ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1999

2 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου µε βάση τις εξουσίες που τις παρέχονται δυνάµει του άρθρου 22 και τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 41(2) του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµου του 1997, µε την παρούσα οδηγία ορίζει τι αποτελεί κεφαλαιουχική βάση τράπεζας και τη µέθοδο µε την οποία υπολογίζεται. Η παρούσα οδηγία ισχύει για όλες τις τράπεζες που συστάθηκαν στη ηµοκρατία και κατέχουν άδεια άσκησης τραπεζικών εργασιών. Η παρούσα οδηγία έχει άµεση εφαρµογή. 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΒΑΣΗ Η κεφαλαιουχική βάση αποτελείται από το πρωτοβάθµιο κεφάλαιο συν το δευτεροβάθµιο κεφάλαιο µείον τις µειώσεις κεφαλαίου. Τα κύρια συστατικά της κεφαλαιουχικής βάσης καθώς επίσης και τα ισχύοντα όρια και περιορισµοί φαίνονται στο επισυνηµµένο παράρτηµα. 3. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΕΡ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Τα προσωρινά κέρδη τρέχουσας χρήσεως (interim profits) επιτρέπεται να συµπεριληφθούν στον υπολογισµό της κεφαλαιουχικής βάσης µόνο εάν τα κέρδη αυτά έχουν επαληθευτεί από εγκεκριµένους ελεγκτές και είναι καθαρά (net) από κάθε προβλέψιµη επιβάρυνση και πρόβλεψη για µερίσµατα. 1

3 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι γενικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που γίνονται για την κάλυψη ζηµιών που ενδέχεται να προκύψουν στο µέλλον από το χαρτοφυλάκιο τραπεζικών χορηγήσεων, συµπεριλαµβάνονται στο δευτεροβάθµιο κεφάλαιο. Στις περιπτώσεις όµως που οι γενικές προβλέψεις απολαµβάνουν την ίδια φορολογική µεταχείριση όπως οι ειδικές προβλέψεις, τότε οι γενικές προβλέψεις αυτής της µορφής δεν πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στον υπολογισµό της κεφαλαιουχικής βάσης αλλά να αφαιρούνται από τα στοιχεία ενεργητικού για τα οποία έχουν γίνει οι προβλέψεις. 5. ΑΝΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (SUBORDINATED LOAN CAPITAL) (Στοιχεία Β 2(β), Β 3(β) ΚΑΙ Β 3(γ) του Παραρτήµατος) 5.1 Γενικά Για να συµπεριληφθούν στον υπολογισµό της κεφαλαιουχικής βάσης, τα δάνεια µειωµένης εξασφάλισης πρέπει να ανταποκρίνονται στους ακόλουθους γενικούς όρους: (α) Οι όροι της σύµβασης έκδοσης του δανείου µειωµένης εξασφάλισης πρέπει να προβλέπουν ότι οι απαιτήσεις του δανειστή έναντι της δανειζόµενης τράπεζας κατατάσσονται στο σύνολο τους µετά τις απαιτήσεις όλων των άλλων πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων δεν είναι απαιτήσεις µειωµένης εξασφάλισης. Επιπρόσθετα σε περίπτωση διάλυσης της τράπεζας οι δανειστές µειωµένης εξασφάλισης δεν πρέπει να δικαιούνται να πάρουν και να κρατήσουν από την τράπεζα οποιαδήποτε ποσά σχετικά µε το δάνειο µειωµένης εξασφάλισης µέχρις ότου όλοι οι άλλοι πιστωτές πληρωθούν πλήρως για τα ποσά που τους οφείλονται ή γίνει πλήρης πρόνοια για τα ποσά αυτά. (β) Τα µέτρα θεραπείας που βρίσκονται στη διάθεση του δανειστή δανείου µειωµένης εξασφάλισης πρέπει να περιορίζονται στην: 2

4 i. Υποβολή αίτησης για διάλυση της τράπεζας και ii. Απόδειξη του γνήσιου του χρέους και στην υποβολή απαίτησης κατά τη διάλυση της τράπεζας. (γ) Οι µόνες περιπτώσεις που µπορούν να θεωρηθούν σαν αθετήσεις υποχρεώσεων είναι: i. η µη καταβολή οποιωνδήποτε οφειλόµενων και πληρωτέων ποσών σύµφωνα µε τη σύµβαση του δανείου και ii. η διάλυση της τράπεζας. 5.2 ανειακό Κεφάλαιο Αόριστης ιάρκειας: Στοιχείο Β2(β) του Παραρτήµατος Για να συµπεριληφθεί στον υπολογισµό της κεφαλαιουχικής βάσης, το δάνειο αόριστης διάρκειας πρέπει να ικανοποιεί τους γενικούς όρους 5.1(α), 5.1(β) και 5.1(γ) που αναφέρονται πιο πάνω. Επιπρόσθετα το δάνειο αόριστης διάρκειας πρέπει να ανταποκρίνεται και στα ακόλουθα κριτήρια: (α) Να είναι αόριστης λήξεως. (β) Η εξόφληση του δανείου να επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας. (γ) Η σύµβαση έκδοσης πρέπει να προβλέπει ότι η τράπεζα έχει τη δυνατότητα να αναβάλει την καταβολή των τόκων του δανείου. (δ) Η σύµβαση έκδοσης πρέπει να προβλέπει ότι το χρέος και οι µη καταβληθέντες τόκοι είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη ζηµιών δίδοντας έτσι τη δυνατότητα στην τράπεζα να εξακολουθεί να ασκεί τις δραστηριότητές της. 3

5 5.3 ανειακό Κεφάλαιο Μειωµένης Εξασφάλισης Καθορισµένης ιάρκειας (Subordinated Term Debt): Στοιχείο Β 3(β) ΚΑΙ Β 3(γ) του Παραρτήµατος Για να συµπεριληφθεί στην κεφαλαιουχική βάση µιας τράπεζας το δανειακό κεφάλαιο µειωµένης εξασφάλισης καθορισµένης διάρκειας πρέπει να ικανοποιεί τους γενικούς όρους 5.1(α), 5.1(β) και 5.1(γ) που αναφέρονται πιο πάνω. Το δάνειο µειωµένης εξασφάλισης πρέπει επίσης να ανταποκρίνεται και στα ακόλουθα κριτήρια: (α) Η αρχική διάρκεια του δανείου πρέπει να είναι τουλάχιστο πενταετής, µετά την πάροδο της οποίας θα είναι δυνατή η εξόφληση. (β) Στη σύµβαση δανείου δεν επιτρέπεται να συµπεριλαµβάνονται ρήτρες που να ορίζουν ότι η οφειλή καθίσταται απαιτητή πριν από τη συµφωνηθείσα ηµεροµηνία αποπληρωµής, εκτός από την περίπτωση εκκαθάρισης της τράπεζας. (γ) Η εξόφληση του δανείου δεν επιτρέπεται να πραγµατοποιηθεί ενωρίτερα από τη λήξη του χωρίς την προηγούµενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας. Η Κεντρική Τράπεζα µπορεί να επιτρέψει την προ της λήξεως εξόφληση του δανείου δεδοµένου ότι η σχετική αίτηση υποβλήθηκε µε πρωτοβουλία του εκδότη και δεν επηρεάζεται η φερεγγυότητα της τράπεζας. (δ) Το ποσό του δανείου το οποίο επιτρέπεται να περιλαµβάνεται στην κεφαλαιουχική βάση θα µειώνεται σταδιακά κατά την τελευταία πενταετία, πριν από την ηµεροµηνία λήξεως, µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης. 6. ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μητρική εταιρεία και θυγατρική εταιρεία έχουν την έννοια που τους αποδίδεται, αντίστοιχα, από το άρθρο 148 του περί Εταιρειών Νόµου και επιπρόσθετα εταιρεία θα θεωρείται ότι είναι θυγατρική άλλης εταιρείας όταν κατά την κρίση της Κεντρικής Τράπεζας η τελευταία ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στην προηγούµενη. 4

6 7. ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ASSOCIATED COMPANY) Για σκοπούς υπολογισµού της κεφαλαιουχικής βάσης τράπεζας, εταιρεία θα θεωρείται ότι είναι συνδεδεµένη µιας άλλης όταν η τελευταία κατέχει άµεσα ή έµµεσα µέσω συγγενικών εταιρειών, 20% ή περισσότερο των ψήφων ή του κεφαλαίου ή όταν η µητρική ή άλλη εταιρεία του συγκροτήµατος ασκεί σε αυτή σηµαντική επιρροή ή όταν οι εταιρείες βρίσκονται ή έχουν τεθεί κάτω από ενιαία διοίκηση ή έχουν διαχειριστικά, διοικητικά ή λοιπά όργανα που αποτελούνται κατά πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα. 5

7 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Μόνιµο κεφάλαιο (α) Σύνηθες µετοχικό κεφάλαιο που εκδόθηκε και καταβλήθηκε (β) Μη εξαγοράσιµες, µη σωρευτικές προνοµιούχες µετοχές 2. ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. 3. (α) Αποθεµατικά, µε εξαίρεση τα αποθεµατικά αναπροσαρµογής (revaluation reserves) (β) Αδιανέµητα κέρδη παρελθουσών χρήσεων (γ) Προσωρινά κέρδη τρέχουσας χρήσεως. 4. Κυβερνητικό δάνειο µειωµένης εξασφάλισης που χορηγήθηκε για κάλυψη συσσωρευµένων ζηµιών πριν τη ψήφιση του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµου. Τέτοιας µορφής δάνειο θα θεωρείται σαν πρωτοβάθµιο κεφάλαιο µόνο κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου που προνοείται από το Νόµο. 5. ικαιώµατα µειοψηφίας. Μείον: 6. Φήµη και πελατεία και άλλα άυλα στοιχεία ενεργητικού. 7. Ζηµιές χρήσης και παρελθουσών χρήσεων. 6

8 8. Μετοχικό κεφάλαιο που εκδόθηκε µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας αυτής και το οποίο προήλθε από κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών επανεκτίµησης ακινήτων. B. ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Αποθεµατικά αναπροσαρµογής (Revaluation reserves) συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε ποσών τα οποία έχουν αφαιρεθεί βάσει του Α8 πιο πάνω. 2. Κεφάλαιο µειωµένης εξασφάλισης αόριστης διάρκειας (Hybrid Capital Instruments). (α) Μη εξαγοράσιµες σωρευτικές προνοµιούχες µετοχές. (β) άνεια µειωµένης εξασφάλισης αόριστης διάρκειας συµπεριλαµβανοµένου του µετατρέψιµου δανειακού κεφαλαίου. 3. Kεφάλαιο µειωµένης εξασφάλισης καθορισµένης διάρκειας (α) Εξαγοράσιµες προνοµιούχες µετοχές µε δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος καθορισµένης διάρκειας (β) Μετατρέψιµο δανειακό κεφάλαιο µειωµένης εξασφάλισης το οποίο δεν έχει συµπεριληφθεί στο B2(β). (γ) άνεια µειωµένης εξασφάλισης µε ελάχιστη αρχική διάρκεια πέραν των πέντε ετών. 4. Γενικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. 5. ικαιώµατα µειοψηφίας που προέρχονται από συµµετοχές σε στοιχεία του δευτεροβάθµιου κεφαλαίου. 7

9 Γ. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) 1. Συµµετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρείες οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. 2. Χορηγήσεις κεφαλαιουχικής φύσεως σε εταιρείες του συγκροτήµατος. 3. Συµµετοχές στο µετοχικό και δανειακό κεφάλαιο άλλης τράπεζας ή σε εταιρεία που διεξάγει εργασίες που είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένες µε τραπεζικές εργασίες όπως αναφέρονται στο άρθρο 13(3) του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµου του 1997 νοουµένου ότι η συµµετοχή της τράπεζας στο κάθε ένα από τα ιδρύµατα αυτά ξεπερνά το 10% του µετοχικού κεφαλαίου εκάστου ιδρύµατος. 4. Συµµετοχές στο µετοχικό και δανειακό κεφάλαιο άλλης τράπεζας ή σε εταιρεία που διεξάγει εργασίες που είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένες µε τραπεζικές εργασίες όπως αναφέρονται στο άρθρο 13(3) του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµου του 1997 εξαιρουµένων των συµµετοχών που αναφέρονται στο Γ3 πιο πάνω (δηλ. η συµµετοχή της τράπεζας δεν ξεπερνά το 10% του µετοχικού κεφαλαίου σε κάθε ένα από τα ιδρύµατα αυτά) οι οποίες στο σύνολο τους υπερβαίνουν το 10% της κεφαλαιουχικής βάσης της τράπεζας υπολογιζόµενης πριν την αφαίρεση των στοιχείων που αναφέρονται στο Γ3 και Γ4.. ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 1. Το σύνολο των στοιχείων 1-5 του δευτεροβάθµιου κεφαλαίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 100%, κατ' ανώτατο όριο, των στοιχείων 1-8 του πρωτοβάθµιου κεφαλαίου. 2. Το σύνολο των οφειλών µειωµένης εξασφάλισης καθορισµένης διάρκειας (στοιχείο Β3) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% των στοιχείων 1-8 του πρωτοβάθµιου κεφαλαίου. 3. Οι γενικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (στοιχείο Β4) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1,5% του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και των εκτός ισολογισµού στοιχείων σταθµισµένων κατά τον κίνδυνο. 8

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1999 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115 5116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5117 5118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

~~$ \~J(J. '~ai!f ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144 2007 05

~~$ \~J(J. '~ai!f ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144 2007 05 Κ.Δ.Π. 556/2007 ~~$ \~J(J '~ai!f χ ΕΠΙΣΗΜΙΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ Αριθμός 4245 Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2007 3833 Αριθμός 556 ΟΔΗΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος Ελληνικής Τράπεζας. Προκαταρκτικές Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Όµιλος Ελληνικής Τράπεζας. Προκαταρκτικές Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Ελληνικής ς Προκαταρκτικές Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Ελληνικής ς Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2013 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2013 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2013 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 70(1) ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένος Ισολογισµός Ενοποιηµένη Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚ Ι ΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 21 Μαΐου 2008 ΜΕ ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αριθµός 66(Ι) του 1997 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγικές διατάξεις 1 Συνοπτικός τίτλος 2 Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ II Χορήγηση άδειας σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ASTARTI DEVELOPMENT PLC ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ASTARTI DEVELOPMENT PLC ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό Συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και υπευθύνων για τη σύνταξη των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Υπεύθυνου της Εταιρίας για τις ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 14/07/2005 Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

6.2 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού... 21 6.2.2 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού (κατά την 31/12/2004)...21

6.2 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού... 21 6.2.2 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού (κατά την 31/12/2004)...21 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ...4 Στοιχεία Ισολογισµού της 31ης εκεµβρίου 2005... 4 Αναλυτικά Στοιχεία Ισολογισµού... 5 Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ AΝΩΤΑΤΟ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθµιζόµενων Αγορών Νόµος του 2007 (144(I)/2007)

Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθµιζόµενων Αγορών Νόµος του 2007 (144(I)/2007) Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθµιζόµενων Αγορών Νόµος του 2007 (144(I)/2007) Προοίµιο Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Σελίδα ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0BΠεριεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ Μάιος, 2001 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ποσά σε χιλιάδες (εκτος αν αναφέρεται διαφορετικά) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ... 6 Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΚΑΙ 2004... 7 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση 0006/00004632/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2001

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2001 Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 ιοικητικό συµβούλιο και άλλοι σύµβουλοι 2 Εκθεση διοικητικού συµβουλίου 3 5 Εκθεση

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES G. ELECTRICAL LIMITED

PIERIDES G. ELECTRICAL LIMITED Έκθεση διοικητικού συµβουλίου Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου υποβάλλουν την ετήσια έκθεση τους και τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

Vision International People Group Public Limited. Ετήσια Έκθεση 2012

Vision International People Group Public Limited. Ετήσια Έκθεση 2012 Ετήσια Έκθεση 2012 Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένης της έκθεσης ελεγκτή, αποτελούν µετάφραση στα Ελληνικά των οικονοµικών καταστάσεων που παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 Ενοποιηµένες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ.

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KLEFER A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2009

«EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2009 EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑP.Μ.Α.Ε. 24028/06/B/91/32 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Σελίδα 1 από σελίδες

Διαβάστε περισσότερα