνθήκης, για τη σύγκλιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα συµπληρώµατα διατροφής Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 19 Οκτωβρίου Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του στις 14 Φεβρουαρίου Η Επιτροπή, κατά την ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δέχτηκε τις 16 από τις 38 τροπολογίες που ψηφίστηκαν και διαβίβασε στο Συµβούλιο, στις 21 Μαρτίου 2001, τροποποιηµένη πρόταση 4, µετά την προαναφερόµενη γνώµη που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 5. Στις 3 εκεµβρίου 2001, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης. ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ Εδώ και πολλά χρόνια κυκλοφορούν στο εµπόριο, στο κοινοτικό έδαφος, πολυάριθµα προϊόντα µε την ονοµασία συµπληρώµατα διατροφής, οπότε έχουν πολλαπλασιαστεί οι εθνικοί κανόνες που διέπουν τα προϊόντα αυτά δηµιουργώντας, κατά τη γνώµη της Επιτροπής, εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία. Η Επιτροπή, αφού πραγµατοποίησε ευρείες διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, κατέληξε ότι είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κοινοτικοί κανόνες στον τοµέα αυτό, ιδίως στο πλαίσιο της δράσης της για την ασφάλεια των τροφίµων ΕΕ C 311 Ε της , σ ΕΕ C 14 της , σ. 42. Έγγρ. 6096/01 CODEC 119 DENLEG 5. EE C 180 Ε της , σ /2/01 REV 2 ADD 1 ΙΑ/λκ,ξλ 2

31 Το κείµενο της κοινής θέσης αποσκοπεί στην προσέγγιση των εθνικών νοµοθεσιών των κρατών µελών βάσει των ακόλουθων στοιχείων : ορισµός της έννοιας του συµπληρώµατος διατροφής, κατάρτιση καταλόγου βιταµινών και ανόργανων ουσιών που µπορούν να χρησιµοποιούνται, υπό τις µορφές που θα καθορισθούν σε δεύτερο κατάλογο, για την παρασκευή συµπληρωµάτων διατροφής, καθορισµός των διαδικασιών παρέκκλισης και τροποποίησης των προαναφερόµενων καταλόγων, καθορισµός των ποσοτήτων βιταµινών και ανόργανων ουσιών που περιέχουν τα συµπληρώµατα διατροφής, θέσπιση κατάλληλων κανόνων όσον αφορά την επισήµανση, παρουσίαση και διαφήµιση, λήψη µέτρων διασφάλισης σε περίπτωση κινδύνου για τη δηµόσια υγεία. ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ Α. Γενικές παρατηρήσεις Γενικά, το Συµβούλιο ακολούθησε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. έχθηκε, εξ ολοκλήρου ή µόνον ως προς την ουσία, τις δεκαέξι τροπολογίες που εγκρίθηκαν σε πρώτη ανάγνωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως συµπεριελήφθησαν από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της /2/01 REV 2 ADD 1 ΙΑ/λκ,ξλ 3

32 Οι λοιπές τροπολογίες του Κοινοβουλίου, οι οποίες δεν συµπεριελήφθησαν στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, δεν υιοθετήθηκαν ούτε από το Συµβούλιο. Ωστόσο, η σκέψη που εκφράζεται στις τροπολογίες 39, 49 και 32/αναθ., για την επιστηµονική αξιολόγηση ενός ορισµένου αριθµού βιταµινών και ουσιών οι οποίες κυκλοφορούν επί του παρόντος στο εµπόριο αλλά δεν καλύπτονται από τα παραρτήµατα, ελήφθη υπόψη σε κάποιο βαθµό στο πλαίσιο του άρθρου 4 παρ. 6 (πρβ. σηµείο Β, εδάφιο β). Β. Κυριότερες καινοτοµίες τις οποίες εισήγαγε το Συµβούλιο 1. Οι κυριότερες καινοτοµίες που εισήγαγε το Συµβούλιο αφορούν : τον καθορισµό των ποσοτήτων των συµπληρωµάτων διατροφής, την άδεια διάθεσης των υφισταµένων συµπληρωµάτων διατροφής στην αγορά, την επανεξέταση της οδηγίας. α) Καθορισµός των ποσοτήτων των συµπληρωµάτων διατροφής : Το άρθρο 5, σε συνδυασµό µε την αιτιολογική παράγραφο 14, επιτρέπει ισόρροπη προσέγγιση η οποία εξασφαλίζει τόσο την ασφάλεια αυτών των συµπληρωµάτων όσο και τον συνυπολογισµό των προσλαµβανοµένων ποσοτήτων αναφοράς για τον πληθυσµό. β) Άδεια διάθεσης στην αγορά των υφισταµένων συµπληρωµάτων διατροφής που δεν καλύπτονται από τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ : Το άρθρο 4, παρ. 6 και 7, σε συνδυασµό µε το άρθρο 15 σχετικά µε την έναρξη ισχύος του παρόντος κειµένου, επιτρέπει να εξασφαλισθούν οι παράγοντες αυτής της αγοράς µε τον καθορισµό σαφών διαδικασιών και προθεσµιών για όλα τα τρέχοντα συµπληρώµατα που δεν καλύπτονται από τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ, πράγµα που θα καθησυχάσει τόσο τη βιοµηχανία όσο και τους καταναλωτές /2/01 REV 2 ADD 1 ΙΑ/λκ,ξλ 4

33 γ) ρήτρα επανεξέτασης της οδηγίας : Το άρθρο 4, παρ. 8, προβλέπει διαδικασία επανεξέτασης κατόπιν πενταετίας, πράγµα που θα επιτρέψει στην Επιτροπή να αξιολογήσει την εφαρµογή της οδηγίας, ιδίως όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής της, και να προτείνει ενδεχοµένως σχετικές τροποποιήσεις. 2. Εξάλλου, το Συµβούλιο έκρινε ότι τα κράτη µέλη είναι, εν τέλει, αρµόδια για την υποχρέωση ενηµέρωσης κατά τη διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 10. Τέλος, το Συµβούλιο εισήγαγε ρήτρα η οποία προβλέπει τη δυνατότητα παρέµβασης της Μόνιµης Επιτροπής Τροφίµων για τη διευκρίνιση των λεπτοµερειών εφαρµογής των άρθρων 7 και 8 σχετικά µε την επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση των συµπληρωµάτων διατροφής. IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το Συµβούλιο κρίνει ότι, αφενός, η κοινή θέση ανταποκρίνεται σε µεγάλο βαθµό στις κυριότερες επιθυµίες που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι, αφετέρου, λαµβάνει επαρκώς υπόψη τις ανησυχίες που εξέφρασαν τα κράτη µέλη, ιδίως όσον αφορά τη δηµόσια υγεία και/ή την κοινοτική εναρµόνιση. Το Συµβούλιο κρίνει ότι η κοινή θέση αντιπροσωπεύει µια καλή ισορροπία µεταξύ των απαιτήσεων καλής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς και της προστασίας/ενηµέρωσης του καταναλωτή /2/01 REV 2 ADD 1 ΙΑ/λκ,ξλ 5

34

35 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, SEC(2001) 1975 τελικό 2000/0080 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK σχετικά µε την Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη σύγκλιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα συµπληρώµατα διατροφής

36 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK σχετικά µε την Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη σύγκλιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα συµπληρώµατα διατροφής 1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο (έγγραφο COM(2000)222 τελικό 2000/0080COD): Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής: Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση: 10 Μαΐου Οκτωβρίου Φεβρουαρίου Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 19 Μαρτίου Ηµεροµηνία υιοθέτησης της κοινής θέσης: 3 εκεµβρίου ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η πρόταση αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει αφενός ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της δηµόσιας υγείας και αφετέρου την ελεύθερη κυκλοφορία των σχετικών προϊόντων, εξασφαλίζοντας ότι τα συµπληρώµατα διατροφής είναι ασφαλή και φέρουν επαρκή και κατάλληλη επισήµανση. Τα σηµαντικότερα σηµεία της παρούσας πρότασης είναι τα εξής: Ορίζει τα συµπληρώµατα διατροφής ως συµπυκνωµένες πηγές θρεπτικών συστατικών καθώς και άλλα συστατικά µε θρεπτικές και φυσιολογικές ιδιότητες και καθορίζει, σε ένα πρώτο στάδιο, ειδικές διατάξεις για τις βιταµίνες και τις ανόργανες ουσίες. Όταν θα το επιτρέψει η επιστηµονική γνώση, ενδέχεται να καθοριστούν ειδικοί κανόνες για την κάλυψη και άλλων συστατικών. Καταρτίζει θετικό κατάλογο βιταµινών και ανόργανων ουσιών καθώς και τις ειδικές µορφές που πρέπει να χρησιµοποιούνται στην κατασκευή τους. Καθορίζει την επιστηµονικά βασισµένη ανάλυση κινδύνου (για την ασφάλεια) ως τη βασική αρχή για την καθιέρωση των µέγιστων ποσοτήτων βιταµινών και ανόργανων ουσιών στα προϊόντα, µέσω της διαδικασίας κανονιστικής επιτροπής, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τις προσλαµβανόµενες ποσότητες από τα κανονικά και από τα εµπλουτισµένα τρόφιµα. Οι προσλαµβανόµενες ποσότητες αναφοράς για τον πληθυσµό θα πρέπει επίσης 2

37 να ληφθούν υπόψη στην περίπτωση ορισµένων βιταµινών και ανόργανων ουσιών, τα ανώτερα επίπεδα ασφάλειας των οποίων πλησιάζουν (κατά 1 έως 5 φορές) εκείνα των προσλαµβανόµενων ποσοτήτων αναφοράς. Προβλέπει τους κατάλληλους ειδικούς κανόνες επισήµανσης. ίνει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να απαιτούν την κοινοποίηση της διάθεσης αυτών των προϊόντων στην αγορά, προκειµένου να διευκολύνεται η παρακολούθησή τους. 3- ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 3.1. Η κοινή θέση αποτελεί ένα συµβιβασµό προσεκτικά ισορροπηµένο, ιδιαίτερα στο θέµα των κριτηρίων που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για τον καθορισµό των ανώτατων ορίων περιεκτικότητας αυτών των προϊόντων σε βιταµίνες και σε ανόργανες ουσίες. Συµµορφώνεται µε τις βασικές αρχές της νοµοθεσίας των τροφίµων, και ειδικότερα µε την αρχή που απαιτεί τα τρόφιµα να είναι ασφαλή και να φέρουν κατάλληλη επισήµανση έτσι ώστε οι καταναλωτές να µπορούν να προβούν σε επιλογή µέσα από ευρύ φάσµα ασφαλών προϊόντων έχοντας υπόψη τους όλες τις σχετικές πληροφορίες Στην τροποποιηµένη της πρόταση, η Επιτροπή περιέλαβε τις αποδεκτές τροπολογίες µεταξύ εκείνων που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση. Αυτές οι τροπολογίες παραµένουν στην κοινή θέση σε µορφή που κανονικά πρέπει να ικανοποιεί το ΕΚ. Υπάρχουν τρεις σηµαντικές διαφορές µεταξύ της τροποποιηµένης πρότασης και της κοινής θέσης: (1) Στην κοινή θέση, το ζήτηµα του καθορισµού των µέγιστων ποσοτήτων για τις βιταµίνες και τις ανόργανες ουσίες στα συµπληρώµατα διατροφής διευθετείται µε τη διάταξη που ορίζει ότι η επιστηµονική αξιολόγηση του κινδύνου και οι προσλαµβανόµενες ποσότητες από άλλες πηγές αποτελούν πρωτεύοντες παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για την ασφάλεια των προϊόντων αυτών, και ότι στη γενικότερη αυτή διαδικασία οι προσλαµβανόµενες ποσότητες αναφοράς για τον πληθυσµό θα λαµβάνονται δεόντως υπόψη (άρθρο 5). Παρ ότι η κοινή θέση διαφέρει από την πρόταση της Επιτροπής, την οποία υποστήριξε και το Κοινοβούλιο, στο ότι οι προσλαµβανόµενες ποσότητες αναφοράς πρέπει να λαµβάνονται υπόψη µόνον στην περίπτωση ορισµένων θρεπτικών συστατικών, η Επιτροπή µπορεί να δεχθεί την κοινή θέση επειδή αυτή ενισχύει τη διαδικασία καθορισµού των µέγιστων ασφαλών ορίων περιεκτικότητας των συµπληρωµάτων διατροφής σε βιταµίνες και ανόργανες ουσίες. (2) Το άρθρο 4 παράγραφος 8 της κοινής θέσης απαιτεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, µέσα σε πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της οδηγίας, έκθεση σχετικά µε την σκοπιµότητα καθορισµού ειδικών κανόνων για άλλα θρεπτικά συστατικά ή ουσίες µε θρεπτικές ή φυσιολογικές ιδιότητες. Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται από ενδεχόµενες προτάσεις για τη λήψη των κατάλληλων νοµικών µέτρων. Η Επιτροπή µπορεί να δεχθεί το αίτηµα να υποβάλει έκθεση σχετικά µε το θέµα αυτό µέσα σε ένα προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα, ενώ παράλληλα διατηρεί το δικαίωµα πρωτοβουλίας προκειµένου να προτείνει τα κατάλληλα µέτρα. (3) Το άρθρο 4 παράγραφος 6 της κοινής θέσης είναι νέο. Προβλέπει την ύπαρξη µεταβατικής περιόδου στη διάρκεια της οποίας οι βιταµίνες και οι ανόργανες ουσίες 3

38 και ορισµένες µορφές τους που δεν παρατίθενται στα παραρτήµατα, αλλά περιλαµβάνονται σε συµπληρώµατα διατροφής που αυτή τη στιγµή διατίθενται στην αγορά ορισµένων κρατών µελών, µπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιµοποιούνται µέχρι να αξιολογηθούν από την επιστηµονική επιτροπή για τα τρόφιµα και ενδεχοµένως να εισαχθούν στα παραρτήµατα. Το άρθρο συντάχθηκε µε σκοπό να εφαρµόσει τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία δεν ήταν αποδεκτή στην αρχική µορφή της. Η Επιτροπή υποστηρίζει αυτή τη νέα θέση. 4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινή θέση που υιοθέτησε το Συµβούλιο

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12.7.2002 L 183/51 Ο ΗΓΙΑ 2002/46/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Ιουνίου 2002 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής (Κείµενο που

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. L 314/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 052 της 22.2.2001, σ. 19)

(EE L 052 της 22.2.2001, σ. 19) 2001L0015 EL 11.04.2006 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΊΑ 2001/15/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2001 σχετικά με τις ουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 14 Φεβρουαρίου 2001 2000/0080(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Φεβρουαρίου 2001 εν όψει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 C6-0017/2006 2003/0262(COD) 19/01/2006 Κοινή θέση Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 8 εκεµβρίου 2005 για την έκδοση του κανονισµού του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 449/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3850 της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 449 Οι περί Συμπληρωμάτων Διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη βιταµινών και ανόργανων συστατικών και ορισµένων άλλων ουσιών στα τρόφιµα ***II

Προσθήκη βιταµινών και ανόργανων συστατικών και ορισµένων άλλων ουσιών στα τρόφιµα ***II P6_TA(2006)0199 Προσθήκη βιταµινών και ανόργανων συστατικών και ορισµένων άλλων ουσιών στα τρόφιµα ***II Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου ενόψει της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1925 EL 21.12.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1925/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές πληροφορίες στην επισήμανση και διαφήμιση των τροφίμων Νομοθετική προσέγγιση

Διατροφικές πληροφορίες στην επισήμανση και διαφήμιση των τροφίμων Νομοθετική προσέγγιση ΕΦΕΤ/Δνση Αξιολόγησης - Εγκρίσεων Διατροφικές πληροφορίες στην επισήμανση και διαφήμιση των τροφίμων Νομοθετική προσέγγιση Δρ.Αγγελική Καρπούζα Προϊσταμένη Δ/νσης Αξιολόγησης-Εγκρίσεων Κανονισμός (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

148 Κ.Δ.Π. 56/2004. E.L. Παρ. Ιΐΐ(ϊ) Αρ. 3805,

148 Κ.Δ.Π. 56/2004. E.L. Παρ. Ιΐΐ(ϊ) Αρ. 3805, E.L. Παρ. Ιΐΐ(ϊ) Αρ. 3805, 6.2.2004 148 Κ.Δ.Π. 56/2004 Αριθμός 56 Οι περί Προστιθέμενων Ουσιών για Ειδικούς Διατροφικούς Σκοπούς σε Τρόφιμα που Προορίζονται για Ειδική Διατροφή Κανονισμοί του 2004, οι

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα

Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα για βρέφη και β βρεφικής ηλικίας, μεταποιημένες τροφές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1)

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1) Άρθρο 11α Διαθρεπτική Επισήμανση (1) 1. α) Το παρόν άρθρο αφορά στην διαθρεπτική επισήμανση των τροφίμων που προορίζονται να διατεθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή. Εφαρμόζεται, επίσης, σε τρόφιμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή 1989L0398 EL 20.11.2003 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες (90/496/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες (90/496/ΕΟΚ) 1990L0496 EL 11.12.2008 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 119/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μαΐου 2011 σχετικά με την έγκριση και την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 07.08.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 ΤΕΛΙΚΟ A6-0124/2005 28.4.2005 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την προσθήκη βιταµινών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 49 της 28.2.1996, σ. 17)

(EE L 49 της 28.2.1996, σ. 17) 1996L0005 EL 06.03.2003 003.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 96/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 1996 για τις μεταποιημένες τροφές

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3.6.2014 L 164/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 25/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

L 113/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2010

L 113/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2010 L 113/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 384/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την έγκριση και την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισχυρισμοί διατροφής «ισχυρισμός» αναφερόμενος σε τρόφιμο: Κάθε μήνυμα ή απεικόνιση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.5.2005 COM(2005) 189 τελικό 1992/0449 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2016 COM(2016) 506 final 2013/0297 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

L 283/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 283/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 283/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1024/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την έγκριση και την απόρριψη ορισμένων ισχυρισμών υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ 3004237/306 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2002 ; '~

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2002 ; '~ Ε.Ε. Παρ. III(I) 2523 Κ.Δ.Π. 266/2002 Αρ. 3608, 31.5.2002 Αριθμός 266 Οι περί Τροφίμων που Προορίζονται για Χρήση σε Δίαιτα Μειωμένων θερμίδων για Απώλεια Βάρους Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

151(1) του (1) του (1) του ο(ΐ) ΙΖ 2θοι 151(1) του (1) του (1) του _, ΙΖ.Δ,\ί) TOU ZUUU

151(1) του (1) του (1) του ο(ΐ) ΙΖ 2θοι 151(1) του (1) του (1) του _, ΙΖ.Δ,\ί) TOU ZUUU Ε.Ε. Παρ. III(I) 2369 Κ.Δ.Π. 260/2002 Αρ. 3608, 31.5.2002 Αριθμός 260 Οι περί Διαιτητικών Τροφίμων για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 348/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Ποια η κατάσταση σε Ελλάδα και διεθνώς; Που οδεύουμε και ποιες οι προϋποθέσεις; Aντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος ΕΦΕΤ Αναπλ. Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0226 (COD) 11703/16 STATIS 58 TRANS 323 CODEC 1163 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, 30.12.2006 L 404/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1924/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20 Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2014 (OR. en) κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2014 (OR. en) κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2014 (OR. en) 11787/14 DENLEG 127 AGRI 493 SAN 284 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Κατευθυντήριων Γραμμών Νο 2

Κείμενο Κατευθυντήριων Γραμμών Νο 2 Κείμενο Κατευθυντήριων Γραμμών Νο 2 Πληροφορίες προς τις επιχειρήσεις τροφίμων όσον αφορά στον Κανονισμό 1924/2006 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων σχετικά με τους Ισχυρισμούς επί θεμάτων ιατροφής & Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2003 L 285/33 Ο ΗΓΙΑ 2003/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Οκτωβρίου 2003 για την τροποποίηση του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις ανεπιθύµητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 913 τελικό 2006/0301 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.4.2003 COM(2003) 158 τελικό 2003/0060 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 93/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2003/0210(COD) 11.11.2004 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2016 (OR. en) 8681/16 DENLEG 41 AGRI 240 SAN 173 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 4 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - Vidaylin 50 + ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΑ ΔΙΣΚΙΑ με GINSENG & GINGKO BILOBA

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - Vidaylin 50 + ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΑ ΔΙΣΚΙΑ με GINSENG & GINGKO BILOBA ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - Vidaylin 50 + ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΑ ΔΙΣΚΙΑ με GINSENG & GINGKO BILOBA Χωρίς Ζάχαρη, Γλουτένη, Λακτόζη. Απαλλαγμένο από Τεχνητές Γεύσεις κaι Συντηρητικά Σωματική & Πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II

P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 EL L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 438/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2016 COM(2016) 215 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών για την έκδοση κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 26.9.2006 COM(2006) 548 τελικό 2005/0043 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0356/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0356/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0356/2016 29.11.2016 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 1991 για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 298/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαρτίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 COM(2016) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων Δεκέμβριος 2010 Ισχυρισμοί διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα