ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος της παρ. 1 άρθρου 16 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61 τ.α ) στο πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος» Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου του Δήμου Ιωαννι τών Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του Δήμου Κατερίνης Ανάθεση ενάσκησης των καθηκόντων Ληξιάρχου στις υποδιαιρεμένες ληξιαρχικές περιφέρειες του Δή μου Παγγαίου Απαλλαγή από τα καθήκοντα Ληξιάρχου της Δημο τικής Ενότητας Θεραπνών Δήμου Σπάρτης Ν. Λα κωνίας του Διαμαντόπουλου Κωνσταντίνου του Μενελάου Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Πε ριφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και Του ρισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. 60/ δι απιστωτική πράξη του Διοικητή του Γενικού Νο σοκομείου Σερρών ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Φ (1) Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος της παρ. 1 άρθρου 16 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61 τ.α ) στο πυροσβεστικό προ σωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1. Τις διατάξεις: α. Της παρ. 5 άρθρου 1 του Ν. 3554/2007 «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 80 τ.α ), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 16 του Ν. 3938/2011 «Σύσταση Γρα φείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 61 τ.α ). β. Της περ. θ παρ. 3 άρθρου 1 του Ν. 3833/2010 «Προ στασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40 τ.α ), όπως έχει τροποποιηθεί με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 άρθρου 90 του Ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 58 τ.α ). γ. Της παρ. 2 άρθρου 3 και του άρθρου 8 του Ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 τ.α ). δ. Του Π.Δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προ εδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (ΦΕΚ 99 τ.α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ε. Της παρ. 2 άρθρου 9 του Ν. 1339/1983 «Αποκατάστα ση του Προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος που διώχθηκε για πολιτικούς λόγους και ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού των Σωμάτων αυτών που είναι στην ενέργεια» (ΦΕΚ 35 τ.α ). στ. Των άρθρων 2 και 6 του Ν. Δ. 343/1969 «Περί βαθ μού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 238 τ.α ). ζ. Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 «Περί παροχής κινή τρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονο μικής αναπτύξεως της Χώρας» (ΦΕΚ 232 τ.α ). η. Του άρθρου 90 Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ γανα» (ΦΕΚ 98 τ.α ). θ. Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασί ας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213 τ.α ). ι. Του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243 τ.α ). ια. Της υπ αριθμ. Υ25 από Απόφασης Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792 τ.β ). ιβ. Της υπ αριθμ. ΕΜ/2/03/ απόφασης Πρω θυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανά θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα» (ΦΕΚ 2741 τ.β ).

2 4392 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού ως εξής: α. Για το τρέχον έτος, ύψους ,00 περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις υπό Κ.Α.Ε «Λοιπές αποζημιώσεις» του Προϋπολο γισμού Εξόδων έτους 2012 Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Πυροσβεστικό Σώμα (Ε.Φ ). β. Για καθένα από τα επόμενα έτη οι σχετικές πιστώ σεις θα προβλέπονται στα αντίστοιχα Σχέδια των Π/Υ Εξόδων του Πυροσβεστικού Σώματος υπό Κ.Α.Ε. 0489, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Γενικά 1. Στο πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, που τίθεται στην κατάσταση της Υπηρεσίας Γραφείου, λόγω παθήματος που αποδεδειγμένα επήλ θε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, χορηγείται μηνιαίο επίδομα, τριακοσίων (300,00) ευρώ. 2. Το ίδιο ως άνω επίδομα χορηγείται στο προανα φερόμενο προσωπικό για όλο το χρόνο αποχής από τα καθήκοντά του, συνεπεία τραυματισμού του, που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, από την ημέρα του παθήματος μέχρι την ημέ ρα αποκατάστασης της υγείας του, που θα προκύπτει από γνωμάτευση υπηρεσιακού γιατρού ή Υπηρεσιακής Υγειονομικής Επιτροπής. Άρθρο 2 Δικαιούχοι Προϋποθέσεις χορήγησης Το ως άνω επίδομα χορηγείται σύμφωνα με όσα ορί ζονται στο επόμενο άρθρο στο πυροσβεστικό προσω πικό του Σώματος, το οποίο: α. Έχει τεθεί, με απόφαση του αρμοδίου προς τούτο οργάνου, στην κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου, λόγω παθήματος που έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση δια τεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, γεγονός που διαπιστώνεται με διοικητική εξέταση ή β. Απέχει από τα καθήκοντά του συνεπεία τραυματι σμού του, που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, γεγονός που διαπιστώνεται, επίσης, με διοικητική εξέταση. Άρθρο 3 Διαδικασία Τρόπος χορήγησης 1. Μετά τον τραυματισμό υπαλλήλου που ανήκει στο πυροσβεστικό προσωπικό του Σώματος, ο οποίος έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, διενεργείται διοικητική εξέταση, είτε αυτε παγγέλτως από την υπηρεσία, είτε μετά από αναφορά του παθόντος, προς διαπίστωση των συνθηκών του τραυματισμού και της σχέσης αυτού με την υπηρεσία. 2. Μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής εξέτασης, το αρμόδιο να αποφανθεί επ αυτής όργανο, διαβιβάζει τη σχετική αλληλογραφία στη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού Α.Π.Σ., εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, διαβιβάζει την πρότασή του, διατυπωμένη με σαφήνεια, στη Διεύθυνση Οικονομικών, η οποία μεριμνά για την έκδοση σχετικής απόφασης, για τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος. 3. Η σχετική απόφαση διαβιβάζεται στη Διαχείριση Χρημα τικού Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία χορηγεί αναδρομικά στους δικαιούχους το εν λόγω επίδομα, ως ακολούθως: 3.1. Στους τιθέμενους στην κατάσταση υπηρεσίας γρα φείου, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφα σης με την οποία περιέρχονται στην κατάσταση αυτή Στους απέχοντες από τα καθήκοντά τους, συμπε ριλαμβανομένων και όσων έχουν τεθεί στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου για το προ της περιέλευσής τους στη συγκεκριμένη κατάσταση χρονικό διάστημα, από την ημέρα του παθήματος, αναλογικά και για το σύνολο του χρόνου της αποχής. 4. Το επίδομα χορηγείται επίσης και σε όποιον μετά την αποκατάσταση της υγείας και την επάνοδό του στην υπηρεσία, απέχει εκ νέου από τα καθήκοντά του, λόγω του αρχικού τραυματισμού ή παθήματος, που έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, γεγονός που βεβαιώνεται από τις αρμόδιες υγειο νομικές επιτροπές του Σώματος. Στην περίπτωση αυτή η αλληλογραφία διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Προσωπικού και ακολουθείται η διαδικασία των παρ. 2 και Εάν πρόκειται για χρόνο αποχής μικρότερο του μηνός, το επίδομα υπολογίζεται σε τόσα τριακοστά όσα οι ημέρες αποχής από την υπηρεσία, μηνιαίως. 6. Το επίδομα χορηγείται μέχρι την απόλυση ή απο στρατεία του δικαιούχου από το Πυροσβεστικό Σώμα ή τη μετάταξή του στην κατάσταση της μονίμου δια θεσιμότητας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος λάβει κανονική άδεια με μειωμένες αποδοχές ή άδεια άνευ αποδοχών, το επίδομα περικόπτεται για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Άρθρο 4 Τελικές μεταβατικές διατάξεις 1. Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται μέσω της μισθοδο σίας του δικαιούχου και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις και φόρο εισοδήματος. 2. Όσοι έχουν τεθεί στην κατάσταση της υπηρε σίας γραφείου πριν και μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3938/2011, για τους λόγους που ρητά αναφέρονται σ αυ τόν, καθώς και όσοι απείχαν, μετά την έναρξη ισχύος του, από τα καθήκοντά τους υπό τις, επίσης αναφερόμενες σ αυτόν, προϋποθέσεις, δύνανται να υποβάλουν ιεραρχικά αίτηση προς τη Διεύθυνση Προσωπικού Α.Π.Σ., η οποία μεριμνά για τη συλλογή και αξιολόγηση των αναγκαίων στοιχείων και διαβιβάζει τη σχετική πρότασή της, διατυ πωμένη με σαφήνεια, στη Διεύθυνση Οικονομικών Α.Π.Σ. για την έκδοση της σχετικής απόφασης, εφόσον συντρέ χουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος, τηρούμενης της ως άνω διαδικασίας, από την ημερομηνία ισχύος του προαναφερόμενου νόμου. Άρθρο 5 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την , ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 3938/2011. Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4393 Αριθμ. 923/323 (2) Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου του Δήμου Ιωαννιτών. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και της παρ. Ι του άρ θρου 280 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 (Φ.Ε.Κ. Α/143/ ) «Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 9 του Ν. 2307/1995 (Φ.Ε.Κ. Α 113/ ) «Προ σαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε ρικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. Α 143/ ) «Κύρωση του Κώδικα Κατά στασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 4. Την υπ αριθμ. Φ /57460/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 1984/ ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Υποδι αίρεση ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 3852/ Την υπ αριθμ / απόφαση του Δη μάρχου Ιωαννιτών, στην οποία εκθέτει ότι, λόγω των πολλαπλών υποχρεώσεων του ως Δημάρχου αδυνατεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντα του Ληξιάρχου για τη Δημοτική Ενότητα Ιωαννίνων, αναθέτει την εκτέλεση των καθηκόντων Ληξιάρχου της ανωτέρω Δημοτικής Ενότη τας στην υπάλληλο του Δήμου Δήμητρα Δρόσου του Αριστείδη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, αποφασίζουμε: Αναθέτουμε την εκτέλεση των καθηκόντων Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννι τών στην υπάλληλο Δήμητρα Δρόσου του Αριστείδη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού. Ιωάννινα, 10 Ιανουαρίου 2012 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΑΣΤΑ Αριθμ π.ε. (3) Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του Δήμου Κατερίνης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης». 2. Τις διατάξεις του ΠΔ. 142/ (ΦΕΚ 235/τ.A / «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/τ.Α /1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες δια τάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α / ) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιοοικονομικής κρίσης σύμ φωνα με τις οποίες το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ έτος και κατά μήνα ημερών εκτός έδρας της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α ) καθορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες. 4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α /9 9 99) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων και άλ λες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα να» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α / ). 6. Το αριθμ / έγγραφο του Δήμου Κα τερίνης που αφορά αίτημα για τον καθορισμό του ανώ τατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του Δήμου για το έτος Την υπ αριθμ. Δ.Υ/ βεβαίωση της Οικονο μικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης περί βεβαίωσης ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί. 8. Την υπ αριθμ. 684/ απόφαση Γενικού Γραμ ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγ γράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστά μενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυ τής», αποφασίζουμε Α) Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2012 ως εξής: Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 5 ΠΕ 6 ΠΕ 7 ΠΕ Γενικός Γραμματέας Ειδικοί Σύμβουλοι Ειδικοί Συνεργάτες Διοικητικού Οικονομικού Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Δημοτικής Αστυνομίας Αγρονόμων Τοπογράφων ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΩΣ ΠΕ Αρχιτεκτόνων ΠΕ Γεωπόνων ΠΕ Γεωλόγων 11 ΠΕ Δασολόγων ΠΕ 13 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Χωροταξίας

4 4394 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 14 ΠΕ Μηχανολόγων ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού ΠΕ Περιβάλλοντος ΠΕ Πληροφορικής ΠΕ 19 TE 20 TE 21 TE Πολιτικών Δημοτικής Αστυνομίας Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Διοικητικού Λογιστικού TE Ηλεκτρολόγων ΤΕ Ηλεκτρονικών 24 TE 25 TE 26 TE 27 TE 28 TE 29 TE 30 TE 31 TE 32 TΕ 33 TE 34 ΔΕ 35 ΔΕ 36 ΔΕ (Τεχνολ. Εφαρμ. Ηλεκτρολογίας) (Τεχνολ. Εφαρμογών) Πολιτικών Τεχνικών Εργοδηγών Τεχνολόγων Γεωπόνων Τεχνολόγων Δασοπόνων Πολιτικών Δομικών Έργων Πολιτικών Έργων Υποδο μής Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανολόγων Διοικητικών Γραμματέων Δημοτικής Αστυνομίας Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΔΕ Ελεγκτών Εσόδων Εξόδων 38 ΔΕ Οδηγών ΥΕ Εργατών ΥΕ Κλητήρων Θυρωρών 5 60 Β) Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί ου θα ακολουθούν ανάλογα με την ειδικότητα τους τα ανωτέρω, κατά κατηγορία και κλάδο, όρια αριθμού ημερών εκτός έδρας των μονίμων υπαλλήλων κατά μήνα και κατ έτος. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2012 ύψους ,00 ευρώ στους ΚΑ , , , , , Κατερίνη, 2 Ιανουαρίου 2012 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Διευθύντρια Διοίκησης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Αριθμ /11 (4) Ανάθεση ενάσκησης των καθηκόντων Ληξιάρχου στις υποδιαιρεμένες ληξιαρχικές περιφέρειες του Δήμου Παγγαίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του αρθ. 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ 142/2010 «Οργανισμός της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 235/ Α / ) και ειδικότερα το άρθρο 24 αυτού. 3. Την υπ αριθμ / (Εγκύκλιο 41) και την αριθμ / (Εγκύκλιο 60) του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης. 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 περί «Ληξιαρχικών Πράξεων» σε συνδυασμό με τις δια τάξεις του 158/1969 Β.Δ. περί μεταφοράς των Υπηρεσιών των Ληξιαρχείων του κράτους εκ του Υπουργείου Δικαι οσύνηξ, στο Υπουργείο Εσωτερικών». 5. Το Ν. 2307/1995 «Προσαρμογή Νομοθεσίας, αρμοδι ότητες του ΥΠ.ΕΣ. στις διατάξεις για την Ν.Α. και άλλες διατάξεις». 6. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 7. Την υπ αριθμ /2011 απόφαση του Δημάρχου Παγγαίου με την οποία αναφέρει ότι αναθέτει την ενά σκηση των καθηκόντων Ληξιάρχου στις υποδιαιρεμένες ληξιαρχικές περιφέρειες που ταυτίζονται με την εδα φική περιφέρεια της αντίστοιχης Δημοτικής Ενότητας, ως εξής: α) Κεβίδου Πασχαλιά του Ηλία του Κλάδου ΔΕ Διεκπε ραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με Βαθμό Ε, στη Δημοτική Ενότητα Ορφανού με έδρα την Γαληψώ. 8. Την υπ αριθμ. 52/ βεβαίωση του Δήμου Παγ γαίου. 9. Την υπ αριθμ. οικ. 684/ (ΦΕΚ 88/Β /2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης περί εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων στον Προϊστάμενο

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4395 της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής, αποφασίζουμε: Αναθέτουμε την ενάσκηση των καθηκόντων Ληξιάρχου στις υποδιαιρεμένες ληξιαρχικές περιφέρειες του Δήμου Παγγαίου που ταυτίζονται με την εδαφική περιφέρεια της αντίστοιχης Δημοτικής Ενότητας, ως εξής: Κεβίδου Πασχαλιά του Ηλία, Υπάλληλο του Κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με Βαθμό Α, στη Δημοτική Ενότητα Ορφανού με έδρα την Γαληψώ Καβάλα, 12 Ιανουαρίου 2012 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Διευθύντρια Κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Αριθμ. 40 (5) Απαλλαγή από τα καθήκοντα Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Θεραπνών Δήμου Σπάρτης Ν. Λακωνίας του Διαμαντόπουλου Κωνσταντίνου του Μενελάου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 15 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/τ.Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/ Α ) που αφορά τη διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/ Α / ) που αφορά τη συγκρότηση της Πρωτοβάθ μιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/ τ.α / ) 5. Την υπ αριθμ. ΓΓ15650/1253/ (ΦΕΚ 480/τ.Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενι κής Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσι ών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 6. Την υπ αριθμ. 635/ (ΦΕΚ 100/τ.Γ / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννή σου με την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Θεραπνών του Δήμου Σπάρτης Ν. Λακωνίας στον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Κωνστα ντίνο Διαμαντόπουλο του Μενελάου. 7. Την υπ αριθμ / απόφαση του Δημάρ χου Σπάρτης από την οποία προκύπτει ότι ο παραπάνω διορισθείς ως Ληξίαρχος της Δημοτικής Ενότητας Θε ραπνών του Δήμου Σπάρτης δεν είναι δυνατόν στο εξής να εκτελεί χρέη Ληξιάρχου, λόγω αποχώρησης του από την Υπηρεσία (παραίτηση για λόγους συνταξιοδότησης), αποφασίζουμε: Απαλλάσσουμε από τα καθήκοντα Ληξιάρχου της Δη μοτικής Ενότητας Θεραπνών του Δήμου Σπάρτης Ν. Λα κωνίας τον Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο του Μενελάου πρώην τακτικό υπάλληλο του Δήμου Σπάρτης. Τρίπολη, 12 Ιανουαρίου 2012 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Προϊστάμενος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Οικ. 12 (6) Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Περι φερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 159, 160, 186 και 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του Ν. 3469/ 2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 4. Το Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222 Α ) «Οργανισμός της Πε ριφέρειας Θεσσαλίας». 5. Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποδο τική λειτουργία της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχό λησης Εμπορίου και Τουρισμού, καθώς και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 6. Το γεγονός με την παρούσα απόφαση δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κρά τους ή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουμε: Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού και του νόμιμου αναπληρωτή του το δικαίωμα να υπο γράφουν «Με εντολή Περιφερειάρχη» τα κατωτέρω έγ γραφα και αποφάσεις αρμοδιότητας της υπηρεσίας. 1) Τον έλεγχο και την παρακολούθηση όλων των δι οικητικών θεμάτων. 2) Την χρέωση στους αρμόδιους υπαλλήλους των αντί στοιχων τμημάτων, όλων των εισερχομένων εγγράφων προς διεκπεραίωση. 3) Την ενημέρωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων καθώς και η μέριμνα ηλεκτρονικής διασύνδεσης μα τις υπηρεσίες και τους φορείς, τη διαδικτυακή πύλη και τα ηλεκτρονικά Μητρώα των άρθρων 9 και 17 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α ) 4) Τη θέση σε αρχείο υποθέσεων, εγγράφων και αιτή σεων για τις οποίες δεν απαιτούνται ενέργειες. 5) Τη διεκπεραίωση και αποστολή εγγράφων σε Υπουργεία, ΝΠΔΔ, οργανισμούς, φορείς εργοδοτών, ερ γαζομένων, καθώς και κοινωνικούς φορείς που άπτονται των υπηρεσιακών αναγκών.

6 4396 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6) Τα απαντητικά και πληροφοριακά έγγραφα σε ιδιώ τες και ΝΠΙΔ επί συγκεκριμένων αιτημάτων για τα οποία υπάρχει εκφρασμένη άποψη της διοίκησης. 7) Τις εισηγήσεις προς την Οικονομική Επιτροπή για θέματα που χρήζουν εγκριτικής απόφασης λόγω αρμο διότητας (άρθρο 176 του Ν. 3852/2010). 8) Την κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστι κό σχεδιασμό, καθώς και την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιφέρειας, την παροχή γνωμοδότησης (άρθρο 29 παρ. 3 του Ν. 2545/1997 τ.α 254) για χαρα κτηρισμό και οριοθέτηση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.ΤΑ). 9) Την έγκριση των Σχεδίων Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΕ) και των συγχωνεύσεων Ανώνυμων Εταιρειών με ταξύ των τεσσάρων (4) Περιφερειακών Ενοτήτων. 10) Την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλε ση υπηρεσίας εντός της Περιφέρειας Θεσσαλίας στους υπαλλήλους της υπηρεσίας μας. 11) Την χορήγηση πάσης φύσεων αδειών στους υπαλ λήλους της υπηρεσίας μας. 12) Την τοποθέτηση υπαλλήλων στα τμήματα με γνώ μονα τις υπηρεσιακές ανάγκες. 13) Τη θεώρηση βιβλιαρίων νοσηλείας όλων των υπαλ λήλων. Για θέματα μείζονος σημασίας δύναται ο προϊστάμε νος της Διεύθυνσης να ενεργεί κατόπιν συνεννόησης με τους αρμόδιους Πολιτικούς Προϊσταμένους. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Λάρισα, 13 Ιανουαρίου 2012 Ο Περιφερειάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (7) Στην υπ αριθμ. 60/ διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, που δημοσι εύθηκε στο ΦΕΚ 3066/τ.Β / , στη σελίδα 44076, γίνεται η εξής διόρθωση: Από το εσφαλμένο: «σαράντα επτά (47) κενών οργανικών θέσεων», στο ορθό: «πενήντα τριών (53) κενών οργανικών θέσεων». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

7

8 4398 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 642 14 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1343 27 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 996 29 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 374 18 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας των Δι ευθύνσεων Φορολογικής Συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2947 3 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3125 20 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζη μιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4699 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 14 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας και εξαίρεσης εφαρμογής πενθήμερης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3395 17 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλή λων της Υπηρεσίας Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 823 19 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23 5 2005 (ΦΕΚ 740/Β/05) απόφασης Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2486 12 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2885/Γ5 443/28.3.2012 (ΦΕΚ Β 1166/10.4.2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1625 19 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης ορισμού θέσεων εργασίας κρα τουμένων στο Ειδικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2518 8 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αι μοκάθαρσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 495 1 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276/Β ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 937 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 89 19 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης μετα βολών που υποχρεωτικά υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2032 25 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/266/8788/ 02.09.2013 απόφασης κατανομής

Διαβάστε περισσότερα