C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc"

Transcript

1 ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 11 / 1 / 2012 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ Αξηζ. Πξση: ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μεη/θήο Μέξηκλαο ΣΜΖΜΑ : Φπζηθήο Αγσγήο Σαρ. Γ/λζε : Αγεζηιάνπ ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210/ , 210/ , 210/ Fax: 210/ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΓΗΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΔ Γλσζηνπνίεζε όξσλ εθαξκνγήο Πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ έηνπο 2012 γηα ηελ έληαμε λέσλ θαηαιπκάησλ αο γλσξίδνπκε, όηη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Οξγαληζκνύ καο ζηελ αξηζκ. 01/ πλεδξίαζή ηνπ απνθάζηζε ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ έηνπο 2012( ΑΓΑ:BON34691ΧΑ-ΦΑΑ), σο εμήο : 1. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΣΟΤ 2012 : Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίζζεθε από 1/4/ /3/2013 ( θαη κέρξη ηε 12 ε κεζεκβξηλή απηήο ) θαη ε δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ θάζε Γειηίνπ Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ λα είλαη ΔΞΑΖΜΔΡΖ (δει. πέληε δηαλπθηεξεύζεηο). 2. ΤΜΒΑΔΗ : Οη εθπξόζσπνη ησλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ, πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα απηό, ζα πξέπεη λα πξνζέιζνπλ κέρξη ηελ 29/2/2012 ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Οξγαληζκνύ καο (Αγεζηιάνπ 10, ΑΘΖΝΑ, 5 νο όξνθνο, Γξαθείν 506, ηει.210/ , 210/ ) ή ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνύ καο (επηζπλάπηεηαη ζρεηηθόο πίλαθαο απηώλ), πξνθεηκέλνπ λα ππνγξάςνπλ ζρεηηθή ζύκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν (3) ηεο παξνύζεο δηθαηνινγεηηθά. Ζ έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνύ θαζηζηά αδύλαηε ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο. ειίδα 1 από 18

2 Οη λέεο ζπκβάζεηο, πνπ ζα ππνγξαθνύλ, ζα έρνπλ ηεηξαεηή ηζρύ θαη δηάξθεηα, από 1/4/ /3/2016 κε δηθαίσκα ή δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ή αλαλέσζήο ηεο ζε θάζε εηήζην Πξόγξακκα Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ. 3.ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΔΧΝ: ΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΡΟΚΟΜΗΘΟΤΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ AΠΟ ΟΛΔ ΣΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧ ΝΟΜΗΚΖ ΜΟΡΦΖ ΑΤΣΧΝ ΔΗΝΑΗ : (1) ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΣΟΤ ΔΗΓΗΚΟΤ ΖΜΑΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ΑΡΜΟΓΗΧ ΔΠΗΚΤΡΧΜΔΝΟ, ηνπ νπνίνπ ηα δηθαηνινγεηηθά ζα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα. Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο θαηαιπκάησλ κε Δηδηθό ήκα Λεηηνπξγίαο εθόζνλ από απηό πξνθύπηεη, όηη έρεη ιήμεη θάπνην από ηα πηζηνπνηεηηθά κε πεξηνξηζκέλε ηζρύ ήηνη: α) ην πηζηνπνηεηηθό ππξαζθάιεηαο, β) ε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ, ( όπνπ απηή απαηηείηαη ). ΔΠΗΖΜΑΗΝΔΣΑΗ, όηη ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 217/ εγθύθιην ηνπ Δ.Ο.Σ. ηα Δηδηθά ήκαηα Λεηηνπξγίαο, όισλ ησλ θαηαιπκάησλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ Ν. 3498/2006, ζηα νπνία αλαγξάθεηαη εκεξνκελία ιήμεο δηθαηνινγεηηθώλ, νη επηρεηξήζεηο ΤΠΟΥΡΔΟΤΝΣΑΗ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο απηώλ λα ππνβάινπλ κόλν όζα εθ ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ηνπ άξζξνπ 34 δελ βξίζθνληαη ζε ηζρύ ήηνη: ην πηζηνπνηεηηθό ππξαζθάιεηαο, ε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ, (όπνπ απηή απαηηείηαη ), θαη ηε Βεβαίσζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ απνρεηεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ θαηαιύκαηνο ή βεβαίσζε ζύλδεζεο κε ην απνρεηεπηηθό δίθηπν ηνπ δήκνπ, (νη νπνίεο εθδίδνληαη από ηνλ νηθείν Ο.Σ.Α.) πξνθεηκέλνπ λα επαλεθδνζεί Δηδηθό ήκα Λεηηνπξγίαο. ε πεξίπησζε ιήμεο ελόο εθ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2012 (από 1/4/2012 έσο 31/3/2013), ε επηρείξεζε νθείιεη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ αλαλέσζή ηνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, δελ ζα δέρεηαη Κνηλσληθνύο Σνπξίζηεο, ε δε νηθεία κε ηνλ Οξγαληζκό Δξγαηηθήο Δζηίαο ζύκβαζε ζα ζεσξείηαη σο απηνδηθαίσο ιπζείζα θαη δελ ζα εμνθινύληαη ηα Γ.Κ.Σ. ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ, θαηά ηελ νπνία θάπνην από ηα πξναλαθεξζέληα δηθαηνινγεηηθά είρε ιήμεη. ε πεξίπησζε πνπ ην Δηδηθό ήκα Λεηηνπξγίαο δελ είλαη επηθπξσκέλν από ηνλ Δ.Ο.Σ. αιιά από άιιε Γεκόζηα Αξρή, ζα πξνζθνκίδεηαη Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη δελ έρεη επέιζεη ππνβηβαζκόο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ θαη δελ έρεη γίλεη αλάθιεζε απηνύ. (2) ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΑΓΔΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ, ΑΡΜΟΓΗΧ ΔΠΗΚΤΡΧΜΔΝΟ θαη ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ κηζζώλεηαη ειίδα 2 από 18

3 γηα ρξήζε εζηηαηνξίνπ, ρώξνο εληόο ηεο επηρείξεζεο, όηαλ ππνγξάθεηαη ην ζπκθσλεηηθό κε παξνρή εκηδηαηξνθήο. Όηαλ ε άδεηα εζηηαηνξίνπ εληόο ηνπ θαηαιύκαηνο είλαη ζε δηαθνξεηηθό όλνκα από ηνπ επηρεηξεκαηία, πνπ έρεη ππνβάιιεη αίηεζε έληαμεο ζην πξόγξακκα, ζα ζπλνδεύεηαη από Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ επηρεηξεκαηία ην πεξηερόκελν ηεο νπνίαο ζα είλαη ην εμήο: «Δίκαη εθ παξαιιήινπ θαη εμ νινθιήξνπ ππεύζπλνο κε ηνλ (νλνκαηεπώλπκν) θάηνρν ηεο ζρεηηθήο άδεηαο εληόο ηνπ θαηαιύκαηνο (όλνκα) γηα ηελ παξνρή εκηδηαηξνθήο ζηνπο πειάηεο δηθαηνύρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ έηνπο 2012 ηνπ Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο ζύκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηε ζρεηηθή εγθύθιην ηνπ Ο.Δ.Δ. Ζ πξνζθόκηζε ηεο άδεηαο εζηηαηνξίνπ θαηά ηελ ππνγξαθή ζπκθσλεηηθνύ είλαη ππνρξεσηηθή. Οπνηαδήπνηε δε κεηαβνιή ή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ εζηηαηνξίνπ λα γλσζηνπνηείηαη ζηελ Τπεξεζία καο θαη λα ππνγξάθεηαη λέα ηξνπνπνηεηηθή, ύζηεξα από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνύ καο, κε παξνρή ή κε πξσηλνύ θαη εκηδηαηξνθήο θαη κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο επηδόηεζεο Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο θαη ζπκκεηνρήο δηθαηνύρνπ, ελώ ν εθπξόζσπνο λα ππνρξενύηαη ζπγρξόλσο ζηε γλσζηνπνίεζε ηεο αιιαγήο ηεο παξνρήο ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο Κνηλσληθνύο Σνπξίζηεο. (3) ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΑΓΔΗΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (π.ρ. θπιηθείνπ ή κπαξ ) ΑΡΜΟΓΗΧ ΔΠΗΚΤΡΧΜΔΝΟ, όηαλ ππνγξάθεηαη ζύκβαζε κε παξνρή πξσηλνύ. Όηαλ ε άδεηα θπιηθείνπ - κπαξ εληόο ηνπ θαηαιύκαηνο είλαη ζε δηαθνξεηηθό όλνκα από ηνπ επηρεηξεκαηία, πνπ έρεη ππνβάιιεη αίηεζε έληαμεο ζην πξόγξακκα, ζα ζπλνδεύεηαη από Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ επηρεηξεκαηία ην πεξηερόκελν ηεο νπνίαο ζα είλαη ην εμήο: «Είμαι εκ παπαλλήλος και εξ ολοκλήπος ςπεύθςνορ με ηον (ονομαηεπώνςμο) κάηοσο ηηρ ζσεηικήρ άδειαρ ενηόρ ηος καηαλύμαηορ (όνομα) για ηην παποσή ππωινού ζηοςρ πελάηερ δικαιούσοςρ ηος Ππογπάμμαηορ Κοινωνικού Τοςπιζμού έηοςρ 2012 ηος Οπγανιζμού Επγαηικήρ Εζηίαρ, ζύμθωνα με ηιρ αγοπανομικέρ διαηάξειρ και ηη ζσεηική εγκύκλιο ηος Ο.Ε.Ε.» Βεβαηώζεηο (αληί ησλ αδεηώλ εζηηαηνξίνπ ή θαηαζηήκαηνο ) δελ γίλνληαη δεθηέο. ΣΖN ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΡΟΚΟΜΗΕΔΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΑΓΔΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ Ή ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ ΜΠΑΡ Κ.Λ.Π. Ζ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΘΑ ΔΝΣΑΔΣΑΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΧΡΗ ΠΑΡΟΥΖ ΖΜΗΓΗΑΣΡΟΦΖ Ή ΠΡΧΗΝΟΤ ΚΑΗ ΜΔ ΣΗ ΣΗΜΔ ΔΠΗΓΟΣΖΖ Ο.Δ.Δ. ΚΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΣΑ, ΟΠΧ ΔΥΟΤΝ ΚΑΘΟΡΗΘΔΗ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΚΑΗ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΔ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ. ΖΜΔΗΧΝΔΣΑΗ, ΟΣΗ ΣΟ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ Ή Ο ΥΧΡΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΣΟΤ ΠΡΧΗΝΟΤ ΘΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ, ΔΝΣΟ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ, Δ ΟΛΔ ΣΗ ΠΔΡΗΠΣΏΔΗ ΠΟΤ ΤΠΟΓΡΑΦΔΣΑΗ ΤΜΒΑΖ ΜΔ ΠΑΡΟΥΖ ΖΜΗΓΗΑΣΡΟΦΖ Ή ΠΑΡΟΥΖ ΠΡΧΗΝΟΤ. Σνύην νξίδεηαη θαη ζηνλ Καλνληζκό ρέζεσλ Ξελνδόρσλ θαη Πειαηώλ απηώλ πνπ θπξώζεθε κε ην Νόκν 1652/ 86 ( πνπ ηζρύεη θαη γηα ηα Δλνηθηαδόκελα Γσκάηηα ), σο εμήο : ειίδα 3 από 18

4 «Απαγνξεύεηαη εηο Ξελνδνρεία ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ εληόο απηώλ εζηηαηόξηα θαη θπιηθεία λα ζπλάπηνπλ ζπκβόιαηα πεξί κηζζώκαηνο θιηλώλ κεηά πξσηλνύ, εκηδηαηξνθήο ή πιήξνπο δηαηξνθήο». (4) Ζ ύπαξμε θαη ιεηηνπξγία πηζίλαο ζα δειώλεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ζρεηηθή αίηεζε, γηα έληαμε ζην πξόγξακκα θαη ζα ζπλππνβάιιεηαη κ απηήλ ΦΧΣΟΣΤΠΗΑ ΣΖ ΚΑΣΑ ΝΟΜΟ ΑΓΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΤΣΖ, ΑΡΜΟΓΗΧ ΔΠΗΚΤΡΧΜΔΝΖ. (5) ΑΣΤΝΟΜΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΠΟΤ ΤΠΟΓΡΑΦΔΗ ΣΖ ΤΜΒΑΖ, ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΦΡΑΓΗΓΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ. (6) ΔΝΣΤΠΖ ΑΗΣΖΖ ππνγεγξακκέλε λνκίκσο (επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα εγθύθιην θαη ρνξεγείηαη από ηηο Τπεξεζίεο καο). ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΑ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΖ ΝΟΜΗΚΖ ΜΟΡΦΖ ΣΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ: Αλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί : Με κνξθή Ο.Δ. ή Δ.Δ. : Καηαζηαηηθό Δηαηξείαο θαη Πηζηνπνηεηηθό από ην Πξσηνδηθείν πεξί ηξνπνπνηήζεσο ή κε ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη κε ιύζεσο ηεο Δηαηξείαο. Αλ έρεη γίλεη ηξνπνπνίεζε, αληίγξαθν όισλ ησλ ηξνπνπνηεηηθώλ πξάμεσλ, λνκίκσο επηθπξσκέλα. Με κνξθή Δ.Π.Δ. : Καηαζηαηηθό Δηαηξείαο θαη ην Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ηνύην θαη Πηζηνπνηεηηθό από ην Πξσηνδηθείν πεξί ηξνπνπνηήζεσο ή κε ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη κε ιύζεσο ηεο Δηαηξείαο. Αλ έρεη γίλεη ηξνπνπνίεζε, αληίγξαθν όισλ ησλ ηξνπνπνηεηηθώλ πξάμεσλ, λνκίκσο επηθπξσκέλα. Με κνξθή Α.Δ : α) Φ.Δ.Κ. ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο θαη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο κε ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ., β) Βεβαίσζε πεξί ηξνπνπνηήζεσο ή κε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαη κε ιύζεσο απηήο, ( εθδίδεηαη κέζσ Κ.Δ.Π ), γ) Φ.Δ.Κ. δεκνζίεπζεο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, δ) Πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, πνπ ζα εθδειώλεηαη ε βνύιεζε ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο θαη δηνξηζκό ηνπ Δθπξνζώπνπ ηεο Δηαηξείαο πνπ ζα ππνγξάθεη ηε ζύκβαζε. ε πεξίπησζε πνπ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά (γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο) ππνβάιινληαη ζε θσηναληίγξαθα, πξέπεη λα είλαη λόκηκα επηθπξσκέλα ή ειίδα 4 από 18

5 άιισο λα ππνβάιιεηαη Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη επηθπξσκέλα θαηά ηα αλσηέξσ. 4. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΜΟΡΦΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΠΟΤ ΔΝΣΑΟΝΣΑΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ην Πξόγξακκα Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ έηνπο 2012 ηνπ Οξγαληζκνύ καο γίλνληαη δεθηά ηα ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα, πνπ αλήθνπλ ζηελ κνξθή θαη ζηηο θαηεγνξίεο, σο εμήο : α) ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΣΤΠΟΤ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΧΝ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΧΝ από πέληε ΑΣΔΡΧΝ (5*) κέρξη θαη ελόο ΑΣΔΡΟ (1*). β) ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ - ΓΧΜΑΣΗΑ θαη ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΜΗΚΣΖ ΜΟΡΦΖ από ηεζζάξσλ (4) ΚΛΔΗΓΗΧΝ κέρξη θαη δύν (2) ΚΛΔΗΓΗΧΝ. Σα Δλνηθηαδόκελα Γσκάηηα Γηακεξίζκαηα θαη Σνπξηζηηθά Καηαιύκαηα Μηθηήο Μνξθήο ελόο (1) θιεηδηνύ δελ γίλνληαη δεθηά. γ) ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ Α ΚΑΗ Β ΣΑΞΖ (αθνύ εμαηξνύληαη ηεο θαηάηαμεο ζε αζηέξεο ), δ) ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ ΔΠΑΤΛΔΗ θαη ε) ΚΑΜΠΗΝΓΚ αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο θαη κόλν κε παξνρή εκηδηαηξνθήο. Γελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ κνλάδεο ησλ νπνίσλ ν αξηζκόο ησλ θιηλώλ είλαη θάησ ησλ δέθα (10) (άξζξν 4 πκβάζεσλ). 5) ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΟΗ ΟΡΟΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ : Οη ζπκβαιιόκελεο επηρεηξήζεηο ππνρξενύληαη: - Να δέρνληαη Κνηλσληθνύο Σνπξίζηεο (δηθαηνύρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ) ζε όια ηα ηκήκαηα ηεο κνλάδαο ηνπο, θαζ όιν ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπο, πνπ ζα δειώλεηαη ζηε ζύκβαζε, ρσξίο λα εμαηξνύλ θάπνην ελδηάκεζν ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη ηνπ νξίνπ δπλακηθόηεηαο, όπσο απηή νξίδεηαη ζην Δηδηθό ήκα ιεηηνπξγίαο θαη ζηε ζρεηηθή ζύκβαζε. - Σπρόλ κεηαβνιή ηεο δπλακηθόηεηαο ησλ θιηλώλ ηεο κνλάδαο ζα γλσζηνπνηείηαη ακέζσο ζηνλ Οξγαληζκό Δξγαηηθήο Δζηίαο θαη ζα πξνζθνκίδεηαη ην Δηδηθό ήκα ιεηηνπξγίαο, από ην νπνίν ζα πξνθύπηεη ε κεηαβνιή, πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζζεί λέα ηξνπνπνηεηηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή ζύκβαζε. - Οη ηνπξηζηηθέο κνλάδεο κε δπλακηθόηεηα θιηλώλ θάησ ησλ εθαηό (100) λα δηαζέηνπλ ην 30% ηνπιάρηζηνλ ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθόηεηαο ησλ θιηλώλ ηνπο, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνύ θαη ησλ ενξηώλ, εθ όζνλ έρεη πξνεγεζεί θξάηεζε από ηνπο Κνηλσληθνύο Σνπξίζηεο. Αληίζεηα, νη ηνπξηζηηθέο κνλάδεο κε δπλακηθόηεηα θιηλώλ άλσ ησλ εθαηό (100) λα δηαζέηνπλ ην 40% ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθόηεηαο ησλ θιηλώλ ηνπο. - Να δηαζέηνπλ δσκάηηα κνλόθιηλα, δίθιηλα, ηξίθιηλα θαη ηέηαξηε θιίλε ζα πξνζηίζεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα δειώλεηαη κε Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν1599/86 από ηνπο Κνηλσληθνύο Σνπξίζηεο, όηη επηζπκνύλ λα ηνπο δηαηεζεί, επεηδή έρνπλ αλήιηθα παηδηά. ειίδα 5 από 18

6 Γηεπθξηλίδνπκε όηη είλαη δπλαηή ε πξνζζήθε θιίλεο ζε δσκάηην ή δηακέξηζκα, εθόζνλ ζπκθσλεί ν δηθαηνύρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, (ζρεη. ε αξηζκ. 5806/ Τπνπξγηθή Απόθαζε, Φ.Δ.Κ. 534/Β/ ). - Να δηαζέηνπλ δσκάηηα κε θεληξηθή ζέξκαλζε (εθόζνλ ιεηηνπξγνύλ θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο), κε ηδησηηθό ινπηξό θαη ζε θακία πεξίπησζε πξνβιεκαηηθά (ππόγεηα, εζσηεξηθά, ρσξίο επαξθή θσηηζκό ή αεξηζκό θ.ι.π.) - Να κελ πξνβαίλνπλ ζε ελνηθίαζε ηνπ ρώξνπ ηνπ ζαινληνύ δηακεξίζκαηνο ζε Κνηλσληθνύο Σνπξίζηεο, θαζώο θαη ζε ελνηθίαζε δηακεξηζκάησλ ησλ μελνδνρείσλ, ησλ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ θαη ησλ ελνηθηαδνκέλσλ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ θαηά δσκάηην. - Ζ δαπάλε γηα ηε ρξήζε ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ ή ζπζθεπώλ ζέξκαλζεο (εληόο ησλ δσκαηίσλ ή δηακεξηζκάησλ): θνπδίλαο, ςπγείνπ, θαζώο θαη γηα ηε ρξήζε ηνπ θιηκαηηζκνύ θιηκαηηζηηθνύ δελ επηβαξύλεη ηνλ Κνηλσληθό Σνπξίζηα θαη ηνλ Οξγαληζκό Δξγαηηθήο Δζηίαο γηα όια ηα ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα, αλεμαξηήησο αλ ηα δειώζεη ν επηρεηξεκαηίαο, ν νπνίνο ππνρξενύηαη άλεπ απνδεκηώζεσο ή ακνηβήο λα πξνζθέξεη ζηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ Οξγαληζκνύ - Κνηλσληθνύο Σνπξίζηεο όιεο ηηο πξνο ηξίηνπο παξερόκελεο θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο παξνρέο. - Να παξέρνπλ ζηνπο Κνηλσληθνύο Σνπξίζηεο, εθ όζνλ ζπκκεηέρνπλ κε εκηδηαηξνθή, πξσηλό θαη γεύκα ή δείπλν θαη ε ζύλζεζε ηνπ πξσηλνύ θαη ηνπ γεύκαηνο ζα είλαη απηή πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη πεξηιακβάλεη θαη ειάρηζηνλ ηελ παξαθάησ ζύλζεζε: ΠΡΧΗΝΟ Φξνύην ή θπζηθνί ρπκνί (πνξηνθάιη ή γθξέηπ θξνπη) ή θνκπόζηα θαηά ηελ επηζπκία ηνπ πειάηε Καθέο ή ηζάη ή ζνθνιάηα κε γάια ζε επαξθή πνζόηεηα Μαξκειάδα ζε επαξθή πνζόηεηα ή κέιη 40 γξακ. ηα μελνδνρεία 4* αζηέξσλ θαη 5* αζηέξσλ πξνζθέξνληαη ππνρξεσηηθά θαη ηα δύν, Βνύηπξν θξέζθν Εάραξε ζε επαξθή πνζόηεηα Κέηθ 50 γξ. ή θξνπαζάλ Άξηνο θαη αξηνζθεπάζκαηα (αξηίδηα ή άξηνο ή θξπγαληά ή ηνπηθά αξηνζθεπάζκαηα) Ο επηρεηξεκαηίαο ππνρξενύηαη εθόζνλ παξέρεη εκηδηαηξνθή, λα πξνζθέξεη ζηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο εθηόο ηνπ ΠΡΧΗΝΟΤ, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά: ΓΔΤΜΑ ή ΓΔΗΠΝΟ Κνπβέξ, ςσκί κε βνύηπξν 10 γξακ. Επκαξηθά ή πηιάθη κε θηκά κε βνύηπξν θαη παξκεδάλα ή ηπξόπηηα ή γεκηζηά ή παζηίηζην ή κνπζαθά. Απηά κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα κε ζνύπα Κξέαο ή ςάξη ή πνπιεξηθά γαξληξηζκέλα αιάηα επνρήο Φξνύην ή γιπθό ή παγσηό ειίδα 6 από 18

7 Οη ηηκέο επηδόηεζεο ηνπ Οξγαληζκνύ θαη ζπκκεηνρήο ηνπ Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ θαηαιύκαηνο, ηελ πεξίνδν, ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο, πνπ ζα ηζρύζνπλ γηα ην πξόγξακκα έηνπο 2012 έρνπλ αλαιπηηθά σο εμήο : ΠΗΝΑΚΑ ΣΗΜΧΝ ΔΠΗΓΟΣΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΑΠΟ 1/4/2012 έσο 31/3/2013 (θαη άηνκν ηελ εκέξα). ΓΗΑ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΟΛΖ ΣΖ ΥΧΡΑ ΣΤΠΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΜΔ ΖΜΗΓ/ΦΖ (πξσηλό θαη γεύκα ή δείπλν) ΜΔ ΠΡΧΗΝΟ ΜΟΝΟ ΥΧΡΗ ΠΡΧΗΝΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΣΤΠΟΤ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΧΝ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΧΝ 5 αζηέξσλ (*****) 27,30 14,70 13,60 4 αζηέξσλ (****) 22,40 13,80 12,60 3 αζηέξσλ (***) 17,40 13,40 11,20 2 αζηέξσλ (**) 15,80 12,80 10,10 1 αζηέξνο (*) 13,20 11,35 8,80 ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ 3 & 4 θιεηδηώλ 16,50 12,20 10,25 2 θιεηδηώλ 14,70 11,50 9,75 ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ 3 & 4 θιεηδηώλ 15,80 11,70 10,10 2 θιεηδηώλ 14,30 11,20 9,60 ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ Α Σάμεο 22,40 13,80 12,60 Β Σάμεο 16,30 13,40 11,20 ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ-ΔΠΑΤΛΔΗ 15,80 11,70 10,10 Με ηδηόθηεηε ζθελή 12,75 ή ηξνρόζπηην Με ελνηθίαζε ζθελήο 13,40 ε νηθίζθν κε 13,80 θνηλόρξεζην W.C. ε νηθίζθν κε ηδησηηθό 14,30 W.C. ΚΑΜΠΗΝΓΚ ειίδα 7 από 18

8 Γηα ηελ επηβεβαίσζε ηνπ ηξόπνπ παξακνλήο ησλ δηθαηνύρσλ ζηα θάκπηλγθ (δει. κε ηδηόθηεηε ζθελή, ελνηθίαζε ζθελήο ή νηθίζθν) ζα πξνζθνκίδεηαη από ηνλ δηθαηνύρν Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, πνπ ζα επηζπλάπηεηαη από ηνλ εθπξόζσπν ηνπ θάκπηλγθ ζηα ππνβαιιόκελα Γ.Κ.Σ. πξνο εμόθιεζε, έηζη ώζηε λα θαηαβάιιεηαη ην πνζό επηδόηεζεο από ηνλ Οξγαληζκό πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πεξίπησζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε κε πξνζθόκηζεο ηεο Τπεύζπλεο Γήισζεο ηνπ Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα ν Οξγαληζκόο ζα θαηαβάιιεη ην θαηώηαην πνζό επηδόηεζεο θαη ζπκκεηνρήο, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παξακνλή κε ηδηόθηεηε ζθελή. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη αλσηέξσ ηηκέο επηδόηεζεο ηζρύνπλ γηα όιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2012, ρσξίο λα επεξεάδνληαη από ηπρόλ κεηαβνιέο ησλ νηθνλνκηθώλ θαη ινηπώλ ζπλζεθώλ. ηηο ηηκέο επηδόηεζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ν Φ.Π.Α., ν Γεκνηηθόο Φόξνο, θαζώο θαη όιεο νη λόκηκεο επηβαξύλζεηο ππέξ ηξίησλ (ΜΣΠΤ 3%, ραξηόζεκν θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ επί ηνπ ΜΣΠΤ 2,40 %). Δπίζεο, ζα γίλεηαη παξαθξάηεζε ηεο πξνθαηαβνιήο ηνπ αλαινγνύληνο θόξνπ εηζνδήκαηνο επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ (δει. επί ηνπ πνζνύ πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ Φ.Π.Α. θαη ησλ λνκίκσλ επηβαξύλζεσλ). Γηα ηελ παξαθξάηεζε απηή ζα ρνξεγείηαη βεβαίσζε από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο, ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ αληηζπκβαιιόκελν θαηά ηελ ππνβνιή ηεο θνξνινγηθήο ηνπ Γήισζεο. Με ηελ θαηά ηα αλσηέξσ θαηαβνιή ηεο επηδόηεζεο από ηνλ Ο.Δ.Δ. γηα θάζε δηθαηνύρν εμαληιείηαη θάζε ππνρξέσζε ηνπ Ο.Δ.Δ. έλαληη ηνπ επηρεηξεκαηία, αιιά θαη ηνπ δηθαηνύρνπ - Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα. ειίδα 8 από 18

9 ΠΗΝΑΚΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΣΑ (θαη άηνκν): ΓΗΑ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΟΛΖ ΣΖ ΥΧΡΑ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο από 1/4/2012 έσο 30/6/2012 θαη 1/9/2012 έσο 22/12/2012 θαη από 9/1/2013 έσο 31/3/2013 πιελ Μ. Γεπηέξαο έσο Σξίηεο ηνπ ΠΑΥΑ 2012 & ΓΗΑ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΠΟΤ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ Δ ΟΡΔΗΝΔ-ΖΜΗΟΡΔΗΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ θαη έρνπλ επηιέμεη σο ρακειή ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο από 1/4/2012 έσο 14/10/2012 πιελ Μ. Γεπηέξαο έσο Σξίηεο ηνπ ΠΑΥΑ 2012 ΥΑΜΖΛΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΤΠΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΜΔ ΖΜΗΓ/ΦΖ (πξσηλό θαη γεύκα ή δείπλν) ΜΔ ΠΡΧΗΝΟ ΜΟΝΟ ΥΧΡΗ ΠΡΧΗΝΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΣΤΠΟΤ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΧΝ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΧΝ 5 αζηέξσλ (*****) 12,60 4,50 2,46 4 αζηέξσλ (****) 6,48 2,46 1,98 3 αζηέξσλ (***) 5,34 1,74 1,56 2 αζηέξσλ (**) 4,44 1,44 1,26 1 αζηέξνο (*) 4,08 1,20 0,96 ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ 3 & 4 θιεηδηώλ 4,44 1,26-2 θιεηδηώλ 4,26 1,08 - ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ 3 & 4 θιεηδηώλ 4,44 1,26-2 θιεηδηώλ 4,26 1,08 - ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ Α Σάμεο 6,48 2,46 1,98 Β Σάμεο 5,34 1,74 1,56 ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ-ΔΠΑΤΛΔΗ 4,44 1,26 - Με ηδηόθηεηε ζθελή 1,20 ή ηξνρόζπηην Με ελνηθίαζε ζθελήο 1,80 ε νηθίζθν κε 2,04 θνηλόρξεζην W.C. ε νηθίζθν κε 2,40 ηδησηηθό W.C. ΚΑΜΠΗΝΓΚ ειίδα 9 από 18

10 ΠΗΝΑΚΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΣΑ (θαη άηνκν): ΓΗΑ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΠΟΤ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ Δ ΟΛΖ ΣΖ ΥΧΡΑ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο από 1/7/2012 έσο 31/8/2012 θαη 23/12/2012 έσο 8/1/2013 θαη Μ. Γεπηέξα έσο Σξίηε ηνπ ΠΑΥΑ 2012 & ΓΗΑ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΠΟΤ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ Δ ΟΡΔΗΝΔ ΖΜΗΟΡΔΗΝΔ πεξηνρέο ηεο ρώξαο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο από 15/10/2012 έσο 31/3/2013 θαη Μ. Γεπηέξα έσο Σξίηε ηνπ Πάζρα ΤΦΖΛΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΤΠΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΜΔ ΖΜΗΓ/ΦΖ (πξσηλό θαη γεύκα ή δείπλν) ΜΔ ΠΡΧΗΝΟ ΜΟΝΟ ΥΧΡΗ ΠΡΧΗΝΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΣΤΠΟΤ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΧΝ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΧΝ 5 αζηέξσλ (*****) 25,83 16,17 13,70 4 αζηέξσλ (****) 15,80 10,97 10,45 3 αζηέξσλ (***) 12,81 8,51 8,30 2 αζηέξσλ (**) 11,08 7,56 7,30 1 αζηέξνο (*) 9,77 6,35 6,14 ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ 3 & 4 θιεηδηώλ 8,93 5,20 3,68 2 θιεηδηώλ 8,19 4,41 3,15 ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ 3 & 4 θιεηδηώλ 8,93 5,20 3,68 2 θιεηδηώλ 8,19 4,41 3,15 ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ Α Σάμεο 15,80 10,97 10,45 Β Σάμεο 12,81 8,51 8,30 ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ-ΔΠΑΤΛΔΗ 8,93 5,20 3,68 Με ηδηόθηεηε ζθελή 2,27 ή ηξνρόζπηην Με ελνηθίαζε ζθελήο 2,58 ε νηθίζθν κε 3,28 θνηλόρξεζην W.C. ε νηθίζθν κε 3,91 ηδησηηθό W.C. ΚΑΜΠΗΝΓΚ ειίδα 10 από 18

11 Σα αλσηέξσ θαηαιύκαηα αλάινγα θαη κε ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο ζα εηζπξάηηνπλ ηηο ηηκέο ζπκκεηνρήο ηνπ Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα, όπσο θαζνξίζηεθαλ θαη ηζρύνπλ γηα ην Πξόγξακκα Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ έηνπο 2012 κε ηελ αξηζκ. 1/ απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Οξγαληζκνύ. Σα πνζά απηά ρσξίο θακηά επζύλε ή αλάκεημε ηνπ Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο ζα εηζπξάηηεη ν Δπηρεηξεκαηίαο από ηνπο δηθαηνύρνπο, νη νπνίνη ππνρξενύληαη λα εμνθινύλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα αλαρώξεζήο ηνπο ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ Δ ΟΡΔΗΝΔ-ΖΜΗΟΡΔΗΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΦΖΛΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ: 1. Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο εθπξνζώπνπο ησλ θαηαιπκάησλ, πνπ βξίζθνληαη ζηνπο Ννκνύο: ΖΜΑΘΔΗΑ, ΚΗΛΚΗ, ΠΔΛΛΑ, ΔΡΡΧΝ, ΦΛΧΡΗΝΑ, ΓΡΔΒΔΝΧΝ, ΚΑΣΟΡΗΑ, ΚΟΕΑΝΖ, ΓΡΑΜΑ, ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ, ΚΑΡΓΗΣΑ, ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ηνλ Ο.Δ.Δ σο νξεηλνί- εκηνξεηλνί λα επηιέμνπλ, εθόζνλ ην επηζπκνύλ, σο ΤΦΖΛΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζήο ηνπο, α)ηελ πεξίνδν από 1/7/ /8/2012, 23/12/2012-8/1/2013 θαη από Μ. Γεπηέξα Σξίηε ηνπ Πάζρα 2012 Ζ β) ηελ πεξίνδν από 15/10/ /3/2013 θαη από Μ. Γεπηέξα έσο Σξίηε ηνπ Πάζρα Δπίζεο, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο εθπξνζώπνπο ησλ θαηαιπκάησλ, πνπ βξίζθνληαη ζε πςόκεηξν άλσ ησλ 600 κ. ζηνπο Ννκνύο: ΠΗΔΡΗΑ, ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, ΚΑΒΑΛΑ, ΑΡΣΑ, ΘΔΠΡΧΣΗΑ, ΔΒΡΟΤ, ΡΟΓΟΠΖ, ΞΑΝΘΖ, ΛΑΡΗΑ, ΜΑΓΝΖΗΑ, ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ, ΦΧΚΗΓΑ, ΑΡΚΑΓΗΑ, ΚΟΡΗΝΘΗΑ ΚΑΗ ΑΥΑΨΑ λα επηιέμνπλ, εθόζνλ ην επηζπκνύλ, σο ΤΦΖΛΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζήο ηνπο, ηελ πεξίνδν από 15/10/ /3/2013 θαη από Μ. Γεπηέξα έσο Σξίηε ηνπ Πάζρα 2012 κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε από ηε Γεκνηηθή Αξρή ηεο έδξαο ηνπ θαηαιύκαηνο, όηη απηό βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν άλσ ησλ 600 κ. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζζεί ε σο άλσ βεβαίσζε σο πςειή πεξίνδνο ζα ζεσξεζεί ην ρξνληθό δηάζηεκα: από 1/7/ /8/2012, από 23/12/2012-8/1/2013 θαη από Μ. Γεπηέξα Σξίηε ηνπ Πάζρα ) ΚΡΑΣΖΖ ΓΧΜΑΣΗΟΤ ΑΠΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Ζ ΚΡΑΣΖΖ ΘΑ ΓΗΝΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΗΓΗΟ ΣΟΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΣΑ. Απαγνξεύεηαη ε θξάηεζε δσκαηίνπ κέζσ άιισλ επηρεηξήζεσλ, Γξαθείσλ ηνπξηζκνύ θ.ι.π. ειίδα 11 από 18

12 Ζ θξάηεζε δσκαηίνπ (ρσξίο κεζνιάβεζε ηνπ Οξγαληζκνύ) ζην θαηάιπκα επηινγήο ηνπ δηθαηνύρνπ Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα ζα γίλεηαη ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ θαη ΜΟΝΟ κε απνζηνιή πξνθαηαβνιήο κέζσ ΣΡΑΠΔΕΖ ή ΔΛ.ΣΑ. ή θαη κε απόδεημε πνπ δίδεηαη ζηνλ δηθαηνύρν από ηνλ εθπξόζσπν ηνπ θαηαιύκαηνο ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη απεπζείαο ζπλελλόεζε κεηαμύ ησλ. Ζ πξνθαηαβνιή, πνπ ζα απνζηέιινπλ νη δηθαηνύρνη - Κνηλσληθνί Σνπξίζηεο γηα λα θάλνπλ θξάηεζε ζην ηνπξηζηηθό θαηάιπκα, έρεη σο εμήο: α) κε παξνρή εκηδηαηξνθήο 25,00 θαη άηνκν, β) κε παξνρή πξσηλνύ 20,00 θαη άηνκν, γ) ρσξίο παξνρή πξσηλνύ - κόλν κε δηαλπθηέξεπζε 15,00 θαη άηνκν θαη δ) γηα ηα θάκπηλγθ 11,00 θαη άηνκν. Σα σο άλσ πνζά ζα ζπκςεθίδνληαη ή ζα επηζηξέθνληαη ζε πεξίπησζε κηθξόηεξεο ζπκκεηνρήο ηνπ Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα. ε πεξίπησζε πνπ ην ζπλνιηθό πνζό, πνπ πξνθύπηεη από ηελ άζξνηζε ηνπ πνζνύ ηεο επηδόηεζεο θαη ηνπ πνζνύ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα, ππεξβαίλεη ην αλαγξαθόκελν πνζό ζηελ Τπεύζπλε Γήισζε Σηκώλ ηνπ θαηαιύκαηνο ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν δηακνλήο, ηόηε ην επηπιένλ πνζό ζα αθαηξείηαη από ην πνζό ζπκκεηνρήο ηνπ Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα. Δηδηθόηεξα, ζε πεξίπησζε αθύξσζεο θξάηεζεο ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ δηθαηνύρν ην πνζό ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ έζηεηιε ζην θαηάιπκα, εθ όζνλ απηή έρεη πξνεγεζεί 21 εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία άθημήο ηνπ, όπσο άιισζηε πξνβιέπεη θαη ν Καλνληζκόο ζρέζεσλ μελνδόρσλ θαη πειαηώλ απηώλ. ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνύρνο κεηαβάιιεη γλώκε κε ηελ άθημή ηνπ ζην θαηάιπκα ζα παξαθξαηείηαη από ηνλ επηρεηξεκαηία νιόθιεξν ην πνζό ηεο πξνθαηαβνιήο, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα κεκνλσκέλα άηνκα, ην ήκηζπ δε απηήο (ηεο πξνθαηαβνιήο), εθόζνλ πξόθεηηαη γηα νηθνγέλεηα. ε νπδεκία δε πεξίπησζε ν επηρεηξεκαηίαο ζα παξαθξαηεί ην Γειηίν Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ αιιά ζα ην παξαδίδεη πάξαπηα ζηνλ Κνηλσληθό Σνπξίζηα, ρσξίο λα ζπκπιεξσζεί. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Κνηλσληθόο Σνπξίζηαο πξαγκαηνπνηήζεη παξακνλή κηαο ή δύν δηαλπθηεξεύζεσλ θαη δηαθσλήζεη σο πξνο ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ θαη ζειήζεη λα αλαρσξήζεη από ηε κνλάδα, ν αληηζπκβαιιόκελνο Δπηρεηξεκαηίαο παξαθξαηεί ηελ πξνθαηαβνιή θαη ππνρξενύηαη λα ηνπ επηζηξέςεη ην Γειηίν Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ, ν δε Κνηλσληθόο Σνπξίζηαο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη επηπιένλ ην πνζό, πνπ αλαινγεί ζηελ επηδόηεζε Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ γηα ηηο ηζάξηζκεο κέξεο παξακνλήο ηνπ ζηε κνλάδα. Παηδηά θάησ ηνπ ελόο έηνπο δελ θαηαβάιινπλ ζπκκεηνρή. Παηδί ή παηδηά από ελόο έηνπο κέρξη θαη 5 εηώλ πνπ δελ ιακβάλνπλ Γειηίν Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ (δελ επηδνηνύληαη) θαη πνπ κέλνπλ ζην ίδην δσκάηην κε ηνπο γνλείο ηνπο ρσξίο λα πξνζηίζεηαη επί πιένλ θιίλε, ζα θαηαβάινπλ ην ήκηζπ ηνπ πνζνύ ηεο εκεξήζηαο ζπκκεηνρήο ηνπ δηθαηνύρνπ θαη ζηελ πεξίπησζε πξνζζήθεο θιίλεο ζα θαηαβάινπλ επηπιένλ θαη ην 20% ηεο αλαινγνύζεο επηδόηεζεο ηνπ Οξγαληζκνύ. ειίδα 12 από 18

13 Σα παηδηά ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ειηθηώλ (πξνζηαηεπόκελα κέιε ησλ Καηόρσλ Γ.Κ.Σ.) είλαη δηθαηνύρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη δηθαηνύληαη εκηδηαηξνθήο ή πξσηλνύ. Παηδηά άλσ ησλ πέληε εηώλ (δει. κε έηνο γέλλεζεο κέρξη θαη ην 2007) ζεσξνύληαη θαλνληθνί δηθαηνύρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο. ε όινπο ηνπο θαηόρνπο ησλ Γ.Κ.Σ., εθ όζνλ παξέρεηαη εκηδηαηξνθή ζα δίδεηαη έθπησζε 20% ζην βξαδηλό θαγεηό (ηζρύεη θαη ην αληίζηξνθν βξαδηλό γεύκα), ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη θξνύην ή γιπθό ή παγσηό. Κάζε κνλάδα, εθ όζνλ πξνζθέξεη εκηδηαηξνθή ή πξσηλό, εηζπξάηηεη νιόθιεξε ηε ζπκκεηνρή, κε ηελ νπνία επηβαξύλεηαη ν δηθαηνύρνο, αλεμάξηεηα αλ απηόο ιάβεη πξσηλό ή γεύκα. ηελ πεξίπησζε πνπ κεκνλσκέλν άηνκν κέλεη ζε δίθιηλν δσκάηην, όηαλ δελ ππάξρεη κνλόθιηλν, ζα θαηαβάιεη νιόθιεξν ην πνζό ζπκκεηνρήο ηνπ θαη επηπιένλ ζα επηβαξπλζεί θαη ζα θαηαβάιεη ην 80% ηνπ πνζνύ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ, θαζώο θαη ην 80% ηνπ πνζνύ ηεο επηδόηεζεο ηνπ Οξγαληζκνύ, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο. ε πεξίπησζε ρνξήγεζεο δίθιηλνπ δσκαηίνπ ζε άηνκα πνπ δηαζέηεη κόλν ην έλα Γ.Κ.Σ., ην έηεξν ζα θαηαβάιεη νιόθιεξν ην πνζό ηεο επηδόηεζεο ηνπ Ο.Δ.Δ. θαη ην πνζό ζπκκεηνρήο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ θαηαιύκαηνο θαη ζε πεξίπησζε πξνζζήθεο θιίλεο, ην ηξίην άηνκν ζα θαηαβάιιεη επίζεο νιόθιεξν ην πνζό ηεο επηδόηεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο. ε πεξίπησζε ρνξήγεζεο εγθεθξηκέλνπ ηξίθιηλνπ δσκαηίνπ ζε άηνκα πνπ ηα δύν από απηά δηαζέηνπλ Γειηίν Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ ην ηξίην ζα θαηαβάιιεη νιόθιεξν ην πνζό ηεο επηδόηεζεο ηνπ Ο.Δ.Δ. θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο. Ζ παξακνλή ησλ θαηόρσλ ησλ Γειηίσλ Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ είλαη ππνρξεσηηθά πέληε δηαλπθηεξεύζεσλ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν από 1/6/ /9/2012 θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ επηρεηξεκαηία: α) από ηνλ Οξγαληζκό Δξγαηηθήο Δζηίαο ην πνζό ηεο επηδόηεζεο γηα πέληε δηαλπθηεξεύζεηο θαη β) από ηνλ Κνηλσληθό Σνπξίζηα ην πνζό ηεο ζπκκεηνρήο γηα πέληε δηαλπθηεξεύζεηο. ε πεξίπησζε αλαρώξεζεο ηνπ Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα ζην σο άλσ δηάζηεκα, πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ πέληε δηαλπθηεξεύζεσλ, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ επηρεηξεκαηία ην πνζό νιόθιεξεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ δηθαηνύρνπ, ν δε Οξγαληζκόο Δξγαηηθήο Δζηίαο ζα θαηαβάιεη ηελ επηδόηεζε, πνπ αληηζηνηρεί ζηηο πξαγκαηηθέο δηαλπθηεξεύζεηο παξακνλήο. ηε πεξίπησζε ησλ ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ - δηακεξηζκάησλ, πνπ δελ παξέρνπλ πξσηλό γηα ηα δηαζηήκαηα από 1/6/ /6/2012 θαη από 1/9/ /9/2012, ζηα νπνία δελ νξίδεηαη ζπκκεηνρή ηνπ Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα, εθόζνλ ε αλαρώξεζή ηνπ Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ππνρξεσηηθά πέληε δηαλπθηεξεύζεσλ, ζα θαηαβάιιεηαη από ηνλ δηθαηνύρν ην πνζό ηεο αληίζηνηρεο επηδόηεζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο γηα ηηο ηζάξηζκεο δηαλπθηεξεύζεηο, πνπ ππνιείπνληαη. Αληίζεηα γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα από 1/4/ /5/2012 θαη από 1/10/ /3/2013 ζα έρνπλ ηελ ελαιιαθηηθή δπλαηόηεηα παξακνλήο ηξηώλ έσο πέληε δηαλπθηεξεύζεσλ κε αληίζηνηρε ηζόπνζε επηδόηεζε θαη ζπκκεηνρή. ειίδα 13 από 18

14 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ Γειηίσλ Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ ζε ηνπξηζηηθέο κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπ δηθαηνύρνπ ή ζην Γηεπξπκέλν Γήκν, ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν 3852/ ΦΔΚ 87Α «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθέληξσζεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». Απαγνξεύεηαη ζηνπο ζπκβεβιεκέλνπο κε ηνλ Οξγαληζκό Δξγαηηθήο Δζηίαο Δπηρεηξεκαηίεο ησλ Σνπξηζηηθώλ Μνλάδσλ, λα δέρνληαη δηθαηνύρνπο Γειηίσλ Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ κέζσ Γξαθείσλ Σνπξηζκνύ ή νηνλδήπνηε ηξίηνλ κε λόκηκν θάηνρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γ.Κ.Σ. ε πεξίπησζε απνδνρήο Γ.Κ.Σ., ε αμία απηώλ δελ ζα εμνθιείηαη από ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνύ, δηθαηνπκέλνπ ηνπ Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο λα πξνβεί ή ζηελ θαηαγγειία ηεο ύκβαζεο ή ζηνλ απνθιεηζκό ηεο ζπγθεθξηκέλεο Σνπξηζηηθήο Μνλάδαο από ην επόκελν Πξόγξακκα Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο επηβνιήο ησλ σο άλσ θπξώζεσλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην ζρεηηθό άξζξν ηεο ύκβαζεο Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ, κε απνθιεηόκελεο θαη ηεο επηδίσμεο απνθαηάζηαζεο θάζε ηπρόλ νηθνλνκηθήο ή άιιεο κνξθήο δεκίαο, πνπ πξνθιήζεθε ζηνλ Οξγαληζκό. Οη ζρέζεηο θάζε δηθαηνύρνπ πξνο ηελ κνλάδα θαζνξίδνληαη εηδηθόηεξα από ηνλ ηζρύνληα Καλνληζκό ρέζεσλ Ξελνδόρσλ θαη Πειαηώλ απηώλ, θαζώο θαη ηηο ινηπέο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηα ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα. Ο Οξγαληζκόο Δξγαηηθήο Δζηίαο νπδεκία απνιύησο επζύλε έρεη έλαληη ηνπ ζπκβαιινκέλνπ θαη ζηελ πεξίπησζε αθόκα πνπ ζα θάλεη ρξήζε ηεο κνλάδαο ηνπ, πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο Κνηλσληθώλ Σνπξηζηώλ ή έζησ θαη θαζόινπ, δεδνκέλνπ όηη ε κνλάδα παξακέλεη νύησο ή άιισο αλνηθηή θαηά ηα εηδηθώο ζπκθσλεκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. ε πεξίπησζε πξναγσγήο θαηεγνξίαο ηεο ζπκβαιιόκελεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2012, δελ ζα επέξρεηαη θακηά κεηαβνιή ζηνπο νηθνλνκηθνύο όξνπο επηδόηεζεο Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο θαη ζπκκεηνρήο Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα, νη νπνίνη ζα ηζρύνπλ γηα ην ακέζσο επόκελν πξόγξακκα θαηόπηλ ππνβνιήο ηνπ λένπ Δηδηθνύ ήκαηνο θαη ππνγξαθήο λέαο ζύκβαζεο. ε πεξίπησζε, όκσο, ππνβηβαζκνύ ζα θαηαβάιιεηαη ε αληίζηνηρε επηδόηεζε Ο.Δ.Δ θαη ζπκκεηνρή δηθαηνύρνπ, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Γ.. ε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο κνξθήο ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδνο π.ρ. από ελνηθηαδόκελα δσκάηηα ζε μελνδνρείν θ.ι.π. ν ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΑ ΤΠΟΥΡΔΟΤΣΑΗ ΝΑ ΣΟ ΓΝΧΣΟΠΟΗΔΗ ΑΜΔΧ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΧ ζην Πεξηθεξεηαθό Γξαθείν ηνπ Ο.Δ.Δ. ηεο έδξαο απηήο θαη ζην Σκήκα Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ Ο.Δ.Δ. ( Αγεζηιάνπ 10, Αζήλα ), πξνθεηκέλνπ θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνύ λα ππνγξάθεηαη λέα ζύκβαζε Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ. ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ εθκεηαιιεπηή ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδνο θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ, ν αξρηθόο εθκεηαιιεπηήο νθείιεη λα ελεκεξώζεη εγγξάθσο ην Πεξηθεξεηαθό Γξαθείν ηνπ Ο.Δ.Δ. ηεο έδξαο απηήο θαη ην Σκήκα Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ Ο.Δ.Δ. (Αγεζηιάνπ 10 Αζήλα) γηα ηε ειίδα 14 από 18

15 δηαθνπή ζπλεξγαζίαο ηνπ. Ο λένο εθκεηαιιεπηήο, εθόζνλ επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζα πξνζθνκίζεη ην Δηδηθό ήκα Λεηηνπξγίαο επ νλόκαηί ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζύκβαζεο. Σα εθδηδόκελα Γειηία Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ πξνγξάκκαηνο 2012 ζα ηζρύνπλ κέρξη ηελ 31/3/2013 ( κέρξη ηε 12 ε κεζεκβξηλή ), αλεμάξηεηα ηνπ ξπζκνύ δηαζέζεσο απηώλ από ηνλ Οξγαληζκό Δξγαηηθήο Δζηίαο θαη ν Οξγαληζκόο Δξγαηηθήο Δζηίαο ζα ππνρξενύηαη κόλνλ ζηελ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ Γειηίσλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηνπο δηθαηνύρνπο. Ζ ζπκβαιιόκελε κνλάδα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δέρεηαη από ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ζπληαμηνύρνπο ηνπο εθνδηαζκέλνπο κε Γειηία Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ ηνπ Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο. ε ηπρόλ απνδνρή από ηελ ζπκβαιιόκελε επηρείξεζε Γειηίσλ κεηά ηνλ ρξόλν ιήμεο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, ηνύην δελ ζα γελλά θακηά ππνρξέσζε ζε βάξνο ηνπ Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο, ε νπνία θαη δελ ζα θαηαβάιιεη ηελ αμία ησλ Γειηίσλ πνπ ηπρόλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη απηόλ ηνλ ηξόπν. Αλ από ηνλ Οξγαληζκό Δξγαηηθήο Δζηίαο θαηαγγειζεί ε ζύκβαζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, ύζηεξα από απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ύζηεξα από ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο θαηαγγειίαο, ε κνλάδα ηνπ ζπκβαιιόκελνπ ππνρξενύηαη λα κε δέρεηαη Γειηία ηνπ Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο. ε πεξίπησζε απνδνρήο Γειηίσλ, κεηά ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο παξαπάλσ θαηαγγειίαο ζηε ζπκβαιιόκελε επηρείξεζε δελ ζα εμνθινύληαη από ηνλ Οξγαληζκό. Δπίζεο, ηα ζπκβαιιόκελα κέξε δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο αδεκίσο, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Ο.Δ.Δ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν απνθαζίζεη ηελ δηαθνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ κε απόθαζε ηνπ Γ. απηνύ ή ε αληηζπκβαιιόκελε επηρείξεζε θξίλεη αζύκθνξεο γη απηήλ ηηο ηηκέο ηηο νπνίεο ζα νξίζεη ν Ο.Δ.Δ γηα ηελ ακέζσο επόκελε πεξίνδν. Ζ θαηαγγειία ζα είλαη έγγξαθε θαη ζα ηζρύεη γηα ηελ ακέζσο επόκελε εηήζηα πεξίνδν. ε πεξίπησζε πνπ απνδεηρζεί κεηά από έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο ή έγγξαθεο θαηαγγειίαο δηθαηνύρσλ Γ.Κ.Σ. νπζηώδεο παξάβαζε νηνπδήπνηε όξνπ ηνπ παξόληνο εθ κέξνπο ηεο ζπκβαιιόκελεο επηρείξεζεο, εθηόο ησλ άιισλ ηπρόλ δηθαησκάησλ ηνπ Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο, πνπ απνξξένπλ από ηε ζύκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, γηα ηα νπνία επηθπιάζζεηαη, ζα κπνξεί ν Ο.Δ.Δ, θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δπηηξνπώλ ηνπ Ο.Δ.Δ: α)να επηβάιιεη πξόζηηκν από 150,00 κέρξη 3.000,00 επξώ θαη λα πξνβαίλεη ζε κνλνκεξή, εγγξάθσο θαη αδεκίσο γη απηόλ, θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο θαη β)να απνθιείεη ηελ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε από ην επόκελν Πξόγξακκα Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ. γ) ε πεξίπησζε ππνηξνπήο λα δύλαηαη ν Οξγαληζκόο επηπιένλ λα απνθιείεη ηελ επηρείξεζε είηε από ηα επόκελα ηξία (3) Δηήζηα Πξνγξάκκαηα Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ είηε δηα παληόο από ην πξόγξακκα. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ πξνβιεπόκελσλ θπξώζεσλ ζε πεξίπησζε δηαλπθηέξεπζεο Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα ζε άιιν θαηάιπκα εθηόο ηνπ ζπκβαηηθνύ ζα επηβάιιεηαη ειίδα 15 από 18

16 πξόζηηκν κέρξη 3.000,00, εθηόο εάλ ζπλαηλεί κε ππεύζπλε δήισζή ηνπ Ν 1599/86.0 Οη όξνη πνπ πξνβιέπνπλ ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ νξίδνληαη αλαιπηηθά ζηα ζπκθσλεηηθά πνπ ζα ππνγξάθνπλ κε ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηεο θάζε επηρείξεζεο. ΑΦΗΞΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΣΟΤΡΗΣΧΝ ΣΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ- ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ-ΑΝΑΥΧΡΖΖ 1) Με ηελ άθημε ηνπ δηθαηνύρνπ - θαηόρνπ Γειηίνπ Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ ζην ηνπξηζηηθό θαηάιπκα επηινγήο ηνπ ν ππεύζπλνο απηνύ ζα πξέπεη θαη αξρήλ λα ειέγρεη ηε ζπκθσλία ησλ ζηνηρείσλ ησλ Γειηίσλ κε ηα αληίζηνηρα ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ, δηόηη είλαη απζηεξά πξνζσπηθή ε ρξήζε απηώλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα ηα θάλεη δεθηά. Αλ νη κνλάδεο δερηνύλ θαηόρνπο Γειηίσλ πνπ ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηάο ηνπο δελ ζπκπίπηνπλ κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζην Γειηίν, ν Ο.Δ.Δ. απαιιάζζεηαη ηεο θαηαβνιήο ηεο αμίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Γ.Κ.Σ. Σν Γειηίν Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ είλαη απζηεξά πξνζσπηθό θαη απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ από άιια άηνκα. ύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 1 ηνπ Ν. 3227/2004 νξίδεηαη: «Όπνηνο δηαζέηεη ζε κε δηθαηνύρν, θαζώο θαη όπνηνο ρξεζηκνπνηεί, ελώ δελ είλαη δηθαηνύρνο, Γειηίν Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) κελώλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη 3.000,00 επξώ, εθηόο αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε επηβνιήο βαξύηεξεο πνηλήο από άιιε δηάηαμε. Ζ κε ζθνπό θέξδνπο δηάζεζε θαη ρξήζε ησλ Γειηίσλ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δώδεθα κελώλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη δέθα ρηιηάδεο (10.000,00) επξώ. Με ηηο ίδηεο πνηλέο ηηκσξνύληαη θαη όζνη δηαηεξνύλ ηνπξηζηηθή επηρείξεζε θαη ζπκβάιινληαη κε ηνλ Ο.Δ.Δ. γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κε Γειηία Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ, εθ όζνλ παξέρνπλ Τπεξεζίεο ζε πξόζσπα άιια από ηα αλαγξαθόκελα ζηα ζρεηηθά Γειηία Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ». ηε ζπλέρεηα ε επηρείξεζε ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηεί ηελ άθημή ηνπ Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα κε fax εληόο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξώλ ζηελ Τπεξεζία ηνπ Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, πνπ αλήθεη θαη έρεη ηελ έδξα ηεο ε ηνπξηζηηθή κνλάδα (π.ρ. ζηελ Τπεξεζία καο ζηε ύξν γηα ηηο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο Ν. Κπθιάδσλ θ.ι.π.). Ζ ΑΝΑΓΓΔΛΗΑ ΑΦΗΞΖ ΘΑ ΦΔΡΔΗ ΣΟΝ ΣΗΣΛΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ, ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ Γ.Κ.Σ. (ΓΖΛ : ΟΝΟΜ/ΜΟ ΚΟΗΝ. ΣΟΤΡΗΣΑ - ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΛΣΗΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ TΛΤΡΗΜΟΤ, ΓΗΑΣΖΜΑ ΠΑΡΑΜΟΝΖ) ΚΑΗ ΘΑ ΤΠΟΓΡΑΦΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΣΑ ΚΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ. Δπηζεκαίλεηαη, όηη ρσξίο ηελ αλαγγειία άθημεο πξνο ηελ αξκόδηα Τπεξεζία δελ ζα θαηαβάιιεηαη θακία δαπάλε από πιεπξάο Ο.Δ.Δ. ειίδα 16 από 18

17 2) Ο ππεύζπλνο ηεο ζπκβαιιόκελεο κνλάδαο ππνρξενύηαη λα ηεξεί Δηδηθέο Καηαζηάζεηο (επηζπλάπηεηαη ππόδεηγκα), ζηηο νπνίεο ζα θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία ησλ Κνηλσληθώλ Σνπξηζηώλ, ηελ εκεξνκελία παξακνλήο ηνπο, ηνλ αύμνληα αξηζκό ησλ Γ.Κ.Σ. θαη ηνλ αξηζκό δσκαηίνπ ή δηακεξίζκαηνο θαη ηηο νπνίεο ζα ππνβάιεη ζηνλ Οξγαληζκό καο, καδί κε ηα πξνο εμόθιεζε Γ.Κ.Σ., θαζώο επίζεο θαη Καηαιόγνπο Σηκώλ κε ηνπο αξηζκνύο Δγθεθξηκέλσλ Γσκαηίσλ. 3) Σν βηβιίν θηλήζεσο πειαηώλ ζα δηθαηνύηαη ν Οξγαληζκόο Δξγαηηθήο Δζηίαο λα ειέγρεη κε όξγαλά ηνπ νπνηεδήπνηε θαη ζ απηό ζα θαηαρσξείηαη έλα έθαζην ησλ νλνκαηεπσλύκσλ ησλ Κνηλσληθώλ Σνπξηζηώλ, θαζώο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπο θαη λα ζεκεηώλεηαη ε έλδεημε «Οξγαληζκόο Δξγαηηθήο Δζηίαο», άζρεηα αλ απηνί πξνζέξρνληαη νκαδηθά ή κεκνλσκέλα (δελ πθίζηαηαη δπλαηόηεηα νκαδηθήο θαηαρώξεζεο ζην βηβιίν θίλεζεο γηα Κνηλσληθνύο Σνπξίζηεο Ο.Δ.Δ.). ηελ πεξίπησζε πνπ ε θαηαρώξεζε ζην βηβιίν θίλεζεο πειαηώλ δελ εκθαλίδεηαη γηα θάζε Κνηλσληθό Σνπξίζηα, ηα ππνβαιιόκελα Γ.Κ.Σ. πνπ αληηζηνηρνύλ ζε κε θαηαρσξεζέληα θαηά ηνλ σο άλσ ηξόπν δελ ζα εμνθινύληαη. Δάλ δηαπηζησζεί αζπκθσλία ζηνηρείσλ ζην ελ ιόγσ βηβιίν, ν Οξγαληζκόο Δξγαηηθήο Δζηίαο απαιιάζζεηαη ηεο θαηαβνιήο ηεο αμίαο απηώλ πέξαλ ησλ ινηπώλ πξνβιεπνκέλσλ θπξώζεσλ. 4) Θα παξέρνληαη ζηνπο θνηλσληθνύο ηνπξίζηεο ζύκθσλα κε ηε ζύκβαζε ηηο πξνβιεπόκελεο ππεξεζίεο (δσκάηηα, δηαηξνθή, ινηπέο εμππεξεηήζεηο θ.ι.π.) 5) Με ηελ ιήμε ησλ πέληε ( 5 ) δηαλπθηεξεύζεσλ ή ηξηώλ (3) δηαλπθηεξεύζεσλ θαηά πεξίπησζε θαη ζε θακηά πεξίπησζε πξηλ ηε ιήμε απηώλ ε κνλάδα ππνρξενύηαη θαηά ηελ αλαρώξεζε ηνπ Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα λα ζπκπιεξώλεη παξνπζία ηνπ, όια ηα ζηειέρε ηνπ Γ.Κ.Σ., ηα νπνία πξέπεη λα ζθξαγίδνληαη θαη λα ππνγξάθνληαη από ηνλ επηρεηξεκαηία. Δπίζεο, ζα ππνγξάθνληαη θαη από ηνλ θάηνρν ηνπ Γειηίνπ Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ γηα ηελ βεβαίσζε ηνπ ρξόλνπ παξακνλήο ηνπ ζηε ηνπξηζηηθή κνλάδα θαη ηελ εμόθιεζε απηώλ. ΤΠΟΒΟΛΖ Γ.Κ.Σ. ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΣΖΖ: Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα απνζηέιινληαη γηα ηελ εμόθιεζε ησλ Γ.Κ.Σ από ηνλ επηρεηξεκαηία ζηελ Τπεξεζία ηνπ Οξγαληζκνύ, πνπ αλήθεη θαη έρεη θαη έρεη ηελ έδξα ηεο ε ηνπξηζηηθή επηρείξεζε γηα ηελ εμόθιεζε απηώλ, ζα είλαη ηα θαησηέξσ: (Δπηζπλάπηεηαη πίλαθαο κε ηηο δηεπζύλζεηο θαη ηα ηειέθσλα ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Οξγαληζκνύ - π.ρ. θαηαιύκαηα ζηε Υαιθηδηθή ζα απνζηέιινπλ Γ.Κ.Σ. γηα εμόθιεζε ζην Π.Γ. Πνιπγύξνπ, θαηαιύκαηα ζηελ Δύβνηα ζην Π.Γ. Υαιθίδαο ) 1) Σν ζηέιερνο ηνπ Γ.Κ.Σ. κε ηελ έλδεημε : «ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ». εκεηώλεηαη όηη ην ζηέιερνο κε ηελ έλδεημε «ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΑ» παξακέλεη ζηελ επηρείξεζε. ηειέρε Γειηίσλ Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ, πνπ απνζηέιινληαη πξνο εμόθιεζε θαη θέξνπλ δηνξζώζεηο ή μέζκαηα σο πξνο ηνλ ρξόλν παξακνλήο ησλ θνηλσληθώλ ηνπξηζηώλ δελ ζα εμνθινύληαη, αλ δελ ειίδα 17 από 18

18 ζπλνδεύνληαη από Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα, ν νπνίνο ζα δειώλεη ην ρξόλν παξακνλήο ηνπ, πνπ πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ δειηίνπ Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ. 2) Σηκνιόγην ή Απόδεημε παξνρήο ππεξεζηώλ ηα νπνία ζα έρνπλ εθδνζεί ζύκθσλα κε ηνλ ΚΒ θαη ηε ζρεηηθή ΠΟΛ πεξί Φ.Π.Α. ζεσξεκέλα. Δμππαθνύεηαη όηη επί ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεηαη δηαρσξηζκόο ηνπ θαζαξνύ πνζνύ, ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ν Γεκνηηθόο θόξνο, θαη ηνπ Φ.Π.Α. θαη ζα γίλεηαη μερσξηζηή αλάιπζε γηα δηαλπθηεξεύζεηο, πξσηλό θαη εκηδηαηξνθή ( όπνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ). 3) Έληππε Καηάζηαζε νλνκαζηηθήο θαηαρώξεζεο Κνηλσληθώλ Σνπξηζηώλ δεόλησο ζπκπιεξσκέλε σο πξνο όια ηα ζηνηρεία απηήο (ππόδεηγκα επηζπλάπηεηαη). 4) Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα γηα είζπξαμε ρξεκάησλ από ην Γεκόζην, Ν.Π.Γ.Γ. γηα θάζε πιεξσκή, ε νπνία ππεξβαίλεη ηα 1.467,35 επξώ. 5) Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα ηνπ Η.Κ.Α. γηα είζπξαμε εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ από ην Γεκόζην, Ν.Π.Γ.Γ. γηα θάζε πιεξσκή, ε νπνία ππεξβαίλεη ηα 3.000,00 επξώ. 6) Γηαβηβαζηηθή Δπηζηνιή, ζπκπιεξσκέλε λνκίκσο (ππόδεηγκα επηζπλάπηεηαη). 7) Δπηθπξσκέλν αξκνδίσο θσηναληίγξαθν Βηβιίνπ Κίλεζεο Πειαηώλ κε ζπλερή αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ ηνπ θαη γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ αθνξνύλ ηα ππνβαιιόκελα Γ.Κ.Σ.. 8) Καηάινγν ηηκώλ κε ηνπο αξηζκνύο εγθεθξηκέλσλ δσκαηίσλ. 9) Δπηθπξσκέλν Αληίγξαθν Δηδηθνύ ήκαηνο Λεηηνπξγίαο ζε ηζρύ. Δπεηδή ηα πξναλαθεξόκελα δηθαηνινγεηηθά απνηεινύλ παξαζηαηηθά κε Οηθνλνκηθό αληίθξηζκα, εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην λα απνζηέιινληαη Σαρπδξνκηθά «επί απνδείμεη», έηζη ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαθίλεζή ηνπο θαη παξαιαβή ηνπο. Ζ ππνβνιή δε απηώλ ζα πξέπεη λα είλαη έγθαηξε κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 29/4/2013. Δπειπηζηνύκε ζηε ζπλεξγαζία ζαο γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ. Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΒΑΗΛΗΚΖ ΣΗΜΠΗΓΑ ειίδα 18 από 18

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00 Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ αο ελεκεξώλνπκε όηη ζηηο 25/7/2014 μεθηλάεη ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ» ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ-ΞΟΗΓΘΗΞΝΛΛΖΠΑ-ΒΝΠΞΝΟΝΠ

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ-ΞΟΗΓΘΗΞΝΛΛΖΠΑ-ΒΝΠΞΝΟΝΠ -- 5 ΖΚΔΟΔΠ 5 ΞΑΠΣΑ 09-13/04/2015 10-14/04/2015 655 935 475 550 720 460 550 720 460 INNPERA 4* 525 675 455 AVANTGARDE 4* 525 675 455 METROPARK 4* 525 675 455 525 675 455 TURKISH AIRLINES 09-13/4/2015 A3

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Σύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Δ.» κε ηελ από 15-05-2013 απόθαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ Σηκή Παθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν 2-1- 3- ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΚΑΣ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΔΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 7ΗΜ/5ΝΤΥ θιηλν θιηλν θιηλν Le Relax Hotel & restaurant 3* ππωινο 01/05-31/10 1.085 63 107 0 Anse

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-5-2014 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΛΑΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΣΗΛ.: 2131519233, 214, 304, 303

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-5-2014 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΛΑΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΣΗΛ.: 2131519233, 214, 304, 303 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-5-2014 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΙΟΙΚΗΗ Αξηζ. Πξση.31618 ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΛΑΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΣΗΛ.: 2131519233, 214, 304, 303 ΠΡΟΓΡΑΜΜ ΑΣ Α ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΔΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο. Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010

Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο. Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010 Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010 Οκάδα Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο, Δηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο Η 3 ε πξόηαζή καο ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβνπιίαο labs.pengv.gr 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2. Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε)

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2. Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε) ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2 Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε) Τθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηδξπζεί πξηλ ηελ 1/1/2011 Γεληθά Γηθαηνινγεηηθά Υπνγεγξακκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan Εγτειρίδιο Χρήζης ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ Κεληξηθή Οζόλε... 3 Δσκάηηα... 4 Πειάηεο... 5 Είδε-Τπεξεζίεο.... 6 Ελνηθίαζε... 8 Πξνβνιή...10 Πιάλν Ελνηθηάζεσλ...11

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Οη Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες εθαξκόδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο θαηαλαισηώλ ησλ νπνίσλ ε νηθνλνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

Από 23/01/2012 έως 29/01/2012

Από 23/01/2012 έως 29/01/2012 Από 23/01/2012 έως 29/01/2012 W4 Φορολογικά στοιχεία, που εκδίδονται από επιτηδευματίες, για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες αυτών αποκλειστικά μέσω Τραπέζης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο ` Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ/ΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Γ/ΝΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Σατ. Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα