OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera słówek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek."

Transcript

1 OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych samych warunkach 3.0 Polska. Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji przejdź na stronę lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. Licencja UTWÓR (ZDEFINIOWANY PONIŻEJ) PODLEGA NINIEJSZEJ LICENCJI PUBLICZNEJ CREATIVE COMMONS ("CCPL" LUB "LICENCJA"). UTWÓR PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO LUB INNYCH STOSOWNYCH PRZEPISÓW PRAWA. KORZYSTANIE Z UTWORU W SPOSÓB INNY NIŻ DOZWOLONY NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ LICENCJI LUB PRZEPISÓW PRAWA JEST ZABRONIONE. WYKONANIE JAKIEGOKOLWIEK UPRAWNIENIA DO UTWORU OKREŚLONEGO W NINIEJSZEJ LICENCJI OZNACZA PRZYJĘCIE I ZGODĘ NA ZWIĄZANIE POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI. 1. Definicje a."utwór zależny" oznacza opracowanie Utworu lub Utworu i innych istniejących wcześniej utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, z wyłączeniem materiałów stanowiących Zbiór. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli Utwór jest utworem muzycznym, artystycznym wykonaniem lub fonogramem, synchronizacja Utworu w czasie z obrazem ruchomym ("synchronizacja") stanowi Utwór Zależny w rozumieniu niniejszej Licencji. b."zbiór" oznacza zbiór, antologię, wybór lub bazę danych spełniającą cechy utworu, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter. Utwór stanowiący Zbiór nie będzie uznawany za Utwór Zależny (zdefiniowany powyżej) w rozumieniu niniejszej Licencji. c."licencja Kompatybilna" oznacza wzór licencji spośród wzorów wskazanych pod które zostały uznane przez Creative Commons za stanowiące co do zasady równoważnik niniejszej Licencji, ze względu między innymi na to, że licencje takie co najmniej: (i) zawierają postanowienia mające taki sam cel, znaczenie oraz skutek jak Atrybuty Licencji niniejszej Licencji; oraz (ii) wyraźnie zezwalają na to, aby utwory zależne udostępnione na podstawie tych licencji były licencjonowane na niniejszej Licencji lub na licencji Creative Commons opracowanej dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja, lub na licencji Creative Commons w wersji "Unported" o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja. d."rozpowszechnianie" oznacza wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu lub Utworu Zależnego. e."atrybuty Licencji" oznacza następujące opisowe określenia licencji wybrane przez Licencjodawcę i wskazane w tytule niniejszej Licencji: Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach. f."licencjodawca"oznacza osobę fizyczną, osoby fizyczne, jednostkę organizacyjną lub jednostki organizacyjne oferujące Utwór na zasadach określonych w niniejszej Licencji. g."twórca" oznacza (z zastrzeżeniem Par. 8(g)), w odniesieniu do utworów twórcę lub podmiot, na rzecz którego prawa autorskie przysługują w sposób pierwotny, lub w przypadku niemożności ustalenia tych podmiotów, wydawcę lub producenta, a dodatkowo: i.w przypadku artystycznych wykonań - aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz inne osoby w sposób twórczy przyczyniające się do powstania wykonania; ii.w przypadku fonogramu lub wideogramu - producenta fonogramu lub wideogramu; iii.w przypadku nadań programów - organizację radiową lub telewizyjną; iv.w przypadku pierwszych wydań - wydawcę, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane;

2 v.w przypadku wydań naukowych i krytycznych - tego, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, nie będące utworem; vi.w przypadku baz danych niespełniających cech utworu - producenta bazy danych. h."utwór" oznacza przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych lub bazę danych niespełniającą cech utworu udostępniane na podstawie niniejszej Licencji, z zastrzeżeniem Par. 8(g). i."licencjobiorca" oznacza osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną korzystającą z uprawnień określonych niniejszą Licencją, która nie naruszyła uprzednio warunków niniejszej Licencji w odniesieniu do Utworu, lub która mimo uprzedniego naruszenia uzyskała wyraźną zgodę Licencjodawcy na wykonywanie uprawnień przyznanych Licencją. j."publiczne Wykonanie" oznacza publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. k."zwielokrotnianie" oznacza wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. Dozwolony użytek. Żadne postanowienie niniejszej Licencji nie zmierza do ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia sposobów korzystania nieobjętych prawem autorskim lub uprawnień wynikających z ograniczeń lub wyjątków od ochrony prawa autorskiego wynikających z przepisów prawa autorskiego lub innych znajdujących zastosowanie przepisów. 3. Udzielenie licencji. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji, Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata, na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na następujących polach eksploatacji: a.zwielokrotnianie Utworu, włączanie Utworu do jednego lub więcej Zbiorów, Zwielokrotnianie Utworu włączonego do Zbiorów; b.sporządzanie i Zwielokrotnianie Utworów Zależnych pod warunkiem, że wszelkie takie Utwory Zależne, w tym wszelkie tłumaczenia na jakimkolwiek nośniku zostały w rozsądnym zakresie wyraźnie oznaczone, wyróżnione lub w inny sposób zostało na nich wskazane, że w oryginalnym Utworze dokonano zmian. Na przykład na tłumaczeniu można umieścić adnotację: Oryginał utworu został przetłumaczony z angielskiego na hiszpański, lub można wskazać, że tłumaczenie Zawiera zmiany w stosunku do oryginału ; c.rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworu w tym Utworu włączonego do Zbiorów; d.rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworów Zależnych; oraz e.pobieranie danych z Utworu oraz ich wtórne wykorzystanie. f.dla uniknięcia wątpliwości: I.Niezbywalne prawo wynagrodzenia i przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego: Licencjodawcy przysługuje niezbywalne prawo do wynagrodzenia, lub korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, a Licencjodawca nie może skutecznie wyłączyć takiego przymusowego pośrednictwa niniejszą Licencją, to Licencjodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do takiego wynagrodzenia oraz zastrzega takie przymusowe pośrednictwo bez ograniczeń; II.Zbywalne prawo wynagrodzenia z tytułu licencji ustawowych oraz przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego: Licencjodawca nie może się sprzeciwić wykorzystaniu Utworu na określone sposoby, a przysługuje mu za to zbywalne prawo do wynagrodzenia, korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, lecz Licencjodawca może wyłączyć takie przymusowe pośrednictwo,

3 lub domniemywa się, że osoba trzecia może występować na rzecz Licencjodawcy, to Licencjodawca zrzeka się takiego wynagrodzenia, przymusowego pośrednictwa oraz wyłącza takie domniemanie (odpowiednio); oraz III.Wynagrodzenia umowne oraz członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania. Licencjodawca zrzeka się wynagrodzenia pobieranego osobiście, bądź za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania. Powyższe uprawnienia Licencjobiorca może wykonywać na wszystkich rodzajach nośników, we wszystkich rodzajach środków przekazu, oraz we wszystkich aktualnie znanych formatach. Powyższe uprawnienia obejmują także uprawnienie do dokonywania modyfikacji Utworu koniecznych z technicznego punktu widzenia w celu wykonania uprawnień w różnych środkach przekazu, nośnikach lub formatach. Wszystkie prawa wyraźnie nie udzielone przez Licencjodawcę uważa się za zastrzeżone, włączając w to w szczególności uprawnienia określone w niniejszym Paragrafie 3(f) oraz Paragrafie 4(e). W zakresie, w jakim prawo właściwe wdrażające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 96/9 z r. o prawnej ochronie baz danych przyznaje Licencjodawcy prawa wyłączne do Utworu (lub do jego części) stanowiącego bazę danych niespełniającą cech utworu, Licencjodawca zrzeka się tego prawa. W przypadku, gdy takie zrzeczenie się jest nieskuteczne w świetle prawa właściwego, Licencjodawca zobowiązuje się do niewykonywania tego prawa. 4. Ograniczenia. Uprawnienia przyznane w Paragrafie 3 podlegają następującym ograniczeniom: a.licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonywać Utwór jedynie zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji oraz pod warunkiem dołączenia kopii niniejszej Licencji lub wskazania wskazania jednolitego identyfikatora zasobu (URI), pod którym znajduje się tekst niniejszej Licencji do każdego egzemplarza Utworu Rozpowszechnianego lub Publicznie Wykonywanego. Licencjobiorca nie może oferować ani narzucać żadnych warunków w związku z Utworem, które ograniczają postanowienia niniejszej Licencji lub możliwość korzystającego z Utworu wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji. Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji. Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń Utworu odnoszących się do niniejszej Licencji oraz zawartej w niej klauzuli uchylenia się od odpowiedzialności na żadnym egzemplarzu Utworu Rozpowszechnianym lub Publicznie Wykonywanym. Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu, ograniczających możliwość wykonywania praw wynikających z Licencji przez korzystającego z Utworu, który uzyskał Utwór od Licencjobiorcy. Niniejszy Paragraf 4(a) stosuje się również do Utworu włączonego do Zbioru, jednak Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami niniejszej Licencji. W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Zbioru, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć ze Zbioru wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania. W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Utworu Zależnego, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć z Utworu Zależnego wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania. b.licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonać Utwór Zależny jedynie udzielając do niego licencji takiej samej jak: i.niniejsza Licencja; ii.jakakolwiek późniejsza wersja niniejszej Licencji o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; iii.licencja Creative Commons opracowana dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja (np. Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 US) lub licencja Creative Commons w wersji "Unported" o

4 tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; lub iv.licencja Kompatybilna. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego Licencji Kompatybilnej, Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień takiej Licencji Kompatybilnej. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego jednej z licencji wymienionych w pkt. i-iii powyżej ("Licencja Właściwa"), Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień Licencji Właściwej i do następujących postanowień: V.Licencjobiorca jest zobowiązany dołączyć egzemplarz lub URI Licencji Właściwej do każdego egzemplarza Utworu Zależnego który Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje; VI.Licencjobiorca nie może oferować lub ustalać jednostronnie warunków korzystania z Utworu Zależnego, które ograniczają postanowienia Licencji Właściwej lub możliwość korzystającego z Utworu Zależnego wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej; VII.Licencjobiorca jest zobowiązany zachować w stanie nienaruszonym wszelkie odwołania do Licencji Właściwej oraz do klauzul ograniczenia odpowiedzialności dołączone do każdego egzemplarza Utworu włączonego do Utworu Zależnego, który Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje; VIII.Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór Zależny, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu Zależnego, które ograniczają możliwość korzystającego z Utworu Zależnego uzyskującego Utwór Zależny od Licencjobiorcy wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej. Niniejszy Paragraf 4(b) stosuje się również do Utworu Zależnego włączonego do Zbioru, jednak poza samym Utworem Zależnym, Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami Licencji Właściwej. c.rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór lub jakikolwiek Utwór Zależny lub Zbiór, Licencjobiorca jest zobowiązany, o ile nie otrzymał wezwania zgodnie z Paragrafem 4(a), zachować w stanie nienaruszonym wszelkie oznaczenia związane z prawno-autorską ochroną Utworu oraz zapewnić, stosownie do możliwości używanego nośnika lub środka przekazu oznaczenie: I.imienia i nazwiska (lub pseudonimu, odpowiednio) Twórcy, jeżeli zostały one dołączone do Utworu, oraz (lub) nazwę innych podmiotów jeżeli Twórca oraz (lub) Licencjodawca wskażą w oznaczeniach związanych z prawno-autorską ochroną Utworu, regulaminach lub w inny rozsądny sposób takie inne podmioty (np. sponsora, wydawcę, czasopismo) celem ich wymienienia ("Osoby Wskazane"); II.tytułu Utworu, jeżeli został dołączony do Utworu; III.w rozsądnym zakresie URI, o ile istnieje, który Licencjodawca wskazał jako związany z Utworem, chyba że taki URI nie odnosi się do oznaczenia związanego z prawno-autorską ochroną Utworu lub do informacji o zasadach licencjonowania Utworu; oraz IV.z zachowaniem postanowień Paragrafu 3(b), w przypadku Utworu Zależnego, oznaczenie wskazujące na wykorzystanie Utworu w Utworze Zależnym (np. "francuskie tłumaczenie Utworu Twórcy," lub "scenariusz na podstawie Utworu Twórcy"). Oznaczenia wymagane na podstawie niniejszego Paragrafu 4(c) mogą być wprowadzone w jakikolwiek rozsądny sposób, przy czym w przypadku Utworu Zależnego lub Zbioru przynajmniej w tych wszystkich miejscach, gdzie uwidocznione są oznaczenia odnoszące się do twórców pozostałych części lub wkładów w sposób przynajmniej tak samo widoczny jak te inne oznaczenia, o ile dokonano uwidocznienia oznaczeń wszystkich twórców pozostałych części lub wkładów. Dla uniknięcia wątpliwości, Licencjobiorca może wykorzystywać oznaczenia wymagane w niniejszym Paragrafie wyłącznie dla celów wskazania właściwych podmiotów w sposób określony powyżej, a wykonując uprawnienia z niniejszej

5 Licencji, Licencjobiorca nie może w sposób dorozumiany ani wyraźny stwierdzać lub sugerować istnienia powiązania, poparcia lub aprobaty ze strony Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych dla Licencjobiorcy lub sposobu korzystania z Utworu przez Licencjobiorcę, o ile co innego nie wynika z odrębnego zezwolenia Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności. d.dla uniknięcia wątpliwości, ograniczenia, o których mowa w Paragrafach 4(a) do 4(c), nie mają zastosowania do takich Utworów lub ich części, które spełniają definicję Utworu w rozumieniu niniejszej Licencji wyłącznie dlatego, że stanowią bazę danych niespełniającą cech utworu. e.niniejsza licencja nie narusza praw osobistych Twórcy ani Licencjodawcy w zakresie, w jakim prawa te są chronione przez prawo właściwe, a niniejsza Licencja lub odrębne porozumienie zawarte na piśmie pod rygorem nieważności nie stanowi skutecznie inaczej. 5. Oświadczenia, Zapewnienia oraz Wyłączenie odpowiedzialności JEŻELI STRONY NIE POSTANOWIĄ INACZEJ W ODRĘBNYM POROZUMIENIU SPORZĄDZONYM NA PIŚMIE POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI, LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA UTWÓR W TAKIEJ FORMIE W JAKIEJ ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIM LICENCJOBIORCA I W NAJDALEJ IDĄCYM STOPNIU NA JAKI POZWALA PRAWO WŁAŚCIWE NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ORAZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI A TAKŻE WYŁĄCZA RĘKOJMIĘ, CZY TO WYRAŹNĄ, DOROZUMIANĄ CZY INNĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z UTWORU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM, PRZEZNACZENIA UTWORU DO KONKRETNEGO CELU, CO DO TEGO, ŻE NIE NARUSZA ON PRAW INNYCH OSÓB, BRAKU JAWNYCH LUB UKRYTYCH WAD, DOKŁADNOŚCI, WYSTĘPOWANIA LUB NIEWYSTĘPOWANIA WAD WIDOCZNYCH JAK I UKRYTYCH. PRAWO WŁAŚCIWE MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA NIEKTÓRE SPOŚRÓD POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ, WIĘC MOGĄ ONE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. 6. Ograniczenie odpowiedzialności O ILE PRAWO WŁAŚCIWE NIE STANOWI INACZEJ, W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA NIE ODPOWIADA WOBEC LICENCJOBIORCY NA ŻADNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ LICENCJI LUB WYKORZYSTANIA UTWORU, NAWET JEŻELI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. 7. Wygaśnięcie a.licencja automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek jej naruszenia przez Licencjobiorcę. W takim przypadku licencje osób, które otrzymały od Licencjobiorcy Utwór Zależny lub Zbiór, nie wygasają, o ile osoby te nie naruszają postanowień tych licencji. Paragrafy 1, 2, 5, 6, 7 oraz 8 pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszej Licencji. b.zgodnie z powyższymi postanowieniami Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich). Niezależnie od tego Licencjodawca zachowuje prawo do udostępnienia Utworu na innych warunkach, lub do zaprzestania udostępniania Utworu, z tym jednak zastrzeżeniem, że taka decyzja Licencjodawcy nie będzie stanowiła wypowiedzenia lub innego rozwiązania niniejszej Licencji (lub też innej licencji udzielonej na podstawie niniejszej Licencji), która raz udzielona Licencjobiorcy w pełnym wymiarze obowiązuje dopóki nie nastąpi jej wygaśnięcie zgodnie z postanowieniem poprzedzającym. 8. Postanowienia różne a.za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór lub Zbiór, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór na takich samych warunkach jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji.

6 b.za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór Zależny, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór oryginalny na takich samych warunkach, jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji. c.jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji jest nieważne lub bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, jego nieważność lub bezskuteczność nie wpływa na pozostałe postanowienia Licencji. W przypadku braku dodatkowego porozumienia między stronami, nieważne lub bezskuteczne postanowienie powinno być interpretowane tak, aby zachować jego ważność i skuteczność oraz brzmienie możliwe bliskie brzmieniu pierwotnemu. d.żadnego z postanowień niniejszej Licencji nie uznaje się za uchylone, a żadnego naruszenia nie uznaje się za zaakceptowane, dopóki druga strona, pod rygorem nieważności, nie uzna pisemnie takiego uchylenia lub też nie wyrazi na piśmie następczego zezwolenia na naruszenie. e.niniejsza Licencja zawiera całość postanowień pomiędzy stronami dotyczących udostępnianego na jej podstawie Utworu. Wszystkie nie ujęte w tej Licencji postanowienia, porozumienia lub oświadczenia dotyczące Utworu uznaje się za nieistniejące. Licencjodawcy nie wiążą żadne dodatkowe postanowienia podane mu do wiadomości przez Licencjobiorcę w jakikolwiek sposób. Wszelkie zmiany Licencji wymagają umowy pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. f.ten punkt został pominięty. g.wyrażenia użyte w niniejszej Licencji należy rozumieć zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 t. jedn. z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz z późn. zm.), o ile prawem właściwym jest prawo polskie. W żadnym przypadku zakres niniejszej Licencji nie może być szerszy niż zakres odpowiedniego prawa wyłącznego określony zgodnie z przepisami prawa właściwego. άβακας=abakus (m) (rzecz.) άβακας=liczydło (n) (rzecz.) αβάκιο=abakus (m) (rzecz.) αβάκιο=liczydło (n) (rzecz.) αβέβαιος=niepewny (przym.) αβέβαιος=wątpliwy (przym.) αβοκάντο=awokado (n) (rzecz.) άβολα=niewygodnie (przysł.) άβολος=niewygodny (przym.) αβρός=grzeczny (przym.) αβρός=uprzejmy (przym.) άβυσσος=czeluść (f) (rzecz.) άβυσσος=głębia (f) (rzecz.) άβυσσος=otchłań (f) (rzecz.) άβυσσος=przepaść (czas.) αγαθό=towar (m) (rzecz.) άγαλμα=posąg (m) (rzecz.) άγαλμα=rzeźba (f) (rzecz.) άγαλμα=rzeźbiarstwo (n) (rzecz.) άγαλμα=statua (f) (rzecz.) αγανάκτηση=gniew (m) (rzecz.) αγανάκτηση=uraza (f) (rzecz.) αγανάκτηση=złość (f) (rzecz.) αγανάκτηση=żal (m) (rzecz.) αγάπη=kochać (czas.)

7 αγάπη=lubić (czas.) αγάπη=miłość (f) (rzecz.) αγαπημένος=faworyt (m) (rzecz.) αγαπητός=drogi (przym.) αγαπητός=kochanie (n) (rzecz.) αγαπητός=kosztowny (przym.) αγαπητός=miły (przym.) αγαπώ=kochać (czas.) αγαπώ=lubić (czas.) αγγαρεία=pańszczyzna (f) (rzecz.) αγγαρεία=robota (f) (rzecz.) αγγείο=naczynie (n) (rzecz.) αγγείο=okręt (m) (rzecz.) αγγείο=statek (m) (rzecz.) αγγειοπλάστης=garncarz (m) (rzecz.) αγγειοπλαστική=garncarstwo (n) (rzecz.) αγγελικός=anielski (przym.) αγγελιοφόρος=goniec (m) (rzecz.) αγγελιοφόρος=posłaniec (m) (rzecz.) αγγελιοφόρος=wysłannik (m) (rzecz.) άγγελος=anioł (m) (rzecz.) αγγίζω=dotknięcie (n) (rzecz.) αγγίζω=dotyk (m) (rzecz.) αγγίζω=dotykać (czas.) αγγίζω=ruszać (czas.) αγγίζω=tykać (czas.) αγγούρι=ogórek (m) (rzecz.) αγελάδα=krowa (f) (rzecz.) αγέλη=stado (n) (rzecz.) αγέλη=tabun (m) (rzecz.) αγέλη=trzoda (f) (rzecz.) αγενής=grubiański (przym.) αγενής=niegrzeczny (przym.) αγενής=ordynarny (przym.) αγενής=prostacki (przym.) αγενής=prymitywny (przym.) αγιοποιώ=kanonizować (czas.) άγιος=święty (przym.) αγιότητα=świętość (f) (rzecz.) αγκάθι=cierń (m) (rzecz.) αγκάθι=kolec (m) (rzecz.) αγκαλιά=naręcze (n) (rzecz.) αγκαλιάζω=obejmować (czas.) αγκαλιάζω=ściskać (czas.) αγκάλιασμα=uścisk (m) (rzecz.) αγκινάρα=karczoch (m) (rzecz.) άγκυρα=kotwica (f) (rzecz.) αγκώνας=kolano (n) (rzecz.) αγκώνας=łokieć (m) (rzecz.) αγνός=cnotliwy (przym.) αγνός=czysty (przym.) αγνός=niewinny (przym.) αγνότητα=czystość (f) (rzecz.) αγνότητα=niewinność (f) (rzecz.) άγονος=bezpłodny (przym.) άγονος=jałowy (przym.) άγονος=niepłodny (przym.) άγονος=nieurodzajny (przym.) άγονος=płonny (przym.) άγονος=sterylny (przym.) άγονος=suchy (przym.) αγορά=kupno (n) (rzecz.) αγορά=nabycie (n) (rzecz.) αγορά=nabytek (m) (rzecz.)

8 αγορά=rynek (m) (rzecz.) αγορά=sprawunek (m) (rzecz.) αγορά=targ (m) (rzecz.) αγορά=zakup (m) (rzecz.) αγοράζω=kupować (czas.) αγοράζω=nabyć (czas.) αγοράζω=nabywać (czas.) αγοραστής=kupiec (m) (rzecz.) αγοραστής=nabywca (m) (rzecz.) αγόρι=chłopak (m) (rzecz.) αγόρι=chłopiec (n) (rzecz.) άγριος=dziki (przym.) άγριος=dzikus (m) (rzecz.) άγριος=okrutny (przym.) αγρόκτημα=ferma (f) (rzecz.) αγρόκτημα=gospodarstwo (n) (rzecz.) αγρόκτημα=zagroda (f) (rzecz.) αγρότης=chłop (m) (rzecz.) αγρότης=gazda (m) (rzecz.) αγρότης=gospodarz (m) (rzecz.) αγρότης=rolnik (m) (rzecz.) αγρότης=włościanin (m) (rzecz.) αγροτικός=wiejski (przym.) αγύρτης=szarlatan (m) (rzecz.) αγχόνη=szubienica (f) (rzecz.) άγχος=stres (m) (rzecz.) άγχος=udręczenie (n) (rzecz.) αγώνας=mecz (m) (rzecz.) αγωνία=udręczenie (n) (rzecz.) άδεια=pozwolenie (n) (rzecz.) άδεια=przepustka (f) (rzecz.) άδεια=urlop (m) (rzecz.) άδεια=zezwolenie (n) (rzecz.) αδειάζω=opróżnić (czas.) άδειος=próżny (przym.) άδειος=pusty (przym.) άδειος=wolny (przym.) αδελφή=siostra (f) (rzecz.) αδένας=gruczoł (m) (rzecz.) αδέξιος=nieporadny (przym.) αδέξιος=niezdarny (przym.) αδέξιος=niezgrabny (przym.) αδέξιος=niezręczny (przym.) αδιάβροχος=nieprzemakalny (przym.) αδιάβροχος=wodoszczelny (przym.) αδιάκριτος=ciekawski (przym.) αδιάκριτος=ciekawy (przym.) αδιάκριτος=wścibski (przym.) αδιαφορία=obojętność (f) (rzecz.) αδικία=niesprawiedliwość (f) (rzecz.) άδικος=niesłuszny (przym.) άδικος=niesprawiedliwy (przym.) αδρεναλίνη=adrenalina (f) (rzecz.) αδυναμία=słabostka (f) (rzecz.) αδυναμία=słabość (f) (rzecz.) αδύναμος=słaby (przym.) αδύναμος=wątły (przym.) αδύνατον=niemożliwy (przym.) αδύνατος=mizerny (przym.) αεράκι=bryza (f) (rzecz.) αεράκι=wietrzyk (m) (rzecz.) αέρας=melodia (f) (rzecz.) αέρας=mina (f) (rzecz.) αέρας=powietrze (n) (rzecz.)

9 αέρας=wygląd (m) (rzecz.) αερίζω=przewietrzać (czas.) αερίζω=przewietrzyć (czas.) αερίζω=wietrzyć (czas.) αέριο=gazowy (przym.) αερισμός=wentylacja (f) (rzecz.) αεροδρόμιο=aeroport (m) (rzecz.) αεροδρόμιο=lotnisko (n) (rzecz.) αεροδυναμικός=aerodynamiczny (przym.) αεροζόλ=aerozol (m) (rzecz.) αεροπλάνο=samolot (m) (rzecz.) αεροπορία=lotnictwo (n) (rzecz.) αεροπόρος=lotnik (m) (rzecz.) αεροσκάφος=samolot (m) (rzecz.) αερόστατο=balon (m) (rzecz.) αερόστατο=balonik (m) (rzecz.) αετός=orzeł (m) (rzecz.) αέτωμα=szczyt (m) (rzecz.) αζαλέα=azalia (f) (rzecz.) άζωτο=azot (m) (rzecz.) αηδία=odraza (f) (rzecz.) αηδία=wstręt (m) (rzecz.) αηδόνι=słowik (m) (rzecz.) αθάνατος=nieśmiertelny (przym.) αθάνατος=wieczny (przym.) αθεϊσμός=ateizm (m) (rzecz.) άθεος=ateista (m) (rzecz.) άθεος=bezbożny (przym.) αθλητής=atleta (m) (rzecz.) αθλητής=lekkoatleta (m) (rzecz.) αθλητής=siłacz (m) (rzecz.) αθλητής=sportowiec (m) (rzecz.) αθλητής=zapaśnik (m) (rzecz.) αθλητικός=atletyczny (przym.) αθλητικός=sportowy (przym.) άθλιος=marny (przym.) άθλιος=nędzny (przym.) άθλιος=nieszczęśliwy (przym.) άθλιος=nikczemny (przym.) άθλιος=żałosny (przym.) αθώος=nieszkodliwy (przym.) αθώος=niewiniątko (n) (rzecz.) αθώος=niewinny (przym.) αθωότητα=niewinność (f) (rzecz.) αθωότητα=prostota (f) (rzecz.) αιθέρας=eter (m) (rzecz.) αίθουσα=audytorium (n) (rzecz.) αίθουσα=hol (m) (rzecz.) αίθουσα=przedpokój (m) (rzecz.) αίθουσα=sala (f) (rzecz.) αίθριος=cienki (przym.) αίθριος=piękny (przym.) αιλουροειδής=koci (przym.) αίμα=krew (f) (rzecz.) αιματηρός=krwawy (przym.) αιμορραγώ=krwawić (czas.) αίνιγμα=zagadka (f) (rzecz.) αίρεση=sekta (f) (rzecz.) αιρετικός=heretyk (m) (rzecz.) αισθάνομαι=czuć (czas.) αισθάνομαι=odczuwać (czas.) αισθάνομαι=wyczuwać (czas.) αίσθημα=odczucie (n) (rzecz.) αίσθημα=poczucie (n) (rzecz.)

10 αίσθημα=sensacja (f) (rzecz.) αίσθημα=uczucie (n) (rzecz.) αίσθημα=wrażenie (n) (rzecz.) αισθητά=widocznie (przysł.) αισθητός=znaczny (przym.) αισιοδοξία=optymizm (m) (rzecz.) αισιόδοξος=optymistyczny (przym.) αίτηση=podanie (n) (rzecz.) αίτηση=prośba (f) (rzecz.) αιτία=powód (m) (rzecz.) αιτία=przyczyna (f) (rzecz.) αιτία=racja (f) (rzecz.) αιτία=rozsądek (m) (rzecz.) αιτία=rozum (m) (rzecz.) αιτιατική=biernik (m) (rzecz.) αιτών=aplikant (m) (rzecz.) αιτών=kandydat (m) (rzecz.) αιτών=reflektant (m) (rzecz.) αιχμαλωσία=łup (m) (rzecz.) αιχμαλωσία=pojmanie (n) (rzecz.) αιχμαλωσία=zdobycz (m) (rzecz.) αιχμαλωτίζω=pojmać (czas.) αιχμαλωτίζω=zdobycie (n) (rzecz.) αιχμαλωτίζω=zdobyć (czas.) αιχμάλωτος=jeniec (m) (rzecz.) αιχμάλωτος=pojmany (przym.) αιχμή=ostrze (n) (rzecz.) αιχμή=szpic (m) (rzecz.) αιχμηρός=ostry (przym.) αιώνας=stulecie (n) (rzecz.) αιώνας=wiek (m) (rzecz.) αιώνιος=odwieczny (przym.) αιώνιος=wieczny (przym.) αιώνιος=wiekuisty (przym.) αιωνιότητα=wieczność (f) (rzecz.) ακαδημία=akademia (f) (rzecz.) ακαθαρσία=nieczystość (f) (rzecz.) ακάθαρτος=brudny (przym.) ακάθαρτος=sprośny (przym.) ακαθόριστος=niejasny (przym.) ακαθόριστος=niewyraźny (przym.) ακακία=akacja (f) (rzecz.) άκαμπτος=sztywny (przym.) άκαμπτος=twardy (przym.) άκαρπος=bezowocny (przym.) άκαρπος=bezużyteczny (przym.) άκαρπος=daremny (przym.) άκαρπος=jałowy (przym.) ακατάλληλος=niewłaściwy (przym.) ακαταστασία=bałagan (m) (rzecz.) ακαταστασία=bezład (m) (rzecz.) ακαταστασία=nieład (m) (rzecz.) ακαταστασία=nieporządek (m) (rzecz.) ακαταστασία=zaburzenie (n) (rzecz.) ακαταστασία=zamieszanie (n) (rzecz.) ακατάστατος=nieporządny (przym.) ακατέργαστος=surowy (przym.) ακατέργαστος=szorstki (przym.) ακίνητος=nieruchomy (przym.) ακμή=szczyt (m) (rzecz.) ακμή=szczytowy (przym.) ακοή=przesłuchanie (n) (rzecz.) ακοή=słuch (m) (rzecz.) ακοή=słuchanie (n) (rzecz.)

11 ακοή=słyszenie (n) (rzecz.) ακοή=wysłuchanie (n) (rzecz.) ακολασία=rozpusta (f) (rzecz.) ακολουθία=otoczenie (n) (rzecz.) ακολουθώ=iść (czas.) ακολουθώ=nastąpić (czas.) ακολουθώ=następować (czas.) ακολουθώ=śledzić (czas.) ακόμα=jednak (spój.) ακόμα=jeszcze (part.) ακονίζω=naostrzyć (czas.) ακονίζω=ostrzyć (czas.) ακονίζω=temperować (czas.) ακονίζω=zaostrzać (czas.) ακόντιο=oszczep (m) (rzecz.) ακουμπώ=opierać (czas.) ακουστική=akustyczny (przym.) ακουστική=akustyka (f) (rzecz.) ακουστικός=akustyczny (przym.) ακουστικός=akustyka (f) (rzecz.) ακουστικός=słuchowy (przym.) ακούω=nasłuchiwać (czas.) ακούω=posłuchać (czas.) ακούω=słuchać (czas.) ακούω=słyszeć (czas.) ακούω=usłyszeć (czas.) άκρη=brzeg (m) (rzecz.) άκρη=kant (m) (rzecz.) άκρη=krawędź (f) (rzecz.) άκρη=obrzeże (n) (rzecz.) άκρη=skraj (m) (rzecz.) ακριβά=drogo (przysł.) ακρίβεια=dokładność (f) (rzecz.) ακρίβεια=precyzja (f) (rzecz.) ακρίβεια=punktualność (f) (rzecz.) ακρίβεια=ścisłość (f) (rzecz.) ακρίβεια=trafność (f) (rzecz.) ακριβής=dokładny (przym.) ακριβής=precyzyjny (przym.) ακριβής=punktualny (przym.) ακριβός=cenny (przym.) ακριβός=drogi (przym.) ακριβός=kochanie (n) (rzecz.) ακριβός=kosztowny (przym.) ακριβός=miły (przym.) ακριβώς=akurat (part.) ακριβώς=dokładnie (przysł.) ακρίδα=szarańcza (f) (rzecz.) ακροατήριο=audytorium (n) (rzecz.) ακροατής=słuchacz (m) (rzecz.) ακροβάτης=akrobata (m) (rzecz.) ακρωτηριάζω=amputować (czas.) ακρωτηριάζω=odciąć (czas.) ακρωτηριασμός=amputacja (f) (rzecz.) ακρωτήριο=cypel (m) (rzecz.) ακρωτήριο=przylądek (m) (rzecz.) ακτή=brzeg (m) (rzecz.) ακτή=wybrzeże (n) (rzecz.) ακτίνα=promień (m) (rzecz.) ακτίνιο=aktyn (m) (rzecz.) ακτινοβολία=promieniowanie (n) (rzecz.) ακτινοβολία=radiacja (f) (rzecz.) ακτινοβόλος=promienisty (przym.) ακτινοβόλος=promienny (przym.)

12 ακυρώνω=anulować (czas.) ακυρώνω=kasować (czas.) ακυρώνω=skasować (czas.) ακυρώνω=unieważniać (czas.) ακυρώνω=unieważnić (czas.) ακυρώνω=znosić (czas.) ακύρωση=anulowanie (n) (rzecz.) ακύρωση=unieważnienie (n) (rzecz.) αλάβαστρο=alabaster (m) (rzecz.) αλαζονικός=arogancki (przym.) αλαζονικός=butny (przym.) αλάνθαστος=niechybny (przym.) αλάνθαστος=nieomylny (przym.) αλάνθαστος=niezawodny (przym.) αλάτι=sól (f) (rzecz.) άλγεβρα=algebra (f) (rzecz.) αλγεβρικός=algebraiczny (przym.) αλγόριθμος=algorytm (m) (rzecz.) αλεξίπτωτο=spadochron (m) (rzecz.) αλέτρι=pług (m) (rzecz.) αλεύρι=mączny (przym.) αλεύρι=mąka (f) (rzecz.) αλήθεια=prawda (f) (rzecz.) αληθινός=prawdziwy (przym.) αληθινός=rzeczywisty (przym.) αλησμόνητος=pamiętny (przym.) αλήτης=łazik (m) (rzecz.) αλήτης=włóczęga (f) (rzecz.) αλιγάτορας=aligator (m) (rzecz.) αλκαλικός=alkaliczny (przym.) αλκαλικός=zasadowy (przym.) αλκοόλ=alkohol (m) (rzecz.) αλκοολικός=alkoholik (m) (rzecz.) αλκοολικός=alkoholowy (przym.) αλκοολισμός=alkoholizm (m) (rzecz.) αλλά=ależ (part.) αλλά=jednak (spój.) αλλά=jednakże (spój.) αλλά=lecz (spój.) αλλάζω=przemieniać (czas.) αλλάζω=przemienić (czas.) αλλάζω=przesiadać (czas.) αλλάζω=rozmieniać (czas.) αλλάζω=wymieniać (czas.) αλλάζω=zamieniać (czas.) αλλάζω=zmieniać (czas.) αλλάζω=zmienić (czas.) αλλεργία=alergia (f) (rzecz.) αλλεργία=uczulenie (n) (rzecz.) αλλεργικός=uczuleniowy (przym.) αλληγορία=alegoria (f) (rzecz.) αλληγορικός=alegoryczny (przym.) αλληλεγγύη=solidarność (f) (rzecz.) αλληλογραφία=korespondencja (f) (rzecz.) αλληλογραφία=odpowiedniość (f) (rzecz.) αλληλογραφία=zgodność (f) (rzecz.) αλληλουχία=ciąg (m) (rzecz.) αλληλουχία=kolejność (f) (rzecz.) αλληλουχία=następstwo (n) (rzecz.) αλλοδαπός=cudzoziemiec (m) (rzecz.) αλλοδαπός=cudzoziemski (przym.) αλλοδαπός=obcokrajowiec (m) (rzecz.) αλλοδαπός=obcy (przym.) αλλοιώνω=fałszować (czas.)

13 αλλοιώνω=zepsuć (czas.) αλλόκοτος=dziwaczny (przym.) αλλόκοτος=dziwny (przym.) άλλος=drugi (przym.) άλλος=inny (przym.) άλλοτε=niegdyś (przysł.) αλογάκι=kuc (m) (rzecz.) αλογάκι=kucyk (m) (rzecz.) άλογο=koń (m) (rzecz.) αλουμίνιο=glin (m) (rzecz.) άλσος=gaj (m) (rzecz.) άλσος=zagajnik (m) (rzecz.) αλτρουιστής=altruista (m) (rzecz.) αλυσίδα=kajdany (pl) (rzecz.) αλυσίδα=łańcuch (m) (rzecz.) αλυσίδα=łańcuszek (m) (rzecz.) αλφαβητικός=alfabetyczny (przym.) αλφάβητο=abecadło (n) (rzecz.) αλφάβητο=alfabet (m) (rzecz.) αλχημεία=alchemia (f) (rzecz.) αλχημιστής=alchemik (m) (rzecz.) αμάλγαμα=amalgamat (m) (rzecz.) άμαξα=kareta (f) (rzecz.) άμαξα=karetka (f) (rzecz.) άμαξα=powóz (m) (rzecz.) άμαξα=wóz (m) (rzecz.) άμαξα=wózek (m) (rzecz.) αμάξωμα=karoseria (f) (rzecz.) αμάξωμα=nadwozie (n) (rzecz.) αμάραντος=amarant (m) (rzecz.) αμαρτία=grzech (m) (rzecz.) αμαρτία=grzeszyć (czas.) αμαρτία=zgrzeszyć (czas.) αμβλύνω=osłabiać (czas.) άμβλωση=aborcja (f) (rzecz.) άμβλωση=poronienie (n) (rzecz.) άμβλωση=skrobanka (f) (rzecz.) αμβροσία=ambrozja (f) (rzecz.) αμέθυστος=ametyst (m) (rzecz.) αμέλεια=zaniedbanie (n) (rzecz.) αμελώ=zaniedbać (czas.) αμελώ=zaniedbywać (czas.) αμερόληπτος=bezstronny (przym.) αμέσως=bezpośrednio (przysł.) αμέσως=momentalnie (przysł.) αμέσως=natychmiast (przysł.) αμέσως=niezwłocznie (przysł.) αμίαντος=azbest (m) (rzecz.) αμμόλιθος=piaskowiec (m) (rzecz.) αμμόλοφος=wydma (f) (rzecz.) άμμος=piach (m) (rzecz.) άμμος=piasek (m) (rzecz.) αμμουδιά=plaża (f) (rzecz.) αμμωνία=amoniak (m) (rzecz.) αμμώνιο=amon (m) (rzecz.) αμνησία=amnezja (f) (rzecz.) αμνηστία=amnestia (f) (rzecz.) αμοιβάδα=ameba (f) (rzecz.) αμοιβαίος=wzajemny (przym.) αμοιβή=nagroda (f) (rzecz.) αμοιβή=rekompensata (f) (rzecz.) αμοιβή=wynagrodzenie (n) (rzecz.) αμόνι=kowadło (n) (rzecz.) άμορφος=amorficzny (przym.)

14 άμορφος=bezkształtny (przym.) άμορφος=bezpostaciowy (przym.) αμπέλι=winnica (f) (rzecz.) αμπέρ=amper (m) (rzecz.) αμυγδαλή=migdał (m) (rzecz.) αμύγδαλο=migdał (m) (rzecz.) αμύγδαλο=migdałek (m) (rzecz.) αμύγδαλο=migdałowy (przym.) αμυδρά=niejasno (przysł.) αμυδρός=niejasny (przym.) αμυδρός=niewyraźny (przym.) αμυδρός=słaby (przym.) αμυδρός=wątły (przym.) άμυλο=krochmal (m) (rzecz.) άμυλο=skrobia (f) (rzecz.) άμυνα=obrona (f) (rzecz.) άμυνα=osłona (f) (rzecz.) αμφιβάλλω=wątpić (czas.) αμφίβιο=amfibia (f) (rzecz.) αμφίβιο=płaz (m) (rzecz.) αμφίβιο=ziemnowodny (przym.) αμφίβιος=ziemnowodny (przym.) αμφιβολία=wątpliwość (f) (rzecz.) αμφίβολος=niepewny (przym.) αμφίβολος=wątpliwy (przym.) αμφιδέξιος=oburęczny (przym.) αμφιθέατρο=amfiteatr (m) (rzecz.) αν=czy (spój.) αν=gdyby (spój.) αν=jakby (spój.) αν=jeśli (spój.) αν=jeżeli (spój.) αναβάλλω=odkładać (czas.) αναβάλλω=odłożyć (czas.) αναβάλλω=odraczać (czas.) αναβάτης=dżokej (m) (rzecz.) αναβίωση=odrodzenie (n) (rzecz.) αναβλύζω=tryskać (czas.) αναβολή=odroczenie (n) (rzecz.) αναβολή=zawieszenie (n) (rzecz.) ανάβω=rozpalać (czas.) ανάβω=rozżarzyć (czas.) ανάβω=zapalać (czas.) ανάβω=zapalić (czas.) ανάβω=zapłonąć (czas.) Αναγέννηση=odrodzenie (n) (rzecz.) Αναγέννηση=renesans (m) (rzecz.) αναγέννηση=renesansowy (przym.) αναγκαίος=konieczny (przym.) αναγκαίος=niezbędny (przym.) αναγκαίος=potrzebny (przym.) αναγκαιότητα=bieda (f) (rzecz.) αναγκαιότητα=potrzeba (f) (rzecz.) ανάγκη=bieda (f) (rzecz.) ανάγκη=konieczność (f) (rzecz.) ανάγκη=konieczny (przym.) ανάγκη=potrzeba (f) (rzecz.) ανάγκη=wymagać (czas.) ανάγκη=zapotrzebowanie (n) (rzecz.) αναγνωρίζω=identyfikować (czas.) αναγνωρίζω=przyznać (czas.) αναγνωρίζω=przyznawać (czas.) αναγνωρίζω=rozpoznać (czas.) αναγνωρίζω=rozpoznawać (czas.)

15 αναγνωρίζω=utożsamiać (czas.) αναγνωρίζω=uznać (czas.) αναγνωρίζω=uznawać (czas.) αναγνωρίζω=zidentyfikować (czas.) αναγνώριση=rozpoznanie (n) (rzecz.) αναγνώριση=uznanie (n) (rzecz.) αναγνώριση=wdzięczność (f) (rzecz.) αναγνώστης=czytelnik (m) (rzecz.) αναδάσωση=zalesianie (n) (rzecz.) αναζήτηση=poszukiwanie (n) (rzecz.) αναζήτηση=rewizja (f) (rzecz.) ανάθεση=przydział (m) (rzecz.) ανάθεση=przydzielenie (n) (rzecz.) αναθέτω=asygnować (czas.) αναθέτω=ładować (czas.) αναθέτω=obarczyć (czas.) αναθέτω=obciążać (czas.) αναθέτω=przeznaczać (czas.) αναθέτω=przydzielać (czas.) αναθέτω=przypisywać (czas.) αναίδεια=bezczelność (f) (rzecz.) αναιδής=bezczelny (przym.) αναιδής=czelny (przym.) αναιδής=impertynencki (przym.) αναιδής=nachalny (przym.) αναιμία=anemia (f) (rzecz.) αναιμία=niedokrwistość (f) (rzecz.) αναιμικός=anemiczny (przym.) αναιμικός=niedokrwisty (przym.) αναισθησία=nieczułość (f) (rzecz.) αναισθησιολόγος=anestezjolog (m) (rzecz.) αναισθητοποιώ=uśpić (czas.) αναισθητοποιώ=znieczulić (czas.) ανακαλύπτω=odkryć (czas.) ανακαλύπτω=odkrywać (czas.) ανακαλώ=anulować (czas.) ανακαλώ=skasować (czas.) ανακαλώ=unieważniać (czas.) ανακαλώ=unieważnić (czas.) ανακατεύω=mącić (czas.) ανακατεύω=mieszać (czas.) ανακατεύω=pomieszać (czas.) ανακατεύω=zmieszać (czas.) ανακοινώνω=anonsować (czas.) ανακοινώνω=meldować (czas.) ανακοινώνω=obwieszczać (czas.) ανακοινώνω=ogłaszać (czas.) ανακοινώνω=ogłosić (czas.) ανακοινώνω=oznajmić (czas.) ανακοινώνω=zapowiadać (czas.) ανακοινώνω=zapowiedzieć (czas.) ανακοίνωση=anons (m) (rzecz.) ανακοίνωση=obwieszczenie (n) (rzecz.) ανακοίνωση=ogłoszenie (n) (rzecz.) ανακοίνωση=oświadczenie (n) (rzecz.) ανακοίνωση=zapowiedź (f) (rzecz.) ανακοίνωση=zawiadomienie (n) (rzecz.) ανακοπή=zatrzymanie (n) (rzecz.) ανακουφίζω=łagodzić (czas.) ανακουφίζω=ulżyć (czas.) ανακουφίζω=uspokoić (czas.) ανακουφίζω=uśmierzać (czas.) ανακουφίζω=uśmierzyć (czas.) ανακουφίζω=złagodzić (czas.)

16 ανακούφιση=ukojenie (n) (rzecz.) ανακούφιση=ulga (f) (rzecz.) ανακούφιση=złagodzenie (n) (rzecz.) ανακρίνω=badać (czas.) ανακρίνω=przesłuchiwać (czas.) ανακρίνω=pytać (czas.) ανακρίνω=zapytać (czas.) ανακρίνω=zapytywać (czas.) ανάκριση=badanie (n) (rzecz.) ανάκριση=przesłuchanie (n) (rzecz.) ανάκτορο=pałac (m) (rzecz.) ανακύκλωση=recykling (m) (rzecz.) ανακωχή=rozejm (m) (rzecz.) αναλαμπή=blask (m) (rzecz.) αναλαμπή=błysk (m) (rzecz.) αναληθής=błędny (przym.) αναληθής=fałsz (m) (rzecz.) αναληθής=fałszywy (przym.) αναληθής=kłamliwy (przym.) αναληθής=nieprawda (f) (rzecz.) αναληθής=nieprawdziwy (przym.) αναλογία=analogia (f) (rzecz.) αναλογία=podobieństwo (n) (rzecz.) αναλογία=proporcja (f) (rzecz.) ανάλογος=analogiczny (przym.) ανάλογος=proporcjonalny (przym.) ανάλογος=stosunkowy (przym.) ανάλυση=analiza (f) (rzecz.) ανάλυση=rozbiór (m) (rzecz.) αναλυτής=analityk (m) (rzecz.) αναλυτικός=analityczny (przym.) αναλύω=analizować (czas.) αναμένω=czekać (czas.) αναμένω=oczekiwać (czas.) αναμένω=spodziewać (czas.) ανάμεσα=między (przyim.) ανάμεσα=pomiędzy (przyim.) ανάμεσα=pomiędzy (przysł.) ανάμεσα=pośród (przyim.) ανάμεσα=pośród (przysł.) ανάμεσα=wśród (przyim.) αναμμένος=gorliwy (przym.) αναμμένος=płomienny (przym.) ανάμνηση=pamięć (f) (rzecz.) ανάμνηση=wspomnienie (n) (rzecz.) αναμονή=oczekiwanie (przysł.) αναμόρφωση=reforma (f) (rzecz.) αναμόρφωση=reformacja (f) (rzecz.) αναπηδώ=podskakiwać (czas.) αναπηδώ=skakać (czas.) αναπηρία=kalectwo (n) (rzecz.) αναπηρία=ułomność (f) (rzecz.) ανάπηρος=inwalida (m) (rzecz.) ανάπηρος=nieważny (przym.) ανάπηρος=ułomny (przym.) αναπληρωτής=pomocnik (m) (rzecz.) αναπνέω=oddychać (czas.) αναπνοή=oddech (m) (rzecz.) αναπνοή=oddychanie (n) (rzecz.) αναπνοή=tchnienie (n) (rzecz.) αναπτήρας=zapalniczka (f) (rzecz.) ανάπτυξη=porost (m) (rzecz.) ανάπτυξη=wzrost (m) (rzecz.) αναπτύσσομαι=rozwijać (czas.)

17 αναπτύσσω=rozwijać (czas.) άναρθρος=niewyraźny (przym.) αναρρώνω=wyleczyć (czas.) αναρρώνω=wyzdrowieć (czas.) αναρρώνω=zdrowieć (czas.) αναρχία=anarchia (f) (rzecz.) αναρχία=nierząd (m) (rzecz.) ανάσα=dech (n) (rzecz.) ανάσα=oddech (m) (rzecz.) ανάσα=oddychać (czas.) ανάσα=powiew (m) (rzecz.) ανάσα=tchnienie (n) (rzecz.) αναστατώνω=przewracać (czas.) αναστεναγμός=westchnienie (n) (rzecz.) αναστενάζω=wzdychać (czas.) αναστροφή=inwersja (f) (rzecz.) αναστροφή=odwrócenie (n) (rzecz.) αναστροφή=przestawienie (n) (rzecz.) ανασφαλής=niepewny (przym.) αναταραχή=podniecenie (n) (rzecz.) αναταραχή=poruszenie (n) (rzecz.) ανατολή=wschodni (m) (rzecz.) ανατολή=wschód (m) (rzecz.) ανατολικός=wschodni (m) (rzecz.) ανατομία=anatomia (f) (rzecz.) ανατόμος=anatom (m) (rzecz.) ανατρέπω=przewracać (czas.) ανατροφή=wychowanie (n) (rzecz.) άναυδος=niemy (przym.) αναφέρω=cytować (czas.) αναφέρω=nadmieniać (czas.) αναφέρω=nadmienić (czas.) αναφέρω=pozywać (czas.) αναφέρω=przytaczać (czas.) αναφέρω=wspomnieć (czas.) αναφέρω=wymieniać (czas.) αναφέρω=zacytować (czas.) ανάφλεξη=zapalanie (n) (rzecz.) ανάφλεξη=zapłon (m) (rzecz.) αναφορά=odniesienie (n) (rzecz.) αναφορά=odnośnik (m) (rzecz.) αναφορά=odwołanie (n) (rzecz.) αναφορά=referencja (f) (rzecz.) αναχρονισμός=anachronizm (m) (rzecz.) ανάχωμα=bankowy (przym.) ανάχωμα=brzeg (m) (rzecz.) ανάχωμα=ławica (f) (rzecz.) ανάχωμα=skarpa (f) (rzecz.) αναχώρηση=odjazd (m) (rzecz.) αναχώρηση=wyjazd (m) (rzecz.) αναχώρηση=wymarsz (m) (rzecz.) αναψυχή=odpoczynek (m) (rzecz.) αναψυχή=rozrywka (f) (rzecz.) αναψυχή=roztargnienie (n) (rzecz.) άνδρας=człowiek (m) (rzecz.) άνδρας=mężczyzna (f) (rzecz.) ανδρικός=męski (przym.) ανεβαίνω=dosiadać (czas.) ανεβαίνω=montować (czas.) ανεβαίνω=piąć (czas.) ανεβαίνω=włazić (czas.) ανεβαίνω=wsiadać (czas.) ανεβαίνω=wspinać (czas.) ανεβαίνω=wstępować (czas.)

18 ανέκδοτο=anegdota (f) (rzecz.) ανεκτικότητα=pobłażliwość (f) (rzecz.) ανεκτικότητα=tolerancja (f) (rzecz.) ανεκτίμητος=bezcenny (przym.) ανεμοθύελλα=wicher (m) (rzecz.) ανεμοθύελλα=wichura (f) (rzecz.) ανεμοθύελλα=zawierucha (f) (rzecz.) ανεμόπτερο=szybowiec (m) (rzecz.) άνεμος=wiatr (m) (rzecz.) ανεμοστρόβιλος=cyklon (m) (rzecz.) ανέντιμος=nieuczciwy (przym.) ανεξαρτησία=niepodległość (f) (rzecz.) ανεξαρτησία=niezależność (f) (rzecz.) ανεξαρτησία=niezawisłość (f) (rzecz.) ανεξαρτησία=samodzielność (f) (rzecz.) ανεξάρτητος=niezależny (przym.) ανεξάρτητος=samodzielny (przym.) ανεπάρκεια=niedostatek (m) (rzecz.) ανεπαρκής=niedostateczny (przym.) ανεργία=bezrobocie (n) (rzecz.) άνεση=dostatek (m) (rzecz.) άνεση=komfort (m) (rzecz.) άνεση=łatwość (f) (rzecz.) άνεση=pociecha (f) (rzecz.) άνεση=swoboda (f) (rzecz.) άνεση=wygoda (f) (rzecz.) άνετος=komfortowy (przym.) άνετος=łatwy (przym.) άνετος=swobodny (przym.) άνετος=wygodny (przym.) ανέχομαι=cierpieć (czas.) ανέχομαι=tolerować (czas.) άνηθο=koper (m) (rzecz.) άνηθο=koperek (m) (rzecz.) ανήκω=należeć (czas.) ανήμπορος=bezradny (przym.) ανήμπορος=bezsilny (przym.) ανησυχία=niepokój (m) (rzecz.) ανησυχία=troska (f) (rzecz.) ανησυχία=trwoga (f) (rzecz.) ανήσυχος=niespokojny (przym.) ανησυχώ=niepokoić (czas.) ανθεκτικός=odporny (przym.) ανθεκτικός=oporny (przym.) ανθίζω=kwitnąć (czas.) ανθίζω=rozkwitać (czas.) ανθίζω=zakwitać (czas.) ανθίζω=zakwitnąć (czas.) ανθολογία=antologia (f) (rzecz.) άνθος=kwiat (m) (rzecz.) άνθος=rozkwit (m) (rzecz.) άνθρακας=węgiel (m) (rzecz.) άνθρακας=węglowy (przym.) ανθρακίτης=antracyt (m) (rzecz.) ανθρώπινος=człowieczy (przym.) ανθρώπινος=człowiek (m) (rzecz.) ανθρώπινος=ludzki (przym.) ανθρωπιστικός=humanistyczny (przym.) ανθρωπιστικός=humanitarny (przym.) ανθρωπιστικός=ludzki (przym.) ανθρωπολογία=antropologia (f) (rzecz.) άνθρωπος=człowieczy (przym.) άνθρωπος=człowiek (m) (rzecz.) άνθρωπος=ludzki (przym.)

19 άνθρωπος=mężczyzna (f) (rzecz.) άνθρωπος=osoba (f) (rzecz.) ανθρωπότητα=człowieczeństwo (n) (rzecz.) ανθρωπότητα=humanitarność (f) (rzecz.) ανθρωπότητα=ludzkość (f) (rzecz.) ανιαρός=nudny (przym.) ανιμισμός=animizm (m) (rzecz.) άνισος=nierówny (przym.) ανισότητα=nierówność (f) (rzecz.) ανιχνευτής=czujnik (m) (rzecz.) ανόητος=głupi (przym.) ανόητος=niedorzeczny (przym.) ανοίγω=otwierać (czas.) ανοικτός=jawny (przym.) άνοιξη=wiosna (f) (rzecz.) άνοιξη=zdrój (m) (rzecz.) άνοιξη=źródło (n) (rzecz.) ανορεξία=anoreksja (f) (rzecz.) ανοσία=immunitet (m) (rzecz.) ανοσία=nietykalność (f) (rzecz.) ανοσία=odporność (f) (rzecz.) ανοσολογία=immunologia (f) (rzecz.) άνοστος=mdły (przym.) ανταγωνισμός=antagonizm (m) (rzecz.) ανταγωνιστικός=konkurencyjny (przym.) ανταλλάσσω=wymieniać (czas.) ανταλλάσσω=wymienić (czas.) ανταλλάσσω=zamienić (czas.) αντανακλώ=odbijać (czas.) αντανακλώ=odzwierciedlać (czas.) αντέχω=cierpieć (czas.) αντέχω=wycierpieć (czas.) αντέχω=wytrzymać (czas.) αντέχω=wytrzymywać (czas.) αντέχω=znosić (czas.) αντιβασιλέας=regent (m) (rzecz.) αντιβιοτικό=antybiotyk (m) (rzecz.) αντιγόνο=antygen (m) (rzecz.) αντίγραφο=kopia (f) (rzecz.) αντίγραφο=odbitka (f) (rzecz.) αντίγραφο=odpis (m) (rzecz.) αντίγραφο=replika (f) (rzecz.) αντιγράφω=kopiować (czas.) αντιγράφω=naśladować (czas.) αντιγράφω=powielać (czas.) αντιγράφω=przepisywać (czas.) αντίδοτο=antidotum (n) (rzecz.) αντίδοτο=odtrutka (f) (rzecz.) αντίδραση=reakcja (f) (rzecz.) αντιδραστήρας=reaktor (m) (rzecz.) αντιδρώ=reagować (czas.) αντιδρώ=zareagować (czas.) αντίζηλος=konkurent (m) (rzecz.) αντίζηλος=rywal (m) (rzecz.) αντίθεση=opozycja (f) (rzecz.) αντίθεση=opór (m) (rzecz.) αντίθεση=przeciwieństwo (n) (rzecz.) αντίθεση=przeciwstawienie (n) (rzecz.) αντίθεση=sprzeciw (m) (rzecz.) αντιθετικός=przeciwstawny (przym.) αντίθετο=przeciwieństwo (n) (rzecz.) αντίθετος=przeciwny (przym.) αντίθετος=szkodliwy (przym.) αντικαθιστώ=zamieniać (czas.)

20 αντικαθιστώ=zastąpić (czas.) αντικαθιστώ=zastępować (czas.) αντικατάσταση=wymiana (f) (rzecz.) αντικατάσταση=zastąpienie (n) (rzecz.) αντικατάσταση=zastępca (m) (rzecz.) αντικειμενικός=cel (m) (rzecz.) αντικειμενικός=obiektyw (m) (rzecz.) αντικειμενικός=obiektywny (przym.) αντικειμενικός=rzeczowy (przym.) αντικείμενο=dopełnienie (n) (rzecz.) αντικείμενο=obiekt (m) (rzecz.) αντικείμενο=przedmiot (m) (rzecz.) αντικείμενο=rzecz (f) (rzecz.) αντικείμενο=temat (m) (rzecz.) αντιλαμβάνομαι=dostrzegać (czas.) αντιλαμβάνομαι=spostrzegać (czas.) αντιλαμβάνομαι=zauważać (czas.) αντιλόπη=antylopa (f) (rzecz.) αντιμόνιο=antymon (m) (rzecz.) αντιπάθεια=antypatia (f) (rzecz.) αντιπάθεια=niechęć (f) (rzecz.) αντιπάθεια=odraza (f) (rzecz.) αντιπάθεια=wstręt (m) (rzecz.) αντιπαθητικός=wstrętny (przym.) αντίπαλος=adwersarz (m) (rzecz.) αντίπαλος=oponent (m) (rzecz.) αντίπαλος=przeciwnik (m) (rzecz.) αντίπαλος=przeciwny (przym.) αντιπαράθεση=zestawienie (n) (rzecz.) αντιπολίτευση=opozycja (f) (rzecz.) αντιπολίτευση=opór (m) (rzecz.) αντιπολίτευση=przeciwieństwo (n) (rzecz.) αντιπολίτευση=przeciwstawienie (n) (rzecz.) αντιπολίτευση=sprzeciw (m) (rzecz.) αντιπροσωπεία=delegacja (f) (rzecz.) αντιπροσώπευση=przedstawienie (n) (rzecz.) αντιπροσώπευση=reprezentacja (f) (rzecz.) αντιπροσώπευση=wyobrażenie (n) (rzecz.) αντιπροσωπεύω=przedstawiać (czas.) αντιπροσωπεύω=reprezentować (czas.) αντιπροσωπεύω=stanowić (czas.) αντιπροσωπεύω=wystawiać (czas.) αντιπρόσωπος=przedstawiciel (m) (rzecz.) αντιπρόσωπος=reprezentant (m) (rzecz.) αντίρρηση=obiekcja (f) (rzecz.) αντίρρηση=sprzeciw (m) (rzecz.) αντίρρηση=zarzut (m) (rzecz.) αντίστοιχος=ekwiwalent (m) (rzecz.) αντίστοιχος=odpowiednik (m) (rzecz.) αντίστοιχος=równorzędny (przym.) αντίστοιχος=równowartość (f) (rzecz.) αντίστοιχος=równoważnik (m) (rzecz.) αντίστοιχος=równoważny (przym.) αντίστοιχος=równoznaczny (przym.) αντίσωμα=przeciwciało (n) (rzecz.) αντίτυπο=egzemplarz (m) (rzecz.) αντλία=pompka (f) (rzecz.) άντρας=człowiek (m) (rzecz.) άντρο=jama (f) (rzecz.) άντρο=jaskinia (f) (rzecz.) ανυπάκουος=nieposłuszny (przym.) ανυπάκουος=niesforny (przym.) ανυπάκουος=oporny (przym.) ανύπαντρος=nieżonaty (przym.)

21 ανύπαντρος=wolny (przym.) ανυπόμονος=niecierpliwy (przym.) άνω=nad (przyim.) άνω=ponad (przyim.) ανώδυνος=bezbolesny (przym.) ανωμαλία=anomalia (f) (rzecz.) ανωμαλία=nieprawidłowość (f) (rzecz.) ανωμαλία=nieregularność (f) (rzecz.) ανώμαλος=anormalny (przym.) ανώμαλος=nienormalny (przym.) ανώμαλος=nieporządny (przym.) ανώμαλος=nieprawidłowy (przym.) ανώμαλος=nieregularny (przym.) ανώμαλος=nierówny (przym.) ανώνυμος=anonimowy (przym.) ανώνυμος=bezimienny (przym.) ανώτερος=nadrzędny (przym.) ανώτερος=zwierzchnik (m) (rzecz.) ανωφελής=bezcelowy (przym.) ανωφελής=bezużyteczny (przym.) αξία=wartość (f) (rzecz.) αξία=zaleta (f) (rzecz.) αξία=zasługa (f) (rzecz.) αξιαγάπητος=miły (przym.) αξιαγάπητος=uprzejmy (przym.) αξιέπαινος=chwalebny (przym.) αξίζω=zasługiwać (czas.) αξιόλογος=znaczny (przym.) αξιολογώ=oceniać (czas.) αξιόπιστος=pewny (przym.) αξιόπιστος=wiarogodny (przym.) αξιοπρέπεια=dostojeństwo (n) (rzecz.) αξιοπρέπεια=godność (f) (rzecz.) αξιοπρεπής=dostojny (przym.) αξιοπρεπής=godny (przym.) αξιοσημείωτος=nadzwyczajny (przym.) αξιοσημείωτος=wybitny (przym.) αξιοσημείωτος=znakomity (przym.) αξίωμα=aksjomat (m) (rzecz.) αξίωμα=pewnik (m) (rzecz.) αξιωματικός=funkcjonariusz (m) (rzecz.) αξιωματικός=oficer (m) (rzecz.) αξιωματικός=urzędnik (m) (rzecz.) άξονας=oś (f) (rzecz.) αξονικός=osiowy (przym.) αόρατος=niewidoczny (przym.) αόριστα=niejasno (przysł.) αορτή=aorta (f) (rzecz.) απαγόρευση=zakaz (m) (rzecz.) απαγορεύω=zabraniać (czas.) απαγορεύω=zakazać (czas.) απαγορεύω=zakazywać (czas.) απαγωγή=porwanie (n) (rzecz.) απάθεια=apatia (f) (rzecz.) απάθεια=obojętność (f) (rzecz.) απαισιοδοξία=pesymizm (m) (rzecz.) απαίσιος=okropny (przym.) απαίσιος=straszliwy (przym.) απαίσιος=straszny (przym.) απαιτώ=domagać (czas.) απαιτώ=wymagać (czas.) απαιτώ=zażądać (czas.) απαιτώ=żądać (czas.) απαιτώ=żądanie (n) (rzecz.)

22 απαλλάσσω=uwolnić (czas.) απαλός=cichy (przym.) απαλός=delikatny (przym.) απαλός=łagodny (przym.) απάνθρωπος=nieludzki (przysł.) απάντηση=odpowiedź (f) (rzecz.) απαντώ=odpisać (czas.) απαντώ=odpowiadać (czas.) απαντώ=odpowiedzieć (czas.) απαντώ=ręczyć (czas.) απαραίτητος=nieodzowny (przym.) απαραίτητος=niezbędny (przym.) απαριθμώ=detal (m) (rzecz.) απαριθμώ=szczegół (m) (rzecz.) απασχόληση=rozrywka (f) (rzecz.) απατεώνας=oszust (m) (rzecz.) απάτη=oszustwo (n) (rzecz.) απατηλός=podstępny (przym.) απειλή=groźba (f) (rzecz.) απειλή=pogróżka (f) (rzecz.) απειλή=zagrożenie (n) (rzecz.) απειλώ=grozić (czas.) απειλώ=odgrażać (czas.) απειλώ=zagrażać (czas.) απελευθερώνω=wyzwolić (czas.) απελπισμένος=beznadziejny (przym.) απελπισμένος=desperacki (przym.) απελπισμένος=rozpaczliwy (przym.) απεργία=strajk (m) (rzecz.) απεριόριστος=bezgraniczny (przym.) απεσταλμένος=wysłannik (m) (rzecz.) απευθύνω=adresować (czas.) απευθύνω=skierować (czas.) απέχθεια=wstręt (m) (rzecz.) απεχθής=obrzydliwy (przym.) απεχθής=szkaradny (przym.) απίθανος=nieprawdopodobny (przym.) απίστευτος=nieprawdopodobny (przym.) απίστευτος=niewiarygodny (przym.) απληστία=chciwość (f) (rzecz.) απληστία=żądza (f) (rzecz.) άπληστος=chciwy (przym.) άπληστος=łakomy (przym.) άπληστος=łapczywy (przym.) άπληστος=pożądliwy (przym.) άπληστος=zachłanny (przym.) άπληστος=żarłoczny (przym.) απλοποίηση=upraszczanie (n) (rzecz.) απλοποίηση=uproszczenie (n) (rzecz.) απλοποιώ=upraszczać (czas.) απλός=prosty (przym.) απλός=zwyczajny (przym.) απλός=zwykły (przym.) απλότητα=naiwność (f) (rzecz.) απλότητα=prostota (f) (rzecz.) απλώς=prosto (przysł.) από=obok (m) (rzecz.) από=od (przyim.) από=odkąd (przysł.) από=poprzez (przysł.) από=przez (przyim.) από=z (przyim.) αποβάθρα=dok (m) (rzecz.) αποβάθρα=nabrzeże (n) (rzecz.)

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-GRECKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-GRECKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-GRECKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych

Διαβάστε περισσότερα

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;.

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;. EGZAMIN NA POZIOMIE B1 Z JĘZYKA GRECKIEGO TEST 1: ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (PYTANIA 1-10, 25 punktów) 1.1. PYTANIA 1-5, 10 punktów Usłyszysz dwukrotnie fragmenty rozmowy rekrutacyjnej, przed jej wysłuchaniem

Διαβάστε περισσότερα

Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Gdzie mogę znaleźć formularz? Gdzie mogę znaleźć formularz? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ϑακ ΖΑΡΟΒΙ! Υ Ε ΠΙΕΝΙ# ΖΕ

ϑακ ΖΑΡΟΒΙ! Υ Ε ΠΙΕΝΙ# ΖΕ ϑακ ΖΑΡΟΒΙ! Υ Ε ΠΙΕΝΙ# ΖΕ Ω ΣΩΟϑΕϑ ΦΙΡΜΙΕ Ω σεριι Ρεχεπτα να βιζνεσ ϑεφφρεψ ϑ. Φοξ ναπισα! ναστ πυϕ#χε κσι# κι: 1. ϑακ ζοστα! µιστρζεµ µαρκετινγυ, χζψλι ο ζασαδαχη, δζι!κι κτ ρψµ δζωονι κασα 2. ϑακ ζαροβι!

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA 31.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 235/3 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 16/10 (ex NN 22/10)

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA 23.2.2008 C 50/13 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 61/07 (ex NN 71/07) Pomoc państwa dla Olympic Airways Services i Olympic

Διαβάστε περισσότερα

Słownik greki starożytnej (grecko-polski) V.01.2009 Jerzy Kazojć 2009. słownictwo starożytne=słownictwo greckie = słownictwo polskie

Słownik greki starożytnej (grecko-polski) V.01.2009 Jerzy Kazojć 2009. słownictwo starożytne=słownictwo greckie = słownictwo polskie Słownik greki starożytnej (grecko-polski) V.01.2009 Jerzy Kazojć 2009 słownictwo starożytne=słownictwo greckie = słownictwo polskie Α=α=co Α=α=cóż Α=α=czego Α=α=czym Α=α=ile Α=α=jak Α=α=jaki Α=α=kogo Α=α=kto

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz za chwilę krótki tekst informację na pewien temat. Zapoznaj się

Διαβάστε περισσότερα

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 202/3 POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc C 16/2004 (ex NN29/2004) Zmiany planu inwestycyjnego Stoczni Helleńskich Zaproszenie do składania komentarzy na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE (Tekst mający znaczenie

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz teraz dwukrotnie tekst - wywiad. Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących

Διαβάστε περισσότερα

Stress in the workplace legal situation, prevention and activities of trade unions

Stress in the workplace legal situation, prevention and activities of trade unions pl en pl gr lt Stress in the workplace legal situation, prevention and activities of trade unions Stres w miejscu pracy stan prawny, przeciwdziałanie oraz działania związków zawodowych Το στρες στο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA 30.5.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 152/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa SA.34308 (2013/C) (ex

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия 1 Ελληνικά 19 Polski 36 Русский Ελληνικά Προειδοποίηση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Księgą GHP / GMP. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius w Zakresie Produkcji i Dystrybucji Artykułów Spożywczych

Księgą GHP / GMP. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius w Zakresie Produkcji i Dystrybucji Artykułów Spożywczych System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius w Zakresie Produkcji i Dystrybucji Artykułów Spożywczych Bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów Wymagania prawne Księgą GHP / GMP Konkurencja

Διαβάστε περισσότερα

(2006/C 236/06) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/C 236/06) (Tekst mający znaczenie dla EOG) C 236/40 POMOC PAŃSTWA GRECJA Przedłużenie postępowania w odniesieniu do pomocy państwa nr C 16/2004 (ex CP 71/2002 i CP 133/2005) Domniemana pomoc państwa przyznana przez Grecję na rzecz stoczni Hellenic

Διαβάστε περισσότερα

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2013/C 136/12)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2013/C 136/12) 15.5.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 136/27 POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) Grecja Możliwa pomoc państwa na rzecz Larco General Mining & Metallurgical Company SA

Διαβάστε περισσότερα

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA 13.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 245/21 PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 21/09 (ex N 105/08, ex N 168/08 i ex N 169/08)

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές πολωνικά-πολωνικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές πολωνικά-πολωνικά Ευχές : Γάμος Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! νιόπαντρο ζευγάρι Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje i najlepsze

Διαβάστε περισσότερα

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2012/C 301/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2012/C 301/04) 5.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 301/55 POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa nr SA.28876 (2012/C) (ex 2012/NN) Terminal kontenerowy Piraeus & Cosco Pacific Limited w porcie w Pireusie Zaproszenie

Διαβάστε περισσότερα

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 151/2 POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 2/2006 (ex N 405/2005) Wkład finansowy na rzecz dobrowolnego programu wcześniejszych emerytur firmy OTE Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust.

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2013/C 152/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2013/C 152/02) C 152/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.5.2013 POMOC PAŃSTWA CYPR Pomoc państwa SA.35888 (2013/C) (ex 2013/NN) Pomoc na ratowanie dla Cyprus Airways (Public) Ltd. Zaproszenie do zgłaszania uwag

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning

Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning Οριζόντιος καταψύκτης Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička Frysbox ECN21105W 2 electrolux Περιεχόμενα Electrolux. Thinking of

Διαβάστε περισσότερα

Słownik greki starożytnej (polsko-grecki) V.01.2009 Jerzy Kazojć 2009. słownictwo polskie = słownictwo starożytne = słownictwo greckie

Słownik greki starożytnej (polsko-grecki) V.01.2009 Jerzy Kazojć 2009. słownictwo polskie = słownictwo starożytne = słownictwo greckie Słownik greki starożytnej (polsko-grecki) V.01.2009 Jerzy Kazojć 2009 słownictwo polskie = słownictwo starożytne = słownictwo greckie aby=αλλα=αλλά aby=αν=αν aby=αντι=αντί aby=απο=από aby=αυτη=αυτή aby=δε=δε

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA C 357/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2010 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 27/10 (ex NN 6/09)

Διαβάστε περισσότερα

FORD FOCUS C-MAX 2003-

FORD FOCUS C-MAX 2003- FR-0-00N Montážní pokyny: souprava pro elektrické propojení tažné tyče s -N zásuvkou do normy DIN/ISO Monteringsvejledninger for det elektriske ledningsføringssæt for trækstang med -N stikdåse, DIN/ISO,

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F300 All-in-One series

HP Deskjet F300 All-in-One series HP Deskjet F300 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Põhijuhend www.hp.com/support 021 672 280 Argentina (Buenos Aires) Argentina Australia 54-11-4708-1600 0-800-555-5000

Διαβάστε περισσότερα

POMOC PAŃSTWA CYPR. Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

POMOC PAŃSTWA CYPR. Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 16.4.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 117/125 POMOC PAŃSTWA CYPR Pomoc państwa SA.37220 (2014/C) (ex 2013/NN) Pomoc na restrukturyzację dla Cyprus Airways (Public) Ltd oraz SA. 38225 (2014/C)

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-550-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309 Początek Ξεκινήστε εδώ 1 Użytkownicy korzystający z kabla USB : nie należy podłączać kabla USB przed wyświetleniem monitu. Χρήστες με καλώδιο USB : Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί η προτροπή.

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 TEST PRZYKŁADOWY. za cały egzamin możesz uzyskać 140 punktów. Egzamin trwa 180 minut.

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 TEST PRZYKŁADOWY. za cały egzamin możesz uzyskać 140 punktów. Egzamin trwa 180 minut. ! EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 TEST PRZYKŁADOWY odpowiedzi na pytania do testów 1, 2, 3.1 wpisuj na kartę odpowiedzi numer 1 odpowiedzi na pytania do testu 3.2 wpisuj na kartę

Διαβάστε περισσότερα

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15.

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Ξεκινήστε εδώ Zacznij tutaj 1 2 Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Αφαιρέστε τη συσκευασία Rozpakuj Ważne: Nie podłączaj kabla USB przed

Διαβάστε περισσότερα

HP PSC 1500 All-in-One series. Podr czna instrukcja El Kitabı

HP PSC 1500 All-in-One series. Podr czna instrukcja El Kitabı HP PSC 1500 All-in-One series Podr czna instrukcja El Kitabı Γρήγορος οδηγός Ελληνικά Ελληνικά Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 Podręcznik czynności wstępnych Οδηγός έναρξης Vodič za prve korake HP Deskjet Ink Advantage 4615 PL Skanuj, aby dowiedzieć się więcej! Może obowiązywać standardowa opłata

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET PRO 8600 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET 6600/6700. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET 6600/6700. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET 6600/6700 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k použití a montáži Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

This document is being proofread right now. Final version will be published soon.

This document is being proofread right now. Final version will be published soon. This document is being proofread right now. Final version will be published soon. idependence Ένα ντοκιμαντέρ για τον κόσμο του εθισμού στο διαδίκτυο πουπαρουσιάζει λύσεις σε αυτό το ραγδαία αυξανόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-077-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

FUNDACJA ROZWÓJ UTP. ul. ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz

FUNDACJA ROZWÓJ UTP. ul. ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz FUNDACJA ROZWÓJ UTP ul. ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz al. prof. S. Kaliskiego 7 85-789 Bydgoszcz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Wydział Budownictwa i Inżynierii

Διαβάστε περισσότερα

LEISTUNGSERKLÄRUNG. gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung) DoP Nr. 0618-CPF-0014 - [DE] - 001

LEISTUNGSERKLÄRUNG. gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung) DoP Nr. 0618-CPF-0014 - [DE] - 001 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: LEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung) DoP Nr. 0618-CPF-0014 - [DE] - 001 fischer Strukturacryl Premium DSA

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RSF 723

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RSF 723 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 RO Românã, 43 PL CS Polski, 15 Česky, 29 TR Türkçe, 57 Ευρετήριο Δελτίο προϊόντος, 2 Προφυλάξεις και συμβουλές, 3 Γενική ασφάλεια Διάθεση Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

KOMISJI EUROPEJSKIEJ

KOMISJI EUROPEJSKIEJ C 72/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.3.2010 PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJI EUROPEJSKIEJ POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 3/10 (ex NN 39/09) Rekompensaty wypłacane

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 PL Polski,13 TR Türkçe,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RPG 826 D

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RPG 826 D Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 CZ Česky,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Δελτίο προϊόντος, 2

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Δελτίο προϊόντος, 2 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 RO Românã, 43 LFF 8M121 PL CS Polski, 15 Česky, 29 Ευρετήριο Δελτίο προϊόντος, 2 Προφυλάξεις και συμβουλές, 3 Γενική ασφάλεια Διάθεση Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Pokyny pro použití TROUBA Obsah. Használati útmutató SÜTÕ

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Pokyny pro použití TROUBA Obsah. Használati útmutató SÜTÕ FH 2 /HA FH 2 IX/HA FHS 2 IX/HA S Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη, Περιγραφή της συσκευής, Περιγραφή της συσκευής,6 Εγκατάσταση,9 Εκκίνηση και χρήση,2

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA GRECJA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA GRECJA 16.9.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 341/23 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa SA.39119 (2016/C)

Διαβάστε περισσότερα

Badanie tempa i techniki czytania studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

Badanie tempa i techniki czytania studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa 2008, nr 1 Katarzyna Wodniak Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy e-mail: kwodniak@op.pl Badanie tempa i techniki czytania studentów informacji naukowej

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C8100 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C8100 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C8100 All-in-One series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

INSTRUCTIONS CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

Power Meter User Manual

Power Meter User Manual Power Meter User Manual Statement of Compliance: SRAM LLC. Model#: 0808 FCC ID: C9O-MERC1 IC: 10161A-MERC1 Model#: 0815 FCC ID: C9O-MTB1 IC: 10161A-MTB1 This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C3100 All-in-One series

HP Photosmart C3100 All-in-One series HP Photosmart C3100 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Podręczny przewodnik Polski 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Polski Adobe i Acrobat logo są

Διαβάστε περισσότερα

ca. 25mm (1 ) ca. 33,3mm (G1) 5 ca. 32 mm (1 1/4 ) - 2 -

ca. 25mm (1 ) ca. 33,3mm (G1) 5 ca. 32 mm (1 1/4 ) - 2 - GH-DP 6315 N D PL GR TR Originalbetriebsanleitung Schmutzwasserpumpe Instrukcją oryginalną Pompa zanurzeniowa do brudnej wody Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Αντλια ακαθαρτου νερου Orijinal Kullanma Talimatı

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating User Guide TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMD 723

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMD 723 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 BG,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα. Instrucţiuni de folosire CUPTOR Sumar. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Használati útmutató SÜTÕ

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα. Instrucţiuni de folosire CUPTOR Sumar. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Használati útmutató SÜTÕ FH 0 0 IX/HA Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη, Περιγραφή της συσκευής,6 Περιγραφή της συσκευής,7 Εγκατάσταση,8 Εκκίνηση και χρήση,0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4100 All-in-One series

HP Photosmart C4100 All-in-One series HP Photosmart C4100 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Podręczny przewodnik Polski 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Polski Adobe i Acrobat logo są

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

CC-BC 2 M. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät. Instrukcją oryginalną Prostownik

CC-BC 2 M. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät. Instrukcją oryginalną Prostownik CC-BC 2 M D PL GR Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät Instrukcją oryginalną Prostownik Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Φορτιστικο μπαταριας 5 Art.-Nr.: 10.022.11 I.-Nr.: 11016 Anl_CC_BC_2_M_SPK5.indb

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 CZ Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz teraz dwukrotnie tekst - wywiad. Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 CZ Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

Television. KDL-48WD65x / 40WD65x / 40RD45x / 32WD60x / 32RD43x. Instrukcja obsługi PL. Návod k použití. Návod na obsluhu.

Television. KDL-48WD65x / 40WD65x / 40RD45x / 32WD60x / 32RD43x. Instrukcja obsługi PL. Návod k použití. Návod na obsluhu. Television Instrukcja obsługi PL Návod k použití CZ Návod na obsluhu Kezelési útmutató Instrucţiuni de utilizare Инструкции за експлоатация Οδηγίες λειτουργίας Kullanma Kılavuzu SK HU RO BG GR TR KDL-48WD65x

Διαβάστε περισσότερα

CC-BC 6 M. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät. Instrukcją oryginalną Prostownik

CC-BC 6 M. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät. Instrukcją oryginalną Prostownik CC-BC 6 M D PL GR Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät Instrukcją oryginalną Prostownik Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Φορτιστικο μπαταριας 5 Art.-Nr.: 10.022.31 I.-Nr.: 11016 Anl_CC_BC_6_M_SPK5.indb

Διαβάστε περισσότερα

Gwarancja SRAM LLC. Niniejsza gwarancja nie odnosi się do produktów uszkodzonych w wypadku, zderzeniu, na skutek

Gwarancja SRAM LLC. Niniejsza gwarancja nie odnosi się do produktów uszkodzonych w wypadku, zderzeniu, na skutek 95.3015.000.100 Rev A Copyright SRAM LLC, 2012 Gwarancja SRAM LLC Zakres ograniczonej gwarancji Jeśli nie wskazano inaczej w niniejszym dokumencie, firma SRAM gwarantuje, że jej produkty są wolne od wad

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 922

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 922 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 HU Magyar,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ EL PL OVN BRUGSANVISNING DA ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ευχαριστο µε που επιλέξατε ένα απ τα προϊ ντα µας. Για την καλ τερη δυνατή απ δοση του φο ρνου σας, σας προτείνουµε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τη στάση των εκπαιδευτικών σε σχέση με την ευχρηστία και προσβασιμότητα ψηφιακών εφαρμογών και περιεχομένου

Έρευνα για τη στάση των εκπαιδευτικών σε σχέση με την ευχρηστία και προσβασιμότητα ψηφιακών εφαρμογών και περιεχομένου Έρευνα για τη στάση των εκπαιδευτικών σε σχέση με την ευχρηστία και προσβασιμότητα ψηφιακών εφαρμογών και περιεχομένου Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Τάσος Μακρής Ομάδα Έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ Επισκόπηση - Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

DISC REPAIR MACHINE Instructions manual

DISC REPAIR MACHINE Instructions manual Instructions manual This machine is dedicated for repairing scratches on the bottom side of optical discs, which make these discs unreadable. Note. Do not use this machine when scratched disc is readable.

Διαβάστε περισσότερα

Odwieczne SŁOWO [J 1, 1-18]

Odwieczne SŁOWO [J 1, 1-18] 1. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. 2. οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 3. πάντα δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. 4. ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Foot massager. Μασάζ Ποδιών MFS-002 MFS-002

Foot massager. Μασάζ Ποδιών MFS-002 MFS-002 EN GR Foot massager MFS-002 Μασάζ Ποδιών MFS-002 Instructions Dear Customer: Thank you for choosing LAFE products: WARNING: The device is intended for domestic use only. The device is NOT intended for

Διαβάστε περισσότερα

MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I.

MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I. MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I. PL INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI KOTŁA GAZOWEGO HR PRIRUČNIK ZA INSTALATERE I KORISNIKE SRB UPUTSTVO ZA MONTAŽERA I KORISNIKA SK NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽÍVANIE

Διαβάστε περισσότερα

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. POMOC PAŃSTWA CYPR Pomoc państwa nr C 10/2006 (poprzednio nr 555/2005) Cyprus Airways Plan restrukturyzacji

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. POMOC PAŃSTWA CYPR Pomoc państwa nr C 10/2006 (poprzednio nr 555/2005) Cyprus Airways Plan restrukturyzacji C 113/2 POMOC PAŃSTWA CYPR Pomoc państwa nr C 10/2006 (poprzednio nr 555/2005) Cyprus Airways Plan restrukturyzacji Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE (2006/C 113/02) (Tekst

Διαβάστε περισσότερα

Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer

Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer 4-567-504-12(1) Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer Przewodnik Ghid de referinţă Οδηγός αναφοράς Referenční příručka Felhasználói

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

Käyttöohje PL Instrukcja ługi obs GR O δηγίες χρήσεως RU Руководство по эксплуатации. Höyrysilitysrauta. 44 Żelazko z nawilżaczem i strumieniem

Käyttöohje PL Instrukcja ługi obs GR O δηγίες χρήσεως RU Руководство по эксплуатации. Höyrysilitysrauta. 44 Żelazko z nawilżaczem i strumieniem www.severin.com welcome home FI Käyttöohje PL Instrukcja ługi obs GR O δηγίες χρήσεως RU Руководство по эксплуатации Höyrysilitysrauta 44 Żelazko z nawilżaczem i strumieniem 49 pary Σίδερο ατμού 55 Паровой

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

epifaniusz z salaminy panarion herezje 1 33 tekst grecki i polski przekład i wstęp ks. marek gilski

epifaniusz z salaminy panarion herezje 1 33 tekst grecki i polski przekład i wstęp ks. marek gilski epifaniusz z salaminy panarion herezje 1 33 tekst grecki i polski przekład i wstęp ks. marek gilski opracowanie tekstu greckiego i komentarz polski ks. arkadiusz baron uniwersytet papieski jana pawła ii

Διαβάστε περισσότερα

STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI

STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI revolution STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI

Διαβάστε περισσότερα

KD-R521/KD-R422/ KD-R421/KD-R45 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

KD-R521/KD-R422/ KD-R421/KD-R45 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

TC-CD 18-2 Li. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Akku-Bohrschrauber. Instrukcją oryginalną Wiertarkowkrętarkaakumulatorowa

TC-CD 18-2 Li. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Akku-Bohrschrauber. Instrukcją oryginalną Wiertarkowkrętarkaakumulatorowa TC-CD 18-2 Li D PL Originalbetriebsanleitung Akku-Bohrschrauber Instrukcją oryginalną Wiertarkowkrętarkaakumulatorowa RUS Оригинальное руководство по эксплуатации Аккумуляторный гайковерт GR Πρωτότυπες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ (1683) ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ

Η ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ (1683) ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ (1683) ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ Αξιότιµες κυρίες και αξιότιµοι κύριοι, Σήµερα θα σας παρουσιάσω µερικές ενδιαφέρουσες θέσεις για την αναµέτρηση δύο κόσµων, δύο διαφορετικών και

Διαβάστε περισσότερα

Electronic Kitchen Scale User s manual Ηλεκτρονική Ζυγαριά Κουζίνας Οδηγίες χρήσεως

Electronic Kitchen Scale User s manual Ηλεκτρονική Ζυγαριά Κουζίνας Οδηγίες χρήσεως ON/OFF /TARE 42 g WEIGHT MILK WATER MODE EN ΕΛ Electronic Kitchen Scale User s manual Ηλεκτρονική Ζυγαριά Κουζίνας Οδηγίες χρήσεως EN Electronic Kitchen Scale User s manual Dear Customer: Thank you for

Διαβάστε περισσότερα

CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-SD63 POLSKI РУCCKИЙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4.

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart Premium Fax C309 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart Premium Fax C309 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart Premium Fax C309 series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet D4200 series

HP Deskjet D4200 series HP Deskjet D4200 series Guía de referencia Guia de Referência Podręczny przewodnik Οδηγός αναφοράς Windows: Para obtener información acerca de la instalación de la impresora, consulte la guía de instalación.

Διαβάστε περισσότερα