ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ. Ρφδνο, Αξ. Πξση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ. Ρφδνο, 30-3-2012 Αξ. Πξση."

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ Ρφδνο, Αξ. Πξση.: 752 Σαρ. Γ/λζε: Ηππνηψλ, Ρφδνο, Πιεξνθ.: Καηεξίλα Καθαθηνχ Σει.: Φαμ: ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Πξνκήζεηαο γηα ηελ πξνκήζεηα α) κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ (εμνπιηζκφο ηθξησκάησλ) β) εξγαιεηνκεραλψλ θαη εηδηθψλ εξγαιεηνκεραλψλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο, γ) μπιείαο δ) νηθνδνκηθψλ θαη εηδηθψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε αλάδεημε Μεζαησληθψλ κλεκείσλ νηθηζκνχ Υάιθεο» Έρνληαο ππφςε:. Σν ΠΓ 9/03 (ΦΔΚ Α /46) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ» 2. Σνλ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α / 247) «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο 3. Σνλ Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α / 9) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» 4. Σν ΠΓ 99/92 (ΦΔΚ Α /46) «Μειέηε θαη εθηέιεζε αξραηνινγηθψλ ελ γέλεη έξγσλ» 5. Σν ΠΓ 8/07 (ΦΔΚ Α / 50) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» 6. Σελ ππ αξ. 3530/739/ (ΦΔΚ Β /29) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ 7. Σνλ Ν. 386/200 (ΦΔΚ Α /2) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» 8. Σν ΠΓ 3/200 (ΦΔΚ Α /94) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο». 9. Σελ ππ αξ. ΤΠΠΟΣ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/30044/ (ΦΔΚ Β 566) «Οξηζκφο δεπηεξεπφλησλ δηαηαθηψλ γηα ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ ζε βάξνο πηζηψζεσλ, νη νπνίεο ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπο θαη εληνιή ηνπ θχξηνπ δηαηάθηε» 0. Σελ κε ΑΓΑ 4Η0ΒΔΝ-Δ απφθαζε ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο «Απνθαηάζηαζε αλάδεημε Μεζαησληθψλ κλεκείσλ νηθηζκνχ Υάιθεο» ζην Δ.Π. «Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ ». Σελ κε ΑΓΑ 4ΗΦΣΓ-ΤΡ Τπνπξγηθή Απφθαζε έγθξηζεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία απφ ηελ 4ε ΔΒΑ 2. Σελ κε ΑΓΑ 4ΑΧΓ-Τ9 απφθαζε νξηζκνχ επηβιεπφλησλ ηνπ έξγνπ 3. Σελ κε ΑΓΑ ΒΟΥ7Γ-9ΡΟ απφθαζε ζπγθξφηεζεο επηηξνπψλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη παξαιαβήο πιηθψλ θαη εξγαζηψλ 4. Σελ κε ΑΓΑ Β4ΒΒΓ-ΘΜΚ απφθαζε έγθξηζεο δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ Πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ πξνκήζεηαο α) κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ (εμνπιηζκφο ηθξησκάησλ) β) εξγαιεηνκεραλψλ θαη εηδηθψλ εξγαιεηνκεραλψλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο, γ) μπιείαο δ) νηθνδνκηθψλ θαη εηδηθψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε αλάδεημε Μεζαησληθψλ κλεκείσλ νηθηζκνχ Υάιθεο». ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Πξφρεηξνο κεηνδνηηθφο, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή ζην ζχλνιν ησλ εηδψλ εθάζηνπ πίλαθα εηδψλ.

2 2. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Πξνκήζεηα α) κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ (εμνπιηζκφο ηθξησκάησλ) β) εξγαιεηνκεραλψλ θαη εηδηθψλ εξγαιεηνκεραλψλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο, γ) μπιείαο δ) νηθνδνκηθψλ θαη εηδηθψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο πνπ αθνινπζεί ηελ παξνχζα πξνθήξπμε. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα φια ηα είδε, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο πίλαθεο εηδψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο. Κάζε πξνκεζεπηήο κπνξεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα φια ηα είδε ηεο κηαο θαηεγνξίαο πιηθψλ ή πεξηζζνηέξσλ θαηεγνξηψλ εθφζνλ ηα εκπνξεχεηαη ζην ζχλνιν ηνπο. Πξνζθνξά πνπ ζα είλαη ειιηπήο σο πξνο ηα πξνζθεξφκελα είδε, ζα απνξξίπηεηαη. ΠΡΟΟΥΖ: Οη πξνκήζεηεο κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θαη εξγαιεηνκεραλψλ θαη εηδηθψλ εξγαιεηνκεραλψλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο, φπσο αλαιχνληαη ζηνπο πίλαθεο εηδψλ ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο πξνθήξπμεο, αλαθέξνληαη ζε πξντφληα επαγγεικαηηθήο ρξήζεο θαη ε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ εγγύεζε θαηαζθεπαζηά (ά ζρεηηθά γξαπηά δάισζε ηνπ πξνκεζεπηά) ηνπιϊρηζηνλ ελόο Ϋηνπο, πνπ ζα θαιύπηεη ηελ αληηθαηϊζηαζε ά ηελ επηδηόξζσζε ηνπ κεραλάκαηνο ά εμαξηάκαηνο εληόο ελόο κάλα από ηελ επηζηξνθά ηνπ ζηνλ αλϊδνρν. Ζ πξνζθνξά εηδηθψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ νκψλπκνπ πίλαθα εηδψλ ηνπ παξαξηήκαηνο, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην θαη νπζηψδεο ζηνηρείν ηεο πξνθήξπμεο, θαη ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιχζεηο πηζηνπνηεκέλνπ εξγαζηεξίνπ. Ζ αλάιπζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα πξέπεη ζαθψο λα αλαθέξεηαη ζηα πιηθά γηα ηα νπνία ε επηρείξεζε ππνβάιιεη πξνζθνξά, δειαδή γηα ηα πιηθά ηνπ πίλαθα εηδηθψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 3. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε ,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ ηνπ ΦΠΑ, ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε αλάδεημε Μεζαησληθψλ κλεκείσλ νηθηζκνχ Υάιθεο» θαη επηκεξίδεηαη αλά είδνο σο εμήο: α/α ΔΗΓΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ (ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΗΚΡΗΧΜΑΣΧΝ).500,00 2α ΔΡΓΑΛΔΗΟΜΖΥΑΝΔ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ 0.000,00 2β ΔΗΓΗΚΔ ΔΡΓΑΛΔΗΟΜΖΥΑΝΔ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ 3.000,00 3 ΞΤΛΔΗΑ 0.500,00 4α ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ 6.500,00 4β ΔΗΓΗΚΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ 6.000,00 Οη πξνζθνξϋο δελ ζα πξϋπεη λα ππεξβαέλνπλ ηα παξαπϊλσ ρξεκαηηθϊ όξηα ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ ηνπ ΦΠΑ, αιιηώο ε πξνζθνξϊ ζα απνξξέπηεηαη. 4. ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ* ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σν παξφλ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΠΟΣ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο 4 εο ΔΒΑ. Πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζε κία () ηνπηθή εθεκεξίδα. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη αληίηππα ηεο πξνθήξπμεο απφ ην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηεο 4 εο ΔΒΑ (Ηππνηψλ Μεζαησληθή Πφιε, Σ.Κ Ρφδνο, ηει ), θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηηο Ϋσο Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνθήξπμε, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ ππεχζπλε κεραληθφ ηνπ έξγνπ Καηεξίλα Καθαθηνχ (ηει , 5. ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ* Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη ζην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηεο 4 εο Δθνξείαο Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ (ζην εμήο 4 ε ΔΒΑ), νδφο Ηππνηψλ Μεζαησληθή Πφιε ΣΚ Ρφδνο, από ηηο Ϋσο από ηηο 8.00 πκ σο ηηο 2.00 κκ. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα πξσηνθνιινχληαη ππ επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, απφ ην Πξσηφθνιιν ηεο 4 εο ΔΒΑ. ΠξνζθνξΪ πνπ ζα ππνβιεζεέ κεηϊ ηελ θαζνξηζκϋλε εκεξνκελέα θαη ώξα, δελ ζα ιακβϊλεηαη ππόςε, θαη ζα επηζηξϋθεηαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν. 2

3 *Πξνζνρά: ζηε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν, νξίδεηαη σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο πξνθήξπμεο θαη θαηάζεζεο πξνζθνξψλ ε , ε νπνία είλαη αξγία. Χο εθ ηνχηνπ, ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο πξνθήξπμεο θαη θαηάζεζεο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε ελψ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε θάθειν ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη : Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα, Ο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο ζπλνπηηθά: «4 ε ΔΒΑ» Σν ζέκα ηεο πξνθήξπμεο ζπλνπηηθά: «ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ, ΔΡΓΑΛΔΗΟΜΖΥΑΝΔ, ΞΤΛΔΗΑ, ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ» Σνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ ζπλνπηηθά: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΜΝΖΜΔΗΧΝ ΥΑΛΚΖ» Ζ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ: « » Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα πξνζθέξνληνο Ο θϊθεινο ηεο πξνζθνξϊο ζε θακέα πεξέπησζε δελ πξϋπεη λα θαηαηέζεηαη ρσξέο ηα παξαπϊλσ ζηνηρεέα ά λα θϋξεη δηαθξηηηθϊ Ϊιιεο επηρεέξεζεο ά θνξϋα παξϊ κόλν ηνπ ππνςεθένπ πνπ θαηαζϋηεη ηελ πξνζθνξϊ. Δληόο ηνπ θαθϋινπ ηεο θϊζε πξνζθνξϊο ζα πξϋπεη λα πεξηιακβϊλεηαη: Α) Οηθνλνκηθά πξνζθνξϊ σο εμάο:. Οη πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ζα ζπκπιεξψλνληαη επθξηλψο κε ηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο ρσξίο Φ.Π.Α. ην ηέινο ηεο ζηήιεο ησλ ηηκψλ πνζφηεηαο ζα αλαγξάθεηαη ε ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο ΦΠΑ, ην πνζνζηφ θαη ην πνζφ ΦΠΑ θαη ην ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ην νπνίν θαη ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 2. Οη ηηκέο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, ζα πξέπεη λα εθθξάδνληαη ζε ΔΤΡΏ ( ). Ζ ζηξνγγπινπνίεζε ζα γίλεηαη κέρξη ην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν. ηηο ηηκέο ρσξίο Φ.Π.Α., ζα πεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε. 3. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα απνηππψλεηαη ζηνπο πίλαθεο εηδψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, νη νπνίνη θαη θέξνπλ ην δηαθξηηηθφ αξηζκφ δηαδηθηπαθήο αλάξηεζεο (ΑΓΑ). Θα απνθιείνληαη νη πξνζθνξέο ζε έληππα ησλ ππνςεθίσλ επηρεηξήζεσλ. 4. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα φια ηα είδε ηνπ πίλαθα εηδψλ γηα ηα νπνία ζα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ. Κάζε πξνκεζεπηήο κπνξεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα φια ηα είδε ηεο κηαο θαηεγνξίαο πιηθψλ ή θαη γηα πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο πιηθψλ, εθφζνλ ηα εκπνξεχεηαη ζην ζχλνιν ηνπο. Πξνζθνξά πνπ ζα είλαη ειιηπήο ζα απνξξίπηεηαη. 5. Οη πξνζθνξέο γηα θάζε θαηεγνξία πιηθψλ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηα αληίζηνηρα φξηα ησλ επηκέξνπο πξνυπνινγηζκψλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ «Πίλαθα Πξνυπνινγηζκνχ» ηνπ άξζξνπ 3. Πξνζθνξέο πνπ δελ ζα ηεξνχλ απηφλ ηνλ φξν ζα απνθιείνληαη. 6. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πηλάθσλ εηδψλ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Πξνζθνξέο πνπ ζα θέξνπλ αζηεξάθη ή ινηπέο ζεκεηψζεηο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηηο αηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ή ζα επηζπλάπηνπλ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, ζα απνξξίπηνληαη. 7. Οη πξνζθνξέο ζπλδένληαη απνθιεηζηηθά κε ηνπο πξνζθέξνληεο θαη φρη κε ηξίηνπο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ. ηελ παξνχζα πξνθήξπμε δελ πξνβιέπεηαη δηθαίσκα «ηξηγσληθήο πψιεζεο» θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο 4 εο ΔΒΑ. 8. Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, πέξαλ απηήο ηνπ αλαδφρνπ, εθηείλεηαη έσο θαη 20 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο. 9. ε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηνπ ΓΔΝΗΚΟΤ ΤΝΟΛΟΤ, ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα πξνβεί ζε δηνξζψζεηο. Β) Τπεύζπλε Γάισζε ηνπ Ν. 599/986 ζηελ νπνέα ζα αλαθϋξεηαη:. φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε, ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ έιαβε γλψζε θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα, θαη φηη ηπρφλ παξάβιεςε ή παξαβίαζε ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο ηνλ βαξαίλεη απνθιεηζηηθά, 3

4 2. φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, 3. φηη έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηελ Δθνξεία θαη ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ΗΚΑ) θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 4. φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο, γηα νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 4 εο ΔΒΑ γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο 5. φηη ε πξνζθνξά ηνπ ηζρχεη γηα 20 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαθχξσζεο 6. ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα θαη αθνινχζσο αδπλαηεί λα ηελ εθηειέζεη, ππνρξενχηαη λα πιεξψζεη ηε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη αλάκεζα ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ επφκελνπ κεηνδφηε. Ζ ππεύζπλε δάισζε επηζπλϊπηεηαη ζπκπιεξσκϋλε ζηελ παξνύζα, θϊησ από ηνπο πέλαθεο εηδώλ ηνπ παξαξηάκαηνο, θαη απηά ε έδηα, ε θϋξνπζα ηνλ Αξηζκό Γηαδηθηπαθάο ΑλΪξηεζεο, ζα πξϋπεη λα ππνβιεζεέ ππνγεγξακκϋλε θαη ζθξαγηζκϋλε από ηνλ πξνκεζεπηά. 7. φηη ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ζα εθδψζεη ηα παξαζηαηηθά (Σηκνιφγην Γειηίν Απνζηνιήο) ε ίδηα ε επηρείξεζε ηνπ Γ) Δγγύεζε θαηαζθεπαζηά (ά ζρεηηθά γξαπηά δάισζε ηνπ πξνκεζεπηά) όπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο πξνθάξπμεο. ΔΪλ δελ ηεξεέηαη ν όξνο απηόο, ε πξνζθνξϊ ζα απνξξέπηεηαη. Ζ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη απνθαηάζηαζεο κπνξεί λα δειψλεηαη θαη κε κηα έγγξαθε ππνγεγξακκέλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή, ε νπνία ζα επηζπλάπηεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Γ) Έθζεζε αλϊιπζεο πηζηνπνηεκϋλνπ εξγαζηεξένπ φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο πξνθήξπμεο, φπνπ ζα γίλεηαη ζαθέο πσο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδηθψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηεί ε πξνθήξπμε θαη αλαιχνληαη ζηνλ «Πίλαθα 4β: ΔΗΓΗΚΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ» παξαξηήκαηνο, ζηε ζει. 2 ηεο παξνχζεο. 7. ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Ζ απνζθξάγηζε ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηηο Ζ Δπηηξνπή, κεηά ηνλ έιεγρν πιεξφηεηαο ηνπ θαθέινπ (ππεχζπλε δήισζε, νηθνλνκηθή πξνζθνξά, εγγχεζε ή ζρεηηθή δήισζε θαη έθζεζε αλάιπζεο πηζηνπνηεκέλνπ εξγαζηεξίνπ) θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ζα ζπληάμεη Πξαθηηθό κε ζπγθξηηηθό πέλαθα θαηϊηαμεο ησλ πξνζθνξώλ θαη ζα εηζεγεζεέ ηνλ κεηνδόηε. Δπηζεκαίλνπκε φηη ν δηαγσληζκφο είλαη κεηνδνηηθφο. ε πεξίπησζε φκσο πνπ ν κεηνδφηεο δελ επηζπλάπηεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, πρ εγγχεζε θαηαζθεπαζηή ή δηθή ηνπ γξαπηή ππεχζπλε δήισζε ζηηο πξνζθνξέο κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ, εξγαιεηνκεραλψλ θαη εηδηθψλ εξγαιεηνκεραλψλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο, ή έθζεζε αλάιπζεο πηζηνπνηεκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζηελ πξνζθνξά εηδηθψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, ζα απνξξίπηεηαη. Δπηπιένλ, ε εξγαζηεξηαθή έθζεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζαθέο φηη αθνξά ζηα είδε πνπ εκπνξεχεηαη θαη δηαζέηεη ν πξνκεζεπηήο πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ. Δάλ ε επηηξνπή ρξεηαζηεί πεξηζζφηεξεο δηεπθξηλήζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα έιζεη ζε επηθνηλσλία κε ηνπο πξνζθέξνληεο θαη λα ηνπο δεηήζεη λα επηζπλάςνπλ ηηο δηεπθξηλήζεηο ή ηα δηθαηνινγεηηθά. ε πεξίπησζε χπαξμεο δχν ή πεξηζζφηεξσλ πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα ηηκή, ε πξνκήζεηα ζα θαηαθπξσζεί ζε έλαλ πξνκεζεπηή κε θιάξσζε, ζηελ νπνία νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξίζηαληαη. Μεηά ηελ έθδνζε Πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή, ε Τπεξεζία ζα εθδψζεη απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ε νπνία ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΗΑΤΓΔΗΑ. 8. ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Οη αλάδνρνη, είλαη ππνρξεσκέλνη κέζα ζε ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ θαηαθπξσηηθνχ απνηειέζκαηνο λα ππνγξάςνπλ ηε ζρεηηθή ζχκβαζε δηαθνξεηηθά, ε 4 ε ΔΒΑ δχλαηαη λα απεπζπλζεί ζηνλ επφκελν κεηνδφηε. Δάλ ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο, ε 4 ε ΔΒΑ δχλαηαη λα δηαθφςεη ηε ζχκβαζε θαη λα απεπζπλζεί ζηνλ επφκελν ζηελ θαηάηαμε κεηνδφηε πξνκεζεπηή ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθέξεη ηα πξντφληα ηνπ ζηηο ηηκέο ηεο θαηαηηζέκελεο πξνζθνξάο ηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα εθαηφλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαθχξσζεο ηνπ αξρηθνχ απνηειέζκαηνο. ε πεξέπησζε πνπ κε ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ αλαγθαζηεέ ε 4 ε ΔΒΑ λα πξνζθύγεη ζηνλ δεύηεξν θαηϊ ζεηξϊ κεηνδόηε, ν πξώηνο ζα πξϋπεη λα πιεξώζεη ηε δηαθνξϊ πνπ πξνθύπηεη αλϊκεζα ζηελ πξνζθνξϊ απηνύ θαη ηνπ επόκελνπ κεηνδόηε. 4

5 9. ΔΝΣΑΔΗ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο ηφζν θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ φζν θαη θαηά ηεο δηελέξγεηαο ή ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ, θαη γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5, παξ. 6, ηνπ ΠΓ 8/2007. Ζ ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο ζα θνηλνπνηεζεί ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηνπο εληζηάκελνπο απφ ηελ 4 ε ΔΒΑ. 0. ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ Σα πιηθά ζα παξαδνζνχλ κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ, σο εμήο: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ Μεηαιιηθά ζηνηρεία (εμνπιηζκφο ηθξησκάησλ) Δξγαιεηνκεραλέο θαη εμαξηήκαηα Δηδηθέο εξγαιεηνκεραλέο θαη εμαξηήκαηα Ξπιεία Οηθνδνκηθά πιηθά Δηδηθά νηθνδνκηθά πιηθά Απνζήθε 4 εο ΔΒΑ, Ρφδνο Απνζήθε 4 εο ΔΒΑ, Ρφδνο Απνζήθε 4 εο ΔΒΑ, Ρφδνο Απνζήθε 4 εο ΔΒΑ, Ρφδνο Πιαηεία Υσξηνχ Υάιθεο Πιαηεία Υσξηνχ Υάιθεο Δληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία, ζε δχν δφζεηο, ζε ρξφλν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηε κεραληθφ ηνπ έξγνπ. Δληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία, κε κηα παξάδνζε. Δληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία, κε κηα παξάδνζε. Δληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία ζε δχν δφζεηο, ζε ρξφλν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ κεραληθφ Δληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία, ηκεκαηηθά, ζε ρξφλν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηε κεραληθφ ηνπ έξγνπ Δληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία, ζε δχν δφζεηο, ζε ρξφλν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηε κεραληθφ ηνπ έξγνπ Οη πξνκήζεηεο ζα παξαδνζνχλ κε επζχλε θαη έμνδα ησλ πξνκεζεπηψλ, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ ππεχζπλν κεραληθφ ηνπ έξγνπ. ηηο πεξηπηψζεηο ζπζθεπαζκέλσλ πιηθψλ, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη πάλσ ζηε ζπζθεπαζία ν αξηζκφο ησλ ηεκαρίσλ ψζηε λα είλαη επρεξήο ε θαηακέηξεζε ησλ πιηθψλ. Σν ηηκνιφγην θαη δειηίν απνζηνιήο πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηα παξαδηδφκελα πιηθά ζα αλαγξάθνπλ ηελ κνλάδα κέηξεζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνπο πίλαθεο εηδψλ.. ΠΛΖΡΧΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ Ζ πιεξσκή ζα γίλεη εληφο 30 εκεξψλ κεηά ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ηνπ ηηκνινγίνπ δειηίνπ απνζηνιήο, κε επηηαγή ΣηΔ πνπ ζα εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή, κε βάζε ηηκνιφγην ηνπ. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηηκνιφγην, θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα είζπξαμε ρξεκάησλ, απφδεημε είζπξαμεο. Δπί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ γίλεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 4%. Θα ιάβεη δε απφ ην Λνγηζηήξην ηεο 4 εο ΔΒΑ, βεβαίσζε γηα ηελ παξαθξάηεζε ηνπ ΦΔ. Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ην έξγν «Απνθαηάζηαζε αλάδεημε Μεζαησληθψλ κλεκείσλ νηθηζκνχ Υάιθεο» Ζ Πξντζηακέλε Μαξία Μηραειίδνπ 5

6 Α/Α ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: «ΠΗΝΑΚΔ ΔΗΓΧΝ» ΠΗΝΑΚΑ : ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΜΔ ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ ΔΗΓΟ TIMH ΜΔΣΡΖΖ ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ ΧΛΖΝΑ ΒΑΡΔΧ ΣΤΠΟΤ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΧΛΖΝΑ.5'' ΣΔΜΑΥΗΟ 30 ΠΑΥΟ ΧΛΖΝΑ 2mm, ΜΖΚΟ ΧΛΖΝΑ 6m ΤΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ Ν.2 ΤΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ Ν.3 ΠΖΥΖ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ, ΓΗΑΣΟΜΖ 80Υ20mm, ΜΖΚΟΤ 3.0m ΚΟΤΛΟΤΡΑ 2ΚΗΛΧΝ 4 ΚΟΤΛΟΤΡΑ 2ΚΗΛΧΝ 4 ΣΔΜΑΥΗΟ 4 5 ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΒΗΓΑ ΜΔ ΚΔΦΑΛΖ ΚΑΛΧΗΑ (ΦΗ) 0.70m 6 ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΒΗΓΑ ΜΔ ΚΔΦΑΛΖ ΚΑΛΧΗΑ (ΦΗ).00m ΣΔΜΑΥΗΟ 60 ΣΔΜΑΥΗΟ 20 7 ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΠΑΣΟΒΗΓΑ 0.70m ΣΔΜΑΥΗΟ 20 8 ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΠΑΣΟΒΗΓΑ.00m ΣΔΜΑΥΗΟ 20 9 ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΞΤΛΟΣΤΠΟΤ.20Υ.20 0 ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΞΤΛΟΣΤΠΟΤ.80Υ.20 ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΔΚΣΑΖ ΠΛΑΗΗΟΤ (ΠΟΣΖΡΑΚΗ) ΤΝΓΔΜΟ ΧΛΖΝΑ 2 ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ ΓΧΝΗΑ (ΦΑΚΗΔ) 3 ΥΗΑΣΗ ΠΛΑΗΗΟΤ ΞΤΛΟΣΤΠΟΤ 3.75m ΣΔΜΑΥΗΟ 20 ΣΔΜΑΥΗΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 80 ΣΔΜΑΥΗΟ 40 4 ΥΗΑΣΗ ΠΛΑΗΗΟΤ ΞΤΛΟΣΤΠΟΤ 2.0m 60 ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ Ζκεξνκελία Ο πξνζθέξσλ Τπνγξαθή θξαγίδα 6

7 ΠΗΝΑΚΑ 2 α : ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΜΔ ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ Α/Α ΔΗΓΟ ΔΓΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ, IKANOTHTA KOΠΖ ΞΤΛΟΤ35mm, ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΚΟΠΖ ΜΔΣΑΛΛΟΤ 0mm, ΔΛΑΥΗΣΖ ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ ΗΥΤ 720W ΜΔΣΡΖΖ 2 ΛΑΜΑ ΔΓΑ ΓΗΑ ΚΟΠΖ ΞΤΛΟΤ Δ ΤΚΔΤΑΗΑ ΠΔΝΣΔ ΣΔΜΑΥΗΧΝ ΤΚΔΤΑΗΑ 0 3 ΛΑΜΑ ΔΓΑ ΓΗΑ ΚΟΠΖ ΜΔΣΑΛΛΟΤ Δ ΤΚΔΤΑΗΑ ΠΔΝΣΔ ΣΔΜΑΥΗΧΝ ΤΚΔΤΑΗΑ 0 4 ΓΗΚΟ ΚΟΠΖ ΜΔΣΑΛΛΟΤ Φ ΓΗΚΟ ΚΟΠΖ ΠΔΣΡΑ ΓΗΑΜΑΝΣΔ Φ ΓΗΚΟ ΚΟΠΖ ΜΔΣΑΛΛΟΤ Φ ΓΗΚΟ ΚΟΠΖ ΠΔΣΡΑ ΓΗΑΜΑΝΣΔ Φ ΓΧΝΗΑΚΟ ΣΡΟΥΟ ΡΔΤΜΑΣΟ, ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΓΗΚΟΤ 230mm, ΗΥΤΟ ην ειάρηζην 200W, ΣΡΟΦΔ ην ειάρηζην 6500/min 9 ΠΗΣΟΛΔΣΟ SDS-PLUS ΠΔΡΗΣΡΟΦΗΚΟ ΗΥΤΟ ην ειάρηζην 800W, ΜΔΓΗΣΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΡΤΠΖΜΑΣΟ : ΜΠΔΣΟΝ 26mm, ΞΤΛΟΤ 30mm, ΥΑΛΤΒΑ 3mm, ΒΑΡΟ κηθξφηεξν απφ 3ΚΗΛΑ 0 ΚΑΠΣΗΚΟ ΠΔΡΗΣΡΟΦΗΚΟ ΚΑΗ ΚΡΟΤΣΗΚΟ ΠΗΣΟΛΔΣ0 ΗΥΤΟ 350w, ΒΑΡΟΤ 8 ΔΧ 9 ΚΗΛΑ, ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΡΟΦΧΝ min, ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΡΤΠΖΜΑΣΟ Δ ΜΠΔΣΟΝ ΜΔ ΣΡΤΠΑΝΗ ΠΗΣΟΛΔΣΟΤ 2-45mm, ΜΔ ΚΑΔΣΗΝΑ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΑΝΑΓΔΤΣΖΡΑ ΔΛΑΥΗΣΖ ΗΥΤΟ 700W 2 3 ΔΞΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΓΔΤΖ ΓΗΑ ΑΝΑΓΔΤΣΖΡΑ ΔΛΑΥΗΣΖ ΗΥΤΟ 700W ΠΑΛΑΓΚΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ, ΒΑΡΔΧ ΣΤΠΟΤ, ΑΝΧ ΣΖΡΗΞΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΑΝΤΦΧΖ 200 ΚΗΛΑ, ΜΖΚΟ ΤΡΜΑΣΟ 25m ΣΔΜΑΥΗΟ 2 ΣΔΜΑΥΗΟ 2 7

8 ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΖΡΗΞΖ ΓΗΑ ΠΑΛΑΓΚΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ, ΒΑΡΔΧ ΣΤΠΟΤ, ΑΝΧ ΣΖΡΗΞΖ ΣΡΤΠΑΝΗ SDS-PLUS 2mm, Μήθνπο 26εθ. ΣΡΤΠΑΝΗ SDS-PLUS 2mm, Μήθνπο 6εθ. ΣΡΤΠΑΝΗ SDS-MAX Με 6 θνπηηθέο ιαβέο 26mm, Μήθνπο 54εθ. ΣΡΤΠΑΝΗ SDS-MAX Με 6 θνπηηθέο ιαβέο 6mm, Μήθνπο 54εθ. ΚΟΜΠΡΔΔΡ ΑΔΡΟ, ΗΥΤΟ ειάρηζηεο 2.0HP, ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ειάρηζηεο 24LIT, ΒΑΡΟΤ κέγηζηνπ 28Kg, ΠΗΔΖ κέγηζηεο 8 Bar ΠΗΣΟΛΗ ΔΚΣΟΞΔΤΖ ΑΔΡΑ ΓΗΑ ΣΟ ΚΟΜΠΡΔΔΡ ΑΔΡΟ ΛΑΣΗΥΟ - ΧΛΖΝΑ ΤΝΓΔΖ ΣΟΤ ΚΟΜΠΡΔΔΡ ΑΔΡΟ ΜΔ ΣΟ ΠΗΣΟΛΗ ΔΚΣΟΞΔΤΖ ΑΔΡΑ ΓΡΑΠΑΝΟΚΑΣΑΒΗΓΟ ΜΠΑΣΑΡΗΑ ΗΥΤΟ 8V ΒΑΡΟΤ ΔΛΑΥΗΣΟΤ 2.4ΚΗΛΧΝ ΜΔΓΗΣΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑΣΡΖΖ ΞΤΛΟΤ 3mm, ΜΔΓΗΣΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑΣΡΖΖ ΜΔΣΑΛΛΟΤ 50mm, ΑΡΗΘΜΟ ΜΠΑΣΑΡΗΧΝ 2 ΣΧΝ 2.6 Ah ΥΟΡΣΟΚΟΠΣΗΚΟ ΗΥΤΟ ειάρηζηεο 2,2HP, ΚΤΒΗΜΟΤ κέγηζηνπ 40,20c, ΜΔ ΚΑΤΗΜΟ, ΒΑΡΟΤ κέγηζην 6,3ΚΗΛΧΝ, ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΡΔΕΔΡΒΟΤΑΡ κέγηζηε 0.64Lit πλνδεπηηθά : θξάλνο, πξνζηαηεπηηθά γπαιηά, δψλε, ηξνρφο θαη κεζίλα θνπήο. ΣΔΜΑΥΗΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 4 ΣΔΜΑΥΗΟ 4 ΣΔΜΑΥΗΟ 3 ΜΔΣΡΟ 20 ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ Ζκεξνκελία Ο πξνζθέξσλ Τπνγξαθή θξαγίδα 8

9 Α/Α ΠΗΝΑΚΑ 2 α : ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΜΔ ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ ΔΗΓΟ ΜΔΣΡΖΖ ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΖ ΓΗΑΦΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΛΗΑ ΣΗΜΔΝΣΔΝΔΜΑΣΟ ΜΔ ΑΠΟΓΟΖ 0,ΛΗΣΡΟ, ΜΔΓΗΣΖ ΠΗΔΖ 0BAR, ΜΔΓΗΣΟΤ ΚΟΚΚΟΤ mm, ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΚΑΗ ΤΝΓΔΖ ½ ΗΝΣΑ, ΒΑΡΟΤ 5 ΚΗΛΧΝ ΧΛΖΝΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΝΔΜΑΣΟ ΓΗΑ ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΖ ΓΗΑΦΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΛΗΑ ΣΔΜΑΥΗΟ 4 ΣΗΜΔΝΣΔΝΔΜΑΣΟ ΜΖΚΟΤ 5 ΜΔΣΡΧΝ ΑΚΡΟΦΤΗΑ 4Υ5mm ΓΗΑ ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΖ ΓΗΑΦΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΛΗΑ 0 ΣΗΜΔΝΣΔΝΔΜΑΣΟ ΑΚΡΟΦΤΗΑ 4Υ85mm ΓΗΑ ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΖ ΓΗΑΦΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΛΗΑ 0 ΣΗΜΔΝΣΔΝΔΜΑΣΟ ΑΝΑΜΗΚΣΖΡΑ ΔΝΔΜΑΣΧΝ Ζιεθηξηθφο, κε θηλεηήξα 50hz, Υσξεηηθφηεηα θάδνπ 00Lit, 450 ηξνθέο ην ιεπηφ, νξηαθή ρσξεηηθφηεηα 540Lit/min ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ Ζκεξνκελία Ο πξνζθέξσλ Τπνγξαθή θξαγίδα 9

10 ΠΗΝΑΚΑ 3 ΞΤΛΔΗΑ Α/Α ΔΗΓΟ ΞΤΛΔΗΑ ΑΤΣΡΗΑ-ΜΑΓΔΡΗ, ΜΖΚΟΤ 4ΜΔΣΡΧΝ, ΓΗΑΣΟΜΖ 5Υ30cm ΞΤΛΔΗΑ ΑΤΣΡΗΑ-ΜΑΓΔΡΗ, ΜΖΚΟΤ 4ΜΔΣΡΧΝ, ΓΗΑΣΟΜΖ 5Υ25cm ΞΤΛΔΗΑ ΑΤΣΡΗΑ -ΛΑΣΑΚΗ, ΜΖΚΟΤ 4ΜΔΣΡΧΝ, ΓΗΑΣΟΜΖ 8Υ8cm ΞΤΛΔΗΑ ΑΤΣΡΗΑ-ΣΑΒΛΑ, ΜΖΚΟΤ 4ΜΔΣΡΧΝ, ΓΗΑΣΟΜΖ 0Υ25cm ΞΤΛΔΗΑ ΑΤΣΡΗΑ-ΣΑΒΛΑ, ΜΖΚΟΤ 4ΜΔΣΡΧΝ, ΓΗΑΣΟΜΖ 2Υ25cm ΞΤΛΔΗΑ ΑΤΣΡΗΑ-ΣΑΒΛΑ, ΜΖΚΟΤ 3ΜΔΣΡΧΝ, ΓΗΑΣΟΜΖ 0Υ25cm ΞΤΛΔΗΑ ΑΤΣΡΗΑ-ΣΑΒΛΑ, ΜΖΚΟΤ 3ΜΔΣΡΧΝ, ΓΗΑΣΟΜΖ 2Υ25cm ΜΟΤΡΔΛΑΝΑ, ΓΗΑΣΟΜΖ 5Υ5cm ΚΟΝΣΡΑ ΠΛΑΚΔ ΘΑΛΑΖ Α ΠΟΗΟΣΖΣΑ, ( 2,50Υ,25 ) ΠΑΥΟΤ 0mm ΜΔΣΡΖΖ ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ Ζκεξνκελία Ο πξνζθέξσλ Τπνγξαθή θξαγίδα 0

11 ΠΗΝΑΚΑ 4α: ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Α/Α ΔΗΓΟ ΑΜΜΟ ΛΑΣΟΜΔΗΟΤ Α ΓΗΑΛΟΓΖ ΜΔΣΡΖΖ 20 2 ΣΗΜΔΝΣΟ ΑΠΡΟ ΑΚΗ 50 kg 00 ΑΚΗΑ 3 ΣΗΜΔΝΣΟ ΜΑΤΡΟ ΑΚΗ 50 kg 0 ΑΚΗΑ 4 ΑΒΔΣΟΠΟΛΣΟ ΑΚΗ 20 kg 500 ΑΚΗΑ ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ Ζκεξνκελία Ο πξνζθέξσλ Τπνγξαθή θξαγίδα

12 ΠΗΝΑΚΑ 4β: ΔΗΓΗΚΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Σα πιηθά ηνπ παξφληνο πίλαθα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε αλαιχζεηο απφ πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα πνπ ζα βεβαηψλνπλ φηη ηα πξνζθεξφκελα πιηθά πιεξνχλ ηηο θάησζη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΘΖΡΑΨΚΖ ΓΖ -ΠΟΕΟΛΑΝΖ: Ζ πνδνιάλε ζα πξέπεη λα είλαη ιεπηναιεζκέλε (κέγηζηνπ θφθθνπ 75κm θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θφθθσλ κηθξφηεξν απφ 45κm), λα είλαη θαζαξή ρσξίο πξνζκίμεηο, δείθηε πνπδνιαληθφηεηαο πάλσ απφ 5 ΜΡa (δνθηκαζία κε Τδξάζβεζην), ζα είλαη απαιιαγκέλε απφ πδαηνδηαιπηά αιθάιηα, ελψ ηα δηαζέζηκα αιθάιηα δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην 2% θαηά ASTM68. Δπηπιένλ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο (δειηίν ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πιηθνχ) ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη : ε νξπθηνινγηθή ηεο ζχζηαζε, ε πεξηεθηηθφηεηα ηεο ζε ελεξγφ ππξίηην θαη ζε αιθάιηα ( δηαζέζηκα θαη πδαηνδηαιπηά, (ε εηδηθή ηεο επηθάλεηα, ε θνθθνκεηξηθή αλάιπζε LASER θαη ν δείθηεο πνδνιαληθφηεηαο. ε θάζε πεξίπησζε ε πνδνιάλε πξέπεη λα είλαη ιεπηφθθνθε (ην 90% ηνπ πιηθνχ λα δηέξρεηαη απφ ην θφζθηλν ησλ 75 κm θαη ην ππφιεηκκα ζην 45κm λα κελ μεπεξλά ζε πνζνζηφ ην 0%. ζάθνο Ζ πξνζθεξφκελε ζπζθεπαζία ζα είλαη ζάθνο 20kg. ΥΑΛΑΕΗΑΚΖ ΑΜΜΟ: Ζ ραιαδηαθή άκκνο ζα πξέπεη λα είλαη ρξψκαηνο ππφιεπθνπ, πςειήο πνηφηεηαο, άξηζηεο θαζαξφηεηαο (SiO2>98%), κε κεδεληθή πγξαζία. Δπηπιένλ, ζα ζπλνδεχεηαη απφ ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο (δειηίν ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πιηθνχ) ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ε ρεκηθή αλάιπζε ηεο άκκνπ. Ζ πξνζθεξφκελε ζπζθεπαζία ζα είλαη ζάθνο 25kg. ΚΔΡΑΜΗΚΖ ΦΖΦΗΓΑ: Ζ θεξακηθή ςεθίδα ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ηε ζξαχζε παξαδνζηαθψλ θεξακηθψλ (ζεξκνθξαζίαο φπηεζεο: C, ρακειήο έσο κέζεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε Ca ~6%) αληί αλαθπθισκέλσλ δνκηθψλ πιηθψλ ηα νπνία πηζαλφλ λα είλαη επηκνιπζκέλα κε ηζηκέλην, ακίαλην θαη ινηπά βιαβεξά ζπζηαηηθά. Ζ πξνζθεξφκελε ζπζθεπαζία ζα είλαη ζάθνο 20kg. ΛΔΤKΟ ΣΗΜΔΝΣΟ ΓΑΝΗΑ (Aalborg θιϊζεο CEM I 52,5 R): Σν ιεπθφ ηζηκέλην Γαλίαο, ηχπνπ I 52,5 R ζα ζπκθσλεί κε ηελ ΔΝ 97-, ζα θέξεη ζήκαλζε CΔ ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία θαη ζα παξνπζηάδεη ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε αιθάιηα. Ζ πξνζθεξφκελε ζπζθεπαζία ζα είλαη ζάθνο 25kg. Α / Α ΔΗΓΟ ΖΦΑΗΣΔΗΑΚΖ ΓΑΗΑ (ΠΟΕΟΛΑΝΖ) ΜΔ ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΥεκηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ 2 SiO 2 Al 2O 3 Fe 2O MgO CaO Na 2 K 2O LOI 3 O (%) 60-70% 2-6% -2% 0-% -2%.8 2-4% 5-6% ΤδαηνδπαιηηΪ αιθϊιηα Να2Οeq 0.053% ΑιθΪιηα Na2Oeq 0.82% Κνθθνκεηξέα: 00 % <55 κm, 95.6 % <20 κm, 75.6 < κm, 27.2 % <4.5 κm, 4.5 % <2.5 κm ΑληνρΫο : Γεέθηεο 7 εκεξώλ >90% ΑΜΜΟ ΥΑΛΑΕΗΑΚΖ ΤΠΟΛΔΤΚΖ 0-4mm.( Sio2 Min 98%) ΑΜΜΟ ΥΑΛΑΕΗΑΚΖ ΤΠΟΛΔΤΚΖ 4-6mm.( Sio2 Min 98%) ΚΔΡΑΜΗΚΖ ΦΖΦΗΓΑ 2-6mm ΛΔΤΚΟ ΣΗΜΔΝΣΟ ΓΑΝΗΑ ΜΟΝ. ΜΔΣΡ. ΑΚΗ 20Kg. ΑΚΗ 25 Kg ΑΚΗ 25 Kg ΑΚΗ 20 Kg ΑΚΗ 25 Kg ΠΟΟ- ΣΖΣΑ 200 ΑΚΗΑ 200 ΑΚΗΑ 200 ΑΚΗΑ 50 ΑΚΗΑ 400 ΑΚΗΑ ΜΟΝ. ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΟΟΣ. Ζκεξνκελία Ο πξνζθέξσλ Τπνγξαθή θξαγίδα 2

13 ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άρθρο 8 Ν.599/986) Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 599/986) ΠΡΟ () : 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ο Η Όνομα: Επώνσμο: Όνομα και Επώνσμο Παηέρα: Όνομα και Επώνσμο Μηηέρας: Ημερομηνία γέννηζης (2) : Σόπος Γέννηζης: Αριθμός Δεληίοσ Σασηόηηηας: Σηλ: Σόπος Καηοικίας: Οδός: Αριθ: ΣΚ: Αρ. Σηλεομοιοηύποσ (Fax): Δ/νζη Ηλεκηρ. Σατσδρομείοσ (Εmail): Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 599/986, δειψλσ φηη: Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε, γηα ηελ νπνία έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα. Σπρφλ παξάβιεςε ή παξαβίαζε ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο κε βαξαίλεη απνθιεηζηηθά. Γελ έρσ απνθιεηζζεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν Έρσ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ ζηελ Δθνξία θαη ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ΗΚΑ) θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο Παξαηηνχκαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο, γηα νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 4 εο ΔΒΑ γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο Ζ πξνζθνξά κνπ ηζρχεη γηα 20 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα θαη αθνινχζσο αδπλαηεί λα ηελ εθηειέζεη, ππνρξενχηαη λα πιεξψζεη ηε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη αλάκεζα ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ επφκελνπ κεηνδφηε ε πεξίπησζε πνπ κνπ θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα, ηα παξαζηαηηθά (Σηκνιφγην Γειηίν Απνζηνιήο) ζα εθδψζεη ε ίδηα ε επηρείξεζε κνπ. Ζκεξνκελία:.20 Ο Ζ Γει. (Τπνγξαθή) () Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε σο 0 εηψλ. (4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα 3

14 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΜΒΑΖ ηε Ρφδν ζήκεξα, /./202 θαη εκέξα. ζηα Γξαθεία ηεο 4 εο Δθνξείαο Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ πνπ εδξεχεη ζηε Ρφδν, νδφο Ηππνηψλ, ΣΚ 85 00, κεηαμχ ηεο Μαξίαο Μηραειίδνπ, Πξντζηακέλεο ηεο 4 εο Δθνξείαο Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ ηνπ ΤΠΠΟΣ, πνπ εθπξνζσπεί ην Διιεληθφ Γεκφζην, θαη η. πνπ εθπξνζσπεί ηελ επηρείξεζε/εηαηξεία. πνπ εκπνξεχεηαη., θαη εδξεχεη ζηε.., κε ΑΦΜ. Γ.Ο.Τ..., πνπ ζην εμήο ζα θαιείηαη «Αλάδνρνο» Καη έρνληαο ππφςε:. Σελ κε ΑΓΑ.. απφθαζε έγθξηζεο δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο. 2. Σελ κε ΑΓΑ.. πξνθήξπμε πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο 3. Σελ κε ΑΓΑ απφθαζε θαηαθχξσζεο πξνκήζεηαο.. ζηελ επηρείξεζε/εηαηξεία..ζπκθσλνχλ, ζπλνκνινγνχλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα παξαθάησ:. Ζ πξψηε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ ηδηφηεηα ηεο αλαζέηεη ζηνλ δεχηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ ηελ πξνκήζεηα.. δαπάλεο, ζχκθσλα κε ηα είδε θαη ηηκέο ηεο ππ αξ.. πξνζθνξάο ηνπ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ (ελδεηθηηθφ) πίλαθα.. ΤΛΗΚΑ α/α ΔΗΓΟ ΜΔΣΡΖΖ 2 ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 2. Ο αλάδνρνο ζα δηαηεξήζεη ζε ηζρχ ηελ πξνζθνξά ηνπ γηα εθαηφλ είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ εκέξα θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο, ε πεξίπησζε πνπ ηνπ θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα θαη αθνινχζσο αδπλαηεί λα ηελ εθηειέζεη, ππνρξενχηαη λα πιεξψζεη ηε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη αλάκεζα ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ επφκελνπ κεηνδφηε. 3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πξνθήξπμε, λα παξαδψζεη ηα πιηθά σο εμήο: 4

15 . θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ ηνπ έξγνπ, Σα παξαζηαηηθά (ηηκνιφγην, δειηίν απνζηνιήο) ζα εθδνζνχλ απφ ηελ επηρείξεζε ηνπ. 4. Ζ πιεξσκή ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν ηεο πξνθήξπμεο, εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ πνπ θαηαθπξψζεθαλ θαη ηελ παξαιαβή ηηκνινγίνπ δειηίνπ απνζηνιήο, κε επηηαγή ΣηΔ πνπ ζα εθδνζεί ζην φλνκα ησλ πξνκεζεπηψλ κε βάζε ηηκνιφγην ηνπ. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη κε ην ηηκνιφγην θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα είζπξαμε ρξεκάησλ, απφδεημε είζπξαμεο. Δπί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ γίλεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 4%. Θα ιάβεη δε απφ ην Λνγηζηήξην ηεο 4 εο ΔΒΑ, βεβαίσζε γηα ηελ παξαθξάηεζε ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο. Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε αλάδεημε Μεζαησληθψλ κλεκείσλ νηθηζκνχ Υάιθεο» 5. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ε νπνία δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο ζε ηξία (3) φκνηα αληίηππα απφ ηα νπνία ην έλα ιακβάλεη ν δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ηα άιια θαηαηίζεληαη ζηελ 4 ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ. Ο αλάδνρνο.. Ζ Πξντζηακέλε ηεο 4 εο Δθνξείαο Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ θξαγίδα - ππνγξαθή Μαξία Μηραειίδνπ 5

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο 52100 Καζηνξηά ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 Γηεζλνχο Αλνηθηνχ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΔΗΓΧΝ ΔΣΟΤ 2013»

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΔΗΓΧΝ ΔΣΟΤ 2013» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Α.Μ.: 4/13 Σ.Τ. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ 14Ζ ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Μπηηιήλε, 08-03-2011 Απιθμ. Ππωη.: 599 Σασ. Γ/νζη : Γηάλλε Γειή 11 81 100 Μπηηιήλε Πληποθοπίερ: Α.Κακπέξε Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο 127 115 21, Ακπειόθεπνη Σει. : 210 64 78868 e mail :achousakou@pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα