ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 13957 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαί δευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε ) οικ. έτους Ανάθεση στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» των αρμοδιο τήτων της λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλ λευσης των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού: α) Αυτοκινητόδρομος Α/Κ Καστοριάς (Δυτ. Σιά τιστας) Α/Κ Κορομηλιάς Α/Κ Ιεροπηγής Με θοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής, β) Αυτοκι νητόδρομος Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα... 2 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ / διυπουργικής απόφασης (Β 325) για τα συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα και διαδικασί ες εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυ σης με βάση τους κανονισμούς (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου και 1120/2009 της Επιτροπής»... 3 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στην Μουμούρη Ιωάννα του Γεωργίου... 4 Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκ παίδευσης και σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Δήμο Ξάνθης... 5 Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολι κής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Δήμο Ξάνθης... 6 Διορθώσεις Σφαλμάτων Διορθώσεις σφαλμάτων σε αποφάσεις του Περιφε ρειάρχη Βορείου Αιγαίου... 7 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 11/2011 απόφα ση του Δημάρχου Αγίου Βασιλείου Νομού Ρεθύ μνης... 8 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.1/Α/ 292/41490/IB (1) Καθορισμός ύψους επιχορήγησης του Ινστιτούτου Παι δείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε ) οικ. έτους ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98Α ). 3. Την αριθμ. 2672/ (Β 2408) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Φίλιππου Σαχινίδη». 4. Τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 του ΥΠΔΒΜΟ. 5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 ). Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον τακτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2011 του ΥΠΔΒΜΘ στον ΚΑΕ 2519 του Φ , αποφασίζουμε: Καθορίζουμε για το οικονομικό έτος 2011 την επι χορήγηση του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.) στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 ) σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2519 του Φ του τα κτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 του ΥΠΔΒΜΟ. Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τμηματικά εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης, όπως αυτά προσδιορίζονται κάθε φορά με τα οριζόμενα στις σχε τικές αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών ποσοστά διάθε σης.

2 13958 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Μαρούσι, 5 Απριλίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ. Δ1/809 (2) Ανάθεση στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» των αρμοδιοτή των της λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού: α) Αυτο κινητόδρομος Α/Κ Καστοριάς (Δυτ. Σιάτιστας) Α/Κ Κορομηλιάς Α/Κ Ιεροπηγής Μεθοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής, β) Αυτοκινητόδρομος Α/Κ Λαγκα δά/σερρών Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α ) «Κωδικοποίηση της νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 2. Του Π.Δ. 69/88 «Περί Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικού Γραμματέα Δ.Ε.». 3. Των τροποποιητικών και συμπληρωματικών του προαναφερομένου Π.Δ. 340/90, 293/91, 335/92, 167/92, καθώς και των σχετικών εγκυκλίων εφαρμογής τους. 4. Της ΕΔ1/09/116/Φ.Σπ./ εγκυκλίου για τον ορ γανισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικού Γραμ ματέα Δ.Ε. 5. Του Ν. 3669/2008 (Φ.Ε.Κ. 116Α/ ) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας Δημοσίων Έργων». 6. Της λοιπής νομοθεσίας περί εκτελέσεως των Δη μοσίων Έργων. 7. Του Π.Δ. 71/93 (Φ.Ε.Κ. 30Α/ ) «Καθορισμός Αρμοδιο τήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Δημοσίων Έργων και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες ή Όργανα Διανομαρχιακού Επιπέδου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων». 8. Των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 334/2000 (Φ.Ε.Κ. 279Α / ) κατά το μέρος που αφορά στην προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδη γίας ΕΟΚ 37/ Του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/ ) «Προσαρ μογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικα σιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Της Δ16α/04/773/ κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί Εξαιρέσης Διοικητικών Πράξεων ή Εγ γράφων από τον Κανόνα των Τριών Υπογραφών». 11. Του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. Α221/ ) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των υπουργείων». 12. Της με αρ. οικ /7766/ (ΦΕΚ Β 2514/ ) απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Υπο δομών Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων στους Υφυπουργούς Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων». Και αφού λάβαμε υπόψη: 1. Το άρθρο 5 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138/τ.Α / ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/1984 και άλ λες διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ. Δ14α/02/69/ΦΝ/380 (ΦΕΚ 846/τ.Β / ) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονο μίας, Οικονομικών και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα την «Ίδρυση Εταιρίας έργων υποδομής με την επωνυμία Εγνατία Οδός ΑΕ». 3. To άρθρο 17 παράγραφοι 3 και 5 του Ν. 3212/2003 «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θε μάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωρο ταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α 308/2003), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 του Ν. 3913/2011 «Αναδιορ γάνωση της Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 18/2011). 4. Το άρθρο 9 παρ. 3β του Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162/τ.Α / ) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτη ματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» για τη συνολική χάραξη της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων της. 5. Την υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/7157/ε/1042 (ΦΕΚ 2631/τ.Β / ) απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με θέμα την «Κωδικοποίηση και αρίθμηση του Ελληνικού Διευ ρωπαϊκού Οδικού Δικτύου». 6. Την υπ αριθμ /2305/ΦΕΚ 992/Β / Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι κής Μακεδονίας για τον «Καθορισμό οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης των υπηρεσιών της Πε ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που υπάγονται στην Περιφέρεια», στην οποία δεν περιλαμβάνονται τμήματα του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού Αυτοκινητοδρόμου Α/Κ Καστο ριάς (Δυτ. Σιάτιστας) Α/Κ Κορομηλιάς Α/Κ Ιεροπηγής Με θοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής. 7. Την υπ αριθμ (ΦΕΚ 1866/Β / ) από φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την «Αρμοδιότητα συντήρησης και τε χνικής αστυνόμευσης στο οδικό δίκτυο ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», στην οποία δεν περιλαμβάνονται τμήματα του κάθετου άξονα της Εγνα τίας Οδού Αυτοκινητοδρόμου Α/Κ Λαγκαδά /Σερρών Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα. 8. To με Α.Π. A285841/ έγγραφο της «ΕΓΝΑ ΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», με το οποίο μας ζητήθηκε η έκδοση και υπογραφή της απόφασης ανάθεσης στην «ΕΓΝΑ ΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» των αρμοδιοτήτων της λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού: α) Αυτοκινητόδρομος Α/Κ Καστο ριάς (Δυτ. Σιάτιστας) Α/Κ Κορομηλιάς Α/Κ Ιεροπη γής Μεθοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής, β) Αυ τοκινητόδρομος Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα. Και επειδή: 1. Οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας Οδού: α) Αυτοκινητόδρομος Α/Κ Καστοριάς (Δυτ. Σιάτι στας) Α/Κ Κορομηλιάς Α/Κ Ιεροπηγής Μεθοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής β) Αυτοκινητόδρομος Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα αποτελούν σημαντικά τμήματα του Ελληνικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου, καθώς συνδέουν τη χώρα με τα γειτονικά κράτη και εξυπηρετούν διεθνείς μεταφορές και ως εκ τούτου προκύπτει η υποχρέωση

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εξασφάλισης προς τους χρήστες υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου υπηρεσιών άνεσης και ασφάλειας. 2. Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», που ασκεί το έργο της συντήρησης και λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού έχει αποδείξει ότι διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και οργάνωση τόσο για τη διαφύλαξη ενός έργου υψηλών προδιαγραφών, όπως ο αυτοκινητόδρομος της Εγνατίας Οδού, όσο και για την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών προς τους χρήστες. Επιπλέον η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» έχει ήδη εκτελέσει και εκτελεί τα έργα κατασκευής αυτοκινητοδρόμου στους κάθετους άξονες Σιάτιστας Καστοριάς Κρυ σταλλοπηγής και Λαγκαδά Σερρών Προμαχώνα και επομένως έχει πλήρη γνώση των επί τόπου συνθηκών και προβλημάτων. 3. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δα πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο φασίζουμε: 1. Αναθέτουμε στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» τις αρμοδιό τητες της λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού: α) Αυτοκινητόδρομος Α/Κ Καστοριάς (Δυτ. Σιάτι στας) Α/Κ Κορομηλιάς Α/Κ Ιεροπηγής Μεθοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής β) Αυτοκινητόδρομος Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών Μεθο ριακός Σταθμός Προμαχώνα. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. 2. Παύει να ισχύει η με αρ. Πρωτ. Δ1/3120/ απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 4 Απριλίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ Αριθμ (3) Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ / διυπουργικής απόφασης (Β 325) για τα συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης με βάση τους κανονισμούς (ΕΚ) 73/2009 του Συμβου λίου και 1120/2009 της Επιτροπής». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 1, παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρ μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α 34), όπως το άρθρο 1 τροποποιήθηκε από το άρθρο 6, παρ. 1, του Ν. 1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα αποθε ματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ Α 70) και το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α 101), «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». β. Του άρθρου 22, παρ. 3, του ν. 992/1979 «Περί οργα νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 280). γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας» για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως η νομο θεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. δ. Του άρθρου 29 παρ 1 8 του Ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμά των αγροτικής γης επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις. ε. Του άρθρου 18 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ Α 255) με το οποίο κυρώθηκε η / απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «για την εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφω σης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου (ΦΕΚ Β 1921) και ιδιαίτερα το άρθρο 5 αυτής, με το οποίο ο ΟΠΕΚΕΠΕ ορίσθηκε ως αρμόδιος φορέας «για τον υπολογισμό και την διαχείριση των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά την έννοια των διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) 1782/2003 (τίτλοι Ι & ΙΙΙ) και 795/2004, όπως ισχύουν» 2. Τους Κανονισμούς α. (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (L30 της ) «για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα κα θεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωρ γικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονι σμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003». β. (ΕΚ) αριθ. 1120/2009 της Επιτροπής (L316 της ) «σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμο γής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέ πεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβου λίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς». γ. (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής (L316 της ) «σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερειών διατάξεων εφαρ μογής του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου». δ. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου (L270 της ) «για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 3. Το έγγραφο εργασίας Α/16864/2008 με τις κατευ θυντήριες γραμμές για τη μέτρηση της έκτασης των αγροτεμαχίων αμπελώνων στο πλαίσιο των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 479/2008 και 555/ Το σημείο «Ωφελούμενοι από το Εθνικό από θεμα», του έγγραφου ARES DPU /LA11, από , της Ευρωπαικής Επιτροπής μετά τον έλεγχο συμμόρφωσης που διενεργήθηκε στην Ελλάδα 5. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 7146 της ει σήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο γισμού, αποφασίζουμε:

4 13960 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 1 Με την παρούσα απόφαση, τροποποιείται και συ μπληρώνεται η υπ αριθμ / διυπουργική απόφαση (Β 325) «Συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης με βάση τους κανονισμούς (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου και 1120/2009 της Επιτροπής». Άρθρο 2 1. Στο Άρθρο 14 : α. Η παρ. 1: αντικαθίσταται ως εξής: «Η αίτηση μεταβίβα σης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.) υποβάλλεται συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά μεταβίβα σης (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα), αυτοπροσώ πως ή με συστημένη επιστολή στο αρμόδιο Περιφερεια κό γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιπτώσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων χωρίς γη ή στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις μεταβίβασης, από τον μεταβιβάζοντα και σε περίπτωση κληρονομιάς από τον ή τους νόμιμο/ους κληρονόμο/ους» β. Η παρ. 2 : αντικαθίσταται ως εξής: «Η αίτηση κατα χωρείται μηχανογραφικά και ο φάκελος εξετάζεται από τα Περιφερειακά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στη περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων χωρίς γη, ενώ όλες οι άλλες πε ριπτώσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων καταχωρούνται και εξετάζονται από την Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ». 2. Στο άρθρο 15 : α. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.) δύνανται να μεταβιβάζονται μόνο σε άλλο γεωργό εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια, εκτός των περιπτώσεων κληρονομιάς. Στην περίπτωση αποδέκτη πολίτη κράτους εκτός Ευρωπαϊ κής Ένωσης απαιτείται να υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος είναι μόνιμα και νόμιμα εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια» β. Στο τέλος της παραγράφου 6 προστίθεται εδάφιο: «που βρίσκονται αποκλειστικά σε ορεινές και μειονε κτικές περιοχές όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 της με αριθμό ΚΥΑ/ΦΕΚ 323 Β 2010.» γ. Η παρ. 7: αντικαθίσταται ως εξής: «Εάν μεταβιβαστεί το σύνολο των δικαιωμάτων με μεταβίβαση του συνόλου της εκμετάλλευσης από γεωργό σε γεωργό, ο διάδοχος αποκτά όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από την έννομη σχέση του μεταβιβάζοντος και της αρμόδιας αρχής, την οποία δημιουργεί η αίτηση ενίσχυσης». 3. Στο τέλος του άρθρου 16, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για μεταβίβαση των πρόσθετων δικαιωμά των ενίσχυσης, που χορηγήθηκαν ως ειδική στήριξη με βάση το άρθρο 68 του ΕΚ 73/2009, που συνοδεύονται από τη μεταβίβαση ισοδύναμου αριθμού εκταρίων, τα αντίστοιχα αγροτεμάχια που δηλώνονται θα πρέπει να βρίσκονται αποκλειστικά σε ορεινές και μειονεκτι κές περιοχές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 της με αριθμό ΚΥΑ/ΦΕΚ 323 Β 2010» 4. Στο άρθρο 22 παράγραφος 1 το εδάφιο «α) αντικα θίσταται ως εξής: «α) Πράξη εκμίσθωσης επιλέξιμης έκτασης και δικαιωμά των, θεωρημένη κατά περίπτωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.» 5. Η πρώτη παράγραφος του σημείου 2, του άρθρου 26, τροποποιείται ως εξής: «Για την υλοποίηση της πα ρούσης απόφασης «γεωργοί που βρίσκονται σε ειδική κατάσταση» είναι οι γεωργοί που έχουν επενδύσει σε τομέα ο οποίος υπόκειται σε ένταξη στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, σύμφωνα με τα σημεία 3 και 4 του άρθρου 5 της παρούσης». 6. Στο άρθρο 27 προστίθεται παρ. 4 ως εξής: «4. Εκτά σεις σε καλή γεωργική κατάσταση δεν λαμβάνονται υπόψη στις επιλέξιμες εκτάσεις για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα» 7. Το πρώτο εδάφιο, της δεύτερης παραγράφου, του σημείου 1, του άρθρου 28, τροποποιείται ως εξής: «Οι επιπλέον των απαιτούμενων για την πλήρη ενεργοποίη ση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, προσδιορισθεί σες επιλέξιμες εκτάσεις στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης να είναι τουλάχιστον 1 εκτάριο» 8. Στο τέλος του σημείου 2, του άρθρου 28, προστί θεται νέα παράγραφος ως εξής: «Αποκλείονται της διαδικασίας κατανομής δικαιωμά των από το Εθνικό Απόθεμα γεωργοί οι οποίοι: Έχουν μεταβιβάσει το σύνολο των δικαιωμάτων ενι αίας ενίσχυσης τα δύο προηγούμενα έτη, από το έτος αίτησης ή Έχουν απολέσει τα δικαιώματά τους το τρέχουσα ή την προηγούμενη χρονιά λόγω μη ενεργοποίησης. Εξαιρούνται οι παραγωγοί που εμπίπτουν στο σημείο 2 του άρθρου 26, ή Αρνήθηκαν ή παρεμπόδισαν ή δεν προσήλθαν σε έλεγχο σχετικό με την εφαρμογή των κανονισμών 73/2009 ή 1782/2003 από το 2006 και μετέπειτα,». 9. Στο Παράρτημα 1 του άρθρου 32, τροποποιείται ο πίνακας 1 και το υπόδειγμα 1 «Μεταβίβαση ΔΕΔ μαζί με γη», ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Μεταβιβαζόμενα δικαιώματα α.α Κατηγορίες αποδεκτών με ταβιβαζομένων δικαιωμάτων 1 Γεωργοί που ξεκινούν γεωργική δρα στηριότητα ή κληρονόμοι 2 Kατά κύριο επάγγελμα αγρότες (Ν. 3874/6 9 10) 3 Λοιποί γεωργοί Δικαιώματα συνοδευό μενα από γη (σύνολο εκμε τάλλευσης) Δικαιώμα τα συνο δευόμενα από γη Δικαιώμα τα μη συ νοδευόμε να από γη 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ειδικά Δικαιώ ματα 5% 10 % 30 % 0 %

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13961

6 13962 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ αριθμ / διυπουργικής απόφα σης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 4 Απριλίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (4) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Μουμούρη Ιωάννα του Γεωργίου. Με την αριθμ. 5293/2033/ απόφαση του Πε ριφερειάρχη Ιονίων Νήσων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α 6), του Π.Δ. 93/1993 (Α 39), του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α 43) και του άρθρου 186 παρ. II περ. Ζ αριθ. 17 του Ν. 3852/2010 (Α 87) χορηγείται στην Μουμούρη Ιωάννα του Γεωργίου, κάτοικο Κέρκυρας, άδεια άσκησης επαγ γέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ο Περιφερειάρχης ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ Αριθμ. απόφ. 154 (5) Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκ παίδευσης και σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επι τροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Δήμο Ξάν θης. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 241, 243 του Ν. 3463/ 2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 103, παρ. 2, του Ν.3852/ 2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης σύμφωνα με τις οποίες οι σχολικές επιτροπές συγχω νεύονται σε δύο Νομικά Πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 3. Την αρ. 4569/ΕΓΚ.11/ του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. «Θέμα τα συγχωνεύσεων και προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων Σχο λικές Επιτροπές». 4. Την Εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με αριθμό Πρωτ. 1900/ , αποφασίζει κατά πλει οψηφία: Α) Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010, των παρακάτω σχολικών επιτροπών Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία: 1. Σχολική Επιτροπή 1 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6380 (ΦΕΚ 604/τ.Β / ) 2. Σχολική Επιτροπή 2 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6361 (ΦΕΚ 591 /τ.β / ) 3. Σχολική Επιτροπή 3 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6450 (ΦΕΚ 604/τ.Β / ) 4. Σχολική Επιτροπή 4 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6452 (ΦΕΚ 623/τ.Β / ) 5. Σχολική Επιτροπή 5 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6451 (ΦΕΚ 604/τ.Β /1.8.Ι991) 6. Σχολική Επιτροπή 6 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6454 (ΦΕΚ 591/τ.Β / ) 7. Σχολική Επιτροπή 7 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6456 (ΦΕΚ 591/τ.Β / ) 8. Σχολική Επιτροπή 8 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6457 (ΦΕΚ 591/τ.Β / ) 9. Σχολική Επιτροπή 9 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6454 (ΦΕΚ 623/τ, β / ) 10. Σχολική Επιτροπή 10 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6453 (ΦΕΚ 623/τ.Β / ) 11. Σχολική Επιτροπή 11 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6458 (ΦΕΚ 591/τ.Β / ) 12. Σχολική Επιτροπή 12 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6459 (ΦΕΚ 591/τ.Β / ) 13. Σχολική Επιτροπή 13 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6460 (ΦΕΚ 591/τ.Β / ) 14. Σχολική Επιτροπή 14 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6461 (ΦΕΚ 591/τ.Β / ) απόφαση Νομάρχη Ξάνθης, 15. Σχολική Επιτροπή 15 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1025/τ.Β / ) 16. Σχολική Επιτροπή 16 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1460/τ.Β / ) 17. Σχολική Επιτροπή 17 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1025/τ.Β / ) 18. Σχολική Επιτροπή 18 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1126/τ.Β / ) 19. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Κιμμερίων Ξάν θης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1801/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 20. Σχολική Επιτροπή 2 ου Νηπιαγωγείου Κιμμερίων Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ, 5394 (ΦΕΚ 2266/ τ.β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας 21. Σχολική Επιτροπή Διθέσιου Νηπιαγωγείου Δαφνώ να που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1666/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

8 13964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Λεύκης Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1398/τ.Β / ) 23. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Μ. Ευμοίρου Ξάν θης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1398/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 24. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Πετροχωρίου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1398/τ.Β / ) 25. Σχολική Επιτροπή 1 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάν θης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6367 (ΦΕΚ 591/τ.Β / ) 26. Σχολική Επιτροπή 2 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάν θης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6368 (ΦΕΚ 591/τ.Β / ) 27. Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου Ξάν θης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ. 1052/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 28. Σχολική Επιτροπή 4 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6370 (ΦΕΚ 604/τ.Β / ) 29. Σχολική Επιτροπή 5 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάν θης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1460/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 30. Σχολική Επιτροπή 6 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάν θης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1052/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ,Θ. 31. Σχολική Επιτροπή 7 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάν θης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6373 (ΦΕΚ 604/τ.Β / ) 32. Σχολική Επιτροπή 8 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάν θης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6374 (ΦΕΚ 604/τ.Β / ) 33. Ενιαία Σχολική Επιτροπή 9 ου και 18 ου Δημοτικών σχολείων Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1460/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 34. Σχολική Επιτροπή 10 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάν θης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1460/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 35. Σχολική Επιτροπή 11 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάν θης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ. 1460/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 36. Σχολική Επιτροπή 12 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6377 (ΦΕΚ 604/τ.Β / ) 37. Ενιαία Σχολική Επιτροπή 13 ου και 19 ου Δημοτικών σχολείων Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1072/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 38. Σχολική Επιτροπή 14 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάν θης που συστήθηκε με την αριθμ, Ε6378 (ΦΕΚ 604/τ.Β / ) 39. Ενιαία Σχολική Επιτροπή 15 ου Δημοτικού Σχολείου και 20 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ. 1754/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 40. Σχολική Επιτροπή 16 ου Δημοτικού σχολείου Ξάν θης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1025/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 41. Σχολική Επιτροπή 17 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάν θης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1460/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 42. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού σχολείου Κιμμερίων συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1776/τ.Β / ) 43. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού σχολείου Μ. Ευμοί ρου που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1398/τ.Β / 22, ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 44. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Σταυρού πολης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1666/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 45. Σχολική Επιτροπή 1 ου Ειδικού Δημοτικού σχολείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 477/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 46. Σχολική Επιτροπή Ειδικού Σχολείου Κωφών και Βαρήκοων Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1526/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, Β) Τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Ξάνθης με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ σης Δήμου Ξάνθης» και έδρα την Ξάνθη. Σκοπός: Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου. Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων και του κάθε είδους εξοπλισμού των μέχρι το επιτρεπτό όριο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εισήγηση προς την αντίστοιχη διεύθυνση Πρω τοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για την σχολική βιβλιο θήκη, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των κυλικείου, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων. Διοίκηση: Το Νομικό Πρόσωπο «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» διοικείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και από το άρθρο 240 του N. 3463/2006, από Διοικητικό Συμ βούλιο το οποίο αποτελείται από 15 μέλη, ως εξής: Εννέα Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων δύο τουλάχιστον ορίζονται από τις παρατάξεις της μειο ψηφίας. Δύο Διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ένας Προϊστάμενος Νηπιαγωγείου, εκ των πέντε αρχαιοτέρων των αντίστοιχων σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα με γέθους αντίστοιχης σχολικής μονάδας. * *

9 ΦΕΚ 936 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας, Δύο εκπρόσωποι του Διδασκαλικού Συλλόγου Ξάνθης, που προτείνονται από αυτόν κατά προτεραιότητα, Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής ή προϊ στάμενος σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου. Σε αυτή την περίπτωση ο Διδασκαλι κός Σύλλογος Ξάνθης εκπροσωπείται από ένα μέλος και ειδικότερα από τον πρώτο εκ των προταθέντων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Περιουσία: Η κινητή και ακίνητη περιουσία των συγ χωνευόμενων Νομικών Προσώπων Σχολικών Επιτρο πών, αποτελεί περιουσία του νέου Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης, Πόροι: Τα έσοδα του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης προέρχονται: α) Από τις επιχορηγήσεις του δήμου, σύμφωνα με τις δια τάξεις της παραγράφου 6 περ. (α) και (β) του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 όπως ισχύει. β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας. γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. δ) Από κάθε είδους εισφορές, εκμισθώσεις κυλικείων, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. ε) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέμα τα σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη δια δικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ξάνθη, 31 Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. απόφ. 155 (6) Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Δήμο Ξάνθης. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 240, 243 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 2) Τις διατάξεις του άρθρου 103, παρ. 2, του Ν. 3852/ 2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης σύμφωνα με τις οποίες οι σχολικές επιτροπές συγχω νεύονται σε δύο Νομικά Πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 3) Την αρ. 4569/ΕΓΚ.11/ του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. «Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων Σχολικές Επιτροπές. 4) Την απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ 8440/ για τον καθορισμό λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών, 5) Την Εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με αριθμό Πρωτ. 1903/ , αποφασίζει κατά πλειο ψηφία: Α) Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010, των παρακάτω σχολικών επιτροπών Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία: 1. Σχολική Επιτροπή 1 ου Γυμνασίου Ξάνθης που συ στήθηκε με την αριθμ. 341 (ΦΕΚ 1460/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α,Μ.Θ. 2. Σχολική Επιτροπή 2 ου 3 ου Γυμνασίων Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. 941 (ΦΕΚ 655/τ.Β / ) 3. Σχολική Επιτροπή 4 ου 6 ου Γυμνασίων Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. 938 (ΦΕΚ 615/τ.Β /09, ) 4. Σχολική Επιτροπή 5 ου Γυμνασίου και 4 ου Ενιαίου Λυ κείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ, 334 (ΦΕΚ 85/ τ.β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας 5. Σχολική Επιτροπή 7 ου Γυμνασίου Ξάνθης που συστή θηκε με την αριθμ. 940 (ΦΕΚ 655/τ.Β / ) απόφα ση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 6. Σχολική Επιτροπή 8 ου Γυμνασίου Ξάνθης που συστή θηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 460/τ.Β / ) απόφα ση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 7. Σχολική Επιτροπή 1 ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 460/τ.Β / ) 8. Σχολική Επιτροπή 2 ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 460/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ, 9. Σχολική Επιτροπή 3 ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. 939 (ΦΕΚ 655/τ.Β / ) 10. Σχολική Επιτροπή 1 ου ΕΠΑΛ, 2 ου ΓΕΚ και ΓΕΚ Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 460/τ.Β / ) 11. Σχολική Επιτροπή 2 ου ΕΠΑΛ, 3 ου ΕΠΑΛ, Εσπερινού ΕΠΑΛ, 1 ου ΣΕΚ, Εσπερινού Γυμνασίου και Εσπερινού Γε νικού Λυκείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 433/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ,Θ. 12. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου και Λυκείου Σταυρού πολης Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε10891 (ΦΕΚ 694/τ.Β / ) απόφαση Νομάρχη Ξάνθης, Β) Τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Ξάνθης με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης Δήμου Ξάνθης» και έδρα την Ξάνθη. Σκοπός: Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου,

10 13966 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) H εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων και του κάθε είδους εξοπλισμού του μέχρι το επιτρεπτό όριο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Η Εισήγηση προς την αντίστοιχη διεύθυνση Δευτε ροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για την σχολική βιβλιο θήκη, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων. Διοίκηση: Το Νομικό Πρόσωπο «Σχολική Επιτροπή Δευ τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» διοικείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και από το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006, από Διοικητικό Συμ βούλιο το οποίο αποτελείται από 15 μέλη, ως εξής: Εννέα Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων δύο τουλάχιστον ορίζονται από τις παρατάξεις της μειο ψηφίας. Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας. Ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας, Δύο εκπρόσωποι του Συλλόγου της Ένωσης Λειτουρ γών Μέσης Εκπαίδευσης Ξάνθης που προτείνονται από αυτήν κατά προτεραιότητα. Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής ή προϊ στάμενος σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου. Σε αυτή την περίπτωση η Ένωση Λει τουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ξάνθης εκπροσωπείται από ένα μέλος και ειδικότερα από τον πρώτο εκ των προταθέντων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Περιουσία: Η κινητή και ακίνητη περιουσία των συγ χωνευόμενων Νομικών Προσώπων Σχολικών Επιτροπών, αποτελεί περιουσία του νέου Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης. Πόροι: Τα έσοδα του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάν θης προέρχονται: α) Από τις επιχορηγήσεις του δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 περ. (α) και (β) του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 όπως ισχύει β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας, γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. δ) Από κάθε είδους εισφορές, εκμισθώσεις κυλικείων, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. ε) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Mε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέμα τα σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη δια δικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ξάνθη, 31 Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (7) 1. Στο ΦΕΚ 148/Β/ που δημοσιεύθηκε η υπ αριθμ. 2/1/2011/ απόφαση του Περιφερειάρχη Βο ρείου Αιγαίου διορθώνεται από το λανθασμένο: «2. Σε κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών οι υπάλληλοι: Α/Α 29 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ ΝΥΜΟ Κουκούλη Ευφημία ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Παντελής ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ/ Γεωτεχνικών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Γεωπόνων στο ορθό «2. Σε κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχα νικών οι υπάλληλοι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ ΝΥΜΟ 29 Κουκούλη Ευθυμία ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Παντελής ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ / Γεωτεχνικών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Γεωπόνων 2. Στο ΦΕΚ 338/Β/ που δημοσιεύθηκε η υπ αριθμ. 44/9/ απόφαση του Περιφερειάρχη Βο ρείου Αιγαίου διορθώνεται από το λανθασμένο: «4. Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικο νομίας και Κτηνιατρικής 4.1 Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χίου Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩ ΝΥΜΟ 9 Κουκούλη Ευφημία Παντελής ΠΕ Κατη γορία Κλάδος Ειδικό τητα Γεωτε χνικών Γεωτε χνικών Βαθ μός στο ορθό «4. Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικο νομίας και Κτηνιατρικής 4.1 Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χίου Α/Α ΟΝΟΜΑΤ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩ ΝΥΜΟ 9 Κουκούλη Ευθυμία Παντελής ΠΕ Κατη γορία Κλάδος Ειδικό τητα Γεωτε χνικών Γεωτε χνικών Β Βαθ μός (Από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (8) Στην αριθμ. 11/2011 απόφαση του Δημάρχου Αγίου Βα σιλείου νομού Ρεθύμνης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 71/ τ.β / , στη σελίδα 1281 και στον πίνακα κατάταξης του μονίμου προσωπικού, διαγράφονται τα με αύξοντες αριθμούς 17, 18, 19 και 20 ονόματα, λόγω διπλής ανα γραφής τους. Β (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

11

12 13968 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. σε 5 ανά έτος.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επι στρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγ γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 37/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/01/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.Δ17α/03/1/ΦΝ393 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 497 19 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή ισχύος της υπ αριθμ. 52847/Δ4/30.5.2005 απόφασης.... 1 Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 27 Ιουνίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4268 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 293 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 106 9 Μαΐου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 318 25 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 15733/11148/16 12 2009 απόφασης του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 29 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 144. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α 160)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1868 24 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Τ.3593/263/Α0019/25 7 2003 Α.Υ.Ο. «Απλουστευμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 34 ο από 20/8 έως 24/8) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση ωραρίου εργασίας του προσωπικού ασφαλείας των δημοτικών κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1570 16 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ανακοίνωσης 12/2014 Ανακοίνωση για το προσωπικό που έχει τεθεί σε δι αθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1170 18 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 973/64400 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Δράσης 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 22 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3724/162303 Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφί μων ζωϊκής προέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 543 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37353/2375 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2121 28 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου...

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες Λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με δημοκρατικές και διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα