Οδηγία 90/388/ΕΟΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγία 90/388/ΕΟΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών"

Transcript

1 Οδηγία 90/388/ΕΟΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 192 της 24/07/1990 σ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (90/388/ΕΟΚ) H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 90 παράγραφος 3, Εκτιμώντας : 1. - ότι η ενίσχυση των κοινοτικών τηλεπικοινωνιών αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την αρμονική ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων και την ύπαρξη ανταγωνιστικής αγοράς στην Κοινότητα τόσο από την άποψη των φορέων παροχής υπηρεσιών, όσο και των χρηστών - ότι η Επιτροπή έχει, ως εκ τούτου, καταρτίσει πρόγραμμα ενεργειών, όπως εκτίθεται στο πράσινο βιβλίο της για την ανάπτυξη της κοινής αγοράς του εξοπλισμού και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και στην ανακοίνωσή της για την εφαρμογή του πράσινου βιβλίου μέχρι το 1992 για το προοδευτικό άνοιγμα της αγοράς των τηλεπικοινωνιών στον ανταγωνισμό - ότι αυτό το πρόγραμμα ενεργειών δεν αφορά την κινητή ραδιοτηλεφωνία και την αποστολή ραδιομηνυμάτων, ούτε τις υπηρεσίες μαζικών επικοινωνιών, όπως η ραδιοφωνία ή η τηλεόραση - ότι το Συμβούλιο, με το ψήφισμά του της 30ής Ιουνίου 1988 (1), έχει εκδηλώσει την υποστήριξή του για τους σκοπούς του προγράμματος αυτού, και ιδίως για την προοδευτική δημιουργία ανοικτής κοινοτικής αγοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών- ότι, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ο τομέας των τηλεπικοινωνιών έχει σημειώσει σημαντική τεχνολογική εξέλιξη - ότι η εξέλιξη αυτή καθιστά δυνατή την προσφορά ενός ολοένα ευρύτερου φάσματος υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά την μετάδοση δεδομένων, καθώς και τη δημιουργία, από τεχνική και οικονομική άποψη, ενός συστήματος στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί ανταγωνισμός μεταξύ διαφόρων φορέων 2. - ότι σε όλα τα κράτη μέλη, η εγκατάσταση και η εκμετάλλευση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και η παροχή των σχετικών υπηρεσιών παραχωρούνται, κατά κανόνα, με τη χορήγηση αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτων σε έναν ή περισσότερους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών - ότι τα δικαιώματα αυτά χαρακτηρίζονται από τη διακριτική εξουσία την οποία το κράτος ασκεί σε διάφορους βαθμούς όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 3. - ότι οι οργανισμοί που έχουν αναλάβει την εγκατάσταση και την εκμετάλλευση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου είναι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 90 παράγραφος 1 της συνθήκης, δεδομένου ότι ασκούν οργανωμένη οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών - ότι συνιστούν είτε δημόσιες επιχειρήσεις, είτε επιχειρήσεις στις οποίες τα κράτη έχουν χορηγήσει αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα

2 4. - ότι πολλά κράτη μέλη, μολονότι συνεχίζουν να ασκούν το έργο της παροχής δημοσίων υπηρεσιών, έχουν από την πλευρά τους αναθεωρήσει ήδη το σύστημα των αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτων που ίσχυε μέχρι τώρα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών - ότι, σε όλες τις περιπτώσεις, το σύστημα αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτων διατηρήθηκε για την εγκατάσταση και την εκμετάλλευση του δικτύου - ότι το ίδιο ισχύει σε ορισμένα κράτη μέλη για όλες τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ενώ σε άλλα, τα δικαιώματα αυτά καλύπτουν μόνον ορισμένες υπηρεσίες - ότι, επιπλέον, όλα τα κράτη μέλη είτε έχουν υιοθετήσει τα ίδια, είτε έχουν επιτρέψει στους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών να λάβουν διοικητικά και κανονιστικά μέτρα που περιορίζουν την ελεύθερη παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 5. ότι η χορήγηση, κατά την άσκηση διακριτικής εξουσίας από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτων σε μια ή περισσότερες επιχειρήσεις για την εκμετάλλευση του δικτύου περιορίζει την παροχή των υπηρεσιών αυτών από άλλες επιχειρήσεις από ή προς άλλα κράτη μέλη 6. ότι, στην πράξη, μη δικαιολογημένους περιορισμούς, κατά την έννοια του άρθρου 59, στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς ή από άλλα κράτη μέλη αποτελούν, ιδίως, η απαγόρευση εγκατάστασης μισθωμένων κυκλωμάτων μέσω συγκεντρωτών, πολυπλεκτών και άλλων εγκαταστάσεων στο μεταγόμενο τηλεφωνικό δίκτυο, η επιβολή για τις συνδέσεις αυτές δυσανάλογων επιβαρύνσεων προσπέλασης σε σχέση με την παρεχόμενη υπηρεσία, η απαγόρευση δρομολόγησης σημάτων από ή προς τρίτους μέσω μισθωμένων κυκλωμάτων ή τιμολογίου ανάλογου με τη χρήση, χωρίς αυτό να δικαιολογείται από οικονομική άποψη, καθώς και η άρνηση να επιτραπεί στους φορείς παροχής υπηρεσιών η πρόσβαση στο δίκτυο- ότι οι περιορισμοί αυτοί στη χρήση και τα υπερβολικά τιμολόγια σε σχέση με την τιμή του κόστους έχουν ως αποτέλεσμα να παρακωλύουν την παροχή από ή προς άλλα κράτη μέλη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όπως: υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο τη βελτίωση των τηλεπικοινωνιακών λειτουργιών, όπως για παράδειγμα η μετατροπή πρωτοκόλλου, κώδικα, μορφής και ταχύτητας, oυπηρεσιών που βασίζονται στην πληροφορική και έχουν ως αντικείμενο την προσπέλαση σε βάσεις δεδομένων, oυπηρεσιών πληροφορικής εξ αποστάσεως, oυπηρεσιών καταγραφής και αναδιαβίβασης μηνυμάτων, για παράδειγμα το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, oυπηρεσιών συναλλαγών, για παράδειγμα οικονομικών συναλλαγών και ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων για εμπορική χρήση, τηλεαγοράς και τηλεκρατήσεων, oυπηρεσιών τηλεδραστηριοτήτων, για παράδειγμα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου 7. - ότι τα άρθρα 55, 56 και 66 της συνθήκης επιτρέπουν εξαιρέσεις, για μη οικονομικούς λόγους, από την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, - ότι οι περιορισμοί που γίνονται για το λόγο αυτό δεκτοί είναι, αφενός, η άσκηση, έστω και περιστασιακά, δημόσιας εξουσίας και, αφετέρου, η δημόσια τάξη, η δημόσια ασφάλεια και η δημόσια υγεία - ότι οι εξαιρέσεις αυτές πρέπει να ερμηνεύονται στενά - ότι καμία υπηρεσία τηλεπικοινωνιών δεν αποτελεί συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας που συνεπάγεται τη δυνατότητα χρήσης υπέρμετρων προνομίων σε σχέση με το κοινό δίκαιο, προνομίων δημόσιας εξουσίας και εξουσίας καταναγκασμού έναντι των πολιτών 2

3 - ότι η προσφορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών δεν μπορεί αφεαυτής να προσβάλλει τη δημόσια τάξη και να βλάψει τη δημόσια υγεία 8. - ότι, σύμφωνα με τη Νομολογία του Δικαστηρίου, γίνονται επιπλέον δεκτοί περιορισμοί της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, εφόσον ανταποκρίνονται σε ουσιώδεις απαιτήσεις του γενικού συμφέροντος και εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις, είναι δε ανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο σκοπό - ότι η προστασία των καταναλωτών δεν καθιστά αναγκαίους τους περιορισμούς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, δεδομένου ότι ο στόχος αυτός μπορεί επίσης να επιτευχθεί μέσω του ελεύθερου ανταγωνισμού - ότι δεν είναι επίσης δυνατόν να προβληθούν λόγοι προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχετικό τομέα - ότι οι μόνες ουσιώδεις επιταγές που επιτρέπουν παρεκκλίσεις από το άρθρο 59 και μπορούν να δικαιολογήσουν περιορισμούς στη χρήση του δημόσιου δικτύου είναι η ακεραιότητά του, η ασφάλεια της λειτουργίας του και, στις δικαιολογημένες περιπτώσεις, η εναλλαξιμότητα και η προστασία των δεδομένων - ότι οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί πρέπει, πάντως, να είναι ανάλογοι προς τους στόχους που επιδιώκουν αυτές οι έννομες απαιτήσεις - ότι τα κράτη μέλη πρέπει να γνωστοποιούν στο κοινό και να ανακοινώνουν στην Επιτροπή τους περιορισμούς, προκειμένου αυτή να είναι σε θέση να εκτιμήσει την εν λόγω αναλογία 9. - ότι, στα πλαίσια αυτά, η ασφάλεια λειτουργίας του δικτύου αποσκοπεί στην εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του δημόσιου δικτύου σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης - ότι η τεχνική ακεραιότητα του δημόσιου δικτύου αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ομαλής του λειτουργίας και στη διασύνδεση των δημόσιων δικτύων στην Κοινότητα με βάση κοινές τεχνικές προδιαγραφές - ότι η έννοια της εναλλαξιμότητας των υπηρεσιών αφορά την τήρηση αυτών των χρησιμοποιούμενων ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών, ώστε να αυξηθεί η παροχή υπηρεσιών και η επιλογή που προσφέρεται στο χρήστη - ότι η προστασία των δεδομένων αποβλέπει στην εξασφάλιση του απόρρητου των επικοινωνιών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων 10. ότι, εξάλλου, εκτός από τις ουσιώδεις απαιτήσεις που είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν ως όροι στις διαδικασίες χορήγησης άδειας ή δήλωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλάβουν, όσον αφορά τις υπηρεσίες μεταγωγής δεδομένων, και όρους σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών προς το κοινό που αποτελούν αντικειμενικές εμπορικές ρυθμίσεις, δεν επιφέρουν διακρίσεις και είναι διαφανείς ως προς τις προϋποθέσεις σταθερότητας, δυνατότητας παροχής και ποιότητας της υπηρεσίας 11. ότι, όταν κράτος μέλος αναθέτει σε οργανισμό τηλεπικοινωνιών την παροχή υπηρεσιών μεταγωγής δεδομένων κατά δέσμες ή μέσω κυκλωμάτων προς το ευρύ κοινό και οι εν λόγω υπηρεσίες κινδυνεύουν να μην παρασχεθούν λόγω του ανταγωνισμού εκ μέρους ιδιωτικών φορέων, η Επιτροπή 3

4 μπορεί να επιτρέψει στο εν λόγω κράτος μέλος την επιβολή επιπρόσθετων όρων, ακόμη και ως προς τη γεωγραφική κάλυψη, για την παροχή αυτών των υπηρεσιών - ότι, κατά την εκτίμηση των μέτρων αυτών και στα πλαίσια της πραγματοποίησης των βασικών στόχων της συνθήκης που προβλέπονται στο άρθρο 2, καθώς και του στόχου της ενίσχυσης της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Κοινότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 130Α, η Επιτροπή λαμβάνει εξίσου υπόψη την κατάσταση των κρατών μελών των οποίων το δίκτυο παροχής υπηρεσιών, όσον αφορά τη μεταγωγή δεδομένων κατά δέσμες ή μέσω κυκλωμάτων, δεν είναι ακόμη επαρκώς ανεπτυγμένο - ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να δικαιολογήσει για τα εν λόγω κράτη μέλη την παράταση, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1996, της προθεσμίας που προβλέπεται για την απλή μεταπώληση χωρητικότητας μισθωμένων κυκλωμάτων ότι το άρθρο 59 της συνθήκης προβλέπει την κατάργηση κάθε περιορισμού ως προς την ελευθερία των υπηκόων των κρατών μελών που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος της Κοινότητας να παρέχουν υπηρεσίες σε πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη - ότι η διατήρηση ή θέσπιση αποκλειστικού ή ειδικού δικαιώματος που δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια αυτά συνιστά, ως εκ τούτου, παράβαση του άρθρου 90 σε συνδυασμό με το άρθρο ότι, σύμφωνα με το άρθρο 86 της συνθήκης, θεωρείται ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά κάθε συμπεριφορά μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων που αποτελεί καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης στην κοινή αγορά ή σε σημαντικό τμήμα της - ότι οι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών αποτελούν επιχειρήσεις κατά την έννοια του εν λόγω άρθρου, δεδομένου ότι ασκούν οικονομικές δραστηριότητες και, ειδικότερα, παρέχουν υπηρεσίες όπως η διάθεση του δικτύου στους χρήστες και οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών - ότι η διάθεση του δικτύου αποτελεί χωριστή αγορά υπηρεσιών, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα υποκατάστασης από άλλες υπηρεσίες- ότι η διάθεση του δικτύου και οι άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών παρέχονται σε κάθε μία από τις εθνικές αγορές υπό όρους ανταγωνισμού αρκετά ομοιογενείς, ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση να εκτιμά την οικονομική δύναμη των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες στα εδάφη αυτά - ότι, ως εκ τούτου, τα εδάφη των κρατών μελών αποτελούν επίσης ξεχωριστές γεωγραφικές αγορέςότι το γεγονός οφείλεται στις υφιστάμενες διαφορές μεταξύ των κανόνων που διέπουν τους όρους προσπέλασης και τεχνικής λειτουργίας σχετικά με την παροχή του δικτύου και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών - ότι, επιπλέον, κάθε εθνική αγορά αποτελεί ουσιώδες τμήμα της κοινής αγοράς 14. ότι οι επιχειρήσεις αυτές κατέχουν, σε καθεμιά από τις εθνικές αγορές τους, μεμονωμένα ή συλλογικά, δεσπόζουσα θέση ως προς την εγκατάσταση και εκμετάλλευση του δικτύου επειδή είναι οι μόνες που διαθέτουν σε κάθε κράτος μέλος δίκτυο που καλύπτει όλο το έδαφος του κράτους μέλους και δεδομένου ότι η κυβέρνηση έχει χορηγήσει σ' αυτές το αποκλειστικό δικαίωμα να εκμεταλλεύονται, μόνες ή σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, το δίκτυο 4

5 15. ότι εφόσον τα αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα χορηγούνται από το κράτος σε οργανισμούς που διαθέτουν ήδη δεσπόζουσα θέση ως προς την εγκατάσταση και εκμετάλλευση του δικτύου, τα δικαιώματα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση αυτής της δεσπόζουσας θέσης και την επέκτασή της στις υπηρεσίες ότι, εξάλλου, αυτά τα αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα που χορηγούνται από το κράτος στους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών όσον αφορά την παροχή ορισμένων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών έχουν ως αποτέλεσμα, οι οργανισμοί αυτοί: α) να αποκλείουν από την αγορά ή να περιορίζουν την πρόσβαση ανταγωνιστών στην αγορά των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών περιορίζοντας έτσι την ελεύθερη επιλογή των χρηστών, γεγονός που, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να περιορίσει την τεχνολογική πρόοδο προς ζημία των καταναλωτών β) να επιβάλλουν στους χρήστες του δικτύου να προσφεύγουν στις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο των αποκλειστικών δικαιωμάτων και να εξαρτούν κατ' αυτόν τον τρόπο τη σύναψη συμβάσεων χρήσης του δικτύου από την αποδοχή πρόσθετων υπηρεσιών οι οποίες δεν συνδέονται με το αντικείμενο των εν λόγω συμβάσεων. 'Oτι καθένα από τα είδη αυτά συμπεριφοράς συνιστά συγκεκριμένη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών - ότι, πράγματι, όλες οι εν λόγω υπηρεσίες είναι καταρχήν δυνατόν να προσφερθούν από φορείς άλλων κρατών μελών- ότι η διάρθρωση του ανταγωνισμού στην κοινή αγορά μεταβάλλεται κατ' αυτόν τον τρόπο σημαντικά - ότι, εν πάση περιπτώσει, τα ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα που παραχωρούνται για τις υπηρεσίες αυτές συνεπάγονται τη δημιουργία κατάστασης αντίθετης προς το στόχο του άρθρου 3 στοιχείο στ) της συνθήκης που προβλέπει την εγκαθίδρυση συστήματος το οποίο εξασφαλίζει τον ανόθευτο ανταγωνισμό στην κοινή αγορά και, κατά μείζονα λόγο τη μη κατάργηση του ανταγωνισμού - ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται, δυνάμει του άρθρου 5 της συνθήκης, να απέχουν από κάθε μέτρο που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των στόχων της συνθήκης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο στόχος του άρθρου 3 στοιχείο στ) 17. ότι τα αποκλειστικά δικαιώματα ως προς την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που παραχωρούνται στις δημόσιες επιχειρήσεις ή στις επιχειρήσεις στις οποίες τα κράτη μέλη έχουν παραχωρήσει ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα για την εγκατάσταση του δικτύου είναι ασυμqίqαστα με το άρθρο 90 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο ότι το άρθρο 90 παράγραφος 2 της συνθήκης επιτρέπει παρέκκλιση από την εφαρμογή των άρθρων 59 και 86 αυτής, στις περιπτώσεις που η εν λόγω εφαρμογή ενδέχεται να παρακωλύσει, νομικά ή πραγματικά, την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που έχει ανατεθεί στους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών - ότι η αποστολή αυτή συνίσταται στην εγκατάσταση και την εκμετάλλευση δικτύου πολλαπλών λειτουργιών, δηλαδή δικτύου με γενική γεωγραφική κάλυψη και παρεχόμενου, σε εύλογη προθεσμία και μετά από σχετική αίτηση, σε κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών ή χρήστη 5

6 - ότι τα οικονομικά μέσα για την ανάπτυξη αυτού του δικτύου προέρχονται ακόμη κυρίως από την εκμετάλλευση της φωνητικής τηλεφωνίας - ότι, κατά συνέπεια, το άνοιγμα της υπηρεσίας αυτής στον ανταγωνισμό μπορεί να απειλήσει την οικονομική ισορροπία των οργανισμών τηλεπικοινωνιών - ότι, εξάλλου, η υπηρεσία φωνητικής τηλεφωνίας που είτε παρέχεται μέσω του υπάρχοντος τηλεφωνικού δικτύου, είτε αποτελεί τμήμα της υπηρεσίας ψηφιακού δικτύου ενοποίησης των υπηρεσιών (ISDN), αποτελεί, σήμερα το σημαντικότερο μέσο επικοινωνίας και κλήσης των υπηρεσιών επείγουσας ανάγκης των υπευθύνων για τη δημόσια ασφάλεια ότι η παροχή μισθωμένων κυκλωμάτων αποτελεί qασικό στοιχείο της αποστολής των οργανισμών τηλεπικοινωνιών - ότι υπάρχει σήμερα, σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, ουσιώδης διαφορά μεταξύ των τιμολογίων για τη χρήση των υπηρεσιών διαqίqασης δεδομένων μέσω του δικτύου μεταγωγής και τη χρήση μισθωμένων κυκλωμάτων - ότι η άμεση εξισορρόπηση των τιμολογίων αυτών μπορεί να επηρεάσει τη γενική αυτή οικονομική αποστολή - ότι η αποκατάσταση της ισορροπίας των τιμολογίων αυτών πρέπει να επιτευχθεί σταδιακά μέχρι τις 31 Δεκεμqρίου ότι, εν τω μεταξύ, πρέπει να είναι δυνατό να απαιτείται από τους ιδιωτικούς επιχειρηματικούς φορείς να μη προσφέρουν στο κοινό μια υπηρεσία που συνίσταται σε απλή μεταπώληση της χωρητικότητας των μισθωμένων κυκλωμάτων, δηλαδή που περιλαμqάνει μόνο την επεξεργασία, τη μεταγωγή, την αποθεματοποίηση ή τη μετατροπή πρωτοκόλλου σύμφωνα με τις ανάγκες της διαqίqασης σε πραγματικό χρόνο - ότι τα κράτη μέλη μπορούν, συνεπώς, να θεσπίσουν σύστημα δήλωσης με το οποίο οι ιδιωτικοί αυτοί φορείς αναλαμqάνουν τη δέσμευση να μην προqαίνουν στη μεταπώληση αυτή - ότι, πάντως, καμία άλλη υποχρέωση δεν μπορεί να επιqληθεί στους φορείς αυτούς για την τήρηση του εν λόγω μέτρου ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν επηρεάζουν την ανάπτυξη των συναλλαγών σε qαθμό αντίθετο προς το συμφέρον της Κοινότητας- ότι, για τους λόγους αυτούς, οι περιορισμοί αυτοί συμqιqάζονται με το άρθρο 90 παράγραφος 2 της συνθήκης - ότι τούτο μπορεί επίσης να ισχύει για τα μέτρα που λαμqάνουν τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίζουν ότι η δραστηριότητα των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών δεν εξουδετερώνει το δημόσιο φορέα μεταγωγής δεδομένων ότι οι κανόνες της συνθήκης, περιλαμqανομένων και των σχετικών με τον ανταγωνισμό κανόνων, εφαρμόζονται στις υπηρεσίες τηλετύπου - ότι η σημασία των υπηρεσιών αυτών παρουσιάζει qαθμιαία πτώση σε όλα τα κράτη μέλη λόγω της εμφάνισης ανταγωνιστικών μέσων τηλεπικοινωνιών, ότως η τηλεομοιοτυπία 6

7 - ότι η κατάργηση των ισχυόντων περιορισμών στη χρήση του τηλεφωνικού δικτύου μεταγωγής και των μισθωμένων κυκλωμάτων επιτρέπει την αναμετάδοση τηλετυπικών μηνυμάτων - ότι, λόγω της εξέλιξης αυτής, απαιτείται ειδική προσέγγιση- ότι, ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να εφαρμόζεται για τις υπηρεσίες τηλετύπου 22. ότι, πάντως, η Επιτροπή πρόκειται να επανεξετάσει, το έτος 1992, κάθε ειδικό ή αποκλειστικό δικαίωμα που εξακολουθεί να υπάρχει, λαμqάνοντας υπόψη την τεχνολογική εξέλιξη και την πρόοδο προς την ψηφιακή υποδομή ότι είναι σκόπιμο να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να θεσπίζουν προσήκουσες διαδικασίες χορήγησης άδειας προς το σκοπό της τήρησης των ουσιωδών απαιτήσεων, ανεξάρτητα από την εναρμόνιση που προqλέπεται σε κοινοτικό επίπεδο, στα πλαίσια των οδηγιών του Συμqουλίου σχετικά με την παροχή ανοιχτού δικτύου (open network provision - ONP) - ότι, όσον αφορά τη μεταγωγή δεδομένων, τα κράτη μέλη οφείλουν να είναι σε θέση να συμπεριλάqουν στις διαδικασίες αυτές την υποχρέωση τήρησης των εμπορικών ρυθμίσεων που αφορούν τις προϋποθέσεις σταθερότητας, δυνατότητας παροχής και ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, καθώς και μέτρα για την προστασία της αποστολής γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος που έχουν εμπιστευθεί σε οργανισμό τηλεπικοινωνιών- ότι οι διαδικασίες αυτές πρέπει να qασίζονται σε κριτήρια αντικειμενικά, ακριqή και εφαρμοσμένα, χωρίς να επιφέρουν διακρίσεις- ότι τα κριτήρια αυτά πρέπει, ιδίως, να είναι δικαιολογημένα και σύμφωνα προς το επιδιωκόμενο γενικό συμφέρον και να έχουν δεόντως αιτιολογηθεί και δημοσιευθεί - ότι η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξετάζει τα κριτήρια αυτά αναλυτικά έναντι των κανόνων περί ανταγωνισμού και περί ελεύθερης παροχής υπηρεσιών - ότι, εν πάση περιπτώσει, τα κράτη μέλη που δεν έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή σχέδιο κριτηρίων και διαδικασιών χορήγησης άδειας σε ορισμένη προθεσμία, δεν είναι πλέον σε θέση να επιqάλλουν περιορισμούς στην ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων για το ευρύ κοινό 24. ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν πρόσθετη προθεσμία για την κατάρτιση γενικών κανόνων ως προς τους όρους παροχής αυτών των υπηρεσιών μεταγωγής δεδομένων, κατά δέσμες ή μέσω κυκλωμάτων, για το ευρύ κοινό 25. ότι, εξάλλου, δεν είναι δυνατόν να επιqληθεί περιορισμός στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, ούτε όσον αφορά την ελεύθερη πρόσqαση των χρηστών στις υπηρεσίες αυτές, ούτε όσον αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών που μπορεί να γίνει από τους χρήστες πριν από τη διαqίqαση των μηνυμάτων μέσω του δικτύου ή μετά τη λήψη των μηνυμάτων, εφόσον αυτό δεν δικαιολογείται από ουσιώδη απαίτηση ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο σκοπό ότι η ψηφιακή οργάνωση του δικτύου και η τεχνολογική qελτίωση των τερματικών συσκευών που είναι συνδεμένες μ' αυτό έχει αυξήσει τον αριθμό των λειτουργιών που πραγματοποιούνταν προηγουμένως στο εσωτερικό του δικτύου, έτσι ώστε οι λειτουργίες αυτές να είναι τώρα δυνατόν να πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους χρήστες μέσω τερματικών συσκευών όλο και περισσότερο προηγμένων από τεχνολογική άποψη 7

8 - ότι είναι σκόπιμο να διασφαλίζεται ότι οι φορείς παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, ιδίως τηλεφωνίας και μεταγωγής δεδομένων κατά δέσμες ή μέσω κυκλωμάτων, επιτρέπουν στους επιχειρηματίες να χρησιμοποιούν τις λειτουργίες αυτές ότι, αναμένοντας τη θέσπιση κοινοτικών προτύπων για την παροχή ανοικτού δικτύου (ONP), η δημοσιοποίηση των τεχνικών μέσω διασύνδεσης που χρησιμοποιούνται ήδη στα κράτη μέλη είναι αναγκαία προκειμένου οι επιχειρήσεις που προτίθενται να εγκατασταθούν στις αγορές των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών να μπορούν να λάqουν τα αναγκαία μέτρα για την προσαρμογή των χαρακτηριστικών των υπηρεσιών τους στις τεχνικές απαιτήσεις των δικτύων - ότι, εφόσον τα τεχνικά μέσα διασύνδεσης δεν έχουν ακόμη καθορισθεί από τα κράτη μέλη, απαιτείται η πραγματοποίηση αυτού το συντομότερο δυνατόν - ότι κάθε σχέδιο που συντάσσεται στα πλαίσια αυτά πρέπει να ανακοινώνεται στην Επιτροπή σύμφωνα με την οδηγία 83/189/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 88/182/ΕΟΚ (3) ότι, κατά κανόνα, οι εθνικές νομοθεσίες αναθέτουν στους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών την κανονιστική ρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όσον αφορά ειδικότερα τη χορήγηση αδειών, τον έλεγχο των αδειών και των υποχρεωτικών προδιαγραφών των μέσων διασύνδεσης, την κατανομή των συχνοτήτων και την εποπτεία των όρων χρήσης - ότι οι νομοθεσίες αυτές ορίζουν, ενίοτε, μόνο τις γενικές αρχές για την εκμετάλλευση των εγκεκριμένων υπηρεσιών, αφήνοντας στους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών τη δυνατότητα καθορισμού ειδικών όρων εφαρμογής ότι η δραστηριότητα αυτή των οργανισμών τηλεπικοινωνιών που παρουσιάζει ταυτόχρονα διοικητικό και εμπορικό χαρακτήρα, έχει άμεσες επιπτώσεις στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων που προσφέρουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ανταγωνιζόμενες τους εν λόγω οργανισμούς - ότι, πράγματι, με τη διπλή αυτή δραστηριότητα, οι εν λόγω οργανισμοί προσδιορίζουν ή, τουλάχιστον, επηρεάζουν ουσιωδώς την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται από τους ανταγωνιστές τους - ότι η παραχώρηση, σε επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην εγκατάσταση και την εκμετάλλευση του δικτύου, της εξουσίας διοικητικής ρύθμισης της πρόσqασης στην αγορά των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, συνιστά ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης την οποία η ίδια αυτή επιχείρηση κατέχει στην εν λόγω αγορά - ότι το γεγονός αυτό, λόγω της σύγκρουσης συμφερόντων, ενδέχεται να περιορίζει την πρόσqαση των ανταγωνιστών στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την ελευθερία επιλογής των χρηστών - ότι, επιπλέον, τα μέτρα αυτά ενδέχεται να περιορίζουν τη διάθεση στην αγορά υλικών προοριζόμενων για το χειρισμό των τηλεπικοινωνιακών σημάτων και, ως εκ τούτου, την τεχνολογική πρόοδο στον τομέα αυτό - ότι, κατά συνέπεια, η σώρεωση των δραστηριοτήτων αυτών συνιστά κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης των συγκεκριμένων οργανισμών τηλεπικοινωνιών, κατά την έννοια του άρθρου 86 8

9 - ότι, εφόσον αυτοί οι τρόποι ενέργειας προκύπτουν από μέτρα που έχει θεσπίσει το κράτος, τα μέτρα αυτά είναι ασυμqίqαστα με το άρθρο 90 παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο ότι, προκειμένου η Επιτροπή να φέρει σε πέρας κατά τρόπο αποτελεσματικό το καθήκον εποπτείας που υπέχει κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 90 παράγραφος 3, πρέπει αυτή να διαθέτει ορισμένες βασικές πληροφορίες - ότι οι πληροφορίες αυτές πρέπει να εξασφαλίζουν, ιδιαίτερα, τη διαφάνεια των μέτρων που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη, προκειμένου η Επιτροπή να μπορεί να διασφαλίζει την πρόσβαση στο δίκτυο και στις διάφορες συναφείς υπηρεσίες που προσφέρονται από κάθε οργανισμό τηλεπικοινωνιών με τιμολόγια και υπό όρους που δεν συνεπάγονται διακρίσεις για τους πελάτες - ότι οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αφορούν: oτα μέτρα που λαμβάνονται για την κατάργηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων, κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, oτους όρους υπό τους οποίους χορηγούνται άδειες εκμετάλλευσης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 'Oτι η επιτροπή πρέπει να διαθέτει τις πληροφορίες αυτές για να μπορεί να μεριμνά, ιδίως, για την ίση μεταχείριση των χρηστών του δικτύου και των υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και των οργανισμών τηλεπικοινωνιών όταν παρέχουν σχετικές υπηρεσίες ότι, για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ανοικτών εφεξής στον ανταγωνισμό, οι κάτοχοι αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτων ήταν, στο παρελθόν, σε θέση να επιβάλουν στους πελάτες τους συμβάσεις μεγάλης διαρκείας - ότι οι συμβάσεις του είδους αυτού περιορίζουν εκ των πραγμάτων τη δυνατότητα των ενδεχόμενων νέων ανταγωνιστών να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πελάτες αυτούς, καθώς και τη δυνατότητα των πελατών να επωφεληθούν από αυτές - ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να προβλεφθεί ότι ο χρήστης μπορεί να επιτύχει λύση της σύμβασης σε εύλογη προθεσμία ότι κάθε κράτος μέλος ρυθμίζει, σήμερα, την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σύμφωνα με τις δικές του αντιλήψεις- ότι ακόμη και η έννοια ορισμένων υπηρεσιών διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών - ότι μπορούν να προκύψουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που καθιστούν δυσχερέστερη για τους επιχειρηματικούς φορείς την προσφορά διασυνοριακών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών - ότι, για το λόγο αυτόν, το Συμβούλιο, στο ψήφισμά του της 30ής Ιουνίου 1988, θεωρεί ότι ένας από τους στόχους της πολιτικής τηλεπικοινωνιακών είναι η δημιουργία ανοικτής κοινοτικής αγοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ιδίως με τον άμεσο καθορισμό, με βάση τις οδηγίες του Συμβουλίου, των τεχνικών προϋποθέσεων, των προϋποθέσεων χρήσης και των αρχών τιμολόγησης για την παροχή ανοιχτού δικτύου (ONP) - ότι η Επιτροπή έχει υποβάλει προς το σκοπό αυτό πρόταση στο Συμβούλιο - ότι, εντούτοις, η εναρμόνιση των όρων πρόσβασης δεν αρκεί για να θέσει τέρμα στα εμπόδια που παρεμβάλλονται στις συναλλαγές και προκύπτουν από παραβάσεις των διατάξεων της συνθήκης - ότι η Επιτροπή έχει υποχρέωση να μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης κατά τρόπο αποτελεσματικό και συνολικό 9

10 33. - ότι το άρθρο 90 παράγραφος 3 επιβάλλει σαφείς υποχρεώσεις και παρέχει επακριβώς καθορισμένες αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά την παρακολούθηση των σχέσεων των κρατών μελών και των δημοσίων επιχειρήσεών τους με τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν παραχωρήσει αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα, και ιδιαίτερα όσον αφορά την κατάργηση των εμποδίων στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, τις διακρίσεις μεταξύ υπηκόων των κρατών μελών και τον ανταγωνισμό - ότι, εξάλλου, επιβάλλεται συνολική προσέγγιση, προκειμένου να τεθεί τέρμα στις παραβάσεις που διαιωνίζονται σε ορισμένα κράτη μέλη και για να γίνουν σαφείς υποδείξεις στα κράτη μέλη που επανεξετάζουν τη νομοθεσία τους, ώστε να αποφευχθούν νέες παραβάσεις - ότι, κατά συνέπεια, η οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 90 παράγραφος 3 της συνθήκης αποτελεί το πλέον πρόσφορο μέσο για τον σκοπό αυτό, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 1. Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως : "οργανισμοί τηλεπικοινωνιών" οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, καθώς και οι θυγατρικές που ελέγχουν, στους οποίους το κράτος μέλος χορηγεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα για την εγκατάσταση δημοσίου δικτύου τηλεπικοινωνιών και κατά περίπτωση, την παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, o"ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα", τα δικαιώματα που χορηγούνται από κράτος μέλος ή δημόσια αρχή σ' έναν ή περισσότερους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς με οποιοδήποτε μέσο νομοθετικού, κανονιστικού ή διοικητικού χαρακτήρα το οποίο εξασφαλίζει υπέρ των οργανισμών αυτών την παροχή μιας υπηρεσίας ή την εκμετάλλευση συγκεκριμένης δραστηριότητας, o"δημόσιο δίκτυο τηλεπικοινωνιών", δημόσια υποδομή τηλεπικοινωνιών, που επιτρέπει τη μετάδοση σημάτων μεταξύ συγκεκριμένων τερματικών σημείων, μέσω καλωδίων, δέσμης ραδιοκυμάτων, οπτικών μέσων ή άλλων ηλεκτρομαγνητικών μέσων, o"τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες", οι υπηρεσίες που συνίστανται, εν όλω ή εν μέρει, στη διαβίβαση και δρομολόγηση σημάτων στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο με μεθόδους τηλεπικοινωνιών, εξαιρουμένης της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης, o"τερματικό σημείο του δικτύου", το σύνολο των υλικών συνδέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών προσπέλασης, που αποτελούν μέρος του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και είναι απαραίτητες για την προσπέλαση στο δημόσιο δίκτυο και την μέσω αυτού αποτελεσματική επικοινωνία, o"ουσιώδεις απαιτήσεις", οι λόγοι γενικού συμφέροντος και μη οικονομικού χαρακτήρα, βάσει των οποίων το κράτος μέλος μπορεί να περιορίζει την πρόσβαση στο δημόσιο δίκτυο ή τις δημόσιες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Οι λόγοι αυτοί είναι η ασφάλεια της λειτουργίας του δικτύου, η διατήρηση της ακεραιότητάς του και, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, η εναλλαξιμότητα των υπηρεσιών και η προστασία των δεδομένων, o"υπηρεσία φωνητικής τηλεφωνίας", η εμπορική εκμετάλλευση για το κοινό της άμεσης μετάδοσης και της μεταγωγής της φωνής, από και προς τερματικά σημεία του δημόσιου δικτύου μεταγωγής και σε πραγματικό χρόνο που επιτρέπει σε κάθε χρήστη να χρησιμοποιεί το συνδεδεμένο με τερματικό σημείο εξοπλισμό για να επικοινωνεί με άλλο τερματικό σημείο, o"υπηρεσία τηλετύπου", η εμπορική εκμετάλλευση για το κοινό της άμεσης μετάδοσης τηλετυπικών μηνυμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα σύσταση της Διεθνούς Τηλεγραφικής και Τηλεφωνικής Συμβουλευτικής επιτροπής (CCITT) από και προς τερματικά σημεία του δημόσιου δικτύου μεταγωγής που επιτρέπει σε κάθε χρήστη να χρησιμοποιεί το συνδεδεμένο με τερματικό σημείο εξοπλισμό για να επικοινωνεί με άλλο τερματικό σημείο, o"μεταγωγή δεδομένων κατά δέσμες ή μέσω κυκλωμάτων", η εμπορική εκμετάλλευση για το κοινό της άμεσης μετάδοσης δεδομένων από και προς τερματικά σημεία του δημόσιου δικτύου μεταγωγής που επιτρέπει σε κάθε χρήστη να χρησιμοποιεί το συνδεδεμένο με τερματικό σημείο εξοπλισμό για να επικοινωνεί με άλλο τερματικό σημείο, o"απλή μεταπώληση χωρητικότητας", η εμπορική εκμετάλλευση για το κοινό της προσφοράς της μετάδοσης δεδομένων μέσω μισθωμένων δικτύων ως ξεχωριστής υπηρεσίας που περιλαμβάνει μόνο τη μεταγωγή, την επεξεργασία, την αποθεματοποίηση δεδομένων ή τη μετατροπή πρωτοκόλλου, όπως απαιτείται για τη διαβίβαση σε πραγματικό χρόνο από και προς το δημόσιο δίκτυο μεταγωγής. 2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται για τις υπηρεσίες του τηλετύπου, της κινητής ραδιοτηλεφωνίας, της μέσω ραδιοκυμάτων μετάδοσης μηνυμάτων καί των επικοινωνιών μέσω δορυφόρου. 10

11 Άρθρο 2 Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη μεριμνούν για την κατάργηση των αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτων για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, εκτός των υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να διασφαλίζεται σε κάθε οικονομικό φορέα το δικαίωμα παροχής των εν λόγω τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη που υποβάλλουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών σε διαδικασία χορήγησης άδειας ή δήλωσης για να εξασφαλίζεται η τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων, μεριμνούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3, ώστε οι άδειες να χορηγούνται σύμφωνα με κριτήρια αντικειμενικά, διαφανή και χωρίς διακρίσεις. Οι ενδεχόμενες αρνητικές αποφάσεις πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες και πρέπει να προβλέπεται διαδικασία προσφυγής κατ' αυτών. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, το αργότερο στις 31Δεκεμβρίου 1990, για τα μέτρα που λαμβάνουν προκειμένου να συμμορφωθούν με το παρόν άρθρο, καθώς και για κάθε υφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση ή κάθε νέο σχέδιο με το οποίο επιδιώκεται η θέσπιση νέων διαδικασιών χορήγησης άδειας ή η τροποποίηση των υφισταμένων. Άρθρο 3 Όσον αφορά τις υπηρεσίες μεταγωγής δεδομένων κατά δέσμες ή μέσω κυκλωμάτων, τα κράτη μέλη είναι δυνατόν, στα πλαίσια των διαδικασιών χορήγησης άδειας που αναφέρονται στο άρθρο 2, να απαιτούν, το αργότερο μέχρι τις 31Δεκεμβρίου 1992, από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να μην παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες απλής μεταπώλησης χωρητικότητας μισθωμένων κυκλωμάτων. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή, με τη μορφή σχεδίου και το αργότερο στις 30 Ιουνίου 1992, όλες τις διαδικασίες χορήγησης άδειας ή δήλωσης για την παροχή προς το κοινό υπηρεσιών μεταγωγής δεδομένων κατά δέσμες ή μέσω κυκλωμάτων, οι οποίες διαδικασίες αποσκοπούν στην τήρηση: oείτε των ουσιωδών απαιτήσεων, oείτε των εμπορικών ρυθμίσεων που αφορούν τις προϋποθέσεις σταθερότητας, δυνατότητας παροχής και ποιότητας των υπηρεσιών, oείτε των μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία της αποστολής γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος που έχουν αναθέσει σε οργανισμό τηλεπικοινωνιών όσον αφορά τη μεταγωγή δεδομένων, αν οι δραστηριότητες των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υπάρχει κίνδυνος να παραβλάψουν την εκπλήρωση της αποστολής αυτής. Το σύνολο των όρων αυτών πρέπει να αποτελεί συγγραφή υποχρεώσεων για την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό, και οι όροι αυτοί πρέπει να είναι αντικειμενικοί, διαφανείς και να μην επιφέρουν διακρίσεις. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη δημοσίευση, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1992, των διαδικασιών χορήγησης άδειας ή δήλωσης που θεσπίζονται για τις εν λόγω υπηρεσίες. Η Επιτροπή εξακριβώνει, πριν οι διαδικασίες αυτές τεθούν σε εφαρμογή, το συμβιβαστό τους με τις διατάξεις της συνθήκης. Άρθρο 4 Τα κράτη μέλη, τα οποία διατηρούν αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα για την εγκατάσταση και την εκμετάλλευση δημοσίων δικτύων τηλεπικοινωνιών, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου οι ισχύοντες όροι προσπέλασης στα δίκτυα αυτά να καθίστανται γνωστοί στο κοινό, να είναι αντικειμενικοί και να μην επιφέρουν διακρίσεις. Μεριμνούν, ιδίως, ώστε οι φορείς που υποβάλλουν σχετική αίτηση να μπορούν να εξασφαλίζουν μισθωμένα κυκλώματα σε εύλογη προθεσμία και να μην υφίσταται κανένας περιορισμός κατά τη χρήση τους, εκτός από τους περιορισμούς που είναι δικαιολογημένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1990, τα μέτρα που λαμβάνουν για να συμμορφωθούν προς το παρόν άρθρο. Για κάθε αύξηση των τιμολογίων που εφαρμόζονται στα μισθωμένα κυκλώματα, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα στοιχεία που επιτρέπουν να εκτιμηθεί το βάσιμο των αυξήσεων αυτών. Άρθρο 5 Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη δημοσίευση, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1990, των χαρακτηριστικών των τεχνικών μέσων διασύνδεσης που είναι αναγκαία για τη χρησιμοποίηση των δημοσίων δικτύων τηλεπικοινωνιών με την επιφύλαξη των συναφών διεθνών συμβάσεων. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή, σύμφωνα με την οδηγία 83/189/ΕΟΚ, κάθε σχέδιο που συντάσσεται σχετικά. 11

12 Άρθρο 6 Τα κράτη μέλη μεριμνούν, όσον αφορά την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, για την εξάλειψη των υφισταμένων περιορισμών σχετικά με την επεξεργασία των σημάτων πριν από τη διαβίβαση τους μέσω του δημόσιου δικτύου ή μετά τη λήψη τους, εφόσον δεν στοιχειοθετείται η αναγκαιότητα τέτοιων περιορισμών προς διασφάλιση της τήρησης της δημόσιας τάξης ή των ουσιωδών απαιτήσεων. Με την επιφύλαξη των εναρμονισμένων κοινοτικών κανόνων που εγκρίνονται από το Συμβούλιο για την παροχή ανοιχτού δικτύου, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι φορείς παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών τηλεπικοινωνιών, να μην υποβάλλονται σε διακρίσεις όσον αφορά τους όρους χρήσης και τα εφαρμοζόμενα τιμολόγια. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή τα σχέδια που έχουν υποβληθεί προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου Άρθρο 7 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, από την 1η Ιουλίου 1991, η χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης, ο έλεγχος των εγκρίσεων και των υποχρεωτικών προδιαγραφών, η κατανομή των συχνοτήτων και η εποπτεία των όρων χρήσης να πραγματοποιούνται από φορέα ανεξάρτητο από τους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών. Γνωστοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1990, τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή τα σχέδια που έχουν υποβληθεί για το σκοπό αυτό. Άρθρο 8 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, μόλις καταργηθούν τα σχετικά αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα, οι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών να παρέχουν στους πελάτες τους που δεσμεύονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους με σύμβαση παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών η οποία, κατά τη στιγμή της σύναψής της, αποτελούσε αντικείμενο τέτοιων δικαιωμάτων, τη δυνατότητα να καταγγείλουν αυτήν τη σύμβαση, με προειδοποιητική προθεσμία έξι μηνών. Άρθρο 9 Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να είναι αυτή σε θέση να συντάσσει, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών ετών, ετήσια συνολική έκθεση ως προς την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή κοινοποιεί την εν λόγω έκθεση στα κράτη μέλη, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Άρθρο 10 Το έτος 1992, η Επιτροπή πρόκειται να προβεί σε συνολική εξέταση της κατάστασης του τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε σχέση με τους στόχους της παρούσας οδηγίας. Το έτος 1994, η Επιτροπή πρόκειται να προβεί σε απολογισμό των αποτελεσμάτων των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 3, προκειμένου να διαπιστώσει αν απαιτείται προσαρμογή των διατάξεων του εν λόγω άρθρου με γνώμονα, ιδίως, την τεχνολογική εξέλιξη και την ανάπτυξη του εμπορίου στην Κοινότητα. Άρθρο 11 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. (1) ΕΕ αριθ. C 257 της , σ. 1. (2) ΕΕ αριθ. L 109, , σ. 8. Για την Επιτροπή Leon BRITTAN Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου

13 (3) ΕΕ αριθ. L 81, , σ

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) O Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 1973 * Στην υπόθεση 131/73, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Tribunale του Τρέντο προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Μαρούσι, 16-10-2006 ΑΡΙΘ.: 407/4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008 Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Του Κωνσταντίνου Τασάκου Ph. D, Ειδικού Συμβούλου Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2011 COM(2011) 377 τελικό 2011/0164 (NLE) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ σχετικά µε τα καλλυντικά προϊόντα, µε σκοπό την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6991 /29-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6991 /29-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6991 /29-12-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 171/12 Ο ΗΓΙΑ 1999/44/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου1999 σχετικά µε ορισµένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 335/31 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 335/31 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 335/31 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013 Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 216(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας Τα µέρη δηλώνουν ότι κατά την εφαρµογή των

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ 31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2009 για τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα