ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ «Αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ. 17,5)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ «Αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ. 17,5)"

Transcript

1

2 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ὅσες μεγάλες ἀποκαλύψεις μᾶς ἔδωσε διά τῶν λόγων του ὁ γέροντας ἅγιος Παΐσιος, βεβαίως καί δέν ἦταν ἐκ τοῦ ἰδίου (ὡς ἁπλές γνῶμες) ἀλλά προερχόταν ὅλες ἐκεῖνες οἱ μεγάλες ἀποκαλύψεις ἐκ τοῦ Χριστοῦ καί Θεοῦ μας. Ἦταν φωνές ἀπό τόν οὐρανό. Ἰδού παρακάτω ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτη. Η ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ «Αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ. 17,5) ΟΜΙΛΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ. Στρατευομένη καὶ θριαμβεύουσα Ἐκκλησία εὑρίσκεται ἐπάνω στὴν κορυφὴ τοῦ Θαβώρ. Ἐκεῖ, λέει τὸ Εὐαγγέλιο, ἔλαμψε τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου «ὡς ὁ ἥλιος», καὶ τὰ «ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς» (Ματθ. 17,2). Καὶ μέσα ἀπὸ τὴ νεφέλη τὴ φωτεινή, ποὺ τοὺς ἐπισκίασε, ἀκούστηκε κάποια γνώριμη φωνή. Ἡ φωνή, ποὺ κατὰ τὴ βάπτισι εἶχε ἀκουστῆ στὸν Ἰορδάνη ποταμό, ἐπαναλαμβάνεται τώρα στὸ Θαβώρ

3 2. «Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα αὐτοῦ ἀκούετε» (ἔ.ἀ. 17,5). Εἶνε ἡ φωνὴ τοῦ Θεοῦ Πατρός. Τί μᾶς συνιστᾷ ἡ φωνὴ αὐτὴ τοῦ Θεοῦ; Νὰ ἔχουμε τὰ αὐτιά μας ἀνοιχτὰ γιὰ νὰ ἀκοῦμε τὸν Χριστό. Διότι ὁ Χριστὸς εἶνε ὄχι ἁπλῶς ἄνθρωπος, ἀλλὰ Θεός. Εἶνε τὸ δεύτερο πρόσωπο τῆς ἁγίας Τριάδος. Ἐφ ὅσον λοιπὸν ὁ Χριστὸς εἶνε Θεός, πρώτη ὑποχρέωσίς μας εἶνε νὰ τὸν προσκυνοῦμε. «Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ». Δευτέρα δὲ καὶ σπουδαιοτέρα ὑποχρέωσίς μας εἶνε νὰ ἐκτελοῦμε κατὰ γράμμα καὶ νὰ ἐφαρμόζουμε στὴ ζωή μας ὅλες τὶς ἐντολές του, μικρὲς καὶ μεγάλες. Κλεῖστε πρὸς στιγμὴν τὰ μάτια σας καὶ φανταστῆτε. Μπορεῖτε νὰ συλλάβετε, τί θὰ ἦταν αὐτὸς ὁ κόσμος, ἐὰν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι στὴ γῆ ἐφαρμόζανε τὴν ἐντολὴ τοῦ οὐρανοῦ «Αὐτοῦ ἀκούετε» (ἔ.ἀ. 17,5); Πώ πώ, τί θὰ ἦταν αὐτὸς ὁ κόσμος παράδεισος θὰ ἦταν! «Αὐτοῦ ἀκούετε». Νὰ ἐκτελῆτε ὅ,τι λέει ὁ Χριστός. Ἐὰν γινόταν αὐτό, θὰ ἐκπληρώνετο ἡ προφητεία ποὺ λέει «Ἐὰν θελήσετε νὰ μὲ ἀκούσετε, θὰ φᾶτε τῆς γῆς τὰ ἀγαθά ἐὰν ὅμως δὲν θελήσετε καὶ δὲν μὲ ἀκούσετε, μάχαιρα θὰ σᾶς καταφάγῃ» (Ἠσ. 1,19). Ἐὰν ἀκούγαμε τὸ Χριστό, θὰ τρώγαμε, ὅπως λένε, μὲ χρυσᾶ κουτάλια. Τώρα, κόλασις ἔγινε ἡ γῆ. Καὶ ἔγινε κόλασις, γιατὶ στὴν ἐποχή μας οἱ ἄνθρωποι δὲν θέλουν νὰ ἀκούσουν τὸ Χριστό. ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

4 3. Ο ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ. Εἶναι ἄξιο διερεύνησης τό πῶς ὁ Ἕλλην μαχητής ὀρθόδοξος χριστιανός μπορεῖ καί ξεχνάει τόσο εὔκολα κάποιες σπουδαῖες ἀποκαλύψεις ὅπου τοῦ δόθηκαν κατά τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἀπό φωτισμένους ἅγιους γέροντες τῆς ἐποχῆς μας, καί ἀναφέρομαι στή φοβερή ἐκείνη ἀποκάλυψη ὅπου μᾶς ἔδωσε ὁ ἅγιος γέροντας Παΐσιος, τότες ὅταν μιλοῦσε γιά τόν πάπα. Ὅπως γνωρίζουμε ὁ ἅγιος Παΐσιος ὑπῆρξε ἀσυρματιστής στόν ἑλληνικό στρατό, καί αὐτό δέν ἦταν τυχαῖο, καθώς ὁ ἀσυρματιστής τοῦ στρατοῦ ὑπῆρξε μετά καί ἀσυρματιστής τοῦ οὐρανοῦ, δηλαδή τοῦ Χριστοῦ καί Θεοῦ μας (ὡς μοναχός στό Ἅγιο Ὄρος), ὑπῆρξε ἐπίσης συνάμα καί ὁ ἀσυρματιστής τῶν ἑλλήνων ἀγωνιζομένων= ὀρθοδόξων χριστιανῶν στήν ἐν Χριστῶ στρατευομένη Ἐκκλησία μας ἐδῶ στή γῆ. ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ & ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ (Ἑλληνικό στρατό, καί Ἅγιο Ὄρος).

5 4. Ὁ ὑπουργός ἐθνικῆς ἄμυνας ὅμως σήμερα δέν εἶναι ἕνας ἁπλός πολίτης αὐτῆς τῆς χώρας, αὐτοχαρακτηρίζεται ὡς ὀρθόδοξος χριστιανός, καί ὀφείλει νά τό ἀποδείξη στήν πράξη. Ὀφείλη λοιπόν νά λάβει πολύ σοβαρά αὐτήν τήν ἀποκάλυψη (τοῦ ἁγίου Παΐσιου) καί νά προτείνη καί καταστρώσει σχέδιο ἀποχώρησης μας ἀπό τό ΝΑΤΟ τό συντομώτερο δυνατόν (θά ἐξηγήσω παρακάτω γιατί). Θά μιλήσω λοιπόν μέ ρεαλισμό, καί τόν λόγο τῆς ἀληθείας, ἀφοῦ ὑπενθυμίσω τήν φοβερή ἀποκάλυψη ἀπό τόν ἅγιο Παΐσιο, ἀποκάλυψη ὅπου θά τήν συσχετίσω μέ τήν τελευταία πρόκληση τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο (ἀρχές Μαρτίου 2015) ἀλλά θά συσχετίσω ἐπίσης κάποια ἀλλά γεγονότα τοῦ παρελθόντος χρόνου, δηλαδή τίς ἐπισκέψεις τῶν καρδιναλίων τοῦ πάπα στά μοναστήρια τοῦ Θιβέτ (βλέπε: ὁμολογία κάποτε τοῦ μικροῦ Γεωρκάκη ἀπό τό Θιβέτ). Ὁ Χριστός λοιπόν ὅπου εὑρισκόμεθα στήν στρατευομένη Ἐκκλησία του στήν γῆ μᾶς θέλει καλούς στρατιώτες και στρατηγούς σέ ὀρθόδοξες ἐπιχειρήσεις ἐφόδου, καί ἄμυνας, ὅπως προασπίσουμε τήν ὀρθοδοξία μας καί διαφυλάξουμε τήν πατρίδα μας. ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ.

6 Αὐτές οἱ ἀποκαλύψεις (ἀπό τόν ἅγιο Παΐσιο) δοθῆκαν κατά τήν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, καί ὄχι μέ σκοπό μία ἁπλή διαπίστωση, ἤ γιά ἁπλά σχόλια ἀπό τούς Ἕλληνες στρατευομένους ὀρθοδόξους χριστιανούς δόθηκαν (θαρρῶ) μέ σκοπό νά ἀποτελέσουν στρατιωτικό χάρτη ὀρθόδοξης ἄμυνας καί ἐπίθεσης, ἐδόθησαν γιά ἐθνικό στρατηγικό πρόγραμμα, καί ἐπιτυχῆ ἐπίτευξη μίας ἀγωνιστικῆς ὀρθόδοξης πολεμικῆς ὑψίστου βαθμοῦ. Ἄς μελετήσουμε λοιπόν τά λόγια μέ πολύ προσοχή τοῦ ἁγίου Παΐσιου. 5.

7 Εἶπε λοιπόν ὁ ἅγιος Παΐσιος. «Ὅσο γιά τήν κατάσταση στήν πρώην Γιουγκοσλαβία, αὐτή εἶναι προϊόν τοῦ Βατικανοῦ. Εἶναι οἱ «εὐλογίες» τοῦ Πάπα, τοῦ «μεγάλου χριστιανοῦ». Τά νοήματα ὅλων αὐτῶν συλλαμβάνει ὁ διεθνής σιωνισμός, τό διεθνές χρηματιστήριο πού ὀνομάζεται Ἀμερική. Ἀμερική δέν ὑπάρχει. Οἱ σιωνιστές εἶναι ἡ Ἀμερική. Αὐτοί λοιπόν ἀφοῦ λάβουν τά μηνύματα τά σατανικά, τά προωθοῦν στό Βατικανό, αὐτό τά μετατρέπει σέ σχέδια καί στή συνέχεια καλεῖ τό Ἰσλάμ νά τα ἐφαρμόσει. Αὐτός εἶναι ὁ τρόπος πού λειτουργοῦν σήμερα τα σατανικά σχέδια. Αὐτοί κατόρθωσαν καί αἰχμαλώτισαν τούς ἡγέτες μας.» Τί λέγει λοιπόν ὁ γέροντας μέ ἁπλά λόγια ἐδῶ; Μᾶς λέγει (συμπερασματικά βάση τῶν ἐπίκαιρων θεμάτων μας ) ὅτι ὁ θρησκευτικός βασιλέας τῆς δύσης, δηλαδή ὁ πάπας, βάση σχεδίου μέ τίς δυτικές πολιτικοθρησκευτικες καί πολιτικοστρατιωτικές ἀμερικανικές αὐτοκρατορίες τῆς δύσης= Η.Π.Α. α) ἐνσπεῖραν τόν φόβο στόν ἕλληνα Πατριάρχη τῆς Κωνσταντινουπόλεως νά συμμαχήσει μέ τήν «χριστιανική» = ἀντιχριστιανική δύση τοῦ πάπα, και ὅπως αἰσθανθεῖ ( ὁ Πατριαρχης) δυνατός (ἐν πλάνη) καί ἑνωμένος (ἐν πλάνη ἐπίσης) ἔναντι τῆς μουσουλμανικῆς ἀπειλῆς(ὅπου σχεδίασαν ἀπό κοινοῦ Ἀμερική καί Βατικανό). Μᾶς λέει ο ἅγιος ὅτι ὁ κάθε πάπας ὅπου ἀνεβαίνει ἐπάνω καταστρατηγεῖ σχέδια ἀπάνθρωπα καί κτηνώδη ὅπως ἑνώσει τήν ὀρθοδοξία μέ τόν Παπισμό. Καί βγάζουμε τό εὔκολο πλέον συμπέρασμα ὅτι : β) ἡ Ἀμερική ἔκανε τό ἴδιο «κόλπο» (τό «κόλπο» τοῦ φόβου) μέ τήν ἰσλαμική Τουρκία, ὅπως κρατηθεῖ ἡ Ἑλλάς μέσα στό ΝΑΤΟ. Τί ἔκαμε δηλαδή; ἔβαλε τήν Τουρκία (βάση σχεδίου ἀμερικανῶν καί τούρκων μαζί ) νά ἀναπτύξουν σχέδιο γιά πολεμικές ἀσκήσεις στό Αἰγαῖο, με σκοπό νά ἀποσυρθεῖ αὐτό μετά ἀπό τίς ἀναμενόμενες πιέσεις ἀπό τήν ἑλληνική πλευρά. Καί δέν θά σταματήσει ἐκεῖ, θά τολμήσουν τελικά (οἱ Ἀμερικανοί) νά ἔχουμε καί σύρραξη μέ τήν Τουρκία, ἐάν βλέπουν ὅτι.. δέν κρατιόμαστε στό ΝΑΤΟ τους. ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΥΜΕΝΟ ΟΜΩΣ (ἀπό τον ἅγιο Παίσιο) ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΠΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ *ΞΑΔΕΡΦΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ (δηλαδή σφαγή μέσα στή Μ. Ἀσία χωρίς τήν συμμετοχή τῶν Ἑλλήνων). *ΣΗΜ.Ὁ ἅγιος Παΐσιος ἀποκαλοῦσε ξαδέρφια τῶν εὐρωπαίων τούς ἀμερικανούς. 6.

8 7. ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΗ: Τί θά ἔκαμε μετά ἡ ἑλληνική κυβέρνηση; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θά διαμαρτυρόντανε (ὅπως περίμεναν οἱ Ἀμερικανοί) στό ΝΑΤΟ. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποῦ ἀποσκοποῦσε αὐτή ἡ διαμαρτυρία; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: στό νά γαντζωθοῦμε περισσότερο στή συμμαχία τοῦ ΝΑΤΟ ἐκ τοῦ φόβου τῆς Τουρκίας. ΕΡΩΤΗΣΗ: Πῶς προέκυψε ἡ νέότερη ἀμφιβολία (ἀπό τούς Ἀμερικανούς) ἀποχώρησης μας ἀπό τό ΝΑΤΟ; ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Διότι ὑποστήριξε πρόσφατα ἡ ἀριστερίζουσα κυβέρνηση μας (ΣΥΡΙΖΑ) τήν Ρωσία, ἀλλά καί ὅτι τό ΚΚΕ (ὡς κεντρικός πυρῆνας ἀριστεροῦ κόμματος) ζητᾶ νά φύγει ἡ χώρα μας ἀπό τό ΝΑΤΟ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ, ΤΟ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΩΡΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. 1) Νά καλέσει τόν Ρωσικό στόλο στό Αἰγαῖο ὡς ἐγγυήτρια δύναμη κατατροπώνοντας τήν ἀπειλή τῆς Τουρκίας. Β) Συνεκμετάλευση καί δημιουργική οἰκονομική ἐπένδυση τῶν κερδῶν (μέ τήν Ρωσία) τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου μας. 2) Ἀποχώρηση τῆς Ἑλλάδος ἀπό τό ΝΑΤΟ. 3) Ἐπαναφορά στήν ὀρθόδοξη χριστιανική Παιδεία μας μέσα ἀπό τά ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα τῆς χώρας. 4) Κατάργηση καί ἀφαίρεση κάθε ἀντιχριστιανικοῦ νόμου καί πνευματικοῦ δηλητηρίου ἀπό τήν πατρίδα μας. * 5) Πρόγραμμα πνευματικός Ὁδηγός ἐκ τῆς ὀρθόδοξης Ἑλλάδος γιά τήν ὑπόλοιπη Εὐρώπη. Πρόγραμμα ὅπου θά ἐγκριθεῖ ἀπό τό Ἅγιο Ὄρος. *Σημ. Ἡ παράγραφος 5 στηρίζεται στό λόγο τοῦ γέροντος Παΐσιου ὅπου εἶπε : «τό βυζάντιο μπορεῖ νά ξαναγεννηθεῖ μέσα ἀπό τό Ἅγιο ὄρος, διότι ἀπό ἐκεῖ γεννήθηκε».

9 8. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ. Ὁ Πατριάρχης Κωνσ/πόλεως, δέν ἔχει κανένα δικαιολογητικό ὅπου συναντιέται μέ τόν πάπα, κανένα δικαιολογητικό ὅπου τόν ἀσπάζεται, καί τά τόσα φοβερά ὅπου ἀκολουθοῦν μεταξύ τους. Καί δέν ἔχει κανένα δικαιολογητικό καθώς γνωρίζει ὅτι ὁ γέροντας Παΐσιος ἦταν καί εἶναι ἅγιος (καί ἐπίσημα σήμερα, ἐγκεκριμένο καί ἀπό τό Πατριαρχεῖο). Ἕνα δεύτερο εἶναι : ΝΤΡΟΠΗ στόν Πατριάρχη ὅπου φοβήθηκε καί πλανήθηκε, τί λόγο θά δώσει στό Θεό μεταθάνατον; ΑΛΟΙΜΟΝΟ. ΕΡΩΤΗΣΗ: Πῶς λοιπόν Πατριάρχα καταφρονεῖς τόν ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας ; ; ; διότι τόν καταφρονεῖς, ὅταν συνάπτεις σχέσεις μέ μία ἐγκληματική φυσιογνωμία (τόν ἀμετανόητο πάπα), καί ὅταν λοιπόν ὁ ἅγιος Παΐσιος μᾶς ἐφανέρωσε ὅτι ὁ κάθε πάπας ( ὁ ἀμετανόητος νά προσχωρήσει στήν ἀληθινή πίστη) εἶναι ἡ αἰτία γιά τά φοβερά ἐπαναλαμβανόμενα γεγονότα ὅπου βλέπουμε νά συμβαίνουν στόν κόσμο μας. Γεγονότα ὅπου μᾶς διαβεβαίωσε ἀπό πού ὑποκινοῦνταν, καί ἀπό πού ὑποκινοῦνται σήμερα, δηλαδή ἀπό τό Βατικανό καί τίς Η.Π.Α. Ἀλλά ἀκόμα καί ἄς ὑποθέσουμε τό ἀδιανόητο, δηλαδή ὁ σημερινός πάπας νά... μήν ἔχει καμμία σχέση μέ τούς ἀπερχόμενους πάπες, ἐσύ πῶς τό βαστᾶ ἡ ψυχή σου νά μήν αἰσθάνεσαι τό βάρος τῶν φοβερῶν ἐγκλημάτων τοῦ Βατικανοῦ κατά τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν;;;;; χιλιάδες ψυχές ἐσφαγιάσθησαν στή Σερβίαν κατά τήν διάρκεια τοῦ Β! παγκοσμίου πολέμου, !!! Ἰδού τί γράφει ὁ ὀρθόδοξος τύπος στό βιβλίο: Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ. Περί αὐτοῦ βλέπετε παρακάτω στίς σελίδες Ἀκολουθοῦν καί ἄλλες βαρβαρότητες (τυφλώσεις χιλιάδων Σέρβων ὀρθοδόξων, ἀποκεφαλισμοί, κλπ) βεβαίως μέ συγκλονιστικά γεγονότα, ὅπου λόγω συντομίας δέν θά ἐμφανίσουμε στό παρόν πόνημα.

10 9.

11 10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ 1. ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ) ΟΠΙΣΘΕΝ ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟ Οι Τούρκοι απέσυραν το σχέδιο για πολεμικές ασκήσεις στο Αιγαίο Η Τουρκία υποχρεώθηκε σε αναδίπλωση μετά την απίστευτη νέα πρόκλησή της. Η Τουρκία υποχρεώθηκε σε αναδίπλωση μετά την απίστευτη νέα πρόκλησή της, αποσύροντας την έκδοση της ΝΟΤΑΜ Α0889/15, με την οποία (σε συνδυασμό με τη NAVT E X 201/15) δέσμευε μία τεράστια περιοχή στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο για ασκήσεις με πραγματικά πυρά από τις 2 Μαρτίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, σε μία περιοχή από τη Σκύρο μέχρι τη Λήμνο. Η Αγκυρα προχώρησε πριν από λίγο στην έκδοση διορθωτικών - ακυρωτικών ΝΟΤΑΜ (αγγελίες προς αεροναυτιλλομένους) που αποκαθιστούν, έστω προσωρινά, την τάξη πραγμάτων στην περιοχή. Σημειώνεται ότι η χθεσινή τουρκική κίνηση φέρεται να έχει προκαλέσει έντονη δυσφορία και στο ΝΑΤΟ, ενισχύοντας τις ελληνικές θέσεις, πέραν των εντονότατων διαβημάτων διαμαρτυρίας από την Αθήνα.

12 11. Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η αναδίπλωση της Αγκυρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γ. Σακελλαρίδηςμ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση, εξαπολύοντας τα βέλη του τόσο κατά της τουρκικής πλευρά όσο και κατά του Αντώνη Σαμαρά: «Η απόσυρση της NOTAM, με την οποία η Τουρκία δέσμευε μία μεγάλη περιοχή του Αιγαίου για στρατιωτικές ασκήσεις μέχρι το τέλος του χρόνου, αποδεικνύει ότι η αποτελεσματική διπλωματία γίνεται αθόρυβα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, αλλά με αποφασιστικότητα και σχέδιο. Η βιασύνη του κ. Σαμαρά να ζητήσει σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, ελάχιστες ώρες πριν τελεσφορήσει η ελληνική διπλωματία και αποσυρθεί η τουρκική ΝΟΤΑΜ, τον εκθέτει. Μεγάλη εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι ο αρχηγός της αξιωματική αντιπολίτευσης ζήτησε ενημέρωση απευθείας από τη στρατιωτική ηγεσία και όχι από την πολιτική. Κάποιος που ήταν μέχρι πριν έναν μήνα Πρωθυπουργός θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής». Το χρονικό της αναδίπλωσης Η τουρκική αναδίπλωση σημειώθηκε σε δύο διαδοχικές φάσεις: Λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας, οι Τούρκοι εξέδωσαν τη ΝΟΤΑΜ υπ' αριθμόν 0900/15 με την οποία αφαιρούσαν την Λήμνο από την περιοχή στην οποία σχεδίαζαν να εκτείνεται το πεδίο βολής τους στο Βόρειο Αιγαίο. Με τη νέα ΝΟΤΑΜ, η Άγκυρα επιχείρησε να τροποποιήσει την προηγούμενη αγγελία 0889/15 για τη μονομερή δέσμευση μιας τεράστιας έκτασης στο βόρειο Αιγαίο και συγκεκριμένα ανάμεσα σε Σκύρο, Άγιο Ευστράτιο και Λήμνο προκειμένου η τουρκική πλευρά να προχωρήσει σε αεροπορικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά. Η νέα ΝΟΤΑΜ με αριθμό 0900/15, τροποποιούσε την αρχική αγγελία (0889/15 που εκδόθηκε στις 27 Φεβρουαρίου). Αυτό που άλλαζε είναι ότι οι Τούρκοι αφαιρούσαν την Λήμνο από την περιοχή που με το έτσι θέλω προσπάθησαν να μετατρέψουν σε πεδίο βολής για την πραγματοποίηση αεροπορικών ασκήσεων. Αμεση ήταν και η απάντηση της Αθήνας: Μετά την πρώτη τροποποίηση της αρχικής ΝΟΤΑΜ, η Αθήνα απάντησε με την υπ' αριθμόν 421 νέα ελληνική ΝΟΤΑΜ. Η τουρκική αγγελία 0900 χαρακτηριζόταν «null and void» δηλαδή άκυρη και χωρίς καμία αξία. Κι αυτό διότι μπορεί οι Τούρκοι να είχαν αφαιρέσει τη Λήμνο από το σχεδιασμό για τη δημιουργία του πεδίου βολής, όμως η

13 12. δεσμευμένη περιοχή συνέχισε να συμπεριλαμβάνει περιοχές εντός της ελληνικής χωρικής θάλασσας και τμήματα του εθνικού εναέριου χώρου, γεγονός που σχεδόν υποχρέωνε την Αθήνα να αντιδράσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ένταση στην τουρκική πρόκληση. Κατόπιν τούτου, η τουρκική πλευρά οδηγήθηκε στην απόφαση να ανακαλέσει και τη διορθωτική ΝΟΤΑΜ 0900/15 αποσύροντας -τουλάχιστον προσωρινά- το σχεδιασμό για δημιουργία ενός μόνιμου πεδίου βολής στην καρδιά του Αιγαίου και μέσα στο FIR Αθηνών. Η νέα ΝΟΤΑΜ υπ' αριθμόν 0904/15 ακυρώνει την αγγελία 0900 που δέσμευε την περιοχή μεταξύ Λήμνου και Σκύρου για τη δημιουργία πεδίου βολής. Η απίστευτη πρόκληση και η αντίδραση της Αθήνας Η Τουρκία αποσκοπούσε με την πρόκλησή της να έχει πεδίο βολής από τη Σκύρο μέχρι τη Λήμνο, "κόβοντας" το Αιγαίο στη μέση και δεσμεύοντας σημαντικό τμήμα του εθνικού εναέριου χώρου ακόμα και πάνω από ελληνικό έδαφος. Πρόκειται για σοβαρότατη παραβίαση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και το υπουργείο κινείται για να ακυρωθεί η τουρκική αυτή πρόκληση. Πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που έρχεται σε συνέχεια των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου που κάνουν κάθε μέρα οι Τούρκοι. Αλλά και των προηγούμενων προκλήσεων με τις έρευνες του «Μπαρμπαρός» στα κυπριακά ύδατα. Η κυβέρνηση, μετά από συνεννόηση του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα και του υπουργό Εξωτερικών, Νίκου Κοτζιά, προέβη σε εντονότατα διαβήματα στην ΕΕ, το ΝΑΤΟ, τον ICAO και τον ΟΗΕ. Το βράδυ της Κυριακής, επιδόθηκε η απορριπτική απάντηση και στην Άγκυρα και μάλιστα σε υψηλούς τόνους, όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές. Όπως επισημαίνεται από την Αθήνα, η Τουρκία: Δεσμεύει εξ ολοκλήρου μια τεράστια περιοχή του ελληνικού FIR, όπου μόνο η Ελλάδα έχει δικαίωμα να εκδίδει ΝΟΤΑΜ. Συνήθως η Τουρκία δέσμευε περιοχές για μικρό χρονικό διάστημα, τώρα όμως ο χρονικός ορίζοντας, μέχρι τις είναι πρωτοφανής. Η χάραξη του πεδίου βολής αποκόπτει το βόρειο από το νότιο Αιγαίο Η χάραξη επηρεάζει καθοριστικά τους αεροδιαδρόμους g-33 και N -130 δημιουργώντας προβλήματα ή και κινδύνους στις αερομεταφορές.

14 13. Η καταληκτική γραμμή χάραξης, δεν περνά μόνο από διεθνή εναέριο χώρο και διεθνή ύδατα, αλλά και από εθνικό εναέριο χώρο και εθνικά χωρικά ύδατα, αλλά κυρίως συμπεριλαμβάνει έδαφος της Λήμνου. Πρακτικά αυτό σημαίνει απειλή πολέμου, γιατί αν δεν πρόκειται περί αβλεψίας των Τούρκων η απειλή είναι ιδιαζόντως μεγάλη. Γιατί θεωρητικά τμήμα του εδάφους, νοτιοανατολικά της Λήμνου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πεδίο βολής, για τα τουρκικά αεροσκάφη. Παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο.- 2. ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ). ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ἀπό τό κείμενο πού ἐστάλη ἀπό τόν μοναχό Ἰωσήφ εἰς τούς ἐν Χριστῶ ἀδελφούς του εἰς τήν Κύπρον: Προσέξτε τήν ἀναφοράν (τοῦ μικροῦ Γιωργάκη) γιά τόν παπικό καρδινάλιο, πράγμα ὅπου ξεσκεπάζεται ἡ παπική ἐκκλησία τοῦ Βατικανοῦ, ὅπου ἐκτός ἀπό ἐγκληματική συμμορία ἀσχολῆται πολύ σοβαρά (ἡ παπική ἐκκλησία) καί μέ τήν μαγεία, μαγεία ὅπου δέν μπορεῖ νά ἀπορρέει ἀπό πουθενά ἀλλοῦ ἀλλά μόνον ἀπό τόν σατανισμό. «Εις το μοναστήρι ησκήθη επίσης είς την πάλην και έχει τόση τέχνη να χτυπήσει πέτραν να την σπάσει με το χέρι του, πράγμα πού είδαμε να πράττει και εδώ. Γνωρίζει σε τέλειον βαθμόν την πάλη καράτε και φοράει ζώνη μαύρη (των τελείων παλαιστών).εις ηλικία 11 ετών έγινε τέλειος μάγος, εννοώ μάγος οπού δεν υπάρχει όμοιος του εις την Ευρώπην. Χαρακτηριστικόν και θλιβερόν είναι και το εξής περιστατικόν: Επισκέφθη το Θιβέτ κάποιος Καρδινάλιος, εις δε το πρόγραμμα υποδοχής ό Δαλάϊ Λάμα κάλεσε τους ηγουμένους των μοναστηριών μαζί με τους εκλεκτότερους μαθητάς, εις των οποίων ήτο και ό πιτσιρίκος Γιώργος (ηλικίας 8 9 ετών επελέγη μεταξύ των αρίστων μαθητών έκαστος ηγούμενος επέλεγε ένα ή δύο). Εις την υποδοχήν εκάλεσεν ό Δαλάϊ Λάμα τον Εωσφόρο όστις παρουσιάσθη σε

15 14. μορφήν μαύρου γίγαντος. Εν πρώτοις έπεσαν όλοι και τον προσεκύνησαν. Ακολούθως προσεφώνησεν ό Εωσφόρος τον Καρδινάλιον στον οποίο υπέσχετο δόξας και τιμάς...» ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΠΟΥ ΔΙΗΓΗΤΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΪΣΙΟ..

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:26 PM Page 1 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ τ.148 ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. 2010 κωδ.1518 ISSN:1108-0167 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ «... Ὁ ἄνθρωπος προτείνει σχέδια, ὁ Θεός τ' ἀποδέχεται ή τ' ἀπορρίπτει. Ὁ ἄνθρωπος κάνει σκέψεις, λέει λόγια καί πράττει ἔργα ὁ Θεός εἴτε τα ὑιοθετεῖ εἴτε ὄχι. Τί ὑιοθετεῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ;

ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ; ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: H KOINH ΑΓΟΡΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΡΝΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΦΛΩΡΙΝΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ.

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλα ξεκίνησαν μέ τήν παιδική ἐνθύμησιν. Ἐνθυμοῦμαι ὅταν ἤμουν μικρός στήν Αὐστραλία, ἕως 6 ἐτῶν, καθώς μετά ἐπέστρεψα στήν πατρίδα μας. Ἐνθυμοῦμαι μία ὄμορφη πανηγυρική

Διαβάστε περισσότερα

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλες οἱ ἱστορικές ἀναφορές ὁμιλιῶν τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Αὐγουστίνου Καντιώτη θά μποροῦσαν νά ταξινομηθοῦν ἀνά κατηγορίες θεμάτων ἀκόμα καί ἀποσπάσματα γραπτοῦ ἤ προφορικοῦ λόγου του

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ὁ ἅγιος Μάμας, ἡ ἅγία Ἑλέσα 4 Μία ὀρθόδοξη θερώρηση τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀλ. Παπαδιαμάντη καί τόν Θ. Ντοστογιέφσκυ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Τό ἐπί σκοπόν ρυθμιζόμενο τά τῆς κοινωνίας πόσοι σήμερα τό γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὡς τό σπουδαιότερον ἐκεῖνο λειτουργικό ὄργανον, ὄργανον λειτουργικόν,

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 51 διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β Στίς 7 Φε βρου α ρί ου 2008, ἡ Ἱ ε ραρ χί α τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου τῆς Ἑκ κλη σί ας τῆς Ἑλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - Τεύχος 119 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «κηρύξατε τό εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει» (Κατά Μάρκον κεφ. ιστ. 15) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α. ΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ ΘΕΩ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό : ΣΥΝ ΘΕΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος, στό στόχαστρο τοῦ Οἰκουµενισµοῦ:

Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος, στό στόχαστρο τοῦ Οἰκουµενισµοῦ: : Μιά ἀήθης Οἰκουµενιστική ἐπίθεση στήν ἁγιότητα καί τά θεόπνευστα συγγράµµατά του (Ἡ ἐργασία αὐτή εἶχε ὡς ἀφορµή α) τό βιβλίο «Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος. Ὁ πνευµατικός του κόσµος» (ἐκδόσεις ΑΚΡΙΤΑΣ) τοῦ ἐπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝ ΙΚΤΟΥ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΕΙΝΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΝ!

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝ ΙΚΤΟΥ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΕΙΝΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΝ! ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ

TABLE OF CONTENTS ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÄÉÁËÏÃÏÓ ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í ÃïíÝùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ ÌáêáñéùôÜôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò ÅëëÜäïò ê. ñéóôïäïýëïõ ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ: Ðñùô.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΩΣ ΚΡΥΒΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΟΛΟ ΚΑΙ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ

ΚΑΘΩΣ ΚΡΥΒΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΟΛΟ ΚΑΙ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΡΥΒΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΟΛΟ ΚΑΙ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ : «Δόλος μέ δόλο, καί τόκος μέ τόκο (Ἰερ. 9, 6)» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὁ Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος κάποτε εἶπε: Ἔρχομαι ἐπειγόντως νά καταβάλω τήν ὀφειλή μου. Διότι,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513

Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 1 Τά Σημεῖα Τ Καιρῶν τῶν Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513 Ἰησοῦς Χριστός: «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗς-ΠΡΟΒΟΛΗς ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ / ΤΙΜΗ: 4 ΕΥΡΩ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗς-ΠΡΟΒΟΛΗς ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ / ΤΙΜΗ: 4 ΕΥΡΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗς-ΠΡΟΒΟΛΗς ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ / ΤΙΜΗ: 4 ΕΥΡΩ ΤΕΥΧΟΣ 1 π. Γεώργιος Μεταλληνός ΤΟ OΝΟΜΑ ΡΩΜΗΟΣ ΚΑΙ H IΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ Βασίλειος Γιούλτσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 * * * ΕΤΟΣ 10ο * * * ΤΕΥΧΟΣ 103

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 * * * ΕΤΟΣ 10ο * * * ΤΕΥΧΟΣ 103 ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ2011***ΕΤΟΣ10ο***ΤΕΥΧΟΣ103 ΙΕΡΑΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΛΑΡΙΣΗΣΚΑΙΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗΝΕΑΝΙΚΗΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥΝΑΟΥΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣΑΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥΛΑΡΙΣΗΣ Ε ὐλογημένοςὁἄνθρωποςπούμπορεῖ,τώρατόκαλοκαίρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 2 3 Ἐπιμέλεια ἒκδοσης: Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Πρίν τήν μελέτη τῆς Βίβλου καί τῶν Πατερικῶν βιβλίων ἀξίζει νά παρατηρήσει κανείς ὅτι: ὅλα αὐτά ἔχουν γραφεῖ στά Ἑλληνικά!!! Καί ἰδιαίτερα, τά Δογματικά ζητήματα τῆς Χριστιανικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία Σκεπετάρη Φωτεινή Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία (καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση) 1 Ἀφιερώνεται στή μνήμη τοῦ πατέρα μου Νίκου Σκεπετάρη. Ἀφιερώνεται στή μητέρα μου Χριστίνα καί σέ κάθε μητέρα καί σέ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Ἔκδοση Ὀρθόδοξος Ὁδοδείχτης 2 Ὁδηγός τῶν ἐκκλησιαζοµένων χριστιανῶν Πίνακας περιεχομένων 1.Προλογος... 4 2 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ... 6 3. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ε μιά κοινωνία ἐγωκεντρική σάν τή δική μας ὅπου ἡ

ε μιά κοινωνία ἐγωκεντρική σάν τή δική μας ὅπου ἡ ΕΤΟΣ 11ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 106 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ ε μιά κοινωνία ἐγωκεντρική σάν τή δική μας ὅπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 κωδικός 7109 Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! τ. 27, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56

Διαβάστε περισσότερα