Τα γπαμμαηικά θαινόμενα ζηη διδαζκαλία ηηρ ηοςπκικήρ υρ ξένηρ γλώζζαρ ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη ζηην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα γπαμμαηικά θαινόμενα ζηη διδαζκαλία ηηρ ηοςπκικήρ υρ ξένηρ γλώζζαρ ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη ζηην Ελλάδα"

Transcript

1 Τα γπαμμαηικά θαινόμενα ζηη διδαζκαλία ηηρ ηοςπκικήρ υρ ξένηρ γλώζζαρ ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη ζηην Ελλάδα Καφλή Χαζάν, Ππόκος Σοθία & Αytac Celtek Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Πεπίλητη This study explores the way in which the teaching of grammar is blended with the communicative needs of the Common European Framework of Reference for Languages in the curriculum of Turkish as a foreign language in the Department of Mediterranean Studies, University of the Aegean. The paper first of all adopts a theoretical stance in relation to the questions concerning the teaching of grammar when teaching a foreign language and stands in favor of it, secondly it argues on how grammatical phenomena should be organized in a foreign language curriculum and highlights the importance of teaching grammar in classrooms of foreign language teaching in tertiary education. The paper then presents in detail the curriculum of Turkish as a foreign language at the Department of Mediterranean Studies, which covers the communicative needs of the A1, A2 and B1 levels of the Common European Framework of Reference for Languages. Finally, the paper suggests directions for continuing inquiry in the field of designing curricula and educational material in teaching Turkish as a foreign language. Λέξειρ κλειδιά: ηνπξθηθά, δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο, Κπαηικό Πιζηοποιηηικό Γλωζζομάθειαρ 1. Ειζαγυγή Σα Σνπξθηθά δηδάζθνληαη ζε έμη παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα ζηελ Διιάδα (Βελεηζάλνπ 2008) θαη απφ ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν Ννεκβξίνπ 2009 ε γλψζε ηεο ηνπξθηθήο σο μέλεο γιψζζαο αμηνινγείηαη ζην πιαίζην ηνπ Κξαηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ Γισζζνκάζεηαο (ΚΠγ) 1. Η έληαμή ηεο ζην θξαηηθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζέηεη απηφκαηα ην εξψηεκα ηνπ πεξηερφκελνπ θαη ησλ ζηφρσλ δηδαζθαιίαο ηεο ηνπξθηθήο σο μέλεο γιψζζαο, φπσο απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα ζήκεξα. Ωζηφζν, δελ ππάξρεη επί ηνπ παξφληνο θάπνηα πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηάξηηζε ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ δηδαθηέαο χιεο, αλεμάξηεηνπ απφ ην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην εθάζηνηε ηκήκα θαη απφ ηνλ εθάζηνηε δηδάζθνληα. Δπίζεο, παξαηεξείηαη ε πιήξεο απνπζία ελφο ζαθνχο νξηζκνχ φζνλ αθνξά ζην επίπεδν γισζζνκάζεηαο ησλ θνηηεηψλ. Σν ΚΠγ ζέηεη πνιχ αλαιπηηθά ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο ηθαλφηεηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν ππνςήθηνο ζηα έμη επίπεδα γισζζνκάζεηαο, ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έρεη κάζεη ν ππνςήθηνο ηελ μέλε γιψζζα θαη θπζηθά δελ ζέηεη ηηο παξαθάησ θαίξηεο εξσηήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ: «Πφζε γξακκαηηθή πξέπεη λα δηδάμσ; Με πνηα ζεηξά πξέπεη λα ηε δηδάμσ;» (Biber & Reppen 2002) Η παξνχζα εξγαζία, έρνληαο ππφςε ηα δχν παξαπάλσ εξσηήκαηα ζέηεη ηνπο εμήο ζηφρνπο: Καηά πξψηνλ παξνπζηάδεη θαη αλαιχεη ηελ πξνζέγγηζε θαη ηεξάξρεζε ησλ θσλνινγηθψλ θαη κνξθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο απηή πηνζεηείηαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Σνπξθηθψλ ζαλ μέλε γιψζζα. Απηή ε πξνζέγγηζε απνζθνπεί ζηελ θαηάξγεζε ηνπ δηπφινπ «δομική ή λειηοςπγική-επικοινωνιακή πποζέγγιζη καηά ηη διδαζκαλία ηηρ ξένηρ γλώζζαρ;» (Μνζρνλάο 2003) θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηθνηλσληαθψλ αλαγθψλ ηνπ Κοινού Εςπωπαϊκού Πλαιζίος Αναθοπάρ για ηιρ Γλώζζερ (ΚΔΠΑ) 2 γηα ηα επίπεδα Α1, Α2, θαη Β1. Καηά δεχηεξνλ, θηινδνμεί λα μεθηλήζεη ην δηάινγν γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο Σνπξθηθήο θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο σο μέλεο γιψζζαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. 2. Η ζημαζία ηηρ γπαμμαηικήρ ζηη διδαζκαλία ηηρ ξένηρ γλώζζαρ Σφζν ζηε δηεζλή φζν θαη ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία (Ellis 2002, Nassaji & Fotos 2004, Μνζρνλάο 2003 θ.α.), ν ξφινο/ ε ζέζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ μέλσλ γισζζψλ έρεη έληνλα ζπδεηεζεί ηα ηειεπηαία 30 θαη πιένλ ρξφληα. ηηο κεζφδνπο πνπ ζηεξίδνληαη ζε δνκηθά 1 2 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment

2 πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ε γξακκαηηθή θαηείρε κηα εμέρνπζα ζέζε (π.ρ. γξακκαηηθνκεηαθξαζηηθή κέζνδνο θ.α.). Ωζηφζν, κε ηελ εηζαγσγή ησλ επικοινωνιακών θαη θςζικών πξνζεγγίζεσλ ζηε δηδαζθαιία ε ζέζε ηεο γξακκαηηθήο άξρηζε λα ακθηζβεηείηαη ζε ζεκείν πνπ ε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο λα ζεσξείηαη πεξηζσξηαθή θαη κε ρξήζηκε, θαζψο ζεσξήζεθε πσο ε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθκάζεζή ηεο. Πην πξφζθαηα φκσο ππάξρνπλ επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο ζηα πξνγξάκκαηα μέλσλ γισζζψλ. Σειηθά, πξέπεη λα δηδάζθεηαη ε γξακκαηηθή; Η ζέζε κε ηελ νπνία ζπληαζζφκαζηε είλαη φηη ζε πεξηπηψζεηο θαζνδεγνχκελεο κάζεζεο, ε ζπλεηδεηή δηδαζθαιία θαη εθκάζεζε θαλφλσλ γξακκαηηθήο είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο νπνηαζδήπνηε γιψζζαο σο κεηξηθήο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο σο μέλεο. Δλψ ε θαηάθηεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο γίλεηαη κε θπζηθφ θαη αλεπίγλσζην ηξφπν κε ηελ έθζεζε ελφο παηδηνχ ζην θαηάιιειν θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο απαηηείηαη ε εζσηεξίθεπζε κεραληζκψλ πνπ είλαη γξακκαηηθνί θαη, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, μεηαγλωζζικοί (Μνζρνλάο 2003: 97). Η Καηζηκαιή (2007: 51), αλαθεξφκελε ζηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο, ππνζηεξίδεη πσο ε γξακκαηηθή απνηειεί ππνδεμηφηεηα θαη δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηε κεηαγιψζζα, νχηε λα ηαπηίδεηαη κε απηήλ. Ο δηδαζθφκελνο κηα μέλε γιψζζα πξέπεη λα κπνξεί λα αλάγεη ηε γλψζε ηεο γξακκαηηθήο ζε αθεξεκέλν επίπεδν, λα θαηαλνήζεη ην κεραληζκφ, ψζηε λα απνθηήζεη απηνκαηηζκφ θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ. Η ίδηα ζπλερίδεη: «Καη απηφο είλαη ν απψηεξνο ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο. Να νδεγεζνχλ νη καζεηέο ζηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ κεραληζκψλ θαη λα αλαθαινχλ νπνηεδήπνηε ρσξίο πξνζπάζεηα απφ ηε κλήκε ηνπο ηνλ θαηάιιειν κεραληζκφ γηα ην κήλπκα πνπ ζέινπλ λα εθθξάζνπλ.» (Καηζηκαιή 2007: 51). Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ άπνςε ππέξ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο είλαη ε ειηθία. Όπσο επηζεκαίλεη ν Brown (1994: 363) ε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν αλαγθαία φηαλ ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε δηδαζθαιία είλαη ελήιηθν. Έλα δεχηεξν εξψηεκα εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ην πψο πξέπεη λα δηδάζθεηαη ε γξακκαηηθή; χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο δηδαζθαιίαο εζηίαζη ζηη μοπθή (Ellis 1997, 2002, Doughty & Williams 1998 θ.α.) ηα γξακκαηηθά ζηνηρεία θαη νη δνκέο πξνβάιινληαη θαη ππνδεηθλχνληαη ζηνπο καζεηέο κε παξαζηαηηθφ ηξφπν. χκθσλα κε ηνλ Μνζρνλά (2003: 12), «ν ζπλδπαζκφο δξαζηεξηνηήησλ εζηίαζεο ζηε κνξθή κε δξαζηεξηφηεηεο επηθνηλσληαθέο θαη δνκηθέο είλαη ν θαηαιιειφηεξνο ηξφπνο εμήγεζεο ηεο γξακκαηηθήο, θαηαιιειφηεξνο πάλησο απφ ηελ πιήξε κεηαγισζζηθή εμήγεζε, θαηαιιειφηεξνο επίζεο απφ ηελ πιήξε απνπζία κεηαγισζζηθψλ εμεγήζεσλ». Σν ηξίην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο είλαη ην πψο νξγαλψλνληαη θαη ηεξαξρνχληαη νη γξακκαηηθέο δνκέο θαη πσο απηέο ελζσκαηψλνληαη ζε έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. Πην απιά, κε πνηα ζεηξά δηδάζθσ ην θάζε θαηλφκελν; Σν εξψηεκα απηφ ζα πξνζπαζήζνπκε λα ην πξνζεγγίζνπκε θαη λα ην απαληήζνπκε ζηελ παξαθάησ ελφηεηα. 3. Γπαμμαηική οπγάνυζη Παξά ηε ζεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο ηα ηειεπηαία ρξφληα, έλα απφ ηα ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ αθφκε απαζρνινχλ ηνπο εξεπλεηέο είλαη ε πνζφηεηα θαη ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο θαη δηδαζθαιίαο ηεο. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηε πνιχπινθε ζρέζε πνπ πθίζηαηαη αλάκεζα ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε θαη ζην γεγνλφο πσο απηφ πνπ δηδάζθεηαη δελ ζπλδέεηαη άκεζα κε απηφ πνπ καζαίλεηαη. Μία βαζηθή αληίιεςε ζηε ζεσξία εθκάζεζεο κηαο μέλεο γιψζζαο είλαη «φηη ππάξρνπλ θάπνηα γξακκαηηθά θαηλφκελα πνπ είλαη πην ζεκειηαθά θαη επνκέλσο πξέπεη λα δηδαρζνχλ απηά πξψηα έηζη ψζηε λα ρηηζηνχλ πάλσ ηνπο θάπνηα άιια ζηνηρεία, ελψ ηαπηφρξνλα ππάξρνπλ θαη άιια θαηλφκελα πνπ είλαη κελ αλεμάξηεηα απφ ηα πξνεγνχκελα αιιά πνπ γχξσ ηνπο ζηξέθνληαη άιια πάιη ζηνηρεία» (Φηιηππάθε 2001: 94). Γχν ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απφ ηα ηνπξθηθά ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ ηα θσλνινγηθά θαηλφκελα ηεο θωνηενηικήρ απμονίαρ θαη ηεο αθομοίωζηρ ησηπόηηηαρ ρσξίο ηα νπνία δελ γίλεηαη θαηαλνεηή ε αιινκνξθία πνιιψλ επηζεκάησλ ηεο ηνπξθηθήο. Ο παξαθάησ πξνζαξκνζκέλνο ζηα δηθά καο δεδνκέλα πίλαθαο ηνπ Ellis (2002: 29) παξνπζηάδεη ηα θξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο ησλ γξακκαηηθψλ δνκψλ θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο.

3 Κξηηήξην Οξηζκφο Παξάδεηγκα Ο βαζκφο δπζθνιίαο κηαο δνκήο αλάινγα κε ην αλ πεξηέρεη κφλν έλα ή πνιιά ζηνηρεία. 1. Γνκηθή πνιππινθφηεηα 2. Λεηηνπξγηθή πνιππινθφηεηα 3. Αμηνπηζηία 4. Πεδίν ρξήζεο 5. Μεηαγιψζζα 6. Γηαθνξέο Γ1/Γ2 Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ζεκαζίεο πνπ εθθξάδνληαη κέζσ κηαο δνκήο είλαη δηαθαλήο ή αδηαθαλήο. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ν θαλφλαο έρεη εμαηξέζεηο. O βαζκφο ζηνλ νπνίν έλαο θαλφλαο έρεη έλα επξχ ή πεξηνξηζκέλν πεδίν ρξήζεο. O βαζκφο ζηνλ νπνίν έλαο θαλφλαο κπνξεί λα απνδνζεί απιά θαη κε ηελ ειάρηζηε κεηαγιψζζα. Έλα ζπζηαηηθφ ηνπ νπνίν αληίζηνηρν ζπλαληάκε ζηε Γ1 είλαη πην εχθνιν απφ έλα ζπζηαηηθφ ην νπνίν δελ απαληά ζηε Γ1. Ο παξειζνληηθφο ρξφλνο ζε DI είλαη δνκηθά εχθνινο ελψ νη ζπκπιεξσκαηηθέο πξνηάζεηο πεξηέρνπλ πνιιά ζηνηρεία. Ο παξειζνληηθφο ρξφλνο ζε DI είλαη δηαθαλήο. Σν επίζεκα νλνκαηνπνίεζεο DIK είλαη αδηαθαλέο. Ο παξειζνληηθφο ρξφλνο ζε DI δελ έρεη εμαηξέζεηο. Ο ξεκαηηθφο ηχπνο ζε (Α/Ι)r (Geniş Zaman) έρεη εμαηξέζεηο. Ο ξεκαηηθφο ηχπνο ζε (Α/Ι)r (Geniş Zaman) έρεη επξχ πεδίν ρξήζεο. Ο παξειζνληηθφο ρξφλνο ζε DI έρεη πεξηνξηζκέλν πεδίν ρξήζεο. Ο ξεκαηηθφο ηχπνο ζε (I)yor κπνξεί λα απνδνζεί κε επθνιία. Οη αλαθνξηθέο πξνηάζεηο πξνυπνζέηνπλ ηε ρξήζε πην ζχλζεηεο κεηαγιψζζαο. Γηα ηνπο ειιελφθσλνπο ζπνπδαζηέο ε θαηαλφεζε ηνπ παξειζνληηθνχ ρξφλνπ ζε DI είλαη επθνιφηεξε απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ απηνπηηθνχ miş. Πίνακαρ 1: Κξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο ησλ γξακκαηηθψλ δνκψλ θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο. ην επφκελν θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε αλαιπηηθά θαη ζα παξνπζηάζνπκε ζε πίλαθεο ηελ ζχλδεζε γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ κε ηηο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο ηνπ Κοινού Εςπωπαϊκού Πλαιζίος Αναθοπάρ για ηιρ Γλώζζερ 4. Απσέρ και διαδικαζία ζσεδιαζμού Αναλςηικού Ππογπάμμαηορ για ηη διδαζκαλία ηηρ ηοςπκικήρ γλώζζαρ ζηο Τμήμα Μεζογειακών Σποςδών Ο ζρεδηαζκφο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ην κάζεκα Σνπξθηθήο Γιψζζαο ζην Σκήκα Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζηεξίδεηαη αθελφο ζηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνζαξκνζκέλε εθδνρή ηνπ πίλαθα ηνπ Ellis (2002: 29) θαη ηηο απφςεηο ηεο Φηιηππάθε (2001: 94), κε ηηο νπνίεο ζπληαζζφκαζηε, θαη αθεηέξνπ ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο γισζζνκάζεηαο, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην Σύζηημα Αξιολόγηζηρ και Πιζηοποίηζηρ Γλωζζομάθειαρ ηνπ ΤΠΔΠΘ (2008: 30-42). Η παξνπζίαζε ησλ θσλνινγηθψλ θαη κνξθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ ζε πίλαθεο, δειαδή ε απαξίζκεζε ησλ δηδαθηέσλ γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ ζε αληηζηνηρία κε ηηο αλάινγεο πξνδηαγξαθέο ηνπ Κξαηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ Γισζζνκάζεηαο, ελαξκνληζκέλνπ κε ην ΚΕΠΑ, απνζθνπεί αθελφο ζηελ απνζαθήληζε θαη αθεηέξνπ ζηελ εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξζέλησλ θξηηεξίσλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο ζεηξάο κε ηελ νπνία δηδάζθεηαη ε γξακκαηηθή ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε Δπίπεδν Α1 Η γξακκαηηθή πνπ εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ησλ δχν πξψησλ εμακήλσλ ζπνπδψλ θαη αληηζηνηρεί ζην επίπεδν Α1 (ζηνηρεηψδεο γλψζε) ηνπ ΚΕΠΑ, απνηειεί θαηά ηελ άπνςε καο, ηελ απαξαίηεηε γξακκαηηθή γλψζε πνπ πξέπεη λα έρεη ν ππνςήθηνο γηα λα κπνξεί λα επηθνηλσλεί ζην πιαίζην ησλ αλαγθψλ ηνπ επηπέδνπ ηνπ. Καηά ην ΚΕΠΑ ν ππνςήθηνο γηα ην επίπεδν Α1 έρεη πεξηνξηζκέλν κφλν έιεγρν ησλ βαζηθψλ γξακκαηηθψλ δνκψλ θαη πξνηαζηαθψλ ζρεκάησλ, ελψ δηαζέηεη έλα πεξηνξηζκέλν ιεμηινγηθφ ξεπεξηφξην.

4 ηε δηδαθηέα χιε ησλ δχν πξψησλ εμακήλσλ πεξηιακβάλνπκε ηα παξαθάησ γξακκαηηθά θαηλφκελα: Σν ηνπξθηθφ αιθάβεην θαη ε πξνθνξά ησλ θσλεκάησλ Σν θσλνινγηθφ ζχζηεκα ηεο ηνπξθηθήο o Καηεγνξηνπνίεζε ησλ θσλεέλησλ o Μεγάιε Φσλεεληηθή Αξκνλία o Η Μνξθή ησλ κνλνζχιιαβσλ επηζεκάησλ (-li, -lαr) o Μηθξή θσλεεληηθή αξκνλία Πάζε θζφγγσλ o Απνβνιή θσλεέλησλ o Αθνκνίσζε ερεξφηεηαο o Γεηθηηθά επίζεηα / Γεηθηηθέο Αλησλπκίεο Δπαλαζπιιαβνπνίεζε Η Δξψηεζε o Οη εξσηήζεηο κεξηθήο άγλνηαο o Οη εξσηήζεηο νιηθήο άγλνηαο (ε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηηθνχ κνξίνπ mi) Δηζαγσγή ζηα πξνζσπηθά επηζήκαηα θαη ηελ απφδνζε ηνπ ζπλδεηηθνχ ξήκαηνο είμαι Δηζαγσγή ζην θιηηηθφ ζχζηεκα ηνπ νλφκαηνο :Η ηνπηθή πηψζε: ην επίζεκα DA Η δήισζε ηνπ «ππάξρεη» κέζσ ηνπ ππαξθηηθνχ var/yok Ο ζρεκαηηζκφο ηνπ πιεζπληηθνχ αξηζκνχ (ην επίζεκα lar) Αξηζκεηηθά θαη πνζνδεηθηηθέο εθθξάζεηο Δηζαγσγή ζην ξεκαηηθφ ζχζηεκα ηεο Σνπξθηθήο o Σν απαξέκθαην o Η θιίζε ηνπ ξήκαηνο o Η άξλεζε ζην ξήκα Emir Kipi [Η πξνζηαθηηθή] (θιίζε ιεηηνπξγία) Ο Δλεζηψηαο [Şimdiki Zaman ] Σα πησηηθά επηζήκαηα DA / (y)a / DAn/-(y)I Η Τπνηαθηηθή (İstek Kipi) Belirli Geçmiş Zaman [Ο παξειζνληηθφο ρξφλνο κε ην DI] χλδεζκνη 1: νη ζπκπιεθηηθνί [Bağlaçlar 1]

5 Πξνδηαγξαθέο εμέηαζεο επηπέδνπ Α1 Γηδαθηέα γξακκαηηθή επηπέδνπ Α1 1. Καηανόηζη γπαπηού λόγος Καηανόηζη και Παπαγωγή γπαπηού λόγος a. Αλαγλψξηζε νηθείσλ νλνκάησλ, ιέμεσλ, πξνζδηνξηζκψλ ρξφλσλ ρξφλσλ θαη απιψλ πξνηάζεσλ (π.ρ. ζχληνκεο πεξηγξαθέο, απιέο, αλαθνηλψζεηο, αθίζεο, θάξηεο, θιπ.). b. Καηαλφεζε απιψλ πιεξνθνξηαθψλ, πεξηγξαθηθψλ θεηκέλσλ. c. Καηαλφεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ απφ απιφ θείκελν. d. Καηαλφεζε πεξηβάιινληνο ρξήζεο ηππνπνηεκέλσλ εθθξάζεσλ (π.ρ. «Μελ παηάηε ην γξαζίδη»). 1. Δηζαγσγή ζηα πξνζσπηθά επηζήκαηα, ην ξήκα είμαι, ηηο πξνζσπηθέο, δεηθηηθέο αλησλπκίεο θαη ηα δεηθηηθά επίζεηα. 2. Η ηνπηθή πηψζε ( DA ) θαη ην ππαξθηηθφ var/yok. 3. Ο ζρεκαηηζκφο ηνπ πιεζπληηθνχ αξηζκνχ (ην επίζεκα lar). 4. Δηζαγσγή ζην ιεμηθφ ξήκα: Μνξθνινγία ηνπ ξήκαηνο ζηα Σνπξθηθά. 5. Η θιίζε ηνπ ξήκαηνο θαη ην απαξέκθαην. 6. Emir Kipi [Η πξνζηαθηηθή] / İstek Kipi [Η ππνηαθηηθή]. 7. Η άξλεζε ζην ξήκα. 8. Şimdiki Zaman [Ο Δλεζηψηαο]. 9. Η Δξψηεζε a. Οη εξσηήζεηο κεξηθήο άγλνηαο. b. Οη εξσηήζεηο νιηθήο άγλνηαο (ε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηηθνχ κνξίνπ mi). 10. Αθαηξεηηθή πηψζε. 11. χλδεζκνη θαη κεξηθά επηξξήκαηα (-DAn sonra, -DAn önce, -DAn daha). 12. Σα πησηηθά επηζήκαηα: (y)a, -(y)i. 2. Παπαγωγή γπαπηού λόγος a. Καζεκεξηλά ζρέδηα, βαζηθέο αλάγθεο, εκπεηξίεο θαη πξνζέζεηο, θαζψο θαη ζρέδηα θηι. δηθψλ ηνπο αλζξψπσλ. b. Παξνπζίαζε ηνπ εαπηνχ ηνπο, νηθείσλ ή άγλσζησλ αλζξψπσλ. Γίλνπλ απιέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο (πνπ δνπλ, κε ηη αζρνινχληαη, θηι.). Μπνξνχλ λα δίλνπλ εηδηθά ζηνηρεία πνπ ζα ηνπο δεηεζνχλ π.ρ. ζε αίηεζε, ζε έληππν γηα αγνξά θάπνηνπ πξντφληνο). c. Μπνξνχλ λα δεηήζνπλ απιέο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο άιινπο. d. Γηαηππψλνπλ ζχληνκε αθήγεζε κε ρξήζε ζπλδεηηθψλ ηχπνπ «θαη», «αιιά», «κεηά». 3. Καηανόηζη πποθοπικού λόγος 3. Καηανόηζη πποθοπικού λόγος a. Καζεκεξηλέο, ηππνπνηεκέλεο εθθξάζεηο (ζε πξνζσπηθέο ζπλδηαιιαγέο). b. Καηαλφεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε πξνζσπηθά θαη νηθνγελεηαθά δεηήκαηα (άκεζα δηαηππσκέλεο). c. Καηαλφεζε θεληξηθήο ηδέαο ελφο κελχκαηνο, κηαο αγγειίαο, κηαο αλαθνίλσζεο. d. Καηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο δήισζεο π.ρ. σο εληνιή, παξάθιεζε, ή κηαο εξψηεζεο (επηηνληζκφο θαη άιια γισζζηθά ηεθκήξηα). e. Μεηαηξνπή θσλεκηθνχ ζπζηήκαηνο ζε γξαθεκηθφ. (Σα ζεκεία α. δ. ζηελ θαηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ εκπίπηνπλ ζηε δηδαζθαιία ησλ γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ) ρεηηθά κε ην ζεκείν ε.: Σν θσλνινγηθφ ζχζηεκα ηεο ηνπξθηθήο Σν ηνπξθηθφ αιθάβεην θαη ε πξνθνξά ησλ θσλεκάησλ. 1. Καηεγνξηνπνίεζε ησλ θσλεέλησλ 2. Μεγάιε θσλεεληηθή αξκνλία 3. Μηθξή θσλεεληηθή αξκνλία. 4. πλδεηηθά επθσληθά ζχκθσλα (YaŞaSıN). 5. Αθνκνίσζε ερεξφηεηαο (Fe PaŞa ÇoK HaSTa). 6. Απνβνιή θσλεέλησλ (isim, ismi). 7. Δπαλαζπιιαβνπνίεζε Οη βαζηθνί θαλφλεο ηνπ θσλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, δηδάζθνληαη παξάιιεια κε ηε κνξθνινγία ηνπ ξήκαηνο είμαι θαη άιισλ κνλνζχιιαβσλ επηζεκάησλ (επίζεκα πιεζπληηθνχ, -li, -CI) 4. Παπαγωγή πποθοπικού λόγος 4. Παπαγωγή πποθοπικού λόγος a. Απαληνχλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε γλσζηά ηνπο ζέκαηα ή άηνκα, πξνζσπηθά ζηνηρεία. b. Δθθξάδνπλ αιιεινπρία γεγνλφησλ βάδνληαο ηα ζε ζεηξά (π.ρ. ρξνληθή). c. Υεηξίδνληαη ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ (π.ρ. ηη ζα θάλσ ηελ επφκελε εβδνκάδα ή ζηηο 3.00 ε ψξα, ηη έθαλα ηελ πεξαζκέλε Παξαζθεπή). Πίνακαρ 2: Αληηπαξαζεηηθφο πίλαθαο γηα ην επίπεδν Α1. 1. Η ηνπνζέηεζε ζην ρξφλν: νη ψξεο 2. Belirli Geçmiş Zaman [Ο παξειζνληηθφο ρξφλνο κε ην επίζεκα DI] 3. Ο κέιινληαο ζην ξήκα (-(y)acak) 4. Απιέο ζπγθξίζεηο κε DΑn daha, en +επίζεην

6 4.2 Δπίπεδν Α2 Ο ππνςήθηνο ηνπ επηπέδνπ Α2, ζχκθσλα κε ην ΚΕΠΑ, έρεη πεξηνξηζκέλν έιεγρν ησλ βαζηθψλ γξακκαηηθψλ δνκψλ, πξνηαζηαθψλ ζρεκάησλ, θαη πεξηνξηζκέλν ιεμηινγηθφ ξεπεξηφξην. Αλακέλεηαη (α) λα κπνξεί λα θαηαλνήζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαζεκεξηλέο εθθξάζεηο πνπ ηνπ είλαη νηθείεο θαη πνιχ βαζηθέο θξάζεηο πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ, (β) λα κπνξεί λα κηιήζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο, λα ξσηήζεη θαη λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ πξνζσπηθά ζηνηρεία, φπσο ην πνχ κέλεη, ηα άηνκα πνπ γλσξίδεη θαη ηα πξάγκαηα πνπ θαηέρεη, (γ) λα κπνξεί λα ζπλδηαιέγεηαη κε απιφ ηξφπν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ζπλνκηιεηήο ηνπ κηιάεη αξγά θαη θαζαξά θαη είλαη δηαηεζεηκέλνο λα βνεζήζεη. ην 3ν θαη 4ν εμάκελν, δειαδή θαηά ην δεχηεξν έηνο ζπνπδψλ ζην Σκήκα, ζηφρνο καο είλαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ επηπέδνπ Α2. Σα γξακκαηηθά θαηλφκελα πνπ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα ηνπ ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ εμακήλνπ είλαη ηα αθφινπζα: İyelik Ekleri [Σα θηεηηθά επηζήκαηα]. Belirtili İsim Tamlaması [Η γεληθή θηεηηθή]. Belirtisiz Ad Tamlaması [γεληθή πξνζδηνξηζηηθή ή θξαζηηθά νλφκαηα ζρεκαηηζκέλα κε ηε ρξήζε θηεηηθψλ επηζεκάησλ]. -miş li Geçmiş Zaman [Η ηξνπηθφηεηα ηνπ miş θαη νη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηεο]. Κarşılaştırma [Η παξάζεζε, νη βαζκνί ηνπ επηζέηνπ]. Ad tümcelerinde geçmiş zaman [ην ζπλδεηηθφ ξήκα είμαι ζε παξειζνληηθφ ρξφλν]. Geniş Zaman. İlgeçler [νη κεηαζέζεηο]. (y)abil [ην δπλεηηθφ ξήκα]. Bağlaçlar 2: sebep [ζχλδεζκνη 2: αηηηνινγηθνί]. Ortaçlara giriş [εηζαγσγή ζηα ξεκαηηθά επίζεηα (αληίζηνηρα ησλ αλαθνξηθψλ πξνηάζεσλ)]. Bileşik Zamanlar: -yordu, -mişti [ν παξαηαηηθφο, ν ππεξζπληέιηθνο]. Πξνδηαγξαθέο εμέηαζεο επηπέδνπ Α2 Γηδαθηέα γξακκαηηθή επηπέδνπ Α2 Ο ππνςήθηνο, ζχκθσλα κε ην ΚΔΠΑ, έρεη πεξηνξηζκέλν έιεγρν ησλ βαζηθψλ γξακκαηηθψλ δνκψλ θαη πξνηαζηαθψλ ζρεκάησλ. Γηεπξχλνληαο ην πιαίζην ηνπ Α1 θαη αθνχ εμεηαζζνχλ ζχληνκα ηα βαζηθά ζεκεία ηεο κνξθνινγίαο ηνπ ξήκαηνο (ηξεηο βαζηθνί ρξφλνη θαη ε πξνζηαθηηθή έγθιηζε) θαη ηνπ νλφκαηνο (ηα πησηηθά επηζήκαηα) πξνρσξνχκε ζηα εμήο επηπιένλ ζέκαηα: 1. Καηανόηζη γπαπηού λόγος 1. Καηανόηζη και Παπαγωγή γπαπηού λόγος Οη ππνςήθηνη αλακέλεηαη λα κπνξνχλ: 1. İyelik Ekleri [Σα θηεηηθά επηζήκαηα]. a. Να αλαγλσξίδνπλ ηελ πξνέιεπζε, ηνλ 2. Belirtili Ad Tamlaması [Η γεληθή θηεηηθή]. απνδέθηε θαη ην είδνο ελφο απινχ θαη ζχληνκνπ θεηκέλνπ π.ρ. πξνζσπηθφ γξάκκα, εκεξήζην πξφγξακκα, ειεθηξνληθφ κήλπκα, 3. Belirtisiz Ad Tamlaması [γεληθή πξνζδηνξηζηηθή ή θξαζηηθά νλφκαηα κε θηεηηθφ επίζεκα ζην πξνζδηνξηδφκελν]. θπιιάδην κε πεξηγξαθέο ή νδεγίεο, 4. -miş li Geçmiş Zaman παξαγγειία, απιέο πηλαθίδεο [Η ηξνπηθφηεηα ηνπ miş θαη νη δηάθνξεο b. Να θαηαλννχλ ην γεληθφ λφεκα ελφο απινχ ιεηηνπξγίεο ηεο]. θεηκέλνπ πνπ αλαθέξεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, πεξηγξάθεη απιά γεγνλφηα, άκεζα ζπλαηζζήκαηα, 5. Δπαλάιεςε İstek Kipi (ππνηαθηηθή / πξνηξεπηηθή) θαη ζπλδπαζκφο κε Emir kipi (πξνζηαθηηθή). c. Να εληνπίδνπλ ζηα ζπκθξαδφκελα ηηο 6. Δκβάζπλζε ζηα ζέκαηα ηεο παξάζεζεο πξνβιέςηκεο ή ηηο ζπγθεθξηκέλεο (βαζκνί ηνπ επηζέηνπ) karşılaştırma. πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ. 7. Ad tümcelerinde geçmiş zaman (ην «είκαη» ζε παξειζνληηθφ ρξφλν). d. Να θαηαλνήζνπλ απιέο νδεγίεο (ρξήζεο ζπζθεπψλ, θαηεπζχλζεηο πνξείαο, θιπ.). 8. Geniş Zaman (ε ζακηζηηθή φςε ηνπ ξήκαηνο θαη νη δηάθνξεο ηξνπηθφηεηεο ηνπ) e. Να θαηαλνήζνπλ ηε γεληθή θαη εηδηθή πιεξνθνξία ζ έλα θείκελν κε εηθφλεο, 9. Οη θχξηεο πξνζέζεηο, βι. κεηαζεζεηο ηεο ηνπξθηθήο (ilgeçler). γξαθήκαηα, ζρεδηαγξάκκαηα, θηι. 10. Yeterlik -(y)abil (ε έθθξαζε ηεο δπλαηνηεηαο

7 f. Να θαηαλνήζνπλ ηα επηκέξνπο λνήκαηα, ηε δηάζεζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζπγγξαθέα. / πηζαλνηεηαο ζηα Σνπξθηθά). 11. Bağlaçlar 2: Πξφζζεηνη ζχλδεζκνη (π.ρ. αηηηνινγηθνί, ζπκπεξαζκαηηθνί, θιπ.). 12. χληνκε παξνπζίαζε ξεκαηηθψλ επηζέησλ (ortaçlar). 13. Βileşik zamanlar: -yordu, -mişti (ο παπαηαηικόρ, ο ςπεπζςνηέλικορ) 2. Παπαγωγή γπαπηού λόγος Οη ππνςήθηνη αλακέλεηαη λα κπνξνχλ: a. Να ζπλζέζνπλ ζχληνκα, απιά θείκελα, δίλνληαο ή δεηψληαο πιεξνθνξίεο γηα θαζεκεξηλά γεγνλφηα. b. Να αλαθεξζνχλ ζε εληππψζεηο, ζρέδηα, ζηφρνπο νηθεία δεηήκαηα ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. c. Να αλαθεξζνχλ ζε νηθεία δεηήκαηα (έλα βηβιίν, κηα ηαηλία, θηι.). d. Να θάλνπλ ζχληνκεο πεξηγξαθέο απνδίδνληαο ην γεληθφ λφεκα γξαπηψλ θεηκέλσλ αμηνπνηψληαο ηα γλσζηηθά ζηνηρεία (ιεμηινγηθά, κνξθνζπληαθηηθά, θηι.) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηά. e. Να παξαγάγνπλ θείκελα ζχληνκα κε ινγηθνχο ζπζρεηηζκνχο, κε αλαθνξηθέο πξνηάζεηο θαη θξάζεηο πνπ δείρλνπλ φηη θαηαλννχλ ηηο απνρξψζεηο ζηνπο ρξφλνπο ησλ ξεκάησλ. 3. Καηανόηζη πποθοπικού λόγος 3. Ανηιζηοισίερ με ηη διδαζκαλία γπαμμαηικήρ Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ: Γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο δεμηφηεηαο θαηαλφεζεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ, νη a. Σελ θεληξηθή ηδέα θαη επηκέξνπο ζεκεία ζχληνκσλ κελπκάησλ ή δηαιφγσλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην νηθνγελεηαθφ, θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ππνςήθηνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηα πξναλαθεξζέληα γξακκαηηθά θαηλφκελα. Θα κπνξνχζακε λα ζπλνςίζνπκε σο εμήο ηηο (πεξηβάιινλ, ρφκπη, αγνξέο, ηνπηθή γξακκαηηθέο γλψζεηο πνπ ζεσξνχκε απαξαίηεηεο γεσγξαθία, θηι.). γηα απηφ ην επίπεδν: b. Απιέο νδεγίεο θαηαζθεπήο πξαγκάησλ ή νδεγίεο θαηεπζχλζεσλ. 1. Πεξεηαίξσ εμνηθείσζε κε ηε ζεηξά ησλ φξσλ ηεο Σνπξθηθήο. c. Να θαηαλνήζνπλ ηελ θεληξηθή ηδέα θαη ηα θχξηα ζεκεία ζχληνκσλ απνζπαζκάησλ απφ ηειενπηηθά ή ξαδηνθσληθά πξνγξάκκαηα 2. Καιή γλψζε ησλ βαζηθψλ ξεκαηηθψλ ρξφλσλ, εγθιίζεσλ, φςεσλ θαη ηξνπηθνηήησλ ηνπ ηνπξθηθνχ ξεκαηηθνχ ζπζηήκαηνο. Καιή πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα ηεο γλψζε ηεο κνξθνινγίαο ηνπ ξήκαηνο θαη ηνπ επηθαηξφηεηαο. νλφκαηνο, θπξίσο σο πξνο ην θιηηηθφ d. Να θαηαλνήζνπλ ηα επί κέξνπο λνήκαηα ζχζηεκα. ελφο αθνπζηηθνχ θεηκέλνπ, θαζψο θαη ηε δηάζεζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ νκηιεηή, εξκελεχνληαο ζηνηρεία φπσο ηελ πξνθνξά, 3. Γλψζε ησλ νλνκαηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ (γεληθήο θηεηηθήο θαη γεληθήο πξνζδηνξηζηηθήο). ηνλ ηνληζκφ θαη ηνλ επηηνληζκφ. 4. Καιή εμνηθείσζε κε ηνληζκφ θαη επηηνληζκφ e. Να θαηαλνήζνπλ πεξηγξαθέο γεγνλφησλ ηνπ ηεο Σνπξθηθήο. παξειζφληνο, ηνπ παξφληνο θαη ηνπ 5. Δμνηθείσζε κε ηε ρξήζε βαζηθψλ κέιινληνο. ζπλδέζκσλ. 4. Παπαγωγή πποθοπικού λόγος 4. Ανηιζηοισίερ με ηη διδαζκαλία γπαμμαηικήρ Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα δείμνπλ φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γιψζζα ζε ζπλζήθεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηε θαζεκεξηλή ρξήζε ηεο. Πξέπεη δει. λα κπνξνχλ: a. Να ζέζνπλ θαη λα απαληήζνπλ εξσηήζεηο θαη λα αληαιιάμνπλ ηδέεο θαη πιεξνθνξίεο γηα νηθεία ζέκαηα. (πλεζηζκέλεο πηπρέο θαζεκεξηλήο δσήο, θαγεηφ, ςψληα, δηαζθέδαζε, θηι. θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πνζφηεηεο, αξηζκνχο, ηηκέο, θηι.). b. Να θάλνπλ απιή πεξηγξαθή ή παξνπζίαζε Γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο δεμηφηεηαο παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ιφγνπ, νη ππνςήθηνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηα πξναλαθεξζέληα γξακκαηηθά θαηλφκελα. Θα κπνξνχζακε λα ζπλνςίζνπκε σο εμήο ηηο γξακκαηηθέο γλψζεηο πνπ ζεσξνχκε απαξαίηεηεο γηα απηφ ην επίπεδν: 1. Καιή γλψζε ησλ ξεκαηηθψλ ρξφλσλ θαη ηνπ geniş zaman θαζψο θαη θαιή ρξήζε ησλ κνξθψλ εξψηεζεο.

8 αλζξψπσλ, ζπλζεθψλ δσήο, θαζεκεξηλψλ ζπλεζεηψλ, ζπκπαζεηψλ / αληηπαζεηψλ, εκπεηξηψλ, εληππψζεσλ (απνζπαζκαηηθφο ιφγνο). c. Να εθθξάζνπλ αιιεινπρία γεγνλφησλ κε απιέο γισζζηθέο δνκέο θαη ζπλδέζκνπο φπσο, «αξρηθά», «έπεηηα», «αξγφηεξα», «ζην ηέινο», θαη ζπλδέζκνπο φπσο «θαη», «αιιά», «επεηδή». d. Να κηιήζνπλ γηα θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο θαη πξνζσπηθά κειινληηθά ζρέδηα ή γηα πξνγξακκαηηζκφ θηλήζεσλ. e. Να πεξηγξάςνπλ ζπκπάζεηεο θαη αληηπάζεηεο θαη λα εθζέζνπλ απιά επηρεηξήκαηα θαη αληίζεηε άπνςε γηα θάπνην νηθείν ζέκα) f. Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ θαηάιιειε πξνθνξά, ηνληζκφ θαη επηηνληζκφ φηαλ αλαπαξάγνπλ έλα πξνθνξηθφ θείκελν ή φηαλ κεηαδίδνπλ έλα δηθφ ηνπο κήλπκα, απνδίδνληαο ζσζηά ηα λνήκαηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. g. Να ζπκκεηάζρνπλ ζε δηάινγν πνπ γίλεηαη ζε πξαγκαηηθέο ή επηλνεκέλεο θαηαζηάζεηο δηαιφγνπ κε θαζνξηζκέλνπο ξφινπο. Πίνακαρ 3: Αληηπαξαζεηηθφο πίλαθαο γηα ην επίπεδν Α2. 2. πλδπαζκφο γλψζεσλ ξεκαηηθψλ ρξφλσλ, πησηηθψλ επηζεκάησλ ηνπ νλφκαηνο θαη δηαθφξσλ ζπλδέζκσλ. 3. Καιή γλψζε ησλ κεραληζκψλ παξάζεζεο ζηελ Σνπξθηθή. 4. Δπαξθή γλψζε θαλφλσλ ηνπξθηθήο θσλνινγίαο ψζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ θαηάιιειε πξνθνξά, ηνληζκφ θαη επηηνληζκφ φηαλ αλαπαξάγνπλ θείκελν ή κεηαδίδνπλ δηθφ ηνπο κήλπκα. 4.3 Δπίπεδν Β1 Ωο πξνο ηηο γλψζεηο ηνπο ζηελ μέλε γιψζζα, ζχκθσλα κε ην ΚΕΠΑ, ν ππνςήθηνο επηπέδνπ Β1 αλακέλεηαη λα κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηα θχξηα ζεκεία ελφο ή πεξηζζνηέξσλ θεηκέλσλ πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη κε ζαθήλεηα θαη ρσξίο απνθιίζεηο απφ ηνλ θνηλφ γισζζηθφ ηχπν θαη πνπ αθνξνχλ ζέκαηα πνπ ζπλαληά ηαθηηθά ζηε δνπιεηά, ζην ζρνιείν, ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ, θηι. Σα γξακκαηηθά θαηλφκελα πνπ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα ηνπ πέκπηνπ θαη έθηνπ εμακήλνπ είλαη ηα αθφινπζα: Ολνκαηνπνίεζε: o Adlaştırma 1 (Δηζαγσγή ζην ξεκαηηθφ νπζηαζηηθφ mak/-ma). o Adlaştırma 2 (Η πεξίπησζε ηεο ηαπηνπξνζσπίαο). o Adlaştırma 3 (Η πεξίπησζε ηεο εηεξνπξνζσπίαο). Gereklilik Kipi [Η έγθιηζε ηεο αλαγθαηφηεηαο (δενληηθή ηξνπηθφηεηα)]. Gereklilik kullanımları (άιιεο δνκέο πνπ εθθξάδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα). Amaç Belirten yapılar (Η δήισζε ηνπ ζθνπνχ). Dolaylı Anlatım 1 (Μεηαθεξφκελνο ιφγνο: κεηαθνξά ησλ πξνηάζεσλ ηεο πξνζηαθηηθήο). Ulaçlar 1 (-madan önce, -DIktAn sonra, -(y)ip, -(y)arak) [δεπηεξεχνπζεο επηξξεκαηηθέο πξνηάζεηο 1]. Ulaçlar 2 (-(y)inca, -(I/A)rken) Δπηξξεκαηηθέο πξνηάζεηο 2]. Sıfat İşlevli Yan Tümceler 1: Özne Ortaçları (y)an [Οη αλαθνξηθέο πξνηάζεηο 1: ππνθεηκέλνπ]. Sıfat İşlevli Yan Tümceler 2: Tümleç Ortaçları (-DIk, -(y)acak [Aλαθνξηθέο πξνηάζεηο 2: αληηθεηκέλνπ]. Dolaylı anlatım 1 [κεηαθεξφκελνο ιφγνο 2: κεηαθνξά ζε πιάγην ιφγν πξνηάζεσλ ηεο νξηζηηθήο]. Dolaylı anlatım 2 [κεηαθεξφκελνο ιφγνο 2: πιάγηεο εξσηήζεηο κεξηθήο θαη νιηθήο άγλνηαο]. DΙğI için Neden belirten yan tümceler [δεπηεξεχνπζεο αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο].

9 Πξνδηαγξαθεο γηα ηελ εμεηαζε επηπεδνπ Β1 1. Καηανόηζη γπαπηού λόγος και γλωζζική επίγνωζη Οη ππνςήθηνη ηνπ επηπέδνπ Β1 αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε: a. Να αλαγλσξίζνπλ ηελ πξνέιεπζε θαη ηνλ απνδέθηε ελφο απινχ θεηκέλνπ. b. Να θαηαλνήζνπλ, αξθεηά θαιά, θείκελα κε απιή δνκή πνπ αλαθέξνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. c. Να θαηαλνήζνπλ ην γεληθφ λφεκα ελφο θεηκέλνπ, ηελ θεληξηθή ηνπ ηδέα θαη ην ζέκα ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη. d. Να αλαγλσξίζνπλ ηα ζεκαληηθά ζεκεία ζε απιά θείκελα θαη λα θαηαλνήζνπλ ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα απιψλ άξζξσλ, ζηα νπνία αλαπηχζζνληαη δηάθνξα επηρεηξήκαηα. e. Να εληνπίζνπλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε νηθεία ζέκαηα θαη θάπνηεο νπζηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο. f. Να βξνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη απφ ηα ζπκθξαδφκελα. g. Να θαηαλνήζνπλ, αξθεηά θαιά, θείκελα πνπ πεξηγξάθνπλ γεγνλφηα, απιά ζπλαηζζήκαηα θαη επηζπκίεο. h. Να θαηαλνήζνπλ νδεγίεο ρξήζεο δηάθνξσλ ζπζθεπψλ θνηλήο ρξήζεο. i. Να εληνπίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ απιέο ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη απιά γξαθήκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε θείκελα κε νηθεία ζέκαηα. 2. Παπαγωγή γπαπηού λόγος και γπαπηή διαμεζολάβηζη Οη ππνςήθηνη Β1 αλακέλεηαη λα κπνξνχλ: a. Να γξάςνπλ ζχληνκα θείκελα θαη λα δψζνπλ ή λα δεηήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα θαζεκεξηλά γεγνλφηα. b. Να πεξηγξάςνπλ κε ιεπηνκέξεηεο δηάθνξα γεγνλφηα, εκπεηξίεο, εληππψζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. c. Να πεξηγξάςνπλ κε ζαθήλεηα έλα πξφβιεκα ή κηα θαηάζηαζε θαη λα απνδψζνπλ κε ζρεηηθή ζαθήλεηα ηα θχξηα ζεκεία ελφο νηθείνπ ζέκαηνο. d. Να πεξηγξάςνπλ ην πεξηερφκελν θαη ηελ πινθή ελφο βηβιίνπ ή κηαο ηαηλίαο. e. Να γξάςνπλ ηε γλψκε ηνπο γηα νηθεία ζέκαηα, κε αηηηνιφγεζε. f. Να δψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ζε κνξθή βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο. g. Να ζπλζέζνπλ έλα ζχληνκν θείκελν πνπ λα ζπκπηχζζεη ή λα απινπνηεί πιεξνθνξίεο απφ θείκελα γξακκέλα ζηε κεηξηθή ηνπο ή ζηελ μέλε γιψζζα. h. Να κεηαθέξνπλ ζηελ μέλε γιψζζα γεληθέο πιεξνθνξίεο απφ έλα ή πεξηζζφηεξα ζχληνκα γξαπηά θείκελα δηαηππσκέλα ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα (κε ζέκα π.ρ. ηνλ Η δηδαζθαιηα γξακκαηηθεο γηα ην επηπεδν Β1 1. Καηανόηζη γπαπηού λόγος και γλωζζική επίγνωζη και 2. Παπαγωγή γπαπηού λόγος και γπαπηή διαμεζολάβηζη 1. Ολνκαηνπνίεζε: Adlaştırma 1 (Δηζαγσγή ζην ξεκαηηθφ νπζηαζηηθφ mak/-ma). Adlaştırma 2 (Η πεξίπησζε ηεο ηαπηνπξνζσπίαο). Adlaştırma 3 (Η πεξίπησζε ηεο εηεξνπξνζσπίαο). 2. Gereklilik Kipi ([Η έγθιηζε ηεο αλαγθαηφηεηαο] δενληηθή ηξνπηθφηεηα). 3. Gereklilik kullanımları (άιιεο δνκέο πνπ εθθξάδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα). 4. Amaç Belirten yapılar (Η δήισζε ηνπ ζθνπνχ). 5. Dolaylı Anlatım 1 (Μεηαθεξφκελνο ιφγνο: κεηαθνξά ησλ πξνηάζεσλ ηεο πξνζηαθηηθήο). 6. Ulaçlar 1 (-madan önce, -DIktAn sonra, -(y)ip, -(y)arak) [δεπηεξεχνπζεο επηξξεκαηηθέο πξνηάζεηο 1]. 7. Ulaçlar 2 (-(y)inca, -(I/A)rken) επηξξεκαηηθέο πξνηάζεηο 2]. 8. Sıfat İşlevli Yan Tümceler 1: Özne Ortaçları (y)an [Οη αλαθνξηθέο πξνηάζεηο 1: ππνθεηκέλνπ]. 9. Sıfat İşlevli Yan Tümceler 2: Tümleç Ortaçları (-DIk, -(y)acak [Aλαθνξηθέο πξνηάζεηο 2: αληηθεηκέλνπ]. 10. Dolaylı anlatım 1 [κεηαθεξφκελνο ιφγνο 2: κεηαθνπά ζε πιάγην ιφγν πξνηάζεσλ ηεο νξηζηηθήο] 11. Dolaylı anlatım 2 [κεηαθεξφκελνο ιφγνο 2: πιάγηεο εξσηήζεηο κεξηθήο θαη νιηθήο άγλνηαο] 12. DΙğI için Neden belirten yan tümceler [δεπηεξεχνπζεο αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο]

10 θαηξφ, ηηο ζπγθνηλσλίεο, ην κελνχ εζηηαηνξίνπ, θηι.) 3. Καηανόηζη πποθοπικού λόγος 3. Καηανόηζη πποθοπικού λόγος Οη ππνςήθηνη ηνπ επηπέδνπ Β1 πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: a. Να θαηαλνήζνπλ ηα θχξηα ζεκεία κηαο ζπδήηεζεο κεηαμχ νκηιεηψλ, άξηζηνπ επηπέδνπ γλψζεο ή θαη θπζηθψλ νκηιεηψλ ηεο γιψζζαο- ζηφρνπ. b. Να εληνπίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ πιεξνθνξίεο απφ δσληαλφ ή ερνγξαθεκέλν πξνθνξηθφ ιφγν, φηαλ απηφο είλαη απιφο θαη αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα νηθεία. c. Να θαηαλνήζνπλ ην γεληθφ λφεκα αιιά θαη θάπνηεο νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηειενπηηθά ή ξαδηνθσληθά πξνγξάκκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο, εθφζνλ ν ιφγνο είλαη απιφο θαη θαζαξφο. d. Να θαηαλνήζνπλ ην γεληθφ λφεκα θαη θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο κηαο δηάιεμεο πνπ αλαθέξεηαη ζε νηθείν ζέκα. e. Να θαηαλνήζνπλ ην γεληθφ λφεκα θαη θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο κηαο δηάιεμεο πνπ αλαθέξεηαη ζε νηθείν ζέκα. f. Να θαηαλνήζνπλ απιέο ηερληθέο πιεξνθνξίεο, φπσο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο εμνπιηζκνχ θαζεκεξηλήο νηθηαθήο ρξήζεο. 4. Παπαγωγή πποθοπικού λόγος και πποθοπική διαμεζολάβηζη Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: a. Να πεξηγξάςνπλ κε ιεπηνκέξεηεο δηάθνξα γεγνλφηα, εκπεηξίεο, εληππψζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. b. Να ζπλνςίζνπλ ηα θχξηα ζεκεία ελφο νηθείνπ ζέκαηνο ή θαη λα ην αλαπηχμνπλ. c. Να εθζέζνπλ απιά επηρεηξήκαηα θαη αληηζέζεηο γηα θάπνην νηθείν ζέκα. d. Να πξνηείλνπλ ιχζεηο γηα θάπνην απιφ πξφβιεκα. e. Να θάλνπλ πεξηγξαθέο, λα δψζνπλ εμεγήζεηο θαη λα δηαηππψζνπλ απιέο ππνζέζεηο, κε θάπνην νπηηθφ εξέζηζκα. f. Να δηαηππψζνπλ απιά αηηήκαηα ή παξάπνλα θαη λα θάλνπλ θάπνηεο πξνηάζεηο ή λα θάλνπλ αλαθνηλψζεηο. g. Να δψζνπλ ηα θχξηα ζεκεία ελφο ζέκαηνο γηα ην νπνίν είδαλ, άθνπζαλ, δηάβαζαλ. h. Να κηιήζνπλ γηα πξνζσπηθά κειινληηθά ηνπο ζρέδηα ή πξνγξακκαηηζκφ θηλήζεσλ. i. Να κεηαθέξνπλ ζηελ μέλε γιψζζα πιεξνθνξίεο απφ έλα ή πεξηζζφηεξα ζχληνκα γξαπηά θείκελα πνπ είλαη δηαηππσκέλα ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη αθνξνχλ ζε νηθεία ζέκαηα. j. Να εληνπίζνπλ θαη λα απνθαηαζηήζνπλ απνθιίζεηο ηνπ ιφγνπ ηνπο (π.ρ. αθαηάιιεια επηηνληθά ή ζπληαθηηθά ζρήκαηα) πξνο απνθαηάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο. Πίνακαρ 4: Αληηπαξαζεηηθφο πίλαθαο γηα ην επίπεδν B1. Ο ππνςήθηνο ηνπ επηπέδνπ Β1 ζεσξνχκε πσο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ζε επίπεδν πνπ ζα ηνπ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίδεη θαη λα θαηαλνεί πξνηαζηαθέο δνκέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, εθφζνλ δελ είλαη πνιχπινθεο (ζπλδπαζκφο πάλσ απφ κηα ζπκπιεξσκαηηθήο πξφηαζεο ή νλνκαηνπνηεκέλνπ ξήκαηνο). 4. Παπαγωγή πποθοπικού λόγος και πποθοπική διαμεζολάβηζη Όζνλ αθνξά ηε δεμηφηεηα παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ν ππνςήθηνο γηα ην επίπεδν Β1 γλσξίδεη κελ φια ηα παξαπάλσ γξακκαηηθά θαηλφκελα σζηφζν αλακέλεηαη: 1. Να ππάξρεη έληνλε επηξξνή ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζηελ πξνθνξά, ρσξίο φκσο λα παξεκπνδίδεηαη ε επηθνηλσλία. 2. Να ππνπίπηεη ζε θνηλά γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά ιάζε πνπ. βέβαηα, δελ ζα πξέπεη λα δπζρεξαίλνπλ ηελ θαηαλφεζε ή λα νδεγνχλ ζε δηαθνπή ηεο επηθνηλσλίαο. Δδψ παξαηεξείηαη πνιιέο θνξέο ε δηαδηθαζία ηεο απηνδηφξζσζεο ηνπ ππνςεθίνπ πνπ θαηαδεηθλχεη ηε γλψζε ησλ παξαπάλσ αλαθεξζέλησλ γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ.

11 5. Σςμπεπάζμαηα επίλογορ Όπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ ζεσξνχκε ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο ζε ελήιηθεο θαη ππνγξακκίδνπκε ηε ζεκαζία ηεο γηα ηε γισζζηθή επίγλσζε. Τπφ ην πξίζκα απηφ ζεσξνχκε αλαγθαία ηελ δεκηνπξγία κηαο θνηλήο βάζεο δηαιφγνπ γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Σνπξθηθήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ηηο αξρέο γισζζνκάζεηαο ζην πιαίζην ηνπ ΚΕΠΑ θαη ηνπ ΚΠγ. Πξνηείλνπκε ηε δηεχξπλζε ηεο ζπδήηεζεο πεξί ηελ θαηάξηηζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ησλ γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ κε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θαη πέξα ηνπ επηπέδνπ Β1. Σν πξφγξακκα γξακκαηηθήο ζα κπνξέζεη λα απνηειέζεη κηα ζηαζεξή βάζε γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ απεπζχλεηαη ζε ειιελφθσλνπο καζεηέο ηεο ηνπξθηθήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Βιβλιογπαθία Διιελφγισζζε Βελεηζάλνπ Αγγειηθή. (2008) Γηδαζθαιία ηεο Σνπξθηθήο ζε Έιιελεο θνηηεηέο/-ξηεο. Mηα κειέηε πεξίπησζεο: «Σκήκα Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ». Αδεκνζίεπηε πηπρηαθή εξγαζία. Ρφδνο: Σκήκα Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ/ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Μνζρνλάο,. (2003) «Πξηλ απφ ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο μέλεο γιψζζαο», ζην: Θενθαλνπνχινπ- Κνληνχ, Γ., Λαζθαξάηνπ, Υ., εθηαλνχ, Μ., Γεσξγηαθέληεο, Μ. & ππξφπνπινο, Β. (επηµ.), Σύγσπονερ Τάζειρ ζηην Ελληνική Γλωζζολογία: Μελέηερ αθιεπωμένερ ζηην Ειπήνη Φιλιππάκη- Warburton. Αζήλα: Παηάθεο, ζει Καηζηκαιή, Γεσξγία. (2007) Γλωζζολογία ζε Εθαπμογή. Αζήλα: Δθδφζεηο Καξδακίηζα. Φηιηππάθε-Warburton, Δη. (2001) «Γξαµµαηηθή θαη αλαιπηηθά πξνγξάµµαηα», ζην: Γαµαλάθεο, Μ. (επηµ.), Επίπεδα και κπιηήπια διαπίζηωζηρ ηηρ ελληνοµάθειαρ. Ρέζπµλν: Δ.ΓΙΑ.Μ.ΜΔ.,ζει Ξελφγισζζε Biber, D. & Reppen, R. (2002) What does frequency have to do with grammar teaching? Studies in Second Language Acquisition Brown, H. D. (1994) Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy. New Jersey: Prentice Hall. Ellis, R. (1997) SLA research and language teaching. Oxford: Oxford University Press. Ellis, R. (2002) The place of grammar instruction in the second/foreign curriculum. ζην: E. Hinkel & S. Fotos (eds.), New perspectives on grammar teaching in second language classrooms, Mahwah, NJ: Erlbaum, ζει Ηιεθηξνληθέο πεγέο Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο Σύζηημα Αξιολόγηζηρ και Πιζηοποίηζηρ Γλωζζομάθειαρ, (Πξνζπειάζηεθε ζηηο 06/12/2009).

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγί εο γηα ηε δηδαζθ αι ία ηεο Αξρα ίαο Διι εληθήο Γι ώζζ αο ηεο Α ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ γηαην ζρ. έηνο 2011-2012. I.

ΘΔΜΑ: Οδεγί εο γηα ηε δηδαζθ αι ία ηεο Αξρα ίαο Διι εληθήο Γι ώζζ αο ηεο Α ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ γηαην ζρ. έηνο 2011-2012. I. ΘΔΜΑ: Οδεγί εο γηα ηε δηδαζθ αι ία ηεο Αξρα ίαο Διι εληθήο Γι ώζζ αο ηεο Α ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ γηαην ζρ. έηνο 2011-2012 I. Γηαρείξηζε Ύι ε ο Γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 0 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ Γλώζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1]

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] 1 ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] Γλωζζική διδαζκαλία και Τετνολογίες ηης Πληροθορίας και Επικοινωνίας: Η αθήγηζη ζε γλωζζικά και πολσηροπικά κείμενα Νέδε Μαξία Φηιφινγνο, Γηδάθησξ (Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΥΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ: ΜΕΛΕΣΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΣΗ: ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ Επιζηημονικώς Τπεύθσνη Έργοσ:

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ με θέμα: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών 2010 Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΙΑ ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ Α.Μ. 253

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ.

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Καλιακούδα Νίκη, Α.Π.Θ. Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, Παλεπηζηεκηνχπνιε Α.Π.Θ. 54124 Θεζζαινλίθε, akaliako@lib.auth.gr, 2310 995381 Μπίζμπα Άννα, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σχληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ Διέλε Κ. Καιιέξγε Δπηβιέπσλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιαβαηήπιο Γλωζζών Europass για

Γιαβαηήπιο Γλωζζών Europass για ςμθωνία Δπισοπήγηζηρ No: 2008 4466 / 001 001 Έπγο No. 143512-BG-2008-KA2- KA2MP Αςηό ηο έπγο έσει σπημαηοδοηηθεί με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Δςπωπαϊκήρ Δπιηποπήρ Γιαβαηήπιο Γλωζζών Europass για Κωθούρ και Βαπήκοοςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Π Ο Τ Ρ Γ Δ Ι Ο Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Κ Η Μ Δ Σ Α Ρ Ρ Τ Θ Μ Ι Η & ΗΛΔ Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Γ Ι Α Κ Τ Β Δ Ρ Ν Η Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ Κ Α Ι Ν Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα