ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. Δπώνςμο : ΑΛΑΗ 2. Όνομα : ΔΜΙΛ 3. Ημεπομηνία και ηόπορ γέννηζηρ : 01 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ Τπηκοόηηηα : ΔΛΛΗΝΙΚΗ 5. Οικογενειακή Καηάζηαζη : ΔΓΓΑΜΟ 6. Δκπαίδεςζη : ΙΓΡΤΜΑ : ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Ηκεξνκελία : 1984 Πηςσίο : ΙΓΡΤΜΑ : ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ (BSc MSc)) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΥΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Ηκεξνκελία : 2010 Γίπλωμα : Ε ΕΞΕΛΙΞΗ ( MSc) ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» 7. Γλώζζερ : (βαζκνί 1 έσο 5 γηα ηελ ηθαλόηεηα, όπνπ 5 είλαη ην άξηζηα) ΓΛΧΑ ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ Ειιεληθά Αξαβηθή (κεηξηθή γιώζζα) Αγγιηθά Μέλορ επαγγελμαηικών οπγανώζεων : Σετνικό Δπιμεληηήριο ηης Δλλάδας (T.E.E.) Σετνικό Δπιμεληηήριο ηης Ιορδανίας Μέλος σνδέζμοσ Δηαιρειών θωηοβοληαϊκών Δλλάδος Μέλος Δσρωπαϊκού σνδέζμοσ Ηλιακής Δνέργειας «EPIA» 9. Παπούζα θέζη : ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ ΣΖ ΖΛΗΟΓΤΝΑΜΖ ΔΠΔ «ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ» ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ ΣΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «VECTOR ΑΗΟΛΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΛΛΑΓΟ», ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ.ΜΔΥΡΗ ΜΑΗΟΤ ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ - ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΑΠΔ ΣΖ ΖΛΗΟΓΤΝΑΜΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΤΚΔΤΔ Α.Δ. «ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΜΔΣΡΖΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΡΤΠΧΝ» ΜΔΥΡΗ ΗΟΤΛΗΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΑ, ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ, ΜΔΛΔΣΖΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΟΜΑΓΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΚΑΗ ΖΛΗΟΘΔΡΜΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

2 ΣΖΝ ΗΟΡΓΑΝΗΑ, ΣΟ ΔΡΓΟ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΝΧΖ ΜΔΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «EYROPAID 10. Έηη επαγγελμαηικήρ εμπειπίαρ : ΑΠΟ ΣΟ Κύπια πποζόνηα : Άξηηα επηζηεκνληθή θαη ηερληθή θαηάξηηζε. πλερήο ελεκέξσζε επί ησλ εμειίμεσλ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο. Εκπεηξία ζηελ εθπόλεζε Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ Μειεηώλ θαη κειεηώλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Ελέξγεηαο ΑΠΕ θαζώο θαη Μειεηώλ Πεξηβαιινληνινγηθώλ Επηπηώζεσλ Έξγσλ ΑΠΕ. πλέπεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εθάζηνηε αλαιακβαλνκέλσλ ππνρξεώζεσλ θαη θαζεθόλησλ. Δεκηνπξγία επνηθνδνκεηηθώλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο ηόζν κε ηα κέιε ηεο νκάδαο όζν θαη κε ηνπο Κπξίνπο ησλ Εξγσλ, ηηο Δηεπζύλνπζεο Τπεξεζίεο θαη ηηο ινηπέο ζπλεξγαδόκελεο νκάδεο Μειεηώλ. Επίβιεςε θαη Καηαζθεπή έξγσλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Ελέξγεηα. 12. Eπαγγελμαηική Απαζσόληζη: Xπονική διάπκεια : ήμεπα, Ιοπδανία, αοςδική Απαβία, Ροςμανία Ονομαζία Δπισείπηζηρ : Αηομική Θέζη ζηην Δπισείπηζη Τπηπεζία : Σερληθόο Οηθνλνκηθόο ύκβνπινο Έξγσλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Ελέξγεηαο, Σερληθόο GEOBASE : ύμβοςλορ Μελεηηηήρ - Δπιβλέπων Xπονική διάπκεια : 1988 ήμεπα Ονομαζία Δπισείπηζηρ Τπηπεζίαρ : Ηλιοδύναμη ΔΠΔ Θέζη ζηην Δπισείπηζη Τπηπεζία : Σερληθόο Δηεπζπληήο θαη Σερληθόο Τπεύζπλνο έξγσλ ΑΠΕ : Μησανικόρ Τπεύθςνορ Xπονική διάπκεια : Ονομαζία Δπισείπηζηρ Τπηπεζίαρ : VECTOR Αιολικά Πάπκα Δλλάδορ Α.Δ. Θέζη ζηην Δπισείπηζη Τπηπεζία : Σεσνικόρ Γιεςθςνηήρ : Μησανικόρ Τπεύθςνορ Αξιολόγηζηρ Μελέηηρ Αιολικών Πάπκων Xπονική διάπκεια : ήμεπα Ονομαζία Δπισείπηζηρ Τπηπεζίαρ :ΗΛΙΟΓΤΝΑΜΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΤΚ. Α.Δ. Θέζη ζηην Δπισείπηζη Τπηπεζία : Δ/ θαη Σερληθόο Τπεύζπλνο Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ κνλάδσλ κέηξεζεο Αηκνζθαηξηθώλ νξγάλσλ : Σεσνικόρ Τπεύθςνορ 2

3 Xπονική διάπκεια : Ονομαζία Δπισείπηζηρ Τπηπεζίαρ : ΖΛΗΟΓΤΝΑΜΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΤΚΔΤΔ Α.Δ. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΣΤΠΟ Ο.Δ. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΣΤΠΟ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Ο.Δ. ΑΗΟΛΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΛΛΑΓΟ ΟΡΦΔΑ ΔΚΓΟΣΗΚΖ : Τπεύζπλνο ηερληθόο αζθαιείαο ζηηο παξαθάησ εηαηξείεο Xπονική διάπκεια : Ονομαζία Δπισείπηζηρ Τπηπεζίαρ : Αιολική Καππαζηωνίος Α.Δ.. Θέζη ζηην Δπισείπηζη Τπηπεζία : πλεξγάηεο Μεραληθόο :ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΗΟΛΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΗΥΤΟ 1,2 MW Xπονική διάπκεια : Ονομαζία Δπισείπηζηρ Τπηπεζίαρ : VECTOR Αιολικά Πάπκα ΔλλάδορΑ.Δ.. Θέζη ζηην Δπισείπηζη Τπηπεζία : πλεξγάηεο Μεραληθόο :ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΗΟΛΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΗΥΤΟ 0,78 MW Xπονική διάπκεια : Ονομαζία Δπισείπηζηρ Τπηπεζίαρ : ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΠΔΙΡΑΙΑ Θέζη ζηην Δπισείπηζη Τπηπεζία : Εξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο Καζεγεηήο : Γιδάζκων ηων Μαθηάηων Xπονική διάπκεια Ονομαζία Δπισείπηζηρ Τπηπεζίαρ Θέζη ζηην Δπισείπηζη Τπηπεζία ΖΠΗΔ ΜΟΡΦΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Η ΖΠΗΔ ΜΟΡΦΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΗ : ήμεπα : Ιοπδανία : Fraunhofer ISE ζηο Δνεπγειακό Κένηπο Ιοπδανίαρ : Τπεύζπλνο νκάδαο εθηέιεζεο έξγνπ (Team Leader) : Team Leader Xπονική διάπκεια : ήμεπα Ονομαζία Δπισείπηζηρ Τπηπεζίαρ : ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΑΛΚΙΓΟ 3

4 Θέζη ζηην Δπισείπηζη Τπηπεζία : Επηζηεκνληθόο Εξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο Καζεγεηήο : Γιδάζκων ηων Μαθηάηων 13. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δλεξγεηαθό ζεκηλάξην (Θ) Μεραλνινγηθό ρέδην Η (Δ) Σερληθή ζρεδίαζε ηνπ ηκήκαηνο «απηνκαηηζκνύ» (Δ) Ζιηαθή θαη Αηνιηθή Σερληθή (Θ) Σξηβνινγία θαη Μεραληθέο Γηακνξθώζεηο (1 Μήλαο).(Θ) Μεραλέο εζσηεξηθήο θαύζεσο Η "ζεσξεία"(θ) Σερλνινγία ςύμεσο (Δ) Αλπςσηηθέο θαη κεηαθνξηθέο κεραλέο (Δ) ηερλνινγία ςύμεο θιηκαηηζκνύ θαη εξγαζηήξην Δλαιιαθηηθώλ Μνξθώλ ελέξγεηαο ρεηκεξηλό εμακήλνπ, ηερλνινγία ςύμεο θιηκαηηζκνύ θαη εξγαζηήξην Δλαιιαθηηθώλ Μνξθώλ ελέξγεηαο ην παξαπάλσ δηδαθηηθό ρξνληθό δηάζηεκα ππήξμα Δηζεγεηήο θαη Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο ζε Γεθάδεο πηπρηαθέο εξγαζίεο 1984 : Πηςσιακή επγαζία με ηίηλο : ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ (ΠΛΟΙΟ ΦΤΓΔΙΟ) ΣΗΝ ΔΓΡΑ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΦΤΙΚΧΝ ΓΙΔΡΓΑΙΧΝ ΣΟΤ Α.Π.ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ. 1997: Σοπική εθημερίδα περιοτής Γράμας με θέμα " ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ" και μέηρηζη ηοσ Αιολικού δσναμικού περιοτής ηης Κοινόηηηας "Βόλακα" 2000: ΓΔΛΣΙΟ 141- ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΗΜΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΔ ΘΔΜΑ " ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ και Ανανεώζιμες Πηγές Δνέργειας" 2004: ΓΔΛΣΙΟ 367-ΜΑΙΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ «ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΙΔΣΗΡΙΟΤ» Experimental and Theoretical Analysis of Remote Medium Size Photovoltaic Stations, 2006 ΣΔΙ Πειραιά. Περιοδικό Energy Point, ΗΛΙΟΓΤΝΑΜΗ ΔΠΔ και ηα Φ/Β πάρκα, Πεπιοδικό Energy Point, ΟΗ ΑΠΔ Χ ΘΖΛΤΚΟΤ ΓΔΝΟΤ, ΓΔΝ ΑΠΟΚΣΟΤΝ ΓΗΑΜΟΝΖΣΖΡΗΟ, ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΟΛΗ ΣΖ ΠΑΝΑΓΗΑ Δμπειπία ζσεηική με ηην ςπό ανάθεζη μελέηη ή ςπηπεζία : ΥΩΡΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Ειιάδα, ανπδηθή Αξαβία, Ινξδαλία 4 ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΘΔΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ήκεξα Δλεύθερος Δπαγγελμαηίας, Μητανολόγος Μητανικός και Μητανικός ΑΠΔ Κύριοι ηομείς ηετνολογίας με ηοσς οποίοσς έτω αζτοληθεί καηά ηην περίοδο ασηή είναι: Μελέηη, ζσεδιαζμόρ κενηπικών μονάδυν θέπμανζηρ κηιπίυν Επγαζία ενόρ μηνόρ ζηο εξυηεπικό «Σαοσδική Αραβία», υρ PRINCIPAL TECHNICAL GEOBASE.

5 σεδιαζμόρ Αςηόνομυν και Διαζςνδεδεμένυν θυηοβοληαφκών και Αιολικών ζηαθμών και ζςζηημάηυν: σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, πεπιβαλλονηική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, μελέηη έκδοζηρ πολεοδομικήρ άδειαρ μικπήρ κλίμακα θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Υίνπ ηεο εηαηξείαο ΖΛΗΟΓΤΜΑΝΗΚΖ ΥΗΟΤ Ο.Δ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2009). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, πεπιβαλλονηική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, Πολεοδομική μελέηη μικπήρ κλίμακα 2 θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ ηζρύνο 80 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Κξήηεο γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο SOLIS ελεξγεηαθή γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2009). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, πεπιβαλλονηική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, μελέηη έκδοζηρ πολεοδομικήρ άδειαρ μικπήρ κλίμακα θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 20 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Υίνπ ηεο εηαηξείαο ΖΛΗΟΓΤΜΑΝΗΚΖ ΥΗΟΤ Ο.Δ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2009). Μειέηε- ζρεδηαζκόο, αλάπηπμε ( θαηάζεζε θαθέισλ) θαη αδεηνδόηεζε Αηνιηθνύ πάξθνπ ηζρύνο 19,8 MW ζηελ ζέζε Μεγαινβνύλη Γξάκαο γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο «Παπιίδεο Μάξκαξα Γξαλίηεο Α.Δ.»/ ην έξγν απόθηεζε άδεηα παξαγσγήο θαη εγθαηάζηαζε ην 2007, νινθιεξώζεθε ε εγθαηάζηαζε Μειέηε - ζρεδηαζκόο, αλάπηπμε ( θαηάζεζε θαθέισλ) θαη αδεηνδόηεζε Αηνιηθνύ πάξθνπ ηζρύνο 8 MW ζηελ ζέζε ύλνξα Γήκνπ Γξάκαο γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο «Παπιίδεο Μάξκαξα Γξαλίηεο Α.Δ.»/ην έξγν απόθηεζε άδεηα παξαγσγήο θαη είλαη ζηελ θάζε απόθηεζεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο. Μειέηε - ζρεδηαζκόο, αλάπηπμε ( θαηάζεζε θαθέισλ) γηα αδεηνδόηεζε Αηνιηθνύ πάξθνπ ηζρύνο 12 MW ζηελ ζέζε Κνξθνβνύλη Ννκνύ Κηιθίο γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο «Παπιίδεο Μάξκαξα Γξαλίηεο Α.Δ.»/ην έξγν κεηξήζεθε θαη είλαη ζηελ θάζε απόθηεζεο άδεηαο παξαγσγήο από ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο «ΡΑΔ». Μειέηε- ζρεδηαζκόο, αλάπηπμε θαη θαηάζεζε θαθέινπ αδεηνδόηεζεο Αηνιηθνύ πάξθνπ ηζρύνο 13,6 MW γηα ηελ πεπιοσή Μακεδονία γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο «Παπιίδεο Μάξκαξα Γξαλίηεο Α.Δ.»/ην έξγν κεηξήζεθε θαη είλαη ζηελ θάζε απόθηεζεο άδεηαο παξαγσγήο από ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο «ΡΑΔ». Μειέηε- ζρεδηαζκόο, αλάπηπμε θαη θαηάζεζε θαθέινπ αδεηνδόηεζεο Αηνιηθνύ πάξθνπ ηζρύνο 12 MW ζηελ ζέζε «Αεηόο» πεπιοσή Μακεδονία γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο «Κ. Υαξαθίδε & ΗΑ Ο.Δ.»/ην έξγν κεηξήζεθε θαη είλαη ζηελ θάζε απόθηεζεο άδεηαο παξαγσγήο από ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο «ΡΑΔ». Ζιεθηξνινγηθέο κειέηεο Λαηνκηνύ πεξηνρήο Γξάκαο Νεπξνθνπίνπ γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο «Παπιίδεο Μάξκαξα Γξαλίηεο Α.Δ.» Δθπόλεζε κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ Σ.Δ.Η. Υαιθίδνο, Ξελώλα ζπνπδαζηώλ 5

6 θαζώο θαη κεγάινπ Ακθηζεάηξνπ Σ.Δ.Η. (2002). Δθπόλεζε κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο Παξαζθεπαζηεξίνπ ηξνθίκσλ( SNACK- ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ-ΚΑΦΔ) ηνπ θπξίνπ Παηειάξνπ Γεκεηίνπ πεξηνρήο Αζελώλ (2002). Γηάθνξεο ζπκκεηνρέο ζε εγθαηαζηάζεηο νξγάλσλ κέηξεζεο αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ, θαζώο θαη ζπκκεηνρέο ζε ξπζκίζεηο θαη βαζκνλνκήζεηο νξγάλσλ κέηξεζεο πνηόηεηαο αέξα. Μειέηε- ζρεδηαζκόο θαη θαηάζεζε θαθέινπ αδεηνδόηεζεο Φ/Β ζηαζκνύ ηζρύνο 1 MWp γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο PANEL PRESS Μαιαθάζα/ Μειέηε- ζρεδηαζκόο θαη θαηάζεζε θαθέισλ αδεηνδόηεζεο Φ/Β ζηαζκώλ ζπλνιηθήο ηζρύνο 12 MWp γηα ινγαξηαζκό δεθάδσλ Δπελδπηώλ ( από 2 έσο 500 KWp) ζε όιε ηελ Δπηθξάηεηα. Μειέηε- ζρεδηαζκόο θαη θαηάζεζε θαθέινπ αδεηνδόηεζεο Φ/Β ζηαζκνύ ηζρύνο MWp γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο NUTRIA S.A./ ΒΟΗΧΣΗΑ GREECE/ Μειέηε- ζρεδηαζκόο θαη θαηάζεζε θαθέινπ έθδνζεο όξσλ ζύλδεζεο κε ην ει. Γίθηπν Φ/Β ζηαζκνύ ηζρύνο MWp γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο NUTRIA S.A./ ΒΟΗΧΣΗΑ GREECE/ Μειέηε- ζρεδηαζκόο θαη θαηάζεζε θαθέινπ έθδνζεο όξσλ ζύλδεζεο κε ην ει. Γίθηπν Φ/Β ζηαζκνύ ηζρύνο MWp γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο Γελεξάιεο Πεινπνλλήζνπ GREECE/ σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, πεπιβαλλονηική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, μελέηη έκδοζηρ πολεοδομικήρ άδειαρ μικπήρ κλίμακα θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Πεινπνλλήζνπ ηεο εηαηξείαο ΔΝΔΡΤ Ο.Δ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ( ). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Πεινπνλλήζνπ ηεο εηαηξείαο ΓΟΤΛΑΝΓΡΖ Ο.Δ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2010). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, πεπιβαλλονηική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Γξάκαο ηεο Διεπζεξίαο Αλζνπνύινπ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2010). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, Ηλεκηπική ζύνδεζη θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Πεινπνλλήζνπ γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο ENOVA HELLAS A.E γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2010). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 378 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο VALIA LTD GREECE γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2010). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, 9 6

7 θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο VALIA LTD GREECE γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2010). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο KWp δηαζπλδεδεκέλνπ γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο VALIA LTD GREECE γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2010). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 225 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο VALIA LTD GREECE γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2010). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 198 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο VALIA LTD GREECE γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2010). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 540 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο VALIA LTD GREECE γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2010). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ και εγκαηάζηαζη θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ κε ζπλνιηθή ηζρύο κεγαιύηεξε από 400 KWp (2010). Επιβλέπυν Μησανικόρ εγκαηάζηαζηρ 6 Φ/Β ζηαθμών ζςνολικήρ ονομαζηικήρ ιζσύορ 480 KWp ζηην πεπιοσή ηηρ Κπήηηρ για λογαπιαζμό ηηρ εηαιπείαρ Λαβπςρ ενεπγειακή Α.Ε. Team leader ηνπ επξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο EuropeAid/129543/C/SER/JO {Capacity building Wind Energy and Concentrating Solar Power in Jordan }/ {WECSP Project} Ειιάδα ήκεξα ΗΛΙΟΓΤΝΑΜΗ ΔΠΔ / Μητανικός, Σετνικός Γιεσθσνηής Κύριοι ηομείς ηετνολογίας με ηοσς οποίοσς έτω αζτοληθεί καηά ηην περίοδο ασηή είναι: σεδιαζμόρ Αςηόνομυν και Διαζςνδεδεμένυν θυηοβοληαφκών ζςζηημάηυν. ςμμεηοσή ζηην ομάδα ζσεδιαζμού και μελέηη Αιολικών Πάπκυν ςμμεηοσή ζηην ομάδα ανάπηςξηρ - ζσεδιαζμού και μελέηη Υδποηλεκηπικών μονάδυν παπαγυγήρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ. σεδιαζμόρ ζςζηημάηυν θέπμανζηρ αεπιζμού και κλιμαηιζμού (HVAC). Ενεπγειακή παπακολούθηζη και ανάλςζη δεδομένυν (ηασύηηηα ανέμος, ηλιακή ακηινοβολία, ανάλςζη καςζαεπίυν κλπ) Ηλεκηπικά δίκηςα (D.C. & Α.C) για ζςζηήμαηα ΑΠΕ. Δίκηςα διανομήρ ζημείυν ηλεκηπικών καηαναλώζευν ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ παπαγόμενη από ζςζηήμαηα ΑΠΕ. Μεηαλλικέρ καηαζκεςέρ ζηήπιξηρ ηλιακών θεπμικών και ηλεκηπικών 7

8 ζςζηημάηυν. Επιλογή ζσεδιαζμόρ και διαζηαζιολόγηζη ηλεκηπoλογικού εξοπλιζμού ζςζηημάηυν ΑΠΕ σεδιαζμόρ Μελέηη Υβπιδικών ζςζηημάηυν ΑΠΕ ςμμεηοσή ζηην επίβλετη μεηαλλικών καηαζκεςών βαπέυρ ηύπος (WEC Towers) ςμμεηοσή ζηην επίβλετη και εγκαηάζηαζη Αιολικών Πάπκυν σεδιαζμόρ ζςζηημάηυν αςηομαηιζμού και καηαγπαθήρ δεδομένυν (PLC s, SCADA, κλπ.) ςμμεηοσή ζηην ομάδα ζσεδιαζμού βιομησανικών θεπμικών - ηλιακών ζςζηημάηυν. Μελέηερ, εηοιμαζία και καηάθεζη θακέλυν έπγυν ΑΠΕ ζηην Ρςθμιζηική Απσή Ενέπγειαρ {ΡΑΕ} καθώρ και ζηοςρ διαθόποςρ θοπείρ για ηην απόκηηζη ηυν απαιηούμενυν αδειών παπαγυγήρ και εγκαηάζηαζηρ ηυν έπγυν: Μέινο ηεο μελεηηηικήρ νκάδαο ζρεδηαζκνύ θαη πξνκήζεηαο 70 απηόλνκσλ θσηνβνιηατθώλ ζπζηεκάησλ ζπλνιηθήο ηζρύνο 53 Kwattp ζε δηάθνξα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ γηα ινγαξηαζκό ηεο Γ.Δ.Ζ., θαζώο θαη Μεραληθόο ππεύζπλνο εγκαηάζηαζηρ θαη παπάδοζηρ ζε ιεηηνπξγία ησλ πξώησλ 5 από απηώλ ( ), θαη ππεύζπλνο ηεσνικήρ εκπαίδεςζηρ ησλ παξεπξηζθόκελσλ κεραληθώλ ηεο Γ.Δ.Ζ. Μέλορ ηεο νκάδαο κειέηεο - εγθαηάζηαζεο και παπάδοζηρ ελόο Αηνιηθνύ Πάξθνπ ηζρύνο 0,6 Mw, ζηε ζηε Μπηηιήλε Ννκνύ Λέζβνπ (1992) Μέινο ηεο μελεηηηικήρ νκάδαο ζρεδηαζκνύ θαη ςπεύθςνορ εγκαηάζηαζηρ και απσικήρ ζςνηήπηζηρ θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Ιεπάρ Μονήρ ιμυνορ Πέηπαρ ( Άγην Όξνο ), ηζρύνο 46 Kwattp, ζε ιεηηνπξγηθή ζπλεξγαζία κε 33 Kwatt πδξνειεθηξηθό ζηαζκό θαη 63 KW ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο ( ) Μέινο ηεο μελεηηηικήρ νκάδαο ζρεδηαζκνύ ηεσνοοικονομικήρ ππομελέηηρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ 80 Kwattp ηεο Ηεξάο Μνλήο Μεγίζηεο Λαύξαο Αγίνπ Οξνπο (1993) ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο APAS. Μέινο ηεο μελεηηηικήρ νκάδαο ζρεδηαζκνύ θαη εθπόλεζεο ηεσνοοικονομικήρ ππομελέηηρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ 100 Kwattp ηεο Ηεξάο Μνλήο Βαηνπεδίνπ Αγίνπ Οξνπο (1993) γηα ειεθηξνδόηεζε ηεο Μνλήο. Μελέηη, ζσεδιαζμόρ θαη εγκαηάζηαζη πβξηδηθνύ ζπζηήκαηνο απνηεινύκελν από Φ/Β ζηαζκό νλνκαζηηθήο ηζρύνο 2 KWp θαη γελλήηξηα (Diesel) ζηελ Ηεξά Μνλή Νέαο θήηεο Αγίνπ Όξνπο ( απηνπαξαγσγόο). Μελέηη και ζσεδιαζμόρ πβξηδηθνύ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ Γαζαξρείνπ Γξάκαο ζην Φαιαθξό βνπλό (1994) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία LATRONICS ΓΡΑΜΑ. Σοποθέηηζη, ζςλλογή, επεξεπγαζία και Αξιολόγηζη κεηξήζεσλ Αηνιηθνύ θαη Ζιηαθνύ δπλακηθνύ 8

9 ηεο λήζνπ Μπηηιήλεο, κε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ θνηλνηηθνύ πξνγξάκκαηνο Altener κεηά ηελ ηνπνζέηεζε 6 ζπζηεκάησλ κέηξεζεο αηνιηθνύ δπλακηθή γηα όιε ηελ πεξηνρή γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΣΔΓΚ Λέζβνπ.( ). Μελέηη, ζσεδιαζμόρ θαη εγκαηάζηαζη πβξηδηθνύ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο απνηεινύκελν από Φ/Β ζηαζκό νλνκαζηηθήο ηζρύνο 2,4 KWp θαη γελλήηξηα (Diesel) ηρζπνθαιιηεξγεηηθήο κνλάδαο πεξηνρήο Μεζνινγγίνπ γηα απηνλνκία ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα (1994). Μέλορ ηηρ ομάδορ εκηέλεζηρ, αξιολόγηζηρ και μελέηηρ απνηειεζκάησλ κέηξεζεο παξακέηξσλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ( ΖΛΗΟ, ΑΝΔΜΟ, ΝΔΡΑ, ΒΗΟΜΑΕΑ) θαη ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο πεξηνρήο Αγίνπ Όξνπο κε ρξεκαηνδόηεζε κέζσ πξνγξάκκαηνο Altener γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο ΖΚΗΟΓΤΝΑΜΖ ΔΠΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία ΦΑΜΑ ΔΠΔ. ( ). Μελέηη, ζσεδιαζμόρ θαη εγκαηάζηαζη πβξηδηθνύ Φ/Β ζηαζκνύ νλνκαζηηθήο ηζρύνο 1,6 KWp θαη Νηηδεινγελλήηξηαο ζε ελνηθηαδόκελα δσκάηηα ζηε λήζν αληνξίλε. (1997). Μέλορ ηεο νκάδαο ζρεδηαζκνύ, εγκαηάζηαζηρ θαη ζέζεο ζε λειηοςπγία κνλάδαο αθαιάησζεο ζαιαζζηλνύ λεξνύ ηεο λήζνπ Θεξαζηάο εκεξήζηαο ηθαλόηεηαο 8 θπβηθά κέηξα κε ρξήζε Αηνιηθήο ελέξγεηαο νλνκαζηηθήο ηζρύνο 15 Kwatt ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γαιιηθή εηαηξεία VERNIE ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΤΡΟΤ( 1997). Ππομελέηη γηα εγθαηάζηαζε ζε επηρείξεζε πώιεζεο ζπζζσξεπηώλ κνιύβδνπ ζπζηήκαηνο θόξηηζεο ζπζζσξεπηώλ κε ρξήζε Φ/Β γελλήηξηαο ηζρύνο 4 Kwattp, ε νπνία θαηαηέζεθε ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (1998). Ππομελέηη γηα εγθαηάζηαζε πξνγξάκκαηνο πεξηβαιινληηθήο θαη νδηθήο αγσγήο ζε Παηδηθό ζηαζκό κε ρξήζε Φ/Β κνλάδαο, ε νπνία θαηαηέζεθε ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο {ΔΠΑΝ}(1998). Μελέηη γηα εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 63 Kwp γηα απηνπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (380 Volt a.c) ζηε ζέζε, Κάησ Γαξάηζν, Κπδσλίαο Ν.Υαλίσλ γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο "θαξάθεο Α.Δ." 1999, ν νπνίνο Φ/Β ζηαζκόο εγθξίζεθε από ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο {ΔΠΑΝ}(1998). Ππομελέηη, Μελέηη εθαπμογήρ, καηαζκεςή ΚΑΙ θέζει ζε λειηοςπγία ( υρ Μησανικόρ ςπεύθςνορ) θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 14 Kwp γηα απηνπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ( 380 VOLT a.c θαη ζύλδεζε κε ην ππάξρνλ δίθηπν) ζηε ζέζε, Πόξην Λνπηξό, θαθηά, Ν. Υαλίσλ Κξήηεο γηα ινγαξηαζκό ηνπ Αλξνπιαθάθε ηαύξνπ (1999), ην νπνίν εγθξίζεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε.(2000) ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΕΙ. Ππομελέηη θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 51 Kwatt γηα απηνπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (380 VOLT a.c θαη ζύλδεζε κε ην ππάξρνλ δίθηπν) ζηε Βηνκεραλία ηνπ 9

10 θπξίνπ Υησηάθε Δκκαλνπήι Ννκνύ Υαληώλ, ην νπνίν εγθξίζεθε θαη είλαη ζην ζηάδην ηεο ρνξήγεζεο ηεο αδείαο εγθαηάζηαζεο, έγθξηζεο ρσξνζέηεζεο θαη εηνηκαζίαο πιηθώλ πξνο θαηαζθεπή.( )/ ην έξγν ζηακάηεζε γηα επαγγεικαηηθνύ ιόγνπο. Ππομελέηη ζκοπιμόηηηαρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 6 KWp γηα απηνπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηεο Ηεξάο Μνλήο Ξελνθώληνο «ΑΓΗΟΝ ΟΡΟ» (2001) ζηα πιαίζηα ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο αληαγσληζηηθόηεηαο, Ο θάθεινο θαηαηέζεθε ζηελ Ηεξά Μνλή. Ππομελέηη ζκοπιμόηηηαρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 5 KWp γηα απηνπαξαγσγή θαη εμνηθνλόκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Πιάδ Βνύιαο γηα έγθξηζε ηνπ έξγνπ ζηα πιαίζηα ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο αληαγσληζηηθόηεηαο ΔΠΑΝ, ην έξγν θόιιεζε ζηελ πνιενδνκία θαη ζηελ γξαθεηνθξαηία. Ππομελέηη θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 22 KWp γηα απηνπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζύλδεζε κε ην ππάξρνλ δίθηπν ζην μελνδνρείνπ «ΚΑΝΣΗΑ» ηνπ θπξίνπ ΜΠΡΑΟΤΓΑΚΖ Ννκνύ Υαληώλ ζηακάηεζε γηα πξνζσπηθνύο ιόγνπο ηνπ ηδηνθηήηε. Μελέηη, ζσεδιαζμόρ θαη εγκαηάζηαζη δύν θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ νλνκαζηηθήο ηζρύνο 26,72 KW/ 220 Volt a.c έθαζηνο γηα αλακεηαδόηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηεο εηαηξείαο COSMOTE, κε απηόκαηε ιεηηνπξγία ζε ζπλεξγαζία κε Νηηδεινγελλήηξηα ζηε πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Οξνπο, ( ). Έκδοζη αδειών, ππομήθεια, Μελέηη εθαπμογήρ και καηαζκεςή θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ δηαζπλδεδεκέλν κε ην ππάξρνλ δίθηπν ηζρύνο 8,16 Kwatt γηα αλεμάξηεηε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε ζέζε, Κνηζνπκπάξα Μπηηιήλεο γηα ινγαξηαζκό ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο δήκνπ Μπηηιήλεο.( ), Σν έξγν νινθιεξώζεθε θαη είλαη ζε ιεηηνπξγία από αξρέο Φεβξνπαξίνπ Μειέηε, ζρεδηαζκόο, Μειέηε εθαξκνγήο, πξνκήζεηα θαη ςπεύθςνορ εγκαηάζηαζηρ έξγνπ επέθηαζεο ηνπ θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ππνζπζηεκάησλ απηνύ ηεο Ιεπάρ Μονήρ ιμυνορ Πέηπαρ ( Άγην Όξνο ), ηζρύνο 47 Kwp, (2005) σεδιαζμόρ, μελέηη, καηάθεζη θακέλος για έκδοζη άδειαρ παπαγυγήρ Τβπιδικού ζςζηήμαηορ ΑΠΕ {θσηνβνιηατθόο ζηαζκόο ηζρύνο 40 KWp & Τδξνειεθηξηθόο ζηαζκόο ηζρύνο 225 KVA} ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο Ηεξάο Μνλήο Γξεγνξίνπ Αγίνπ όξνπο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2005)/ ην έξγν θόιιεζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ρσξνηαμηθνύ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ 2008 θαη είλαη ζηε ηειηθή θάζε ηεο αδεηνδόηεζεο. σεδιαζμόρ, μελέηη, επίβλετη και εγκαηάζηαζη θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 152 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Κηιθίο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2008)/ ην έξγν ιεηηνπξγεί από ην θαινθαίξη ηνπ σεδιαζμόρ, μελέηη, ππομήθεια θσηνβνιηατθνύ 10

11 ζηαζκνύ ηζρύνο 200 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Κηιθίο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2008)/ ην έξγν ιεηηνπξγεί από ην Ννέκβξην σεδιαζμόρ, Έκδοζη αδειών, μελέηη και εγκαηάζηαζη θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Γξάκαο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2009)/ ην έξγν ιεηηνπξγεί από ην Μάην ηνπ σεδιαζμόρ, Έκδοζη αδειών, μελέηη, ππομήθεια και εγκαηάζηαζη ζε ζςνεπγαζία με ηην Γεπμανική εηαιπεία HYPERVOLT θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Καιακάηαο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2009)/ ην έξγν ιεηηνπξγεί από ην θαινθαίξη ηνπ σεδιαζμόρ, Έκδοζη αδειών, μελέηη, Τπό ππομήθειαρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Γξάκαο ηεο εηαηξείαο ακαξάο ΔΔΔ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2009)/ ε εγθαηάζηαζε ηνπ έξγνπ,ζα αξρίζεη θαη ζα νινθιεξσζεί εληόο ηνπ σεδιαζμόρ, Έκδοζη αδειών, μελέηη εθαπμογήρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 95 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Γξάκαο ηεο εηαηξείαο Μαραηξίδε Υαξαιάκπνπ & ΗΑ Ο.Δ. γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2007)/ ε εγθαηάζηαζε ηνπ έξγνπ νινθιεξώζεθε ηέινο ηνπ σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηηρ, μελέηη πεπιβαλλονηολογικών επιπηώζευν θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Πίινπ- Καιακάηα ηεο εηαηξείαο ENERSYS Ο.Δ. γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2008)/ ην έξγν ζηελ θάζε έθδνζε πεξηβαιινληνινγηθώλ επηπηώζεσλ θαη όξσλ δηαζύλδεζεο. σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηηρ και καηάθεζη θακέλυν έκδοζηρ εξαίπεζηρ από άδεια παπαγυγήρ ζηην ΡΑΕ 6 θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ νλνκαζηηθήο ηζρύνο 100 KWp έθαζηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Καβάιαο. γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2007)/ ηα έξγα ζηελ θάζε έληαμεο επαγσγήο ζηνλ Αλαπηπμηαθό Νόκνπ γηα νηθνλνκηθή επηδόηεζε. σεδιαζμόρ, μελέηη, καηάθεζη θακέλος για έκδοζη εξαίπεζηρ από άδεια παπαγυγήρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 84 KWp ηεο εηαηξείαο «Βάιηα ΔΠΔ» δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Σξηπόιεσο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2007)/ ην έξγν είλαη ζηε ηειηθή θάζε ηεο επαγσγήο ζηνλ Αλαπηπμηαθό Νόκν. σεδιαζμόρ, Έκδοζη αδειών, μελέηη, Τπό ππομήθειαρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Γξάκαο ηεο εηαηξείαο ΠΑΝΗΓΖ Ο.Δ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2009)/ ε εγθαηάζηαζε ηνπ έξγνπ, ζα αξρίζεη θαη ζα νινθιεξσζεί εληόο ηνπ σεδιαζμόρ, μελέηη, καηάθεζη θακέλος για έκδοζη άδειαρ παπαγυγήρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 2000 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Γξάκαο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2007)/ ην έξγν είλαη ζηε ηειηθή θάζε ηεο αδεηνδόηεζεο. σεδιαζμόρ, μελέηη, καηάθεζη θακέλος για έκδοζη 11

12 Ειιάδα VECTOR Αηνιηθά Πάξθα Ειιάδνο άδειαρ παπαγυγήρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 1976 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Γξάκαο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2007)/ ην έξγν είλαη ζηε ηειηθή θάζε ηεο αδεηνδόηεζεο. σεδιαζμόρ, μελέηη, καηάθεζη θακέλυν για έκδοζη άδειαρ παπαγυγήρ 6 θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ εθάζηνπ νλνκαζηηθήο ηζρύνο 1340 KWp δηαζπλδεδεκέλσλ πεξηνρήο Καξδίηζαο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2007)/ ηα έξγα είλαη ζηε ηειηθή θάζε ηεο αδεηνδόηεζεο. Εύπεζη εκηάζευν,ζσεδιαζμόρ,μελέηη, καηάθεζη θακέλυν για έκδοζη εξαίπεζη από άδειερ παπαγυγήρ 22 θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ ησλ 80 KWp δηαζπλδεδεκέλσλ Ννκνύ Κξήηεο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2008)/ ηα έξγα αδεηνδόηεθαλ θαη είλαη ζηελ θάζε ηεο επαγσγήο ζην Αλαπηπμηαθό Νόκν γηα επηδόηεζε { ε εγθαηάζηαζε ησλ έξγσλ, ζα νινθιεξσζεί εληόο ηνπ Εύπεζη εκηάζευν, ζσεδιαζμόρ, μελέηη, καηάθεζη θακέλυν για έκδοζη εξαίπεζη από άδειερ παπαγυγήρ 6 θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ ησλ 60 KWp δηαζπλδεδεκέλσλ Νήζνπο Λίκλνπ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2008)/ ηα έξγα αδεηνδόηεθαλ θαη είλαη ζηελ θάζε έθδνζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ. Εύπεζη εκηάζευν,ζσεδιαζμόρ,μελέηη, καηάθεζη θακέλυν για έκδοζη εξαίπεζη από άδειερ παπαγυγήρ 4 θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ ησλ 70 KWp δηαζπλδεδεκέλσλ Ννκνύ Λέζβνπ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2008)/ ηα έξγα αδεηνδόηεθαλ θαη είλαη ζηελ θάζε έθδνζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ. σεδιαζμόρ, μελέηη, καηάθεζη θακέλος για έκδοζη άδειαρ παπαγυγήρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 1820 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Πξέβεδαο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2008)/ ην έξγν είλαη ζηε ηειηθή θάζε ηεο αδεηνδόηεζεο. σεδιαζμόρ, μελέηη, καηάθεζη θακέλυν ΡΑΕ Τπ Ανάπηςξηρ Πεπιθέπεια δεκάδερ θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ ηζρύνο από 20 έσο θαη 200 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ( ), ηα νπνία είλαη ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο αδεηνδόηεζεο ή επηδόηεζεο. Σετνικός ζσνεργάηης - Μητανικός ΑΠΔ Κύριοι ηομείς ηετνολογίας με ηοσς οποίοσς έτω αζτοληθεί καηά ηην περίοδο ασηή είναι: Εύπεζη, ζσεδιαζμόρ, μέηπηζη-αξιολόγηζη παπαμέηπυν Αιολικού δςναμικού μίαρ πεπιοσήρ, ηεσνικέρ μελέηερ ζηαθμού, πεπιβαλλονηολογικέρ μελέηερ και παπάδοζη και λειηοςπγίαρ Αιολικών πάπκυν: Μέινο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη παξάδνζεο ελόο Αηνιηθνύ Πάξθνπ ηζρύνο 5,1 Mw, ζηε εηεία Κξήηε. (1994) Μέινο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη παξάδνζεο ελόο Αηνιηθνύ Πάξθνπ ηζρύνο 5,1 Mw, ζηε Μαξκάξη Δύβνηα. (1994) ρεδηαζκόο, ηερληθή κειέηε, πεξηβαιινληηθή κειέηε, πξνκειέηε δηαζύλδεζεο θαη θαηάζεζε θαθέινπ έθδνζεο 12

13 άδεηαο παξαγσγήο από ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο «ΡΑΔ» ελόο Αηνιηθνύ πάξθνπ ηζρύνο 12 ΜW δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Κηιθίο (2009). Αμηνιόγεζε ζέζεο, κέινο ηεο νκάδνο ηνπνζέηεζεο ηζηνύ κέηξεζεο αλεκνινγηθώλ παξακέηξσλ γηα εηνηκαζία θαη θαηάζεζε θαθέινπ έξγνπ πξνο έθδνζεο άδεηαο παξαγσγήο ελόο Αηνιηθνύ πάξθνπ ηζρύνο 18 ΜW δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Κηιθίο (2006). Τετνικός Υπεύθσνος πιζηοποίηζης οργάνων μέηρηζης Αιολικού δσναμικού καθώς και ηετνικός σπεύθσνος πιζηοποίηζης ηων μεηρήζεων ( ). Μεραληθόο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο Αηνιηθνύ Πάξθνπ ηζρύνο 18,4 MW πεξηνρήο Αξγνιίδαο. Σερληθή κειέηε, πεξηβαιινληηθή κειέηε, κειέηε δηαζύλδεζεο Φ/Β ζηαζκνύ, νλνκαζηηθήο ηζρύνο 2 MWp εληόο ηνπ αηνιηθνύ πάξθνπ Ζιηνθάζηξνπ, είλαη ζηελ θάζε απόθηεζεο άδεηαο παξαγσγήο. ΑΠΟ κέρξη 2005, ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΗΟΛΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΗΥΤΟ 1,2 MW ΚΑΡΠΑΣΟΝΗΟΤ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΤΒΟΗΑ. ΑΠΟ , ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΗΟΛΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΗΥΤΟ 0,78 MW ΜΑΡΑΜΑΡΗΟΤ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΤΒΟΗΑ. 15. ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΚΘΔΔΙ σνέδριο Αιολικής ενέργειας «ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ», 1990 εμινάριο «Project Manager», ΑΘΗΝΑ, 1992 εμινάριο μελέηης και εθαρμογής ζσζηημάηων ανηικερασνικής προζηαζίας «ΔΛΔΜΚΟ ΑΒΔΔ»1993 εμινάριο Φωηοβοληαϊκής Σετνολογίας ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδος, ΑΘΗΝΑ, (1994). Διζηγηηής ζε ζεμινάριο Φωηοβοληαϊκών εθαρμογών και ηρόπος διαζηαζιολόγηζης ζηοσς καθηγηηές ηης θσζικής ηης Γεσηεροβάθμιας εκπαίδεσζης ζηη.δ.λ.δ.σ.δ. (1999) Διζηγηηής ζε εκδήλωζη με θέμα ηων Φωηοβοληαϊκών εθαρμογών και ηρόπος διαζηαζιολόγηζης ζηο Πνεσμαηικό κένηρο Άμθιζζας.. (2003) Διζηγηηής με θέμα ηων Φωηοβοληαϊκών εθαρμογών και ηρόπος διαζηαζιολόγηζης ζηο ΣΔΙ Χαλκίδος.. (2005) Διζηγηηής ζε Ημερίδα με θέμα ΑΠΔ και ο ρόλος ηοσς ζηην επίλσζη ηων ενεργειακών προβλημάηων ηης Νήζοσς Μσηιλήνης (2005) Σερληθό ζεκηλάξην εθπαίδεπζεο ιεηηνπξγίαο θαη ξύζκηζεο αλαιπηώλ αεξίσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο OPSIS νπεδίαο (2001). Σερληθό ζεκηλάξην εθπαίδεπζεο ιεηηνπξγίαο θαη ξύζκηζεο αλαιπηώλ αεξίσλ MONITOR EUROPE ΑΓΓΛΗΑ (2001). 13

14 Γηδάζθσλ ηερληθώλ καζεκάησλ γηα έθδνζε πηζηνπνίεζεο Μεραληθώλ ελεξγεηαθώλ επηζεσξεηώλ θηηξίσλ θαη κεραληθώλ Φ/Β ζπζηεκάησλ ζην πξόγξακκα e Μεραληθνί Γηδάζθσλ ηερληθώλ καζεκάησλ γηα έθδνζε πηζηνπνίεζεο Μεραληθώλ ελεξγεηαθώλ επηζεσξεηώλ θηηξίσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΗΔΚΔΜ / ENER (2010 ΑΘΖΝΑ, ΒΟΛΟ). 16. ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΓΔΙΔ Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο κε αξηζκό Μεηξώνπ Σερληθό Δπηκειεηήξην Ηνξδαλίαο κε αξηζκό Μεηξώνπ Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο κεραλνιόγνπ Μεραληθνύ κε αξηζκό Άδεηα εθηέιεζεο Ζιεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη θαηεγνξηώλ κε αξηζκό ΝΑ Άδεηα εθηέιεζεο Μεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη θαηεγνξηώλ κε αξηζκό ΝΑ Κάηνρνο Μειεηεηηθνύ πηπρίνπ Α ηάμεο, θαηεγνξία 9, κειέηεο ειεθηξνκεραλνινγηθώλ ζπζηεκάησλ / έξγσλ Κάηνρνο κειεηεηηθνύ πηπρίνπ Α ηάμεο, θαηεγνξία 27, κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ. Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ. 17. ΠΣΤΥΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΣΗΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΜΟΤ ΠΡΟΤΠΗΡΔΙΑ. ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΗΥΤΟ 60 WATT, ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ ΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΗΓΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΞΑΟΡΟΦΖ ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΘΖΝΧΝ ΜΔ ΥΡΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 4 Μ, ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ ΣΟ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΦΤΚΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ «ΠΛΟΗΟΤ ΦΤΓΔΗΟΤ», ΣΔΥΝΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ, ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ ΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΖΛΗΑΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΑΣΣΗΚΖ ΜΔ ΥΡΖΖ ΠΑΘΖΣΗΚΧΝ ΖΛΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ, ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ ΣΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΖ ΜΟΝΑΓΟ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ, ΗΥΤΟ 13 Kwattp, ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ ΣΟ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΦΤΚΣΗΚΟΤ ΘΑΛΑΜΟΤ ΦΡΟΤΣΧΝ, Δ ΔΞΔΛΗΞΖ. ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΖΠΗΧΝ ΜΟΡΦΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ Α.Π.Δ. ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ,. ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ ΣΟ 2001 MSC PROCESS MANUFACTURING MANAGEMENT ΜΔ ΣΗΣΛΟ 14

15 FINDING OPTIMUM FINANCING SCHEDULE OF SOLAR PHOTOBOLTAIC SYSTEM Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ DR A.M. GERRARD OF UNIVERSITY OF TEESSIDE-ENGLAND ΜΔΘΟΓΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΧΝ ΦΤΗΚΧΝ ΤΓΑΣΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ. ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ ΣΟ 2003 ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΖΛΗΑΚΖ ΑΦΑΛΑΣΧΖ. ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ ΣΟ 2004 ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΗΚΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ, ΜΔΛΔΣΖ Δ 6-ΟΡΟΦΖ ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ. ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ 2005 ΤΓΡΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ, ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΥΡΖΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, Δ ΔΞΔΛΗΞΖ. ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ Δ ΜΖΥΑΝΟΤΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΔΗΑ (ΣΡΟΠΟ ΚΑΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ),. ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ 2005 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗΑ ΜΖΥΑΝΧΝ «TURBO CHARGER ΑΠΟΓΟΖ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ, ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ 2005 ΜΔΛΔΣΖ, ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 10 ΑΣΟΜΧΝ ΠΟΛΤΟΡΟΦΖ ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗ.Α, ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ 2004 Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ LASER ΣΖΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ (ΚΟΠΖ ΚΑΗ ΤΓΚΟΛΖΖ), ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ 2005 ΑΠΔ, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ 2005 ΤΣΖΜΑ ΠΔΓΖΖ ABS, ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΑ, ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ 2005 ΘΔΡΜΑΝΖ ΔΞΟΥΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΜΔ ΥΡΖΖ ΠΤΡΖΝΑ ΔΛΗΑ. Δ ΔΞΔΛΗΞΖ ΘΔΡΜΑΝΖ ΠΗΗΝΑ ΟΛΤΜΠΗΑΚΧΝ ΓΗΑΣΑΔΧΝ ΜΔ ΥΡΖΖ ΖΛΗΑΚΧΝ ΤΛΛΔΚΣΧΝ. Δ ΔΞΔΛΗΞΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΝΑΡΣΖΔΧΝ ΔΠΗΒΑΣΗΚΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ. ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ 2005 ΟΡΓΑΝΧΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ, ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ- ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ISO Δ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΔΓΔΜΑΣΧΝ (CATERING) Δ ΔΞΔΛΗΞΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΔΠΗΛΤΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΘΖΝΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΚΟΣΟ. Δ ΔΞΔΛΗΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΝΟ ΑΗΟΛΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖΝΟΤ, ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ 2008 Αζήλα, Ιαλνπαξίνπ

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

KNX city ΔΞΤΠΝΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΣΗΜΑ: FLEXIBLE HOME. ΒΗΛΛΤ ΑΣΣΑΡΣ, Απσιηέκηυν Μησ., Msc Πολεοδομία-Υυποηαξία, ΔΜΠ

KNX city ΔΞΤΠΝΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΣΗΜΑ: FLEXIBLE HOME. ΒΗΛΛΤ ΑΣΣΑΡΣ, Απσιηέκηυν Μησ., Msc Πολεοδομία-Υυποηαξία, ΔΜΠ KNX city ΒΗΛΛΤ ΑΣΣΑΡΣ, Απσιηέκηυν Μησ., Msc Πολεοδομία-Υυποηαξία, ΔΜΠ Η βιομητανία καηαπλήζζονηάς μας ζαν πλημμύρα ποσ κσλά ανεμπόδιζηη ακολοσθώνηας ηον θσζικό ηης ροσ, μας έτει οπλίζει με νέα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

10. Θέζειρ ηηρ ΔΔΣΣ ζηιρ παπαηηπήζειρ ηυν ζςμμεηεσόνηυν επί ηηρ από 7.12.2012 Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ και έγκπιζη ζσεδίος Πποκήπςξηρ ανοικηού διεθνούρ

10. Θέζειρ ηηρ ΔΔΣΣ ζηιρ παπαηηπήζειρ ηυν ζςμμεηεσόνηυν επί ηηρ από 7.12.2012 Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ και έγκπιζη ζσεδίος Πποκήπςξηρ ανοικηού διεθνούρ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 679ης σνεδρίαζης (21-01-2013) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 1. Υοπήγηζη ζηην Δηαιπεία «COSMOTE - Κινηηέρ Σηλεπικοινυνίερ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima

Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima http://www.eeae.gr Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima Δρ. Κ. Ποηηριάδης ΔΔΑΔ θαη ζπλεξγαδόκελα εξγαζηήξηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

16ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Ακαδημαφκϊν Βιβλιοθηκϊν

16ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Ακαδημαφκϊν Βιβλιοθηκϊν 16ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Ακαδημαφκϊν Βιβλιοθηκϊν Οκτώβριος 1-3, 2007, Πειραιάς. Γικηςακψρ Τψπορ Βιβλιοθήκηρ: Τεσνική Υποζηήπιξη ή Κομβική Υπηπεζία Ιυάννα Εοπμπά Σοθία Εαποςνίδος Γημήηπηρ Παηπινψρ Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS)

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) REGATE A.E. Αγίνπ Αζαλαζίνπ 17, Παηαλία, Τει: 210-66.90.941, info@regate.gr ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ 1. Σύλνςε Έξγνπ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος Γρηγοριάδης

Δρ. Νικόλαος Γρηγοριάδης ΕΤΝΟΗΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ & ΣΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΑΩΝ - Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΔΑΩΝ ΜΑΤΡΗ ΠΕΤΚΗ ENHANCEMENT OF NATURAL REGENERATION & TECHNICAL RESTORATION OF BURNED FORESTS THE CASE OF BLACK PINE FORESTS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ:

ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ: 2009: «CERN workshop on Innovations in Scholarly Communication (OAI6)», 17-19 June 2009, CERN, Geneva. «Νέερ Σεσνολογίερ και Βιβλιοθήκερ», 12 Ιοςνίος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Ο Οπγανιζμόρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ (Ο.Δ.Δ.Κ.) αλαθνηλώλεη ην πξόγξακκα ησλ Δξεηάζεων Πιζηοποίηζηρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ 2 ηρ πεπιόδος 2008: 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΓΑΗΑ ΕΔΤΞΖ. «Rokas Renewables θαη Αγνξά Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο» Παξνπζίαζε Έξγνπ. Μύξηακ Ρνληξίγθεδ - Ρνπίδ.

ΑΗΓΑΗΑ ΕΔΤΞΖ. «Rokas Renewables θαη Αγνξά Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο» Παξνπζίαζε Έξγνπ. Μύξηακ Ρνληξίγθεδ - Ρνπίδ. ΑΗΓΑΗΑ ΕΔΤΞΖ Παξνπζίαζε Έξγνπ «Rokas Renewables θαη Αγνξά Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο» Λέζβνο, 12 Ινπιίνπ 2012 Μύξηακ Ρνληξίγθεδ - Ρνπίδ 28 Ννεκβξίνπ 2012 2 Πεξηερόκελα 1. Όκηινο ROKAS Renewables 2. IBERDROLA

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος εφαρμογών. Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων.

Κατάλογος εφαρμογών. Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. Κατάλογος εφαρμογών Αυτοματισμοί Θέρμανσης 2014 Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. ALL EXPERS A.E. Τκήκα Energy & Automation

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

«Θαλαζζινό νεπό για ψύξη και για θέπμανζη» Μ. Γρ. Βρατόποσλος. Θαλνπάξηνο 2012 1

«Θαλαζζινό νεπό για ψύξη και για θέπμανζη» Μ. Γρ. Βρατόποσλος. Θαλνπάξηνο 2012 1 «Θαλαζζινό νεπό για ψύξη και για θέπμανζη» Μ. Γρ. Βρατόποσλος Θαλνπάξηνο 2012 1 ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ TEI ΥΑΛΚΙΓΑ (Φύμεο, Κιηκαηηζκνύ θαη Δλαιιαθηηθώλ Μνξθώλ Δλέξγεηαο) Ιαλνπάξηνο 2012 Prof.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ ΠΜ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΥΩΡΟΤ»

ΥΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ ΠΜ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΥΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ ΠΜ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» Αναπηςξιακοί ζηόσοι και σωποθέηηζη ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηην ελληνική ύπαιθπο: Μελέηη πεπίπηωζηρ με ηη

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ανάδειξη αναδόσος για ενέπγειερ ςποβολήρ θακέλος για πύθμιζη αςθαιπέηων καηαζκεςών ηηρ ΔΡΣ Α.Δ>>.

ΘΕΜΑ: << Ανάδειξη αναδόσος για ενέπγειερ ςποβολήρ θακέλος για πύθμιζη αςθαιπέηων καηαζκεςών ηηρ ΔΡΣ Α.Δ>>. ΔΘΕΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΘΩΝ & ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΣΜΗΜΑ: ΠΑΓΘΩΝ Πληροφορίες: Ε.ΑΖΑΙΑ Σηλέφωνο: 210 607 5735 Fax: 210 607 5742 Σαχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 432 153 42 Αγία Παρασκευή Αγ.Παπαζκεςή Απ.Ππωη.20310/28.11.11 Ππορ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεζμορ Παπαγωγών Δνέπγειαρ με Φωηοβοληαϊκά Σηέλιορ Λοςμάκηρ Ππόεδπορ ΣΠΔΦ

Σύνδεζμορ Παπαγωγών Δνέπγειαρ με Φωηοβοληαϊκά Σηέλιορ Λοςμάκηρ Ππόεδπορ ΣΠΔΦ Σύνδεζμορ Παπαγωγών Δνέπγειαρ με Φωηοβοληαϊκά Σηέλιορ Λοςμάκηρ Ππόεδπορ ΣΠΔΦ Ημεπίδα Πολςηεσνείος Κπήηηρ Ανηαγωνιζηικόηηηα ηηρ Φωηοβοληαϊκήρ Δνέπγειαρ ζηην Δςπώπη Καηεπζύλζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Γηεύζπλζε ΑΓ. ΛΟΤΚΑ 65404 ΚΑΒΑΛΑ Σειέθσλν 2510462315 Email potolias@teikav.edu.gr ΠΟΤΓΔ Γηδαθηνξηθό Γίπισκα,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ M.D., Ph.D. ΛΕΚΣΟΡΑ Δ.Π.Θ. ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ M.D., Ph.D. ΛΕΚΣΟΡΑ Δ.Π.Θ. ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ M.D., Ph.D. ΛΕΚΣΟΡΑ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Δ.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 2011 ΘΑ ΗΘΔΛΑ ΝΑ ΔΠΙΗΜΑΝΧ ΟΣΙ ΚΑΣΔΒΑΛΑ ΚΑΘΔ ΓΤΝΑΣΗ ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΚΔΝΣΡΧΗ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 555 ης σνεδρίαζης (4-3-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ ηεο Διιάδνο Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

03/1997-06/1997 σολή Ανδπομέδα Θεζ/νίκηρ Σμήμα: Πληποθοπικήρ & Μησανογπαθημένηρ Λογιζηικήρ

03/1997-06/1997 σολή Ανδπομέδα Θεζ/νίκηρ Σμήμα: Πληποθοπικήρ & Μησανογπαθημένηρ Λογιζηικήρ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΗΘΔΣΟ Απάλλαρ ΟΝΟΜΑ Αθανάζιορ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Γημήηπιορ-ηςλιανόρ ΔΘΝΗΚΟΣΖΣΑ Δλληνική ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Σπίλοθορ Θεζ/νίκηρ -Σ.Θ.476, Σ.Κ.57500 ΣΖΛΔΦΩΝΟ 6948 884548 FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ- ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ 2011. Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις

ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ- ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ 2011. Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ Πειραιάς, 19 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ- ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ 2011 Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και ελέγχου όλων των μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΦΤΞΖ (ΖΘ): ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ (ΣΟΣΔΔ)

ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΦΤΞΖ (ΖΘ): ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ (ΣΟΣΔΔ) ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΦΤΞΖ (ΖΘ): ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ (ΣΟΣΔΔ) ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΗΑΛΤΝΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Δ.Μ.Π. ΚΟΠΟ Καζνξηζκόο ηερληθώλ θαλόλσλ θαη απαηηήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό Πίνακας 1 Πρόησπα ποσ αθορούν ζηη μεθοδολογία ηης εγκαηάζηαζης ηων ΕΔΗΕ 1. ΔΛΟΤ HD 384 Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β.

ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β. 5η ΗΓ 4η ΗΓ 3η ΗΓ ΥΑΓΔΛΖ 2η ΗΓ 11,00-13,30 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. 1η ΗΓ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΑΗΘΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΛΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΤΑΡΗ 2012 ΧΝ ΖΛΔΚΣΡ ΜΖΥΑΝΔ Η Γ 4 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΚΑΣΑΗΣΖ " 5 " ΜΠΔΛΛΤ " 7 " ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 579 ης σνεδρίαζης (12-10-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Απνδνρή ηεο ππ» αξ 47941/11-9-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων www. sypyda.gr Κύπιορ ζηόσορ ηος έπγος ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοπόθων Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ έογξσ ΣΥΠΥΔΑ, ςξ ξπξίξ υοημαςξδξςείςαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013) ΦΑΜΑ (ΕΙΗΓΗΣΗ Κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 1. Αλάθιεζε ηεο πηη'αξηζ. 464/60/18-01-08 κε ηελ νπνία

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα