Πποηεινόμενο μονηέλο πιζηοποίηζηρ ποιόηηηαρ ψηθιακού εκπαιδεςηικού ςλικού. Ε. Δήμος 1,2 Α. Καμέαρ 2. Draft

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πποηεινόμενο μονηέλο πιζηοποίηζηρ ποιόηηηαρ ψηθιακού εκπαιδεςηικού ςλικού. Ε. Δήμος 1,2 Α. Καμέαρ 2. Draft"

Transcript

1 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Πποηεινόμενο μονηέλο πιζηοποίηζηρ ποιόηηηαρ ψηθιακού εκπαιδεςηικού ςλικού Ε. Δήμος 1,2 Α. Καμέαρ 2 1 Σκήκα Μαζεκαηηθώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 2 Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ & Δθπαηδεπηηθήο Μεζνδνινγίαο, ΔΑΠ, Πεπίληψη Η παξνύζα εξεπλεηηθή εξγαζία παξνπζηάδεη έλα κνληέιν πηζηνπνίεζεο ηεο πνηόηεηαο ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαηάιιεινπ γηα εθπαίδεπζε ελειίθσλ κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Σν πξνηεηλόκελν κνληέιν πηνζεηεί ην πξόηππν πνηόηεηαο ινγηζκηθνύ ISO/IEC 9126, ιακβάλεη ππόςε ηηο ζεσξίεο κάζεζεο ελειίθσλ θαη βαζίδεηαη ζε δύν κνληέια δηδαθηηθνύ ζρεδηαζκνύ: ην κνληέιν (θύθινο κάζεζεο) ηνπ Kolb θαη ην κνληέιν ησλ Gagne, Briggs & Wager. Αξρηθά πεξηγξάθεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε ην κνληέιν δηδαθηηθνύ ζρεδηαζκνύ ησλ Gagne, Briggs & Wager θαη ην κνληέιν ηνπ Kolb. Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή, ε αλάιπζε θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ραξαθηεξηζηηθώλ, θαη ππν-ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηα νπνία ζπληζηνύλ ηηο δηαζηάζεηο πνηόηεηαο. Λέξειρ κλειδιά: ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, πνηφηεηα, κνληέιν πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο 1. Ειζαγωγή ύκθσλα κε ηνλ Holmberg ε εθπαίδεπζε από απόζηαζε πεξηιακβάλεη ηηο δηάθνξεο κνξθέο ζπνπδώλ, ζε όια ηα επίπεδα, νη νπνίεο δηεμάγνληαη ρσξίο ηελ άκεζε θαη ζπλερή επίβιεςε εθπαηδεπηώλ πνπ βξίζθνληαη ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο καδί κε εθπαηδεπόκελνπο, αιιά παξόια απηά επσθεινύληαη από ηελ νξγάλσζε, θαζνδήγεζε θαη δηδαζθαιία πνπ παξέρεηαη από θάπνην εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό (Holmberg, 1977). Ο όξνο κειέηε από απόζηαζε (distance study) ή θαηά άιινπο κάζεζε από απόζηαζε (distance learning) αλαθέξεηαη ζηελ ζπλνιηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ εθπαηδεπόκελνπ, ν νπνίνο εθπαηδεύεηαη θαη καζαίλεη ελώ βξίζθεηαη ζε απόζηαζε από ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ, βαζηδόκελνο ζε έλα εηδηθά παηδαγσγηθά ζρεδηαζκέλν καζεζηαθό πιηθό θαζώο θαη ζηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνλ εθπαηδεπηή. ηελ από απόζηαζε εθπαίδεπζε ην ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό αλαιακβάλεη ην ξόιν ηνπ εθπαηδεπηή. Χο ςεθηαθό πιηθό ζεσξνύκε ην θαηαζθεύαζκα (artifact) ην νπνίν ζπλδπάδεη ςεθηαθό πεξηερόκελν (digital content), θάπνην κέζν δηάζεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ (media) γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό ή εθαξκνγή (application). Δάλ ν ζθνπόο είλαη εθπαηδεπηηθόο, ηόηε αλαθεξόκαζηε ζε ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό. Γηα παξάδεηγκα ζε έλα ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό ην πεξηερόκελν είλαη ην θείκελν, ην ηερλνινγηθό κέζν είλαη κηα εθαξκνγή ππεξθείκελνπ ελώ ε παηδαγσγηθή / δηδαθηηθή εθαξκνγή είλαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ε εθαξκνγή (π.ρ. γηα ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε ζε κηα ζεκαηηθή ελόηεηα ηνπ Δ.Α.Π.). ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

2 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 230 Σν ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό δελ κπνξεί λα απνηειεί απιώο έλα επηζηεκνληθό θείκελν πνπ παξνπζηάδεη ην γλσζηηθό αληηθείκελν, έζησ θαη εάλ απηό ην θείκελν έρεη ηελ πξνζδνθώκελε αξηηόηεηα. Υξεηάδεηαη λα δηαζέηεη κηα ζεηξά από παηδαγσγηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζηόρν έρνπλ λα δηεπθνιύλνπλ θαη λα εκςπρώλνπλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηε κειέηε ηνπο (Κόθθνο, 2005). Γηα ηε δεκηνπξγία ελόο κνληέινπ πηζηνπνίεζεο ηεο πνηόηεηαο ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα εθπαίδεπζε ελειίθσλ κε ηελ κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα κειεηεζνύλ μερσξηζηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ν νξηζκόο ηεο πνηόηεηαο γεληθά αιιά θαη ηεο πνηόηεηαο ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ε δηαζθάιηζε θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ηα πξόηππα πνηόηεηαο ςεθηαθνύ πιηθνύ πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα, ε κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο κε ηηο κεηξηθέο πνηόηεηαο, νη ζεσξίεο κάζεζεο κε ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο ηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηέινο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ ε δνκή ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε εμήο: ηε δεύηεξε ελόηεηα αλαιύεηαη ε ζεσξία ηνπ «θύθινπ κάζεζεο ηνπ Kolb». ηελ ηξίηε ελόηεηα αλαιύεηαη ην κνληέιν ησλ Gagne, Biggs & Wager. ηελ ηέηαξηε ελόηεηα αλαιύνληαη θαη θαηεγνξηνπνηνύληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ππν-ραξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Δπηπιένλ εμεηάδεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ ππν-ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πιηθνύ κε ην κνληέιν ηνπ Gagne θαη ην κνληέιν ηνπ Kolb. 2. Η θεωπία ηος «κύκλος μάθηζηρ ηος Kolb» Σα ηειεπηαία ρξόληα, αλαπηύρζεθαλ λέεο ζεκαληηθέο ζεσξίεο πνπ εζηηάδνπλ ζηνλ ηδηαίηεξν ηξόπν κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ νη ελήιηθεο. Σν 1984 ν David Kolb παξνπζίαζε ηε δηθή ηνπ ζεσξία ηεο εκπεηξηθήο κάζεζεο (experiential learning) θαη πξόηεηλε έλα κνληέιν πνπ νλνκάζηεθε κύκλορ μάθηζηρ. Η ζεσξία ηνπ Kolb βαζίζηεθε ζε ζεκέιηα άιισλ επηζηεκόλσλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ επίδξαζε ηεο εκπεηξίαο ζηε κάζεζε όπσο νη Dewey, Lewin θαη Piaget. ύκθσλα κε ηνλ Kolb, «ε κάζεζε είλαη κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε γλώζε δεκηνπξγείηαη κέζσ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο εκπεηξίαο». Ο Kolb ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηηο απόςεηο ηνπ δηαηππώλνληαο έλα κνληέιν (θύθινο κάζεζεο) κε ηέζζεξα ζηάδηα, κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί ε κάζεζε λα πξαγκαηνπνηείηαη απνηειεζκαηηθά (Kolb, Rubin, Osland, 1991 ). Σηάδην 1 : Πξνεηνηκαζία γηα δξάζε: Σν άηνκν βαζηδόκελν ζηηο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπ θαη έρνληαο λα αληηκεησπίζεη λέα πξνβιήκαηα, πξνεηνηκάδεηαη λα πάξεη απνθάζεηο, επηζπκεί λα δξάζεη, λα εθαξκόζεη ζηελ πξάμε όζα έρεη κάζεη. Σηάδην 2 : Σπκκεηνρή ζε εκπεηξία: Σν άηνκν δξα, αληηκεησπίδεη πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, απνθηά λέεο εκπεηξίεο Σηάδην 3 : Δπεμεξγαζία ηεο εκπεηξίαο: Οη εκπεηξίεο πνπ απνθηήζεθαλ εμεηάδνληαη (κέζα από παξαηήξεζε θαη αλαζηνραζκό) πξνζεθηηθά κέζα από πνίθηιεο νπηηθέο ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ

3 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ γσλίεο. Γίλεηαη επεμεξγαζία (αμηνιόγεζε) ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο, θαηαλνείηαη ε ζεκαζία ηνπο, εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα. Σηάδην 4 : Γελίθεπζε, Θεσξεηηθνπνίεζε: Οη παξαηεξήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ππόθεηληαη ζε ζπζηεκαηηθή λνεηηθή επεμεξγαζία. Οη απνθηεζείζεο εκπεηξίεο ηαμηλνκνύληαη, ζπλδένληαη κε επηζηεκνληθά δεδνκέλα, κε ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, κε ππάξρνπζεο γλώζεηο. Αληινύληαη γεληθέο αξρέο, δηακνξθώλνληαη θαλόλεο δξάζεο. Σν άηνκν ζην ζηάδην απηό αηζζάλεηαη ηθαλό λα δξάζεη πην απνηειεζκαηηθά θαη θαηαζηξώλεη λένπο πξνγξακκαηηζκνύο. ηελ ελόηεηα 4 ζα ζπζρεηίζνπκε θάπνηα από ηα ππνραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνύ κε ην κνληέιν ηνπ Kolb. 3. Το μονηέλο ηων Gagne, Biggs & Wager Σν κνληέιν ησλ Gagne, Biggs & Wager κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κηα πνιπκνξθηθή εθπαίδεπζε θαη ζπλάδεη ζε πνιιά ζεκεία κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (Gagne, Biggs & Wager, 1992). Ο Gagne, αλέπηπμε ζέζεηο πνπ εμειίρζεθαλ ζε κηα ζεσξία πνπ έρεη βαζηζηεί ζηα πξόηππα ησλ ζπκπεξηθνξηζηώλ αιιά θαη ζηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο θαη ηε ζεσξία επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ (νπβαηδόγινπ, 2009). Η ζεσξία ηνπ Gagne πξνζεγγίδεη ηε ζρεδίαζε από ηελ άπνςε ηνπ εθπαηδεπηή (εδώ ην ξόιν ηνπ παίδεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό) θαη θαιύπηεη νιόθιεξε ηε δηαδηθαζία κάζεζεο, από ην ζρεδηαζκό έσο ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ εθαξκνγή. ύκθσλα κε ηνλ Gagne πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε εζσηεξηθή δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, απαηηνύληαη ηα αθόινπζα εννέα εκπαιδεςηικά γεγονόηα (instructional events): 1) Πξνζέιθπζε-δηέγεξζε ηεο πξνζνρήο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 2) Πιεξνθφξεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ γηα ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο 3)Δξεζίζκαηα γηα αλάθιεζε πξναπαηηνπκέλσλ γλψζεσλ 4)Παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο εξέζηζκα 5) Παξνρή θαζνδήγεζεο γηα ηε κάζεζε 6) Αλαδήηεζε απνδείμεσλ ηεο κάζεζεο 7) Ύπαξμε αλάδξαζεο 8) Αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 9) Δλίζρπζε ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο γλψζεο θαη ελζάξξπλζε ηεο κεηαβίβαζεο πιεξνθνξηψλ (Jarvis, 2004). Σν κνληέιν απηό κπνξεί λα παξάζρεη ην πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε θαη πηζηνπνίεζε ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. ηελ ελόηεηα πνπ αθνινπζεί ζα ζπζρεηίζνπκε ηα ελλέα εθπαηδεπηηθά γεγνλόηα κε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. 4. Φαπακηηπιζηικά Ποιόηηηαρ Χηθιακού Εκπαιδεςηικού Υλικού Οξόζεκν ζηε κειέηε δεηεκάησλ πνηόηεηαο απνηειεί ην πξόηππν ISO 9126 γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο ινγηζκηθνύ (ISO/IEC 9126, 1991) ην νπνίν πξνηάζεθε ην Σν πξόηππν ISO/IEC9126 είλαη ην απνηέιεζκα δηεζλνύο πξνζπάζεηαο λα αλαπηπρζεί έλα πξόηππν γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο ινγηζκηθνύ. ην πξόηππν απηό ε πνηόηεηα ινγηζκηθνύ νξίδεηαη σο: Τν ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

4 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 232 γλσξηζκάησλ ελφο πξντφληνο ινγηζκηθνχ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα ηθαλνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο. Σν πξώην ηκήκα ηνπ πξνηύπνπ ISO 9126 θαζνξίδεη ηελ πνηόηεηα ηνπ ινγηζκηθνύ κε βάζε ηα παξαθάησ έμη ραξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο: ιεηηνπξγηθφηεηα (functionality), αμηνπηζηία (reliability), επρξεζηία (usability), απνδνηηθφηεηα (efficiency), ζπληεξηζηκφηεηα (maintainability), κεηαθεξζηκφηεηα (portability). Σν πξόηππν πεξηέρεη έλα δείγκα δηάζπαζεο ησλ πνηνηηθώλ απηώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζε έλα ζύλνιν από ππν-ραξαθηεξηζηηθά. πγθεθξηκέλα: α) Λεηηνπξγηθόηεηα (functionality): θαηαιιειφηεηα (suitability), αθξίβεηα (accuracy), δηαιεηηνπξγηθφηεηα (interoperability), αζθάιεηα (security) β) Αμηνπηζηία (reliability): σξηκφηεηα (maturity), αλνρή ζε ιάζε, δπλαηφηεηα αλάθηεζεο (recoverability) γ) Δπρξεζηία (usability): επθνιία θαηαλφεζεο (understandability), επθνιία εθκάζεζεο (learnability), επθνιία ιεηηνπξγίαο (operability), ειθπζηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο (attractiveness) δ) Απνδνηηθόηεηα (efficiency): ζπκπεξηθνξά ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ινγηζκηθνχ αλαθνξηθά κε ην ρξφλν (time behavior), λνκηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ε) πληεξεζηκόηεηα (maintainability): δπλαηφηεηα αλάιπζεο (analyzability), δπλαηφηεηα αιιαγήο (changeability), ζηαζεξφηεηα (stability), ηθαλφηεηα δνθηκψλ (testability) ζη) Μεηαθεξζηκόηεηα (portability): δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο εθαξκνγήο ζε λέεο ζπλζήθεο (adaptability), δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ζε λέν ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ κε ειάρηζηε πξνζπάζεηα (installability), ζπλχπαξμε κε άιιεο εθαξκνγέο (co-existence), δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο (replaceability). Σν δεύηεξν ηκήκα ηνπ πξνηύπνπ ISO 9126, ε «πνηόηεηα ρξήζεο» πεξηγξάθεη ηα παξαθάησ ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο: απνηειεζκαηηθφηεηα (effectiveness), παξαγσγηθφηεηα (productivity), αζθάιεηα (safety), ηθαλνπνίεζε (satisfaction). Όπσο αλαθέξακε, ην ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό απνηειείηαη από ηηο παξαθάησ ηξεηο ζπληζηώζεο: α) Ψηθιακό περιετόμενο, β) Τετνολογικό Μέζο, γ) Παιδαγωγική/ Γιδακηική Δθαρμογή. ηελ ζπλέρεηα ζα κειεηήζνπκε ην ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό σο πξνο ηελ παηδαγσγηθή / δηδαθηηθή θαηαιιειόηεηα θαη σο πξνο ηελ ηερληθή αξηηόηεηα. Η ηερληθή αξηηόηεηα ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αθνξά ην ηερλνινγηθφ κέζν θαη πεξηιακβάλεη έλα ζύλνιν θαζαξά ηερληθώλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ δηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο, δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο ζε δίθηπν, αζθάιεηα ζηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ρξήζε γξαθηθώλ, ήρνπ, πνιπκέζσλ θ.α. Η παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηαιιειόηεηα αλαθέξεηαη ζηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο πνπ πηνζεηεί ην εθπαηδεπηηθό πιηθό θαζώο θαη ζηε ζπκβαηόηεηα απηώλ κε ην καζεζηαθό πξνθίι ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζηνπο νπνίνπο απεπζύλεηαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό. ύκθπην ζηνηρείν ηεο παηδαγσγηθήο θαηαιιειόηεηαο είλαη θαη ηα θίλεηξα κάζεζεο. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ

5 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Λακβάλνληαο ππόςε ηε δνκή ηνπ πξόηππνπ πνηόηεηαο ISO/IEC 9126 θαη γηα θάζε κία από ηηο παξαπάλσ ηξεηο ζπληζηώζεο αλαδεηήζακε αξρηθά ηα θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. α) Ψηθιακό Δκπαιδεσηικό Περιετόμενο Γηα ην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν πξνηείλνπκε ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: Γομή: Σν εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν πξέπεη λα είλαη αιιειεπηδξαζηηθό θαη νξγαλώλεηαη γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ (Race, 1999). Με ηε δνκή εμαζθαιίδνπκε ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε θαη ηε ινγηθή αιιεινπρία ηνπ πεξηερνκέλνπ. Δπίζεο ε δνκή επεξεάδεη ηελ αθνκνίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Μορθή: Η κνξθή ηνπ πεξηερνκέλνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηνλ εθπαηδεπόκελν, γηαηί δεκηνπξγεί ηελ πξώηε εληύπσζε θαη ηνλ πξνδηαζέηεη επλντθά απέλαληη ζην ζέκα. εκαληηθό είλαη επίζεο όηη πξνζδίδεη θαιαηζζεζία ζην πεξηερόκελν (Race,1994). Οργάνωζη: Με ηελ νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ εμαζθαιίδνπκε ηε ζαθή δηάθξηζε ησλ ηκεκάησλ θαη ππνηκεκάησλ ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηε ινγηθή αιιεινπρία ησλ λνεκάησλ, ηε ζσζηή δηάηαμε ησλ ηδεώλ θαη ηε ζηαδηαθή πξνζέγγηζε ησλ γλσζηηθώλ πεδίσλ. Προζπέλαζη: Με ηελ πξνζπέιαζε εμαζθαιίδνπκε ηελ νκαιή ξνή ηεο πιεξνθνξίαο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο εθαξκνγήο π.ρ. ηελ νκαιή κεηάβαζε από κηα ελόηεηα ζηελ επόκελε ή από έλα θεθάιαην ζην επόκελν, ηελ άκεζε επηζηξνθή ζηελ αξρηθή νζόλε. Αναηροθοδόηηζη/ Ανάδραζη: Οη αλαηξνθνδνηήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην πεξηερόκελν ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ιεηηνπξγνύλ ζεξαπεπηηθά από καζεζηαθήο άπνςεο. Γίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα καζαίλνπλ κέζσ ηεο πξάμεο (Race, 1999). Κίνηηρα Μάθηζης: Σα θίλεηξα κάζεζεο πνπ πεξηέρνληαη ζην ςεθηαθό πεξηερόκελν δεκηνπξγνύλ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηε ζέιεζε γηα κάζεζε. Γηεγείξνπλ ηελ πξνζνρή ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη λα καζαίλνπλ κέζα από ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθνκίδνπλ (Race, 1994). β) Τετνολογικό Μέζο Γηα ην ηερλνινγηθφ κέζν πηνζεηνύκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξόηππνπ πνηόηεηαο ISO/IEC 9126 (ISO/IEC 9126, 1991) πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. γ) Παιδαγωγική/Γιδακηική Δθαρμογή Γηα ηελ παηδαγσγηθή/δηδαθηηθή εθαξκνγή ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνηείλνπκε είλαη: Μεηά Περιγραθή: Η κεηα - πεξηγξαθή πεξηγξάθεη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ην ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό. ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 234 Προζαρμογή: Η πξνζαξκνγή πεξηγξάθεη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ηξνπνπνηείηαη ή κεηαβάιιεηαη ην ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό. ηε ζπλέρεηα γηα θάζε ζπληζηώζα θαη γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πξνηείλνπκε θαηάιιεια ππν-ραξαθηεξηζηηθά. Γηα ηελ καζεζηαθή απνηειεζκαηηθόηεηα ζπζρεηίζακε ηα ππν-ραξαθηεξηζηηθά απηά κε ην κνληέιν δηδαθηηθνύ ζρεδηαζκνύ ησλ Gagne, Briggs & Wager θαη ην κνληέιν (θύθιν κάζεζεο) ηνπ Kolb. πγθεθξηκέλα: α)ψηθιακό εκπαιδεσηικό περιετόμενο Σν πεξηερόκελν απαηηεί έλα ζαθέο θαη ζπγθξνηεκέλν ζρέδην αλάπηπμεο θαη θαηά ζπλέπεηα ε δνκή ηνπ ζα δηαζέηεη ηα παξαθάησ ππν-ραξαθηεξηζηηθά: εηζαγσγή, εηζαγσγηθέο αζθήζεηο, πιαίζηα θχξηα ζεκεία, επεμεγεκαηηθνί ηίηινη ππφηηηινη (επηθεθαιίδεο), ζχλνςε/αλαθεθαιαίσζε, παξαδείγκαηα, αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο, κειέηεο πεξίπησζεο, δξαζηεξηφηεηεο, ζρήκαηα, βηβιηνγξαθία, εκπεηξίεο-εκπεηξηθά δεδνκέλα, πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη δεδνκέλα, ιίζηα ειέγρνπ. Σα ππνραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο πνπ πξνηείλνπκε ζηνρεύνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ απνιύησο ηηο αλάγθεο κηαο νκάδαο ζηόρνπ εθπαηδεπόκελσλ. ηνλ πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε ηε ζπζρέηηζε ησλ παξαπάλσ ππν-ραξαθηεξηζηηθώλ κε ηα κνληέια Gagne θαη Kolb. Πίνακας 1: Σπζρέηηζε ππν-ραξαθηεξηζηηθψλ δνκήο κε ηα κνληέια Gagne θαη Kolb Υπνραξαθηεξηζηηθά Τεθκεξίσζε Δηζαγσγή Τπνθηλεί κε θαηάιιεια εξεζίζκαηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα εκπιαθνύλ κε ην πιηθό Δηζαγσγηθέο Αλαθαινύλ ζηελ επηθάλεηα ππάξρνπζεο γλώζεηο, αζθήζεηο δεμηόηεηεο, εκπεηξίεο, αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ Πιαίζηα θχξηα Δπηηπγράλεηαη ε πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζεκεία ηνπ εθπαηδεπόκελνπ θαη ε κεηαθνξά ηεο γλώζεο Δπεμεγεκαηηθνί Κεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ ηίηινη ππφηηηινη θαη ηνπο θαζνδεγνύλ ζηε κειέηε ηνπ πιηθνύ (επηθεθαιίδεο) Σχλνςε / Δίλαη ελεξγεηηθή δηαδηθαζία θαη βνεζά ηνπο αλαθεθαιαίσζε εθπαηδεπόκελνπο ζηνλ αλαζηνραζκό θαη ζηελ αθνκνίσζε ησλ λέσλ γλώζεσλ Παξαδείγκαηα Αληινύλ ζηνηρεία από ηελ εκπεηξία ησλ εθπαηδεπόκελσλ, βνεζνύλ ζηελ αθνκνίσζε ηνπ πιηθνύ θαη πξνάγνπλ γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη λνεηηθέο δεμηόηεηεο αθνύ βνεζνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα δηαπηζηώζνπλ πώο εθαξκόδνληαη νη γλώζεηο πνπ πξνζέιαβαλ Αζθήζεηο Βνεζνύλ λα δηαπηζησζεί αλ νη εθπαηδεπόκελνη απηναμηνιφγεζεο έρνπλ θαηαθηήζεη ηνπο ζηόρνπο ηνπο Μειέηεο Πεξηγξάθνπλ θάπνηα θαηάζηαζε όπνπ πεξίπησζεο εθαξκόδνληαη ζηελ πξάμε απηά πνπ καζαίλεη ν εθπαηδεπόκελνο Δθπαηδεπηηθά Γεγνλφηα Gagne 1 ν Σηάδηα Μνληέινπ Kolb 3 ν 1 ν 1 ν & 9 ν 1 ν & 4 ν 1 ν & 5 ν 7 ν 3 ν 1 ν, 3 ν, 4 ν, 5 ν 1 ν, 2 ν, 3 ν 6 ν, 8 ν 3 ν 6 ν, 9 ν 4 ν ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ

7 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Γξαζηεξηφηεηεο Δκπιέθνπλ ηνλ εθπαηδεπόκελν ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία κε ελεξγεηηθό ηξόπν θαη βνεζνύλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηώλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ, ζηε δηαζύλδεζή ηνπο κε ην πξόβιεκα θαη επηρεηξνύλ ηε κεηαθνξά ηεο γλώζεο Σρήκαηα Βνεζνύλ ζηελ αθνκνίσζε ηνπ πιηθνύ θαη δεκηνπξγνύλ έλα πιαίζην κεηαθνξάο ηεο γλώζεο Βηβιηνγξαθία Απνηειεί ζηνηρείν ελεξγνπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ θαη ζεκείν γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη δηεξεύλεζε Δκπεηξίεο εκπεηξηθά δεδνκέλα Πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη δεδνκέλα Λίζηα ειέγρνπ Γίλνπλ ηελ επθαηξία λα απνθηήζνπλ εκπεηξία, θξηηηθή ζθέςε θαη ζπλδένπλ ηε βησκαηηθή κε ηελ επηζηεκνληθή γλώζε θαζώο νη εθπαηδεπόκελνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη καζαίλνπλ κέζα από ηηο εκπεηξίεο ηνπο Βνεζνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηελ θαιύηεξε αθνκνίσζε ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ζηε δηεξεπλεηηθή θαη δεκηνπξγηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο Γίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ εθπαηδεπόκελν λα εθηηκήζεη πνζνηηθά θαη κε απζηεξόηεηα ηελ απόδνζή ηνπ 6 ν, 7 ν, 9 ν 3 ν, 4 ν 1 ν, 9 ν 4 ν 1 ν, 9 ν 4 ν 6 ν, 9 ν 2 ν, 4 ν 5 ν, 6 ν 3 ν Η μορθή ηνπ πεξηερνκέλνπ πξνζδίδεη θαιαηζζεζία ζην πεξηερόκελν ζπλεπώο ηα θαηάιιεια ππν-ραξαθηεξηζηηθά είλαη: ηχπνο ραξαθηήξσλ, κέγεζνο ραξαθηήξσλ, ρξψκα ραξαθηήξσλ, κνξθή(ζηπι) ραξαθηήξσλ, ζηπι ππνγξάκκηζεο, εθέ ραξαθηήξσλ, ζηνίρηζε παξαγξάθσλ, αξίζκεζε ή θνπθίδεο ζε παξάγξαθν, εζνρέο παξαγξάθσλ, δηάζηεκα παξαγξάθνπ, δηάζηηρν, κέγεζνο ζειίδαο, πεξηζψξηα ζειίδαο, θεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα. Όια ηα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνξθήο πξνζειθύνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη εληάζζνληαη ζην 1 ν εθπαηδεπηηθό γεγνλόο ηνπ Gagne. Με ηελ οργάνωζη εμαζθαιίδνπκε ηελ ελόηεηα (ζπλεθηηθόηεηα) θαη ηε λνεκαηηθή ζπλέρεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ζπλεπώο ηα ππν-ραξαθηεξηζηηθά είλαη: θαηάηκεζε, ινγηθή αθνινπζία, ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα, πξνζέγγηζε γλσζηηθψλ πεδίσλ, πξνζέιθπζε ελδηαθέξνληνο εθπαηδεπφκελνπ. Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο νξγάλσζεο πξνζειθύνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ, δεκηνπξγνύλ εξεζίζκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηιεθηηθή αληίιεςε ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζην 1 ν θαη 4 ν γεγνλόο Gagne. Η προζπέλαζη δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ εθπαηδεπόκελν λα ειέγρεη ηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο. Άξα ζα έρεη ηα παξαθάησ ππν-ραξαθηεξηζηηθά: κεηάβαζε, πίλαθαο πεξηερνκέλσλ, θαηάινγνο εηθφλσλ, θαηάινγνο δηαθαλεηψλ, δηαζχλδεζε κε άιια εθπαηδεπηηθά πιηθά, αλαδήηεζε, βνήζεηα. Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζπέιαζεο πξνζειθύνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ, δεκηνπξγνύλ εξεζίζκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηιεθηηθή αληίιεςε ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζην 1 ν θαη 4 ν γεγνλόο Gagne. Η αναηροθοδόηηζη/ανάδραζη απνηειεί δσηηθό ζπζηαηηθό ηεο απνηειεζκαηηθήο εθπαίδεπζεο γηαηί επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα αλαθαιύπηνπλ δύν πξάγκαηα: 8 ν ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

8 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 236 «Δίρα δίθην», «Αλ όρη γηαηί» (Race, 1999). Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαηξνθνδφηεζεο/αλάδξαζεο είλαη: δξαζηεξηφηεηεο αλαηξνθνδφηεζεο, απαληήζεηο δξαζηεξηνηήησλ, νδεγίεο εμεγήζεηο. Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαηξνθνδόηεζεο/ αλάδξαζεο εκςπρώλνπλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο θαη ηνπο βνεζνύλ λα αλαζηνραζηνύλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ πξόνδό ηνπο. πζρεηίδνληαη κε ην 7 ν γεγνλόο ηνπ Gagne θαη ην 3 ν ζηάδην ηνπ Kolb. Σα κίνηηρα μάθηζης πνπ πεξηέρνληαη ζην ςεθηαθό πεξηερόκελν δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη λα καζαίλνπλ κέζα από ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Σα ππνραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλήηξσλ κάζεζεο είλαη: δηεμαγσγή έξεπλαο, θξηηηθή ζθέςε, κάζεζε κέζσ πξάμεο. Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά απηά δηεγείξνπλ, δηαηεξνύλ, ζηεξίδνπλ θαη θαηεπζύλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπόκελσλ πξνο έλα καζεζηαθό ζθνπό θαη ζπζρεηίδνληαη κε ην 9 ν γεγνλόο Gagne θαη ην 4 ν ζηάδην Kolb. β) Τετνολογικό μέζο Όπσο αλαθέξακε, γηα ην ηερλνινγηθό κέζν πηνζεηνύκε ηα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξόηππνπ πνηόηεηαο ISO/IEC 9126 (ISO/IEC 9126, 1991). γ) Παιδαγωγική/Γιδακηική Δθαρμογή Η Μεηα - Πεπιγπαθή απνηειεί ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν εθαξκόδνληαη ην ςεθηαθό πεξηερόκελν θαη ην ηερλνινγηθό κέζν. Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαπεξηγξαθήο είλαη: πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο, καζεζηαθνί ζηφρνη (πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα), νδεγφο κειέηεο, ρξνλνδηάγξακκα κειέηεο, ζελάξηα κειέηεο, ιέμεηο θιεηδηά. Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηα-πεξηγξαθήο πνπ πξνηείλνπκε δεκηνπξγνύλ ηε ζέιεζε γηα κάζεζε απαληώληαο ζην ηη θαη ζην γηαηί, παξαθηλνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα αζρνιεζνύλ κε ην πιηθό θαη ηνπο ελζαξξύλνπλ ζπλερώο ώζηε λα κελ ην εγθαηαιείςνπλ (Race, 1999). ηνλ πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε ηε ζπζρέηηζε ησλ παξαπάλσ ππν-ραξαθηεξηζηηθώλ κε ηα κνληέια Gagne θαη Kolb. Πίνακας 2: Σπζρέηηζε ππν-ραξαθηεξηζηηθψλ παηδαγσγηθήο / δηδαθηηθήο εθαξκνγήο κε ηα κνληέια Gagne θαη Kolb Υπνραξαθηεξηζηηθά Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο Μαζεζηαθνί ζηφρνη (πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα) Τεθκεξίσζε Οη ππνδείμεηο γηα πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο βνεζνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα γλσξίζνπλ ηα ζεκεία, ζηα νπνία ηα ζηνηρεία ηεο επέιηθηεο εθπαίδεπζεο ελζσκαηώλνληαη ζην πιαίζην απηό Απνηεινύλ επδηάθξηηε θαη αθξηβή έθθξαζε πξόζεζεο ώζηε λα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα θαηαιάβνπλ αθξηβώο ηη είδνπο ηθαλόηεηεο πξόθεηηαη λα απνθηήζνπλ θαη ηνπο παξέρνπλ ηα κέζα γηα λα ειέγρνπλ ηελ πξόνδό ηνπο Δθπαηδεπηηθά Γεγνλφηα Gagne Οδεγφο κειέηεο Καζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηε κειέηε ηνπο 4 ν, 7 ν Φξνλνδηάγξακκα Αλαθέξεη ην ρξόλν κειέηεο ηνπ πιηθνύ θαη 5 ν κειέηεο θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηε κειέηε ηνπο Μνληέιν Kolb 3 ν 1 ν 1 ν, 5 ν 1 ν, 2 ν ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ

9 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Σελάξηα κειέηεο Λέμεηο θιεηδηά Καιιηεξγνύλ ηε ρξήζε θξηηηθώλ κεζόδσλ ζθέςεο ώζηε λα βειηηώζνπλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ εκαηνδνηνύλ ηνπο άμνλεο γύξσ από ηνπο νπνίνπο πεξηζηξέθεηαη ην πιηθό 4 ν, 7 ν 2 ν, 3 ν 4 ν 1 ν, 5 ν Πποζαπμογή: Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζαξκνγήο είλαη: ελαιιαθηηθή δηαδξνκή κειέηεο, πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο, αληηζηνίρεζε πξνθίι εθπαηδεπφκελνπ κε ζηεξεφηππα, ζεκεία ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ελεκέξσζε - ηξνπνπνίεζε. Σα ππν ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζαξκνγήο ζηνρεύνπλ ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ κε ην εθπαηδεπηηθό πιηθό. ηνλ πίλαθα 3 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε ηε ζπζρέηηζε ησλ παξαπάλσ ππν-ραξαθηεξηζηηθώλ κε ηα κνληέια Gagne θαη Kolb. Πίνακας 3: Σπζρέηηζε ππν-ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζαξκνγήο κε ηα κνληέια Gagne θαη Kolb Υπνραξαθηεξηζηηθά Δλαιιαθηηθή δηαδξνκή κειέηεο Πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο Αληηζηνίρεζε πξνθίι εθπαηδεπφκελνπ κε ζηεξεφηππα Σεκεία ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ησλ εθπαηδεπφκελσλ Δλεκέξσζε - ηξνπνπνίεζε 5. Σςμπεπάζμαηα Τεθκεξίσζε Δθπαηδεπηηθά Γεγνλφηα Gagne Σηάδηα Μνληέινπ Kolb Πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο επειημία ζηελ επηινγή εθπαηδεπηηθώλ δηαδξνκώλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο 4 ν, 7 ν 2 ν Βνεζνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηελ θαηάθηεζε ησλ ζηόρσλ ηνπο, ζηελ νηθνδόκεζε βαζηθώλ ελλνηώλ θαη 1 ν, 5 ν 1 ν, 3 ν ζηνλ αλαζηνραζκό Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη λα ιακβάλεη ππόςε ην 4 ν 2 ν καζεζηαθό πξνθίι θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο Βνεζνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηνλ έιεγρν ηεο πξνόδνπ ηνπο ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο εθαξκνγήο 8 ν 4 ν Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό πξέπεη λα είλαη επίθαηξν θαη λα πξνηείλεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο πξόζζεην δηδαθηηθό πιηθό 9 ν 4 ν ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάζακε έλα κνληέιν πηζηνπνίεζεο πνηόηεηαο ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα εθπαίδεπζε ελειίθσλ κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πηνζεηεί ην πξόηππν πνηόηεηαο ινγηζκηθνύ ISO/IEC 9126, ιακβάλεη ππόςε ηηο ζεσξίεο κάζεζεο ελειίθσλ θαη βαζίδεηαη ζε δύν κνληέια γλσζηά σο αξρέο δηδαθηηθνύ ζρεδηαζκνύ: ην κνληέιν (θύθινο κάζεζεο) ηνπ Kolb θαη ην κνληέιν ησλ Gagne, Briggs & Wager. ε κειινληηθή εξγαζία γηα θάζε κία από ηηο παξαπάλσ ηξεηο ζπληζηώζεο θαη γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθό ππνραξαθηεξηζηηθό ηνπ Φεθηαθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ ζα πξνηείλνπκε γλσξίζκαηα, ηα νπνία αθνξνύλ ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ επηζπκνύκε λα έρεη ην εθπαηδεπηηθό ςεθηαθό πιηθό. Δπηπιένλ ζα πξνηείλνπκε κεηξηθέο (κέηξα, ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

10 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 238 κεηξήζεηο θαη κεηξηθέο) ώζηε λα γίλεη εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζε ππάξρνλ ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό, λα πηζηνπνηεζεί ε πνηόηεηα ηνπ πιηθνύ θαη ηαπηόρξνλα λα αμηνινγεζεί ε επάξθεηα ηνπ κνληέινπ. Βιβλιογραθία Κόθθνο Α. (2005). Μεζνδνινγία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, Σόκνο Α : Θεσξεηηθφ Πιαίζην θαη Πξνυπνζέζεηο Μάζεζεο, Πάηξα Δ.Α.Π., 2005 νπβαηδόγινπ Β. (2009) Σρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε βάζεη ηνπ κνληέινπ Gagne, 5th International Conference in Open & Distance Learning - November2009, Athens, Greece - PROCEEDINGS Race P., (1999). Σν εγρεηξίδην ηεο αλνηρηήο εθπαίδεπζεο, Μεηαίρκην, Αζήλα 1999 Race P., (1994). 500 πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γηα ηελ αλνηθηή θαη επέιηθηε εθπαίδεπζε, Μεηαίρκην, Αζήλα 1994 Gagne, R., Briggs, L. & Wager, W. (1992). Principles of Instructional Design (4 th Ed.). Fort Worth, TX: HBJ College Publishers Holmberg, B. (1977), Distance Education: A Surrey and Bibliography, London: Kogan Page ISO/IEC 9126, (1991). International technology - Evaluation of software Quality characteristics and guides for their use, International Standard, 1991 Jarvis P. (2004). πλερηδόκελε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ζεσξία θαη πξάμε, κεηαίρκην 2004 Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall. Kolb D, Rubin I, Osland J., Organisational Behavior : An Experiential Approach, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York 1991 ΣΔΔΑΠΗ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ».

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». Δξγαζία ζην κάζεκα: «Καηαζθεπή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηα Μαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Παλαγηψηνπ Λεπθή Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ννέκβξηνο 2010 Η παξνύζα εξγαζία αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, Σάββα

Διαβάστε περισσότερα

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε.

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Γεψξγηνο Φεζάθεο & Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ Δξγαζηήξην Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο & Δθπαηδεπηηθήο Μεραληθήο ΣΔΠΑΔ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Γεκηνπξγία καζεζηαθνύ πιηθνύ πνιπκέζσλ θαη ππεξκέζσλ

Γεκηνπξγία καζεζηαθνύ πιηθνύ πνιπκέζσλ θαη ππεξκέζσλ Γεκηνπξγία καζεζηαθνύ πιηθνύ πνιπκέζσλ θαη ππεξκέζσλ Γηαθνπκάηνπ Σεξέδα ζύληνκε επαλάιεςε ησλ πξνεγνπκέλσλ εηζαγσγή ζηα εθπαηδεπηηθά ππεξκέζα what, why, how εηζαγσγή ζην ζρεδηαζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ ππεξκέζσλ

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Το πάθημα ενόρ τεύηη: Ένα παπάδειγμα διδαζκαλίαρ λαηινικών ζηην Γ λςκείος με αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ

Το πάθημα ενόρ τεύηη: Ένα παπάδειγμα διδαζκαλίαρ λαηινικών ζηην Γ λςκείος με αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1091 Το πάθημα ενόρ τεύηη: Ένα παπάδειγμα διδαζκαλίαρ λαηινικών ζηην Γ λςκείος με αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ Ιυζηθίδος Ειπήνη Φηιόινγνο, eirini_iosifidou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Νικόλαος Ματσατσίνης, Δελιάς Παύλος Επγαζηήπιο Σςζηημάηυν Υποζηήπιξηρ Αποθάζευν Τμήμα Μησανικών Παπαγυγήρ & Διοίκηζηρ Πολςηεσνείο Κπήηηρ e-mail: {nikos,

Διαβάστε περισσότερα