ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 13957 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαί δευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε ) οικ. έτους Ανάθεση στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» των αρμοδιο τήτων της λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλ λευσης των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού: α) Αυτοκινητόδρομος Α/Κ Καστοριάς (Δυτ. Σιά τιστας) Α/Κ Κορομηλιάς Α/Κ Ιεροπηγής Με θοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής, β) Αυτοκι νητόδρομος Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα... 2 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ / διυπουργικής απόφασης (Β 325) για τα συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα και διαδικασί ες εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυ σης με βάση τους κανονισμούς (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου και 1120/2009 της Επιτροπής»... 3 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στην Μουμούρη Ιωάννα του Γεωργίου... 4 Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκ παίδευσης και σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Δήμο Ξάνθης... 5 Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολι κής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Δήμο Ξάνθης... 6 Διορθώσεις Σφαλμάτων Διορθώσεις σφαλμάτων σε αποφάσεις του Περιφε ρειάρχη Βορείου Αιγαίου... 7 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 11/2011 απόφα ση του Δημάρχου Αγίου Βασιλείου Νομού Ρεθύ μνης... 8 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.1/Α/ 292/41490/IB (1) Καθορισμός ύψους επιχορήγησης του Ινστιτούτου Παι δείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε ) οικ. έτους ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98Α ). 3. Την αριθμ. 2672/ (Β 2408) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Φίλιππου Σαχινίδη». 4. Τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 του ΥΠΔΒΜΟ. 5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 ). Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον τακτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2011 του ΥΠΔΒΜΘ στον ΚΑΕ 2519 του Φ , αποφασίζουμε: Καθορίζουμε για το οικονομικό έτος 2011 την επι χορήγηση του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.) στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 ) σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2519 του Φ του τα κτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 του ΥΠΔΒΜΟ. Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τμηματικά εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης, όπως αυτά προσδιορίζονται κάθε φορά με τα οριζόμενα στις σχε τικές αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών ποσοστά διάθε σης.

2 13958 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Μαρούσι, 5 Απριλίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ. Δ1/809 (2) Ανάθεση στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» των αρμοδιοτή των της λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού: α) Αυτο κινητόδρομος Α/Κ Καστοριάς (Δυτ. Σιάτιστας) Α/Κ Κορομηλιάς Α/Κ Ιεροπηγής Μεθοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής, β) Αυτοκινητόδρομος Α/Κ Λαγκα δά/σερρών Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α ) «Κωδικοποίηση της νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 2. Του Π.Δ. 69/88 «Περί Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικού Γραμματέα Δ.Ε.». 3. Των τροποποιητικών και συμπληρωματικών του προαναφερομένου Π.Δ. 340/90, 293/91, 335/92, 167/92, καθώς και των σχετικών εγκυκλίων εφαρμογής τους. 4. Της ΕΔ1/09/116/Φ.Σπ./ εγκυκλίου για τον ορ γανισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικού Γραμ ματέα Δ.Ε. 5. Του Ν. 3669/2008 (Φ.Ε.Κ. 116Α/ ) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας Δημοσίων Έργων». 6. Της λοιπής νομοθεσίας περί εκτελέσεως των Δη μοσίων Έργων. 7. Του Π.Δ. 71/93 (Φ.Ε.Κ. 30Α/ ) «Καθορισμός Αρμοδιο τήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Δημοσίων Έργων και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες ή Όργανα Διανομαρχιακού Επιπέδου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων». 8. Των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 334/2000 (Φ.Ε.Κ. 279Α / ) κατά το μέρος που αφορά στην προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδη γίας ΕΟΚ 37/ Του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/ ) «Προσαρ μογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικα σιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Της Δ16α/04/773/ κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί Εξαιρέσης Διοικητικών Πράξεων ή Εγ γράφων από τον Κανόνα των Τριών Υπογραφών». 11. Του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. Α221/ ) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των υπουργείων». 12. Της με αρ. οικ /7766/ (ΦΕΚ Β 2514/ ) απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Υπο δομών Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων στους Υφυπουργούς Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων». Και αφού λάβαμε υπόψη: 1. Το άρθρο 5 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138/τ.Α / ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/1984 και άλ λες διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ. Δ14α/02/69/ΦΝ/380 (ΦΕΚ 846/τ.Β / ) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονο μίας, Οικονομικών και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα την «Ίδρυση Εταιρίας έργων υποδομής με την επωνυμία Εγνατία Οδός ΑΕ». 3. To άρθρο 17 παράγραφοι 3 και 5 του Ν. 3212/2003 «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θε μάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωρο ταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α 308/2003), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 του Ν. 3913/2011 «Αναδιορ γάνωση της Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 18/2011). 4. Το άρθρο 9 παρ. 3β του Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162/τ.Α / ) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτη ματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» για τη συνολική χάραξη της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων της. 5. Την υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/7157/ε/1042 (ΦΕΚ 2631/τ.Β / ) απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με θέμα την «Κωδικοποίηση και αρίθμηση του Ελληνικού Διευ ρωπαϊκού Οδικού Δικτύου». 6. Την υπ αριθμ /2305/ΦΕΚ 992/Β / Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι κής Μακεδονίας για τον «Καθορισμό οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης των υπηρεσιών της Πε ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που υπάγονται στην Περιφέρεια», στην οποία δεν περιλαμβάνονται τμήματα του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού Αυτοκινητοδρόμου Α/Κ Καστο ριάς (Δυτ. Σιάτιστας) Α/Κ Κορομηλιάς Α/Κ Ιεροπηγής Με θοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής. 7. Την υπ αριθμ (ΦΕΚ 1866/Β / ) από φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την «Αρμοδιότητα συντήρησης και τε χνικής αστυνόμευσης στο οδικό δίκτυο ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», στην οποία δεν περιλαμβάνονται τμήματα του κάθετου άξονα της Εγνα τίας Οδού Αυτοκινητοδρόμου Α/Κ Λαγκαδά /Σερρών Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα. 8. To με Α.Π. A285841/ έγγραφο της «ΕΓΝΑ ΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», με το οποίο μας ζητήθηκε η έκδοση και υπογραφή της απόφασης ανάθεσης στην «ΕΓΝΑ ΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» των αρμοδιοτήτων της λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού: α) Αυτοκινητόδρομος Α/Κ Καστο ριάς (Δυτ. Σιάτιστας) Α/Κ Κορομηλιάς Α/Κ Ιεροπη γής Μεθοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής, β) Αυ τοκινητόδρομος Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα. Και επειδή: 1. Οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας Οδού: α) Αυτοκινητόδρομος Α/Κ Καστοριάς (Δυτ. Σιάτι στας) Α/Κ Κορομηλιάς Α/Κ Ιεροπηγής Μεθοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής β) Αυτοκινητόδρομος Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα αποτελούν σημαντικά τμήματα του Ελληνικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου, καθώς συνδέουν τη χώρα με τα γειτονικά κράτη και εξυπηρετούν διεθνείς μεταφορές και ως εκ τούτου προκύπτει η υποχρέωση

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εξασφάλισης προς τους χρήστες υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου υπηρεσιών άνεσης και ασφάλειας. 2. Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», που ασκεί το έργο της συντήρησης και λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού έχει αποδείξει ότι διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και οργάνωση τόσο για τη διαφύλαξη ενός έργου υψηλών προδιαγραφών, όπως ο αυτοκινητόδρομος της Εγνατίας Οδού, όσο και για την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών προς τους χρήστες. Επιπλέον η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» έχει ήδη εκτελέσει και εκτελεί τα έργα κατασκευής αυτοκινητοδρόμου στους κάθετους άξονες Σιάτιστας Καστοριάς Κρυ σταλλοπηγής και Λαγκαδά Σερρών Προμαχώνα και επομένως έχει πλήρη γνώση των επί τόπου συνθηκών και προβλημάτων. 3. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δα πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο φασίζουμε: 1. Αναθέτουμε στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» τις αρμοδιό τητες της λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού: α) Αυτοκινητόδρομος Α/Κ Καστοριάς (Δυτ. Σιάτι στας) Α/Κ Κορομηλιάς Α/Κ Ιεροπηγής Μεθοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής β) Αυτοκινητόδρομος Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών Μεθο ριακός Σταθμός Προμαχώνα. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. 2. Παύει να ισχύει η με αρ. Πρωτ. Δ1/3120/ απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 4 Απριλίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ Αριθμ (3) Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ / διυπουργικής απόφασης (Β 325) για τα συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης με βάση τους κανονισμούς (ΕΚ) 73/2009 του Συμβου λίου και 1120/2009 της Επιτροπής». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 1, παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρ μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α 34), όπως το άρθρο 1 τροποποιήθηκε από το άρθρο 6, παρ. 1, του Ν. 1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα αποθε ματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ Α 70) και το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α 101), «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». β. Του άρθρου 22, παρ. 3, του ν. 992/1979 «Περί οργα νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 280). γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας» για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως η νομο θεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. δ. Του άρθρου 29 παρ 1 8 του Ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμά των αγροτικής γης επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις. ε. Του άρθρου 18 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ Α 255) με το οποίο κυρώθηκε η / απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «για την εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφω σης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου (ΦΕΚ Β 1921) και ιδιαίτερα το άρθρο 5 αυτής, με το οποίο ο ΟΠΕΚΕΠΕ ορίσθηκε ως αρμόδιος φορέας «για τον υπολογισμό και την διαχείριση των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά την έννοια των διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) 1782/2003 (τίτλοι Ι & ΙΙΙ) και 795/2004, όπως ισχύουν» 2. Τους Κανονισμούς α. (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (L30 της ) «για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα κα θεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωρ γικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονι σμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003». β. (ΕΚ) αριθ. 1120/2009 της Επιτροπής (L316 της ) «σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμο γής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέ πεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβου λίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς». γ. (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής (L316 της ) «σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερειών διατάξεων εφαρ μογής του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου». δ. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου (L270 της ) «για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 3. Το έγγραφο εργασίας Α/16864/2008 με τις κατευ θυντήριες γραμμές για τη μέτρηση της έκτασης των αγροτεμαχίων αμπελώνων στο πλαίσιο των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 479/2008 και 555/ Το σημείο «Ωφελούμενοι από το Εθνικό από θεμα», του έγγραφου ARES DPU /LA11, από , της Ευρωπαικής Επιτροπής μετά τον έλεγχο συμμόρφωσης που διενεργήθηκε στην Ελλάδα 5. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 7146 της ει σήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο γισμού, αποφασίζουμε:

4 13960 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 1 Με την παρούσα απόφαση, τροποποιείται και συ μπληρώνεται η υπ αριθμ / διυπουργική απόφαση (Β 325) «Συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης με βάση τους κανονισμούς (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου και 1120/2009 της Επιτροπής». Άρθρο 2 1. Στο Άρθρο 14 : α. Η παρ. 1: αντικαθίσταται ως εξής: «Η αίτηση μεταβίβα σης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.) υποβάλλεται συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά μεταβίβα σης (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα), αυτοπροσώ πως ή με συστημένη επιστολή στο αρμόδιο Περιφερεια κό γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιπτώσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων χωρίς γη ή στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις μεταβίβασης, από τον μεταβιβάζοντα και σε περίπτωση κληρονομιάς από τον ή τους νόμιμο/ους κληρονόμο/ους» β. Η παρ. 2 : αντικαθίσταται ως εξής: «Η αίτηση κατα χωρείται μηχανογραφικά και ο φάκελος εξετάζεται από τα Περιφερειακά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στη περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων χωρίς γη, ενώ όλες οι άλλες πε ριπτώσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων καταχωρούνται και εξετάζονται από την Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ». 2. Στο άρθρο 15 : α. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.) δύνανται να μεταβιβάζονται μόνο σε άλλο γεωργό εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια, εκτός των περιπτώσεων κληρονομιάς. Στην περίπτωση αποδέκτη πολίτη κράτους εκτός Ευρωπαϊ κής Ένωσης απαιτείται να υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος είναι μόνιμα και νόμιμα εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια» β. Στο τέλος της παραγράφου 6 προστίθεται εδάφιο: «που βρίσκονται αποκλειστικά σε ορεινές και μειονε κτικές περιοχές όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 της με αριθμό ΚΥΑ/ΦΕΚ 323 Β 2010.» γ. Η παρ. 7: αντικαθίσταται ως εξής: «Εάν μεταβιβαστεί το σύνολο των δικαιωμάτων με μεταβίβαση του συνόλου της εκμετάλλευσης από γεωργό σε γεωργό, ο διάδοχος αποκτά όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από την έννομη σχέση του μεταβιβάζοντος και της αρμόδιας αρχής, την οποία δημιουργεί η αίτηση ενίσχυσης». 3. Στο τέλος του άρθρου 16, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για μεταβίβαση των πρόσθετων δικαιωμά των ενίσχυσης, που χορηγήθηκαν ως ειδική στήριξη με βάση το άρθρο 68 του ΕΚ 73/2009, που συνοδεύονται από τη μεταβίβαση ισοδύναμου αριθμού εκταρίων, τα αντίστοιχα αγροτεμάχια που δηλώνονται θα πρέπει να βρίσκονται αποκλειστικά σε ορεινές και μειονεκτι κές περιοχές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 της με αριθμό ΚΥΑ/ΦΕΚ 323 Β 2010» 4. Στο άρθρο 22 παράγραφος 1 το εδάφιο «α) αντικα θίσταται ως εξής: «α) Πράξη εκμίσθωσης επιλέξιμης έκτασης και δικαιωμά των, θεωρημένη κατά περίπτωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.» 5. Η πρώτη παράγραφος του σημείου 2, του άρθρου 26, τροποποιείται ως εξής: «Για την υλοποίηση της πα ρούσης απόφασης «γεωργοί που βρίσκονται σε ειδική κατάσταση» είναι οι γεωργοί που έχουν επενδύσει σε τομέα ο οποίος υπόκειται σε ένταξη στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, σύμφωνα με τα σημεία 3 και 4 του άρθρου 5 της παρούσης». 6. Στο άρθρο 27 προστίθεται παρ. 4 ως εξής: «4. Εκτά σεις σε καλή γεωργική κατάσταση δεν λαμβάνονται υπόψη στις επιλέξιμες εκτάσεις για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα» 7. Το πρώτο εδάφιο, της δεύτερης παραγράφου, του σημείου 1, του άρθρου 28, τροποποιείται ως εξής: «Οι επιπλέον των απαιτούμενων για την πλήρη ενεργοποίη ση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, προσδιορισθεί σες επιλέξιμες εκτάσεις στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης να είναι τουλάχιστον 1 εκτάριο» 8. Στο τέλος του σημείου 2, του άρθρου 28, προστί θεται νέα παράγραφος ως εξής: «Αποκλείονται της διαδικασίας κατανομής δικαιωμά των από το Εθνικό Απόθεμα γεωργοί οι οποίοι: Έχουν μεταβιβάσει το σύνολο των δικαιωμάτων ενι αίας ενίσχυσης τα δύο προηγούμενα έτη, από το έτος αίτησης ή Έχουν απολέσει τα δικαιώματά τους το τρέχουσα ή την προηγούμενη χρονιά λόγω μη ενεργοποίησης. Εξαιρούνται οι παραγωγοί που εμπίπτουν στο σημείο 2 του άρθρου 26, ή Αρνήθηκαν ή παρεμπόδισαν ή δεν προσήλθαν σε έλεγχο σχετικό με την εφαρμογή των κανονισμών 73/2009 ή 1782/2003 από το 2006 και μετέπειτα,». 9. Στο Παράρτημα 1 του άρθρου 32, τροποποιείται ο πίνακας 1 και το υπόδειγμα 1 «Μεταβίβαση ΔΕΔ μαζί με γη», ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Μεταβιβαζόμενα δικαιώματα α.α Κατηγορίες αποδεκτών με ταβιβαζομένων δικαιωμάτων 1 Γεωργοί που ξεκινούν γεωργική δρα στηριότητα ή κληρονόμοι 2 Kατά κύριο επάγγελμα αγρότες (Ν. 3874/6 9 10) 3 Λοιποί γεωργοί Δικαιώματα συνοδευό μενα από γη (σύνολο εκμε τάλλευσης) Δικαιώμα τα συνο δευόμενα από γη Δικαιώμα τα μη συ νοδευόμε να από γη 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ειδικά Δικαιώ ματα 5% 10 % 30 % 0 %

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13961

6 13962 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ αριθμ / διυπουργικής απόφα σης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 4 Απριλίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (4) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Μουμούρη Ιωάννα του Γεωργίου. Με την αριθμ. 5293/2033/ απόφαση του Πε ριφερειάρχη Ιονίων Νήσων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α 6), του Π.Δ. 93/1993 (Α 39), του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α 43) και του άρθρου 186 παρ. II περ. Ζ αριθ. 17 του Ν. 3852/2010 (Α 87) χορηγείται στην Μουμούρη Ιωάννα του Γεωργίου, κάτοικο Κέρκυρας, άδεια άσκησης επαγ γέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ο Περιφερειάρχης ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ Αριθμ. απόφ. 154 (5) Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκ παίδευσης και σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επι τροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Δήμο Ξάν θης. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 241, 243 του Ν. 3463/ 2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 103, παρ. 2, του Ν.3852/ 2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης σύμφωνα με τις οποίες οι σχολικές επιτροπές συγχω νεύονται σε δύο Νομικά Πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 3. Την αρ. 4569/ΕΓΚ.11/ του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. «Θέμα τα συγχωνεύσεων και προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων Σχο λικές Επιτροπές». 4. Την Εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με αριθμό Πρωτ. 1900/ , αποφασίζει κατά πλει οψηφία: Α) Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010, των παρακάτω σχολικών επιτροπών Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία: 1. Σχολική Επιτροπή 1 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6380 (ΦΕΚ 604/τ.Β / ) 2. Σχολική Επιτροπή 2 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6361 (ΦΕΚ 591 /τ.β / ) 3. Σχολική Επιτροπή 3 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6450 (ΦΕΚ 604/τ.Β / ) 4. Σχολική Επιτροπή 4 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6452 (ΦΕΚ 623/τ.Β / ) 5. Σχολική Επιτροπή 5 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6451 (ΦΕΚ 604/τ.Β /1.8.Ι991) 6. Σχολική Επιτροπή 6 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6454 (ΦΕΚ 591/τ.Β / ) 7. Σχολική Επιτροπή 7 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6456 (ΦΕΚ 591/τ.Β / ) 8. Σχολική Επιτροπή 8 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6457 (ΦΕΚ 591/τ.Β / ) 9. Σχολική Επιτροπή 9 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6454 (ΦΕΚ 623/τ, β / ) 10. Σχολική Επιτροπή 10 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6453 (ΦΕΚ 623/τ.Β / ) 11. Σχολική Επιτροπή 11 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6458 (ΦΕΚ 591/τ.Β / ) 12. Σχολική Επιτροπή 12 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6459 (ΦΕΚ 591/τ.Β / ) 13. Σχολική Επιτροπή 13 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6460 (ΦΕΚ 591/τ.Β / ) 14. Σχολική Επιτροπή 14 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6461 (ΦΕΚ 591/τ.Β / ) απόφαση Νομάρχη Ξάνθης, 15. Σχολική Επιτροπή 15 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1025/τ.Β / ) 16. Σχολική Επιτροπή 16 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1460/τ.Β / ) 17. Σχολική Επιτροπή 17 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1025/τ.Β / ) 18. Σχολική Επιτροπή 18 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1126/τ.Β / ) 19. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Κιμμερίων Ξάν θης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1801/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 20. Σχολική Επιτροπή 2 ου Νηπιαγωγείου Κιμμερίων Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ, 5394 (ΦΕΚ 2266/ τ.β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας 21. Σχολική Επιτροπή Διθέσιου Νηπιαγωγείου Δαφνώ να που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1666/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

8 13964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Λεύκης Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1398/τ.Β / ) 23. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Μ. Ευμοίρου Ξάν θης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1398/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 24. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Πετροχωρίου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1398/τ.Β / ) 25. Σχολική Επιτροπή 1 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάν θης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6367 (ΦΕΚ 591/τ.Β / ) 26. Σχολική Επιτροπή 2 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάν θης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6368 (ΦΕΚ 591/τ.Β / ) 27. Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου Ξάν θης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ. 1052/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 28. Σχολική Επιτροπή 4 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6370 (ΦΕΚ 604/τ.Β / ) 29. Σχολική Επιτροπή 5 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάν θης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1460/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 30. Σχολική Επιτροπή 6 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάν θης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1052/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ,Θ. 31. Σχολική Επιτροπή 7 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάν θης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6373 (ΦΕΚ 604/τ.Β / ) 32. Σχολική Επιτροπή 8 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάν θης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6374 (ΦΕΚ 604/τ.Β / ) 33. Ενιαία Σχολική Επιτροπή 9 ου και 18 ου Δημοτικών σχολείων Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1460/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 34. Σχολική Επιτροπή 10 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάν θης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1460/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 35. Σχολική Επιτροπή 11 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάν θης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ. 1460/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 36. Σχολική Επιτροπή 12 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε6377 (ΦΕΚ 604/τ.Β / ) 37. Ενιαία Σχολική Επιτροπή 13 ου και 19 ου Δημοτικών σχολείων Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1072/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 38. Σχολική Επιτροπή 14 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάν θης που συστήθηκε με την αριθμ, Ε6378 (ΦΕΚ 604/τ.Β / ) 39. Ενιαία Σχολική Επιτροπή 15 ου Δημοτικού Σχολείου και 20 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ. 1754/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 40. Σχολική Επιτροπή 16 ου Δημοτικού σχολείου Ξάν θης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1025/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 41. Σχολική Επιτροπή 17 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάν θης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1460/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 42. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού σχολείου Κιμμερίων συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1776/τ.Β / ) 43. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού σχολείου Μ. Ευμοί ρου που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1398/τ.Β / 22, ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 44. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Σταυρού πολης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1666/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 45. Σχολική Επιτροπή 1 ου Ειδικού Δημοτικού σχολείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 477/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 46. Σχολική Επιτροπή Ειδικού Σχολείου Κωφών και Βαρήκοων Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 1526/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, Β) Τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Ξάνθης με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ σης Δήμου Ξάνθης» και έδρα την Ξάνθη. Σκοπός: Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου. Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων και του κάθε είδους εξοπλισμού των μέχρι το επιτρεπτό όριο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εισήγηση προς την αντίστοιχη διεύθυνση Πρω τοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για την σχολική βιβλιο θήκη, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των κυλικείου, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων. Διοίκηση: Το Νομικό Πρόσωπο «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» διοικείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και από το άρθρο 240 του N. 3463/2006, από Διοικητικό Συμ βούλιο το οποίο αποτελείται από 15 μέλη, ως εξής: Εννέα Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων δύο τουλάχιστον ορίζονται από τις παρατάξεις της μειο ψηφίας. Δύο Διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ένας Προϊστάμενος Νηπιαγωγείου, εκ των πέντε αρχαιοτέρων των αντίστοιχων σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα με γέθους αντίστοιχης σχολικής μονάδας. * *

9 ΦΕΚ 936 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας, Δύο εκπρόσωποι του Διδασκαλικού Συλλόγου Ξάνθης, που προτείνονται από αυτόν κατά προτεραιότητα, Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής ή προϊ στάμενος σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου. Σε αυτή την περίπτωση ο Διδασκαλι κός Σύλλογος Ξάνθης εκπροσωπείται από ένα μέλος και ειδικότερα από τον πρώτο εκ των προταθέντων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Περιουσία: Η κινητή και ακίνητη περιουσία των συγ χωνευόμενων Νομικών Προσώπων Σχολικών Επιτρο πών, αποτελεί περιουσία του νέου Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης, Πόροι: Τα έσοδα του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης προέρχονται: α) Από τις επιχορηγήσεις του δήμου, σύμφωνα με τις δια τάξεις της παραγράφου 6 περ. (α) και (β) του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 όπως ισχύει. β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας. γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. δ) Από κάθε είδους εισφορές, εκμισθώσεις κυλικείων, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. ε) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέμα τα σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη δια δικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ξάνθη, 31 Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. απόφ. 155 (6) Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Δήμο Ξάνθης. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 240, 243 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 2) Τις διατάξεις του άρθρου 103, παρ. 2, του Ν. 3852/ 2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης σύμφωνα με τις οποίες οι σχολικές επιτροπές συγχω νεύονται σε δύο Νομικά Πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 3) Την αρ. 4569/ΕΓΚ.11/ του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. «Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων Σχολικές Επιτροπές. 4) Την απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ 8440/ για τον καθορισμό λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών, 5) Την Εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με αριθμό Πρωτ. 1903/ , αποφασίζει κατά πλειο ψηφία: Α) Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010, των παρακάτω σχολικών επιτροπών Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία: 1. Σχολική Επιτροπή 1 ου Γυμνασίου Ξάνθης που συ στήθηκε με την αριθμ. 341 (ΦΕΚ 1460/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α,Μ.Θ. 2. Σχολική Επιτροπή 2 ου 3 ου Γυμνασίων Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. 941 (ΦΕΚ 655/τ.Β / ) 3. Σχολική Επιτροπή 4 ου 6 ου Γυμνασίων Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. 938 (ΦΕΚ 615/τ.Β /09, ) 4. Σχολική Επιτροπή 5 ου Γυμνασίου και 4 ου Ενιαίου Λυ κείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ, 334 (ΦΕΚ 85/ τ.β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας 5. Σχολική Επιτροπή 7 ου Γυμνασίου Ξάνθης που συστή θηκε με την αριθμ. 940 (ΦΕΚ 655/τ.Β / ) απόφα ση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 6. Σχολική Επιτροπή 8 ου Γυμνασίου Ξάνθης που συστή θηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 460/τ.Β / ) απόφα ση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 7. Σχολική Επιτροπή 1 ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 460/τ.Β / ) 8. Σχολική Επιτροπή 2 ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 460/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ, 9. Σχολική Επιτροπή 3 ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. 939 (ΦΕΚ 655/τ.Β / ) 10. Σχολική Επιτροπή 1 ου ΕΠΑΛ, 2 ου ΓΕΚ και ΓΕΚ Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 460/τ.Β / ) 11. Σχολική Επιτροπή 2 ου ΕΠΑΛ, 3 ου ΕΠΑΛ, Εσπερινού ΕΠΑΛ, 1 ου ΣΕΚ, Εσπερινού Γυμνασίου και Εσπερινού Γε νικού Λυκείου Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ (ΦΕΚ 433/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ,Θ. 12. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου και Λυκείου Σταυρού πολης Ξάνθης που συστήθηκε με την αριθμ. Ε10891 (ΦΕΚ 694/τ.Β / ) απόφαση Νομάρχη Ξάνθης, Β) Τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Ξάνθης με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης Δήμου Ξάνθης» και έδρα την Ξάνθη. Σκοπός: Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου,

10 13966 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) H εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων και του κάθε είδους εξοπλισμού του μέχρι το επιτρεπτό όριο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Η Εισήγηση προς την αντίστοιχη διεύθυνση Δευτε ροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για την σχολική βιβλιο θήκη, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων. Διοίκηση: Το Νομικό Πρόσωπο «Σχολική Επιτροπή Δευ τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» διοικείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και από το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006, από Διοικητικό Συμ βούλιο το οποίο αποτελείται από 15 μέλη, ως εξής: Εννέα Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων δύο τουλάχιστον ορίζονται από τις παρατάξεις της μειο ψηφίας. Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας. Ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας, Δύο εκπρόσωποι του Συλλόγου της Ένωσης Λειτουρ γών Μέσης Εκπαίδευσης Ξάνθης που προτείνονται από αυτήν κατά προτεραιότητα. Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής ή προϊ στάμενος σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου. Σε αυτή την περίπτωση η Ένωση Λει τουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ξάνθης εκπροσωπείται από ένα μέλος και ειδικότερα από τον πρώτο εκ των προταθέντων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Περιουσία: Η κινητή και ακίνητη περιουσία των συγ χωνευόμενων Νομικών Προσώπων Σχολικών Επιτροπών, αποτελεί περιουσία του νέου Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης. Πόροι: Τα έσοδα του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάν θης προέρχονται: α) Από τις επιχορηγήσεις του δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 περ. (α) και (β) του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 όπως ισχύει β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας, γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. δ) Από κάθε είδους εισφορές, εκμισθώσεις κυλικείων, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. ε) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Mε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέμα τα σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη δια δικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ξάνθη, 31 Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (7) 1. Στο ΦΕΚ 148/Β/ που δημοσιεύθηκε η υπ αριθμ. 2/1/2011/ απόφαση του Περιφερειάρχη Βο ρείου Αιγαίου διορθώνεται από το λανθασμένο: «2. Σε κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών οι υπάλληλοι: Α/Α 29 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ ΝΥΜΟ Κουκούλη Ευφημία ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Παντελής ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ/ Γεωτεχνικών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Γεωπόνων στο ορθό «2. Σε κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχα νικών οι υπάλληλοι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ ΝΥΜΟ 29 Κουκούλη Ευθυμία ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Παντελής ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ / Γεωτεχνικών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Γεωπόνων 2. Στο ΦΕΚ 338/Β/ που δημοσιεύθηκε η υπ αριθμ. 44/9/ απόφαση του Περιφερειάρχη Βο ρείου Αιγαίου διορθώνεται από το λανθασμένο: «4. Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικο νομίας και Κτηνιατρικής 4.1 Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χίου Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩ ΝΥΜΟ 9 Κουκούλη Ευφημία Παντελής ΠΕ Κατη γορία Κλάδος Ειδικό τητα Γεωτε χνικών Γεωτε χνικών Βαθ μός στο ορθό «4. Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικο νομίας και Κτηνιατρικής 4.1 Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χίου Α/Α ΟΝΟΜΑΤ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩ ΝΥΜΟ 9 Κουκούλη Ευθυμία Παντελής ΠΕ Κατη γορία Κλάδος Ειδικό τητα Γεωτε χνικών Γεωτε χνικών Β Βαθ μός (Από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (8) Στην αριθμ. 11/2011 απόφαση του Δημάρχου Αγίου Βα σιλείου νομού Ρεθύμνης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 71/ τ.β / , στη σελίδα 1281 και στον πίνακα κατάταξης του μονίμου προσωπικού, διαγράφονται τα με αύξοντες αριθμούς 17, 18, 19 και 20 ονόματα, λόγω διπλής ανα γραφής τους. Β (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

11

12 13968 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. σε 5 ανά έτος.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επι στρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγ γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1522 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3351 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Τύπος και περιεχόμενο της

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα