TEST 2. ΘΔΜΑ: Έξεπλα Σθελήο Δγθιήκαηνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TEST 2. ΘΔΜΑ: Έξεπλα Σθελήο Δγθιήκαηνο"

Transcript

1 EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD TEST 2 ΘΔΜΑ: Έξεπλα Σθελήο Δγθιήκαηνο Γθέηεκπνξγθ, Σνπεδία Πέκπηε 15 ε Απξηιίνπ, 2010 EUSO 2010, Test 2, 15 April 1(14)

2 Γεληθέο νδεγίεο Όζε ώξα βξίζθεζηε ζην εξγαζηήξην λα θνξάηε πνδηά εξγαζηεξίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά γπαιηά. Απαγνξεύεηαη ην θαγεηό θαη ην πνηό ζην εξγαζηήξην. αο δίλνληαη γάληηα κηαο ρξήζεο θαη πξέπεη λα ηα θνξάηε όηαλ εξγάδεζηε κε ρεκηθέο νπζίεο. Όια ηα έγγξαθα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε θαζώο θαη ην πξόρεηξν πξέπεη λα παξαδσζνύλ ζην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο. Όια ηα απνηειέζκαηα πξέπεη λα ηα γξάςεηε ζην θπιιάδην απαληήζεσλ. Σηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο πξέπεη λα ηηο παξαδώζεηε καδί κε ην θπιιάδην απαληήζεσλ. Δπηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε κόλνλ ην θνκπηνπηεξάθη πνπ ζα ζαο δνζεί. Μόλν ην θπιιάδην απαληήζεσλ θαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζα ην ζπλνδεύνπλ ζα βαζκνινγεζνύλ. Μπνξείηε λα εθηειέζεηε ηηο δξαζηεξηόηεηεο κε όπνηα ζεηξά ζέιεηε. EUSO 2010, Test 2, 15 April 2(14)

3 Η πεξηγξαθή ηεο ππόζεζεο Πνηόο ζθόησζε ηνλ Erik Lundberg? Ήηαλ έλα κειαγρνιηθό Κπξηαθάηηθν πξστλό ζηηο αξρέο ηνπ Οθηώβξε. Ο δπλαηόο άλεκνο έθαλε ηηο ζηαγόλεο ηεο βξνρήο λα ρηππάλε δπλαηά ζηα ηδάκηα. Όκσο κέζα ζην αζηπλνκηθό ηκήκα, ε όκνξθε κπξσδηά ηνπ θαθέ δεκηνπξγνύζε κηα πνιύ επράξηζηε αηκόζθαηξα. Αλ θαη ήηαλ Κπξηαθή αξθεηνί αζηπλνκηθνί βξίζθνληαλ εθεί. Ζ αηηία ήηαλ ν πξόζθαηνο θόλνο ηνπ Erik Lundberg. Οη δύν πηζαλέο ηνπνζεζίεο ηνπ θόλνπ ήηαλ ην ζπίηη ηνπ ζύκαηνο θαη ην ηνπηθό κπαξ "The Crown". Ζ επηζεσξήηξηα Carin Larsson κπήθε ζην εξγαζηήξην ηαηξνδηθαζηηθήο θαη πιεζίαζε ηελ Γξ. Mary Blade, δηεπζύληξηα ηνπ ηκήκαηνο CSI (Crime Scene Investigators). Πξηλ θαιά θαιά ε επηζεσξήηξηα Larsson πξνιάβεη λα ξσηήζεη γηα ηελ αηηία ηνπ ζαλάηνπ, ε Γξ. Blade δήισζε απζόξκεηα: "Μηα ζπλεζηζκέλε ππόζεζε δειεηεξίαζεο από ζεητθό ραιθό. Ο Erik Lundberg δειεηεξηάζηεθε από έλπδξν ζεητθό ραιθό". Ζ επηζεσξεηήο Larsson πήξε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο από ηελ Γξ. Blade πξνηνύ γπξίζεη ζην γξαθείν ηεο όπνπ άξρηζε λα αλαθεθαιαηώλεη όζα ήμεξαλ κέρξη ηόηε: Ο Erik Lundberg βξέζεθε λεθξόο ζην ζπίηη ηνπ αξγά ην πξστ ηνπ αββάηνπ. Ζ ππεξέηξηα ηνλ βξήθε μαπισκέλν ζην θξεβάηη ηνπ, πξνθαλώο λεθξό. Οη αζηπλνκηθνί πνπ πξώηνη έθηαζαλ ζηνλ ηόπν ηνπ εγθιήκαηνο αζθάιηζαλ ηνλ ρώξν θαη πεξίκελαλ λα θηάζνπλ νη εξεπλεηέο θαη νη ηαηξνδηθαζηέο. Οη ηαηξνδηθαζηέο έθηαζαλ ην κεζεκέξη θαη ακέζσο άξρηζε λα καδεύνπλ ζηνηρεία από ηελ ζθελή ηνπ εγθιήκαηνο. Ακέζσο κέηξεζαλ ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ πηώκαηνο γηα λα είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζνπλ ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ. Πξόζεμαλ όηη ην παξάζπξν ηνπ ππλνδσκαηίνπ ήηαλ αλνηθηό θαη όηη ε ζεξκνθξαζία ζην ππλνδσκάηην ήηαλ 10.0 C (ππνζέζηε όηη ε ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ ήηαλ ζηαζεξή θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο θαη παξακέλεη ζηαζεξή). Οη ηαηξνδηθαζηέο ρξεηάζηεθαλ 9 ώξεο αθόκα γηα λα νινθιεξώζνπλ ηελ έξεπλα ζηνλ ηόπν ηνπ εγθιήκαηνο (λα θσηνγξαθίζνπλ θαη λα αζθαιίζνπλ ηα ζηνηρεία, λα ςάμνπλ γηα πηζαλά ίρλε ηνπ δνινθόλνπ θ.ι.π.) θαη κέηξεζαλ ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ πηώκαηνο γηα δεύηεξε θνξά πξηλ ην απνκαθξύλνπλ. Ζ επηζεσξήηξηα Larsson πιεξνθνξήζεθε επίζεο όηη ν Erik Lundberg είρε ιάβεη ηξεηο κέξεο πξηλ κηα αλώλπκε απεηιή ζαλάηνπ. Ο ζπγγξαθέαο ηεο, είρε θόςεη γξάκκαηα από δηάθνξα πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο γηα λα ζρεκαηίζεη ην αθόινπζν κήλπκα: On FRiDay you shall DiE!!! (Σελ Παξαζθεπή ζα πεζάλεηο!!!) Σν γξάκκα απηό αλαιύζεθε κε ιεπηνκέξεηα από ηνπο εξεπλεηέο, νη νπνίνη βξήθαλ κεγάιε πνζόηεηα από άγλσζηα ζσκαηίδηα, ηα νπνία θαηά πάζα πηζαλόηεηα ήηαλ βηνινγηθήο πξνέιεπζεο. Γελ βξέζεθαλ δαθηπιηθά απνηππώκαηα. Γείγκαηα από ηα ζσκαηίδηα θπιάρηεθαλ γηα κηθξνζθνπηθή αλάιπζε. EUSO 2010, Test 2, 15 April 3(14)

4 Οη εξεπλεηέο ζύληνκα θαηάιαβαλ όηη γηα ηνλ θόλν ηνπ Erik Lundberg ππήξραλ ηέζζεξηο βαζηθνί ύπνπηνη. Απηνί ήηαλ: A) Ο Nils, 52 εηώλ, ζπλάδειθνο ηνπ Erik Lundberg. B) Ο Anders, 45 εηώλ, μάδεξθνο C) Ζ Malin, 37 εηώλ, πξώελ ζύδπγνο D) Ζ Linda, 43 εηώλ, πξώελ ζπλέηαηξνο Ποιός σκότωσε τον Erik Lundberg; Η συνέχεια Ζ αζηπλνκία αλέθξηλε ηνπο ππόπηνπο θαη πεξίπνπ ζαξάληα κάξηπξεο. Δπίζεο, έιεγμαλ απνδείμεηο, ρξήζε πηζησηηθώλ θαξηώλ θαη θάκεξεο παξαθνινύζεζεο. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ ηα εμήο γεγνλόηα: Ο Erik Lundberg ζπλάληεζε ηελ Linda γηα θαγεηό ζηηο 12 ην κεζεκέξη. Ο Erik ήπηε δύν πνηήξηα κπύξα. Μεηά ην κεζεκεξηαλό, ζηηο 1 ΜΜ πεξίπνπ, ζπλάληεζε ηνλ Anders. ηε ζπλάληεζε απηή ν Δrik ήπηε έλα θιπηδάλη θαθέ. Σν απόγεπκα ζπλάληεζε ηελ Malin γηα βξαδηλό ζηηο 6 ΜM. Ο Erik ήπηε ηξία πνηήξηα θξαζί. Γύξσ ζηηο 7 ΜM ν Erik ζπλαληήζεθε κε ηνλ Nils ζε έλα κπαξ. Καη νη δύν ήπηαλ από έλα πνηήξη νπτζθη. Πεξίιεςε ηεο αλάιπζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζώκαηνο Θεξκνθξαζά δσκαηίνπ: 10,0 o C Θεξκνθξαζία ζώκαηνο ζηηο 12 ην κεζεκέξη ηνπ αββάηνπ: 28,0 o C Θεξκνθξαζία ζώκαηνο ζηηο 9 ΜΜ ην βξάδπ ηνπ αββάηνπ 22,0 o C Σρεηηθά κε ηνλ Erik Lundberg Ζιηθία: 46 εηώλ Μάδα: πεξίπνπ 70 kg Οιηθόο όγθνο αίκαηνο: 5,00 L Γειεηεξηάζηεθε κε έλπδξν ζεητθό ραιθό (II) (CuSO 4 5H 2 O). Άιια ζεκάδηα πάλσ ζην ζώκα: θαλέλα Πιεξνθνξίεο ρεκείαο CuSO 4 5H 2 O Ππθλόηεηα =3,7 g/ml Όγθνο ησλ πνηώλ (αλά πνηήξη) Μπύξα: 0,40 L Καθέο 0,15 L EUSO 2010, Test 2, 15 April 4(14)

5 Κξαζί 0,15 L Οπτζθη 0,06 L Μηα νκάδα ηαηξνδηθαζηηθήο εξεύλεζε ηελ ρισξίδα ζην εζσηεξηθό ησλ ζπηηηώλ ησλ ππόπησλ θαζώο επίζεο θαη ζηηο γύξσ πεξηνρέο. Σα απνηειεζκαηά ηνπο θαίλνληαη ζε πεξίιεςε ζηελ Αλαθνξά ηεο νκάδαο Ιαηξνδηθαζηηθήο Βνηαληθήο. Σα δεδνκέλα αλαθνξάο γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ αλαθαιύθζεθαλ πάλσ ζην αλώλπκν γξάκκα κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζην Δγρεηξίδην Ιαηξνδηθαζηηθήο Βνηαληθήο. Εππλέον διεσκρινίζεις Σε αςηή ηην θανηαζηική ιζηοπία σπηζιμοποιούμε ένα ςλικό ηο οποίο ζηην ππαγμαηικόηηηα έσει διαθοπεηικέρ ιδιόηηηερ από αςηέρ πος ηος αποδίδονηαι εδώ. Ο λόγορ γι αςηό είναι όηι ππέπει να σπηζιμοποιήζοςμε κάηι με ηο οποίο ΕΣΕΙΣ μποπείηε να επγαζηείηε σωπίρ να δηληηηπιαζηείηε. Οι ακόλοςθερ πποηάζειρ είναι λανθαζμένερ όμωρ ζε αςηή ηην ιζηοπία ππέπει να ηιρ θεωπήζεηε ωρ αληθινέρ. Το CuSO 4 5H 2 O είναι ένα θαναηηθόπο δηληηήπιο. Η καηάποζη μιαρ οποιαδήποηε ποζόηηηαρ πάνω από 20 mg/kg μάζαρ ζώμαηορ οδηγεί ζε ζίγοςπο θάναηο. Το CuSO 4 5H 2 O διαλύεηαι εύκολα ζε όλα ηα ςγπά πος έσοςν πιεί ηο θύμα, και επίζηρ δεν θαίνεηαι και είναι αόπαηο όηαν διαλςθεί ζε αςηά. Η μεγαλύηεπη πεπιεκηικόηηηα πος μποπεί να έσει ένα ςγπό ζηο δηληηήπιο αςηό είναι 25 mg/ml: επειδή aν διαλςθεί μεγαλύηεπη ποζόηηηα από αςηή, κανείρ δεν θα πιεί ηο ποηό εξ αιηίαρ ηηρ απαίζιαρ γεύζηρ πος θα αποκηήζει. Το δηληηήπιο αςηό έσει ηην πεπίεπγη ιδιόηηηα να καθςζηεπεί όλα ηα ζςμπηώμαηα για 7 8 ώπερ μεηά ηην καηάποζη. Όηαν, ηελικά εμθανιζηούν ηα ζςμπηώμαηα, ο θάναηορ είναι ζσεδόν ακαπιαίορ. Ζ επηζεσξήηξηα Larsson ήμεξε όηη ε θακπύιε ςύμεο ελόο ζώκαηνο ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ, ηελ νπνία ζα ζρεδίαδαλ νη αλαιπηέο θπζηθήο ηεο ζήκαλζεο, πηζαλόλ λα ηεο έδηλε κε ζρεηηθή αθξίβεηα ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηνπ θόλνπ, άιιν έλα έκκεζν ζηνηρείν πνπ ζα ηε βνεζνύζε λα απνθιείζεη θάπνηνπο από ηνπο ππόπηνπο. Όηαλ βξέζεθε ην πηώκα, ε ηαηξνδηθαζηηθή νκάδα πήξε όιν ην αίκα ηνπ ζύκαηνο επεηδή ε επηζεσξήηξηα Larsson θαηάιαβε όηη αλ θάπνηνο κπνξνύζε λα θαζνξίζεη ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ δειεηεξίνπ ζην δείγκα ηνπ αίκαηνο, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξγαζηεξίνπ εγθιεκαηνινγίαο θαη ηηο δηθέο ζαο ζπκπιεξσκαηηθέο αλαιύζεηο, ίζσο απηή ζα κπνξνύζε λα απνθιείζεη έλαλ ή δύν από ηνπο ηέζζεξηο ππόπηνπο, βαζηζκέλε ζην ηη ήπηε ν Erik Lundberg ηελ ηειεπηαία κέξα ηεο δσήο ηνπ. Σώξα, ήξζε ε ώξα λα ιύζεηε απηήλ ηελ ππόζεζε δνινθνλίαο. Παξαθαινύκε λα έρεηε ππόςε ζαο όηη είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνήιζαλ από ηηο θπζηθέο, ρεκηθέο θαη βηνινγηθέο αλαιύζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ηαηξνδηθαζηηθή νκάδα ή εζείο γηα λα είζηε εληειώο ζίγνπξνη γηα ην πνηόο δειεηεξίαζε ηνλ Erik Lundberg ην απόγεπκα ή ην βξάδπ εθείλεο ηεο Παξαζθεπήο. ΚΑΛΖ ΔΠΣΤΥΗΑ! EUSO 2010, Test 2, 15 April 5(14)

6 Γξαζηεξηόηεηα 1. Καζνξηζκόο ηεο θακπύιεο ςύμεο ηνπ λεθξνύ ζώκαηνο. Πνιύ παιηά, πξηλ εηζαρζνύλ νη παηάηεο ζηε νπεδία, ην γνγγύιη (swede), (γλσζηό θαη σο «rutabaga» ζηηο ΖΠΑ), ήηαλ έλα βαζηθό ζπζηαηηθό ηεο νπεδηθήο δηαηξνθήο θαη κηα ζεκαληηθή πεγή βηηακίλεο C. Όκσο ζε απηό ην πείξακα, ζα εζηηάζεηε ζηελ ςύμε ηνπ γνγγπιηνύ γηα λα θαηαιάβεηε πώο ςύρνληαη ηα δηάθνξα ζώκαηα θαη λα αλαθαιύςεηε επίζεο ηελ ώξα πνπ πέζαλε ν Erik θαη άξρηζε λα ςύρεηαη ην ζώκα ηνπ. Όπσο ζα παξαηεξήζεηε ε δηαδηθαζία ςύμεο είλαη αξθεηά αξγή θη έηζη ζα ρξεηαζηεί λα ηελ παξαθνινπζείηε γηα κηα ηνπιάρηζηνλ ώξα. Ζ αξρηθή ζεξκνθξαζία ηνπ γνγγπιηνύ, πνπ κόιηο έρνπκε βγάιεη από ην ζεξκό ινπηξό είλαη πεξίπνπ C. Πξνζέμηε ηηο αθόινπζεο πεηξακαηηθέο ιεπηνκέξεηεο: Πξνζέμηε λα κε θάςεηε ηα ρέξηα ζαο. Υξεζηκνπνηείζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα θαζώο ζα βγάδεηε ην γνγγύιη από ην ζεξκό ινπηξό. Σνπνζεηείζηε ην δεζηό γνγγύιη πάλσ ζε έλα ηξαπέδη, καθξπά από άιια αληηθείκελα πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ δηαδηθαζία ςύμεο. Αθνύ κεηξήζεηε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ εξγαζηεξίνπ, κεηξείζηε ηε ζεξκνθξαζία ζην θέληξν ηνπ γνγγπιηνύ όπσο απηή κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν, θαξθώλνληαο ηελ κύηε ηνπ ζεξκνκέηξνπ ζην θέληξν ηνπ. Ο αηζζεηήξαο ηνπ ζεξκνκέηξνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην θάησ άθξν ηνπ κεηαιιηθνύ ζηειέρνπο. Σπκπιεξώλεηε ην θπιιάδην απαληήζεσλ θαζώο πξνρσξάηε ζηε έξεπλά ζαο 1.1. Γξάςηε ηα δεδνκέλα ζαο ζηνλ Πίλαθα πνπ ππάξρεη ζην θπιιάδην απαληήζεσλ θαζώο πξνρσξάηε ζηηο κεηξήζεηο ρεδηάζηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ γνγγπιηνύ ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν! Δπίζεο, ραξάμηε κηα νξηδόληηα γξακκή ζηελ γξαθηθή παξάζηαζε πνπ ζα αληηζηνηρεί ζηελ ζεξκνθξαζία ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ ζα κεηξήζεηε μερσξηζηά Θεσξείζηε όηη ε ςύμε ελόο πηώκαηνο πεξηγξάθεηαη από ηελ ίδηα κνξθή ζπλάξηεζεο ζεξκνθξαζίαο ρξόλνπ κε απηήλ πνπ πεξηγξάθεη ηελ ςύμε ηνπ γνγγπιηνύ. Έηζη, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ πεηξακαηηθή θακπύιε γηα λα εθηηκήζεηε ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ πέζαλε ν Erik Lundberg. Σν παξαθάησ ζρήκα είλαη έλα παξάδεηγκα ηνπ πώο πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεηε ζην αξρηθό ζρήκα ηνπο λένπο άμνλεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ ςύμε ελόο πηώκαηνο. Γηα λα θηάμεηε ηελ θιίκαθα ησλ λέσλ αμόλσλ αθνινπζείζηε ηελ δηαδηθαζία: Θεσξείζηε όηη ζηελ αξρηθή ζεξκνθξαζία ηνπ γνγγπιηνύ αληηζηνηρεί ε αξρηθή ζεξκνθξαζία ηνπ πηώκαηνο ηε ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ θαη ζηελ ζεξκνθξαζία εξγαζηεξίνπ αληηζηνηρεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ ππλνδσκαηίνπ. Με απηέο ηηο δύν ηηκέο ζα θηάμεηε κηα λέα θιίκαθα ζεξκνθξαζίαο γηα ην πηώκα. Με βάζε ηηο δύν κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο πηώκαηνο πνπ ζαο έρνπλ δώζεη, βξείηε ηα ζεκεία ζην λέν άμνλα ηνπ ρξόλνπ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο δύν ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ ζαο έρνπλ δνζεί. Με EUSO 2010, Test 2, 15 April 6(14)

7 βάζε απηέο θηάμηε ηελ λέα θιίκαθα ηνπ ρξόλνπ Σώξα, κπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Erik Lundberg πξνζδηνξίδνληαο ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αξρηθή ζεξκνθξαζία ηνπ πηώκαηνο. Γξάςηε ηελ απάληεζή ζαο ζην θνπηί Από ηελ ώξα ζαλάηνπ πνπ πξνζδηνξίζαηε πξνεγνπκέλσο κπνξείηε λα ζπκπεξάλεηε όηη θάπνηνη από ηνπο ππόπηνπο δελ κπνξεί λα έρνπλ δνινθνλήζεη ηνλ Erik Lundberg. Πνηνο ή πνηνί από ηνπο ππόπηνπο παξακέλνπλ; Γξάςηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο ζην θπιιάδην απαληήζεσλ ζην θνπηί 1.5 Σπκπιεξσκαηηθέο εξσηήζεηο 1.6. Ζ ςύμε ηνπ γνγγπιηνύ αθνινπζεί κηα θακπύιε πνπ κπνξεί λα πεξηγξαθεί από κία κόλν από ηηο πην θάησ ζπλαξηήζεηο: A) T = (T start - T ambient ). a t B) T = T start - a. t C) T = T start - a. t 2 D) T = T start - a. t E) T = (T start - T ambient ). a t + T ambient F) T = T start - a. t - T ambient G) T = T start - a. t 2 - T ambient H) T= T start - a. t - T ambient όπνπ T είλαη ε ζεξκνθξαζία πνπ κεηξάηε θάζε θνξά, T start = αξρηθή ζεξκνθξαζία ζώκαηνο, T ambient = ζεξκνθξαζία εξγαζηεξίνπ ή δσκαηίνπ ζε C θαη t είλαη ε ρξνληθή ζηηγκή ηεο κέηξεζεο κε t = 0 ηελ αξρηθή ζηηγκή ηεο κέηξεζεο θαη εθθξαζκέλε ζε κηα θαηάιιειε κνλάδα π.ρ. ιεπηά ή ώξεο ή νπνηαδήπνηε άιιε κνλάδα ρξόλνπ επηιέμεηε. Ζ ηηκή ηεο παξακέηξνπ a πξνθαλώο εμαξηάηαη από ηελ επηινγή ηεο κνλάδαο ρξόλνπ πνπ ζα θάλεηε. Δπηιέμηε ηελ ζσζηή ζπλάξηεζε θαη γξάςηε ηελ απάληεζή ζαο ζην θνπηί Λύλνληαο ηε ζπλάξηεζε πνπ επηιέμαηε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ππνινγίζηε ηελ παξάκεηξν a γηα ηελ ςύμε ηνπ γνγγπιηνύ κε βάζε ηελ κνλάδα ρξόλνπ πνπ επηιέμαηε. Γξάςηε ηελ ηηκή ηνπ a πνπ βξήθαηε θαη ηελ αληίζηνηρε κνλάδα ρξόλνπ πνπ επηιέμαηε ζην θνπηί Με βάζε ηνλ ηύπν ηεο ζπλάξηεζεο πνπ επηιέμαηε απν ην 1.6 βξείηε κε ηνλ ίδην ηξόπν ηελ παξάκεηξν a γηα ην λεθξό ζώκα ηνπ Erik Lundberg. Γηα ηνλ ππνινγηζκό απηό ρξεζηκνπνηείζηε κηα θαηάιιειε κνλάδα ρξόλνπ. Γξάςηε ηελ λέα ηηκή ηνπ a θαη ηελ κνλάδα ρξόλνπ πνπ δηαιέμαηε ζην θνπηί Πνηά ρξνληθή ζηηγκή κεηά ηνλ ζάλαηό ηνπ ην λεθξό ζώκα ηνπ Erik Lundberg θηάλεη ηνπο 11 C (ζεσξώληαο όηη ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο παξακέλεη ακεηάβιεηε); Γξάςηε ηελ απάληεζή ζαο ζην θνπηί Αλ ε θακπύιε ςύμεο ελόο γνγγπιηνύ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κνληέιν πεξηγξαθήο ηεο ςύμεο ελόο πηώκαηνο, κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πεξηγξάςεη ηελ ςύμε άιισλ ζσκάησλ. Οη θιίκαθεο ρξόλνπ είλαη δηαθνξεηηθέο θαη νη ηηκέο ηεο παξακέηξνπ α πνπ βξήθαηε πην πάλσ ζηα 1.7 θαη 1.8 εμαξηώληαη από ηελ EUSO 2010, Test 2, 15 April 7(14)

8 επηινγή ηεο κνλάδαο ρξόλνπ. Πάλησο, θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο κπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε έλαλ ρξόλν, πνπ ηνλ ζπκβνιίδνπκε, ζηνλ νπνίν ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο πέθηεη θαηά 50%. Σώξα κπνξείηε λα εηζάγεηε κηα κεηαβιεηή ρσξίο κνλάδεο, x=t/t, ε νπνία δελ εμαξηάηαη από ηελ κνλάδα ρξόλνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηε. 50 Σώξα, μαλαγξάςηε ηελ ζπλάξηεζε πνπ επηιέμαηε από ην 1.3 ζηελ κνξθή: y=f(x). Ζ κεηαβιεηή y ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξόο αξηζκόο θαη λα εθθξάδεη ην πνζνζηό ηεο αξρηθήο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο πνπ παξακέλεη. Αθόκα, απηή ε κεηαβιεηή είλαη αλεμάξηεηε από ηελ θιίκαθα ζεξκνθξαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Γξάςηε κηα έθθξαζε γηα ην y ζπλαξηήζεη ησλ ζεξκνθξαζηώλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ηύπν, π.ρ. T, T start and T ambient t 50. Γξάςηε επίζεο ηελ ζπλάξηεζε y=f(x) ζην θνπηί Ζ πεηξακαηηθή θακπύιε πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε γηα λα πξνζνκνηώζεηε ηελ δηαδηθαζία ςύμεο ελόο ζώκαηνο ηειηθά, δελ είλαη εληειώο ξεαιηζηηθή. Ζ ςύμε ελόο πηώκαηνο μεθηλάεη από έμσ πξνο ηα κέζα κηαο θαη ε ζεξκόηεηα κεηαθέξεηαη ζην πεξηβάιινλ κέζσ ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζώκαηνο θαη άξα ζηελ αξρή ε ζεξκνθξαζία κεηώλεηαη πην αξγά ζην πηώκα. ε έλαλ δσληαλό αλζξώπηλν νξγαληζκό ην θεληξηθό κέξνο ηνπ ζώκαηνο έρεη κηα ζηαζεξή ζεξκνθξαζία 37 ν C. Απηή ε ζεξκνθξαζία παξακέλεη ζηαζεξή κέζσ ηνπ θπηηαξηθνύ κεηαβνιηζκνύ θαη ηεο κεηαθνξάο ηεο ζεξκόηεηαο κέζσ ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο. Μόιηο ν άλζξσπνο πεζάλεη, ε παξαγσγή ζεξκόηεηαο από ηνλ θπηηαξηθό κεηαβνιηζκό θαζώο θαη ε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζηακαηνύλ. Ζ ζεξκνθξαζία κεηξηέηαη ζε θεληξηθό ζεκείν ζην εζσηεξηθό ηνπ ζώκαηνο. Πνηά από ηηο επόκελεο θακπύιεο ςύμεο απνδίδεη θαιύηεξα ηελ κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην εζσηεξηθό ηνπ ζώκαηνο, έρνληαο ππόςε ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή; A) B) C) D) ΚΑΛΗ ΔΠΙΤΥΦΙΑ! EUSO 2010, Test 2, 15 April 8(14)

9 Γξαζηεξηόηεηα 2. Ιαηξνδηθαζηηθή Φεκεία Πξνζνρή παξαθαιώ! Τν παξαθάησ θείκελν παξέρεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο αιιά δελ ρξεηάδεηαη λα ην εθηειέζεηε εζείο! Ασηή η μέθοδος ακολοσθήθηκε από ηο ημήμα ιαηροδικαζηικής τημείας (Dr Blake) για ηον ηλεκηρολσηικό προζδιοριζμό ηης μάζας ηοσ ταλκού ζηην κάθοδο. Ασηή η μάζα ταλκού ανηιπροζωπεύει ηο ταλκό ζηο δείγμα από ηο αίμα ηοσ θύμαηος ποσ τρηζιμοποιήθηκε για ηην ηλεκηρόλσζη. Μέζνδνο Dr Blake (λα κε ηελ εθηειέζεηε αιιά λα ηε δηαβάζεηε)!! Απηή ε κέζνδνο πεξηγξάθεη ηε ρξήζε ειεθηξνιπηηθνύ ζηνηρείνπ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ δείγκαηνο, ην ζηάδην ηεο ζπκπύθλσζεο θαη δηήζεζεο ηα νπνία πξέπεη λα ιάβεηε ππόςε ζαο γηα λα ππνινγίζεηε ην ζσζηό απνηέιεζκα ζην ηέινο ηεο αλάιπζεο. Σν δείγκα κε ην ζπλνιηθό αίκα ηνπ ζύκαηνο επεμεξγάζηεθε θαη απνκαθξύλζεθαλ ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα θαη ζπκππθλώζεθε 5 θνξέο κέρξη ηνλ όγθν ηνπ 1,00 L πξηλ μεθηλήζεη ε αλάιπζε. Απηό ην δείγκα νλνκάζζεθε νξξόο αίκαηνο-blood serum. Ζ αλάιπζε μεθίλεζε θαη 10,0 ml από ην δείγκα ηνπ νξξνύ ηνπ αίκαηνο κεηαθέξζεθαλ κε ζηθώλην ζε πνηήξη δέζεσο ησλ 250 ml θαη αξαηώζεθε κε απνζηαγκέλν λεξό κέρξη ην 90% ηεο θαζόδνπ λα ζθεπαζηεί κε δηάιπκα. ηε ζπλέρεηα πξνζηέζεθε ζην πνηήξη 1 ml ππθλνύ Ζ 2 SO 4. Πξηλ ε θάζνδνο ( έλα θνκκάηη ραιθνύ) ηνπνζεηεζεί ζην ειεθηξνιπηηθό δηάιπκα, θαζαξίζηεθε γξήγνξα κε εκβάπηηζε ζε αξαησκέλν Ζ 2 SO 4 (θαζαξηζηηθό δηάιπκα). Αθνινύζσο ην θνκκάηη ραιθνύ μεπιύζεθε πνιιέο θνξέο κε απoζηαγκέλν λεξό, ζηεγλώζεθε θαιά θαη δπγίζηεθε κε δπγό κεγάιεο αθξίβεηαο. Ζ κάδα ηνπ ραιθνύ γξάθηεθε πάλσ ζην πιαζηηθό ζαθνύιη πνπ πεξηέρεη ηελ θάζνδν ηνπ ραιθνύ. Σν αλαιπηηθό ειεθηξνιπηηθό ζηνηρείν θαηαζθεπάζηεθε ζύκθσλα κε ην παξαθάησ ζρήκα. Σν ειεθηξνιπηηθό ζηνηρείν μεθίλεζε κε ηελ παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη ιεηηνύξγεζε γηα 1,5ώξεο. ην ζεκείν απηό όινο ν ραιθόο ηνπ δηαιύκαηνο ελαπνηέζεθε ζηελ θάζνδν. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζηεξεόο ραιθόο πξνζηέζεθε ζηνλ αξρηθό ραιθό ηεο θαζόδνπ κε αλαγσγή ησλ θαηηόλησλ ραιθνύ ηνπ δηαιύκαηνο ζε κεηαιιηθό ραιθό. Σειηθά ε δηαδηθαζία ζηακάηεζε παίξλνληαο ηα ειεθηξόδηα από ην ειεθηξνιπηηθό ζηνηρείν ελώ ε παξνρή ξεύκαηνο ζπλερηδόηαλ, μεπιέλνληαο ηελ θάζνδν κε απνζηαγκέλν λεξό γηα 30 δεπηεξόιεπηα. Αθνινύζσο ε παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο δηαθόπεθε. Ζ θάζνδνο ζηε ζπλέρεηα ζηεγλώζεθε θαη δπγίζηεθε. EUSO 2010, Test 2, 15 April 9(14)

10 2.1 ΣΧΡΑ ΠΡΟΥΧΡΖΣΔ ΚΑΗ ΤΜΠΛΖΡΧΣΔ ΣΟ ΦΎΛΛΟ ΑΠΑΝΣΉΔΧΝ ΣΖΡΗΕΟΜΔΝΟΗ ΣΟ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΚΔΗΜΔΝΟ. Καη ηώξα ε δηθή ζαο εξγαζία!! Πιεξνθνξίεο πνπ ζαο δίλνληαη γηα ηελ ειεθηξνιπηηθή αλάιπζε Σν ειεθηξόδην ραιθνύ είλαη ηώξα ζηε δηάζεζε ζαο. Έρεη ζηεγλσζεί θαιά από ην ηαηξνδηθαζηηθό εξγαζηήξην θαη έρεη δπγηζηεί πξηλ ηελ ειεθηξόιπζε θαη ε αξρηθή κάδα γξάθηεθε πάλσ ζην πιαζηηθό ζαθνύιη. Επγίζηε ην ηώξα ζε δπγαξηά κεγάιεο αθξίβεηαο θαη ζπκπιεξώζηε ην θύιιν απαληήζεσλ ζηεξηδόκελνη ζηελ ειεθηξνιπηηθή αλάιπζε. Παξαθαιώ λα ιάβεηε ππόςε ζαο ηνλ παξάγνληα αξαίσζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ζπκπύθλσζε από ην ηαηξνδηθαζηηθό εξγαζηήξην. 2.2 νγθνκεηξηθή αλάιπζε Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ Cu 2+ ζε έλα άγλσζην δηάιπκα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε νγθνκέηξεζε ρξεζηκνπνηώληαο KI(s) σο αλαγσγηθό αληηδξαζηήξην ησλ Cu 2+ θαη S 2 O 3 2- πνπ είλαη ην κέηξν (γλσζηή ε ζπγθέληξσζε ηνπ) ζηελ αθνινπζνύκελε νγθνκέηξεζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο παξαθάησ αληηδξάζεηο: 2Cu I - 2CuI(s) + I 2 I 2 + 2S 2 O 3 2- S 4 O I - Πεηξακαηηθό κέξνο Μεηαθέξεηε κε ζηθώλην ml δηαιύκαηνο ραιθνύ από ην δνρείν πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πάγθν ζαο ( blood serum) ζε θάζε κηα από ηηο ηξεηο θαζαξέο αιιά όρη αλαγθαία ζηεγλέο θσληθέο θηάιεο. Γεκίζηε ηελ πξνρνΐδα κέρξη ην κεδέλ (ξπζκίδεηαη απηόκαηα). Κάπνηεο θνξέο ν κελίζθνο είλαη πην θάησ από ην κεδέλ. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε απηή ηελ έλδεημε πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο πξνρνΐδαο ζαο. Πξνζζέζηε ζηηο 3 θσληθέο θηάιεο από 2,0 g ζηεξενύ ΚΗ θαη 1,0 ml νμηθό νμύ. 2- Αθνινύζσο νγθνκεηξήζηε κε S 2 O 3 κέρξη ην δηάιπκα λα γίλεη αλνηρηό θίηξηλν. ε απηό ην ζεκείν πξνζζέζηε 0,5 ml δείθηε ακύινπ ρξεζηκνπνηώληαο κηθξό ζηθώλην. Αθνινύζσο ζπλερίζηε ηελ νγθνκέηξεζε κέρξη ην κπιε ρξώκα λα εμαθαληζηεί. ε 2- απηό ην ζεκείν ζεκεηώζηε ηνλ όγθν ηνπ S 2 O 3 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κέρξη ην ηειηθό ζεκείν. Ζ πην πάλσ νγθνκέηξεζε λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζηηο ηξεηο θσληθέο θηάιεο. 2- Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο S 2 O 3 πνπ βξίζθεηαη ζηελ πξνρνΐδα είλαη 0,100 M. Αλ ρξεηαζηείηε πξόζζεην δηάιπκα,παξαθαιώ δεηήζηε ην. Σπκπιεξώζηε ην θύιιν απαληήζεσλ! Δμηρληάζηε ηελ ππόζεζε δνινθνλίαο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζαο δίλνληαη ζηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο. Αλ ηα απνηειέζκαηα δελ νδεγνύλ ζε ζπκπέξαζκα από ηελ ρεκηθή αλάιπζε ζπγθξίλεηε ηα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πήξαηε από ηα πεηξάκαηα ηεο Φπζηθήο θαη ηεο Βηνινγίαο. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! EUSO 2010, Test 2, 15 April 10(14)

11 Γξαζηεξηόηεηα 3. Ιαηξνδηθαζηηθή βηνινγία Πξνζδηνξίζηε ηε θύζε θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ ζσκαηηδίσλ (γπξεόθνθθσλ) ηεο αλώλπκεο επηζηνιήο. Απηά κπνξνύλ λα κειεηεζνύλ κε ηελ αληηθεηκελνθόξν (κηθξνζθνπηθή) πιάθα πνπ ζαο έρεη δνζεί. Δμεηάζηε ηηο εθζέζεηο ησλ ηαηξνδηθαζηώλ βηνιόγσλ θαη ρξεζηκνπνηήζηε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα λα απαληήζεηε ζηα δύν πξώηα εξσηήκαηα. Μεηά απαληήζηε ζηα επόκελα εξσηήκαηα. 3.1 Από πνην είδνο θπηνύ πξνέξρνληαη ηα ζσκαηίδηα (γπξεόθνθθνη); Γξάςηε ηα απνηειέζκαηά ζαο ζην απαληεηηθό θπιιάδην. 3.2 Πνηνο(νη) ύπνπηνο(νη) είλαη πην πηζαλό λα έρεη/έρνπλ γξάςεη ηελ αλώλπκε επηζηνιή; Σεκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο ζην απαληεηηθό θπιιάδην (1 κνλάδα ε θάζε κία. Πξνζνρή! 1 κνλάδα ζα αθαηξείηαη γηα θάζε απάληεζε πνπ δελ ππνζηεξίδεηαη από ηα ζρεηηθά κε ηα θπηά δεδνκέλα) 3.3 Αμησκαηηθόο ηαηξνδηθαζηηθήο θηεληαηξηθήο, κέξνο Ι, Καινθαίξη Γηα πνην από ηα παξαθάησ δώα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε θακπύιε ςύμεο πνπ θηηάμαηε, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε ώξα ζαλάηνπ ηνπο. εκεηώζηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζην απαληεηηθό θπιιάδην. ΔΙΓΟΣ Καθέ αξνπξαίνο (Rattus norvegicus) Κνηλή Σζίθια (Sturnus vulgaris) Κνηλή Έρηδλα, Ορηά (Vipera berus) Κνηλόο Δπξσπατθόο βάηξαρνο/ (Bufo bufo) Δπξσπατθόο θππξίλνο (Cyprinus carpio) ΚΛΑΣΗ Θειαζηηθά /mammals Πηελά / birds Δξπεηά / reptiles Ακθίβηα / amphibians Φάξη/ fishes 3.4 Αμησκαηηθόο ηαηξνδηθαζηηθήο θηεληαηξηθήο, κέξνο ΙΙ, Φεηκώλαο Καιείζηε λα έξζεηε ζε κηα πνιύ δηαθνξεηηθή ζθελή εγθιήκαηνο. Κάπνηνο ζθόησζε (κέζα ζηηο ηειεπηαίεο 13 ώξεο) κηα θαθέ αξθνύδα (Ursus arctos) θαη έλαλ Δπξσπατθό ζθαληδόρνηξν (Erinaceus europaeus) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα. Καη ηα δύν δώα ζθνηώζεθαλ ζηα ρεηκεξηλά ηνπο θαηαθύγηα όπνπ ε ζεξκνθξαζία είλαη ζηαζεξή ζηνπο 8 C. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα παξόκνηα θακπύιε κε απηή πνπ θηηάμαηε γηα ηνλ Έξηθ κε ζθνπό λα θαζνξίζεηε ηελ ώξα ζαλάηνπ ησλ δύν απηώλ δώσλ; εκεηώζηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζην απαληεηηθό θπιιάδην. Επιπρόσθετες ερωτήσεις 3.5. Υπνζέζηε όηη έλα δέληξν κεγαιώλεη θαη απμάλεη ηε κάδα ηνπ θαηά 100 kg. Από πνύ πξνέξρεηαη ε πιεηνλόηεηα ησλ πξώησλ πιώλ γηα ηελ αύμεζε ηεο κάδαο; Σεκεηώζηε κόλν ΜΙΑ από ηηο παξαθάησ επηινγέο ζην θύιιν απαληήζεσλ. A) Γε/ρώκα θαη λεξό B) Νεξό (Ζ 2 Ο) θαη αέξαο C) Νεξό (Ζ 2 Ο) θαη άιαηα D) Γε/ρώκα θαη άιαηα EUSO 2010, Test 2, 15 April 11(14)

12 3.6. Τνπνζεηήζηε ηα πην θάησ είδε δώσλ ζην θπινγελεηηθό δέλδξν, κε ηξόπν ώζηε λα ζπκθσλεί κε ηελ εμειηθηηθή ηνπο ζρέζε. Σε θάζε θνπηάθη γξάςηε ηνλ αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζην θάζε δών. Μελ μεράζεηε λα αληηγξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζην θπιιάδην απαληήζεσλ. EUSO 2010, Test 2, 15 April 12(14)

13 3.7. Υπνζέζηε όηη ΟΛΑ ηα θπηά θαζώο θαη ηα βαθηήξηα, ηα πξώηηζηα πξσηόθηηζηα, νη κύθεηεο θαη ην θπηνπιαγθηόλ ζε έλα απνκνλσκέλν λεζί πεζαίλνπλ. Πνηα πξόηαζε πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηη ζα ζπκβεί καθξνπξόζεζκα ζηα δώα ηεο μεξάο πνπ δνπλ εθεί. Σεκεηώζηε κόλν ΜΙΑ από ηηο απαληήζεηο. (1 κνλάδα) A) Όια ηα δώα ηειηθά πεζαίλνπλ B) Πνιιά δώα πεζαίλνπλ, αιιά απηά πνπ είλαη ζαξθνθάγα επηβηώλνπλ C) Κάπνηα θπηνθάγα δώα ζα βξνπλ άιια αληηθείκελα γηα λα ηξαθνύλ, θαη έηζη ζα επηβηώζνπλ D) Μόλν ηα πην δπλαηά δώα ζα επηβηώζνπλ 3.8. Όια ηα θπηά ρξεηάδνληαη ελέξγεηα γηα λα επηβηώζνπλ. Τη ηζρύεη ζρεηηθά κε ηηο πινύζηεο ελεξγεηαθά νπζίεο πνπ ρξεηάδνληαη ηα θπηά πνπ κεγαιώλνπλ ζηελ μεξά; Η εξώηεζε αθνξά κόλν ηα είδε θπηώλ πνπ δε ρξεηάδεηαη λα βνεζεζνύλ από άιια είδε θπηώλ γηα λα απνθηήζνπλ απηέο ηηο νπζίεο. Σεκεηώζηε κόλν ΜΙΑ από ηηο απαληήζεηο A) Σα θπηά απνξξνθνύλ ηηο πινύζηεο ελεξγεηαθά νπζίεο κέζσ ησλ ξηδώλ B) Σα θπηά απνξξνθνύλ ηηο πινύζηεο ελεξγεηαθά νπζίεο κέζσ ησλ θύιισλ C) Σα θπηά απνξξνθνύλ ηηο πινύζηεο ελεξγεηαθά νπζίεο κέζσ θύιισλ θαη ησλ ξηδώλ D) Γελ ηζρύεη ηίπνηε από ηα παξαπάλσ 3.9. Κάπνηνο γλσζηόο ζνπ ππνθέξεη από αιιεξγία ζηε γύξε, αιιά ηνπ αξέζεη πνιύ ε θεπνπξηθή. Βαζηδόκελνη ζηηο γλώζεηο ζαο πάλσ ζηηο αιιεξγίεο θαη ζηελ νηθνινγία ησλ θπηώλ, λα πξνβιέςεηε πνην από ηα πην θάησ θπηά είλαη πην επηβιαβέο γηα ηα αιιεξγηθά άηνκα. Δπηιέμηε ηα δύν πην επηθίλδπλα θπηά πνπ ζα ζπκβνπιεύαηε ηνλ θίιν ζαο λα κε θπηέςεη ζηνλ θήπν ηνπ. EUSO 2010, Test 2, 15 April 13(14)

14 3.10. Υπνζέζηε όηη θαιύπηεηε έλα θπηό κε κηα πιαζηηθή ζαθνύια όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα, θαη ην ηνπνζεηείηε ζην ζθνηάδη γηα 24 ώξεο. Η ζαθνύια είλαη ζθξαγηζκέλε θαιά θαη δελ κπνξεί ηίπνηε λα ηε δηαπεξάζεη νύηε πξνο ηα κέζα νύηε πξνο ηα έμσ. Σηελ αξρή ηνπ πεηξάκαηνο ε ζαθνύια είλαη γεκάηε κε αέξα ηεο ίδηαο αθξηβώο ζύζηαζεο θαη ηδηνηήησλ κε ηνλ αέξα έμσ από ηελ ζαθνύια. Μόλν δύν από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη νξζέο ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα επηθξαηνύλ κεηά από 24 ώξεο ζην ζθνηάδη. Σεκεηώζηε ηηο νξζέο πξνηάζεηο. A. Ζ πνζόηεηα ηνπ νμπγόλνπ (O 2 ) έρεη κεησζεί κέζα ζηε ζαθνύια B. Ζ πνζόηεηα ηνπ νμπγόλνπ (O 2 ) έρεη απμεζεί κέζα ζηε ζαθνύια C. Ζ πνζόηεηα ηνπ νμπγόλνπ (O 2 ) κέζα ζηε ζαθνύια παξέκεηλε ζηαζεξή D. Ζ πνζόηεηα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO 2 ) έρεη κεησζεί κέζα ζηε ζαθνύια E. Ζ πνζόηεηα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO 2 ) έρεη απμεζεί κέζα ζηε ζαθνύια F. Ζ πνζόηεηα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO 2 ) κέζα ζηε ζαθνύια παξέκεηλε ζηαζεξή ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! EUSO 2010, Test 2, 15 April 14(14)

EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD. Δξέηαζη 1. Θέμα: Νεπό

EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD. Δξέηαζη 1. Θέμα: Νεπό EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD Δξέηαζη 1 Θέμα: Νεπό Γκέηεμποπγκ, Σοςηδία Τπίηη 13 η Αππιλίος, 2010 Γενικέρ οδηγίερ Να θνξάηε ηελ πιαζηηθή πνδηά θαη ηα γπαιηά αζθαιείαο ζπλερψο κέζα ζην εξγαζηήξην. Απαγνξεχεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

12 ε Απξηιίνπ 2011. Γξαζηεξηφηεηα 1. «Σα πάληα πεξί κπχξαο»

12 ε Απξηιίνπ 2011. Γξαζηεξηφηεηα 1. «Σα πάληα πεξί κπχξαο» 12 ε Απξηιίνπ 2011 Γξαζηεξηφηεηα 1 «Σα πάληα πεξί κπχξαο» 1 Γεληθέο Οδεγίεο Να θνξάηε εξγαζηεξηαθή κπινχδα θαη γπαιηά αζθαιείαο γηα φζε ψξα βξίζθεζηε ζην εξγαζηήξην Απαγνξεχεηαη λα κεηαθέξεηε ηξφθηκα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ Ι ΡΤΜΑ (Σ,Δ,Ι,) ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σµήµα Μεραλνινγίαο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο MA: ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ ΑΜ:4498 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΓΑΚΩΝ: ΠΑΡΑΓΔΙΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ-ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑ «Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 Παξαζθεπάο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο:

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: «Αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ κέζσ επεμεξγαζίαο ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο αλάιπζε πνιπδηάζηαηεο θαηεπζπλόκελεο πιεξνθνξίαο» Δθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Βάγηα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Β Γυμνασίου /6/05 Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Παπεμθεπείρ Ικανόηηηερ (πποϋπάπσοςζερ ικανόηηηερ) Δείκηερ Επάπκειαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Οι μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ).

Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ). Ση είλαη νη ζεξκίδεο; Δίλαη κνλάδα κέηξεζεο ζεξκόηεηαο, πνπ δειώλεη ηελ "ελέξγεηα" πνπ πεξηέρεη κία ηξνθή ή δαπαλά ην αλζξώπηλν ζώκα κε ηε κνξθή "θαύζεσλ". Ζ ζεξκίδα γξάθεηαη cal θαη είλαη κνλάδα ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΒΛΑΣΙΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ Πεγή: http://stemcells.nih.gov/info/basics/ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα