15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002839729 2015-06-11"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΕΛΕ_2015_5208 Μυτιλήνη, 11 Ιουνίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (ΜΕΛΑΝΙA) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Υποστήριξη Προτάσεων Ερευνητικών έργων», στις 19 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., θα διεξάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών (μελάνια), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος (Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 261/ , θέμα Γ.10.i) στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφ. ΙΣ. 2.12) στη Μυτιλήνη. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κάτωθι όρους : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΙΔΟΣ Πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών (μελάνια) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, σύμφωνα με τον Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας. Προσφορές γίνονται αποδεκτές για το σύνολο ή μέρος των ειδών. ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών (μελάνια) (CPV: ). ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Τα αναφερόμενα στον Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας διακήρυξης. Οι αναφερόμενες ποσότητες έχουν υπολογιστεί με βάση την εμπειρία προηγούμενων ετών. Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και δεν δεσμεύουν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. Οι παραγγελίες, που τελικά θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του Πανεπιστήμιου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. ΑΡΘΡΟ 4 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας και του/των μειοδότη/των θα υπογραφεί σύμβαση. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφή της έως ότου ένα από τα εξής δυο γεγονότα επέλθει πρώτο: Η εξάντληση του διατιθεμένου κονδυλίου ή έως την 31 η Δεκεμβρίου 2015 ΑΡΘΡΟ 5 : ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί προς δημοσίευση σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα τοπικής κυκλοφορίας της Λέσβου, στις 11/6/2015. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 11/6/2015. Ο/οι προμηθευτής/ές επιβαρύνεται αναλογικά με τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, σύμφωνα με τον Ν. 3548/2007, άρθρο 4, παρ. 3, όπως συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του Ν. 3801/2009, άρθρο 46. Περίληψη θα σταλεί για ενημέρωση στα Επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου) στις 11/6/2015. Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr), στις 11/6/2015. Σελίδα 1 από 20

2 ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1. Παραλαβή τευχών διαγωνισμού Αντίτυπα του τεύχους της διακήρυξης αυτής δίνονται ατελώς, από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης) στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο κα Ζαχαρώ Καβακλή (τηλ. : , Η διακήρυξη είναι ανηρτημένη στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr). Η ηλεκτρονική διάθεση είναι ισοδύναμη με την διάθεση από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Πληροφορίες Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Ζαχαρώ Καβακλή (τηλ. : , fax : ). Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά τα είδη του διαγωνισμού παρέχονται κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση (τηλ ) 6.3. Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Έργων, Γραφείο Διενέργειας Διαγωνισμών & Ανάθεσης /Παρακολούθησης Συμβάσεων, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, τηλ , fax : , στη Μυτιλήνη. Κανένας ενδιαφερόμενος - διαγωνιζόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) προς τη διεύθυνση: χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους ενδιαφερομένους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία). Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (www.ru.aegean.gr). ΑΡΘΡΟ 7 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με : 1. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΛ Α 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμοζόμενου αναλογικά. 2. Το Π.Δ. 60/2007, Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και εργασιών όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005 και όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά σε άρθρα του. Σελίδα 2 από 20

3 3. Τον Ν.2286/1995 Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, όπως ισχύει σήμερα. 4. Τον Ν.2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις, όπως αυτός ισχύει σήμερα. 5. Τον Ν.4172/2013 (άρθρο 64 παρ.2) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 167/Α/ ). 6. Τις διατάξεις του Ν. 3681/2010 (ΦΕΚ 112/ ) σχετικά με την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 7. Το υπ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Eνίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», 8. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». 9. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιοβαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 10. Τον ν.4250/ 2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 74/ ). 11. Την υπ αριθ. 243/ , θέμα Β.23iii (ΑΔΑ: ΩΧΩΛ469Β7Λ-ΒΣΨ) απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών των Διαγωνισμών του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος Την υπ αριθ. 243/ , θέμα Β.23ii (ΑΔΑ: 7ΝΞΔ469Β7Λ-ΟΜ4) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την συγκρότηση δια κληρώσεως α) επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης προσφορών και β) επιτροπής παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιοβαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 13. διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 14. Την υπ αριθ. 261/ , θέμα Γ.10.i απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για την έγκριση διενέργειας του παρόντος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 15. Την υπ αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2015_5209/ (ΑΔΑ: ΩΠΗ7469Β7Λ-ΞΣ3) Περίληψη της παρούσης Διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν τα κατωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία ή σε ένωση η οποία έχει συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί σε περίπτωση ανάθεσης της προμήθειας του παρόντος διαγωνισμού σε αυτήν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκαταστημένα στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκαταστημένα στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139/1997) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ., ή είναι εγκαταστημένα σε τρίτες χώρες, που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε., ή έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους-μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο Δικαιολογητικά Συμμετοχής και που ασχολούνται με την παραγωγή, προμήθεια, εμπορία συναφών με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης. Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Σελίδα 3 από 20

4 Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών 15PROC του δημόσιου τομέα Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα Όσοι ενδιαφερόμενοι εμπίπτουν στις κατηγορίες, που αναφέρονται στο άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ε) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεωκοπίας. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων. ΑΡΘΡΟ 9 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του εν θέματι διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης δηλώνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος: Α. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Β. δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Γ. παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού. 2. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα (Θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά, καταστατικά, δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή Πρωτοδικείο, πρακτικά κλπ.), που θα αποδεικνύουν την εν γένει νομική του κατάσταση και τα όργανα εκπροσώπησής του. 4. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναλώσιμα εκτυπωτών (μελάνια) που προσφέρουν είναι τα γνήσια εργοστασιακά για τον κάθε εκτυπωτή, προέρχονται από τις εταιρείες κατασκευής των μηχανημάτων που θα τοποθετηθούν, είναι καινούρια και αμεταχείριστα και έχουν ημερομηνία λήξης (1) έτος από την ημερομηνία παραγωγής. 5. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι οι τιμές διατηρούνται σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της προμήθειας. Σελίδα 4 από 20

5 6. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών. 7. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών. Σε περίπτωση που στη χώρα του διαγωνιζομένου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζομένου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του διαγωνιζομένου, στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον διαγωνιζόμενο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής». ΑΡΘΡΟ 10 : ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: 1. Να είναι δακτυλογραφημένες και να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους και τα συνημμένα στην προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 2. Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξης και να φέρουν τη σφραγίδα και την υπογραφή του διαγωνιζομένου σε κάθε σελίδα της προσφοράς τους. ΑΡΘΡΟ 11 : ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, στη Μυτιλήνη (Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, ισόγειο, γραφείο 2.18), στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι την 18 η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. και θα έχουν την κάτωθι μορφή : ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : EΛE_2015_5208/ «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 19 ΙΟΥΝΙΟΥ :00 ΠΜ (Να μην αποσφραγιστεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο) Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε ένα (1) αντίτυπο. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξάσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προμηθευτή, και τίθεται στην κρίση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις, που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δε λαμβάνεται υπόψη. Σελίδα 5 από 20

6 ΑΡΘΡΟ 12 : ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και όλες τις ενδείξεις του ενιαίου σφραγισμένου κυρίως φακέλου, στον οποίο τοποθετούνται τα αναγραφόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας. Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και όλες τις ενδείξεις του ενιαίου σφραγισμένου κυρίως φακέλου, στον οποίο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζομένους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο διαγωνιζόμενος οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του διαγωνιζομένου. Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς φακέλους τα δικαιολογητικά και την οικονομική προσφορά τοποθετημένες μέσα στον κυρίως φάκελο θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένα τους υποφακέλους και όλα τα έγγραφα στοιχεία της προσφοράς Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς Κάθε οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο πίνακα οικονομικής προσφοράς, ο οποίος θα συνταχθεί με βάση το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας. Στους πίνακες οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να εμφανίζεται το κόστος των προσφερομένων προϊόντων. Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κ.λ.π. Οι πίνακες οικονομικής προσφοράς θα εμφανίζουν την τελική τιμή του προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας μετά από πιθανές εκπτώσεις. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Η/Οι σύμβαση/εις θα συναφθεί/ούν βάσει των προσφερόμενων τιμών μονάδας, δεν θα υπερβεί τον ενδεικτικό προϋπολογισμού σύμφωνα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας δεν δεσμεύεται στην πραγματοποίηση του ακριβούς αριθμού παραγγελιών που αναφέρονται στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι. Οι αναφερόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές, που πιθανόν να χρησιμοποιηθούν και δεν δεσμεύουν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συμπληρωμένους πίνακες της οικονομικής προσφοράς και σε ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο (CD, DVD ή άλλο) το οποίο θα εμπεριέχεται μέσα στο σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς ή των πινάκων της οικονομικής προσφοράς που θα υποβληθούν σε ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο με εκείνους της οικονομικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». ΑΡΘΡΟ 13 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, πριν την λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/ ). Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 14 : ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σελίδα 6 από 20

7 Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. ΑΡΘΡΟ 15: ΤΙΜΕΣ Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους διαγωνιζομένους, στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε διαγωνιζόμενοι, υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή που κρίνεται συμφερότερη για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. ΑΡΘΡΟ 16 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αποσφράγιση προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ), παρουσία των διαγωνιζομένων ή τυχόν νομίμων εκπροσώπων τους, αν αυτοί το επιθυμούν. Η ΕΔΔΑΠ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν Διαδικασία αποσφράγισης Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: Αριθμείται, μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τους υποφακέλους δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς. Αριθμούνται και μονογράφονται οι υποφάκελοι των δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς. Αποσφραγίζεται ο υποφάκελος δικαιολογητικών, αριθμούνται και μονογράφονται δε από την ΕΔΔΑΠ όλα τα φύλλα του υποφακέλου, κατά φύλλο. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, αποσφραγίζονται από την ΕΔΔΑΠ και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των υπολοίπων διαγωνιζομένων, που συμμετείχαν στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. ΑΡΘΡΟ 17 : ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διαδικασία Μετά την τυπική αποδοχή των προσφορών θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 1. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται και δεν αποσφραγίζονται. 2. Οι όροι της διακήρυξης θεωρούνται ότι έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν οποιονδήποτε όρο που έχει τεθεί Σελίδα 7 από 20

8 ρητά επί ποινή αποκλεισμού απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ΕΔΔΑΠ με ειδικά αιτιολογημένη κρίση της δύναται κατ εξαίρεση να μην αποκλείσει προσφορά ή διαγωνιζόμενο για παράβαση όρου που δεν τίθεται ρητά επί ποινή αποκλεισμού. Κατάχρηση δικαιώματος εκ μέρους διαγωνιζομένου, θα επιφέρει σε βάρος του όλες τις νόμιμες κυρώσεις. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών επιστρέφονται σφραγισμένοι. 3. Ακολουθεί η κατάταξη των οικονομικών προσφορών, κατά φθίνουσα σειρά. Θα επιλεγεί η προσφορά που παρουσιάζει την χαμηλότερη τιμή, ανά είδος. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Διευκρινίσεις δίνονται μόνον όταν ζητούνται από την ΕΔΔΑΠ, είτε ενώπιων της, είτε ύστερα από έγγραφο του Πανεπιστημίου Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, μετά από σχετική γνωμοδότηση της ΕΔΔΑΠ. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της ΕΔΔΑΠ: είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την ΕΔΔΑΠ, ως απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της. ΑΡΘΡΟ 18 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο με την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, εκ των διαγωνιζόμενων, των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 19: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κατακύρωση Σε περίπτωση αξιολόγησης προσφορών ως ισότιμων τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης, που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι διαγωνιζόμενοι που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, γενικούς και ειδικούς. Κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας δικαιούται, στη βάση του έννομου συμφέροντός του, κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρη την διαπραγμάτευση, ή να την αναβάλει, είτε, τέλος, να υπαναχωρεί απ αυτήν, μόνον εφόσον υπάρχουν εξαιρετικά σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν πλήρως τις ενέργειες αυτές Ανακοίνωση Κατακύρωσης Ανάθεσης Υπογραφή Σύμβασης Στον κάθε διαγωνιζόμενο, στον οποίο έγινε κατακύρωση της προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 1. Περιγραφή είδους 2. Την τιμή 3. Τον τόπο προορισμού 4. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης. 5. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Ο διαγωνιζόμενος, στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο διαγωνιζόμενος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται από Σελίδα 8 από 20

9 την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους διαγωνιζομένους μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για τον Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, ούτε αυτά θα ληφθούν υπόψη. Τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης δεν επιτρέπεται μετά τη σύναψή της, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. Οποιαδήποτε, τροποποίηση της σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. ΑΡΘΡΟ 20 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά αποφάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας διέπονται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/ ). ΑΡΘΡΟ 21 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών στον κάθε προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά βάση των τιμολογίων, που θα εκδίδει ο ίδιος με κάθε παράδοση, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και αφού προσκομισθούν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας τα κάτωθι δικαιολογητικά : Α. Πρωτόκολλο οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής των ειδών. Β. Τιμολόγιο του προμηθευτή Γ. Αποδεικτικό κατάθεσης εξόδων δημοσίευσης. Ο κάθε προμηθευτής επιβαρύνεται αναλογικά με τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, σύμφωνα με τον Ν. 3548/2007, άρθρο 4, παρ. 3, όπως συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του Ν. 3801/2009, άρθρο 46. Ο κάθε προμηθευτής βαρύνεται με τραπεζικά τέλη και όλες τις νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 22: ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΙ ΔΑΣΜΟΙ Ο κάθε προμηθευτής θα αναλάβει τον εκτελωνισμό των ειδών, που θα παραδώσει, ελεύθερα στα γραφεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, ισόγειο, γραφ. 2.18, ΤΚ 81100, τηλ. Επικοινωνίας : , φαξ: ). Οι δασμοί, φόροι, λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις καθώς και μεταφορικά βαρύνουν τον κάθε προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 23 : ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στην στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, ισόγειο, γραφ. 2.18, ΤΚ 81100, τηλ. Επικοινωνίας : , φαξ: ). Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, μέχρι εξάντλησης του διατιθεμένου κονδυλίου ή έως την 31 η Δεκεμβρίου 2015 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, κατόπιν παραγγελίας από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. Ο κάθε προμηθευτής δέχεται παραγγελίες μόνο από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους, που θα του γνωστοποιηθούν κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σελίδα 9 από 20

10 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα ζητούμενα είδη στους χώρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, που θα υποδείξει ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της παραγγελίας. Η μεταφορά και παράδοση όλων των ειδών θα γίνει με την φροντίδα και τις δαπάνες του κάθε προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον προμηθευτή. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την μεταφορά των υλικών Παραλαβή ειδών Την παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιήσει επιτροπή που έχει συσταθεί, σύμφωνα με σχετική απόφαση 243/ , θέμα Β.23ii (ΑΔΑ: 7ΝΞΔ469Β7Λ-ΟΜ4) της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την συγκρότηση δια κληρώσεως α) επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης προσφορών και β) επιτροπής παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής », η οποία θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στον κάθε προμηθευτή. Ο κάθε προμηθευτής, με δική του ευθύνη, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η επιτροπή παραλαβής να μπορεί να ελέγξει τα είδη που θα παραληφθούν. Η παράδοση θα γίνει από τον κάθε μειοδότη προμηθευτή, σύμφωνα με πίνακα παράδοσης των ειδών της σύμβασης, που θα επισυνάπτεται σ αυτήν και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Μετά τον έλεγχο, η Επιτροπή Παραλαβής, παρουσία του προμηθευτή, συμπληρώνει πίνακα στον οποίο καταγράφεται ο αριθμός, το είδος των προϊόντων που παραδίδονται παραλαμβάνονται, εφόσον υπάρχουν. Ο πίνακας συμπληρώνεται σε 4 όμοια πρωτότυπα (ένα για την Επιτροπή Παραλαβής, ένα για τον προμηθευτή και δύο για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας) και υπογράφεται από την αντίστοιχη Επιτροπή Παραλαβής μαζί με το Πρωτόκολλο Παραλαβής ειδών, το οποίο υπογράφεται σε ένα πρωτότυπο και του οποίου ο πίνακας εξοπλισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. ΑΡΘΡΟ 24 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (συμπεριλαμβανόμενων και των παραρτημάτων της), τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω: Κυρώσεις μη τήρησης χρονοδιαγράμματος Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα ζητούμενα είδη στους χώρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, που θα υποδείξει ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία παραγγελίας. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης για λόγους που οφείλονται σε κάποιον ή κάποιους από τους προμηθευτές, τότε ο συγκεκριμένος προμηθευτής δύναται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος των αναλωσίμων των οποίων καθυστερεί η παράδοση και μέχρι 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτού, μετά από απόφαση του Πανεπιστήμιου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας Έκπτωση προμηθευτή Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας διακήρυξη. Σε περίπτωση έκπτωσης προμηθευτή, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας δικαιούται, κατά την κρίση του, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των ειδών, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. ΑΡΘΡΟ 25: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Ο/οι προμηθευτής/ές και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Σελίδα 10 από 20

11 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς εντός τριών (3) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή θα άγεται προς διευθέτηση ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων της Λέσβου με εφαρμοστέο το Ελληνικό δίκαιο. Τα μέρη μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να προβλέψουν είτε στην Σύμβαση είτε μεταγενέστερα κατά την εμφάνιση της διαφοράς την επίλυση της με διαιτησία, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Εάν η διαδικασία της διαιτησίας δεν οδηγήσει σε επίλυση ή δεν ευδοκιμήσει, κάθε μέρος δικαιούται να προσφύγει στα δικαστήρια της Λέσβου. ΑΡΘΡΟ 26 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 26.1 Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων Αποκλείεται η από τον προμηθευτή σε τρίτον εκχώρηση των της σύμβασης προκυπτόντων δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του. Κατ εξαίρεση, ο προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει κατόπιν έγγραφης έγκρισης της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος τις απαιτήσεις του έναντι του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας για την καταβολή όλου ή μέρους του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται των συμβατικών σχέσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν καταστεί δυνατή εν όλω ή εν μέρει η καταβολή υπέρ του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος του εκχωρούμενου τιμήματος (ενδεικτικά αναφέρονται η έκπτωση του προμηθευτή, η απομείωση του συμβατικού τιμήματος, η αναστολή ή/και η διακοπή εκτέλεσης της σύμβασης, η επιβολή ποινικών ρητρών, ο συμβιβασμός, κλπ.) το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας δεν έχει καμία ευθύνη έναντι του εκδοχέως χρηματοπιστωτικού ιδρύματος Ανωτέρα βία Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία Έλεγχοι Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να δέχεται επιτόπιους ελέγχους από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ). Επισυνάπτονται : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας διακήρυξης. Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Σελίδα 11 από 20

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Σελίδα 12 από 20

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ Α/Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εκτυπωτής Τύπος* Εκτιμώμενη Ποσότητα 1 Xerox Phaser Xerox Phaser Xerox Phaser Xerox Phaser Xerox Phaser BLACK 6 6 Xerox Phaser CYAN 3 7 Xerox Phaser MAGENTA 3 8 Xerox Phaser YELLOW 3 9 Xerox Phaser BLACK Xerox Phaser CYAN 6 11 Xerox Phaser MAGENTA 6 12 Xerox Phaser YELLOW 6 13 Xerox Phaser 6180 MFP - BLACK 4 14 Xerox Phaser 6180 MFP - CYAN 2 15 Xerox Phaser 6180 MFP - MAGENTA 2 16 Xerox Phaser 6180 MFP - YELLOW 2 17 Xerox Phaser BLACK 4 18 Xerox Phaser CYAN 2 19 Xerox Phaser MAGENTA 2 20 Xerox Phaser YELLOW 2 21 Xerox Phaser BLACK 4 22 Xerox Phaser CYAN 2 23 Xerox Phaser MAGENTA 2 24 Xerox Phaser YELLOW 2 25 Xerox WorkCentre PE 120i 2 26 Xerox WorkCentre PE Xerox Workcentre Xerox WorkCentre Xerox WorkCentre Pro HP Laserjet 2055 dn HP OfficeJet J EPSON L550 - BLACK 4 33 EPSON L550 - CYAN 2 34 EPSON L550 - MAGENTA 2 35 EPSON L550 - YELLOW 2 36 HP LaserJet Pro M1217nfw 6 Σελίδα 13 από 20

14 Α/Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εκτυπωτής Τύπος* Εκτιμώμενη Ποσότητα 37 HP 38 HP 39 HP 40 HP MFP Color Laserjet CP5225 PR - BLACK 4 Color Laserjet CP5225 PR - CYAN 2 Color Laserjet CP5225 PR - MAGENTA 2 Color Laserjet CP5225 PR - YELLOW 2 41 HP Laserjet 6MP 2 42 HP Laserjet Ricoh AP Lexmark MS310dn Lexmark MS Lexmark E360 dn Lexmark MS Lexmark X864 de 3 49 Lexmark CS310dn - BLACK Lexmark CS310dn - CYAN 6 51 Lexmark CS310dn - MAGENTA 6 52 Lexmark CS310dn - YELLOW 6 53 Lexmark CS310dn - WASTE BOTTLE 6 54 Xerox Workcentre BLACK 6 55 Xerox Workcentre CYAN 4 56 Xerox Workcentre MAGENTA 4 57 Xerox Workcentre YELLOW 4 58 Brother MFC 8520dn 6 59 HP HP LaserJet CP4025N - BLACK 4 60 HP HP LaserJet CP4025N - CYAN 2 61 HP HP LaserJet CP4025N - MAGENTA 2 62 HP HP LaserJet CP4025N - YELLOW 2 Τα είδη αφορούν σε Χωρητικότητα High Capacity. Σε περίπτωση που η μητρική εταιρεία δεν παράγει το ζητούμενο είδος σε Χωρητικότητα High Capacity επισημάνατε τη χωρητικότητά του. Σελίδα 14 από 20

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εκτυπωτής Τύπος Εκτιμώμενη Ποσότητα Τιμή Μονάδας Προ ΦΠΑ 1 Xerox Phaser Xerox Phaser Xerox Phaser Xerox Phaser Xerox Phaser BLACK 6 6 Xerox Phaser CYAN 3 7 Xerox Phaser MAGENTA 3 8 Xerox Phaser YELLOW 3 9 Xerox Phaser BLACK Xerox Phaser CYAN 6 11 Xerox Phaser MAGENTA 6 12 Xerox Phaser YELLOW 6 13 Xerox Phaser 6180 MFP - BLACK 4 14 Xerox Phaser 6180 MFP - CYAN 2 15 Xerox Phaser 6180 MFP - MAGENTA 2 16 Xerox Phaser 6180 MFP - YELLOW 2 17 Xerox Phaser BLACK 4 18 Xerox Phaser CYAN 2 19 Xerox Phaser MAGENTA 2 20 Xerox Phaser YELLOW 2 21 Xerox Phaser BLACK 4 22 Xerox Phaser CYAN 2 23 Xerox Phaser MAGENTA 2 24 Xerox Phaser YELLOW 2 25 Xerox WorkCentre PE 120i 2 26 Xerox WorkCentre PE Xerox Workcentre Xerox WorkCentre Xerox WorkCentre Pro HP Laserjet 2055 dn HP OfficeJet J EPSON L550 - BLACK 4 33 EPSON L550 - CYAN 2 34 EPSON L550 - MAGENTA 2 35 EPSON L550 - YELLOW 2 LaserJet Pro M1217nfw 36 HP MFP 6 Σελίδα 15 από 20

16 Α/Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εκτυπωτής Τύπος Εκτιμώμενη Ποσότητα Τιμή Μονάδας Προ ΦΠΑ 37 HP 38 HP 39 HP 40 HP Color Laserjet CP5225 PR - BLACK 4 Color Laserjet CP5225 PR - CYAN 2 Color Laserjet CP5225 PR - MAGENTA 2 Color Laserjet CP5225 PR - YELLOW 2 41 HP Laserjet 6MP 2 42 HP Laserjet Ricoh AP Lexmark MS310dn Lexmark MS Lexmark E360 dn Lexmark MS Lexmark X864 de 3 49 Lexmark CS310dn - BLACK Lexmark CS310dn - CYAN 6 51 Lexmark CS310dn - MAGENTA 6 52 Lexmark CS310dn - YELLOW 6 53 Lexmark CS310dn - WASTE BOTTLE 6 54 Xerox Workcentre BLACK 6 55 Xerox Workcentre CYAN 4 56 Xerox Workcentre MAGENTA 4 57 Xerox Workcentre YELLOW 4 58 Brother MFC 8520dn 6 59 HP HP LaserJet CP4025N - BLACK 4 60 HP HP LaserJet CP4025N - CYAN 2 61 HP HP LaserJet CP4025N - MAGENTA 2 62 HP HP LaserJet CP4025N - YELLOW 2 Για τα ζητούμενα είδη παρακαλείσθε να δώσετε τιμές για Χωρητικότητα High Capacity. Σε περίπτωση που η μητρική εταιρεία δεν παράγει το ζητούμενο είδος σε Χωρητικότητα High Capacity επισημάνατε τη χωρητικότητά του. Σελίδα 16 από 20

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ) Στη Μυτιλήνη, σήμερα....., μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου Κτήριο Διοίκησης) με Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, και νόμιμα εκπροσωπείται, από την Πρόεδρό του Καθηγήτρια κα Αμαλία Πολυδωροπούλου Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών (ΦΕΚ Β 2458/ ) και αφετέρου τ.ή της εταιρείας με την επωνυμία... (συμπλήρωση αναλόγως), που νόμιμα εκπροσωπείται από... (συμπλήρωση αναλόγως), και εδρεύει... (συμπλήρωση αναλόγως), με Α.Φ.Μ... (συμπλήρωση αναλόγως), Δ.Ο.Υ... (συμπλήρωση αναλόγως), συμφωνήθηκαν και αμοιβαίως έγιναν αποδεκτά όσα ακολουθούν: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας προκήρυξε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών (μελάνια), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την (Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 261/ , θέμα Γ.10.i) προϋπολογισμού δαπάνης έως του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη Προτάσεων Ερευνητικών έργων». Ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με αριθ. πρωτ. EΛE_2015_5208/ , διεξήχθη κανονικά στις 19 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφ. ΙΣ. 2.12) στη Μυτιλήνη. Κατατέθηκαν.. (..)(συμπληρώνεται) προσφορές σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα : A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Με απόφαση του Πανεπιστημίου Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Συνεδρίαση../.2015 θέμα ), (συμπληρώνεται) το σύνολο/μέρος των ειδών κατακυρώθηκε σύμφωνα με τον πίνακα του άρθρου 1.2. «Πίνακας προμήθειας ειδών», στ..... (συμπληρώνεται ή διαγράφεται) ή στην εταιρεία με την επωνυμία..., (συμπληρώνεται ή διαγράφεται) Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους που στο εξής θα καλείται στην παρούσα «Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας», αναθέτει στον δεύτερο, ο οποίος στο εξής θα καλείται στην παρούσα «προμηθευτής», την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών όπως αυτός αναγράφεται αναλυτικά στο πίνακα του άρθρου 1.2. «Πίνακας προμήθειας αναλωσίμων» και αυτός την αναλαμβάνει με τους πιο κάτω όρους : 1. Αντικείμενο - τιμή- κρατήσεις : Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης προσδιορίζεται αναλυτικά ως προς το είδος, την ποιότητα και τιμή, σύμφωνα : α) με την πιο κάτω περιγραφή του στον πίνακα του άρθρου 1.2. «Πίνακας προμήθειας αναλωσίμων» και β) με την με αριθ. πρωτ. (συμπληρώνεται) προσφορά του προμηθευτή: 1.2. Πίνακας προμήθειας αναλωσίμων: Σελίδα 17 από 20

18 Α/Α ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α/Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εκτυπωτής- Τύπος ΜΕΛΑΝΙΟΥχωρητικότητα ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ Φ.ΠΑ Οι τιμές της προσφοράς του προμηθευτή παραμένουν σταθερές, καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης Το συνολικό ποσό της δαπάνης θα καθοριστεί ανάλογα με τις ανάγκες των αναλωσίμων που θα καταναλωθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό ποσό της παρούσης και των υπολοίπων συμβάσεων που υπογράφτηκαν στο πλαίσιο της υπ αριθμ. πρωτ. EΛE_2015_5208/ διακήρυξης δεν θα ξεπεράσει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας Η δαπάνη για την προμήθεια των αναλωσίμων θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Υποστήριξη Προτάσεων Ερευνητικών έργων» Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα, κρατήσεις, τέλη κ.λ.π Επίσης, ο προμηθευτής βαρύνεται με μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι την παράδοση-παραλαβή των αναλωσίμων, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, ισόγειο, γραφ. 2.18, ΤΚ 81100, τηλ. Επικοινωνίας : , φαξ: ) σε χώρους, που θα υποδειχθούν κατά την διάρκεια της προμήθειας. 2. Χρόνος σύμβασης Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφή της έως ότου ένα από τα εξής δυο γεγονότα επέλθει πρώτο: Η εξάντληση του διατιθεμένου κονδυλίου ή έως την 31 η Δεκεμβρίου Παράδοση Παραλαβή (τόπος, τρόπος, χρόνος) 3.1. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, κατόπιν παραγγελίας από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας Ο προμηθευτής δέχεται παραγγελίες μόνο από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους που θα του γνωστοποιηθούν κατά την υπογραφή της σύμβασης Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα ζητούμενα είδη στους χώρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας που θα υποδείξει ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της παραγγελίας Η μεταφορά και παράδοση όλων των ειδών θα γίνει με την φροντίδα και τις δαπάνες του προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Προμηθευτή. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την μεταφορά των υλικών Την παραλαβή των αναλωσίμων θα πραγματοποιήσει Επιτροπή που έχει συσταθεί, σύμφωνα με την υπ αριθ. 243/ , θέμα Β.23ii (ΑΔΑ: 7ΝΞΔ469Β7Λ-ΟΜ4) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την συγκρότηση δια κληρώσεως α) επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης προσφορών και β) επιτροπής παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιοβαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » Ο προμηθευτής, πριν μεταφέρει τα είδη, έρχεται σε συνεννόηση (τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) με τον Πρόεδρο της Επιτροπής ελέγχου και παραλαβής τους Σελίδα 18 από 20

15PROC003137832 2015-10-08

15PROC003137832 2015-10-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 08-10-2015 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:7140 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 03/04/ 2008 ΑΡ. ΠΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2293 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΧΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη 06/11/2014 Αρ. Πρωτ. 9186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 8810 Μυτιλήνη, 21/10/2014 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 8810 Μυτιλήνη, 21/10/2014 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 880 Μυτιλήνη, /0/04 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

10.570,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 2/7/2014 και ώρα 11:30 Κριτήριο Ανάθεσης:

10.570,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 2/7/2014 και ώρα 11:30 Κριτήριο Ανάθεσης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη,22100,Τρίπολη Τηλ.: 2710230000, Fax: 2710230005, http://www. uop. gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 Αντικείμενο Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 200409(6335) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 13PROC001529656 ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7ΛΛ-2ΙΥ 2013-07-03 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : Κροκιδά 2 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.535,10 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.535,10 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΛ-ΚΒΟ Θεσσαλονίκη, 27/08/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 300525(9590) Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8391/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ <<ΕΝΤΥΠΩΝ>>

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8391/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ <<ΕΝΤΥΠΩΝ>> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8391/25-06 -2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 24/10/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/76/3151 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΘΗΝΑ, 24/10/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/76/3151 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ, 24/10/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/76/3151 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 14/06/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1178/1086F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 210 ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015) ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ SABA MEETING (CENTRA),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8390/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003011582 2015-09-02

15PROC003011582 2015-09-02 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 02/09/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός 015/07/2013/2. Στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος».

Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός 015/07/2013/2. Στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα