Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. H Οξγάλσζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. H Οξγάλσζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ"

Transcript

1 Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ H Οξγάλσζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ

2 Γεληθά (κία πεξηήγεζε) 1. Γνκηθά ζηνηρεία ηεο Οξγάλσζεο (ζρεδηαζκόο εξγαζηώλ, ζπληνληζκόο δξαζηεξηνηήησλ, νκαδνπνίεζε/ηκεκαηνπνίεζε εξγαζηώλ, αλάζεζε αξκνδηνηήησλ, ε νξγαλσηηθή αιιαγή, θαηλνηνκία, δηαρείξηζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ) 2. ρεδηαζκόο Οξγάλσζεο 3. Βαζηθέο Μνξθέο Οξγάλσζεο 4. Γηαρείξηζε Αιιαγήο & Καηλνηνκίαο 5. Γηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 6. ύγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζηελ Οξγάλσζε- ε Αλαδηνξγάλσζε

3 1.1 ρεδηαζκόο εξγαζηώλ Ο ζρεδηαζκόο εξγαζηώλ αληηζηνηρεί θαη νπζία ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο γηα ην νπνίν επζύλεηαη θάζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν κέζα ζε έλαλ νξγαληζκό Βαζηθό ζηνηρείν, ν θαζνξηζκόο ηεο εμεηδίθεπζεο (παξάδεηγκα Adam Smith vs H. Ford) πιενλεθηήκαηα γηα ηνλ νξγαληζκό: 1. Οη εξγαδόκελνη κε ηε ζπλερή εμάζθεζε λα γίλνπλ πνιύ θαινί θαη παξαγσγηθνί ζην αληηθείκελν απηό. 2. Μεηώλεηαη ν λεθξόο ρξόλνο (δελ απαηηείηαη πάληα θάπνηνο ρξόλνο «κεηάβαζεο») 3. Μπνξεί λα αλαπηπρζεί «εμεηδηθεπκέλνο» εμνπιηζκόο γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο θάζε δξαζηεξηόηεηαο. 4. Όηαλ ν εξγαδόκελνο απνρσξήζεη, κπνξεί ζρεηηθά εύθνια λα αληηθαηαζηαζεί από θάπνηνλ άιινλ κε όκνηα γλώζε, ή λα εθπαηδεπηεί εηδηθά θάπνηνο Μεηνλεθηήκαηα: 1. Η κνλνηνλία πνπ ζπλεπάγεηαη ε δηαξθήο εθηέιεζε ηεο ίδηαο εξγαζίαο 2. Η αίζζεζε ηεο αιινηξίσζεο «ν κεηαζρεκαηηζκόο ηνπ εξγαδόκελνπ ζε γξαλάδη ηεο κεραλήο» όπσο ιέγεηαη θαη ε έιιεηςε δεκηνπξγηθόηεηαο. 3. Πνιιέο θνξέο ηα απνηειέζκαηα από ηελ εθαξκνγή ηεο εμεηδίθεπζεο κπνξεί ηειηθά λα απνδεηρζεί όηη δελ είλαη ηα αλακελόκελα. Λύζεηο : «θπθιηθή ελαιιαγή» ησλ εξγαζηώλ, ε «δηεύξπλζε» ηεο εξγαζίαο, ν «εκπινπηηζκόο» ηεο εξγαζίαο, ε πξνζέγγηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο εξγαζίαο

4 1.2 Οκαδνπνίεζε εξγαζηώλ ηκεκαηνπνίεζε Όζν κεγαιύηεξνο ν νξγαληζκόο γίλεηαη δπζθνιόηεξν ην θαζήθνλ επνπηείαο γηα ηνπο πξντζηακέλνπο. Γεκηνπξγία δηεπζπληηθώλ ζέζεσλ γηα ηελ επίβιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ. Απαηηείηαη ρέδην Σκεκαηνπνίεζεο (νκαδνπνίεζε εξγαζηώλ κέζσ θάπνηνπ θξηηεξίνπ). (1) κε βάζε ηηο ιεηηνπξγίεο, (2) κε βάζε ηα πξντόληα, (3) κε βάζε ηνπο πειάηεο θαη (4) κε βάζε ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή. 1.3 Γεκηνπξγία ζρέζεσλ αλαθνξάο θαη αλάζεζε αξκνδηνηήησλ Δγθαζηδξύεηαη ε νξγάλσζε, ειέγρεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο, θαη αθόκα είλαη δπλαηόλ ε νξγάλσζε λα επηζεσξείηαη θαη λα βειηηώλεηαη θαηά πεξηόδνπο. 2 βαζηθέο ζπληζηώζεο ηεο δεκηνπξγίαο ζρέζεσλ αλαθνξάο: 1. ε δηεπθξίληζε ησλ ζρέζεσλ ηεο εμνπζίαο (κνλνζήκαληε ηεξαξρία θαη ηελ αξρή ηεο θιηκάθσζεο) 2. εύξνο ηεο εμνπζίαο (αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πξντζηάκελν). Παξάγνληεο θαζνξηζκνύ: Η ηθαλόηεηα ηνπ πξντζηακέλνπ θαη ησλ πθηζηακέλσλ Η θπζηθή δηαζπνξά ησλ πθηζηακέλσλ Σν πνζνζηό ηεο εξγαζίαο ηνπ πξντζηακέλνπ πνπ είλαη πέξαλ ησλ δηνηθεηηθώλ ηνπ θαζεθόλησλ Ο αξηζκόο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ πθηζηακέλσλ κεηαμύ ηνπο, θαζώο θαη κε ηνλ πξντζηάκελν Η ύπαξμε ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηώλ Η νκνηόηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ Η ζπρλόηεηα εκθάληζεο πξνβιεκάησλ Όζν κεγαιύηεξνη νη παξάγνληεο 1,5,6 θαη όζν κηθξόηεξνη νη 2,3,4,7, ηόζν κεγαιύηεξν κπνξεί λα είλαη ην εύξνο ηεο εμνπζίαο. Η ζρεηηθή βαξύηεηα ηνπ θάζε παξάγνληα βεβαίσο εμαξηάηαη από ηε θύζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ.

5 1.4 πληνληζκόο δξαζηεξηνηήησλ Ο θπξηόηεξνο ιόγνο ηνπ ζπληνληζκνύ ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ. Τπάξρνπλ ηξία είδε αιιειεπίδξαζεο: ε κνλόδξνκε, πνπ ηζρύεη κεηαμύ κηαο κεηξηθήο κνλάδαο θαη ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο, ε δηαδνρηθή, όπνπ ε πξνεγνύκελε κνλάδα επεξεάδεη ηελ επόκελε θαη ηέινο, θαη ηέινο ε ακθίδξνκε, όπνπ έρνπκε αιιειεπηδξάζεηο ησλ δηαθόξσλ κνλάδσλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. Γηα ην ζπληνληζκό ησλ θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ αξθεί ε ύπαξμε θαλόλσλ θαη ηππηθώλ δηαδηθαζηώλ. Πνιινί νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνύλ γηα ην ζπληνληζκό αιιειεπηδξώλησλ ηκεκάησλ ηελ ηεξαξρία, δειαδή ηελ ηνπνζέηεζε ελόο επηθεθαιήο κάλαηδεξ. Η ύπαξμε ελόο ζπλδέζκνπ ζηα αιιειεπηδξώληα ηκήκαηα πνπ δηεπθνιύλεη ηε ξνή ησλ πιεξνθνξηώλ, ε ζύζηαζε επηηξνπώλ ή θαη ηκεκάησλ ζπληνληζκνύ απνηεινύλ ηερληθέο παξνδηθνύ ραξαθηήξα γηα ην ζπληνληζκό ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην έθηαθησλ πξνγξακκάησλ.

6 2. ρεδηαζκόο Οξγάλσζεο H Οξγάλσζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ 1.Σν γξαθεηνθξαηηθό κνληέιν (Weber): θνξκαιηζηηθόο ινγηθόο & απνδνηηθόο ηξόπνο θαηαλνκήο ηεο εμνπζίαο ζύκθσλα κε πέληε θαλόλεο: 1. αθήο πεξηγξαθή ηεο θαηαλνκήο θαη ηεο εμεηδίθεπζεο ηεο εξγαζίαο - θάιπςε θάζε ζέζεο κε έλαλ «εηδηθό». 2. Αλάπηπμε πιήξνπο ζπλόινπ θαλόλσλ γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ νκνηνκνξθία ηεο απόδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 3. Γεκηνπξγία κηαο ηεξαξρίαο πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο θιίκαθαο (ύπαξμε αδηάζπαζηεο γξακκήο εμνπζίαο από ηνλ θάζε εξγαδόκελν ώο ηνλ επηθεθαιήο ηνπ νξγαληζκνύ). 4. Ο κάλαηδεξ ζα πξέπεη λα απνζηαζηνπνηείηαη από ην έξγν ηνπ, λα ην εθηειεί απξόζσπα, δηαηεξώληαο ηηο δένπζεο απνζηάζεηο από ηνπο πθηζηακέλνπο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. 5. Η πξόζιεςε θαη ε πξναγσγή πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ ηερληθώλ ηθαλνηήησλ. +Βειηηώλεη ηελ απνδνηηθόηεηα (εηδηθά ζηηο πεξηπηώζεηο κε νξγαλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ) +Γελ επλννύληαη νη ππνθεηκεληθέο θξίζεηο θαη νη πξνηηκήζεηο -Έιιεηςε επειημίαο -Αγλνείηαη ε αλζξώπηλε πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ.

7 2. ρεδηαζκόο Οξγάλσζεο 2. πκπεξηθνξηθό κνληέιν (Likert): Aπνξξέεη από ηηο απόςεηο ηεο δηνηθεηηθήο ζρνιήο ησλ αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ. Οη νξγαληζκνί θαηαηάζζνληαη βάζεη 8 παξαγόλησλ: (1) ηελ εγεζία, (2) ηελ θηλεηνπνίεζε, (3) ηελ επηθνηλσλία, (4) ηελ αιιειεπίδξαζε, (5) ηε ιήςε απνθάζεσλ, (6) ηε ζηνρνζέηεζε, (7) ηνλ έιεγρν θαη (8) ηελ ηνπνζέηεζε ζηόρσλ επίδνζεο. Οη νξγαληζκνί κε ηε ρακειόηεξε βαζκνινγία αθνινπζνύλ ην γξαθεηνθξαηηθό κνληέιν(ύζηεκα 1) Οη νξγαληζκνί κε ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία (πνπ ιακβάλνπλ πνιύ ζνβαξά ππόςε ηνπο παξάγνληεο απηνύο ζηνλ νξγαλσηηθό ζρεδηαζκό) αθνινπζνύλ ην ζπκπεξηθνξηθό κνληέιν (ύζηεκα 4) Αλάκεζα ζηα δύν κπνξνύλ λα θαηαηαγνύλ (κε ζπλερή ηξόπν) όινη νη νξγαληζκνί. + δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά αμηνινγώληαο θαη αμηνπνηώληαο κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ην αλζξώπηλν δπλακηθό. +Έλα ζύλνιν παξαγόλησλ είλαη δπλαηόλ λα επεξεάζεη ην ζρεδηαζκό ηεο νξγάλσζεο, νη θπξηόηεξνη εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε ηερλνινγία, ην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ, ην κέγεζνο ηνπ νξγαληζκνύ θαη ν θύθινο δσήο ηνπ νξγαληζκνύ. +Σν πην βαζηθό ηερλνινγηθό ζηνηρείν πνπ ζπληειεί ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ είλαη ην ηππηθό κέγεζνο ηεο παξαγσγήο ησλ πξντόλησλ (νη νξγαληζκνί θαηαηάζζνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο «παξαγσγή κεκνλσκέλσλ πξντόλησλ» «παξαγσγή πξντόλησλ ζε κεγάιεο παξηίδεο» «ζπλερήο παξαγσγή». Η θάζε κηα θαηεγνξία έρεη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο σο πξνο ην βαζκό εμεηδίθεπζεο, ηελ απνθέληξσζε θαη ην εύξνο ηεο

8 2. ρεδηαζκόο Οξγάλσζεο Βαζηθά ζηνηρεία γηα ην κνληέιν νξγάλσζεο Σν πεξηβάιινλ επεξεάδεη άκεζα ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλνπ νξγαλσηηθνύ ζρήκαηνο. Έλα ζηαζεξό θαη κάιινλ απιό επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ επλνεί ηελ επηινγή ηνπ γξαθεηνθξαηηθνύ κνληέινπ, Έλα δπλακηθά κεηαβαιιόκελν πεξηβάιινλ απαηηεί ηελ πηνζέηεζε απνθεληξσκέλεο νξγάλσζεο βαζηζκέλεο ζην ζπκπεξηθνξηθό κνληέιν. ύκθσλα κε έξεπλεο δηεζλώλ παλεπηζηεκίσλ, ε επηξξνή ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ νξγαλσηηθό ζρεδηαζκό είλαη εληνλόηεξε ζηνπο κηθξνύο νξγαληζκνύο, ελώ νη κεγάινη νξγαληζκνί ραξαθηεξίδνληαη από κεγαιύηεξν βαζκό εμεηδίθεπζεο, ύπαξμε πεξηζζόηεξσλ ηππηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη πην απνθεληξσκέλε νξγάλσζε. ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έλαο νξγαληζκόο πεξλά, όπσο έλα πξντόλ από ηηο αληίζηνηρεο θάζεηο ηνπ θύθινπ δσήο: (1) γέλλεζε, (2) αλάπηπμε, (3) σξηκόηεηα (θαη ίζσο ύθεζε), ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ έρεη δηαθνξεηηθέο νξγαλσηηθέο αλάγθεο. Ο νξγαληζκόο γίλεηαη νινέλα θαη πην κεγάινο, πην πνιύπινθνο, πην θαηαλεκεκέλνο γεσγξαθηθά.

9 3. Οξγαλνγξάκκαηα Η βαζηθόηεξε κνξθή νξγαλσηηθνύ ζρεδηαζκνύ είλαη ηα ιεγόκελα νξγαλνγξάκκαηα (απεηθνληζηηθά ζπκίδνπλ νξγαλσκέλεο ζπζηεκηθέο πξνζεγγίζεηο όπσο απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην 2ν Κεθάιαην ηνπ βηβιίνπ, καο δίλνπλ ζπζηεκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηάξζξσζε ππεξεζηώλ, ηκεκάησλ θαη ηνκέσλ ηνπ νξγαληζκνύ, γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ ππεξεζηώλ, θαζώο θαη γηα ηα θαζήθνληα θαη γεληθά ηνπο επαγγεικαηηθνύο ξόινπο αλά ππεξεζία) Γελ απεηθνλίδνληαη νη δηαδνρηθέο θάζεηο ηεο εξγαζίαο.

10 3. Οξγαλνγξάκκαηα ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ & ΑΝΘΡ. ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ & ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΡΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΔΗΜ. ΧΕΕΩΝ

11 Λειηοσργικό ζτήμα μορθή U (Oliver Williamson) Η ηκεκαηνπνίεζε ηνπ νξγαληζκνύ αθνινπζεί ην ιεγόκελν ιεηηνπξγηθό κνληέιν θαη θαλέλα από ηα ηκήκαηα δελ κπνξεί λα επηδήζεη ρσξίο ηα ππόινηπα. Γηα λα επηηεπρζεί εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ απαηηείηαη ζπληνληζκόο ησλ ηκεκάησλ, ν νπνίνο ζπλήζσο πινπνηείηαη από ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ή ηνλ επηθεθαιήο ηνπ νξγαληζκνύ. Στήμα Ομίλοσ μορθή Η: Τηνζεηείηαη γηα ην ζρεδηαζκό νξγαληζκώλ πνπ απαξηίδνληαη από ηκήκαηα κε πξντόληα άζρεηα κεηαμύ ηνπο (αζπζρέηηζηε δηαθνξνπνίεζε). Η κνξθή απηή βαζίδεηαη ζηελ ηκεκαηνπνίεζε κε βάζε ην πξντόλ. Η ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ ζπληνλίδεηαη από κηα θεληξηθή νξγαλσηηθή δνκή πνπ αμηνινγεί ηα δηάθνξα ηκήκαηα θαη απνθαζίδεη πνην ζα ππνζηεξίμεη θαη πνην ζα εγθαηαιείςεη. Στήμα Τομέων Μορθή Μ: Μνηάδεη κε ην ζρήκα Η θαζώο θαη ζε απηό ε ηκεκαηνπνίεζε βαζίδεηαη ζην πξντόλ. Τηνζεηείηαη από νξγαληζκνύο πνπ δηαζέηνπλ πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο κε ζπζρεηηδόκελε δηαθνξνπνίεζε. πλεπώο νξηζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο είλαη θνηλέο θαη ππνζηεξίδνληαη θεληξηθά.

12 3. Οξγαλνγξάκκαηα ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ A B Γ

13 Στεδιαζμός ηύποσ μήηρας: Βαζίδεηαη ζε δύν επάιιειεο κνξθέο ηκεκαηνπνίεζεο: κηα θαηαθόξπθε ηύπνπ U θαη κηα νξηδόληηα ηύπνπ Μ. Η δεύηεξε αθνξά ηηο δηαθνξεηηθέο δηεξγαζίεο (ή πξνγξάκκαηα) πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηνλ νξγαληζκό κε ζηόρν ηελ παξαγσγή δηαθνξεηηθώλ πξντόλησλ. Η ηκεκαηνπνίεζε απηή θαζνξίδεη πνηα πξόζσπα από θάζε ηκήκα ηνπ ζρήκαηνο U ζπκκεηέρνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ ζρήκαηνο Μ. Ο ζσζηόο ζπλδπαζκόο ησλ δύν ηκεκαηνπνηήζεσλ βνεζά ηνλ νξγαληζκό λα αληηκεησπίζεη θαηαζηάζεηο όπσο: ύπαξμε ηζρπξνύ αληαγσληζκνύ, ύπαξμε κεγάινπ όγθνπ πιεξνθνξηώλ ή αλάγθε γηα βέιηηζηε ρξήζε θνηλώλ πόξσλ. Σν ζρήκα απηό ζπληειεί ζηελ αύμεζε ηεο επειημίαο ηνπ νξγαληζκνύ δεδνκέλνπ όηη νη νξηδόληηεο νξγαλσηηθέο δνκέο κπνξνύλ εύθνια λα κεηαζρεκαηίδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνύ. Ωο κεηνλέθηεκα ζα κπνξνύζακε λα αλαθέξνπκε ηελ ελδερόκελε αζάθεηα πνπ εηζάγεη σο πξνο ηε δηεπθξίληζε ηεο εμνπζίαο θαη ηηο ζρέζεηο αλαθνξάο.

14 3. Οξγαλνγξάκκαηα ΟΜΑΓΑ ΔΠΙΣΔΛΩΝ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Α Β Γ

15 4. Γηαρείξηζε ηεο αιιαγήο θαη ηεο θαηλνηνκίαο Η εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε ηερλνινγηθή πξόνδνο είλαη ζηνηρεία αιιειέλδεηα. 1. Φύζε, δπλάκεηο θαη βήκαηα ηεο νξγαλσηηθήο αιιαγήο Ωο νξγαλσηηθή αιιαγή νξίδνπκε θάζε ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε ζε θάπνην ηκήκα ηνπ νξγαληζκνύ. Βαζηθόο ιόγνο πνπ νη νξγαληζκνί πξνβαίλνπλ ζε αιιαγέο είλαη γηαηί θάηη πνπ ζρεηίδεηαη κε απηνύο έρεη αιιάμεη ή πξόθεηηαη λα αιιάμεη. Ο νξγαληζκόο, ηόηε, δελ έρεη άιιε επηινγή παξά λα «πξνζαξκνζηεί», λα αιιάμεη θαη απηόο (νη δπλάκεηο ηήο αιιαγήο αζθνύληαη είηε από ην εμσηεξηθό είηε από ην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ) Ο Kurt Lewin παξαηήξεζε πσο θάζε δηαδηθαζία αιιαγήο πξαγκαηνπνηείηαη ζε 3 ζηάδηα. 1 ν ζηάδην, «με-πάγσκα», ηα πξόζσπα πνπ ζα επεξεαζηνύλ από ηελ αιιαγή πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηνπο ιόγνπο πνπ ηελ θάλνπλ αλαγθαία. 2 ν ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη ε αιιαγή 3 ν, «μαλα-πάγσκα», ηα απνηειέζκαηα ηεο αιιαγήο εληζρύνληαη θαη γίλνληαη θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ νξγαληζκνύ.

16 Οη εξγαδόκελνη ζπρλά αληηδξνύλ ζηελ αιιαγή, ηδηαίηεξα ζηα πξώηα ζηάδηα αλαθνίλσζεο πτνζέηεζήο ηεο από ηνλ νξγαληζκό (αβεβαηόηεηα, εληύπσζε πσο δε ζα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο, αίζζεζε όηη νη ζέζεηο ηνπο απεηινύληαη) Η δηνίθεζε ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα ππεξπεδήζεη ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή ησλ κειώλ ηνπ νξγαληζκνύ, κπνξεί λα επηιέμεη δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο. Η πην απνηειεζκαηηθή από απηέο είλαη ε ζπκκεηνρή. Οη εκπιεθόκελνη ζε κηα αιιαγή είλαη πάληα πξνζπκόηεξνη λα ηελ πηνζεηήζνπλ, αλ έρνπλ αληηιεθζεί ηα αίηηα πνπ ηελ επηβάιινπλ θαη έρνπλ ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο αιιαγήο, ζηε ζπλέρεηα εθπαίδεπζε θαη ε επηθνηλσλία

17 2. Μνξθέο θαη ζηάδηα ηεο θαηλνηνκίαο Η πξνζπάζεηα αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ, δειαδή, ε θαηλνηνκία. Η θαηλνηνκία κπνξεί λα είλαη πξντόλ έξεπλαο ή εκπεηξηθήο δηαδηθαζίαο. Η εθεύξεζε ζπληζηά κία «δπλάκεη θαηλνηνκία». Η κεηάβαζε από ηελ εθεύξεζε ζηελ θαηλνηνκία επεξεάδεηαη από πνιινύο παξάγνληεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ είλαη: Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξέα ηεο θαηλνηνκίαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηλννύκελνπ πξντόληνο ή δηαδηθαζίαο. Η θαηάζηαζε, νη εμειίμεηο, ην κέγεζνο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλαθνύο κε ην πξντόλ θαη ηε δηαδηθαζία ηερλνινγίαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο. Οη θαηλνηνκίεο κπνξεί λα είλαη: ξηδηθέο ή θεξδνθόξεο ηερληθέο ή δηεπζπληηθέο πξντόληνο ή δηαδηθαζίαο.

18 5. Γηαρείξηζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ Η δηαρείξηζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (Human Resources, HR) είλαη ην ζύλνιν ησλ νξγαλσηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξνζέιθπζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε ελόο απνηειεζκαηηθνύ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ. Η πξνζέιθπζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ Δπηινγή Αλάπηπμε Αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο Αλαηξνθνδόηεζε πιεξνθνξηώλ απόδνζεο Πξνζδηνξηζκόο σθειεκάησλ & ζρεδηαζκόο ζηαδηνδξνκίαο

19 6. Η αλάγθε γηα αλαδηνξγάλσζε Πνιιέο ζύγρξνλεο επηρεηξήζεηο, πξνρσξνύλ όιν θαη ζπρλόηεξα ζε πξνγξάκκαηα καδηθήο αιιαγήο, ηόζν ζε νξγαλσζηαθό επίπεδν όζν θαη ζε επίπεδν ηερλνινγηθήο θαη ζηειερηαθήο αλαδηάξζξσζεο. Η δηαδηθαζία αλαδόκεζεο επηρεηξεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ ζε έλαλ νξγαληζκό ή κηα εηαηξεία, κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε ηνπ θόζηνπο, ηνπ ρξόλνπ θαη ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαιείηαη γεληθά, αλαδηνξγάλσζε. Σα βαζηθά βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλαδηνξγάλσζεο (α) ηελ αλάπηπμε ζηόρσλ θαη ζηξαηεγηθήο γύξσ από ηελ πξνζπάζεηα αλαδηνξγάλσζεο (β) ηελ μεθάζαξε δέζκεπζε ηεο αλώηεξεο δηνίθεζεο γηα ην όιν εγρείξεκα (γ) ηελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο εγξήγνξζεο κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ νξγαληζκνύ γύξσ από ηελ επηθείκελε αλαδηνξγάλσζε, κε ηαπηόρξνλε επεμήγεζε πξνο όινπο ηήο άκεζεο αλάγθεο εθαξκνγήο ηεο (δ) ηελ αλαδήηεζε όισλ ησλ ππνςεθίσλ ζεκάησλ θαη δνκώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο αλαδηνξγάλσζεο, κε ηειηθό ζθνπό ηελ πιήξε, εθ βάζξσλ, «αλαδόκεζε» ηνπ νξγαληζκνύ (θαη όρη ηελ εκβαισκαηηθή επηζθεπή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο) (ε) ηε ζσζηή ηζνξξνπία αλάκεζα ζε αλώηεξε δηνίθεζε θαη ππαιιειηθό πξνζσπηθό, σο πξνο ην ζέκα ηεο εκπινθήο ηνπο ζηελ όιε δηαδηθαζία ηεο αλαδηνξγάλσζεο.

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΔΡΟ 1 Ο Πρόλογος...6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Προζδιοριζηικοί Παράγονηες ηοσ 6ζ 1.1.1 Προζδιοριζηικές πρακηικές Quality Management..8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ΑΝΝΙΗ ΠΤΡΟ Α.Μ. 2008102 Ερωηήζεις δεσηέροσ κεθαλαίοσ: 1) Δμεγείζηε ηη είλαη ν θύθινο δσήο ηνπ έξγνπ. Πεξηγξάςηε ηα γεληθά βήκαηα ζε έλα κνληέιν θαηαξξάθηε. Γώζηε έλα

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε Σ Δ Τ Υ Ο 3 Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Σ Δ Τ Υ Ο Τ : Καηλνηνκία: Λέκε 1 ΝΑΙ!!! 2 Σπξί: Μελ ην θαηαδηθάδεηε 3 2 4 Σα λέα καο πξντόληα 4 Γηεζλήο παξνπζία

Διαβάστε περισσότερα

Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο

Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο Γηαδηθαζία 02: Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο Γηαδηθαζία 02 Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο Έκδοση 1 Ημερομηνία 01-07-2010 1 από 5 Γηαδηθαζία 02: Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Σειεπηαία Σξνπνπνίεζε:...

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΑΠΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΠΑΓΩΝΗ ΚΤΠΑΡΙΙΑ ΑΕΜ.:1739 ΜΟΡΑΛΗ ΜΑΡΑΓΔΑ ΑΕΜ.:1902

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΣΔ Η Κ ΑΒ ΑΛ Α ΥΟΛΖ ΟΗΚΟ ΝΟΜ Η Α Κ ΑΗ ΓΗΟΗΚΖ Ζ ΣΜ ΖΜ Α Λ ΟΓΗΣΗ Κ Ζ Κ ΑΘ ΖΓΖ ΣΖ: Σ ΑΤ ΡΟ Β ΑΛ ΑΜ ΗΓΖ ΦΟΗ ΣΖΣΡ Η Α: ΔΛ ΖΝΖ ΓΗΟΤΡΟΤΚΖ Κ ΑΒ ΑΛ Α 2 00 5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Έιεγρνο

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Έιεγρνο Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Έιεγρνο 1. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Διέγρνπ Σν ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κηα επηρείξεζε θαη νη νπνίεο απνζθνπνχλ λα πιεξνθνξήζνπλ ηε δηνίθεζε ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Αλάπηπμε εθαξκνγήο flash γηα ηε Φπζηθή Δ Γεκνηηθνύ Μαξηλάθεο Δκκαλνπήι (ΑΜ: 2757) Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΩΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS,

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks»

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε

Διαβάστε περισσότερα