Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (Σ.Ε.Κ.) στην Ελλάδα. Ποιότητα και αξιολόγηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (Σ.Ε.Κ.) στην Ελλάδα. Ποιότητα και αξιολόγηση"

Transcript

1 Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (Σ.Ε.Κ.) στην Ελλάδα. Ποιότητα και αξιολόγηση Μαρία Δόκου, Χημικός, Χημικός Μηχανικός, Απόφοιτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Μ.Δ.Ε. Σπουδές στην Εκπαίδευση, Προϊσταμένη Τμήματος στο Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 1. Οι έννοιες της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης Η εισήγηση αυτή υπάγεται στο θεματικό άξονα της μάθησης και ειδικότερα της δια βίου μάθησης. Κατ αρχήν θα πρέπει να διαχωριστεί ο όρος μάθηση από τον όρο εκπαίδευση. Όλες οι μορφές εκπαίδευσης πρέπει να περιέχουν μάθηση, ενώ η μάθηση δεν είναι πάντοτε εκπαίδευση. Η μάθηση είναι τμήμα της διεργασίας της ζωής και είναι τόσο φυσικό φαινόμενο όσο και η αναπνοή. Είναι η συνεχής διεργασία προσαρμογής στις διάφορες αλλαγές που όλοι αντιμετωπίζουμε μέσα από τις εμπειρίες της ζωής μας, όταν π.χ. αναλαμβάνουμε νέους κοινωνικούς ρόλους ως εργαζόμενοι, ως οικογενειάρχες, ως γονείς, όταν ανταποκρινόμαστε στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των επαγγελμάτων μας, όταν συντελούνται μεταβολές στα προσωπικά μας ενδιαφέροντα. Η ανάγκη να μαθαίνουμε, ως μέρος της προσωπικής μας ανάπτυξης με στόχο την αυτοεκπλήρωσή μας αποτελεί μείζονος σημασία στοιχείο των δια βίου μαθησιακών δραστηριοτήτων. Η μάθηση μπορεί, λοιπόν, να οριστεί ως η διεργασία με την οποία μαθαίνουμε μέσα από τις εμπειρίες και τις αντιλήψεις μας και η οποία αφήνει ίχνη στη συμπεριφορά μας. Στις περισσότερες περιπτώσεις μαθαίνουμε περιστασιακά, π.χ. από διαφημίσεις, δελτία ειδήσεων, τυχαίες συναντήσεις και περιστατικά. Όλα αυτά μας παρέχουν ευκαιρίες μάθησης (συνήθως απρόβλεπτες), τις οποίες μπορεί να εκμεταλλευτούμε ή να αγνοήσουμε ανάλογα με την κλίση μας. Όλες, πάντως, αφήνουν τα ίχνη τους επάνω μας, που άλλοτε διαρκούν περισσότερο και άλλοτε λιγότερο. Η έννοια της εκπαίδευσης έχει επαλληλότητα με την έννοια της μάθησης, αλλά δεν ταυτίζεται με αυτήν. Η εκπαίδευση μπορεί να οριστεί ως σχεδιασμένη και συγκροτημένη μάθηση που έχει σαφή στόχο και αποβλέπει σε συγκεκριμένο 1

2 αποτέλεσμα. Με αυτή την έννοια η εκπαίδευση αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της μάθησης. Τα κύρια στοιχεία της εκπαίδευσης είναι τα ακόλουθα τέσσερα: ο εκπαιδευτής φορέας ο συμμετέχων εκπαιδευόμενος οι στόχοι και οι επιδιώξεις, όσο ελεύθερα ή αυστηρά μπορούν να οριστούν η σύνθεση μεθόδων / περιεχομένου, που αποτελεί το κέντρο της σχεδιασμένης μαθησιακής διεργασίας. Πρόκειται στην ουσία για την αλληλουχία των γεγονότων που θα δώσει την ικανότητα στους συμμετέχοντες να μάθουν τα βήματα προς τους επιδιωκόμενους στόχους Για τη δια βίου εκπαίδευση μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ τριών κύριων τομέων εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, διακρίνονται οι εξής τομείς: ο τυπικός, που αναφέρεται σε προγράμματα που οργανώνονται από φορείς που συνθέτουν το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα (Α/θμια Β/θμια Γ/θμια εκπαίδευση) ο κατά συνθήκη τυπικός, που αναφέρεται σε προγράμματα που οργανώνονται από επίσημους φορείς εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως π.χ. από κρατικές υπηρεσίες, από φορείς βιομηχανικής κατάρτισης, συνδικαλιστικά σωματεία και επιχειρήσεις ο μη τυπικός, που αναφέρεται σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που οργανώνονται από εθελοντικούς φορείς και άτυπες ομάδες. Βέβαια, υπάρχει και ο χώρος της αυτομόρφωσης, όπου και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κάποιος που συμμετέχει στη διεργασία της εκπαίδευσης, όση έμμεση και αν είναι η συμμετοχή του, όπως π.χ. ο συγγραφέας του βιβλίου που σχεδίασε το μαθησιακό πρόγραμμα ή κατάστρωσε τη σειρά των δραστηριοτήτων. 2. Η Σ.Ε.Κ. στην Ελλάδα Μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης έννοιας της εκπαίδευσης συναντάται ο όρος κατάρτιση. Ως κατάρτιση θεωρείται η εξειδικευμένη μαθησιακή δραστηριότητα που προετοιμάζει κάποιον να αναλάβει ένα ρόλο ή ένα έργο, συνήθως μέσα σε επαγγελματικό πλαίσιο. Ο όρος επιμόρφωση γειτνιάζει με την έννοια της περαιτέρω 2

3 κατάρτισης και αφορά καταρτιζόμενους που στο παρελθόν έχουν ολοκληρώσει μια περίοδο κατάρτισης. Η δια βίου κατάρτιση συνδέεται, λοιπόν, με την απασχόληση και περιλαμβάνει την αρχική και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. Για την Ελλάδα ιδιαίτερης σημασίας είναι ο Ν. 3191/2003 (Φ.Ε.Κ. 258/ τ.α / ) με τον οποίο θεσμοθετείται το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) και ο Ν. 3369/2005 (Φ.Ε.Κ. 171/ τ.α / ) περί συστηματοποίησης της δια βίου μάθησης, που λειτουργεί συμπληρωματικά με τον προηγούμενο νόμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε διατάξεις των νόμων αυτών δίνονται και οι ορισμοί για τα δύο αντίστοιχα συστήματα αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και για το σύστημα τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τους ορισμούς αυτούς: Στο Σύστημα Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης οι προσφερόμενες στους εκπαιδευόμενους γνώσεις συνδυάζουν τη γενική παιδεία με τις βασικές τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες. Σχετικοί φορείς είναι τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.). Στο Σύστημα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης προσφέρονται στους καταρτιζόμενους βασικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες σε ειδικότητες ή εξειδικεύσεις με στόχο την ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, καθώς και την επαγγελματική ανέλιξή του. Χαρακτηριστικοί φορείς παροχής υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα είναι τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Σύστημα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης λειτουργεί στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και αποσκοπεί στην κατάρτιση ή και επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού η οποία συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθμίζει γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τα άλλα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή και από επαγγελματική εμπειρία με στόχους την ένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας, την επαγγελματική ανέλιξη και την 3

4 προσωπική ανάπτυξη. Φορείς παροχής υπηρεσιών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία, όπως αυτά ορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο περί πιστοποίησής τους (άρθρο 3 της με αρ. οικ /2005 κοινής υπουργικής απόφασης Φ.Ε.Κ. 230/ τ. Β / ) και συγκεκριμένα αφορούν στα εξής επαγγέλματα: περιβάλλοντος υγείας και πρόνοιας πολιτισμού και αθλητισμού, ΜΜΕ και επικοινωνιών παιδαγωγικά οικονομίας και διοίκησης πληροφορικής τουριστικά και παροχής υπηρεσιών αγροτικά τεχνικά και μεταφορών Τα Κ.Ε.Κ. συνιστώνται από νομικό πρόσωπο και μπορεί να είναι ιδιωτικοί φορείς (κερδοσκοπικοί ή μη) ή δημόσιοι φορείς παροχής συνεχιζόμενης κατάρτισης. Αρμόδιος φορέας για την πιστοποίηση των Κ.Ε.Κ. είναι το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), Ν.Π.Ι.Δ. υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που θεσμοθετήθηκε το 1997 με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 2469/1997 (Φ.Ε.Κ. 384/ τ.α / 1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3385/2005 (Φ.Ε.Κ. 210/ τ.α / 2005). Η ίδρυσή του αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που εμφανίστηκαν κατά την ανάπτυξη της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια εφαρμογής του Α Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) ( ), και οφείλονταν κυρίως στην έλλειψη ενός ενιαίου πλαισίου και στρατηγικής καθώς και στην έλλειψη σύνδεσης κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. αποτελεί τον εθνικό φορέα για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 2 Π.Δ. 67/1997 Φ.Ε.Κ. 61/ τ. Α / 1997), το οποίο σημειωτέον είναι υπό ανάπτυξη. 4

5 Οι δράσεις που αναπτύσσει το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. είναι οι εξής: Πιστοποίηση Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) (Φ.Ε.Κ. 230/ τ.β / 2005) Εξειδικευμένων Κέντρων Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης για άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένα υπό απεξάρτηση άτομα (Υπουργική Απόφαση 5852/13/11/01/ ) Παρακολούθηση και αξιολόγηση πιστοποιημένων Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Φ.Ε.Κ. 616/ τ.β /2003 και 231/ τ.β / 2005) Πιστοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού και συγκεκριμένα: Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) (Φ.Ε.Κ. 1593/ τ.β / 2005) Πιστοποίηση Στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) (ΦΕ.Κ. 1821/ τ. Β / 2005) Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σ.Ε.Κ., Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων (Φ.Ε.Κ. 1914/ τ.β / 2005). Η συγκεκριμένη αυτή δράση πιστοποίησης δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως, γιατί σχετίζεται με τον καθορισμό των επαγγελματικών περιγραμμάτων, τα οποία είναι υπό διαμόρφωση. Τα επαγγελματικά περιγράμματα προσδιορίζουν τις επαγγελματικές λειτουργίες που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας, καθώς και τις αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται με την ανταπόκριση στις λειτουργίες αυτές. Όσον αφορά την πιστοποίηση αυτών των επαγγελματικών προσόντων, μόλις πρόσφατα έχει εκδοθεί η σχετική κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 566/τ. Β / ), η οποία σημειωτέον καθορίζει μόνο το πλαίσιο ανάπτυξης. Επομένως, χρειάζεται περαιτέρω χρόνος μέχρι τον καθορισμό της δομής και του περιεχομένου των επαγγελματικών περιγραμμάτων. Η πρόσφατη έκδοση της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης σχετίζεται άμεσα με την εφαρμογή του επίσης πρόσφατα ψηφισθέντα νόμου περί συστηματοποίησης της δια βίου μάθησης (Ν. 3369/2005 Φ.Ε.Κ. 171/ τ.α /2005). Επίσης, είναι σε άμεση συνάρτηση με τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση 5

6 (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) του Ν. 3191/2003, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργούν και διασυνδέονται μαζί με τα τρία συστήματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως, δηλαδή: το Σύστημα Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης το Σύστημα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης το Σύστημα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και τα ακόλουθα επιπλέον τρία συστήματα: το Σύστημα Έρευνας των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας το Σύστημα Πιστοποίησης της Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Επαγγελματικών Προσόντων το Σύστημα Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το Σύστημα της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορεί να θεωρηθεί ανάλογο με αυτό της επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί και τα δύο είναι προσανατολισμένα στον επαγγελματικό χώρο. Σχετίζονται άμεσα με την ανάλυση αναγκών (needs analysis) για την κάλυψη του κενού μεταξύ της υπάρχουσας κατάστασης και της επιθυμητής κατάστασης μέσω της απόκτησης νέων γνώσεων, δεξιοτήτων ικανοτήτων ή ακόμα μέσω της εκμάθησης νέων στάσεων. Είναι κοινός πλέον τόπος ότι μέσα στο σύγχρονο οικονομικό τεχνολογικό και το κοινωνικό πολιτισμικό περιβάλλον ο σύγχρονος εργαζόμενος πρέπει να διαθέτει, εκτός από εξειδικευμένες γνώσεις, μια σειρά από κοινωνικές δεξιότητες, όπως η ικανότητα συνεργασίας, η δημιουργικότητα, η προσαρμοστικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών. Έτσι, επιτυγχάνεται και η προσωπική του ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή. Είναι, επίσης, εμφανείς οι ομοιότητες ανάμεσα στις δράσεις του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) το οποίο μάλιστα ορίζεται ρητά στο Ν. 3369/2005 περί δια βίου μάθησης, ως φορέας παροχής υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης εδικά για το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης, παράλληλα με τον ορισμό των άλλων φορέων (π.χ. Ο.Ε.Ε.Κ., Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.). Ένας ουσιαστικός ρόλος που οι φορείς αυτοί διαδραματίζουν αφορά στη μέτρηση και διαχείριση ποιότητας στην εκπαίδευση. 6

7 3. Η ποιότητα στην εκπαίδευση κατάρτιση Ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της ποιότητας στην εκπαίδευση δόθηκε μετά την εφαρμογή προτύπων ποιότητας στο χώρο της βιομηχανίας. Έτσι, στα τέλη της δεκαετίας του 1980 εισάγεται σε κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα η στρατηγική Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management TQM) και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 αρχίζει η υιοθέτηση των προτύπων ποιότητας ISO 9000, τα οποία, όμως, καλύπτουν μέρος μόνο από τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Ιδιαίτερη σημασία έδωσαν οι φορείς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι φορείς Σ.Ε.Κ. είναι πιο κοντά από τους άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς στις ανάγκες της αγοράς και τις μεταβολές στον επιχειρηματικό κόσμο. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των προτύπων ISO 9000 για τη διασφάλιση ποιότητας σε έναν οργανισμό είναι η εφαρμογή μηχανισμού πιστοποίησης. Βέβαια, όσον αφορά το χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης, η λειτουργία των προτύπων ποιότητας ISO 9000 εγείρει ερωτηματικά. Κατ αρχάς σχεδιάστηκαν για τις ανάγκες της βιομηχανίας. Επομένως, προκύπτουν θέματα ερμηνείας. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η αποσαφήνιση του όρου προϊόν (product). Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι το πρόγραμμα κατάρτισης η διαδικασία εκμάθησης ή η πραγματοποίηση της μάθησης, όροι που επίσης δεν είναι εύκολο να αποσαφηνιστούν. Εξάλλου, η πιστοποίηση με ISO 9000 διασφαλίζει ότι ένας οργανισμός επιχείρηση είναι καλά οργανωμένος για να επιτύχει τους στόχους του, αλλά δεν εγγυάται ότι το προϊόν ή το αποτέλεσμα είναι της καλύτερης δυνατής ποιότητας. Για παράδειγμα, το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να μην είναι σύμφωνα με τα εκπαιδευτικά πρότυπα. Για το λόγο αυτό χρειάζεται η συμπλήρωση ή παράλληλη εφαρμογή και άλλων κριτηρίων ποιότητας. Μέσα σε αυτό το ανωτέρω πλαίσιο περί ποιότητας αναπτύχθηκαν ιδιαίτεροι δείκτες (indicators) για την εκπαίδευση και κατάρτιση. Αν και δεν υπάρχουν γενικά αποδεκτοί ορισμοί, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δείκτης είναι ένα χαρακτηριστικό ή γνώρισμα που μπορεί να μετρηθεί προκειμένου να εκτιμηθεί μια παρέμβαση. Ειδικά, ο δείκτης ποιότητας (quality indicator) θα μπορούσε να οριστεί ως μια τιμή που συμβάλει στην εκτίμηση ενός ποιοτικού χαρακτηριστικού ή στην επίτευξη στόχων για την ποιότητα. Ευρέως γνωστοί σε διεθνές επίπεδο στο χώρο της εκπαίδευσης είναι οι δείκτες που αναπτύσσει από τις αρχές του 1990 ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Ο.Ο.Σ.Α. (OECD indicators) σε συνεργασία με άλλους 7

8 οργανισμούς όπως την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία EUROSTAT και την UNESCO των Ηνωμένων Εθνών. Είναι χαρακτηριστικό ότι μία παρόμοια προσπάθεια του Ο.Ο.Σ.Α. το 1973 είχε αποτύχει, ίσως γιατί δεν είχε ακόμα αρχίσει να εφαρμόζεται συστηματικά στο χώρο της εκπαίδευσης το σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι δείκτες αυτοί αφορούν κυρίως το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα και καλύπτουν μερικώς την επαγγελματική κατάρτιση και πρακτικά αμελητέα τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. Οι λόγοι μη ανάπτυξης, σε διεθνές επίπεδο, δεικτών ειδικά για τη Σ.Ε.Κ., μπορούν να αναζητηθούν στις γρήγορες θεσμικές αλλαγές που υφίστανται σε πολλές χώρες το σύστημα Σ.Ε.Κ., στις σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών στην οργάνωση και χαρακτηριστικά των συστημάτων αυτών και στη μεγαλύτερη σε σχέση με τη γενική εκπαίδευση, δυσκολία συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων. Σημειώνεται ότι οι δείκτες αποτελούν ένα εργαλείο και όχι αυτοσκοπό. Για να σχεδιαστούν δείκτες ποιότητας θα πρέπει πρώτα να έχουν καθοριστεί ποια θέματα, όσον αφορά την ποιότητα, χρειάζονται βελτίωση. Γενικά, οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορες σκοπιμότητες και απαιτήσεις, όπως για σχεδιασμό πολιτικής, για καθορισμό προσώπων, για παρακολούθηση και αναθεώρηση μιας διαδικασίας, για τεκμηρίωση για στατιστική σύγκριση. Ειδικά για την επαγγελματική κατάρτιση οι δείκτες θα πρέπει να εντάσσονται στο αντίστοιχο πλαίσιο των προσεγγίσεων διοίκησης ποιότητας (Quality Management Approaches QMA) Οι προσεγγίσεις διοίκησης ποιότητας στην επαγγελματική κατάρτιση ορίζονται ως ένα οποιοδήποτε ολοκληρωμένο σύνολο από πολιτικές, διαδικασίες, κανόνες, κριτήρια, εργαλεία και μηχανισμούς εξακρίβωσης που μαζί αποσκοπούν στη διασφάλιση και στη βελτίωση της ποιότητας που παρέχει ένα ίδρυμα επαγγελματικής κατάρτισης. Οι σκοποί αυτής της προσέγγισης είναι η υιοθέτηση μιας λογικής περί κύκλου ποιότητας (quality circle logic), που υποδεικνύει μια συνεχή διαδικασία μεταξύ στόχων, σχεδίων, δραστηριοτήτων αξιολόγησης. Η λογική περί κύκλου ποιότητας συνδυάζεται με τη συστημική προσέγγιση που βοηθά στην ανάλυση των σχέσεων μεταξύ σχεδιαστών εκτελεστών εκπαιδευτικής πολιτικής, κοινωνικών εταίρων, εκπαιδευτών, εκπαιδευόμενων για τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα τους και τους στόχους τους. Για την σφαιρική, λοιπόν, αντιμετώπιση του θέματος της ποιότητας στην επαγγελματική κατάρτιση θα πρέπει να υπάρχουν 8

9 δείκτες που να μην αναφέρονται μόνο στο πλαίσιο (context) και στις εισροές (input), αλλά και στη διαδικασία (process) και το προϊόν (product). Ειδικότερα: Το πλαίσιο σχετίζεται με τις γενικότερες συνθήκες σε μικρο, μεσο ή μακρο επίπεδο, οικονομικές, νομικές, κοινωνικές, μέσα στις οποίες λειτουργούν τα προγράμματα εκπαίδευσης (παράδειγμα δείκτη πλαισίου: ποσοστό ανεργίας, εργατικό δυναμικό σε μία περιοχή ή ένα συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας). Οι εισροές ή είσοδος (input) περιλαμβάνουν ό,τι χρησιμοποιείται και επεξεργάζεται για την επίτευξη του τελικού στόχου, (οικονομικοί υλικοί πόροι, ανθρώπινο δυναμικό). Παραδείγματα δεικτών εισόδου είναι ο αριθμός των μαθητών, του εκπαιδευτικού προσωπικού, το ποσοστό χρηματοδότησης. Η διαδικασία (process) σχετίζεται με την πραγματοποίηση του ιδίου του προγράμματος. Τα κριτήρια ποιότητας ISO 9000, ως άμεσα σχετιζόμενα με την οργάνωση και τις διαδικασίες, είναι αυτής της κατηγορίας. Οι μηχανισμοί πιστοποίησης του Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ. παρουσιάζουν ομοιότητες στη φιλοσοφία με αυτή των προτύπων ποιότητας ISO Ειδικότερα, όσον αφορά τα Κ.Ε.Κ. τα κριτήρια πιστοποίησης αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία του Κ.Ε.Κ. στις παρεχόμενες υπηρεσίες, στο ανθρώπινο δυναμικό και στην υλικοτεχνική υποδομή. Διασφαλίζεται, λοιπόν, ότι το Κ.Ε.Κ. είναι καλά οργανωμένο, γεγονός που διασφαλίζει τις προϋποθέσεις καλής λειτουργίας του. Αυτό, όμως, δε σημαίνει απαραίτητα ότι και το προϊόν είναι το καλύτερο δυνατόν. Το προϊόν (product) αφορά : (i) τις εκροές πραγματοποίηση (output), δηλαδή τα άμεσα προϊόντα εξόδου (παράδειγμα δείκτη πραγματοποίησης: αριθμός καταρτισθέντων), (ii) τα αποτελέσματα (results, outcome) αυτά δηλαδή που αποτελούν τις συνέπειες (παράδειγμα δείκτη αποτελέσματος: ποσοστό επιτυχώς αποφοιτησάντων από το σύνολο των καταρτισθέντων), (iii) τις επιπτώσεις (impact), όπου το προϊόν αναφέρεται σε μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο (παράδειγμα δείκτη επίπτωσης: ο ρυθμός μετάβασης των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας. Σε αυτή την κατηγορία των δεικτών υπάγονται και οι δείκτες κόστους αποτελεσματικότητας 9

10 4. Αξιολόγηση στην επαγγελματική κατάρτιση Το μοντέλο αξιολόγησης στην επαγγελματική κατάρτιση που ανταποκρίνεται περισσότερο στις προσεγγίσεις διοίκησης ποιότητας και στη λογική περί κύκλου ποιότητας είναι το μοντέλο CIPP (ακρωνύμιο που προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων: Context Input Process Product), το οποίο προτάθηκε ειδικά για εκπαιδευτικά προγράμματα από τον Daniel L. Stufflebeam το Οι τέσσερις φάσεις (context, input, process, product) δε συνιστούν διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά συγκροτούν στο πλαίσιο του μοντέλου CIPP είναι ενιαίο σχήμα αξιολόγησης. Η αξιολόγηση με βάση το μοντέλο CIPP μπορεί να είναι διαμορφωτική ή απολογιστική. Επειδή, συνήθως, χρησιμοποιείται για τη λήψη αποφάσεων το μοντέλο CIPP είναι γνωστό και ως μοντέλο προσανατολισμού για αποφάσεις (decision oriented model). Πλεονέκτημα του μοντέλου CIPP είναι ότι καλύπτει τα χρονικά στάδια της αξιολόγησης: αρχική αξιολόγηση (ex ante evaluation), ενδιάμεση (in progress ή process oriented evaluation) και τελική αξιολόγηση (ex post evaluation). Η αρχική αξιολόγηση αναφέρεται στο πλαίσιο (context) και τις εισροές (input). Στα πλαίσια της ex ante αξιολόγησης μπορούν να σχεδιαστούν οι δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν στη μέτρηση των αποτελεσμάτων κατά την ex post αξιολόγηση. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για την εκτίμηση δυνατότητας αποτίμησης (evaluability assessment). Στην κατηγορία της ex ante αξιολόγησης υπάγονται και οι μελέτες σκοπιμότητας (feasibility studies). Η ενδιάμεση αξιολόγηση αναφέρεται στη διαδικασία (process) και ενδιαφέρεται για τη λειτουργία του σχετικού προγράμματος, από την οποία θα εξαρτηθεί και το προϊόν. Χρησιμεύει λοιπόν ως μηχανισμός ανατροφοδότησης. Η ex post αξιολόγηση αναφέρεται στο προϊόν (product) και αναλύει μέσω συγκρίσεων των στόχων με τα επιτεύγματα, τα αποτελέσματα, τις επιπτώσεις. Περιλαμβάνει επίσης αναλύσεις κόστους αποτελεσματικότητας. Οι ex post αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται και ως μέσο ανασκόπησης, εξετάζοντας το πρόγραμμα ως σύνολο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις ή διορθώσεις σε παρόμοια προγράμματα στο μέλλον ή ακόμα και να εξετασθεί η διακοπή τέτοιων προγραμμάτων. Για τα Κ.Ε.Κ. υπάρχει θεσμοθετημένος μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης, που εφαρμόζεται σε διετή βάση. Από τη σχετική βαθμολογία εξαρτάται η ανανέωση της πιστοποίησης. Τα αντίστοιχα κριτήρια εντάσσονται σε τρεις 10

11 ενότητες: (i) οργάνωση και λειτουργία, (ii) παρεχόμενη κατάρτιση και (iii) προώθηση στην απασχόληση. Ο τρόπος, όμως, με τον οποίο εφαρμόζεται ο ενλόγω μηχανισμός υποδηλώνει ότι πρόκειται στην ουσία για έλεγχο της τήρησης των κριτηρίων, των όρων και των στοιχείων πιστοποίησης. Αν χρησιμοποιηθεί η ορολογία του μοντέλου CIPP θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι πρόκειται για αξιολόγηση διαδικασίας, όχι όμως αξιολόγηση αποτελέσματος. Αξιολόγηση αποτελέσματος συναντιέται στα πλαίσια αξιολόγησης του αντίστοιχου επιχειρησιακού προγράμματος Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΑΕΚ). Η αξιολόγηση αυτή αποτελεί απαραίτητο τμήμα της διαδικασίας για τη χρηματοδότηση από το Γ Κ.Π.Σ. και ακολουθεί την τυπολογία που έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Οι εκθέσεις εκπονήθηκαν από την ένωση εταιρειών «LOGOTECH Α.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.», που ανέλαβε το έργο μετά από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό. Η διεξαγωγή της αξιολόγησης από ανεξάρτητο φορέα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αντικειμενικότητα. Δεν παύει, όμως, να είναι προσανατολισμένη προς την κατεύθυνση που θα εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση του ΕΠΑΕΚ. Έτσι, ενδιαφέρουν ιδιαίτερα η απορρόφηση των πιστώσεων, η οικονομική ολοκλήρωση σε συνδυασμό με τη φυσική ολοκλήρωση (αποδοτικότητα). Ανάλογος προβληματισμός ισχύει και για τα άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα εκπαίδευσης κατάρτισης, όπως αυτά του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Γενικά, σκοπός της αξιολόγησης δεν είναι να ελέγξει, αλλά να βελτιώσει. Τα συμπεράσματά της θα πρέπει να οδηγούν στη διάδοση των επιτυχημένων πρακτικών του προγράμματος, στην επισήμανση και ανάλυση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν, αλλά και στη διατύπωση προτάσεων για παρόμοια προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο μέλλον. Έτσι, η δια βίου εκπαίδευση θα επιτελέσει το στόχο της στην απόκτηση ή τη βελτίωση γενικών και επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τόσο για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας όσο και για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας. 11

12 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΕΡΓΙΔΗΣ, Δ. και ΚΑΡΑΛΗΣ, Θ. (1999) Σχεδιασμός Οργάνωση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων, Εκπαίδευση Ενηλίκων, τ. Γ, Πάτρα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. ΚΟΚΚΟΣ, Α. (1999) Το πεδίο, οι αρχές μάθησης, οι συντελεστές, Εκπαίδευση Ενηλίκων, τ. Α, Πάτρα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. ROGERS, A. (1999) Η Εκπαίδευση Ενηλίκων, μετάφραση Παπαδοπούλου Μ. και Τόμπρου Μ., Αθήνα, Μεταίχμιο. SEYFRIED, E. (1998) Evaluation of quality aspects in vocational training programmes Synthesis report, Thessaloniki, CEDEFOP. VAN DEN BERGHE, W. (1998) Application of ISO 9000 standards to education Vocational Training European Journal, 15, σ

Δήμου Δημήτρης ΜΔΠ/0107 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δήμου Δημήτρης ΜΔΠ/0107 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ποιότητα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Καψάλης Αχιλλέας Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4 ο. Καταγραφή Μελετών και Ερευνών. Για τη Δια Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4 ο. Καταγραφή Μελετών και Ερευνών. Για τη Δια Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4 ο Καταγραφή Μελετών και Ερευνών Για τη Δια Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email: kanep@otenet.gr Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ02: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Το παρόν σχέδιο νόμου έχει ως σκοπό, με βάση τις αρχές και τους στόχους της δημόσιας πολιτικής διά βίου μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φωτεινή Πολυμεράκη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Θέμα: «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα». ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ.: 9610 ΤΡΙΜΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 7. Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2000 σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. (Μελέτη της περίπτωσης εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουµε ορισµένα βασικά σηµεία της θεωρίας της αξιολόγησης, µε έµφαση σε εκείνα που συνδέονται µε την αξιολόγηση

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουµε ορισµένα βασικά σηµεία της θεωρίας της αξιολόγησης, µε έµφαση σε εκείνα που συνδέονται µε την αξιολόγηση ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Θανάσης Κ. Καραλής Επίκουρος καθηγητής Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.)

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 9. Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Τομέα :

Οργάνωση της Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Τομέα : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οργάνωση της Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Τομέα : Μελέτη περίπτωσης της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού 2012 Έκθεση 2012 για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ιανουάριος 2013 Συντονισμός έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα Αθήνα, 2006 Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ " ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ  ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ ΕΡΓΟ "ΠΡΑΞΗ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 Σκοπός της µελέτης...5 Υλικά και µέθοδοι...5 Περίγραµµα της µελέτης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Ηλίας Νικολακόπουλος ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 112392/04 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1813Β Μέγεθος κειμένου: 351,209 KB Αριθ. 112392/04 (ΦΕΚ 1813 Β /8-12-04) :

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή-Βίβιαν Γαλατά Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παρασκευή-Βίβιαν Γαλατά Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 130 Γ', 2009, 3-30 Παρασκευή-Βίβιαν Γαλατά Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Το παρόν εγχειρίδιο εντάσσεται στο έργο «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1 Αντικείμενο και Στόχοι Μελέτης... 1 1.2 Πλαίσιο Εκπόνησης Μελέτης... 7 1.3 Μεθοδολογία- Δομή Μελέτης... 17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα