OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-GRECKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera słówek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-GRECKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek."

Transcript

1 OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-GRECKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych samych warunkach 3.0 Polska. Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji przejdź na stronę lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. Licencja UTWÓR (ZDEFINIOWANY PONIŻEJ) PODLEGA NINIEJSZEJ LICENCJI PUBLICZNEJ CREATIVE COMMONS ("CCPL" LUB "LICENCJA"). UTWÓR PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO LUB INNYCH STOSOWNYCH PRZEPISÓW PRAWA. KORZYSTANIE Z UTWORU W SPOSÓB INNY NIŻ DOZWOLONY NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ LICENCJI LUB PRZEPISÓW PRAWA JEST ZABRONIONE. WYKONANIE JAKIEGOKOLWIEK UPRAWNIENIA DO UTWORU OKREŚLONEGO W NINIEJSZEJ LICENCJI OZNACZA PRZYJĘCIE I ZGODĘ NA ZWIĄZANIE POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI. 1. Definicje a."utwór zależny" oznacza opracowanie Utworu lub Utworu i innych istniejących wcześniej utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, z wyłączeniem materiałów stanowiących Zbiór. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli Utwór jest utworem muzycznym, artystycznym wykonaniem lub fonogramem, synchronizacja Utworu w czasie z obrazem ruchomym ("synchronizacja") stanowi Utwór Zależny w rozumieniu niniejszej Licencji. b."zbiór" oznacza zbiór, antologię, wybór lub bazę danych spełniającą cechy utworu, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter. Utwór stanowiący Zbiór nie będzie uznawany za Utwór Zależny (zdefiniowany powyżej) w rozumieniu niniejszej Licencji. c."licencja Kompatybilna" oznacza wzór licencji spośród wzorów wskazanych pod które zostały uznane przez Creative Commons za stanowiące co do zasady równoważnik niniejszej Licencji, ze względu między innymi na to, że licencje takie co najmniej: (i) zawierają postanowienia mające taki sam cel, znaczenie oraz skutek jak Atrybuty Licencji niniejszej Licencji; oraz (ii) wyraźnie zezwalają na to, aby utwory zależne udostępnione na podstawie tych licencji były licencjonowane na niniejszej Licencji lub na licencji Creative Commons opracowanej dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja, lub na licencji Creative Commons w wersji "Unported" o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja. d."rozpowszechnianie" oznacza wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu lub Utworu Zależnego. e."atrybuty Licencji" oznacza następujące opisowe określenia licencji wybrane przez Licencjodawcę i wskazane w tytule niniejszej Licencji: Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach. f."licencjodawca"oznacza osobę fizyczną, osoby fizyczne, jednostkę organizacyjną lub jednostki organizacyjne oferujące Utwór na zasadach określonych w niniejszej Licencji. g."twórca" oznacza (z zastrzeżeniem Par. 8(g)), w odniesieniu do utworów twórcę lub podmiot, na rzecz którego prawa autorskie przysługują w sposób pierwotny, lub w przypadku niemożności ustalenia tych podmiotów, wydawcę lub producenta, a dodatkowo: i.w przypadku artystycznych wykonań - aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz inne osoby w sposób twórczy przyczyniające się do powstania wykonania; ii.w przypadku fonogramu lub wideogramu - producenta fonogramu lub wideogramu; iii.w przypadku nadań programów - organizację radiową lub telewizyjną; iv.w przypadku pierwszych wydań - wydawcę, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane;

2 v.w przypadku wydań naukowych i krytycznych - tego, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, nie będące utworem; vi.w przypadku baz danych niespełniających cech utworu - producenta bazy danych. h."utwór" oznacza przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych lub bazę danych niespełniającą cech utworu udostępniane na podstawie niniejszej Licencji, z zastrzeżeniem Par. 8(g). i."licencjobiorca" oznacza osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną korzystającą z uprawnień określonych niniejszą Licencją, która nie naruszyła uprzednio warunków niniejszej Licencji w odniesieniu do Utworu, lub która mimo uprzedniego naruszenia uzyskała wyraźną zgodę Licencjodawcy na wykonywanie uprawnień przyznanych Licencją. j."publiczne Wykonanie" oznacza publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. k."zwielokrotnianie" oznacza wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. Dozwolony użytek. Żadne postanowienie niniejszej Licencji nie zmierza do ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia sposobów korzystania nieobjętych prawem autorskim lub uprawnień wynikających z ograniczeń lub wyjątków od ochrony prawa autorskiego wynikających z przepisów prawa autorskiego lub innych znajdujących zastosowanie przepisów. 3. Udzielenie licencji. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji, Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata, na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na następujących polach eksploatacji: a.zwielokrotnianie Utworu, włączanie Utworu do jednego lub więcej Zbiorów, Zwielokrotnianie Utworu włączonego do Zbiorów; b.sporządzanie i Zwielokrotnianie Utworów Zależnych pod warunkiem, że wszelkie takie Utwory Zależne, w tym wszelkie tłumaczenia na jakimkolwiek nośniku zostały w rozsądnym zakresie wyraźnie oznaczone, wyróżnione lub w inny sposób zostało na nich wskazane, że w oryginalnym Utworze dokonano zmian. Na przykład na tłumaczeniu można umieścić adnotację: Oryginał utworu został przetłumaczony z angielskiego na hiszpański, lub można wskazać, że tłumaczenie Zawiera zmiany w stosunku do oryginału ; c.rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworu w tym Utworu włączonego do Zbiorów; d.rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworów Zależnych; oraz e.pobieranie danych z Utworu oraz ich wtórne wykorzystanie. f.dla uniknięcia wątpliwości: I.Niezbywalne prawo wynagrodzenia i przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego: Licencjodawcy przysługuje niezbywalne prawo do wynagrodzenia, lub korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, a Licencjodawca nie może skutecznie wyłączyć takiego przymusowego pośrednictwa niniejszą Licencją, to Licencjodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do takiego wynagrodzenia oraz zastrzega takie przymusowe pośrednictwo bez ograniczeń; II.Zbywalne prawo wynagrodzenia z tytułu licencji ustawowych oraz przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego: Licencjodawca nie może się sprzeciwić wykorzystaniu Utworu na określone sposoby, a przysługuje mu za to zbywalne prawo do wynagrodzenia, korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, lecz Licencjodawca może wyłączyć takie przymusowe pośrednictwo,

3 lub domniemywa się, że osoba trzecia może występować na rzecz Licencjodawcy, to Licencjodawca zrzeka się takiego wynagrodzenia, przymusowego pośrednictwa oraz wyłącza takie domniemanie (odpowiednio); oraz III.Wynagrodzenia umowne oraz członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania. Licencjodawca zrzeka się wynagrodzenia pobieranego osobiście, bądź za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania. Powyższe uprawnienia Licencjobiorca może wykonywać na wszystkich rodzajach nośników, we wszystkich rodzajach środków przekazu, oraz we wszystkich aktualnie znanych formatach. Powyższe uprawnienia obejmują także uprawnienie do dokonywania modyfikacji Utworu koniecznych z technicznego punktu widzenia w celu wykonania uprawnień w różnych środkach przekazu, nośnikach lub formatach. Wszystkie prawa wyraźnie nie udzielone przez Licencjodawcę uważa się za zastrzeżone, włączając w to w szczególności uprawnienia określone w niniejszym Paragrafie 3(f) oraz Paragrafie 4(e). W zakresie, w jakim prawo właściwe wdrażające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 96/9 z r. o prawnej ochronie baz danych przyznaje Licencjodawcy prawa wyłączne do Utworu (lub do jego części) stanowiącego bazę danych niespełniającą cech utworu, Licencjodawca zrzeka się tego prawa. W przypadku, gdy takie zrzeczenie się jest nieskuteczne w świetle prawa właściwego, Licencjodawca zobowiązuje się do niewykonywania tego prawa. 4. Ograniczenia. Uprawnienia przyznane w Paragrafie 3 podlegają następującym ograniczeniom: a.licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonywać Utwór jedynie zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji oraz pod warunkiem dołączenia kopii niniejszej Licencji lub wskazania wskazania jednolitego identyfikatora zasobu (URI), pod którym znajduje się tekst niniejszej Licencji do każdego egzemplarza Utworu Rozpowszechnianego lub Publicznie Wykonywanego. Licencjobiorca nie może oferować ani narzucać żadnych warunków w związku z Utworem, które ograniczają postanowienia niniejszej Licencji lub możliwość korzystającego z Utworu wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji. Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji. Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń Utworu odnoszących się do niniejszej Licencji oraz zawartej w niej klauzuli uchylenia się od odpowiedzialności na żadnym egzemplarzu Utworu Rozpowszechnianym lub Publicznie Wykonywanym. Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu, ograniczających możliwość wykonywania praw wynikających z Licencji przez korzystającego z Utworu, który uzyskał Utwór od Licencjobiorcy. Niniejszy Paragraf 4(a) stosuje się również do Utworu włączonego do Zbioru, jednak Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami niniejszej Licencji. W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Zbioru, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć ze Zbioru wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania. W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Utworu Zależnego, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć z Utworu Zależnego wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania. b.licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonać Utwór Zależny jedynie udzielając do niego licencji takiej samej jak: i.niniejsza Licencja; ii.jakakolwiek późniejsza wersja niniejszej Licencji o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; iii.licencja Creative Commons opracowana dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja (np. Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 US) lub licencja Creative Commons w wersji "Unported" o

4 tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; lub iv.licencja Kompatybilna. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego Licencji Kompatybilnej, Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień takiej Licencji Kompatybilnej. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego jednej z licencji wymienionych w pkt. i-iii powyżej ("Licencja Właściwa"), Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień Licencji Właściwej i do następujących postanowień: V.Licencjobiorca jest zobowiązany dołączyć egzemplarz lub URI Licencji Właściwej do każdego egzemplarza Utworu Zależnego który Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje; VI.Licencjobiorca nie może oferować lub ustalać jednostronnie warunków korzystania z Utworu Zależnego, które ograniczają postanowienia Licencji Właściwej lub możliwość korzystającego z Utworu Zależnego wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej; VII.Licencjobiorca jest zobowiązany zachować w stanie nienaruszonym wszelkie odwołania do Licencji Właściwej oraz do klauzul ograniczenia odpowiedzialności dołączone do każdego egzemplarza Utworu włączonego do Utworu Zależnego, który Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje; VIII.Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór Zależny, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu Zależnego, które ograniczają możliwość korzystającego z Utworu Zależnego uzyskującego Utwór Zależny od Licencjobiorcy wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej. Niniejszy Paragraf 4(b) stosuje się również do Utworu Zależnego włączonego do Zbioru, jednak poza samym Utworem Zależnym, Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami Licencji Właściwej. c.rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór lub jakikolwiek Utwór Zależny lub Zbiór, Licencjobiorca jest zobowiązany, o ile nie otrzymał wezwania zgodnie z Paragrafem 4(a), zachować w stanie nienaruszonym wszelkie oznaczenia związane z prawno-autorską ochroną Utworu oraz zapewnić, stosownie do możliwości używanego nośnika lub środka przekazu oznaczenie: I.imienia i nazwiska (lub pseudonimu, odpowiednio) Twórcy, jeżeli zostały one dołączone do Utworu, oraz (lub) nazwę innych podmiotów jeżeli Twórca oraz (lub) Licencjodawca wskażą w oznaczeniach związanych z prawno-autorską ochroną Utworu, regulaminach lub w inny rozsądny sposób takie inne podmioty (np. sponsora, wydawcę, czasopismo) celem ich wymienienia ("Osoby Wskazane"); II.tytułu Utworu, jeżeli został dołączony do Utworu; III.w rozsądnym zakresie URI, o ile istnieje, który Licencjodawca wskazał jako związany z Utworem, chyba że taki URI nie odnosi się do oznaczenia związanego z prawno-autorską ochroną Utworu lub do informacji o zasadach licencjonowania Utworu; oraz IV.z zachowaniem postanowień Paragrafu 3(b), w przypadku Utworu Zależnego, oznaczenie wskazujące na wykorzystanie Utworu w Utworze Zależnym (np. "francuskie tłumaczenie Utworu Twórcy," lub "scenariusz na podstawie Utworu Twórcy"). Oznaczenia wymagane na podstawie niniejszego Paragrafu 4(c) mogą być wprowadzone w jakikolwiek rozsądny sposób, przy czym w przypadku Utworu Zależnego lub Zbioru przynajmniej w tych wszystkich miejscach, gdzie uwidocznione są oznaczenia odnoszące się do twórców pozostałych części lub wkładów w sposób przynajmniej tak samo widoczny jak te inne oznaczenia, o ile dokonano uwidocznienia oznaczeń wszystkich twórców pozostałych części lub wkładów. Dla uniknięcia wątpliwości, Licencjobiorca może wykorzystywać oznaczenia wymagane w niniejszym Paragrafie wyłącznie dla celów wskazania właściwych podmiotów w sposób określony powyżej, a wykonując uprawnienia z niniejszej

5 Licencji, Licencjobiorca nie może w sposób dorozumiany ani wyraźny stwierdzać lub sugerować istnienia powiązania, poparcia lub aprobaty ze strony Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych dla Licencjobiorcy lub sposobu korzystania z Utworu przez Licencjobiorcę, o ile co innego nie wynika z odrębnego zezwolenia Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności. d.dla uniknięcia wątpliwości, ograniczenia, o których mowa w Paragrafach 4(a) do 4(c), nie mają zastosowania do takich Utworów lub ich części, które spełniają definicję Utworu w rozumieniu niniejszej Licencji wyłącznie dlatego, że stanowią bazę danych niespełniającą cech utworu. e.niniejsza licencja nie narusza praw osobistych Twórcy ani Licencjodawcy w zakresie, w jakim prawa te są chronione przez prawo właściwe, a niniejsza Licencja lub odrębne porozumienie zawarte na piśmie pod rygorem nieważności nie stanowi skutecznie inaczej. 5. Oświadczenia, Zapewnienia oraz Wyłączenie odpowiedzialności JEŻELI STRONY NIE POSTANOWIĄ INACZEJ W ODRĘBNYM POROZUMIENIU SPORZĄDZONYM NA PIŚMIE POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI, LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA UTWÓR W TAKIEJ FORMIE W JAKIEJ ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIM LICENCJOBIORCA I W NAJDALEJ IDĄCYM STOPNIU NA JAKI POZWALA PRAWO WŁAŚCIWE NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ORAZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI A TAKŻE WYŁĄCZA RĘKOJMIĘ, CZY TO WYRAŹNĄ, DOROZUMIANĄ CZY INNĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z UTWORU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM, PRZEZNACZENIA UTWORU DO KONKRETNEGO CELU, CO DO TEGO, ŻE NIE NARUSZA ON PRAW INNYCH OSÓB, BRAKU JAWNYCH LUB UKRYTYCH WAD, DOKŁADNOŚCI, WYSTĘPOWANIA LUB NIEWYSTĘPOWANIA WAD WIDOCZNYCH JAK I UKRYTYCH. PRAWO WŁAŚCIWE MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA NIEKTÓRE SPOŚRÓD POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ, WIĘC MOGĄ ONE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. 6. Ograniczenie odpowiedzialności O ILE PRAWO WŁAŚCIWE NIE STANOWI INACZEJ, W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA NIE ODPOWIADA WOBEC LICENCJOBIORCY NA ŻADNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ LICENCJI LUB WYKORZYSTANIA UTWORU, NAWET JEŻELI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. 7. Wygaśnięcie a.licencja automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek jej naruszenia przez Licencjobiorcę. W takim przypadku licencje osób, które otrzymały od Licencjobiorcy Utwór Zależny lub Zbiór, nie wygasają, o ile osoby te nie naruszają postanowień tych licencji. Paragrafy 1, 2, 5, 6, 7 oraz 8 pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszej Licencji. b.zgodnie z powyższymi postanowieniami Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich). Niezależnie od tego Licencjodawca zachowuje prawo do udostępnienia Utworu na innych warunkach, lub do zaprzestania udostępniania Utworu, z tym jednak zastrzeżeniem, że taka decyzja Licencjodawcy nie będzie stanowiła wypowiedzenia lub innego rozwiązania niniejszej Licencji (lub też innej licencji udzielonej na podstawie niniejszej Licencji), która raz udzielona Licencjobiorcy w pełnym wymiarze obowiązuje dopóki nie nastąpi jej wygaśnięcie zgodnie z postanowieniem poprzedzającym. 8. Postanowienia różne a.za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór lub Zbiór, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór na takich samych warunkach jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji.

6 b.za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór Zależny, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór oryginalny na takich samych warunkach, jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji. c.jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji jest nieważne lub bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, jego nieważność lub bezskuteczność nie wpływa na pozostałe postanowienia Licencji. W przypadku braku dodatkowego porozumienia między stronami, nieważne lub bezskuteczne postanowienie powinno być interpretowane tak, aby zachować jego ważność i skuteczność oraz brzmienie możliwe bliskie brzmieniu pierwotnemu. d.żadnego z postanowień niniejszej Licencji nie uznaje się za uchylone, a żadnego naruszenia nie uznaje się za zaakceptowane, dopóki druga strona, pod rygorem nieważności, nie uzna pisemnie takiego uchylenia lub też nie wyrazi na piśmie następczego zezwolenia na naruszenie. e.niniejsza Licencja zawiera całość postanowień pomiędzy stronami dotyczących udostępnianego na jej podstawie Utworu. Wszystkie nie ujęte w tej Licencji postanowienia, porozumienia lub oświadczenia dotyczące Utworu uznaje się za nieistniejące. Licencjodawcy nie wiążą żadne dodatkowe postanowienia podane mu do wiadomości przez Licencjobiorcę w jakikolwiek sposób. Wszelkie zmiany Licencji wymagają umowy pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. f.ten punkt został pominięty. g.wyrażenia użyte w niniejszej Licencji należy rozumieć zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 t. jedn. z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz z późn. zm.), o ile prawem właściwym jest prawo polskie. W żadnym przypadku zakres niniejszej Licencji nie może być szerszy niż zakres odpowiedniego prawa wyłącznego określony zgodnie z przepisami prawa właściwego. abakus (m) (rzecz.)=άβακας abakus (m) (rzecz.)=αβάκιο abecadło (n) (rzecz.)=αλφάβητο aborcja (f) (rzecz.)=άμβλωση aborcja (f) (rzecz.)=έκτρωση absolut (m) (rzecz.)=απόλυτος absolutny (przym.)=απόλυτος absurdalny (przym.)=παράλογος aby (spój.)=για administracja (f) (rzecz.)=διοίκηση administrować (czas.)=διευθύνω administrować (czas.)=διοικώ admiralicja (f) (rzecz.)=ναυαρχείο admirał (m) (rzecz.)=ναύαρχος adopcja (f) (rzecz.)=υιοθεσία adopcja (f) (rzecz.)=υιοθέτηση adoptować (czas.)=αποδέχομαι adoptować (czas.)=υιοθετώ adoracja (f) (rzecz.)=λατρεία adorator (m) (rzecz.)=θαυμαστής adorować (czas.)=λατρεύω adrenalina (f) (rzecz.)=αδρεναλίνη adres (m) (rzecz.)=διεύθυνση adres (m) (rzecz.)=κατεύθυνση adresat (m) (rzecz.)=παραλήπτης

7 adresować (czas.)=απευθύνω adsorpcja (f) (rzecz.)=προσρόφηση adwersarz (m) (rzecz.)=αντίπαλος adwokat (m) (rzecz.)=δικηγόρος aerodynamiczny (przym.)=αεροδυναμικός aeroport (m) (rzecz.)=αεροδρόμιο aerozol (m) (rzecz.)=αεροζόλ aerozol (m) (rzecz.)=σπρέι afekt (m) (rzecz.)=στοργή afektacja (f) (rzecz.)=επιτήδευση afera (f) (rzecz.)=υπόθεση afisz (m) (rzecz.)=αφίσα afront (m) (rzecz.)=προσβολή agencja (f) (rzecz.)=πρακτορείο agentura (f) (rzecz.)=πρακτορείο agresor (m) (rzecz.)=επιτιθέμενος agresywny (przym.)=επιθετικός ajencja (f) (rzecz.)=πρακτορείο ajencja (f) (rzecz.)=υποκατάστημα ajent (m) (rzecz.)=παράγοντας ajent (m) (rzecz.)=πράκτορας akacja (f) (rzecz.)=ακακία akademia (f) (rzecz.)=ακαδημία akapit (m) (rzecz.)=παράγραφος akcent (m) (rzecz.)=έμφαση akcent (m) (rzecz.)=προφορά akcentować (czas.)=τονίζω akceptować (czas.)=αποδέχομαι akcja (f) (rzecz.)=δράση akcjonariusz (m) (rzecz.)=μέτοχος akompaniament (m) (rzecz.)=συνοδεία akord (m) (rzecz.)=συγκατάθεση akord (m) (rzecz.)=συγχορδία akord (m) (rzecz.)=συμφωνία akrobata (m) (rzecz.)=ακροβάτης aksamit (m) (rzecz.)=βελούδινος aksamit (m) (rzecz.)=βελούδο aksjomat (m) (rzecz.)=αξίωμα akt (m) (rzecz.)=πράξη aktualny (przym.)=τωρινός aktyn (m) (rzecz.)=ακτίνιο aktywny (przym.)=δραστήριος akumulator (m) (rzecz.)=μπαταρία akumulator (m) (rzecz.)=συστοιχία akupunktura (f) (rzecz.)=βελονισμός akurat (part.)=ακριβώς akustyczny (przym.)=ακουστική akustyczny (przym.)=ακουστικός akustyka (f) (rzecz.)=ακουστική akustyka (f) (rzecz.)=ακουστικός akuszerka (f) (rzecz.)=μαία akwarium (n) (rzecz.)=ενυδρείο akwedukt (m) (rzecz.)=υδραγωγείο alabaster (m) (rzecz.)=αλάβαστρο alarmowy (przym.)=συναγερμός albo (spój.)=ή albowiem (spój.)=γιατί albowiem (spój.)=διότι alchemia (f) (rzecz.)=αλχημεία alchemik (m) (rzecz.)=αλχημιστής alegoria (f) (rzecz.)=αλληγορία alegoryczny (przym.)=αλληγορικός aleja (f) (rzecz.)=δρόμος aleja (f) (rzecz.)=λεωφόρος

8 alergia (f) (rzecz.)=αλλεργία ależ (part.)=αλλά alfabet (m) (rzecz.)=αλφάβητο alfabetyczny (przym.)=αλφαβητικός algebra (f) (rzecz.)=άλγεβρα algebraiczny (przym.)=αλγεβρικός algorytm (m) (rzecz.)=αλγόριθμος aliant (m) (rzecz.)=σύμμαχος aligator (m) (rzecz.)=αλιγάτορας alkaliczny (przym.)=αλκαλικός alkohol (m) (rzecz.)=αλκοόλ alkohol (m) (rzecz.)=οινόπνευμα alkoholik (m) (rzecz.)=αλκοολικός alkoholizm (m) (rzecz.)=αλκοολισμός alkoholowy (przym.)=αλκοολικός alkowa (f) (rzecz.)=εσοχή alpinista (m) (rzecz.)=ορειβάτης alpinistyka (f) (rzecz.)=ορειβασία alternatywa (f) (rzecz.)=εναλλαγή altówka (f) (rzecz.)=βιόλα altruista (m) (rzecz.)=αλτρουιστής aluzja (f) (rzecz.)=νύξη aluzja (f) (rzecz.)=υπαινιγμός amalgamat (m) (rzecz.)=αμάλγαμα amarant (m) (rzecz.)=αμάραντος amator (m) (rzecz.)=ερασιτέχνης amatorski (przym.)=ερασιτέχνης ambasada (f) (rzecz.)=πρεσβεία ambasador (m) (rzecz.)=πρεσβευτής ambasador (m) (rzecz.)=πρέσβης ambicja (f) (rzecz.)=φιλοδοξία ambitny (przym.)=φιλόδοξος ambrozja (f) (rzecz.)=αμβροσία ameba (f) (rzecz.)=αμοιβάδα ametyst (m) (rzecz.)=αμέθυστος amfibia (f) (rzecz.)=αμφίβιο amfiteatr (m) (rzecz.)=αμφιθέατρο amnestia (f) (rzecz.)=αμνηστία amnezja (f) (rzecz.)=αμνησία amon (m) (rzecz.)=αμμώνιο amoniak (m) (rzecz.)=αμμωνία amorficzny (przym.)=άμορφος amper (m) (rzecz.)=αμπέρ amplifikator (m) (rzecz.)=ενισχυτής amplituda (f) (rzecz.)=εύρος amplituda (f) (rzecz.)=πλάτος amputacja (f) (rzecz.)=ακρωτηριασμός amputować (czas.)=ακρωτηριάζω amulet (m) (rzecz.)=φυλαχτό anachronizm (m) (rzecz.)=αναχρονισμός analityczny (przym.)=αναλυτικός analityk (m) (rzecz.)=αναλυτής analiza (f) (rzecz.)=ανάλυση analizować (czas.)=αναλύω analogia (f) (rzecz.)=αναλογία analogiczny (przym.)=ανάλογος anarchia (f) (rzecz.)=αναρχία anatom (m) (rzecz.)=ανατόμος anatomia (f) (rzecz.)=ανατομία anegdota (f) (rzecz.)=ανέκδοτο aneks (m) (rzecz.)=παράρτημα anemia (f) (rzecz.)=αναιμία anemiczny (przym.)=αναιμικός anestezjolog (m) (rzecz.)=αναισθησιολόγος

9 anielski (przym.)=αγγελικός animizm (m) (rzecz.)=ανιμισμός animozja (f) (rzecz.)=εχθρότητα animusz (m) (rzecz.)=θάρρος anioł (m) (rzecz.)=άγγελος ankieta (f) (rzecz.)=ερωτηματολόγιο anomalia (f) (rzecz.)=ανωμαλία anonimowy (przym.)=ανώνυμος anons (m) (rzecz.)=ανακοίνωση anonsować (czas.)=ανακοινώνω anonsować (czas.)=διαφημίζω anoreksja (f) (rzecz.)=ανορεξία anormalny (przym.)=ανώμαλος antagonizm (m) (rzecz.)=ανταγωνισμός antałek (m) (rzecz.)=βαρέλι antena (f) (rzecz.)=κεραία antidotum (n) (rzecz.)=αντίδοτο antologia (f) (rzecz.)=ανθολογία antracyt (m) (rzecz.)=ανθρακίτης antrakt (m) (rzecz.)=διάλειμμα antropologia (f) (rzecz.)=ανθρωπολογία antybiotyk (m) (rzecz.)=αντιβιοτικό antygen (m) (rzecz.)=αντιγόνο antyk (m) (rzecz.)=αρχαιότητα antylopa (f) (rzecz.)=αντιλόπη antymon (m) (rzecz.)=αντιμόνιο antypatia (f) (rzecz.)=αντιπάθεια anulować (czas.)=ακυρώνω anulować (czas.)=ανακαλώ anulować (czas.)=ματαιώνω anulowanie (n) (rzecz.)=ακύρωση anyż (m) (rzecz.)=γλυκάνισο aorta (f) (rzecz.)=αορτή aparat (m) (rzecz.)=εξοπλισμός aparat (m) (rzecz.)=συσκευή apartament (m) (rzecz.)=διαμέρισμα aparycja (f) (rzecz.)=φαίνομαι apaszka (f) (rzecz.)=κασκόλ apatia (f) (rzecz.)=απάθεια apel (m) (rzecz.)=έκκληση apel (m) (rzecz.)=έφεση apelacja (f) (rzecz.)=έφεση apelować (czas.)=έφεση apetyczny (przym.)=ορεκτικός apetyt (m) (rzecz.)=όρεξη aplauz (m) (rzecz.)=χειροκρότημα aplikant (m) (rzecz.)=αιτών aplikować (czas.)=εφαρμόζω apogeum (n) (rzecz.)=απόγειο apokalipsa (f) (rzecz.)=αποκάλυψη apokaliptyczny (przym.)=αποκαλυπτικός apokryficzny (przym.)=απόκρυφος apopleksja (f) (rzecz.)=αποπληξία apoplektyczny (przym.)=αποπληκτικός apostata (m) (rzecz.)=αποστάτης apostolski (przym.)=αποστολικός apostoł (m) (rzecz.)=απόστολος apoteoza (f) (rzecz.)=αποθέωση aprobata (f) (rzecz.)=έγκριση aprobata (f) (rzecz.)=επιδοκιμασία aprobować (czas.)=επιδοκιμάζω apteka (f) (rzecz.)=φαρμακείο aptekarz (m) (rzecz.)=φαρμακοποιός arabeska (f) (rzecz.)=αραβούργημα

10 arbitralny (przym.)=αυθαίρετος arbitraż (m) (rzecz.)=διαιτησία archaizm (m) (rzecz.)=αρχαϊσμός archanioł (m) (rzecz.)=αρχάγγελος archeologia (f) (rzecz.)=αρχαιολογία archipelag (m) (rzecz.)=αρχιπέλαγος architektoniczny (przym.)=αρχιτεκτονικός architektura (f) (rzecz.)=αρχιτεκτονική architraw (m) (rzecz.)=επιστύλιο arcybiskup (m) (rzecz.)=αρχιεπίσκοπος aresztowanie (n) (rzecz.)=σύλληψη argumentować (czas.)=επιχειρηματολογώ arka (f) (rzecz.)=κιβωτός arkada (f) (rzecz.)=στοά arktyczny (przym.)=αρκτική arktyczny (przym.)=αρκτικός armata (f) (rzecz.)=κανόνι armatura (f) (rzecz.)=εξοπλισμός armia (f) (rzecz.)=στρατός arogancja (f) (rzecz.)=έπαρση arogancja (f) (rzecz.)=υπεροψία arogancki (przym.)=αλαζονικός arogancki (przym.)=υπεροπτικός aromat (m) (rzecz.)=άρωμα aromatyczny (przym.)=αρωματικός aromatyczny (przym.)=πικάντικος arsen (m) (rzecz.)=αρσενικό arszenik (m) (rzecz.)=αρσενικό arteria (f) (rzecz.)=αρτηρία arterioskleroza (f) (rzecz.)=αρτηριοσκλήρωση artretyzm (m) (rzecz.)=αρθρίτιδα artykuł (m) (rzecz.)=άρθρο artykuł (m) (rzecz.)=εμπόρευμα artyleria (f) (rzecz.)=πυροβολικό artysta (m) (rzecz.)=καλλιτέχνης artystyczny (przym.)=καλλιτεχνικός arystokracja (f) (rzecz.)=αριστοκρατία arystokrata (m) (rzecz.)=αριστοκράτης arystokratyczny (przym.)=αριστοκρατικός arytmetyczny (przym.)=αριθμητική arytmetyka (f) (rzecz.)=αριθμητική ascetyczny (przym.)=ασκητικός ascetyzm (m) (rzecz.)=ασκητισμός asekuracja (f) (rzecz.)=διαβεβαίωση asekuracja (f) (rzecz.)=σιγουριά aseptyczny (przym.)=ασηπτικός asfalt (m) (rzecz.)=άσφαλτος aspekt (m) (rzecz.)=όψη aspekt (m) (rzecz.)=πλευρά aspiracja (f) (rzecz.)=απορρόφηση aspiryna (f) (rzecz.)=ασπιρίνη asteroida (f) (rzecz.)=αστεροειδής asterysk (m) (rzecz.)=αστερίσκος astma (f) (rzecz.)=άσθμα astralny (przym.)=αστρικός astrofizyka (f) (rzecz.)=αστροφυσική astrologia (f) (rzecz.)=αστρολογία astronauta (m) (rzecz.)=αστροναύτης astronom (m) (rzecz.)=αστρονόμος astronomia (f) (rzecz.)=αστρονομία astronomiczny (przym.)=αστρονομικός astygmatyczny (przym.)=αστιγματικός astygmatyzm (m) (rzecz.)=αστιγματισμός asygnować (czas.)=αναθέτω

11 asymetria (f) (rzecz.)=ασυμμετρία asymetryczny (przym.)=ασύμμετρος asymilacja (f) (rzecz.)=αφομοίωση asymilować (czas.)=εξομοιώνω asystent (m) (rzecz.)=βοηθός asystować (czas.)=βοηθώ atak (m) (rzecz.)=επίθεση atak (m) (rzecz.)=πρόσβαση atakować (czas.)=επιτίθεμαι atawistyczny (przym.)=αταβιστικός atawizm (m) (rzecz.)=αταβισμός ateista (m) (rzecz.)=άθεος ateizm (m) (rzecz.)=αθεϊσμός atleta (m) (rzecz.)=αθλητής atletyczny (przym.)=αθλητικός atłas (m) (rzecz.)=σατέν atłasowy (przym.)=σατέν atmosfera (f) (rzecz.)=ατμόσφαιρα atmosferyczny (przym.)=ατμοσφαιρικός atomowy (przym.)=ατομικός atomowy (przym.)=πυρηνικός atrakcja (f) (rzecz.)=έλξη atrakcyjny (przym.)=ελκυστικός atrament (m) (rzecz.)=μελάνι atrofia (f) (rzecz.)=ατροφία audytorium (n) (rzecz.)=αίθουσα audytorium (n) (rzecz.)=ακροατήριο aukcja (f) (rzecz.)=πώληση autentyczny (przym.)=αυθεντικός autentyczny (przym.)=γνήσιος autobiografia (f) (rzecz.)=αυτοβιογραφία autograf (m) (rzecz.)=αυτόγραφο autokar (m) (rzecz.)=πούλμαν autokrata (m) (rzecz.)=αυτοκράτορας automat (m) (rzecz.)=αυτόματο automatyczny (przym.)=αυτόματο automatyzacja (f) (rzecz.)=αυτοματοποίηση automatyzować (czas.)=αυτοματοποιώ autonomia (f) (rzecz.)=αυτονομία autonomiczny (przym.)=αυτόνομος autopsja (f) (rzecz.)=νεκροψία autor (m) (rzecz.)=συγγραφέας autorytet (m) (rzecz.)=αυθεντία autorytet (m) (rzecz.)=εξουσία autorytet (m) (rzecz.)=κύρος awans (m) (rzecz.)=προαγωγή awans (m) (rzecz.)=πρόοδος awansować (czas.)=προχωρώ awantura (f) (rzecz.)=καβγάς awantura (f) (rzecz.)=σκηνή awaria (f) (rzecz.)=αποτυχία awaria (f) (rzecz.)=ατύχημα awaria (f) (rzecz.)=βλάβη awaria (f) (rzecz.)=ζημιά awokado (n) (rzecz.)=αβοκάντο azalia (f) (rzecz.)=αζαλέα azbest (m) (rzecz.)=αμίαντος azot (m) (rzecz.)=άζωτο azyl (m) (rzecz.)=ασυλία azyl (m) (rzecz.)=άσυλο azyl (m) (rzecz.)=καταφύγιο ażeby (spój.)=για babcia (f) (rzecz.)=γιαγιά babka (f) (rzecz.)=γιαγιά

12 babunia (f) (rzecz.)=γιαγιά baczność (f) (rzecz.)=προσοχή baczność (f) (rzecz.)=φροντίδα baczny (przym.)=προσεκτικός bać (czas.)=φοβάμαι bać (czas.)=φόβος badać (czas.)=ανακρίνω badać (czas.)=εξερευνώ badać (czas.)=εξετάζω badać (czas.)=ερευνώ badać (czas.)=σπουδάζω badanie (n) (rzecz.)=ανάκριση badanie (n) (rzecz.)=δοκιμασία badanie (n) (rzecz.)=δοκιμή badanie (n) (rzecz.)=εξέταση badanie (n) (rzecz.)=έρευνα badanie (n) (rzecz.)=μελέτη bagaż (m) (rzecz.)=αποσκευές bagnet (m) (rzecz.)=ξιφολόγχη bagno (n) (rzecz.)=βάλτος bagno (n) (rzecz.)=έλος bajka (f) (rzecz.)=παραμύθι bakłażan (m) (rzecz.)=μελιτζάνα bakteria (f) (rzecz.)=βακτηρίδια bakteria (f) (rzecz.)=βακτηρίδιο balansować (czas.)=ζυγαριά balansować (czas.)=ισοζύγιο balansować (czas.)=ισορροπία balet (m) (rzecz.)=μπαλέτο balkon (m) (rzecz.)=μπαλκόνι ballada (f) (rzecz.)=μπαλάντα balon (m) (rzecz.)=αερόστατο balon (m) (rzecz.)=μπαλόνι balonik (m) (rzecz.)=αερόστατο balonik (m) (rzecz.)=μπαλόνι balowy (przym.)=μπάλα bałagan (m) (rzecz.)=ακαταστασία bałagan (m) (rzecz.)=αταξία bałagan (m) (rzecz.)=χάος bałwan (m) (rzecz.)=βλάκας bałwan (m) (rzecz.)=ίνδαλμα banalny (przym.)=κοινός banan (m) (rzecz.)=μπανάνα bandaż (m) (rzecz.)=επίδεσμος bandera (f) (rzecz.)=λάβαρο bandera (f) (rzecz.)=σημαία bandytyzm (m) (rzecz.)=ληστεία banicja (f) (rzecz.)=εξορία banita (m) (rzecz.)=εξορία bankier (m) (rzecz.)=τραπεζίτης bankiet (m) (rzecz.)=συμπόσιο bankowy (przym.)=ανάχωμα bankowy (przym.)=τράπεζα bańka (f) (rzecz.)=φούσκα baran (m) (rzecz.)=κριάρι baranek (m) (rzecz.)=αρνί baranina (f) (rzecz.)=ζυγούρι barbarzyńca (m) (rzecz.)=βάρβαρος bardzo (przysł.)=πολλά bardzo (przysł.)=πολλοί bardzo (przysł.)=πολύ bardzo (przysł.)=πολύς bariera (f) (rzecz.)=εμπόδιο bariera (f) (rzecz.)=φράγμα

13 barok (m) (rzecz.)=μπαρόκ barokowy (przym.)=μπαρόκ barwa (f) (rzecz.)=βερνίκι barwa (f) (rzecz.)=χρώμα barykada (f) (rzecz.)=οδόφραγμα baryłka (f) (rzecz.)=βαρέλι basen (m) (rzecz.)=λεκάνη baszta (f) (rzecz.)=πύργος batalion (m) (rzecz.)=τάγμα bateria (f) (rzecz.)=μπαταρία bateria (f) (rzecz.)=συστοιχία bawełna (f) (rzecz.)=βαμβακερός bawełna (f) (rzecz.)=βαμβάκι bawełniany (przym.)=βαμβακερός bawełniany (przym.)=βαμβάκι bawić (czas.)=παίζω bawół (m) (rzecz.)=βούβαλος baza (f) (rzecz.)=βάθρο baza (f) (rzecz.)=βάση bazylia (f) (rzecz.)=βασιλικός bażant (m) (rzecz.)=φασιανός bąbel (m) (rzecz.)=φούσκα bąbel (m) (rzecz.)=φουσκάλα beczeć (czas.)=βελάζω beczka (f) (rzecz.)=βαρέλι beczułka (f) (rzecz.)=βαρέλι bekas (m) (rzecz.)=μπεκάτσα bekon (m) (rzecz.)=μπέικον belfer (m) (rzecz.)=καθηγητής bełkotać (czas.)=μουρμουρίζω bełkotać (czas.)=τραυλίζω benzyna (f) (rzecz.)=βενζίνη beret (m) (rzecz.)=μπερές bestia (f) (rzecz.)=ζώο bestia (f) (rzecz.)=κτήνος beton (m) (rzecz.)=μπετόν beton (m) (rzecz.)=σκυρόδεμα betonowy (przym.)=μπετόν betonowy (przym.)=σκυρόδεμα bez (m) (rzecz.)=χωρίς bezbolesny (przym.)=ανώδυνος bezbożny (przym.)=άθεος bezcelowy (przym.)=ανωφελής bezcelowy (przym.)=άσκοπος bezcenny (przym.)=ανεκτίμητος bezczelność (f) (rzecz.)=αναίδεια bezczelność (f) (rzecz.)=θράσος bezczelny (przym.)=αναιδής bezgraniczny (przym.)=απεριόριστος bezgrzeszny (przym.)=άψογος bezimienny (przym.)=ανώνυμος bezkształtny (przym.)=άμορφος bezlitosny (przym.)=άσπλαχνος bezład (m) (rzecz.)=ακαταστασία bezład (m) (rzecz.)=αταξία beznadziejny (przym.)=απελπισμένος bezosobowy (przym.)=απρόσωπος bezowocny (przym.)=άκαρπος bezpieczeństwo (n) (rzecz.)=ασφάλεια bezpieczny (przym.)=ασφαλής bezpłciowy (przym.)=άφυλος bezpłodny (przym.)=άγονος bezpostaciowy (przym.)=άμορφος bezpośredni (przym.)=ευθύς

14 bezpośredni (przym.)=ίσιος bezpośrednio (przysł.)=αμέσως bezprawny (przym.)=παράνομος bezradny (przym.)=ανήμπορος bezrobocie (n) (rzecz.)=ανεργία bezsenność (f) (rzecz.)=αϋπνία bezsensowny (przym.)=παράλογος bezsilny (przym.)=ανήμπορος bezstronny (przym.)=αμερόληπτος bezstronny (przym.)=ουδέτερος bezużyteczny (przym.)=άκαρπος bezużyteczny (przym.)=ανωφελής bezwzględny (przym.)=απόλυτος bezwzględny (przym.)=άσπλαχνος beż (m) (rzecz.)=μπεζ beżowy (przym.)=μπεζ bęben (m) (rzecz.)=τύμπανο bębenek (m) (rzecz.)=τύμπανο białko (n) (rzecz.)=άσπρος białko (n) (rzecz.)=λευκό białko (n) (rzecz.)=λευκός biblia (f) (rzecz.)=βίβλος biblijny (przym.)=βιβλικός biblioteka (f) (rzecz.)=βιβλιοθήκη bibliotekarz (m) (rzecz.)=βιβλιοθηκάριος biczować (czas.)=μαστιγώνω bieda (f) (rzecz.)=αναγκαιότητα bieda (f) (rzecz.)=ανάγκη bieda (f) (rzecz.)=φτώχεια biedny (przym.)=φτωχός biedronka (f) (rzecz.)=πασχαλίτσα bieg (m) (rzecz.)=ταχύτητα biegacz (m) (rzecz.)=δρομέας biegać (czas.)=τρέχω biegłość (f) (rzecz.)=επιδεξιότητα biegłość (f) (rzecz.)=ικανότητα biegły (przym.)=ειδικός biegły (przym.)=επιδέξιος biegunka (f) (rzecz.)=διάρροια biel (f) (rzecz.)=άσπρος biel (f) (rzecz.)=λευκό biel (f) (rzecz.)=λευκός bielić (czas.)=ασπρίζω bielmo (n) (rzecz.)=καταρράκτης biernik (m) (rzecz.)=αιτιατική bierny (przym.)=παθητικός bierzmować (czas.)=επιβεβαιώνω biesiada (f) (rzecz.)=συμπόσιο bigamia (f) (rzecz.)=διγαμία bigamista (m) (rzecz.)=δίγαμος bila (f) (rzecz.)=μπάλα bilet (m) (rzecz.)=εισιτήριο bilet (m) (rzecz.)=κάρτα binarny (przym.)=δυαδικός biograf (m) (rzecz.)=βιογράφος biografia (f) (rzecz.)=βιογραφία biologia (f) (rzecz.)=βιολογία biskup (m) (rzecz.)=επίσκοπος biszkopt (m) (rzecz.)=μπισκότο bitny (przym.)=γενναίος bitwa (f) (rzecz.)=μάχη biuletyn (m) (rzecz.)=δελτίο biuro (n) (rzecz.)=γραφείο biurokracja (f) (rzecz.)=γραφειοκρατία

15 biurokrata (m) (rzecz.)=γραφειοκράτης biurokratyczny (przym.)=γραφειοκρατικός biust (m) (rzecz.)=προτομή biust (m) (rzecz.)=στήθος biustonosz (m) (rzecz.)=σουτιέν biżuteria (f) (rzecz.)=κοσμήματα blacha (f) (rzecz.)=κασσίτερος blady (przym.)=κίτρινος blady (przym.)=χλωμός blask (m) (rzecz.)=αναλαμπή blask (m) (rzecz.)=γυαλάδα blaszanka (f) (rzecz.)=κονσέρβα blisko (przysł.)=κοντά bliskość (f) (rzecz.)=γειτονιά bliskość (f) (rzecz.)=εγγύτητα blizna (f) (rzecz.)=ουλή blok (m) (rzecz.)=συνασπισμός blok (m) (rzecz.)=τροχαλία blondyn (m) (rzecz.)=ξανθός bluszcz (m) (rzecz.)=κισσός bluza (f) (rzecz.)=μπλούζα bluza (f) (rzecz.)=σακάκι bluzka (f) (rzecz.)=μπλούζα błagać (czas.)=ικετεύω błaganie (n) (rzecz.)=ικεσία błahy (przym.)=ασήμαντος błahy (przym.)=επιπόλαιος błazen (m) (rzecz.)=κλόουν błąd (m) (rzecz.)=ελάττωμα błąd (m) (rzecz.)=λάθος błąkać (czas.)=περιπλανιέμαι błąkać (czas.)=τριγυρίζω błędnik (m) (rzecz.)=λαβύρινθος błędny (przym.)=αναληθής błędny (przym.)=ελαττωματικός błędny (przym.)=ψεύτικος błękit (m) (rzecz.)=γαλάζιος błękit (m) (rzecz.)=γαλανός błękit (m) (rzecz.)=μπλε błękitny (przym.)=γαλάζιος błękitny (przym.)=γαλανός błękitny (przym.)=μπλε błogosławić (czas.)=ευλογώ błogosławieństwo (n) (rzecz.)=ευλογία błona (f) (rzecz.)=ταινία błotnik (m) (rzecz.)=φτερό błotnisty (przym.)=λασπώδης błotnisty (przym.)=λασπωμένος błoto (n) (rzecz.)=έλος błoto (n) (rzecz.)=λάσπη błysk (m) (rzecz.)=αναλαμπή błyskawiczny (przym.)=γρήγορος błyszczeć (czas.)=γυαλίζω błyszczeć (czas.)=λάμπω bo (spój.)=γιατί bo (spój.)=διότι bocian (m) (rzecz.)=πελαργός boczek (m) (rzecz.)=μεριά boczek (m) (rzecz.)=μπέικον boczek (m) (rzecz.)=πλευρά boczny (przym.)=πλάγιος bodziec (m) (rzecz.)=κίνητρο bogactwo (n) (rzecz.)=πλούτη bogactwo (n) (rzecz.)=πλούτος

16 bogaty (przym.)=πλούσιος bogobojny (przym.)=ευσεβής boja (f) (rzecz.)=σημαδούρα boja (f) (rzecz.)=φάρος bojaźliwy (przym.)=δειλός bojaźliwy (przym.)=ντροπαλός bojaźliwy (przym.)=φοβισμένος bojaźń (f) (rzecz.)=φόβος bojkotować (czas.)=μποϋκοτάρω bok (m) (rzecz.)=μεριά bok (m) (rzecz.)=πλευρά boks (m) (rzecz.)=πυγμαχία boks (m) (rzecz.)=πυγμαχώ bokser (m) (rzecz.)=πυγμάχος boksować (czas.)=πυγμαχώ boleć (czas.)=πονώ bolero (n) (rzecz.)=μπολερό bolesny (przym.)=οδυνηρός boleść (f) (rzecz.)=θλίψη bomba (f) (rzecz.)=βόμβα bombardować (czas.)=βομβαρδίζω bombardowanie (n) (rzecz.)=βομβαρδισμός bonifikata (f) (rzecz.)=μείωση borsuk (m) (rzecz.)=ασβός borykać (czas.)=παλεύω boski (przym.)=θεσπέσιος bowiem (spój.)=γιατί bowiem (spój.)=διότι bożek (m) (rzecz.)=θεός bożek (m) (rzecz.)=ίνδαλμα bożyszcze (n) (rzecz.)=ίνδαλμα bóbr (m) (rzecz.)=κάστορας bóg (m) (rzecz.)=θεός bój (m) (rzecz.)=μάχη bójka (f) (rzecz.)=συμπλοκή ból (m) (rzecz.)=πόνος ból (m) (rzecz.)=πονώ bór (m) (rzecz.)=δάσος bóżnica (f) (rzecz.)=συναγωγή brać (czas.)=λαμβάνω brać (czas.)=παίρνω brak (m) (rzecz.)=ελάττωμα brak (m) (rzecz.)=έλλειψη brakować (czas.)=έλλειψη brama (f) (rzecz.)=αυλόπορτα brama (f) (rzecz.)=πύλη bramka (f) (rzecz.)=γκολ bramka (f) (rzecz.)=πύλη bransoleta (f) (rzecz.)=βραχιόλι bransoletka (f) (rzecz.)=βραχιόλι bratek (m) (rzecz.)=πανσές bratowa (f) (rzecz.)=νύφη brawo (n) (rzecz.)=χειροκρότημα brązowy (przym.)=καφέ brezent (m) (rzecz.)=μουσαμάς broda (f) (rzecz.)=γένι broda (f) (rzecz.)=γένια bronić (czas.)=προστατεύω bronić (czas.)=υπερασπίζομαι bronić (czas.)=υπερασπίζω broń (f) (rzecz.)=όπλο broszka (f) (rzecz.)=καρφίτσα broszka (f) (rzecz.)=πόρπη broszura (f) (rzecz.)=φυλλάδιο

17 browar (m) (rzecz.)=ζυθοποιείο brudny (przym.)=ακάθαρτος brudny (przym.)=βρώμικος brudzić (czas.)=λερωμένος bruk (m) (rzecz.)=πεζοδρόμιο brunatny (przym.)=καφέ brutalny (przym.)=τραχύς bruzda (f) (rzecz.)=αυλάκι brydż (m) (rzecz.)=γέφυρα brygada (f) (rzecz.)=ταξιαρχία brygadier (m) (rzecz.)=ταξίαρχος brylant (m) (rzecz.)=διαμάντι bryza (f) (rzecz.)=αεράκι bryza (f) (rzecz.)=αύρα brzask (m) (rzecz.)=αυγή brzeg (m) (rzecz.)=άκρη brzeg (m) (rzecz.)=ακτή brzeg (m) (rzecz.)=ανάχωμα brzeg (m) (rzecz.)=όχθη brzeg (m) (rzecz.)=πλευρά brzeg (m) (rzecz.)=χείλος brzemię (n) (rzecz.)=βάρος brzemię (n) (rzecz.)=φορτίο brzęczeć (czas.)=βουίζω brzmienie (n) (rzecz.)=ήχος brzoza (f) (rzecz.)=σημύδα brzuch (m) (rzecz.)=κοιλιά brzuch (m) (rzecz.)=στομάχι brzydki (przym.)=άσχημος brzydzić (czas.)=σιχαίνομαι brzytwa (f) (rzecz.)=ξυράφι buchalter (m) (rzecz.)=λογιστής buchalteria (f) (rzecz.)=λογιστική buczeć (czas.)=βουίζω buda (f) (rzecz.)=παράγκα budka (f) (rzecz.)=περίπτερο budowa (f) (rzecz.)=δομή budowa (f) (rzecz.)=κτήριο budowa (f) (rzecz.)=σύνταγμα budować (czas.)=χτίζω budowla (f) (rzecz.)=δομή budowla (f) (rzecz.)=κτήριο budownictwo (n) (rzecz.)=αρχιτεκτονική budownictwo (n) (rzecz.)=κτήριο budowniczy (przym.)=οικοδόμος budulec (m) (rzecz.)=ξυλεία budynek (m) (rzecz.)=κτήριο budzić (czas.)=διεγείρω budzić (czas.)=ξυπνώ budżet (m) (rzecz.)=προϋπολογισμός bufet (m) (rzecz.)=μπουφές buhaj (m) (rzecz.)=ταύρος bujny (przym.)=άφθονος bukiet (m) (rzecz.)=μπουκέτο buldożer (m) (rzecz.)=μπουλντόζα bulwa (f) (rzecz.)=βολβός bura (f) (rzecz.)=επίπληξη burak (m) (rzecz.)=τεύτλο burczeć (czas.)=γκρινιάζω burda (f) (rzecz.)=συμπλοκή burmistrz (m) (rzecz.)=δήμαρχος bursztyn (m) (rzecz.)=πορτοκαλί burza (f) (rzecz.)=θύελλα burza (f) (rzecz.)=καταιγίδα

18 burzyć (czas.)=καταστρέφω busola (f) (rzecz.)=διαβήτης busola (f) (rzecz.)=πυξίδα busz (m) (rzecz.)=θάμνος butelka (f) (rzecz.)=μπουκάλι butny (przym.)=αλαζονικός butny (przym.)=υπεροπτικός buzia (f) (rzecz.)=στόμα buzia (f) (rzecz.)=στόμιο buzia (f) (rzecz.)=φίλημα buzia (f) (rzecz.)=φιλί buzia (f) (rzecz.)=φιλώ być (czas.)=είμαι bydlak (m) (rzecz.)=ζώο bydlak (m) (rzecz.)=κτήνος bydlęcy (przym.)=κτηνώδης byk (m) (rzecz.)=ταύρος bystry (przym.)=γρήγορος bystry (przym.)=έξυπνος bystry (przym.)=πνευματώδης byt (m) (rzecz.)=ύπαρξη bzyczeć (czas.)=βουίζω bzykać (czas.)=βουίζω całkiem (przysł.)=αρκετά całkiem (przysł.)=όλος całkowity (przym.)=ολόκληρος całkowity (przym.)=σύνολο całopalenie (n) (rzecz.)=ολοκαύτωμα całość (f) (rzecz.)=όλος całość (f) (rzecz.)=σύνολο całować (czas.)=φίλημα całować (czas.)=φιλί całować (czas.)=φιλώ ceber (m) (rzecz.)=κουβάς cebula (f) (rzecz.)=κρεμμύδι cebulka (f) (rzecz.)=βολβός cecha (f) (rzecz.)=γνώρισμα cecha (f) (rzecz.)=χαρακτηριστικό cedr (m) (rzecz.)=κέδρος cegła (f) (rzecz.)=τούβλο cel (m) (rzecz.)=αντικειμενικός cel (m) (rzecz.)=γκολ cel (m) (rzecz.)=σκοπός cel (m) (rzecz.)=στόχος cel (m) (rzecz.)=τέλος celka (f) (rzecz.)=κελί celka (f) (rzecz.)=κύτταρο celny (przym.)=τελωνείο celowo (przysł.)=επίτηδες celowy (przym.)=κατάλληλος cementowy (przym.)=τσιμέντο cena (f) (rzecz.)=κόστος cena (f) (rzecz.)=τιμή cenić (czas.)=εκτίμηση cenić (czas.)=εκτιμώ cenić (czas.)=τιμή cenny (przym.)=ακριβός cenny (przym.)=πολύτιμος centralny (przym.)=κεντρικός centrum (n) (rzecz.)=κέντρο cenzor (m) (rzecz.)=λογοκριτής cenzura (f) (rzecz.)=λογοκρισία cera (f) (rzecz.)=δέρμα ceramika (f) (rzecz.)=κεραμική

19 ceremonia (f) (rzecz.)=τελετή ceremonialny (przym.)=τελετουργικός cesarstwo (n) (rzecz.)=αυτοκρατορία cesarz (m) (rzecz.)=αυτοκράτορας chałupa (f) (rzecz.)=καλύβα cham (m) (rzecz.)=κτήνος chaotyczny (przym.)=χαώδης charakter (m) (rzecz.)=διάθεση charakter (m) (rzecz.)=φύση charakter (m) (rzecz.)=χαρακτήρας charakterystyczny (przym.)=χαρακτηριστικός chart (m) (rzecz.)=λαγωνικό chata (f) (rzecz.)=καλύβα chcieć (czas.)=θέλω chciwość (f) (rzecz.)=απληστία chciwość (f) (rzecz.)=φιλαργυρία chciwy (przym.)=άπληστος chciwy (przym.)=λαίμαργος chciwy (przym.)=φιλάργυρος chełpić (czas.)=καυχιέμαι chemia (f) (rzecz.)=χημεία chemik (m) (rzecz.)=φαρμακοποιός chemik (m) (rzecz.)=χημικός chęć (f) (rzecz.)=επιθυμία chętnie (przysł.)=πρόθυμα chirurg (m) (rzecz.)=χειρουργός chirurgiczny (przym.)=χειρουργικός chleb (m) (rzecz.)=ψωμί chlew (m) (rzecz.)=χοιροστάσιο chlorofil (m) (rzecz.)=χλωροφύλλη chluba (f) (rzecz.)=δόξα chłodnia (f) (rzecz.)=ψυγείο chłodny (przym.)=δροσερός chłodny (przym.)=κρύος chłodziarka (f) (rzecz.)=ψυγείο chłop (m) (rzecz.)=αγρότης chłopak (m) (rzecz.)=αγόρι chłopiec (n) (rzecz.)=αγόρι chłopiec (n) (rzecz.)=μικρός chłostać (czas.)=μαστιγώνω chłód (m) (rzecz.)=κρύος chmara (f) (rzecz.)=πλήθος chmiel (m) (rzecz.)=λυκίσκος chmura (f) (rzecz.)=σύννεφο chmurny (przym.)=συννεφιασμένος chodnik (m) (rzecz.)=πεζοδρόμιο chodzić (czas.)=περπατώ chodzić (czas.)=πηγαίνω choinka (f) (rzecz.)=έλατο chomąto (n) (rzecz.)=κολάρο chorągiew (f) (rzecz.)=λάβαρο chorągiew (f) (rzecz.)=σημαία choroba (f) (rzecz.)=αρρώστια choroba (f) (rzecz.)=ασθένεια choroba (f) (rzecz.)=νόσος choroba (f) (rzecz.)=στοργή chory (przym.)=άρρωστος chować (czas.)=κρύβομαι chować (czas.)=κρύβω chód (m) (rzecz.)=βάδισμα chód (m) (rzecz.)=περπατησιά chór (m) (rzecz.)=χορωδία chrapać (czas.)=ροχαλίζω chrapliwy (przym.)=βραχνός

20 chrapliwy (przym.)=τραχύς chrobry (przym.)=γενναίος chrom (m) (rzecz.)=χρώμιο chromać (czas.)=κουτσαίνω chromać (czas.)=χωλαίνω chromy (przym.)=κουτσός chroniczny (przym.)=χρόνιος chronić (czas.)=προστατεύω chropowatość (f) (rzecz.)=τραχύτητα chropowaty (przym.)=σκληρός chropowaty (przym.)=τραχύς chrząszcz (m) (rzecz.)=σκαθάρι chrzcić (czas.)=βαφτίζω chrzest (m) (rzecz.)=βάπτισμα chuć (f) (rzecz.)=πόθος chudy (przym.)=ισχνός chusta (f) (rzecz.)=κασκόλ chustka (f) (rzecz.)=κασκόλ chustka (f) (rzecz.)=πετσέτα chwalebny (przym.)=αξιέπαινος chwalić (czas.)=επαινώ chwalić (czas.)=καυχιέμαι chwała (f) (rzecz.)=δόξα chwastobójczy (przym.)=ζιζανιοκτόνο chwiać (czas.)=κουνώ chwiać (czas.)=ταλαντεύομαι chwiać (czas.)=τρέμω chwiać (czas.)=τρικλίζω chwiejny (przym.)=ασταθής chwila (f) (rzecz.)=καιρός chwila (f) (rzecz.)=στιγμή chwilowy (przym.)=προσωρινός chwycić (czas.)=αρπάζω chwycić (czas.)=πιάνω chwytać (czas.)=αρπάζω chwytać (czas.)=κρατώ chwytać (czas.)=πιάνω chwytać (czas.)=συλλαμβάνω chyba (przysł.)=σίγουρα chybienie (n) (rzecz.)=χάνω chytry (przym.)=έξυπνος chytry (przym.)=πονηρός ciałko (n) (rzecz.)=σώμα ciało (n) (rzecz.)=σάρκα ciało (n) (rzecz.)=σώμα ciasny (przym.)=στενός ciastko (n) (rzecz.)=κέικ ciastko (n) (rzecz.)=μπισκότο ciasto (n) (rzecz.)=ζύμη ciasto (n) (rzecz.)=κέικ ciąć (czas.)=κόβω ciąg (m) (rzecz.)=αλληλουχία ciąg (m) (rzecz.)=διαδοχή ciąg (m) (rzecz.)=σειρά ciągle (przysł.)=πάντα ciągły (przym.)=μόνιμος ciągnik (m) (rzecz.)=τρακτέρ ciąża (f) (rzecz.)=εγκυμοσύνη cichy (przym.)=απαλός cichy (przym.)=ήπιος cichy (przym.)=ήρεμος cichy (przym.)=ήσυχος cichy (przym.)=χαμηλός ciecz (f) (rzecz.)=υγρό

21 ciekawski (przym.)=αδιάκριτος ciekawy (przym.)=αδιάκριτος ciekawy (przym.)=γραφικός ciekawy (przym.)=ενδιαφέρων ciekawy (przym.)=περίεργος ciekły (przym.)=υγρό cielak (m) (rzecz.)=γάμπα cielesny (przym.)=σαρκικός cielesny (przym.)=σωματικός cielesny (przym.)=φυσικός cielęcy (przym.)=γάμπα ciemnica (f) (rzecz.)=μπουντρούμι ciemność (f) (rzecz.)=σκοτεινός ciemność (f) (rzecz.)=σκούρος ciemnowłosy (przym.)=μελαχρινός ciemny (przym.)=μελαχρινός ciemny (przym.)=σκοτεινός ciemny (przym.)=σκούρος cienki (przym.)=αίθριος cienki (przym.)=αραιός cienki (przym.)=ισχνός cienki (przym.)=λεπτός cienki (przym.)=φτωχός cieplarnia (f) (rzecz.)=θερμοκήπιο ciepło (n) (rzecz.)=ζεστά ciepło (n) (rzecz.)=ζεστασιά ciepło (n) (rzecz.)=ζέστη ciepły (przym.)=ζεστός cierń (m) (rzecz.)=αγκάθι cierpieć (czas.)=ανέχομαι cierpieć (czas.)=αντέχω cierpiętnik (m) (rzecz.)=μάρτυρας cierpki (przym.)=οξύ cierpki (przym.)=πικρός cierpki (przym.)=σκληρός cierpki (przym.)=στυφός cierpki (przym.)=τραχύς cierpkość (f) (rzecz.)=δριμύτητα cierpkość (f) (rzecz.)=στυφότητα cierpliwość (f) (rzecz.)=υπομονή cierpliwy (przym.)=ασθενής cierpliwy (przym.)=υπομονετικός cieśla (m) (rzecz.)=μαραγκός cięciwa (f) (rzecz.)=χορδή ciężar (m) (rzecz.)=βάρος ciężar (m) (rzecz.)=βαρύτητα ciężar (m) (rzecz.)=έφοδος ciężar (m) (rzecz.)=κατηγορία ciężar (m) (rzecz.)=φορτίο ciężar (m) (rzecz.)=φροντίδα ciężarek (m) (rzecz.)=βάρος ciężarna (f) (rzecz.)=έγκυος ciężarówka (f) (rzecz.)=φορτηγό ciężki (przym.)=βαρύς ciężki (przym.)=δύσκολος ciężki (przym.)=σκληρός ciężkość (f) (rzecz.)=βαρύτητα ciocia (f) (rzecz.)=θεία cios (m) (rzecz.)=σοκ cios (m) (rzecz.)=χτύπημα ciotka (f) (rzecz.)=θεία ciskać (czas.)=πετώ cisnąć (czas.)=ζουλώ cisza (f) (rzecz.)=ήσυχος

22 cisza (f) (rzecz.)=σιωπή ciśnienie (n) (rzecz.)=πίεση ciżba (f) (rzecz.)=πλήθος cmentarz (m) (rzecz.)=νεκροταφείο cmokać (czas.)=φίλημα cmokać (czas.)=φιλί cmokać (czas.)=φιλώ cnota (f) (rzecz.)=αρετή cnotliwy (przym.)=αγνός codzienny (przym.)=κοινός codzienny (przym.)=συνηθισμένος cofać (czas.)=υποχωρώ cokół (m) (rzecz.)=βάθρο coroczny (przym.)=ετήσιος córka (f) (rzecz.)=κόρη cudny (przym.)=θαυμάσιος cudowny (przym.)=θαυμάσιος cudowny (przym.)=θαυμαστός cudzołożnik (m) (rzecz.)=μοιχός cudzołóstwo (n) (rzecz.)=μοιχεία cudzoziemiec (m) (rzecz.)=αλλοδαπός cudzoziemiec (m) (rzecz.)=ξένος cudzoziemski (przym.)=αλλοδαπός cudzoziemski (przym.)=εξωτερικός cudzoziemski (przym.)=ξένος cukier (m) (rzecz.)=ζάχαρη cukierek (m) (rzecz.)=καραμέλα cukrzyca (f) (rzecz.)=διαβήτης cukrzycowy (przym.)=διαβητικός cukrzyk (m) (rzecz.)=διαβητικός cwał (m) (rzecz.)=καλπασμός cwany (przym.)=έξυπνος cydr (m) (rzecz.)=μηλίτης cyfra (f) (rzecz.)=αριθμός cygaro (n) (rzecz.)=πούρο cykl (m) (rzecz.)=κύκλος cyklon (m) (rzecz.)=ανεμοστρόβιλος cyna (f) (rzecz.)=κασσίτερος cyngiel (m) (rzecz.)=σκανδάλη cyniczny (przym.)=κυνικός cypel (m) (rzecz.)=ακρωτήριο cyprys (m) (rzecz.)=κυπαρίσσι cyrk (m) (rzecz.)=τσίρκο cyrkiel (m) (rzecz.)=διαβήτης cyrkulacja (f) (rzecz.)=κυκλοφορία cyrkulować (czas.)=κυκλοφορώ cyrulik (m) (rzecz.)=κουρέας cysterna (f) (rzecz.)=δεξαμενή cytadela (f) (rzecz.)=φρούριο cytować (czas.)=αναφέρω cytować (czas.)=παραθέτω cytryna (f) (rzecz.)=λεμόνι czapka (f) (rzecz.)=σκούφος czapka (f) (rzecz.)=τραγιάσκα czapla (f) (rzecz.)=ερωδιός czara (f) (rzecz.)=κύπελλο czarnoksięski (przym.)=μαγικός czarny (przym.)=μαύρος czarodziej (m) (rzecz.)=μάγος czarodziejski (przym.)=μαγικός czarować (czas.)=γοητεύω czarować (czas.)=σαγηνεύω czarownica (f) (rzecz.)=μάγισσα czart (m) (rzecz.)=διάβολος

OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek. OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych

Διαβάστε περισσότερα

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;.

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;. EGZAMIN NA POZIOMIE B1 Z JĘZYKA GRECKIEGO TEST 1: ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (PYTANIA 1-10, 25 punktów) 1.1. PYTANIA 1-5, 10 punktów Usłyszysz dwukrotnie fragmenty rozmowy rekrutacyjnej, przed jej wysłuchaniem

Διαβάστε περισσότερα

Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Gdzie mogę znaleźć formularz? Gdzie mogę znaleźć formularz? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ϑακ ΖΑΡΟΒΙ! Υ Ε ΠΙΕΝΙ# ΖΕ

ϑακ ΖΑΡΟΒΙ! Υ Ε ΠΙΕΝΙ# ΖΕ ϑακ ΖΑΡΟΒΙ! Υ Ε ΠΙΕΝΙ# ΖΕ Ω ΣΩΟϑΕϑ ΦΙΡΜΙΕ Ω σεριι Ρεχεπτα να βιζνεσ ϑεφφρεψ ϑ. Φοξ ναπισα! ναστ πυϕ#χε κσι# κι: 1. ϑακ ζοστα! µιστρζεµ µαρκετινγυ, χζψλι ο ζασαδαχη, δζι!κι κτ ρψµ δζωονι κασα 2. ϑακ ζαροβι!

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA 31.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 235/3 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 16/10 (ex NN 22/10)

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA 23.2.2008 C 50/13 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 61/07 (ex NN 71/07) Pomoc państwa dla Olympic Airways Services i Olympic

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz teraz dwukrotnie tekst - wywiad. Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz za chwilę krótki tekst informację na pewien temat. Zapoznaj się

Διαβάστε περισσότερα

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 202/3 POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc C 16/2004 (ex NN29/2004) Zmiany planu inwestycyjnego Stoczni Helleńskich Zaproszenie do składania komentarzy na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE (Tekst mający znaczenie

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA 30.5.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 152/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa SA.34308 (2013/C) (ex

Διαβάστε περισσότερα

Stress in the workplace legal situation, prevention and activities of trade unions

Stress in the workplace legal situation, prevention and activities of trade unions pl en pl gr lt Stress in the workplace legal situation, prevention and activities of trade unions Stres w miejscu pracy stan prawny, przeciwdziałanie oraz działania związków zawodowych Το στρες στο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия 1 Ελληνικά 19 Polski 36 Русский Ελληνικά Προειδοποίηση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Księgą GHP / GMP. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius w Zakresie Produkcji i Dystrybucji Artykułów Spożywczych

Księgą GHP / GMP. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius w Zakresie Produkcji i Dystrybucji Artykułów Spożywczych System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius w Zakresie Produkcji i Dystrybucji Artykułów Spożywczych Bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów Wymagania prawne Księgą GHP / GMP Konkurencja

Διαβάστε περισσότερα

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA 13.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 245/21 PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 21/09 (ex N 105/08, ex N 168/08 i ex N 169/08)

Διαβάστε περισσότερα

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2013/C 136/12)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2013/C 136/12) 15.5.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 136/27 POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) Grecja Możliwa pomoc państwa na rzecz Larco General Mining & Metallurgical Company SA

Διαβάστε περισσότερα

Słownik greki starożytnej (grecko-polski) V.01.2009 Jerzy Kazojć 2009. słownictwo starożytne=słownictwo greckie = słownictwo polskie

Słownik greki starożytnej (grecko-polski) V.01.2009 Jerzy Kazojć 2009. słownictwo starożytne=słownictwo greckie = słownictwo polskie Słownik greki starożytnej (grecko-polski) V.01.2009 Jerzy Kazojć 2009 słownictwo starożytne=słownictwo greckie = słownictwo polskie Α=α=co Α=α=cóż Α=α=czego Α=α=czym Α=α=ile Α=α=jak Α=α=jaki Α=α=kogo Α=α=kto

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές πολωνικά-πολωνικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές πολωνικά-πολωνικά Ευχές : Γάμος Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! νιόπαντρο ζευγάρι Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje i najlepsze

Διαβάστε περισσότερα

(2006/C 236/06) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/C 236/06) (Tekst mający znaczenie dla EOG) C 236/40 POMOC PAŃSTWA GRECJA Przedłużenie postępowania w odniesieniu do pomocy państwa nr C 16/2004 (ex CP 71/2002 i CP 133/2005) Domniemana pomoc państwa przyznana przez Grecję na rzecz stoczni Hellenic

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2012/C 301/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2012/C 301/04) 5.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 301/55 POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa nr SA.28876 (2012/C) (ex 2012/NN) Terminal kontenerowy Piraeus & Cosco Pacific Limited w porcie w Pireusie Zaproszenie

Διαβάστε περισσότερα

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2013/C 152/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2013/C 152/02) C 152/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.5.2013 POMOC PAŃSTWA CYPR Pomoc państwa SA.35888 (2013/C) (ex 2013/NN) Pomoc na ratowanie dla Cyprus Airways (Public) Ltd. Zaproszenie do zgłaszania uwag

Διαβάστε περισσότερα

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 151/2 POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 2/2006 (ex N 405/2005) Wkład finansowy na rzecz dobrowolnego programu wcześniejszych emerytur firmy OTE Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust.

Διαβάστε περισσότερα

FORD FOCUS C-MAX 2003-

FORD FOCUS C-MAX 2003- FR-0-00N Montážní pokyny: souprava pro elektrické propojení tažné tyče s -N zásuvkou do normy DIN/ISO Monteringsvejledninger for det elektriske ledningsføringssæt for trækstang med -N stikdåse, DIN/ISO,

Διαβάστε περισσότερα

Badanie tempa i techniki czytania studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

Badanie tempa i techniki czytania studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa 2008, nr 1 Katarzyna Wodniak Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy e-mail: kwodniak@op.pl Badanie tempa i techniki czytania studentów informacji naukowej

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA C 357/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2010 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 27/10 (ex NN 6/09)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning

Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning Οριζόντιος καταψύκτης Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička Frysbox ECN21105W 2 electrolux Περιεχόμενα Electrolux. Thinking of

Διαβάστε περισσότερα

Słownik greki starożytnej (polsko-grecki) V.01.2009 Jerzy Kazojć 2009. słownictwo polskie = słownictwo starożytne = słownictwo greckie

Słownik greki starożytnej (polsko-grecki) V.01.2009 Jerzy Kazojć 2009. słownictwo polskie = słownictwo starożytne = słownictwo greckie Słownik greki starożytnej (polsko-grecki) V.01.2009 Jerzy Kazojć 2009 słownictwo polskie = słownictwo starożytne = słownictwo greckie aby=αλλα=αλλά aby=αν=αν aby=αντι=αντί aby=απο=από aby=αυτη=αυτή aby=δε=δε

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-550-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F300 All-in-One series

HP Deskjet F300 All-in-One series HP Deskjet F300 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Põhijuhend www.hp.com/support 021 672 280 Argentina (Buenos Aires) Argentina Australia 54-11-4708-1600 0-800-555-5000

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych

Διαβάστε περισσότερα

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309 Początek Ξεκινήστε εδώ 1 Użytkownicy korzystający z kabla USB : nie należy podłączać kabla USB przed wyświetleniem monitu. Χρήστες με καλώδιο USB : Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί η προτροπή.

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k použití a montáži Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

POMOC PAŃSTWA CYPR. Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

POMOC PAŃSTWA CYPR. Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 16.4.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 117/125 POMOC PAŃSTWA CYPR Pomoc państwa SA.37220 (2014/C) (ex 2013/NN) Pomoc na restrukturyzację dla Cyprus Airways (Public) Ltd oraz SA. 38225 (2014/C)

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET PRO 8600 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET 6600/6700. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET 6600/6700. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET 6600/6700 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

HP PSC 1500 All-in-One series. Podr czna instrukcja El Kitabı

HP PSC 1500 All-in-One series. Podr czna instrukcja El Kitabı HP PSC 1500 All-in-One series Podr czna instrukcja El Kitabı Γρήγορος οδηγός Ελληνικά Ελληνικά Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 TEST PRZYKŁADOWY. za cały egzamin możesz uzyskać 140 punktów. Egzamin trwa 180 minut.

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 TEST PRZYKŁADOWY. za cały egzamin możesz uzyskać 140 punktów. Egzamin trwa 180 minut. ! EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 TEST PRZYKŁADOWY odpowiedzi na pytania do testów 1, 2, 3.1 wpisuj na kartę odpowiedzi numer 1 odpowiedzi na pytania do testu 3.2 wpisuj na kartę

Διαβάστε περισσότερα

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15.

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Ξεκινήστε εδώ Zacznij tutaj 1 2 Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Αφαιρέστε τη συσκευασία Rozpakuj Ważne: Nie podłączaj kabla USB przed

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RSF 723

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RSF 723 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 PL Polski,13 TR Türkçe,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 Podręcznik czynności wstępnych Οδηγός έναρξης Vodič za prve korake HP Deskjet Ink Advantage 4615 PL Skanuj, aby dowiedzieć się więcej! Może obowiązywać standardowa opłata

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-077-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

This document is being proofread right now. Final version will be published soon.

This document is being proofread right now. Final version will be published soon. This document is being proofread right now. Final version will be published soon. idependence Ένα ντοκιμαντέρ για τον κόσμο του εθισμού στο διαδίκτυο πουπαρουσιάζει λύσεις σε αυτό το ραγδαία αυξανόμενο

Διαβάστε περισσότερα

FUNDACJA ROZWÓJ UTP. ul. ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz

FUNDACJA ROZWÓJ UTP. ul. ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz FUNDACJA ROZWÓJ UTP ul. ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz al. prof. S. Kaliskiego 7 85-789 Bydgoszcz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Wydział Budownictwa i Inżynierii

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 RO Românã, 43 PL CS Polski, 15 Česky, 29 TR Türkçe, 57 Ευρετήριο Δελτίο προϊόντος, 2 Προφυλάξεις και συμβουλές, 3 Γενική ασφάλεια Διάθεση Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RPG 826 D

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RPG 826 D Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 CZ Česky,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

LEISTUNGSERKLÄRUNG. gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung) DoP Nr. 0618-CPF-0014 - [DE] - 001

LEISTUNGSERKLÄRUNG. gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung) DoP Nr. 0618-CPF-0014 - [DE] - 001 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: LEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung) DoP Nr. 0618-CPF-0014 - [DE] - 001 fischer Strukturacryl Premium DSA

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Δελτίο προϊόντος, 2

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Δελτίο προϊόντος, 2 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 RO Românã, 43 LFF 8M121 PL CS Polski, 15 Česky, 29 Ευρετήριο Δελτίο προϊόντος, 2 Προφυλάξεις και συμβουλές, 3 Γενική ασφάλεια Διάθεση Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMD 723

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMD 723 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 BG,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

INSTRUCTIONS CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

KOMISJI EUROPEJSKIEJ

KOMISJI EUROPEJSKIEJ C 72/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.3.2010 PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJI EUROPEJSKIEJ POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 3/10 (ex NN 39/09) Rekompensaty wypłacane

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα. Instrucţiuni de folosire CUPTOR Sumar. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Használati útmutató SÜTÕ

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα. Instrucţiuni de folosire CUPTOR Sumar. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Használati útmutató SÜTÕ FH 0 0 IX/HA Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη, Περιγραφή της συσκευής,6 Περιγραφή της συσκευής,7 Εγκατάσταση,8 Εκκίνηση και χρήση,0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Pokyny pro použití TROUBA Obsah. Használati útmutató SÜTÕ

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Pokyny pro použití TROUBA Obsah. Használati útmutató SÜTÕ FH 2 /HA FH 2 IX/HA FHS 2 IX/HA S Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη, Περιγραφή της συσκευής, Περιγραφή της συσκευής,6 Εγκατάσταση,9 Εκκίνηση και χρήση,2

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C3100 All-in-One series

HP Photosmart C3100 All-in-One series HP Photosmart C3100 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Podręczny przewodnik Polski 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Polski Adobe i Acrobat logo są

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Power Meter User Manual

Power Meter User Manual Power Meter User Manual Statement of Compliance: SRAM LLC. Model#: 0808 FCC ID: C9O-MERC1 IC: 10161A-MERC1 Model#: 0815 FCC ID: C9O-MTB1 IC: 10161A-MTB1 This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 922

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 922 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 HU Magyar,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz teraz dwukrotnie tekst - wywiad. Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących

Διαβάστε περισσότερα

Gwarancja SRAM LLC. Niniejsza gwarancja nie odnosi się do produktów uszkodzonych w wypadku, zderzeniu, na skutek

Gwarancja SRAM LLC. Niniejsza gwarancja nie odnosi się do produktów uszkodzonych w wypadku, zderzeniu, na skutek 95.3015.000.100 Rev A Copyright SRAM LLC, 2012 Gwarancja SRAM LLC Zakres ograniczonej gwarancji Jeśli nie wskazano inaczej w niniejszym dokumencie, firma SRAM gwarantuje, że jej produkty są wolne od wad

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C8100 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C8100 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C8100 All-in-One series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

CC-BC 2 M. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät. Instrukcją oryginalną Prostownik

CC-BC 2 M. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät. Instrukcją oryginalną Prostownik CC-BC 2 M D PL GR Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät Instrukcją oryginalną Prostownik Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Φορτιστικο μπαταριας 5 Art.-Nr.: 10.022.11 I.-Nr.: 11016 Anl_CC_BC_2_M_SPK5.indb

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 CZ Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 CZ Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA GRECJA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA GRECJA 16.9.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 341/23 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa SA.39119 (2016/C)

Διαβάστε περισσότερα

ca. 25mm (1 ) ca. 33,3mm (G1) 5 ca. 32 mm (1 1/4 ) - 2 -

ca. 25mm (1 ) ca. 33,3mm (G1) 5 ca. 32 mm (1 1/4 ) - 2 - GH-DP 6315 N D PL GR TR Originalbetriebsanleitung Schmutzwasserpumpe Instrukcją oryginalną Pompa zanurzeniowa do brudnej wody Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Αντλια ακαθαρτου νερου Orijinal Kullanma Talimatı

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating User Guide TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water

Διαβάστε περισσότερα

CC-BC 6 M. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät. Instrukcją oryginalną Prostownik

CC-BC 6 M. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät. Instrukcją oryginalną Prostownik CC-BC 6 M D PL GR Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät Instrukcją oryginalną Prostownik Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Φορτιστικο μπαταριας 5 Art.-Nr.: 10.022.31 I.-Nr.: 11016 Anl_CC_BC_6_M_SPK5.indb

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4100 All-in-One series

HP Photosmart C4100 All-in-One series HP Photosmart C4100 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Podręczny przewodnik Polski 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Polski Adobe i Acrobat logo są

Διαβάστε περισσότερα

Διδαχή Didache NAUKA PANA PRZEKAZANA PRZEZ DWUNASTU WYSŁANNIKÓW POGANOM

Διδαχή Didache NAUKA PANA PRZEKAZANA PRZEZ DWUNASTU WYSŁANNIKÓW POGANOM Διδαχή Didache NAUKA PANA PRZEKAZANA PRZEZ DWUNASTU WYSŁANNIKÓW POGANOM Διδαχὴ Κυρίου διὰ τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν "Pierwsi Świadkowie" - red. W. Zega w tłum. A. Świderkówna; przyp. ks. M. Starowieyski;

Διαβάστε περισσότερα

Odwieczne SŁOWO [J 1, 1-18]

Odwieczne SŁOWO [J 1, 1-18] 1. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. 2. οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 3. πάντα δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. 4. ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε ζεστασιά - αφού η σημαντικότερη αποστολή των τζακιών της εταιρείας μας.

Προσφέρουμε ζεστασιά - αφού η σημαντικότερη αποστολή των τζακιών της εταιρείας μας. Όλες οι εκτελέσεις μας, δημιουργούνται με τρόπο και με βάση τις ανάγκες των πελατών μας. Η λειτουργικότητα, η υψηλή ποιότητα και οι λογικές τιμές που προσφέρουμε, αποτελούν μερικά από τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

DISC REPAIR MACHINE Instructions manual

DISC REPAIR MACHINE Instructions manual Instructions manual This machine is dedicated for repairing scratches on the bottom side of optical discs, which make these discs unreadable. Note. Do not use this machine when scratched disc is readable.

Διαβάστε περισσότερα

Television. KDL-48WD65x / 40WD65x / 40RD45x / 32WD60x / 32RD43x. Instrukcja obsługi PL. Návod k použití. Návod na obsluhu.

Television. KDL-48WD65x / 40WD65x / 40RD45x / 32WD60x / 32RD43x. Instrukcja obsługi PL. Návod k použití. Návod na obsluhu. Television Instrukcja obsługi PL Návod k použití CZ Návod na obsluhu Kezelési útmutató Instrucţiuni de utilizare Инструкции за експлоатация Οδηγίες λειτουργίας Kullanma Kılavuzu SK HU RO BG GR TR KDL-48WD65x

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I.

MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I. MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I. PL INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI KOTŁA GAZOWEGO HR PRIRUČNIK ZA INSTALATERE I KORISNIKE SRB UPUTSTVO ZA MONTAŽERA I KORISNIKA SK NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽÍVANIE

Διαβάστε περισσότερα

Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer

Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer 4-567-504-12(1) Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer Przewodnik Ghid de referinţă Οδηγός αναφοράς Referenční příručka Felhasználói

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ (1683) ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ

Η ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ (1683) ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ (1683) ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ Αξιότιµες κυρίες και αξιότιµοι κύριοι, Σήµερα θα σας παρουσιάσω µερικές ενδιαφέρουσες θέσεις για την αναµέτρηση δύο κόσµων, δύο διαφορετικών και

Διαβάστε περισσότερα

TC-CD 18-2 Li. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Akku-Bohrschrauber. Instrukcją oryginalną Wiertarkowkrętarkaakumulatorowa

TC-CD 18-2 Li. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Akku-Bohrschrauber. Instrukcją oryginalną Wiertarkowkrętarkaakumulatorowa TC-CD 18-2 Li D PL Originalbetriebsanleitung Akku-Bohrschrauber Instrukcją oryginalną Wiertarkowkrętarkaakumulatorowa RUS Оригинальное руководство по эксплуатации Аккумуляторный гайковерт GR Πρωτότυπες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τη στάση των εκπαιδευτικών σε σχέση με την ευχρηστία και προσβασιμότητα ψηφιακών εφαρμογών και περιεχομένου

Έρευνα για τη στάση των εκπαιδευτικών σε σχέση με την ευχρηστία και προσβασιμότητα ψηφιακών εφαρμογών και περιεχομένου Έρευνα για τη στάση των εκπαιδευτικών σε σχέση με την ευχρηστία και προσβασιμότητα ψηφιακών εφαρμογών και περιεχομένου Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Τάσος Μακρής Ομάδα Έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ Επισκόπηση - Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ EL PL OVN BRUGSANVISNING DA ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ευχαριστο µε που επιλέξατε ένα απ τα προϊ ντα µας. Για την καλ τερη δυνατή απ δοση του φο ρνου σας, σας προτείνουµε

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I.

Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I. Installer and user manual Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I. PL SL HR INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO NAVODILA ZA VGRADITEV, PRIKLJUČITEV IN UPORABO PRIRUČNIK ZA MONTAŽU

Διαβάστε περισσότερα

KD-R521/KD-R422/ KD-R421/KD-R45 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

KD-R521/KD-R422/ KD-R421/KD-R45 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Foot massager. Μασάζ Ποδιών MFS-002 MFS-002

Foot massager. Μασάζ Ποδιών MFS-002 MFS-002 EN GR Foot massager MFS-002 Μασάζ Ποδιών MFS-002 Instructions Dear Customer: Thank you for choosing LAFE products: WARNING: The device is intended for domestic use only. The device is NOT intended for

Διαβάστε περισσότερα

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. POMOC PAŃSTWA CYPR Pomoc państwa nr C 10/2006 (poprzednio nr 555/2005) Cyprus Airways Plan restrukturyzacji

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. POMOC PAŃSTWA CYPR Pomoc państwa nr C 10/2006 (poprzednio nr 555/2005) Cyprus Airways Plan restrukturyzacji C 113/2 POMOC PAŃSTWA CYPR Pomoc państwa nr C 10/2006 (poprzednio nr 555/2005) Cyprus Airways Plan restrukturyzacji Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE (2006/C 113/02) (Tekst

Διαβάστε περισσότερα

Käyttöohje PL Instrukcja ługi obs GR O δηγίες χρήσεως RU Руководство по эксплуатации. Höyrysilitysrauta. 44 Żelazko z nawilżaczem i strumieniem

Käyttöohje PL Instrukcja ługi obs GR O δηγίες χρήσεως RU Руководство по эксплуатации. Höyrysilitysrauta. 44 Żelazko z nawilżaczem i strumieniem www.severin.com welcome home FI Käyttöohje PL Instrukcja ługi obs GR O δηγίες χρήσεως RU Руководство по эксплуатации Höyrysilitysrauta 44 Żelazko z nawilżaczem i strumieniem 49 pary Σίδερο ατμού 55 Паровой

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 PL Polski,13 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart Premium Fax C309 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart Premium Fax C309 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart Premium Fax C309 series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

epifaniusz z salaminy panarion herezje 1 33 tekst grecki i polski przekład i wstęp ks. marek gilski

epifaniusz z salaminy panarion herezje 1 33 tekst grecki i polski przekład i wstęp ks. marek gilski epifaniusz z salaminy panarion herezje 1 33 tekst grecki i polski przekład i wstęp ks. marek gilski opracowanie tekstu greckiego i komentarz polski ks. arkadiusz baron uniwersytet papieski jana pawła ii

Διαβάστε περισσότερα