Πποηεινόμενο μονηέλο πιζηοποίηζηρ ποιόηηηαρ ψηθιακού εκπαιδεςηικού ςλικού. Ε. Δήμος 1,2 Α. Καμέαρ 2. Draft

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πποηεινόμενο μονηέλο πιζηοποίηζηρ ποιόηηηαρ ψηθιακού εκπαιδεςηικού ςλικού. Ε. Δήμος 1,2 Α. Καμέαρ 2. Draft"

Transcript

1 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Πποηεινόμενο μονηέλο πιζηοποίηζηρ ποιόηηηαρ ψηθιακού εκπαιδεςηικού ςλικού Ε. Δήμος 1,2 Α. Καμέαρ 2 1 Σκήκα Μαζεκαηηθώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 2 Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ & Δθπαηδεπηηθήο Μεζνδνινγίαο, ΔΑΠ, Πεπίληψη Η παξνύζα εξεπλεηηθή εξγαζία παξνπζηάδεη έλα κνληέιν πηζηνπνίεζεο ηεο πνηόηεηαο ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαηάιιεινπ γηα εθπαίδεπζε ελειίθσλ κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Σν πξνηεηλόκελν κνληέιν πηνζεηεί ην πξόηππν πνηόηεηαο ινγηζκηθνύ ISO/IEC 9126, ιακβάλεη ππόςε ηηο ζεσξίεο κάζεζεο ελειίθσλ θαη βαζίδεηαη ζε δύν κνληέια δηδαθηηθνύ ζρεδηαζκνύ: ην κνληέιν (θύθινο κάζεζεο) ηνπ Kolb θαη ην κνληέιν ησλ Gagne, Briggs & Wager. Αξρηθά πεξηγξάθεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε ην κνληέιν δηδαθηηθνύ ζρεδηαζκνύ ησλ Gagne, Briggs & Wager θαη ην κνληέιν ηνπ Kolb. Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή, ε αλάιπζε θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ραξαθηεξηζηηθώλ, θαη ππν-ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηα νπνία ζπληζηνύλ ηηο δηαζηάζεηο πνηόηεηαο. Λέξειρ κλειδιά: ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, πνηφηεηα, κνληέιν πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο 1. Ειζαγωγή ύκθσλα κε ηνλ Holmberg ε εθπαίδεπζε από απόζηαζε πεξηιακβάλεη ηηο δηάθνξεο κνξθέο ζπνπδώλ, ζε όια ηα επίπεδα, νη νπνίεο δηεμάγνληαη ρσξίο ηελ άκεζε θαη ζπλερή επίβιεςε εθπαηδεπηώλ πνπ βξίζθνληαη ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο καδί κε εθπαηδεπόκελνπο, αιιά παξόια απηά επσθεινύληαη από ηελ νξγάλσζε, θαζνδήγεζε θαη δηδαζθαιία πνπ παξέρεηαη από θάπνην εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό (Holmberg, 1977). Ο όξνο κειέηε από απόζηαζε (distance study) ή θαηά άιινπο κάζεζε από απόζηαζε (distance learning) αλαθέξεηαη ζηελ ζπλνιηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ εθπαηδεπόκελνπ, ν νπνίνο εθπαηδεύεηαη θαη καζαίλεη ελώ βξίζθεηαη ζε απόζηαζε από ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ, βαζηδόκελνο ζε έλα εηδηθά παηδαγσγηθά ζρεδηαζκέλν καζεζηαθό πιηθό θαζώο θαη ζηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνλ εθπαηδεπηή. ηελ από απόζηαζε εθπαίδεπζε ην ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό αλαιακβάλεη ην ξόιν ηνπ εθπαηδεπηή. Χο ςεθηαθό πιηθό ζεσξνύκε ην θαηαζθεύαζκα (artifact) ην νπνίν ζπλδπάδεη ςεθηαθό πεξηερόκελν (digital content), θάπνην κέζν δηάζεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ (media) γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό ή εθαξκνγή (application). Δάλ ν ζθνπόο είλαη εθπαηδεπηηθόο, ηόηε αλαθεξόκαζηε ζε ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό. Γηα παξάδεηγκα ζε έλα ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό ην πεξηερόκελν είλαη ην θείκελν, ην ηερλνινγηθό κέζν είλαη κηα εθαξκνγή ππεξθείκελνπ ελώ ε παηδαγσγηθή / δηδαθηηθή εθαξκνγή είλαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ε εθαξκνγή (π.ρ. γηα ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε ζε κηα ζεκαηηθή ελόηεηα ηνπ Δ.Α.Π.). ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

2 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 230 Σν ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό δελ κπνξεί λα απνηειεί απιώο έλα επηζηεκνληθό θείκελν πνπ παξνπζηάδεη ην γλσζηηθό αληηθείκελν, έζησ θαη εάλ απηό ην θείκελν έρεη ηελ πξνζδνθώκελε αξηηόηεηα. Υξεηάδεηαη λα δηαζέηεη κηα ζεηξά από παηδαγσγηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζηόρν έρνπλ λα δηεπθνιύλνπλ θαη λα εκςπρώλνπλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηε κειέηε ηνπο (Κόθθνο, 2005). Γηα ηε δεκηνπξγία ελόο κνληέινπ πηζηνπνίεζεο ηεο πνηόηεηαο ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα εθπαίδεπζε ελειίθσλ κε ηελ κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα κειεηεζνύλ μερσξηζηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ν νξηζκόο ηεο πνηόηεηαο γεληθά αιιά θαη ηεο πνηόηεηαο ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ε δηαζθάιηζε θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ηα πξόηππα πνηόηεηαο ςεθηαθνύ πιηθνύ πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα, ε κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο κε ηηο κεηξηθέο πνηόηεηαο, νη ζεσξίεο κάζεζεο κε ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο ηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηέινο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ ε δνκή ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε εμήο: ηε δεύηεξε ελόηεηα αλαιύεηαη ε ζεσξία ηνπ «θύθινπ κάζεζεο ηνπ Kolb». ηελ ηξίηε ελόηεηα αλαιύεηαη ην κνληέιν ησλ Gagne, Biggs & Wager. ηελ ηέηαξηε ελόηεηα αλαιύνληαη θαη θαηεγνξηνπνηνύληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ππν-ραξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Δπηπιένλ εμεηάδεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ ππν-ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πιηθνύ κε ην κνληέιν ηνπ Gagne θαη ην κνληέιν ηνπ Kolb. 2. Η θεωπία ηος «κύκλος μάθηζηρ ηος Kolb» Σα ηειεπηαία ρξόληα, αλαπηύρζεθαλ λέεο ζεκαληηθέο ζεσξίεο πνπ εζηηάδνπλ ζηνλ ηδηαίηεξν ηξόπν κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ νη ελήιηθεο. Σν 1984 ν David Kolb παξνπζίαζε ηε δηθή ηνπ ζεσξία ηεο εκπεηξηθήο κάζεζεο (experiential learning) θαη πξόηεηλε έλα κνληέιν πνπ νλνκάζηεθε κύκλορ μάθηζηρ. Η ζεσξία ηνπ Kolb βαζίζηεθε ζε ζεκέιηα άιισλ επηζηεκόλσλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ επίδξαζε ηεο εκπεηξίαο ζηε κάζεζε όπσο νη Dewey, Lewin θαη Piaget. ύκθσλα κε ηνλ Kolb, «ε κάζεζε είλαη κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε γλώζε δεκηνπξγείηαη κέζσ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο εκπεηξίαο». Ο Kolb ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηηο απόςεηο ηνπ δηαηππώλνληαο έλα κνληέιν (θύθινο κάζεζεο) κε ηέζζεξα ζηάδηα, κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί ε κάζεζε λα πξαγκαηνπνηείηαη απνηειεζκαηηθά (Kolb, Rubin, Osland, 1991 ). Σηάδην 1 : Πξνεηνηκαζία γηα δξάζε: Σν άηνκν βαζηδόκελν ζηηο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπ θαη έρνληαο λα αληηκεησπίζεη λέα πξνβιήκαηα, πξνεηνηκάδεηαη λα πάξεη απνθάζεηο, επηζπκεί λα δξάζεη, λα εθαξκόζεη ζηελ πξάμε όζα έρεη κάζεη. Σηάδην 2 : Σπκκεηνρή ζε εκπεηξία: Σν άηνκν δξα, αληηκεησπίδεη πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, απνθηά λέεο εκπεηξίεο Σηάδην 3 : Δπεμεξγαζία ηεο εκπεηξίαο: Οη εκπεηξίεο πνπ απνθηήζεθαλ εμεηάδνληαη (κέζα από παξαηήξεζε θαη αλαζηνραζκό) πξνζεθηηθά κέζα από πνίθηιεο νπηηθέο ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ

3 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ γσλίεο. Γίλεηαη επεμεξγαζία (αμηνιόγεζε) ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο, θαηαλνείηαη ε ζεκαζία ηνπο, εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα. Σηάδην 4 : Γελίθεπζε, Θεσξεηηθνπνίεζε: Οη παξαηεξήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ππόθεηληαη ζε ζπζηεκαηηθή λνεηηθή επεμεξγαζία. Οη απνθηεζείζεο εκπεηξίεο ηαμηλνκνύληαη, ζπλδένληαη κε επηζηεκνληθά δεδνκέλα, κε ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, κε ππάξρνπζεο γλώζεηο. Αληινύληαη γεληθέο αξρέο, δηακνξθώλνληαη θαλόλεο δξάζεο. Σν άηνκν ζην ζηάδην απηό αηζζάλεηαη ηθαλό λα δξάζεη πην απνηειεζκαηηθά θαη θαηαζηξώλεη λένπο πξνγξακκαηηζκνύο. ηελ ελόηεηα 4 ζα ζπζρεηίζνπκε θάπνηα από ηα ππνραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνύ κε ην κνληέιν ηνπ Kolb. 3. Το μονηέλο ηων Gagne, Biggs & Wager Σν κνληέιν ησλ Gagne, Biggs & Wager κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κηα πνιπκνξθηθή εθπαίδεπζε θαη ζπλάδεη ζε πνιιά ζεκεία κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (Gagne, Biggs & Wager, 1992). Ο Gagne, αλέπηπμε ζέζεηο πνπ εμειίρζεθαλ ζε κηα ζεσξία πνπ έρεη βαζηζηεί ζηα πξόηππα ησλ ζπκπεξηθνξηζηώλ αιιά θαη ζηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο θαη ηε ζεσξία επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ (νπβαηδόγινπ, 2009). Η ζεσξία ηνπ Gagne πξνζεγγίδεη ηε ζρεδίαζε από ηελ άπνςε ηνπ εθπαηδεπηή (εδώ ην ξόιν ηνπ παίδεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό) θαη θαιύπηεη νιόθιεξε ηε δηαδηθαζία κάζεζεο, από ην ζρεδηαζκό έσο ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ εθαξκνγή. ύκθσλα κε ηνλ Gagne πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε εζσηεξηθή δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, απαηηνύληαη ηα αθόινπζα εννέα εκπαιδεςηικά γεγονόηα (instructional events): 1) Πξνζέιθπζε-δηέγεξζε ηεο πξνζνρήο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 2) Πιεξνθφξεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ γηα ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο 3)Δξεζίζκαηα γηα αλάθιεζε πξναπαηηνπκέλσλ γλψζεσλ 4)Παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο εξέζηζκα 5) Παξνρή θαζνδήγεζεο γηα ηε κάζεζε 6) Αλαδήηεζε απνδείμεσλ ηεο κάζεζεο 7) Ύπαξμε αλάδξαζεο 8) Αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 9) Δλίζρπζε ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο γλψζεο θαη ελζάξξπλζε ηεο κεηαβίβαζεο πιεξνθνξηψλ (Jarvis, 2004). Σν κνληέιν απηό κπνξεί λα παξάζρεη ην πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε θαη πηζηνπνίεζε ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. ηελ ελόηεηα πνπ αθνινπζεί ζα ζπζρεηίζνπκε ηα ελλέα εθπαηδεπηηθά γεγνλόηα κε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. 4. Φαπακηηπιζηικά Ποιόηηηαρ Χηθιακού Εκπαιδεςηικού Υλικού Οξόζεκν ζηε κειέηε δεηεκάησλ πνηόηεηαο απνηειεί ην πξόηππν ISO 9126 γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο ινγηζκηθνύ (ISO/IEC 9126, 1991) ην νπνίν πξνηάζεθε ην Σν πξόηππν ISO/IEC9126 είλαη ην απνηέιεζκα δηεζλνύο πξνζπάζεηαο λα αλαπηπρζεί έλα πξόηππν γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο ινγηζκηθνύ. ην πξόηππν απηό ε πνηόηεηα ινγηζκηθνύ νξίδεηαη σο: Τν ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

4 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 232 γλσξηζκάησλ ελφο πξντφληνο ινγηζκηθνχ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα ηθαλνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο. Σν πξώην ηκήκα ηνπ πξνηύπνπ ISO 9126 θαζνξίδεη ηελ πνηόηεηα ηνπ ινγηζκηθνύ κε βάζε ηα παξαθάησ έμη ραξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο: ιεηηνπξγηθφηεηα (functionality), αμηνπηζηία (reliability), επρξεζηία (usability), απνδνηηθφηεηα (efficiency), ζπληεξηζηκφηεηα (maintainability), κεηαθεξζηκφηεηα (portability). Σν πξόηππν πεξηέρεη έλα δείγκα δηάζπαζεο ησλ πνηνηηθώλ απηώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζε έλα ζύλνιν από ππν-ραξαθηεξηζηηθά. πγθεθξηκέλα: α) Λεηηνπξγηθόηεηα (functionality): θαηαιιειφηεηα (suitability), αθξίβεηα (accuracy), δηαιεηηνπξγηθφηεηα (interoperability), αζθάιεηα (security) β) Αμηνπηζηία (reliability): σξηκφηεηα (maturity), αλνρή ζε ιάζε, δπλαηφηεηα αλάθηεζεο (recoverability) γ) Δπρξεζηία (usability): επθνιία θαηαλφεζεο (understandability), επθνιία εθκάζεζεο (learnability), επθνιία ιεηηνπξγίαο (operability), ειθπζηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο (attractiveness) δ) Απνδνηηθόηεηα (efficiency): ζπκπεξηθνξά ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ινγηζκηθνχ αλαθνξηθά κε ην ρξφλν (time behavior), λνκηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ε) πληεξεζηκόηεηα (maintainability): δπλαηφηεηα αλάιπζεο (analyzability), δπλαηφηεηα αιιαγήο (changeability), ζηαζεξφηεηα (stability), ηθαλφηεηα δνθηκψλ (testability) ζη) Μεηαθεξζηκόηεηα (portability): δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο εθαξκνγήο ζε λέεο ζπλζήθεο (adaptability), δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ζε λέν ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ κε ειάρηζηε πξνζπάζεηα (installability), ζπλχπαξμε κε άιιεο εθαξκνγέο (co-existence), δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο (replaceability). Σν δεύηεξν ηκήκα ηνπ πξνηύπνπ ISO 9126, ε «πνηόηεηα ρξήζεο» πεξηγξάθεη ηα παξαθάησ ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο: απνηειεζκαηηθφηεηα (effectiveness), παξαγσγηθφηεηα (productivity), αζθάιεηα (safety), ηθαλνπνίεζε (satisfaction). Όπσο αλαθέξακε, ην ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό απνηειείηαη από ηηο παξαθάησ ηξεηο ζπληζηώζεο: α) Ψηθιακό περιετόμενο, β) Τετνολογικό Μέζο, γ) Παιδαγωγική/ Γιδακηική Δθαρμογή. ηελ ζπλέρεηα ζα κειεηήζνπκε ην ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό σο πξνο ηελ παηδαγσγηθή / δηδαθηηθή θαηαιιειόηεηα θαη σο πξνο ηελ ηερληθή αξηηόηεηα. Η ηερληθή αξηηόηεηα ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αθνξά ην ηερλνινγηθφ κέζν θαη πεξηιακβάλεη έλα ζύλνιν θαζαξά ηερληθώλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ δηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο, δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο ζε δίθηπν, αζθάιεηα ζηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ρξήζε γξαθηθώλ, ήρνπ, πνιπκέζσλ θ.α. Η παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηαιιειόηεηα αλαθέξεηαη ζηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο πνπ πηνζεηεί ην εθπαηδεπηηθό πιηθό θαζώο θαη ζηε ζπκβαηόηεηα απηώλ κε ην καζεζηαθό πξνθίι ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζηνπο νπνίνπο απεπζύλεηαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό. ύκθπην ζηνηρείν ηεο παηδαγσγηθήο θαηαιιειόηεηαο είλαη θαη ηα θίλεηξα κάζεζεο. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ

5 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Λακβάλνληαο ππόςε ηε δνκή ηνπ πξόηππνπ πνηόηεηαο ISO/IEC 9126 θαη γηα θάζε κία από ηηο παξαπάλσ ηξεηο ζπληζηώζεο αλαδεηήζακε αξρηθά ηα θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. α) Ψηθιακό Δκπαιδεσηικό Περιετόμενο Γηα ην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν πξνηείλνπκε ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: Γομή: Σν εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν πξέπεη λα είλαη αιιειεπηδξαζηηθό θαη νξγαλώλεηαη γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ (Race, 1999). Με ηε δνκή εμαζθαιίδνπκε ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε θαη ηε ινγηθή αιιεινπρία ηνπ πεξηερνκέλνπ. Δπίζεο ε δνκή επεξεάδεη ηελ αθνκνίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Μορθή: Η κνξθή ηνπ πεξηερνκέλνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηνλ εθπαηδεπόκελν, γηαηί δεκηνπξγεί ηελ πξώηε εληύπσζε θαη ηνλ πξνδηαζέηεη επλντθά απέλαληη ζην ζέκα. εκαληηθό είλαη επίζεο όηη πξνζδίδεη θαιαηζζεζία ζην πεξηερόκελν (Race,1994). Οργάνωζη: Με ηελ νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ εμαζθαιίδνπκε ηε ζαθή δηάθξηζε ησλ ηκεκάησλ θαη ππνηκεκάησλ ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηε ινγηθή αιιεινπρία ησλ λνεκάησλ, ηε ζσζηή δηάηαμε ησλ ηδεώλ θαη ηε ζηαδηαθή πξνζέγγηζε ησλ γλσζηηθώλ πεδίσλ. Προζπέλαζη: Με ηελ πξνζπέιαζε εμαζθαιίδνπκε ηελ νκαιή ξνή ηεο πιεξνθνξίαο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο εθαξκνγήο π.ρ. ηελ νκαιή κεηάβαζε από κηα ελόηεηα ζηελ επόκελε ή από έλα θεθάιαην ζην επόκελν, ηελ άκεζε επηζηξνθή ζηελ αξρηθή νζόλε. Αναηροθοδόηηζη/ Ανάδραζη: Οη αλαηξνθνδνηήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην πεξηερόκελν ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ιεηηνπξγνύλ ζεξαπεπηηθά από καζεζηαθήο άπνςεο. Γίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα καζαίλνπλ κέζσ ηεο πξάμεο (Race, 1999). Κίνηηρα Μάθηζης: Σα θίλεηξα κάζεζεο πνπ πεξηέρνληαη ζην ςεθηαθό πεξηερόκελν δεκηνπξγνύλ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηε ζέιεζε γηα κάζεζε. Γηεγείξνπλ ηελ πξνζνρή ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη λα καζαίλνπλ κέζα από ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθνκίδνπλ (Race, 1994). β) Τετνολογικό Μέζο Γηα ην ηερλνινγηθφ κέζν πηνζεηνύκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξόηππνπ πνηόηεηαο ISO/IEC 9126 (ISO/IEC 9126, 1991) πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. γ) Παιδαγωγική/Γιδακηική Δθαρμογή Γηα ηελ παηδαγσγηθή/δηδαθηηθή εθαξκνγή ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνηείλνπκε είλαη: Μεηά Περιγραθή: Η κεηα - πεξηγξαθή πεξηγξάθεη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ην ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό. ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 234 Προζαρμογή: Η πξνζαξκνγή πεξηγξάθεη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ηξνπνπνηείηαη ή κεηαβάιιεηαη ην ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό. ηε ζπλέρεηα γηα θάζε ζπληζηώζα θαη γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πξνηείλνπκε θαηάιιεια ππν-ραξαθηεξηζηηθά. Γηα ηελ καζεζηαθή απνηειεζκαηηθόηεηα ζπζρεηίζακε ηα ππν-ραξαθηεξηζηηθά απηά κε ην κνληέιν δηδαθηηθνύ ζρεδηαζκνύ ησλ Gagne, Briggs & Wager θαη ην κνληέιν (θύθιν κάζεζεο) ηνπ Kolb. πγθεθξηκέλα: α)ψηθιακό εκπαιδεσηικό περιετόμενο Σν πεξηερόκελν απαηηεί έλα ζαθέο θαη ζπγθξνηεκέλν ζρέδην αλάπηπμεο θαη θαηά ζπλέπεηα ε δνκή ηνπ ζα δηαζέηεη ηα παξαθάησ ππν-ραξαθηεξηζηηθά: εηζαγσγή, εηζαγσγηθέο αζθήζεηο, πιαίζηα θχξηα ζεκεία, επεμεγεκαηηθνί ηίηινη ππφηηηινη (επηθεθαιίδεο), ζχλνςε/αλαθεθαιαίσζε, παξαδείγκαηα, αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο, κειέηεο πεξίπησζεο, δξαζηεξηφηεηεο, ζρήκαηα, βηβιηνγξαθία, εκπεηξίεο-εκπεηξηθά δεδνκέλα, πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη δεδνκέλα, ιίζηα ειέγρνπ. Σα ππνραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο πνπ πξνηείλνπκε ζηνρεύνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ απνιύησο ηηο αλάγθεο κηαο νκάδαο ζηόρνπ εθπαηδεπόκελσλ. ηνλ πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε ηε ζπζρέηηζε ησλ παξαπάλσ ππν-ραξαθηεξηζηηθώλ κε ηα κνληέια Gagne θαη Kolb. Πίνακας 1: Σπζρέηηζε ππν-ραξαθηεξηζηηθψλ δνκήο κε ηα κνληέια Gagne θαη Kolb Υπνραξαθηεξηζηηθά Τεθκεξίσζε Δηζαγσγή Τπνθηλεί κε θαηάιιεια εξεζίζκαηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα εκπιαθνύλ κε ην πιηθό Δηζαγσγηθέο Αλαθαινύλ ζηελ επηθάλεηα ππάξρνπζεο γλώζεηο, αζθήζεηο δεμηόηεηεο, εκπεηξίεο, αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ Πιαίζηα θχξηα Δπηηπγράλεηαη ε πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζεκεία ηνπ εθπαηδεπόκελνπ θαη ε κεηαθνξά ηεο γλώζεο Δπεμεγεκαηηθνί Κεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ ηίηινη ππφηηηινη θαη ηνπο θαζνδεγνύλ ζηε κειέηε ηνπ πιηθνύ (επηθεθαιίδεο) Σχλνςε / Δίλαη ελεξγεηηθή δηαδηθαζία θαη βνεζά ηνπο αλαθεθαιαίσζε εθπαηδεπόκελνπο ζηνλ αλαζηνραζκό θαη ζηελ αθνκνίσζε ησλ λέσλ γλώζεσλ Παξαδείγκαηα Αληινύλ ζηνηρεία από ηελ εκπεηξία ησλ εθπαηδεπόκελσλ, βνεζνύλ ζηελ αθνκνίσζε ηνπ πιηθνύ θαη πξνάγνπλ γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη λνεηηθέο δεμηόηεηεο αθνύ βνεζνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα δηαπηζηώζνπλ πώο εθαξκόδνληαη νη γλώζεηο πνπ πξνζέιαβαλ Αζθήζεηο Βνεζνύλ λα δηαπηζησζεί αλ νη εθπαηδεπόκελνη απηναμηνιφγεζεο έρνπλ θαηαθηήζεη ηνπο ζηόρνπο ηνπο Μειέηεο Πεξηγξάθνπλ θάπνηα θαηάζηαζε όπνπ πεξίπησζεο εθαξκόδνληαη ζηελ πξάμε απηά πνπ καζαίλεη ν εθπαηδεπόκελνο Δθπαηδεπηηθά Γεγνλφηα Gagne 1 ν Σηάδηα Μνληέινπ Kolb 3 ν 1 ν 1 ν & 9 ν 1 ν & 4 ν 1 ν & 5 ν 7 ν 3 ν 1 ν, 3 ν, 4 ν, 5 ν 1 ν, 2 ν, 3 ν 6 ν, 8 ν 3 ν 6 ν, 9 ν 4 ν ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ

7 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Γξαζηεξηφηεηεο Δκπιέθνπλ ηνλ εθπαηδεπόκελν ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία κε ελεξγεηηθό ηξόπν θαη βνεζνύλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηώλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ, ζηε δηαζύλδεζή ηνπο κε ην πξόβιεκα θαη επηρεηξνύλ ηε κεηαθνξά ηεο γλώζεο Σρήκαηα Βνεζνύλ ζηελ αθνκνίσζε ηνπ πιηθνύ θαη δεκηνπξγνύλ έλα πιαίζην κεηαθνξάο ηεο γλώζεο Βηβιηνγξαθία Απνηειεί ζηνηρείν ελεξγνπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ θαη ζεκείν γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη δηεξεύλεζε Δκπεηξίεο εκπεηξηθά δεδνκέλα Πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη δεδνκέλα Λίζηα ειέγρνπ Γίλνπλ ηελ επθαηξία λα απνθηήζνπλ εκπεηξία, θξηηηθή ζθέςε θαη ζπλδένπλ ηε βησκαηηθή κε ηελ επηζηεκνληθή γλώζε θαζώο νη εθπαηδεπόκελνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη καζαίλνπλ κέζα από ηηο εκπεηξίεο ηνπο Βνεζνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηελ θαιύηεξε αθνκνίσζε ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ζηε δηεξεπλεηηθή θαη δεκηνπξγηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο Γίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ εθπαηδεπόκελν λα εθηηκήζεη πνζνηηθά θαη κε απζηεξόηεηα ηελ απόδνζή ηνπ 6 ν, 7 ν, 9 ν 3 ν, 4 ν 1 ν, 9 ν 4 ν 1 ν, 9 ν 4 ν 6 ν, 9 ν 2 ν, 4 ν 5 ν, 6 ν 3 ν Η μορθή ηνπ πεξηερνκέλνπ πξνζδίδεη θαιαηζζεζία ζην πεξηερόκελν ζπλεπώο ηα θαηάιιεια ππν-ραξαθηεξηζηηθά είλαη: ηχπνο ραξαθηήξσλ, κέγεζνο ραξαθηήξσλ, ρξψκα ραξαθηήξσλ, κνξθή(ζηπι) ραξαθηήξσλ, ζηπι ππνγξάκκηζεο, εθέ ραξαθηήξσλ, ζηνίρηζε παξαγξάθσλ, αξίζκεζε ή θνπθίδεο ζε παξάγξαθν, εζνρέο παξαγξάθσλ, δηάζηεκα παξαγξάθνπ, δηάζηηρν, κέγεζνο ζειίδαο, πεξηζψξηα ζειίδαο, θεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα. Όια ηα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνξθήο πξνζειθύνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη εληάζζνληαη ζην 1 ν εθπαηδεπηηθό γεγνλόο ηνπ Gagne. Με ηελ οργάνωζη εμαζθαιίδνπκε ηελ ελόηεηα (ζπλεθηηθόηεηα) θαη ηε λνεκαηηθή ζπλέρεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ζπλεπώο ηα ππν-ραξαθηεξηζηηθά είλαη: θαηάηκεζε, ινγηθή αθνινπζία, ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα, πξνζέγγηζε γλσζηηθψλ πεδίσλ, πξνζέιθπζε ελδηαθέξνληνο εθπαηδεπφκελνπ. Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο νξγάλσζεο πξνζειθύνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ, δεκηνπξγνύλ εξεζίζκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηιεθηηθή αληίιεςε ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζην 1 ν θαη 4 ν γεγνλόο Gagne. Η προζπέλαζη δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ εθπαηδεπόκελν λα ειέγρεη ηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο. Άξα ζα έρεη ηα παξαθάησ ππν-ραξαθηεξηζηηθά: κεηάβαζε, πίλαθαο πεξηερνκέλσλ, θαηάινγνο εηθφλσλ, θαηάινγνο δηαθαλεηψλ, δηαζχλδεζε κε άιια εθπαηδεπηηθά πιηθά, αλαδήηεζε, βνήζεηα. Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζπέιαζεο πξνζειθύνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ, δεκηνπξγνύλ εξεζίζκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηιεθηηθή αληίιεςε ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζην 1 ν θαη 4 ν γεγνλόο Gagne. Η αναηροθοδόηηζη/ανάδραζη απνηειεί δσηηθό ζπζηαηηθό ηεο απνηειεζκαηηθήο εθπαίδεπζεο γηαηί επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα αλαθαιύπηνπλ δύν πξάγκαηα: 8 ν ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

8 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 236 «Δίρα δίθην», «Αλ όρη γηαηί» (Race, 1999). Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαηξνθνδφηεζεο/αλάδξαζεο είλαη: δξαζηεξηφηεηεο αλαηξνθνδφηεζεο, απαληήζεηο δξαζηεξηνηήησλ, νδεγίεο εμεγήζεηο. Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαηξνθνδόηεζεο/ αλάδξαζεο εκςπρώλνπλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο θαη ηνπο βνεζνύλ λα αλαζηνραζηνύλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ πξόνδό ηνπο. πζρεηίδνληαη κε ην 7 ν γεγνλόο ηνπ Gagne θαη ην 3 ν ζηάδην ηνπ Kolb. Σα κίνηηρα μάθηζης πνπ πεξηέρνληαη ζην ςεθηαθό πεξηερόκελν δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη λα καζαίλνπλ κέζα από ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Σα ππνραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλήηξσλ κάζεζεο είλαη: δηεμαγσγή έξεπλαο, θξηηηθή ζθέςε, κάζεζε κέζσ πξάμεο. Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά απηά δηεγείξνπλ, δηαηεξνύλ, ζηεξίδνπλ θαη θαηεπζύλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπόκελσλ πξνο έλα καζεζηαθό ζθνπό θαη ζπζρεηίδνληαη κε ην 9 ν γεγνλόο Gagne θαη ην 4 ν ζηάδην Kolb. β) Τετνολογικό μέζο Όπσο αλαθέξακε, γηα ην ηερλνινγηθό κέζν πηνζεηνύκε ηα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξόηππνπ πνηόηεηαο ISO/IEC 9126 (ISO/IEC 9126, 1991). γ) Παιδαγωγική/Γιδακηική Δθαρμογή Η Μεηα - Πεπιγπαθή απνηειεί ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν εθαξκόδνληαη ην ςεθηαθό πεξηερόκελν θαη ην ηερλνινγηθό κέζν. Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαπεξηγξαθήο είλαη: πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο, καζεζηαθνί ζηφρνη (πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα), νδεγφο κειέηεο, ρξνλνδηάγξακκα κειέηεο, ζελάξηα κειέηεο, ιέμεηο θιεηδηά. Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηα-πεξηγξαθήο πνπ πξνηείλνπκε δεκηνπξγνύλ ηε ζέιεζε γηα κάζεζε απαληώληαο ζην ηη θαη ζην γηαηί, παξαθηλνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα αζρνιεζνύλ κε ην πιηθό θαη ηνπο ελζαξξύλνπλ ζπλερώο ώζηε λα κελ ην εγθαηαιείςνπλ (Race, 1999). ηνλ πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε ηε ζπζρέηηζε ησλ παξαπάλσ ππν-ραξαθηεξηζηηθώλ κε ηα κνληέια Gagne θαη Kolb. Πίνακας 2: Σπζρέηηζε ππν-ραξαθηεξηζηηθψλ παηδαγσγηθήο / δηδαθηηθήο εθαξκνγήο κε ηα κνληέια Gagne θαη Kolb Υπνραξαθηεξηζηηθά Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο Μαζεζηαθνί ζηφρνη (πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα) Τεθκεξίσζε Οη ππνδείμεηο γηα πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο βνεζνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα γλσξίζνπλ ηα ζεκεία, ζηα νπνία ηα ζηνηρεία ηεο επέιηθηεο εθπαίδεπζεο ελζσκαηώλνληαη ζην πιαίζην απηό Απνηεινύλ επδηάθξηηε θαη αθξηβή έθθξαζε πξόζεζεο ώζηε λα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα θαηαιάβνπλ αθξηβώο ηη είδνπο ηθαλόηεηεο πξόθεηηαη λα απνθηήζνπλ θαη ηνπο παξέρνπλ ηα κέζα γηα λα ειέγρνπλ ηελ πξόνδό ηνπο Δθπαηδεπηηθά Γεγνλφηα Gagne Οδεγφο κειέηεο Καζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηε κειέηε ηνπο 4 ν, 7 ν Φξνλνδηάγξακκα Αλαθέξεη ην ρξόλν κειέηεο ηνπ πιηθνύ θαη 5 ν κειέηεο θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηε κειέηε ηνπο Μνληέιν Kolb 3 ν 1 ν 1 ν, 5 ν 1 ν, 2 ν ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ

9 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Σελάξηα κειέηεο Λέμεηο θιεηδηά Καιιηεξγνύλ ηε ρξήζε θξηηηθώλ κεζόδσλ ζθέςεο ώζηε λα βειηηώζνπλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ εκαηνδνηνύλ ηνπο άμνλεο γύξσ από ηνπο νπνίνπο πεξηζηξέθεηαη ην πιηθό 4 ν, 7 ν 2 ν, 3 ν 4 ν 1 ν, 5 ν Πποζαπμογή: Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζαξκνγήο είλαη: ελαιιαθηηθή δηαδξνκή κειέηεο, πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο, αληηζηνίρεζε πξνθίι εθπαηδεπφκελνπ κε ζηεξεφηππα, ζεκεία ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ελεκέξσζε - ηξνπνπνίεζε. Σα ππν ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζαξκνγήο ζηνρεύνπλ ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ κε ην εθπαηδεπηηθό πιηθό. ηνλ πίλαθα 3 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε ηε ζπζρέηηζε ησλ παξαπάλσ ππν-ραξαθηεξηζηηθώλ κε ηα κνληέια Gagne θαη Kolb. Πίνακας 3: Σπζρέηηζε ππν-ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζαξκνγήο κε ηα κνληέια Gagne θαη Kolb Υπνραξαθηεξηζηηθά Δλαιιαθηηθή δηαδξνκή κειέηεο Πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο Αληηζηνίρεζε πξνθίι εθπαηδεπφκελνπ κε ζηεξεφηππα Σεκεία ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ησλ εθπαηδεπφκελσλ Δλεκέξσζε - ηξνπνπνίεζε 5. Σςμπεπάζμαηα Τεθκεξίσζε Δθπαηδεπηηθά Γεγνλφηα Gagne Σηάδηα Μνληέινπ Kolb Πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο επειημία ζηελ επηινγή εθπαηδεπηηθώλ δηαδξνκώλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο 4 ν, 7 ν 2 ν Βνεζνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηελ θαηάθηεζε ησλ ζηόρσλ ηνπο, ζηελ νηθνδόκεζε βαζηθώλ ελλνηώλ θαη 1 ν, 5 ν 1 ν, 3 ν ζηνλ αλαζηνραζκό Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη λα ιακβάλεη ππόςε ην 4 ν 2 ν καζεζηαθό πξνθίι θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο Βνεζνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηνλ έιεγρν ηεο πξνόδνπ ηνπο ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο εθαξκνγήο 8 ν 4 ν Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό πξέπεη λα είλαη επίθαηξν θαη λα πξνηείλεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο πξόζζεην δηδαθηηθό πιηθό 9 ν 4 ν ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάζακε έλα κνληέιν πηζηνπνίεζεο πνηόηεηαο ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα εθπαίδεπζε ελειίθσλ κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πηνζεηεί ην πξόηππν πνηόηεηαο ινγηζκηθνύ ISO/IEC 9126, ιακβάλεη ππόςε ηηο ζεσξίεο κάζεζεο ελειίθσλ θαη βαζίδεηαη ζε δύν κνληέια γλσζηά σο αξρέο δηδαθηηθνύ ζρεδηαζκνύ: ην κνληέιν (θύθινο κάζεζεο) ηνπ Kolb θαη ην κνληέιν ησλ Gagne, Briggs & Wager. ε κειινληηθή εξγαζία γηα θάζε κία από ηηο παξαπάλσ ηξεηο ζπληζηώζεο θαη γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθό ππνραξαθηεξηζηηθό ηνπ Φεθηαθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ ζα πξνηείλνπκε γλσξίζκαηα, ηα νπνία αθνξνύλ ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ επηζπκνύκε λα έρεη ην εθπαηδεπηηθό ςεθηαθό πιηθό. Δπηπιένλ ζα πξνηείλνπκε κεηξηθέο (κέηξα, ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

10 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 238 κεηξήζεηο θαη κεηξηθέο) ώζηε λα γίλεη εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζε ππάξρνλ ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό, λα πηζηνπνηεζεί ε πνηόηεηα ηνπ πιηθνύ θαη ηαπηόρξνλα λα αμηνινγεζεί ε επάξθεηα ηνπ κνληέινπ. Βιβλιογραθία Κόθθνο Α. (2005). Μεζνδνινγία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, Σόκνο Α : Θεσξεηηθφ Πιαίζην θαη Πξνυπνζέζεηο Μάζεζεο, Πάηξα Δ.Α.Π., 2005 νπβαηδόγινπ Β. (2009) Σρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε βάζεη ηνπ κνληέινπ Gagne, 5th International Conference in Open & Distance Learning - November2009, Athens, Greece - PROCEEDINGS Race P., (1999). Σν εγρεηξίδην ηεο αλνηρηήο εθπαίδεπζεο, Μεηαίρκην, Αζήλα 1999 Race P., (1994). 500 πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γηα ηελ αλνηθηή θαη επέιηθηε εθπαίδεπζε, Μεηαίρκην, Αζήλα 1994 Gagne, R., Briggs, L. & Wager, W. (1992). Principles of Instructional Design (4 th Ed.). Fort Worth, TX: HBJ College Publishers Holmberg, B. (1977), Distance Education: A Surrey and Bibliography, London: Kogan Page ISO/IEC 9126, (1991). International technology - Evaluation of software Quality characteristics and guides for their use, International Standard, 1991 Jarvis P. (2004). πλερηδόκελε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ζεσξία θαη πξάμε, κεηαίρκην 2004 Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall. Kolb D, Rubin I, Osland J., Organisational Behavior : An Experiential Approach, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York 1991 ΣΔΔΑΠΗ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο μοντέλο πιστοποίησης ποιότητας ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

Προτεινόμενο μοντέλο πιστοποίησης ποιότητας ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 229 Προτεινόμενο μοντέλο πιστοποίησης ποιότητας ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού Ε. Δήμου1,2 Α. Καμέας2 1Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, edimou@eap.gr 2Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ΑΝΝΙΗ ΠΤΡΟ Α.Μ. 2008102 Ερωηήζεις δεσηέροσ κεθαλαίοσ: 1) Δμεγείζηε ηη είλαη ν θύθινο δσήο ηνπ έξγνπ. Πεξηγξάςηε ηα γεληθά βήκαηα ζε έλα κνληέιν θαηαξξάθηε. Γώζηε έλα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκηνπξγία καζεζηαθνύ πιηθνύ πνιπκέζσλ θαη ππεξκέζσλ

Γεκηνπξγία καζεζηαθνύ πιηθνύ πνιπκέζσλ θαη ππεξκέζσλ Γεκηνπξγία καζεζηαθνύ πιηθνύ πνιπκέζσλ θαη ππεξκέζσλ Γηαθνπκάηνπ Σεξέδα ζύληνκε επαλάιεςε ησλ πξνεγνπκέλσλ εηζαγσγή ζηα εθπαηδεπηηθά ππεξκέζα what, why, how εηζαγσγή ζην ζρεδηαζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ ππεξκέζσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ;

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 239 Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; Ι. Δημοςλή 1, Κ. Χυπιανόποςλορ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint

Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint Μ. Μπέζη 1, Λ. Παππά 2 1 ρνιηθή ύκβνπινο Νεπηαγσγώλ, 43 ε εθπ. Πεξηθέξεηα Άξηαο, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα