C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc"

Transcript

1 ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 11 / 1 / 2012 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ Αξηζ. Πξση: ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μεη/θήο Μέξηκλαο ΣΜΖΜΑ : Φπζηθήο Αγσγήο Σαρ. Γ/λζε : Αγεζηιάνπ ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210/ , 210/ , 210/ Fax: 210/ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΓΗΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΔ Γλσζηνπνίεζε όξσλ εθαξκνγήο Πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ έηνπο 2012 γηα ηελ έληαμε λέσλ θαηαιπκάησλ αο γλσξίδνπκε, όηη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Οξγαληζκνύ καο ζηελ αξηζκ. 01/ πλεδξίαζή ηνπ απνθάζηζε ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ έηνπο 2012( ΑΓΑ:BON34691ΧΑ-ΦΑΑ), σο εμήο : 1. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΣΟΤ 2012 : Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίζζεθε από 1/4/ /3/2013 ( θαη κέρξη ηε 12 ε κεζεκβξηλή απηήο ) θαη ε δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ θάζε Γειηίνπ Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ λα είλαη ΔΞΑΖΜΔΡΖ (δει. πέληε δηαλπθηεξεύζεηο). 2. ΤΜΒΑΔΗ : Οη εθπξόζσπνη ησλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ, πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα απηό, ζα πξέπεη λα πξνζέιζνπλ κέρξη ηελ 29/2/2012 ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Οξγαληζκνύ καο (Αγεζηιάνπ 10, ΑΘΖΝΑ, 5 νο όξνθνο, Γξαθείν 506, ηει.210/ , 210/ ) ή ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνύ καο (επηζπλάπηεηαη ζρεηηθόο πίλαθαο απηώλ), πξνθεηκέλνπ λα ππνγξάςνπλ ζρεηηθή ζύκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν (3) ηεο παξνύζεο δηθαηνινγεηηθά. Ζ έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνύ θαζηζηά αδύλαηε ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο. ειίδα 1 από 18

2 Οη λέεο ζπκβάζεηο, πνπ ζα ππνγξαθνύλ, ζα έρνπλ ηεηξαεηή ηζρύ θαη δηάξθεηα, από 1/4/ /3/2016 κε δηθαίσκα ή δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ή αλαλέσζήο ηεο ζε θάζε εηήζην Πξόγξακκα Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ. 3.ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΔΧΝ: ΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΡΟΚΟΜΗΘΟΤΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ AΠΟ ΟΛΔ ΣΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧ ΝΟΜΗΚΖ ΜΟΡΦΖ ΑΤΣΧΝ ΔΗΝΑΗ : (1) ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΣΟΤ ΔΗΓΗΚΟΤ ΖΜΑΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ΑΡΜΟΓΗΧ ΔΠΗΚΤΡΧΜΔΝΟ, ηνπ νπνίνπ ηα δηθαηνινγεηηθά ζα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα. Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο θαηαιπκάησλ κε Δηδηθό ήκα Λεηηνπξγίαο εθόζνλ από απηό πξνθύπηεη, όηη έρεη ιήμεη θάπνην από ηα πηζηνπνηεηηθά κε πεξηνξηζκέλε ηζρύ ήηνη: α) ην πηζηνπνηεηηθό ππξαζθάιεηαο, β) ε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ, ( όπνπ απηή απαηηείηαη ). ΔΠΗΖΜΑΗΝΔΣΑΗ, όηη ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 217/ εγθύθιην ηνπ Δ.Ο.Σ. ηα Δηδηθά ήκαηα Λεηηνπξγίαο, όισλ ησλ θαηαιπκάησλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ Ν. 3498/2006, ζηα νπνία αλαγξάθεηαη εκεξνκελία ιήμεο δηθαηνινγεηηθώλ, νη επηρεηξήζεηο ΤΠΟΥΡΔΟΤΝΣΑΗ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο απηώλ λα ππνβάινπλ κόλν όζα εθ ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ηνπ άξζξνπ 34 δελ βξίζθνληαη ζε ηζρύ ήηνη: ην πηζηνπνηεηηθό ππξαζθάιεηαο, ε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ, (όπνπ απηή απαηηείηαη ), θαη ηε Βεβαίσζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ απνρεηεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ θαηαιύκαηνο ή βεβαίσζε ζύλδεζεο κε ην απνρεηεπηηθό δίθηπν ηνπ δήκνπ, (νη νπνίεο εθδίδνληαη από ηνλ νηθείν Ο.Σ.Α.) πξνθεηκέλνπ λα επαλεθδνζεί Δηδηθό ήκα Λεηηνπξγίαο. ε πεξίπησζε ιήμεο ελόο εθ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2012 (από 1/4/2012 έσο 31/3/2013), ε επηρείξεζε νθείιεη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ αλαλέσζή ηνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, δελ ζα δέρεηαη Κνηλσληθνύο Σνπξίζηεο, ε δε νηθεία κε ηνλ Οξγαληζκό Δξγαηηθήο Δζηίαο ζύκβαζε ζα ζεσξείηαη σο απηνδηθαίσο ιπζείζα θαη δελ ζα εμνθινύληαη ηα Γ.Κ.Σ. ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ, θαηά ηελ νπνία θάπνην από ηα πξναλαθεξζέληα δηθαηνινγεηηθά είρε ιήμεη. ε πεξίπησζε πνπ ην Δηδηθό ήκα Λεηηνπξγίαο δελ είλαη επηθπξσκέλν από ηνλ Δ.Ο.Σ. αιιά από άιιε Γεκόζηα Αξρή, ζα πξνζθνκίδεηαη Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη δελ έρεη επέιζεη ππνβηβαζκόο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ θαη δελ έρεη γίλεη αλάθιεζε απηνύ. (2) ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΑΓΔΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ, ΑΡΜΟΓΗΧ ΔΠΗΚΤΡΧΜΔΝΟ θαη ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ κηζζώλεηαη ειίδα 2 από 18

3 γηα ρξήζε εζηηαηνξίνπ, ρώξνο εληόο ηεο επηρείξεζεο, όηαλ ππνγξάθεηαη ην ζπκθσλεηηθό κε παξνρή εκηδηαηξνθήο. Όηαλ ε άδεηα εζηηαηνξίνπ εληόο ηνπ θαηαιύκαηνο είλαη ζε δηαθνξεηηθό όλνκα από ηνπ επηρεηξεκαηία, πνπ έρεη ππνβάιιεη αίηεζε έληαμεο ζην πξόγξακκα, ζα ζπλνδεύεηαη από Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ επηρεηξεκαηία ην πεξηερόκελν ηεο νπνίαο ζα είλαη ην εμήο: «Δίκαη εθ παξαιιήινπ θαη εμ νινθιήξνπ ππεύζπλνο κε ηνλ (νλνκαηεπώλπκν) θάηνρν ηεο ζρεηηθήο άδεηαο εληόο ηνπ θαηαιύκαηνο (όλνκα) γηα ηελ παξνρή εκηδηαηξνθήο ζηνπο πειάηεο δηθαηνύρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ έηνπο 2012 ηνπ Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο ζύκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηε ζρεηηθή εγθύθιην ηνπ Ο.Δ.Δ. Ζ πξνζθόκηζε ηεο άδεηαο εζηηαηνξίνπ θαηά ηελ ππνγξαθή ζπκθσλεηηθνύ είλαη ππνρξεσηηθή. Οπνηαδήπνηε δε κεηαβνιή ή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ εζηηαηνξίνπ λα γλσζηνπνηείηαη ζηελ Τπεξεζία καο θαη λα ππνγξάθεηαη λέα ηξνπνπνηεηηθή, ύζηεξα από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνύ καο, κε παξνρή ή κε πξσηλνύ θαη εκηδηαηξνθήο θαη κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο επηδόηεζεο Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο θαη ζπκκεηνρήο δηθαηνύρνπ, ελώ ν εθπξόζσπνο λα ππνρξενύηαη ζπγρξόλσο ζηε γλσζηνπνίεζε ηεο αιιαγήο ηεο παξνρήο ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο Κνηλσληθνύο Σνπξίζηεο. (3) ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΑΓΔΗΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (π.ρ. θπιηθείνπ ή κπαξ ) ΑΡΜΟΓΗΧ ΔΠΗΚΤΡΧΜΔΝΟ, όηαλ ππνγξάθεηαη ζύκβαζε κε παξνρή πξσηλνύ. Όηαλ ε άδεηα θπιηθείνπ - κπαξ εληόο ηνπ θαηαιύκαηνο είλαη ζε δηαθνξεηηθό όλνκα από ηνπ επηρεηξεκαηία, πνπ έρεη ππνβάιιεη αίηεζε έληαμεο ζην πξόγξακκα, ζα ζπλνδεύεηαη από Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ επηρεηξεκαηία ην πεξηερόκελν ηεο νπνίαο ζα είλαη ην εμήο: «Είμαι εκ παπαλλήλος και εξ ολοκλήπος ςπεύθςνορ με ηον (ονομαηεπώνςμο) κάηοσο ηηρ ζσεηικήρ άδειαρ ενηόρ ηος καηαλύμαηορ (όνομα) για ηην παποσή ππωινού ζηοςρ πελάηερ δικαιούσοςρ ηος Ππογπάμμαηορ Κοινωνικού Τοςπιζμού έηοςρ 2012 ηος Οπγανιζμού Επγαηικήρ Εζηίαρ, ζύμθωνα με ηιρ αγοπανομικέρ διαηάξειρ και ηη ζσεηική εγκύκλιο ηος Ο.Ε.Ε.» Βεβαηώζεηο (αληί ησλ αδεηώλ εζηηαηνξίνπ ή θαηαζηήκαηνο ) δελ γίλνληαη δεθηέο. ΣΖN ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΡΟΚΟΜΗΕΔΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΑΓΔΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ Ή ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ ΜΠΑΡ Κ.Λ.Π. Ζ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΘΑ ΔΝΣΑΔΣΑΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΧΡΗ ΠΑΡΟΥΖ ΖΜΗΓΗΑΣΡΟΦΖ Ή ΠΡΧΗΝΟΤ ΚΑΗ ΜΔ ΣΗ ΣΗΜΔ ΔΠΗΓΟΣΖΖ Ο.Δ.Δ. ΚΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΣΑ, ΟΠΧ ΔΥΟΤΝ ΚΑΘΟΡΗΘΔΗ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΚΑΗ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΔ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ. ΖΜΔΗΧΝΔΣΑΗ, ΟΣΗ ΣΟ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ Ή Ο ΥΧΡΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΣΟΤ ΠΡΧΗΝΟΤ ΘΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ, ΔΝΣΟ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ, Δ ΟΛΔ ΣΗ ΠΔΡΗΠΣΏΔΗ ΠΟΤ ΤΠΟΓΡΑΦΔΣΑΗ ΤΜΒΑΖ ΜΔ ΠΑΡΟΥΖ ΖΜΗΓΗΑΣΡΟΦΖ Ή ΠΑΡΟΥΖ ΠΡΧΗΝΟΤ. Σνύην νξίδεηαη θαη ζηνλ Καλνληζκό ρέζεσλ Ξελνδόρσλ θαη Πειαηώλ απηώλ πνπ θπξώζεθε κε ην Νόκν 1652/ 86 ( πνπ ηζρύεη θαη γηα ηα Δλνηθηαδόκελα Γσκάηηα ), σο εμήο : ειίδα 3 από 18

4 «Απαγνξεύεηαη εηο Ξελνδνρεία ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ εληόο απηώλ εζηηαηόξηα θαη θπιηθεία λα ζπλάπηνπλ ζπκβόιαηα πεξί κηζζώκαηνο θιηλώλ κεηά πξσηλνύ, εκηδηαηξνθήο ή πιήξνπο δηαηξνθήο». (4) Ζ ύπαξμε θαη ιεηηνπξγία πηζίλαο ζα δειώλεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ζρεηηθή αίηεζε, γηα έληαμε ζην πξόγξακκα θαη ζα ζπλππνβάιιεηαη κ απηήλ ΦΧΣΟΣΤΠΗΑ ΣΖ ΚΑΣΑ ΝΟΜΟ ΑΓΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΤΣΖ, ΑΡΜΟΓΗΧ ΔΠΗΚΤΡΧΜΔΝΖ. (5) ΑΣΤΝΟΜΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΠΟΤ ΤΠΟΓΡΑΦΔΗ ΣΖ ΤΜΒΑΖ, ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΦΡΑΓΗΓΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ. (6) ΔΝΣΤΠΖ ΑΗΣΖΖ ππνγεγξακκέλε λνκίκσο (επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα εγθύθιην θαη ρνξεγείηαη από ηηο Τπεξεζίεο καο). ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΑ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΖ ΝΟΜΗΚΖ ΜΟΡΦΖ ΣΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ: Αλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί : Με κνξθή Ο.Δ. ή Δ.Δ. : Καηαζηαηηθό Δηαηξείαο θαη Πηζηνπνηεηηθό από ην Πξσηνδηθείν πεξί ηξνπνπνηήζεσο ή κε ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη κε ιύζεσο ηεο Δηαηξείαο. Αλ έρεη γίλεη ηξνπνπνίεζε, αληίγξαθν όισλ ησλ ηξνπνπνηεηηθώλ πξάμεσλ, λνκίκσο επηθπξσκέλα. Με κνξθή Δ.Π.Δ. : Καηαζηαηηθό Δηαηξείαο θαη ην Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ηνύην θαη Πηζηνπνηεηηθό από ην Πξσηνδηθείν πεξί ηξνπνπνηήζεσο ή κε ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη κε ιύζεσο ηεο Δηαηξείαο. Αλ έρεη γίλεη ηξνπνπνίεζε, αληίγξαθν όισλ ησλ ηξνπνπνηεηηθώλ πξάμεσλ, λνκίκσο επηθπξσκέλα. Με κνξθή Α.Δ : α) Φ.Δ.Κ. ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο θαη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο κε ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ., β) Βεβαίσζε πεξί ηξνπνπνηήζεσο ή κε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαη κε ιύζεσο απηήο, ( εθδίδεηαη κέζσ Κ.Δ.Π ), γ) Φ.Δ.Κ. δεκνζίεπζεο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, δ) Πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, πνπ ζα εθδειώλεηαη ε βνύιεζε ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο θαη δηνξηζκό ηνπ Δθπξνζώπνπ ηεο Δηαηξείαο πνπ ζα ππνγξάθεη ηε ζύκβαζε. ε πεξίπησζε πνπ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά (γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο) ππνβάιινληαη ζε θσηναληίγξαθα, πξέπεη λα είλαη λόκηκα επηθπξσκέλα ή ειίδα 4 από 18

5 άιισο λα ππνβάιιεηαη Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη επηθπξσκέλα θαηά ηα αλσηέξσ. 4. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΜΟΡΦΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΠΟΤ ΔΝΣΑΟΝΣΑΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ην Πξόγξακκα Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ έηνπο 2012 ηνπ Οξγαληζκνύ καο γίλνληαη δεθηά ηα ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα, πνπ αλήθνπλ ζηελ κνξθή θαη ζηηο θαηεγνξίεο, σο εμήο : α) ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΣΤΠΟΤ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΧΝ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΧΝ από πέληε ΑΣΔΡΧΝ (5*) κέρξη θαη ελόο ΑΣΔΡΟ (1*). β) ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ - ΓΧΜΑΣΗΑ θαη ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΜΗΚΣΖ ΜΟΡΦΖ από ηεζζάξσλ (4) ΚΛΔΗΓΗΧΝ κέρξη θαη δύν (2) ΚΛΔΗΓΗΧΝ. Σα Δλνηθηαδόκελα Γσκάηηα Γηακεξίζκαηα θαη Σνπξηζηηθά Καηαιύκαηα Μηθηήο Μνξθήο ελόο (1) θιεηδηνύ δελ γίλνληαη δεθηά. γ) ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ Α ΚΑΗ Β ΣΑΞΖ (αθνύ εμαηξνύληαη ηεο θαηάηαμεο ζε αζηέξεο ), δ) ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ ΔΠΑΤΛΔΗ θαη ε) ΚΑΜΠΗΝΓΚ αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο θαη κόλν κε παξνρή εκηδηαηξνθήο. Γελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ κνλάδεο ησλ νπνίσλ ν αξηζκόο ησλ θιηλώλ είλαη θάησ ησλ δέθα (10) (άξζξν 4 πκβάζεσλ). 5) ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΟΗ ΟΡΟΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ : Οη ζπκβαιιόκελεο επηρεηξήζεηο ππνρξενύληαη: - Να δέρνληαη Κνηλσληθνύο Σνπξίζηεο (δηθαηνύρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ) ζε όια ηα ηκήκαηα ηεο κνλάδαο ηνπο, θαζ όιν ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπο, πνπ ζα δειώλεηαη ζηε ζύκβαζε, ρσξίο λα εμαηξνύλ θάπνην ελδηάκεζν ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη ηνπ νξίνπ δπλακηθόηεηαο, όπσο απηή νξίδεηαη ζην Δηδηθό ήκα ιεηηνπξγίαο θαη ζηε ζρεηηθή ζύκβαζε. - Σπρόλ κεηαβνιή ηεο δπλακηθόηεηαο ησλ θιηλώλ ηεο κνλάδαο ζα γλσζηνπνηείηαη ακέζσο ζηνλ Οξγαληζκό Δξγαηηθήο Δζηίαο θαη ζα πξνζθνκίδεηαη ην Δηδηθό ήκα ιεηηνπξγίαο, από ην νπνίν ζα πξνθύπηεη ε κεηαβνιή, πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζζεί λέα ηξνπνπνηεηηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή ζύκβαζε. - Οη ηνπξηζηηθέο κνλάδεο κε δπλακηθόηεηα θιηλώλ θάησ ησλ εθαηό (100) λα δηαζέηνπλ ην 30% ηνπιάρηζηνλ ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθόηεηαο ησλ θιηλώλ ηνπο, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνύ θαη ησλ ενξηώλ, εθ όζνλ έρεη πξνεγεζεί θξάηεζε από ηνπο Κνηλσληθνύο Σνπξίζηεο. Αληίζεηα, νη ηνπξηζηηθέο κνλάδεο κε δπλακηθόηεηα θιηλώλ άλσ ησλ εθαηό (100) λα δηαζέηνπλ ην 40% ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθόηεηαο ησλ θιηλώλ ηνπο. - Να δηαζέηνπλ δσκάηηα κνλόθιηλα, δίθιηλα, ηξίθιηλα θαη ηέηαξηε θιίλε ζα πξνζηίζεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα δειώλεηαη κε Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν1599/86 από ηνπο Κνηλσληθνύο Σνπξίζηεο, όηη επηζπκνύλ λα ηνπο δηαηεζεί, επεηδή έρνπλ αλήιηθα παηδηά. ειίδα 5 από 18

6 Γηεπθξηλίδνπκε όηη είλαη δπλαηή ε πξνζζήθε θιίλεο ζε δσκάηην ή δηακέξηζκα, εθόζνλ ζπκθσλεί ν δηθαηνύρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, (ζρεη. ε αξηζκ. 5806/ Τπνπξγηθή Απόθαζε, Φ.Δ.Κ. 534/Β/ ). - Να δηαζέηνπλ δσκάηηα κε θεληξηθή ζέξκαλζε (εθόζνλ ιεηηνπξγνύλ θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο), κε ηδησηηθό ινπηξό θαη ζε θακία πεξίπησζε πξνβιεκαηηθά (ππόγεηα, εζσηεξηθά, ρσξίο επαξθή θσηηζκό ή αεξηζκό θ.ι.π.) - Να κελ πξνβαίλνπλ ζε ελνηθίαζε ηνπ ρώξνπ ηνπ ζαινληνύ δηακεξίζκαηνο ζε Κνηλσληθνύο Σνπξίζηεο, θαζώο θαη ζε ελνηθίαζε δηακεξηζκάησλ ησλ μελνδνρείσλ, ησλ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ θαη ησλ ελνηθηαδνκέλσλ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ θαηά δσκάηην. - Ζ δαπάλε γηα ηε ρξήζε ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ ή ζπζθεπώλ ζέξκαλζεο (εληόο ησλ δσκαηίσλ ή δηακεξηζκάησλ): θνπδίλαο, ςπγείνπ, θαζώο θαη γηα ηε ρξήζε ηνπ θιηκαηηζκνύ θιηκαηηζηηθνύ δελ επηβαξύλεη ηνλ Κνηλσληθό Σνπξίζηα θαη ηνλ Οξγαληζκό Δξγαηηθήο Δζηίαο γηα όια ηα ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα, αλεμαξηήησο αλ ηα δειώζεη ν επηρεηξεκαηίαο, ν νπνίνο ππνρξενύηαη άλεπ απνδεκηώζεσο ή ακνηβήο λα πξνζθέξεη ζηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ Οξγαληζκνύ - Κνηλσληθνύο Σνπξίζηεο όιεο ηηο πξνο ηξίηνπο παξερόκελεο θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο παξνρέο. - Να παξέρνπλ ζηνπο Κνηλσληθνύο Σνπξίζηεο, εθ όζνλ ζπκκεηέρνπλ κε εκηδηαηξνθή, πξσηλό θαη γεύκα ή δείπλν θαη ε ζύλζεζε ηνπ πξσηλνύ θαη ηνπ γεύκαηνο ζα είλαη απηή πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη πεξηιακβάλεη θαη ειάρηζηνλ ηελ παξαθάησ ζύλζεζε: ΠΡΧΗΝΟ Φξνύην ή θπζηθνί ρπκνί (πνξηνθάιη ή γθξέηπ θξνπη) ή θνκπόζηα θαηά ηελ επηζπκία ηνπ πειάηε Καθέο ή ηζάη ή ζνθνιάηα κε γάια ζε επαξθή πνζόηεηα Μαξκειάδα ζε επαξθή πνζόηεηα ή κέιη 40 γξακ. ηα μελνδνρεία 4* αζηέξσλ θαη 5* αζηέξσλ πξνζθέξνληαη ππνρξεσηηθά θαη ηα δύν, Βνύηπξν θξέζθν Εάραξε ζε επαξθή πνζόηεηα Κέηθ 50 γξ. ή θξνπαζάλ Άξηνο θαη αξηνζθεπάζκαηα (αξηίδηα ή άξηνο ή θξπγαληά ή ηνπηθά αξηνζθεπάζκαηα) Ο επηρεηξεκαηίαο ππνρξενύηαη εθόζνλ παξέρεη εκηδηαηξνθή, λα πξνζθέξεη ζηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο εθηόο ηνπ ΠΡΧΗΝΟΤ, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά: ΓΔΤΜΑ ή ΓΔΗΠΝΟ Κνπβέξ, ςσκί κε βνύηπξν 10 γξακ. Επκαξηθά ή πηιάθη κε θηκά κε βνύηπξν θαη παξκεδάλα ή ηπξόπηηα ή γεκηζηά ή παζηίηζην ή κνπζαθά. Απηά κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα κε ζνύπα Κξέαο ή ςάξη ή πνπιεξηθά γαξληξηζκέλα αιάηα επνρήο Φξνύην ή γιπθό ή παγσηό ειίδα 6 από 18

7 Οη ηηκέο επηδόηεζεο ηνπ Οξγαληζκνύ θαη ζπκκεηνρήο ηνπ Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ θαηαιύκαηνο, ηελ πεξίνδν, ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο, πνπ ζα ηζρύζνπλ γηα ην πξόγξακκα έηνπο 2012 έρνπλ αλαιπηηθά σο εμήο : ΠΗΝΑΚΑ ΣΗΜΧΝ ΔΠΗΓΟΣΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΑΠΟ 1/4/2012 έσο 31/3/2013 (θαη άηνκν ηελ εκέξα). ΓΗΑ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΟΛΖ ΣΖ ΥΧΡΑ ΣΤΠΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΜΔ ΖΜΗΓ/ΦΖ (πξσηλό θαη γεύκα ή δείπλν) ΜΔ ΠΡΧΗΝΟ ΜΟΝΟ ΥΧΡΗ ΠΡΧΗΝΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΣΤΠΟΤ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΧΝ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΧΝ 5 αζηέξσλ (*****) 27,30 14,70 13,60 4 αζηέξσλ (****) 22,40 13,80 12,60 3 αζηέξσλ (***) 17,40 13,40 11,20 2 αζηέξσλ (**) 15,80 12,80 10,10 1 αζηέξνο (*) 13,20 11,35 8,80 ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ 3 & 4 θιεηδηώλ 16,50 12,20 10,25 2 θιεηδηώλ 14,70 11,50 9,75 ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ 3 & 4 θιεηδηώλ 15,80 11,70 10,10 2 θιεηδηώλ 14,30 11,20 9,60 ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ Α Σάμεο 22,40 13,80 12,60 Β Σάμεο 16,30 13,40 11,20 ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ-ΔΠΑΤΛΔΗ 15,80 11,70 10,10 Με ηδηόθηεηε ζθελή 12,75 ή ηξνρόζπηην Με ελνηθίαζε ζθελήο 13,40 ε νηθίζθν κε 13,80 θνηλόρξεζην W.C. ε νηθίζθν κε ηδησηηθό 14,30 W.C. ΚΑΜΠΗΝΓΚ ειίδα 7 από 18

8 Γηα ηελ επηβεβαίσζε ηνπ ηξόπνπ παξακνλήο ησλ δηθαηνύρσλ ζηα θάκπηλγθ (δει. κε ηδηόθηεηε ζθελή, ελνηθίαζε ζθελήο ή νηθίζθν) ζα πξνζθνκίδεηαη από ηνλ δηθαηνύρν Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, πνπ ζα επηζπλάπηεηαη από ηνλ εθπξόζσπν ηνπ θάκπηλγθ ζηα ππνβαιιόκελα Γ.Κ.Σ. πξνο εμόθιεζε, έηζη ώζηε λα θαηαβάιιεηαη ην πνζό επηδόηεζεο από ηνλ Οξγαληζκό πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πεξίπησζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε κε πξνζθόκηζεο ηεο Τπεύζπλεο Γήισζεο ηνπ Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα ν Οξγαληζκόο ζα θαηαβάιιεη ην θαηώηαην πνζό επηδόηεζεο θαη ζπκκεηνρήο, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παξακνλή κε ηδηόθηεηε ζθελή. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη αλσηέξσ ηηκέο επηδόηεζεο ηζρύνπλ γηα όιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2012, ρσξίο λα επεξεάδνληαη από ηπρόλ κεηαβνιέο ησλ νηθνλνκηθώλ θαη ινηπώλ ζπλζεθώλ. ηηο ηηκέο επηδόηεζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ν Φ.Π.Α., ν Γεκνηηθόο Φόξνο, θαζώο θαη όιεο νη λόκηκεο επηβαξύλζεηο ππέξ ηξίησλ (ΜΣΠΤ 3%, ραξηόζεκν θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ επί ηνπ ΜΣΠΤ 2,40 %). Δπίζεο, ζα γίλεηαη παξαθξάηεζε ηεο πξνθαηαβνιήο ηνπ αλαινγνύληνο θόξνπ εηζνδήκαηνο επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ (δει. επί ηνπ πνζνύ πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ Φ.Π.Α. θαη ησλ λνκίκσλ επηβαξύλζεσλ). Γηα ηελ παξαθξάηεζε απηή ζα ρνξεγείηαη βεβαίσζε από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο, ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ αληηζπκβαιιόκελν θαηά ηελ ππνβνιή ηεο θνξνινγηθήο ηνπ Γήισζεο. Με ηελ θαηά ηα αλσηέξσ θαηαβνιή ηεο επηδόηεζεο από ηνλ Ο.Δ.Δ. γηα θάζε δηθαηνύρν εμαληιείηαη θάζε ππνρξέσζε ηνπ Ο.Δ.Δ. έλαληη ηνπ επηρεηξεκαηία, αιιά θαη ηνπ δηθαηνύρνπ - Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα. ειίδα 8 από 18

9 ΠΗΝΑΚΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΣΑ (θαη άηνκν): ΓΗΑ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΟΛΖ ΣΖ ΥΧΡΑ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο από 1/4/2012 έσο 30/6/2012 θαη 1/9/2012 έσο 22/12/2012 θαη από 9/1/2013 έσο 31/3/2013 πιελ Μ. Γεπηέξαο έσο Σξίηεο ηνπ ΠΑΥΑ 2012 & ΓΗΑ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΠΟΤ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ Δ ΟΡΔΗΝΔ-ΖΜΗΟΡΔΗΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ θαη έρνπλ επηιέμεη σο ρακειή ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο από 1/4/2012 έσο 14/10/2012 πιελ Μ. Γεπηέξαο έσο Σξίηεο ηνπ ΠΑΥΑ 2012 ΥΑΜΖΛΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΤΠΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΜΔ ΖΜΗΓ/ΦΖ (πξσηλό θαη γεύκα ή δείπλν) ΜΔ ΠΡΧΗΝΟ ΜΟΝΟ ΥΧΡΗ ΠΡΧΗΝΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΣΤΠΟΤ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΧΝ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΧΝ 5 αζηέξσλ (*****) 12,60 4,50 2,46 4 αζηέξσλ (****) 6,48 2,46 1,98 3 αζηέξσλ (***) 5,34 1,74 1,56 2 αζηέξσλ (**) 4,44 1,44 1,26 1 αζηέξνο (*) 4,08 1,20 0,96 ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ 3 & 4 θιεηδηώλ 4,44 1,26-2 θιεηδηώλ 4,26 1,08 - ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ 3 & 4 θιεηδηώλ 4,44 1,26-2 θιεηδηώλ 4,26 1,08 - ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ Α Σάμεο 6,48 2,46 1,98 Β Σάμεο 5,34 1,74 1,56 ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ-ΔΠΑΤΛΔΗ 4,44 1,26 - Με ηδηόθηεηε ζθελή 1,20 ή ηξνρόζπηην Με ελνηθίαζε ζθελήο 1,80 ε νηθίζθν κε 2,04 θνηλόρξεζην W.C. ε νηθίζθν κε 2,40 ηδησηηθό W.C. ΚΑΜΠΗΝΓΚ ειίδα 9 από 18

10 ΠΗΝΑΚΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΣΑ (θαη άηνκν): ΓΗΑ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΠΟΤ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ Δ ΟΛΖ ΣΖ ΥΧΡΑ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο από 1/7/2012 έσο 31/8/2012 θαη 23/12/2012 έσο 8/1/2013 θαη Μ. Γεπηέξα έσο Σξίηε ηνπ ΠΑΥΑ 2012 & ΓΗΑ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΠΟΤ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ Δ ΟΡΔΗΝΔ ΖΜΗΟΡΔΗΝΔ πεξηνρέο ηεο ρώξαο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο από 15/10/2012 έσο 31/3/2013 θαη Μ. Γεπηέξα έσο Σξίηε ηνπ Πάζρα ΤΦΖΛΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΤΠΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΜΔ ΖΜΗΓ/ΦΖ (πξσηλό θαη γεύκα ή δείπλν) ΜΔ ΠΡΧΗΝΟ ΜΟΝΟ ΥΧΡΗ ΠΡΧΗΝΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΣΤΠΟΤ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΧΝ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΧΝ 5 αζηέξσλ (*****) 25,83 16,17 13,70 4 αζηέξσλ (****) 15,80 10,97 10,45 3 αζηέξσλ (***) 12,81 8,51 8,30 2 αζηέξσλ (**) 11,08 7,56 7,30 1 αζηέξνο (*) 9,77 6,35 6,14 ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ 3 & 4 θιεηδηώλ 8,93 5,20 3,68 2 θιεηδηώλ 8,19 4,41 3,15 ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ 3 & 4 θιεηδηώλ 8,93 5,20 3,68 2 θιεηδηώλ 8,19 4,41 3,15 ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ Α Σάμεο 15,80 10,97 10,45 Β Σάμεο 12,81 8,51 8,30 ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ-ΔΠΑΤΛΔΗ 8,93 5,20 3,68 Με ηδηόθηεηε ζθελή 2,27 ή ηξνρόζπηην Με ελνηθίαζε ζθελήο 2,58 ε νηθίζθν κε 3,28 θνηλόρξεζην W.C. ε νηθίζθν κε 3,91 ηδησηηθό W.C. ΚΑΜΠΗΝΓΚ ειίδα 10 από 18

11 Σα αλσηέξσ θαηαιύκαηα αλάινγα θαη κε ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο ζα εηζπξάηηνπλ ηηο ηηκέο ζπκκεηνρήο ηνπ Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα, όπσο θαζνξίζηεθαλ θαη ηζρύνπλ γηα ην Πξόγξακκα Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ έηνπο 2012 κε ηελ αξηζκ. 1/ απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Οξγαληζκνύ. Σα πνζά απηά ρσξίο θακηά επζύλε ή αλάκεημε ηνπ Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο ζα εηζπξάηηεη ν Δπηρεηξεκαηίαο από ηνπο δηθαηνύρνπο, νη νπνίνη ππνρξενύληαη λα εμνθινύλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα αλαρώξεζήο ηνπο ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ Δ ΟΡΔΗΝΔ-ΖΜΗΟΡΔΗΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΦΖΛΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ: 1. Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο εθπξνζώπνπο ησλ θαηαιπκάησλ, πνπ βξίζθνληαη ζηνπο Ννκνύο: ΖΜΑΘΔΗΑ, ΚΗΛΚΗ, ΠΔΛΛΑ, ΔΡΡΧΝ, ΦΛΧΡΗΝΑ, ΓΡΔΒΔΝΧΝ, ΚΑΣΟΡΗΑ, ΚΟΕΑΝΖ, ΓΡΑΜΑ, ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ, ΚΑΡΓΗΣΑ, ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ηνλ Ο.Δ.Δ σο νξεηλνί- εκηνξεηλνί λα επηιέμνπλ, εθόζνλ ην επηζπκνύλ, σο ΤΦΖΛΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζήο ηνπο, α)ηελ πεξίνδν από 1/7/ /8/2012, 23/12/2012-8/1/2013 θαη από Μ. Γεπηέξα Σξίηε ηνπ Πάζρα 2012 Ζ β) ηελ πεξίνδν από 15/10/ /3/2013 θαη από Μ. Γεπηέξα έσο Σξίηε ηνπ Πάζρα Δπίζεο, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο εθπξνζώπνπο ησλ θαηαιπκάησλ, πνπ βξίζθνληαη ζε πςόκεηξν άλσ ησλ 600 κ. ζηνπο Ννκνύο: ΠΗΔΡΗΑ, ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, ΚΑΒΑΛΑ, ΑΡΣΑ, ΘΔΠΡΧΣΗΑ, ΔΒΡΟΤ, ΡΟΓΟΠΖ, ΞΑΝΘΖ, ΛΑΡΗΑ, ΜΑΓΝΖΗΑ, ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ, ΦΧΚΗΓΑ, ΑΡΚΑΓΗΑ, ΚΟΡΗΝΘΗΑ ΚΑΗ ΑΥΑΨΑ λα επηιέμνπλ, εθόζνλ ην επηζπκνύλ, σο ΤΦΖΛΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζήο ηνπο, ηελ πεξίνδν από 15/10/ /3/2013 θαη από Μ. Γεπηέξα έσο Σξίηε ηνπ Πάζρα 2012 κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε από ηε Γεκνηηθή Αξρή ηεο έδξαο ηνπ θαηαιύκαηνο, όηη απηό βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν άλσ ησλ 600 κ. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζζεί ε σο άλσ βεβαίσζε σο πςειή πεξίνδνο ζα ζεσξεζεί ην ρξνληθό δηάζηεκα: από 1/7/ /8/2012, από 23/12/2012-8/1/2013 θαη από Μ. Γεπηέξα Σξίηε ηνπ Πάζρα ) ΚΡΑΣΖΖ ΓΧΜΑΣΗΟΤ ΑΠΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Ζ ΚΡΑΣΖΖ ΘΑ ΓΗΝΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΗΓΗΟ ΣΟΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΣΑ. Απαγνξεύεηαη ε θξάηεζε δσκαηίνπ κέζσ άιισλ επηρεηξήζεσλ, Γξαθείσλ ηνπξηζκνύ θ.ι.π. ειίδα 11 από 18

12 Ζ θξάηεζε δσκαηίνπ (ρσξίο κεζνιάβεζε ηνπ Οξγαληζκνύ) ζην θαηάιπκα επηινγήο ηνπ δηθαηνύρνπ Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα ζα γίλεηαη ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ θαη ΜΟΝΟ κε απνζηνιή πξνθαηαβνιήο κέζσ ΣΡΑΠΔΕΖ ή ΔΛ.ΣΑ. ή θαη κε απόδεημε πνπ δίδεηαη ζηνλ δηθαηνύρν από ηνλ εθπξόζσπν ηνπ θαηαιύκαηνο ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη απεπζείαο ζπλελλόεζε κεηαμύ ησλ. Ζ πξνθαηαβνιή, πνπ ζα απνζηέιινπλ νη δηθαηνύρνη - Κνηλσληθνί Σνπξίζηεο γηα λα θάλνπλ θξάηεζε ζην ηνπξηζηηθό θαηάιπκα, έρεη σο εμήο: α) κε παξνρή εκηδηαηξνθήο 25,00 θαη άηνκν, β) κε παξνρή πξσηλνύ 20,00 θαη άηνκν, γ) ρσξίο παξνρή πξσηλνύ - κόλν κε δηαλπθηέξεπζε 15,00 θαη άηνκν θαη δ) γηα ηα θάκπηλγθ 11,00 θαη άηνκν. Σα σο άλσ πνζά ζα ζπκςεθίδνληαη ή ζα επηζηξέθνληαη ζε πεξίπησζε κηθξόηεξεο ζπκκεηνρήο ηνπ Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα. ε πεξίπησζε πνπ ην ζπλνιηθό πνζό, πνπ πξνθύπηεη από ηελ άζξνηζε ηνπ πνζνύ ηεο επηδόηεζεο θαη ηνπ πνζνύ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα, ππεξβαίλεη ην αλαγξαθόκελν πνζό ζηελ Τπεύζπλε Γήισζε Σηκώλ ηνπ θαηαιύκαηνο ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν δηακνλήο, ηόηε ην επηπιένλ πνζό ζα αθαηξείηαη από ην πνζό ζπκκεηνρήο ηνπ Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα. Δηδηθόηεξα, ζε πεξίπησζε αθύξσζεο θξάηεζεο ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ δηθαηνύρν ην πνζό ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ έζηεηιε ζην θαηάιπκα, εθ όζνλ απηή έρεη πξνεγεζεί 21 εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία άθημήο ηνπ, όπσο άιισζηε πξνβιέπεη θαη ν Καλνληζκόο ζρέζεσλ μελνδόρσλ θαη πειαηώλ απηώλ. ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνύρνο κεηαβάιιεη γλώκε κε ηελ άθημή ηνπ ζην θαηάιπκα ζα παξαθξαηείηαη από ηνλ επηρεηξεκαηία νιόθιεξν ην πνζό ηεο πξνθαηαβνιήο, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα κεκνλσκέλα άηνκα, ην ήκηζπ δε απηήο (ηεο πξνθαηαβνιήο), εθόζνλ πξόθεηηαη γηα νηθνγέλεηα. ε νπδεκία δε πεξίπησζε ν επηρεηξεκαηίαο ζα παξαθξαηεί ην Γειηίν Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ αιιά ζα ην παξαδίδεη πάξαπηα ζηνλ Κνηλσληθό Σνπξίζηα, ρσξίο λα ζπκπιεξσζεί. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Κνηλσληθόο Σνπξίζηαο πξαγκαηνπνηήζεη παξακνλή κηαο ή δύν δηαλπθηεξεύζεσλ θαη δηαθσλήζεη σο πξνο ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ θαη ζειήζεη λα αλαρσξήζεη από ηε κνλάδα, ν αληηζπκβαιιόκελνο Δπηρεηξεκαηίαο παξαθξαηεί ηελ πξνθαηαβνιή θαη ππνρξενύηαη λα ηνπ επηζηξέςεη ην Γειηίν Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ, ν δε Κνηλσληθόο Σνπξίζηαο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη επηπιένλ ην πνζό, πνπ αλαινγεί ζηελ επηδόηεζε Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ γηα ηηο ηζάξηζκεο κέξεο παξακνλήο ηνπ ζηε κνλάδα. Παηδηά θάησ ηνπ ελόο έηνπο δελ θαηαβάιινπλ ζπκκεηνρή. Παηδί ή παηδηά από ελόο έηνπο κέρξη θαη 5 εηώλ πνπ δελ ιακβάλνπλ Γειηίν Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ (δελ επηδνηνύληαη) θαη πνπ κέλνπλ ζην ίδην δσκάηην κε ηνπο γνλείο ηνπο ρσξίο λα πξνζηίζεηαη επί πιένλ θιίλε, ζα θαηαβάινπλ ην ήκηζπ ηνπ πνζνύ ηεο εκεξήζηαο ζπκκεηνρήο ηνπ δηθαηνύρνπ θαη ζηελ πεξίπησζε πξνζζήθεο θιίλεο ζα θαηαβάινπλ επηπιένλ θαη ην 20% ηεο αλαινγνύζεο επηδόηεζεο ηνπ Οξγαληζκνύ. ειίδα 12 από 18

13 Σα παηδηά ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ειηθηώλ (πξνζηαηεπόκελα κέιε ησλ Καηόρσλ Γ.Κ.Σ.) είλαη δηθαηνύρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη δηθαηνύληαη εκηδηαηξνθήο ή πξσηλνύ. Παηδηά άλσ ησλ πέληε εηώλ (δει. κε έηνο γέλλεζεο κέρξη θαη ην 2007) ζεσξνύληαη θαλνληθνί δηθαηνύρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο. ε όινπο ηνπο θαηόρνπο ησλ Γ.Κ.Σ., εθ όζνλ παξέρεηαη εκηδηαηξνθή ζα δίδεηαη έθπησζε 20% ζην βξαδηλό θαγεηό (ηζρύεη θαη ην αληίζηξνθν βξαδηλό γεύκα), ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη θξνύην ή γιπθό ή παγσηό. Κάζε κνλάδα, εθ όζνλ πξνζθέξεη εκηδηαηξνθή ή πξσηλό, εηζπξάηηεη νιόθιεξε ηε ζπκκεηνρή, κε ηελ νπνία επηβαξύλεηαη ν δηθαηνύρνο, αλεμάξηεηα αλ απηόο ιάβεη πξσηλό ή γεύκα. ηελ πεξίπησζε πνπ κεκνλσκέλν άηνκν κέλεη ζε δίθιηλν δσκάηην, όηαλ δελ ππάξρεη κνλόθιηλν, ζα θαηαβάιεη νιόθιεξν ην πνζό ζπκκεηνρήο ηνπ θαη επηπιένλ ζα επηβαξπλζεί θαη ζα θαηαβάιεη ην 80% ηνπ πνζνύ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ, θαζώο θαη ην 80% ηνπ πνζνύ ηεο επηδόηεζεο ηνπ Οξγαληζκνύ, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο. ε πεξίπησζε ρνξήγεζεο δίθιηλνπ δσκαηίνπ ζε άηνκα πνπ δηαζέηεη κόλν ην έλα Γ.Κ.Σ., ην έηεξν ζα θαηαβάιεη νιόθιεξν ην πνζό ηεο επηδόηεζεο ηνπ Ο.Δ.Δ. θαη ην πνζό ζπκκεηνρήο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ θαηαιύκαηνο θαη ζε πεξίπησζε πξνζζήθεο θιίλεο, ην ηξίην άηνκν ζα θαηαβάιιεη επίζεο νιόθιεξν ην πνζό ηεο επηδόηεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο. ε πεξίπησζε ρνξήγεζεο εγθεθξηκέλνπ ηξίθιηλνπ δσκαηίνπ ζε άηνκα πνπ ηα δύν από απηά δηαζέηνπλ Γειηίν Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ ην ηξίην ζα θαηαβάιιεη νιόθιεξν ην πνζό ηεο επηδόηεζεο ηνπ Ο.Δ.Δ. θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο. Ζ παξακνλή ησλ θαηόρσλ ησλ Γειηίσλ Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ είλαη ππνρξεσηηθά πέληε δηαλπθηεξεύζεσλ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν από 1/6/ /9/2012 θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ επηρεηξεκαηία: α) από ηνλ Οξγαληζκό Δξγαηηθήο Δζηίαο ην πνζό ηεο επηδόηεζεο γηα πέληε δηαλπθηεξεύζεηο θαη β) από ηνλ Κνηλσληθό Σνπξίζηα ην πνζό ηεο ζπκκεηνρήο γηα πέληε δηαλπθηεξεύζεηο. ε πεξίπησζε αλαρώξεζεο ηνπ Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα ζην σο άλσ δηάζηεκα, πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ πέληε δηαλπθηεξεύζεσλ, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ επηρεηξεκαηία ην πνζό νιόθιεξεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ δηθαηνύρνπ, ν δε Οξγαληζκόο Δξγαηηθήο Δζηίαο ζα θαηαβάιεη ηελ επηδόηεζε, πνπ αληηζηνηρεί ζηηο πξαγκαηηθέο δηαλπθηεξεύζεηο παξακνλήο. ηε πεξίπησζε ησλ ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ - δηακεξηζκάησλ, πνπ δελ παξέρνπλ πξσηλό γηα ηα δηαζηήκαηα από 1/6/ /6/2012 θαη από 1/9/ /9/2012, ζηα νπνία δελ νξίδεηαη ζπκκεηνρή ηνπ Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα, εθόζνλ ε αλαρώξεζή ηνπ Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ππνρξεσηηθά πέληε δηαλπθηεξεύζεσλ, ζα θαηαβάιιεηαη από ηνλ δηθαηνύρν ην πνζό ηεο αληίζηνηρεο επηδόηεζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο γηα ηηο ηζάξηζκεο δηαλπθηεξεύζεηο, πνπ ππνιείπνληαη. Αληίζεηα γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα από 1/4/ /5/2012 θαη από 1/10/ /3/2013 ζα έρνπλ ηελ ελαιιαθηηθή δπλαηόηεηα παξακνλήο ηξηώλ έσο πέληε δηαλπθηεξεύζεσλ κε αληίζηνηρε ηζόπνζε επηδόηεζε θαη ζπκκεηνρή. ειίδα 13 από 18

14 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ Γειηίσλ Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ ζε ηνπξηζηηθέο κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπ δηθαηνύρνπ ή ζην Γηεπξπκέλν Γήκν, ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν 3852/ ΦΔΚ 87Α «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθέληξσζεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». Απαγνξεύεηαη ζηνπο ζπκβεβιεκέλνπο κε ηνλ Οξγαληζκό Δξγαηηθήο Δζηίαο Δπηρεηξεκαηίεο ησλ Σνπξηζηηθώλ Μνλάδσλ, λα δέρνληαη δηθαηνύρνπο Γειηίσλ Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ κέζσ Γξαθείσλ Σνπξηζκνύ ή νηνλδήπνηε ηξίηνλ κε λόκηκν θάηνρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γ.Κ.Σ. ε πεξίπησζε απνδνρήο Γ.Κ.Σ., ε αμία απηώλ δελ ζα εμνθιείηαη από ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνύ, δηθαηνπκέλνπ ηνπ Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο λα πξνβεί ή ζηελ θαηαγγειία ηεο ύκβαζεο ή ζηνλ απνθιεηζκό ηεο ζπγθεθξηκέλεο Σνπξηζηηθήο Μνλάδαο από ην επόκελν Πξόγξακκα Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο επηβνιήο ησλ σο άλσ θπξώζεσλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην ζρεηηθό άξζξν ηεο ύκβαζεο Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ, κε απνθιεηόκελεο θαη ηεο επηδίσμεο απνθαηάζηαζεο θάζε ηπρόλ νηθνλνκηθήο ή άιιεο κνξθήο δεκίαο, πνπ πξνθιήζεθε ζηνλ Οξγαληζκό. Οη ζρέζεηο θάζε δηθαηνύρνπ πξνο ηελ κνλάδα θαζνξίδνληαη εηδηθόηεξα από ηνλ ηζρύνληα Καλνληζκό ρέζεσλ Ξελνδόρσλ θαη Πειαηώλ απηώλ, θαζώο θαη ηηο ινηπέο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηα ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα. Ο Οξγαληζκόο Δξγαηηθήο Δζηίαο νπδεκία απνιύησο επζύλε έρεη έλαληη ηνπ ζπκβαιινκέλνπ θαη ζηελ πεξίπησζε αθόκα πνπ ζα θάλεη ρξήζε ηεο κνλάδαο ηνπ, πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο Κνηλσληθώλ Σνπξηζηώλ ή έζησ θαη θαζόινπ, δεδνκέλνπ όηη ε κνλάδα παξακέλεη νύησο ή άιισο αλνηθηή θαηά ηα εηδηθώο ζπκθσλεκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. ε πεξίπησζε πξναγσγήο θαηεγνξίαο ηεο ζπκβαιιόκελεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2012, δελ ζα επέξρεηαη θακηά κεηαβνιή ζηνπο νηθνλνκηθνύο όξνπο επηδόηεζεο Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο θαη ζπκκεηνρήο Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα, νη νπνίνη ζα ηζρύνπλ γηα ην ακέζσο επόκελν πξόγξακκα θαηόπηλ ππνβνιήο ηνπ λένπ Δηδηθνύ ήκαηνο θαη ππνγξαθήο λέαο ζύκβαζεο. ε πεξίπησζε, όκσο, ππνβηβαζκνύ ζα θαηαβάιιεηαη ε αληίζηνηρε επηδόηεζε Ο.Δ.Δ θαη ζπκκεηνρή δηθαηνύρνπ, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Γ.. ε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο κνξθήο ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδνο π.ρ. από ελνηθηαδόκελα δσκάηηα ζε μελνδνρείν θ.ι.π. ν ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΑ ΤΠΟΥΡΔΟΤΣΑΗ ΝΑ ΣΟ ΓΝΧΣΟΠΟΗΔΗ ΑΜΔΧ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΧ ζην Πεξηθεξεηαθό Γξαθείν ηνπ Ο.Δ.Δ. ηεο έδξαο απηήο θαη ζην Σκήκα Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ Ο.Δ.Δ. ( Αγεζηιάνπ 10, Αζήλα ), πξνθεηκέλνπ θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνύ λα ππνγξάθεηαη λέα ζύκβαζε Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ. ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ εθκεηαιιεπηή ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδνο θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ, ν αξρηθόο εθκεηαιιεπηήο νθείιεη λα ελεκεξώζεη εγγξάθσο ην Πεξηθεξεηαθό Γξαθείν ηνπ Ο.Δ.Δ. ηεο έδξαο απηήο θαη ην Σκήκα Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ Ο.Δ.Δ. (Αγεζηιάνπ 10 Αζήλα) γηα ηε ειίδα 14 από 18

15 δηαθνπή ζπλεξγαζίαο ηνπ. Ο λένο εθκεηαιιεπηήο, εθόζνλ επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζα πξνζθνκίζεη ην Δηδηθό ήκα Λεηηνπξγίαο επ νλόκαηί ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζύκβαζεο. Σα εθδηδόκελα Γειηία Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ πξνγξάκκαηνο 2012 ζα ηζρύνπλ κέρξη ηελ 31/3/2013 ( κέρξη ηε 12 ε κεζεκβξηλή ), αλεμάξηεηα ηνπ ξπζκνύ δηαζέζεσο απηώλ από ηνλ Οξγαληζκό Δξγαηηθήο Δζηίαο θαη ν Οξγαληζκόο Δξγαηηθήο Δζηίαο ζα ππνρξενύηαη κόλνλ ζηελ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ Γειηίσλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηνπο δηθαηνύρνπο. Ζ ζπκβαιιόκελε κνλάδα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δέρεηαη από ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ζπληαμηνύρνπο ηνπο εθνδηαζκέλνπο κε Γειηία Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ ηνπ Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο. ε ηπρόλ απνδνρή από ηελ ζπκβαιιόκελε επηρείξεζε Γειηίσλ κεηά ηνλ ρξόλν ιήμεο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, ηνύην δελ ζα γελλά θακηά ππνρξέσζε ζε βάξνο ηνπ Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο, ε νπνία θαη δελ ζα θαηαβάιιεη ηελ αμία ησλ Γειηίσλ πνπ ηπρόλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη απηόλ ηνλ ηξόπν. Αλ από ηνλ Οξγαληζκό Δξγαηηθήο Δζηίαο θαηαγγειζεί ε ζύκβαζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, ύζηεξα από απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ύζηεξα από ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο θαηαγγειίαο, ε κνλάδα ηνπ ζπκβαιιόκελνπ ππνρξενύηαη λα κε δέρεηαη Γειηία ηνπ Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο. ε πεξίπησζε απνδνρήο Γειηίσλ, κεηά ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο παξαπάλσ θαηαγγειίαο ζηε ζπκβαιιόκελε επηρείξεζε δελ ζα εμνθινύληαη από ηνλ Οξγαληζκό. Δπίζεο, ηα ζπκβαιιόκελα κέξε δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο αδεκίσο, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Ο.Δ.Δ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν απνθαζίζεη ηελ δηαθνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ κε απόθαζε ηνπ Γ. απηνύ ή ε αληηζπκβαιιόκελε επηρείξεζε θξίλεη αζύκθνξεο γη απηήλ ηηο ηηκέο ηηο νπνίεο ζα νξίζεη ν Ο.Δ.Δ γηα ηελ ακέζσο επόκελε πεξίνδν. Ζ θαηαγγειία ζα είλαη έγγξαθε θαη ζα ηζρύεη γηα ηελ ακέζσο επόκελε εηήζηα πεξίνδν. ε πεξίπησζε πνπ απνδεηρζεί κεηά από έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο ή έγγξαθεο θαηαγγειίαο δηθαηνύρσλ Γ.Κ.Σ. νπζηώδεο παξάβαζε νηνπδήπνηε όξνπ ηνπ παξόληνο εθ κέξνπο ηεο ζπκβαιιόκελεο επηρείξεζεο, εθηόο ησλ άιισλ ηπρόλ δηθαησκάησλ ηνπ Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο, πνπ απνξξένπλ από ηε ζύκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, γηα ηα νπνία επηθπιάζζεηαη, ζα κπνξεί ν Ο.Δ.Δ, θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δπηηξνπώλ ηνπ Ο.Δ.Δ: α)να επηβάιιεη πξόζηηκν από 150,00 κέρξη 3.000,00 επξώ θαη λα πξνβαίλεη ζε κνλνκεξή, εγγξάθσο θαη αδεκίσο γη απηόλ, θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο θαη β)να απνθιείεη ηελ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε από ην επόκελν Πξόγξακκα Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ. γ) ε πεξίπησζε ππνηξνπήο λα δύλαηαη ν Οξγαληζκόο επηπιένλ λα απνθιείεη ηελ επηρείξεζε είηε από ηα επόκελα ηξία (3) Δηήζηα Πξνγξάκκαηα Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ είηε δηα παληόο από ην πξόγξακκα. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ πξνβιεπόκελσλ θπξώζεσλ ζε πεξίπησζε δηαλπθηέξεπζεο Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα ζε άιιν θαηάιπκα εθηόο ηνπ ζπκβαηηθνύ ζα επηβάιιεηαη ειίδα 15 από 18

16 πξόζηηκν κέρξη 3.000,00, εθηόο εάλ ζπλαηλεί κε ππεύζπλε δήισζή ηνπ Ν 1599/86.0 Οη όξνη πνπ πξνβιέπνπλ ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ νξίδνληαη αλαιπηηθά ζηα ζπκθσλεηηθά πνπ ζα ππνγξάθνπλ κε ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηεο θάζε επηρείξεζεο. ΑΦΗΞΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΣΟΤΡΗΣΧΝ ΣΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ- ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ-ΑΝΑΥΧΡΖΖ 1) Με ηελ άθημε ηνπ δηθαηνύρνπ - θαηόρνπ Γειηίνπ Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ ζην ηνπξηζηηθό θαηάιπκα επηινγήο ηνπ ν ππεύζπλνο απηνύ ζα πξέπεη θαη αξρήλ λα ειέγρεη ηε ζπκθσλία ησλ ζηνηρείσλ ησλ Γειηίσλ κε ηα αληίζηνηρα ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ, δηόηη είλαη απζηεξά πξνζσπηθή ε ρξήζε απηώλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα ηα θάλεη δεθηά. Αλ νη κνλάδεο δερηνύλ θαηόρνπο Γειηίσλ πνπ ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηάο ηνπο δελ ζπκπίπηνπλ κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζην Γειηίν, ν Ο.Δ.Δ. απαιιάζζεηαη ηεο θαηαβνιήο ηεο αμίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Γ.Κ.Σ. Σν Γειηίν Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ είλαη απζηεξά πξνζσπηθό θαη απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ από άιια άηνκα. ύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 1 ηνπ Ν. 3227/2004 νξίδεηαη: «Όπνηνο δηαζέηεη ζε κε δηθαηνύρν, θαζώο θαη όπνηνο ρξεζηκνπνηεί, ελώ δελ είλαη δηθαηνύρνο, Γειηίν Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) κελώλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη 3.000,00 επξώ, εθηόο αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε επηβνιήο βαξύηεξεο πνηλήο από άιιε δηάηαμε. Ζ κε ζθνπό θέξδνπο δηάζεζε θαη ρξήζε ησλ Γειηίσλ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δώδεθα κελώλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη δέθα ρηιηάδεο (10.000,00) επξώ. Με ηηο ίδηεο πνηλέο ηηκσξνύληαη θαη όζνη δηαηεξνύλ ηνπξηζηηθή επηρείξεζε θαη ζπκβάιινληαη κε ηνλ Ο.Δ.Δ. γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κε Γειηία Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ, εθ όζνλ παξέρνπλ Τπεξεζίεο ζε πξόζσπα άιια από ηα αλαγξαθόκελα ζηα ζρεηηθά Γειηία Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ». ηε ζπλέρεηα ε επηρείξεζε ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηεί ηελ άθημή ηνπ Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα κε fax εληόο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξώλ ζηελ Τπεξεζία ηνπ Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, πνπ αλήθεη θαη έρεη ηελ έδξα ηεο ε ηνπξηζηηθή κνλάδα (π.ρ. ζηελ Τπεξεζία καο ζηε ύξν γηα ηηο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο Ν. Κπθιάδσλ θ.ι.π.). Ζ ΑΝΑΓΓΔΛΗΑ ΑΦΗΞΖ ΘΑ ΦΔΡΔΗ ΣΟΝ ΣΗΣΛΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ, ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ Γ.Κ.Σ. (ΓΖΛ : ΟΝΟΜ/ΜΟ ΚΟΗΝ. ΣΟΤΡΗΣΑ - ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΛΣΗΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ TΛΤΡΗΜΟΤ, ΓΗΑΣΖΜΑ ΠΑΡΑΜΟΝΖ) ΚΑΗ ΘΑ ΤΠΟΓΡΑΦΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΣΑ ΚΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ. Δπηζεκαίλεηαη, όηη ρσξίο ηελ αλαγγειία άθημεο πξνο ηελ αξκόδηα Τπεξεζία δελ ζα θαηαβάιιεηαη θακία δαπάλε από πιεπξάο Ο.Δ.Δ. ειίδα 16 από 18

17 2) Ο ππεύζπλνο ηεο ζπκβαιιόκελεο κνλάδαο ππνρξενύηαη λα ηεξεί Δηδηθέο Καηαζηάζεηο (επηζπλάπηεηαη ππόδεηγκα), ζηηο νπνίεο ζα θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία ησλ Κνηλσληθώλ Σνπξηζηώλ, ηελ εκεξνκελία παξακνλήο ηνπο, ηνλ αύμνληα αξηζκό ησλ Γ.Κ.Σ. θαη ηνλ αξηζκό δσκαηίνπ ή δηακεξίζκαηνο θαη ηηο νπνίεο ζα ππνβάιεη ζηνλ Οξγαληζκό καο, καδί κε ηα πξνο εμόθιεζε Γ.Κ.Σ., θαζώο επίζεο θαη Καηαιόγνπο Σηκώλ κε ηνπο αξηζκνύο Δγθεθξηκέλσλ Γσκαηίσλ. 3) Σν βηβιίν θηλήζεσο πειαηώλ ζα δηθαηνύηαη ν Οξγαληζκόο Δξγαηηθήο Δζηίαο λα ειέγρεη κε όξγαλά ηνπ νπνηεδήπνηε θαη ζ απηό ζα θαηαρσξείηαη έλα έθαζην ησλ νλνκαηεπσλύκσλ ησλ Κνηλσληθώλ Σνπξηζηώλ, θαζώο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπο θαη λα ζεκεηώλεηαη ε έλδεημε «Οξγαληζκόο Δξγαηηθήο Δζηίαο», άζρεηα αλ απηνί πξνζέξρνληαη νκαδηθά ή κεκνλσκέλα (δελ πθίζηαηαη δπλαηόηεηα νκαδηθήο θαηαρώξεζεο ζην βηβιίν θίλεζεο γηα Κνηλσληθνύο Σνπξίζηεο Ο.Δ.Δ.). ηελ πεξίπησζε πνπ ε θαηαρώξεζε ζην βηβιίν θίλεζεο πειαηώλ δελ εκθαλίδεηαη γηα θάζε Κνηλσληθό Σνπξίζηα, ηα ππνβαιιόκελα Γ.Κ.Σ. πνπ αληηζηνηρνύλ ζε κε θαηαρσξεζέληα θαηά ηνλ σο άλσ ηξόπν δελ ζα εμνθινύληαη. Δάλ δηαπηζησζεί αζπκθσλία ζηνηρείσλ ζην ελ ιόγσ βηβιίν, ν Οξγαληζκόο Δξγαηηθήο Δζηίαο απαιιάζζεηαη ηεο θαηαβνιήο ηεο αμίαο απηώλ πέξαλ ησλ ινηπώλ πξνβιεπνκέλσλ θπξώζεσλ. 4) Θα παξέρνληαη ζηνπο θνηλσληθνύο ηνπξίζηεο ζύκθσλα κε ηε ζύκβαζε ηηο πξνβιεπόκελεο ππεξεζίεο (δσκάηηα, δηαηξνθή, ινηπέο εμππεξεηήζεηο θ.ι.π.) 5) Με ηελ ιήμε ησλ πέληε ( 5 ) δηαλπθηεξεύζεσλ ή ηξηώλ (3) δηαλπθηεξεύζεσλ θαηά πεξίπησζε θαη ζε θακηά πεξίπησζε πξηλ ηε ιήμε απηώλ ε κνλάδα ππνρξενύηαη θαηά ηελ αλαρώξεζε ηνπ Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα λα ζπκπιεξώλεη παξνπζία ηνπ, όια ηα ζηειέρε ηνπ Γ.Κ.Σ., ηα νπνία πξέπεη λα ζθξαγίδνληαη θαη λα ππνγξάθνληαη από ηνλ επηρεηξεκαηία. Δπίζεο, ζα ππνγξάθνληαη θαη από ηνλ θάηνρν ηνπ Γειηίνπ Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ γηα ηελ βεβαίσζε ηνπ ρξόλνπ παξακνλήο ηνπ ζηε ηνπξηζηηθή κνλάδα θαη ηελ εμόθιεζε απηώλ. ΤΠΟΒΟΛΖ Γ.Κ.Σ. ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΣΖΖ: Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα απνζηέιινληαη γηα ηελ εμόθιεζε ησλ Γ.Κ.Σ από ηνλ επηρεηξεκαηία ζηελ Τπεξεζία ηνπ Οξγαληζκνύ, πνπ αλήθεη θαη έρεη θαη έρεη ηελ έδξα ηεο ε ηνπξηζηηθή επηρείξεζε γηα ηελ εμόθιεζε απηώλ, ζα είλαη ηα θαησηέξσ: (Δπηζπλάπηεηαη πίλαθαο κε ηηο δηεπζύλζεηο θαη ηα ηειέθσλα ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Οξγαληζκνύ - π.ρ. θαηαιύκαηα ζηε Υαιθηδηθή ζα απνζηέιινπλ Γ.Κ.Σ. γηα εμόθιεζε ζην Π.Γ. Πνιπγύξνπ, θαηαιύκαηα ζηελ Δύβνηα ζην Π.Γ. Υαιθίδαο ) 1) Σν ζηέιερνο ηνπ Γ.Κ.Σ. κε ηελ έλδεημε : «ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ». εκεηώλεηαη όηη ην ζηέιερνο κε ηελ έλδεημε «ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΑ» παξακέλεη ζηελ επηρείξεζε. ηειέρε Γειηίσλ Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ, πνπ απνζηέιινληαη πξνο εμόθιεζε θαη θέξνπλ δηνξζώζεηο ή μέζκαηα σο πξνο ηνλ ρξόλν παξακνλήο ησλ θνηλσληθώλ ηνπξηζηώλ δελ ζα εμνθινύληαη, αλ δελ ειίδα 17 από 18

18 ζπλνδεύνληαη από Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ Κνηλσληθνύ Σνπξίζηα, ν νπνίνο ζα δειώλεη ην ρξόλν παξακνλήο ηνπ, πνπ πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ δειηίνπ Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ. 2) Σηκνιόγην ή Απόδεημε παξνρήο ππεξεζηώλ ηα νπνία ζα έρνπλ εθδνζεί ζύκθσλα κε ηνλ ΚΒ θαη ηε ζρεηηθή ΠΟΛ πεξί Φ.Π.Α. ζεσξεκέλα. Δμππαθνύεηαη όηη επί ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεηαη δηαρσξηζκόο ηνπ θαζαξνύ πνζνύ, ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ν Γεκνηηθόο θόξνο, θαη ηνπ Φ.Π.Α. θαη ζα γίλεηαη μερσξηζηή αλάιπζε γηα δηαλπθηεξεύζεηο, πξσηλό θαη εκηδηαηξνθή ( όπνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ). 3) Έληππε Καηάζηαζε νλνκαζηηθήο θαηαρώξεζεο Κνηλσληθώλ Σνπξηζηώλ δεόλησο ζπκπιεξσκέλε σο πξνο όια ηα ζηνηρεία απηήο (ππόδεηγκα επηζπλάπηεηαη). 4) Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα γηα είζπξαμε ρξεκάησλ από ην Γεκόζην, Ν.Π.Γ.Γ. γηα θάζε πιεξσκή, ε νπνία ππεξβαίλεη ηα 1.467,35 επξώ. 5) Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα ηνπ Η.Κ.Α. γηα είζπξαμε εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ από ην Γεκόζην, Ν.Π.Γ.Γ. γηα θάζε πιεξσκή, ε νπνία ππεξβαίλεη ηα 3.000,00 επξώ. 6) Γηαβηβαζηηθή Δπηζηνιή, ζπκπιεξσκέλε λνκίκσο (ππόδεηγκα επηζπλάπηεηαη). 7) Δπηθπξσκέλν αξκνδίσο θσηναληίγξαθν Βηβιίνπ Κίλεζεο Πειαηώλ κε ζπλερή αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ ηνπ θαη γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ αθνξνύλ ηα ππνβαιιόκελα Γ.Κ.Σ.. 8) Καηάινγν ηηκώλ κε ηνπο αξηζκνύο εγθεθξηκέλσλ δσκαηίσλ. 9) Δπηθπξσκέλν Αληίγξαθν Δηδηθνύ ήκαηνο Λεηηνπξγίαο ζε ηζρύ. Δπεηδή ηα πξναλαθεξόκελα δηθαηνινγεηηθά απνηεινύλ παξαζηαηηθά κε Οηθνλνκηθό αληίθξηζκα, εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην λα απνζηέιινληαη Σαρπδξνκηθά «επί απνδείμεη», έηζη ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαθίλεζή ηνπο θαη παξαιαβή ηνπο. Ζ ππνβνιή δε απηώλ ζα πξέπεη λα είλαη έγθαηξε κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 29/4/2013. Δπειπηζηνύκε ζηε ζπλεξγαζία ζαο γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ. Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΒΑΗΛΗΚΖ ΣΗΜΠΗΓΑ ειίδα 18 από 18

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΣΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΣΗΜΑΣΟ και ΤΦΑ ΡΔΒΤΘΟΤΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-5-2014 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΛΑΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΣΗΛ.: 2131519233, 214, 304, 303

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-5-2014 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΛΑΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΣΗΛ.: 2131519233, 214, 304, 303 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-5-2014 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΙΟΙΚΗΗ Αξηζ. Πξση.31618 ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΛΑΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΣΗΛ.: 2131519233, 214, 304, 303 ΠΡΟΓΡΑΜΜ ΑΣ Α ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΔΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Σ.Κ : 28100 Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 ===========================

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΑΓΑ: ΒΔΙ746ΦΥΔΓ-ΞΟ1 Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ & ΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Σελ 6

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2. Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε)

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2. Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε) ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2 Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε) Τθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηδξπζεί πξηλ ηελ 1/1/2011 Γεληθά Γηθαηνινγεηηθά Υπνγεγξακκέλν

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Σαρ. Γ λζε : ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ Σαρ. Κώδηθαο : 270

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ»

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 2/9/2014 Αξηζκ. Πξση.: 1678 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 6 εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σαρ. Γ/λζε : πλ. Πεληέιεο, ζέζε Φεινγνξίηζα Σ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε:

Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ Ν.Π.Γ.Γ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπφιεσο 110, Σ.Κ. 546 21, ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR Μαρούσι, Ιανοσάριος 2013 Δθνική Δπιτροπή Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομείων, ΔΔΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η Τπόδεηγκα 1 ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΩΑΓΟ 3 ΣΖΛ.: 2106011345 ΣΖΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2011 Αξηζκ. Πξση.: 3639 Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα