ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 7, του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α 87). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π. /τος 63/2005 (Α 98). 2. Το γεγονός ότι από τις ρυθµίσεις του διατάγµατος αυτού προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, ετήσια δαπάνη ύψους.. (..) ευρώ, περίπου, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις, που θα εγγράφονται, κατ έτος, προς τούτο, στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 3. Την γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονοµικών, α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ιάρθρωση-αρµοδιότητες ΤΜΗΜΑ Α Κεντρική Υπηρεσία - Περιφερειακές Υπηρεσίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Βασική ιάρθρωση Άρθρο 1 ιάρθρωση Υπηρεσιών 1.Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου διαρθρώνονται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. 2.Οι περιφερειακές υπηρεσίες οργανώνονται στο πλαίσιο της οικείας περιφερειακής ενότητας και υπάγονται σε οργανική µονάδα της Κεντρικής υπηρεσίας. 1

2 3. Η Κεντρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου διαρθρώνεται ως κατωτέρω: α) Γραφείο Περιφερειάρχη. β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. γ) Γενική ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Εσωτερικής Λειτουργίας. δ) Γενική ιεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. ε) Γενική ιεύθυνση Ανάπτυξης. στ) Γενική ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. ζ) Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδοµών. η) Γενική ιεύθυνση ηµόσιας Υγείας 4. Στην Κεντρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου λειτουργούν επίσης και οι παρακάτω Υπηρεσίες: α) Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου. β) Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Προστασίας. γ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας. δ) Νοµική Υπηρεσία. Άρθρο 2 Το Γραφείο του Περιφερειάρχη και τα Γραφεία των Αντιπεριφερειαρχών συγκεντρώνουν τα αναγκαία στοιχεία για την ενηµέρωση των ανωτέρω κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, επιµελούνται για την αλληλογραφία τους και οργανώνουν την επικοινωνία αυτών µε τις υπηρεσίες και το κοινό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ιάρθρωση οργανικών µονάδων Αρµοδιότητες Άρθρο 3 Γενική ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Εσωτερικής Λειτουργίας Η Γενική ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρµόδια για το συντονισµό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών µονάδων που υπάγονται σ' αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας τους και την αντιµετώπιση των προβληµάτων και των υποθέσεων αρµοδιότητας τους. Συγκροτείται από τις εξής οργανικές µονάδες: α. ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού µε αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια. β. ιεύθυνση ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης µε αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια. γ. ιεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη µε αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια δ. ιεύθυνση ιοίκησης µε αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας. ε. ιεύθυνση Οικονοµικού µε αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας. στ. ιεύθυνση ιοικητικού Οικονοµικού Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας ζ. ιεύθυνση ιοικητικού Οικονοµικού Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας 2

3 η. ιεύθυνση ιοικητικού Οικονοµικού Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας θ. ιεύθυνση ιοικητικού Οικονοµικού Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Άρθρο 4 ιάρθρωση-αρµοδιότητες ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 1. Οι αρµοδιότητες της ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού ανάγονται ιδίως στον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό, την υλοποίηση των σχετικών µε αυτόν δράσεων και την παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας, καθώς και στην εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής, στο επίπεδο της Περιφέρειας, την υλοποίηση των διαδικασιών του ηµοκρατικού Προγραµµατισµού, για τα ετήσια και µεσοχρόνια προγράµµατα ανάπτυξης, καθώς και την προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων. 2. Τη ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού απαρτίζουν τα εξής Τµήµατα: α. Το Τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής στο οποίο υπάγονται οι ακόλουθες αρµοδιότητες: Η εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής, στο επίπεδο της περιφέρειας, η υλοποίηση των διαδικασιών του ηµοκρατικού Προγραµµατισµού, για τα ετήσια και µεσοχρόνια προγράµµατα ανάπτυξης. Για τα προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισηγείται σχετικά στην Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας. Η σύνταξη προτάσεων για τη διαµόρφωση της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής. Για τα προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισηγείται σχετικά στην Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας. Η προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων. Η άσκηση καθηκόντων εφαρµογής ως ικαιούχου στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεµβάσεων, για την προγραµµατική περίοδο , όπως αυτή οριοθετείται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), περιλαµβανοµένης και της υποστήριξης του συνόλου των φορέων της Αυτοδιοίκησης, Η κατάρτιση του αναπτυξιακού προγράµµατος της περιφέρειας που χρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους. Η έγκριση των µεσοχρόνιων αναπτυξιακών προγραµµάτων, που εκπονούνται στο πλαίσιο των αντίστοιχων περιφερειακών αναπτυξιακών προγραµµάτων και χρηµατοδοτούνται από εθνικούς πόρους. Ο συντονισµός των φορέων εκτέλεσης και η παρακολούθηση της πορείας εφαρµογής του αναπτυξιακού προγράµµατος της περιφέρειας που χρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους. 3

4 Η διατύπωση προς τους κεντρικούς φορείς του δηµόσιου τοµέα προτάσεων για έργα και µέτρα πολιτικής, εθνικής σηµασίας, που αφορούν την περιφέρεια, αλλά εντάσσονται στο µεσοχρόνιο εθνικό αναπτυξιακό πρόγραµµα. β. Το Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων και Έργων, στο οποίο υπάγονται οι ακόλουθες αρµοδιότητες: Η εκπόνηση γενικών και ειδικών αναπτυξιακών µελετών που αφορούν τη χωρική αρµοδιότητα της περιφέρειας. Η τελική διαµόρφωση, η µέριµνα για την έγκριση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των ετήσιων Προγραµµάτων ηµοσίων Επενδύσεων περιφερειακού επιπέδου. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, η διενέργεια ελέγχων, στους φορείς υλοποίησης έργων που χρηµατοδοτούνται µε εθνικούς πόρους για την τήρηση των δεσµεύσεων, τη νοµιµότητα και κανονικότητα των δαπανών, την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου και την αξιοπιστία των οικονοµικών στοιχείων. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων που χρηµατοδοτούνται µε εθνικούς πόρους, από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων ή άλλους πόρους. Η κατανοµή των πιστώσεων από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων. Η κατανοµή των αντίστοιχων ποσών και η έγκριση της εκταµίευσής τους από τους λογαριασµούς, που τηρεί το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο προσδιορισµός των δικαιούχων των πιστώσεων των έργων που εγκρίνονται, όπου αυτό απαιτείται. Η συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκµηρίωση γεωγραφικών, δηµογραφικών, οικονοµικών, κοινωνικών και άλλων στοιχείων που αφορούν την περιφέρεια. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του σχεδιασµού και της υλοποίησης όλων των αναπτυξιακών και θεσµικών παρεµβάσεων στη χωρική αρµοδιότητά της. γ. Το Τµήµα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης στο οποίο υπάγονται οι ακόλουθες αρµοδιότητες: Η συνεργασία µε φορείς της περιφέρειας για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων υλοποίησης έργων, που χρηµατοδοτούνται από προγράµµατα, που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. Η σύσταση Περιφερειακής Γνωµοδοτικής Επιτροπής, η οποία γνωµοδοτεί για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ή προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόµων. Η άσκηση των αρµοδιοτήτων και υποχρεώσεων Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης για πράξεις ιδιωτικών επενδύσεων που εντάσσονται σε επιχειρησιακά προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παραλαβή των αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων, ο έλεγχος των στοιχείων, η αξιολόγησή τους, η εισήγηση στην Περιφερειακή 4

5 Γνωµοδοτική Επιτροπή, η έκδοση της απόφασης υπαγωγής, οι αποφάσεις τροποποίησης και η παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, ανάκλησης υπαγωγής και επιστροφής ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόµων. Η συγκρότηση των Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου των επενδύσεων για την πιστοποίηση των δαπανών και την υλοποίηση των εγκεκριµένων εργασιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόµων. Η καταβολή της επιχορήγησης του κόστους επένδυσης, η ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας. Η καταγραφή των νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται από την υλοποίηση των εγκεκριµένων επενδύσεων. Η λειτουργία βάσης δεδοµένων για την ενίσχυση, παρακολούθηση και εξέλιξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρειας, κατά κλάδο και τοµείς της οικονοµίας. Η διατύπωση προτάσεων πολιτικής και µέτρων για την ανάπτυξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων προς το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η πληροφόρηση και υποβοήθηση των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων σε κλαδικό ή άλλο επίπεδο, µε σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής ικανότητας και ανταγωνιστικότητάς τους. Η παρακολούθηση και η επισήµανση στους αρµόδιους φορείς ζητηµάτων, που αναφέρονται στη λήψη των αναγκαίων µέτρων προς βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών. Η γνωµοδότηση για κάθε θέµα τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος, για το οποίο ζητείται η παροχή γνώµης. δ. Στο Τµήµα Τεκµηρίωσης υπάγονται οι ακόλουθες αρµοδιότητες: Η συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκµηρίωση γεωγραφικών, δηµογραφικών, οικονοµικών, κοινωνικών και άλλων στοιχείων που αφορούν την περιφέρεια. Η λειτουργία βάσης δεδοµένων για την ενίσχυση, παρακολούθηση και εξέλιξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρειας, κατά κλάδο και τοµείς της οικονοµίας. Η διατύπωση προτάσεων πολιτικής και µέτρων για την ανάπτυξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων προς το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η παροχή στοιχείων προς καταγραφή σε βάση δεδοµένων του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας των στοιχείων των ενισχυόµενων επενδύσεων. Άρθρο 5 ιάρθρωση-αρµοδιότητες ιεύθυνσης ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης 1. Οι αρµοδιότητες της ιεύθυνσης ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ανάγονται ιδίως στην εξασφάλιση της διαφάνειας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων στο σχεδιασµό, την ανάπτυξη και υποστήριξη της εύρυθµης και αποδοτικής λειτουργίας των συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του φορέα και των περιφερειακών υπηρεσιών του, τη διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστηµάτων της Περιφέρειας µε αντίστοιχα συστήµατα 5

6 εθνικής εµβέλειας κεντρικών φορέων της ιοίκησης και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδοµών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας, καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών, και τέλος την εύρυθµη λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας. 2. Τη ιεύθυνση ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης απαρτίζουν τα εξής Τµήµατα: α. Τµήµα ιαφάνειας. β. Τµήµα Συλλογικών Οργάνων. γ. Τµήµα Υποστήριξης Συστηµάτων Φορέα. δ. Τµήµα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστηµάτων. ε. Τµήµα Σχεδιασµού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη. 3. Οι αρµοδιότητες της ιεύθυνσης ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ανάγονται αναλυτικότερα στα παρακάτω θέµατα που κατανέµονται στα τµήµατά της ως εξής: α. Τµήµα ιαφάνειας: To Τµήµα ιαφάνειας είναι αρµόδιο ιδίως για την ανάρτηση όλων των ατοµικών και κανονιστικών πράξεων της Περιφέρειας στο διαδίκτυο για τη διαφάνεια και την έγκαιρη ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε τις πράξεις των οργάνων της Περιφέρειας. β. Τµήµα Συλλογικών Οργάνων: Το Τµήµα Συλλογικών Οργάνων είναι αρµόδιο για την υποστήριξη των συλλογικών οργάνων διοίκησης της Περιφέρειας και την τήρηση µητρώου και αρχείου των πράξεών τους. γ. Τµήµα Σχεδιασµού και Υποστήριξης Συστηµάτων Φορέα: Το Τµήµα Σχεδιασµού και Υποστήριξης Συστηµάτων Φορέα καθορίζει τη στρατηγική υποδοµών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας, µεριµνά για την προµήθεια εγκατάσταση σε παραγωγική λειτουργία εξοπλισµού και λογισµικού, υποστηρίζει τεχνικά του χρήστες των πληροφοριακών συστηµάτων της Περιφέρειας, σχεδιάζει την πολιτική ασφάλειας των συστηµάτων και µεριµνά για την ακεραιότητα των πληροφοριακών δεδοµένων, διασφαλίζει την τεχνική και οργανωτική διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων της Περιφέρειας µε αντίστοιχα συστήµατα εθνικής εµβέλειας κεντρικών φορέων διοίκησης, υποστηρίζει την εθνική υποδοµή της ψηφιακής υπογραφής, σχεδιάζει και εκτελεί έργα πληροφορικής µε την αξιοποίηση κάθε διαθέσιµου οικονοµικού πόρου, όπως ευρωπαϊκά και εθνικά προγράµµατα, αναπτύσσει και συντηρεί τον διαδικτυακό τόπο του φορέα, διαχειρίζεται τη λειτουργία του εσωτερικού (τοπικού) δικτύου και υποστηρίζει την απρόσκοπτη εξωτερική του επικοινωνία (µε το διαδίκτυο). δ. Τµήµα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστηµάτων: 6

7 Το Τµήµα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστηµάτων συντονίζει και εποπτεύει την απρόσκοπτη επικοινωνία και την εύρυθµη λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων που είναι εγκατεστηµένα στις περιφερειακές υπηρεσίες, καταρτίζει τα αναγκαία λειτουργικά πρότυπα των περιφερειακών υπηρεσιών, υποστηρίζει τεχνικά τους χρήστες των αποκεντρωµένων συστηµάτων και µεριµνά για την κατάρτιση και την εκπαίδευσή τους και εξασφαλίζει τις αναγκαίες υποδοµές πληροφορικής και επικοινωνιών για την αποτελεσµατική λειτουργία των αποκεντρωµένων συστηµάτων. ε. Τµήµα Σχεδιασµού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη: Το Τµήµα Σχεδιασµού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη σχεδιάζει, αναπτύσσει και υποστηρίζει νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται µέσω του διαδικτύου στον πολίτη, οργανώνει και αναπαριστά τα πληροφοριακά δεδοµένα της περιφέρειας που είναι αναγκαία ή ζητούνται από άλλους δηµόσιους φορείς για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή/και υπηρεσιών µίας στάσης στον πολίτη και τις επιχειρήσεις, µεριµνά σε συνεργασία µε τις καθ ύλην αρµόδιες ιευθύνσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ΤΠΕ στον µετασχηµατισµό και την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, µέσω των οποίων παρέχονται προβλεπόµενες από το νόµο υπηρεσίες και παροχές προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις. Άρθρο 6 ιάρθρωση-αρµοδιότητες ιεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη (έδρα) 1. Οι αρµοδιότητες της ιεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη ανάγονται ιδίως στο σχεδιασµό και το συντονισµό δράσεων για το σύνολο των υπηρεσιών της περιφέρειας µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς και στην εισήγηση οργανωτικών µέτρων που είναι αναγκαία για τη βελτίωση της αποδόσεως των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Στα καθήκοντα της ιεύθυνσης είναι η επιτόπια παρακολούθηση όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας και η κατάθεση αναλυτικής έκθεσης ανά τρεις µήνες στον Περιφερειάρχη, για κάθε µία υπηρεσία της Περιφέρειας µε αντίστοιχες προτάσεις βελτίωσης. 2. Τη ιεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη απαρτίζουν τα εξής Τµήµατα: α. Τµήµα Συντονισµού Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Συντονισµού ανάγονται στη µέριµνα για την απροσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας, στην υποχρέωση να επικοινωνεί µε όλες τις υπηρεσίες, να παρακολουθεί τη ροή της εργασίας τους και να καταθέτει προτάσεις για τη δηµιουργία γραφείων για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένης υπηρεσιακής ανάγκης. Το Τµήµα Συντονισµού οφείλει να εφαρµόζει την πολιτική της Περιφέρειας σε θέµατα εξυπηρέτησης του πολίτη, να συντάσσει έκθεση κάθε τρίµηνο προς τον Περιφερειάρχη, να εφαρµόζει πιλοτικά σχέδια για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη συµπεριλαµβανοµένων και εισηγήσεων για προσωπικό ια την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Ο προϊστάµενος του Τµήµατος οφείλει να επισκέπτεται όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες της Περιφέρειας σε τακτά διαστήµατα για να διαµορφώσει προσωπική άποψη για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν προς τους πολίτες. Το ίδιο δύναται να πράξει και ο προϊστάµενος της ιεύθυνσης. β. Τµήµα Σχεδιασµού 7

8 Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Σχεδιασµού ανάγονται στην οργάνωση και το σχεδιασµό δράσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Το Τµήµα Σχεδιασµού εισηγείται στα αρµόδια όργανα της Περιφέρειας για τη λήψη αποφάσεων σε θέµατα εξυπηρέτησης του πολίτη. Άρθρο 7 ιάρθρωση-αρµοδιότητες ιεύθυνσης ιοίκησης 1. Οι αρµοδιότητες της ιεύθυνσης ιοίκησης ανάγονται ιδίως στη διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας, στη συνδροµή των οργάνων των υπηρεσιών αυτών για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους, στην επεξεργασία στοιχείων για την εκτίµηση των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό, στη διαχείριση όλων των θεµάτων διοίκησης προσωπικού,καθώς και στα θέµατα σχετικά µε τη διενέργεια των εκλογών. 2. Η ιεύθυνση ιοίκησης απαρτίζεται από τα ακόλουθα τµήµατα: α. Τµήµα Προσωπικού β. Τµήµα Γραµµατείας 3. Ειδικότερα, οι αρµοδιότητες της ιεύθυνσης ιοίκησης κατανέµονται ως ακολούθως στα παραπάνω τµήµατα: α. Το Τµήµα Προσωπικού είναι αρµόδιο για όλα τα θέµατα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης όλου του προσωπικού της Περιφέρειας και εκδίδει τις σχετικές πράξεις για το προσωπικό αυτό για τις οποίες απαιτείται γνώµη συλλογικού οργάνου, καθώς και για όλες τις ατοµικές πράξεις που αφορούν το προσωπικό της περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας. β. Στο Τµήµα Γραµµατείας οργανώνεται, ταξινοµείται και τηρείται το κεντρικό πρωτόκολλο, καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο των υπηρεσιών της Περιφέρειας, πλην των υπηρεσιών που έχουν ιδιαίτερο τµήµα γραµµατείας. Το Τµήµα Γραµµατείας είναι αρµόδιο για τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Περιφέρειας, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόµενους µε την Περιφέρεια πολίτες, καθώς και για τη χορήγηση της επισηµείωσης της Σύµβασης της Χάγης σε έγγραφα των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Άρθρο 8 ιάρθρωση-αρµοδιότητες ιεύθυνσης Οικονοµικού 1. Οι αρµοδιότητες της ιεύθυνσης Οικονοµικού ανάγονται ιδίως στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της Περιφέρειας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, την κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προγράµµατος προµηθειών, τη διενέργεια διαγωνισµών για την προµήθεια πάσης φύσεως υλικών, την κατάρτιση του προϋπολογισµού επενδύσεων της περιφέρειας και τη µέριµνα για την εκτέλεσή του καθώς και την παρακολούθηση του προγράµµατος επενδύσεων και 8

9 την πληρωµή των εκτελουµένων έργων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, την τήρηση των πάσης φύσεως οικονοµικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση των έργων και την κατάρτιση του προϋπολογισµού και απολογισµού. 2.Τη ιεύθυνση Οικονοµικού απαρτίζουν τα εξής Τµήµατα: α. Τµήµα Προϋπολογισµού β. Τµήµα Προµηθειών γ. Τµήµα Λογιστηρίου 3. Οι αρµοδιότητες της ιεύθυνσης Οικονοµικού κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή Τµήµατα, ως εξής: α. Το Τµήµα Προϋπολογισµού είναι αρµόδιο ιδίως για την κατάρτιση και εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισµού και του απολογισµού της Περιφέρειας, την παρακολούθηση και εποπτεία των οικονοµικών µεγεθών από όλες τις πηγές χρηµατοδότησης. β. Το Τµήµα Προµηθειών είναι αρµόδιο ιδίως για την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράµµατος προµηθειών, καθώς και για τα λοιπά ζητήµατα προµηθειών αρµοδιότητας της Περιφέρειας, για τη µέριµνα για τη στέγαση και µεταστέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδοµών τους. γ. Το Τµήµα Λογιστηρίου είναι αρµόδιο ιδίως για την εκκαθάριση της µισθοδοσίας πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της Περιφέρειας µε σχέση εργασίας δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς επίσης και για την αντιµισθία των αιρετών οργάνων αυτής, για τη σύνταξη των οικονοµικών δικαιολογητικών συνταξιοδότησης, καθώς και για την έκδοση κάθε µορφής βεβαιώσεων µισθοδοσίας και µισθοδοτικών καταστάσεων. Άρθρο 9 ιάρθρωση-αρµοδιότητες ιευθύνσεων ιοικητικού-οικονοµικού Περιφερειακών Ενοτήτων 1. Οι αρµοδιότητες της ιεύθυνσης ιοικητικού-οικονοµικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, ανάγονται στη συνδροµή των οργάνων των υπηρεσιών των περιφερειακών ενοτήτων για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους, στην τήρηση του προσωπικού µητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών κάθε περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών µεταβολών του προσωπικού αυτού, στην άσκηση αρµοδιοτήτων σχετικά µε τη διενέργεια των εκλογών, καθώς και στην έκδοση οποιασδήποτε ατοµικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώµη συλλογικού οργάνου. 9

10 2. Τις ιευθύνσεις ιοικητικού-οικονοµικού των ως άνω περιφερειακών ενοτήτων απαρτίζουν τα ακόλουθα τµήµατα: α. Τµήµα Προσωπικού: Το Τµήµα Προσωπικού είναι αρµόδιο για όλα τα θέµατα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας και εκδίδει τις σχετικές ατοµικές πράξεις για το προσωπικό αυτό, για τις οποίες δεν απαιτείται γνώµη συλλογικού οργάνου. β. Τµήµα Οικονοµικού: Το τµήµα αυτό είναι αρµόδιο ιδίως για τη χορήγηση κάθε µορφής οικονοµικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στους υπαλλήλους της περιφερειακής ενότητας ενώ επίσης µεριµνά για κάθε είδους προµήθεια για τη λειτουργία των υπηρεσιών της περιφεριακής ενότητας. γ. Τµήµα Γραµµατείας: Στο Τµήµα Γραµµατείας οργανώνεται, ταξινοµείται και τηρείται το πρωτόκολλο καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, πλην των υπηρεσιών οι οποίες διαθέτουν ιδιαίτερο τµήµα γραµµατείας. Το Τµήµα Γραµµατείας είναι αρµόδιο ιδίως για τη διακίνηση της αλληλογραφίας της περιφερειακής ενότητας, καθώς και για την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόµενους µε τις υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας πολίτες. Άρθρο 10 Γενική ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 1.Η Γενική ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής είναι αρµόδια για το συντονισµό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών µονάδων που υπάγονται σ' αυτή και την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία µε το καθ ύλην αρµόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων και των υποθέσεων αρµοδιότητας τους. Η Γενική ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής συγκροτείται από τις εξής οργανικές µονάδες: α. ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας, µε αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια. β. ιεύθυνση Κτηνιατρικής, µε αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια. γ. ιεύθυνση Πολιτικής Γης, µε αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια. δ. ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αργολίδας ε. ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας στ. ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας ζ. ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας η. ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Μεσσηνίας Άρθρο 11 Αρµοδιότητες-διάρθρωση της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας 10

11 1. Οι αρµοδιότητες της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας ανάγονται ιδίως στην κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραµµάτων για τη γεωργία, κτηνοτροφία και την αλιεία, στην εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών µελετών και µέτρων πολιτικής, καθώς και στη µέριµνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση της γεωργίας στον τοµέα της φυτικής παραγωγής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή της περιφέρειας, σε συνδυασµό µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό των αγροτικών εκµεταλλεύσεων. 2. Η ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας επικοινωνεί µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των καθ ύλην αρµόδιων Υπουργείων και εφαρµόζει τις εθνικές πολιτικές στα θέµατα της αρµοδιότητάς της σύµφωνα µε τις οδηγίες τους. Η ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας συνεργάζεται, επικοινωνεί και παρέχει πληροφορίες στους ήµους της περιοχής της περιφέρειας για τα θέµατα της αρµοδιότητάς της και παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες στις περιφερειακές υπηρεσίες, που ασκούν αρµοδιότητες γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του προηγουµένου εδαφίου είναι δυνατή η πραγµατοποίηση κοινών εκδηλώσεων µε τους πρωτοβάθµιους ΟΤΑ ή και άλλους φορείς για την καλύτερη ενηµέρωση των αγροτών και την εν γένει εξυπηρέτησή τους. 3. Τη ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας απαρτίζουν τα εξής Τµήµατα: α. Τµήµα Προγραµµατισµού β.τµήµα Πολιτικής Γης γ. Τµήµα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής δ. Τµήµα Αλιείας 4. Οι αρµοδιότητες της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή Τµήµατα, ως εξής: α. Τµήµα Προγραµµατισµού: Το Τµήµα αυτό είναι αρµόδιο ιδίως για την κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραµµάτων για τη γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία, καθώς και για την εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών µελετών και µέτρων πολιτικής, για την παρακολούθηση εκτέλεσης των ανωτέρω προγραµµάτων, την έγκριση, τον έλεγχο, την πληρωµή και την παραλαβή έργων και εργασιών περιφερειακού επιπέδου, τη διαφύλαξη και προστασία της γεωργικής γης από αλλαγή χρήσης της και ιδιαίτερα της γεωργικής γης µε υψηλή παραγωγικότητα, τη σύνταξη τοµεακών και λοιπών προγραµµάτων έργων υποδοµής για τη µεταποίηση αγροτικών προϊόντων και την πρόταση για την ένταξή τους σε τοµεακά εθνικά προγράµµατα, την αντιµετώπιση των τεχνικών, οικονοµικών και διαρθρωτικών προβληµάτων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, την κατάρτιση µελετών και εφαρµογή προγραµµάτων ανάπτυξης του ιχθυοπονικού πλούτου των ορεινών ρεόντων υδάτων, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες δασικές υπηρεσίες (π.δ. 402/1988, άρθρο 18 παρ. i κγ, άρθρο 1 του ν.δ. 420/1970 και άρθρο 14 του π.δ. 915/1981), καθώς και την κατάρτιση µελετών ανάπτυξης του ιχθυοπονικού εν γένει πλούτου. β.τµήµα Πολιτικής Γης Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Πολιτικής Γης ανάγονται ιδίως στην παραχώρηση εκτάσεων σε νοµικά ή φυσικά πρόσωπα και ΟΤΑ, την εκποίηση, ανταλλαγή και προστασία εποικιστικών εκτάσεων και την έκδοση, διόρθωση και ακύρωση τίτλων κυριότητας, τη σύνταξη τοπογραφικών προγραµµάτων, τη συγκρότηση 11

12 τοπογραφικών συνεργείων από τεχνικούς υπαλλήλους, τη σύνταξη, τήρηση, συµπλήρωση και ολοκλήρωση θεµατικών χαρτών µε στοιχεία που θα συλλέγονται επιτόπου, καθώς και την περιοδική ενηµέρωση των τοπικών θεµατικών χαρτών µε τις µεταβολές που έχουν σηµειωθεί, τη χορήγηση βεβαιώσεων και διαγραµµάτων για την εξυπηρέτηση πολιτών καθώς και την έρευνα των φακέλων των εργασιών για τον έλεγχο αιτηµάτων. γ.τµήµα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Το Τµήµα αυτό είναι αρµόδιο ιδίως για την εφαρµογή προγραµµάτων και τη λήψη µέτρων για τη βελτίωση της ενδροκοµίας, της Αµπελουργίας, των Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, των Κηπευτικών καθώς και των Καλλωπιστικών και Φαρµακευτικών Φυτών, τη µελέτη και τον προγραµµατισµό διατήρησης της γονιµότητας και βελτίωσης των γεωργικών εδαφών, την εφαρµογή όλων των αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων και την παρακολούθηση της εκτέλεσής τους, καθώς και τον έλεγχο και παρακολούθηση παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ φυτικής και ζωικής προέλευσης, τη ρύθµιση θεµάτων που προκύπτουν από τη χωροθέτηση της γεωργικής γης και των βοσκοτόπων, την αλλαγή της χρήσης τους και εγγειοδιαρθρωτικές επεµβάσεις στις ιδιωτικές γεωργικές εκµεταλλεύσεις και τη µελέτη των σχετικών προβληµάτων, σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες Χωρικού Σχεδιασµού και Εγγείων Βελτιώσεων, καθώς και κάθε άλλο θέµα που αφορά την ανάπτυξη της γεωργικής και ζωικής παραγωγής στην περιοχή της Περιφέρειας και δεν ανατίθεται σε άλλη ιεύθυνση ή Τµήµα. δ. Τµήµα Αλιείας: Το Τµήµα Αλιείας είναι αρµόδιο ιδίως για τη διοίκηση, διαχείριση και εκµετάλλευση των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων, τον καθορισµό προστατευτικής ζώνης εκµισθουµένου ιχθυοτροφείου, χαρακτηρισµός ως γεωργικών επιχειρήσεων βιοτεχνικών και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές εκµεταλλεύσεις, την απόφαση επιλογής του τρόπου εκµετάλλευσης των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και την απόφαση εκµίσθωσης, χωρίς δηµοπρασία, εφαπτόµενου των συνόρων ιχθυοτρόφου ύδατος και ο καθορισµός των όρων της σύµβασης. Άρθρο 12 Αρµοδιότητες-διάρθρωση της ιεύθυνσης Κτηνιατρικής 1. Οι αρµοδιότητες της ιεύθυνσης Κτηνιατρικής ανάγονται ιδίως στη µέριµνα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου σε όλη στην Περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων, τη λήψη αποφάσεων για ασθένειες ζώων που µπορεί να έχουν επιδηµικό χαρακτήρα καθώς και τη λήψη µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας. 2. Η ιεύθυνση Κτηνιατρικής επικοινωνεί µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των καθ ύλην αρµόδιων Υπουργείων, εφαρµόζει τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές στα θέµατα της αρµοδιότητά της σύµφωνα µε τις οδηγίες τους. 12

13 3. Η ιεύθυνση Κτηνιατρικής συνεργάζεται και επικοινωνεί και παρέχει πληροφορίες στους ήµους της περιφέρειας για τα θέµατα της αρµοδιότητάς της και παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες στις περιφερειακές υπηρεσίες, που ασχολούνται µε θέµατα Κτηνιατρικής σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. 4. Τη ιεύθυνση Κτηνιατρικής απαρτίζουν τα εξής Τµήµατα: α. Τµήµα Υγείας των Ζώων β. Τµήµα Κτηνιατρικής ηµόσιας Υγείας γ. Τµήµα Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρµάκων 5. Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων της προηγούµενης παραγράφου είναι οι ακόλουθες: α. Τµήµα Υγείας των Ζώων Το Τµήµα Υγείας των Ζώων είναι αρµόδιο ιδίως για την έρευνα και τη µελέτη κάθε θέµατος που σχετίζεται µε την υγιεινή κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, χερσαίου, υδρόβιου και αµφίβιου, και της προστασίας γενικά της υγείας των ζώων, την εκτέλεση προγράµµατος παραγωγής ζωοτροφών, τον ορισµό σφαγείων στα οποία θα οδηγούνται τα αφικνούµενα στη χώρα µας ζώα σφαγής, τη διενέργεια αναγκαστικών προληπτικών εµβολιασµών κατά λοιµωδών νοσηµάτων διαφόρων ζώων, καθώς και τη λήψη µέτρων σε περίπτωση υποψίας και βεβαιωµένης εµφάνισης γρίπης των ορνίθων. β. Τµήµα Κτηνιατρικής ηµόσιας Υγείας Το τµήµα αυτό είναι αρµόδιο για τη χορήγηση ή ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε σφαγεία για τη σφαγή όλων των ειδών των ζώων, για την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας, για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων και µονάδων τυποποίησης, επεξεργασίας, τεµαχισµού κρέατος καθώς και για τη χορήγηση άδειας και λειτουργία ιχθυοσκάλων, συσκευαστηρίων νωπών αλιευµάτων και εργαστηρίων µεταποίησης και συσκευασίας κατεψυγµένων αλιευµάτων, την τήρηση µητρώου εµπόρων εισαγωγών και εξαγωγών τροφίµων ζωικής προέλευσης, και για κάθε είδους αδειοδότηση, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία η οποία έχει ανατεθεί στην Περιφέρεια από την κεντρική διοίκηση. γ. Το Τµήµα Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρµάκων Το Τµήµα αυτό είναι αρµόδιο ιδίως για την εν γένει παρακολούθηση της άσκησης του ελεύθερου κτηνιατρικού επαγγέλµατος στην περιοχή αρµοδιότητάς του, τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κλινικής µικρών ζώων, κτηνιατρικών κλινικών και ενδιαιτηµάτων ζώων, τη µέριµνα εφαρµογής της νοµοθεσίας για την προστασία των ζώων και την εµπορία των ζώων συντροφιάς, τη διαχείριση και καταγραφή µητρώου κτηνοτρόφων. Αρθρο 13 Αρµοδιότητες-διάρθρωση των ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων 1. Οι αρµοδιότητες των ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής που συνιστώνται σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου 13

14 (Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Μεσσηνία και Λακωνία) ανάγονται ιδίως στη µέριµνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τοµέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή των περιφερειακών ενοτήτων, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, στη διενέργεια ελέγχων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας σε κάθε περιφερειακή ενότητα. 2.Οι ιευθύνσεις αυτές οφείλουν να απευθύνονται στην αντίστοιχη οργανική µονάδα της έδρας της έδρας της Περιφέρειας, προκειµένου να αντιµετωπίζουν οποιοδήποτε ερώτηµα ή πρόβληµα παρουσιάζεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. 3. Τις ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των περιφερειακών ενοτήτων απαρτίζουν τα εξής Τµήµατα: α. Τµήµα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Το Τµήµα αυτό είναι αρµόδιο ιδίως για τον Φυτοϋγειονοµικό έλεγχο εισαγωµένων εξαγοµένων γεωργικών προϊόντων, τον φυτοϋγειονοµικό έλεγχο πολλαπλασιασµού υλικού και των φυτωρίων, τον έλεγχο εφαρµογής οινικής νοµοθεσίας σε οινοβιοµηχανίες ως προς την παραγωγή, διακίνηση-εµπορία οινικών προϊόντων, την χορήγηση φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου, την εφαρµογή προγράµµατος δακοκτονίας-αρουραιοκτονίας-ακριδοκτονίας και άλλων συλλογικών προγραµµάτων καταπολέµησης, την επισήµανση και την παρακολούθηση της εξέλιξης εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών και µέτρα για την αντιµετώπισή τους, τη διενέργεια προγράµµατος επισκοπήσεων για εχθρούς και ασθένειες καραντίνας, τον έλεγχο και τη διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, και τον έλεγχο επί των εκµεταλλεύσεων επιχειρήσεων και ενώσεων αυτών που εµπλέκονται σε οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής-εµπορίας φυτών και φυτικών προϊόντων. β. Τµήµα Φυτικής -Ζωικής Παραγωγής Το Τµήµα αυτό είναι αρµόδιο ιδίως για την υποβολή προτάσεων και µελετών για την εφαρµογή προγραµµάτων αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και την παρακολούθηση της εκτέλεσής τους σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, για τη µελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης και βελτίωσης της Βοοτροφίας, Αιγοπροβατοτροφίας, Χοιροτροφίας, Πτηνοτροφίας και λοιπών αγροτικών ζώων και την εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων, για τη µελέτη και αξιοποίηση των στοιχείων της παραγωγικής διαδικασίας, τη µέριµνα για την εφαρµογή των προγραµµάτων βελτίωσης της ποιότητας προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής. δ. Τµήµα Κτηνιατρικής Το τµήµα αυτό είναι αρµόδιο για τη διενέργεια των ελέγχων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας σε κάθε περιφερειακή ενότητα. ε. Τµήµα Αλιείας: Το Τµήµα Αλιείας είναι αρµόδιο ιδίως για τη µίσθωση, µε δηµοπρασία, των ιχθυοτρόφων υδάτων, εν γένει, τον καθορισµός της προστατευτικής ζώνης πέριξ του τοποθετουµένου αλιευτικού εργαλείου, σε θαλάσσιους παραλιακούς χώρους, την 14

15 απόφαση αυξοµείωσης των συµβατικών δόσεων µίσθωσης ιχθυοτροφείου σε ιδιώτες, την υποβολή αιτήµατος προς παροχή σύµφωνης γνώµης του Γενικού Επιτελείου Στρατού για τον καθορισµό των όρων των συµβάσεων εκµίσθωσης των εφαπτόµενων των συνόρων λιµνών ή ιχθυοτρόφων υδάτων, την χορήγηση αδειών ίδρυσης συσκευαστηρίων νωπών αλιευµάτων και εργαστηρίων συσκευασίας και µεταποίησης κατεψυγµένων αλιευµάτων και την ίδρυση ιχθυοσκαλών καθώς και για τον καθορισµός της έδρας αυτών. ε. Τµήµα Πολιτικής Γης Το Τµήµα αυτό είναι αρµόδιο, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, ιδίως για την παραχώρηση εκτάσεων σε νοµικά ή φυσικά πρόσωπα και ΟΤΑ, την εκποίηση, ανταλλαγή και προστασία εποικιστικών εκτάσεων και την έκδοση, διόρθωση και ακύρωση τίτλων κυριότητας, τη σύνταξη τοπογραφικών προγραµµάτων, τη συγκρότηση τοπογραφικών συνεργείων από τεχνικούς υπαλλήλους, τη σύνταξη, τήρηση, συµπλήρωση και ολοκλήρωση θεµατικών χαρτών µε στοιχεία που θα συλλέγονται επιτόπου, και την περιοδική ενηµέρωση των τοπικών θεµατικών χαρτών µε τις µεταβολές που έχουν σηµειωθεί, τη χορήγηση βεβαιώσεων και διαγραµµάτων για την εξυπηρέτηση πολιτών καθώς και την έρευνα των φακέλων των εργασιών για τον έλεγχο αιτηµάτων. 4. Τα Τµήµατα Κτηνιατρικής σε κάθε περιφερειακή ενότητα µπορούν να συνιστούν περιφερειακά κτηνιατρεία υπό µορφή γραφείου εντός της περιοχής της κατά τόπο αρµοδιότητάς τους, οσάκις αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα Τµήµατα της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής µπορούν επίσης να συνιστούν περιφερειακά γραφεία εντός της περιοχής της κατά τόπο αρµοδιότητάς τους. Για τη σύσταση των γραφείων αυτών εκδίδεται απόφαση του Περιφερειάρχη. Άρθρο 14 Γενική ιεύθυνση Ανάπτυξης 1. Η Γενική ιεύθυνση Ανάπτυξης είναι αρµόδια για το συντονισµό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών µονάδων που υπάγονται σ' αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας τους και την αντιµετώπιση των προβληµάτων και των υποθέσεων αρµοδιότητας τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία µε τα καθ ύλην αρµόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων και των υποθέσεων αρµοδιότητας τους. Η Γενική ιεύθυνση Ανάπτυξης συγκροτείται από τις εξής οργανικές µονάδες: α. ιεύθυνση Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, µε αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια. β. ιεύθυνση Εµπορίου - Απασχόλησης Τουρισµού, µε αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια. γ. ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Αργολίδας. δ. ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας. ε. ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κορινθίας. στ. ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Λακωνίας. ζ. ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε Μεσσηνίας. 15

16 Άρθρο 15 Αρµοδιότητες-διάρθρωση ιεύθυνσης Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 1. Οι αρµοδιότητες της ιεύθυνσης Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ανάγονται ιδίως στη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιοµηχανιών και βιοτεχνιών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, στον καθορισµό και τον αποχαρακτηρισµό λατοµικών περιοχών, καθώς και στην άσκηση αρµοδιοτήτων που µεταφέρονται στην περιφέρεια από την Κεντρική ιοίκηση. 2. Προκειµένου να επιτυγχάνεται η αποτελεσµατική εφαρµογή της βιοµηχανικής νοµοθεσίας στο σύνολα της και να υλοποιούνται οι γενικές κατευθύνσεις του αρµόδιου Υπουργείου σε θέµατα βιοµηχανικής πολιτικής, η ιεύθυνση Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ενηµερώνει το καθ ύλην αρµόδιο για τα θέµατα αυτά Υπουργείο, για κάθε ζήτηµα της αρµοδιότητά της που ανακύπτει κατά την εφαρµογή της βιοµηχανικής νοµοθεσίας από τις συναρµόδιες Υπηρεσίες, µε σκοπό την επίλυση των προβληµάτων και την παροχή διευκρινίσεων ή οδηγιών σε θέµατα ερµηνείας της κείµενης νοµοθεσίας. 3 Η ιεύθυνση Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες στις περιφερειακές υπηρεσίες που ασκούν αρµοδιότητες Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. 4.Τη ιεύθυνση Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων απαρτίζουν τα εξής Τµήµατα: α. Τµήµα Τεχνικών Εφαρµογών: Οι αρµοδιότητες του τµήµατος αυτού ανάγονται στον έλεγχο και παρακολούθηση όλων των σχετικών διοικητικών και τεχνικών θεµάτων και ζητηµάτων που αφορούν θέµατα ανάπτυξης ενέργειας φυσικών πόρων. β. Τµήµα ιοικητικών ιαδικασιών: Οι αρµοδιότητες του τµήµατος αυτού ανάγονται ιδίως στον έλεγχο και παρακολούθηση όλων των διοικητικών θεµάτων της ιεύθυνσης, στην εξέταση προσφυγών, και στην διακίνηση των σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών προς τις περιφερειακές υπηρεσίες που ασκούν αρµοδιότητες Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων. Άρθρο 16 Αρµοδιότητες-διάρθρωση ιεύθυνσης Εµπορίου - Απασχόλησης - Τουρισµού 1. Οι αρµοδιότητες της ιεύθυνσης Εµπορίου -Απασχόλησης - Τουρισµού ανάγονται σε θέµατα ίδρυσης, λειτουργίας, λύσης των ανωνύµων εταιρειών κ.λπ., θέµατα που αφορούν τις εταιρείες αυτές, στη συµµετοχή και η υλοποίηση προγραµµάτων δράσεων και πρωτοβουλιών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωµάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων στο πλαίσιο των Εθνικών και Ευρωπαϊκών πολιτικών, στην κατάρτιση προγραµµάτων για τον τουριστικό 16

17 σχεδιασµό, καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιφέρειας, σε συνεργασία µε τον Ε.Ο.Τ. και τους δήµους της περιφέρειας. 2.Τη ιεύθυνση Εµπορίου - Απασχόλησης - Τουρισµού απαρτίζουν τα εξής Τµήµατα: α. Τµήµα Εµπορίου β. Τµήµα Απασχόλησης γ. Τµήµα Τουρισµού 3. Οι αρµοδιότητες της ιεύθυνσης Εµπορίου - Απασχόλησης - Τουρισµού, κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή Τµήµατα, ως εξής: α. Τµήµα Εµπορίου Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Εµπορίου αφορούν την παράταση, µε απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου, του εθνικού ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους, την εισήγηση για τη διατύπωση γνώµης από την αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή της περιφέρειας για την ίδρυση Εµπορευµατικού Κέντρου, καθώς και την παράταση, µε απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου, του εθνικού ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους. β. Τµήµα Απασχόλησης Το τµήµα αυτό είναι αρµόδιο ιδίως για τη συµµετοχή και η υλοποίηση σε προγράµµατα δράσεων και πρωτοβουλιών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωµάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων στο πλαίσιο των Εθνικών και Ευρωπαϊκών πολιτικών, την επιβολή της ποινής του προστίµου σε εργοδότες, βάσει εισήγησης της οικείας Συµβουλευτικής Επιτροπής, την κύρωση εσωτερικών κανονισµών εργασίας επιχειρήσεων, κατά τις διατάξεις του ν.δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α ), και την έγκριση ή απόρριψη παραπόνων οργανώσεων εργαζοµένων κατά διατάξεων κανονισµών εργασίας, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 3789/1957. γ. Τµήµα Τουρισµού Το τµήµα αυτό είναι αρµόδιο για την κατάρτιση προγραµµάτων για τον τουριστικό σχεδιασµό, καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιφέρειας, σε συνεργασία µε τον Ε.Ο.Τ. και τους δήµους της περιφέρειας, την παροχή γνωµοδότησης, κατ άρθρο 29 παρ. 3 του ν.2545/1997, για χαρακτηρισµό και οριοθέτηση Περιοχών Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) και την κατάρτιση, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προγραµµάτων, σχεδίου ανάπτυξης υποδοµών για την αντιµετώπιση των συνεπειών της κλιµατικής αλλαγής στον τουρισµό. Άρθρο 17 Αρµοδιότητες-διάρθρωση ιευθύνσεων Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων 1. Οι ιευθύνσεις Ανάπτυξης που συνιστώνται σε κάθε περιφερειακή ενότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Μεσσηνία και 17

18 Λακωνία), ασκούν όλες τις αρµοδιότητες του τοµέα φυσικών πόρων ενέργειας και βιοµηχανίας και του τοµέα απασχόλησης εµπορίου και τουρισµού, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 2.Οι ιευθύνσεις αυτές οφείλουν να απευθύνονται στην αντίστοιχες οργανικές µονάδες της έδρας της έδρας της Περιφέρειας, προκειµένου να αντιµετωπίζουν οποιοδήποτε ερώτηµα ή πρόβληµα παρουσιάζεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. 3.Τις ιευθύνσεις Ανάπτυξης των περιφερειακών ενοτήτων απαρτίζουν τα εξής Τµήµατα: α. Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων β. Τµήµα επαγγέλµατος γ. Τµήµα Εµπορίου - Απασχόλησης - Τουρισµού δ. Τµήµα γραµµατειακής υποστήριξης 4. Οι αρµοδιότητες των ιευθύνσεων Ανάπτυξης των περιφερειακών ενοτήτων της προηγούµενης παραγράφου, κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή Τµήµατα, ως εξής: α. Τµήµα χορήγησης αδειών, ανάπτυξης, ενέργειας και φυσικών πόρων Οι αρµοδιότητες του τµήµατος αυτού ανάγονται στη χορήγηση αδειών εγκατάστασης λειτουργίας ελέγχου µελετών και όλων των σχετικών διοικητικών και τεχνικών θεµάτων και ζητηµάτων που αφορούν θέµατα ανάπτυξης ενέργειας φυσικών πόρων επενδύσεων προστασίας περιβάλλοντος και οικοδοµικών αδειών βιοµηχανιών και βιοτεχνιών. β. Τµήµα επαγγέλµατος Ανήκουν οι αρµοδιότητες που αφορούν στην έκδοση έλεγχο και χορήγηση όλων των αδειών άσκησης επαγγέλµατος (µηχανοτεχνίτες χειριστές µηχανηµάτων, ηλεκτροσυγκολλητές, κ.λ.π.). γ. Τµήµα Εµπορίου - Απασχόλησης - Τουρισµού: Το τµήµα αυτό είναι αρµόδιο ιδίως για την ίδρυση, λειτουργία, λύση των ανωνύµων εταιρειών κ.λπ. θέµατα που αφορούν τις εταιρείες αυτές,τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή προστίµων για ανακριβείς ή παραπλανητικές εκπτώσεις ή προσφορές και η συγκρότηση της οικείας επιτροπής επιβολής τον έλεγχος τιµών, την επάρκεια και οµαλή λειτουργία της αγοράς, καθώς και ο έλεγχος της κανονικότητας των τιµών παρεχόµενων υπηρεσιών. δ. Τµήµα γραµµατειακής υποστήριξης Στο τµήµα αυτό ανήκουν οι αρµοδιότητες που αφορούν όλες τις διοικητικές εργασίες και πράξεις που αφορούν την Υπηρεσία και τα Τµήµατά της. Άρθρο 18 Γενική ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών 18

19 1. Η Γενική ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι αρµόδια για το συντονισµό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών µονάδων που υπάγονται σ' αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας τους και την αντιµετώπιση των προβληµάτων και των υποθέσεων αρµοδιότητας τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία µε το καθ ύλην αρµόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων και των υποθέσεων αρµοδιότητας τους. Η Γενική ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών συγκροτείται από τις εξής οργανικές µονάδες: α. ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αργολίδας. β. ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αρκαδίας. γ. ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κορινθίας. δ. ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λακωνίας ε. ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε Μεσσηνίας 2. Οι ιευθύνσεις της προηγούµενης παραγράφου ασκούν όλες τις αρµοδιότητες του τοµέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Τις ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών που συνιστώνται σε κάθε περιφερειακή ενότητα της Περιφέρειας απαρτίζουν τα εξής Τµήµατα: α. Τµήµα Αδειών Κυκλοφορίας β. Τεχνικό Τµήµα γ. Τµήµα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης δ. Τµήµα ΚΤΕΟ ε. Τµήµα Γραµµατείας 3. Οι αρµοδιότητες της ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή Τµήµατα, ως εξής: α. Τµήµα Αδειών Κυκλοφορίας Οι αρµοδιότητες του τµήµατος ανάγονται στην απογραφή, την ταξινόµηση, τη συγκρότηση, την έγκριση, τη χορήγηση και την εκτέλεση θεµάτων και ζητηµάτων, που αφορούν την κυκλοφορία οχηµάτων και δικύκλων χερσαίων µεταφορών, δηµόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα. β. Τεχνικό Τµήµα Οι αρµοδιότητες του τµήµατος ανάγονται στην πληροφόρηση, την επεξεργασία, τον έλεγχο, την παρακολούθηση, την εκτέλεση και τη χορήγηση διοικητικών πράξεων, που αφορούν τεχνικά θέµατα σταθµών εξυπηρέτησης οχηµάτων, τεχνικών στοιχείων αυτοκινήτων, αδειών άσκησης επαγγέλµατος τεχνιτών αυτοκινήτων, θέµατα επικοινωνιών, καθώς και γενικότερων τεχνικών θεµάτων. γ. Τµήµα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης: Οι αρµοδιότητες του τµήµατος είναι η πληροφόρηση, ο έλεγχος, η εκτέλεση, η χορήγηση, η συγκρότηση, ο προγραµµατισµός και η επίβλεψη όλων των συνολικών πράξεων, που αφορούν άδειες οδήγησης οχηµάτων και δικύκλων, καθώς και θέµατα εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών. δ. Τµήµα ΚΤΕΟ: 19

20 Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος ανήκουν ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος όλων των οχηµάτων, που αφορούν την ασφαλή κυκλοφορία τους, καθώς και οι ειδικοί τεχνικοί έλεγχοι, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος. ε. Τµήµα Γραµµατείας: Στο τµήµα αυτό ανήκουν οι αρµοδιότητες που αφορούν την επικοινωνία, την ενηµέρωση, την παραλαβή, τον έλεγχο, τη διαβίβαση, την πληροφόρηση και την διεκπεραίωση όλων των διοικητικών υποθέσεων της ιεύθυνσης. Άρθρο 19 Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδοµών 1. Η Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδοµών είναι αρµόδια για το συντονισµό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών µονάδων που υπάγονται σ' αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας τους και την αντιµετώπιση των προβληµάτων και των υποθέσεων αρµοδιότητας τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία µε το καθ ύλην αρµόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων και των υποθέσεων αρµοδιότητας τους Η Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδοµών συγκροτείται από τις εξής οργανικές µονάδες: α. ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού µε αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια β. ιεύθυνση Τεχνικών Έργων, µε αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια. Άρθρο 20 Αρµοδιότητες-διάρθρωση ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού (έδρα) 1. Οι αρµοδιότητες της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού ανάγονται ιδίως στον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, στη λήψη µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και στην εφαρµογή µέτρων, προγραµµάτων, δράσεων της περιφέρειας, καθώς και στη µέριµνα για τη µελέτη και ανάπτυξη της χωροταξικής κατανοµής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Περιφέρειας. 2.Στη ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού υπάγονται τα ακόλουθα τµήµατα: α. Τµήµα Χωρικού Σχεδιασµού. β. Τµήµα Περιβάλλοντος γ. Τµήµα ιαχείρισης Υδάτων δ. Τµήµα Χωρικού Σχεδιασµού και Περιβάλλοντος Π.Ε. Αργολίδας. 20

21 ε. Τµήµα Χωρικού Σχεδιασµού και Περιβάλλοντος Π.Ε. Αρκαδίας. στ. Τµήµα Χωρικού Σχεδιασµού και Περιβάλλοντος Π.Ε. Κορινθίας. ζ. Τµήµα Χωρικού Σχεδιασµού και Περιβάλλοντος Π.Ε. Λακωνίας. η. Τµήµα Χωρικού Σχεδιασµού και Περιβάλλοντος Π.Ε. Μεσσηνίας 3.Οι αρµοδιότητες της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού κατανέµονται στα τµήµατα της προηγούµενης παραγράφου ως ακολούθως: α. Τµήµα Χωρικού Σχεδιασµού: Στο Τµήµα Χωρικού Σχεδιασµού υπάγονται αρµοδιότητες του τοµέα της χωροταξίας οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, σχετικές µε τη µέριµνα για τη µελέτη και ανάπτυξη της χωροταξικής κατανοµής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Περιφέρειας. β. Τµήµα Περιβάλλοντος: Στο Τµήµα Χωρικού Σχεδιασµού υπάγονται αρµοδιότητες του τοµέα της περιβάλλοντος, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, και ανάγονται ιδίως στον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, στη λήψη µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και στην εφαρµογή µέτρων, προγραµµάτων, δράσεων της Περιφέρειας. γ. Τµήµα ιαχείρισης Υδάτων Στο Τµήµα ιαχείρισης Υδάτων υπάγονται αρµοδιότητες για την προστασία και διαχείριση των υδάτων. Ειδικότερα οι ανωτέρω αρµοδιότητες αφορούν: i. Τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για: Τη συµµετοχή σε προγράµµατα διαπεριφερειακών η διµερών συµφωνιών, σε συνεργασία µε την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων για τη διαχείριση και προστασία των υδάτων. ii. Τη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων που προβλέπονται από τα σχέδια διαχείρισης και τα προγράµµατα µέτρων, ώστε να πραγµατοποιείται: Ο έλεγχος της διαχείρισης υπόγειων και επιφανειακών αρδευτικών υδάτων. Ο έλεγχος της εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρεση υπόγειων υδάτων και έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων. Η εξέταση αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων. iii. Την έκδοση αποφάσεων του περιφερειάρχη για την επιβολή περιορισµών η άλλων µέτρων για τη χρήση των υδάτων και την εκτέλεση έργων αξιοποίησής τους. iv. Τη διοργάνωση ενηµερωτικών συναντήσεων για την ενηµέρωση του κοινού σε θέµατα προστασίας των υδάτινων οικοσυστηµάτων. v. Τη µέριµνα για τον έλεγχο των σηµειακών και διάχυτων εκποµπών ρύπων στα επιφανειακά, υπόγεια και παράκτια ύδατα. vi. Την εφαρµογή και την επιβολή όλων των αναγκαίων προληπτικών µέτρων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών. vii. Την επιβολή µέτρων και κυρώσεων για την προστασία των υδάτων και την αντιµετώπιση αυξητικών τάσεων που προκύπτουν από ανθρώπινες δραστηριότητες στις συγκεντρώσεις ουσιών στα υπόγεια ύδατα, και viii. Τη διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων, προκειµένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των πλαστικών σωλήνων και των εξαρτηµάτων από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (σκληρό PVC), που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά πόσιµου νερού και αποχετευτικών λυµάτων, καθώς και για συστήµατα αποχετεύσεως στα κτίρια. 21

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 7, του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α Της παραγράφου 7, του άρθρου 241 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 131 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 131 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 131 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 145 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 145 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 145 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 146 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 146 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 146 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 129 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 129 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 129 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140. «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140. «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 130 «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 130 «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 130 «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 225 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 132 Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 224 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 131 Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 226 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4617 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 223 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 130 Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140 Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής Ελληνική ΑΔΑ: 45ΒΝΝ-8Ρ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 44403 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001828498 2014-01-15

14PROC001828498 2014-01-15 14PROC001828498 2014-01-15 ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών - Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΜΕΡΟΣ Α Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο..Ε..Υ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Σελίδα 1 από 164 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 2 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.πρωτ: 8932/6-7-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.πρωτ: 8932/6-7-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.πρωτ: 8932/6-7-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 12 / 29-6-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 229 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 136. Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2494 4 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44403 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.) ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ / Αύγουστος 2011 Σελίδα 1 από 91 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1: ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ιάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών Άρθρο 2 : ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Α, Κεντρική Υπηρεσία Περιφερειακές Υπηρεσίες

Τμήμα Α, Κεντρική Υπηρεσία Περιφερειακές Υπηρεσίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ, Διάρθρωση Αρμοδιότητες...1 Τμήμα Α, Κεντρική Υπηρεσία Περιφερειακές Υπηρεσίες...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...1 Άρθρο 1, Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 138 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 234 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 141 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπική κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα