ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. Δπώνςμο : ΑΛΑΗ 2. Όνομα : ΔΜΙΛ 3. Ημεπομηνία και ηόπορ γέννηζηρ : 01 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ Τπηκοόηηηα : ΔΛΛΗΝΙΚΗ 5. Οικογενειακή Καηάζηαζη : ΔΓΓΑΜΟ 6. Δκπαίδεςζη : ΙΓΡΤΜΑ : ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Ηκεξνκελία : 1984 Πηςσίο : ΙΓΡΤΜΑ : ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ (BSc MSc)) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΥΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Ηκεξνκελία : 2010 Γίπλωμα : Ε ΕΞΕΛΙΞΗ ( MSc) ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» 7. Γλώζζερ : (βαζκνί 1 έσο 5 γηα ηελ ηθαλόηεηα, όπνπ 5 είλαη ην άξηζηα) ΓΛΧΑ ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ Ειιεληθά Αξαβηθή (κεηξηθή γιώζζα) Αγγιηθά Μέλορ επαγγελμαηικών οπγανώζεων : Σετνικό Δπιμεληηήριο ηης Δλλάδας (T.E.E.) Σετνικό Δπιμεληηήριο ηης Ιορδανίας Μέλος σνδέζμοσ Δηαιρειών θωηοβοληαϊκών Δλλάδος Μέλος Δσρωπαϊκού σνδέζμοσ Ηλιακής Δνέργειας «EPIA» 9. Παπούζα θέζη : ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ ΣΖ ΖΛΗΟΓΤΝΑΜΖ ΔΠΔ «ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ» ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ ΣΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «VECTOR ΑΗΟΛΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΛΛΑΓΟ», ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ.ΜΔΥΡΗ ΜΑΗΟΤ ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ - ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΑΠΔ ΣΖ ΖΛΗΟΓΤΝΑΜΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΤΚΔΤΔ Α.Δ. «ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΜΔΣΡΖΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΡΤΠΧΝ» ΜΔΥΡΗ ΗΟΤΛΗΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΑ, ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ, ΜΔΛΔΣΖΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΟΜΑΓΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΚΑΗ ΖΛΗΟΘΔΡΜΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

2 ΣΖΝ ΗΟΡΓΑΝΗΑ, ΣΟ ΔΡΓΟ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΝΧΖ ΜΔΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «EYROPAID 10. Έηη επαγγελμαηικήρ εμπειπίαρ : ΑΠΟ ΣΟ Κύπια πποζόνηα : Άξηηα επηζηεκνληθή θαη ηερληθή θαηάξηηζε. πλερήο ελεκέξσζε επί ησλ εμειίμεσλ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο. Εκπεηξία ζηελ εθπόλεζε Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ Μειεηώλ θαη κειεηώλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Ελέξγεηαο ΑΠΕ θαζώο θαη Μειεηώλ Πεξηβαιινληνινγηθώλ Επηπηώζεσλ Έξγσλ ΑΠΕ. πλέπεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εθάζηνηε αλαιακβαλνκέλσλ ππνρξεώζεσλ θαη θαζεθόλησλ. Δεκηνπξγία επνηθνδνκεηηθώλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο ηόζν κε ηα κέιε ηεο νκάδαο όζν θαη κε ηνπο Κπξίνπο ησλ Εξγσλ, ηηο Δηεπζύλνπζεο Τπεξεζίεο θαη ηηο ινηπέο ζπλεξγαδόκελεο νκάδεο Μειεηώλ. Επίβιεςε θαη Καηαζθεπή έξγσλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Ελέξγεηα. 12. Eπαγγελμαηική Απαζσόληζη: Xπονική διάπκεια : ήμεπα, Ιοπδανία, αοςδική Απαβία, Ροςμανία Ονομαζία Δπισείπηζηρ : Αηομική Θέζη ζηην Δπισείπηζη Τπηπεζία : Σερληθόο Οηθνλνκηθόο ύκβνπινο Έξγσλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Ελέξγεηαο, Σερληθόο GEOBASE : ύμβοςλορ Μελεηηηήρ - Δπιβλέπων Xπονική διάπκεια : 1988 ήμεπα Ονομαζία Δπισείπηζηρ Τπηπεζίαρ : Ηλιοδύναμη ΔΠΔ Θέζη ζηην Δπισείπηζη Τπηπεζία : Σερληθόο Δηεπζπληήο θαη Σερληθόο Τπεύζπλνο έξγσλ ΑΠΕ : Μησανικόρ Τπεύθςνορ Xπονική διάπκεια : Ονομαζία Δπισείπηζηρ Τπηπεζίαρ : VECTOR Αιολικά Πάπκα Δλλάδορ Α.Δ. Θέζη ζηην Δπισείπηζη Τπηπεζία : Σεσνικόρ Γιεςθςνηήρ : Μησανικόρ Τπεύθςνορ Αξιολόγηζηρ Μελέηηρ Αιολικών Πάπκων Xπονική διάπκεια : ήμεπα Ονομαζία Δπισείπηζηρ Τπηπεζίαρ :ΗΛΙΟΓΤΝΑΜΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΤΚ. Α.Δ. Θέζη ζηην Δπισείπηζη Τπηπεζία : Δ/ θαη Σερληθόο Τπεύζπλνο Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ κνλάδσλ κέηξεζεο Αηκνζθαηξηθώλ νξγάλσλ : Σεσνικόρ Τπεύθςνορ 2

3 Xπονική διάπκεια : Ονομαζία Δπισείπηζηρ Τπηπεζίαρ : ΖΛΗΟΓΤΝΑΜΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΤΚΔΤΔ Α.Δ. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΣΤΠΟ Ο.Δ. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΣΤΠΟ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Ο.Δ. ΑΗΟΛΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΛΛΑΓΟ ΟΡΦΔΑ ΔΚΓΟΣΗΚΖ : Τπεύζπλνο ηερληθόο αζθαιείαο ζηηο παξαθάησ εηαηξείεο Xπονική διάπκεια : Ονομαζία Δπισείπηζηρ Τπηπεζίαρ : Αιολική Καππαζηωνίος Α.Δ.. Θέζη ζηην Δπισείπηζη Τπηπεζία : πλεξγάηεο Μεραληθόο :ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΗΟΛΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΗΥΤΟ 1,2 MW Xπονική διάπκεια : Ονομαζία Δπισείπηζηρ Τπηπεζίαρ : VECTOR Αιολικά Πάπκα ΔλλάδορΑ.Δ.. Θέζη ζηην Δπισείπηζη Τπηπεζία : πλεξγάηεο Μεραληθόο :ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΗΟΛΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΗΥΤΟ 0,78 MW Xπονική διάπκεια : Ονομαζία Δπισείπηζηρ Τπηπεζίαρ : ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΠΔΙΡΑΙΑ Θέζη ζηην Δπισείπηζη Τπηπεζία : Εξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο Καζεγεηήο : Γιδάζκων ηων Μαθηάηων Xπονική διάπκεια Ονομαζία Δπισείπηζηρ Τπηπεζίαρ Θέζη ζηην Δπισείπηζη Τπηπεζία ΖΠΗΔ ΜΟΡΦΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Η ΖΠΗΔ ΜΟΡΦΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΗ : ήμεπα : Ιοπδανία : Fraunhofer ISE ζηο Δνεπγειακό Κένηπο Ιοπδανίαρ : Τπεύζπλνο νκάδαο εθηέιεζεο έξγνπ (Team Leader) : Team Leader Xπονική διάπκεια : ήμεπα Ονομαζία Δπισείπηζηρ Τπηπεζίαρ : ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΑΛΚΙΓΟ 3

4 Θέζη ζηην Δπισείπηζη Τπηπεζία : Επηζηεκνληθόο Εξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο Καζεγεηήο : Γιδάζκων ηων Μαθηάηων 13. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δλεξγεηαθό ζεκηλάξην (Θ) Μεραλνινγηθό ρέδην Η (Δ) Σερληθή ζρεδίαζε ηνπ ηκήκαηνο «απηνκαηηζκνύ» (Δ) Ζιηαθή θαη Αηνιηθή Σερληθή (Θ) Σξηβνινγία θαη Μεραληθέο Γηακνξθώζεηο (1 Μήλαο).(Θ) Μεραλέο εζσηεξηθήο θαύζεσο Η "ζεσξεία"(θ) Σερλνινγία ςύμεσο (Δ) Αλπςσηηθέο θαη κεηαθνξηθέο κεραλέο (Δ) ηερλνινγία ςύμεο θιηκαηηζκνύ θαη εξγαζηήξην Δλαιιαθηηθώλ Μνξθώλ ελέξγεηαο ρεηκεξηλό εμακήλνπ, ηερλνινγία ςύμεο θιηκαηηζκνύ θαη εξγαζηήξην Δλαιιαθηηθώλ Μνξθώλ ελέξγεηαο ην παξαπάλσ δηδαθηηθό ρξνληθό δηάζηεκα ππήξμα Δηζεγεηήο θαη Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο ζε Γεθάδεο πηπρηαθέο εξγαζίεο 1984 : Πηςσιακή επγαζία με ηίηλο : ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ (ΠΛΟΙΟ ΦΤΓΔΙΟ) ΣΗΝ ΔΓΡΑ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΦΤΙΚΧΝ ΓΙΔΡΓΑΙΧΝ ΣΟΤ Α.Π.ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ. 1997: Σοπική εθημερίδα περιοτής Γράμας με θέμα " ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ" και μέηρηζη ηοσ Αιολικού δσναμικού περιοτής ηης Κοινόηηηας "Βόλακα" 2000: ΓΔΛΣΙΟ 141- ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΗΜΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΔ ΘΔΜΑ " ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ και Ανανεώζιμες Πηγές Δνέργειας" 2004: ΓΔΛΣΙΟ 367-ΜΑΙΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ «ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΙΔΣΗΡΙΟΤ» Experimental and Theoretical Analysis of Remote Medium Size Photovoltaic Stations, 2006 ΣΔΙ Πειραιά. Περιοδικό Energy Point, ΗΛΙΟΓΤΝΑΜΗ ΔΠΔ και ηα Φ/Β πάρκα, Πεπιοδικό Energy Point, ΟΗ ΑΠΔ Χ ΘΖΛΤΚΟΤ ΓΔΝΟΤ, ΓΔΝ ΑΠΟΚΣΟΤΝ ΓΗΑΜΟΝΖΣΖΡΗΟ, ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΟΛΗ ΣΖ ΠΑΝΑΓΗΑ Δμπειπία ζσεηική με ηην ςπό ανάθεζη μελέηη ή ςπηπεζία : ΥΩΡΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Ειιάδα, ανπδηθή Αξαβία, Ινξδαλία 4 ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΘΔΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ήκεξα Δλεύθερος Δπαγγελμαηίας, Μητανολόγος Μητανικός και Μητανικός ΑΠΔ Κύριοι ηομείς ηετνολογίας με ηοσς οποίοσς έτω αζτοληθεί καηά ηην περίοδο ασηή είναι: Μελέηη, ζσεδιαζμόρ κενηπικών μονάδυν θέπμανζηρ κηιπίυν Επγαζία ενόρ μηνόρ ζηο εξυηεπικό «Σαοσδική Αραβία», υρ PRINCIPAL TECHNICAL GEOBASE.

5 σεδιαζμόρ Αςηόνομυν και Διαζςνδεδεμένυν θυηοβοληαφκών και Αιολικών ζηαθμών και ζςζηημάηυν: σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, πεπιβαλλονηική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, μελέηη έκδοζηρ πολεοδομικήρ άδειαρ μικπήρ κλίμακα θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Υίνπ ηεο εηαηξείαο ΖΛΗΟΓΤΜΑΝΗΚΖ ΥΗΟΤ Ο.Δ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2009). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, πεπιβαλλονηική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, Πολεοδομική μελέηη μικπήρ κλίμακα 2 θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ ηζρύνο 80 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Κξήηεο γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο SOLIS ελεξγεηαθή γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2009). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, πεπιβαλλονηική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, μελέηη έκδοζηρ πολεοδομικήρ άδειαρ μικπήρ κλίμακα θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 20 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Υίνπ ηεο εηαηξείαο ΖΛΗΟΓΤΜΑΝΗΚΖ ΥΗΟΤ Ο.Δ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2009). Μειέηε- ζρεδηαζκόο, αλάπηπμε ( θαηάζεζε θαθέισλ) θαη αδεηνδόηεζε Αηνιηθνύ πάξθνπ ηζρύνο 19,8 MW ζηελ ζέζε Μεγαινβνύλη Γξάκαο γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο «Παπιίδεο Μάξκαξα Γξαλίηεο Α.Δ.»/ ην έξγν απόθηεζε άδεηα παξαγσγήο θαη εγθαηάζηαζε ην 2007, νινθιεξώζεθε ε εγθαηάζηαζε Μειέηε - ζρεδηαζκόο, αλάπηπμε ( θαηάζεζε θαθέισλ) θαη αδεηνδόηεζε Αηνιηθνύ πάξθνπ ηζρύνο 8 MW ζηελ ζέζε ύλνξα Γήκνπ Γξάκαο γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο «Παπιίδεο Μάξκαξα Γξαλίηεο Α.Δ.»/ην έξγν απόθηεζε άδεηα παξαγσγήο θαη είλαη ζηελ θάζε απόθηεζεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο. Μειέηε - ζρεδηαζκόο, αλάπηπμε ( θαηάζεζε θαθέισλ) γηα αδεηνδόηεζε Αηνιηθνύ πάξθνπ ηζρύνο 12 MW ζηελ ζέζε Κνξθνβνύλη Ννκνύ Κηιθίο γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο «Παπιίδεο Μάξκαξα Γξαλίηεο Α.Δ.»/ην έξγν κεηξήζεθε θαη είλαη ζηελ θάζε απόθηεζεο άδεηαο παξαγσγήο από ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο «ΡΑΔ». Μειέηε- ζρεδηαζκόο, αλάπηπμε θαη θαηάζεζε θαθέινπ αδεηνδόηεζεο Αηνιηθνύ πάξθνπ ηζρύνο 13,6 MW γηα ηελ πεπιοσή Μακεδονία γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο «Παπιίδεο Μάξκαξα Γξαλίηεο Α.Δ.»/ην έξγν κεηξήζεθε θαη είλαη ζηελ θάζε απόθηεζεο άδεηαο παξαγσγήο από ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο «ΡΑΔ». Μειέηε- ζρεδηαζκόο, αλάπηπμε θαη θαηάζεζε θαθέινπ αδεηνδόηεζεο Αηνιηθνύ πάξθνπ ηζρύνο 12 MW ζηελ ζέζε «Αεηόο» πεπιοσή Μακεδονία γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο «Κ. Υαξαθίδε & ΗΑ Ο.Δ.»/ην έξγν κεηξήζεθε θαη είλαη ζηελ θάζε απόθηεζεο άδεηαο παξαγσγήο από ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο «ΡΑΔ». Ζιεθηξνινγηθέο κειέηεο Λαηνκηνύ πεξηνρήο Γξάκαο Νεπξνθνπίνπ γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο «Παπιίδεο Μάξκαξα Γξαλίηεο Α.Δ.» Δθπόλεζε κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ Σ.Δ.Η. Υαιθίδνο, Ξελώλα ζπνπδαζηώλ 5

6 θαζώο θαη κεγάινπ Ακθηζεάηξνπ Σ.Δ.Η. (2002). Δθπόλεζε κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο Παξαζθεπαζηεξίνπ ηξνθίκσλ( SNACK- ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ-ΚΑΦΔ) ηνπ θπξίνπ Παηειάξνπ Γεκεηίνπ πεξηνρήο Αζελώλ (2002). Γηάθνξεο ζπκκεηνρέο ζε εγθαηαζηάζεηο νξγάλσλ κέηξεζεο αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ, θαζώο θαη ζπκκεηνρέο ζε ξπζκίζεηο θαη βαζκνλνκήζεηο νξγάλσλ κέηξεζεο πνηόηεηαο αέξα. Μειέηε- ζρεδηαζκόο θαη θαηάζεζε θαθέινπ αδεηνδόηεζεο Φ/Β ζηαζκνύ ηζρύνο 1 MWp γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο PANEL PRESS Μαιαθάζα/ Μειέηε- ζρεδηαζκόο θαη θαηάζεζε θαθέισλ αδεηνδόηεζεο Φ/Β ζηαζκώλ ζπλνιηθήο ηζρύνο 12 MWp γηα ινγαξηαζκό δεθάδσλ Δπελδπηώλ ( από 2 έσο 500 KWp) ζε όιε ηελ Δπηθξάηεηα. Μειέηε- ζρεδηαζκόο θαη θαηάζεζε θαθέινπ αδεηνδόηεζεο Φ/Β ζηαζκνύ ηζρύνο MWp γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο NUTRIA S.A./ ΒΟΗΧΣΗΑ GREECE/ Μειέηε- ζρεδηαζκόο θαη θαηάζεζε θαθέινπ έθδνζεο όξσλ ζύλδεζεο κε ην ει. Γίθηπν Φ/Β ζηαζκνύ ηζρύνο MWp γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο NUTRIA S.A./ ΒΟΗΧΣΗΑ GREECE/ Μειέηε- ζρεδηαζκόο θαη θαηάζεζε θαθέινπ έθδνζεο όξσλ ζύλδεζεο κε ην ει. Γίθηπν Φ/Β ζηαζκνύ ηζρύνο MWp γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο Γελεξάιεο Πεινπνλλήζνπ GREECE/ σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, πεπιβαλλονηική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, μελέηη έκδοζηρ πολεοδομικήρ άδειαρ μικπήρ κλίμακα θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Πεινπνλλήζνπ ηεο εηαηξείαο ΔΝΔΡΤ Ο.Δ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ( ). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Πεινπνλλήζνπ ηεο εηαηξείαο ΓΟΤΛΑΝΓΡΖ Ο.Δ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2010). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, πεπιβαλλονηική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Γξάκαο ηεο Διεπζεξίαο Αλζνπνύινπ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2010). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, Ηλεκηπική ζύνδεζη θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Πεινπνλλήζνπ γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο ENOVA HELLAS A.E γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2010). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 378 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο VALIA LTD GREECE γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2010). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, 9 6

7 θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο VALIA LTD GREECE γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2010). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο KWp δηαζπλδεδεκέλνπ γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο VALIA LTD GREECE γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2010). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 225 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο VALIA LTD GREECE γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2010). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 198 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο VALIA LTD GREECE γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2010). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 540 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο VALIA LTD GREECE γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2010). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ και εγκαηάζηαζη θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ κε ζπλνιηθή ηζρύο κεγαιύηεξε από 400 KWp (2010). Επιβλέπυν Μησανικόρ εγκαηάζηαζηρ 6 Φ/Β ζηαθμών ζςνολικήρ ονομαζηικήρ ιζσύορ 480 KWp ζηην πεπιοσή ηηρ Κπήηηρ για λογαπιαζμό ηηρ εηαιπείαρ Λαβπςρ ενεπγειακή Α.Ε. Team leader ηνπ επξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο EuropeAid/129543/C/SER/JO {Capacity building Wind Energy and Concentrating Solar Power in Jordan }/ {WECSP Project} Ειιάδα ήκεξα ΗΛΙΟΓΤΝΑΜΗ ΔΠΔ / Μητανικός, Σετνικός Γιεσθσνηής Κύριοι ηομείς ηετνολογίας με ηοσς οποίοσς έτω αζτοληθεί καηά ηην περίοδο ασηή είναι: σεδιαζμόρ Αςηόνομυν και Διαζςνδεδεμένυν θυηοβοληαφκών ζςζηημάηυν. ςμμεηοσή ζηην ομάδα ζσεδιαζμού και μελέηη Αιολικών Πάπκυν ςμμεηοσή ζηην ομάδα ανάπηςξηρ - ζσεδιαζμού και μελέηη Υδποηλεκηπικών μονάδυν παπαγυγήρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ. σεδιαζμόρ ζςζηημάηυν θέπμανζηρ αεπιζμού και κλιμαηιζμού (HVAC). Ενεπγειακή παπακολούθηζη και ανάλςζη δεδομένυν (ηασύηηηα ανέμος, ηλιακή ακηινοβολία, ανάλςζη καςζαεπίυν κλπ) Ηλεκηπικά δίκηςα (D.C. & Α.C) για ζςζηήμαηα ΑΠΕ. Δίκηςα διανομήρ ζημείυν ηλεκηπικών καηαναλώζευν ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ παπαγόμενη από ζςζηήμαηα ΑΠΕ. Μεηαλλικέρ καηαζκεςέρ ζηήπιξηρ ηλιακών θεπμικών και ηλεκηπικών 7

8 ζςζηημάηυν. Επιλογή ζσεδιαζμόρ και διαζηαζιολόγηζη ηλεκηπoλογικού εξοπλιζμού ζςζηημάηυν ΑΠΕ σεδιαζμόρ Μελέηη Υβπιδικών ζςζηημάηυν ΑΠΕ ςμμεηοσή ζηην επίβλετη μεηαλλικών καηαζκεςών βαπέυρ ηύπος (WEC Towers) ςμμεηοσή ζηην επίβλετη και εγκαηάζηαζη Αιολικών Πάπκυν σεδιαζμόρ ζςζηημάηυν αςηομαηιζμού και καηαγπαθήρ δεδομένυν (PLC s, SCADA, κλπ.) ςμμεηοσή ζηην ομάδα ζσεδιαζμού βιομησανικών θεπμικών - ηλιακών ζςζηημάηυν. Μελέηερ, εηοιμαζία και καηάθεζη θακέλυν έπγυν ΑΠΕ ζηην Ρςθμιζηική Απσή Ενέπγειαρ {ΡΑΕ} καθώρ και ζηοςρ διαθόποςρ θοπείρ για ηην απόκηηζη ηυν απαιηούμενυν αδειών παπαγυγήρ και εγκαηάζηαζηρ ηυν έπγυν: Μέινο ηεο μελεηηηικήρ νκάδαο ζρεδηαζκνύ θαη πξνκήζεηαο 70 απηόλνκσλ θσηνβνιηατθώλ ζπζηεκάησλ ζπλνιηθήο ηζρύνο 53 Kwattp ζε δηάθνξα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ γηα ινγαξηαζκό ηεο Γ.Δ.Ζ., θαζώο θαη Μεραληθόο ππεύζπλνο εγκαηάζηαζηρ θαη παπάδοζηρ ζε ιεηηνπξγία ησλ πξώησλ 5 από απηώλ ( ), θαη ππεύζπλνο ηεσνικήρ εκπαίδεςζηρ ησλ παξεπξηζθόκελσλ κεραληθώλ ηεο Γ.Δ.Ζ. Μέλορ ηεο νκάδαο κειέηεο - εγθαηάζηαζεο και παπάδοζηρ ελόο Αηνιηθνύ Πάξθνπ ηζρύνο 0,6 Mw, ζηε ζηε Μπηηιήλε Ννκνύ Λέζβνπ (1992) Μέινο ηεο μελεηηηικήρ νκάδαο ζρεδηαζκνύ θαη ςπεύθςνορ εγκαηάζηαζηρ και απσικήρ ζςνηήπηζηρ θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Ιεπάρ Μονήρ ιμυνορ Πέηπαρ ( Άγην Όξνο ), ηζρύνο 46 Kwattp, ζε ιεηηνπξγηθή ζπλεξγαζία κε 33 Kwatt πδξνειεθηξηθό ζηαζκό θαη 63 KW ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο ( ) Μέινο ηεο μελεηηηικήρ νκάδαο ζρεδηαζκνύ ηεσνοοικονομικήρ ππομελέηηρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ 80 Kwattp ηεο Ηεξάο Μνλήο Μεγίζηεο Λαύξαο Αγίνπ Οξνπο (1993) ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο APAS. Μέινο ηεο μελεηηηικήρ νκάδαο ζρεδηαζκνύ θαη εθπόλεζεο ηεσνοοικονομικήρ ππομελέηηρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ 100 Kwattp ηεο Ηεξάο Μνλήο Βαηνπεδίνπ Αγίνπ Οξνπο (1993) γηα ειεθηξνδόηεζε ηεο Μνλήο. Μελέηη, ζσεδιαζμόρ θαη εγκαηάζηαζη πβξηδηθνύ ζπζηήκαηνο απνηεινύκελν από Φ/Β ζηαζκό νλνκαζηηθήο ηζρύνο 2 KWp θαη γελλήηξηα (Diesel) ζηελ Ηεξά Μνλή Νέαο θήηεο Αγίνπ Όξνπο ( απηνπαξαγσγόο). Μελέηη και ζσεδιαζμόρ πβξηδηθνύ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ Γαζαξρείνπ Γξάκαο ζην Φαιαθξό βνπλό (1994) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία LATRONICS ΓΡΑΜΑ. Σοποθέηηζη, ζςλλογή, επεξεπγαζία και Αξιολόγηζη κεηξήζεσλ Αηνιηθνύ θαη Ζιηαθνύ δπλακηθνύ 8

9 ηεο λήζνπ Μπηηιήλεο, κε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ θνηλνηηθνύ πξνγξάκκαηνο Altener κεηά ηελ ηνπνζέηεζε 6 ζπζηεκάησλ κέηξεζεο αηνιηθνύ δπλακηθή γηα όιε ηελ πεξηνρή γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΣΔΓΚ Λέζβνπ.( ). Μελέηη, ζσεδιαζμόρ θαη εγκαηάζηαζη πβξηδηθνύ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο απνηεινύκελν από Φ/Β ζηαζκό νλνκαζηηθήο ηζρύνο 2,4 KWp θαη γελλήηξηα (Diesel) ηρζπνθαιιηεξγεηηθήο κνλάδαο πεξηνρήο Μεζνινγγίνπ γηα απηνλνκία ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα (1994). Μέλορ ηηρ ομάδορ εκηέλεζηρ, αξιολόγηζηρ και μελέηηρ απνηειεζκάησλ κέηξεζεο παξακέηξσλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ( ΖΛΗΟ, ΑΝΔΜΟ, ΝΔΡΑ, ΒΗΟΜΑΕΑ) θαη ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο πεξηνρήο Αγίνπ Όξνπο κε ρξεκαηνδόηεζε κέζσ πξνγξάκκαηνο Altener γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο ΖΚΗΟΓΤΝΑΜΖ ΔΠΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία ΦΑΜΑ ΔΠΔ. ( ). Μελέηη, ζσεδιαζμόρ θαη εγκαηάζηαζη πβξηδηθνύ Φ/Β ζηαζκνύ νλνκαζηηθήο ηζρύνο 1,6 KWp θαη Νηηδεινγελλήηξηαο ζε ελνηθηαδόκελα δσκάηηα ζηε λήζν αληνξίλε. (1997). Μέλορ ηεο νκάδαο ζρεδηαζκνύ, εγκαηάζηαζηρ θαη ζέζεο ζε λειηοςπγία κνλάδαο αθαιάησζεο ζαιαζζηλνύ λεξνύ ηεο λήζνπ Θεξαζηάο εκεξήζηαο ηθαλόηεηαο 8 θπβηθά κέηξα κε ρξήζε Αηνιηθήο ελέξγεηαο νλνκαζηηθήο ηζρύνο 15 Kwatt ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γαιιηθή εηαηξεία VERNIE ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΤΡΟΤ( 1997). Ππομελέηη γηα εγθαηάζηαζε ζε επηρείξεζε πώιεζεο ζπζζσξεπηώλ κνιύβδνπ ζπζηήκαηνο θόξηηζεο ζπζζσξεπηώλ κε ρξήζε Φ/Β γελλήηξηαο ηζρύνο 4 Kwattp, ε νπνία θαηαηέζεθε ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (1998). Ππομελέηη γηα εγθαηάζηαζε πξνγξάκκαηνο πεξηβαιινληηθήο θαη νδηθήο αγσγήο ζε Παηδηθό ζηαζκό κε ρξήζε Φ/Β κνλάδαο, ε νπνία θαηαηέζεθε ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο {ΔΠΑΝ}(1998). Μελέηη γηα εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 63 Kwp γηα απηνπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (380 Volt a.c) ζηε ζέζε, Κάησ Γαξάηζν, Κπδσλίαο Ν.Υαλίσλ γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο "θαξάθεο Α.Δ." 1999, ν νπνίνο Φ/Β ζηαζκόο εγθξίζεθε από ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο {ΔΠΑΝ}(1998). Ππομελέηη, Μελέηη εθαπμογήρ, καηαζκεςή ΚΑΙ θέζει ζε λειηοςπγία ( υρ Μησανικόρ ςπεύθςνορ) θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 14 Kwp γηα απηνπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ( 380 VOLT a.c θαη ζύλδεζε κε ην ππάξρνλ δίθηπν) ζηε ζέζε, Πόξην Λνπηξό, θαθηά, Ν. Υαλίσλ Κξήηεο γηα ινγαξηαζκό ηνπ Αλξνπιαθάθε ηαύξνπ (1999), ην νπνίν εγθξίζεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε.(2000) ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΕΙ. Ππομελέηη θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 51 Kwatt γηα απηνπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (380 VOLT a.c θαη ζύλδεζε κε ην ππάξρνλ δίθηπν) ζηε Βηνκεραλία ηνπ 9

10 θπξίνπ Υησηάθε Δκκαλνπήι Ννκνύ Υαληώλ, ην νπνίν εγθξίζεθε θαη είλαη ζην ζηάδην ηεο ρνξήγεζεο ηεο αδείαο εγθαηάζηαζεο, έγθξηζεο ρσξνζέηεζεο θαη εηνηκαζίαο πιηθώλ πξνο θαηαζθεπή.( )/ ην έξγν ζηακάηεζε γηα επαγγεικαηηθνύ ιόγνπο. Ππομελέηη ζκοπιμόηηηαρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 6 KWp γηα απηνπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηεο Ηεξάο Μνλήο Ξελνθώληνο «ΑΓΗΟΝ ΟΡΟ» (2001) ζηα πιαίζηα ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο αληαγσληζηηθόηεηαο, Ο θάθεινο θαηαηέζεθε ζηελ Ηεξά Μνλή. Ππομελέηη ζκοπιμόηηηαρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 5 KWp γηα απηνπαξαγσγή θαη εμνηθνλόκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Πιάδ Βνύιαο γηα έγθξηζε ηνπ έξγνπ ζηα πιαίζηα ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο αληαγσληζηηθόηεηαο ΔΠΑΝ, ην έξγν θόιιεζε ζηελ πνιενδνκία θαη ζηελ γξαθεηνθξαηία. Ππομελέηη θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 22 KWp γηα απηνπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζύλδεζε κε ην ππάξρνλ δίθηπν ζην μελνδνρείνπ «ΚΑΝΣΗΑ» ηνπ θπξίνπ ΜΠΡΑΟΤΓΑΚΖ Ννκνύ Υαληώλ ζηακάηεζε γηα πξνζσπηθνύο ιόγνπο ηνπ ηδηνθηήηε. Μελέηη, ζσεδιαζμόρ θαη εγκαηάζηαζη δύν θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ νλνκαζηηθήο ηζρύνο 26,72 KW/ 220 Volt a.c έθαζηνο γηα αλακεηαδόηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηεο εηαηξείαο COSMOTE, κε απηόκαηε ιεηηνπξγία ζε ζπλεξγαζία κε Νηηδεινγελλήηξηα ζηε πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Οξνπο, ( ). Έκδοζη αδειών, ππομήθεια, Μελέηη εθαπμογήρ και καηαζκεςή θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ δηαζπλδεδεκέλν κε ην ππάξρνλ δίθηπν ηζρύνο 8,16 Kwatt γηα αλεμάξηεηε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε ζέζε, Κνηζνπκπάξα Μπηηιήλεο γηα ινγαξηαζκό ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο δήκνπ Μπηηιήλεο.( ), Σν έξγν νινθιεξώζεθε θαη είλαη ζε ιεηηνπξγία από αξρέο Φεβξνπαξίνπ Μειέηε, ζρεδηαζκόο, Μειέηε εθαξκνγήο, πξνκήζεηα θαη ςπεύθςνορ εγκαηάζηαζηρ έξγνπ επέθηαζεο ηνπ θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ππνζπζηεκάησλ απηνύ ηεο Ιεπάρ Μονήρ ιμυνορ Πέηπαρ ( Άγην Όξνο ), ηζρύνο 47 Kwp, (2005) σεδιαζμόρ, μελέηη, καηάθεζη θακέλος για έκδοζη άδειαρ παπαγυγήρ Τβπιδικού ζςζηήμαηορ ΑΠΕ {θσηνβνιηατθόο ζηαζκόο ηζρύνο 40 KWp & Τδξνειεθηξηθόο ζηαζκόο ηζρύνο 225 KVA} ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο Ηεξάο Μνλήο Γξεγνξίνπ Αγίνπ όξνπο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2005)/ ην έξγν θόιιεζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ρσξνηαμηθνύ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ 2008 θαη είλαη ζηε ηειηθή θάζε ηεο αδεηνδόηεζεο. σεδιαζμόρ, μελέηη, επίβλετη και εγκαηάζηαζη θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 152 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Κηιθίο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2008)/ ην έξγν ιεηηνπξγεί από ην θαινθαίξη ηνπ σεδιαζμόρ, μελέηη, ππομήθεια θσηνβνιηατθνύ 10

11 ζηαζκνύ ηζρύνο 200 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Κηιθίο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2008)/ ην έξγν ιεηηνπξγεί από ην Ννέκβξην σεδιαζμόρ, Έκδοζη αδειών, μελέηη και εγκαηάζηαζη θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Γξάκαο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2009)/ ην έξγν ιεηηνπξγεί από ην Μάην ηνπ σεδιαζμόρ, Έκδοζη αδειών, μελέηη, ππομήθεια και εγκαηάζηαζη ζε ζςνεπγαζία με ηην Γεπμανική εηαιπεία HYPERVOLT θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Καιακάηαο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2009)/ ην έξγν ιεηηνπξγεί από ην θαινθαίξη ηνπ σεδιαζμόρ, Έκδοζη αδειών, μελέηη, Τπό ππομήθειαρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Γξάκαο ηεο εηαηξείαο ακαξάο ΔΔΔ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2009)/ ε εγθαηάζηαζε ηνπ έξγνπ,ζα αξρίζεη θαη ζα νινθιεξσζεί εληόο ηνπ σεδιαζμόρ, Έκδοζη αδειών, μελέηη εθαπμογήρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 95 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Γξάκαο ηεο εηαηξείαο Μαραηξίδε Υαξαιάκπνπ & ΗΑ Ο.Δ. γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2007)/ ε εγθαηάζηαζε ηνπ έξγνπ νινθιεξώζεθε ηέινο ηνπ σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηηρ, μελέηη πεπιβαλλονηολογικών επιπηώζευν θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Πίινπ- Καιακάηα ηεο εηαηξείαο ENERSYS Ο.Δ. γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2008)/ ην έξγν ζηελ θάζε έθδνζε πεξηβαιινληνινγηθώλ επηπηώζεσλ θαη όξσλ δηαζύλδεζεο. σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηηρ και καηάθεζη θακέλυν έκδοζηρ εξαίπεζηρ από άδεια παπαγυγήρ ζηην ΡΑΕ 6 θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ νλνκαζηηθήο ηζρύνο 100 KWp έθαζηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Καβάιαο. γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2007)/ ηα έξγα ζηελ θάζε έληαμεο επαγσγήο ζηνλ Αλαπηπμηαθό Νόκνπ γηα νηθνλνκηθή επηδόηεζε. σεδιαζμόρ, μελέηη, καηάθεζη θακέλος για έκδοζη εξαίπεζηρ από άδεια παπαγυγήρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 84 KWp ηεο εηαηξείαο «Βάιηα ΔΠΔ» δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Σξηπόιεσο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2007)/ ην έξγν είλαη ζηε ηειηθή θάζε ηεο επαγσγήο ζηνλ Αλαπηπμηαθό Νόκν. σεδιαζμόρ, Έκδοζη αδειών, μελέηη, Τπό ππομήθειαρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Γξάκαο ηεο εηαηξείαο ΠΑΝΗΓΖ Ο.Δ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2009)/ ε εγθαηάζηαζε ηνπ έξγνπ, ζα αξρίζεη θαη ζα νινθιεξσζεί εληόο ηνπ σεδιαζμόρ, μελέηη, καηάθεζη θακέλος για έκδοζη άδειαρ παπαγυγήρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 2000 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Γξάκαο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2007)/ ην έξγν είλαη ζηε ηειηθή θάζε ηεο αδεηνδόηεζεο. σεδιαζμόρ, μελέηη, καηάθεζη θακέλος για έκδοζη 11

12 Ειιάδα VECTOR Αηνιηθά Πάξθα Ειιάδνο άδειαρ παπαγυγήρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 1976 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Γξάκαο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2007)/ ην έξγν είλαη ζηε ηειηθή θάζε ηεο αδεηνδόηεζεο. σεδιαζμόρ, μελέηη, καηάθεζη θακέλυν για έκδοζη άδειαρ παπαγυγήρ 6 θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ εθάζηνπ νλνκαζηηθήο ηζρύνο 1340 KWp δηαζπλδεδεκέλσλ πεξηνρήο Καξδίηζαο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2007)/ ηα έξγα είλαη ζηε ηειηθή θάζε ηεο αδεηνδόηεζεο. Εύπεζη εκηάζευν,ζσεδιαζμόρ,μελέηη, καηάθεζη θακέλυν για έκδοζη εξαίπεζη από άδειερ παπαγυγήρ 22 θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ ησλ 80 KWp δηαζπλδεδεκέλσλ Ννκνύ Κξήηεο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2008)/ ηα έξγα αδεηνδόηεθαλ θαη είλαη ζηελ θάζε ηεο επαγσγήο ζην Αλαπηπμηαθό Νόκν γηα επηδόηεζε { ε εγθαηάζηαζε ησλ έξγσλ, ζα νινθιεξσζεί εληόο ηνπ Εύπεζη εκηάζευν, ζσεδιαζμόρ, μελέηη, καηάθεζη θακέλυν για έκδοζη εξαίπεζη από άδειερ παπαγυγήρ 6 θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ ησλ 60 KWp δηαζπλδεδεκέλσλ Νήζνπο Λίκλνπ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2008)/ ηα έξγα αδεηνδόηεθαλ θαη είλαη ζηελ θάζε έθδνζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ. Εύπεζη εκηάζευν,ζσεδιαζμόρ,μελέηη, καηάθεζη θακέλυν για έκδοζη εξαίπεζη από άδειερ παπαγυγήρ 4 θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ ησλ 70 KWp δηαζπλδεδεκέλσλ Ννκνύ Λέζβνπ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2008)/ ηα έξγα αδεηνδόηεθαλ θαη είλαη ζηελ θάζε έθδνζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ. σεδιαζμόρ, μελέηη, καηάθεζη θακέλος για έκδοζη άδειαρ παπαγυγήρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 1820 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Πξέβεδαο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2008)/ ην έξγν είλαη ζηε ηειηθή θάζε ηεο αδεηνδόηεζεο. σεδιαζμόρ, μελέηη, καηάθεζη θακέλυν ΡΑΕ Τπ Ανάπηςξηρ Πεπιθέπεια δεκάδερ θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ ηζρύνο από 20 έσο θαη 200 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ( ), ηα νπνία είλαη ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο αδεηνδόηεζεο ή επηδόηεζεο. Σετνικός ζσνεργάηης - Μητανικός ΑΠΔ Κύριοι ηομείς ηετνολογίας με ηοσς οποίοσς έτω αζτοληθεί καηά ηην περίοδο ασηή είναι: Εύπεζη, ζσεδιαζμόρ, μέηπηζη-αξιολόγηζη παπαμέηπυν Αιολικού δςναμικού μίαρ πεπιοσήρ, ηεσνικέρ μελέηερ ζηαθμού, πεπιβαλλονηολογικέρ μελέηερ και παπάδοζη και λειηοςπγίαρ Αιολικών πάπκυν: Μέινο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη παξάδνζεο ελόο Αηνιηθνύ Πάξθνπ ηζρύνο 5,1 Mw, ζηε εηεία Κξήηε. (1994) Μέινο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη παξάδνζεο ελόο Αηνιηθνύ Πάξθνπ ηζρύνο 5,1 Mw, ζηε Μαξκάξη Δύβνηα. (1994) ρεδηαζκόο, ηερληθή κειέηε, πεξηβαιινληηθή κειέηε, πξνκειέηε δηαζύλδεζεο θαη θαηάζεζε θαθέινπ έθδνζεο 12

13 άδεηαο παξαγσγήο από ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο «ΡΑΔ» ελόο Αηνιηθνύ πάξθνπ ηζρύνο 12 ΜW δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Κηιθίο (2009). Αμηνιόγεζε ζέζεο, κέινο ηεο νκάδνο ηνπνζέηεζεο ηζηνύ κέηξεζεο αλεκνινγηθώλ παξακέηξσλ γηα εηνηκαζία θαη θαηάζεζε θαθέινπ έξγνπ πξνο έθδνζεο άδεηαο παξαγσγήο ελόο Αηνιηθνύ πάξθνπ ηζρύνο 18 ΜW δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Κηιθίο (2006). Τετνικός Υπεύθσνος πιζηοποίηζης οργάνων μέηρηζης Αιολικού δσναμικού καθώς και ηετνικός σπεύθσνος πιζηοποίηζης ηων μεηρήζεων ( ). Μεραληθόο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο Αηνιηθνύ Πάξθνπ ηζρύνο 18,4 MW πεξηνρήο Αξγνιίδαο. Σερληθή κειέηε, πεξηβαιινληηθή κειέηε, κειέηε δηαζύλδεζεο Φ/Β ζηαζκνύ, νλνκαζηηθήο ηζρύνο 2 MWp εληόο ηνπ αηνιηθνύ πάξθνπ Ζιηνθάζηξνπ, είλαη ζηελ θάζε απόθηεζεο άδεηαο παξαγσγήο. ΑΠΟ κέρξη 2005, ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΗΟΛΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΗΥΤΟ 1,2 MW ΚΑΡΠΑΣΟΝΗΟΤ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΤΒΟΗΑ. ΑΠΟ , ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΗΟΛΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΗΥΤΟ 0,78 MW ΜΑΡΑΜΑΡΗΟΤ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΤΒΟΗΑ. 15. ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΚΘΔΔΙ σνέδριο Αιολικής ενέργειας «ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ», 1990 εμινάριο «Project Manager», ΑΘΗΝΑ, 1992 εμινάριο μελέηης και εθαρμογής ζσζηημάηων ανηικερασνικής προζηαζίας «ΔΛΔΜΚΟ ΑΒΔΔ»1993 εμινάριο Φωηοβοληαϊκής Σετνολογίας ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδος, ΑΘΗΝΑ, (1994). Διζηγηηής ζε ζεμινάριο Φωηοβοληαϊκών εθαρμογών και ηρόπος διαζηαζιολόγηζης ζηοσς καθηγηηές ηης θσζικής ηης Γεσηεροβάθμιας εκπαίδεσζης ζηη.δ.λ.δ.σ.δ. (1999) Διζηγηηής ζε εκδήλωζη με θέμα ηων Φωηοβοληαϊκών εθαρμογών και ηρόπος διαζηαζιολόγηζης ζηο Πνεσμαηικό κένηρο Άμθιζζας.. (2003) Διζηγηηής με θέμα ηων Φωηοβοληαϊκών εθαρμογών και ηρόπος διαζηαζιολόγηζης ζηο ΣΔΙ Χαλκίδος.. (2005) Διζηγηηής ζε Ημερίδα με θέμα ΑΠΔ και ο ρόλος ηοσς ζηην επίλσζη ηων ενεργειακών προβλημάηων ηης Νήζοσς Μσηιλήνης (2005) Σερληθό ζεκηλάξην εθπαίδεπζεο ιεηηνπξγίαο θαη ξύζκηζεο αλαιπηώλ αεξίσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο OPSIS νπεδίαο (2001). Σερληθό ζεκηλάξην εθπαίδεπζεο ιεηηνπξγίαο θαη ξύζκηζεο αλαιπηώλ αεξίσλ MONITOR EUROPE ΑΓΓΛΗΑ (2001). 13

14 Γηδάζθσλ ηερληθώλ καζεκάησλ γηα έθδνζε πηζηνπνίεζεο Μεραληθώλ ελεξγεηαθώλ επηζεσξεηώλ θηηξίσλ θαη κεραληθώλ Φ/Β ζπζηεκάησλ ζην πξόγξακκα e Μεραληθνί Γηδάζθσλ ηερληθώλ καζεκάησλ γηα έθδνζε πηζηνπνίεζεο Μεραληθώλ ελεξγεηαθώλ επηζεσξεηώλ θηηξίσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΗΔΚΔΜ / ENER (2010 ΑΘΖΝΑ, ΒΟΛΟ). 16. ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΓΔΙΔ Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο κε αξηζκό Μεηξώνπ Σερληθό Δπηκειεηήξην Ηνξδαλίαο κε αξηζκό Μεηξώνπ Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο κεραλνιόγνπ Μεραληθνύ κε αξηζκό Άδεηα εθηέιεζεο Ζιεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη θαηεγνξηώλ κε αξηζκό ΝΑ Άδεηα εθηέιεζεο Μεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη θαηεγνξηώλ κε αξηζκό ΝΑ Κάηνρνο Μειεηεηηθνύ πηπρίνπ Α ηάμεο, θαηεγνξία 9, κειέηεο ειεθηξνκεραλνινγηθώλ ζπζηεκάησλ / έξγσλ Κάηνρνο κειεηεηηθνύ πηπρίνπ Α ηάμεο, θαηεγνξία 27, κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ. Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ. 17. ΠΣΤΥΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΣΗΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΜΟΤ ΠΡΟΤΠΗΡΔΙΑ. ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΗΥΤΟ 60 WATT, ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ ΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΗΓΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΞΑΟΡΟΦΖ ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΘΖΝΧΝ ΜΔ ΥΡΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 4 Μ, ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ ΣΟ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΦΤΚΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ «ΠΛΟΗΟΤ ΦΤΓΔΗΟΤ», ΣΔΥΝΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ, ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ ΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΖΛΗΑΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΑΣΣΗΚΖ ΜΔ ΥΡΖΖ ΠΑΘΖΣΗΚΧΝ ΖΛΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ, ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ ΣΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΖ ΜΟΝΑΓΟ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ, ΗΥΤΟ 13 Kwattp, ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ ΣΟ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΦΤΚΣΗΚΟΤ ΘΑΛΑΜΟΤ ΦΡΟΤΣΧΝ, Δ ΔΞΔΛΗΞΖ. ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΖΠΗΧΝ ΜΟΡΦΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ Α.Π.Δ. ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ,. ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ ΣΟ 2001 MSC PROCESS MANUFACTURING MANAGEMENT ΜΔ ΣΗΣΛΟ 14

15 FINDING OPTIMUM FINANCING SCHEDULE OF SOLAR PHOTOBOLTAIC SYSTEM Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ DR A.M. GERRARD OF UNIVERSITY OF TEESSIDE-ENGLAND ΜΔΘΟΓΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΧΝ ΦΤΗΚΧΝ ΤΓΑΣΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ. ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ ΣΟ 2003 ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΖΛΗΑΚΖ ΑΦΑΛΑΣΧΖ. ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ ΣΟ 2004 ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΗΚΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ, ΜΔΛΔΣΖ Δ 6-ΟΡΟΦΖ ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ. ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ 2005 ΤΓΡΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ, ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΥΡΖΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, Δ ΔΞΔΛΗΞΖ. ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ Δ ΜΖΥΑΝΟΤΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΔΗΑ (ΣΡΟΠΟ ΚΑΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ),. ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ 2005 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗΑ ΜΖΥΑΝΧΝ «TURBO CHARGER ΑΠΟΓΟΖ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ, ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ 2005 ΜΔΛΔΣΖ, ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 10 ΑΣΟΜΧΝ ΠΟΛΤΟΡΟΦΖ ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗ.Α, ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ 2004 Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ LASER ΣΖΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ (ΚΟΠΖ ΚΑΗ ΤΓΚΟΛΖΖ), ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ 2005 ΑΠΔ, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ 2005 ΤΣΖΜΑ ΠΔΓΖΖ ABS, ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΑ, ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ 2005 ΘΔΡΜΑΝΖ ΔΞΟΥΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΜΔ ΥΡΖΖ ΠΤΡΖΝΑ ΔΛΗΑ. Δ ΔΞΔΛΗΞΖ ΘΔΡΜΑΝΖ ΠΗΗΝΑ ΟΛΤΜΠΗΑΚΧΝ ΓΗΑΣΑΔΧΝ ΜΔ ΥΡΖΖ ΖΛΗΑΚΧΝ ΤΛΛΔΚΣΧΝ. Δ ΔΞΔΛΗΞΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΝΑΡΣΖΔΧΝ ΔΠΗΒΑΣΗΚΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ. ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ 2005 ΟΡΓΑΝΧΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ, ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ- ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ISO Δ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΔΓΔΜΑΣΧΝ (CATERING) Δ ΔΞΔΛΗΞΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΔΠΗΛΤΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΘΖΝΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΚΟΣΟ. Δ ΔΞΔΛΗΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΝΟ ΑΗΟΛΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖΝΟΤ, ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ 2008 Αζήλα, Ιαλνπαξίνπ

ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ. ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ

ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ. ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ Δξγνδόηεο: Έξγν: Γηεύζπλζε έξγνπ: πλνιηθή εγθαηάζηαζε (νηθόπεδν): Γεσξγίνπ Αλαζηάζηνο Δγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πποζωπικά ηοισεία: Δπώνςμο : πςπόποςλορ Όνομα : Γεώπγιορ Ον. Παηπόρ : Υξήζηνο Δπάγγελμα : MSc Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ. Γιεύθςνζη : Σ.Θ. 41046 Πεπιοσή : Αηγάιεσ, ΣΚ 12201 Πόλη : Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο)

ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο) ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο) ΕΡΩΣΗΗ : Σί ζπκβαίλεη κε ην ι (άξα θαη ην U), όηαλ ζε θνύθσκα κε ζεξκνδηαθνπή, ηνπνζεηεζεί επάλσ από απηό ξνιό? Σν θνπηί έρεη ζεξκνδηαθνπή?

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

V. ΚΤΚΛΟ TEXNIKΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

V. ΚΤΚΛΟ TEXNIKΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ V. ΚΤΚΛΟ TEXNIKΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξψηε γλσξηκία κε ηηο βαζηθέο αξρέο πξνζηαζίαο απφ ηα επηθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπο απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο

Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο Γιεύθςνζη καηοικ. : Μ. Αιεμάλδξνπ 77, 13676 Θξαθνκαθεδόλεο Αζήλα, ηει. 2432-688, e-mail korp@gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ:

ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ: ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ: ΓΗΔΘΝΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΟΤΜ «Ζ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣHΖ ΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ» ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ: 24-25 Οθησβξίνπ 2012 Σόπνο δηεμαγσγήο: Ξελνδνρείν, DIVANI CARAVEL

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΜΔΓΔ ΚΧΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ Καθηγηηήρ Ι. Β. ΟΤΛΗ ΞΑΝΘΗ 2008 Γιεπεύνηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΓΑΗΑ ΕΔΤΞΖ. «Rokas Renewables θαη Αγνξά Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο» Παξνπζίαζε Έξγνπ. Μύξηακ Ρνληξίγθεδ - Ρνπίδ.

ΑΗΓΑΗΑ ΕΔΤΞΖ. «Rokas Renewables θαη Αγνξά Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο» Παξνπζίαζε Έξγνπ. Μύξηακ Ρνληξίγθεδ - Ρνπίδ. ΑΗΓΑΗΑ ΕΔΤΞΖ Παξνπζίαζε Έξγνπ «Rokas Renewables θαη Αγνξά Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο» Λέζβνο, 12 Ινπιίνπ 2012 Μύξηακ Ρνληξίγθεδ - Ρνπίδ 28 Ννεκβξίνπ 2012 2 Πεξηερόκελα 1. Όκηινο ROKAS Renewables 2. IBERDROLA

Διαβάστε περισσότερα

Προζφπικά Σηοιτεία. Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο:

Προζφπικά Σηοιτεία. Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο: Προζφπικά Σηοιτεία Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο: Ππζάξη, Αθξσηεξίνπ Πνιπηερλείν Κξήηεο, 73100 Υαληά, Διιάδα Βηβιηνζήθε 731 00 Υαληά, Διιάδα Ταχυδρομική: Αξηζηείδεο Μειεηίνπ, Σ.Θ. 148, ΥΑΝΗΑ 73110 Tηλ.: 28210-66884

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ. ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ (ΚΔΝΑΚ)

ΔΓΚΤΚΛΙΟ. ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ (ΚΔΝΑΚ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Σαρ. Γ/λζε: Λ. Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Κώδηθαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΦΤΞΖ (ΖΘ): ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ (ΣΟΣΔΔ)

ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΦΤΞΖ (ΖΘ): ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ (ΣΟΣΔΔ) ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΦΤΞΖ (ΖΘ): ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ (ΣΟΣΔΔ) ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΗΑΛΤΝΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Δ.Μ.Π. ΚΟΠΟ Καζνξηζκόο ηερληθώλ θαλόλσλ θαη απαηηήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΓΙΑΝΟΜΗ ΣΗ ΑΗΚ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΑΤΣΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΓΙΑΝΟΜΗ ΣΗ ΑΗΚ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΑΤΣΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΓΙΑΝΟΜΗ ΣΗ ΑΗΚ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΑΤΣΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β ΑΤΣΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 1.0 ΔΙΑΓΩΓΗ ύκθσλα κε ην ρέδην Πξνώζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δθαπμογή ηος Νομοθεηικού Πλαιςίος για τα αιολικά πάρκα ζηην Πεπιθέπεια Γςηικήρ Μακεδονίαρ

Δθαπμογή ηος Νομοθεηικού Πλαιςίος για τα αιολικά πάρκα ζηην Πεπιθέπεια Γςηικήρ Μακεδονίαρ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Δθαπμογή ηος Νομοθεηικού Πλαιςίος για τα αιολικά πάρκα ζηην Πεπιθέπεια Γςηικήρ Μακεδονίαρ 1/57 ΑΜΣΘΙΕΘΛΕΜΟ ΔΡΑΗ Ζ παξάζεζε ηνπ ηζρχνληνο Δζληθνχ θαη Δπξσπατθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. ΠΔΛΛΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: ΠΡΟΜΔΛΔΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΟΙΚΙΜΟΤ ΑΡΙΓΑΙΑ ΥΡΗΜ/Η: ΔΠΠΔΡΑΑ (ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ- ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 14.252,4

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

Η. ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ Η. ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξώηε γλσξηκία κε ηηο βαζηθέο αξρέο πξνζηαζίαο από ηα επηθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπο απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθύπηνπλ από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι.ΠΔΙΡΑΙΑ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι.ΠΔΙΡΑΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ηνηρεία: Δπώλπκν : ππξόπνπινο Όλνκα : Γεώξγηνο Ολ. Παηξόο : Υξήζηνο Δπάγγεικα : MScΜεραλνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ. Σειέθωλν : 210 5381237 / 6974269843 Οηθνγ. Καηάζηαζε: Άγακνο ηξ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1.1 Αηομικά ζηοιτεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Αλδξνλίθε Σζνπριαξάθε ηνπ Λεσλίδα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 5 Ηνπιίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΡΔΥΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΑΓΙΟ Ι: Φάζη 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Ανάθεζη εκπόνηζηρ ηος Πεπιθεπειακού σεδίος Γιασείπιζηρ ηεπεών Αποβλήηυν (ΠΔΓΑ) ζε Μελεηηηέρ / Γπαθεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΤΞΗΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΕΕΛ ΡΟΔΟΤ, ΑΓΩΓΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΤ - ΑΦΑΝΣΟΤ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΟΛΤΜΠΙΩΝ»

«ΑΤΞΗΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΕΕΛ ΡΟΔΟΤ, ΑΓΩΓΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΤ - ΑΦΑΝΣΟΤ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΟΛΤΜΠΙΩΝ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΔΤΑΡ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (Δ..Π.Α.) 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΜΣΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ. (ζύκθσλα κε ην άξζξν 11.2.2 ηεο.π.)

ΠΔΜΣΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ. (ζύκθσλα κε ην άξζξν 11.2.2 ηεο.π.) Μειέηε, Καηαζθεπή, Υξεκαηνδόηεζε, Λεηηνπξγία, πληήξεζε θαη Δθκεηάιιεπζε ηνπ Έξγνπ :Απηνθηλεηόδξνκνο Κόξηλζνο Σξίπνιε Καιακάηα θαη Κιάδνο Λεύθηξν πάξηε ΠΔΜΣΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ (ζύκθσλα κε ην άξζξν 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ζπληεξήζεηο Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηίζεληαη ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΠΡΟΛΟΓΟ Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που

Διαβάστε περισσότερα

K. ΓΡΟΤΣΑ, M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο, ΗΔΠΒΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ. M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο

K. ΓΡΟΤΣΑ, M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο, ΗΔΠΒΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ. M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΑΘΖΝΑ ΜΑΗΟ 2012 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΔΡΟΤΣΑ, M.Sc Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών 1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών  1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών Η Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη αξκόδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνύ αξρηηεθηνληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013) ΦΑΜΑ (ΕΙΗΓΗΣΗ Κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 1. Αλάθιεζε ηεο πηη'αξηζ. 464/60/18-01-08 κε ηελ νπνία

Διαβάστε περισσότερα