Οδηγία 90/388/ΕΟΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγία 90/388/ΕΟΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών"

Transcript

1 Οδηγία 90/388/ΕΟΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 192 της 24/07/1990 σ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (90/388/ΕΟΚ) H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 90 παράγραφος 3, Εκτιμώντας : 1. - ότι η ενίσχυση των κοινοτικών τηλεπικοινωνιών αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την αρμονική ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων και την ύπαρξη ανταγωνιστικής αγοράς στην Κοινότητα τόσο από την άποψη των φορέων παροχής υπηρεσιών, όσο και των χρηστών - ότι η Επιτροπή έχει, ως εκ τούτου, καταρτίσει πρόγραμμα ενεργειών, όπως εκτίθεται στο πράσινο βιβλίο της για την ανάπτυξη της κοινής αγοράς του εξοπλισμού και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και στην ανακοίνωσή της για την εφαρμογή του πράσινου βιβλίου μέχρι το 1992 για το προοδευτικό άνοιγμα της αγοράς των τηλεπικοινωνιών στον ανταγωνισμό - ότι αυτό το πρόγραμμα ενεργειών δεν αφορά την κινητή ραδιοτηλεφωνία και την αποστολή ραδιομηνυμάτων, ούτε τις υπηρεσίες μαζικών επικοινωνιών, όπως η ραδιοφωνία ή η τηλεόραση - ότι το Συμβούλιο, με το ψήφισμά του της 30ής Ιουνίου 1988 (1), έχει εκδηλώσει την υποστήριξή του για τους σκοπούς του προγράμματος αυτού, και ιδίως για την προοδευτική δημιουργία ανοικτής κοινοτικής αγοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών- ότι, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ο τομέας των τηλεπικοινωνιών έχει σημειώσει σημαντική τεχνολογική εξέλιξη - ότι η εξέλιξη αυτή καθιστά δυνατή την προσφορά ενός ολοένα ευρύτερου φάσματος υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά την μετάδοση δεδομένων, καθώς και τη δημιουργία, από τεχνική και οικονομική άποψη, ενός συστήματος στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί ανταγωνισμός μεταξύ διαφόρων φορέων 2. - ότι σε όλα τα κράτη μέλη, η εγκατάσταση και η εκμετάλλευση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και η παροχή των σχετικών υπηρεσιών παραχωρούνται, κατά κανόνα, με τη χορήγηση αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτων σε έναν ή περισσότερους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών - ότι τα δικαιώματα αυτά χαρακτηρίζονται από τη διακριτική εξουσία την οποία το κράτος ασκεί σε διάφορους βαθμούς όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 3. - ότι οι οργανισμοί που έχουν αναλάβει την εγκατάσταση και την εκμετάλλευση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου είναι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 90 παράγραφος 1 της συνθήκης, δεδομένου ότι ασκούν οργανωμένη οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών - ότι συνιστούν είτε δημόσιες επιχειρήσεις, είτε επιχειρήσεις στις οποίες τα κράτη έχουν χορηγήσει αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα

2 4. - ότι πολλά κράτη μέλη, μολονότι συνεχίζουν να ασκούν το έργο της παροχής δημοσίων υπηρεσιών, έχουν από την πλευρά τους αναθεωρήσει ήδη το σύστημα των αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτων που ίσχυε μέχρι τώρα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών - ότι, σε όλες τις περιπτώσεις, το σύστημα αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτων διατηρήθηκε για την εγκατάσταση και την εκμετάλλευση του δικτύου - ότι το ίδιο ισχύει σε ορισμένα κράτη μέλη για όλες τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ενώ σε άλλα, τα δικαιώματα αυτά καλύπτουν μόνον ορισμένες υπηρεσίες - ότι, επιπλέον, όλα τα κράτη μέλη είτε έχουν υιοθετήσει τα ίδια, είτε έχουν επιτρέψει στους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών να λάβουν διοικητικά και κανονιστικά μέτρα που περιορίζουν την ελεύθερη παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 5. ότι η χορήγηση, κατά την άσκηση διακριτικής εξουσίας από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτων σε μια ή περισσότερες επιχειρήσεις για την εκμετάλλευση του δικτύου περιορίζει την παροχή των υπηρεσιών αυτών από άλλες επιχειρήσεις από ή προς άλλα κράτη μέλη 6. ότι, στην πράξη, μη δικαιολογημένους περιορισμούς, κατά την έννοια του άρθρου 59, στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς ή από άλλα κράτη μέλη αποτελούν, ιδίως, η απαγόρευση εγκατάστασης μισθωμένων κυκλωμάτων μέσω συγκεντρωτών, πολυπλεκτών και άλλων εγκαταστάσεων στο μεταγόμενο τηλεφωνικό δίκτυο, η επιβολή για τις συνδέσεις αυτές δυσανάλογων επιβαρύνσεων προσπέλασης σε σχέση με την παρεχόμενη υπηρεσία, η απαγόρευση δρομολόγησης σημάτων από ή προς τρίτους μέσω μισθωμένων κυκλωμάτων ή τιμολογίου ανάλογου με τη χρήση, χωρίς αυτό να δικαιολογείται από οικονομική άποψη, καθώς και η άρνηση να επιτραπεί στους φορείς παροχής υπηρεσιών η πρόσβαση στο δίκτυο- ότι οι περιορισμοί αυτοί στη χρήση και τα υπερβολικά τιμολόγια σε σχέση με την τιμή του κόστους έχουν ως αποτέλεσμα να παρακωλύουν την παροχή από ή προς άλλα κράτη μέλη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όπως: υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο τη βελτίωση των τηλεπικοινωνιακών λειτουργιών, όπως για παράδειγμα η μετατροπή πρωτοκόλλου, κώδικα, μορφής και ταχύτητας, oυπηρεσιών που βασίζονται στην πληροφορική και έχουν ως αντικείμενο την προσπέλαση σε βάσεις δεδομένων, oυπηρεσιών πληροφορικής εξ αποστάσεως, oυπηρεσιών καταγραφής και αναδιαβίβασης μηνυμάτων, για παράδειγμα το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, oυπηρεσιών συναλλαγών, για παράδειγμα οικονομικών συναλλαγών και ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων για εμπορική χρήση, τηλεαγοράς και τηλεκρατήσεων, oυπηρεσιών τηλεδραστηριοτήτων, για παράδειγμα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου 7. - ότι τα άρθρα 55, 56 και 66 της συνθήκης επιτρέπουν εξαιρέσεις, για μη οικονομικούς λόγους, από την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, - ότι οι περιορισμοί που γίνονται για το λόγο αυτό δεκτοί είναι, αφενός, η άσκηση, έστω και περιστασιακά, δημόσιας εξουσίας και, αφετέρου, η δημόσια τάξη, η δημόσια ασφάλεια και η δημόσια υγεία - ότι οι εξαιρέσεις αυτές πρέπει να ερμηνεύονται στενά - ότι καμία υπηρεσία τηλεπικοινωνιών δεν αποτελεί συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας που συνεπάγεται τη δυνατότητα χρήσης υπέρμετρων προνομίων σε σχέση με το κοινό δίκαιο, προνομίων δημόσιας εξουσίας και εξουσίας καταναγκασμού έναντι των πολιτών 2

3 - ότι η προσφορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών δεν μπορεί αφεαυτής να προσβάλλει τη δημόσια τάξη και να βλάψει τη δημόσια υγεία 8. - ότι, σύμφωνα με τη Νομολογία του Δικαστηρίου, γίνονται επιπλέον δεκτοί περιορισμοί της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, εφόσον ανταποκρίνονται σε ουσιώδεις απαιτήσεις του γενικού συμφέροντος και εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις, είναι δε ανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο σκοπό - ότι η προστασία των καταναλωτών δεν καθιστά αναγκαίους τους περιορισμούς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, δεδομένου ότι ο στόχος αυτός μπορεί επίσης να επιτευχθεί μέσω του ελεύθερου ανταγωνισμού - ότι δεν είναι επίσης δυνατόν να προβληθούν λόγοι προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχετικό τομέα - ότι οι μόνες ουσιώδεις επιταγές που επιτρέπουν παρεκκλίσεις από το άρθρο 59 και μπορούν να δικαιολογήσουν περιορισμούς στη χρήση του δημόσιου δικτύου είναι η ακεραιότητά του, η ασφάλεια της λειτουργίας του και, στις δικαιολογημένες περιπτώσεις, η εναλλαξιμότητα και η προστασία των δεδομένων - ότι οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί πρέπει, πάντως, να είναι ανάλογοι προς τους στόχους που επιδιώκουν αυτές οι έννομες απαιτήσεις - ότι τα κράτη μέλη πρέπει να γνωστοποιούν στο κοινό και να ανακοινώνουν στην Επιτροπή τους περιορισμούς, προκειμένου αυτή να είναι σε θέση να εκτιμήσει την εν λόγω αναλογία 9. - ότι, στα πλαίσια αυτά, η ασφάλεια λειτουργίας του δικτύου αποσκοπεί στην εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του δημόσιου δικτύου σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης - ότι η τεχνική ακεραιότητα του δημόσιου δικτύου αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ομαλής του λειτουργίας και στη διασύνδεση των δημόσιων δικτύων στην Κοινότητα με βάση κοινές τεχνικές προδιαγραφές - ότι η έννοια της εναλλαξιμότητας των υπηρεσιών αφορά την τήρηση αυτών των χρησιμοποιούμενων ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών, ώστε να αυξηθεί η παροχή υπηρεσιών και η επιλογή που προσφέρεται στο χρήστη - ότι η προστασία των δεδομένων αποβλέπει στην εξασφάλιση του απόρρητου των επικοινωνιών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων 10. ότι, εξάλλου, εκτός από τις ουσιώδεις απαιτήσεις που είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν ως όροι στις διαδικασίες χορήγησης άδειας ή δήλωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλάβουν, όσον αφορά τις υπηρεσίες μεταγωγής δεδομένων, και όρους σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών προς το κοινό που αποτελούν αντικειμενικές εμπορικές ρυθμίσεις, δεν επιφέρουν διακρίσεις και είναι διαφανείς ως προς τις προϋποθέσεις σταθερότητας, δυνατότητας παροχής και ποιότητας της υπηρεσίας 11. ότι, όταν κράτος μέλος αναθέτει σε οργανισμό τηλεπικοινωνιών την παροχή υπηρεσιών μεταγωγής δεδομένων κατά δέσμες ή μέσω κυκλωμάτων προς το ευρύ κοινό και οι εν λόγω υπηρεσίες κινδυνεύουν να μην παρασχεθούν λόγω του ανταγωνισμού εκ μέρους ιδιωτικών φορέων, η Επιτροπή 3

4 μπορεί να επιτρέψει στο εν λόγω κράτος μέλος την επιβολή επιπρόσθετων όρων, ακόμη και ως προς τη γεωγραφική κάλυψη, για την παροχή αυτών των υπηρεσιών - ότι, κατά την εκτίμηση των μέτρων αυτών και στα πλαίσια της πραγματοποίησης των βασικών στόχων της συνθήκης που προβλέπονται στο άρθρο 2, καθώς και του στόχου της ενίσχυσης της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Κοινότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 130Α, η Επιτροπή λαμβάνει εξίσου υπόψη την κατάσταση των κρατών μελών των οποίων το δίκτυο παροχής υπηρεσιών, όσον αφορά τη μεταγωγή δεδομένων κατά δέσμες ή μέσω κυκλωμάτων, δεν είναι ακόμη επαρκώς ανεπτυγμένο - ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να δικαιολογήσει για τα εν λόγω κράτη μέλη την παράταση, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1996, της προθεσμίας που προβλέπεται για την απλή μεταπώληση χωρητικότητας μισθωμένων κυκλωμάτων ότι το άρθρο 59 της συνθήκης προβλέπει την κατάργηση κάθε περιορισμού ως προς την ελευθερία των υπηκόων των κρατών μελών που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος της Κοινότητας να παρέχουν υπηρεσίες σε πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη - ότι η διατήρηση ή θέσπιση αποκλειστικού ή ειδικού δικαιώματος που δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια αυτά συνιστά, ως εκ τούτου, παράβαση του άρθρου 90 σε συνδυασμό με το άρθρο ότι, σύμφωνα με το άρθρο 86 της συνθήκης, θεωρείται ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά κάθε συμπεριφορά μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων που αποτελεί καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης στην κοινή αγορά ή σε σημαντικό τμήμα της - ότι οι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών αποτελούν επιχειρήσεις κατά την έννοια του εν λόγω άρθρου, δεδομένου ότι ασκούν οικονομικές δραστηριότητες και, ειδικότερα, παρέχουν υπηρεσίες όπως η διάθεση του δικτύου στους χρήστες και οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών - ότι η διάθεση του δικτύου αποτελεί χωριστή αγορά υπηρεσιών, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα υποκατάστασης από άλλες υπηρεσίες- ότι η διάθεση του δικτύου και οι άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών παρέχονται σε κάθε μία από τις εθνικές αγορές υπό όρους ανταγωνισμού αρκετά ομοιογενείς, ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση να εκτιμά την οικονομική δύναμη των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες στα εδάφη αυτά - ότι, ως εκ τούτου, τα εδάφη των κρατών μελών αποτελούν επίσης ξεχωριστές γεωγραφικές αγορέςότι το γεγονός οφείλεται στις υφιστάμενες διαφορές μεταξύ των κανόνων που διέπουν τους όρους προσπέλασης και τεχνικής λειτουργίας σχετικά με την παροχή του δικτύου και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών - ότι, επιπλέον, κάθε εθνική αγορά αποτελεί ουσιώδες τμήμα της κοινής αγοράς 14. ότι οι επιχειρήσεις αυτές κατέχουν, σε καθεμιά από τις εθνικές αγορές τους, μεμονωμένα ή συλλογικά, δεσπόζουσα θέση ως προς την εγκατάσταση και εκμετάλλευση του δικτύου επειδή είναι οι μόνες που διαθέτουν σε κάθε κράτος μέλος δίκτυο που καλύπτει όλο το έδαφος του κράτους μέλους και δεδομένου ότι η κυβέρνηση έχει χορηγήσει σ' αυτές το αποκλειστικό δικαίωμα να εκμεταλλεύονται, μόνες ή σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, το δίκτυο 4

5 15. ότι εφόσον τα αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα χορηγούνται από το κράτος σε οργανισμούς που διαθέτουν ήδη δεσπόζουσα θέση ως προς την εγκατάσταση και εκμετάλλευση του δικτύου, τα δικαιώματα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση αυτής της δεσπόζουσας θέσης και την επέκτασή της στις υπηρεσίες ότι, εξάλλου, αυτά τα αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα που χορηγούνται από το κράτος στους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών όσον αφορά την παροχή ορισμένων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών έχουν ως αποτέλεσμα, οι οργανισμοί αυτοί: α) να αποκλείουν από την αγορά ή να περιορίζουν την πρόσβαση ανταγωνιστών στην αγορά των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών περιορίζοντας έτσι την ελεύθερη επιλογή των χρηστών, γεγονός που, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να περιορίσει την τεχνολογική πρόοδο προς ζημία των καταναλωτών β) να επιβάλλουν στους χρήστες του δικτύου να προσφεύγουν στις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο των αποκλειστικών δικαιωμάτων και να εξαρτούν κατ' αυτόν τον τρόπο τη σύναψη συμβάσεων χρήσης του δικτύου από την αποδοχή πρόσθετων υπηρεσιών οι οποίες δεν συνδέονται με το αντικείμενο των εν λόγω συμβάσεων. 'Oτι καθένα από τα είδη αυτά συμπεριφοράς συνιστά συγκεκριμένη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών - ότι, πράγματι, όλες οι εν λόγω υπηρεσίες είναι καταρχήν δυνατόν να προσφερθούν από φορείς άλλων κρατών μελών- ότι η διάρθρωση του ανταγωνισμού στην κοινή αγορά μεταβάλλεται κατ' αυτόν τον τρόπο σημαντικά - ότι, εν πάση περιπτώσει, τα ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα που παραχωρούνται για τις υπηρεσίες αυτές συνεπάγονται τη δημιουργία κατάστασης αντίθετης προς το στόχο του άρθρου 3 στοιχείο στ) της συνθήκης που προβλέπει την εγκαθίδρυση συστήματος το οποίο εξασφαλίζει τον ανόθευτο ανταγωνισμό στην κοινή αγορά και, κατά μείζονα λόγο τη μη κατάργηση του ανταγωνισμού - ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται, δυνάμει του άρθρου 5 της συνθήκης, να απέχουν από κάθε μέτρο που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των στόχων της συνθήκης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο στόχος του άρθρου 3 στοιχείο στ) 17. ότι τα αποκλειστικά δικαιώματα ως προς την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που παραχωρούνται στις δημόσιες επιχειρήσεις ή στις επιχειρήσεις στις οποίες τα κράτη μέλη έχουν παραχωρήσει ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα για την εγκατάσταση του δικτύου είναι ασυμqίqαστα με το άρθρο 90 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο ότι το άρθρο 90 παράγραφος 2 της συνθήκης επιτρέπει παρέκκλιση από την εφαρμογή των άρθρων 59 και 86 αυτής, στις περιπτώσεις που η εν λόγω εφαρμογή ενδέχεται να παρακωλύσει, νομικά ή πραγματικά, την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που έχει ανατεθεί στους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών - ότι η αποστολή αυτή συνίσταται στην εγκατάσταση και την εκμετάλλευση δικτύου πολλαπλών λειτουργιών, δηλαδή δικτύου με γενική γεωγραφική κάλυψη και παρεχόμενου, σε εύλογη προθεσμία και μετά από σχετική αίτηση, σε κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών ή χρήστη 5

6 - ότι τα οικονομικά μέσα για την ανάπτυξη αυτού του δικτύου προέρχονται ακόμη κυρίως από την εκμετάλλευση της φωνητικής τηλεφωνίας - ότι, κατά συνέπεια, το άνοιγμα της υπηρεσίας αυτής στον ανταγωνισμό μπορεί να απειλήσει την οικονομική ισορροπία των οργανισμών τηλεπικοινωνιών - ότι, εξάλλου, η υπηρεσία φωνητικής τηλεφωνίας που είτε παρέχεται μέσω του υπάρχοντος τηλεφωνικού δικτύου, είτε αποτελεί τμήμα της υπηρεσίας ψηφιακού δικτύου ενοποίησης των υπηρεσιών (ISDN), αποτελεί, σήμερα το σημαντικότερο μέσο επικοινωνίας και κλήσης των υπηρεσιών επείγουσας ανάγκης των υπευθύνων για τη δημόσια ασφάλεια ότι η παροχή μισθωμένων κυκλωμάτων αποτελεί qασικό στοιχείο της αποστολής των οργανισμών τηλεπικοινωνιών - ότι υπάρχει σήμερα, σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, ουσιώδης διαφορά μεταξύ των τιμολογίων για τη χρήση των υπηρεσιών διαqίqασης δεδομένων μέσω του δικτύου μεταγωγής και τη χρήση μισθωμένων κυκλωμάτων - ότι η άμεση εξισορρόπηση των τιμολογίων αυτών μπορεί να επηρεάσει τη γενική αυτή οικονομική αποστολή - ότι η αποκατάσταση της ισορροπίας των τιμολογίων αυτών πρέπει να επιτευχθεί σταδιακά μέχρι τις 31 Δεκεμqρίου ότι, εν τω μεταξύ, πρέπει να είναι δυνατό να απαιτείται από τους ιδιωτικούς επιχειρηματικούς φορείς να μη προσφέρουν στο κοινό μια υπηρεσία που συνίσταται σε απλή μεταπώληση της χωρητικότητας των μισθωμένων κυκλωμάτων, δηλαδή που περιλαμqάνει μόνο την επεξεργασία, τη μεταγωγή, την αποθεματοποίηση ή τη μετατροπή πρωτοκόλλου σύμφωνα με τις ανάγκες της διαqίqασης σε πραγματικό χρόνο - ότι τα κράτη μέλη μπορούν, συνεπώς, να θεσπίσουν σύστημα δήλωσης με το οποίο οι ιδιωτικοί αυτοί φορείς αναλαμqάνουν τη δέσμευση να μην προqαίνουν στη μεταπώληση αυτή - ότι, πάντως, καμία άλλη υποχρέωση δεν μπορεί να επιqληθεί στους φορείς αυτούς για την τήρηση του εν λόγω μέτρου ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν επηρεάζουν την ανάπτυξη των συναλλαγών σε qαθμό αντίθετο προς το συμφέρον της Κοινότητας- ότι, για τους λόγους αυτούς, οι περιορισμοί αυτοί συμqιqάζονται με το άρθρο 90 παράγραφος 2 της συνθήκης - ότι τούτο μπορεί επίσης να ισχύει για τα μέτρα που λαμqάνουν τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίζουν ότι η δραστηριότητα των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών δεν εξουδετερώνει το δημόσιο φορέα μεταγωγής δεδομένων ότι οι κανόνες της συνθήκης, περιλαμqανομένων και των σχετικών με τον ανταγωνισμό κανόνων, εφαρμόζονται στις υπηρεσίες τηλετύπου - ότι η σημασία των υπηρεσιών αυτών παρουσιάζει qαθμιαία πτώση σε όλα τα κράτη μέλη λόγω της εμφάνισης ανταγωνιστικών μέσων τηλεπικοινωνιών, ότως η τηλεομοιοτυπία 6

7 - ότι η κατάργηση των ισχυόντων περιορισμών στη χρήση του τηλεφωνικού δικτύου μεταγωγής και των μισθωμένων κυκλωμάτων επιτρέπει την αναμετάδοση τηλετυπικών μηνυμάτων - ότι, λόγω της εξέλιξης αυτής, απαιτείται ειδική προσέγγιση- ότι, ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να εφαρμόζεται για τις υπηρεσίες τηλετύπου 22. ότι, πάντως, η Επιτροπή πρόκειται να επανεξετάσει, το έτος 1992, κάθε ειδικό ή αποκλειστικό δικαίωμα που εξακολουθεί να υπάρχει, λαμqάνοντας υπόψη την τεχνολογική εξέλιξη και την πρόοδο προς την ψηφιακή υποδομή ότι είναι σκόπιμο να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να θεσπίζουν προσήκουσες διαδικασίες χορήγησης άδειας προς το σκοπό της τήρησης των ουσιωδών απαιτήσεων, ανεξάρτητα από την εναρμόνιση που προqλέπεται σε κοινοτικό επίπεδο, στα πλαίσια των οδηγιών του Συμqουλίου σχετικά με την παροχή ανοιχτού δικτύου (open network provision - ONP) - ότι, όσον αφορά τη μεταγωγή δεδομένων, τα κράτη μέλη οφείλουν να είναι σε θέση να συμπεριλάqουν στις διαδικασίες αυτές την υποχρέωση τήρησης των εμπορικών ρυθμίσεων που αφορούν τις προϋποθέσεις σταθερότητας, δυνατότητας παροχής και ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, καθώς και μέτρα για την προστασία της αποστολής γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος που έχουν εμπιστευθεί σε οργανισμό τηλεπικοινωνιών- ότι οι διαδικασίες αυτές πρέπει να qασίζονται σε κριτήρια αντικειμενικά, ακριqή και εφαρμοσμένα, χωρίς να επιφέρουν διακρίσεις- ότι τα κριτήρια αυτά πρέπει, ιδίως, να είναι δικαιολογημένα και σύμφωνα προς το επιδιωκόμενο γενικό συμφέρον και να έχουν δεόντως αιτιολογηθεί και δημοσιευθεί - ότι η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξετάζει τα κριτήρια αυτά αναλυτικά έναντι των κανόνων περί ανταγωνισμού και περί ελεύθερης παροχής υπηρεσιών - ότι, εν πάση περιπτώσει, τα κράτη μέλη που δεν έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή σχέδιο κριτηρίων και διαδικασιών χορήγησης άδειας σε ορισμένη προθεσμία, δεν είναι πλέον σε θέση να επιqάλλουν περιορισμούς στην ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων για το ευρύ κοινό 24. ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν πρόσθετη προθεσμία για την κατάρτιση γενικών κανόνων ως προς τους όρους παροχής αυτών των υπηρεσιών μεταγωγής δεδομένων, κατά δέσμες ή μέσω κυκλωμάτων, για το ευρύ κοινό 25. ότι, εξάλλου, δεν είναι δυνατόν να επιqληθεί περιορισμός στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, ούτε όσον αφορά την ελεύθερη πρόσqαση των χρηστών στις υπηρεσίες αυτές, ούτε όσον αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών που μπορεί να γίνει από τους χρήστες πριν από τη διαqίqαση των μηνυμάτων μέσω του δικτύου ή μετά τη λήψη των μηνυμάτων, εφόσον αυτό δεν δικαιολογείται από ουσιώδη απαίτηση ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο σκοπό ότι η ψηφιακή οργάνωση του δικτύου και η τεχνολογική qελτίωση των τερματικών συσκευών που είναι συνδεμένες μ' αυτό έχει αυξήσει τον αριθμό των λειτουργιών που πραγματοποιούνταν προηγουμένως στο εσωτερικό του δικτύου, έτσι ώστε οι λειτουργίες αυτές να είναι τώρα δυνατόν να πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους χρήστες μέσω τερματικών συσκευών όλο και περισσότερο προηγμένων από τεχνολογική άποψη 7

8 - ότι είναι σκόπιμο να διασφαλίζεται ότι οι φορείς παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, ιδίως τηλεφωνίας και μεταγωγής δεδομένων κατά δέσμες ή μέσω κυκλωμάτων, επιτρέπουν στους επιχειρηματίες να χρησιμοποιούν τις λειτουργίες αυτές ότι, αναμένοντας τη θέσπιση κοινοτικών προτύπων για την παροχή ανοικτού δικτύου (ONP), η δημοσιοποίηση των τεχνικών μέσω διασύνδεσης που χρησιμοποιούνται ήδη στα κράτη μέλη είναι αναγκαία προκειμένου οι επιχειρήσεις που προτίθενται να εγκατασταθούν στις αγορές των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών να μπορούν να λάqουν τα αναγκαία μέτρα για την προσαρμογή των χαρακτηριστικών των υπηρεσιών τους στις τεχνικές απαιτήσεις των δικτύων - ότι, εφόσον τα τεχνικά μέσα διασύνδεσης δεν έχουν ακόμη καθορισθεί από τα κράτη μέλη, απαιτείται η πραγματοποίηση αυτού το συντομότερο δυνατόν - ότι κάθε σχέδιο που συντάσσεται στα πλαίσια αυτά πρέπει να ανακοινώνεται στην Επιτροπή σύμφωνα με την οδηγία 83/189/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 88/182/ΕΟΚ (3) ότι, κατά κανόνα, οι εθνικές νομοθεσίες αναθέτουν στους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών την κανονιστική ρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όσον αφορά ειδικότερα τη χορήγηση αδειών, τον έλεγχο των αδειών και των υποχρεωτικών προδιαγραφών των μέσων διασύνδεσης, την κατανομή των συχνοτήτων και την εποπτεία των όρων χρήσης - ότι οι νομοθεσίες αυτές ορίζουν, ενίοτε, μόνο τις γενικές αρχές για την εκμετάλλευση των εγκεκριμένων υπηρεσιών, αφήνοντας στους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών τη δυνατότητα καθορισμού ειδικών όρων εφαρμογής ότι η δραστηριότητα αυτή των οργανισμών τηλεπικοινωνιών που παρουσιάζει ταυτόχρονα διοικητικό και εμπορικό χαρακτήρα, έχει άμεσες επιπτώσεις στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων που προσφέρουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ανταγωνιζόμενες τους εν λόγω οργανισμούς - ότι, πράγματι, με τη διπλή αυτή δραστηριότητα, οι εν λόγω οργανισμοί προσδιορίζουν ή, τουλάχιστον, επηρεάζουν ουσιωδώς την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται από τους ανταγωνιστές τους - ότι η παραχώρηση, σε επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην εγκατάσταση και την εκμετάλλευση του δικτύου, της εξουσίας διοικητικής ρύθμισης της πρόσqασης στην αγορά των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, συνιστά ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης την οποία η ίδια αυτή επιχείρηση κατέχει στην εν λόγω αγορά - ότι το γεγονός αυτό, λόγω της σύγκρουσης συμφερόντων, ενδέχεται να περιορίζει την πρόσqαση των ανταγωνιστών στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την ελευθερία επιλογής των χρηστών - ότι, επιπλέον, τα μέτρα αυτά ενδέχεται να περιορίζουν τη διάθεση στην αγορά υλικών προοριζόμενων για το χειρισμό των τηλεπικοινωνιακών σημάτων και, ως εκ τούτου, την τεχνολογική πρόοδο στον τομέα αυτό - ότι, κατά συνέπεια, η σώρεωση των δραστηριοτήτων αυτών συνιστά κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης των συγκεκριμένων οργανισμών τηλεπικοινωνιών, κατά την έννοια του άρθρου 86 8

9 - ότι, εφόσον αυτοί οι τρόποι ενέργειας προκύπτουν από μέτρα που έχει θεσπίσει το κράτος, τα μέτρα αυτά είναι ασυμqίqαστα με το άρθρο 90 παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο ότι, προκειμένου η Επιτροπή να φέρει σε πέρας κατά τρόπο αποτελεσματικό το καθήκον εποπτείας που υπέχει κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 90 παράγραφος 3, πρέπει αυτή να διαθέτει ορισμένες βασικές πληροφορίες - ότι οι πληροφορίες αυτές πρέπει να εξασφαλίζουν, ιδιαίτερα, τη διαφάνεια των μέτρων που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη, προκειμένου η Επιτροπή να μπορεί να διασφαλίζει την πρόσβαση στο δίκτυο και στις διάφορες συναφείς υπηρεσίες που προσφέρονται από κάθε οργανισμό τηλεπικοινωνιών με τιμολόγια και υπό όρους που δεν συνεπάγονται διακρίσεις για τους πελάτες - ότι οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αφορούν: oτα μέτρα που λαμβάνονται για την κατάργηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων, κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, oτους όρους υπό τους οποίους χορηγούνται άδειες εκμετάλλευσης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 'Oτι η επιτροπή πρέπει να διαθέτει τις πληροφορίες αυτές για να μπορεί να μεριμνά, ιδίως, για την ίση μεταχείριση των χρηστών του δικτύου και των υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και των οργανισμών τηλεπικοινωνιών όταν παρέχουν σχετικές υπηρεσίες ότι, για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ανοικτών εφεξής στον ανταγωνισμό, οι κάτοχοι αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτων ήταν, στο παρελθόν, σε θέση να επιβάλουν στους πελάτες τους συμβάσεις μεγάλης διαρκείας - ότι οι συμβάσεις του είδους αυτού περιορίζουν εκ των πραγμάτων τη δυνατότητα των ενδεχόμενων νέων ανταγωνιστών να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πελάτες αυτούς, καθώς και τη δυνατότητα των πελατών να επωφεληθούν από αυτές - ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να προβλεφθεί ότι ο χρήστης μπορεί να επιτύχει λύση της σύμβασης σε εύλογη προθεσμία ότι κάθε κράτος μέλος ρυθμίζει, σήμερα, την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σύμφωνα με τις δικές του αντιλήψεις- ότι ακόμη και η έννοια ορισμένων υπηρεσιών διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών - ότι μπορούν να προκύψουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που καθιστούν δυσχερέστερη για τους επιχειρηματικούς φορείς την προσφορά διασυνοριακών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών - ότι, για το λόγο αυτόν, το Συμβούλιο, στο ψήφισμά του της 30ής Ιουνίου 1988, θεωρεί ότι ένας από τους στόχους της πολιτικής τηλεπικοινωνιακών είναι η δημιουργία ανοικτής κοινοτικής αγοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ιδίως με τον άμεσο καθορισμό, με βάση τις οδηγίες του Συμβουλίου, των τεχνικών προϋποθέσεων, των προϋποθέσεων χρήσης και των αρχών τιμολόγησης για την παροχή ανοιχτού δικτύου (ONP) - ότι η Επιτροπή έχει υποβάλει προς το σκοπό αυτό πρόταση στο Συμβούλιο - ότι, εντούτοις, η εναρμόνιση των όρων πρόσβασης δεν αρκεί για να θέσει τέρμα στα εμπόδια που παρεμβάλλονται στις συναλλαγές και προκύπτουν από παραβάσεις των διατάξεων της συνθήκης - ότι η Επιτροπή έχει υποχρέωση να μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης κατά τρόπο αποτελεσματικό και συνολικό 9

10 33. - ότι το άρθρο 90 παράγραφος 3 επιβάλλει σαφείς υποχρεώσεις και παρέχει επακριβώς καθορισμένες αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά την παρακολούθηση των σχέσεων των κρατών μελών και των δημοσίων επιχειρήσεών τους με τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν παραχωρήσει αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα, και ιδιαίτερα όσον αφορά την κατάργηση των εμποδίων στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, τις διακρίσεις μεταξύ υπηκόων των κρατών μελών και τον ανταγωνισμό - ότι, εξάλλου, επιβάλλεται συνολική προσέγγιση, προκειμένου να τεθεί τέρμα στις παραβάσεις που διαιωνίζονται σε ορισμένα κράτη μέλη και για να γίνουν σαφείς υποδείξεις στα κράτη μέλη που επανεξετάζουν τη νομοθεσία τους, ώστε να αποφευχθούν νέες παραβάσεις - ότι, κατά συνέπεια, η οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 90 παράγραφος 3 της συνθήκης αποτελεί το πλέον πρόσφορο μέσο για τον σκοπό αυτό, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 1. Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως : "οργανισμοί τηλεπικοινωνιών" οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, καθώς και οι θυγατρικές που ελέγχουν, στους οποίους το κράτος μέλος χορηγεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα για την εγκατάσταση δημοσίου δικτύου τηλεπικοινωνιών και κατά περίπτωση, την παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, o"ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα", τα δικαιώματα που χορηγούνται από κράτος μέλος ή δημόσια αρχή σ' έναν ή περισσότερους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς με οποιοδήποτε μέσο νομοθετικού, κανονιστικού ή διοικητικού χαρακτήρα το οποίο εξασφαλίζει υπέρ των οργανισμών αυτών την παροχή μιας υπηρεσίας ή την εκμετάλλευση συγκεκριμένης δραστηριότητας, o"δημόσιο δίκτυο τηλεπικοινωνιών", δημόσια υποδομή τηλεπικοινωνιών, που επιτρέπει τη μετάδοση σημάτων μεταξύ συγκεκριμένων τερματικών σημείων, μέσω καλωδίων, δέσμης ραδιοκυμάτων, οπτικών μέσων ή άλλων ηλεκτρομαγνητικών μέσων, o"τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες", οι υπηρεσίες που συνίστανται, εν όλω ή εν μέρει, στη διαβίβαση και δρομολόγηση σημάτων στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο με μεθόδους τηλεπικοινωνιών, εξαιρουμένης της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης, o"τερματικό σημείο του δικτύου", το σύνολο των υλικών συνδέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών προσπέλασης, που αποτελούν μέρος του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και είναι απαραίτητες για την προσπέλαση στο δημόσιο δίκτυο και την μέσω αυτού αποτελεσματική επικοινωνία, o"ουσιώδεις απαιτήσεις", οι λόγοι γενικού συμφέροντος και μη οικονομικού χαρακτήρα, βάσει των οποίων το κράτος μέλος μπορεί να περιορίζει την πρόσβαση στο δημόσιο δίκτυο ή τις δημόσιες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Οι λόγοι αυτοί είναι η ασφάλεια της λειτουργίας του δικτύου, η διατήρηση της ακεραιότητάς του και, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, η εναλλαξιμότητα των υπηρεσιών και η προστασία των δεδομένων, o"υπηρεσία φωνητικής τηλεφωνίας", η εμπορική εκμετάλλευση για το κοινό της άμεσης μετάδοσης και της μεταγωγής της φωνής, από και προς τερματικά σημεία του δημόσιου δικτύου μεταγωγής και σε πραγματικό χρόνο που επιτρέπει σε κάθε χρήστη να χρησιμοποιεί το συνδεδεμένο με τερματικό σημείο εξοπλισμό για να επικοινωνεί με άλλο τερματικό σημείο, o"υπηρεσία τηλετύπου", η εμπορική εκμετάλλευση για το κοινό της άμεσης μετάδοσης τηλετυπικών μηνυμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα σύσταση της Διεθνούς Τηλεγραφικής και Τηλεφωνικής Συμβουλευτικής επιτροπής (CCITT) από και προς τερματικά σημεία του δημόσιου δικτύου μεταγωγής που επιτρέπει σε κάθε χρήστη να χρησιμοποιεί το συνδεδεμένο με τερματικό σημείο εξοπλισμό για να επικοινωνεί με άλλο τερματικό σημείο, o"μεταγωγή δεδομένων κατά δέσμες ή μέσω κυκλωμάτων", η εμπορική εκμετάλλευση για το κοινό της άμεσης μετάδοσης δεδομένων από και προς τερματικά σημεία του δημόσιου δικτύου μεταγωγής που επιτρέπει σε κάθε χρήστη να χρησιμοποιεί το συνδεδεμένο με τερματικό σημείο εξοπλισμό για να επικοινωνεί με άλλο τερματικό σημείο, o"απλή μεταπώληση χωρητικότητας", η εμπορική εκμετάλλευση για το κοινό της προσφοράς της μετάδοσης δεδομένων μέσω μισθωμένων δικτύων ως ξεχωριστής υπηρεσίας που περιλαμβάνει μόνο τη μεταγωγή, την επεξεργασία, την αποθεματοποίηση δεδομένων ή τη μετατροπή πρωτοκόλλου, όπως απαιτείται για τη διαβίβαση σε πραγματικό χρόνο από και προς το δημόσιο δίκτυο μεταγωγής. 2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται για τις υπηρεσίες του τηλετύπου, της κινητής ραδιοτηλεφωνίας, της μέσω ραδιοκυμάτων μετάδοσης μηνυμάτων καί των επικοινωνιών μέσω δορυφόρου. 10

11 Άρθρο 2 Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη μεριμνούν για την κατάργηση των αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτων για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, εκτός των υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να διασφαλίζεται σε κάθε οικονομικό φορέα το δικαίωμα παροχής των εν λόγω τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη που υποβάλλουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών σε διαδικασία χορήγησης άδειας ή δήλωσης για να εξασφαλίζεται η τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων, μεριμνούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3, ώστε οι άδειες να χορηγούνται σύμφωνα με κριτήρια αντικειμενικά, διαφανή και χωρίς διακρίσεις. Οι ενδεχόμενες αρνητικές αποφάσεις πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες και πρέπει να προβλέπεται διαδικασία προσφυγής κατ' αυτών. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, το αργότερο στις 31Δεκεμβρίου 1990, για τα μέτρα που λαμβάνουν προκειμένου να συμμορφωθούν με το παρόν άρθρο, καθώς και για κάθε υφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση ή κάθε νέο σχέδιο με το οποίο επιδιώκεται η θέσπιση νέων διαδικασιών χορήγησης άδειας ή η τροποποίηση των υφισταμένων. Άρθρο 3 Όσον αφορά τις υπηρεσίες μεταγωγής δεδομένων κατά δέσμες ή μέσω κυκλωμάτων, τα κράτη μέλη είναι δυνατόν, στα πλαίσια των διαδικασιών χορήγησης άδειας που αναφέρονται στο άρθρο 2, να απαιτούν, το αργότερο μέχρι τις 31Δεκεμβρίου 1992, από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να μην παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες απλής μεταπώλησης χωρητικότητας μισθωμένων κυκλωμάτων. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή, με τη μορφή σχεδίου και το αργότερο στις 30 Ιουνίου 1992, όλες τις διαδικασίες χορήγησης άδειας ή δήλωσης για την παροχή προς το κοινό υπηρεσιών μεταγωγής δεδομένων κατά δέσμες ή μέσω κυκλωμάτων, οι οποίες διαδικασίες αποσκοπούν στην τήρηση: oείτε των ουσιωδών απαιτήσεων, oείτε των εμπορικών ρυθμίσεων που αφορούν τις προϋποθέσεις σταθερότητας, δυνατότητας παροχής και ποιότητας των υπηρεσιών, oείτε των μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία της αποστολής γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος που έχουν αναθέσει σε οργανισμό τηλεπικοινωνιών όσον αφορά τη μεταγωγή δεδομένων, αν οι δραστηριότητες των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υπάρχει κίνδυνος να παραβλάψουν την εκπλήρωση της αποστολής αυτής. Το σύνολο των όρων αυτών πρέπει να αποτελεί συγγραφή υποχρεώσεων για την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό, και οι όροι αυτοί πρέπει να είναι αντικειμενικοί, διαφανείς και να μην επιφέρουν διακρίσεις. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη δημοσίευση, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1992, των διαδικασιών χορήγησης άδειας ή δήλωσης που θεσπίζονται για τις εν λόγω υπηρεσίες. Η Επιτροπή εξακριβώνει, πριν οι διαδικασίες αυτές τεθούν σε εφαρμογή, το συμβιβαστό τους με τις διατάξεις της συνθήκης. Άρθρο 4 Τα κράτη μέλη, τα οποία διατηρούν αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα για την εγκατάσταση και την εκμετάλλευση δημοσίων δικτύων τηλεπικοινωνιών, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου οι ισχύοντες όροι προσπέλασης στα δίκτυα αυτά να καθίστανται γνωστοί στο κοινό, να είναι αντικειμενικοί και να μην επιφέρουν διακρίσεις. Μεριμνούν, ιδίως, ώστε οι φορείς που υποβάλλουν σχετική αίτηση να μπορούν να εξασφαλίζουν μισθωμένα κυκλώματα σε εύλογη προθεσμία και να μην υφίσταται κανένας περιορισμός κατά τη χρήση τους, εκτός από τους περιορισμούς που είναι δικαιολογημένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1990, τα μέτρα που λαμβάνουν για να συμμορφωθούν προς το παρόν άρθρο. Για κάθε αύξηση των τιμολογίων που εφαρμόζονται στα μισθωμένα κυκλώματα, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα στοιχεία που επιτρέπουν να εκτιμηθεί το βάσιμο των αυξήσεων αυτών. Άρθρο 5 Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη δημοσίευση, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1990, των χαρακτηριστικών των τεχνικών μέσων διασύνδεσης που είναι αναγκαία για τη χρησιμοποίηση των δημοσίων δικτύων τηλεπικοινωνιών με την επιφύλαξη των συναφών διεθνών συμβάσεων. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή, σύμφωνα με την οδηγία 83/189/ΕΟΚ, κάθε σχέδιο που συντάσσεται σχετικά. 11

12 Άρθρο 6 Τα κράτη μέλη μεριμνούν, όσον αφορά την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, για την εξάλειψη των υφισταμένων περιορισμών σχετικά με την επεξεργασία των σημάτων πριν από τη διαβίβαση τους μέσω του δημόσιου δικτύου ή μετά τη λήψη τους, εφόσον δεν στοιχειοθετείται η αναγκαιότητα τέτοιων περιορισμών προς διασφάλιση της τήρησης της δημόσιας τάξης ή των ουσιωδών απαιτήσεων. Με την επιφύλαξη των εναρμονισμένων κοινοτικών κανόνων που εγκρίνονται από το Συμβούλιο για την παροχή ανοιχτού δικτύου, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι φορείς παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών τηλεπικοινωνιών, να μην υποβάλλονται σε διακρίσεις όσον αφορά τους όρους χρήσης και τα εφαρμοζόμενα τιμολόγια. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή τα σχέδια που έχουν υποβληθεί προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου Άρθρο 7 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, από την 1η Ιουλίου 1991, η χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης, ο έλεγχος των εγκρίσεων και των υποχρεωτικών προδιαγραφών, η κατανομή των συχνοτήτων και η εποπτεία των όρων χρήσης να πραγματοποιούνται από φορέα ανεξάρτητο από τους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών. Γνωστοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1990, τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή τα σχέδια που έχουν υποβληθεί για το σκοπό αυτό. Άρθρο 8 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, μόλις καταργηθούν τα σχετικά αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα, οι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών να παρέχουν στους πελάτες τους που δεσμεύονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους με σύμβαση παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών η οποία, κατά τη στιγμή της σύναψής της, αποτελούσε αντικείμενο τέτοιων δικαιωμάτων, τη δυνατότητα να καταγγείλουν αυτήν τη σύμβαση, με προειδοποιητική προθεσμία έξι μηνών. Άρθρο 9 Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να είναι αυτή σε θέση να συντάσσει, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών ετών, ετήσια συνολική έκθεση ως προς την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή κοινοποιεί την εν λόγω έκθεση στα κράτη μέλη, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Άρθρο 10 Το έτος 1992, η Επιτροπή πρόκειται να προβεί σε συνολική εξέταση της κατάστασης του τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε σχέση με τους στόχους της παρούσας οδηγίας. Το έτος 1994, η Επιτροπή πρόκειται να προβεί σε απολογισμό των αποτελεσμάτων των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 3, προκειμένου να διαπιστώσει αν απαιτείται προσαρμογή των διατάξεων του εν λόγω άρθρου με γνώμονα, ιδίως, την τεχνολογική εξέλιξη και την ανάπτυξη του εμπορίου στην Κοινότητα. Άρθρο 11 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. (1) ΕΕ αριθ. C 257 της , σ. 1. (2) ΕΕ αριθ. L 109, , σ. 8. Για την Επιτροπή Leon BRITTAN Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου

13 (3) ΕΕ αριθ. L 81, , σ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2006 L 210/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όµιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Α. Προϋποθέσεις αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Α. Προϋποθέσεις αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κριτήρια προς χρήση από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατά την εκτίμηση της κοινής δεσπόζουσας θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2. Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ Ευρυζωνική πρόσβαση και ευρυζωνικές υπηρεσίες (χάριν συντομίας Ευρυζωνικότητα ή ευρυζωνικό περιβάλλον) ορίζεται σε ευρεία έννοια το προηγμένο, εφικτό και καινοτόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 335/31 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 335/31 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 335/31 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3852, 30.4.2004 Ν. 188(Ι)/2004 Ο περί του Νοµικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 1. Ο παρών νόμος αποβλέπει στην θεσμοθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση FRANCHISING Γενικά Ως franchising νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Ι ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΤΜΗΜΑ Ι ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις 10. 7. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 175/43 Ο ΗΓΙΑ 1999/70/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου που συνήφθη από

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.5.2014 L 133/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα.

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα. Αναθεώρηση της Οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς Σύνορα» Ελάφρυνση των κανόνων που διέπουν τη διαφήμιση Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος

Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Φεβρουάριος 2013 Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Προϊστάμενος Μονάδας Νομικής Υποστήριξης Στόχος Παρουσίασης Έννοια Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές L 13/12 Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 216(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009

L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009 L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 544/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2009 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 179/2 EL 1.8.2006 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά µε το κοινοτικό δίκαιο που εφαρµόζεται στην ανάθεση συµβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν µέρει από τις οδηγίες για τις «δηµόσιες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

20.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 44/23

20.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 44/23 20.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 44/23 ΟΔΗΓΙΑ 2008/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Φεβρουαρίου 2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας Τα µέρη δηλώνουν ότι κατά την εφαρµογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα