TEST 2. ΘΔΜΑ: Έξεπλα Σθελήο Δγθιήκαηνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TEST 2. ΘΔΜΑ: Έξεπλα Σθελήο Δγθιήκαηνο"

Transcript

1 EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD TEST 2 ΘΔΜΑ: Έξεπλα Σθελήο Δγθιήκαηνο Γθέηεκπνξγθ, Σνπεδία Πέκπηε 15 ε Απξηιίνπ, 2010 EUSO 2010, Test 2, 15 April 1(14)

2 Γεληθέο νδεγίεο Όζε ώξα βξίζθεζηε ζην εξγαζηήξην λα θνξάηε πνδηά εξγαζηεξίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά γπαιηά. Απαγνξεύεηαη ην θαγεηό θαη ην πνηό ζην εξγαζηήξην. αο δίλνληαη γάληηα κηαο ρξήζεο θαη πξέπεη λα ηα θνξάηε όηαλ εξγάδεζηε κε ρεκηθέο νπζίεο. Όια ηα έγγξαθα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε θαζώο θαη ην πξόρεηξν πξέπεη λα παξαδσζνύλ ζην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο. Όια ηα απνηειέζκαηα πξέπεη λα ηα γξάςεηε ζην θπιιάδην απαληήζεσλ. Σηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο πξέπεη λα ηηο παξαδώζεηε καδί κε ην θπιιάδην απαληήζεσλ. Δπηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε κόλνλ ην θνκπηνπηεξάθη πνπ ζα ζαο δνζεί. Μόλν ην θπιιάδην απαληήζεσλ θαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζα ην ζπλνδεύνπλ ζα βαζκνινγεζνύλ. Μπνξείηε λα εθηειέζεηε ηηο δξαζηεξηόηεηεο κε όπνηα ζεηξά ζέιεηε. EUSO 2010, Test 2, 15 April 2(14)

3 Η πεξηγξαθή ηεο ππόζεζεο Πνηόο ζθόησζε ηνλ Erik Lundberg? Ήηαλ έλα κειαγρνιηθό Κπξηαθάηηθν πξστλό ζηηο αξρέο ηνπ Οθηώβξε. Ο δπλαηόο άλεκνο έθαλε ηηο ζηαγόλεο ηεο βξνρήο λα ρηππάλε δπλαηά ζηα ηδάκηα. Όκσο κέζα ζην αζηπλνκηθό ηκήκα, ε όκνξθε κπξσδηά ηνπ θαθέ δεκηνπξγνύζε κηα πνιύ επράξηζηε αηκόζθαηξα. Αλ θαη ήηαλ Κπξηαθή αξθεηνί αζηπλνκηθνί βξίζθνληαλ εθεί. Ζ αηηία ήηαλ ν πξόζθαηνο θόλνο ηνπ Erik Lundberg. Οη δύν πηζαλέο ηνπνζεζίεο ηνπ θόλνπ ήηαλ ην ζπίηη ηνπ ζύκαηνο θαη ην ηνπηθό κπαξ "The Crown". Ζ επηζεσξήηξηα Carin Larsson κπήθε ζην εξγαζηήξην ηαηξνδηθαζηηθήο θαη πιεζίαζε ηελ Γξ. Mary Blade, δηεπζύληξηα ηνπ ηκήκαηνο CSI (Crime Scene Investigators). Πξηλ θαιά θαιά ε επηζεσξήηξηα Larsson πξνιάβεη λα ξσηήζεη γηα ηελ αηηία ηνπ ζαλάηνπ, ε Γξ. Blade δήισζε απζόξκεηα: "Μηα ζπλεζηζκέλε ππόζεζε δειεηεξίαζεο από ζεητθό ραιθό. Ο Erik Lundberg δειεηεξηάζηεθε από έλπδξν ζεητθό ραιθό". Ζ επηζεσξεηήο Larsson πήξε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο από ηελ Γξ. Blade πξνηνύ γπξίζεη ζην γξαθείν ηεο όπνπ άξρηζε λα αλαθεθαιαηώλεη όζα ήμεξαλ κέρξη ηόηε: Ο Erik Lundberg βξέζεθε λεθξόο ζην ζπίηη ηνπ αξγά ην πξστ ηνπ αββάηνπ. Ζ ππεξέηξηα ηνλ βξήθε μαπισκέλν ζην θξεβάηη ηνπ, πξνθαλώο λεθξό. Οη αζηπλνκηθνί πνπ πξώηνη έθηαζαλ ζηνλ ηόπν ηνπ εγθιήκαηνο αζθάιηζαλ ηνλ ρώξν θαη πεξίκελαλ λα θηάζνπλ νη εξεπλεηέο θαη νη ηαηξνδηθαζηέο. Οη ηαηξνδηθαζηέο έθηαζαλ ην κεζεκέξη θαη ακέζσο άξρηζε λα καδεύνπλ ζηνηρεία από ηελ ζθελή ηνπ εγθιήκαηνο. Ακέζσο κέηξεζαλ ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ πηώκαηνο γηα λα είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζνπλ ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ. Πξόζεμαλ όηη ην παξάζπξν ηνπ ππλνδσκαηίνπ ήηαλ αλνηθηό θαη όηη ε ζεξκνθξαζία ζην ππλνδσκάηην ήηαλ 10.0 C (ππνζέζηε όηη ε ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ ήηαλ ζηαζεξή θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο θαη παξακέλεη ζηαζεξή). Οη ηαηξνδηθαζηέο ρξεηάζηεθαλ 9 ώξεο αθόκα γηα λα νινθιεξώζνπλ ηελ έξεπλα ζηνλ ηόπν ηνπ εγθιήκαηνο (λα θσηνγξαθίζνπλ θαη λα αζθαιίζνπλ ηα ζηνηρεία, λα ςάμνπλ γηα πηζαλά ίρλε ηνπ δνινθόλνπ θ.ι.π.) θαη κέηξεζαλ ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ πηώκαηνο γηα δεύηεξε θνξά πξηλ ην απνκαθξύλνπλ. Ζ επηζεσξήηξηα Larsson πιεξνθνξήζεθε επίζεο όηη ν Erik Lundberg είρε ιάβεη ηξεηο κέξεο πξηλ κηα αλώλπκε απεηιή ζαλάηνπ. Ο ζπγγξαθέαο ηεο, είρε θόςεη γξάκκαηα από δηάθνξα πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο γηα λα ζρεκαηίζεη ην αθόινπζν κήλπκα: On FRiDay you shall DiE!!! (Σελ Παξαζθεπή ζα πεζάλεηο!!!) Σν γξάκκα απηό αλαιύζεθε κε ιεπηνκέξεηα από ηνπο εξεπλεηέο, νη νπνίνη βξήθαλ κεγάιε πνζόηεηα από άγλσζηα ζσκαηίδηα, ηα νπνία θαηά πάζα πηζαλόηεηα ήηαλ βηνινγηθήο πξνέιεπζεο. Γελ βξέζεθαλ δαθηπιηθά απνηππώκαηα. Γείγκαηα από ηα ζσκαηίδηα θπιάρηεθαλ γηα κηθξνζθνπηθή αλάιπζε. EUSO 2010, Test 2, 15 April 3(14)

4 Οη εξεπλεηέο ζύληνκα θαηάιαβαλ όηη γηα ηνλ θόλν ηνπ Erik Lundberg ππήξραλ ηέζζεξηο βαζηθνί ύπνπηνη. Απηνί ήηαλ: A) Ο Nils, 52 εηώλ, ζπλάδειθνο ηνπ Erik Lundberg. B) Ο Anders, 45 εηώλ, μάδεξθνο C) Ζ Malin, 37 εηώλ, πξώελ ζύδπγνο D) Ζ Linda, 43 εηώλ, πξώελ ζπλέηαηξνο Ποιός σκότωσε τον Erik Lundberg; Η συνέχεια Ζ αζηπλνκία αλέθξηλε ηνπο ππόπηνπο θαη πεξίπνπ ζαξάληα κάξηπξεο. Δπίζεο, έιεγμαλ απνδείμεηο, ρξήζε πηζησηηθώλ θαξηώλ θαη θάκεξεο παξαθνινύζεζεο. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ ηα εμήο γεγνλόηα: Ο Erik Lundberg ζπλάληεζε ηελ Linda γηα θαγεηό ζηηο 12 ην κεζεκέξη. Ο Erik ήπηε δύν πνηήξηα κπύξα. Μεηά ην κεζεκεξηαλό, ζηηο 1 ΜΜ πεξίπνπ, ζπλάληεζε ηνλ Anders. ηε ζπλάληεζε απηή ν Δrik ήπηε έλα θιπηδάλη θαθέ. Σν απόγεπκα ζπλάληεζε ηελ Malin γηα βξαδηλό ζηηο 6 ΜM. Ο Erik ήπηε ηξία πνηήξηα θξαζί. Γύξσ ζηηο 7 ΜM ν Erik ζπλαληήζεθε κε ηνλ Nils ζε έλα κπαξ. Καη νη δύν ήπηαλ από έλα πνηήξη νπτζθη. Πεξίιεςε ηεο αλάιπζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζώκαηνο Θεξκνθξαζά δσκαηίνπ: 10,0 o C Θεξκνθξαζία ζώκαηνο ζηηο 12 ην κεζεκέξη ηνπ αββάηνπ: 28,0 o C Θεξκνθξαζία ζώκαηνο ζηηο 9 ΜΜ ην βξάδπ ηνπ αββάηνπ 22,0 o C Σρεηηθά κε ηνλ Erik Lundberg Ζιηθία: 46 εηώλ Μάδα: πεξίπνπ 70 kg Οιηθόο όγθνο αίκαηνο: 5,00 L Γειεηεξηάζηεθε κε έλπδξν ζεητθό ραιθό (II) (CuSO 4 5H 2 O). Άιια ζεκάδηα πάλσ ζην ζώκα: θαλέλα Πιεξνθνξίεο ρεκείαο CuSO 4 5H 2 O Ππθλόηεηα =3,7 g/ml Όγθνο ησλ πνηώλ (αλά πνηήξη) Μπύξα: 0,40 L Καθέο 0,15 L EUSO 2010, Test 2, 15 April 4(14)

5 Κξαζί 0,15 L Οπτζθη 0,06 L Μηα νκάδα ηαηξνδηθαζηηθήο εξεύλεζε ηελ ρισξίδα ζην εζσηεξηθό ησλ ζπηηηώλ ησλ ππόπησλ θαζώο επίζεο θαη ζηηο γύξσ πεξηνρέο. Σα απνηειεζκαηά ηνπο θαίλνληαη ζε πεξίιεςε ζηελ Αλαθνξά ηεο νκάδαο Ιαηξνδηθαζηηθήο Βνηαληθήο. Σα δεδνκέλα αλαθνξάο γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ αλαθαιύθζεθαλ πάλσ ζην αλώλπκν γξάκκα κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζην Δγρεηξίδην Ιαηξνδηθαζηηθήο Βνηαληθήο. Εππλέον διεσκρινίζεις Σε αςηή ηην θανηαζηική ιζηοπία σπηζιμοποιούμε ένα ςλικό ηο οποίο ζηην ππαγμαηικόηηηα έσει διαθοπεηικέρ ιδιόηηηερ από αςηέρ πος ηος αποδίδονηαι εδώ. Ο λόγορ γι αςηό είναι όηι ππέπει να σπηζιμοποιήζοςμε κάηι με ηο οποίο ΕΣΕΙΣ μποπείηε να επγαζηείηε σωπίρ να δηληηηπιαζηείηε. Οι ακόλοςθερ πποηάζειρ είναι λανθαζμένερ όμωρ ζε αςηή ηην ιζηοπία ππέπει να ηιρ θεωπήζεηε ωρ αληθινέρ. Το CuSO 4 5H 2 O είναι ένα θαναηηθόπο δηληηήπιο. Η καηάποζη μιαρ οποιαδήποηε ποζόηηηαρ πάνω από 20 mg/kg μάζαρ ζώμαηορ οδηγεί ζε ζίγοςπο θάναηο. Το CuSO 4 5H 2 O διαλύεηαι εύκολα ζε όλα ηα ςγπά πος έσοςν πιεί ηο θύμα, και επίζηρ δεν θαίνεηαι και είναι αόπαηο όηαν διαλςθεί ζε αςηά. Η μεγαλύηεπη πεπιεκηικόηηηα πος μποπεί να έσει ένα ςγπό ζηο δηληηήπιο αςηό είναι 25 mg/ml: επειδή aν διαλςθεί μεγαλύηεπη ποζόηηηα από αςηή, κανείρ δεν θα πιεί ηο ποηό εξ αιηίαρ ηηρ απαίζιαρ γεύζηρ πος θα αποκηήζει. Το δηληηήπιο αςηό έσει ηην πεπίεπγη ιδιόηηηα να καθςζηεπεί όλα ηα ζςμπηώμαηα για 7 8 ώπερ μεηά ηην καηάποζη. Όηαν, ηελικά εμθανιζηούν ηα ζςμπηώμαηα, ο θάναηορ είναι ζσεδόν ακαπιαίορ. Ζ επηζεσξήηξηα Larsson ήμεξε όηη ε θακπύιε ςύμεο ελόο ζώκαηνο ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ, ηελ νπνία ζα ζρεδίαδαλ νη αλαιπηέο θπζηθήο ηεο ζήκαλζεο, πηζαλόλ λα ηεο έδηλε κε ζρεηηθή αθξίβεηα ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηνπ θόλνπ, άιιν έλα έκκεζν ζηνηρείν πνπ ζα ηε βνεζνύζε λα απνθιείζεη θάπνηνπο από ηνπο ππόπηνπο. Όηαλ βξέζεθε ην πηώκα, ε ηαηξνδηθαζηηθή νκάδα πήξε όιν ην αίκα ηνπ ζύκαηνο επεηδή ε επηζεσξήηξηα Larsson θαηάιαβε όηη αλ θάπνηνο κπνξνύζε λα θαζνξίζεη ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ δειεηεξίνπ ζην δείγκα ηνπ αίκαηνο, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξγαζηεξίνπ εγθιεκαηνινγίαο θαη ηηο δηθέο ζαο ζπκπιεξσκαηηθέο αλαιύζεηο, ίζσο απηή ζα κπνξνύζε λα απνθιείζεη έλαλ ή δύν από ηνπο ηέζζεξηο ππόπηνπο, βαζηζκέλε ζην ηη ήπηε ν Erik Lundberg ηελ ηειεπηαία κέξα ηεο δσήο ηνπ. Σώξα, ήξζε ε ώξα λα ιύζεηε απηήλ ηελ ππόζεζε δνινθνλίαο. Παξαθαινύκε λα έρεηε ππόςε ζαο όηη είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνήιζαλ από ηηο θπζηθέο, ρεκηθέο θαη βηνινγηθέο αλαιύζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ηαηξνδηθαζηηθή νκάδα ή εζείο γηα λα είζηε εληειώο ζίγνπξνη γηα ην πνηόο δειεηεξίαζε ηνλ Erik Lundberg ην απόγεπκα ή ην βξάδπ εθείλεο ηεο Παξαζθεπήο. ΚΑΛΖ ΔΠΣΤΥΗΑ! EUSO 2010, Test 2, 15 April 5(14)

6 Γξαζηεξηόηεηα 1. Καζνξηζκόο ηεο θακπύιεο ςύμεο ηνπ λεθξνύ ζώκαηνο. Πνιύ παιηά, πξηλ εηζαρζνύλ νη παηάηεο ζηε νπεδία, ην γνγγύιη (swede), (γλσζηό θαη σο «rutabaga» ζηηο ΖΠΑ), ήηαλ έλα βαζηθό ζπζηαηηθό ηεο νπεδηθήο δηαηξνθήο θαη κηα ζεκαληηθή πεγή βηηακίλεο C. Όκσο ζε απηό ην πείξακα, ζα εζηηάζεηε ζηελ ςύμε ηνπ γνγγπιηνύ γηα λα θαηαιάβεηε πώο ςύρνληαη ηα δηάθνξα ζώκαηα θαη λα αλαθαιύςεηε επίζεο ηελ ώξα πνπ πέζαλε ν Erik θαη άξρηζε λα ςύρεηαη ην ζώκα ηνπ. Όπσο ζα παξαηεξήζεηε ε δηαδηθαζία ςύμεο είλαη αξθεηά αξγή θη έηζη ζα ρξεηαζηεί λα ηελ παξαθνινπζείηε γηα κηα ηνπιάρηζηνλ ώξα. Ζ αξρηθή ζεξκνθξαζία ηνπ γνγγπιηνύ, πνπ κόιηο έρνπκε βγάιεη από ην ζεξκό ινπηξό είλαη πεξίπνπ C. Πξνζέμηε ηηο αθόινπζεο πεηξακαηηθέο ιεπηνκέξεηεο: Πξνζέμηε λα κε θάςεηε ηα ρέξηα ζαο. Υξεζηκνπνηείζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα θαζώο ζα βγάδεηε ην γνγγύιη από ην ζεξκό ινπηξό. Σνπνζεηείζηε ην δεζηό γνγγύιη πάλσ ζε έλα ηξαπέδη, καθξπά από άιια αληηθείκελα πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ δηαδηθαζία ςύμεο. Αθνύ κεηξήζεηε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ εξγαζηεξίνπ, κεηξείζηε ηε ζεξκνθξαζία ζην θέληξν ηνπ γνγγπιηνύ όπσο απηή κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν, θαξθώλνληαο ηελ κύηε ηνπ ζεξκνκέηξνπ ζην θέληξν ηνπ. Ο αηζζεηήξαο ηνπ ζεξκνκέηξνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην θάησ άθξν ηνπ κεηαιιηθνύ ζηειέρνπο. Σπκπιεξώλεηε ην θπιιάδην απαληήζεσλ θαζώο πξνρσξάηε ζηε έξεπλά ζαο 1.1. Γξάςηε ηα δεδνκέλα ζαο ζηνλ Πίλαθα πνπ ππάξρεη ζην θπιιάδην απαληήζεσλ θαζώο πξνρσξάηε ζηηο κεηξήζεηο ρεδηάζηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ γνγγπιηνύ ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν! Δπίζεο, ραξάμηε κηα νξηδόληηα γξακκή ζηελ γξαθηθή παξάζηαζε πνπ ζα αληηζηνηρεί ζηελ ζεξκνθξαζία ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ ζα κεηξήζεηε μερσξηζηά Θεσξείζηε όηη ε ςύμε ελόο πηώκαηνο πεξηγξάθεηαη από ηελ ίδηα κνξθή ζπλάξηεζεο ζεξκνθξαζίαο ρξόλνπ κε απηήλ πνπ πεξηγξάθεη ηελ ςύμε ηνπ γνγγπιηνύ. Έηζη, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ πεηξακαηηθή θακπύιε γηα λα εθηηκήζεηε ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ πέζαλε ν Erik Lundberg. Σν παξαθάησ ζρήκα είλαη έλα παξάδεηγκα ηνπ πώο πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεηε ζην αξρηθό ζρήκα ηνπο λένπο άμνλεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ ςύμε ελόο πηώκαηνο. Γηα λα θηάμεηε ηελ θιίκαθα ησλ λέσλ αμόλσλ αθνινπζείζηε ηελ δηαδηθαζία: Θεσξείζηε όηη ζηελ αξρηθή ζεξκνθξαζία ηνπ γνγγπιηνύ αληηζηνηρεί ε αξρηθή ζεξκνθξαζία ηνπ πηώκαηνο ηε ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ θαη ζηελ ζεξκνθξαζία εξγαζηεξίνπ αληηζηνηρεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ ππλνδσκαηίνπ. Με απηέο ηηο δύν ηηκέο ζα θηάμεηε κηα λέα θιίκαθα ζεξκνθξαζίαο γηα ην πηώκα. Με βάζε ηηο δύν κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο πηώκαηνο πνπ ζαο έρνπλ δώζεη, βξείηε ηα ζεκεία ζην λέν άμνλα ηνπ ρξόλνπ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο δύν ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ ζαο έρνπλ δνζεί. Με EUSO 2010, Test 2, 15 April 6(14)

7 βάζε απηέο θηάμηε ηελ λέα θιίκαθα ηνπ ρξόλνπ Σώξα, κπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Erik Lundberg πξνζδηνξίδνληαο ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αξρηθή ζεξκνθξαζία ηνπ πηώκαηνο. Γξάςηε ηελ απάληεζή ζαο ζην θνπηί Από ηελ ώξα ζαλάηνπ πνπ πξνζδηνξίζαηε πξνεγνπκέλσο κπνξείηε λα ζπκπεξάλεηε όηη θάπνηνη από ηνπο ππόπηνπο δελ κπνξεί λα έρνπλ δνινθνλήζεη ηνλ Erik Lundberg. Πνηνο ή πνηνί από ηνπο ππόπηνπο παξακέλνπλ; Γξάςηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο ζην θπιιάδην απαληήζεσλ ζην θνπηί 1.5 Σπκπιεξσκαηηθέο εξσηήζεηο 1.6. Ζ ςύμε ηνπ γνγγπιηνύ αθνινπζεί κηα θακπύιε πνπ κπνξεί λα πεξηγξαθεί από κία κόλν από ηηο πην θάησ ζπλαξηήζεηο: A) T = (T start - T ambient ). a t B) T = T start - a. t C) T = T start - a. t 2 D) T = T start - a. t E) T = (T start - T ambient ). a t + T ambient F) T = T start - a. t - T ambient G) T = T start - a. t 2 - T ambient H) T= T start - a. t - T ambient όπνπ T είλαη ε ζεξκνθξαζία πνπ κεηξάηε θάζε θνξά, T start = αξρηθή ζεξκνθξαζία ζώκαηνο, T ambient = ζεξκνθξαζία εξγαζηεξίνπ ή δσκαηίνπ ζε C θαη t είλαη ε ρξνληθή ζηηγκή ηεο κέηξεζεο κε t = 0 ηελ αξρηθή ζηηγκή ηεο κέηξεζεο θαη εθθξαζκέλε ζε κηα θαηάιιειε κνλάδα π.ρ. ιεπηά ή ώξεο ή νπνηαδήπνηε άιιε κνλάδα ρξόλνπ επηιέμεηε. Ζ ηηκή ηεο παξακέηξνπ a πξνθαλώο εμαξηάηαη από ηελ επηινγή ηεο κνλάδαο ρξόλνπ πνπ ζα θάλεηε. Δπηιέμηε ηελ ζσζηή ζπλάξηεζε θαη γξάςηε ηελ απάληεζή ζαο ζην θνπηί Λύλνληαο ηε ζπλάξηεζε πνπ επηιέμαηε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ππνινγίζηε ηελ παξάκεηξν a γηα ηελ ςύμε ηνπ γνγγπιηνύ κε βάζε ηελ κνλάδα ρξόλνπ πνπ επηιέμαηε. Γξάςηε ηελ ηηκή ηνπ a πνπ βξήθαηε θαη ηελ αληίζηνηρε κνλάδα ρξόλνπ πνπ επηιέμαηε ζην θνπηί Με βάζε ηνλ ηύπν ηεο ζπλάξηεζεο πνπ επηιέμαηε απν ην 1.6 βξείηε κε ηνλ ίδην ηξόπν ηελ παξάκεηξν a γηα ην λεθξό ζώκα ηνπ Erik Lundberg. Γηα ηνλ ππνινγηζκό απηό ρξεζηκνπνηείζηε κηα θαηάιιειε κνλάδα ρξόλνπ. Γξάςηε ηελ λέα ηηκή ηνπ a θαη ηελ κνλάδα ρξόλνπ πνπ δηαιέμαηε ζην θνπηί Πνηά ρξνληθή ζηηγκή κεηά ηνλ ζάλαηό ηνπ ην λεθξό ζώκα ηνπ Erik Lundberg θηάλεη ηνπο 11 C (ζεσξώληαο όηη ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο παξακέλεη ακεηάβιεηε); Γξάςηε ηελ απάληεζή ζαο ζην θνπηί Αλ ε θακπύιε ςύμεο ελόο γνγγπιηνύ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κνληέιν πεξηγξαθήο ηεο ςύμεο ελόο πηώκαηνο, κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πεξηγξάςεη ηελ ςύμε άιισλ ζσκάησλ. Οη θιίκαθεο ρξόλνπ είλαη δηαθνξεηηθέο θαη νη ηηκέο ηεο παξακέηξνπ α πνπ βξήθαηε πην πάλσ ζηα 1.7 θαη 1.8 εμαξηώληαη από ηελ EUSO 2010, Test 2, 15 April 7(14)

8 επηινγή ηεο κνλάδαο ρξόλνπ. Πάλησο, θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο κπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε έλαλ ρξόλν, πνπ ηνλ ζπκβνιίδνπκε, ζηνλ νπνίν ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο πέθηεη θαηά 50%. Σώξα κπνξείηε λα εηζάγεηε κηα κεηαβιεηή ρσξίο κνλάδεο, x=t/t, ε νπνία δελ εμαξηάηαη από ηελ κνλάδα ρξόλνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηε. 50 Σώξα, μαλαγξάςηε ηελ ζπλάξηεζε πνπ επηιέμαηε από ην 1.3 ζηελ κνξθή: y=f(x). Ζ κεηαβιεηή y ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξόο αξηζκόο θαη λα εθθξάδεη ην πνζνζηό ηεο αξρηθήο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο πνπ παξακέλεη. Αθόκα, απηή ε κεηαβιεηή είλαη αλεμάξηεηε από ηελ θιίκαθα ζεξκνθξαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Γξάςηε κηα έθθξαζε γηα ην y ζπλαξηήζεη ησλ ζεξκνθξαζηώλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ηύπν, π.ρ. T, T start and T ambient t 50. Γξάςηε επίζεο ηελ ζπλάξηεζε y=f(x) ζην θνπηί Ζ πεηξακαηηθή θακπύιε πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε γηα λα πξνζνκνηώζεηε ηελ δηαδηθαζία ςύμεο ελόο ζώκαηνο ηειηθά, δελ είλαη εληειώο ξεαιηζηηθή. Ζ ςύμε ελόο πηώκαηνο μεθηλάεη από έμσ πξνο ηα κέζα κηαο θαη ε ζεξκόηεηα κεηαθέξεηαη ζην πεξηβάιινλ κέζσ ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζώκαηνο θαη άξα ζηελ αξρή ε ζεξκνθξαζία κεηώλεηαη πην αξγά ζην πηώκα. ε έλαλ δσληαλό αλζξώπηλν νξγαληζκό ην θεληξηθό κέξνο ηνπ ζώκαηνο έρεη κηα ζηαζεξή ζεξκνθξαζία 37 ν C. Απηή ε ζεξκνθξαζία παξακέλεη ζηαζεξή κέζσ ηνπ θπηηαξηθνύ κεηαβνιηζκνύ θαη ηεο κεηαθνξάο ηεο ζεξκόηεηαο κέζσ ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο. Μόιηο ν άλζξσπνο πεζάλεη, ε παξαγσγή ζεξκόηεηαο από ηνλ θπηηαξηθό κεηαβνιηζκό θαζώο θαη ε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζηακαηνύλ. Ζ ζεξκνθξαζία κεηξηέηαη ζε θεληξηθό ζεκείν ζην εζσηεξηθό ηνπ ζώκαηνο. Πνηά από ηηο επόκελεο θακπύιεο ςύμεο απνδίδεη θαιύηεξα ηελ κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην εζσηεξηθό ηνπ ζώκαηνο, έρνληαο ππόςε ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή; A) B) C) D) ΚΑΛΗ ΔΠΙΤΥΦΙΑ! EUSO 2010, Test 2, 15 April 8(14)

9 Γξαζηεξηόηεηα 2. Ιαηξνδηθαζηηθή Φεκεία Πξνζνρή παξαθαιώ! Τν παξαθάησ θείκελν παξέρεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο αιιά δελ ρξεηάδεηαη λα ην εθηειέζεηε εζείο! Ασηή η μέθοδος ακολοσθήθηκε από ηο ημήμα ιαηροδικαζηικής τημείας (Dr Blake) για ηον ηλεκηρολσηικό προζδιοριζμό ηης μάζας ηοσ ταλκού ζηην κάθοδο. Ασηή η μάζα ταλκού ανηιπροζωπεύει ηο ταλκό ζηο δείγμα από ηο αίμα ηοσ θύμαηος ποσ τρηζιμοποιήθηκε για ηην ηλεκηρόλσζη. Μέζνδνο Dr Blake (λα κε ηελ εθηειέζεηε αιιά λα ηε δηαβάζεηε)!! Απηή ε κέζνδνο πεξηγξάθεη ηε ρξήζε ειεθηξνιπηηθνύ ζηνηρείνπ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ δείγκαηνο, ην ζηάδην ηεο ζπκπύθλσζεο θαη δηήζεζεο ηα νπνία πξέπεη λα ιάβεηε ππόςε ζαο γηα λα ππνινγίζεηε ην ζσζηό απνηέιεζκα ζην ηέινο ηεο αλάιπζεο. Σν δείγκα κε ην ζπλνιηθό αίκα ηνπ ζύκαηνο επεμεξγάζηεθε θαη απνκαθξύλζεθαλ ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα θαη ζπκππθλώζεθε 5 θνξέο κέρξη ηνλ όγθν ηνπ 1,00 L πξηλ μεθηλήζεη ε αλάιπζε. Απηό ην δείγκα νλνκάζζεθε νξξόο αίκαηνο-blood serum. Ζ αλάιπζε μεθίλεζε θαη 10,0 ml από ην δείγκα ηνπ νξξνύ ηνπ αίκαηνο κεηαθέξζεθαλ κε ζηθώλην ζε πνηήξη δέζεσο ησλ 250 ml θαη αξαηώζεθε κε απνζηαγκέλν λεξό κέρξη ην 90% ηεο θαζόδνπ λα ζθεπαζηεί κε δηάιπκα. ηε ζπλέρεηα πξνζηέζεθε ζην πνηήξη 1 ml ππθλνύ Ζ 2 SO 4. Πξηλ ε θάζνδνο ( έλα θνκκάηη ραιθνύ) ηνπνζεηεζεί ζην ειεθηξνιπηηθό δηάιπκα, θαζαξίζηεθε γξήγνξα κε εκβάπηηζε ζε αξαησκέλν Ζ 2 SO 4 (θαζαξηζηηθό δηάιπκα). Αθνινύζσο ην θνκκάηη ραιθνύ μεπιύζεθε πνιιέο θνξέο κε απoζηαγκέλν λεξό, ζηεγλώζεθε θαιά θαη δπγίζηεθε κε δπγό κεγάιεο αθξίβεηαο. Ζ κάδα ηνπ ραιθνύ γξάθηεθε πάλσ ζην πιαζηηθό ζαθνύιη πνπ πεξηέρεη ηελ θάζνδν ηνπ ραιθνύ. Σν αλαιπηηθό ειεθηξνιπηηθό ζηνηρείν θαηαζθεπάζηεθε ζύκθσλα κε ην παξαθάησ ζρήκα. Σν ειεθηξνιπηηθό ζηνηρείν μεθίλεζε κε ηελ παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη ιεηηνύξγεζε γηα 1,5ώξεο. ην ζεκείν απηό όινο ν ραιθόο ηνπ δηαιύκαηνο ελαπνηέζεθε ζηελ θάζνδν. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζηεξεόο ραιθόο πξνζηέζεθε ζηνλ αξρηθό ραιθό ηεο θαζόδνπ κε αλαγσγή ησλ θαηηόλησλ ραιθνύ ηνπ δηαιύκαηνο ζε κεηαιιηθό ραιθό. Σειηθά ε δηαδηθαζία ζηακάηεζε παίξλνληαο ηα ειεθηξόδηα από ην ειεθηξνιπηηθό ζηνηρείν ελώ ε παξνρή ξεύκαηνο ζπλερηδόηαλ, μεπιέλνληαο ηελ θάζνδν κε απνζηαγκέλν λεξό γηα 30 δεπηεξόιεπηα. Αθνινύζσο ε παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο δηαθόπεθε. Ζ θάζνδνο ζηε ζπλέρεηα ζηεγλώζεθε θαη δπγίζηεθε. EUSO 2010, Test 2, 15 April 9(14)

10 2.1 ΣΧΡΑ ΠΡΟΥΧΡΖΣΔ ΚΑΗ ΤΜΠΛΖΡΧΣΔ ΣΟ ΦΎΛΛΟ ΑΠΑΝΣΉΔΧΝ ΣΖΡΗΕΟΜΔΝΟΗ ΣΟ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΚΔΗΜΔΝΟ. Καη ηώξα ε δηθή ζαο εξγαζία!! Πιεξνθνξίεο πνπ ζαο δίλνληαη γηα ηελ ειεθηξνιπηηθή αλάιπζε Σν ειεθηξόδην ραιθνύ είλαη ηώξα ζηε δηάζεζε ζαο. Έρεη ζηεγλσζεί θαιά από ην ηαηξνδηθαζηηθό εξγαζηήξην θαη έρεη δπγηζηεί πξηλ ηελ ειεθηξόιπζε θαη ε αξρηθή κάδα γξάθηεθε πάλσ ζην πιαζηηθό ζαθνύιη. Επγίζηε ην ηώξα ζε δπγαξηά κεγάιεο αθξίβεηαο θαη ζπκπιεξώζηε ην θύιιν απαληήζεσλ ζηεξηδόκελνη ζηελ ειεθηξνιπηηθή αλάιπζε. Παξαθαιώ λα ιάβεηε ππόςε ζαο ηνλ παξάγνληα αξαίσζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ζπκπύθλσζε από ην ηαηξνδηθαζηηθό εξγαζηήξην. 2.2 νγθνκεηξηθή αλάιπζε Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ Cu 2+ ζε έλα άγλσζην δηάιπκα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε νγθνκέηξεζε ρξεζηκνπνηώληαο KI(s) σο αλαγσγηθό αληηδξαζηήξην ησλ Cu 2+ θαη S 2 O 3 2- πνπ είλαη ην κέηξν (γλσζηή ε ζπγθέληξσζε ηνπ) ζηελ αθνινπζνύκελε νγθνκέηξεζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο παξαθάησ αληηδξάζεηο: 2Cu I - 2CuI(s) + I 2 I 2 + 2S 2 O 3 2- S 4 O I - Πεηξακαηηθό κέξνο Μεηαθέξεηε κε ζηθώλην ml δηαιύκαηνο ραιθνύ από ην δνρείν πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πάγθν ζαο ( blood serum) ζε θάζε κηα από ηηο ηξεηο θαζαξέο αιιά όρη αλαγθαία ζηεγλέο θσληθέο θηάιεο. Γεκίζηε ηελ πξνρνΐδα κέρξη ην κεδέλ (ξπζκίδεηαη απηόκαηα). Κάπνηεο θνξέο ν κελίζθνο είλαη πην θάησ από ην κεδέλ. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε απηή ηελ έλδεημε πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο πξνρνΐδαο ζαο. Πξνζζέζηε ζηηο 3 θσληθέο θηάιεο από 2,0 g ζηεξενύ ΚΗ θαη 1,0 ml νμηθό νμύ. 2- Αθνινύζσο νγθνκεηξήζηε κε S 2 O 3 κέρξη ην δηάιπκα λα γίλεη αλνηρηό θίηξηλν. ε απηό ην ζεκείν πξνζζέζηε 0,5 ml δείθηε ακύινπ ρξεζηκνπνηώληαο κηθξό ζηθώλην. Αθνινύζσο ζπλερίζηε ηελ νγθνκέηξεζε κέρξη ην κπιε ρξώκα λα εμαθαληζηεί. ε 2- απηό ην ζεκείν ζεκεηώζηε ηνλ όγθν ηνπ S 2 O 3 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κέρξη ην ηειηθό ζεκείν. Ζ πην πάλσ νγθνκέηξεζε λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζηηο ηξεηο θσληθέο θηάιεο. 2- Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο S 2 O 3 πνπ βξίζθεηαη ζηελ πξνρνΐδα είλαη 0,100 M. Αλ ρξεηαζηείηε πξόζζεην δηάιπκα,παξαθαιώ δεηήζηε ην. Σπκπιεξώζηε ην θύιιν απαληήζεσλ! Δμηρληάζηε ηελ ππόζεζε δνινθνλίαο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζαο δίλνληαη ζηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο. Αλ ηα απνηειέζκαηα δελ νδεγνύλ ζε ζπκπέξαζκα από ηελ ρεκηθή αλάιπζε ζπγθξίλεηε ηα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πήξαηε από ηα πεηξάκαηα ηεο Φπζηθήο θαη ηεο Βηνινγίαο. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! EUSO 2010, Test 2, 15 April 10(14)

11 Γξαζηεξηόηεηα 3. Ιαηξνδηθαζηηθή βηνινγία Πξνζδηνξίζηε ηε θύζε θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ ζσκαηηδίσλ (γπξεόθνθθσλ) ηεο αλώλπκεο επηζηνιήο. Απηά κπνξνύλ λα κειεηεζνύλ κε ηελ αληηθεηκελνθόξν (κηθξνζθνπηθή) πιάθα πνπ ζαο έρεη δνζεί. Δμεηάζηε ηηο εθζέζεηο ησλ ηαηξνδηθαζηώλ βηνιόγσλ θαη ρξεζηκνπνηήζηε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα λα απαληήζεηε ζηα δύν πξώηα εξσηήκαηα. Μεηά απαληήζηε ζηα επόκελα εξσηήκαηα. 3.1 Από πνην είδνο θπηνύ πξνέξρνληαη ηα ζσκαηίδηα (γπξεόθνθθνη); Γξάςηε ηα απνηειέζκαηά ζαο ζην απαληεηηθό θπιιάδην. 3.2 Πνηνο(νη) ύπνπηνο(νη) είλαη πην πηζαλό λα έρεη/έρνπλ γξάςεη ηελ αλώλπκε επηζηνιή; Σεκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο ζην απαληεηηθό θπιιάδην (1 κνλάδα ε θάζε κία. Πξνζνρή! 1 κνλάδα ζα αθαηξείηαη γηα θάζε απάληεζε πνπ δελ ππνζηεξίδεηαη από ηα ζρεηηθά κε ηα θπηά δεδνκέλα) 3.3 Αμησκαηηθόο ηαηξνδηθαζηηθήο θηεληαηξηθήο, κέξνο Ι, Καινθαίξη Γηα πνην από ηα παξαθάησ δώα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε θακπύιε ςύμεο πνπ θηηάμαηε, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε ώξα ζαλάηνπ ηνπο. εκεηώζηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζην απαληεηηθό θπιιάδην. ΔΙΓΟΣ Καθέ αξνπξαίνο (Rattus norvegicus) Κνηλή Σζίθια (Sturnus vulgaris) Κνηλή Έρηδλα, Ορηά (Vipera berus) Κνηλόο Δπξσπατθόο βάηξαρνο/ (Bufo bufo) Δπξσπατθόο θππξίλνο (Cyprinus carpio) ΚΛΑΣΗ Θειαζηηθά /mammals Πηελά / birds Δξπεηά / reptiles Ακθίβηα / amphibians Φάξη/ fishes 3.4 Αμησκαηηθόο ηαηξνδηθαζηηθήο θηεληαηξηθήο, κέξνο ΙΙ, Φεηκώλαο Καιείζηε λα έξζεηε ζε κηα πνιύ δηαθνξεηηθή ζθελή εγθιήκαηνο. Κάπνηνο ζθόησζε (κέζα ζηηο ηειεπηαίεο 13 ώξεο) κηα θαθέ αξθνύδα (Ursus arctos) θαη έλαλ Δπξσπατθό ζθαληδόρνηξν (Erinaceus europaeus) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα. Καη ηα δύν δώα ζθνηώζεθαλ ζηα ρεηκεξηλά ηνπο θαηαθύγηα όπνπ ε ζεξκνθξαζία είλαη ζηαζεξή ζηνπο 8 C. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα παξόκνηα θακπύιε κε απηή πνπ θηηάμαηε γηα ηνλ Έξηθ κε ζθνπό λα θαζνξίζεηε ηελ ώξα ζαλάηνπ ησλ δύν απηώλ δώσλ; εκεηώζηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζην απαληεηηθό θπιιάδην. Επιπρόσθετες ερωτήσεις 3.5. Υπνζέζηε όηη έλα δέληξν κεγαιώλεη θαη απμάλεη ηε κάδα ηνπ θαηά 100 kg. Από πνύ πξνέξρεηαη ε πιεηνλόηεηα ησλ πξώησλ πιώλ γηα ηελ αύμεζε ηεο κάδαο; Σεκεηώζηε κόλν ΜΙΑ από ηηο παξαθάησ επηινγέο ζην θύιιν απαληήζεσλ. A) Γε/ρώκα θαη λεξό B) Νεξό (Ζ 2 Ο) θαη αέξαο C) Νεξό (Ζ 2 Ο) θαη άιαηα D) Γε/ρώκα θαη άιαηα EUSO 2010, Test 2, 15 April 11(14)

12 3.6. Τνπνζεηήζηε ηα πην θάησ είδε δώσλ ζην θπινγελεηηθό δέλδξν, κε ηξόπν ώζηε λα ζπκθσλεί κε ηελ εμειηθηηθή ηνπο ζρέζε. Σε θάζε θνπηάθη γξάςηε ηνλ αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζην θάζε δών. Μελ μεράζεηε λα αληηγξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζην θπιιάδην απαληήζεσλ. EUSO 2010, Test 2, 15 April 12(14)

13 3.7. Υπνζέζηε όηη ΟΛΑ ηα θπηά θαζώο θαη ηα βαθηήξηα, ηα πξώηηζηα πξσηόθηηζηα, νη κύθεηεο θαη ην θπηνπιαγθηόλ ζε έλα απνκνλσκέλν λεζί πεζαίλνπλ. Πνηα πξόηαζε πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηη ζα ζπκβεί καθξνπξόζεζκα ζηα δώα ηεο μεξάο πνπ δνπλ εθεί. Σεκεηώζηε κόλν ΜΙΑ από ηηο απαληήζεηο. (1 κνλάδα) A) Όια ηα δώα ηειηθά πεζαίλνπλ B) Πνιιά δώα πεζαίλνπλ, αιιά απηά πνπ είλαη ζαξθνθάγα επηβηώλνπλ C) Κάπνηα θπηνθάγα δώα ζα βξνπλ άιια αληηθείκελα γηα λα ηξαθνύλ, θαη έηζη ζα επηβηώζνπλ D) Μόλν ηα πην δπλαηά δώα ζα επηβηώζνπλ 3.8. Όια ηα θπηά ρξεηάδνληαη ελέξγεηα γηα λα επηβηώζνπλ. Τη ηζρύεη ζρεηηθά κε ηηο πινύζηεο ελεξγεηαθά νπζίεο πνπ ρξεηάδνληαη ηα θπηά πνπ κεγαιώλνπλ ζηελ μεξά; Η εξώηεζε αθνξά κόλν ηα είδε θπηώλ πνπ δε ρξεηάδεηαη λα βνεζεζνύλ από άιια είδε θπηώλ γηα λα απνθηήζνπλ απηέο ηηο νπζίεο. Σεκεηώζηε κόλν ΜΙΑ από ηηο απαληήζεηο A) Σα θπηά απνξξνθνύλ ηηο πινύζηεο ελεξγεηαθά νπζίεο κέζσ ησλ ξηδώλ B) Σα θπηά απνξξνθνύλ ηηο πινύζηεο ελεξγεηαθά νπζίεο κέζσ ησλ θύιισλ C) Σα θπηά απνξξνθνύλ ηηο πινύζηεο ελεξγεηαθά νπζίεο κέζσ θύιισλ θαη ησλ ξηδώλ D) Γελ ηζρύεη ηίπνηε από ηα παξαπάλσ 3.9. Κάπνηνο γλσζηόο ζνπ ππνθέξεη από αιιεξγία ζηε γύξε, αιιά ηνπ αξέζεη πνιύ ε θεπνπξηθή. Βαζηδόκελνη ζηηο γλώζεηο ζαο πάλσ ζηηο αιιεξγίεο θαη ζηελ νηθνινγία ησλ θπηώλ, λα πξνβιέςεηε πνην από ηα πην θάησ θπηά είλαη πην επηβιαβέο γηα ηα αιιεξγηθά άηνκα. Δπηιέμηε ηα δύν πην επηθίλδπλα θπηά πνπ ζα ζπκβνπιεύαηε ηνλ θίιν ζαο λα κε θπηέςεη ζηνλ θήπν ηνπ. EUSO 2010, Test 2, 15 April 13(14)

14 3.10. Υπνζέζηε όηη θαιύπηεηε έλα θπηό κε κηα πιαζηηθή ζαθνύια όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα, θαη ην ηνπνζεηείηε ζην ζθνηάδη γηα 24 ώξεο. Η ζαθνύια είλαη ζθξαγηζκέλε θαιά θαη δελ κπνξεί ηίπνηε λα ηε δηαπεξάζεη νύηε πξνο ηα κέζα νύηε πξνο ηα έμσ. Σηελ αξρή ηνπ πεηξάκαηνο ε ζαθνύια είλαη γεκάηε κε αέξα ηεο ίδηαο αθξηβώο ζύζηαζεο θαη ηδηνηήησλ κε ηνλ αέξα έμσ από ηελ ζαθνύια. Μόλν δύν από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη νξζέο ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα επηθξαηνύλ κεηά από 24 ώξεο ζην ζθνηάδη. Σεκεηώζηε ηηο νξζέο πξνηάζεηο. A. Ζ πνζόηεηα ηνπ νμπγόλνπ (O 2 ) έρεη κεησζεί κέζα ζηε ζαθνύια B. Ζ πνζόηεηα ηνπ νμπγόλνπ (O 2 ) έρεη απμεζεί κέζα ζηε ζαθνύια C. Ζ πνζόηεηα ηνπ νμπγόλνπ (O 2 ) κέζα ζηε ζαθνύια παξέκεηλε ζηαζεξή D. Ζ πνζόηεηα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO 2 ) έρεη κεησζεί κέζα ζηε ζαθνύια E. Ζ πνζόηεηα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO 2 ) έρεη απμεζεί κέζα ζηε ζαθνύια F. Ζ πνζόηεηα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO 2 ) κέζα ζηε ζαθνύια παξέκεηλε ζηαζεξή ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! EUSO 2010, Test 2, 15 April 14(14)

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (9654-10108) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ 1. 10077, 10793 Β 2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά. Έλα αθίλεην πεξηπνιηθό, κόιηο πεξλά ην απηνθίλεην από κπξνζηά ηνπ, αξρίδεη λα ην θαηαδηώθεη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Α)

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γιάννης Κεφαλλωνίτης Βύρων Χρηστίδης ΧΗΜΕΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 3996 Θέμα 2 ο 2.1.Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα