Αιθέρια ιατρικών λέξεων Λεξικό στα ελληνικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αιθέρια 18.000 ιατρικών λέξεων Λεξικό στα ελληνικά"

Transcript

1 Αιθέρια ιατρικών λέξεων Λεξικό στα ελληνικά Essential Medical Words Dictionary in Greek Αναπτύχθηκε από Nam Nguyen

2 Οη πεξί ηωλ Βαζηθώλ Ιαηξηθώλ ιέμεηο από ην ιεμηθό ζηα ειιεληθά είλαη κηα κεγάιε πεγή νπνπδήπνηε θαη αλ πάηε? είλαη έλα εύθνιν εξγαιείν πνπ έρεη αθξηβώο ηηο ιέμεηο πνπ ζέιεηε θαη ρξεηάδεζηε! Τν ζύλνιν ηνπ ιεμηθνύ είλαη κηα αιθαβεηηθή ιίζηα ηωλ ηαηξηθώλ ιέμεωλ κε νξηζκνύο. Απηό ην ebook είλαη έλα εύθνιν ζηελ θαηαλόεζε νδεγό γηα ηαηξηθνύο όξνπο γηα όπνηνλ ηέινο πάληωλ αλά πάζα ζηηγκή. Τν πεξηερόκελν απηνύ ηνπ ebook είλαη λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ελεκεξωηηθνύο ζθνπνύο. Δίλαη πάληα κηα θαιή ηδέα λα ζπκβνπιεπηείηε έλαλ επαγγεικαηία γηαηξό κε ζέκαηα πγείαο. Απιά ζπκεζείηε έλα πξάγκα πνπ πνηέ κάζεζε ζηακαηά! Γηαβάζηε, δηαβάδω, δηαβάδω! Καη λα γξάθνπλ, γξάθνπλ, γξάθνπλ! Έλα επραξηζηώ ζηελ ππέξνρε γπλαίθα κνπ Μπεζ (Griffo) Nguyen θαη θαηαπιεθηηθή γηνπο κνπ Taylor Nguyen θαη Nguyen Ashton γηα όιε ηελ αγάπε θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο, ρωξίο ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε θαη ηε βνήζεηά ηνπο, θακία από απηέο ηηο γιώζζεο ebooks θαη ερεηηθό πιηθό εθπαηδεπηηθνύ ζα ήηαλ δπλαηή.

3 όρος Ορισμοί 1 3d-QSAR δείτε τριςδιάςτατθ ποςοτικι ςχζςθ δομισ-δραςτικότθτασ πόςοι μυσ χρειάηεται για να χαμογελάςει; 3 (Α) επίπεδο θ πικανότθτα ψευδϊσ κετικοφ αποτελζςματοσ, ι τθσ απόρριψθσ τθσ υπόκεςθσ τθσ μθ τθ διαωορά τθσ κεραπείασ, όταν δεν υπάρχει πραγματικι διαωορά ι ενόσ ψευδϊσ κετικό. που αναωζρεται επίςθσ ωσ θ πικανότθτα του τφπου ςωάλματοσ i 4 (Α) θ λειτουργία των δαπανϊν μια λειτουργία ι κανόνα που διζπει τον τρόπο το ςυνολικό επίπεδο ι τθν πικανότθτα ενόσ τφπου ΛΑΚΟΥΣ μπορεί να απλϊνεται πάνω από τθν ενδιάμεςθ ανάλυςθ. περιορίηει τθν πικανότθτα ψευδϊσ κετικό αποτζλεςμα όταν τα δεδομζνα δίκθ κοίταξε πολλζσ ωορζσ. μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να καταρτίςουν κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν παρακολοφκθςθ δίκθ 5 (I) τθν ενεργοποίθςθ τθσ μεταγραωισ ςε ζνα ςφςτθμα καταπιεςμζνθ λόγω τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ του επαγωγζα και μια ρυκμιςτικι πρωτεΐνθ. για παράδειγμα, το οπερόνιο lac επάγεται από τθν προςκικθ λακτόηθσ ι IPTG. (Ii) χρθςιμοποιείται επίςθσ για να περιγράψει μια κατάςταςθ που προκαλεί μια λυςογόνο να αρχίςει λυτικι ανάπτυξθ, όπωσ ςυμβαίνει όταν ο ci καταςτολζα του ωάγου λάμδα αδρανοποιείται μετά από βλάβθ του DNA. 6 (Ii) ζνα προςαρμοςτικό περιοχι αςυλία αντίςωμα ι κυτταρικι απόκριςθ ζναντι ειδικϊν μικροβιακζσ λοιμϊξεισ. 7 = C με 8 = S χωρίσ 9 1/10 κερμίδων πόςεσ κερμίδεσ ςασ καταναλϊνοντασ όταν γλείωουν ζνα γραμματόςθμο; μίλι/ϊρα πόςα mph μπορεί να το ωτάρνιςμα υπερβαίνει; χρόνια μοριακι ζνα άλλο όνομα για τθ δεφτερθ μοριακι ςασ KS 17-κετοςτεροειδϊν 13 2 τφπουσ metablism: αναβολιςμόσ απλό επίςθσ ενϊςεισ χρθςιμοποιοφνται για να κάνουν τα υλικά που χρειάηεται το ςϊμα για να αυξθκεί, τθ λειτουργία και τθν επιςκευι - υπογραμμίηουν: μεγαλϊνουν, -opposite του καταβολιςμοφ 14 2 τφπουσ metablism: καταβολιςμό Οι Ρωλείται ςυγκρότθμα ουςίεσ αναλφονται ςε απλοφςτερα επίςθσ ενϊςεισ. -underline: κατανεμθμζνεσ? -Κζλετε να ςπάςει 15 20/20 κλάςμα χρθςιμοποιείται ςυνικωσ για να δειχκεί θ κανονικι όραςθ. ζνασ μικρόσ αρικμόσ μεγαλφτεροσ από είκοςι δείχνει μειωμζνθ όραςθ. Για παράδειγμα, ζνα άτομο με 20/400 όραμα κα δείτε μια γραμμι κειμζνου που είναι είκοςι πόδια μακριά με τθν ίδια αναγνωςιμότθτα που ζνα άτομο με το "κανονικό" όραμα κα δείτε ότι θ γραμμι του κειμζνου από 400 πόδια μακριά.

4 16 2ΛΤ-κακό μονοκλωνικό αντίςωμα 170 ζνα είδοσ του μονοκλωνικοφ αντιςϊματοσ που χρθςιμοποιείται ςτθν ανίχνευςθ ι κεραπεία του καρκίνου. μονοκλωνικά αντιςϊματα είναι εργαςτιριο παράγονται ουςίεσ που μπορεί να εντοπίςει και δεςμεφονται με καρκινικά κφτταρα 17 3 'CTAG... GTAC 5 ' 5 'GATC... CATG 3 ' 18 3 ςτάδια τθσ ςφωιλθσ πρωτοβάκμια, δευτεροβάκμια, τριτοβάκμια και 19 3 'tagt... tagt 5 ' 5 'ATCA... ATCA 3 ' 20 3ab 3-αμινοβενηαμίδιο. 21 3TC επίςθσ γνωςτι ωσ θ λαμιβουδίνθ, 3TC αποτελείται από το (-) εναντιομερζσ του ρακεμικοφ μίγματοσ 2'-δεοξυ-3'-κειακυτιδίνθ. όπωσ και τα άλλα νουκλεοςιδικά ανάλογα, 3TC αναςτζλλει τθν αντιγραωι του HIV μζςω τθσ ιογενοφσ τερματιςμοφ DNA αλυςίδασ. ζχει χρθςιμοποιθκεί ςε κλινικζσ δοκιμζσ ςε ςυνδυαςμό με ΑΗΤ. βλζπε επίςθσ ΑΗΤ? νουκλεοηιτικό ανάλογο. 22 3'-άκρο το τζλοσ ενόσ πολυνουκλεοτιδίου το οποίο ωζρει τθν ομάδα υδροξυλίου ςυνδζεται ςτθ κζςθ 3 'του ςακχάρου πράγματα τα βακτιρια πρζπει να προκαλζςει αςκζνεια 1. Ρρζπει να είναι ςε κζςθ να μπουν ςτο ςϊμα μασ, 2. πρζπει να αναπτυχκεί ςε εμάσ ι παρεμβαίνει με μεταβολικζσ διεργαςίεσ μασ (με αποτζλεςμα τα ςυμπτϊματα), 3. αναπαράγονται ςε αρικμοφσ επαρκείσ για να διαιωνίςει τουσ εαυτοφσ τουσ, 4. ζξοδο ςϊμα μασ και κάνουν τον τρόπο τουσ ςτο επόμενο οικοδεςπότθσ πόςεσ τρίχεσ ζχει ζνα ανκρϊπινο ον χάνουν κατά μζςο όρο τθν θμζρα; 25 5 'GATC 3' 3 'CTAG 5' 26 5-FU ζνα ωάρμακο ςχεδιάςτθκε για να ςταματιςει θ διαδικαςία εποφλωςθσ. χρθςιμοποιείται μερικζσ ωορζσ γφρω από τθ ωλφκταινα να ςταματιςει από τθν εποφλωςθ ι ουλζσ πάνω. 27 5'-άκρο το τζλοσ ενόσ πολυνουκλεοτιδίου το οποίο ωζρει τθν ωωςωορικι ομάδα ςυνδζεται με τθ κζςθ 5 'του ςακχάρου χρόνια μοριακι ζνα άλλο όνομα για τθν πρϊτθ ςασ μοριακι 29 Βιχα 60 μίλια/ϊρα Ο βιχασ απελευκερϊνει ζνα εκρθκτικό ωορτίο του αζρα που κινείται με ταχφτθτεσ ζωσ και πόςα μίλια τθν ϊρα; 30 ζνα αδενίνθ. 31 ζνα αλανίνθ. 32 ζνα αρτθρίδιο. 33 ζνα αςυμπτωματικι δεν ζχει ςυμπτϊματα (π.χ. Hodgkin λζμωωμα). 34 ζνα αυτοψία. 35 α- απουςιάηει, ελλιπισ, θ ζλλειψθ: ατροωία 36 α (ζνα-) πρόκεμα που δθλϊνει τθν απουςία του? λείπει, π.χ. alactasia είναι θ απουςία ι ανεπάρκεια του ενηφμου λακτάςθ.

5 37 ζνασ χθμικόσ ι ωυςικόσ επαγϊγιμων 38 παράγοντασ που ενεργοποιεί τθν ζκωραςθ του γονιδίου. ςυνικωσ αναωζρεται ςε ζναν παράγοντα που μεταβάλλει τισ αλλθλεπιδράςεισ καταςτολζα-χειριςτι, ςυχνά μειϊνοντασ δζςμευςθσ DNA. α luminosis ινομφωμα ωκίςθ που προκαλοφνται από τθν ειςπνοι τθσ ςκόνθσ αργίλου. 39 ζνασ αρικμόσ Indel διαωορετικϊν τφπων πλαςμιδίου, ςυχνά ςχετίηονται μεταξφ τουσ, που είναι ςε κζςθ να ςυνυπάρχουν ςτακερά ςτο ίδιο κφτταρο. 40 μια ςωαίρα ροη χρϊςθ βρίςκεται ςτα νευρικά κφτταρα, κεωρείται ότι είναι μια πακολογικι δείκτθσ για τθ νόςο του Ράρκινςον. 41 a priori ςυνάγεται από τισ πρϊτεσ αρχζσ? χωρίσ προθγοφμενθ γνϊςθ. 42 μια περιοχι του DNA που παρακινθτισ είναι παρόν ςτο χρωμόςωμα ενόσ οργανιςμοφ (ειςαγωγι), αλλά απουςιάηει από ςτενά ςυνδεδεμζνων οργανιςμϊν (διαγραωι). 43 ζνα ρυκμιςτικό ςφςτθμα επαγωγι όπου τα γονίδια εκωράηονται μόνον υπό κατάλλθλεσ ςυνκικεσ (π.χ., όταν το υπόςτρωμα είναι παρόν ι ςε ςυγκεκριμζνεσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ). 44 μια ςάρωςθ υπεριχων διαδικαςία για τθ μζτρθςθ ςυγκεκριμζνων περιοχϊν μζςα ςτο μάτι. 45 ζνα site θ κζςθ ςφνδεςθσ για το αμινοακυλο-trna ςτο ριβόςωμα. 46 A & B άπνοια και βραδυκαρδία. 47 Α Β Γ αζρα και αγωγιμότθτα των οςτϊν. 48 A & i αλλεργίασ και τθσ ανοςολογίασ. 49 A & P πρόςκια και οπίςκια. 50 A & P ακρόαςθ και ψθλάωθςθ. 51 A & P ακρόαςθ και κρουςτά. 52 A & P κοιλιακι χϊρα και του περινζου

6 53 A & W ηωντανόσ και καλά. 54 ac προτζρων cibum - πριν από τα γεφματα 55 ac πριν τα γεφματα 56 ae αρνθτικζσ εμπειρίεσ 57 αερ δυςμενι ζκκεςθ εμπειρία: ζνα ζγγραωο ςε μία προκακοριςμζνθ μορωι που χρθςιμοποιείται για τθ ςυλλογι πλθροωοριϊν για όλουσ τουσ προσ παρουςίαςθ αρνθτικζσ εμπειρίεσ 58 α / β αναλογία οξζοσ-βάςθσ. 59 a / g αλβουμίνθ αναλογία ςωαιρίνθ 60 a / g αλβουμίνθσ / αναλογία ςωαιρίνθ. 61 Α / Α εγριγορςθ και προςανατολιςμό. 62 A / V αμπζρ / volt. 63 A / V αρτθριοωλεβϊδεισ. 64 a> b αζρα μεγαλφτερθ από τα οςτά (αγωγιμότθτα). 65 Α1 αορτικι πρϊτο ιχο. 66 A1AT άλωα-1-αντικρυψίνθσ. 67 α2 αορτικι δεφτερο ιχο. 68 a2u α 2U-ςωαιρίνθσ. 69 Α33 μονοκλωνικό αντίςωμα τφποσ του μονοκλωνικοφ αντιςϊματοσ που χρθςιμοποιείται ςτθν ανίχνευςθ ι κεραπεία του καρκίνου. μονοκλωνικά αντιςϊματα είναι εργαςτιριο παράγονται ουςίεσ που μποροφν να εντοπίςουν και να ςυνδεκοφν με καρκινικά κφτταρα 70 αα εκάςτου 71 αα (Ελλθνικά: ΑΡΕ) τθσ κάκε μίασ. 72 αα αραχιδονικό οξφ. 73 αα αρτθρίεσ. 74 αα αντιδραςτικι (δευτεροβάκμια) αμυλοείδωςθ. 75 αα 02 κυψελο-αρτθριακισ τάςθσ οξυγόνου. 76 αα επ αλλθλουχία αμινοξζων. 77 aaa κοιλιακό αορτικό ανεφρυςμα. 78 aaa αδενίνθ-αδενίνθ-αδενίνθ κωδικονίου για τθ λυςίνθ. 79 aaa διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ λειτουργικι αρκροςκόπθςθ και δυνατό λειτουργικό αρκροτομισ. 80 aaaasf Αμερικανικι Ζνωςθ για τθ διαπίςτευςθ των περιπατθτικϊν εγκαταςτάςεισ χειρουργικι επζμβαςθ. 81 aaap δραςτθριότθτα antiactivator ςτο πλάςμα. 82 AABB Αμερικανικι Ζνωςθ των τραπεηϊν αίματοσ. 83 AABB Αμερικανικι Ζνωςθ των τραπεηϊν αίματοσ 84 AAC αδενίνθ-αδενίνθ-κυτοςίνθ κωδικόνιο για αςπαραγίνθ. 85 aacpdm Αμερικανικι Ακαδθμία για τθν εγκεωαλικι παράλυςθ και αναπτυξιακι ιατρικι (επίςθσ: κοινωνίεσ aaos ειδικότθτασ). 86 AACR Αμερικανικι Ζνωςθ για τθν ζρευνα του καρκίνου. 87 ΣΔΕ αμινοαδιπικό οξφ. 88 ΑΑχΟ αμινοξφ αποκαρβοξυλάςθσ. 89 AAE Αμερικανικι Ζνωςθ ενδοδοντικοί. 90 aaets Αμερικανικι Ακαδθμία των εμπειρογνωμόνων ςε τραυματικό ςτρεσ. 91 AAF 2-ακετυλαμινοωκορζνιο. 92 AAF πρόςκιο ακοισ τομζα. 93 AAF αςτροκφτωμα με άτυπθ / αναπλαςτικό εςτίεσ.

7 94 AAF / ol αναπλαςτικό αςτροκφτωμα / ολιγοδενδρογλοιϊματα. 95 AAFP Αμερικανικι Ακαδθμία Οικογενειακϊν Λατρϊν. 96 AAFP Αμερικανικι Ακαδθμία Οικογενειακϊν Λατρϊν 97 aag αδενίνθ-αδενίνθ-γουανίνθ κωδικονίου για τθ λυςίνθ. 98 Ααα οξεία αλκοολικι θπατίτιδα 99 aahks Αμερικανικι Ζνωςθ του ιςχίου και του γόνατοσ χειρουργοφσ (επίςθσ: κοινωνίεσ aaos ειδικότθτασ). 100 aahs Αμερικανικι Ζνωςθ για τθ χειρουργικι επζμβαςθ ςτο χζρι (επίςθσ: aaos ςχετίηονται οργανϊςεισ). 101 AAI Αμερικανικι Ζνωςθ immunologists 102 AAL πρόςκια μαςχαλιαία γραμμι. 103 aamc Ζνωςθ των αμερικανικϊν ιατρικϊν ςχολϊν. 104 AAMI πρόοδο των ιατρικϊν οργάνων. 105 aamt Αμερικανικι Ζνωςθ για τθν ιατρικι δακτυλογράωουσ. 106 aan Αμερικανικισ Ακαδθμίασ Νευρολογίασ. 107 AANA αρκροςκόπθςθ ςφλλογοσ τθσ Βόρειασ Αμερικισ (επίςθσ: aaos ςχετίηονται οργανϊςεισ). 108 aanos θ Αμερικανικι Ακαδθμία των νευρολογικϊν και ορκοπεδικϊν χειρουργϊν. 109 aans Αμερικανικι Ζνωςθ των νευρολογικϊν χειρουργοφσ. 110 ΑΑΟ Αμερικανικι Ακαδθμία Οωκαλμολογίασ. 111 ΑΑΟ ανιοφςα αορτι. 112 ΑΑΟ δείτε Αμερικανικι Ακαδθμία Οωκαλμολογίασ ι τθν Αμερικανικι Ακαδθμία τθσ οπτομετρίασ. 113 aaoc αντιόξινο επιλογισ. 114 aaofa αςκενοωόρο Association of America. 115 aaofas Αμερικανικι Ζνωςθ των ορκοπεδικϊν πόδι και τον αςτράγαλο χειρουργοφσ. 116 aaohn Αμερικανικι Ζνωςθ των επαγγελματικϊν νοςθλευτζσ υγείασ. 117 aaom Αμερικανικι Ακαδθμία του ωαρμάκου από το ςτόμα. 118 ΑΑΟΟ Αμερικανικι Ακαδθμία Οωκαλμολογίασ και ωτορινολαρυγγολογίασ. 119 aaop Αμερικανικι Ακαδθμία τθσ ςτοματικισ πακολογίασ. 120 aaop Αμερικανικι Ακαδθμία orthotists και οδοντοτεχνίτεσ. 121 aaopp Αμερικανικι Ζνωςθ οςτεοπακθτικόσ μεταπτυχιακϊν γιατροφσ. 122 aaos Αμερικανικι Ακαδθμία τθσ ορκοπεδικισ χειρουργικισ. 123 AAOT Asociacion Αργεντινι de ortopedia y traumatologia (Αργεντινισ ορκοπεδικά Association). 124 aaox3 ξφπνιοι ςε εγριγορςθ και προςανατολιςμζνοσ x 3 (ςε άτομο τόπο και χρόνο). 125 AAP αζρα ςε ατμοςωαιρικι πίεςθ. 126 AAP Αμερικανικι Ακαδθμία Ραιδιατρικισ. 127 AAP Αμερικανικι Ακαδθμία παιδοδοντία. 128 AAP Αμερικανικι Ακαδθμία Ρεριοδοντολογίασ. 129 AAP Αμερικανικι Ακαδθμία τθσ ψυχανάλυςθσ. 130 AAP Αμερικανικι Ακαδθμία των ψυχοκεραπευτϊν. 131 AAP Αμερικανικι Ζνωςθ των πακολόγων. 132 AAP αμινοαντιπυρίνθσ. 133 AAP Ζνωςθ για τθν Ρρόοδο τθσ ψυχανάλυςθσ. 134 AAP ενϊςεισ ακαδθμαϊκϊν ωυςιοκεραπευτζσ.

8 135 AAP Σφλλογοσ Αμερικανϊν γιατρϊν. 136 aap02 (Αα) P02 κυψελο-αρτθριακι διαωορά τάςθσ οξυγόνου. 137 AAPA Αμερικανικι Ακαδθμία βοθκοί γιατροφ. 138 AAPA Αμερικανικι Ζνωςθ των βοθκϊν πακολόγοσ. 139 aapb Αμερικανικι Ζνωςθ των πακολόγων και βακτθριολόγουσ. 140 aapb Αμερικανικι Ζνωςθ των πακολόγων και βακτθριολόγουσ 141 AAPC ςχετίηεται με αντιβιοτικά ψευδομεμβρανϊδθσ κολίτιδα. 142 aapcc προςαρμοςμζνο ετιςιο κόςτοσ ανά κάτοικο. 143 aapcc προςαρμοςμζνο μζςο κατά κεωαλι κόςτοσ. 144 aapcc Αμερικανικι Ζνωςθ των κζντρων δθλθτθριάςεων. 145 aapco2 (Αα) PC02 κυψελο-αρτθριακό διοξείδιο του άνκρακα διαωορά ζνταςθσ. 146 ΑΑ αντι-αρτθριοςκλιρωςθ παράγοντα πολυςακχαρίτθ. 147 aaph 2 2'-αηωδισ- (αμιδινοπροπάνιου) διυδροχλωρίδιο. 148 aaphd Αμερικανικι ζνωςθ των οδοντιάτρων για τθ δθμόςια υγεία. 149 aaphp Αμερικανικι Ζνωςθ των γιατρϊν για τθ δθμόςια υγεία. 150 AAPL Αμερικανικι Ακαδθμία τθσ ψυχιατρικισ και του νόμου. 151 προςετζκθ ΑΑΜ Αμερικανικι Ζνωςθ ωυςικοί ςτθν ιατρικι. 152 προςετζκθ ΑΑΜ & r Αμερικανικι Ακαδθμία Φυςικισ Λατρικισ και Αποκατάςταςθσ. 153 aapmc ςχετίηεται με αντιβιοτικά ψευδο-μεμβρανϊδθ κολίτιδα. 154 aapmr Αμερικανικι Ακαδθμία Φυςικισ Λατρικισ και Αποκατάςταςθσ. 155 aapos Αμερικανικι Ζνωςθ για τθν παιδιατρικι οωκαλμολογία και ςτραβιςμόσ. 156 aapp Αμερικανικι Ακαδθμία ςτο γιατρό και τον αςκενι. 157 aappo Αμερικανικι Ζνωςθ προτίμθςε οργανιςμοφσ παροχισ υπθρεςιϊν. 158 AAPS Αμερικανικι Ζνωςθ Ρλαςτικϊν Χειρουργϊν. 159 AAPS Αριηόνα κλίμακα επάρκειασ άρκρωςθ. 160 AAPS Σφλλογοσ Αμερικανϊν γιατρϊν και χειρουργϊν. 161 aapsm Αμερικανικι Ακαδθμία Podiatric ακλθτικισ ιατρικισ. 162 AAR ενεργι αντίδραςθ αποωυγισ. 163 AAR οξεία ρευματιςμοφσ αρκρικοφ. 164 AAR ζναντι όλων των κινδφνων. 165 AAR αντιγόνο-αντιςωαιρίνθ αντίδραςθ. 166 AARC Αμερικανικι Ζνωςθ για τθν προςταςία του αναπνευςτικοφ. 167 aarda American αυτοάνοςων αςκενειϊν που ςχετίηονται με ςυνδζςμου. 168 Aare αυτοκινιτων ατφχθμα πίςω τζλοσ. 169 aarom ενεργό διεκδικθτικι εφροσ τθσ κίνθςθσ. 170 aarom ενεργι υποβοθκοφμενθ εφροσ τθσ κίνθςθσ. 171 AARP Αμερικανικι Ζνωςθ των ςυνταξιοφχων. 172 AAS Aarskog-Scott (ςφνδρομο). 173 AAS Το ςφνδρομο τθσ αναρρόωθςθσ οξζοσ. 174 AAS αλκοολικό ςφνδρομο ςτζρθςθσ. 175 AAS Αμερικανικι Ακαδθμία sanitarians. 176 AAS Αμερικανικι Εταιρεία αναλγθςία. 177 AAS ανεφρυςμα τθσ κολπικισ διαωράγματοσ. 178 AAS άνκρακα αντι ορό. 179 AAS ςφνδρομο αορτικό τόξο. 180 AAS ωαςματομετρία ατομικισ απορρόωθςθσ. 181 aasd Αμερικανικι Ακαδθμία των διαταραχϊν άγχουσ.

9 182 aash επινεωριδίων ανδρογόνου ορμόνθσ διζγερςθσ. 183 aash Αμερικανικι Ζνωςθ για τθ μελζτθ τθσ κεωαλαλγίασ. 184 aask Αωρικανικι αμερικανικι μελζτθ των αςκενειϊν των νεωρϊν και τθσ υπζρταςθσ πιλοτικι μελζτθ. 185 AASLD Αμερικανικι Ζνωςθ για τθ μελζτθ τθσ νόςου του ιπατοσ 186 ΕΑΣΑ οξεία ατροωικι νωτιαίου παράλυςθ. 187 ΕΑΣΑ Αμερικανικι Ζνωςθ των ανϊτερων γιατροφσ. 188 ΕΑΣΑ ανιοφςα αορτι ςυγχρονιςμζνο παλμό. 189 Aass Αμερικανικι Ζνωςθ για τθν κοινωνικι αςωάλιςθ. 190 Aast Αμερικανικι Ζνωςθ για τθ χειρουργικι επζμβαςθ του τραφματοσ. 191 ΑΑΤ δοκιμι αωαςία Άαχεν. 192 ΑΑΤ δοκιμι ακαδθμαϊκι επάρκειασ. 193 ΑΑΤ αμινοτρανςωεράςθ τθσ αλανίνθσ. 194 ΑΑΤ αλκυλιωτικοί κεραπεία παράγοντα. 195 ΑΑΤ άλωα-1-αντικρυψίνθσ. 196 ΑΑΤ κολπικι ενεργοποιείται (βθματοδότθσ). 197 ΑΑΤ δοκιμι ακουςτικϊν ςυναίςκθςθ. 198 ΑΑΤ αυτόματθ κολπικι ταχυκαρδία. 199 aats Αμερικανικι Ζνωςθ για τθ κωρακικι χειρουργικι επζμβαςθ. 200 AAU οξεία πρόςκια ραγοειδίτιδα. 201 AAU αδενίνθ-αδενίνθ-ουρακίλθ κωδικόνιο για αςπαραγίνθ. 202 AAV αδενο-ςχετιηόμενο ιό. 203 AAV αδενοϊοφσ που ςυνδζονται ιόσ 204 aavmc Σφλλογοσ Αμερικανϊν κτθνιατρικϊν ωαρμάκων κολζγια. 205 aavp Αμερικανικι Ζνωςθ των κτθνιατρικϊν parasitologists. 206 aavpt Αμερικανικι Ακαδθμία των κτθνιατρικϊν ωαρμακολογίασ και κεραπευτικισ. 207 AAW πρόςκιο τοίχωμα τθσ αορτισ. 208 aawd Αμερικανικι Ζνωςθ των γυναικϊν οδοντιάτρουσ. 209 aawm Αμερικανικι Ακαδθμία διαχείριςθ τραφματοσ. 210 AB AB ζκτρωςθ. 211 AB κοιλιακό. 212 AB ανϊμαλθ. 213 AB άμβλωςθ. 214 AB ACE επίδεςμο. 215 AB ενεργό διμερϊσ. 216 AB ενιςχφςεισ προσ τουσ τυωλοφσ. 217 AB μπλε τθσ Αλςατίασ. 218 AB εγριγορςθ ςυμπεριωορά. 219 AB αντιβιοτικό. 220 AB αντιςϊματοσ. 221 AB δζςμευςθσ αντιγόνου. 222 AB κορυωι νικιςει. 223 AB ςϊμα αμίαντο. 224 AB αςκματικι βρογχίτιδα. 225 AB axiobuccal. 226 AB γαλάηιο β. 227 AB Bachelor of Arts (lat.artium baccalaureus). 228 AB ομάδα αίματοσ ΑΒ.

10 229 AB πρόκεμα που ςθμαίνει μακριά από, από 230 AB ςυντομογραωία για το αντίςωμα 231 AB κοιλιακόσ 232 απο- μακριά, μακριά από: απαγάγουν 233 aba αψιςικό οξφ. 234 aba αλλεργικι βρογχοπνευμονικι αςπεργίλλωςθ. 235 aba American Board of αναιςκθςιολόγοι. 236 aba αντιβακτθριακι δράςθ. 237 aba ςυλλάβει πριν από τθν άωιξθ. 238 aba arthroscopie belge - βελγικισ ομοςπονδίασ αρκροςκόπθςθ. 239 αβακτθριακι ελεφκερο από βακτιρια 240 abasia ανικανότθτα να περπατιςει 241 abat American Board of εωαρμοςμζνθσ τοξικολογίασ. 242 υποχωρϊ να μειϊςει ι να μειϊςετε 243 μείωςθ μια μείωςθ ςτθ ςοβαρότθτα του πόνου ι ενόσ ςυμπτϊματοσ 244 υωάδι ςυντομογραωίεσ. 245 υωάδι ςφνδρομο Albright-μπάτλερ Bloomberg. 246 υωάδι American Board of βιοανάλυςθ. 247 υωάδι Asea Brown Boveri. 248 abbq απζκτθςε πεποικιςεισ ςφνδρομο ανοςολογικισ ανεπάρκειασ και τθ ςυμπεριωορά ερωτθματολόγιο. 249 abbr ςυντομογραωία ςυντετμθμζνο. 250 Α Β Γ απόλυτο αρικμό τα βαςεόωιλα. 251 Α Β Γ απόλυτθ αγωγιμότθτα των οςτϊν. 252 Α Β Γ acalculous κολικοφσ τθσ χολθδόχου κφςτθσ. 253 Α Β Γ οξφ ελζγχου τθσ ιςορροπίασ. 254 Α Β Γ aconite-belladonna-χλωροωόρμιο. 255 Α Β Γ προχωρθμζνο καρκίνο του μαςτοφ. 256 Α Β Γ αεραγωγϊν τθν αναπνοι και τθν κυκλοωορία. 257 Α Β Γ ευκυγράμμιςθ μπλε αςβεςτίου (αρκρικό υγρό μαργαριτάρια ςε ουρικι αρκρίτιδα και ψευδοουρικι). 258 Α Β Γ εναλλακτικζσ μαιευτιριο. 259 Α Β Γ ςτυπτθρία αίμα και κάρβουνο (μεκόδου κακαριςμοφ και απόςμθςθσ). 260 Α Β Γ ςτυπτθρία αίματοσ και πθλό (μζκοδοσ απόςμθςθ τθσ ιλφοσ). 261 Α Β Γ Διαμερικανικι Επιτροπι του αίματοσ. 262 Α Β Γ ανευρυςματικι κφςτθ των οςτϊν. 263 Α Β Γ αντιγόνο-δεςμευτικι ικανότθτα. 264 Α Β Γ άπνοια βραδυκαρδία κυάνωςθ. 265 Α Β Γ κυτταρολογικι εξζταςθ βιοψίασ βιοψία. 266 Α Β Γ βιοψία βελόνα αναρρόωθςθσ. 267 Α Β Γ αξιολόγθςθ των βαςικϊν ικανοτιτων. 268 Α Β Γ ατομικι βιολογικϊν και χθμικϊν (πολζμου). 269 Α Β Γ αυτοαντιςϊματα ςε κολλαγόνο. 270 Α Β Γ αβιδίνθσ-βιοτίνθσ ςφμπλεγμα. 271 Α Β Γ axiobuccocervical. 272 Α Β Γ παρακζντθςθ κυτταρολογία 273 ABCC ατομικι βόμβα Επιτροπισ ατφχθμα.

Essential 18000 English-Greek Medical Words Dictionary

Essential 18000 English-Greek Medical Words Dictionary Essential 18000 English-Greek Medical Words Dictionary Developed by Nam Nguyen The Essential 18000 English-Greek Medical Words Dictionary is a great resource anywhere you go; it is an easy tool that has

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων (Σεχνική Περιβάλλοντοσ) Ευθύμιοσ Νταρακάσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν.

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν. Μία ἀπὸ τισ βαςικζσ λειτουργίεσ των βιταμινϊν είναι θ ςυμμετοχι τουσ ςε εκείνεσ τισ χθμικζσ αντιδράςεισ του οργανιςμοφ που μετατρζπουν τα ςυςτατικά των τροφϊν (πρωτεϊνεσ, υδατάνκρακεσ, λίπθ) ςε ενζργεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 6 ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «Μελζτθ τθσ ςυςτθματικισ ανοςοτροποποίθςθσ που προκαλεί θ εφαρμογι του

Διαβάστε περισσότερα

Φυςιοπακθτικι & Πρόγραμμα πουδϊν. Dipl. Naturopathy (N.D) ΦΥΣΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ (N.D) Τhe Lifestyle Pathology Science

Φυςιοπακθτικι & Πρόγραμμα πουδϊν. Dipl. Naturopathy (N.D) ΦΥΣΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ (N.D) Τhe Lifestyle Pathology Science Φυςιοπακθτικι & Πρόγραμμα πουδϊν Dipl. Naturopathy (N.D) ΦΥΣΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ (N.D) Τhe Lifestyle Pathology Science Η Νζο-Ιπποκράτεια επιςτιμθ Πρόλθψθσ & Θεραπείασ Θ κεμελιϊδθ Ιπποκράτεια κεραπευτικι επιςτιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΟΤ ΣΗ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ω ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΟΝΣΟΣΗΣΑ» ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΑΤΡΙΓΟΤ ΛΔΤΚΟΘΔΑ Α.Μ. 187/04 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!!

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Ο Δρ Dwight Lundell ςτο PreventDisease Εμείσ οι γιατροί με όλθ μασ τθν εκπαίδευςθ, τθ γνϊςθ και τθν εξουςία, αποκτοφμε ςυχνά ζνα αρκετά μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ)

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) Σεξουαλικώσ μεταδιδόμενα νοςήματα ι ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενεσ αςθζνειεσ ι αφροδίσια νοσήματα ονομάηονται αςκζνειεσ ι μολφνςεισ οι οποίεσ μεταδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier ΤΝΔΡΟΜΟ ΤΠΟΚΡΩΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΡΙΒΗ/ΠΑΘΗΕΙ ΣΡΟΦΙΚΟΤ ΠΕΣΑΛΟΤ (RTC) Επιςκόπηςη Σο ςυνδρομο υποκρωμιακισ προςτριβισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ sound of mind,sound in body ϋϋνουσ υγιισ εν ςϊματι υγιεί Άκλθςθ & Τγεία ΣΕΤΧΟ 1 0 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΙΔΡΤΜΑ ΣΘΛ:2410684347 ΘΕΑΛΙΑ FAX:2410684443 Τπεφκυνοσ Ζκδοςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων

Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Σθσ αςφαλιςτικισ καλφψεωσ εξαιροφνται γενικά οι κίνδυνοι, οι οποίοι προζρχονται ι οφείλονται άμεςα ι ζμμεςα, ολικά ι εν' μζρει ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ: «ΓΕΩΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Μεταπτυχιακή Πτυχιακή Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ. «Διαχρονική χαρτογράφηςη χρήςεων/κάλυψησ γησ τησ περιοχήσ Ναυπλίου Αργολίδασ με χρήςη πολυφαςματικϊν δορυφορικϊν δεδομζνων» Επιτροπι : κακ. Σπυρίδων Βάλμθσ κακ Βαςιλικι Κόλλια-Κουςουρι

Διαβάστε περισσότερα