Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009"

Transcript

1 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής κερδοφορίας Ομίλου (σε 85,7εκ., +15,5% q-o-q, +52% y-o-y). Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 12,0% - Δείκτης κεφαλαίων Τier I 11,3%. Διατήρηση πιστωτικής επέκτασης - Σημαντική ετήσια αύξηση δανείων κατά 19,9% στα 22,6 δις. Αύξηση καταθέσεων κατά 10,0% στα 21,8 δις. Βελτίωση καθαρού περιθωρίου επιτοκίου, στο 2,86% από 2,69% το 1 ο εξάμηνο Συγκράτηση της αύξησης των εξόδων, στο 6,2% έναντι 8,3% το 1ο εξάμηνο Περαιτέρω ενίσχυση των προβλέψεων, στα 240,8 εκ. έναντι 70,3 εκ. της αντίστοιχης περιόδου 2008, με συνέπεια την διατήρηση του δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων στο ικανοποιητικό επίπεδο του 61,6% Περιορισμένη αύξηση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων, στο 7,3% (+43 bps έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2008). Βασικά Μεγέθη Ομίλου 9μηνο μηνο 2008 % Μεταβολή Σύνολο Ενεργητικού 29,3 δις. 27,2 δις. 7,9% Σύνολο Χορηγήσεων ( μετά από προβλέψεις ) 21,6 δις. 18,0 δις. 20,1% Σύνολο Καταθέσεων 21,8 δις. 19,8 δις. 10,0% Σύνολο Εσόδων 820,3 εκ. 594,9 εκ. 37,9% Σύνολο Εξόδων 457,1 εκ. 430,2 εκ. 6,2% Καθαρά Κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας 82,4 εκ. 83,8 εκ. -1,6% Δάνεια προς Καταθέσεις 100,6% 1 95,2% Κόστος προς Έσοδα 55,7% 72,3% 1 Εξαιρουμένων 675εκ. από προνομιούχες μετοχές 1

2 Δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας ο Όμιλος της ΑΤΕbank έχοντας ως κύριο άξονα της πολιτικής του την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και την λελογισμένη ανάπτυξη των εργασιών του, κατάφερε για ένα ακόμα τρίμηνο να συνεχίσει τη θετική πορεία που είχε κατά το 1 ο εξάμηνο Η πιστωτική επέκταση του Ομίλου ανήλθε σε ετήσια βάση σε 19,9% έναντι 5,4% της αγοράς με παράλληλη αύξηση των καταθέσεων πελατείας κατά 10,0%. Η κερδοφορία του Ομίλου διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο το 2008, παρά την σημαντική αύξηση των προβλέψεων επισφάλειας κατά 171 εκ. και των ζημιών ύψους 30 εκ. περίπου της θυγατρικής Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης. Τα ίδία κεφάλαια ενισχύθηκαν περαιτέρω, τόσο από τη συμμετοχή της Τράπεζας στη δέσμη μέτρων του ν. 3723/2008 για την ενίσχυση της ρευστότητας της Ελληνικής οικονομίας, όσο και από τον περιορισμό των απωλειών από την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου χρεογράφων. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το εννεάμηνο του 2009 ανήλθαν σε 82,4 εκ. έναντι 83,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008, σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 1,6% (Τράπεζα: 96,3 εκ. έναντι 65,6 εκ., ήτοι αύξηση 46,7%). Τα αποτελέσματα του Ομίλου σε επαναλαμβανόμενη βάση, δηλαδή αφού αφαιρεθεί η καθαρή από φόρους έκτακτη αμοιβή εκκαθάρισης που είχε πιστωθεί στα αποτελέσματα του 9μηνου 2008 ύψους 6,3 εκ., παρουσίασαν αύξηση 6,4%. Τα καθαρά έσοδα τόκων το 9μηνο του 2009 ανήλθαν σε 545,9 εκ. παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 15,5% έναντι του 2008 (1 ο εξάμηνο 2009: 8,4% σε ετήσια βάση). Αναλυτικότερα, στο 3 ο τρίμηνο του 2009, τα καθαρά έσοδα τόκων συνέχισαν την αυξητική τους πορεία καθώς ανήλθαν σε 207,2 εκ. έναντι 181,0 εκ. και 157,8 εκ. τα δύο προηγούμενα τρίμηνα του Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην βελτίωση των εσόδων τόκων του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων (αύξηση 10,3% σε ετήσια βάση) όσο και στη σημαντική συγκράτηση του κόστους άντλησης χρήματος (μείωση 17,1% σε ετήσια βάση), λόγω της σταδιακής αποκλιμάκωσης των επιτοκίων καταθέσεων. Ως αποτέλεσμα της θετικής συμπεριφοράς των καθαρών εσόδων τόκων, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου βελτιώθηκε περαιτέρω εντός του 2009 και διαμορφώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 σε 2,86% έναντι 2,69% στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. 2

3 Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες του εννεάμηνου 2009 ανήλθαν στα 57,8εκ. μειωμένα κατά 13,5% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Σε επαναλαμβανόμενη βάση, αν δεν συνυπολογιστεί έκτακτη αμοιβή εκκαθάρισης ύψους 8,4 εκ. το 3 ο τρίμηνο 2008, η μείωση της περιορίζεται σε 0,9%. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών το 3 ο τρίμηνο 2009 ανήλθαν σε 19,2 εκ. έναντι 21,0 εκ. το 2 ο τρίμηνο του 2009 παρουσιάζοντας οριακή μείωση λόγω κυρίως του περιορισμού των εργασιών των θυγατρικών του χρηματοπιστωτικού τομέα. Τα καθαρά έσοδα από αμιγώς τραπεζικές εργασίες (τόκοι & προμήθειες) βελτιώθηκαν περαιτέρω παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 11,9% έναντι 8,6% κατά το 1 ο εξάμηνο Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα (εκτός τόκων και προμηθειών) του 9μήνου διαμορφώθηκαν σε 216,6εκ. έναντι 55,4εκ. την αντίστοιχη περίοδο το Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη θετική μεταβολή των αποτελεσμάτων από χρηματοοικονομικές πράξεις κατά 188,3εκ., εκ των οποίων 116,4 εκ. αφορούν πραγματοποιηθέντα κέρδη από πώληση χρεογράφων. Τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις του 3 ου τριμήνου, αν και εμφάνισαν μια αναμενόμενη κάμψη έναντι των προηγούμενων τριμήνων, ανήλθαν στο ικανοποιητικό επίπεδο των 34,2 εκ., εκ των οποίων 17,7 εκ. ήταν πραγματοποιηθέντα κέρδη από πώληση χρεογράφων. Συνολικά, στο τρίτο τρίμηνο του 2009, το σύνολο των βασικών λειτουργικών εσόδων (εκτός εσόδων χρηματοοικονομικών πράξεων), παρά την συνεχιζόμενη υστέρηση του κύκλου εργασιών της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, παρουσίασε για 2 ο τρίμηνο στη σειρά σημαντική βελτίωση, ανερχόμενο στα εκ. (έναντι 230,1 εκ. και 193,2 εκ. τα δύο προηγούμενα τρίμηνα) με ετήσια αύξηση 15,8% έναντι του 3 ου τριμήνου του 2008, επιβεβαιώνοντας την θετική πορεία των τραπεζικών εργασιών. Τα έξοδα διαχείρισης ανήλθαν σε 457,1 εκ. έναντι 430,2 εκ. στο εννεάμηνο του 2008, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση κατά 6,2%, με την σχέση εσόδων προς έξοδα να διαμορφώνεται σε 55,7% έναντι 55,3% κατά το 1ο εξάμηνο Αξίζει να τονιστεί ότι τα συνολικά έξοδα του τρίτου τριμήνου παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα έναντι του προηγούμενου τριμήνου παρά την ενσωμάτωση της αύξησης της συλλογικής σύμβασης εργασίας 2009 που πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση. Η θετική αυτή εξέλιξη είναι 3

4 αποτέλεσμα της μείωσης των ελαστικών λειτουργικών εξόδων στο πλαίσιο του προγράμματος συγκράτησης των δαπανών που εφαρμόζεται από την έναρξη της κρίσης. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2009, τα υπόλοιπα του χαρτοφυλακίου δανείων προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 19,9% έναντι αύξησης κατά 5,4% του συνόλου της τραπεζικής αγοράς, διαμορφούμενα σε 22,6 δις. Το χαρτοφυλάκιο δανείων μετά τις προβλέψεις ανήλθε σε 21,6 δις, αυξημένο έναντι της 30 ης Σεπτεμβρίου 2008 κατά 20,1%. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 30/9/ /9/2008 % Πιστωτικές Κάρτες ,6% Προσωπικά-Καταναλωτικά ,6% Στεγαστικά ,2% Δάνεια σε ιδιώτες ,6% Δάνεια στον Αγροτικό Τομέα ,9% Επιχειρηματικά δάνεια ,0% Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ,2% Δάνεια σε νομικά πρόσωπα ,7% Δάνεια στο Δημόσιο Τομέα ,4% Καθαρή Επένδυση σε χρηματοδοτική μίσθωση ,8% ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ) ,9% Μείον: πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ( ) ( ) 17,1% ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ,1% Το χαρτοφυλάκιο δανείων προς τα νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 15,6% με ρυθμό πολλαπλάσιο εκείνου της αγοράς (3,9%), φτάνοντας το ύψος των 8,5δις. Τα υπόλοιπα στο χαρτοφυλάκιο των στεγαστικών δανείων εμφανίζουν με στοιχεία 30 Σεπτεμβρίου 2009 πολύ ικανοποιητικό ετήσιο ρυθμό αύξησης 12,2%, έναντι 4,4% της αγοράς, ανερχόμενα σε 6,6δις. Τα δάνεια καταναλωτικής πίστης (συμπεριλαμβανομένων των υπολοίπων των πιστωτικών καρτών), παρά τη συγκράτηση των τελευταίων τριμήνων, συνέχισαν να αυξάνονται με υψηλό ρυθμό και ανήλθαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 στα 1,9 δις έναντι 1,5 δις στο τέλος Σεπτεμβρίου Το υπόλοιπο των δανείων προς ΜΜΕ έφτασε στα 2,5 δις έναντι 1,7 δις στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008, εμφανίζοντας αύξηση κατά 50,2%. Οι εντυπωσιακές επιδόσεις στον τομέα των ΜΜΕ συνεχίστηκαν για ένα ακόμα τρίμηνο, καθώς η ATEbank συμμετέχει δυναμικά στο πρόγραμμα δανειοδότησης του ΤΕΜΠΜΕ. Οι συνολικές εκταμιεύσεις του συγκεκριμένου 4

5 προγράμματος ενίσχυσης των ΜΜΕ κατά το 9μηνο 2009 ανήλθαν σε 839εκ. Ως συνέπεια των πιο πάνω η ποσοστιαία συμμετοχή των δανείων προς ΜΜΕ στο συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων του Ομίλου αυξήθηκε περαιτέρω σε 11,0% το 9μηνο 2009 έναντι 8,8% το 9μηνο 2008, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής της Τράπεζας για διεύρυνση της δραστηριοποίησης και των μεριδίων της στο χώρο των ΜΜΕ. Παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, ο συνολικός δείκτης των µη εξυπηρετουμένων δανείων παρουσιάζει περιορισμένη αύξηση (43 μ.β.), διαμορφούμενος σε 7,3% έναντι 6,9% την αντίστοιχη περίοδο το Παρά την συγκρατημένη αύξηση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων συνεχίστηκε η πολιτική ενίσχυσης των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, προκειμένου να μετριαστεί η μείωση του δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δάνειων λόγω των περίπου 2,2 δις διαγραφών που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 5 χρόνια. Με βάση την παραπάνω επιλογή, η Τράπεζα ενέγραψε νέες προβλέψεις ύψους 240,8εκ. στο εννεάμηνο 2009 έναντι 70,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2008, με συνέπεια τη διατήρηση του δείκτη κάλυψης στο ικανοποιητικό επίπεδο του 61,6%. Αν μάλιστα ληφθούν υπ όψη και οι εμπράγματες διασφαλίσεις που συνοδεύουν αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η συνολική κάλυψη υπερβαίνει το 100%. Οι συνολικές καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 21,8 δις, παρουσιάζοντας ικανοποιητική αύξηση 10,0% έναντι του αντίστοιχου 9μήνου ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 30/9/ /9/2008 Καταθέσεις όψεως ,7% Καταθέσεις Ταμιευτηρίου ,6% Καταθέσεις Προθεσμίας ,4% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ,0% Οι προθεσμιακές καταθέσεις αποτελούν το 37,8% του συνόλου των καταθέσεων πελατείας, ποσοστό που παρέμεινε αμετάβλητο έναντι του 1 ου εξαμήνου 2009 (37,6%). Η συγκράτηση της αύξησης των υπολοίπων των προθεσμιακών καταθέσεων μετά τους πρώτους μήνες του 2009 καθώς και η μείωση των επιτοκίων της κατηγορίας συνέβαλαν σημαντικά στην μείωση του κόστους άντλησης κεφαλαίων του Ομίλου. Έτσι, στο πρώτο εννεάμηνο του 2009, το μέσο κόστος άντλησης καταθέσεων υποχώρησε σημαντικά στο 1,07% (1 ο εξάμηνο 2009: 1,45%), 5

6 μετά τη σημαντική αύξησή του δευτέρου εξαμήνου 2008 (30/6/2008: 2,20%, 31/12/2008: 2,31%). Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις, εξαιρουμένων των ομολόγων αξίας 675εκ που έλαβε η Τράπεζα στο πλαίσιο του ν. 3723/2008 για την ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας και τα οποία παρουσιάζονται στο χαρτοφυλάκιο δανείων δημοσίου τομέα, μειώθηκε σε 100,6%, έναντι 103,3% την 31/12/08. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στις 30/09/09 ανήλθαν στα 1.782,0 εκ. έναντι 866,7εκ. την 31/12/2008 παρουσιάζοντας αύξηση 915,3εκ. Πέρα από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω προνομιούχων μετοχών συνολικού ύψους 675εκ, και τα κέρδη περιόδου 82,4εκ, τα ίδια κεφάλαια επηρεάστηκαν θετικά κατά 167,9εκ. από την βελτίωση του αποθεματικού αποτίμησης χρεογράφων λόγω της ανόδου των τιμών στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για αποτελεσματική αντιμετώπιση των αυξημένων κινδύνων που προκύπτουν από τις τρέχουσες αρνητικές συνθήκες της αγοράς, ο Όμιλος της ATEbank θα συνεχίσει να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας και την τόνωση της ρευστότητας και της ενεργούς ζήτησης, στηρίζοντας την συνεχώς διευρυνόμενη πελατεία της νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μάλιστα, η θετική πορεία των μεγεθών του εννεάμηνου δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο Όμιλος της ATEbank θα υπερβεί τον αρχικό στόχο για αύξηση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων κατά 10% το 2009, διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα του στοιχείων του ισολογισμού του. Ο Πρόεδρος του ΔΣ Δημήτρης Μηλιάκος * * * * * * * * * * * * * 6

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 Δηλώσεις Διοίκησης «Την περίοδο που η ελληνική οικονομία εξέρχεται από την ύφεση, η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Αξιοσημείωτη επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - CA ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 «Το 2013 ήταν το 6 ο συνεχόμενο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία και όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 414 εκατ. και αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25% Η πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα Ευρώ 2 δισ. καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ. Συνοπτικά, τα πλεονεκτήµατα της ΑΒ σε σχέση µε το peer group:

ΣΥΝΟΨΗ. Συνοπτικά, τα πλεονεκτήµατα της ΑΒ σε σχέση µε το peer group: ΣΣΧΧΕΕΤΤΙ ΙΚΚΗ ΑΑΠΟΤΤΙ ΙΜΗΣΣΗ: Η :: ΑΑLLPPHAA H BBAANKK (ΑΑΒΒ) ( ) Ηµεροµηνία: 6 Μαΐου 2004 ΤΤµµήήµµαα ΈΈρρεευυννααςς & ΑΑννάάλλυυσσηηςς - ΑΑννααλλυυττήήςς: :: Πάάννοοςς ΑΑλλεεξξόόπποουυλλοοςς ΣΥΝΟΨΗ Από

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγµένες Τράπεζες. Χρήση 2008. Συνοπτική παρουσίαση χρηµατοοικονοµικής κατάστασης

Eισηγµένες Τράπεζες. Χρήση 2008. Συνοπτική παρουσίαση χρηµατοοικονοµικής κατάστασης Eισηγµένες Τράπεζες Χρήση 2008 Συνοπτική παρουσίαση χρηµατοοικονοµικής κατάστασης Ιούλιος 2009 Οµάδα εργασίας Για την πραγµατοποίηση της έρευνας, εργάστηκε οµάδα στελεχών της Grant Thornton εξειδικευµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισµός 2009

Eτήσιος Απολογισµός 2009 Eτήσιος Απολογισµός 2009 Περιεχόμενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 5 Συνοπτικά Μεγέθη Ομίλου Γράμμα προς τους Μετόχους Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομική Επισκόπηση Η Μετοχή της Eurobank EFG Εταιρική Υπευθυνότητα Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αθήναι 16 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου..................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΡΙΦΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΓΚΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάρτιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τραπεζών Αγροτικής και Πειραιώς την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ÂÁÓÉÊÁ ÌÅÃÅÈÇ ÏÌÉËÏÕ ÂáóéêÜ ìåãýèç áðïôåëåóìüôùí (åêáô. E) 2008 2007 2006 Καθαρά έσοδα από τόκους 3.580 3.051 2.137 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 772 773 537 Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα