Αιθέρια ιατρικών λέξεων Λεξικό στα ελληνικά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αιθέρια 18.000 ιατρικών λέξεων Λεξικό στα ελληνικά"

Transcript

1 Αιθέρια ιατρικών λέξεων Λεξικό στα ελληνικά Essential Medical Words Dictionary in Greek Αναπτύχθηκε από Nam Nguyen

2 Οη πεξί ηωλ Βαζηθώλ Ιαηξηθώλ ιέμεηο από ην ιεμηθό ζηα ειιεληθά είλαη κηα κεγάιε πεγή νπνπδήπνηε θαη αλ πάηε? είλαη έλα εύθνιν εξγαιείν πνπ έρεη αθξηβώο ηηο ιέμεηο πνπ ζέιεηε θαη ρξεηάδεζηε! Τν ζύλνιν ηνπ ιεμηθνύ είλαη κηα αιθαβεηηθή ιίζηα ηωλ ηαηξηθώλ ιέμεωλ κε νξηζκνύο. Απηό ην ebook είλαη έλα εύθνιν ζηελ θαηαλόεζε νδεγό γηα ηαηξηθνύο όξνπο γηα όπνηνλ ηέινο πάληωλ αλά πάζα ζηηγκή. Τν πεξηερόκελν απηνύ ηνπ ebook είλαη λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ελεκεξωηηθνύο ζθνπνύο. Δίλαη πάληα κηα θαιή ηδέα λα ζπκβνπιεπηείηε έλαλ επαγγεικαηία γηαηξό κε ζέκαηα πγείαο. Απιά ζπκεζείηε έλα πξάγκα πνπ πνηέ κάζεζε ζηακαηά! Γηαβάζηε, δηαβάδω, δηαβάδω! Καη λα γξάθνπλ, γξάθνπλ, γξάθνπλ! Έλα επραξηζηώ ζηελ ππέξνρε γπλαίθα κνπ Μπεζ (Griffo) Nguyen θαη θαηαπιεθηηθή γηνπο κνπ Taylor Nguyen θαη Nguyen Ashton γηα όιε ηελ αγάπε θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο, ρωξίο ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε θαη ηε βνήζεηά ηνπο, θακία από απηέο ηηο γιώζζεο ebooks θαη ερεηηθό πιηθό εθπαηδεπηηθνύ ζα ήηαλ δπλαηή.

3 όρος Ορισμοί 1 3d-QSAR δείτε τριςδιάςτατθ ποςοτικι ςχζςθ δομισ-δραςτικότθτασ πόςοι μυσ χρειάηεται για να χαμογελάςει; 3 (Α) επίπεδο θ πικανότθτα ψευδϊσ κετικοφ αποτελζςματοσ, ι τθσ απόρριψθσ τθσ υπόκεςθσ τθσ μθ τθ διαωορά τθσ κεραπείασ, όταν δεν υπάρχει πραγματικι διαωορά ι ενόσ ψευδϊσ κετικό. που αναωζρεται επίςθσ ωσ θ πικανότθτα του τφπου ςωάλματοσ i 4 (Α) θ λειτουργία των δαπανϊν μια λειτουργία ι κανόνα που διζπει τον τρόπο το ςυνολικό επίπεδο ι τθν πικανότθτα ενόσ τφπου ΛΑΚΟΥΣ μπορεί να απλϊνεται πάνω από τθν ενδιάμεςθ ανάλυςθ. περιορίηει τθν πικανότθτα ψευδϊσ κετικό αποτζλεςμα όταν τα δεδομζνα δίκθ κοίταξε πολλζσ ωορζσ. μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να καταρτίςουν κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν παρακολοφκθςθ δίκθ 5 (I) τθν ενεργοποίθςθ τθσ μεταγραωισ ςε ζνα ςφςτθμα καταπιεςμζνθ λόγω τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ του επαγωγζα και μια ρυκμιςτικι πρωτεΐνθ. για παράδειγμα, το οπερόνιο lac επάγεται από τθν προςκικθ λακτόηθσ ι IPTG. (Ii) χρθςιμοποιείται επίςθσ για να περιγράψει μια κατάςταςθ που προκαλεί μια λυςογόνο να αρχίςει λυτικι ανάπτυξθ, όπωσ ςυμβαίνει όταν ο ci καταςτολζα του ωάγου λάμδα αδρανοποιείται μετά από βλάβθ του DNA. 6 (Ii) ζνα προςαρμοςτικό περιοχι αςυλία αντίςωμα ι κυτταρικι απόκριςθ ζναντι ειδικϊν μικροβιακζσ λοιμϊξεισ. 7 = C με 8 = S χωρίσ 9 1/10 κερμίδων πόςεσ κερμίδεσ ςασ καταναλϊνοντασ όταν γλείωουν ζνα γραμματόςθμο; μίλι/ϊρα πόςα mph μπορεί να το ωτάρνιςμα υπερβαίνει; χρόνια μοριακι ζνα άλλο όνομα για τθ δεφτερθ μοριακι ςασ KS 17-κετοςτεροειδϊν 13 2 τφπουσ metablism: αναβολιςμόσ απλό επίςθσ ενϊςεισ χρθςιμοποιοφνται για να κάνουν τα υλικά που χρειάηεται το ςϊμα για να αυξθκεί, τθ λειτουργία και τθν επιςκευι - υπογραμμίηουν: μεγαλϊνουν, -opposite του καταβολιςμοφ 14 2 τφπουσ metablism: καταβολιςμό Οι Ρωλείται ςυγκρότθμα ουςίεσ αναλφονται ςε απλοφςτερα επίςθσ ενϊςεισ. -underline: κατανεμθμζνεσ? -Κζλετε να ςπάςει 15 20/20 κλάςμα χρθςιμοποιείται ςυνικωσ για να δειχκεί θ κανονικι όραςθ. ζνασ μικρόσ αρικμόσ μεγαλφτεροσ από είκοςι δείχνει μειωμζνθ όραςθ. Για παράδειγμα, ζνα άτομο με 20/400 όραμα κα δείτε μια γραμμι κειμζνου που είναι είκοςι πόδια μακριά με τθν ίδια αναγνωςιμότθτα που ζνα άτομο με το "κανονικό" όραμα κα δείτε ότι θ γραμμι του κειμζνου από 400 πόδια μακριά.

4 16 2ΛΤ-κακό μονοκλωνικό αντίςωμα 170 ζνα είδοσ του μονοκλωνικοφ αντιςϊματοσ που χρθςιμοποιείται ςτθν ανίχνευςθ ι κεραπεία του καρκίνου. μονοκλωνικά αντιςϊματα είναι εργαςτιριο παράγονται ουςίεσ που μπορεί να εντοπίςει και δεςμεφονται με καρκινικά κφτταρα 17 3 'CTAG... GTAC 5 ' 5 'GATC... CATG 3 ' 18 3 ςτάδια τθσ ςφωιλθσ πρωτοβάκμια, δευτεροβάκμια, τριτοβάκμια και 19 3 'tagt... tagt 5 ' 5 'ATCA... ATCA 3 ' 20 3ab 3-αμινοβενηαμίδιο. 21 3TC επίςθσ γνωςτι ωσ θ λαμιβουδίνθ, 3TC αποτελείται από το (-) εναντιομερζσ του ρακεμικοφ μίγματοσ 2'-δεοξυ-3'-κειακυτιδίνθ. όπωσ και τα άλλα νουκλεοςιδικά ανάλογα, 3TC αναςτζλλει τθν αντιγραωι του HIV μζςω τθσ ιογενοφσ τερματιςμοφ DNA αλυςίδασ. ζχει χρθςιμοποιθκεί ςε κλινικζσ δοκιμζσ ςε ςυνδυαςμό με ΑΗΤ. βλζπε επίςθσ ΑΗΤ? νουκλεοηιτικό ανάλογο. 22 3'-άκρο το τζλοσ ενόσ πολυνουκλεοτιδίου το οποίο ωζρει τθν ομάδα υδροξυλίου ςυνδζεται ςτθ κζςθ 3 'του ςακχάρου πράγματα τα βακτιρια πρζπει να προκαλζςει αςκζνεια 1. Ρρζπει να είναι ςε κζςθ να μπουν ςτο ςϊμα μασ, 2. πρζπει να αναπτυχκεί ςε εμάσ ι παρεμβαίνει με μεταβολικζσ διεργαςίεσ μασ (με αποτζλεςμα τα ςυμπτϊματα), 3. αναπαράγονται ςε αρικμοφσ επαρκείσ για να διαιωνίςει τουσ εαυτοφσ τουσ, 4. ζξοδο ςϊμα μασ και κάνουν τον τρόπο τουσ ςτο επόμενο οικοδεςπότθσ πόςεσ τρίχεσ ζχει ζνα ανκρϊπινο ον χάνουν κατά μζςο όρο τθν θμζρα; 25 5 'GATC 3' 3 'CTAG 5' 26 5-FU ζνα ωάρμακο ςχεδιάςτθκε για να ςταματιςει θ διαδικαςία εποφλωςθσ. χρθςιμοποιείται μερικζσ ωορζσ γφρω από τθ ωλφκταινα να ςταματιςει από τθν εποφλωςθ ι ουλζσ πάνω. 27 5'-άκρο το τζλοσ ενόσ πολυνουκλεοτιδίου το οποίο ωζρει τθν ωωςωορικι ομάδα ςυνδζεται με τθ κζςθ 5 'του ςακχάρου χρόνια μοριακι ζνα άλλο όνομα για τθν πρϊτθ ςασ μοριακι 29 Βιχα 60 μίλια/ϊρα Ο βιχασ απελευκερϊνει ζνα εκρθκτικό ωορτίο του αζρα που κινείται με ταχφτθτεσ ζωσ και πόςα μίλια τθν ϊρα; 30 ζνα αδενίνθ. 31 ζνα αλανίνθ. 32 ζνα αρτθρίδιο. 33 ζνα αςυμπτωματικι δεν ζχει ςυμπτϊματα (π.χ. Hodgkin λζμωωμα). 34 ζνα αυτοψία. 35 α- απουςιάηει, ελλιπισ, θ ζλλειψθ: ατροωία 36 α (ζνα-) πρόκεμα που δθλϊνει τθν απουςία του? λείπει, π.χ. alactasia είναι θ απουςία ι ανεπάρκεια του ενηφμου λακτάςθ.

5 37 ζνασ χθμικόσ ι ωυςικόσ επαγϊγιμων 38 παράγοντασ που ενεργοποιεί τθν ζκωραςθ του γονιδίου. ςυνικωσ αναωζρεται ςε ζναν παράγοντα που μεταβάλλει τισ αλλθλεπιδράςεισ καταςτολζα-χειριςτι, ςυχνά μειϊνοντασ δζςμευςθσ DNA. α luminosis ινομφωμα ωκίςθ που προκαλοφνται από τθν ειςπνοι τθσ ςκόνθσ αργίλου. 39 ζνασ αρικμόσ Indel διαωορετικϊν τφπων πλαςμιδίου, ςυχνά ςχετίηονται μεταξφ τουσ, που είναι ςε κζςθ να ςυνυπάρχουν ςτακερά ςτο ίδιο κφτταρο. 40 μια ςωαίρα ροη χρϊςθ βρίςκεται ςτα νευρικά κφτταρα, κεωρείται ότι είναι μια πακολογικι δείκτθσ για τθ νόςο του Ράρκινςον. 41 a priori ςυνάγεται από τισ πρϊτεσ αρχζσ? χωρίσ προθγοφμενθ γνϊςθ. 42 μια περιοχι του DNA που παρακινθτισ είναι παρόν ςτο χρωμόςωμα ενόσ οργανιςμοφ (ειςαγωγι), αλλά απουςιάηει από ςτενά ςυνδεδεμζνων οργανιςμϊν (διαγραωι). 43 ζνα ρυκμιςτικό ςφςτθμα επαγωγι όπου τα γονίδια εκωράηονται μόνον υπό κατάλλθλεσ ςυνκικεσ (π.χ., όταν το υπόςτρωμα είναι παρόν ι ςε ςυγκεκριμζνεσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ). 44 μια ςάρωςθ υπεριχων διαδικαςία για τθ μζτρθςθ ςυγκεκριμζνων περιοχϊν μζςα ςτο μάτι. 45 ζνα site θ κζςθ ςφνδεςθσ για το αμινοακυλο-trna ςτο ριβόςωμα. 46 A & B άπνοια και βραδυκαρδία. 47 Α Β Γ αζρα και αγωγιμότθτα των οςτϊν. 48 A & i αλλεργίασ και τθσ ανοςολογίασ. 49 A & P πρόςκια και οπίςκια. 50 A & P ακρόαςθ και ψθλάωθςθ. 51 A & P ακρόαςθ και κρουςτά. 52 A & P κοιλιακι χϊρα και του περινζου

6 53 A & W ηωντανόσ και καλά. 54 ac προτζρων cibum - πριν από τα γεφματα 55 ac πριν τα γεφματα 56 ae αρνθτικζσ εμπειρίεσ 57 αερ δυςμενι ζκκεςθ εμπειρία: ζνα ζγγραωο ςε μία προκακοριςμζνθ μορωι που χρθςιμοποιείται για τθ ςυλλογι πλθροωοριϊν για όλουσ τουσ προσ παρουςίαςθ αρνθτικζσ εμπειρίεσ 58 α / β αναλογία οξζοσ-βάςθσ. 59 a / g αλβουμίνθ αναλογία ςωαιρίνθ 60 a / g αλβουμίνθσ / αναλογία ςωαιρίνθ. 61 Α / Α εγριγορςθ και προςανατολιςμό. 62 A / V αμπζρ / volt. 63 A / V αρτθριοωλεβϊδεισ. 64 a> b αζρα μεγαλφτερθ από τα οςτά (αγωγιμότθτα). 65 Α1 αορτικι πρϊτο ιχο. 66 A1AT άλωα-1-αντικρυψίνθσ. 67 α2 αορτικι δεφτερο ιχο. 68 a2u α 2U-ςωαιρίνθσ. 69 Α33 μονοκλωνικό αντίςωμα τφποσ του μονοκλωνικοφ αντιςϊματοσ που χρθςιμοποιείται ςτθν ανίχνευςθ ι κεραπεία του καρκίνου. μονοκλωνικά αντιςϊματα είναι εργαςτιριο παράγονται ουςίεσ που μποροφν να εντοπίςουν και να ςυνδεκοφν με καρκινικά κφτταρα 70 αα εκάςτου 71 αα (Ελλθνικά: ΑΡΕ) τθσ κάκε μίασ. 72 αα αραχιδονικό οξφ. 73 αα αρτθρίεσ. 74 αα αντιδραςτικι (δευτεροβάκμια) αμυλοείδωςθ. 75 αα 02 κυψελο-αρτθριακισ τάςθσ οξυγόνου. 76 αα επ αλλθλουχία αμινοξζων. 77 aaa κοιλιακό αορτικό ανεφρυςμα. 78 aaa αδενίνθ-αδενίνθ-αδενίνθ κωδικονίου για τθ λυςίνθ. 79 aaa διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ λειτουργικι αρκροςκόπθςθ και δυνατό λειτουργικό αρκροτομισ. 80 aaaasf Αμερικανικι Ζνωςθ για τθ διαπίςτευςθ των περιπατθτικϊν εγκαταςτάςεισ χειρουργικι επζμβαςθ. 81 aaap δραςτθριότθτα antiactivator ςτο πλάςμα. 82 AABB Αμερικανικι Ζνωςθ των τραπεηϊν αίματοσ. 83 AABB Αμερικανικι Ζνωςθ των τραπεηϊν αίματοσ 84 AAC αδενίνθ-αδενίνθ-κυτοςίνθ κωδικόνιο για αςπαραγίνθ. 85 aacpdm Αμερικανικι Ακαδθμία για τθν εγκεωαλικι παράλυςθ και αναπτυξιακι ιατρικι (επίςθσ: κοινωνίεσ aaos ειδικότθτασ). 86 AACR Αμερικανικι Ζνωςθ για τθν ζρευνα του καρκίνου. 87 ΣΔΕ αμινοαδιπικό οξφ. 88 ΑΑχΟ αμινοξφ αποκαρβοξυλάςθσ. 89 AAE Αμερικανικι Ζνωςθ ενδοδοντικοί. 90 aaets Αμερικανικι Ακαδθμία των εμπειρογνωμόνων ςε τραυματικό ςτρεσ. 91 AAF 2-ακετυλαμινοωκορζνιο. 92 AAF πρόςκιο ακοισ τομζα. 93 AAF αςτροκφτωμα με άτυπθ / αναπλαςτικό εςτίεσ.

7 94 AAF / ol αναπλαςτικό αςτροκφτωμα / ολιγοδενδρογλοιϊματα. 95 AAFP Αμερικανικι Ακαδθμία Οικογενειακϊν Λατρϊν. 96 AAFP Αμερικανικι Ακαδθμία Οικογενειακϊν Λατρϊν 97 aag αδενίνθ-αδενίνθ-γουανίνθ κωδικονίου για τθ λυςίνθ. 98 Ααα οξεία αλκοολικι θπατίτιδα 99 aahks Αμερικανικι Ζνωςθ του ιςχίου και του γόνατοσ χειρουργοφσ (επίςθσ: κοινωνίεσ aaos ειδικότθτασ). 100 aahs Αμερικανικι Ζνωςθ για τθ χειρουργικι επζμβαςθ ςτο χζρι (επίςθσ: aaos ςχετίηονται οργανϊςεισ). 101 AAI Αμερικανικι Ζνωςθ immunologists 102 AAL πρόςκια μαςχαλιαία γραμμι. 103 aamc Ζνωςθ των αμερικανικϊν ιατρικϊν ςχολϊν. 104 AAMI πρόοδο των ιατρικϊν οργάνων. 105 aamt Αμερικανικι Ζνωςθ για τθν ιατρικι δακτυλογράωουσ. 106 aan Αμερικανικισ Ακαδθμίασ Νευρολογίασ. 107 AANA αρκροςκόπθςθ ςφλλογοσ τθσ Βόρειασ Αμερικισ (επίςθσ: aaos ςχετίηονται οργανϊςεισ). 108 aanos θ Αμερικανικι Ακαδθμία των νευρολογικϊν και ορκοπεδικϊν χειρουργϊν. 109 aans Αμερικανικι Ζνωςθ των νευρολογικϊν χειρουργοφσ. 110 ΑΑΟ Αμερικανικι Ακαδθμία Οωκαλμολογίασ. 111 ΑΑΟ ανιοφςα αορτι. 112 ΑΑΟ δείτε Αμερικανικι Ακαδθμία Οωκαλμολογίασ ι τθν Αμερικανικι Ακαδθμία τθσ οπτομετρίασ. 113 aaoc αντιόξινο επιλογισ. 114 aaofa αςκενοωόρο Association of America. 115 aaofas Αμερικανικι Ζνωςθ των ορκοπεδικϊν πόδι και τον αςτράγαλο χειρουργοφσ. 116 aaohn Αμερικανικι Ζνωςθ των επαγγελματικϊν νοςθλευτζσ υγείασ. 117 aaom Αμερικανικι Ακαδθμία του ωαρμάκου από το ςτόμα. 118 ΑΑΟΟ Αμερικανικι Ακαδθμία Οωκαλμολογίασ και ωτορινολαρυγγολογίασ. 119 aaop Αμερικανικι Ακαδθμία τθσ ςτοματικισ πακολογίασ. 120 aaop Αμερικανικι Ακαδθμία orthotists και οδοντοτεχνίτεσ. 121 aaopp Αμερικανικι Ζνωςθ οςτεοπακθτικόσ μεταπτυχιακϊν γιατροφσ. 122 aaos Αμερικανικι Ακαδθμία τθσ ορκοπεδικισ χειρουργικισ. 123 AAOT Asociacion Αργεντινι de ortopedia y traumatologia (Αργεντινισ ορκοπεδικά Association). 124 aaox3 ξφπνιοι ςε εγριγορςθ και προςανατολιςμζνοσ x 3 (ςε άτομο τόπο και χρόνο). 125 AAP αζρα ςε ατμοςωαιρικι πίεςθ. 126 AAP Αμερικανικι Ακαδθμία Ραιδιατρικισ. 127 AAP Αμερικανικι Ακαδθμία παιδοδοντία. 128 AAP Αμερικανικι Ακαδθμία Ρεριοδοντολογίασ. 129 AAP Αμερικανικι Ακαδθμία τθσ ψυχανάλυςθσ. 130 AAP Αμερικανικι Ακαδθμία των ψυχοκεραπευτϊν. 131 AAP Αμερικανικι Ζνωςθ των πακολόγων. 132 AAP αμινοαντιπυρίνθσ. 133 AAP Ζνωςθ για τθν Ρρόοδο τθσ ψυχανάλυςθσ. 134 AAP ενϊςεισ ακαδθμαϊκϊν ωυςιοκεραπευτζσ.

8 135 AAP Σφλλογοσ Αμερικανϊν γιατρϊν. 136 aap02 (Αα) P02 κυψελο-αρτθριακι διαωορά τάςθσ οξυγόνου. 137 AAPA Αμερικανικι Ακαδθμία βοθκοί γιατροφ. 138 AAPA Αμερικανικι Ζνωςθ των βοθκϊν πακολόγοσ. 139 aapb Αμερικανικι Ζνωςθ των πακολόγων και βακτθριολόγουσ. 140 aapb Αμερικανικι Ζνωςθ των πακολόγων και βακτθριολόγουσ 141 AAPC ςχετίηεται με αντιβιοτικά ψευδομεμβρανϊδθσ κολίτιδα. 142 aapcc προςαρμοςμζνο ετιςιο κόςτοσ ανά κάτοικο. 143 aapcc προςαρμοςμζνο μζςο κατά κεωαλι κόςτοσ. 144 aapcc Αμερικανικι Ζνωςθ των κζντρων δθλθτθριάςεων. 145 aapco2 (Αα) PC02 κυψελο-αρτθριακό διοξείδιο του άνκρακα διαωορά ζνταςθσ. 146 ΑΑ αντι-αρτθριοςκλιρωςθ παράγοντα πολυςακχαρίτθ. 147 aaph 2 2'-αηωδισ- (αμιδινοπροπάνιου) διυδροχλωρίδιο. 148 aaphd Αμερικανικι ζνωςθ των οδοντιάτρων για τθ δθμόςια υγεία. 149 aaphp Αμερικανικι Ζνωςθ των γιατρϊν για τθ δθμόςια υγεία. 150 AAPL Αμερικανικι Ακαδθμία τθσ ψυχιατρικισ και του νόμου. 151 προςετζκθ ΑΑΜ Αμερικανικι Ζνωςθ ωυςικοί ςτθν ιατρικι. 152 προςετζκθ ΑΑΜ & r Αμερικανικι Ακαδθμία Φυςικισ Λατρικισ και Αποκατάςταςθσ. 153 aapmc ςχετίηεται με αντιβιοτικά ψευδο-μεμβρανϊδθ κολίτιδα. 154 aapmr Αμερικανικι Ακαδθμία Φυςικισ Λατρικισ και Αποκατάςταςθσ. 155 aapos Αμερικανικι Ζνωςθ για τθν παιδιατρικι οωκαλμολογία και ςτραβιςμόσ. 156 aapp Αμερικανικι Ακαδθμία ςτο γιατρό και τον αςκενι. 157 aappo Αμερικανικι Ζνωςθ προτίμθςε οργανιςμοφσ παροχισ υπθρεςιϊν. 158 AAPS Αμερικανικι Ζνωςθ Ρλαςτικϊν Χειρουργϊν. 159 AAPS Αριηόνα κλίμακα επάρκειασ άρκρωςθ. 160 AAPS Σφλλογοσ Αμερικανϊν γιατρϊν και χειρουργϊν. 161 aapsm Αμερικανικι Ακαδθμία Podiatric ακλθτικισ ιατρικισ. 162 AAR ενεργι αντίδραςθ αποωυγισ. 163 AAR οξεία ρευματιςμοφσ αρκρικοφ. 164 AAR ζναντι όλων των κινδφνων. 165 AAR αντιγόνο-αντιςωαιρίνθ αντίδραςθ. 166 AARC Αμερικανικι Ζνωςθ για τθν προςταςία του αναπνευςτικοφ. 167 aarda American αυτοάνοςων αςκενειϊν που ςχετίηονται με ςυνδζςμου. 168 Aare αυτοκινιτων ατφχθμα πίςω τζλοσ. 169 aarom ενεργό διεκδικθτικι εφροσ τθσ κίνθςθσ. 170 aarom ενεργι υποβοθκοφμενθ εφροσ τθσ κίνθςθσ. 171 AARP Αμερικανικι Ζνωςθ των ςυνταξιοφχων. 172 AAS Aarskog-Scott (ςφνδρομο). 173 AAS Το ςφνδρομο τθσ αναρρόωθςθσ οξζοσ. 174 AAS αλκοολικό ςφνδρομο ςτζρθςθσ. 175 AAS Αμερικανικι Ακαδθμία sanitarians. 176 AAS Αμερικανικι Εταιρεία αναλγθςία. 177 AAS ανεφρυςμα τθσ κολπικισ διαωράγματοσ. 178 AAS άνκρακα αντι ορό. 179 AAS ςφνδρομο αορτικό τόξο. 180 AAS ωαςματομετρία ατομικισ απορρόωθςθσ. 181 aasd Αμερικανικι Ακαδθμία των διαταραχϊν άγχουσ.

9 182 aash επινεωριδίων ανδρογόνου ορμόνθσ διζγερςθσ. 183 aash Αμερικανικι Ζνωςθ για τθ μελζτθ τθσ κεωαλαλγίασ. 184 aask Αωρικανικι αμερικανικι μελζτθ των αςκενειϊν των νεωρϊν και τθσ υπζρταςθσ πιλοτικι μελζτθ. 185 AASLD Αμερικανικι Ζνωςθ για τθ μελζτθ τθσ νόςου του ιπατοσ 186 ΕΑΣΑ οξεία ατροωικι νωτιαίου παράλυςθ. 187 ΕΑΣΑ Αμερικανικι Ζνωςθ των ανϊτερων γιατροφσ. 188 ΕΑΣΑ ανιοφςα αορτι ςυγχρονιςμζνο παλμό. 189 Aass Αμερικανικι Ζνωςθ για τθν κοινωνικι αςωάλιςθ. 190 Aast Αμερικανικι Ζνωςθ για τθ χειρουργικι επζμβαςθ του τραφματοσ. 191 ΑΑΤ δοκιμι αωαςία Άαχεν. 192 ΑΑΤ δοκιμι ακαδθμαϊκι επάρκειασ. 193 ΑΑΤ αμινοτρανςωεράςθ τθσ αλανίνθσ. 194 ΑΑΤ αλκυλιωτικοί κεραπεία παράγοντα. 195 ΑΑΤ άλωα-1-αντικρυψίνθσ. 196 ΑΑΤ κολπικι ενεργοποιείται (βθματοδότθσ). 197 ΑΑΤ δοκιμι ακουςτικϊν ςυναίςκθςθ. 198 ΑΑΤ αυτόματθ κολπικι ταχυκαρδία. 199 aats Αμερικανικι Ζνωςθ για τθ κωρακικι χειρουργικι επζμβαςθ. 200 AAU οξεία πρόςκια ραγοειδίτιδα. 201 AAU αδενίνθ-αδενίνθ-ουρακίλθ κωδικόνιο για αςπαραγίνθ. 202 AAV αδενο-ςχετιηόμενο ιό. 203 AAV αδενοϊοφσ που ςυνδζονται ιόσ 204 aavmc Σφλλογοσ Αμερικανϊν κτθνιατρικϊν ωαρμάκων κολζγια. 205 aavp Αμερικανικι Ζνωςθ των κτθνιατρικϊν parasitologists. 206 aavpt Αμερικανικι Ακαδθμία των κτθνιατρικϊν ωαρμακολογίασ και κεραπευτικισ. 207 AAW πρόςκιο τοίχωμα τθσ αορτισ. 208 aawd Αμερικανικι Ζνωςθ των γυναικϊν οδοντιάτρουσ. 209 aawm Αμερικανικι Ακαδθμία διαχείριςθ τραφματοσ. 210 AB AB ζκτρωςθ. 211 AB κοιλιακό. 212 AB ανϊμαλθ. 213 AB άμβλωςθ. 214 AB ACE επίδεςμο. 215 AB ενεργό διμερϊσ. 216 AB ενιςχφςεισ προσ τουσ τυωλοφσ. 217 AB μπλε τθσ Αλςατίασ. 218 AB εγριγορςθ ςυμπεριωορά. 219 AB αντιβιοτικό. 220 AB αντιςϊματοσ. 221 AB δζςμευςθσ αντιγόνου. 222 AB κορυωι νικιςει. 223 AB ςϊμα αμίαντο. 224 AB αςκματικι βρογχίτιδα. 225 AB axiobuccal. 226 AB γαλάηιο β. 227 AB Bachelor of Arts (lat.artium baccalaureus). 228 AB ομάδα αίματοσ ΑΒ.

10 229 AB πρόκεμα που ςθμαίνει μακριά από, από 230 AB ςυντομογραωία για το αντίςωμα 231 AB κοιλιακόσ 232 απο- μακριά, μακριά από: απαγάγουν 233 aba αψιςικό οξφ. 234 aba αλλεργικι βρογχοπνευμονικι αςπεργίλλωςθ. 235 aba American Board of αναιςκθςιολόγοι. 236 aba αντιβακτθριακι δράςθ. 237 aba ςυλλάβει πριν από τθν άωιξθ. 238 aba arthroscopie belge - βελγικισ ομοςπονδίασ αρκροςκόπθςθ. 239 αβακτθριακι ελεφκερο από βακτιρια 240 abasia ανικανότθτα να περπατιςει 241 abat American Board of εωαρμοςμζνθσ τοξικολογίασ. 242 υποχωρϊ να μειϊςει ι να μειϊςετε 243 μείωςθ μια μείωςθ ςτθ ςοβαρότθτα του πόνου ι ενόσ ςυμπτϊματοσ 244 υωάδι ςυντομογραωίεσ. 245 υωάδι ςφνδρομο Albright-μπάτλερ Bloomberg. 246 υωάδι American Board of βιοανάλυςθ. 247 υωάδι Asea Brown Boveri. 248 abbq απζκτθςε πεποικιςεισ ςφνδρομο ανοςολογικισ ανεπάρκειασ και τθ ςυμπεριωορά ερωτθματολόγιο. 249 abbr ςυντομογραωία ςυντετμθμζνο. 250 Α Β Γ απόλυτο αρικμό τα βαςεόωιλα. 251 Α Β Γ απόλυτθ αγωγιμότθτα των οςτϊν. 252 Α Β Γ acalculous κολικοφσ τθσ χολθδόχου κφςτθσ. 253 Α Β Γ οξφ ελζγχου τθσ ιςορροπίασ. 254 Α Β Γ aconite-belladonna-χλωροωόρμιο. 255 Α Β Γ προχωρθμζνο καρκίνο του μαςτοφ. 256 Α Β Γ αεραγωγϊν τθν αναπνοι και τθν κυκλοωορία. 257 Α Β Γ ευκυγράμμιςθ μπλε αςβεςτίου (αρκρικό υγρό μαργαριτάρια ςε ουρικι αρκρίτιδα και ψευδοουρικι). 258 Α Β Γ εναλλακτικζσ μαιευτιριο. 259 Α Β Γ ςτυπτθρία αίμα και κάρβουνο (μεκόδου κακαριςμοφ και απόςμθςθσ). 260 Α Β Γ ςτυπτθρία αίματοσ και πθλό (μζκοδοσ απόςμθςθ τθσ ιλφοσ). 261 Α Β Γ Διαμερικανικι Επιτροπι του αίματοσ. 262 Α Β Γ ανευρυςματικι κφςτθ των οςτϊν. 263 Α Β Γ αντιγόνο-δεςμευτικι ικανότθτα. 264 Α Β Γ άπνοια βραδυκαρδία κυάνωςθ. 265 Α Β Γ κυτταρολογικι εξζταςθ βιοψίασ βιοψία. 266 Α Β Γ βιοψία βελόνα αναρρόωθςθσ. 267 Α Β Γ αξιολόγθςθ των βαςικϊν ικανοτιτων. 268 Α Β Γ ατομικι βιολογικϊν και χθμικϊν (πολζμου). 269 Α Β Γ αυτοαντιςϊματα ςε κολλαγόνο. 270 Α Β Γ αβιδίνθσ-βιοτίνθσ ςφμπλεγμα. 271 Α Β Γ axiobuccocervical. 272 Α Β Γ παρακζντθςθ κυτταρολογία 273 ABCC ατομικι βόμβα Επιτροπισ ατφχθμα.

Essential 18000 English-Greek Medical Words Dictionary

Essential 18000 English-Greek Medical Words Dictionary Essential 18000 English-Greek Medical Words Dictionary Developed by Nam Nguyen The Essential 18000 English-Greek Medical Words Dictionary is a great resource anywhere you go; it is an easy tool that has

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Μπατάκθσ Εμμανουιλ Χθμικόσ, MSc Κλινικισ Χθμείασ του Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών. Tμιματοσ Χθμείασ του Εκνικοφ και Μπαλαντίνου Ειρινθ Βιολόγοσ,

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

1 Αρχιτεκτονική του κυττάρου-μεταβολισμός. Χ. Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η - Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Α Ι Ο Τ 1 0 1 ελίδα 1

1 Αρχιτεκτονική του κυττάρου-μεταβολισμός. Χ. Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η - Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Α Ι Ο Τ 1 0 1 ελίδα 1 1 Αρχιτεκτονική του κυττάρου-μεταβολισμός Γενικά : Οποιοδιποτε κφτταρο αποτελείται από χθμικζσ ενϊςεισ του άνκρακα που ονομάηονται οργανικζσ ενϊςεισ. Οι ενϊςεισ που αποτελοφν ςυςτατικά του κφτταρου χωρίηονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while )

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) 3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) Στα πιο πολλά προγράμματα απαιτείται κάποια ι κάποιεσ εντολζσ να εκτελοφνται πολλζσ φορζσ για όςο ιςχφει κάποια ςυνκικθ. Ο αρικμόσ των επαναλιψεων μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ οριςμόσ τθσ επιγενετικισ και των μθχανιςμϊν τθσ επίδραςθ επιγενετικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Η κφθςθ είναι μία φυςιολογικι διεργαςία αλλά... Επίδραςθ τθσ κφθςθσ ςτθ λοίμωξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Όνομα. Ημερομηνία. Ζήτημα Α : Να βάλετε ςε κφκλο τθ ςωςτι απάντθςθ 1. Κυτταρικόσ κφκλοσ είναι το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί: α. μεταξφ δφο μιτωτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Καρβέλης Φώτης ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Καρβέλης Φώτης ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Καρβέλης Φώτης ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Λόγοι για τουσ οποίουσ κάνουμε γονιδιωματικι βιβλιοκικθ Για οργανιςμοφσ που κινδυνεφουν να εξαφανιςτοφν. Για εκπαιδευτικοφσ λόγουσ. Για να κάνουμε μελζτθ ςτθν εξελικτικι

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι ςτισ φυςικζσ αρχζσ τθσ Υπερθχογραφίασ

Ειςαγωγι ςτισ φυςικζσ αρχζσ τθσ Υπερθχογραφίασ Ειςαγωγι ςτισ φυςικζσ αρχζσ τθσ Υπερθχογραφίασ Σφντομθ ιςτορικι αναδρομι Ο Rayeligh δθμοςιεφει το «Theory of sound 1870 Lord Rayleigh (1842-1919) Nobel Φυςικισ 1904 1900 1925 1950 1975 2000 Σφντομθ ιςτορικι

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικά Τροποποιθμζνα Φυτά (GMO) - Παγκόςμια Χριςθ και Μζκοδοι Ανίχνευςθσ

Γενετικά Τροποποιθμζνα Φυτά (GMO) - Παγκόςμια Χριςθ και Μζκοδοι Ανίχνευςθσ Γενετικά Τροποποιθμζνα Φυτά (GMO) - Παγκόςμια Χριςθ και Μζκοδοι Ανίχνευςθσ Ο ζλεγχοσ για βιολογικά τροποποιθμζνεσ καλλιζργειεσ, γνωςτζσ επίςθσ ωσ Γενετικά Τροποποιθμζνοι Οργανιςμοί (GMO), ζχει καταςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ Άγχοσ - τρεσ τθσ κακθμερινότθτασ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και ποιότθτα τθσ ηωισ μασ Διακρίνεται :Οξφ-χρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

CH CH C ιςοπροπυλομαγνθςιοβρωμίδιο.

CH CH C ιςοπροπυλομαγνθςιοβρωμίδιο. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ (ΚΤΚΛΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) Θζμα Α Α1: γ, Α2: δ, Α3: Λ Λ Α4: α. Παραςκευι κορεςμζνου μονοκαρβονικοφ οξζοσ, με υδρόλυςθ νιτριλίων ςε όξινο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ Νικόλασ Σμπυράκησ Επιμελθτισ ΣΕΠ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Ηρακλείου Γ. Γραμματζασ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ 1η αιτία θανάτου και αναπηρίασ ςτουσ νέουσ Μεγάλθ επίπτωςθ πικανότθτασ κανάτου και αναπθρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΗΠΑΣΟ (ΕΕΜΗ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β ΚΑΣΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιςμόσ Διδακτζασ Ύλησ Βιολογίασ Γυμναςίου Γ (Πιλοτικά) 2015-2016 Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ Ενότητα Δραςτηριότητεσ Βαςικζσ Ζννοιεσ Δ/κζσ

Προγραμματιςμόσ Διδακτζασ Ύλησ Βιολογίασ Γυμναςίου Γ (Πιλοτικά) 2015-2016 Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ Ενότητα Δραςτηριότητεσ Βαςικζσ Ζννοιεσ Δ/κζσ Προγραμματιςμόσ Διδακτζασ Ύλησ Βιολογίασ Γυμναςίου Γ (Πιλοτικά) 2015-2016 Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ Ενότητα Δραςτηριότητεσ Βαςικζσ Ζννοιεσ Δ/κζσ Γνωριμία Ενότητα 1: Αναζηηώνηαρ ηοςρ Αγνοούμενούρ μαρ... Π/δοι Ειςαγωγικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers»

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» «Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» Βασική θεωρία και αρχές λειτουργίας Γιϊργοσ Καμαρινόσ [BSAC AD / CMAS ] Εςείσ τι Εικόνα Ζχετε ςτο Νου; 332 π.χ. Μζγασ Αλζξανδροσ Οι Πρϊτεσ Συςκευζσ Theodore Schwann 1853 Davis

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ

ΛΗΨΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΛΗΨΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Ειςαγωγι To εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ENY) (cerebrospinal fluid ι CSF) είναι ζνα διαυγζσ, άχρωμο υγρό που πλθρεί τισ κοιλίεσ και τον υπαραχνοειδι χϊρο του εγκεφάλου και του νωτιαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 27 ΜΑΪΟΤ 2016

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 27 ΜΑΪΟΤ 2016 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 27 ΜΑΪΟΤ 2016 ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. β Α3. δ Α4. γ Α5. γ ΘΕΜΑ Β Β1. 1 Α 2 Γ 3 Α 4 Β 5 Α 6 Α 7 Γ Μονάδες 7 Β2. χολικό βιβλίο ςελ. 24 Σα χρωμοςώματα τοποκετοφνται κατά ηεφγθ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier ΤΝΔΡΟΜΟ ΤΠΟΚΡΩΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΡΙΒΗ/ΠΑΘΗΕΙ ΣΡΟΦΙΚΟΤ ΠΕΣΑΛΟΤ (RTC) Επιςκόπηςη Σο ςυνδρομο υποκρωμιακισ προςτριβισ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΔ 415/29111-02 ςε αντικατάςταςθ του Π.Δ. 415/29-12-1994: χρόνου ειδίκευςθσ ιατρών για απόκτθςθ ειδικότθτασ»)

(ΠΔ 415/29111-02 ςε αντικατάςταςθ του Π.Δ. 415/29-12-1994: χρόνου ειδίκευςθσ ιατρών για απόκτθςθ ειδικότθτασ») Περιετόμενο εκπαίδεσζης ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΔ 415/29111-02 ςε αντικατάςταςθ του Π.Δ. 415/29-12-1994: χρόνου ειδίκευςθσ ιατρών για απόκτθςθ ειδικότθτασ») «Περί του Περιγραφή περιεχομζνου τησ εκπαίδευςησ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Σα φοιτθτικά χρόνια είναι ίςωσ τα καλφτερα χρόνια ςτθ ηωι ενόσ ανκρϊπου. Όμωσ, κατά τθ διάρκεια τθσ φοιτθτικισ ηωισ, οι φοιτθτζσ αντιμετωπίηουν ζνα ςοβαρό πολλζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υψθλισ ζναταςθσ Διαλειμματικι προπόνθςθ, είναι ζνα διεκνζσ επιτυχθμζνο πρωτόκολο εξάςκθςθσ, που ςυνδυάηει 2 από τισ πιο επιτυχθμζνεσ μεκόδουσ

Η Υψθλισ ζναταςθσ Διαλειμματικι προπόνθςθ, είναι ζνα διεκνζσ επιτυχθμζνο πρωτόκολο εξάςκθςθσ, που ςυνδυάηει 2 από τισ πιο επιτυχθμζνεσ μεκόδουσ Η Υψθλισ ζναταςθσ Διαλειμματικι προπόνθςθ, είναι ζνα διεκνζσ επιτυχθμζνο πρωτόκολο εξάςκθςθσ, που ςυνδυάηει 2 από τισ πιο επιτυχθμζνεσ μεκόδουσ απϊλειασ λίπουσ! ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΣΡΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΥΙΚΗ ΚΟΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις. ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις. Στο πλαίσιο των Β2Β συναντήσεων για τη στήριξη του εξαγωγικού εμπορίου που διοργάνωσε στις 3 Οκτωβρίου στα Χανιά το Επιμελητήριο,πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Οι αςκενείσ με καρδιακι ανεπάρκεια λόγω τθσ ςφγχρονθσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήςεισ_βιολογία προςανατολιςμοφ 2016

Απαντήςεισ_βιολογία προςανατολιςμοφ 2016 Θζμα Α Α1: β Α2:β Α3:δ Α4:γ Α5:γ Θζμα Β Β1 1-Α 2-Γ 3-Α 4-Β 5-Α 6-Α 7-Γ Β2. κεωρία ςελίδα 24 τι είναι ο καρυότυποσ Σα ςυμπεράςματα που μποροφμε να εξάγουμε από τθν μελζτθ του Καρυότυπου είναι : Σο φφλο

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μαθηηές να μάθοσν πώς να διενεργήζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ενότθτα: Ανατομία Μεςοκωρακίου

Ενότθτα: Ανατομία Μεςοκωρακίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟ- ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ Ενότθτα: Ανατομία Μεςοκωρακίου Χιονίδου Κυριακι Χειρουργόσ Θώρακοσ Καρδιάσ Επιμελιτρια A ΠΑΓΝΗ Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ

ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΣΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σί είναι η Βοτανοθεραπευτική/Φυτοθεραπεία; Βοτανικι ιατρικι ζχει μακρά παράδοςθ ςε όλουσ τουσ πολιτιςμοφσ και θ πρόςφατθ ζρευνα ζχει αρχίςει για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Επαφή του ανθρϊπινου ςϊματοσ με ηλεκτρικζσ ςυςκευζσ Η επαφι του ανκρϊπινου ςϊματοσ με μια πθγι τάςεωσ προκαλεί θλεκτρικό ρεφμα το οποίο είναι ανάλογο τθσ τάςεωσ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα