Πποηεινόμενο μονηέλο πιζηοποίηζηρ ποιόηηηαρ ψηθιακού εκπαιδεςηικού ςλικού. Ε. Δήμος 1,2 Α. Καμέαρ 2. Draft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πποηεινόμενο μονηέλο πιζηοποίηζηρ ποιόηηηαρ ψηθιακού εκπαιδεςηικού ςλικού. Ε. Δήμος 1,2 Α. Καμέαρ 2. Draft"

Transcript

1 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Πποηεινόμενο μονηέλο πιζηοποίηζηρ ποιόηηηαρ ψηθιακού εκπαιδεςηικού ςλικού Ε. Δήμος 1,2 Α. Καμέαρ 2 1 Σκήκα Μαζεκαηηθώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 2 Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ & Δθπαηδεπηηθήο Μεζνδνινγίαο, ΔΑΠ, Πεπίληψη Η παξνύζα εξεπλεηηθή εξγαζία παξνπζηάδεη έλα κνληέιν πηζηνπνίεζεο ηεο πνηόηεηαο ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαηάιιεινπ γηα εθπαίδεπζε ελειίθσλ κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Σν πξνηεηλόκελν κνληέιν πηνζεηεί ην πξόηππν πνηόηεηαο ινγηζκηθνύ ISO/IEC 9126, ιακβάλεη ππόςε ηηο ζεσξίεο κάζεζεο ελειίθσλ θαη βαζίδεηαη ζε δύν κνληέια δηδαθηηθνύ ζρεδηαζκνύ: ην κνληέιν (θύθινο κάζεζεο) ηνπ Kolb θαη ην κνληέιν ησλ Gagne, Briggs & Wager. Αξρηθά πεξηγξάθεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε ην κνληέιν δηδαθηηθνύ ζρεδηαζκνύ ησλ Gagne, Briggs & Wager θαη ην κνληέιν ηνπ Kolb. Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή, ε αλάιπζε θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ραξαθηεξηζηηθώλ, θαη ππν-ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηα νπνία ζπληζηνύλ ηηο δηαζηάζεηο πνηόηεηαο. Λέξειρ κλειδιά: ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, πνηφηεηα, κνληέιν πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο 1. Ειζαγωγή ύκθσλα κε ηνλ Holmberg ε εθπαίδεπζε από απόζηαζε πεξηιακβάλεη ηηο δηάθνξεο κνξθέο ζπνπδώλ, ζε όια ηα επίπεδα, νη νπνίεο δηεμάγνληαη ρσξίο ηελ άκεζε θαη ζπλερή επίβιεςε εθπαηδεπηώλ πνπ βξίζθνληαη ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο καδί κε εθπαηδεπόκελνπο, αιιά παξόια απηά επσθεινύληαη από ηελ νξγάλσζε, θαζνδήγεζε θαη δηδαζθαιία πνπ παξέρεηαη από θάπνην εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό (Holmberg, 1977). Ο όξνο κειέηε από απόζηαζε (distance study) ή θαηά άιινπο κάζεζε από απόζηαζε (distance learning) αλαθέξεηαη ζηελ ζπλνιηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ εθπαηδεπόκελνπ, ν νπνίνο εθπαηδεύεηαη θαη καζαίλεη ελώ βξίζθεηαη ζε απόζηαζε από ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ, βαζηδόκελνο ζε έλα εηδηθά παηδαγσγηθά ζρεδηαζκέλν καζεζηαθό πιηθό θαζώο θαη ζηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνλ εθπαηδεπηή. ηελ από απόζηαζε εθπαίδεπζε ην ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό αλαιακβάλεη ην ξόιν ηνπ εθπαηδεπηή. Χο ςεθηαθό πιηθό ζεσξνύκε ην θαηαζθεύαζκα (artifact) ην νπνίν ζπλδπάδεη ςεθηαθό πεξηερόκελν (digital content), θάπνην κέζν δηάζεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ (media) γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό ή εθαξκνγή (application). Δάλ ν ζθνπόο είλαη εθπαηδεπηηθόο, ηόηε αλαθεξόκαζηε ζε ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό. Γηα παξάδεηγκα ζε έλα ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό ην πεξηερόκελν είλαη ην θείκελν, ην ηερλνινγηθό κέζν είλαη κηα εθαξκνγή ππεξθείκελνπ ελώ ε παηδαγσγηθή / δηδαθηηθή εθαξκνγή είλαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ε εθαξκνγή (π.ρ. γηα ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε ζε κηα ζεκαηηθή ελόηεηα ηνπ Δ.Α.Π.). ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

2 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 230 Σν ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό δελ κπνξεί λα απνηειεί απιώο έλα επηζηεκνληθό θείκελν πνπ παξνπζηάδεη ην γλσζηηθό αληηθείκελν, έζησ θαη εάλ απηό ην θείκελν έρεη ηελ πξνζδνθώκελε αξηηόηεηα. Υξεηάδεηαη λα δηαζέηεη κηα ζεηξά από παηδαγσγηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζηόρν έρνπλ λα δηεπθνιύλνπλ θαη λα εκςπρώλνπλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηε κειέηε ηνπο (Κόθθνο, 2005). Γηα ηε δεκηνπξγία ελόο κνληέινπ πηζηνπνίεζεο ηεο πνηόηεηαο ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα εθπαίδεπζε ελειίθσλ κε ηελ κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα κειεηεζνύλ μερσξηζηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ν νξηζκόο ηεο πνηόηεηαο γεληθά αιιά θαη ηεο πνηόηεηαο ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ε δηαζθάιηζε θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ηα πξόηππα πνηόηεηαο ςεθηαθνύ πιηθνύ πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα, ε κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο κε ηηο κεηξηθέο πνηόηεηαο, νη ζεσξίεο κάζεζεο κε ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο ηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηέινο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ ε δνκή ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε εμήο: ηε δεύηεξε ελόηεηα αλαιύεηαη ε ζεσξία ηνπ «θύθινπ κάζεζεο ηνπ Kolb». ηελ ηξίηε ελόηεηα αλαιύεηαη ην κνληέιν ησλ Gagne, Biggs & Wager. ηελ ηέηαξηε ελόηεηα αλαιύνληαη θαη θαηεγνξηνπνηνύληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ππν-ραξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Δπηπιένλ εμεηάδεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ ππν-ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πιηθνύ κε ην κνληέιν ηνπ Gagne θαη ην κνληέιν ηνπ Kolb. 2. Η θεωπία ηος «κύκλος μάθηζηρ ηος Kolb» Σα ηειεπηαία ρξόληα, αλαπηύρζεθαλ λέεο ζεκαληηθέο ζεσξίεο πνπ εζηηάδνπλ ζηνλ ηδηαίηεξν ηξόπν κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ νη ελήιηθεο. Σν 1984 ν David Kolb παξνπζίαζε ηε δηθή ηνπ ζεσξία ηεο εκπεηξηθήο κάζεζεο (experiential learning) θαη πξόηεηλε έλα κνληέιν πνπ νλνκάζηεθε κύκλορ μάθηζηρ. Η ζεσξία ηνπ Kolb βαζίζηεθε ζε ζεκέιηα άιισλ επηζηεκόλσλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ επίδξαζε ηεο εκπεηξίαο ζηε κάζεζε όπσο νη Dewey, Lewin θαη Piaget. ύκθσλα κε ηνλ Kolb, «ε κάζεζε είλαη κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε γλώζε δεκηνπξγείηαη κέζσ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο εκπεηξίαο». Ο Kolb ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηηο απόςεηο ηνπ δηαηππώλνληαο έλα κνληέιν (θύθινο κάζεζεο) κε ηέζζεξα ζηάδηα, κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί ε κάζεζε λα πξαγκαηνπνηείηαη απνηειεζκαηηθά (Kolb, Rubin, Osland, 1991 ). Σηάδην 1 : Πξνεηνηκαζία γηα δξάζε: Σν άηνκν βαζηδόκελν ζηηο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπ θαη έρνληαο λα αληηκεησπίζεη λέα πξνβιήκαηα, πξνεηνηκάδεηαη λα πάξεη απνθάζεηο, επηζπκεί λα δξάζεη, λα εθαξκόζεη ζηελ πξάμε όζα έρεη κάζεη. Σηάδην 2 : Σπκκεηνρή ζε εκπεηξία: Σν άηνκν δξα, αληηκεησπίδεη πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, απνθηά λέεο εκπεηξίεο Σηάδην 3 : Δπεμεξγαζία ηεο εκπεηξίαο: Οη εκπεηξίεο πνπ απνθηήζεθαλ εμεηάδνληαη (κέζα από παξαηήξεζε θαη αλαζηνραζκό) πξνζεθηηθά κέζα από πνίθηιεο νπηηθέο ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ

3 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ γσλίεο. Γίλεηαη επεμεξγαζία (αμηνιόγεζε) ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο, θαηαλνείηαη ε ζεκαζία ηνπο, εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα. Σηάδην 4 : Γελίθεπζε, Θεσξεηηθνπνίεζε: Οη παξαηεξήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ππόθεηληαη ζε ζπζηεκαηηθή λνεηηθή επεμεξγαζία. Οη απνθηεζείζεο εκπεηξίεο ηαμηλνκνύληαη, ζπλδένληαη κε επηζηεκνληθά δεδνκέλα, κε ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, κε ππάξρνπζεο γλώζεηο. Αληινύληαη γεληθέο αξρέο, δηακνξθώλνληαη θαλόλεο δξάζεο. Σν άηνκν ζην ζηάδην απηό αηζζάλεηαη ηθαλό λα δξάζεη πην απνηειεζκαηηθά θαη θαηαζηξώλεη λένπο πξνγξακκαηηζκνύο. ηελ ελόηεηα 4 ζα ζπζρεηίζνπκε θάπνηα από ηα ππνραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνύ κε ην κνληέιν ηνπ Kolb. 3. Το μονηέλο ηων Gagne, Biggs & Wager Σν κνληέιν ησλ Gagne, Biggs & Wager κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κηα πνιπκνξθηθή εθπαίδεπζε θαη ζπλάδεη ζε πνιιά ζεκεία κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (Gagne, Biggs & Wager, 1992). Ο Gagne, αλέπηπμε ζέζεηο πνπ εμειίρζεθαλ ζε κηα ζεσξία πνπ έρεη βαζηζηεί ζηα πξόηππα ησλ ζπκπεξηθνξηζηώλ αιιά θαη ζηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο θαη ηε ζεσξία επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ (νπβαηδόγινπ, 2009). Η ζεσξία ηνπ Gagne πξνζεγγίδεη ηε ζρεδίαζε από ηελ άπνςε ηνπ εθπαηδεπηή (εδώ ην ξόιν ηνπ παίδεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό) θαη θαιύπηεη νιόθιεξε ηε δηαδηθαζία κάζεζεο, από ην ζρεδηαζκό έσο ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ εθαξκνγή. ύκθσλα κε ηνλ Gagne πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε εζσηεξηθή δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, απαηηνύληαη ηα αθόινπζα εννέα εκπαιδεςηικά γεγονόηα (instructional events): 1) Πξνζέιθπζε-δηέγεξζε ηεο πξνζνρήο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 2) Πιεξνθφξεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ γηα ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο 3)Δξεζίζκαηα γηα αλάθιεζε πξναπαηηνπκέλσλ γλψζεσλ 4)Παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο εξέζηζκα 5) Παξνρή θαζνδήγεζεο γηα ηε κάζεζε 6) Αλαδήηεζε απνδείμεσλ ηεο κάζεζεο 7) Ύπαξμε αλάδξαζεο 8) Αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 9) Δλίζρπζε ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο γλψζεο θαη ελζάξξπλζε ηεο κεηαβίβαζεο πιεξνθνξηψλ (Jarvis, 2004). Σν κνληέιν απηό κπνξεί λα παξάζρεη ην πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε θαη πηζηνπνίεζε ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. ηελ ελόηεηα πνπ αθνινπζεί ζα ζπζρεηίζνπκε ηα ελλέα εθπαηδεπηηθά γεγνλόηα κε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. 4. Φαπακηηπιζηικά Ποιόηηηαρ Χηθιακού Εκπαιδεςηικού Υλικού Οξόζεκν ζηε κειέηε δεηεκάησλ πνηόηεηαο απνηειεί ην πξόηππν ISO 9126 γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο ινγηζκηθνύ (ISO/IEC 9126, 1991) ην νπνίν πξνηάζεθε ην Σν πξόηππν ISO/IEC9126 είλαη ην απνηέιεζκα δηεζλνύο πξνζπάζεηαο λα αλαπηπρζεί έλα πξόηππν γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο ινγηζκηθνύ. ην πξόηππν απηό ε πνηόηεηα ινγηζκηθνύ νξίδεηαη σο: Τν ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

4 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 232 γλσξηζκάησλ ελφο πξντφληνο ινγηζκηθνχ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα ηθαλνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο. Σν πξώην ηκήκα ηνπ πξνηύπνπ ISO 9126 θαζνξίδεη ηελ πνηόηεηα ηνπ ινγηζκηθνύ κε βάζε ηα παξαθάησ έμη ραξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο: ιεηηνπξγηθφηεηα (functionality), αμηνπηζηία (reliability), επρξεζηία (usability), απνδνηηθφηεηα (efficiency), ζπληεξηζηκφηεηα (maintainability), κεηαθεξζηκφηεηα (portability). Σν πξόηππν πεξηέρεη έλα δείγκα δηάζπαζεο ησλ πνηνηηθώλ απηώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζε έλα ζύλνιν από ππν-ραξαθηεξηζηηθά. πγθεθξηκέλα: α) Λεηηνπξγηθόηεηα (functionality): θαηαιιειφηεηα (suitability), αθξίβεηα (accuracy), δηαιεηηνπξγηθφηεηα (interoperability), αζθάιεηα (security) β) Αμηνπηζηία (reliability): σξηκφηεηα (maturity), αλνρή ζε ιάζε, δπλαηφηεηα αλάθηεζεο (recoverability) γ) Δπρξεζηία (usability): επθνιία θαηαλφεζεο (understandability), επθνιία εθκάζεζεο (learnability), επθνιία ιεηηνπξγίαο (operability), ειθπζηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο (attractiveness) δ) Απνδνηηθόηεηα (efficiency): ζπκπεξηθνξά ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ινγηζκηθνχ αλαθνξηθά κε ην ρξφλν (time behavior), λνκηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ε) πληεξεζηκόηεηα (maintainability): δπλαηφηεηα αλάιπζεο (analyzability), δπλαηφηεηα αιιαγήο (changeability), ζηαζεξφηεηα (stability), ηθαλφηεηα δνθηκψλ (testability) ζη) Μεηαθεξζηκόηεηα (portability): δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο εθαξκνγήο ζε λέεο ζπλζήθεο (adaptability), δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ζε λέν ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ κε ειάρηζηε πξνζπάζεηα (installability), ζπλχπαξμε κε άιιεο εθαξκνγέο (co-existence), δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο (replaceability). Σν δεύηεξν ηκήκα ηνπ πξνηύπνπ ISO 9126, ε «πνηόηεηα ρξήζεο» πεξηγξάθεη ηα παξαθάησ ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο: απνηειεζκαηηθφηεηα (effectiveness), παξαγσγηθφηεηα (productivity), αζθάιεηα (safety), ηθαλνπνίεζε (satisfaction). Όπσο αλαθέξακε, ην ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό απνηειείηαη από ηηο παξαθάησ ηξεηο ζπληζηώζεο: α) Ψηθιακό περιετόμενο, β) Τετνολογικό Μέζο, γ) Παιδαγωγική/ Γιδακηική Δθαρμογή. ηελ ζπλέρεηα ζα κειεηήζνπκε ην ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό σο πξνο ηελ παηδαγσγηθή / δηδαθηηθή θαηαιιειόηεηα θαη σο πξνο ηελ ηερληθή αξηηόηεηα. Η ηερληθή αξηηόηεηα ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αθνξά ην ηερλνινγηθφ κέζν θαη πεξηιακβάλεη έλα ζύλνιν θαζαξά ηερληθώλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ δηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο, δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο ζε δίθηπν, αζθάιεηα ζηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ρξήζε γξαθηθώλ, ήρνπ, πνιπκέζσλ θ.α. Η παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηαιιειόηεηα αλαθέξεηαη ζηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο πνπ πηνζεηεί ην εθπαηδεπηηθό πιηθό θαζώο θαη ζηε ζπκβαηόηεηα απηώλ κε ην καζεζηαθό πξνθίι ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζηνπο νπνίνπο απεπζύλεηαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό. ύκθπην ζηνηρείν ηεο παηδαγσγηθήο θαηαιιειόηεηαο είλαη θαη ηα θίλεηξα κάζεζεο. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ

5 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Λακβάλνληαο ππόςε ηε δνκή ηνπ πξόηππνπ πνηόηεηαο ISO/IEC 9126 θαη γηα θάζε κία από ηηο παξαπάλσ ηξεηο ζπληζηώζεο αλαδεηήζακε αξρηθά ηα θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. α) Ψηθιακό Δκπαιδεσηικό Περιετόμενο Γηα ην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν πξνηείλνπκε ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: Γομή: Σν εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν πξέπεη λα είλαη αιιειεπηδξαζηηθό θαη νξγαλώλεηαη γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ (Race, 1999). Με ηε δνκή εμαζθαιίδνπκε ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε θαη ηε ινγηθή αιιεινπρία ηνπ πεξηερνκέλνπ. Δπίζεο ε δνκή επεξεάδεη ηελ αθνκνίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Μορθή: Η κνξθή ηνπ πεξηερνκέλνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηνλ εθπαηδεπόκελν, γηαηί δεκηνπξγεί ηελ πξώηε εληύπσζε θαη ηνλ πξνδηαζέηεη επλντθά απέλαληη ζην ζέκα. εκαληηθό είλαη επίζεο όηη πξνζδίδεη θαιαηζζεζία ζην πεξηερόκελν (Race,1994). Οργάνωζη: Με ηελ νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ εμαζθαιίδνπκε ηε ζαθή δηάθξηζε ησλ ηκεκάησλ θαη ππνηκεκάησλ ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηε ινγηθή αιιεινπρία ησλ λνεκάησλ, ηε ζσζηή δηάηαμε ησλ ηδεώλ θαη ηε ζηαδηαθή πξνζέγγηζε ησλ γλσζηηθώλ πεδίσλ. Προζπέλαζη: Με ηελ πξνζπέιαζε εμαζθαιίδνπκε ηελ νκαιή ξνή ηεο πιεξνθνξίαο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο εθαξκνγήο π.ρ. ηελ νκαιή κεηάβαζε από κηα ελόηεηα ζηελ επόκελε ή από έλα θεθάιαην ζην επόκελν, ηελ άκεζε επηζηξνθή ζηελ αξρηθή νζόλε. Αναηροθοδόηηζη/ Ανάδραζη: Οη αλαηξνθνδνηήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην πεξηερόκελν ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ιεηηνπξγνύλ ζεξαπεπηηθά από καζεζηαθήο άπνςεο. Γίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα καζαίλνπλ κέζσ ηεο πξάμεο (Race, 1999). Κίνηηρα Μάθηζης: Σα θίλεηξα κάζεζεο πνπ πεξηέρνληαη ζην ςεθηαθό πεξηερόκελν δεκηνπξγνύλ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηε ζέιεζε γηα κάζεζε. Γηεγείξνπλ ηελ πξνζνρή ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη λα καζαίλνπλ κέζα από ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθνκίδνπλ (Race, 1994). β) Τετνολογικό Μέζο Γηα ην ηερλνινγηθφ κέζν πηνζεηνύκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξόηππνπ πνηόηεηαο ISO/IEC 9126 (ISO/IEC 9126, 1991) πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. γ) Παιδαγωγική/Γιδακηική Δθαρμογή Γηα ηελ παηδαγσγηθή/δηδαθηηθή εθαξκνγή ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνηείλνπκε είλαη: Μεηά Περιγραθή: Η κεηα - πεξηγξαθή πεξηγξάθεη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ην ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό. ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 234 Προζαρμογή: Η πξνζαξκνγή πεξηγξάθεη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ηξνπνπνηείηαη ή κεηαβάιιεηαη ην ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό. ηε ζπλέρεηα γηα θάζε ζπληζηώζα θαη γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πξνηείλνπκε θαηάιιεια ππν-ραξαθηεξηζηηθά. Γηα ηελ καζεζηαθή απνηειεζκαηηθόηεηα ζπζρεηίζακε ηα ππν-ραξαθηεξηζηηθά απηά κε ην κνληέιν δηδαθηηθνύ ζρεδηαζκνύ ησλ Gagne, Briggs & Wager θαη ην κνληέιν (θύθιν κάζεζεο) ηνπ Kolb. πγθεθξηκέλα: α)ψηθιακό εκπαιδεσηικό περιετόμενο Σν πεξηερόκελν απαηηεί έλα ζαθέο θαη ζπγθξνηεκέλν ζρέδην αλάπηπμεο θαη θαηά ζπλέπεηα ε δνκή ηνπ ζα δηαζέηεη ηα παξαθάησ ππν-ραξαθηεξηζηηθά: εηζαγσγή, εηζαγσγηθέο αζθήζεηο, πιαίζηα θχξηα ζεκεία, επεμεγεκαηηθνί ηίηινη ππφηηηινη (επηθεθαιίδεο), ζχλνςε/αλαθεθαιαίσζε, παξαδείγκαηα, αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο, κειέηεο πεξίπησζεο, δξαζηεξηφηεηεο, ζρήκαηα, βηβιηνγξαθία, εκπεηξίεο-εκπεηξηθά δεδνκέλα, πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη δεδνκέλα, ιίζηα ειέγρνπ. Σα ππνραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο πνπ πξνηείλνπκε ζηνρεύνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ απνιύησο ηηο αλάγθεο κηαο νκάδαο ζηόρνπ εθπαηδεπόκελσλ. ηνλ πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε ηε ζπζρέηηζε ησλ παξαπάλσ ππν-ραξαθηεξηζηηθώλ κε ηα κνληέια Gagne θαη Kolb. Πίνακας 1: Σπζρέηηζε ππν-ραξαθηεξηζηηθψλ δνκήο κε ηα κνληέια Gagne θαη Kolb Υπνραξαθηεξηζηηθά Τεθκεξίσζε Δηζαγσγή Τπνθηλεί κε θαηάιιεια εξεζίζκαηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα εκπιαθνύλ κε ην πιηθό Δηζαγσγηθέο Αλαθαινύλ ζηελ επηθάλεηα ππάξρνπζεο γλώζεηο, αζθήζεηο δεμηόηεηεο, εκπεηξίεο, αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ Πιαίζηα θχξηα Δπηηπγράλεηαη ε πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζεκεία ηνπ εθπαηδεπόκελνπ θαη ε κεηαθνξά ηεο γλώζεο Δπεμεγεκαηηθνί Κεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ ηίηινη ππφηηηινη θαη ηνπο θαζνδεγνύλ ζηε κειέηε ηνπ πιηθνύ (επηθεθαιίδεο) Σχλνςε / Δίλαη ελεξγεηηθή δηαδηθαζία θαη βνεζά ηνπο αλαθεθαιαίσζε εθπαηδεπόκελνπο ζηνλ αλαζηνραζκό θαη ζηελ αθνκνίσζε ησλ λέσλ γλώζεσλ Παξαδείγκαηα Αληινύλ ζηνηρεία από ηελ εκπεηξία ησλ εθπαηδεπόκελσλ, βνεζνύλ ζηελ αθνκνίσζε ηνπ πιηθνύ θαη πξνάγνπλ γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη λνεηηθέο δεμηόηεηεο αθνύ βνεζνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα δηαπηζηώζνπλ πώο εθαξκόδνληαη νη γλώζεηο πνπ πξνζέιαβαλ Αζθήζεηο Βνεζνύλ λα δηαπηζησζεί αλ νη εθπαηδεπόκελνη απηναμηνιφγεζεο έρνπλ θαηαθηήζεη ηνπο ζηόρνπο ηνπο Μειέηεο Πεξηγξάθνπλ θάπνηα θαηάζηαζε όπνπ πεξίπησζεο εθαξκόδνληαη ζηελ πξάμε απηά πνπ καζαίλεη ν εθπαηδεπόκελνο Δθπαηδεπηηθά Γεγνλφηα Gagne 1 ν Σηάδηα Μνληέινπ Kolb 3 ν 1 ν 1 ν & 9 ν 1 ν & 4 ν 1 ν & 5 ν 7 ν 3 ν 1 ν, 3 ν, 4 ν, 5 ν 1 ν, 2 ν, 3 ν 6 ν, 8 ν 3 ν 6 ν, 9 ν 4 ν ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ

7 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Γξαζηεξηφηεηεο Δκπιέθνπλ ηνλ εθπαηδεπόκελν ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία κε ελεξγεηηθό ηξόπν θαη βνεζνύλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηώλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ, ζηε δηαζύλδεζή ηνπο κε ην πξόβιεκα θαη επηρεηξνύλ ηε κεηαθνξά ηεο γλώζεο Σρήκαηα Βνεζνύλ ζηελ αθνκνίσζε ηνπ πιηθνύ θαη δεκηνπξγνύλ έλα πιαίζην κεηαθνξάο ηεο γλώζεο Βηβιηνγξαθία Απνηειεί ζηνηρείν ελεξγνπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ θαη ζεκείν γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη δηεξεύλεζε Δκπεηξίεο εκπεηξηθά δεδνκέλα Πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη δεδνκέλα Λίζηα ειέγρνπ Γίλνπλ ηελ επθαηξία λα απνθηήζνπλ εκπεηξία, θξηηηθή ζθέςε θαη ζπλδένπλ ηε βησκαηηθή κε ηελ επηζηεκνληθή γλώζε θαζώο νη εθπαηδεπόκελνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη καζαίλνπλ κέζα από ηηο εκπεηξίεο ηνπο Βνεζνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηελ θαιύηεξε αθνκνίσζε ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ζηε δηεξεπλεηηθή θαη δεκηνπξγηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο Γίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ εθπαηδεπόκελν λα εθηηκήζεη πνζνηηθά θαη κε απζηεξόηεηα ηελ απόδνζή ηνπ 6 ν, 7 ν, 9 ν 3 ν, 4 ν 1 ν, 9 ν 4 ν 1 ν, 9 ν 4 ν 6 ν, 9 ν 2 ν, 4 ν 5 ν, 6 ν 3 ν Η μορθή ηνπ πεξηερνκέλνπ πξνζδίδεη θαιαηζζεζία ζην πεξηερόκελν ζπλεπώο ηα θαηάιιεια ππν-ραξαθηεξηζηηθά είλαη: ηχπνο ραξαθηήξσλ, κέγεζνο ραξαθηήξσλ, ρξψκα ραξαθηήξσλ, κνξθή(ζηπι) ραξαθηήξσλ, ζηπι ππνγξάκκηζεο, εθέ ραξαθηήξσλ, ζηνίρηζε παξαγξάθσλ, αξίζκεζε ή θνπθίδεο ζε παξάγξαθν, εζνρέο παξαγξάθσλ, δηάζηεκα παξαγξάθνπ, δηάζηηρν, κέγεζνο ζειίδαο, πεξηζψξηα ζειίδαο, θεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα. Όια ηα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνξθήο πξνζειθύνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη εληάζζνληαη ζην 1 ν εθπαηδεπηηθό γεγνλόο ηνπ Gagne. Με ηελ οργάνωζη εμαζθαιίδνπκε ηελ ελόηεηα (ζπλεθηηθόηεηα) θαη ηε λνεκαηηθή ζπλέρεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ζπλεπώο ηα ππν-ραξαθηεξηζηηθά είλαη: θαηάηκεζε, ινγηθή αθνινπζία, ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα, πξνζέγγηζε γλσζηηθψλ πεδίσλ, πξνζέιθπζε ελδηαθέξνληνο εθπαηδεπφκελνπ. Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο νξγάλσζεο πξνζειθύνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ, δεκηνπξγνύλ εξεζίζκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηιεθηηθή αληίιεςε ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζην 1 ν θαη 4 ν γεγνλόο Gagne. Η προζπέλαζη δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ εθπαηδεπόκελν λα ειέγρεη ηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο. Άξα ζα έρεη ηα παξαθάησ ππν-ραξαθηεξηζηηθά: κεηάβαζε, πίλαθαο πεξηερνκέλσλ, θαηάινγνο εηθφλσλ, θαηάινγνο δηαθαλεηψλ, δηαζχλδεζε κε άιια εθπαηδεπηηθά πιηθά, αλαδήηεζε, βνήζεηα. Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζπέιαζεο πξνζειθύνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ, δεκηνπξγνύλ εξεζίζκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηιεθηηθή αληίιεςε ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζην 1 ν θαη 4 ν γεγνλόο Gagne. Η αναηροθοδόηηζη/ανάδραζη απνηειεί δσηηθό ζπζηαηηθό ηεο απνηειεζκαηηθήο εθπαίδεπζεο γηαηί επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα αλαθαιύπηνπλ δύν πξάγκαηα: 8 ν ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

8 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 236 «Δίρα δίθην», «Αλ όρη γηαηί» (Race, 1999). Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαηξνθνδφηεζεο/αλάδξαζεο είλαη: δξαζηεξηφηεηεο αλαηξνθνδφηεζεο, απαληήζεηο δξαζηεξηνηήησλ, νδεγίεο εμεγήζεηο. Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαηξνθνδόηεζεο/ αλάδξαζεο εκςπρώλνπλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο θαη ηνπο βνεζνύλ λα αλαζηνραζηνύλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ πξόνδό ηνπο. πζρεηίδνληαη κε ην 7 ν γεγνλόο ηνπ Gagne θαη ην 3 ν ζηάδην ηνπ Kolb. Σα κίνηηρα μάθηζης πνπ πεξηέρνληαη ζην ςεθηαθό πεξηερόκελν δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη λα καζαίλνπλ κέζα από ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Σα ππνραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλήηξσλ κάζεζεο είλαη: δηεμαγσγή έξεπλαο, θξηηηθή ζθέςε, κάζεζε κέζσ πξάμεο. Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά απηά δηεγείξνπλ, δηαηεξνύλ, ζηεξίδνπλ θαη θαηεπζύλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπόκελσλ πξνο έλα καζεζηαθό ζθνπό θαη ζπζρεηίδνληαη κε ην 9 ν γεγνλόο Gagne θαη ην 4 ν ζηάδην Kolb. β) Τετνολογικό μέζο Όπσο αλαθέξακε, γηα ην ηερλνινγηθό κέζν πηνζεηνύκε ηα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξόηππνπ πνηόηεηαο ISO/IEC 9126 (ISO/IEC 9126, 1991). γ) Παιδαγωγική/Γιδακηική Δθαρμογή Η Μεηα - Πεπιγπαθή απνηειεί ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν εθαξκόδνληαη ην ςεθηαθό πεξηερόκελν θαη ην ηερλνινγηθό κέζν. Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαπεξηγξαθήο είλαη: πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο, καζεζηαθνί ζηφρνη (πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα), νδεγφο κειέηεο, ρξνλνδηάγξακκα κειέηεο, ζελάξηα κειέηεο, ιέμεηο θιεηδηά. Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηα-πεξηγξαθήο πνπ πξνηείλνπκε δεκηνπξγνύλ ηε ζέιεζε γηα κάζεζε απαληώληαο ζην ηη θαη ζην γηαηί, παξαθηλνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα αζρνιεζνύλ κε ην πιηθό θαη ηνπο ελζαξξύλνπλ ζπλερώο ώζηε λα κελ ην εγθαηαιείςνπλ (Race, 1999). ηνλ πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε ηε ζπζρέηηζε ησλ παξαπάλσ ππν-ραξαθηεξηζηηθώλ κε ηα κνληέια Gagne θαη Kolb. Πίνακας 2: Σπζρέηηζε ππν-ραξαθηεξηζηηθψλ παηδαγσγηθήο / δηδαθηηθήο εθαξκνγήο κε ηα κνληέια Gagne θαη Kolb Υπνραξαθηεξηζηηθά Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο Μαζεζηαθνί ζηφρνη (πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα) Τεθκεξίσζε Οη ππνδείμεηο γηα πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο βνεζνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα γλσξίζνπλ ηα ζεκεία, ζηα νπνία ηα ζηνηρεία ηεο επέιηθηεο εθπαίδεπζεο ελζσκαηώλνληαη ζην πιαίζην απηό Απνηεινύλ επδηάθξηηε θαη αθξηβή έθθξαζε πξόζεζεο ώζηε λα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα θαηαιάβνπλ αθξηβώο ηη είδνπο ηθαλόηεηεο πξόθεηηαη λα απνθηήζνπλ θαη ηνπο παξέρνπλ ηα κέζα γηα λα ειέγρνπλ ηελ πξόνδό ηνπο Δθπαηδεπηηθά Γεγνλφηα Gagne Οδεγφο κειέηεο Καζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηε κειέηε ηνπο 4 ν, 7 ν Φξνλνδηάγξακκα Αλαθέξεη ην ρξόλν κειέηεο ηνπ πιηθνύ θαη 5 ν κειέηεο θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηε κειέηε ηνπο Μνληέιν Kolb 3 ν 1 ν 1 ν, 5 ν 1 ν, 2 ν ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ

9 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Σελάξηα κειέηεο Λέμεηο θιεηδηά Καιιηεξγνύλ ηε ρξήζε θξηηηθώλ κεζόδσλ ζθέςεο ώζηε λα βειηηώζνπλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ εκαηνδνηνύλ ηνπο άμνλεο γύξσ από ηνπο νπνίνπο πεξηζηξέθεηαη ην πιηθό 4 ν, 7 ν 2 ν, 3 ν 4 ν 1 ν, 5 ν Πποζαπμογή: Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζαξκνγήο είλαη: ελαιιαθηηθή δηαδξνκή κειέηεο, πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο, αληηζηνίρεζε πξνθίι εθπαηδεπφκελνπ κε ζηεξεφηππα, ζεκεία ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ελεκέξσζε - ηξνπνπνίεζε. Σα ππν ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζαξκνγήο ζηνρεύνπλ ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ κε ην εθπαηδεπηηθό πιηθό. ηνλ πίλαθα 3 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε ηε ζπζρέηηζε ησλ παξαπάλσ ππν-ραξαθηεξηζηηθώλ κε ηα κνληέια Gagne θαη Kolb. Πίνακας 3: Σπζρέηηζε ππν-ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζαξκνγήο κε ηα κνληέια Gagne θαη Kolb Υπνραξαθηεξηζηηθά Δλαιιαθηηθή δηαδξνκή κειέηεο Πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο Αληηζηνίρεζε πξνθίι εθπαηδεπφκελνπ κε ζηεξεφηππα Σεκεία ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ησλ εθπαηδεπφκελσλ Δλεκέξσζε - ηξνπνπνίεζε 5. Σςμπεπάζμαηα Τεθκεξίσζε Δθπαηδεπηηθά Γεγνλφηα Gagne Σηάδηα Μνληέινπ Kolb Πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο επειημία ζηελ επηινγή εθπαηδεπηηθώλ δηαδξνκώλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο 4 ν, 7 ν 2 ν Βνεζνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηελ θαηάθηεζε ησλ ζηόρσλ ηνπο, ζηελ νηθνδόκεζε βαζηθώλ ελλνηώλ θαη 1 ν, 5 ν 1 ν, 3 ν ζηνλ αλαζηνραζκό Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη λα ιακβάλεη ππόςε ην 4 ν 2 ν καζεζηαθό πξνθίι θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο Βνεζνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηνλ έιεγρν ηεο πξνόδνπ ηνπο ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο εθαξκνγήο 8 ν 4 ν Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό πξέπεη λα είλαη επίθαηξν θαη λα πξνηείλεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο πξόζζεην δηδαθηηθό πιηθό 9 ν 4 ν ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάζακε έλα κνληέιν πηζηνπνίεζεο πνηόηεηαο ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα εθπαίδεπζε ελειίθσλ κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πηνζεηεί ην πξόηππν πνηόηεηαο ινγηζκηθνύ ISO/IEC 9126, ιακβάλεη ππόςε ηηο ζεσξίεο κάζεζεο ελειίθσλ θαη βαζίδεηαη ζε δύν κνληέια γλσζηά σο αξρέο δηδαθηηθνύ ζρεδηαζκνύ: ην κνληέιν (θύθινο κάζεζεο) ηνπ Kolb θαη ην κνληέιν ησλ Gagne, Briggs & Wager. ε κειινληηθή εξγαζία γηα θάζε κία από ηηο παξαπάλσ ηξεηο ζπληζηώζεο θαη γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθό ππνραξαθηεξηζηηθό ηνπ Φεθηαθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ ζα πξνηείλνπκε γλσξίζκαηα, ηα νπνία αθνξνύλ ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ επηζπκνύκε λα έρεη ην εθπαηδεπηηθό ςεθηαθό πιηθό. Δπηπιένλ ζα πξνηείλνπκε κεηξηθέο (κέηξα, ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

10 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 238 κεηξήζεηο θαη κεηξηθέο) ώζηε λα γίλεη εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζε ππάξρνλ ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό, λα πηζηνπνηεζεί ε πνηόηεηα ηνπ πιηθνύ θαη ηαπηόρξνλα λα αμηνινγεζεί ε επάξθεηα ηνπ κνληέινπ. Βιβλιογραθία Κόθθνο Α. (2005). Μεζνδνινγία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, Σόκνο Α : Θεσξεηηθφ Πιαίζην θαη Πξνυπνζέζεηο Μάζεζεο, Πάηξα Δ.Α.Π., 2005 νπβαηδόγινπ Β. (2009) Σρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε βάζεη ηνπ κνληέινπ Gagne, 5th International Conference in Open & Distance Learning - November2009, Athens, Greece - PROCEEDINGS Race P., (1999). Σν εγρεηξίδην ηεο αλνηρηήο εθπαίδεπζεο, Μεηαίρκην, Αζήλα 1999 Race P., (1994). 500 πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γηα ηελ αλνηθηή θαη επέιηθηε εθπαίδεπζε, Μεηαίρκην, Αζήλα 1994 Gagne, R., Briggs, L. & Wager, W. (1992). Principles of Instructional Design (4 th Ed.). Fort Worth, TX: HBJ College Publishers Holmberg, B. (1977), Distance Education: A Surrey and Bibliography, London: Kogan Page ISO/IEC 9126, (1991). International technology - Evaluation of software Quality characteristics and guides for their use, International Standard, 1991 Jarvis P. (2004). πλερηδόκελε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ζεσξία θαη πξάμε, κεηαίρκην 2004 Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall. Kolb D, Rubin I, Osland J., Organisational Behavior : An Experiential Approach, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York 1991 ΣΔΔΑΠΗ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο μοντέλο πιστοποίησης ποιότητας ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

Προτεινόμενο μοντέλο πιστοποίησης ποιότητας ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 229 Προτεινόμενο μοντέλο πιστοποίησης ποιότητας ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού Ε. Δήμου1,2 Α. Καμέας2 1Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, edimou@eap.gr 2Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ Επιμοπθωηών ζηην ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/ μάθηζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑ.Κ.Ε. Π.Σ.Δ.Ε ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Α Περίοδος, 2007-2008 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Μονηέλα Ανάπηςξηρ Εκπαιδεςηικών

Μονηέλα Ανάπηςξηρ Εκπαιδεςηικών Μονηέλα Ανάπηςξηρ Εκπαιδεςηικών Μαίπη Κοςηζελίνη Καθηγήηπια Τμήμα Επιζηημών ηηρ Αγωγήρ Πανεπιζηήμιο Κύππος 1. Ειζαγωγή Τν ζέκα ηεο απνηειεζκαηηθήο- πνηνηηθήο δηδαζθαιίαο/κάζεζεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα