ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (1) Με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 2 του Ν. 3386/2005 (212/Α / ), όπως ισχύει, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Γεώργιος Λιαπόπουλος του Ελευθερίου, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού Οικονομικού, στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Τμήμα Αδειών Διαμονής Νομού Αχαΐας, με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης του, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. Ο ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του, τουλάχιστον για μία πενταετία, στη Υπη ρεσία όπου μετατάσσεται με την παρούσα απόφαση. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας 15234/ ). ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ Μ ε την υπ αριθμ / κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 2 του Ν. 3386/2005 (212/Α / ), όπως ισχύει, μετατάσσεται η υπάλληλος του Υπουργεί ου Εσωτερικών Κωνσταντίνα Παράσχου του Ευαγγέλου, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού με βαθμό Στ στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Τμήμα Αδειών Διαμονής Αργολίδας, με ταυτό χρονη μεταφορά της οργανικής θέσης της, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. Η ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες της, τουλάχιστον για μία πενταετία, στη Υπη ρεσία όπου μετατάσσεται με την παρούσα απόφαση. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας 14996/ ). ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ F ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (2) Με την υπ αριθμ. 4491/ απόφαση της Ανα πληρωτή Προϊσταμένου της IB Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991, του άρθρου 10, παρ. 2 του Π.Δ. 99/1992, του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει με το Ν. 3812/2009, του άρθρου 19 παρ. 27 του Ν. 2947/2001, του άρθρου 42 παρ. 4 του Ν. 3905/2010, του άρθρου 40 του Ν. 4049/2012 και του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, και μετά τους υπ αριθμ. 1860/ (ΑΔΑ: Β4ΛΡΓ ΚΘΞ) και 1861/ (ΑΔΑ: Β4ΛΡΓ ΟΨ3) πίνακες κατάταξης, παρατείνεται η απασχόληση του κάτωθι προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό νου, για τρεις (3) μήνες, από έως , με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, για τις ανάγκες του έργου «Προστασία Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ακρόπολης Μεγάλου Γαρδικίου Ν. Ιωαννίνων» ως εξής: Κουτλιάνη Αικατερίνη Κωνσταντίνα του Αγγέλου, Αρχαιολόγος ΠΕ. Σταύρου Ελένη του Αποστόλου, Αρχιτέκτονας ΠΕ. Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσλαμβανόμενου προσωπικού θα βαρύνει τις πιστώσεις της ενταγμέ

2 182 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) νης στο Ε.Π. «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου » Πράξης με τίτλο «Προστασία Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Ακρόπολης Μεγάλου Γαρδικίου Ν. Ιωαννίνων» και με κωδικό ΣΑΕ 2010ΣΕ του ΠΔΕ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1. Κουτλιάνη Αικατερίνη Κωνσταντίνα του Αγγέλου, / Σταύρου Ελένη του Αποστόλου, / ). Η Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ Με την υπ αριθμ. 4539/ απόφαση του Ανα πληρωτή Προϊσταμένου της ΙΕ Εφορείας Προϊστο ρικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 σε συνδυα σμό με το Π.Δ. 99/1992 του άρθρου 10, του Ν. 2190/1994 του άρθρου 18, όπως ισχύει με τον Ν. 3812/2009 του άρθρου 6, του Ν. 2947/2001 του άρθρου 19 παρ. 27, του Ν. 3905/2010 του άρθρου 42 παρ. 4, Ν. 4038/2012, άρθρου 1 παρ. 9, του Ν. 4049/2012 του άρθρου 40, και την υπ αριθμ. 1757/ , απόφαση πρόσληψης προσωπικού, τον αριθμ. πρωτ. /1123/ πίνακα κατάταξης μορίων υποψηφίων, παρατείνεται εκ νέου η πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΧΥΡΩΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΟΥ, Δ. ΦΑΡΣΑ ΛΩΝ, Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» εντεταγμένο στο Ε.Π. «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος Ηπείρου » για έξι (6) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου από έως Αζάς Αναστάσιος του Ευαγγέλου, εκπαιδευτικής βαθ μίδας ΥΕ ειδικότητας Ειδικευμένων Εργατών. (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Καρανίκας Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, εκπαι δευτικής βαθμίδας ΥΕ ειδικότητας Ειδικευμένων Εργατών. (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Πετράκης Βασίλειος του Αποστόλου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ ειδικότητας Ειδικευμένων Εργατών. (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Καλλιώρας Απόστολος του Παύλου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ ειδικότητας Ειδικευμένων Εργατών. (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α και η κάλυψη της δαπάνης πρόσληψης θα γίνει από τις πι στώσεις του ανωτέρω έργου το οποίο είναι ενταγμένο στο «Ε.Π Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος » με κωδικό ΚΑΕ 2011 σε της ΣΑΕ 014/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΦΕΞΗΣ Με την υπ αριθμ / απόφαση της ανα πληρώτριας προϊσταμένης της ΚΔ Εφορείας Προϊστο ρικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 81 του Ν. 1958/1991 σε συνδυασμό με τα άρθρα 9 και 10 του ΠΔ 99/1992 και το άρθ. 14 παρ. 2, εδ. Η του Ν. 2190/1994, όπως τροποποι ήθηκε με το άρθ. 1 του Ν 3812/2009 και κατ εφαρμογή του αρθ. 1 παραγρ. 9 του Ν. 4038/2012, παρατείνεται η πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη Αρχαιολο γικού χώρου Γουρνιών Ν. Λασιθίου», από έως με δυνατότητα παράτασης μέχρι το πέρας του έργου: Κυριακάκη Μαρία του Ευσταθίου, Αρχαιολόγος ΠΕ. ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Η μισθοδοσία θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου σύμφωνα με την υπ αριθμ. 5181/ από φαση της Περιφέρειας Κρήτης για ένταξη της πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΟΥΡΝΙΩΝ Ν. ΛΑ ΣΙΘΙΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νή σων Αιγαίου » με κωδικό Ο.Π.Σ. ΕΡΓΟΡΑΜΑ: και ΚΑΕ 2010ΣΕ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ Με την υπ αριθμ. 4349/ πράξη της Προϊστα μένης της ΚΖ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, λύσης σύμβασης προσωπικού ορισμένου χρόνου η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 και του άρθρου 54 του Π.Δ. 410/1988 και του άρθρου 1 παρ. 9. του Ν. 4038/2012, διαπιστώνεται η λύση της σύμβασης εργασίας του Μπαμπανίκα Γεωργί ου του Ιωάννη ειδικότητας ΤΕ Λογιστού, ο οποίος απα σχολήθηκε στο έργο «Αρχαιολογικό πάρκο Λειβήθρων», βάσει της υπ αριθμ. 222/ , λόγω οικειοθελούς αποχώρησης την Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ε. ΠΟΥΛΑΚΗ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗ Με την υπ αριθμ. 3163/ απόφαση του Αναπλ. Προϊσταμένου της ΛΒ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, η οποία εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Π.Δ. 410/1988 και του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012 και ύστερα από τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου απα σχόλησης, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΥΕ Ειδικευμένου Εργάτη Τζάνη Παναγιώτη του Θωμά, ο οποίος απασχολήθηκε στο πλαίσιο της ενταγμένης στο Ε.Π. «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου » συγχρηματοδοτούμενης από το Ε.Σ.Π.Α. πράξης Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Ηγουμενίτσας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ. 3162/ απόφαση λύσης υπαλ ληλικής σχέσης του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της ΛΒ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Θε

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 183 σπρωτίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Π.Δ. 410/1988 και του άρθρου Ι παρ. 9 του Ν. 4038/2012 και ύστερα από τη λήξη του συμ φωνημένου χρόνου απασχόλησης, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του παρακάτω προσωπικού, το οποίο απασχολήθηκε στο πλαίσιο της ενταγμένης στο Ε.Π. «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου » συγχρηματοδοτούμενης από το Ε.Σ.Π.Α. πράξης «Ανάδειξη κάτω πόλης Γιτάνων Θεσπρωτίας»: ΔΕ Ερ γατοτεχνίτες: 1. Ζήκος Ιωάννης του Νικολάου 2. Παπαγιάννης Γεώργιος του Βασιλείου 3. Ντάντος Δημήτριος του Ιωάννη ΥΕ Ειδικευμένη Εργάτρια: Γιαννοπούλου Ελένη του Σωτηρίου. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: Ζήκος Ιωάννης του Νικολάου: / , Παπαγιάννης Γεώργιος του Βασιλείου: / , Ντάντος Δημήτριος του Ιωάννη: / , Γιαννοπούλου Ελένη του Σωτηρίου: / ). Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΕΡΕΦ Με την υπ αριθμ. Φ15/10312οικ/ απόφαση του Προϊσταμένου της ΛΖ Εφορείας Προϊστορικών και Κλα σικών Αρχαιοτήτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991, το άρθρο 18 του Ν. 2190/1994, το άρθρο 42 παρ. 4 του Ν. 3905/2010, το άρθρο 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, με την υπ αριθμ. 5955/ από φαση ένταξης του έργου και φορέα χρηματοδότησης το ΥΠ.ΠΟ.Τ. ΕΣΠΑ με ΣΑΕ 014/8 2011ΣΕ με το υπ αριθμ. Φ 15/02944οικ/ προκήρυξη πρόσληψης, παρατείνεται η πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό νου, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Προστασία και Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Ηραίου Περαχώρας» με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση του έργου, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης των σχετικών πι στώσεων για τις ανάγκες του έργου 2011ΣΕ της ΣΑΕ 014/8. Η υπ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ37/7465/319 από φαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Προ στασία και Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Ηραίου Περαχώρας», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΛΖ ΈΠΚΑ. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από έως Ονοματεπώνυμο: Κωτσοπούλου Έλλη του Νικολάου. Ειδικότητα: ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου / ). 2. Ονοματεπώνυμο: Λουλαδάκη Χρυσούλα του Φρα γκίσκου. Ειδικότητα: ΠΕ Αρχαιολόγος. (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από έως Ονοματεπώνυμο: Γκιώνης Δημήτριος του Σπυρίδωνα. Ειδικότητα: ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης. ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). 4. Ονοματεπώνυμο: Φόρτης Χαράλαμπος του Σπυρί δωνα. Ειδικότητα: ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης. (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ. Φ15/10345οικ/ απόφαση του προϊσταμένου της ΛΖ Εφορείας Προϊστορικών και Κλα σικών Αρχαιοτήτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991, το άρθρο 18 του Ν. 2190/1994, το άρθρο 42 παρ. 4 του Ν. 3905/2010, το άρθρο 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, με την υπ αριθμ. 5955/ από φαση ένταξης του έργου και φορέα χρηματοδότησης το Υ.ΠΑΙ.Θ..ΠΑ ΕΣΠΑ με ΣΑΕ 014/8 2011ΣΕ με το υπ αριθμ. Φ15/07732οικ/ προκήρυξη πρόσλη ψης, παρατείνεται η πρόσληψη του κατωτέρω προσω πικού με Ειδικευμένων Εργατών για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από έως , με δυνατό τητα παράτασης έως την ολοκλήρωση του έργου, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων για τις ανάγκες του έργου 2011ΣΕ της ΣΑΕ 014/8: 1. Ονοματεπώνυμο: Λαμπρόπουλος Γεώργιος του Γε ωργίου. Ειδικότητα: ΔΕ Εργατοτεχνίτης. ναμικού / ). Θέση απασχόλησης στο έργο 2011ΣΕ Η υπ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ37/7465/319 από φαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Προ στασία και Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Ηραίου Περαχώρας», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΛΖ ΈΠΚΑ. Με την υπ αριθμ. Φ15/10313οικ/ απόφαση του Προϊσταμένου της ΛΖ Εφορείας Προϊστορικών και Κλα σικών Αρχαιοτήτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991, το άρθρο 18 του Ν. 2190/1994, το άρθρο 42 παρ. 4 του Ν. 3905/2010, το άρθρο 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, με την υπ αριθμ. 5951/ από φαση ένταξης του έργου και φορέα χρηματοδότησης το ΥΠ.ΠΟ.Τ. ΕΣΠΑ με ΣΑΕ 014/8 2011ΣΕ με το υπ αριθμ. Φ15/02945οικ/ προκήρυξη πρόσληψης, παρατείνεται η πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού με Ειδικευμένων Εργατών για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από έως , με δυνατότητα πα ράτασης έως την ολοκλήρωση του έργου, υπό την προ ϋπόθεση ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων για τις ανά γκες του έργου 2011ΣΕ της ΣΑΕ 014/8, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Στερέωση, Συντήρηση, Αναστήλωση και Ανάδειξη Μνημείων Αρχαίας Κορίνθου». Η υπ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ37/7459/318 από φαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Στερέ ωση, Συντήρηση, Αναστήλωση και Ανάδειξη Μνημείων Αρχαίας Κορίνθου», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΛΖ ΈΠΚΑ. 1. Ονοματεπώνυμο: Λάλα Δήμητρα Μαρία του Σπυρί δωνος. Ειδικότητα: ΠΕ Αρχαιολόγος. ναμικού: / ). 2. Ονοματεπώνυμο: Παύλος Δημήτριος του Παράσχου. Ειδικότητα: ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός.

4 184 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ναμικού / ). 3. Ονοματεπώνυμο: Οικονόμου Ανδρέας του Αναστα σίου. Ειδικότητα: ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης. ναμικού / ). 4. Ονοματεπώνυμο: Καλαντζής Νικόλαος του Γεωργί ου. Ειδικότητα: ΔΕ Εργατοτεχνίτης. ναμικού / ). 5. Ονοματεπώνυμο: Σκανδάλης Ανδριάνος του Βασι λείου. Ειδικότητα: ΔΕ Εργατοτεχνίτης. ναμικού / ). Ο Προϊστάμενος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. Ι. ΚΙΣΣΑΣ Με την υπ αριθμ. Φ. 16/16/3/ απόφαση της Προϊ σταμένης της ΛΘ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991 σε συνδυασμό με το άρθρο 10, παρ. 2 του Π.Δ. 99/1992, το άρθρο 14 του Ν. 2190/1994 έτσι όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ θηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο η του Ν. 3812/2009, το άρθρο 46 του Π.Δ. 410/1988 και το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του Ν. 4038/2012, λύεται η σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Σίδερη Κων σταντίνου, του Βασιλείου, ειδικότητας ΥΕ ειδικευμένου εργάτη ο οποίος είχε προσληφθεί για τις ανάγκες του έργου «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού». Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Με την υπ αριθμ. 6632/ απόφαση της Προϊ σταμένης της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 43 (παρ. 4 εδαφ. θ) και 45 του Π.Δ. 191/2003, το άρθρο 3 του Π.Δ. 85/2012, το άρθρο 1 του Π.Δ. 96/2012, το άρθρο 46 και 54 του Π.Δ. 410/1988, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, λύεται η υπαλληλική σχέση της Νησιάντση Αναστασίας του Κωνσταντίνου, ειδικό τητας ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με Ειδικευμένων Εργατών της ΓΓΠ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. από το υποέργο «Αποκατάσταση και Στερέωση του ναού Αγίου Αθανασίου» του έργου «Μεταβυζαντινά Μνημεία Πιερίας. Στερέωση Αποκατάσταση και Συντήρηση τοι χογραφικού διακόσμου» στις (τελευταία ημέρα εργασίας) κατόπιν σχετικής αίτησης για παραίτηση από τα υπηρεσιακά της καθήκοντα. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑKΡΟΠΟΥΛΟΥ Με την υπ αριθμ. 8073/ απόφαση της Προϊ σταμένης της 23ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991, σε συνδυασμό με το άρθρο 9 και 10 του Π.Δ 99/1992 και το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009, το άρθρο 18 του Ν. 2190/94 και τις διατάξεις του άρ θρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012 όπως ισχύουν, παρατεί νεται η απασχόληση του κατωτέρω προσωπικού στη θέση του Αρχαιολόγου ΠΕ με Ειδικευμένων Εργατών για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου: «Κατασκευή οδού με κωδικό ΣΑ:2009ΝΑ για το χρονικό διάστημα από έως , με δυνατότητα παράτασης μέχρι το πέρας του έργου ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ. ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ανωτέρω έρ γου σύμφωνα με την υπ αριθμ. 5192/ απόφα ση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ένταξη της Πράξης «Κατασκευή οδού με κωδικό ΣΑ:2009ΝΑ780000, στο Επιχειρησιακό Πρό γραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ », του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφο ράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο , την 2054/ η τροποποίηση, και την 2122/ η τροποποίηση αυτής, καθώς και την ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΛ/ ΑΡΧ/Α1/Φ44/100630/4344/ υπουργική απόφαση ένταξης πράξης. Με την υπ αριθμ. 8075/ απόφαση της Προϊ σταμέvης της 23ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991, σε συνδυασμό με το άρθρο 9 και 10 του Π.Δ 99/1992 και το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009, το άρθρο 18 του Ν. 2190/94 και τις διατάξεις του άρ θρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012 όπως ισχύουν, παρατεί νεται η απασχόληση του κατωτέρω προσωπικού στη θέση του Ειδικευμένου Εργάτη ΥΕ με Ειδικευμένων Ερ γατών για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου: «Κατα σκευή οδού Καναβάρι Διασταύρωση Θεσπιών Δόμ βραινα (Κορύνη) Θίσβη Πρόδρομος (με παράκαμψη Δόμβραινας)», με κωδικό ΣΑ:2009ΝΑ για το χρο νικό διάστημα από έως , με δυνατότη τα παράτασης μέχρι το πέρας του έργου ΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ. ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ανωτέρω έρ γου σύμφωνα με την υπ αριθμ. 5192/ απόφα ση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ένταξη της Πράξης «Κατασκευή οδού με κωδικό ΣΑ:2009ΝΑ780000, στο Επιχειρησιακό Πρό γραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ », του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφο ράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο , την 2054/ η τροποποίηση, και την 2122/ η τροποποίηση αυτής, καθώς και την ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΛ/ ΑΡΧ/Α1/Φ44/100630/4344/ υπουργική απόφαση ένταξης πράξης. Με την υπ αριθμ. 8074/ απόφαση της Προϊ σταμένης της 23ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 185 η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991, σε συνδυασμό με το άρθρο 9 και 10 του Π.Δ 99/1992 και το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009, το άρθρο 18 του Ν. 2190/94 και τις διατάξεις του άρ θρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012 όπως ισχύουν, παρατεί νεται η απασχόληση του κατωτέρω προσωπικού στη θέση του Αρχαιολόγου ΠΕ με Ειδικευμένων Εργατών για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου: «Κατασκευή οδού με κωδικό ΣΑ:2009ΝΑ για το χρονικό διάστημα από έως , με δυνατότητα παράτασης μέχρι το πέρας του έργου: ΓΙΑΝΝΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ανωτέρω έρ γου σύμφωνα με την υπ αριθμ. 5192/ απόφα ση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ένταξη της Πράξης «Κατασκευή οδού με κωδικό ΣΑ.2009ΝΑ780000, στο Επιχειρησιακό Πρό γραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ », του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφο ράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο , την 2054/ η τροποποίηση, και την 2122/ η τροποποίηση αυτής, καθώς και την ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΛ/ ΑΡΧ/Α1/Φ44/100630/4344/ υπουργική απόφαση ένταξης πράξης. Με την υπ αριθμ. 8043/ απόφαση της Προϊ σταμένης της 23ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 46 του Π.Δ. 410/1988, το άρθρο 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012 όπως ισχύ ουν, λύεται λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, η υπαλ ληλική σχέση του ΣΤΑΘΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ που απασχολήθηκε με την ειδικότητα του Ειδικευμένου Εργάτη ΥΕ, (τελευταία ημέρα εργασίας ), για την κάλυψη αναγκών του έργου: «Κατασκευή οδού Κα ναβάρι Διασταύρωση Θεσπιών Δόμβραινα (Κορύνη) Θίσβη Πρόδρομος (με παράκαμψη Δόμβραινας)», με κωδικό ΣΑ:2009ΝΑ Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ΠΑΡΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ Με την υπ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΑΙΑΣ/2021/ απόφαση του Προϊσταμένου του Αρχαιολο γικού Ινστιτούτου Αιγαιακών Σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 σε συνδυασμό με το άρθρο 10, παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 99/1992 και το άρθρο 1 παρ. 2, εδάφιο η του Ν. 3812/2009, το άρθρο 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, όπως ισχύουν και με βάση τον πίνακα μορίων υποψη φίων (υπ αριθμ. 1138/ , ΑΔΑ:4Α9ΣΓ ΜΠ), παρα τείνεται η πρόσληψη του κατωτέρου προσωπικού με Ειδικευμένων Εργατών, ΠΕ Αρχαιολόγος Μουσειολόγος, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Οργάνωση Αρ χαιολογικής Συλλογής στην Casa Romana», από μέχρι τις Τσιριμώνα Μαρία του Χαράλαμπου. ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Η κατανομή πιστώσεων έργων ΕΣΠΑ έγινε με την υπ αριθμ /ΔΕ 1928/ απόφαση του Υφυ πουργού Παναγιώτη Ρήγα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με την υπ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΑΙΑΣ/2020/ απόφαση του Προϊσταμένου του Αρχαιολο γικού Ινστιτούτου Αιγαιακών Σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 σε συνδυασμό με το άρ θρο 10, παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 99/1992 και το άρθρο 1 παρ. 2, εδάφιο η του Ν. 3812/2009, το άρθρο 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, όπως ισχύουν και με βάση τον πίνακα μορίων υποψηφίων (υπ αριθμ. 1151/ , ΑΔΑ:4ΙΙΛΓ ΑΦ), παρατείνεται η πρόσληψη του κατωτέρω προσω πικού με Ειδικευμένων Εργατών, ΤΕ Λογιστών, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Επιγραφική Συλλογή στο Ασκληπιείο της Κω», από μέχρι τις Κάτρη Κατερίνα του Αποστόλου. ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Η κατανομή πιστώσεων έργων ΕΣΠΑ έγινε με την υπ αριθμ /ΔΕ 1928/ απόφαση του Υφυ πουργού Παναγιώτη Ρήγα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ο Προϊστάμενος ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ F ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 530/ απόφαση Δημάρχου Νέας Ιωνίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 280 του Ν. 3852/10, του αρθρ. 20 παρ. 1 του Ν. 3801/2009, τις διατάξεις του άρθρ. 1 του Ν. 4038/2012 και των άρθρων 201 και 204 του Ν. 3584/2007, γίνεται δεκτή η από αίτηση παραίτησης της υπαλ λήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΣΑΪΔΟΥ ΝΙΚΗΣ του Χριστοδούλου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολείων με βαθμό Δ, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Mητρώο Aνθρώπινου Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου / ) /47102/ ). Με την υπ αριθμ. 1071/ απόφαση Δημάρχου Αλίμου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 1 του Ν. 4038/2012, του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 194 και 203 του Ν. 3584/2007, γίνεται δεκτή η από αίτηση παραίτησης της υπαλ λήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΝΤΡΟΓΓΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ του Νικήτα, κλά δου ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων με βαθμό Ε, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί από (3)

6 186 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) /46531/ ). Με την υπ αριθμ. 313/ απόφαση Δημάρχου Κερατσινίου Δραπετσώνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 280 του Ν. 3852/2010 και των άρ θρων 152 και 160 του Ν. 3584/2007 λύεται αυτοδίκαια από (ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης πα ραίτησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΣΟΡΩ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Δενδροκη πουρών με βαθμό Γ, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) /47112/ ). Με την υπ αριθμ. 365/ απόφαση του Προέδρου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. του Δήμου Ιλίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 280 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 20 του Ν. 3801/2009, του άρθρου 201 του Ν. 3584/2007, καθώς επίσης και του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012, διαπι στώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση από του υπαλ λήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΓΚΟΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Νικολάου κλάδου ΤΕ Μουσικών, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) /46911/ ). Με την υπ αριθμ. 363/ Απόφαση Δημάρχου Δάφνης Υμηττού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του αρθ. 20 παρ. 1 του Ν. 3801/2009, του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012 και του άρθρου 196 του Ν. 3584/2007, λύεται από (ημερομηνία υποβολής αίτησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ΚΑΚΑΒΕΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του Δημητρίου, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών, λόγω θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δι καιώματος. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) /46703/ ). Με την υπ αριθμ. 4505/ απόφαση Δημάρχου Γλυφάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 280 του Ν. 3852/10 και των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια από (ημερομη νία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλ ληλική σχέση του υπαλλήλου ΑΓΡΑΠΗΔΑ ΙΩΑΝΝΗ του Φωτίου, κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων με βαθμό Β, προ κειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) /47141/ ). Με την υπ αριθμ. 2966/ απόφαση του Δημάρ χου Αιγάλεω που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 280 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/2007, λύεται αυτοδίκαια από (ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΓΕΩΡ ΓΙΟΥ του Χαραλάμπους, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθα ριότητας (Εργάτης Καθαριότητας) με βαθμό Δ, προκει μένου να συνταξιοδοτηθεί. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) /45490/ ) Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ F ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την υπ αριθμ /272983/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ σαλίας Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 και 156 του Ν. 3528/2007, τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87),του άρθρου 8 του Π.Δ.138/2010 και του άρθρου μόνου του Π.Δ. 602/1980, της υπ αριθμ. /2990/18604/ «Μετα βίβαση δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμμα τέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.) στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προ ϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως» (Β 385), διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης της μονίμου υπαλλήλου Ξηνταδέκα Ζωής του Χρήστου, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμ ματέων, με Β Βαθμό, που υπηρετούσε στο Τμήμα Αστι κής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Τρικάλων, της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί ας Στερεάς Ελλάδας, από ημερομηνία κατά την οποία εμμένει στην αρχική αίτηση παραίτησής της. (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ. 224/ πράξη του Δημάρ χου του Δήμου Αλμυρού Ν. Μαγνησίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Γιαννούλη Αικατερίνης του Γεωργίου, ΔΕ1 Διοικη τικού με βαθμό Β, κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης πα ραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Στερεάς Ελλάδας 82/535/ ) Με την υπ αριθμ / πράξη του Δημάρχου Κιλελέρ Ν. Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 152 και 162 του Ν. 3584/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Μπαντή Γεωργίου του Νικολάου, ΔΕ Διοικητικού με Γ Βαθμό, κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομη νία πρώτης αίτησης παραίτησης ).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 187 Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Στερεάς Ελλάδας 195/1371/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Δημάρ χου Κιλελέρ Ν. Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 162 του Ν. 3584/2007 λύε ται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Νταμπεγλιώτου Σεβασμίας του Βασιλείου, ΔΕ Διοικητικού με Γ Βαθμό, κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτη σης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Στερεάς Ελλάδας 194/1368/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Δημάρ χου Τρικκαίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 και των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3587/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση του Αζναουρίδη Σωτηρίου του Γεωργίου, ΤΕ Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ΤΕΙ) με βαθμό Β, από τις λόγω συμπλήρωσης του 55ου έτους της ηλι κίας του και 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης δη μόσιας υπηρεσίας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Στερεάς Ελλάδας 135/972/ ). Με την υπ αριθμ. 856/ πράξη του Δημάρχου Καλαμπάκας Ν. Τρικάλων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/2007, λύ εται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Κοντογιάννη Θεώνης του Θεοδώρου, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β, κα τόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Στερεάς Ελλάδας 134/969/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ F ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φι λοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθ μίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντι κείμενο «Διοίκηση και Οικονομικά της Εκπαίδευσης». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στην συ (4) νεδρίαση της 3ης , λαμβάνοντας υπόψη την από αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ και σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) της παρ. 4β του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α ). 2) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α του άρθρου 6 του Ν. 2083/92 (159 Α ) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/07 (69 Α ). 3) του άρθρου 21 του Ν. 3549/ ) της παρ. 5 α του αρθ. 14 του Ν. 1268/82 (87 Α ), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του αρθ. 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α ). 5) της παρ. 1 του αρθ. 14 του Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του Ν. 2083/ ) της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2517/ ) της περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3282/2004 (208 Α ) και 8) και του Π.Δ 134/99 (132 Α ), αποφάσισε: Την προκήρυξη (ανοιχτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π, ως εξής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (Γ.Σ ) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση και Οι κονομικά της Εκπαίδευσης». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη μοσιεύματα. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ όλη τη διάρκεια αυτής. 5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου

8 188 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώ σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 Ο Πρύτανης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Με την υπ αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Α/17069/ απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυ τοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Μάρη Βασιλικής του Δημητρίου, μόνιμης υπαλλήλου του ΤΑΠ του Κλάδου TE Γραφιστών με Γ Βαθμό και 3ο Μ.Κ. κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Α/17122/ απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ταμείου Aρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρ θρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Γιωργαρέλλη Ιωάννη του Γεωρ γίου μόνιμου υπαλλήλου του ΤΑΠ του Κλάδου ΔΕ22 Φύ λαξης Πληροφόρησης με Γ βαθμό και 3ο Μ.Κ. κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημε ρομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΛΛΗΠΕΤΡΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1150 26 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 1» Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 892 28 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1» Δημόσιας Τάξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 329 23 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1» Πολιτισμού και Τουρισμού...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 773 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 644 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1032 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 18846 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1143 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1285 4 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εξωτερικών...1» Οικονομικών... 2» Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 583 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 899 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1 Οικονομικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 549 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 986 10 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...1 Πίνακες Διοριστέων...2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1008 18 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 718 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων............................... 1 Υπουργείο Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 414 19 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 857 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 263 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 754 19 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα