Ε δικό ΑΦΙΕΡΩΜΑ στά. ναδρομική νημέρωση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε δικό ΑΦΙΕΡΩΜΑ στά. ναδρομική νημέρωση."

Transcript

1 Ε δικό ΑΦΙΕΡΩΜΑ στά 40ΧΡΟΝΑ Π.Ε.ΦΙ.Π. (1η κτωβρίου ) ναδρομική νημέρωση. Ο κογ. Μιχαήλ-Ο ρανίας ΧΑΒΑΤΖΟΓΛΟΥ, 8 παιδιά ( ). πό τή Βάπτιση τ ς 8ης ΦΙΛΟθΕΗΣ, Ν. ττικ ς, βλ. σελ. 27. ΤΕΥΧ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΔΟΣΗ Π.Ε.ΦΙ.Π.

2 «Τὸ πελαργίζειν ἐ στὶ φιλο τεκνε ν καὶ φιλογονε ν». «Πελαργίζειν» σημαίνει: μίμηση τῶν πελαργῶν, πού εἶναι πτηνά μονογαμικά, φιλότεκνα, πο λύτε κνα, φιλόστοργα, ἀλλά καί φι λογο νικά, τιμῶντα ἰσόβια τούς γονε ς. Γι αὐτό ὑ πῆρ χαν προστατευτικοί «πε λαργικοί νόμοι», ἐνῶ ἡ τι μή-εὐ γνω μοσύνη πρός τούς γο νε ς λέγεται «ἀντιπελάργωσις», ὅπως ἀναφέρει ὁ Μέγας Βασίλειος (PG 29, 176C). Εἶναι τό σύμβολο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. 2 Τριμηνια ο δημοσιογραφικό ὄργανο τῆς «Πανελλήνιας Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.). ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: Ἔτος 32ο, ἀρ. φύλλου 124. Ὀκτώβρ. - Νοέμβρ. - Δεκέμβριος Ἀκαδημίας 78Δ ΑΘΗΝΑ , , FAX: Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ. Α Ἀθηνῶν. Ἰδιοκτήτης: Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἐκδότης: Ἀντώνιος Ε. Ἀντωνίου, τ. Διευθ. Ἐμπορικῆς Τραπέζης, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἡ Ε.Π.Ο. συντάσσεται ἀπό Ἐπιτροπή. Διευθυντής Συντάξ.: Ἁγιορείτης Μοναχός Νικόδημος (Μπιλάλης, πτ. Θεολ.-Φιλολ.), Ἀντιπρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἐκτύπωση: «ΟΜΗΡΟΣ» Ε.Π.Ε., Κορωπί Ἀττικῆς Ἡ Ε.Π.Ο. ἀποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σέ ὅσους τή ζητήσουν, ἀλλά καί διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ διά μέσου τῶν Ἱ. Ναῶν, μέ εὐλογία-ἄδεια τῆς Ἐκκλησίας μας. Δεκτές οἱ προαιρετικές Εἰσφορές-Δωρεές. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει τιμηθῆ μέ: ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) ΕΥΛΟΓΙΑ-σύσταση Ι. Σ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ καί Ι. Μη τροπόλ. Ἐκκλησίας Ἑλλάδος, Κύπρου ΕΠΑΙΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚ. ΑΘΗΝΩΝ (2001) ΕΠΑΙΝΟΥΣ πολλῶν Δημοσ. & Ἰδιωτ. Φορέων. Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ: Φιλανθρωπικός, κοινωφελής καί μή κερδοσκοπικός Σύλλογος, πού λει τουργε ὡς «Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙ ΩΝ ἀ πό ρων Ὑ περ πολυτέκνων-πολυ τέκνων Ἑλλά δος», ἀπό ὅλη τή Χώρα, μέ πέντε (5) ΠΑΙΔΙΑ καί ἄνω, ἀνήλικα ἤ σπου δάζοντα. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ μέ 4 καί 3 ἀνήλικα παιδιά, ἰδιαίτερα χηρῶν, ἀναπήρων, ἀσθενῶν, φυ λα κι σμένων, διαζευγμένων, ἀλλά καί ΑΓΑΜΩΝ μητέρων καί γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οἱ ὁπο ες πιέζον ται γιά ΕΚΤΡΩΣΗ (βλ. σ. 14), γίνονται κατ ἐξαίρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ἔγκυρα: πιστοποιητικό οἰκογενειακῆς καταστάσεως, ὑγείας-κρατικοῦ Νοσοκομείου κ.λπ., καθώς καί οἰκογενειακή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή καί σοβαρή). ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ- ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ: τρόφιμα, ἱματισμό καινουργῆ ἤ σέ καλή καί καθαρή κατάσταση, κλινοσκεπάσματα καί ἔπιπλα, οἰκιακά σκεύη κ.λπ., βιβλία, σχολικά εἴδη, παιχνίδια, ἀλλά καί ΟΙΚΙ- ΕΣ ἤ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ὅπως καί παντός εἴδους ΔΩΡΕΑ χάρη τῶν συγχρόνων ἡρώων Πολυτέκνων Ἀδελφῶν μας, πού ἀξίζουν τήν ἠθική καί ὑλική ἐνίσχυση ὅλων μας. ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ κυρίως (βλ. ἑπομ. Τραπεζ. Λογαρ/μούς καί ἐσώκλειστη Ταχυπληρωμή, σ ). ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΘΝΙΚΗ (Ὑποκατ/μα ὁδ. Σόλωνος 75) ἀριθμός 151/ ΕΜΠΟΡΙΚΗ (Κεντρικό, ὁδ. Σοφοκλέους 11) ἀριθμός ΑΓΡΟΤΙΚΗ (Κατ/μα ὁδ. Πανεπιστημίου 23) ἀριθμός ALPHA BANK (Κεντρικό, ὁδ. Σταδίου) ἀριθμός Καί σέ ὅλα τά Ὑποκαταστήματα τῶν ἀνωτέρω Τραπεζῶν τῆς Χώρας. Οἱ ΔΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό Σωματε ο φοροαπαλλάσσονται 100% μέ κατάθεση στό Σωματε ο καί μέχρι τό ἀθροιστικό ποσό τῶν 300 κατ ἔτος. Ἐπιπλέον ποσά πρέπει νά κατατίθενται σέ Τράπεζα ὑπέρ τοῦ Σωματείου. Οἱ Δωρεές συνολικά πρός διάφορα Φιλανθρωπικά Σωματε α φοροαπαλλάσσονται, ἐφόσον ὑπερβαίνουν ἀθροιστικά τά 100 κατ ἔτος. Σχετικές πληροφορίες παρέχει ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. Τή Στήλη Π.Ε.ΦΙ.Π. Κύπρου (στή Λεμεσό) βλ. σελ. 25.

3 «Βλέπε τήν διακονίαν ἥν παρέλαβες ἐν Κυρίῳ, ἵνα αὐτήν πληροῖς».* 4ΟΧΡΟΝΑ Π.Ε.ΦΙ.Π. ( ) Προϊστορία, ἱστορία καί λειτουργία τῆς «Πανελλήνιας Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων». ΠΡΟ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. Ἐκτός ἀπό τίς Ἐτήσιες Γενικές Συν ελεύσεις τῶν Τακτικῶν Μελῶν τῶν Συλλόγων ἤ Σωματείων, ΣΥΝΗΘΙΖΕΤΑΙ τουλάχιστο ἀνά 10ετία νά γίνεται μία ἀναδρομική ἐνημέρωση τοῦ Συλλογικοῦ Ἔργου, μάλιστα ἄν ὁ Σύλλογος ἤ τό Σωματεῖο ἐκδίδει καί κυκλοφορεῖ Περιοδικό-Ἔντυπο. Οἱ Ἐπέτειοι αὐτές, πού θεωροῦνται καί εἶναι ἑορταστικές, γιά τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχουν καί ἀπολογιστικό χαρακτήρα, πρός ἐνημέρωση γενικότερη καί τῶν Ἀναγνωστῶν τοῦ Περιοδικοῦ, καί ὄχι μόνο τῶν Τακτικῶν Μελῶν (συνήθως τοῦ Νομοῦ Ἀττικῆς). Πάν τως ἡ ἐνημέρωση αὐτή κρίνεται ἀναγκαία, τόσο γιά τούς Πολυτέκνους, ὅσο καί κυρίως γιά τούς νεοτέρους Ἀναγνῶστες-Συνδρομητές τοῦ Περιοδικοῦ, πού φυσικό εἶναι νά ἀγνοοῦν τούς ἐνδιάμεσους σταθμούς τῶν 10, 20, 30 καί ἤδη τῶν 40 ΧΡΟΝΩΝ τῆς ἱστορίας τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Βέβαια, ἡ ἱστορία αὐτή εἶναι ἀποτυπωμένη κατά μεγάλο μέρος της στήν 32χρονη ἔκδοση καί κυκλοφορία τοῦ Περιοδικοῦ της ( ), μάλιστα ἐξαρχῆς ΩΡΕΑΝ καί σέ μεγάλο ἀριθμό φύλλων. (Ἤδη ἀπό τό ὑπ ἀρ. 5/1980 τεῦχος κυκλοφορήθηκε σέ (πεντακόσιες χιλιάδες) φύλλα, ἐνῶ σέ ἑπόμενα τεύχη κατά 3μηνία ἡ κυκλοφορία του ἔφθασε καί τό ἕνα ἑκατομμύριο φύλλα! Τό πῶς καί γιατί θ ἀναφερθῆ στή συνέχεια). * Πρός Κολασ. 4, 17. = Πρόσεχε τήν ὑπηρεσίαν, πού παρέλαβες μέ θέλημα τοῦ Κυρίου, νά τήν ἐκπληρώνῃς τέλεια. (Π. Ν. Τρεμπέλας). Η 2ΕΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π. ( ). Ἀσφαλῶς, ὄχι «τυχαία», ἀλλ ὡστόσο περιστασιακή ἤ περιπτωσιακή καί μή προγραμματισμένη ὑπῆρξε ἡ πρωταρχή τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., κατά τήν 1η Ὀκτωβρίου 1969, 1 ἡμέρα Τετάρτη βράδι, μέ τή γνωριμία τῆς πρώτης (1ης) Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογενείας Κωνσταντίνου καί Μαρίας Μανδελένη, μέ 9 (ἐννέα) τότε παιδιά καί κυοφορούμενο τό 10ο (δέκατο). Ἡ γνωριμία ἔγινε στήν ἱστορική Ἱ. Μονή Πετράκη (στήν Ἀθήνα, ἀνατολικά τοῦ Νοσοκομείου «Εὐαγγελισμός»), κατά τή ΒΑΠΤΙΣΗ τῶν 4 (τεσσάρων) τελευταίων καί ἀβαπτίστων ἀγοριῶν τῆς Οἰκογενείας. 1. Μετέπειτα ἐμάθαμε ὅτι ἡ 1η Ὀκτωβρίου ἔχει ὁρισθῆ διεθνῶς ὡς «Ἡμέρα 3ης Ἡλικίας» (τῶν 60 καί ἄνω ἐτῶν). Ἐξάλλου κατά τήν 1η Ὀκτωβρίου ἐκκλησιαστικά ἐτελεῖτο ἡ «Μνήμη τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου», ἡ ὁποία μετατέθηκε στήν 28η Ὀκτωβρίου καί συνεορτάζεται μέ τήν Ἐθνική Ἑορτή τῶν Νικητηρίων τῆς 28ης Ὀκτωβρίου (Ἀπόφαση τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 21ης Ὀκτωβρίου 1952). 3 ΗΜΕΡ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ Π.Ε.ΦΙ.Π. Γιά ΦΙΛΟΥΣ-ΔΩΡΗΤΕΣ: καθημερινά, πρωί καί μ.μ., ἐκτός ἀπογεύματος Σαββάτου καί Κυριακῆς. Γιά Πολυτέκνους ΑΤΤΙΚΗΣ: ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρωί Ὑπεύθ. Στέφ. Σωτηρίου. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 124, Δεκέμβριος Γιά Πολυτέκνους ΕΠΑΡΧΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί Παράκληση νά προηγε ται τηλεφώνημα. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Λειτουργε ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί

4 Τά 4 βαπτισθέντα ἀδέλφια Μανδελένη στά χείλη τῆς Ἁγίας Κολυμβήθρας στήν Ἱ. Μ. Πετράκη ( ). Ἡ πρώτη φωτογραφία τῆς Οἰκογενείας Κων/νου-Μαρίας Μανδελένη. Ἡ ἐφεξῆς ἱστορία τῆς Οἰκογενείας εἶναι ἐνδιαφέρουσα καί ἡ πρός αὐτή βοήθεια τῆς νεοπαγοῦς (κατά τή Βάπτιση!) «Ὁμάδας Φιλοπολυτέκνων» καί στή συνέχεια τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ὑπῆρξε μεγάλη καί συνεχής. Ἡ Οἰκογένεια ἦταν νεοφερμένη ἀπό τήν Κρήτη καί εἶχε ἄμεση ἀνάγκη βοηθείας, μάλιστα στέγης, ἀλλά καί λοιπῶν ἀναγκῶν. Τελικά τά παιδιά ἔφθασαν τά (δεκαπέντε ζωή νά χουν), γεννημένα ἀπό τό 1960 ἕως τό Μία λοιπόν δημοσίευση (ρεπορτάζ), μέ φωτογραφία τῆς Βαπτί σεως καί τῆς Οἰκογενείας καί μέ «αὐθόρμητο» ὑστερόγραφο ἀνωνύμου «Φιλοπολυτέκνου» σέ 2 φιλόξενα Ἔντυπα ἔ- διναν τό «σύνθημα»-εἰδοποίηση γιά τή γνωριμία καί ἀρκετῶν ἄλλων Ὑπερπολυτέκνων Οἰκογενειῶν Ἀττικῆς καί Ἐπαρχιῶν. Στό ὑστερόγραφο γραφόταν: «Υ.Γ. Ὅσοι γνωρίζουν Ὑπερπολύτεκνες Οἰκογένειες μέ 10 παιδιά καί ἄνω παρακαλοῦνται νά μᾶς ἀποστείλουν μία Οἰκογενειακή Κατάσταση καί Οἰκογενειακή φωτογραφία τους». Καί ἀκριβῶς, ἡ δημοσίευση καί μερικῶν ἀπό τίς νέες περιπτώσεις, καθώς καί ἡ πρώτη ἠθική καί ὑλική στήριξή τους, ἐπέβαλαν τό καθῆκον καί χρέος τῆς ἱδρύσεως πλέον τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ὡς Συλλόγου, ἔπειτα ἀπό μία 2ετία, τό Νοέμβριο τοῦ Μάλιστα αὐτό ἔγινε καί ἐξ ἀνάγκης, γιατί ἀπαγορεύονταν τότε οἱ «ἄτυπες» συγκεντρώσεις, ἀλλά καί οἱ «ἄτυποι» χρηματικοί ἔρανοι, χωρίς ἐπίσημες ἀποδείξεις. Γιά τό Σύλλογο ἡ «Ὁμάδα Φιλοπολυτέκνων» πρότεινε ὡς τίτλο-ὀνομασία: «Σύλλογος Φιλοπολυτέκνων», ἐνῶ ἡ ἀνάλυση-ἐπέκτασή του στό Καταστατικό σέ «Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων». (Π.Ε.ΦΙ.Π.) ὀφείλεται σέ φίλο νομικό, ὁ ὁποῖος ἄς εἶναι καλά! Γιατί ἡ «Ὁμάδα...» δέν εἶχε κἄν φαντασθῆ τήν ὀνομασία «ΠΑΝΕΛ- ΛΗΝΙΑ...», πού ἐπαληθεύθηκε πλήρως στή συνέχεια, μέ τήν ἔκδοση καί κυκλοφορία τοῦ Περιοδικοῦ στούς ΕΛ- ΛΗΝΟΡΘΟ ΟΞΟΥΣ Ἐσωτερικοῦ καί Ἐξωτερικοῦ, κυρίως διά μέσου τῶν Ἱ. Ναῶν, μέ τήν «εὐλογία»-ἄδεια τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας. 4 ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 124, Δεκέμβριος 2009

5 Ἡ Οἰκογένεια Μανδελένη μέ τά 14 παιδιά (τό 15ο στόν Οὐρανό), γεννηθέντα ἀπό 1960 ἕως ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἡ ἔγκριση τοῦ Καταστατικοῦ ἔ- γινε τό Μάιο τοῦ 1972 (ὑπ αὔξ. ἀρ. Πρωτοδ. Ἀθηνῶν 1681/1972 καί ἀρ. καταχωρίσεως ὡς Ἀναγνωρ. Σωματείου 1961/1972). Τυπώθηκε σέ ἀντίτυπα, σέ σχῆμα «ἡμερολογίου τσέπης», μέ σελίδες 64+4 τῶν ἐξωφύλλων. Καί σ αὐτό συμπεριλάβαμε, ἐκτός τῶν συνήθων ἄρθρων, καί μιά σύντομη ἀνάλυση τῶν σκοπῶν καί τῶν λόγων ἱδρύσεως τοῦ Συλλόγου, θά ἐλέγαμε τό «θεωρητικό μέρος». Γιατί ὑπῆρχε καί ὑπάρχει καί τό «πρα κτι κό μέρος», 26 εἰκοσιέξι οἰ κογενειακές φωτογραφίες Ὑπερπολυτέκνων (δέν χω ροῦσαν ἄλλες στίς ὑπόλοιπες σελίδες), μέ σύντομο «ἱστορικό» τους. Αὐτό τό εἰκονογραφημένο Καταστατικό ὑποκατέστησε τήν ἔλλειψη ἄλλου Ἐντύπου ἤ Περιοδικοῦ κατά τήν πρώτη 5ετία ( )! Ἔτσι στό Καταστατικό αὐτό καί στό «θεωρητικό μέρος» του καταγράφονται οἱ πρῶτοι «καημοί», ἐκ πλήξεις-καταπλήξεις, 5 γιά τήν παν τελῆ ἀνυπαρξία οἱωνδήποτε μέτρων προστασίας καί βοηθείας γενικά τῶν Πολυτέκνων (μέ 5

6 παιδιά καί ἄνω τότε) καί μάλιστα τῶν ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (μέ 7 παιδιά καί ἄνω). Τόν ὅρο Ὑπερπολύτεκνοι καθιέρωσε πρώτη ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., ἡ ὁποία στά πρῶτα βήματά της δεχόταν καί βοηθοῦσε μόνο Ὑπερπολυτέκνους μέ παιδιά καί ἄνω, μέ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις «εἰδικῶν περιπτώσεων» (χηρῶν, ἀναπήρων κ.λπ.). υστυχῶς, ὁ πάντοτε στενός διαθέσιμος χῶρος στό 32σέλιδο Περιοδικό μας (ἡ αὔξηση τῶν σελίδων «ἀπαγορεύεται» καί ἀποκλείεται ἀπό τά πανάκριβα ταχυδρομικά, μετά τήν ἰδιωτικοποίηση τῶν ΕΛΤΑ) δέν μᾶς ἐπιτρέπει τήν ἀναδημοσίευση τοῦ εἰσαγωγικοῦ ἄρθρου τοῦ Καταστατικοῦ (τουλάχιστο τῶν σελ. 3 13), μέ πολλά καί... συγκλονιστικά στοιχεῖα, ὅπως τά ἑπόμενα. Τό 1940 ὑπῆρχαν Πολύτεκνες Οἰκογένειες μέ 5 παιδιά καί ἄνω, ἐνῶ τό 1970 ὑπῆρχαν ΜΟΝΟ , μέ 5 παιδιά καί ἄνω, λόγῳ παντελοῦς ἐγκαταλείψεως ἀπό τήν Ἑλληνική Πολιτεία-Μητρυιά τῶν Πολυτέκνων! Για τί τό πρῶτο δῆθεν «δημογραφικό μέτρο» ἔλαβε ἡ λεγομένη «Εθνοσωτήρια Ἐπανάσταση» (Χούντα) τό 1972, γιά τό 3ο γεννημένο παιδί, μέ μηνιαῖο ἐπίδομα 500 δρχ. ἤ ἐτήσιο δρχ. μέχρι τό 16ο ἔτος του. ΟΛΟΙ οἱ πρίν τό 1972 Ὑπερπολύτεκνοι καί Πολύτεκνοι, μέ ἀνήλικα παιδιά, θά ἔπαιρναν «ἐφάπαξ» ἐτήσιο ἐπίδομα ΜΟΝΟ ἤ δρχ. τό ἀνώτατο, πού ἀντιστοιχοῦσε κατά παιδί σέ 40 δρχ. τό ἀνώτατο τό μήνα καί τό κατώτατο σέ 20 ἤ καί 15 δρχ. τό μήνα!!! ηλαδή ἀπό τό 1972 ὁ 3τεκνος θά ἔπαιρνε τό χρόνο καί ὁ Ὑπερπολύτεκνος, μέ 10 ἀνήλικα παιδιά, ΜΟΝΟ ἤ δρχ. τό χρόνο!!! Καί αὐτό ἴσχυσε μέχρι τό 1991, πού ἡ Κυβέρνηση τῆς Ν. ημοκρατίας ἔλαβε κάποια ψιχουλικά ἤ σταγονομετρικά «μέτρα» ἀντίμετρα, πού συνοψίζονται σήμερα στά 44 τό μήνα γιά κάθε 4ο παιδί καί ἄνω, χωρίς κλιμακωτή αὔξηση! Ναί, δυστυχῶς μυριάκις, αὐτή ὑπῆρξε καί αὐτή παραμένει ἡ τραγική κατάσταση, διάθεση καί πράξη τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας-Μητρυιᾶς τῶν Πολυτέκνων, πού ἀναγκάσθηκε πιεζομένη νά «κατεβάσει» τό ὅριο πολυτεκνίας στά 4 παιδιά τό 1979 καί στά 3 παιδιά τό Καί αὐτά τά ψίχουλα δίδονται ἀνά 2μηνο, γιά νά «φαίνονται» κάτιτι (88 ). Γιατί, ἄν δίδονταν ἀνά 15νθήμερο, ὅπως οἱ μισθοί καί οἱ συντάξεις, θά ἦσαν κατά παιδί! Γι αὐτό ἐγράφαμε τό 1972 στή σελ. 7 τοῦ Καταστατικοῦ: «Αἴ λοιπόν, τό πρόβλημα ἤ μᾶλλον τά προβλήματα τῶν ἤδη τό 1972 Πολυτέκνων καί μάλιστα τῶν Ὑπερπολυτέκνων εἶναι ὁ πρῶτος καί κύριος λόγος ἱδρύσεως τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.). Καί θά ἔχη ἐξ (ἀρχῆς) ἐπιτύχει τό ἥμισυ τοῦ παν τός, ἄν ἐπιτύχη νά θέση ὀρθά τό πρόβλημα αὐτό καί νά ὁδηγήση στή συνειδητοποίησή του ἀπ τό Κράτος καί τήν Ἐκκλησία, ἀλλά καί τήν Κοινωνία ὡς ἄτομα. Γιατί εἶναι ἀποφασισμένη (ἐν. ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π.) καί μόνη νά συνεχίση τό ἔργο της σάν φίλη ἀτομικῶν περιπτώσεων Πολυτέκνων, ὅπως καί τό ἄρχισε...». (Πολύ ἐνδιαφέρουσα καί ἡ συνέχεια ὥς τή σ. 13, ἀλλά καί ὁ Ἐπίλογος ἤ Προοίμιον; (σ , πού δέν μποροῦμε νά μεταφέρουμε ἐδῶ). Ὅσα ἀναφέραμε γιά τό Καταστατικό τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ἀποτελοῦν τήν προϊστορία ( ) ἐκδόσεως καί κυκλοφορίας τοῦ Περιοδικοῦ, μέ προδρομικά 3 φυλλάδια (τό 1ο τό τέλος τοῦ 1977, τό 2ο τό τέλος τοῦ 1978 καί τό 3ο τό Πάσχα τοῦ 1979). Γιατί ἀπό τό εκέμβριο τοῦ 1979, μέ τό ὑπ ἀρ. 4ο τεῦχος καί τίτλο-ὄνομα «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥ- ΤΕΚΝΩΝ» ἄρχισε ἡ τριμηνιαία ἔκδοση καί κυκλοφορία τοῦ Περιοδικοῦ, πού συνεχίζεται ὡς εἰδικό φιλοπολυτεκνικό Περιοδικό καί, σύν Θεῷ, θά ΣΥΝΕΧΙ- ΖΕΤΑΙ ὅσο Ἐκεῖνος τό ἐπιτρέπει.ς 6 ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 124, Δεκέμβριος 2009

7 Η ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ. Ἡ ἀνυπολόγιστη δύναμη τοῦ Ἐντύπου! Ἡ πρώτη 8ετία ( ) χωρίς Ἔντυπο καί Περιοδικό, ἐκτός μόνου τοῦ Καταστατικοῦ, δέν μᾶς ἐπέτρεπε «ἀνοίγματα», κυρίως ἀπό ἔλλειψη χρημάτων. Θεωρούσαμε ἱερό χρέος τή διάθεση τῶν μικρῶν ἐσόδων στίς Ὑπερπολύτεκνες Οἰκογένειες μέ πολλά προβλήματα. Ὡστόσο ἦταν «λάθος» ἡ μή ἔκδοση Ἐντύπου ἤ Περιοδικοῦ καί ὀφειλόταν σέ κάποια «ἀπειρία» καί ἄλλα, ὅπως ἡ ἰσχύουσα τότε «λογοκρισία». Τό ἐπαναστατικό «καθεστώς» δέν «σήκωνε» ὥς τό 1974 ἔστω καί ἔμμεσο ἔλεγχο. Ἐξάλλου μετά τόν Ἰούλιο τοῦ 1974 ἄρχισε ὁ κατακλυσμός Προσφύγων Κυπρίων Πολυτέκνων καί Ὑπερπολυτέκνων στήν Ἑλλάδα, πού ἡ «μικρή καί φτωχή» Π.Ε.ΦΙ.Π. δέν μποροῦσε νά μή δέχεται καί νά κάνει ὅ,τι μπορεῖ καί γι αὐτούς τούς διπλά καί πολλαπλά ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας. Φροντίζαμε καί παρείχαμε καί... σκηνές! Ἀπό τό 1980 ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἀθηνῶν-Ἑλλάδας ἵδρυσε στήν Κύπρο, ἀρχικά στή Λευκωσία, Παράρτημα, πού σήμερα λειτουργεῖ στή Λεμεσό ὡς ἰδιαίτερος, ἀλλ ὁμότροπος Σύλλογος: «Παγκύπρια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (βλ. σ. 25 τοῦ παρόντος). Ἀλλ ὅμως ἡ κυκλοφορία τῶν 3- τριῶν φυλλαδίων (σέ τοῦ 1ου 4σέλιδου, σέ τοῦ 2ου 16σέλιδου, ἐντυπωσιακά καλαισθήτου καί σέ χαρτί ἰλλουστρασιόν-illustration, σχήματος Α4, καί τοῦ 3ου 2σέλιδου σέ φύλλα), μᾶς πειθανάγκασαν γιά τήν ἔκδοση πλέον τοῦ 3μηνιαίου Περιοδικοῦ μας «Οἱ Φίλοι τῶν Πολυτέκνων». Τό ἀποτέλεσμα ἀπροσδόκητο; ἦταν ἡ βράβευση τοῦ 2ου φυλλαδίου, 16σέλιδου, καί τοῦ ὑπ ἀρ. 4, εκ. 1979, τεύχους, ὡς τῶν καλυτέρων Ἐντύπων γιά τό ἑορταζόμενο τό 1979 «Ἔτος τοῦ Παιδιοῦ»! Καί τό ἀποκορύφωμα ἦταν ἡ κατ ἐξαίρεση βράβευση τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ἀπό τήν ΑΚΑ ΗΜΙΑ Α- ΘΗΝΩΝ ( εκέμβριος 1979! Συνήθως βραβεύονται Σωματεῖα μέ 25ετῆ καί πλέον δράση). Βέβαια, δέν... «τό πήραμε ἐπάνω μας», ἀλλ ὅμως «ἐπήραμε ἐπάνω μας» καί οἰκονομικά. Μάλιστα τό ὑπ ἀρ. 5 τεῦχος (Ἰαν. Μάρτ. 1980) κυκλοφορήθηκε σέ φύλλα, μέ ἀποστολή του σέ Ἱερούς Ναούς καί Σχολεῖα Μ. Ἐκπαιδεύσεως, ἔπειτα ἀπό Συστατικές Ἐγκυκλίους τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων. Ἔτσι ἔγινε εὐρύτερα γνωστή στό Πανελλήνιο ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. καί φυσικά καί μεταξύ τῶν Πολυτέκνων, Ὁ Πρόεδρος τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. κ. Ἀντώνιος Ε. Ἀντωνίου παραλαμβάνει τό ΒΡΑΒΕΙΟ τῆς ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ ἀπό τόν Πρόεδρό της κ. Καίσαρα Ἀλεξόπουλο (29η εκεμβρίου 1979). ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 124, Δεκέμβριος

8 πού ἔγραφαν, τηλεφωνοῦσαν καί κα τέφευγαν σ αὐτή ζητώντας τή συμ παράστασή της. Καί ἔκτοτε οἱ αἰτοῦντες βοήθεια ἦσαν καί εἶναι περισσότεροι ἀπό τούς προσφέροντας βοήθεια ( ωρητές), ἀναλογία πού εἶναι πάγια γιά τή «μικρή καί φτωχή» Π.Ε.ΦΙ.Π.! Τά δύο τεύχη βραβεύθηκαν ὡς τά καλύτερα γιά τό «Ἔτος τοῦ Παιδιοῦ» Α τά τά παιδιά ξίζουν διαίτερα τήν γάπη μας 8 δέλφια Ο κενείας Ζήση-Χαρίκλειας Κολτσιδοπούλου, Ν. Ε βοίας. Ο κ. Ξενοφ.-Δήμητρας Λάκκα, 7 παιδιά, Ν. Α τωλ/ας). 8 ΓΙΝΕΤΕ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ἀριστερά: Ἄνω μέρος 2ου φυλλαδίου, εξιά: Τό 4ο καί κανονικό πλέον τεῦχος, εκέμβριος Βλ. γι αὐτά σ. 7β.

9 Ἀναγκαῖες ΥΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ-ὀνομασίας τοῦ Περιοδικοῦ. Ἀπό τό ὑπ. ἀρ. 4 τεῦχος, εκέμβριος 1979 (συναριθ μοῦμε καί τά προηγηθέντα 3 φυλλάδια) ὁ τίτλος-ὀνομασία τοῦ Περιοδικοῦ ἦταν «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ», μέχρι καί τό ὑπ ἀρ διπλό τεῦχος (Ἰούν. Σεπτ. 1985), ὁπότε ἔγινε ἡ ἀλλαγή-μετονομασία του σέ «Πολύτεκνη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», ἀπό τό ὑπ ἀρ. 28 τεῦχος, εκέμβρ Ὁ τίτλος αὐτός κρίθηκε καταλληλλότερος καί διατηρήθηκε μέχρι καί τό ὑπ ἀρ. 99 τεῦχος (Σεπτ. 2003), ὁπότε καί προστέθηκε προτασσόμενη καί ἡ λέξη «ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ ΟΞΗ». Ἔτσι ὁ πλήρης ἔκτοτε τίτλος ἔγινε καί παραμένει: «ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ ΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» (Ε.Π.Ο.), ἀπό τό ὑπ ἀρ. 100 τεῦχος, εκέμβριος Τήν προσθήκη «ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ- ΟΞΗ» ἐπέβαλε ἡ πλημμύρα τῶν ἀλλοδαπῶν καί ἀλλοπίστων πολυτέκνων μεταναστῶν μετά τό , μάλιστα ὅσων στεροῦνται τήν ἑλληνική ὑπηκοότητα καί δέν παίρνουν ἀπό τήν Ἑλληνική Πολιτεία τά ἐλάχιστα ἔστω πολυτεκνικά ἐπιδόματα. Καί αὐτοί εἶναι 100άδες καί 1000άδες, πού ἔμαθαν γιά τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. καί τήν... κατέκλυζαν. (Οἱ μετανάστες καί λαθρομετανάστες ὑπολογίζονται τουλάχιστο στά , ἄν καί αὐτό δέν... ἀναφέρεται ἐπίσημα). Ὁ ἴδιος κατακλυσμός δυστυχῶς συνέβαινε καί συμβαίνει καί μέ τούς Ἑλληνοτσιγγάνους, πού σέ μεγάλο ποσοστό δέν ἔχουν τελέσει Ὀρθόδοξο Γάμο (εἶναι ἀστεφάνωτοι, ἐνῶ καί πολ λά παιδιά τους εἶναι ἀβάπτιστα!). Πάρα πολλές Πολύτεκνες Οἰκογένειες Τσιγγάνων εἶναι ἐγκαταλελειμμένες ἤ σέ διάσταση ἤ διαζευγμένες ἀπό τούς ἄνδρες-πατεράδες (πού συζοῦν μέ ἄλλες γυναῖκες καί δέν δίδουν «διατροφή»). Ἔτσι οἱ μητέρες, ἔντονα φιλότεκνες, καί τά παιδιά ζοῦν ἀπό τά μικρά πολυτεκνικά ἐπιδόματα καί ἀπό τή συνήθη... ἐπαιτεία (ζητιανιά)! Εἶναι ἀδύνατο νά περιγραφῆ τό δράμα πού ζεῖ ἡ φτωχή Π.Ε.ΦΙ.Π. ἀπό τίς ἀλλοδαπές καί ἀλλόπιστες πολύτεκνες οἰκογένειες, κυρίως μουσουλμανικές, ἀλλά καί ἀπό τίς οἰκογένειες Τσιγγάνων, μεταξύ τῶν ὁποίων πολλές εἶναι ἀλβανικές, πού ζοῦν πῶς... ζοῦν; σέ ἀντίσκηνα, συνήθως μέ νάυλον, στή υτική Ἀττική καί σέ διάφορα «γκέτο» (ἀπομονωμένες-περιθωριακές συνοικίες). Οἱ πλεῖστοι εἶναι ἀγράμματοι, ὅπως καί τά παιδιά τους, πού δέν τά στέλνουν σέ Σχολεῖα. Πολλοί ἀπ αὐτούς, χωρίς ἐκκλησιαστική ζωή, εἶναι ἐπιληπτικοί, ἀλλά καί ναρκομανεῖς ἤ «ἔμποροι» ναρκωτικῶν καί γενικά παραβατικοί, Τό ὑπ ἀρ. 100/2003 τεῦχος μέ τόν ἰσχύοντα καί συνεχιζόμενο τίτλο. 9

10 πού μπαινοβγαίνουν στίς Φυλακές!.. Καί τό δράμα συνεχίζεται καί μεγεθύνεται, χωρίς κάποια στοιχειώδη μέτρα ἀπό τήν Πολιτεία, ἀλλά καί ἀπό τήν Ἐκκλησία γενικά. Αὐτός ἦταν καί εἶναι ὁ κύριος λόγος τῆς προσθήκης στόν τίτλο τοῦ Περιοδικοῦ «Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»: Γιατί ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. δέν ἀναγνωρίζει τόν «πολιτικό γάμο», τό «σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης», «μεικτούς» γάμους μέ ἀλλοπίστους καί ἑτεροδόξους αἱρετικούς. Ἐξ ἄλλου, χωρίς νά τό φαντασθοῦμε καί νά τό θέλουμε, ἐγίναμε καί... δημογράφοι καί δημοσιογράφοι, εὐτυχῶς μή «κατευθυνόμενοι», ἀλλ ἐμμένοντες στά Ἑλληνορθόδοξα Ἰδεώδη, τό αἰώνιο καί ἀναντικατάστατο τρίπτυχο: Ὀρθοδοξία (Θρησκεία) Ἑλληνική Πατρίδα-Ἑλληνορθόδοξη Οἰκογένεια, ἔστω καί ἄν κάποιοι ἄπιστοι-ἄθεοι καί ἀφελληνισμένοι τά εἰρωνεύονται αὐτά. Κατά βάση καί κατά κανόνα δεχόμαστε καί στηρίζουμε ἠθικά καί ὑλικά τίς Ἑλληνορθόδοξες Πολύτεκνες Οἰκογένειες μέ προτερότητα στίς Ὑπερπολύτεκνες («ἐκ τῶν ἄνω πρός τά κάτω»), οἱ ὁποῖες γιά τά μέτρα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. εἶναι ἀκόμη πολλές εὐτυχῶς, χωρίς μάλιστα νά μποροῦμε νά τίς καλύπτουμε ὅλες. Γι αὐτό μέ διακριτικότητα ἐπί μία 40ετία ἐκάμαμε καί, σύν Θεῷ, θά κάνουμε ὅ,τι καί ὅσο μποροῦμε χάρη τῶν συγχρόνων ἡρώων Πολυτέκνων. Λειτουργοῦμε ὡς «ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ» (ἀπόρων) Πολυτέκνων Ἑλλάδος ἀπό ὅλη τή Χώρα. Καί αὐτά χωρίς πάγιους πόρους, χωρίς κρατική, ἀλλά καί ἐκκλησιαστική χορηγία. Στηριζόμαστε στήν ἀγαθή καί ἄπειρη Πρόνοια τοῦ Παναγάθου καί Φιλανθρώπου Θεοῦ διά μέσου τῶν ἁπανταχοῦ Φίλων τῶν Πολυτέκνων, πού μᾶς ἔχουν γνωρίσει καί μᾶς γνωρίζουν ἀπό αὐτό τό εἰδικό Φιλοπολυτεκνικό Περιοδικό μας καί προαιρετικά γίνονται Συνδρομητές καί Συμπαραστάτες τοῦ κοινοῦ Συλλογικοῦ Ἔργου. Ἡ πολυτεκνότερη Οἰκογένεια Σταύρου καί Βασιλικῆς Ζουγανέλη, Ν. Ἀττικῆς, κατά τή Βάπτιση τῆς 18ης ΣΟΛΟΜΟΝΗΣ (γεν. 1981). Τήν κρατεῖ ὁ Ἀνάδοχός της μακαριστός Χρίστος Πιπιλῆς, 12ος υἱός Ὑπερπολυτέκνων καί τέως Βουλευτής Ἠλείας. Τό ζεῦγος ἐγέννησε παιδιά, ἀλλ ἐπέζησαν τά 19, ζωή νά χουν καί νά μοιάσουν στούς Ἥρωες Γονεῖς τους! +νδριανή, 0 19η

11 «ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΤΕ»! Σέ κάποια προηγούμενα τεύχη τοῦ Περιοδικοῦ μας (ὅπως καί στό ὑπ ἀρ. 123, Σεπτ. 2009, σελ. 23) κάποιοι εὐγενικοί Φίλοι τῶν Πολυτέκνων καταλήγουν στά ὡραῖα καί συγκινητικά Γράμματά τους: «Εὐχαριστοῦμε πού ὑπάρχετε»! Χωρίς νά μᾶς κολακεύει ἡ ὄντως εὐγενική αὐτή φράση (πού συχνά ἀναφέρουν καί Πολύτεκνοι), γιά τούς Συνεργάτες τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ἐκφράζει καί τονίζει τήν ἀνάγκη τῆς ὑπάρξεώς της. Ὑπάρχει μάλιστα καί μιά παρόμοια φιλοσοφική καί θεολογική φράση: «Αγαπῶ, ἄρα ὑπάρχω»! Γιά τήν αὐτονόητη αὐτή Ἀλήθεια τολμᾶμε νά εἰποῦμε ὅτι ὄντως ἔπρεπε καί πρέπει νά ὑπάρχει, γιά τούς συγχρόνους ὁμολογητές τῆς Πίστεως καί ἥρωες-αἱμοδότες τῆς Πατρίδας, μιά Π.Ε.ΦΙ.Π., ὡς «ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ», ἕνα «στέκι» (κέντρο), μιά πόρτα ἀνοικτή-φιλοπολύτεκνη. Καί λυπούμαστε πού ἐπί μία 40ετία δέν μπορέσαμε καί δέν μποροῦμε ἀκόμη νά ἱδρύσουμε κάποια Παραρτήματα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. σέ κεντρικά ιαμερίσματα τῆς Χώρας (λ.χ. Πάτρα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Ἰωάννινα, Ἡράκλειο Κρήτης...). Μάλιστα στό παρελθόν μέ Ἐγκύκλιο Γράμμα μας προτείναμε στούς Συλλόγους Πολυτέκνων τῆς Χώρας (περίπου 100 καί πλέον, συνδικαλιστικοῦ τύπου) νά φρόντιζαν νά ἱδρυθῆ καί νά λειτουργεῖ ὑπ εὐθύνῃ τους παράλληλα καί ἕνας Σύλλογος Φίλων τῶν Πολυτέκνων. Καί τό ἴδιο βέβαια θά ἔπρεπε καί πρέπει νά συμβαίνει καί σέ κάθε Ἱ. Μητρόπολη, ὡς Εἰδικό Γραφεῖο ἤ Τμῆμα... έν ἐλάβαμε οὔτε μία (1) ἀπάντηση, ἔστω γιά συνεργασία στενή καί ὑπεύθυνη. Εἶναι ὄντως δύσκολο τό εἰδικό αὐ τό ἔργο, ἀλλ ὄχι καί ἀδύνατο, για τί εἶναι ἀναγκαῖο, ἀναγκαιότατο. «Οἱ δυνάμενοι χωρεῖν χωρείτωσαν» (Ματθ. 19, 12). Οἱ δυνάμενοι ἄς τό καλοσκεφθοῦν καί ἄς προχωρήσουν. Ἐπαναλαμβάνουμε: εἶναι ἔργο δύσκολο καί λεπτό, ἀλλά καί ἀναγκαιότατο. Ὄχι τόσο δημογραφικά, ἀλλ ἀνθρωπολογικά, φιλανθρωπικά, ἑλληνορθόδοξα. Ὡστόσο ἡ «μικρή καί φτωχή» Π.Ε.- ΦΙ.Π. χαίρει καί συγχαίρει, πού μέ τό Περιοδικό της ἔχει συνεργήσει καί συνεργεῖ στή διάδοση καί ἀνάπτυξη ἑνός «μυστικοῦ» πνεύματος καί ἔργου φιλοπολυτεκνικοῦ. Τό πνεῦμα καί τό ἔργο αὐτό ἁπλώνεται σ ὅλη τή Χώρα καί μεταξύ τῶν Ἀποδήμων μας τοῦ (Ἀπό τό τεῦχος ἀρ. 51/1991, σ. 13). ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 124, Δεκέμβριος

12 «Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον» (Β Τιμοθ. 4, 5). Ἡ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ τοῦ Περιοδικοῦ μας εἶναι: Ἑλληνορθόδοξη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΟΛΟΓΙΑ. Τό φιλοοικογενειακό καί μάλιστα τό φιλοπολυτεκνικό μας «πιστεύω» συνοψίζεται στό αἰώνιο καί ἀναντικατάστατο τρίπτυχο: ΘΡΗΣΚΕΙΑ (Ὀρθοδοξία) ΠΑΤΡΙ Α (Ἑλληνική) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Ἑλληνορθόδοξη). υστυχῶς, κάποιοι δῆθεν «προοδευτικοί» (μετέωροι, ἄρριζοι καί ἄρρητοι...) τά ἀμφισβητοῦν καί τά εἰρωνεύονται αὐτά τά βαθιά καί γερά θεμέλια καί τίς αἰώνιες Ἀξίες τῆς Ἀνθρώπινης Ζωῆς. Ἰδιαίτερα ὅμως ἡ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ἐνῶ λεκτικά καί φαινομενικά τοποθετεῖται τρίτη (3η) στή σειρά, ὡστόσο χρονο-τοπο-τροπικά εἶναι ἡ πρώτη Ἀξία καί ὡς περιεκτική καί τῶν ἄλλων δύο εἶναι ΥΠΕΡΑΞΙΑ! Πράγματι, ἐδῶ, στήν Οἰκογένεια, πρωτοβλέπει τό φῶς τό αἰσθητό, ἀλλά καί τό νοητό, τό κάθε Παιδί-Ἄνθρωπος. Ἐδῶ βιώνει, μαθαίνει καί γνωρίζει τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ-Πατέρα καί ημιουργοῦ, πού μέ ἁπλότητα πιστεύει καί λατρεύει. Ἀλλά καί ἐδῶ γνωρίζει καί ἀναγνωρίζει τήν ἰδιαίτερη πατρίδα (κοιτίδα τοῦ πατέρα, τῶν πατέρων-προγόνων του) καί ἀπ αὐτή ἀνάγεται στήν ἰδέα τῆς κοινῆς καί μεγάλης Πατρίδας του. Καί τέλος ἐδῶ, στήν Οἰκογένεια, αἰσθητά καί λογικά βιώνει τό βιολογικό «μυστήριο» τῆς ζωῆς στά πρόσωπα τῶν γονέων του, τῶν ἀδελφῶν του, τῶν συγγενῶν του, τῶν συγχωριανῶν καί τῶν συμπολιτῶν του, καί ἀπ αὐτά ἀνάγεται ἐπίσης στό μέγα Μυστήριο τῆς Ζωῆς καί ημιουργίας τοῦ Σύμπαντος Κόσμου, τοῦ παρόντος καί τοῦ μέλλοντος. Ἀνεξάντλητη εἶναι ἡ ἀνάλυση τῆς Οἰκογενειολογίας σέ κεφάλαια καί τίτλους, ἄν πάρουμε ὡς παράδειγμα τούς τρεῖς πρώτους καί ἀχωρίστους συντελεστές καί ὁριοθέτες τῆς Οἰκογενείας, τόν Πατέρα, τή Μητέρα καί τά Παιδιά, ἀπό τή συστατική-δομική καί θετική τους πλευρά. Γιατί δυστυχῶς ὑπάρχει καί ἡ ἀρνητική πλευρά, ἡ σκόπιμη καί δόλια παρερμηνεία καί ἡ... διάλυση. Καί ἀκριβῶς, στά 32 χρόνια ( ) κυκλοφορίας τοῦ Περιοδικοῦ καί στά 124 τεύχη του, μέ σύνολο σελίδων καί πλέον, ἔχει καταχωρισθῆ καί δημοσιευθῆ πολλή καί ποικίλη ΥΛΗ τῆς οἰκογενειολογικῆς αὐτῆς θεματολογίας. Εἶναι ἄρθρα γενικά καί εἰδικά, σοβαρά καί ὑπεύθυνα, ἐπίκαιρα καί διαχρονικά, ἐμπνεόμενα καί βλεπόμενα πάντοτε ὑπό τό πρίσμα-ὀπτική τῆς Ἑλληνορθοδοξίας μας. έν εἰκοτολογοῦμε καί πιθανολογοῦμε, δέν αὐτοσχεδιάζουμε καί μοντερνίζουμε, δέν ἀλλάζουμε καί ἀλλοιώνουμε τό φιλοοικογενειακό καί φιλοπολυτεκνικό «πιστεύω» μας, πού βασίζεται καί στηρίζεται στήν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοσή μας. Καί λέγοντας καί γράφοντας «Ἑλλη νο ρθόδοξη Παράδοση» ἐννοοῦμε τή μεγαλειώδη σύνθεση τῶν ὑγιῶν καί διαχρονικῶν στοιχείων τῶν Ἀρχαίων- Ἑλλήνων Προγόνων μας ὡς «σπερματικό Λόγο», μέ τή θεία Ἀποκάλυψη τοῦ Χριστιανισμοῦ, τήν Ἁγιογραφική καί Ἱεροκανονική, πού εἶναι ἀκριβῶς θεία, θεοπατροπαράδοτη, ἀλάθητη καί αἰώνια! «Θεμέλιον γάρ ἄλλον οὐδείς Ἐξωτερικοῦ σέ ἐπίπεδο προσωπικό, ἀλλά καί κάποτε ὁμαδικό. Κάποιοι «ἄγνωστοι» Φίλοι, γνωρίζοντας καί ἀνακαλύπτοντας Πολύτεκνες Οἰκογένειες στό περιβάλλον τους καί εὐρύτερα (ὅσες ἀκόμη ὑπάρχουν καί πάντοτε θά ὑπάρχουν), γίνονται Φίλοι τους καί ἠθικά καί ὑλικά τίς στηρίζουν. Καί αὐτό τό φιλοπολυτεκνικό ἔργο εἶναι πολύ πολύ μεγαλύτερο ἀπό τό Συλλογικό Ἔργο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., πού ἁπλά τό ὑποκίνησε καί τό «ἀναζωπυρώνει» συνδαυλίζει... μέ τό Περιοδικό της. Εἶναι ἔργο γενικά ἀνώνυμο καί φαινομενικά ἄγνωστο, ἀλλά ὑπαρκτό, ζωντανό καί συνεχιζόμενο! 12 ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 124, Δεκέμβριος 2009

13 δύναται θεῖναι (=νά θέσει) παρά (= ἐκτός ἀπό) τόν κείμενον, Ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός» (Α Κορινθ. 3, 11). Ὁ Μόνος Θεάνθρωπος καί Φιλάνθρωπος καί Σωτήρας τοῦ Κόσμου. Καί αὐτό τό «πιστεύω» μας εἶναι τό πρωταρχικό ξεκίνημά μας, ἡ 40χρονη διαδρομή καί πορεία μας καί ἡ προοπτική καί συνέχειά μας, σύν Θεῷ καί τοῖς Ἁγίοις Του. Καί συγκεκριμένα, τήν Ὑπεραξία ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, πού συνιστᾶ μόνο ὁ Ὀρθόδοξος Γάμος ὡς «Μυστήριον Μέγα... εἰς Χριστόν καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν» (Πρός Ἐφεσ. 5, 32), τή θεωροῦμε ὡς «κατ οἶκον ἐκκλησίαν», μέ πρῶτο καί κύριο σκοπό τήν τεκνογονία-παιδοποιία, ἀλλά καί πολυτεκνία, ἄν θέλει καί ὅσα θέλει δώσει ὁ Θεός, χωρίς φυγοτεκνία, ἀντισύλληψη «Χωρίς παιδιά οἱ μεγαλόσταυ - ροι μπαίνουν ἐπάνω σέ ἄδειες καρδιές»! Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Τό 6ο καί «ἀνεπιθύμητο παιδί» ΚΑΠΟΤΕ... ΣΗΜΕΡΑ εἶναι ἡ Ἑλληνίδα ΠΡΥ- ΤΑΝΙΣ τῶν Πρυτάνεων τῶν Πανεπιστημίων τῆς Γαλλίας, ἡ Βυζαντινολόγος κα ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ-ΑΡΒΕΛΕΡ! Μιλάει στή δημοσιογράφο Μαρία Καραβία καί ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ: καί φονική ΕΚΤΡΩΣΗ, πού ἀκριβῶς καταδικάζονται ἀπό τήν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση αὐστηρά καί διαχρονικά. Καί αὐτά τά παρουσιάζουμε καί τά ἀναπτύσσουμε τεκμηριωμένα, βασισμένα στίς αὐθεντικές πηγές, μέ αὐτούσια τά ἱερά κείμενα καί τή μετάφραση- ἑρμηνεία τους. (Γι αὐτό καί συνιστοῦμε τά τεύχη τοῦ Περιοδικοῦ νά φυλάσσονται ἀπό τούς γονεῖς γιά τά παιδιά τους, ὅταν θά ἔχουν μεγαλώσει. Νά μή θεωροῦν τό Περιοδικό ὅτι προορίζεται γιά μικρά παιδιά, ἐπειδή ἔχει ὡραῖες οἰκογενειακές φωτογραφίες μέ χαριτωμένα μικρά παιδιά, ἀλλά καί μεγαλύτερα. Ἀπευθύνεται πρῶτα καί κύρια σέ Γονεῖς καί Ἐφήβους- Νέους καί γενικά σέ μεγάλους-ὡρίμους καί ἡλικιωμένους ἀνθρώπους καί Φίλους τῶν Πολυτέκνων). «Καλλιρρόη, παιδί μου, κράτησέ το τό μωρό. Εἶναι ἁμαρτία. Μπορεῖ νά βγεῖ τό καλύτερό σου παιδί αὐτό...»! Ἡ μητέρα ἄκουσε τή συμβουλή τῆς μαμμῆς, παρ ὅλο πού στήν αὐλή τοῦ σπιτιοῦ της μεγάλωναν πέντε παιδιά. Κι ἔτσι ἦρθε στή ζωή, σ ἕνα προσφυγικό σπίτι τῆς Καισαριανῆς, στήν Ἀθήνα, ἡ μικρή τότε καί μεγάλη σήμερα Ἑλένη... Πρύτανις... ΕΡ. Ποιά ἦταν ἡ στιγμή πού εἴδατε τή ζωή μέ ἄλλα μάτια; ΑΠ. Ἡ στιγμή πού ἀπέκτησα τό παιδί μου. Ἤμουνα ἐννέα μηνῶν ἔγκυος καί πῆγα στή Σορβόννη νά ὑποστηρίξω τή ιατριβή μου. Βγαίνοντας ἔξω κάθισα σ ἕνα καφενεῖο νά φάω ἕνα παγωτό. Καί μ ἔπιασαν οἱ πόνοι. Τό ἑπόμενο πρωί εἶχα ἀποκτήσει τή Μαρί- Ἑλέν, τήν κόρη μου. ΕΡ. έν στάθηκε τό παιδί ἐμπόδιο στήν καρριέρα σας; ΑΠ. Μά τί εἶναι αὐτά πού λέτε! Ποιά καρριέρα μπροστά στό παιδί; Χωρίς παιδιά οἱ μεγαλόσταυροι μπαίνουν ἐπάνω σέ ἄδειες καρδιές». (Ἀπό τίς «ΣΕΛΙ ΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗ- ΜΕΡΙΝΗΣ», 25 Σεπτεμβρίου 1988, σελ. 37 καί 42). Καί ἀπό τό ὑπ ἀρ. 41/1989 τεῦχος τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.). ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 124, Δεκέμβριος

14 14 Φάκελος: Ε ΚΤΡΩΣΕΙΣ Κορυφαῖο ΚΕΦΑΛΑΙΟ τῆς θεματολογίας τοῦ Περιοδικοῦ: ἡ φονική ΕΚΤΡΩΣΗ-ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ! Στά περισσότερα σχεδόν τεύχη τοῦ Περιοδικοῦ μας ὑπάρχουν ἀναφορές (Ἐπιστολές, Ἄρθρα, μελέτες...), ὅπου, ὅσο γίνεται πιό πειστικά, ἀλλά καί... φοβερά-φρικτά καί κραυγαλέα, ὁ λόγος εἶναι ἀποτρεπτικός τοῦ πλέον αἱμοσταγοῦς καί εἰδεχθοῦς (ἀπό τίς λ. εἶδος =μορφή + ἔχθος =ἐχθρότητα, μίσος) ἐγκλήματος: οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς, καί μάλιστα οἱ «μητέρες», νά φονεύουν τά ἀθῶα καί ἀνυπεράσπιστα σπλάγχνα-παιδιά τους! Καί τό ἔγκλημα αὐτό εἶναι ἡ δυστυχέστερη δυστυχία στή ζωή τῶν ἐνόχων καί ἐνεχομένων σ αὐτό ὡς συνεργῶν! [Ὑπάρχουν καί εἰδικά τεύχη-«αφι- ΕΡΩΜΑΤΑ», ἀρ. 17/1983, 26-27/1985, 29/ , 60/1993, 61/1994, ὡς συνεχόμενα, καί ἄλλα. Καί ὁ ἰδιαίτερος «Σύλλογος Προστασίας Ἀγεννήτου Παιδοῦ» ξεκίνησε ἀπό τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. καί ἀνεξαρτητοποιήθηκε. Ὅμως στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. συστεγάζεται καί λειτουργεῖ ὡς τμῆμα της ὁ προγενέστερος ΠΑ.ΣΥ. Π.- Α.Π. («Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προστασίας Ἀγεννήτου Παιδιοῦ»). Τά σχετικά κείμενα, ὅλα συγκλονιστικά, ἔχουν προλάβει 100άδες ἐκτρώσεις «γνωστές», ἐνῶ οἱ ματαιωθεῖσες, ἀλλά «ἄγνωστες» εἶναι 1000άδες!...]. Ὁ πραγματικός ἐτήσιος ἀριθμός τῶν ἐκτρώσεων στήν Ἑλλάδα (ἴσως καί γενικά) εἶναι... ἄγνωστος, ἀλλ ὑπερβαίνει κατά πολύ τίς καί ἴσως φθάνει καί τίς ! Εἶναι «κοινό μυστικό» ὅτι δέν δηλώνονται, δέν ἀναγράφονται στά Βιβλιάρια Ὑγείας. Γιατί μέ τόν ἐκτρωτικό καί ἄνομο «νόμο»τοῦ 1986 γίνονται ΩΡΕΑΝ, ὄχι ὡς «ἐκτρώσεις», ἀλλ ὡς «ἄλλες» ἐπεμβάσεις, λ.χ. σκωληκοειδίτιδα!... 1 Ἔχουμε γράψει πώς γιά τό κορυφαῖο, ὅσο καί ὑποχθόνιο θέμα ΕΚΤΡΩ- ΣΕΙΣ θά ἔπρεπε καί πρέπει νά ὑπάρχει εἰδικό περιοδικό κάποιου εἰδικοῦ Συλλόγου-Φορέα, ἀσφαλῶς κυκλοφορούμενο ΩΡΕΑΝ. Καί πάντως σ ὅλα τά ἐκκλησιαστικά καί ὑγιῆ κοινωνικά Περιοδικά πρέπει νά ὑπάρχει εἰδική ΣΤΗΛΗ σέ κάθε τεῦχος, μέ ἀναδημοσιεύσεις, ἔστω, ἤ μαζί μέ κάποια σπότ (σύντομα ἐνημερωτικά κείμενα). Μάλιστα οἱ ἀγαπητοί Φίλοι τῶν Πολυτέκνων, Συνδρομητές-Συμπαραστάτες, ἄς γνωρίζουν ὅτι μέ τήν ὁ- ποιαδήποτε ΩΡΕΑ τους συνεργοῦν στήν «Πρόληψη καί Θεραπεία Ἐκτρώσεων»! Πρόκειται ἐδῶ γιά τίτλο περιοδικῆς, ὄχι τακτικῆς, Στήλης τοῦ Περιοδικοῦ μας, ὅπου ἡ λέξη «θεραπεία» φάνηκε σέ κάποιους... παράξενη, ἀφοῦ ἡ ἔκτρωση, ὡς τελεσίδικος φόνος, δέν θεραπεύεται. Καί ὅμως θεραπεύεται, ὅταν δέν ἐπαναληφθῆ ΠΟΤΕ καί ὅταν ἡ εἰλικρινά μετανοημένη ἐξομολογηθῆ μέ συναίσθηση καί ταπείνωση σέ Πνευματικό- Εξομολόγο, πού συμβουλεύει καί βάζει «Κανόνα»: ἄν ὁ Θεός τῆς δώσει παιδί, νά τό δεχθῆ μέ εὐγνωμοσύνη καί νά «ἀναστήσει» ἐκεῖνο ἤ ἐκεῖνα πού ἐφόνευσε μέ ἔκτρωση, ἀλλά καί μέ ἀντισύλληψη. 2 Ὅπως γράφει ὁ σοφότατος Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ( , βλ. περί αὐτοῦ σελ ): «(αὐτές οἱ γυναῖκες) γίνον ται φονεύτριαι καί φονεύουσιν ὄχι ἕνα ἤ δύο ἤ τρεῖς 1. Σέ παγκόσμια κλίμακα οἱ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ τό φαντάζεσθε; φθάνουν τά (πεντακόσια ἑκατομμύρια) τό ἔτος!!! Ἀποκάλυψη στό Κάιρο τό 1994 σέ ιεθνῆ ιάσκεψη του Ο.Η.Ε. 2. Συνιστᾶται καί ἡ Βάπτιση παιδιοῦ, -ιῶν, ἡ βοήθεια ὀρφανῶν καί πτωχῶν παιδιῶν, ὅπως τῶν ἀπόρων Πολυτέκνων, ὡς εἶδος «υἱοθεσίας». Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. γνωρίζει

15 ἀνθρώπους, ἀλλά ποιοῦσι τόσα φονικά, ὅσα παιδία ἔμελλον νά γεννήσουν κατά τήν ἀναγκαίαν ἀκολουθίαν καί τόν νόμον τῆς φύσεως, ὅπου ὁ Θεός διώρισε...». Καί παραθέτει ὁ Ἅγιος τούς εἰ δικούς γιά τό θέμα Ἱερούς Κανόνας, 3 ἀλα θή του καί οἰκουμενικοῦ κύρους, στό ὡ ραῖο Βιβλίο Του «Χρηστοήθεια τῶν Χρι στιανῶν», σ. 85, ἔκδοση, Σωτ. Σχοινᾶ-Βασ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη Τοῦ ἰδίου Ἁγίου εἶναι καί τά σπουδαῖα βιβλία «Πηδάλιον» (κείμενο, ἑρμηνεία καί σχόλια Ἱ. Κανόνων), καί «Ἐξομολογητάριον», πού δια θέτει ὁ συστεγαζόμενος μέ τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. Σύλλογος «ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης», μάλιστα μέ βιβλιοπωλική ἔκπτωση 30%, ὅσο καί τά ἀγοράζει ἀπό τούς ἐκδότες τους (βλ. ἑπόμενες σ τοῦ παρόντος). Καί συνεχίζει ὁ Ἅγιος: «Ὤ οἱ θεόρ γιστες! Ὤ οἱ καταραμένες! Ὤ οἱ μιαρές! Ὄντως διαβολικόν ἔργον εἶναι αὐτό πού μεταχειρίζονται! Ὄντως φοβερά καί μεγάλη, καί θανάσιμος ἁμαρτία εἶναι αὐτή ὅπου κάμνουσι»! Καί καταλήγει: «Ὤ τῆς μεγάλης ἀθεοφοβίας! Ὤ τῆς μεγάλης καταδίκης, τήν ὁποίαν ἔχουν νά λάβουν οἱ ἄθλιες μετά θάνατον, ἐάν τώρα δέν μετανοήσουν καί παύσουν ἀπό τό νά μεταχειρίζωνται τοιαῦτα διαβολικά καί σατανικά ἔργα!». (Ἡ σχετική παράγραφος τῆς «Χρηστοηθείας» τιτλοφο ρεῖται: «Πόσον κακόν εἶναι τό νά τρώγουν οἱ γυναῖκες στειρωτικά βότανα», ἔ.ἀ., σ. 85, πού ΣΗ- ΜΕΡΑ εἶναι τά διάφορα ΑΝΤΙΣΥΛ- ΛΗΠΤΙΚΑ καί γενικά οἱ ἁμαρτωλοί τρόποι φυγοτεκνίας). περιπτώσεις, τίς ὁποῖες καί ἐβοήθησε, νά κρατήσουν τά «τυχαῖα»(;) ἐγκυμονούμενα παιδιά τους, ἀκόμη καί 20 χρόνια μετά τά πρῶτα παιδιά τους, ἀφ ὅτου ἔκαναν ἀντισύλληψη... Καί τά κράτησαν καί εἶναι σήμερα καί ἐκεῖνες εὐτυχισμένες καί τά γεννηθέντα παιδιά τους τρισευτυχισμένα! Ἔχουμε δημοσιεύσει τέτοιες περιπτώσεις. 3. α) 1ος Ἱ. Καν. Ϛ (Ἕκτης) Οἰκουμενικῆς Συνόδου β) 21ος τῆς Τοπ. Συνόδ. Ἀγκύρας καί γ) 2ος καί 8ος Ἱ. Καν. Μεγ. Βασιλείου. Συνέχεια στή σελ. 18. ΞΕΡΕΤΕ τί εἶναι καί τί προσφέρει ὁ ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π. («Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προστασίας Ἀγεννήτου Παιδιοῦ»); ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ σωστά τίς ΓΥΝΑΙΚΕΣ καί τῆς ἐφηβικῆς καί προεφηβικῆς ἡλικίας νέες, ἀλλά καί γενικά τούς ΝΕΟΥΣ, ὥστε νά μήν καταλήξουν ΠΟΤΕ στήν τραγική ΕΚΤΡΩΣΗ, οὔτε τή χειρουργική οὔτε τή φαρμακευτική, ἔστω κάποιων ὡρῶν καί ἡμερῶν (μέ ὁποιαδήποτε μορφή ἀντισυλληπτικῶν: «χάπι ἑπομένης ἡμέρας» κ.λπ., ὅπως καί μέ «σπιράλ»), πού εἶναι πρώιμη ΕΚΤΡΩΣΗ-ΦΟΝΟΣ, ἀλλ οὔτε καί μέ ΣΤΕΙΡΩΣΗ. (Οἱ Ἱεροί Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας ΚΔ Ἀποστολ. κ.ἄ. «κανονίζουν» τήν ἔκτρωση μέ πολυετῆ στέρηση τῆς θ. Κοινωνίας καί τή στείρωση μέ 3ετῆ ἀφορισμό!). Συνυπεύθυνοι εἶναι καί οἱ ἄνδρες-σύζυγοι, ἀλλά καί «σύντροφοι», ὅπως καί οἱ ἰατροί-φαρμακοποιοί καί λοιποί συνεργοῦντες... Κάθε ΓΥΝΑΙΚΑ λοιπόν «ΑΓΑΜΗ», ἀλλά καί ΕΓΓΑΜΗ, πού ἀντιμετωπίζει πειρασμό ἤ κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ ἤ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ, ἄς μή δυσκολευθῆ νά ἐπικοινωνήσει μέ τόν ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π., πού συστεγάζεται καί συνεργάζεται μέ τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά ὅσους γνωρίζουν ἐγκύους, πού κινδυνεύουν νά ὁδηγηθοῦν σέ ἔκτρωση. Γράψτε ἤ τηλεφωνῆστε ἤ ἐπισκεφθῆτε μας. Η ΑΝΩΝΥΜΙΑ εἶναι σεβαστή. ΠΡΟΣΟ- ΧΗ ἐπίσης καί ἀποφυγή ἀπό τά Κέντρα «Οἰκογενειακοῦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΤΙΣΜΟΥ», πού συνιστοῦν ἀντισύλληψη, ἀλλά καί ΕΚΤΡΩΣΗ!... Μακριά ἀπό τέτοια κέν τρα, πού δυστυχῶς προπαγανδίζονται καί διαφημίζονται πιεστικά... Ζητῆστε μας σχετικά ἔντυπα, πού διαθέτουμε ΔΩΡΕΑΝ, ὅπως καί κάθε παρεχομένη βοήθεια γίνεται ΔΩΡΕΑΝ. Συμβουλευθῆτε καί ἔμπειρο Πνευματικό. Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: , , FAX:

16 Γ. 200 ΧΡΟΝΙΑ ( ) ἀπό τήν ἱ. Κοίμηση τοῦ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ. Συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο. Στό προηγούμενο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ μας (ἀρ. 123, Σεπτ. 2009, σ. 16ακάτω) ἐγράφαμε: «Ἤδη γιά τά 200 ΧΡΟΝΙΑ ἀπό τήν Κοίμηση τοῦ Ἁγίου... ἔχουν πραγματοποιηθῆ, ἀλ λά καί προγραμμα τισθῆ ἑορταστικές ἐκ δηλώσεις ἀπό διαφόρους φιλοαγιονικοδημικούς Φορεῖς. Ἔτσι, γιά νά ἔ χουν ὁ λο κληρωθῆ οἱ ἑορ ταστικές αὐτές ἐκδηλώσεις πρός τιμή τοῦ Ἁ- γίου, ἀναβάλλουμε τήν ἀναφορά μας γιά τό ἑπόμενο τεῦχος (ἀρ. 124, Ὀκτ.-Νοεμ.- εκ. 2009), ὥστε ἡ ἐνημέρωση νά εἶ ναι συνολική καί εὐρύτερη...». Συμμετέχοντας λοιπόν στόν Ἑορ τασμό (μέ αὐτήν τήν 3η συνέχεια τό 2009) ἀναφέρουμε καί τά ἑπόμενα: 1. Ὅπως γράφουμε στό ἀνωτέρω συνοπτικό βιβλίο * γιά τόν τιμώμενο Ἅγιο («Ὁ Πρωτότυπος Βίος...», σ. 100), μεταξύ 1993 καί 2001 πραγματοποιήθηκαν 4-τέσσερα Ἐπιστημονικά Ἁ- γιο νικοδημικά Συνέδρια, μέ σύνολο Εἰσηγήσεων περίπου 150-ἑκατόν πενῆντα! (Ἔγιναν 2 Συνέδρια στή Νάξο, γενέτειρα τοῦ Ἁγίου, 1 στήν ἀνδρῴα Ἱ. Μονή Ἁγίου Νικοδήμου, Πεντάλοφος-Γουμένισσας Κιλκίς, καί 1 στό Ἡράκλειο Κρήτης). Καί ἐφέτος (2009) ἔγιναν ἐπίσης ἄλλα 4-τέσσερα:α) στόν Ἱ. Ν. Εὐαγγελιστρίας Πειραιᾶ (Μάρτιος 2009) β) στήν ἀνωτέρω Ἱ. Μονή Ἁγ. Νικοδήμου (ἀπό 3 5 Σεπτεμβρίου 2009) γ) στή Θεσσαλονίκη, ἀπό τήν «Ἁγιορειτική Ἑστία» καί τό Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ. (6 8 Νοεμβρίου 2009) καί δ) στή Νάξο, ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολη Παροναξίας (20 21 Νοεμβρίου 2009). Στά τελευταῖα 4 Συνέδρια ἔγιναν συν ολικά περί τίς 65 Εἰσηγήσεις, ἤ τοι μαζί μέ τίς 150 Εἰσηγήσεις τῆς προ η- γουμένης 4ά δας Συνεδρίων, τήν τελευταία 15-16ετία ἔγιναν 215 Ἐ- πιστημονικές Εἰ ση γήσεις! Καί καθ ὅσο γνωρίζουμε, δέν ὑπάρχει πα ρόμοιο πατρολογικό προ ηγούμενο, ἀκόμη καί γιά τούς ἀρχαίους, ἀλλά καί τούς νεοτέρους Ἁ γίους Πατέρες! Ἔτσι ὀρ θά χαρακτηρίζεται ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὡς ὁ πολυγραφότερος ἐκκλησιαστικός καί μάλιστα ἐκλαϊκευτικός Συγγραφεύς μετά τήν Ἅλωση (1453). Στό ἀνωτέρω βιβλίο «Ὁ Πρωτότυπος Βίος...» ἀναγράφεται πλήρης καί ἀνα λυτικός Κατάλογος τῶν Ἔργων Του, ὅ πως καί στό προηγούμενο τεῦχος (ἀρ. 123/2009, σ ). 2. Ἐξάλλου στό προηγούμενο Ἐπιστημονικό Ἁγιονικοδημικό Συν έδριο τῆς Θεσσαλονίκης (6 8 Νοεμβρίου), τήν Ἱ. Μονή Παντοκράτορος Ἁγίου Ὄρους, στῆς ὁποίας τήν Ἱ. Σκήτη Καψάλα ἀσκήτευσε ὁ Ἅγιος Νικόδημος τά 30 καί πλέον ἔτη τῆς ἁγιορειτικῆς Του ζωῆς, ἐξεπροσώπησε ὡς Καψαλιώτης ὁ Ἱδρυτής καί Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου «ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης» (1969), Μοναχός Νικόδημος (Μπιλάλης), μέ τήν Εἰσήγησή του: «Ἡ ἰδιαίτερη Ἐθνική Προσφορά τοῦ Ἁγίου Νι- 16 * ιατίθεται ἀπό τόν ὁμώνυμο τοῦ Ἁγίου Σύλλογο σέ τιμή κόστους (μόνο 3 ) ὑπέρ ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κολλυβάδων σέ ἐρημοκάλυβο τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου (Ραχώνι τοῦ Θεωνᾶ), στήν Καψάλα Ἁγίου Ὄρους.

17 κοδήμου διά τοῦ βιβλίου Του Νέον Μαρτυρολόγιον (1797)». Μάλιστα τό βιβλίο αὐτό ἐξέδωσε φωτοαναστατικά, πανομοιότυπο τῆς α ἐκδόσεως, ἡ «Ἁγιορειτική Ἑ στία» ( ήμου Θεσσαλονίκης), ὡς μία ἐπί πλέον συμβολή στό Συνέδριο. Περίληψη τῆς ἀνωτέρω Εἰσηγήσεως θά δημοσιεύσουμε στό ἑπόμενο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ (ἀρ. 125/2010), ἐνῶ ὁλόκληρη καί ἐπαυξημένη θά δημοσιευθῆ προσεχῶς στά Πρακτικά τοῦ Συνεδρίου, ἐντός τοῦ 2010, καθώς ἐλπίζουμε. 3. Καί θά «κλείσουμε» ἐδῶ τήν ὀφειλομένη ἀνα φορά μας στόν τιμώμενο Μεγάλο ιδάσκαλο τῆς Ὀρ θόδοξης Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἑλ ληνορ θοδόξου Ἔ θνους-γένους μας, ἐπανα λαμ βά νοντας τήν πληροφο ρία τοῦ μακαριστοῦ Προ έ- δρου τῆς «Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν» Στυ λιανοῦ ΚΟΡΡΕ (Ναξίου) κα τά τόν ἑ- ορτασμό ἀπό τήν Ἑταιρεία τῶν 150 ἐτῶν ( ) ἀπό τήν Κοίμηση τοῦ Ἁγίου στό Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» (Ἀθήνα), τήν 21η εκεμβρίου Ἐκεῖ λοιπόν ὁ μακαριστός Στ. Κορρές, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί Πρύτανις, ἀνέφερε γιά τόν τιμώμενο Ἅγιο Νικόδημο: «...Ἐν τοῖς τελευταίοις τούτοις διαλάμπει ἡ ὑπέ ροχος φυσιογνωμία τοῦ ἐκ Νάξου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, ὅστις κατέπληξε καί καταπλήσσει διά τῆς ἀληθινῆς σοφίας του, ἐκπεφρασμένης εἰς πλῆθος περισπουδάστων καί ἀξιολογωτάτων συγγραφῶν, δι ὧν μεγίστας προσήνεγκε καί προσφέρει ὑπηρεσίας εἴς τε τήν Ἐκκλησίαν καί τήν Ἐπιστήμην καί τήν Πατρίδα... Ἡ Ἐπιστήμη ὡσαύτως ἀνεγνώρισε τήν ἀξίαν του, ἀφ οὗ τό πρό ἐτῶν συνελθόν ἐν Νοτίῳ Ἀμερικῇ Παγκόσμιον Θεολογικόν Συνέδριον ἀνεκήρυξεν αὐτόν ὡς τόν μέγιστον Θεολόγον τῶν ἕξ τελευταίων αἰώνων...»! [Βλ. «Νικόδημος Ἁ γιορείτης ὁ ἐκ Νάξου. (Ἑορτή ἐπί τῇ συμπληρώσει 150 ἐτῶν ἀπό τοῦ θανάτου του)». Ἔκδοσις «Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν», Ἀθῆναι 1960, σ. 8]. Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου. Ἦχος Γ. Γερασίμου. «Σοφίας χάριτι,* Πάτερ, κοσμούμενος* σάλπιγξ θεόφθογγος* ὤφθης τοῦ Πνεύματος* καί ἀρετῶν ὑφηγητής,* Νικόδημε θεηγόρε * πᾶσι γάρ παρέθηκας* σωτηρίας διδάγματα,* βίου καθαρότητος* διεκφαίνων τήν ἔλλαμψιν* τῷ πλούτῳ τῶν ἐνθέων Σου λόγων,* δι ὧν ὡς φῶς τῷ κόσμῳ ἔλαμψας»! Ἐνδιαφέρουσα ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Τόν Ὀκτώβριο 2009 οἱ Ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ» (Βαλσαμῶνος ΑΘΗΝΑΙ, τηλ.-fax: ) ἐξέδωσαν τό βιβλίο: Κλήμεντος ΖΕ- ΝΤΕΡΓΟΛΜ ( 1878), Ἱερομονάχου τῆς Ὄπτινα, ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓ- ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ. Μετάφρασις ἐκ τοῦ ρωσσικοῦ ὑπό τοῦ Μοναχοῦ ιοδώρου (Λαριόνωφ). Εἰσαγωγή, σχόλια, ἐπιμέλεια ὑπό τῶν πατέρων τῆς Ἱ. Μονῆς Χρυσοποδαριτίσσης- Νεζερῶν (Ἀχαΐας), σελίδες 126. ΠΕ- ΡΙΕΧΟΝΤΑΙ πολλά καί ἄγνωστα στοιχεῖα καί ΚΥΡΙΩΣ ἡ πρώτη γενική καί ἐκτενής ΒΙΒΛΙΟΓΡΑ- ΦΙΑ περί τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου! Τό συνιστοῦμε θερμά. 17

18 Συνέχεια ἀπό τή σελ. 15. Η «Σ Ι Ω Π Η Λ Η Κ ΡΑΥ Γ Η» τῶν Ἀνθρωπίνων Ἐμβρύων πού ἐκτρώνονται...! «Σιωπηλή κραυγή» ρολο Γιούγκ (K. Jung, ) καί ὀνόμασε ὁ Ἀμερικανός μετά. (Τέτοιες Ἐπιστολές ἔχουμε δημομαιευτήρας-γυναικολό- σιεύσει πολλές, πού δικαιολογοῦν τόν γος Bernard NATHAN- ἀναφερθέντα τίτλο «Πρόληψη καί θεson (Νάθανσον) τή βι- ραπεία τῶν ἐκτρώσεων»). ντεοκασσέτα μέ θέμα μιά Συγκλονιστικές εἶναι καί οἱ σχετικές «ζωντανή ἔκτρωση». Εἰκόνες, Πίνακες- Αφίσσες (πού διαθέστή μεγαλύτερη ἴσως Κλινική του στίς τουμε ΩΡΕΑΝ, βλ. σ. 19), ὅπως καί κάη.π.α. εἶχαν γίνει (καί ἀπό τόν ἴδιο) ποια Ποιήματα «σιωπηλῶν κραυγῶν» ἐκτρώσεις! Κατά τή βιντεοσκόπη- Ἐμβρύων πρός τίς «μάνες»-μαινάδες-μήση μόνο μιᾶς συγκλονίστηκε τόσο, ὥστε δειες (βλ. σ. 20). ἔκλεισε τήν Κλινική του καί ἔγινε ὁ «φακαί «κλείνουμε» ἐδῶ μέ τή σκέψηνατικότερος» πολέμιος τῶν ἐκτρώσεων θέση ὅτι δέν ὑπάρχει δυστυχέστερη δυσκαί μαζί μέ τό μαιευτήρα-γυναικολόγο τυχία ἀπό μιά ἔκτρωση, πού ἡ «σιωπηλή J. C. Willke ἡγήθηκαν τῆς κραυγή» της, ὡς τύψη καί κατάρα, εἶναι «ιεθνοῦς Ὁμοσπονδίας καί θά εἶναι ἰσόβια ἀσίγαστη καί μετα ικαιώματος στή Ζωή» θανάτια ἀπερίγραπτα κολαστική!... («International Right To ΕΚΤΟΣ ἐάν ὑπάρξει εἰλικρινής μεlife»-irtl), πού τό 1984 τάνοια καί ἐξομολόγηση σέ Πνευμαἀριθμοῦσε μέλη τικό-ἐξομολόγο. Τό εὐχόμαστε καί τό ἀπό 23 χῶρες. (Βλ. τεῦχος συνιστοῦμε θερμά. Γιατί μέγα εἶναι τό ἀρ /1985 καί τήν ἱστοσελίδα www. Ἔλεος τοῦ Ἐλεήμονος καί Φιλανθρώπου dailygreece.com/2007/04/_video_2.php, Θεοῦ! Γι αὐτό καί λέγει: «Οὐ βούλομαι ὅπου παρουσιάζεται ἡ ταινία «Σιωπηλή (=δέν θέλω) τόν θάνατον τοῦ ἀσεβοῦς κραυγή» μέ ἑλληνικούς ὑποτίτλους). (=ἁμαρτωλοῦ) ὡς τό ἀποστρέψαι τόν Καί ὁ «Φάκελος: ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ» τῆς ἀσεβή ἀπό τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ καί ζῆν Π.Ε.ΦΙ.Π. περιέχει 100άδες Ἐπιστολές αὐτόν» (=... ἕως καί ὅσο θέλω τό νά γυναικῶν (ἀλλά καί ἀνδρῶν), πού περι- ἀποστραφῆ καί ἐγκαταλείψει ὁ ἀσεβής τό γράφουν συμβολικά ὄνειρα καί ὁράματά δρόμο τῆς ἁμαρτίας καί νά ζεῖ μετανοιωτους, ὅπου τά ἐκτρωμένα, ἀλλά καί τά μένος μέ εὐσέβεια! Ἰεζεκιήλ 33, 11). προγραμματισμένα γιά ἔκτρωση ἔμβρυα Καί ὁ Θεάνθρωπος καί Φιλάνθρω«ὑποστασιάζονται» ὡς νήπια καί «σιω- πος Χριστός τί εἶπε στήν ἁμαρτωλή γυπηλά κραυγάζουν» καί διαμαρτύρονται ναίκα, πού συνέλαβαν οἱ Γραμματεῖς γιά τόν ἄδικο θάνατό τους! Οἱ περιγρα- καί Φαρισαῖοι καί ἤθελαν νά λιθοβοφές εἶναι «κραυγαλέες»-σπαρακτικές καί λήσουν; «...Οὐδέ Ἐγώ σέ κατακρίνω ἀποδεικνύουν τήν ὕπαρξη ΨΥΧΗΣ στά πορεύου καί ἀπό τοῦ νῦν (=ἀπό τώρα Ἀνθρώπινα Ἔμβρυα, ὅπως παραδέχονται καί στό ἑξῆς) μηκέτι ἁμάρτανε»! (Ἰωάν. σοβαροί ψυχολόγοι, ἀπό τόν Ἑλβετό Κά- 8, 11). Δέν 2πάρχει μεγαλύτερη χαρά πό τό νά βλέπεις καί νά χαίρεσαι παιδάκια- γγελούδια, πού... δέν θά 2π6ρχαν σ: α τή τή ζωή, λλά θά γέμιζαν κάποιους 2πονόμους ;ς... <κτρώματα! Μέ τήν ποια βοήθεια-συμπαράστασή σας στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. προλαμβάνετε καί ματαιώνετε ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ! 18

19 G συμβολική α τή ε κόνα εhναι Iργο τοj Πολυτέκνου Kγιογράφου Κων. Βρούσγου, Θεσσαλονικέως, Στό ριστερό μισυ ε κονίζεται 0 Pκκλησία τοj ΧριστοJ καί «κατ ο κον κκλησία», <νq στό δεξιό μισυ ε κονίζεται R «νέος Gρώδης, 0 Sκτρωση» (;ς βασίλισσα σύγχρονη)! G πρώτη Ε κόνα μuς πεστάλη νώνυμα πό τόν Καναδά, χωρίς τό φωτοστέφανο, πού προσθέσαμε <μεvς καί τήν κάναμε φίσσα (50Χ70 Yκ.), πως καί τήν νωτέρω τοj Κ. Βρούσγου (50Χ70 Yκ.), καί διαθέτουμε δωρεάν. 2. G δεύτερη Ε κόνα Iγινε κατ: <πίδραση τ6ς 1ης πό τόν Kγιογράφο Δημήτριο Σταματίου (Σαλαμίνιο, τηλ ) καί μuς τήν προσέφερε R Κων. Μαυραγάνης (τηλ ). 3. G τρίτη Ε κόνα εhναι νωνύμου Kγιογράφου. Τήν 1η καί τήν 3η διαθέτουμε καί σέ σχ6μα μικρό ( πως φαίνονται) 4 <πίσης δωρεάν. ΕHναι ]ντως συγκλονιστικές! ^ Θεάνθρωπος Χριστός κλαίει, κρατώντας <κ- 4. G τέταρτη Ε κόνα (διά χειρός Θ. Σκοπετρωμένο Iμβρυο-Ε κόνα Του! λίτη) μuς πεστάλη πρός δημοσίευση.

20 Τά «πό κτρωση» μβρυα «μιλο ν» ποιητικά! κτωβρίου: ρχισε καί μένα ζωή μου. Κι α τό δέν τό γνωρίζουνε κόμα ο γονε ς μου. Ε μαι πολύ μικρούτσικο, μικρό σάν μιά χαντρούλα, σέ λίγο θά γεν κι γώ μιά τρυφερή παιδούλα Νοεμβρίου: στορική ε ν α τή μέρα τήν παρξή μου γιατρός τήν ε πε στή μητέρα. Πές μου, μαννούλα γνωστη, πού μ χεις δ κλεισμένη, νιωσες πό σήμερα νά ε σαι ε τυχισμένη; Δεκεμβρίου: Γιατί; γιατί; μαννούλα, ε πες γιά νά μο κόψουνε τήν μορφη ζωούλα;... ( πό τό τε χος π ρ. 4/1979, σ ). Μανούλα, φησε κι γώ στήν μορφη ζωή νά βγ, τό φ ς νά ντικρύσω. Θέλω κι γώ νά ζήσω! Θέλω κι γώ νά γεννηθ, νά χω δελφάκια, νά χαίρομαι, νά τραγουδ σάν τ λλα τά παιδάκια. Γιατί τώρα φοβήθηκες μένα τό καημένο καί δέν μέ βλέπεις σάν παιδί, μά μ χεις ξεγραμμένο; Δέν θά φτωχήνεις, μάνα μου, γιά να πιάτο κόμα. χει γιά λους Θεός φαΐ, ρο χο καί στρ μα. 1. ΕΝΑ ΜΙΣΟΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ!... ( πό τό τε χος π ρ. 45/1990, σ. 8 9). 2. ΘΕΛΩ ΚΙ ΕΓΩ ΝΑ ΖΗΣΩ! που ε ναι τά πολλά παιδιά Πλάστης δίνει γεία στέλνει στή φτώχεια τή χαρά, στέλνει τήν ε τυχία. ν γίνω γόρι, μάνα μου, στρατι τες θέλ λλάδα. Μά καί κοπέλλα ν γεννηθ, δουλειές θά κάνω ράδα. Μανούλα μου, μονάχα σύ μπορε ς νά μέ γλυτώσεις στά χέρια τ ν πάνθρωπων,, μή μέ παραδώσεις! ρχονται σπλαγχνοι «γιατροί» κρατώντας τά νυστέρια νά ξερριζώσουν μιά ζωή μέ ματωμένα χέρια., μικρουλάκι γέννητο, τί σο μελλε νά πάθης! π τήν κακούργα μάννα σου κι π τό «γιατρό» χάθης Δέν ε δες τ στρα τ ο ρανο, τό λαμπερό τόν λιο, καί τ μορφο, τ πέραντο τ ς φύσης τό βασίλειο. Καί τά πουλιά δέν τά κουσες π ς γλυκοκελαηδο νε, ο τε τούς φλοίσβους θαλασσ ν, πού στούς γιαλούς σκορπο νε Καί σύ, πού μπορεύεσαι, «γιατρέ», τήν πιστήμη, τόν πποκράτη πρόδωσες ποιός τώρα θά σέ κρίνη; Π γες καί σπούδασες γιατρός, ρρώστιες νά γιατρεύεις μ ντί γι α τό τ γέννητα μ ργύρια τά φονεύεις! ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Μή μέ σκοτώσεις, μάνα μου ε μαι κι γώ παιδί σου στίς φλέβες μου χω α μα σου, ζωή π τή ζωή σου. Μή μέ δικάσεις, μάνα μου, νά ζ κάτω στόν ι δη. Τό θε ο Φ ς θέλω κι γώ, χι μα ρο σκοτάδι. Δέν φρίττεις μπρός στό γκλημα! Τό κρίμα σου μεγάλο!... Ε κόνα ε μαι το Θεο! Τί θές ν κούσεις λλο; Καί τέλος, μάθε το καλά: κι ν φαίνετ Θεός ν ργε, τέτοια γκλήματα φρικτά πάντα τά τιμωρε!... ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ 3. ΑΜΒΛΩΣΗ-ΕΚΤΡΩΣΗ Μιά νέα Μήδεια ξανά, λοι μιλο ν γιά κάποιους νόμους, πό συνήθεια, πού σκέπασαν τό φονικό. στέλνει θανή σ,τι γενν, λλά ξεχνο ν τούς θείους Νόμους χωρίς βοήθεια. καί τ ναπόσβεστο κακό. Φριχτή κι νόσια πλεκτάνη, στήν πρόοδο δ θεν πακούει. ρπ τό βρέφος μέ χοάνη καί τίς κραυγές του ποιός κούει; ( πό τό τε χος π ρ /1988, σ. 34). Μύριες φωνές πό τά βρέφη, πού δέν χαρήκανε τό φ ς, θρηνο νε στά ο ράνια νέφη καί περιμένουμε τή μέρα πού θά δικάση Χριστός! ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΒΑΣ 20 ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 124, Δεκέμβριος 2009

21 11η Δεκεμβρίου: «Παγκόσμια μέρα το ΠΑΙΔΙΟΥ». ντί τ ς ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ γιά τήν «Παγκόσμια μέρα το Πατέρα» (17η ουνίου Γ Κυριακή), πού ε-χαμε ρχίσει στό προηγούμενο τε χος ( ρ. 123, Σεπτ. 2009, σ ), ς πρ το μέρος καί μέ τήν νδειξη «ΣΥΝΕΧΙΖΕ- ΤΑΙ στό πόμενο», δηλαδή τό παρόν τε χος, κατά σχ μα «πρωθύστερο», προτάσσουμε δ τήν «... μέρα το Παιδιο»-11η Δεκεμβρίου, ς πλέον πίκαιρη. Γιατί νήκει ργανικά στό 3μηνο κτωβρ.-δεκεμβρ., λλά καί σχετίζεται καθιέρωσή της μέ τά 30ΧΡΟΝΑ ( ) το ορτασμο το «ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» 1979, πού μνημονεύσαμε (βλ. σ. 7) καί μνημονεύουμε καί πάλι πίκαιρα. λλωστε ο Πολύτεκνοι καί Φιλοπολύτεκνοι Πατέρες θά χαρο ν μ λλον παρά θά «διαμαρτυρηθο ν» γι α τή τήν «πρωθύστερη» λλαγή. Θά περιμένουν τή σειρά τους... «στό πόμενο». 1979: «ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»! ταν κυριολεκτικά να τος «σ η μ α δ ι α κό» γιά τήν 8-10χρονη τότε Π.Ε.ΦΙ.Π. Γιατί «προεόρτια», στό ρα ο 2ο φυλλάδιό της (Δεκέμβριος 1978), ναφέρθηκε σ α τό, ν στό 3ο φυλλάδιό της (Πάσχα 1979, μόνο 2σέλιδο, λλά σέ φύλλα) δωσε τό χαρακτηριστικό και ντυπωσιακό- νησυχητικό(;) τίτλο: «1979: τος το Παιδιο... χωρίς παιδιά λληνόπουλα». δού καί τό προτασσόμενο κείμενο. (Ε ναι τίτλος το 3ου φυλλαδίου, Πάσχα Πλαισιωνόταν καί πό 7 ο κογ. φωτογραφίες). «Πρέπει νά σκεφθο με ΤΩΡΑ, ΑΜΕΣΩΣ, χωρίς καμμιά ναβολή, π ς θά ντιμετωπίσουμε τόν πιό πουλο χθρό τ ς Φυλ ς μας: τόν δημογραφικό φανισμό. Α τή ε ναι σήμερα πρώτη θνική πιταγή, σημερινή Μεγάλη δέα». [Βασ. Θωμαΐδης, φηγητής ατρικ ς, στήν ε δική μελέτη του: «πειλή θνικο φανισμο : ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (α τογενοκτονία καί πληθυσμιακή παρακμή)», Πειραιάς 1977, σ. 12]. Ναί, δυστυχ ς, Χώρα μας ρχεται ΠΡΩΤΗ στόν κόσμο ΣΕ ΥΠΟΓΕΝΝΗ- ΤΙΚΟΤΗΤΑ, μέ τίς λιγότερες γεννήσεις τό χρόνο! Α τό δείχνουν καθαρά ο πίσημοι ριθμοί, πού παραθέτουμε συγκριτικά μέ τούς ντίστοιχους τ ς γειτονικ ς μας Τουρκίας. λλάδα Τουρκία 1940 ταν ταν » » ε ναι (;) ε ναι (;) θά ε ναι (;) θά ε ναι (;) λλάδα τό 2000 θά χη νέους-νέες τ ν. Τουρκία τό 2000 θά χει Γιατί Τουρκία χει ρυθμό α ξήσεως πταπλάσιο πό τήν λλάδα. Καί «ν συμφορά α τή συνεχισθ, τότε σήμαντη σημερινή μας α ξηση θά σταματήση. Καί τότε θά χη ρχίσει ντίστροφη μέτρηση» πρός τά ΚΑΤΩ! (.., σ. 13). ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 124, Δεκέμβριος

22 λλ ς πανέλθουμε στό «τος το Παιδιο 1979», μεταφέροντας δ καί τό πρ το καί προοιμιακό κείμενό μας γιά τό Παιδί-Παιδιά πό τό 2ο Φυλλάδιο, Δεκ (16σέλιδο, σχήματος Α4, βλ. σ. 8), μέ 12 γχρωμες ο κογενειακές φωτογραφίες περπολυτέκνων καί τό φαντάζεσθε; μέ 80- γδόντα σπρόμαυρες «νά τήν λλάδα» ( πό τό «μικρό» τότε ρχε ο μας)! «Τό Παιδί-τά Παιδιά: πιό γλυκειά χαρά καί χρυσή λπίδα στή ζωή τό μυστήριο τ ς ζω ς συνεχιζόμενο στήν α ωνιότητα τό θε ο καί μεγαλει δες προνόμιο το νθρώπου νά μετέχη καί νά πηρετ ς συνδημιουργός στή δημιουργία, τή μόρφωση καί τήν τελείωση νθρωπίνων ψυχ ν πιστότερη παράσταση καί παλήθευση το σοφο λόγου το θηναίου ποιητ Μενάνδρου: «χαρίεν στ νθρωπος, ν νθρωπος» (=πόσο χαριτωμένο πράγμα ε ναι νθρωπος, ταν ε ναι ληθινός νθρωπος)! λλ περοχότερη καί βαθύτερη δυνατή στήν νθρώπινη διάνοια καί γλώσσα προσέγγιση το μεγαλειώδους κόσμου το παιδιο βρίσκεται στά σχετικά μέ τό παιδί παιδιά λόγια το Μοναδικο καί Α ωνίου Παιδίου Νέου, πως μνολογε ται, το Θεανθρώπου ησο. Μόνο ν α τά τά λόγια ποτελέσουν τά θεμέλια το ορτασμο το τους το Παιδιο, πως καί κάθε σχετικ ς μέ τό παιδί κινήσεως καί κδηλώσεως, μόνο τότε μπορο με νά προσδοκ με πραγματική πιτυχία καί καρποφορία. Γιά τό λόγο α τό τά παραθέτουμε α τούσια, ς τήν καλύτερη συμμετοχή καί τή μεγαλύτερη προσφορά στόν παγκόσμιο ορτασμό το «τους το Παιδιο.... Προσ λθον ο Μαθηταί τ ησο λέγοντες τίς ρα μείζων στίν (=ε ναι νώτερος) ν τ Βασιλεί τ ν Ο ραν ν; Καί προσκαλεσάμενος ησο ς παιδίον στησεν α τό ν μέσ α τ ν καί ε πεν μήν λέγω μ ν, ά ν μ ή σ τ ρ α φ τ ε κ α ί γ έ ν η σ θ ε ς τ ά π α ι δ ί α, ο μή ε σέλθητε ε ς τήν Βασιλείαν τ ν Ο ραν ν. στις ο ν ταπεινώσει αυτόν (= ποιος γίνει ταπεινός καί πλός- θ ος) ς τό παιδίον το το, ο τός στιν μείζων ν τ Βασιλεί τ ν Ο ραν ν. Καί ς άν δέξηται παιδίον τοιο τον ν πί τ νόματί Μου, μέ δέχεται ς δ ν σκανδαλίσ να τ ν μικρ ν τούτων τ ν πιστευόντων ε ς μέ, συμφέρει α τ (= ε ναι γι α τόν προτιμότερο) να κρεμασθ μύλος νικός (= μυλόπετρα) ε ς τόν τράχηλον α το καί καταποντισθ ν τ πελάγει τ ς θαλάσσης... ρ τε (= προσέξτε) μή καταφρονήσητε νός τ ν μικρ ν τούτων λέγω γάρ μ ν τι ο γγελοι α τ ν (= ο φύλακές τους γγελοι) ν ο ρανο ς διά παντός βλέπουσι τό πρόσωπον το Πατρός Μου το ν ο ρανο ς (Ματθ. 18, 1 6 καί 10).... προσηνέχθη Α τ (= Το παρουσίασαν) π α ι δ ί α, να πιθ α το ς τάς χε ρας (= γιά νά τά ε λογήση) καί προσεύξηται... δέ ησο ς ε πεν φ ε τ ε τά παιδία καί μή κωλύετε α τά λθε ν πρός Με τ ν γάρ τοιούτων στίν Βασιλεία τ ν Ο ραν ν. Καί πιθείς τάς χε ρας α το ς (= φο τά ε λόγησε) πορεύθη κε θεν (Ματθ. 19, 13-15)». Καί συνεχίζαμε (τότε) μέ τίς παραγράφους ( ): «στάση πέναντι στό Παιδί ποικίλλει» (σ. 2). «Τά αἴτια δέν ε ναι ο κονομικά, λλά πνευματικά- δεολογικά». «μπειρία-μαρτυρία ζω ς» (σ. 3). «Θέλετε ποδείξεις;» (σ. 5). Καί α τά πρίν 31 χρόνια! 22 ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 124, Δεκέμβριος 2009

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Με τις διατάξεις του άρθρου 59

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τους αγαπητούς Ηπειρώτες που ζουν εκτός Ελλάδος.

Προς Τους αγαπητούς Ηπειρώτες που ζουν εκτός Ελλάδος. ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΑΡΤΙΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Μακρυγιάννη 1, Άρτα Τ.Κ. 47100 Πλ. Μονοπωλείου. Τηλ.2681077100-2681073244 Φαξ 2681021291 E-mail: ethelont.artinon.gynaikon@otenet.gr Α.Φ.Μ. 099993006 Προς Τους αγαπητούς

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει < Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Συγγραφή παραμυθιού: Εύα Στεφανάτου, εκπ/κός, υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Επιμέλεια εικονογράφησης & ηλεκτρονική επεξεργασία: Εύα Στεφανάτου

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔράσημας. «ΜΠΡΑΒΟ και ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ σε ΟΛΟΥΣ!»

ΗΔράσημας. «ΜΠΡΑΒΟ και ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ σε ΟΛΟΥΣ!» ΗΔράσημας Με πρωτοβουλία της Διευθύντριας του Σχολείου μας κυρίας Χρυστάλλας Χόπλαρου και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των δασκάλων και των μαθητών του σχολείου, όπως αυτή εκφράστηκε σε συνεδρίες του Διδασκαλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3,

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3, !! Ἡ μήτηρμουἐκρέμασετὴνκεφαλήν,ὡςκατάδικος,ὅστιςἴσταται πληκτικῆςσιωπῆς. ἐνώπιοντοῦκριτοῦτουμὲτὴνσυναίσθησιντρομεροῦτινὸςἐγκλήματος. -Μάλιστα,μητέρα!Πῶςδὲντὸ'θυμοῦμαι!ἦτανἡμόνημαςἀδελφὴ, -Τὸ'θυμᾶσαιτὸἈννιώ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

16 Νοεμβρίου 2014-26 Απριλίου 2015. Θέατρο - Έφηβοι στη Στέγη. Γεωργία Μαυραγάνη & Ομάδα Happy End. Συγγρού Ι07. sgt.gr

16 Νοεμβρίου 2014-26 Απριλίου 2015. Θέατρο - Έφηβοι στη Στέγη. Γεωργία Μαυραγάνη & Ομάδα Happy End. Συγγρού Ι07. sgt.gr Θέατρο - Έφηβοι στη Στέγη 16 Νοεμβρίου 2014-26 Απριλίου 2015 Γεωργία Μαυραγάνη & Ομάδα Happy End Συγγρού Ι07 sgt.gr Θέατρο - Έφηβοι στη Στέγη Γεωργία Μαυραγάνη & Ομάδα Happy End Όχι αθώος πια 16 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ δια χειρός Dr. Ε. Φραγκεδάκη ISBN: 978-960-93-3811-0 SAPPHO SOFT Dr. Ε. Φραγκεδάκη ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 109 5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3.

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από τις Οκτωβρίου µέχρι 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 Αγαπητοί Γονείς, Oι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) έχουν σαν σκοπό να εξυπηρετούν τους εργαζομένους γονείς και να εξασφαλίζουν στο παιδί ασφαλή διαμονή

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια ΕΓΓΡΑΦΟ 1 Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια 1. Την Τετάρτη 10/9/08, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, άρχισε η πρώτη φάση

Διαβάστε περισσότερα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΜΑ, ΘΑ ΜΕ ΘΗΛΑΣΕΙΣ;

ΜΑΜΑ, ΘΑ ΜΕ ΘΗΛΑΣΕΙΣ; ΜΑΜΑ, ΘΑ ΜΕ ΘΗΛΑΣΕΙΣ; Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και από τις διεθνείς συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ. Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου. - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία)

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ. Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου. - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία) ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου Παρασκευή 20 Ιουνίου - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία) Οι Light in Babylon αποτελούν ένα «πολυεθνικό»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ I. Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της περ.δ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση και διαφήμιση

Τηλεόραση και διαφήμιση Τηλεόραση και διαφήμιση Δείτε τι έγραψαν μερικά παιδιά για τις διαφημίσεις:... Σε κάθε σπίτι σήμερα έχει μπει η τηλεόραση και, όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τις διάφορες διαφημίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ Στην Αττική οι Αρβανίτες κατοικούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου. Ουσιαστικά την ελληνική γλώσσα την διατηρήσαν οι κλειστές ελληνικές κοινωνίες των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : 3/4/2013. Μετάφραση : Βαλέρια Αντωνοπούλου ... [1]

Ημερομηνία : 3/4/2013. Μετάφραση : Βαλέρια Αντωνοπούλου ... [1] Ημερομηνία : 3/4/2013 Μετάφραση : Βαλέρια Αντωνοπούλου Εξώφυλλο Το κράτος τα έκλεισε τα σχολεία, όχι οι Ρωµιοί Πώς πραγµατοποιήθηκε η εθνική εκκαθάριση στην Ίµβρο (İmroz) Η ελληνική εκπαίδευση στην Ίµβρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ: 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 10. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου. να αντιμετωπίσει το λέμφωμα;

Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου. να αντιμετωπίσει το λέμφωμα; Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου να αντιμετωπίσει το λέμφωμα; Το λέμφωμα είναι δυνητικά ιάσιμη νόσος Με την επιστημονική συνεργασία του Αιματολογικού Τμήματος, Γ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής,

Διαβάστε περισσότερα

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α.

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α. ΦΙΛΙΑ Φίλε Δημόνικε σκόπιμα ξεκινῶ τό σημερινό μου γράμμα μέ τήν λέξη «φίλε», ἐπιθυμῶντας ἐξ ἀρχῆς νά χαράξω τά ὅρια τῆς φιλίας μας, μιᾶς σχέσης, δηλαδή, πού ἦταν στήν ἀρχαιότητα θεσμοθετημένη στό ἐπίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7 ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ. Παρουσίαση της ενότητας. Περιεχόµενα της ενότητας

Ενότητα 7 ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ. Παρουσίαση της ενότητας. Περιεχόµενα της ενότητας Ενότητα 7 ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ Παρουσίαση της ενότητας Σε αυτή την ενότητα, ο Ανδρέας επισκέπτεται ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών και ζητάει πληροφορίες και υπηρεσίες για διάφορα βασικά θέµατα, όπως η ασφάλιση,

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ.: 2613 610210 E mail: dimospatras@gmail.com Πάτρα 24/2/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι-

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα