ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 35697 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μά θησης και Νέας Γενιάς, και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμ ματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Θρησκευμά των, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμη μάτων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τε χνολογίας, και στους Προϊσταμένους Διευθύνσε ων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευ νας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Y1 (1) Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθη σης και Νέας Γενιάς, και στους Προϊσταμένους Δι ευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), β) του π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βο ήθειας στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πό ρων» (ΦΕΚ Α 3), γ) του άρθρου 3 του π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσι ών» (ΦΕΚ Α 141), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 88/2012 (ΦΕΚ Α 143), το άρθρο 2 του π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ Α 160) και το άρθρο 2 του π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α 152), δ) του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 134), ε) του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματεί ας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και την ταχεία προώθηση των υποθέσεων. 3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Στον Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μά θησης και Νέας Γενιάς, που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν στα ακόλουθα θέματα: 1. Έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών προς όλες τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτή, για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, τον προγραμματισμό και τον συντονισμό της δράσης τους με σκοπό την αποτελε σματική υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής και την εύρυθμη και παραγωγική λειτουργία τους. 2. Αποφάσεις και έγγραφα συναρμοδιότητας περισ σοτέρων Διευθύνσεων. 3. Αναπομπή υποθέσεων για επανεξέταση από τη Δι οίκηση ή τα αρμόδια συλλογικά όργανα. 4. Μετακίνηση υπαλλήλων μεταξύ των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας αρμοδιότητάς του, εκτός από τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων, με παράλληλη ενημέρωση της Γενικής Δι εύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Παι δείας και Θρησκευμάτων. 5. Αποφάσεις ίδρυσης και λειτουργίας δημοσίων δο μών φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (άρθρο 17 παρ. 4 Ν. 4186/2013). 6. Άδειες λειτουργίας δομών ιδιωτικών φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (άρθρο 17 Ν. 4186/ 2013) και επιβολή κυρώσεων.

2 35698 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Διαμόρφωση και αξιολόγηση προγραμμάτων σπου δών των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων μη τυπικής εκ παίδευσης και κατάρτισης (άρθρα 17 και 18 Ν. 4186/2013) 8. Σύνταξη και έκδοση των Κανονισμών Λειτουργίας των δομών φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης και κα τάρτισης. 9. Απαντήσεις σε αιτήματα επανεξέτασης ή αναφορές παραπόνων ή καταγγελίες πολιτών κατά πράξεων ή παραλείψεων υπηρεσιακών οργάνων της Γενικής Γραμ ματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ή των απο κεντρωμένων και εποπτευόμενων από αυτήν υπηρεσιών. 10. Διαδικασία και κριτήρια επιλογής της διοίκησης και του προσωπικού των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ (άρθρο 27 παρ. 1β Ν. 4186/2013). 11. Κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ (άρθρο 27 παρ. 15ε Ν. 4186/2013). 12. Σύσταση και συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την υποβοήθηση του σχεδιασμού και το συντονισμό της εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής Δια Βίου Μάθησης (άρθρο 5 Ν. 3879/2010). 13. Σύσταση και συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την υποβοήθηση του σχεδιασμού και το συντονισμό της εφαρμογής της εθνικής πολιτικής στον τομέα της νέας γενιάς. 14. Ορισμός εκπροσώπων σε δι υπουργικά και λοιπά συλλογικά όργανα σε εθνικό η/και διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο σχεδιασμού και εφαρμογής των πολιτικών στον τομέα νέας γενιάς. 15. Συγκρότηση της επιστημονικής επιτροπής και επο πτεία για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα του Παιδιού (σύμ φωνα με τα προβλεπόμενα στον Νόμο 2909/ , άρθρο 4 «Εθνικό Παρατηρητήριο»), για την παρακολού θηση και προώθηση της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμ βασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, όπως αυτή κυρώθηκε με τον Νόμο 2101/1992 (ΦΕΚ 192 Α). 16. Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων για την πραγματοποίηση επενδύσεων, την εφαρμογή προγραμ μάτων και την υλοποίηση δράσεων που περιλαμβάνο νται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, για την παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης κάθε είδους και για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθη σης (άρθρο 21 Ν. 3879/2010). 17. Ανάθεση υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης και προγραμμάτων κατάρτισης ενηλίκων, στους επο πτευόμενους φορείς. 18. Σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαί δευσης και κατάρτισης νέων η/και εκπροσώπων φορέων που ασχολούνται με θέματα νεολαίας η/και ανάθεσής τους σε συνεργαζόμενους η/και εποπτευόμενους από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γε νιάς φορείς. 19. Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων και απο φάσεων ανάθεσης για την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαχείριση των δημόσιων Ι.Ε.Κ. και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης. 20. Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων και απο φάσεων ανάθεσης για την οργάνωση και τη διαχείριση των προγραμμάτων και δράσεων αρμοδιότητας νέας γενιάς. 21. Έκδοση και υπογραφή του αποδεικτικού επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. (άρθρο 31 Ν. 4115/2013). 22. Προέγκριση πάσης φύσεως δαπανών, επιχορηγή σεων και χρηματοδοτήσεων, προκήρυξης τακτικών και κάθε άλλης μορφής διαγωνισμών που αναφέρονται σε δράσεις των τομέων νέας γενιάς και Δια Βίου Μάθησης. 23. Στελέχωση και λειτουργία του γραφείου πληρο φόρησης νέων στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα προ βλεπόμενα στο άρθρο 52 θ του ΠΔ 114/29/08/ Διαβίβαση στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ερωτημάτων προς το γρα φείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 25. Τη σύσταση και συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβου λίου των περιφερειακών Υπηρεσιών. Άρθρο 2 Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς με ταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα, αρμοδι ότητάς τους, που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν τα ακόλουθα θέματα: 1. Παροχή πληροφοριών, στοιχείων και απόψεων της Διοίκησης προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελε γκτικό Συνέδριο, τις υπηρεσίες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τα Δικαστήρια και Ανεξάρτητες Διοικη τικές Αρχές. 2. Αποστολή εγγράφων και πληροφοριών προς το Νομικό Συμβούλιο για την υποστήριξη των θέσεων της υπηρεσίας. 3. Συγκρότηση επιτροπών εκκαθάρισης των αρχείων της Διεύθυνσης. 4. Χορήγηση αντιγράφων εγγράφων κατά τις κείμενες διατάξεις. 5. Σύσταση και συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την υποβοήθηση του σχεδιασμού και το συντονισμό της εφαρμογής των δράσεων και προγραμμάτων που υλοποιούνται από την οικεία Διεύθυνση. 6. Ορισμό υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέση εργα σίας για παρακολούθηση χωρίς εκπαιδευτική άδεια συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμά των εσωτερικού, σε θέματα αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης. 7. Ορισμό υπαλλήλων της Διεύθυνσης για συμμετοχή σε δράσεις που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο με ευθύνη της Διεύθυνσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτή των της. 8. Πράξεις για θέση εγγράφων στο αρχείο για θέμα τα αρμοδιότητας περισσοτέρων τμημάτων της ίδιας Διεύθυνσης, καθώς και έγκριση χορήγησης αντιγράφων των εγγράφων αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης γνωστοποίησης εγγράφων κατά το άρθρο 5 του Ν. 2690/ Πάσης φύσεως βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που αφορούν δραστηριότητες των Διευθύνσεων όπως αυτές αναφέρονται στο π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181). 10. Έκδοση βεβαιώσεων συμμετοχής σε προγράμμα τα και πρωτοβουλίες που υλοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. 11. Απαντήσεις σε ερωτήματα πολιτών, συλλόγων, ορ γανώσεων, φορέων κάθε είδους, που αφορούν πληροφο ρίες σχετικές με τα προγράμματα ή τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης που προΐστανται.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αλληλογραφία με τους συνεργαζόμενους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, που αφορά τη διαδικασία υλο ποίησης εγκεκριμένων προγραμμάτων, κατά περιεχόμε νο και αναλυτικό οικονομικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 13. Έγγραφη ενημέρωση φορέων για αιτήματά τους. Άρθρο 3 Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, έγγραφα και λοιπές διοικητι κές πράξεις σε θέματα που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν τα ακόλουθα θέματα, αρμοδιότητάς τους: α) αποφάσεις διεξαγωγής ελέγχων φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης β) πρόταση για επιβολή κυρώσεων σε φορείς μη τυ πικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Άρθρο 4 Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νέας Γενιάς με ταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, έγγραφα και λοιπές διοικητι κές πράξεις σε θέματα που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν τα ακόλουθα θέματα, αρμοδιότητάς τους: α) Συμμετοχή του ex officio στην επιστημονική επι τροπή του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα του Παιδιού. β) Αποφάσεις διεξαγωγής ελέγχων φορέων που υλο ποιούν προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, στο πλαίσιο αρμοδιότητας Νέας Γενιάς και ορισμό των υπαλλήλων της οικείας Διεύθυνσης που θα διενεργήσουν τον σχετικό έλεγχο. Άρθρο 5 Σε όλους τους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Γε νικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα, αρμοδι ότητάς τους, που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν τα ακόλουθα θέματα: 1. Πάσης φύσεως διαβιβαστικά έγγραφα. 2. Έγγραφα με τα οποία ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία επί εκκρεμών υποθέσεων. 3. Έγγραφα παροχής στοιχείων ή πληροφοριών σε άλλες Υπηρεσίες, αρχές και συλλογικά όργανα για την ολοκλήρωση υποθέσεων. 4. Χορήγηση αντιγράφων των εγγράφων από τα αρ χεία του. 5. Επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής. 6. Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος που εκδίδει το έγγραφο. 7. Χορήγηση βεβαιώσεων σε ιδιώτες με βάση τα στοι χεία που υπάρχουν στην υπηρεσία. Άρθρο 6 Ειδικότερα και πέρα των αναφερομένων στο άρθρο 5 του παρόντος: 1. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδών Προ γραμμάτων και Οργάνωσης Επαγγελματικής Κατάρ τισης μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπογράφει Με εντολή Υπουργού αποφάσεις και έγγραφα αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα, αρμοδιότητάς του, που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν: α) στην οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των δη μοσίων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. β) στη διαμόρφωση και εποπτεία εφαρμογής του εκ παιδευτικού πλαισίου των προγραμμάτων όλων των μονάδων και φορέων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ., Σ.Ε.Κ.) γ) στη διαμόρφωση θεμάτων που αφορούν στις ει δικότητες, τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα κατάρτισης στους φορείς της Επαγγελματικής Εκπαί δευσης και Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ, Σ.Ε.Κ.) δ) στη διαχείριση και εποπτεία του Εθνικού Συστή ματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α), αρχικής και συνεχιζόμενης 2. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδών Προ γραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπογράφει Με εντολή Υπουργού αποφάσεις και έγγραφα που αφορούν: α) Στην οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των Σχο λείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε) β) Στη διαμόρφωση και εποπτεία εφαρμογής του εκ παιδευτικού πλαισίου των προγραμμάτων των ΣΔΕ γ) Στη διαμόρφωση θεμάτων που αφορούν στο περι εχόμενο και τις μεθόδους εκπαίδευσης στις ΣΕΚ, στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης καθώς και των προδιαγρα φών των προγραμμάτων ΣΕΚ αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. δ) Στην εποπτεία του Συστήματος μη τυπικής γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. ε) Στο σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης σε εθνική κλίμακα και στον απόδημο ελληνισμό. στ) Στη διαμόρφωση του λειτουργικού πλαισίου των Προγραμματικών Συμβάσεων με τους δήμους που αφο ρούν σε προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και των προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. ζ) Στην εποπτεία οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολών Γονέων. η) Στην εποπτεία εφαρμογής του εκπαιδευτικού πλαι σίου όλων των μονάδων, δημόσιων ή ιδιωτικών που δεν ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως Κέντρα Διά Βίου Μάθησης επιπέδου 1 και 2 και στην εποπτεία εφαρμογής του εκπαιδευτικού πλαισίου Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 3. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοίκησης Εκπαι δευτικού Προσωπικού Διά Βίου Μάθησης, μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπογράφει Με εντολή Υπουργού απο φάσεις και έγγραφα, αρμοδιότητάς του, που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν: α) Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύ σεως εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των μονάδων παροχής υπηρεσιών της Διά Βίου Μάθησης. β) Θέματα που αφορούν στο διοικητικό και εκπαιδευ τικό προσωπικό όλων των περιφερειακών υπηρεσιών Διά Βίου Μάθησης. γ) Θέματα στελέχωσης σε κάθε φύσεως προσωπικό των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

4 35700 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ) Θέματα Εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των Εκπαι δευτών Ενηλίκων και στελεχών Διά Βίου Μάθησης σε όλες τις δομές. 4. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εποπτείας και Αδειοδότησης Φορέων και Περιφερειακών Δομών Διά Βίου Μάθησης, μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπο γράφει Με εντολή Υπουργού αποφάσεις και έγγρα φα, αρμοδιότητάς του, που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν: α) Στην οργάνωση και συντονισμό των συστημικών σχέσεων των φορέων του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης. β) Στην έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας όλων των φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης παροχής υπηρε σιών (ΙΕΚ κ.λπ.). γ) Στην εισήγηση για ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε φορείς παροχής υπηρεσιών κατάρ τισης (ΙΕΚ κ.λπ.). δ) Στην παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Διά Βίου Μάθησης καθώς και αυτών που ιδρύονται από νομικά πρόσωπα. ε) Στα θέματα εξωτερικής αξιολόγησης του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης. στ) Στη συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχων όλων των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΚΔΒΜ). ζ) Στην τήρηση και διαχείριση του Μητρώου Φορέων Διά Βίου Μάθησης. η) Στην κατάρτιση πρότυπων Προγραμματικών Συμ βάσεων μεταξύ των φορέων του δικτύου και την εκ χώρηση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή φορέων διοίκησης του.δικτύου Διά Βίου Μάθησης. 5. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Κολλεγίων με ταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπογράφει Με εντολή Υπουργού αποφάσεις και έγγραφα, αρμοδιότητάς του, που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν: α) Στην εποπτεία και τον έλεγχο στα Κέντρα Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης. β) Στην εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας και Θρη σκευμάτων για την ανάκληση άδειας ίδρυσης και λει τουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. Άρθρο 7 Ειδικότερα και πέρα των αναφερομένων στο άρθρο 5 του παρόντος: 1. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας της Νέας Γενιάς, μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπο γράφει Με εντολή Υπουργού αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα, αρμοδιότητάς του, που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν: α) Ενημέρωση των νέων και των φορέων που δραστη ριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας για πολιτικές και δράσεις στήριξης και διευκόλυνσης συμμετοχής τους σε δραστηριότητες αναπτυξιακού χαρακτήρα, όπως αυτές περιγράφονται στο π.δ. 114/2014. β) Εποπτεία υλοποίησης προγραμμάτων ευθύνης τους και ανάπτυξη συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεανι κής επιχειρηματικότητας. γ) Τη συγκρότηση και εποπτεία τήρησης αρχείου με πληροφοριακό υλικό σε θέματα ανάπτυξης, παροχής κινή τρων, επιδοτήσεων, θεσμών και μέτρων και της διάχυσής του σε νέους και σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς. δ) τη λειτουργία του Γραφείου Πληροφόρησης Νέων στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις σχε τικές Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μά θησης και Νέας Γενιάς. ε) την κατάρτιση, υποβολή, παρακολούθηση και υλο ποίηση προγραμμάτων συνεργασίας που υποβάλλονται στην Ε.Ε. η/και σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, σύμ φωνα με τις σχετικές οδηγίες του Προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης. 2. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτισμού και Κοινωνικής Συμμετοχής της Νέας Γενιάς, μεταβιβάζου με το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, έγγραφα και λοιπές διοικητικές πράξεις σε θέματα αρμοδιότητάς του, που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν: α) Ενημέρωση των νέων και των φορέων που δρα στηριοποιούνται στον τομέα του Πολιτισμού και της ενίσχυσης και υποστήριξης της νεανικής καλλιτεχνικής δημιουργίας για πολιτικές και δράσεις στήριξης και δι ευκόλυνσης της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως αυτές περιγράφονται στο Π.Δ. 114/2014. β) Εποπτεία υλοποίησης προγραμμάτων ευθύνης τους και ανάπτυξη συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Πο λιτισμού, της Παιδείας, της Πολιτικής και Κοινωνικής συμμετοχής και της Οικολογίας. γ) Εποπτεία και υποστήριξη της λειτουργίας του Ελ ληνο Γερμανικού Ιδρύματος Νέων, σε ό,τι αφορά το εθνικό γραφείο, συνεργασία με το ομόλογο γραφείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εν γένει υποστήριξη των δράσεων του Ιδρύματος, σχεδια σμός και κατάθεση προτάσεων για υλοποίηση δράσεων σε εθνικό και διμερές επίπεδο, στο πλαίσιο των προ βλεπομένων στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας του ως άνω Ιδρύματος, προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία του και την ενίσχυση και προώθηση των διμερών ανταλλαγών. δ) Εφαρμογή των εθνικών Προγραμμάτων «Δωρεάν Νομική Βοήθεια για Νέους» και «Πρόγραμμα Υποστή ριξης μαθητών». ε) Συγκρότηση των εθνικών επιτροπών προσωπικο τήτων για επιλογή της εθνικής αντιπροσωπείας νέων καλλιτεχνών, για συμμετοχή στις Biennale Νέων Δημι ουργών Ευρώπης και Μεσογείου, σύμφωνα με τις οδηγί ες του Γενικού Γραμματεία δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, αλλά και των καταστατικών δεσμεύσεων της Υπηρεσίας, ως ιδρυτικού μέλους της σχετικής διεθνούς ένωσης. Υποστήριξη του έργου των ως άνω Εθνικών Επιτροπών. στ) Σχεδιασμό και κατάθεση προτάσεων για ενίσχυ ση και περαιτέρω ανάπτυξη διμερών και πολυμερών σχέσεων με σχετικούς φορείς σε εθνικό και ευρω με σογειακό επίπεδο και προγραμμάτων, στο πλαίσιο των καταστατικών υποχρεώσεων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς απέναντι στη Διεθνή Ένωση BJCEM, προκειμένου για την περαιτέρω ανάδειξη και ενίσχυση της νεανικής δημιουργίας στον τομέα του Πολιτισμού και της Τέχνης.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ζ) Σχεδιασμό και υλοποίηση νεανικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξη συνεργασιών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. η) Υποβολή προτάσεων για σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών, μορφωτικών και πολιτιστικών προγραμ μάτων και πρωτοβουλιών για τους νέους. θ) Συγκρότηση και τήρηση μητρώου οργανώσεων και συλλόγων νέων που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, πε ριφερειακό και εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο δράσεων πολιτικής και κοινωνικής συμμετοχής. ι) Εποπτεία λειτουργίας, υποστήριξη και υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης των Τοπικών και Περιφερειακών Συμβουλίων Νέων, σύμφωνα με τα προ βλεπόμενα στο Νόμο 3443/ Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εθελοντισμού και Ελεύθερου Χρόνου της Νέας Γενιάς, μεταβιβάζου με το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, έγγραφα και λοιπές διοικητικές πράξεις σε θέματα αρμοδιότητάς του, που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν: α) Υποβολή προτάσεων για σχεδιασμό δράσεων και προγραμμάτων, με στόχο την προώθηση του εθελοντι κού πνεύματος και της εθελοντικής δράσης των νέων, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. β) Ενημέρωση των νέων και των φορέων νεολαίας για πολιτικές και δράσεις στήριξης και διευκόλυνσης συμ μετοχής τους σε δραστηριότητες εθελοντισμού, όπως αυτές περιγράφονται στο π.δ. 114/2014. γ) Εποπτεία υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων ευ θύνης τους και ανάπτυξη συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Εθελοντισμού. δ) Κατάρτιση μητρώου εθελοντικών οργανώσεων νέων και μητρώου θεματικών εθελοντικών οργανώσεων. ε) Σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων που εντάσσονται στο δημιουργικό ελεύθερο χρόνο, όπως προγράμματα διακοπών, εναλλακτικών μορφών τουρι σμού και κατασκηνώσεων. στ) Υλοποίηση ειδικών πρωτοβουλιών και προγραμ μάτων για τη στρατευμένη νεολαία. Άρθρο 8 Ειδικότερα και πέρα των αναφερομένων στο άρθρο 5 του παρόντος: 1. Στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Στρα τηγικού Σχεδιασμού, υπαγόμενου στον Γενικό Γραμμα τέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς μεταβιβάζου με το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, έγγραφα και λοιπές διοικητικές πράξεις σε θέματα αρμοδιότητάς του, που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν: α) Υποβολή προτάσεων για κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και υποβολή των σχετικών προτάσεων για υλοποίηση των προγραμμάτων εφαρμογής του. β) Εποπτεία για την ορθή και απρόσκοπτη εφαρμογή όλων των πολιτικών στους τομείς της νέας γενιάς και της Δια Βίου Μάθησης, καθώς και των επιμέρους σχετι κών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που εντάσσονται στους ως άνω τομείς. γ) Υποβολή προτάσεων για την αξιολόγηση της πο ρείας εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας του Εθνικού Προγράμματος Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθη σης, όπως αυτό εξειδικεύεται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. δ) Ανάπτυξη και υποστήριξη της συνεργασίας με όλες τις οργανικές Μονάδες της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, προκειμένου για τη σύ νταξη με ευθύνη του ως άνω Τμήματος της ετήσιας έκθεσης για τη δια βίου μάθηση και τη νέα γενιά. ε) Υποβολή προτάσεων και ανάθεση μελετών, ερευ νών, στατιστικών και συγκριτικών αναλύσεων, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματι κότητας των δράσεων που εμπίπτουν στους τομείς της νέας γενιάς και της Δια Βίου Μάθησης. στ) Εποπτεία της πορείας διεξαγωγής των ως άνω μελετών, ερευνών και αναλύσεων και αξιολόγηση του έργου των αρμοδίων στους οποίους το έργο ανατίθεται. ζ) Υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος «Ιστορικό Αρχείο της Ελληνικής Νεολαίας» και εποπτεία υλοποί ησης εκ μέρους των συνεργαζόμενων στο Πρόγραμμα επιστημονικών και ερευνητικών φορέων. η) Υποβολή προτάσεων για διευκόλυνση της δια συ νοριακής κινητικότητας των νέων, με προτεραιότητα την εκπαιδευτική, αλλά και της εν γένει κινητικότητας των νέων. θ) Υποβολή προτάσεων για σχεδιασμό και ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση και υποστήριξη του δια πολιτισμικού διαλόγου για κάθε θέμα που αφορά και ενδιαφέρει τους νέους. ι) Υποβολή προτάσεων και ευθύνη ανάληψης μέτρων για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας σε θέ ματα νεολαίας με το ευρωπαϊκό και διεθνές Δίκαιο και για την παρακολούθηση της σύναψης και υλοποίησης συμφωνιών. 2. Στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Διε θνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, υπαγόμενου στον Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς μεταβι βάζουμε δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, έγγραφα και λοιπές διοικητικές πράξεις σε θέματα αρμοδιότητάς του, που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν: α) Ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας της Γε νικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Διεθνείς Οργανι σμούς, για από κοινού σχεδιασμό των πολιτικών στους τομείς πολιτικής για τη νεολαία και τη δια βίου μάθηση και υποβολή σχετικών προτάσεων για σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών στον το μέα της μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για νέους και για ενήλικες. β) Υλοποίηση του Προγράμματος για την Ανανεωμένη Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση των ενηλίκων και τις προτεραιότητες στον τομέα για το γ) Υποβολή προτάσεων για τη διαμόρφωση και εθνι κή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης, του πολιτισμού και της πολιτικής για τη νεολαία και της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης. δ) Διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και συναντήσεων εθνικού ή διεθνούς επιπέδου, σχετικά με θέματα ή/και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της χώρας μας στους Διεθνείς Οργανισμούς.

6 35702 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ε) Σύνταξη εθνικών εκθέσεων και συμπλήρωση ερω τηματολογίων για θέματα που προκύπτουν από τις νο μικές δεσμεύσεις της χώρας μας στους Διεθνείς Οργα νισμούς στους τομείς πολιτικής για τη νεολαία και τη δια βίου εκπαίδευση. στ) Σύνταξη περιοδικών εκθέσεων, τις οποίες ελέγχει και προωθεί και η ευθύνη των διαδικασιών, για τη σύ νταξη της ετήσιας διαβεβαίωσης προς την Ε.Ε. επί της εθνικής εφαρμογής των Προγραμμάτων ευθύνης της. ζ) Διεξαγωγή ετήσιου διαγωνισμού για Νέους Επι στήμονες σε εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Άνοιξη της Ευρώπης. Άρθρο 9 Τελικές διατάξεις 1. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς οι αρμο διότητες αυτού ασκούνται από τον Υπουργό. 2. Αν κωλύεται ή απουσιάζει ο Προϊστάμενος της Δι εύθυνσης και ο νόμιμος αναπληρωτής του, οι αρμοδι ότητές του ασκούνται από τον Προϊστάμενο του καθ ύλη αρμόδιου Τμήματος. 3. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα μεταβίβαση δικαιώ ματος στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» ισχύει και για τους νόμιμους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση ελ λείψεως, απουσίας ή κωλύματός τους. 4. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης έχει τις αρμο διότητες των Προϊσταμένων των Τμημάτων αυτής σε περίπτωση που απουσιάζουν ή κωλύονται οι ίδιοι και οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. 5. Το αρμόδιο ανώτερο ιεραρχικά όργανο μπορεί, κατά την κρίση του, να ζητά από το αρμόδιο κατώτερο ιεραρχικά όργανο να του προσκομίσει για υπογραφή έγγραφα, αποφάσεις κ.λπ., αν αυτό επιβάλλεται από ειδικούς λόγους. 6. Το αρμόδιο όργανο μπορεί, σε εξαιρετικές περι πτώσεις, να προσκομίζει για υπογραφή στο ανώτερο ιεραρχικά όργανο αποφάσεις κ.λπ., με αιτιολογημένη επισημείωσή του στο έγγραφο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 29 Οκτωβρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ /Υ1 (2) Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), β) του π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βο ήθειας στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πό ρων» (ΦΕΚ Α 3), γ) του άρθρου 3 του π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσι ών» (ΦΕΚ Α 141), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 88/2012 (ΦΕΚ Α 143), το άρθρο 2 του π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ Α 160) και το άρθρο 2 του π.δ.118/2013 (ΦΕΚ Α 152), δ) του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 134), ε) του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α 181). 2. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και την ταχεία προώθηση των υποθέσεων. 3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Στον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων μεταβιβάζου με το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν στα ακόλουθα θέματα: 1. Έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών προς όλες τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτή, για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, τον προγραμματισμό και τον συντονισμό της δράσης τους με σκοπό την αποτελε σματική υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής και την εύρυθμη και παραγωγική λειτουργία τους. 2. Αποφάσεις και έγγραφα συναρμοδιότητας περισ σοτέρων Διευθύνσεων. 3. Αναπομπή υποθέσεων για επανεξέταση από τη Δι οίκηση ή τα αρμόδια συλλογικά όργανα. 4. Μετακίνηση υπαλλήλων μεταξύ των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας αρμοδιότητάς του, εκτός από τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων, με παράλληλη ενημέρωση της Γενικής Δι εύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Παι δείας και Θρησκευμάτων. 5. Διαβίβαση στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργεί ου Παιδείας και Θρησκευμάτων ερωτημάτων προς το γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουρ γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 6. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ναών, ευκτήριων οίκων ή θρη σκευτικών εντευκτηρίων, όπου απαιτείται. 7. Χορήγηση άδειας μεταστέγασης χώρου λατρείας, όπου απαιτείται. 8. Απαντήσεις σε αιτήματα με τα οποία ζητείται τρο ποποίηση ή συμπλήρωση των κειμένων διατάξεων. 9. Αποδοχή δωρεών. 10. Αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση πολύτιμων αφιερωμάτων του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Τήνου. 11. Κύρωση και αναπομπή πινάκων προακτέων. 12. Εισήγηση για απονομή ηθικών αμοιβών και βρα βεύσεων. 13. Γνωμάτευση για τη χορήγηση αναστολής επιστρά τευσης.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αποφάσεις απόλυσης υπαλλήλων για σωματική ή πνευματική ανικανότητα ως και τα σχετικά παραπεμπτι κά ή ερωτήματα προς τα αρμόδια συλλογικά όργανα, όπου απαιτείται. 15. Εντολή διενέργειας διοικητικών εξετάσεων, επι θεωρήσεων και διαχειριστικών ελέγχων, για θέματα αρμοδιότητάς του. 16. Χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών για το εσωτερικό και το εξωτερικό. 17. Έγκριση συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα εσωτερικού και εξωτερικού. 18. Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας. 19. Έγκριση συμμετοχής ή ορισμός εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων σε συλλογικά όρ γανα Υπηρεσιών ή Νομικών Προσώπων αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων. 20. Έγκριση, όπου απαιτείται, για τη συγγραφή, εκτύ πωση και προμήθεια συγγραμμάτων, σημειώσεων, δι δακτικών βιβλίων και λοιπών εντύπων. 21. Έγκριση μετακίνησης μελών συλλογικών οργάνων που λειτουργούν στο πλαίσιο της Διεύθυνσης Θρησκευ τικής Εκπαίδευσης, για τις συνεδριάσεις αυτών. 22. Χορήγηση άδειας για επίσκεψη προσώπων ή φο ρέων ή διεξαγωγή έρευνας σε σχολεία από πρόσωπα εξωσχολικά. 23. Έγκριση λειτουργίας παραρτημάτων των σχολείων και αναστολής λειτουργίας τους. 24. Αναστολή λειτουργίας σχολείων. 25. Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών ανταλλαγών στα πλαίσια συμφωνιών και προγραμμάτων μορφωτικής συ νεργασίας με ξένες χώρες. 26. Προκηρύξεις και αποφάσεις χορήγησης υποτροφι ών, παράτασής τους, αύξηση του ποσού της υποτροφίας και αλλαγή Ιδρύματος σπουδών και προτάσεις για επω φελέστερη αξιοποίηση εσόδων περιουσίας, κληροδο τημάτων άμεσης διαχείρισης Υπουργείου Οικονομικών. 27. Ρύθμιση θεμάτων στέγασης και συστέγασης σχο λικών μονάδων. 28. Παραπομπή υπαλλήλων γενικά για θέση σε κατά σταση διαθεσιμότητας λόγω νόσου, ως και έκδοση των σχετικών αποφάσεων. 29. Χορήγηση άδειας κατοχής δεύτερης θέσης εκπαι δευτικού και διοικητικού προσωπικού Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. 30. Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών, φοιτητικών, σπουδαστικών, επιμορφωτικών αδειών και αδειών χωρίς αποδοχές στους υπαλλήλους που είναι Προϊστάμενοι Περιφερειακών Υπηρεσιών, όπου απαιτείται. 31. Ανάθεση καθηκόντων και ορισμός Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία της Εκκλησιαστικής Εκ παίδευσης. 32. Έγκριση μετάβασης στο εξωτερικό ανώτερων κλη ρικών και λαϊκών και του εκπαιδευτικού προσωπικού της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, όπου απαιτείται. 33. Αποφάσεις απαλλαγής από τα δίδακτρα αλλοδα πών σπουδαστών. 34. Αποφάσεις εξαίρεσης από τα διακριτικά γνωρίσμα τα αυτοκινήτων και εγκρίσεις χορήγησης συμβατικών αριθμών κυκλοφορίας. 35. Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. 36. Έγκριση κατάταξης μαθητών. 37. Έγκριση εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος των εκκλησιαστικών Γυμνασίων Λυκείων και των Ιερα τικών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. 38. Ρύθμιση θεμάτων μαθητικής μέριμνας και σχολικών κυλικείων. 39. Εποπτεία χώρων λατρείας, όπου απαιτείται. 40. Αποδοχή υποτρόφων στα πλαίσια των μορφωτικών ανταλλαγών. 41. Έγκριση υπερωριακής διδασκαλίας εκπαιδευτικών από 6 έως 10 ώρες την εβδομάδα. 42. Αναγνώριση ισοτιμίας τίτλων σπουδών προς τους τίτλους σχολείων της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. 43. Αναγνώριση ισοτιμίας σχολείων εξωτερικού προς τα αντίστοιχα του εσωτερικού 44. Σύσταση ερανικών επιτροπών για ανέγερση, επι σκευή, αποπεράτωση Ιερών Ναών και λοιπές εργασίες αυτών, εκτός Μητροπολιτικής Περιφέρειας. 45. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εγγραφών μα θητών στα Σχολεία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. 46. Έγκριση μετεγγραφών, εκπρόθεσμων εγγραφών και επιβολή ποινών μαθητών. 47. Έγκριση παρέκκλισης από προγράμματα διδασκα λίας των Σχολείων της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. 48. Προτάσεις για κατανομή πιστώσεων για πρόσλη ψη προσωρινών αναπληρωτών και προτάσεις για πρό σληψη προσωπικού μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. 49. Απόφαση ανακήρυξης των αιρετών εκπροσώπων του εκπαιδευτικού προσωπικού. Άρθρο 2 Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων μεταβιβάζουμε το δικαίω μα να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα, αρμοδιότητάς τους, που εκδίδο νται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν τα ακόλουθα θέματα: 1. Παροχή πληροφοριών, στοιχείων και απόψεων της Διοίκησης προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελε γκτικό Συνέδριο, τις υπηρεσίες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τα Δικαστήρια και Ανεξάρτητες Διοικη τικές Αρχές. 2. Χορήγηση αντιγράφων εγγράφων κατά τις κείμενες διατάξεις. 3. Σύσταση και συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την υποβοήθηση του σχεδιασμού και το συντονισμό της εφαρμογής των δράσεων και προγραμμάτων που υλοποιούνται από την οικεία Διεύθυνση. 4. Έγκριση για τη σύσταση και συγκρότηση συνερ γείων υπερωριακής απασχόλησης και υπερεργασίας, όπου απαιτείται. 5. Συγκρότηση και ορισμό μελών επιτροπών εκκαθάρι σης των αρχείων της Διεύθυνσης και του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 6. Έγγραφα και εισηγήσεις σε θέματα κληροδοτη μάτων. 7. Έγκριση συμμετοχής σχολείων σε εκδηλώσεις, διε νέργεια εράνου, ομιλίες και λοιπές εκδηλώσεις. 8. Καθορισμό των υπηρεσιών που δικαιούνται να πραγματοποιούν κρατικές υπεραστικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μέσω Ο.Τ.Ε. 9. Έγκριση εγκατάστασης τηλετύπων (ΤΕLEX) και Τη λεομοιοτυπίας (FAX).

8 35704 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. Έγκριση εγκατάστασης τηλεφωνικής σύνδεσης ή ευθειών τηλεφωνικών συνδέσεων. 11. Χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων, επιδομάτων και προσαυξήσεων στο κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικό. 12. Μονιμοποίηση υπαλλήλων. 13. Υπογραφή συμβάσεων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όπου απαιτείται. 14. Αποδοχή παραίτησης προσωπικού, όπου απαιτείται. 15. Χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές στους εκπαι δευτικούς που υπηρετούν στα εκκλησιαστικά σχολεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (άρθρο 16, παρ. Ε ). 16. Έγγραφα που αφορούν θέματα πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών. 17. Ανάθεση υπερωριών μέχρι 5 ώρες την εβδομάδα σε εκπαιδευτικό προσωπικό για την κάλυψη ωρών δι δασκαλίας στις σχολικές μονάδες της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. 18. Έγκριση μαθητικών και σπουδαστικών εκδρομών για το εσωτερικό, όπου απαιτείται. 19. Έγκριση παρακολούθησης από τους μαθητές θε ατρικών παραστάσεων και κινηματογραφικών ταινιών. 20. Χορήγηση και κατανομή στα σχολεία Εκκλησιαστι κής Εκπαίδευσης βιβλίων και λοιπού σχολικού υλικού. 21. Έγκριση μορφωτικών ανταλλαγών μαθητών και συμμετοχή σε διεθνείς εκδηλώσεις και αδελφοποιή σεις σχολείων. 22. Έγκριση βελτίωσης βαθμολογίας μαθητών της Εκ κλησιαστικής Εκπαίδευσης. 23. Ερωτήματα και παραπομπή θεμάτων στο Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. 24. Ερωτήματα, διαβίβαση αιτήσεων και λοιπών στοι χείων και γενικά παραπομπή θεμάτων προς τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια για θέματα διορισμού, μετάτα ξης και γενικά υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων. 25. Απόφαση συμπλήρωσης υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της εκκλησιαστικής εκπαί δευσης με ενδοσχολικές δραστηριότητες και υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης κατόπιν εισήγησης του αρ μόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. 26. Έκδοση διαπιστωτικών πράξεων για την απόλυση υπαλλήλων, λόγω λύσης της υπαλληλικής σχέσης. 27. Διαβιβαστικά έγγραφα σε Όργανα και Φορείς του Υπουργείου, για την παροχή γνωμοδοτήσεων. 28. Έγκριση, όπου απαιτείται, μαθητικών εκδρομών για το εξωτερικό και μορφωτικών ανταλλαγών των μαθητών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. 29. Προγραμματισμός και έγκριση διοργανώσεων μα θητικών διαγωνισμών και αθλητικών και λοιπών εκδη λώσεων για τα Σχολεία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευ σης, που προάγουν τους σκοπούς της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. 30. Καθορισμός αντιστοιχίας τάξεων για μετεγγραφή μαθητών ξένων σχολείων εξωτερικού και εσωτερικού σε εκκλησιαστικά σχολεία. 31. Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας σχολικών βι βλιοθηκών. Άρθρο 3 Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων μεταβιβάζουμε το δικαί ωμα να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα, αρμοδιότητάς τους, που εκδίδο νται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν τα ακόλουθα θέματα: 1. Πάσης φύσεως διαβιβαστικά έγγραφα. 2. Έγγραφα με τα οποία ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία επί εκκρεμών υποθέσεων. 3. Έγγραφα παροχής στοιχείων ή πληροφοριών σε άλλες Υπηρεσίες, αρχές και συλλογικά όργανα. 4. Χορήγηση αντιγράφων των εγγράφων από τα αρ χεία του. 5. Επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής. 6. Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος που εκδίδει το έγγραφο. 7. Χορήγηση βεβαιώσεων σε ιδιώτες με βάση τα στοι χεία που υπάρχουν στην υπηρεσία. 8. Απαντήσεις σε υπηρεσίες, αναφορές πολιτών, συλ λόγων κ.λπ. για θέματα που αντιμετωπίζονται με σαφείς διατάξεις. 9. Κοινοποίηση π.δ., εγκυκλίων, αποφάσεων και λοιπών εγγράφων. 10. Επισημειώσεις για τη θέση εγγράφων στο αρχείο. 11. Έγγραφα για ατελή εισαγωγή εξοπλιστικών μέσων και οργάνων. 12. Έγγραφα προς την Υ.Δ.Ε. για τη χορήγηση βεβαί ωσης για την ύπαρξη πίστωσης. 13. Κοινοποίηση αποφάσεων διορισμών και μεταβολών υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού. 14. Βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας υπαλλήλων. 15. Κοινοποίηση πινάκων προακτέων και ονομαστικών καταστάσεων υπαλλήλων. 16. Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών, όταν απαιτείται, σε υπαλλήλους που δεν είναι Προϊστάμενοι υπηρεσιών. 17. Χορήγηση αδειών κύησης και λοχείας. 18. Πράξεις αλλαγής επωνύμου υπαλλήλου. 19. Διαβίβαση ενστάσεων προς τα Υπηρεσιακά Συμ βούλια. 20. Χορήγηση βεβαιώσεων στους υπαλλήλους για την υπαλληλική ιδιότητα και τις αποδοχές τους. 21. Βεβαίωση για τη μη υπέρβαση των επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας. 22. Ερωτήματα και παραπομπές υπαλλήλων στις αρ μόδιες υγειονομικές επιτροπές. 23. Αποστολή στην υπηρεσία συντάξεων των δικαιο λογητικών συνταξιοδότησης των υπαλλήλων. 24. Ερωτήματα προς τα αρμόδια συλλογικά όργανα για τη χορήγηση ισοτιμίας τίτλου σπουδών. 25. Θεώρηση τίτλου σπουδών. 26. Αποστολή βιβλίων στα αρμόδια όργανα για κρίση. 27. Ανταλλαγή πληροφοριών για το εκπαιδευτικό σύ στημα. 28. Έγγραφα για θέματα μαθητικά και σπουδαστικά που ρυθμίζονται από τις κείμενες διατάξεις. 29. Επικαιροποίηση ετησίου πίνακα υπηρεσιακής κα τάστασης προσωπικού. Άρθρο 5 Τελικές διατάξεις 1. Αν δεν υπάρχει ή απουσιάζει ο Γενικός Γραμμα τέας οι αντίστοιχες αρμοδιότητες ασκούνται από τον Υπουργό. 2. Αν κωλύεται ή απουσιάζει ο Προϊστάμενος της Δι εύθυνσης και ο νόμιμος αναπληρωτής του, οι αρμοδι

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ότητές του ασκούνται από τον Προϊστάμενο του καθ ύλην αρμόδιου Τμήματος. 3. Αν κωλύεται ή απουσιάζει ο Προϊστάμενος Τμήμα τος και ο νόμιμος αναπληρωτής του, οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης. 4. Το αρμόδιο ανώτερο ιεραρχικά όργανο μπορεί, κατά την κρίση του, να ζητά από το αρμόδιο κατώ τερο ιεραρχικά όργανο να προσκομίζει για υπογραφή έγγραφα, αποφάσεις κ.λπ. αν αυτό επιβάλλεται από ειδικούς λόγους. 5. Το αρμόδιο όργανο μπορεί σε εξαιρετικές περι πτώσεις να προσκομίζει για υπογραφή στο ανώτερο ιεραρχικά όργανο αποφάσεις κ.λπ. με αιτιολογημένη επισημείωσή του στο έγγραφο. 6. Το δικαίωμα υπογραφής για θέματα που αναφέ ρονται στην απόφαση αυτή, ασκείται εφόσον από την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται ότι η αρμοδιότητα στα θέματα αυτά ανήκει στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων δίχως να θίγονται οι αρμο διότητες των περιφερειακών υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. για τα ίδια θέματα. 7. Όπου στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο όρος «υπάλληλοι» νοούνται οι με οποιαδήποτε σχέση εργα σίας υπάλληλοι του δημοσίου και οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. 8. Κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση καταργείται. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 29 Οκτωβρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ /Υ1 (3) Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τε χνολογίας, και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ μάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), β) του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α 45), γ) του Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ Α 13) «Ανάπτυξη της Επιστημο νικής και Τεχνολογικής Έρευνας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δ) του Ν. 2919/2001 «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 128), ε) τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργί ας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 8), στ) του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267) «Διαχείριση, έλεγ χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως ισχύει κάθε φορά κατόπιν τροποποίησης ή αντικατάστασής του, ζ) του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ Α 251) «Διαχείριση, παρα κολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στή ριξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3193/2003 (ΦΕΚ Α 266), η) του π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ Α 3) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντί στοιχων πόρων» όπως ισχύει, θ) του άρθρου 3 του π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσι ών» (ΦΕΚ Α 141), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 88/2012 (ΦΕΚ Α 143), το άρθρο 2 του π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ Α 160) και το άρθρο 2 του π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α 152). ι) του π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ Α 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 2. Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποδοτι κή λειτουργία των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και των εποπτευομένων από αυτή ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, καθώς και η ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί σε αυτές. 3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα, αρμοδιό τητας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολο γίας, που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν στα ακόλουθα θέματα: 1. Έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών προς όλες τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας καθώς και προς δημόσιους φορείς που εποπτεύονται από αυτή, για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, τον προγραμματι σμό και τον συντονισμό της δράσης τους με σκοπό την αποτελεσματική υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής και την εύρυθμη και παραγωγική λειτουργία τους. 2. Αποφάσεις και έγγραφα συναρμοδιότητας περισ σοτέρων Διευθύνσεων. 3. Αναπομπή υποθέσεων για επανεξέταση από τη Δι οίκηση ή τα αρμόδια συλλογικά όργανα. 4. Μετακίνηση υπαλλήλων μεταξύ των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας αρμοδιότητάς του, εκτός από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων, με παράλληλη ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 5. Σύσταση Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων, πλην του διορισμού μελών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευ νας και Τεχνολογίας και των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων, των μελών Διοικητικών και Επιστημονικών Συμβουλίων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, εποπτευομένων από την ΓΓΕΤ, του Υπηρεσιακού Συμ βουλίου της ΓΓΕΤ και της Ειδικής Επιτροπής Αξιολό γησης της ΓΓΕΤ. 6. Ορισμός εκπροσώπων/εμπειρογνωμόνων στις Επι τροπές των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λοιπών Διεθνών Οργανισμών. 7. Αποφάσεις έγκρισης μετακινήσεων στο εσωτερι κό και το εξωτερικό και πληρωμής σχετικών δαπανών, υπαλλήλων της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ με οποιαδήποτε σχέση ερ

10 35706 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γασίας εκπροσώπων εμπειρογνωμόνων, αξιολογητών, πιστοποιητών και μελών συλλογικών οργάνων, στο πλαί σιο διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και ευρωπαϊκών και διεθνών εκπροσωπήσεων, καθώς και κάθε είδους υπηρεσιακών αναγκών της ΓΓΕΤ και της Ε.Υ.Δ.Ε. Ε.Τ.Α.Κ. 8. Αποφάσεις μετάκλησης φιλοξενίας επιστημόνων που επισκέπτονται την Ελλάδα για την προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και καινοτο μίας. 9. Έκδοση Προκηρύξεων και Οδηγών Εφαρμογής δρά σεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας της ΓΓΕΤ και της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ. 10. Αποφάσεις ορισμού εμπειρογνωμόνων και αξιο λογητών, σύσταση και συγκρότηση των σχετικών επι τροπών. 11. Αποφάσεις ορισμού οργάνων επιτόπιων ή διοικη τικών επαληθεύσεων. Έγγραφα έγκρισης ετήσιου προ γραμματισμού επιτόπιων επαληθεύσεων και αναθεώ ρησής του. 12. Αποφάσεις έγκρισης διαδικασίας αξιολόγησης και αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων που υποβάλ λονται στο πλαίσιο των δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας της ΓΓΕΤ και της ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ. 13. Αποφάσεις και πράξεις για τη διενέργεια των δια δικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των ενεργειών Τεχνι κής Υποστήριξης της εφαρμογής του Άρθρου 19 του Ν. 3614/2007, του Άρθρου 3 (παρ. 2 έως 5) του π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ Α /3/ ), καθώς και αποφάσεις έγκρισης δαπάνης που απορρέουν από αυτές, για ποσά έως και , μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εκτός από τις δαπάνες που αφορούν τον τακτικό προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 14. Προσκλήσεις και έγκριση εγγραφής σε μητρώο φυσικών και νομικών προσώπων για προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνι κής Υποστήριξης της εφαρμογής του Άρθρου 19 του Ν. 3614/2007, του Άρθρου 3 (παρ. 2 έως 5) του π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ Α /3/ ). 15. Αποφάσεις που αφορούν δαπάνες και εγκρίσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων και δράσεων ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ και της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ. 16. Αποφάσεις ένταξης/ υπαγωγής και χρηματοδότη σης ερευνητικών, τεχνολογικών και λοιπών έργων, υπο έργων και μελετών, συμβάσεις, τεχνικά δελτία έργων και μελετών, προγραμματικές συμβάσεις και κάθε έγγραφο που απαιτείται για ένταξη πράξεων στο σύνολο των Προγραμμάτων που διαχειρίζεται η ΓΓΕΤ και η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών. 17. Πιστοποιήσεις και αποφάσεις αποδοχής αποτελε σμάτων ερευνητικών, τεχνολογικών και λοιπών έργων και υποέργων που διαχειρίζεται η ΓΓΕΤ και η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ. 18. Έγκριση εκθέσεων διοικητικής και επιτόπιας επαλή θευσης δαπάνης σε περίπτωση που προτείνεται δημο σιονομική διόρθωση ή ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως. 19. Διαπιστωτικές πράξεις για το μέρος που κριθούν αβάσιμες τυχόν αντιρρήσεις επί της έκθεσης επαλήθευσης / επιθεώρησης που προτείνει δημοσιονομική διόρθωση. 20. Αποφάσεις κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών, διακοπής ή επιστροφής χρηματοδότησης ερευνητικών, τεχνολογικών και λοιπών έργων και υποέργων που δι αχειρίζεται η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ. Διαπιστωτικές και καταλο γιστικές πράξεις ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανό μως καταβληθέντων ποσών από χρηματοδοτήσεις της Ε.Υ.Δ.Ε. Ε.Τ.Α.Κ. και τροποποιήσεις τους. 21. Έκδοση βεβαιώσεων για πιστοποίηση δαπανών επι στημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων (Άρθρο 31 ΚΦΕ). 22. Υπογραφή επίσημων Πρωτοκόλλων πρακτικών Διμερών, Πολυμερών και Περιφερειακών Ε&Τ Συνερ γασιών ή τυχόν ενδιαμέσων Πρωτοκόλλων, καθώς και ορισμός του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας να υπο γράφει τα Πρωτόκολλα αυτά καθώς και του αρμοδίου Προϊσταμένου του Τμήματος Διμερών Συνεργασιών να υπογράφει τυχόν Πρωτόκολλα. Υπογραφή Μνημονίων Διμερούς και Πολυμερούς Ε&Τ Συνεργασίας. 23. Διοικητικές πράξεις που αφορούν σε συμβατικές υποχρεώσεις της ΓΓΕΤ για την ένταξή της σε Ευρωπα ϊκά προγράμματα και την υλοποίηση αυτών. 24. Διαβίβαση στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ερωτημάτων προς το γρα φείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 25. Τα ερωτήματα προς την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 18 παρ. 1(α) του Ν. 3614/2007 για μετακίνηση ή απόσπαση προσωπικού στην ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ. 26. Κανονικές και λοιπές άδειες του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ. 27. Αποφάσεις παράτασης θητείας επισκεπτών Εθνι κών Ερευνητικών Κέντρων και ανεξάρτητων Ινστιτούτων (Άρθρο 19, παρ. 1α του Ν. 1514/1985). 28. Μετάκληση επιστημόνων και διορισμός τους σε βαθμίδα ερευνητή Α (Άρθρο 16, παρ. 7 του Ν. 1514/1985). 29. Αποφάσεις καθορισμού αριθμού επισκεπτών, συ νεργαζόμενων ερευνητών μελών ΔΕΠ και μεταπτυχι ακών φοιτητών που μπορεί να απασχοληθούν για τις ανάγκες ερευνητικών έργων των Εθνικών Ερευνητικών Κέντρων και ανεξάρτητων Ινστιτούτων (Άρθρο 19, παρ. 3 του Ν. 1514, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 8 του Ν. 2919/2001). 30. Παραπομπή θεμάτων στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας και τα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια. 31. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών στους εποπτευόμε νους φορείς. 32. Διάθεση παραχώρηση οργάνων και λοιπού εξο πλισμού από ερευνητικούς φορείς σε άλλους φορείς του δημοσίου. 33. Καθορισμός των κριτηρίων της αξιολόγησης των εποπτευομένων από τη Γ.Γ.Ε.Τ. Ερευνητικών Φορέων. Άρθρο 2 Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα, αρμοδιότητάς τους, που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν τα ακόλουθα θέματα: 1. Παροχή πληροφοριών, στοιχείων και απόψεων της Διοίκησης προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελε γκτικό Συνέδριο, τις υπηρεσίες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τα Δικαστήρια και Ανεξάρτητες Διοικη τικές Αρχές. 2. Αποστολή εγγράφων και πληροφοριών προς το Νομικό Συμβούλιο για την υποστήριξη των θέσεων της υπηρεσίας.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συγκρότηση επιτροπών εκκαθάρισης των αρχείων της Διεύθυνσης. 4. Χορήγηση αντιγράφων εγγράφων κατά τις κείμενες διατάξεις. 5. Έκδοση οδηγιών για θέματα της αρμοδιότητάς τους. 6. Πράξεις θέσεως εγγράφων στο αρχείο για θέμα τα αρμοδιότητας περισσοτέρων τμημάτων, καθώς και έγκριση χορήγησης αντιγράφων των εγγράφων αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης γνωστοποί ησης διοικητικών εγγράφων, κατά το άρθρο 16 του Ν. 1599/ Έγγραφα και πράξεις που αφορούν στην αναζήτηση πρόσθετων/συμπληρωματικών στοιχείων προτάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο προκηρύξεων δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας. 8. Έγγραφα σχετικά με την κοινοποίηση στους ενδι αφερόμενους των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεών τους, που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο προκηρύξεων δράσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυ ξης και καινοτομίας της ΓΓΕΤ. 9. Απαντήσεις σε αιτήματα επανεξέτασης ή αναφορές παραπόνων. 10. Έγγραφα για την ενημέρωση δικαιούχου για τη διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης. 11. Αίτημα κατανομής για την χρηματοδότηση Συγχρη ματοδοτούμενων έργων και μελετών των Συλλογικών Αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 12. Τις εντολές πληρωμής προς τους υπολόγους για ενέργειες Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής με δικαι ούχο ή φορέα υλοποίησης την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, στο πλαίσιο της εκτέλεσης απόφασης ανάθεσης ή σύμβασης, σύμ φωνα με το άρθρο 2 της παρούσας ή οποιασδήποτε μετακίνησης εκτός έδρας εσωτερικού ή εξωτερικού για εκτέλεση Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του π.δ. 4/ Στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Εποπτείας Ερευνητι κών και Τεχνολογικών Φορέων το δικαίωμα υπογραφής των εγγράφων που απευθύνονται στα δικαστήρια, στα πλαίσια της άσκησης ενδίκων μέσων από τους εποπτευ όμενους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, καθώς και αυτών που αφορούν στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών για το διορισμό Διευθυντών Ερευνητι κών Κέντρων και Ινστιτούτων. Άρθρο 3 Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα, αρμοδιότητάς τους, που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν τα ακόλουθα θέματα: 1. Πάσης φύσεως διαβιβαστικά έγγραφα. 2. Έγγραφα με τα οποία ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία επί εκκρεμών υποθέσεων. 3. Έγγραφα παροχής στοιχείων ή πληροφοριών σε άλλες Υπηρεσίες, αρχές και συλλογικά όργανα για την ολοκλήρωση υποθέσεων. 4. Χορήγηση αντιγράφων των εγγράφων από τα αρ χεία του. 5. Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος που εκδίδει το έγγραφο. 6. Προπαρασκευαστικά και υπομνηστικά έγγραφα, με τα οποία ζητούνται πληροφορίες, δίδονται απαντήσεις σε αιτήματα ενδιαφερομένων και επιστρέφονται ή ανα ζητούνται αλληλογραφίες ή φάκελοι σε θέματα της αρμοδιότητάς τους. 7. Πράξεις καταθέσεως εγγράφων της αρμοδιότητάς τους στο αρχείο. 8. Έγγραφα με τα οποία ζητούνται ή παρέχονται πλη ροφορίες ή οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των νόμων ή τη συμμόρφωση των ενδιαφερομένων προς όρους και προϋποθέσεις δράσεων της αρμοδιότητάς τους. 9. Έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε θέμα τα που μπορούν να βεβαιωθούν από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία, εφ όσον δεν αντίκεινται σε απαγορευτική διάταξη. 10. Έγγραφα που ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για την πορεία των υποθέσεών τους. 11. Έγγραφα με τα οποία διαβιβάζονται δικόγραφα προς επίδοση. 12. Βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων που είναι τοποθετημένοι στο τμήμα τους/στη Μονάδα τους. 13. Εντολές δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως Προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών πράξεων καθώς και εντολές δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 14. Επικύρωση αντιγράφων των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων αρμοδιότητας του Τμήματός τους/της Μονάδος τους. 15. Επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής των υπαλλήλων του Τμήματος, καθώς και των αποσπασμέ νων σ αυτό και κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη. Άρθρο 4 Τελικές διατάξεις 1. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Γενικού Γραμματέα Ερευνας και Τεχνολογίας, οι αρμοδιότητες αυτού ασκούνται από τον Υπουργό. 2. Αν κωλύεται ή απουσιάζει ο Προϊστάμενος της Δι εύθυνσης και ο νόμιμος αναπληρωτής του, οι αρμοδι ότητές του ασκούνται από τον Προϊστάμενο του καθ ύλη αρμόδιου Τμήματος. 3. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα μεταβίβαση δικαιώ ματος στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» ισχύει και για τους νόμιμους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση ελ λείψεως, απουσίας ή κωλύματός τους. 4. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης έχει τις αρμο διότητες των Προϊσταμένων των Τμημάτων αυτής σε περίπτωση που απουσιάζουν ή κωλύονται οι ίδιοι και οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. 5. Το αρμόδιο ανώτερο ιεραρχικά όργανο μπορεί, κατά την κρίση του, να ζητά από το αρμόδιο κατώτερο ιεραρχικά όργανο να του προσκομίσει για υπογραφή έγγραφα, αποφάσεις κ.λπ., αν αυτό επιβάλλεται από ειδικούς λόγους. 6. Το αρμόδιο όργανο μπορεί, σε εξαιρετικές περι πτώσεις, να προσκομίζει για υπογραφή στο ανώτερο ιεραρχικά όργανο αποφάσεις κ.λπ., με αιτιολογημένη επισημείωσή του στο έγγραφο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 29 Οκτωβρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

12 35708 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1185 19 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο»

KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι 19-6-2014 Αρ. Πρωτ.: 94654/ΣΤ5 KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο)

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους Επιστημονικό Γραφείο Συμβούλων Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1-2 ΜΗΧΑΝΟΡΓΆΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑΣ ΠΥΣΔΕ ΠΥΣΔΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ, ΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΊΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΜΗΤΡΏΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΣΎΝΤΑΞΗ ΠΡΆΞΕΩΝ & ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ ΠΥΣΔΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΎ, ΟΡΚΟΜΩΣΊΑΣ & ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19225 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94588/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 14-11-2016 ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 86 30 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκ παίδευσης σχολικού έτους 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2142 31 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΦ. 821/3412P/157476/Z1 Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Μετακινήσεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΘΕΜΑ: «Μετακινήσεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 01 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Η πολιτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον πολιτισμό Ο διαμορφούμενος χαρακτήρας της πολιτιστικής πολιτικής Πολιτισμοκεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1741Β /30-5-2012 Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 24 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικά Θέματα ΦΔ1 Νομοθεσία - Νομολογία ΦΔ1/α Νόμοι διοικητικού περιεχομένου

Διοικητικά Θέματα ΦΔ1 Νομοθεσία - Νομολογία ΦΔ1/α Νόμοι διοικητικού περιεχομένου Διοικητικά Θέματα ΦΔ1 Νομοθεσία - Νομολογία ΦΔ1/α Νόμοι διοικητικού περιεχομένου ΦΔ1/β Π.Δ. Διοικητικού περιεχομένου ΦΔ1/γ Υπουργικές Αποφάσεις - Ερμηνευτικές και κανονιστικές Εγκύκλιοι ΦΔ1/δ Διαταγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Α.Π.: 4406/B3 614 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Α.Π.: 4406/B3 614 ΑΠΟΦΑΣΗ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Πληροφορίες: Ι. Καρδάση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 MICROSOFT ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ : 625INFORMATIC S DEVELOPME NT AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.18 10:35:20 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3078 3072 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 3068 2103443569 2103442779 2103442769 2103442769 2103442737 2103442858 2103442851 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 55 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΜΑΚ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕΜΒΡ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒΡ ΜΑΡΤ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β ) «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β ) «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ----- Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Π.Δ. 47/2006 - ΦΕΚ 48/Α/2.3.2006 Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ)

Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ) www.ekpaideutikareumata.gr proodeutikareumata@gmail.com www.facebook.com/reumata Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ) Συναδέλφισσες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 410 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Με λετών στο Τμήμα Διεθνών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις: Για την άσκηση συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ129-ΟΘΧ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ129-ΟΘΧ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Θέμα : «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη 20 Μαρτίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 106297(2350) Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 19-10-015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1717 13 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 371 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών Σέρρες, 03/02/2016 Αρ. Πρωτ.: Φ.11.2/1038 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα