ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. Δπώνςμο : ΑΛΑΗ 2. Όνομα : ΔΜΙΛ 3. Ημεπομηνία και ηόπορ γέννηζηρ : 01 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ Τπηκοόηηηα : ΔΛΛΗΝΙΚΗ 5. Οικογενειακή Καηάζηαζη : ΔΓΓΑΜΟ 6. Δκπαίδεςζη : ΙΓΡΤΜΑ : ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Ηκεξνκελία : 1984 Πηςσίο : ΙΓΡΤΜΑ : ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ (BSc MSc)) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΥΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Ηκεξνκελία : 2010 Γίπλωμα : Ε ΕΞΕΛΙΞΗ ( MSc) ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» 7. Γλώζζερ : (βαζκνί 1 έσο 5 γηα ηελ ηθαλόηεηα, όπνπ 5 είλαη ην άξηζηα) ΓΛΧΑ ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ Ειιεληθά Αξαβηθή (κεηξηθή γιώζζα) Αγγιηθά Μέλορ επαγγελμαηικών οπγανώζεων : Σετνικό Δπιμεληηήριο ηης Δλλάδας (T.E.E.) Σετνικό Δπιμεληηήριο ηης Ιορδανίας Μέλος σνδέζμοσ Δηαιρειών θωηοβοληαϊκών Δλλάδος Μέλος Δσρωπαϊκού σνδέζμοσ Ηλιακής Δνέργειας «EPIA» 9. Παπούζα θέζη : ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ ΣΖ ΖΛΗΟΓΤΝΑΜΖ ΔΠΔ «ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ» ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ ΣΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «VECTOR ΑΗΟΛΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΛΛΑΓΟ», ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ.ΜΔΥΡΗ ΜΑΗΟΤ ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ - ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΑΠΔ ΣΖ ΖΛΗΟΓΤΝΑΜΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΤΚΔΤΔ Α.Δ. «ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΜΔΣΡΖΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΡΤΠΧΝ» ΜΔΥΡΗ ΗΟΤΛΗΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΑ, ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ, ΜΔΛΔΣΖΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΟΜΑΓΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΚΑΗ ΖΛΗΟΘΔΡΜΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

2 ΣΖΝ ΗΟΡΓΑΝΗΑ, ΣΟ ΔΡΓΟ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΝΧΖ ΜΔΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «EYROPAID 10. Έηη επαγγελμαηικήρ εμπειπίαρ : ΑΠΟ ΣΟ Κύπια πποζόνηα : Άξηηα επηζηεκνληθή θαη ηερληθή θαηάξηηζε. πλερήο ελεκέξσζε επί ησλ εμειίμεσλ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο. Εκπεηξία ζηελ εθπόλεζε Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ Μειεηώλ θαη κειεηώλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Ελέξγεηαο ΑΠΕ θαζώο θαη Μειεηώλ Πεξηβαιινληνινγηθώλ Επηπηώζεσλ Έξγσλ ΑΠΕ. πλέπεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εθάζηνηε αλαιακβαλνκέλσλ ππνρξεώζεσλ θαη θαζεθόλησλ. Δεκηνπξγία επνηθνδνκεηηθώλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο ηόζν κε ηα κέιε ηεο νκάδαο όζν θαη κε ηνπο Κπξίνπο ησλ Εξγσλ, ηηο Δηεπζύλνπζεο Τπεξεζίεο θαη ηηο ινηπέο ζπλεξγαδόκελεο νκάδεο Μειεηώλ. Επίβιεςε θαη Καηαζθεπή έξγσλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Ελέξγεηα. 12. Eπαγγελμαηική Απαζσόληζη: Xπονική διάπκεια : ήμεπα, Ιοπδανία, αοςδική Απαβία, Ροςμανία Ονομαζία Δπισείπηζηρ : Αηομική Θέζη ζηην Δπισείπηζη Τπηπεζία : Σερληθόο Οηθνλνκηθόο ύκβνπινο Έξγσλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Ελέξγεηαο, Σερληθόο GEOBASE : ύμβοςλορ Μελεηηηήρ - Δπιβλέπων Xπονική διάπκεια : 1988 ήμεπα Ονομαζία Δπισείπηζηρ Τπηπεζίαρ : Ηλιοδύναμη ΔΠΔ Θέζη ζηην Δπισείπηζη Τπηπεζία : Σερληθόο Δηεπζπληήο θαη Σερληθόο Τπεύζπλνο έξγσλ ΑΠΕ : Μησανικόρ Τπεύθςνορ Xπονική διάπκεια : Ονομαζία Δπισείπηζηρ Τπηπεζίαρ : VECTOR Αιολικά Πάπκα Δλλάδορ Α.Δ. Θέζη ζηην Δπισείπηζη Τπηπεζία : Σεσνικόρ Γιεςθςνηήρ : Μησανικόρ Τπεύθςνορ Αξιολόγηζηρ Μελέηηρ Αιολικών Πάπκων Xπονική διάπκεια : ήμεπα Ονομαζία Δπισείπηζηρ Τπηπεζίαρ :ΗΛΙΟΓΤΝΑΜΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΤΚ. Α.Δ. Θέζη ζηην Δπισείπηζη Τπηπεζία : Δ/ θαη Σερληθόο Τπεύζπλνο Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ κνλάδσλ κέηξεζεο Αηκνζθαηξηθώλ νξγάλσλ : Σεσνικόρ Τπεύθςνορ 2

3 Xπονική διάπκεια : Ονομαζία Δπισείπηζηρ Τπηπεζίαρ : ΖΛΗΟΓΤΝΑΜΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΤΚΔΤΔ Α.Δ. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΣΤΠΟ Ο.Δ. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΣΤΠΟ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Ο.Δ. ΑΗΟΛΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΛΛΑΓΟ ΟΡΦΔΑ ΔΚΓΟΣΗΚΖ : Τπεύζπλνο ηερληθόο αζθαιείαο ζηηο παξαθάησ εηαηξείεο Xπονική διάπκεια : Ονομαζία Δπισείπηζηρ Τπηπεζίαρ : Αιολική Καππαζηωνίος Α.Δ.. Θέζη ζηην Δπισείπηζη Τπηπεζία : πλεξγάηεο Μεραληθόο :ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΗΟΛΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΗΥΤΟ 1,2 MW Xπονική διάπκεια : Ονομαζία Δπισείπηζηρ Τπηπεζίαρ : VECTOR Αιολικά Πάπκα ΔλλάδορΑ.Δ.. Θέζη ζηην Δπισείπηζη Τπηπεζία : πλεξγάηεο Μεραληθόο :ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΗΟΛΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΗΥΤΟ 0,78 MW Xπονική διάπκεια : Ονομαζία Δπισείπηζηρ Τπηπεζίαρ : ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΠΔΙΡΑΙΑ Θέζη ζηην Δπισείπηζη Τπηπεζία : Εξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο Καζεγεηήο : Γιδάζκων ηων Μαθηάηων Xπονική διάπκεια Ονομαζία Δπισείπηζηρ Τπηπεζίαρ Θέζη ζηην Δπισείπηζη Τπηπεζία ΖΠΗΔ ΜΟΡΦΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Η ΖΠΗΔ ΜΟΡΦΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΗ : ήμεπα : Ιοπδανία : Fraunhofer ISE ζηο Δνεπγειακό Κένηπο Ιοπδανίαρ : Τπεύζπλνο νκάδαο εθηέιεζεο έξγνπ (Team Leader) : Team Leader Xπονική διάπκεια : ήμεπα Ονομαζία Δπισείπηζηρ Τπηπεζίαρ : ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΑΛΚΙΓΟ 3

4 Θέζη ζηην Δπισείπηζη Τπηπεζία : Επηζηεκνληθόο Εξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο Καζεγεηήο : Γιδάζκων ηων Μαθηάηων 13. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δλεξγεηαθό ζεκηλάξην (Θ) Μεραλνινγηθό ρέδην Η (Δ) Σερληθή ζρεδίαζε ηνπ ηκήκαηνο «απηνκαηηζκνύ» (Δ) Ζιηαθή θαη Αηνιηθή Σερληθή (Θ) Σξηβνινγία θαη Μεραληθέο Γηακνξθώζεηο (1 Μήλαο).(Θ) Μεραλέο εζσηεξηθήο θαύζεσο Η "ζεσξεία"(θ) Σερλνινγία ςύμεσο (Δ) Αλπςσηηθέο θαη κεηαθνξηθέο κεραλέο (Δ) ηερλνινγία ςύμεο θιηκαηηζκνύ θαη εξγαζηήξην Δλαιιαθηηθώλ Μνξθώλ ελέξγεηαο ρεηκεξηλό εμακήλνπ, ηερλνινγία ςύμεο θιηκαηηζκνύ θαη εξγαζηήξην Δλαιιαθηηθώλ Μνξθώλ ελέξγεηαο ην παξαπάλσ δηδαθηηθό ρξνληθό δηάζηεκα ππήξμα Δηζεγεηήο θαη Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο ζε Γεθάδεο πηπρηαθέο εξγαζίεο 1984 : Πηςσιακή επγαζία με ηίηλο : ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ (ΠΛΟΙΟ ΦΤΓΔΙΟ) ΣΗΝ ΔΓΡΑ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΦΤΙΚΧΝ ΓΙΔΡΓΑΙΧΝ ΣΟΤ Α.Π.ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ. 1997: Σοπική εθημερίδα περιοτής Γράμας με θέμα " ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ" και μέηρηζη ηοσ Αιολικού δσναμικού περιοτής ηης Κοινόηηηας "Βόλακα" 2000: ΓΔΛΣΙΟ 141- ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΗΜΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΔ ΘΔΜΑ " ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ και Ανανεώζιμες Πηγές Δνέργειας" 2004: ΓΔΛΣΙΟ 367-ΜΑΙΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ «ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΙΔΣΗΡΙΟΤ» Experimental and Theoretical Analysis of Remote Medium Size Photovoltaic Stations, 2006 ΣΔΙ Πειραιά. Περιοδικό Energy Point, ΗΛΙΟΓΤΝΑΜΗ ΔΠΔ και ηα Φ/Β πάρκα, Πεπιοδικό Energy Point, ΟΗ ΑΠΔ Χ ΘΖΛΤΚΟΤ ΓΔΝΟΤ, ΓΔΝ ΑΠΟΚΣΟΤΝ ΓΗΑΜΟΝΖΣΖΡΗΟ, ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΟΛΗ ΣΖ ΠΑΝΑΓΗΑ Δμπειπία ζσεηική με ηην ςπό ανάθεζη μελέηη ή ςπηπεζία : ΥΩΡΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Ειιάδα, ανπδηθή Αξαβία, Ινξδαλία 4 ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΘΔΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ήκεξα Δλεύθερος Δπαγγελμαηίας, Μητανολόγος Μητανικός και Μητανικός ΑΠΔ Κύριοι ηομείς ηετνολογίας με ηοσς οποίοσς έτω αζτοληθεί καηά ηην περίοδο ασηή είναι: Μελέηη, ζσεδιαζμόρ κενηπικών μονάδυν θέπμανζηρ κηιπίυν Επγαζία ενόρ μηνόρ ζηο εξυηεπικό «Σαοσδική Αραβία», υρ PRINCIPAL TECHNICAL GEOBASE.

5 σεδιαζμόρ Αςηόνομυν και Διαζςνδεδεμένυν θυηοβοληαφκών και Αιολικών ζηαθμών και ζςζηημάηυν: σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, πεπιβαλλονηική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, μελέηη έκδοζηρ πολεοδομικήρ άδειαρ μικπήρ κλίμακα θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Υίνπ ηεο εηαηξείαο ΖΛΗΟΓΤΜΑΝΗΚΖ ΥΗΟΤ Ο.Δ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2009). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, πεπιβαλλονηική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, Πολεοδομική μελέηη μικπήρ κλίμακα 2 θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ ηζρύνο 80 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Κξήηεο γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο SOLIS ελεξγεηαθή γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2009). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, πεπιβαλλονηική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, μελέηη έκδοζηρ πολεοδομικήρ άδειαρ μικπήρ κλίμακα θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 20 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Υίνπ ηεο εηαηξείαο ΖΛΗΟΓΤΜΑΝΗΚΖ ΥΗΟΤ Ο.Δ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2009). Μειέηε- ζρεδηαζκόο, αλάπηπμε ( θαηάζεζε θαθέισλ) θαη αδεηνδόηεζε Αηνιηθνύ πάξθνπ ηζρύνο 19,8 MW ζηελ ζέζε Μεγαινβνύλη Γξάκαο γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο «Παπιίδεο Μάξκαξα Γξαλίηεο Α.Δ.»/ ην έξγν απόθηεζε άδεηα παξαγσγήο θαη εγθαηάζηαζε ην 2007, νινθιεξώζεθε ε εγθαηάζηαζε Μειέηε - ζρεδηαζκόο, αλάπηπμε ( θαηάζεζε θαθέισλ) θαη αδεηνδόηεζε Αηνιηθνύ πάξθνπ ηζρύνο 8 MW ζηελ ζέζε ύλνξα Γήκνπ Γξάκαο γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο «Παπιίδεο Μάξκαξα Γξαλίηεο Α.Δ.»/ην έξγν απόθηεζε άδεηα παξαγσγήο θαη είλαη ζηελ θάζε απόθηεζεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο. Μειέηε - ζρεδηαζκόο, αλάπηπμε ( θαηάζεζε θαθέισλ) γηα αδεηνδόηεζε Αηνιηθνύ πάξθνπ ηζρύνο 12 MW ζηελ ζέζε Κνξθνβνύλη Ννκνύ Κηιθίο γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο «Παπιίδεο Μάξκαξα Γξαλίηεο Α.Δ.»/ην έξγν κεηξήζεθε θαη είλαη ζηελ θάζε απόθηεζεο άδεηαο παξαγσγήο από ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο «ΡΑΔ». Μειέηε- ζρεδηαζκόο, αλάπηπμε θαη θαηάζεζε θαθέινπ αδεηνδόηεζεο Αηνιηθνύ πάξθνπ ηζρύνο 13,6 MW γηα ηελ πεπιοσή Μακεδονία γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο «Παπιίδεο Μάξκαξα Γξαλίηεο Α.Δ.»/ην έξγν κεηξήζεθε θαη είλαη ζηελ θάζε απόθηεζεο άδεηαο παξαγσγήο από ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο «ΡΑΔ». Μειέηε- ζρεδηαζκόο, αλάπηπμε θαη θαηάζεζε θαθέινπ αδεηνδόηεζεο Αηνιηθνύ πάξθνπ ηζρύνο 12 MW ζηελ ζέζε «Αεηόο» πεπιοσή Μακεδονία γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο «Κ. Υαξαθίδε & ΗΑ Ο.Δ.»/ην έξγν κεηξήζεθε θαη είλαη ζηελ θάζε απόθηεζεο άδεηαο παξαγσγήο από ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο «ΡΑΔ». Ζιεθηξνινγηθέο κειέηεο Λαηνκηνύ πεξηνρήο Γξάκαο Νεπξνθνπίνπ γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο «Παπιίδεο Μάξκαξα Γξαλίηεο Α.Δ.» Δθπόλεζε κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ Σ.Δ.Η. Υαιθίδνο, Ξελώλα ζπνπδαζηώλ 5

6 θαζώο θαη κεγάινπ Ακθηζεάηξνπ Σ.Δ.Η. (2002). Δθπόλεζε κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο Παξαζθεπαζηεξίνπ ηξνθίκσλ( SNACK- ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ-ΚΑΦΔ) ηνπ θπξίνπ Παηειάξνπ Γεκεηίνπ πεξηνρήο Αζελώλ (2002). Γηάθνξεο ζπκκεηνρέο ζε εγθαηαζηάζεηο νξγάλσλ κέηξεζεο αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ, θαζώο θαη ζπκκεηνρέο ζε ξπζκίζεηο θαη βαζκνλνκήζεηο νξγάλσλ κέηξεζεο πνηόηεηαο αέξα. Μειέηε- ζρεδηαζκόο θαη θαηάζεζε θαθέινπ αδεηνδόηεζεο Φ/Β ζηαζκνύ ηζρύνο 1 MWp γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο PANEL PRESS Μαιαθάζα/ Μειέηε- ζρεδηαζκόο θαη θαηάζεζε θαθέισλ αδεηνδόηεζεο Φ/Β ζηαζκώλ ζπλνιηθήο ηζρύνο 12 MWp γηα ινγαξηαζκό δεθάδσλ Δπελδπηώλ ( από 2 έσο 500 KWp) ζε όιε ηελ Δπηθξάηεηα. Μειέηε- ζρεδηαζκόο θαη θαηάζεζε θαθέινπ αδεηνδόηεζεο Φ/Β ζηαζκνύ ηζρύνο MWp γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο NUTRIA S.A./ ΒΟΗΧΣΗΑ GREECE/ Μειέηε- ζρεδηαζκόο θαη θαηάζεζε θαθέινπ έθδνζεο όξσλ ζύλδεζεο κε ην ει. Γίθηπν Φ/Β ζηαζκνύ ηζρύνο MWp γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο NUTRIA S.A./ ΒΟΗΧΣΗΑ GREECE/ Μειέηε- ζρεδηαζκόο θαη θαηάζεζε θαθέινπ έθδνζεο όξσλ ζύλδεζεο κε ην ει. Γίθηπν Φ/Β ζηαζκνύ ηζρύνο MWp γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο Γελεξάιεο Πεινπνλλήζνπ GREECE/ σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, πεπιβαλλονηική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, μελέηη έκδοζηρ πολεοδομικήρ άδειαρ μικπήρ κλίμακα θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Πεινπνλλήζνπ ηεο εηαηξείαο ΔΝΔΡΤ Ο.Δ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ( ). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Πεινπνλλήζνπ ηεο εηαηξείαο ΓΟΤΛΑΝΓΡΖ Ο.Δ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2010). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, πεπιβαλλονηική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Γξάκαο ηεο Διεπζεξίαο Αλζνπνύινπ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2010). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, Ηλεκηπική ζύνδεζη θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Πεινπνλλήζνπ γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο ENOVA HELLAS A.E γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2010). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 378 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο VALIA LTD GREECE γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2010). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, 9 6

7 θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο VALIA LTD GREECE γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2010). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο KWp δηαζπλδεδεκέλνπ γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο VALIA LTD GREECE γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2010). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 225 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο VALIA LTD GREECE γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2010). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 198 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο VALIA LTD GREECE γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2010). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ, θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 540 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο VALIA LTD GREECE γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2010). σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηη, μελέηη διαζύνδεζηρ και εγκαηάζηαζη θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ κε ζπλνιηθή ηζρύο κεγαιύηεξε από 400 KWp (2010). Επιβλέπυν Μησανικόρ εγκαηάζηαζηρ 6 Φ/Β ζηαθμών ζςνολικήρ ονομαζηικήρ ιζσύορ 480 KWp ζηην πεπιοσή ηηρ Κπήηηρ για λογαπιαζμό ηηρ εηαιπείαρ Λαβπςρ ενεπγειακή Α.Ε. Team leader ηνπ επξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο EuropeAid/129543/C/SER/JO {Capacity building Wind Energy and Concentrating Solar Power in Jordan }/ {WECSP Project} Ειιάδα ήκεξα ΗΛΙΟΓΤΝΑΜΗ ΔΠΔ / Μητανικός, Σετνικός Γιεσθσνηής Κύριοι ηομείς ηετνολογίας με ηοσς οποίοσς έτω αζτοληθεί καηά ηην περίοδο ασηή είναι: σεδιαζμόρ Αςηόνομυν και Διαζςνδεδεμένυν θυηοβοληαφκών ζςζηημάηυν. ςμμεηοσή ζηην ομάδα ζσεδιαζμού και μελέηη Αιολικών Πάπκυν ςμμεηοσή ζηην ομάδα ανάπηςξηρ - ζσεδιαζμού και μελέηη Υδποηλεκηπικών μονάδυν παπαγυγήρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ. σεδιαζμόρ ζςζηημάηυν θέπμανζηρ αεπιζμού και κλιμαηιζμού (HVAC). Ενεπγειακή παπακολούθηζη και ανάλςζη δεδομένυν (ηασύηηηα ανέμος, ηλιακή ακηινοβολία, ανάλςζη καςζαεπίυν κλπ) Ηλεκηπικά δίκηςα (D.C. & Α.C) για ζςζηήμαηα ΑΠΕ. Δίκηςα διανομήρ ζημείυν ηλεκηπικών καηαναλώζευν ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ παπαγόμενη από ζςζηήμαηα ΑΠΕ. Μεηαλλικέρ καηαζκεςέρ ζηήπιξηρ ηλιακών θεπμικών και ηλεκηπικών 7

8 ζςζηημάηυν. Επιλογή ζσεδιαζμόρ και διαζηαζιολόγηζη ηλεκηπoλογικού εξοπλιζμού ζςζηημάηυν ΑΠΕ σεδιαζμόρ Μελέηη Υβπιδικών ζςζηημάηυν ΑΠΕ ςμμεηοσή ζηην επίβλετη μεηαλλικών καηαζκεςών βαπέυρ ηύπος (WEC Towers) ςμμεηοσή ζηην επίβλετη και εγκαηάζηαζη Αιολικών Πάπκυν σεδιαζμόρ ζςζηημάηυν αςηομαηιζμού και καηαγπαθήρ δεδομένυν (PLC s, SCADA, κλπ.) ςμμεηοσή ζηην ομάδα ζσεδιαζμού βιομησανικών θεπμικών - ηλιακών ζςζηημάηυν. Μελέηερ, εηοιμαζία και καηάθεζη θακέλυν έπγυν ΑΠΕ ζηην Ρςθμιζηική Απσή Ενέπγειαρ {ΡΑΕ} καθώρ και ζηοςρ διαθόποςρ θοπείρ για ηην απόκηηζη ηυν απαιηούμενυν αδειών παπαγυγήρ και εγκαηάζηαζηρ ηυν έπγυν: Μέινο ηεο μελεηηηικήρ νκάδαο ζρεδηαζκνύ θαη πξνκήζεηαο 70 απηόλνκσλ θσηνβνιηατθώλ ζπζηεκάησλ ζπλνιηθήο ηζρύνο 53 Kwattp ζε δηάθνξα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ γηα ινγαξηαζκό ηεο Γ.Δ.Ζ., θαζώο θαη Μεραληθόο ππεύζπλνο εγκαηάζηαζηρ θαη παπάδοζηρ ζε ιεηηνπξγία ησλ πξώησλ 5 από απηώλ ( ), θαη ππεύζπλνο ηεσνικήρ εκπαίδεςζηρ ησλ παξεπξηζθόκελσλ κεραληθώλ ηεο Γ.Δ.Ζ. Μέλορ ηεο νκάδαο κειέηεο - εγθαηάζηαζεο και παπάδοζηρ ελόο Αηνιηθνύ Πάξθνπ ηζρύνο 0,6 Mw, ζηε ζηε Μπηηιήλε Ννκνύ Λέζβνπ (1992) Μέινο ηεο μελεηηηικήρ νκάδαο ζρεδηαζκνύ θαη ςπεύθςνορ εγκαηάζηαζηρ και απσικήρ ζςνηήπηζηρ θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Ιεπάρ Μονήρ ιμυνορ Πέηπαρ ( Άγην Όξνο ), ηζρύνο 46 Kwattp, ζε ιεηηνπξγηθή ζπλεξγαζία κε 33 Kwatt πδξνειεθηξηθό ζηαζκό θαη 63 KW ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο ( ) Μέινο ηεο μελεηηηικήρ νκάδαο ζρεδηαζκνύ ηεσνοοικονομικήρ ππομελέηηρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ 80 Kwattp ηεο Ηεξάο Μνλήο Μεγίζηεο Λαύξαο Αγίνπ Οξνπο (1993) ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο APAS. Μέινο ηεο μελεηηηικήρ νκάδαο ζρεδηαζκνύ θαη εθπόλεζεο ηεσνοοικονομικήρ ππομελέηηρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ 100 Kwattp ηεο Ηεξάο Μνλήο Βαηνπεδίνπ Αγίνπ Οξνπο (1993) γηα ειεθηξνδόηεζε ηεο Μνλήο. Μελέηη, ζσεδιαζμόρ θαη εγκαηάζηαζη πβξηδηθνύ ζπζηήκαηνο απνηεινύκελν από Φ/Β ζηαζκό νλνκαζηηθήο ηζρύνο 2 KWp θαη γελλήηξηα (Diesel) ζηελ Ηεξά Μνλή Νέαο θήηεο Αγίνπ Όξνπο ( απηνπαξαγσγόο). Μελέηη και ζσεδιαζμόρ πβξηδηθνύ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ Γαζαξρείνπ Γξάκαο ζην Φαιαθξό βνπλό (1994) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία LATRONICS ΓΡΑΜΑ. Σοποθέηηζη, ζςλλογή, επεξεπγαζία και Αξιολόγηζη κεηξήζεσλ Αηνιηθνύ θαη Ζιηαθνύ δπλακηθνύ 8

9 ηεο λήζνπ Μπηηιήλεο, κε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ θνηλνηηθνύ πξνγξάκκαηνο Altener κεηά ηελ ηνπνζέηεζε 6 ζπζηεκάησλ κέηξεζεο αηνιηθνύ δπλακηθή γηα όιε ηελ πεξηνρή γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΣΔΓΚ Λέζβνπ.( ). Μελέηη, ζσεδιαζμόρ θαη εγκαηάζηαζη πβξηδηθνύ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο απνηεινύκελν από Φ/Β ζηαζκό νλνκαζηηθήο ηζρύνο 2,4 KWp θαη γελλήηξηα (Diesel) ηρζπνθαιιηεξγεηηθήο κνλάδαο πεξηνρήο Μεζνινγγίνπ γηα απηνλνκία ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα (1994). Μέλορ ηηρ ομάδορ εκηέλεζηρ, αξιολόγηζηρ και μελέηηρ απνηειεζκάησλ κέηξεζεο παξακέηξσλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ( ΖΛΗΟ, ΑΝΔΜΟ, ΝΔΡΑ, ΒΗΟΜΑΕΑ) θαη ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο πεξηνρήο Αγίνπ Όξνπο κε ρξεκαηνδόηεζε κέζσ πξνγξάκκαηνο Altener γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο ΖΚΗΟΓΤΝΑΜΖ ΔΠΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία ΦΑΜΑ ΔΠΔ. ( ). Μελέηη, ζσεδιαζμόρ θαη εγκαηάζηαζη πβξηδηθνύ Φ/Β ζηαζκνύ νλνκαζηηθήο ηζρύνο 1,6 KWp θαη Νηηδεινγελλήηξηαο ζε ελνηθηαδόκελα δσκάηηα ζηε λήζν αληνξίλε. (1997). Μέλορ ηεο νκάδαο ζρεδηαζκνύ, εγκαηάζηαζηρ θαη ζέζεο ζε λειηοςπγία κνλάδαο αθαιάησζεο ζαιαζζηλνύ λεξνύ ηεο λήζνπ Θεξαζηάο εκεξήζηαο ηθαλόηεηαο 8 θπβηθά κέηξα κε ρξήζε Αηνιηθήο ελέξγεηαο νλνκαζηηθήο ηζρύνο 15 Kwatt ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γαιιηθή εηαηξεία VERNIE ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΤΡΟΤ( 1997). Ππομελέηη γηα εγθαηάζηαζε ζε επηρείξεζε πώιεζεο ζπζζσξεπηώλ κνιύβδνπ ζπζηήκαηνο θόξηηζεο ζπζζσξεπηώλ κε ρξήζε Φ/Β γελλήηξηαο ηζρύνο 4 Kwattp, ε νπνία θαηαηέζεθε ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (1998). Ππομελέηη γηα εγθαηάζηαζε πξνγξάκκαηνο πεξηβαιινληηθήο θαη νδηθήο αγσγήο ζε Παηδηθό ζηαζκό κε ρξήζε Φ/Β κνλάδαο, ε νπνία θαηαηέζεθε ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο {ΔΠΑΝ}(1998). Μελέηη γηα εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 63 Kwp γηα απηνπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (380 Volt a.c) ζηε ζέζε, Κάησ Γαξάηζν, Κπδσλίαο Ν.Υαλίσλ γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο "θαξάθεο Α.Δ." 1999, ν νπνίνο Φ/Β ζηαζκόο εγθξίζεθε από ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο {ΔΠΑΝ}(1998). Ππομελέηη, Μελέηη εθαπμογήρ, καηαζκεςή ΚΑΙ θέζει ζε λειηοςπγία ( υρ Μησανικόρ ςπεύθςνορ) θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 14 Kwp γηα απηνπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ( 380 VOLT a.c θαη ζύλδεζε κε ην ππάξρνλ δίθηπν) ζηε ζέζε, Πόξην Λνπηξό, θαθηά, Ν. Υαλίσλ Κξήηεο γηα ινγαξηαζκό ηνπ Αλξνπιαθάθε ηαύξνπ (1999), ην νπνίν εγθξίζεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε.(2000) ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΕΙ. Ππομελέηη θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 51 Kwatt γηα απηνπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (380 VOLT a.c θαη ζύλδεζε κε ην ππάξρνλ δίθηπν) ζηε Βηνκεραλία ηνπ 9

10 θπξίνπ Υησηάθε Δκκαλνπήι Ννκνύ Υαληώλ, ην νπνίν εγθξίζεθε θαη είλαη ζην ζηάδην ηεο ρνξήγεζεο ηεο αδείαο εγθαηάζηαζεο, έγθξηζεο ρσξνζέηεζεο θαη εηνηκαζίαο πιηθώλ πξνο θαηαζθεπή.( )/ ην έξγν ζηακάηεζε γηα επαγγεικαηηθνύ ιόγνπο. Ππομελέηη ζκοπιμόηηηαρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 6 KWp γηα απηνπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηεο Ηεξάο Μνλήο Ξελνθώληνο «ΑΓΗΟΝ ΟΡΟ» (2001) ζηα πιαίζηα ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο αληαγσληζηηθόηεηαο, Ο θάθεινο θαηαηέζεθε ζηελ Ηεξά Μνλή. Ππομελέηη ζκοπιμόηηηαρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 5 KWp γηα απηνπαξαγσγή θαη εμνηθνλόκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Πιάδ Βνύιαο γηα έγθξηζε ηνπ έξγνπ ζηα πιαίζηα ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο αληαγσληζηηθόηεηαο ΔΠΑΝ, ην έξγν θόιιεζε ζηελ πνιενδνκία θαη ζηελ γξαθεηνθξαηία. Ππομελέηη θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 22 KWp γηα απηνπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζύλδεζε κε ην ππάξρνλ δίθηπν ζην μελνδνρείνπ «ΚΑΝΣΗΑ» ηνπ θπξίνπ ΜΠΡΑΟΤΓΑΚΖ Ννκνύ Υαληώλ ζηακάηεζε γηα πξνζσπηθνύο ιόγνπο ηνπ ηδηνθηήηε. Μελέηη, ζσεδιαζμόρ θαη εγκαηάζηαζη δύν θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ νλνκαζηηθήο ηζρύνο 26,72 KW/ 220 Volt a.c έθαζηνο γηα αλακεηαδόηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηεο εηαηξείαο COSMOTE, κε απηόκαηε ιεηηνπξγία ζε ζπλεξγαζία κε Νηηδεινγελλήηξηα ζηε πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Οξνπο, ( ). Έκδοζη αδειών, ππομήθεια, Μελέηη εθαπμογήρ και καηαζκεςή θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ δηαζπλδεδεκέλν κε ην ππάξρνλ δίθηπν ηζρύνο 8,16 Kwatt γηα αλεμάξηεηε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε ζέζε, Κνηζνπκπάξα Μπηηιήλεο γηα ινγαξηαζκό ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο δήκνπ Μπηηιήλεο.( ), Σν έξγν νινθιεξώζεθε θαη είλαη ζε ιεηηνπξγία από αξρέο Φεβξνπαξίνπ Μειέηε, ζρεδηαζκόο, Μειέηε εθαξκνγήο, πξνκήζεηα θαη ςπεύθςνορ εγκαηάζηαζηρ έξγνπ επέθηαζεο ηνπ θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ππνζπζηεκάησλ απηνύ ηεο Ιεπάρ Μονήρ ιμυνορ Πέηπαρ ( Άγην Όξνο ), ηζρύνο 47 Kwp, (2005) σεδιαζμόρ, μελέηη, καηάθεζη θακέλος για έκδοζη άδειαρ παπαγυγήρ Τβπιδικού ζςζηήμαηορ ΑΠΕ {θσηνβνιηατθόο ζηαζκόο ηζρύνο 40 KWp & Τδξνειεθηξηθόο ζηαζκόο ηζρύνο 225 KVA} ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο Ηεξάο Μνλήο Γξεγνξίνπ Αγίνπ όξνπο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2005)/ ην έξγν θόιιεζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ρσξνηαμηθνύ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ 2008 θαη είλαη ζηε ηειηθή θάζε ηεο αδεηνδόηεζεο. σεδιαζμόρ, μελέηη, επίβλετη και εγκαηάζηαζη θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 152 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Κηιθίο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2008)/ ην έξγν ιεηηνπξγεί από ην θαινθαίξη ηνπ σεδιαζμόρ, μελέηη, ππομήθεια θσηνβνιηατθνύ 10

11 ζηαζκνύ ηζρύνο 200 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Κηιθίο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2008)/ ην έξγν ιεηηνπξγεί από ην Ννέκβξην σεδιαζμόρ, Έκδοζη αδειών, μελέηη και εγκαηάζηαζη θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Γξάκαο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2009)/ ην έξγν ιεηηνπξγεί από ην Μάην ηνπ σεδιαζμόρ, Έκδοζη αδειών, μελέηη, ππομήθεια και εγκαηάζηαζη ζε ζςνεπγαζία με ηην Γεπμανική εηαιπεία HYPERVOLT θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Καιακάηαο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2009)/ ην έξγν ιεηηνπξγεί από ην θαινθαίξη ηνπ σεδιαζμόρ, Έκδοζη αδειών, μελέηη, Τπό ππομήθειαρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Γξάκαο ηεο εηαηξείαο ακαξάο ΔΔΔ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2009)/ ε εγθαηάζηαζε ηνπ έξγνπ,ζα αξρίζεη θαη ζα νινθιεξσζεί εληόο ηνπ σεδιαζμόρ, Έκδοζη αδειών, μελέηη εθαπμογήρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 95 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Γξάκαο ηεο εηαηξείαο Μαραηξίδε Υαξαιάκπνπ & ΗΑ Ο.Δ. γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2007)/ ε εγθαηάζηαζε ηνπ έξγνπ νινθιεξώζεθε ηέινο ηνπ σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηηρ, μελέηη πεπιβαλλονηολογικών επιπηώζευν θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Πίινπ- Καιακάηα ηεο εηαηξείαο ENERSYS Ο.Δ. γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2008)/ ην έξγν ζηελ θάζε έθδνζε πεξηβαιινληνινγηθώλ επηπηώζεσλ θαη όξσλ δηαζύλδεζεο. σεδιαζμόρ, ηεσνική μελέηηρ και καηάθεζη θακέλυν έκδοζηρ εξαίπεζηρ από άδεια παπαγυγήρ ζηην ΡΑΕ 6 θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ νλνκαζηηθήο ηζρύνο 100 KWp έθαζηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Καβάιαο. γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2007)/ ηα έξγα ζηελ θάζε έληαμεο επαγσγήο ζηνλ Αλαπηπμηαθό Νόκνπ γηα νηθνλνκηθή επηδόηεζε. σεδιαζμόρ, μελέηη, καηάθεζη θακέλος για έκδοζη εξαίπεζηρ από άδεια παπαγυγήρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 84 KWp ηεο εηαηξείαο «Βάιηα ΔΠΔ» δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Σξηπόιεσο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2007)/ ην έξγν είλαη ζηε ηειηθή θάζε ηεο επαγσγήο ζηνλ Αλαπηπμηαθό Νόκν. σεδιαζμόρ, Έκδοζη αδειών, μελέηη, Τπό ππομήθειαρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 100 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Γξάκαο ηεο εηαηξείαο ΠΑΝΗΓΖ Ο.Δ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2009)/ ε εγθαηάζηαζε ηνπ έξγνπ, ζα αξρίζεη θαη ζα νινθιεξσζεί εληόο ηνπ σεδιαζμόρ, μελέηη, καηάθεζη θακέλος για έκδοζη άδειαρ παπαγυγήρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 2000 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Γξάκαο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2007)/ ην έξγν είλαη ζηε ηειηθή θάζε ηεο αδεηνδόηεζεο. σεδιαζμόρ, μελέηη, καηάθεζη θακέλος για έκδοζη 11

12 Ειιάδα VECTOR Αηνιηθά Πάξθα Ειιάδνο άδειαρ παπαγυγήρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 1976 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Γξάκαο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2007)/ ην έξγν είλαη ζηε ηειηθή θάζε ηεο αδεηνδόηεζεο. σεδιαζμόρ, μελέηη, καηάθεζη θακέλυν για έκδοζη άδειαρ παπαγυγήρ 6 θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ εθάζηνπ νλνκαζηηθήο ηζρύνο 1340 KWp δηαζπλδεδεκέλσλ πεξηνρήο Καξδίηζαο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2007)/ ηα έξγα είλαη ζηε ηειηθή θάζε ηεο αδεηνδόηεζεο. Εύπεζη εκηάζευν,ζσεδιαζμόρ,μελέηη, καηάθεζη θακέλυν για έκδοζη εξαίπεζη από άδειερ παπαγυγήρ 22 θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ ησλ 80 KWp δηαζπλδεδεκέλσλ Ννκνύ Κξήηεο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2008)/ ηα έξγα αδεηνδόηεθαλ θαη είλαη ζηελ θάζε ηεο επαγσγήο ζην Αλαπηπμηαθό Νόκν γηα επηδόηεζε { ε εγθαηάζηαζε ησλ έξγσλ, ζα νινθιεξσζεί εληόο ηνπ Εύπεζη εκηάζευν, ζσεδιαζμόρ, μελέηη, καηάθεζη θακέλυν για έκδοζη εξαίπεζη από άδειερ παπαγυγήρ 6 θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ ησλ 60 KWp δηαζπλδεδεκέλσλ Νήζνπο Λίκλνπ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2008)/ ηα έξγα αδεηνδόηεθαλ θαη είλαη ζηελ θάζε έθδνζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ. Εύπεζη εκηάζευν,ζσεδιαζμόρ,μελέηη, καηάθεζη θακέλυν για έκδοζη εξαίπεζη από άδειερ παπαγυγήρ 4 θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ ησλ 70 KWp δηαζπλδεδεκέλσλ Ννκνύ Λέζβνπ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2008)/ ηα έξγα αδεηνδόηεθαλ θαη είλαη ζηελ θάζε έθδνζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ. σεδιαζμόρ, μελέηη, καηάθεζη θακέλος για έκδοζη άδειαρ παπαγυγήρ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 1820 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Πξέβεδαο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2008)/ ην έξγν είλαη ζηε ηειηθή θάζε ηεο αδεηνδόηεζεο. σεδιαζμόρ, μελέηη, καηάθεζη θακέλυν ΡΑΕ Τπ Ανάπηςξηρ Πεπιθέπεια δεκάδερ θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ ηζρύνο από 20 έσο θαη 200 KWp δηαζπλδεδεκέλνπ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ( ), ηα νπνία είλαη ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο αδεηνδόηεζεο ή επηδόηεζεο. Σετνικός ζσνεργάηης - Μητανικός ΑΠΔ Κύριοι ηομείς ηετνολογίας με ηοσς οποίοσς έτω αζτοληθεί καηά ηην περίοδο ασηή είναι: Εύπεζη, ζσεδιαζμόρ, μέηπηζη-αξιολόγηζη παπαμέηπυν Αιολικού δςναμικού μίαρ πεπιοσήρ, ηεσνικέρ μελέηερ ζηαθμού, πεπιβαλλονηολογικέρ μελέηερ και παπάδοζη και λειηοςπγίαρ Αιολικών πάπκυν: Μέινο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη παξάδνζεο ελόο Αηνιηθνύ Πάξθνπ ηζρύνο 5,1 Mw, ζηε εηεία Κξήηε. (1994) Μέινο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη παξάδνζεο ελόο Αηνιηθνύ Πάξθνπ ηζρύνο 5,1 Mw, ζηε Μαξκάξη Δύβνηα. (1994) ρεδηαζκόο, ηερληθή κειέηε, πεξηβαιινληηθή κειέηε, πξνκειέηε δηαζύλδεζεο θαη θαηάζεζε θαθέινπ έθδνζεο 12

13 άδεηαο παξαγσγήο από ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο «ΡΑΔ» ελόο Αηνιηθνύ πάξθνπ ηζρύνο 12 ΜW δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Κηιθίο (2009). Αμηνιόγεζε ζέζεο, κέινο ηεο νκάδνο ηνπνζέηεζεο ηζηνύ κέηξεζεο αλεκνινγηθώλ παξακέηξσλ γηα εηνηκαζία θαη θαηάζεζε θαθέινπ έξγνπ πξνο έθδνζεο άδεηαο παξαγσγήο ελόο Αηνιηθνύ πάξθνπ ηζρύνο 18 ΜW δηαζπλδεδεκέλνπ πεξηνρήο Κηιθίο (2006). Τετνικός Υπεύθσνος πιζηοποίηζης οργάνων μέηρηζης Αιολικού δσναμικού καθώς και ηετνικός σπεύθσνος πιζηοποίηζης ηων μεηρήζεων ( ). Μεραληθόο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο Αηνιηθνύ Πάξθνπ ηζρύνο 18,4 MW πεξηνρήο Αξγνιίδαο. Σερληθή κειέηε, πεξηβαιινληηθή κειέηε, κειέηε δηαζύλδεζεο Φ/Β ζηαζκνύ, νλνκαζηηθήο ηζρύνο 2 MWp εληόο ηνπ αηνιηθνύ πάξθνπ Ζιηνθάζηξνπ, είλαη ζηελ θάζε απόθηεζεο άδεηαο παξαγσγήο. ΑΠΟ κέρξη 2005, ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΗΟΛΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΗΥΤΟ 1,2 MW ΚΑΡΠΑΣΟΝΗΟΤ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΤΒΟΗΑ. ΑΠΟ , ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΗΟΛΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΗΥΤΟ 0,78 MW ΜΑΡΑΜΑΡΗΟΤ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΤΒΟΗΑ. 15. ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΚΘΔΔΙ σνέδριο Αιολικής ενέργειας «ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ», 1990 εμινάριο «Project Manager», ΑΘΗΝΑ, 1992 εμινάριο μελέηης και εθαρμογής ζσζηημάηων ανηικερασνικής προζηαζίας «ΔΛΔΜΚΟ ΑΒΔΔ»1993 εμινάριο Φωηοβοληαϊκής Σετνολογίας ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδος, ΑΘΗΝΑ, (1994). Διζηγηηής ζε ζεμινάριο Φωηοβοληαϊκών εθαρμογών και ηρόπος διαζηαζιολόγηζης ζηοσς καθηγηηές ηης θσζικής ηης Γεσηεροβάθμιας εκπαίδεσζης ζηη.δ.λ.δ.σ.δ. (1999) Διζηγηηής ζε εκδήλωζη με θέμα ηων Φωηοβοληαϊκών εθαρμογών και ηρόπος διαζηαζιολόγηζης ζηο Πνεσμαηικό κένηρο Άμθιζζας.. (2003) Διζηγηηής με θέμα ηων Φωηοβοληαϊκών εθαρμογών και ηρόπος διαζηαζιολόγηζης ζηο ΣΔΙ Χαλκίδος.. (2005) Διζηγηηής ζε Ημερίδα με θέμα ΑΠΔ και ο ρόλος ηοσς ζηην επίλσζη ηων ενεργειακών προβλημάηων ηης Νήζοσς Μσηιλήνης (2005) Σερληθό ζεκηλάξην εθπαίδεπζεο ιεηηνπξγίαο θαη ξύζκηζεο αλαιπηώλ αεξίσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο OPSIS νπεδίαο (2001). Σερληθό ζεκηλάξην εθπαίδεπζεο ιεηηνπξγίαο θαη ξύζκηζεο αλαιπηώλ αεξίσλ MONITOR EUROPE ΑΓΓΛΗΑ (2001). 13

14 Γηδάζθσλ ηερληθώλ καζεκάησλ γηα έθδνζε πηζηνπνίεζεο Μεραληθώλ ελεξγεηαθώλ επηζεσξεηώλ θηηξίσλ θαη κεραληθώλ Φ/Β ζπζηεκάησλ ζην πξόγξακκα e Μεραληθνί Γηδάζθσλ ηερληθώλ καζεκάησλ γηα έθδνζε πηζηνπνίεζεο Μεραληθώλ ελεξγεηαθώλ επηζεσξεηώλ θηηξίσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΗΔΚΔΜ / ENER (2010 ΑΘΖΝΑ, ΒΟΛΟ). 16. ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΓΔΙΔ Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο κε αξηζκό Μεηξώνπ Σερληθό Δπηκειεηήξην Ηνξδαλίαο κε αξηζκό Μεηξώνπ Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο κεραλνιόγνπ Μεραληθνύ κε αξηζκό Άδεηα εθηέιεζεο Ζιεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη θαηεγνξηώλ κε αξηζκό ΝΑ Άδεηα εθηέιεζεο Μεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη θαηεγνξηώλ κε αξηζκό ΝΑ Κάηνρνο Μειεηεηηθνύ πηπρίνπ Α ηάμεο, θαηεγνξία 9, κειέηεο ειεθηξνκεραλνινγηθώλ ζπζηεκάησλ / έξγσλ Κάηνρνο κειεηεηηθνύ πηπρίνπ Α ηάμεο, θαηεγνξία 27, κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ. Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ. 17. ΠΣΤΥΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΣΗΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΜΟΤ ΠΡΟΤΠΗΡΔΙΑ. ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΗΥΤΟ 60 WATT, ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ ΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΗΓΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΞΑΟΡΟΦΖ ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΘΖΝΧΝ ΜΔ ΥΡΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 4 Μ, ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ ΣΟ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΦΤΚΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ «ΠΛΟΗΟΤ ΦΤΓΔΗΟΤ», ΣΔΥΝΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ, ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ ΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΖΛΗΑΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΑΣΣΗΚΖ ΜΔ ΥΡΖΖ ΠΑΘΖΣΗΚΧΝ ΖΛΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ, ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ ΣΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΖ ΜΟΝΑΓΟ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ, ΗΥΤΟ 13 Kwattp, ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ ΣΟ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΦΤΚΣΗΚΟΤ ΘΑΛΑΜΟΤ ΦΡΟΤΣΧΝ, Δ ΔΞΔΛΗΞΖ. ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΖΠΗΧΝ ΜΟΡΦΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ Α.Π.Δ. ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ,. ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ ΣΟ 2001 MSC PROCESS MANUFACTURING MANAGEMENT ΜΔ ΣΗΣΛΟ 14

15 FINDING OPTIMUM FINANCING SCHEDULE OF SOLAR PHOTOBOLTAIC SYSTEM Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ DR A.M. GERRARD OF UNIVERSITY OF TEESSIDE-ENGLAND ΜΔΘΟΓΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΧΝ ΦΤΗΚΧΝ ΤΓΑΣΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ. ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ ΣΟ 2003 ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΖΛΗΑΚΖ ΑΦΑΛΑΣΧΖ. ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ ΣΟ 2004 ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΗΚΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ, ΜΔΛΔΣΖ Δ 6-ΟΡΟΦΖ ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ. ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ 2005 ΤΓΡΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ, ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΥΡΖΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, Δ ΔΞΔΛΗΞΖ. ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ Δ ΜΖΥΑΝΟΤΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΔΗΑ (ΣΡΟΠΟ ΚΑΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ),. ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ 2005 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗΑ ΜΖΥΑΝΧΝ «TURBO CHARGER ΑΠΟΓΟΖ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ, ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ 2005 ΜΔΛΔΣΖ, ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 10 ΑΣΟΜΧΝ ΠΟΛΤΟΡΟΦΖ ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗ.Α, ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ 2004 Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ LASER ΣΖΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ (ΚΟΠΖ ΚΑΗ ΤΓΚΟΛΖΖ), ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ 2005 ΑΠΔ, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ 2005 ΤΣΖΜΑ ΠΔΓΖΖ ABS, ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΑ, ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ 2005 ΘΔΡΜΑΝΖ ΔΞΟΥΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΜΔ ΥΡΖΖ ΠΤΡΖΝΑ ΔΛΗΑ. Δ ΔΞΔΛΗΞΖ ΘΔΡΜΑΝΖ ΠΗΗΝΑ ΟΛΤΜΠΗΑΚΧΝ ΓΗΑΣΑΔΧΝ ΜΔ ΥΡΖΖ ΖΛΗΑΚΧΝ ΤΛΛΔΚΣΧΝ. Δ ΔΞΔΛΗΞΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΝΑΡΣΖΔΧΝ ΔΠΗΒΑΣΗΚΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ. ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ 2005 ΟΡΓΑΝΧΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ, ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ- ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ISO Δ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΔΓΔΜΑΣΧΝ (CATERING) Δ ΔΞΔΛΗΞΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΔΠΗΛΤΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΘΖΝΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΚΟΣΟ. Δ ΔΞΔΛΗΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΝΟ ΑΗΟΛΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖΝΟΤ, ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ 2008 Αζήλα, Ιαλνπαξίνπ

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΛΑΣΙΟΤ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ (ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ)

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΛΑΣΙΟΤ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ (ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ) Μ Δ Λ Δ Σ Η ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ (ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 30.000,00 (με το Φ.Π.Α.) σντάκτης: Κεφαλάς Γημήτριος, Γεωπόνος Π.Δ. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 2. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 3, ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

KNX city ΔΞΤΠΝΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΣΗΜΑ: FLEXIBLE HOME. ΒΗΛΛΤ ΑΣΣΑΡΣ, Απσιηέκηυν Μησ., Msc Πολεοδομία-Υυποηαξία, ΔΜΠ

KNX city ΔΞΤΠΝΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΣΗΜΑ: FLEXIBLE HOME. ΒΗΛΛΤ ΑΣΣΑΡΣ, Απσιηέκηυν Μησ., Msc Πολεοδομία-Υυποηαξία, ΔΜΠ KNX city ΒΗΛΛΤ ΑΣΣΑΡΣ, Απσιηέκηυν Μησ., Msc Πολεοδομία-Υυποηαξία, ΔΜΠ Η βιομητανία καηαπλήζζονηάς μας ζαν πλημμύρα ποσ κσλά ανεμπόδιζηη ακολοσθώνηας ηον θσζικό ηης ροσ, μας έτει οπλίζει με νέα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Δνδιάμεζη Γιασειπιζηική Απσή

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Δνδιάμεζη Γιασειπιζηική Απσή ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Δνδιάμεζη Γιασειπιζηική Απσή ΓΡΑΔΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Δ.Π. «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2007 2013» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΟΙ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ ΣΗ ΝΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

10. Θέζειρ ηηρ ΔΔΣΣ ζηιρ παπαηηπήζειρ ηυν ζςμμεηεσόνηυν επί ηηρ από 7.12.2012 Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ και έγκπιζη ζσεδίος Πποκήπςξηρ ανοικηού διεθνούρ

10. Θέζειρ ηηρ ΔΔΣΣ ζηιρ παπαηηπήζειρ ηυν ζςμμεηεσόνηυν επί ηηρ από 7.12.2012 Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ και έγκπιζη ζσεδίος Πποκήπςξηρ ανοικηού διεθνούρ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 679ης σνεδρίαζης (21-01-2013) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 1. Υοπήγηζη ζηην Δηαιπεία «COSMOTE - Κινηηέρ Σηλεπικοινυνίερ

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ - 7 «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ»

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ - 7 «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΑΗΟΤ 2007-203 ΚΩΗΚΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ : 44 «ΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΗΚΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ» ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ ΑΡΥΗΚΔ, ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΠΡΑΞΖ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 &ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 &ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 & ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΜΗΣΔΙΑ Πληποθοπίερ: Διπήνη Σπικοίλη e-mail: irini@aua.gr Σασ. Γ/νζη: Ιεπά Οδόρ 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 2.959 ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΔΩ 13.09.2015

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 2.959 ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΔΩ 13.09.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 17 Σεπηεμβπίος 2015 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤ 2.959 ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΔΩ 13.09.2015 Οι μεπικοί επιηόπιοι έλεγσοι

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣ.: Y.A. Τπ. Παιδείαρ Γ.Β.Μ.Θ. με απιθμό ππωη. 118355/Γ3/30-9-2010

ΥΔΣ.: Y.A. Τπ. Παιδείαρ Γ.Β.Μ.Θ. με απιθμό ππωη. 118355/Γ3/30-9-2010 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΠΕΙΡΑΙΑ Σασ. Γ/νζη: Αζκληπιού & Παπαζηπάηος 14 Σασ. Κώδικαρ: 185 45 Πειπαιάρ Ηλεκ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ.

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΕΔΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 27-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙ ΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Δ. ΣΜΗΜΑ ΛΙΜΔΝΙΚΩΝ & ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔ ΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙ ΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Δ. ΣΜΗΜΑ ΛΙΜΔΝΙΚΩΝ & ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔ ΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Δ. ΣΜΗΜΑ ΛΙΜΔΝΙΚΩΝ & ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αθηή Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ, Ληκάλη Ραθήλαο 190 09 ηει.: 22940 22840 / 23605, fax: 22940 26076 e-mail: grammateia@rafinaport.gr, site: www.rafinaport.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Παρασκευή 4/6/2010 Μεηά ηελ έιεπζε ζην ιηκάλη ηεο νύδαο θαη ηελ ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, ε νκάδα αλαρώξεζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Απόζηνινο ηξαηήο Γ. Γηεπζπληήο ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ. 1 Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ηην Δλλάδα, η βιομητανία εσθύνεηαι για: Σο 20% ηης καηανάλωζης ενέργειας (28%

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ 9 Μαΐος 2014 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ ΜΑΡΗΑ. ΚΑΗΓΧΝΖ Τν πξόγξακκα LIFE είλαη ην ρξεκαηνδνηηθό κέζν ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima

Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima http://www.eeae.gr Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima Δρ. Κ. Ποηηριάδης ΔΔΑΔ θαη ζπλεξγαδόκελα εξγαζηήξηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

16ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Ακαδημαφκϊν Βιβλιοθηκϊν

16ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Ακαδημαφκϊν Βιβλιοθηκϊν 16ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Ακαδημαφκϊν Βιβλιοθηκϊν Οκτώβριος 1-3, 2007, Πειραιάς. Γικηςακψρ Τψπορ Βιβλιοθήκηρ: Τεσνική Υποζηήπιξη ή Κομβική Υπηπεζία Ιυάννα Εοπμπά Σοθία Εαποςνίδος Γημήηπηρ Παηπινψρ Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝ ΑΝΣΗΓΟΣΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

Ζ ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝ ΑΝΣΗΓΟΣΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ Ζ ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝ ΑΝΣΗΓΟΣΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΖΛΗΑ Γ. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ, PhD ΣΑΚΣΗΚΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ, GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY EMAIL: caraye@gwu.edu

Διαβάστε περισσότερα

Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ. Δκπαιδεςηήρ: αββίδεο Μηράιεο. Σερληθή ρνιή Απγόξνπ. Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ

Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ. Δκπαιδεςηήρ: αββίδεο Μηράιεο. Σερληθή ρνιή Απγόξνπ. Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ Δκπαιδεςηήρ: Σερληθή ρνιή Απγόξνπ Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ Εμδεικηική βιβλιξγοαθία 1. Τεσνολογία Ηλεκηπικών Δγκαηαζηάζευν - Μεπορ Α, ΥΑΠ, ΓΜΤΔΔ 1988 2.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Αρτιηεκηομική ποιόηηηα, Εμέργεια & ΑΠΕ

Αρτιηεκηομική ποιόηηηα, Εμέργεια & ΑΠΕ Ρσθμιζηική Εμέργειας Αρτιηεκηομική ποιόηηηα, Εμέργεια & ΑΠΕ ECON3: Αθήμα, 23 Μαρηίοσ 2011 Ο εθνικόρ ζηόσορ ηος 2020 για ηην Κλιμαηική Αλλαγή. Υθιζηάμενη καηάζηαζη και πποοπηικέρ ανάπηςξηρ έπγων ΑΠΕ ζηην

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκληζη ηυν αποθάζευν ένηαξηρ ππάξευν ζηον άξονα πποηεπαιόηηηαρ 2 ηος Δπισειπηζιακού Ξπογπάμμαηορ «Ξεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη» 2007-2013

Ανάκληζη ηυν αποθάζευν ένηαξηρ ππάξευν ζηον άξονα πποηεπαιόηηηαρ 2 ηος Δπισειπηζιακού Ξπογπάμμαηορ «Ξεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη» 2007-2013 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΑΡΗΑ ΞΝΓΔΗΝ ΞΔΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΓΔΗΑΠ & ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΗΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΖΠΗΑΘΝ ΞΝΓΑΚΚΑΡΝΠ «ΞΔΗΒΑΙΙΝΛ & ΑΔΗΦΝΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ» ΚΝΛΑΓΑ Α : ΞΝΓΑΚΚΑΡΗΠΚΝ, ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ & ΔΛΡΑΜΖΠ ΞΑΜΔΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

τέδιο παροσζίαζης μελέηης Θερμοδσναμικής διεργαζίας. Γ. Γ. Υρηζηάκης

τέδιο παροσζίαζης μελέηης Θερμοδσναμικής διεργαζίας. Γ. Γ. Υρηζηάκης ετνολογικό Eκπαιδεσηικό Ίδρσμα Κρήηης Δργαζηήριο Αιολικής Δνέργειας & ύνθεζης Δνεργειακών σζηημάηων Δζηασρωμένος, 700, Ζράκλειο Κρήηης. Σατσδρομική Θσρίδα 99, ει-fax (80) 59, 978, Eail: dhr@cs.teiher.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος Γρηγοριάδης

Δρ. Νικόλαος Γρηγοριάδης ΕΤΝΟΗΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ & ΣΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΑΩΝ - Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΔΑΩΝ ΜΑΤΡΗ ΠΕΤΚΗ ENHANCEMENT OF NATURAL REGENERATION & TECHNICAL RESTORATION OF BURNED FORESTS THE CASE OF BLACK PINE FORESTS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20000 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20000 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20000 Σ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < Προμήθεια παρελκόμενων κλπ. Η/Υ > με τη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ηης 589ης σνεδρίαζης (13-01-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ηης 589ης σνεδρίαζης (13-01-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 589ης σνεδρίαζης (13-01-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΑΓΓΕΛΟ ΤΡΙΓΟ) 1. Απνδνρή ηεο ππ' 42389/1-8-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Φπήζηορ Αποζηολόποςλορ Μέλος ΔΣ του ΣΕΠΤΕ

Φπήζηορ Αποζηολόποςλορ Μέλος ΔΣ του ΣΕΠΤΕ Φπήζηορ Αποζηολόποςλορ Μέλος ΔΣ του ΣΕΠΤΕ MIFST, MBiol CBiol, MSc, PhD 10 η Ετήςια Επιςτημονική Συνάντηςη Ελληνικήσ Ακαδημίασ Παιδιατρικήσ 25-27/09/2015 Πορτο Χελι. Σφνδεςμοσ Επιχειρήςεων Παιδικών Τροφών

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ:

ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ: 2009: «CERN workshop on Innovations in Scholarly Communication (OAI6)», 17-19 June 2009, CERN, Geneva. «Νέερ Σεσνολογίερ και Βιβλιοθήκερ», 12 Ιοςνίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα