ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 20931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/34287/ΔΥΕΠ/ κοινής υπουργικής απόφασης Αναπληρωτή Υπουρ γού Οικονομικών και Υπουργού Παιδείας και Θρη σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιο νομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικο νομικών» (ΦΕΚ 911/B / ) Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Salah Ahmed του Mohamed και της Zainab για λαθρεμπορία καπνι κών... 2 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Salah Ahmed του Mohamed και της Zainab για λαθρεμπορία καπνι κών... 3 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσί ας του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητι σμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής» ως προς το άρθρο 5 «Προϊστά μενοι Τμημάτων» Σύσταση προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Σκοπέλου Ν. Μαγνη σίας σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής από φασης Καθιέρωση Ωραρίου Λειτουργίας Υπηρεσιών του Δή μου Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης α) σε βάρδι ες β) Κυριακές και Αργίες γ) σε 24ωρη βάση σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθ όλο το έτος. 6 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στη ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ ΓΚΟΛΦΩ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή υπαλ λήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για το Β εξάμηνο έτους ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/52141/ΑΥΕΠ (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/34287/ΔΥΕΠ/ κοι νής υπουργικής απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Καθο ρισμός φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρη σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 911/ B / ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 3 του Ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) «Ορ γάνωση συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπο λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις», β) του άρθρου 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κρά τους και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 241) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), δ) του άρθρου 57 του Ν. 1591/1986 «Ρυθμίσεις για την άμεση και έμμεση φορολογία θέσπιση μέτρων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις που ρυθ μίζουν θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 50/Α / ), 2. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι κονομικών κ.λπ.» (ΦΕΚ Α 213). 3. Το Π.Δ. 189/2009, άρθρο 8 (ΦΕΚ Α 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 24/2010 «Ανα

2 20932 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α 56). 4. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/ Α / ) όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 88, 96 και 98/ Την υπ αριθμ. Υ48/2012 απόφαση του Πρωθυπουρ γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/ Β / ). 6. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α / ). 7. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκα λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 2/34287/ΔΥΕΠ/ κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι κών και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 911/Β / ) και απαλείφουμε τους κατωτέρω φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού από το κείμενο της ανωτέρω απόφα σης ως μη υπαγόμενων στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3492/2006 λόγω του χαρακτήρα τους ως νομικών προ σώπων αυτοχρηματοδοτούμενων ή μη επιχορηγούμε νων από το Δημόσιο κατά ποσοστό άνω του 50% των ετήσιων εσόδων τους κατά το εκάστοτε προηγούμενο έτος. Ειδικότερα: α. από τους φορείς της περίπτωσης Β της ανωτέρω απόφασης («Αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες») απαλεί φεται ο φορέας της κατωτέρω υποπερίπτωσης: «5. Μουφτείες». β. από τους φορείς της περίπτωσης Δ της ανωτέρω απόφασης («Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου») απα λείφονται οι φορείς των κατωτέρω υποπεριπτώσεων: «18. Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Συντονισμού και Γνωματεύσεως 19. Οργανισμός Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος 20. Ισραηλιτικές Κοινότητες (11) 21. Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου 23. Εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Εκκλησία της Ελλάδος Ιερές Αρχιεπισκοπές (Αθηνών, Κρήτης) 23.3 Ιερές μητροπόλεις του Κράτους 23.4 Ενορίες με τους ενοριακούς Ιερούς Ναούς 23.5 Ιερές Μονές 23.6 Ίδρυμα Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά Ίδρυμα Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής 23.8 Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου 23.9 Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος Διορθόδοξο Κέντρο Εκκλησίας της Ελλάδος Οργανισμός Διοικήσεως Μοναστηριακής Περι ουσίας Ν. Ηρακλείου Οργανισμός Διοικήσεως Μοναστηριακής Περι ουσίας Ν. Χανίων Οργανισμός Διοικήσεως Μοναστηριακής Περι ουσίας Ν. Λασιθίου Οργανισμός Διοικήσεως Μοναστηριακής Περι ουσίας Ν. Ρεθύμνης Ιερό Προσκύνημα Άγ. Σπυρίδωνος Κερκύρας Ευαγές Ίδρυμα «Όσιος Ιωάννης ο Ρώσσος». γ. από τους φορείς της περίπτωσης Ε της ανωτέ ρω απόφασης («Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου») απαλείφεται ο φορέας της κατωτέρω υποπερίπτωσης: «2. Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 28 Μαΐου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (2) Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Salah Ahmed του Mohamed και της Zainab για λαθρεμπορία καπνικών. Δυνάμει της με αριθμ. 217/09/2013 Καταλογιστικής Πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε την , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 2, 152 1, (νυν άρθρο 119Α 2) και εδ. ζ του Ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνεια κού Κώδικα», αφορά τη λαθρεμπορία τριάντα επτά (37) πακέτων τσιγάρων, διαφόρων μαρκών, που τελέστηκε την στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Ζήνωνος στην Αθήνα από τον κατωτέρω υπαίτιο (σχετ. η με αριθμ. 3008/14/16/ μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφάλειας Ομόνοιας), και δημοσιεύεται σύμ φωνα με το άρθρο του ιδίου ως άνω νόμου: 1) Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας (τσιγάρα) στο συνολικό ποσό των ενενήντα τριών ευρώ (93,00 ), ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 15,84, Πάγιος Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 4,13, Αναλογικός Ειδικός Φόρος Κατα νάλωσης 56,32 και Φ.Π.Α. 16,71. 2) Επιβλήθηκε στον υπαίτιο Salah Ahmed του Mohamed και της Zainab, γεν. το 1975 στο Ιράκ, με τελευταία γνωστή διαμονή την Αθήνα, οδός Λεωνίδου 41, και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ , κάτοχο του με αρ / Ε.Δ.Τ. Πολιτικού Πρόσφυγα, πολλαπλό τέλος ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 ), ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου του Ν.2960/01, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξη του, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου. Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ. Η Προϊσταμένη του Τελωνείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΝΗ (3) Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Salah Ahmed του Mohamed και της Zainab για λαθρεμπορία καπνικών Δυνάμει της με αριθμ. 114/09/2013 Καταλογιστικής Πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε την , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 2, 152 1, (νυν άρθρο 119Α 2) και εδ. ζ του Ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», αφορά τη λαθρεμπορία τριάντα πέντε (35) πακέτων τσιγάρων, διαφόρων μαρκών, που τελέστηκε

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) την στη συμβολή των οδών Βηλαρά και Με νάνδρου στην Αθήνα από τον κατωτέρω υπαίτιο (σχετ. η με αρ. 3008/14/552/ μηνυτήρια αναφορά του 1ου Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων, Υποδ/νση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων Αρχαιοκαπηλίας και Ηθών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής), και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο του ιδίου ως άνω νόμου: 1) Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας (τσιγά ρα) στο συνολικό ποσό των εβδομήντα επτά ευρώ και τεσσάρων λεπτών (77,04 ), ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 12,83, Πάγιος Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 3,85, Αναλογικός Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 46,55 και Φ.Π.Α. 13,81. 2) Επιβλήθηκε στον υπαίτιο Salah Ahmed του Mohamed και της Zainab, γεν. το 1975 στο Ιράκ, με τελευταία γνω στή διαμονή την Αθήνα, οδός Λεωνίδου αρ. 41, και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ , κάτοχο του με αρ / Ε.Δ.Τ. Πολιτικού Πρόσφυγα, πολλαπλό τέλος ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 ), ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου του Ν.2960/01, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξη του, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου. Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ. Η Προϊσταμένη του Τελωνείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΝΗ Αριθμ /20760 (4) Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Νομού Αττι κής» ως προς το άρθρο 5 «Προϊστάμενοι Τμημάτων». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α / ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 97 και 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / ). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 87, 88, 89, 90 και 99 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτι κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α / ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3839/2010 και της παρ. 1δ του άρθρου 51 του Ν. 3905/ Την υπ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/ εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α / ). 7. Το υπ αριθ. ΔΟΑ/Φ.14/1 /οικ / έγ γραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 8. Την υπ αριθ / Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 3383/Β / ). 9. Την υπ αριθ. 184/ απόφαση του Προέδρου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πε ριβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής» σχετικά με τη διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων. 10. Την υπ αριθ. 17/2013 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής» περί ψήφισης του ΟΕΥ του. 11. Την υπ αριθ. 84/2013 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής». 12. Τη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβου λίου που διατυπώθηκε στο υπ αριθ. 6/2012 πρακτικό του. 13. Την υπ αριθ /15910/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο ΟΕΥ του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής». 14. Την υπ αριθ. 3943/1690/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 597/Β / ) περί μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα», αποφα σίζουμε: Εγκρίνεται η υπ αριθ. 17/2013 (ορθή επανάληψη) από φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ορ γανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής» και το άρθρο 5 «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ» του Ο.Ε.Υ. διαμορφώ νεται ως εξής: ΑΡΘΡΟ 5 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού, και Περιβάλλοντος θα τοποθετηθεί, από υπαλλήλους των ακόλουθων κλάδων : ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ή ΠΕ Αρχειονόμων Βιβλιοθηκονόμων ή ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λο γιστικού ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων ή ΔΕ Διοικητικού ή ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (Πληροφορικής). Ως Προϊστάμενοι του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητι σμού, και Περιβάλλοντος επιλέγονται υπάλληλοι των παραπάνω κατηγοριών με βαθμό Α, αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ως ελάχιστο χρόνο υπη ρεσίας στο Βαθμό τέσσερα (4) έτη, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις για την κάλυψη των θέσεων επιλέγονται υπάλληλοι με λιγότερο χρόνο στο βαθμό Β, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις για την κάλυψη των θέσεων επιλέγονται υπάλληλοι με Γ, και αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις για την κάλυψη των θέσεων επιλέγονται υπάλληλοι με Δ. Σε περίπτωση που συντρέχει ο Ίδιος βαθμός και οι λοιπές προϋποθέσεις προηγούνται οι ανήκοντες στην κατηγορία ΠΕ, έπονται οι ανήκοντες στην κατηγορία ΤΕ, και ακολουθούν οι ανήκοντες στην κατηγορία ΔΕ. Η διαδικασία και τα κριτήρια για την επιλογή του

4 20934 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Προϊστάμενου Τμήματος θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος τους προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 24 Μαΐου 2013 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Γενική Διευθύντρια ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ Αριθμ. 6749/66396 (5) Σύσταση προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αο ρίστου Χρόνου στο Δήμο Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / ). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελ λάδας» (231/2010/τ. Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/2006/τ. Α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α /2002) «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στον βαθμό του Συμ βούλου της Επικρατείας και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 και 101 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινο τικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/2007/τ. Α ). 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις του Δημοσίου Τομέα» με τις τροποποιήσεις του όπως αυτές ισχύουν. 7. Την αρίθμ. 42/2011 (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου. 8. Το αριθμ. πρωτ. 94/ Πιστοποιητικό τελεσι δικίας του Πρωτοδικείου Βόλου. 9. Το αρίθμ. πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Α20/800/οικ /2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Εκτέλεση αποφάσεων πολιτικών δικαστηρίων». 10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκοπέλου (ΦΕΚ 2159/ /τ. Β ) 11. Την αρίθμ. 52/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Σκοπέλου περί σύστασης προσω ρινής προσωποπαγούς θέσεως Αορίστου Χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου Σκοπέλου κατ εφαρμογή δικαστικής απόφασης. 12. Την υπ αριθμ. πρωτ. 1853/ Βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αποφα σίζουμε: Συστήνουμε στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσί ας του Δήμου Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας κατ εφαρμογή τελεσίδικης αμετάκλητης δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου μία (1) θέση ως εξής: Μία (1) προσωρινή προσωποπαγής θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κλάδου ΥΕ ειδικότητας Εργα τών Καθαριότητας με ημίονο, στην οποία θα καταταχθεί ο Ανδρέας Κανάρης του Ρηγίνου. Η παραπάνω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη στο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2013, ύψους και θα βαρύνει τον Κ.Α Για τα επόμενα έτη η ετήσια δαπάνη που θα προβλέπεται στους αντίστοι χους προϋπολογισμούς του δήμου ανέρχεται στο ποσό των περίπου και θα βαρύνει του αντίστοιχους κωδικούς. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Λάρισα, 24 Μαΐου 2013 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ Αριθμ (6) Καθιέρωση Ωραρίου Λειτουργίας Υπηρεσιών του Δή μου Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης α) σε βάρδιες β) Κυριακές και Αργίες γ) σε 24ωρη βάση σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθ όλο το έτος. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 214, 238, 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης» (ΦΕΚ 87/Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 «Κύ ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/ Α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Κατάστα σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007 ΦΕΚ 143/Α / ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α / ). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 6 του Ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομά δος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» και τροποποιήσεως δι ατάξεων ταύτης» (ΦΕΚ 126/Α / ), όπως τροπο ποιήθηκε με τις όμοιες του άρθρου 23 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δι καιώματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195/Α / ) καθώς και του άρθρου 8 παράγραφος 5 του Ν. 2880/2001 «Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες δι ατάξεις» (ΦΕΚ 9/Α / ) και ισχύει. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 142/2010 «Ορ γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 235/Α / ). 8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθ / «Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομέ νων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργα νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών» (ΦΕΚ 1632/B / ). 9. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από Συλ λογικής Σύμβασης Εργασίας έτους 2010 της Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 10. Την αριθ / εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Τμήμα Προσωπικού Ο.Τ.Α. «Ωράριο ειδικών κατηγοριών προσωπικού Ο.Τ.Α. Α Βαθμού». 11. Τις αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ. Β. 1/15884/ «Καθορι σμός ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α και β βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και ωρών εισόδου του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες» και ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.ί/22088/ «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας» εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης Τμήμα Συνθηκών Εργασίας και Παραγωγικότητας. 12. Την αριθ. 16/ Απόφαση Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης για την καθιέρωση του ωραρίου λειτουργίας των υπηρε σιών Καθαριότητας Δημοτολογίων Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών καθώς επίσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και του Γραφείου Συντήρησης Οδών και Πλατειών (συμπεριλαμβανομένου του Τμήματος Ηλε κτρολογικού) του Δήμου Βόλβης. 13. Την αριθ. 6514/ Βεβαίωση του Δήμου Βόλ βης για την πρόβλεψη της προκαλούμενης δαπάνης από την καθιέρωση του ωραρίου λειτουργίας των υπη ρεσιών Καθαριότητας Δημοτολογίων Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών καθώς επίσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και του Γραφείου Συντήρησης Οδών και Πλατειών (συμπεριλαμβανομένου του Τμήματος Ηλε κτρολογικού) του Δήμου Βόλβης, αποφασίζουμε: Την καθιέρωση του ωραρίου λειτουργίας των υπη ρεσιών Καθαριότητας Δημοτολογίων Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών καθώς επίσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και του Γραφείου Συντήρησης Οδών και Πλατειών (συμπεριλαμβανομένου του Ηλεκτρολογικού Τμήματος) του Δήμου Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης, ως εξής: Α) Υπηρεσία Καθαριότητας: Καθιέρωση καθημερινής απασχόλησης του προσω πικού που υπηρετεί στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου (οδηγοί επόπτες εργάτες καθαριότητας), σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας (Κυριακές και Αργίες), καθ' όλο το έτος, σε τέσσερις (4) βάρδιες, ως εξής: 1η βάρδια: από π.μ. έως μ.μ. 2η βάρδια: από μ.μ. έως μ.μ. 3η βάρδια: από μ.μ. έως π.μ. 4η βάρδια: από π.μ. έως π.μ. Η συνολική εβδομαδιαία απασχόληση του κάθε εργα ζομένου στην Υπηρεσία Καθαριότητας δε θα υπερβαίνει τις τριάντα (32) ώρες εργασίας εβδομαδιαίως σύμφωνα με τις σχετικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας για το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προ σωπικό των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού. Β) Υπηρεσία Δημοτολογίων: Ι. Καθιέρωση καθημερινής απασχόλησης των εργαζο μένων στην Υπηρεσία Δημοτολογίων του Δήμου (Δημο τολόγια Μητρώα Αρρένων Στρατολογία Πολιτικοί Γάμοι κ.λπ.), σε δύο (2) βάρδιες, από Δευτέρα έως Πα ρασκευή εβδομαδιαίως και για όλο το έτος, ως εξής: 1η βάρδια: από π.μ. έως μ.μ. 2η βάρδια: από μ.μ. έως μ.μ. II. Καθιέρωση επίσης απασχόλησης προσωπικού κατά το Σάββατο σε μία (1) βάρδια από π.μ. έως μ.μ. λόγω των αναγκών που καλύπτει η συγκεκριμένη υπηρεσία. Σε κάθε μία (1) βάρδια θα απασχολείται ο απαραίτη τος αριθμός εργαζομένων, ο δε συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας του προσωπικού δε θα ξεπερνά τις σαράντα (40) ώρες Γ) Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.): Καθιέρωση καθημερινής απασχόλησης δέκα (10) υπη ρετούντων υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υπο θέσεων Πολιτών σε πέντε (5) Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου (δύο (2) υπάλληλοι σε κάθε Κ.Ε.Π.), από Δευτέρα έως Παρασκευή εβδομαδιαίως και για όλο το έτος, σε μία (1) βάρδια, από π.μ. έως μ.μ. Δ) Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών: Ι. Καθιέρωση καθημερινής απασχόλησης των εργαζο μένων στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών του Δήμου σε δύο (2) βάρδιες, από Δευτέρα έως Παρασκευή εβδομαδιαίως και για όλο το έτος, ως εξής: 1η βάρδια: από π.μ. έως μ.μ. 2η βάρδια: από μ.μ. έως μ.μ. II. Καθιέρωση επίσης απασχόλησης προσωπικού κατά το Σάββατο σε μία (1) βάρδια από π.μ. έως μ.μ. λόγω των αναγκών που καλύπτει η συγκεκριμένη υπηρεσία. Σε κάθε μία (1) βάρδια θα απασχολείται ο απαραίτη τος αριθμός εργαζομένων, ο δε συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας του προσωπικού δε θα ξεπερνά τις σαράντα (40) ώρες Ε) Γραφείο Συντήρησης Οδών Πλατειών (συμπερι λαμβανομένου του Τμήματος Ηλεκτρολογικού): Καθιέρωση καθημερινής απασχόλησης του προσω πικού που υπηρετεί στο Γραφείο Συντήρησης Οδών Πλατειών καθώς και στο Τμήμα Ηλεκτρολογικού (Οδη γοί Εργάτες Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι) σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας (Κυριακές και Αργίες), καθ όλο το έτος, σε δύο (2) βάρδιες, ως εξής: 1η βάρδια: από π.μ. έως μ.μ. 2η βάρδια: από μ.μ. έως μ.μ. Η συνολική εβδομαδιαία απασχόληση του κάθε ερ γαζομένου στο Γραφείο Συντήρησης Οδών Πλατειών καθώς και στο Τμήμα Ηλεκτρολογικού δε θα υπερβαίνει τις τριάντα (32) ώρες εργασίας εβδομαδιαίως σύμφωνα με τις σχετικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας για το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προ σωπικό των Ο.Τ.Α. α Βαθμού. Η κατανομή του προσωπικού των ανωτέρω υπηρεσιών σε βάρδιες, η απασχόληση τους κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις Αργίες καθώς και οι λοιπές λεπτομέ ρειες της απασχόλησης τους ρυθμίζονται με απόφαση Δημάρχου ή του Γενικού Γραμματέα του Δήμου ή των

6 20936 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εξουσιοδοτημένων από αυτόν Αντιδημάρχων ή Δημοτι κών Συμβούλων ή των υπηρεσιακών παραγόντων σύμ φωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της υπηρεσίας. Το Σάββατο δε θεωρείται ημέρα αργίας και δεν κα ταβάλλονται προσαυξήσεις για την εργασία κατά την ημέρα του Σαββάτου. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βά ρος του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλβης για το οικονομικό έτος 2013 συνολικού ποσού 3.000,00 ευρώ, η οποία βαρύνει τους Κ.Α , και του προϋπολογισμού του Δήμου. Ανάλογη πρόβλεψη της σχετικής δαπάνης θα γίνει και στους προϋπολογισμούς των επόμενων οικονομι κών ετών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Θεσσαλονίκη, 9 Μαΐου 2013 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ (7) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στη ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ ΓΚΟΛΦΩ του ΑΛΕ ΞΑΝΔΡΟΥ. Με την υπ αριθ. 1226/ απόφαση του Αντιπε ριφερειάρχη Τρικάλων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α 247) του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α 6) του Π.Δ. 93/1993 (Α 39) και του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α 43), χορηγείται στη ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ ΓΚΟΛΦΩ του ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΟΥ, κάτοικο Βασιλικής Καλαμπάκας, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνι κών υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ο Αντιπεριφερειάρχης ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Αριθμ (8) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή υπαλλή λων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Πολιτικής Προ στασίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για το Β εξάμηνο έτους Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρ χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 282 και παρ. 3 του άρθρου Τις διατάξεις του Π.Δ 144/2010 (ΦΕΚ 237/ ) «Οργανισμός Περιφέρειας Α.Μ.Θ.». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παραγρ. 7 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ. Α ) σε συνδυασμό με τις διατά ξεις του άρθρου 34, παραγράφου 5 του Ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273/τ. Α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ. Α /2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και OTA κ.λπ.»,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40Α ) και το άρθρο 38 του Ν. 3986/ Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 266/Β / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι σθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 6. Την αριθμ / απόφαση του Υπουργεί ου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί καθιέρωσης λειτουργίας των υπηρεσιών τεχνικού εξοπλισμού των Ν.Α σε 24ωρη βάση η οποία δίνει την δυνατότητα αποζημίωσης για τους υπαλλήλους που εργάσθηκαν υπερωριακά και κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και τις ημέρες αργίας και Κυριακής. 7. Τις ειδικές, έκτακτες ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που παρουσιάζονται (χιονοπτώσεις πλημμύ ρες πυρκαγιές κ.λπ.) για την αντιμετώπιση των οποίων απασχολείται το προσωπικό του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερει ακής Ενότητας Έβρου και του αποκεντρωμένου Τμήμα τος Τεχνικών Έργων Ορεστιάδας πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας σε 24ωρη και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. 8. Τις αριθμ 2081, 2082,2083/ αποφάσεις δέ σμευσης πιστώσεων στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 του φορέα 4072 ΚΑΕ και της Περιφέρειας Α.Μ.Θ/Π.Ε Έβρου. 9. Τις αριθμ. 2084, 2085/ αποφάσεις δέσμευ σης πιστώσεων στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 του φορέα 4311 ΚΑΕ και αντί στοιχα της Περιφέρειας A.M.Θ/Π.Ε Έβρου. 10. Την υπ αριθμ. 39/ απόφαση του Περιφε ρειάρχη A.M.Θ. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες, αποφασίζουμε: Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα σχόληση εξήντα πέντε (65) υπαλλήλων της Δ/νσης Τε χνικών Έργων της ΠΕ Έβρου και του Τμήματος Τεχνικών έργων Ορεστιάδας και τριών (3) υπαλλήλων του Τμήμα τος Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Έβρου για την αντι μετώπιση ειδικών, εκτάκτων και επειγουσών αναγκών (χιονοπτώσεις, πλημμύρες κ.λπ.) και ενός (1) οδηγού για τις ανάγκες μετακίνησης της αντιπεριφερειάρχη για την αντιμετώπιση ειδικών, εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, για το Β εξάμηνο έτους Β) Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών και νυχτερινών Κυριακών και εξαιρέσιμων των παραπά νω υπαλλήλων της ΠΕ Έβρου για το Β εξάμηνο έτους 2013, ως κατωτέρω: Για εξήντα πέντε (65) υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνι κών Έργων της ΠΕ Έβρου και του Τμήματος Τεχνικών έργων Ορεστιάδας μέχρι 20 ώρες απογευματινής εργα σίας και μέχρι 16 ώρες νυχτερινής εργασίας εξαιρέσιμες και αργίες ανά υπάλληλο μηνιαίως. Για τρεις (3) υπαλλήλους του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας μέχρι 20 ώρες απογευματινής εργασίας και μέχρι 16 ώρες συνολικά νυχτερινής εργασίας εξαι ρέσιμες και αργίες ανά υπάλληλο μηνιαίως. Για ένα (1) οδηγό για τις ανάγκες μετακίνησης της αντιπεριφερειάρχη για την αντιμετώπιση ειδικών, εκτά κτων και επειγουσών αναγκών, μέχρι 20 ώρες απογευ ματινής εργασίας ανά μήνα. Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι καθώς και η

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κατανομή των ωρών θα γίνει με απόφαση μας. Για τον παραπάνω σκοπό υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις ποσού ,00 ευρώ στον προϋπολογισμό της Περιφέ ρειας A.M.Θ/ Περιφερειακή Ενότητα Έβρου οικονομικού έτους 2013 και η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον φορέα , φορέα , φορέα και φορέα Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αλεξανδρούπολη, 24 Μαΐου 2013 Η Αντιπεριφερειάρχης ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

8 20938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 826 12 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδειο άσκησης του επαγγέλματος οικονομολόγου (ελεύθερου επαγγελματία) στον Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40937 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3555 30 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 642 14 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 823 19 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23 5 2005 (ΦΕΚ 740/Β/05) απόφασης Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 15 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Εξωτε ρικών περί «συγκρότησης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1222 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού στα Υπουργεία Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 950 27 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση και Λειτουργία Υποκαταστήματος του Στρα τιωτικού Φαρμακείου Αθηνών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 689 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΔΕΔΕΚΟ 50051/ ΔΕΚ02348/21.11.2012... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2114 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 792 4 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Στρατηγικών Στόχων του Υπουργείου Υγείας, έτους 2013.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1284 29 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέ ραν του κανονικού ωραρίου, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 996 29 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 290 10 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιότητας στις Υπηρεσίες Δημοσιονομι κού Ελέγχου στα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4699 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 14 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας και εξαίρεσης εφαρμογής πενθήμερης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2180 23 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 340/0056/13 06 2012 απόφασης «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση ωραρίου εργασίας του προσωπικού ασφαλείας των δημοτικών κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3364 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1407 3 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 196 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός προσόντος διορισμού εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία μαθημάτων στη

Διαβάστε περισσότερα